Ἄρθρα σημειωμένα ὡς χρήματα

Η «ΚΑΤΑΡΑ» ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

«Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί πλαστικό χρῆμα:
Ἐπιπτώσεις στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐλευθερία»

Δήμου Θανάσουλα, Δικηγόρου παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:
Κατάργηση Μετρητῶν – τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
Κυρίες καί κύριοι καλησπέρα σας.

.                 Εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες γιά τήν προσέλευσή σας. Ἦταν πολύ μεγάλη θυσία γιά τόν κόσμο, τό πρῶτο ζεστό Σαββατοκύριακο τοῦ καλοκαιριοῦ νά ἔρθει νά τό ἀφιερώσει σέ μιά τέτοια ἡμερίδα. Φαίνεται ἡ ἀγωνία καί ὁ καημός τοῦ κόσμου.

.              Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ, γι’αὐτό σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι στό ἑπόμενο διάστημα δέν θά σᾶς τιμωρήσω καί δέν θά φάω τήν ὥρα σας μέ δύσκολες νομικές ἐκφράσεις . Αὐτά τά ὁποῖα θά ποῦμε εἶναι πράγματα πού διδάσκεται ἕνας πρωτοετής φοιτητής τῆς Νομικῆς καί πού κανονικά ἔπρεπε νά τά διδάσκεται ἕνας μαθητής Γυμνασίου ἤ Λυκείου.
.                 Ξέρετε, τά πιό σοβαρά πράγματα, ὅπως οἱ συνταγματικές ἐλευθερίες, εἶναι καί τά πιό ἁπλά πράγματα.
.            Τί εἶναι τό Σύνταγμά μας; Τό ὕψιστο νομοθέτημα. Μόλις οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἐλευθέρωσαν μικρό κομμάτι τῆς πατρίδος τους, μέ ἀγωνία καί ματωμένες φουστανέλες μαζεύθηκαν καί ἔφτιαξαν τό πρῶτο Σύνταγμα. Συνέχεια καί διαδοχή εἶναι τό σημερινό Σύνταγμα πού ἔχουμε ἀκόμη, καί ξεκινᾶ «Εἰς τό ὄνομα τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος». Τό Σύνταγμα λέει ὅτι ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν λαό. Τό Σύνταγμα ἔχει θεσπισθεῖ γιά τόν λαό καί τό ἔθνος. Τί σημαίνει Σύνταγμα; Καθορίζω σχέσεις. Σχέσεις πολιτῶν μεταξύ τους, θεσμῶν καί ἐξουσιῶν τοῦ κράτους, πολιτῶν-κράτους. Οἱ νόμοι πού καθορίζουν δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις μας. Σχέσεις ἀνάμεσά μας, πολιτῶν καί κράτους, κρατῶν μέ ἄλλα κράτη. Ποιός κάνει τό Σύνταγμα; Αὐτός πού ἔχει τήν ἐξουσία. Ὁ λαός ἔχει τήν ἐξουσία, ἄρα ὁ λαός κάνει τό Σύνταγμα. Πέρυσι ἡ «Καθημερινή» διένειμε ἕνα Σύνταγμα μέ τίτλο: “Ἕνα πρωτότυπο Σύνταγμα γιά τήν Ἑλλάδα”· μεταξύ ἄλλων συντάκτες του ἦταν ὁ κ. Μάνος, ὁ κ. Χριστάκης· τά πνευματικά δικαιώματα τοῦ Συντάγματος τούτου ἀνῆκαν στό Lobal Citizen Foundation. Δέν θέλω νά σᾶς στενοχωρήσω ἀλλά αὐτή τή στιγμή σοβαρός διάλογος περί συνταγματικῆς ἀναθεώρησης γίνεται μέ βάση αὐτόν τόν ὀργανισμό. Εἶναι κατάντημα τῆς χώρας, τό Σύνταγμά μας νά τό ὁρίζει ἕνας πολυεθνικός ὀργανισμός, ἕνα πολιτικό ἵδρυμα τό ὁποῖο ἔχει σάν στόχο νά προάγει τήν παγκοσμιοποίηση ἀνά τήν ὑφήλιο. Εἴπαμε ὅτι τό Σύνταγμα τό καθορίζουν αὐτοί πού ἔχουν τήν ἐξουσία. Αὐτήν τή στιγμή κάποιοι νομίζουν ὅτι τήν ἔχουν καί τό κάνουν. Ἐμεῖς θά τούς τήν δώσουμε;
.                 Συνεχίζω. Τό Σύνταγμα ἔχει σχέση μέ τήν πραγματική ζωή. Μπορεῖ νά ποῦμε ¨τί μέ νοιάζει ἐμένα τό Σύνταγμα, ὅ, τι καί νά γίνει, ὅποιος ἀντισυνταγματικός νόμος κι᾿ ἄν βγεῖ, δέν μέ νοιάζει¨. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι γιατί τό Σύνταγμα ὁρίζει τά δικαιώματά μας. Καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ ἐλευθερία ὑπάρχει ὅταν μποροῦμε νά ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε διάφορα δικαιώματα· ἀτομικά καί κοινωνικά.· Δικαιώματα στήν ἴδια τήν ἐλεύθερη ἔκφραση, στήν ἐργασία, στήν περίθαλψη, στήν κοινωνική ἀσφάλεια, ἕνα σωρό δικαιώματα. Ξαφνικά τί ἀποφασίζεται; Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.
.                 Μπαίνει ἕνας ἀστερίσκος στά δικαιώματά μας αὐτά. Μᾶς λένε ¨θά μπορεῖτε νά τά ἀσκεῖτε, ἀρκεῖ νά μπεῖτε στό σύστημα , νά γραφτεῖτε στό taxis , νά πάρετε τήν Κάρτα¨. Ἡ Κάρτα θεσμικά ὑφίσταται . Εἶναι τό κλειδί χάριν τοῦ ὁποίου ὁ πολίτης θά μπορεῖ νά εἰσέρχεται στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. Ξεκίνησε μέ ἰδιαίτερο τρόπο . Οἱ πρῶτοι πού πῆραν τήν Κάρτα ἦταν οἱ κοινωνικές ὁμάδες πού εἶχαν ἀνάγκη. Νά στερηθοῦν τά τρόφιμα; τό συσσίτιο; Ἡ Κάρτα φορτίζεται κάθε μήνα γιά νά μπορῶ νά πηγαίνω στό Super Market.
.                 Σιγά σιγά μπαίνουν διάφοροι ἀστερίσκοι στά δικαιώματά μας. Θέλω γιά παράδειγμα νά γράψω φάρμακα. Πρέπει νά μέ δεχθεῖ τό σύστημα. Θέλω νά εἰσπράξω χρήματα. Πρέπει νά μέ δεχθεῖ τό σύστημα. Πρέπει νά ζητήσω ἀναβολή στό δικαστήριο. Πρέπει πρῶτα νά πληρώσω τό παράβολο καί ὕστερα νά ἀκούσει ὁ δικαστής τό δικαίωμά μου, ἄν μπορῶ νά πάρω ἀναβολή. Δέν εἴμαστε πολύ μακριά. Εἴμαστε ἤδη ἐδῶ. Αὐτό πού λείπει εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τό δίκτυο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι ἰσχυρό· οἱ ἀστερίσκοι αὐτοί ἔρχονται καί λειτουργοῦν γιά νά μᾶς ἐμποδίσουν νά ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας· Πόσοι ἀπό σᾶς ἔχετε πάει στό Κέντρο Ὑγείας ἤ σέ ἕναν γιατρό νά σᾶς γράψει φάρμακα καί σᾶς λέει ¨ἔπεσε τό σύστημα, δέν γίνεται¨ ; Πόσοι ἀπό σᾶς ἔχουν πάει σέ μία ἐφορία περιμένοντας νά πάρουν μία ἐνημερότητα καί ἀκοῦν τήν ἴδια φράση. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ κόσμος τήν ἀποδέχεται τήν φράση· σά νά μᾶς λένε “βρέχει” καί πρέπει ἐμεῖς χωρίς νά ἀντιδράσουμε νά τό δεχθοῦμε.
.                 Τί διαφορά ἔχει κάποιος πού δέν μπορεῖ νά πάρει φάρμακα ἀπό κάποιον σέ ὑποσαχάρια χώρα πού ἐπειδή ἔβρεξε δέν μπορεῖ νά πάει στό Δημαρχεῖο γιατί ἔπεσε νερό μέσα; Ἡ δικαιολογία ὅτι ἔπεσε τό σύστημα καί δέν μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ ἕνα ἀτομικό σου δικαίωμα δέν εἶναι δικαιολογία. Εἶναι δικαιολογία πού ἁρμόζει σέ προτεκτοράτα καί ὄχι σέ μία ἰσχυρή χώρα. Θά πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά δικαιώματά μας, νά ἀξιώνουμε νά ἱκανοποιοῦνται χωρίς ἀστερίσκο. Ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στήν περίθαλψη. Δέν ὑπάρχει ἀστερίσκος πού λέει “ἐκτός ἄν δέν ὑπάρχει ρεῦμα” ἤ “ἐκτός ἄν ἐκείνη τή μέρα ἔχει πέσει τό σύστημα”. Ὑπάρχει καί τό ζήτημα τῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας. Τό νά μπορεῖς νά πουλᾶς καί νά ἀγοράζεις ἐλεύθερα. Ὑπῆρξα προσωπικά μάρτυρας σέ Super Market σέ ὥρα αἰχμῆς. Δυό τρεῖς φορές. Ἄνθρωποι, πού μόλις εἶχαν πάρει τόν μισθό τους, εἶχαν πάει νά ψωνίσουν, γέμισαν τό καλάθι τους, καί ξαφνικά πέφτει τό σύστημα. Καί ἐνῶ περιμένουν στήν οὐρά ἀρχίζουν οἱ ἀνακοινώσεις “Ὅσοι ἔχουν τήν Κάρτα τῆς τράπεζας Πειραιῶς παρακαλοῦνται νά πληρώσουν μετρητά. Δέν λειτουργεῖ τό σύστημα, δέν δέχεται”. Ὁ κόσμος νά φωνάζει “πῆρα κρέατα, κάνει ζέστη, θά χαλάσουν, γιατί δέν μᾶς τό λέγατε;” Ἀναταραχή, κατακραυγή καί ἀναμονή καί ὥρα.
.             Ἄλλος ἀστερίσκος: Δέν μπορεῖ κάποιος νά πουλήσει καί νά ἀγοράσει ἐλεύθερα, γιατί ξαφνικά ἐδῶ ὑπεισέρχεται κάτι ἄλλο. Τί εἶναι αὐτό; Ἔχοντας τά μετρητά ἔχουμε κινητή περιουσία. Τήν κινητή τήν κάνουμε ὅ, τι θέλουμε. Τήν δωρίζουμε, τήν δανείζουμε. Τά χρήματα εἶναι κινητή περιουσία καί ξαφνικά ἔρχεται ἕνας νόμος καί τί μᾶς λέει; Τέρμα ἡ κινητή περιουσία. Σᾶς παίρνουμε τήν κινητή καί τήν μετατρέπουμε σέ ὑπηρεσία πού θά πληρώνετε γιά νά σᾶς τήν παρέχουμε κι᾿ ἄν θέλουμε. Καί ἐμεῖς τό δεχόμαστε καί συνωστιζόμαστε νά πάρουμε τήν ἀντίστοιχη κάρτα. Βάζουμε τά χεράκια μας καί βγάζουμε τά ματάκια μας. Ἔχουμε ἀναλογισθεῖ τί συνέπειες ἔχει στήν οἰκονομική μας ἐλευθερία; Δέν εἶναι ζήτημα εὐκολίας. Δέν εἶναι ζήτημα φοροδιαφυγῆς. Εἶναι ζήτημα ἐλέγχου. Εἶναι ζήτημα κέρδους. Τά πιστωτικά ἱδρύματα κερδίζουν. Μόνο γιά τό 9μηνο ἐκεῖνο τῶν capital kontrols ἦταν ἕνα κάτι δισεκατ. γιά τά τραπεζικά ἱδρύματα τό κέρδος. Δέν χρειάζεται νά πῶ γιά τό κέρδος τοῦ ΦΠΑ καί τί ἐπιβάρυνση ἔχουν τά νοικοκυριά. Τό δεχθήκαμε ὅμως καί αὐτό. Γιατί μᾶς ἐμφανίσθηκε ἀπό τά ΜΜΕ ὅτι πρέπει νά τό δεχθοῦμε. Τά ὁποῖα ΜΜΕ ἦταν ὅλως παραδόξως καί τυχαίως ὀφειλέτες καί οὐσιαστικά τελοῦν ὑπό τήν καθοδηγία τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων πού θέλουν νά μετατρέψουν τά μετρητά σέ πιστωτικό, ἠλεκτρονικό χρῆμα.
.                 Τίθεται ἀκόμη ἕνα ζήτημα. Ἄν καταφέρουν νά καταργηθοῦν τά μετρητά μας, ὅλες οἱ ἀποταμιεύσεις καί καταθέσεις θά τελοῦν ὑπό τόν ἄμεσο ἔλεγχο τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῶν πολυεθνικῶν. Τί σημαίνει αὐτό; Πρίν 1½ χρόνο ὁ ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος μίας τράπεζας τῆς Ἀγγλίας δήλωνε ὅτι στήν ἑπόμενη οἰκονομική κρίση γιά νά τήν ἀντιμετωπίσουμε, ἡ λύση εἶναι τά ἀρνητικά ἐπιτόκια. Ἕνα -3% θά μᾶς ἔκανε. Ἄν λοιπόν ἐπιτρέψουμε τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἀνά πᾶσα στιγμή θά εἴμαστε ἕρμαια τοῦ καθενός κυρίου πού θά ἀποφασίζει νά μειώνει τήν περιουσία μας καί νά ἀδιαφορεῖ γιά τόν κόπο μας. Δυστυχῶς δέν ἀρθρώνονται ἀντιδράσεις καί φωνές πού θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν, πέρα ἀπό συγκεκριμένα γεγονότα, ὅπως ἡ σημερινή ἐκδήλωση . Ὅπως ἔχει πεῖ ἕνας φίλος οἰκονομολόγος, ὁ Νίκος ὁ Διάκος, μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τό πλανητικό χωριό, ἀλλά δέν μᾶς ἔχουν πεῖ γιά ποιόν λόγο μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τό πλανητικό χωριό. Ἐκεῖ δέν θά μᾶς ἀνήκει τίποτα. Παρά μόνο θά δουλεύουμε γιά νά μᾶς παρέχεται μία ὑπηρεσία.
.          Ὑπάρχει ἕνα πολύ πιό σημαντικό κομμάτι. Τά προσωπικά δεδομένα. Ἡ visa ἔχει δυνατότητα νά προβλέψει πολύ πιό πρίν, ἄν ἕνα ζευγάρι θά χωρίσει. Ὅταν εἶχα δώσει μιά συνέντευξη σέ ἕνα κανάλι, ὁ δημοσιογράφος τόσο ἐντυπωσιάσθηκε πού τό εἶχε βάλει καί στό τρέϊλερ μέ ἐπιβλητική μουσική. Μποροῦσε νά προβλέψει 6 μῆνες πρίν, μέ βάση τίς κινήσεις τῶν πιστωτικῶν καρτῶν, ἄν θά χώριζε ἤ ὄχι, ἕνα ζευγάρι. Ἤμουν ἀνειλικρινής. Δυό χρόνια πρίν μποροῦσε νά τό προβλέψει.
.                 Ἡ visa τί καημό ἔχει; μεγάλο. Ὅταν χωρίζει ἕνα ζευγάρι στήν Ἀμερική πρέπει νά μοιράσει τήν περιουσία. Δημιουργοῦνται θέματα: ὑποθῆκες, δόσεις ἀπό πιστωτικές κάρτες, ἄρα αὐξάνονται τά ρίσκα. Ὅλα αὐτά ἦταν ἀνακοινώσεις τοῦ 2009. Τώρα τά πράγματα ἔχουν προχωρήσει. Ἔχουν πάει σέ ἄλλα ἐπίπεδα.
.                 Ὑπάρχουν ἀλγόριθμοι, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά προβλέπουν καί ἄλλα πράγματα. Βρέθηκε ἀλγόριθμος πού λέει, ἄν κάποιος ἀγοράσει τάδε μάρκα ἐλαστικῶν, τάδε μάρκα λιπαντικῶν γιά τό ἁμάξι του, πηγαίνει στό τάδε μπάρ, ἔχει αὐξημένες πιθανότητες κατά 75% νά καθυστερήσει τίς δόσεις τοῦ δανείου του. Αὐτοί οἱ ἀλγόριθμοι , προσβάσεις δεδομένων, πωλοῦνται σέ ἑταιρεῖες , οἱ ὁποῖες κάνουν ὅ, τι μποροῦν γιά νά τά χρησιμοποιήσουν. Γιατί ἔτσι προβλέπουν τό μέλλον. Αὐτή τή στιγμή οἱ ἀγορές δέν κινοῦνται μέ τό τί πουλᾶς καί ἀγοράζεις ἀλλά μέ προβλέψεις . Τά λεγόμενα παράγωγα. Φθάνουμε στό ποιός θά μπορεῖ νά ἐλέγχει τό μέλλον. Τά προσωπικά μας δεδομένα – ἐπειδή κάποιος μπορεῖ νά πεῖ “καί τί μέ νοιάζει ἐμένα, ἄς τό ξέρει αὐτό ὁ ἄλλος, τί μέ πειράζει;”- χρησιμοποιοῦνται ἀπό κάποιους, ὥστε νά ξέρουν τί θά κάνουμε στό μέλλον. Ἀκόμη κι ἄν δέν τό γνωρίζουμε, καί κινούμαστε μέ κάποιον ὑποσυνείδητο τρόπο, αὐτοί ἔχουν τόν τρόπο νά δοῦν τί ἤ τί δέν χρειαζόμαστε καί μέ ἀνάλογες κινήσεις θά βρεθοῦν μπροστά μας λέγοντας “πάρε αὐτό ἤ κάτι ἄλλο”. Ξαφνικά ἔχουμε ὑπαγόρευση συμπεριφορᾶς καί ὄχι ἁπλῶς παρακολούθηση δεδομένων. Εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ αὐτεξουσίου.
.                 Τό ζήτημα δέν εἶναι μόνο οἱ πιστωτικές κάρτες. Ἡ ζωή μας ὁλόκληρη ψηφιοποιεῖται. Αὐτός πού ἔχει ἤδη πρόσβαση στίς βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης μπορεῖ καί γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα ἀκόμη καί τίς καταναλωτικές συνήθειες.
.                 Ὡς ἔνδειξη αὐτάρεσκης ἱκανότητας, μία ἄλλη ἑταιρεία στήν Ἀμερική προέβλεψε ὅτι ὁ τάδε παίχτης τοῦ μπέηζ-μπώλ πρόκειται νά χωρίσει ἀπό τή γυναίκα του σέ 3 χρόνια. Χρησιμοποίησε τά μηνύματα στό facebook καί τά συμβόλαια πού ὑπέγραφε μέ τήν ἀθλητική ἑταιρεία. Καί ἡ πρόβλεψη ἐπιβεβαιώθηκε. Ἄρχισαν νά δημιουργοῦνται καί νέες προβλέψεις γιά ἄλλους παῖχτες.
.                 Τί καημό ἔχουν οἱ ἀθλητικές ὁμάδες, ἄν θά χωρίσει κάποιος ποδοσφαιριστής; Ἄν ἔχεις ἐπενδύσει ἑκατομμύρια σ᾿ αὐτόν τόν ἀθλητή, ὅταν ὁ ποδοσφαιριστής ἔχει στενοχώρια γιά τό τί θά γίνει μέ τόν γάμο του, εἶναι ἐπιβαρυντικό γιά τήν ὁμάδα. Ὁπότε ἡ ἑταιρεία ὀφείλει νά γνωρίζει πῶς τά πᾶς μέ τή γυναίκα σου, πρίν κἄν ἐσύ μπορέσεις νά τό ξέρεις. Ὥστε νά ἐπέμβει καί νά ὑπάρξει ἕνα βελούδινος γάμος ἤ νά προβλέψει καί νά σοῦ πεῖ “δέν σέ βλέπω καλά, δέν μοῦ κάνεις”. Ἄρα οἱ ἑταιρεῖες μᾶς ὑπαγορεύουν καί γιά τό πῶς νά φερθοῦμε.
.                 Ἄλλη ἑταιρεία στοιχείων κινητῆς τηλεφωνίας δήλωσε ὅτι μπορεῖ νά προβλέψει τό ποῦ θά βρίσκονται τήν ἑπόμενη μέρα ὅσοι θά χρησιμοποιοῦν τό λογισμικό της. Ὁ τσοπάνος στό χωριό μου τό ποῦ θά τρῶνε αὔριο οἱ κατσίκες του δέν τό ξέρει. Ἡ ἑταιρεία τό γνωρίζει κατά 90%.
.                 Ὅλα τά παράγωγα ἔσπευσαν νά ζητήσουν στοιχεῖα ἀπό ἑταιρεία προκειμένου νά γνωρίζουν τήν ἑπόμενη μέρα, ἄν τό συγκεκριμένο κατάστημα πού χρησιμοποιοῦν τίς μετοχές του θά ἔχει πελατειακή κίνηση ἤ ὄχι. Ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία ἔχει ἰδιαίτερο συμφέρον νά συνεχίζουν νά πηγαίνουν νά ψωνίζουν άπό τό κατάστημά της. Μέ διάφορα μηνύματα μέ διάφορους τρόπους ἔρχεται καί λειτουργεῖ πιεστικά στόν χρήστη ὥστε νά συνεχίσει νά εἶναι καλός πελάτης. Καί έμεῖς νομίζουμε ὅτι κάνουμε τήν ἐπανάστασή μας. Ὅπως ἔλεγε τό στέλεχος μιᾶς τέτοιας ἑταιρείας “δέν μέ νοιάζει πόσα σκουλαρήκια θά βάλεις, τί εἶδος ἐπαναστατικῆς μουσικῆς ἀκοῦς, τί τατουάζ ἔχεις, πόσα σέλφινγκ βγάζεις στό μίζερο μπάνιο σου, τί θά πιεῖς, τί θά κάνεις …ἐμένα μέ νοιάζει αὔριο νά εἶσαι μέ τό τσιπάκι σου στή δουλειά καί στίς δύο ἡ ὥρα νά ψωνίζεις τό τάδε προϊόν ἀπό τό τάδε μαγαζί”. Καί δυστυχῶς εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.
.           Στά παλιά χρόνια, ὅταν πήγαινε κανείς νά πάρει δάνειο, παρουσίαζε τά στοιχεῖα του, τόν κοιτοῦσε στά μάτια ὁ τραπεζίτης μαζί μέ τόν βοηθό του καί ἔπαιρναν τήν ἀπόφαση. Τώρα ἐντελῶς διαφορετικά. Σᾶς μίλησα γιά ἀλγόριθμους καί δυνατότητες πού ἔχουν. Τά πράγματα ἔχουν ἀκόμη περισσότερο προχωρήσει… Μέ τόν ἔλεγχο στό facebook δέν χρειάζεται κἄν νά δοῦν τίς καταναλωτικές κινήσεις. Ἀρκεῖ νά δοῦν, ἄν κάποιος τηρεῖ τήν ὑπόσχεσή του. Ἄν κάποιος κλείνει ραντεβοῦ καί δέν πηγαίνει ἤ ἀποδέχεται προσκλήσεις καί λέει ὅτι θά πάει καί δέν πάει, πάει νά πεῖ ὅτι εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις, πού μᾶλλον δέν θά πληρώσει τό δάνειο. Ἐδῶ βέβαια μπορῶ νά πῶ ὅτι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις του, μπορεῖ πάρα πολύ εὔκολα νά γίνει πρωθυπουργός, ἀλλά ἄν θελήσει νά πάρει καταναλωτικό δάνειο γιά νά ἀλλάξει τά ράφια μελαμίνης πού ἔχει στό μαγαζί, δέν πρόκειται.
.                 Ἕνα ἀπό τά ἀτομικά προβλήματα ὑπάρχει καί σέ γενικότερο ἐπίπεδο.
.                 Ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας, τά ἔξυπνα δίκτυα , πού προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι εἶναι κάτι πάρα πολύ καλό πού πρέπει νά προσχωρήσουμε, ἀποτελοῦν τόν κρατικό μας μηχανισμό. Εἴδαμε πολύ πρόσφατα τό ἐθνικό σύστημα τῆς Ἀγγλίας γιά μιά μέρα κατέρρευσε καί δέν γίνονταν χειρουργεῖα γιατί ἀποφάσισαν κάποιοι χάκερς ἐκείνη τή μέρα νά μποῦν καί νά ἐπέμβουν.
.                 Ὑψίστη προσβολή τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἑνός κράτους. Ἐμπιστευόμαστε ὅμως στούς ἴδιους πολιτικούς πού μᾶς χρέωσαν, καί τώρα ζητοῦν νά θυσιαζόμαστε γιά τή φοροδιαφυγή, αὐτό ἀκριβῶς τό πράγμα ἐμπιστευόμαστε. Σκεφθεῖτε λοιπόν ὅτι ὁλόκληρος οἰκονομικός μηχανισμός ἀγορᾶς – πωλήσεως μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν θά περιέλθει στόν ἔλεγχο δύο ἤ τριῶν μή ἐθνικῶν ἑταιρειῶν mastercard, visa diners. Ἄν ἡ χώρα μας ἤθελε νά κάνει κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτές τίς ἑταιρεῖες, ἀντιλαμβάνεσθε τί θά σήμαινε; Ἄμεσο ἐκβιασμό. Θά ἀφοροῦσε τήν καθημερινή μας ζωή. Εἶναι δυνατόν νά δεχόμαστε τέτοια ἀνευθυνότητα ἀπό τούς πολιτικούς; Νά ἐκχωρεῖται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν σέ ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς, πού νά ἐλέγχουν τήν οἰκονομία ἀνά πᾶσα στιγμή καί ὥρα; Προκειμένου νά ἀποφύγουμε δῆθεν ἀπό φοροδιαφυγή θά ἐμπλακοῦμε ἀκόμη περισσότερο, ὥστε νά ἐκχωρήσουμε τήν ἐθνική κυριαρχία;
.                 Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στό σύνολο πληριοφοριῶν μιᾶς χώρας ἔχει πρόσβαση στό συλλογικό ὑποσυνείδητο. Δέν ξέρω πῶς σᾶς ἀκούγεται. Οἱ ἀλγόριθμοι πού λέγαμε μποροῦν καί νά δουλεύουν. Ὑπάρχουν χῶρες πού ἔχει ἀλλοιωθεῖ τό ἐκλογικό τους ἀποτέλεσμα γιατί μέσῳ αὐτῶν τῶν δεδομένων μποροῦσαν μέ ΜΜΕ καί ύνά δουλέψουν τήν ψῆφο. Πρέπει νά σκεφτοῦμε τί ζητᾶμε, τί θέλουμε. Ἀσφάλεια; Εὐκολία; Ἐλευθερία; Θέλουμε αὐτό πού ἐπιβάλλει ἡ παγκοσμιοποίηση; Ἤ αὐτό πού ἐπιβάλλει τό πατριωτικό-ἐθνικό μας συμφέρον;
.            Νομίζω τά πράγματα στή χώρα μας εἶναι πάρα πολύ ἁπλά. Καί ἡ ἐλευθερία μας εἶναι βγαλμένη ἀπό τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά. Εἶναι ἀπό αἷμα. Καί τό πιό σημαντικό ἀγαθό γιά μᾶς εἶναι ἡ ἐλευθερία. Διότι ἐλευθερία σημαίνει αὐτεξούσιο. Ἀπό τό χειροκρότημα καταλαβαίνουμε ὅλοι ποιά εἶναι ἡ ἀπάντησή μας. Τί πρέπει νά κάνουμε; Τό Σύνταγμα ποιούς πρέπει νά προστατεύει; Πρέπι νά πάρουμε ἀποφάσεις νά θέσουμε κόκκινες γραμμές. Δέν εἶναι ζήτημα προλήψεων ἤ σκοταδισμοῦ ἤ κάτι ἄλλο. Δέν ὑπάρχει κάτι τό ὑπερφυσικό. Μόνο νομοθετήματα καί στυγνά δεδομένα.

Κόκκινες γραμμές :

1) Ὄχι στήν κατάργηση μετρητῶν

2) Ὄχι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Δέν μποροῦμε ποτέ νά ἀνταλλάξουμε τήν ἐλευθερία μας μέ τήν εὐκολία καί ὁποιονδήποτε ἀπατηλό παράδεισο. Οἱ πολῖτες νά μήν δεχθοῦν καί νά προσφύγουν σέ δικαστήρια . Δέν ἔχω αὐταπάτες, εἶναι μέτρα πού προχωροῦν. Ἀργά ἤ γρήγορα θά μᾶς ζητηθεῖ νά κάνουμε θυσίες. Εἶναι στό χέρι μας νά ἀντισταθοῦμε ὥστε νά ἀποτελέσουμε ἐξαιρέσεις σ᾿ αὐτό τό σύστημα. Ἕνα σύστημα εἶναι λειτουργικό ανάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐξαιρέσεων πού ἔχει. Ἄν καταφέρουμε αὐτοί πού ὑπέγραψαν γιά τίς ταυτότητες νά ὑπογράψουν καί γιά τήν ΚτΠ, τό σύστημα δέν θά μπορεῖ νά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τά θύματα τῆς προπαγάνδας καί τῆς παραπληροφόρησης. Γιά τούς ἐλεύθερους πολῖτες δέν θά εἶναι ὑπχρεωτικό. Θά ‘χουμε τήν δυνατότητα νά ἐπιβιώσουμε. Καί μαζί μέ μᾶς νά ἐπιβιώσει καί ¨ἡ πατρίδα μας καί οἱ ἐλευθερίες μας. Πρέπει νά συνεργασθοῦμε καί νά βροῦμε τρόπους ἀλληλοϋποστηρίξεως. Ἐναλλακτικούς τρόπους ὥστε νά μήν εἶναι μεγάλο τό βάρος τῆς ἀποφάσεως καί ὁ φόβος ἄν τεθοῦμε ἐκτός κοινωνίας ἤ συστήματος.
.                Αὐτά εἶχα νά σᾶς πῶ ὡς δικηγόρος. Τώρα θά σᾶς πῶ κάποια πράγματα ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος. Ὄχι ἀπό αὐτούς πού ξεματιάζουν, ἀλλά ἀπό τούς κανονικούς. Γνωρίζω ὅτι τό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο τό προσκυνῶ ὅταν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία, τό Εὐαγγέλιο – πάνω στό ὁποῖο ὁρκίζονται οἱ πολιτικοί μας, καί ὅλοι μας νά τηροῦμε τό Σύνταγμα, τούς Νόμους, – ὅτι εἶναι ἀληθές καί ἀκριβές ὡς τό τελευταῖο κόμμα. Αὐτό τό Εὐαγγέλιο λέει ὅτι ἐγώ πρέπει νά προσέξω καί νά μή λάβω τό χάραγμα. Γιατί ἄν τό λάβω δέν θά μπορῶ νά πουλῶ καί νά ἀγοράζω· καί ὅτι τό χάραγμα αὐτό εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου, ὁ ἀριθμός 666. Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι τό χάραγμα barcode ΕΑΜ 13, -τό ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ κατασκευαστής- ὅτι περιέχει τό 666. Πρώτη μεσαία τελευταία γραμμή = 666. Ὁποιοδήποτε τυπογραφικό προϊόν στό SUPER MARKET περιέχει αὐτό τό χάραγμα. Ὅταν τέθηκε στή Βουλή ἐπί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ἐπί Παπανδρέου τό θέμα τῆς Κάρτας στίς τεχνικές προδιαγραφές, εἶχε ἀνακοινωθεῖ ὅτι θά φέρει γραμμικό κώδικα ΕΑΜ 13 δηλ.666.
.           Μέ ἐνδιαφέρει ὅτι μία φωνή 2000 χρόνια πρίν, μέ προειδοποίησε ὅτι δέν θά δεχθῶ αὐτό τό σύστημα μέ τόν γραμμωτό κώδικα πού θά φέρει χάραγμα καί δυσώνυμο ἀριθμό.
.                 Ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος σέβομαι καί τιμῶ τούς ἁγίους. Καί ὁ ἅγιος Παΐσιος μᾶς προειδοποίησε στά Σημεῖα τῶν Καιρῶν. Ὀφείλουμε λοιπόν, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε χριστιανοί ὀρθόδοξοι,
νά μήν δεχθοῦμε τό χάραγμα,
νά μήν ὑποχωρήσουμε σ᾿ αὐτό τό σύστημα ὁλοκληρωτισμοῦ.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

 

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ … ΝΑΤΟ (!) ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Πρωτοφανς παρέμβαση το … ΝΑΤΟ (!)
πρ τς κατάργησης το φυσικο χρήματος στν λλάδα!

.             Μὲ μία περίεργη ὅσο καὶ ἐντυπωσιακὴ παρέμβαση, τὸ … ΝΑΤΟ (!) τάσσεται ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ φυσικοῦ χρήματος στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς «σύλληψης τῆς φοροδιαφυγῆς» καὶ μὲ ἄρθρο τοῦ (Ἕλληνα…) προέδρου τοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Ἐλεγκτῶν τῆς Συμμαχίας, τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται μάλιστα τὸ κρατικὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΠΕ) ζητεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ ἀπαγορεύσει ρητῶς τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητό!
.             Ἡ ἐπιχειρηματολογία ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ δρ. Χαρίλαος Χαρίσης πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Ἐλεγκτῶν τοῦ ΝΑΤΟ, εἶναι ἐπιεικῶς ἕωλη, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι παύει νὰ εἶναι ἐπικίνδυνη. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὰ περισσότερα νησιὰ ἔχει ἤδη ἀπαγορευθεῖ ἡ διακίνηση μετρητοῦ χρήματος γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 70 εὐρώ.
.             Τί δουλειὰ ἔχει τὸ ΝΑΤΟ μὲ τέτοια ζητήματα; Δὲν χρειάζεται κατανάλωση πολὺς φαιᾶς οὐσίας γιὰ νὰ διακριβωθοῦν τὰ κίνητρα: Τὸ ΝΑΤΟ αὐτὸ ποὺ τὸ ἐνδιαφέρει καὶ τὸ «καίει» εἶναι νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα στὸ δυτικὸ στρατόπεδο καὶ νὰ δραπετεύσει ὅπως συνέβη τὸ 1974.
.             Μία ἐξέλιξη ἡ ὁποία σὲ περίπτωση ποὺ «σφίξουν» τὰ πράγματα στὸ ἐσωτερικὸ οἰκονομικὸ μέτωπο, θὰ προκαλέσει φυγόκεντρες τάσεις.
.             Μία Ἑλλάδα χωρὶς διακίνηση μετρητῶν θὰ εἶναι μία «κλινικῶς νεκρὴ» χώρα, γιὰ πολλοὺς καὶ διάφορους λόγους ποὺ θὰ ἀναλύσουμε στὴν συνέχεια, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει δὲν εἶναι τὸ ἂν ἡ Ἑλλάδα εἶναι ζωντανὴ ἢ πεθαμένη. Τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ μὴν μετακινησθεῖ γεωστρατηγικά.
.               Καὶ ἐπειδὴ ἡ κουβέντα γιὰ τὴν φοροδιαφυγὴ εἶναι συνεχὴς ἐδῶ καὶ 41 χρόνια, θὰ πρωτοτυπήσουμε καὶ θὰ ποῦμε ὅτι χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν μενταλιτὲ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, καὶ τὸν τρόπο ποὺ κινεῖται, ἐπενδύει καὶ ζεῖ ὁ Ἕλληνας, χωρὶς τὴν φοροδιαφυγὴ τῆς «μαρίδας», θὰ ἔχει λίγες ἡμέρες, ὄχι ἑβδομάδες, ζωῆς.
.             Ἂν θέλουν νὰ κτυπήσουν τὴν φοροδιαφυγὴ ἂς ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη βιομηχανία λαθραίου πετρελαίου, λαθραίας διύλισης (ὑπάρχουν ὁλόκληρα πειρατικὰ διυλιστήρια στὸν Ἀσπρόπυργο, πέριξ αὐτοῦ καὶ σὲ ἄλλες δύο-τρεῖς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας) καὶ λαθραίας διακίνησης καυσίμων στὴν Εὐρώπη.
.             Στοιχίζουν στὴν Οἰκονομία περὶ τὰ 3 δίσ. εὐρὼ ἐτησίως σὲ φόρους. Βέβαια καλύπτονται ἀπὸ ἐπιχειρηματικοὺς «γίγαντες», κατὰ τύχη συνεργάτες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ΗΠΑ, ὅποτε δὲν ξέρουμε κατὰ πόσο θὰ τὸ ἤθελε αὐτὸ ὁ πρεσβευτὴς τῆς «ἀχρήματης» κοινωνίας, συντάκτης τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου

.             Ἂς δοῦμε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ δρᾶ. Χαρίλαου Χαρίση, μὲ δικό μας σχολιασμὸ ἀνὰ παράγραφο:

«Συζητώντας πρόσφατα μὲ Πρέσβη χώρας τῆς Βόρειας Εὐρώπης, μοῦ ἀνέφερε ὅτι ποτὲ δὲν ἔχει μαζί της παραπάνω ἀπὸ 10 εὐρώ, καθὼς ὅλες τὶς συναλλαγὲς τῆς τὶς πραγματοποιεῖ μὲ χρεωστικὴ κάρτα. Ὁμολογῶ ὅτι ἔνιωσα κάπως ἄβολα, κάνοντας τὴ σύγκριση μὲ τὴ χώρα μου

.             Συγκρίνει μία χώρα τῆς Βόρειας Εὐρώπης μὲ μία χώρα τῆς νότιας Βαλκανικῆς χερσονήσου. Μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ «DNA» πολιτῶν, γεωστρατηγικὴ θέση, ἱστορία, ἤθη καὶ ἔθιμα. Ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος νὰ ἀποτύχει μία ἀνάλυση. Εἶναι σὰν τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ μιλοῦσαν γιὰ «θρίαμβο τῆς δημοκρατίας» καὶ «ἐκδημοκρατισμὸ» στὶς ἀραβικὲς χῶρες ὅταν ξεκίνησε ἡ Ἀραβικὴ Ἄνοιξη.
.             Τὰ ἀποτελέσματα τὰ βιώνουμε ὅλοι καὶ περισσότερο οἱ δυστυχεῖς «ἐκδημοκρατισμένοι» Λίβυοι, Σύροι, Ἰρακινοὶ κλπ κλπ. (εὐτυχῶς οἱ Αἰγύπτιοι κατάφεραν καὶ γλίτωσαν τὸν «ἐκδημοκρατισμό»)…
.             Βέβαια δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ «δημοκρατία» στὶς ἀγαπημένες, γιὰ τὶς ΗΠΑ, μοναρχίες τοῦ Κόλπου, ὅπου στὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς οἱ γυναῖκες εἶναι … λίγο πιὸ κάτω ἀπὸ τὸν σκύλο στὴν ἱεραρχία τῆς κοινωνίας…

.             «Αὐτὴ εἶναι μία ἁπλὴ διαφορὰ στὴν καθημερινότητά μας μὲ ἄλλες χῶρες τὶς Ε.Ε. Καὶ ὅμως διαθέτουμε ὅλοι τραπεζικὸ λογαριασμό, χρεωστικὴ κάρτα καὶ ὑπάρχουν πολλὰ ταμεῖα μὲ συσκευὴ ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Ἀλλὰ προτιμοῦμε τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητά!».

.             Ἀπὸ τὶς 2,5 ἑκατ. συνταξιούχων μόνο οἱ 400.000 ἔχουν κάρτα καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες ἀναλογικὰ ἡ χρήση τῆς κάρτας εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλή.
.             Καταστράφηκαν τὸ 2010-2012 ἀπὸ τὶς τράπεζες οἱ περισσότεροι κάτοχοι πιστωτικῶν καρτῶν καὶ δημιουργήθηκε ἡ τεράστια «μαύρη τρύπα» στὴν οἰκονομία ποὺ τὴν ἔκλεισαν καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ τὴν κλείνουν ἀνακεφαλαιοποιώντας μὲ τοὺς φόρους τοὺς τὶς τράπεζες τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆτες, ἂν ὄχι στὴν φυλακὴ (κάποιοι σίγουρα!) τώρα ἔπρεπε νὰ τώρα νὰ εἶχαν βγεῖ στὴν σύνταξη μὲ τὸ στίγμα τοῦ ἀποτυχημένου.
.             Καὶ τὸ κυριότερο; Κάθε χρήση κάρτας, πέρα ἀπὸ τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ παύει ἡ ἰδιωτικότητα τὴ συναλλαγῆς, ἔχει καὶ προμήθεια γιὰ τὴν τράπεζα. Δηλαδὴ ἐγὼ πληρώνω, ὁ ἄλλος εἰσπράττει καὶ ἡ τράπεζα λαμβάνει μεσιτεία γιὰ τὴν πράξη!
.             Ποῦ ἀκούστηκε αὐτὸ νὰ ἐπιβάλλεται μὲ τὸ «ἔτσι θέλω»;
.             Ποιός καὶ μὲ ποιό δικαίωμα ἀποφασίζει ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ πολίτης, εἴτε καταναλωτὴς εἴτε ἔμπορος, νὰ δίνει ὑποχρεωτικὰ ἕνα ποσοστὸ (καθόλου εὐκαταφρόνητο) ἀπὸ τὰ χρήματά του σὲ ἕναν τρίτο γιὰ νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα ὁ πολίτης νὰ καταναλώνει καὶ ὁ ἔμπορος νὰ πουλᾶ; Καὶ μετὰ μᾶς πείραξαν τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα;
.             Γιὰ αὐτὸ ἀγωνιστήκαμε οἱ μεταπολεμικὲς γενιὲς ποὺ γεννήθηκαν στὶς δεκαετίιές του ’50 καὶ τοῦ ’60 γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήσει ὁ κομμουνισμὸς καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση; Γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὶς τράπεζες;

 .             «Ἡ ἄμεση κατάργηση τῶν μετρητῶν, σὲ διάστημα δύο μηνῶν τὸ πολύ, καὶ οἱ ὑποχρεωτικὲς συναλλαγὲς μὲ κάρτες, εἶναι μία μεταρρύθμιση ποὺ θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ υἱοθετήσει τὸ κράτος. Κάποια ὀφέλη φάνηκαν ἤδη τὶς ἡμέρες τῶν capital controls, ὅπως π.χ. τὰ αὐξημένα φορολογικὰ ἔσοδα ποὺ εἶχαν τὰ κρατικὰ ταμεῖα (καὶ ὄχι μόνο λόγῳ τοῦ φόβου τοῦ bail in)».

.             Ὄχι, δὲν φοβήθηκαν τὸ «κούρεμα»! Οὔτε θέλησαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὶς 100 δόσεις. Συγκινήθηκαν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Ἐπίσης πλήρωσαν τὸ προσωπικό τους γιὰ δύο ἢ τρεῖς μῆνες, ἐξόφλησαν τοὺς προμηθευτές τους (ὅσοι μποροῦσαν) καὶ ἀγόρασαν ἀκριβὰ ἠλεκτρικὰ ἤδη (τηλεοράσεις, ψυγεῖα κλπ) καὶ αὐτοκίνητα. Προφανῶς γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ὄχι γιατί φοβόντουσαν τὸ «κούρεμα» καταθέσεων…
.             «Πολλοὶ “τρομοκρατήθηκαν” ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ πληρωθοῦν μὲ μετρητὰ καὶ ἀναγκάζονταν νὰ ἐμφανίσουν εἰσπράξεις ποὺ ἕως τώρα δὲν ἐμφάνιζαν ἢ διέσπειραν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς οἰκείων τους. Bankrun, “μαύρη” ἐργασία, μὴ ἔκδοση ἀποδείξεων, μὴ πληρωμὴ ΦΠΑ, “φακελάκια”, δωροδοκίες, ληστεῖες μετρητῶν κλπ, σχεδὸν θὰ ἐξαφανιστοῦν μαζὶ μὲ τὰ μετρητά”.
.             Ἐπίσης μαζὶ μὲ τὰ μετρητὰ θὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ τὰ 3/4 τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς χώρας καὶ οἱ ἄνεργοι θὰ ἐκτοξευτοῦν κατὰ 1 ἑκατ. ἀκόμα.
.             Ποιὸς ἀνόητος μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ στὰ σοβαρὰ ὅτι «μαύρη» ἐργασία, μὴ ἔκδοση ἀποδείξεων, μὴ πληρωμὴ ΦΠΑ, φακελάκια κλπ. θὰ πάψουν ἂν δὲν ὑπάρχει μετρητὸ χρῆμα. Ἁπλὰ θὰ ἀλλάξουν μορφή. Ἀλλὰ ἀφοῦ πρῶτα ἰσοπεδωθεῖ ἡ ἐγχώρια ἀγορά. Μέχρι τότε θὰ ἔχουν κλείσει ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπιχειρήσεις ποὺ τὸν μήνα τοῦ capital control καταγράφουν μείωση τζίρου 50-80% ἀνάλογα μὲ τὴν δραστηριότητα.
.             Μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους σὲ βάση ἑξαμήνου ἀναμένεται πτώση τοῦ ΑΕΠ σὲ ποσοστὸ 8% λόγω τῶν capital controls καὶ τῆς «ἀχρήματης» Ἑλλάδας! Μὲ δεδομένο τὸ ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε ἡ πτώση (στὸ -27% τοῦ ΑΕΠ σὲ σχέση μὲ τὸ 2009), αὐτὸ ἁπλὰ θὰ εἶναι τὸ τέλος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Καὶ τοῦ εὐρώ…

«Ἡ ἁπλὴ αὐτὴ μεταρρύθμιση μπορεῖ νὰ πατάξει μία γιὰ πάντα τὴ φοροδιαφυγὴ ποὺ κανένα νομοθέτημα δὲν κατάφερε ἕως σήμερα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 11ου ἐτησίου συνεδρίου τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, εἶναι ἀποκαλυπτικά.

.             Τὸ 2014, ἡ φοροδιαφυγὴ στὴ χώρα μας ἀνῆλθε στὸ 4% τοῦ ΑΕΠ καὶ προκάλεσε ἀπώλεια ἐσόδων 7,2 δισεκ. εὐρώ, ἡ δὲ παραοικονομία ἀνῆλθε στὸ 23,3% τοῦ ΑΕΠ, δηλαδὴ 41,7 δισεκ. εὐρὼ καὶ τέλος ἡ ζημιὰ ποὺ ὑπέστη ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπὸ τὴ διαφθορά, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ, ἀνῆλθε σὲ 21 δισεκ. Εὐρώ.
.             Μὲ τὸ προτεινόμενο μέτρο ἐντάσσονται αὐτόματα καὶ χωρὶς ἄλλη ἐπιλογή, στὴ νόμιμη οἰκονομία τὰ 41,7 δισεκ. εὐρὼ τῆς παραοικονομίας καὶ ἀποφέρουν 8,3 δισεκ. εὐρὼ ἐπιπλέον ἔσοδα κατ’ ἔτος, ἐὰν φορολογηθοῦν μὲ ἕνα μέσο φορολογικὸ συντελεστὴ 20%. Προσθέτοντας καὶ τὰ 21 δισεκ. εὐρὼ τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ λόγω διαφθορᾶς, ἔχουμε ὀφέλη γιὰ τὴν οἰκονομία πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα ποὺ ζητοῦν σήμερα οἱ δανειστές μας».
.             Ἔτσι! «Τρεῖς τὸ λάδι, τρεῖς τὸ ξύδι, ἕξι τὸ λαδόξυδο» (ἀλλὰ μὲ χρεωστικὴ κάρτα…). Ὁ συγκεκριμένος τὰ εἶπε ὅλα μόνος του: Ζητεῖ τὴν καταπολέμηση τῆς «παραοικονομίας» ποὺ ναὶ μὲν εἶναι τὸ 23,3% τοῦ ΑΕΠ, ἀλλὰ μειώνει τὸ ΑΕΠ κατὰ 21 δισ. εὐρώ.
.             Ἐννοεῖ ἄμεσα φορολογικὰ ἔσοδα; Ἀποκλείεται τέτοιο ποσό! Γιατί ὅλα τὰ ἄλλα φορολογοῦνται ἀπὸ τοὺς ἔμμεσους φόρους καὶ μὲ τὸ παραπάνω, ἄρα δὲν ὑπάρχει ὄφελος. Καὶ ἂν τοῦ τὰ πάρει ἡ ἐφορία, δὲν θὰ ἔχει νὰ δαπανήσει στὴν κατανάλωση καὶ θὰ χάσει τὸ κράτος ἀπὸ τοὺς ἔμμεσους φόρους.

.             Καὶ γιατί μία οἰκονομία νὰ εἶναι μόνο φορολογικὰ ἔσοδα καὶ ὄχι ἡ δύναμη τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς;
.            Στὴν δεκαπενταετία 1955-1970, στὴν Ἑλλάδα μὲ τριῶν εἰδῶν κυβερνήσεις (δεξιᾶς, κέντρου καὶ δικτατορίας), χωρὶς νὰ κόβει σχεδὸν κανεὶς ἀποδείξεις καὶ μὲ φορολογικὰ ἔσοδα ὑποπολλαπλάσια τῶν σημερινῶν, εἴχαμε ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 120%! Καὶ ἡ χώρα κατέστη αὐτάρκης σὲ τροφὴ (στάρι, ρύζι. ἑσπεριδοειδῆ κλπ). Καὶ τὸ 1955 ἦταν μία κατεστραμμένη χώρα.
.             Μὲ 1 ἑκατ. νεκροὺς στὴν δεκαετία τοῦ ’40 καὶ τὸ 70% τῶν ὑποδομῶν κατεστραμμένες ἀπὸ τὴν τριπλῆ κατοχὴ καὶ τὸν Ἐμφύλιο ποὺ ἀκολούθησε. Γιατί; Τί ἔκαναν αὐτοὶ σ’ ἐκείνη τὴν 15ετία καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς σήμερα, ἀλλὰ πρέπει νὰ πᾶμε σὲ μία «ἀχρήματη» κοινωνία γιὰ νὰ σωθοῦμε;

.             «Οἱ τουρίστες, ποὺ προέρχονται στὸ σύνολό τους σχεδὸν ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ ἀνεπτυγμένες χῶρες, εἶναι ἤδη ἐξοικειωμένοι μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς πληρωμές. Οἱ ἡλικιωμένοι δὲν θὰ στέκονται πιὰ σὲ οὐρὲς τραπεζῶν καὶ θὰ κληθοῦν νὰ κάνουν μία συναλλαγὴ πολὺ πιὸ εὔκολη ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κάνουν καθημερινὰ μὲ τὰ ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα»

.             Ρώτησε κανεὶς τὸν ἡλικιωμένο ἂν θέλει νὰ δίνει προμήθεια ἀπὸ τὰ λεφτά του στὶς τράπεζες; Καὶ πῶς νὰ εἰσαγάγεις ἕναν 70χρονο σὲ μία συναλλαγὴ ποὺ ἀγνοεῖ πλήρως καὶ ἀπουσιάζει τὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικῆς σχέσης;
.             Ὁ γράφων τουλάχιστον σὲ τρεῖς περιπτώσεις, ἀναμένοντας στὴν οὐρὰ γιὰ τὰ «60 εὐρὼ τῆς ντροπῆς» ἐξυπηρέτησε γεροντάκια τὰ ὁποῖα ἁπλῶς δὲν … ἔβλεπαν γιὰ νὰ πατήσουν τοὺς κωδικοὺς στὸ ΑΤΜ!
.             Καὶ ἔγινε γνώστης καὶ τῶν κωδικῶν καὶ τῶν ποσῶν ποὺ εἶχαν στοὺς λογαριασμούς τους! Ἁπλὰ τὸ ἀναφέρουμε…

 «Τέλος, γιὰ τοὺς ἀνησυχοῦντες περὶ προσωπικῶν δεδομένων αὐτὰ πλήρως προστατεύονται ἀπὸ τὴν ἐγχώρια καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία, τουλάχιστον τόσο ὅσο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ κινητὸ τηλέφωνό τους».

.             «Προστατεύονται πλήρως ἀπὸ τὴν ἐγχώρια καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία». Τὸ ἄλλο μὲ τὸν Τοτὸ εἶναι καλύτερο. Εἴδαμε μὲ τὴν περίπτωση Σνόουντεν καὶ μὲ τὰ WikiLeaks παλαιότερα, τὸ ἐπίπεδο τῆς «προστασίας» ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ νομοθεσία.
.             Κι ἐπειδή, δηλαδή, ὅπως ἐμμέσως ὁμολογεῖται ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο, μᾶς ὑποκλέπτετε τὶς τηλεφωνικές μας συνομιλίες, θέλετε νὰ γνωρίζετε ἐπιπλέον καὶ ὅλες τὶς προσωπικές μας οἰκονομικὲς συναλλαγές;

 «Τὸ κράτος θέλει 8 δισεκ. εὐρὼ καὶ δραστικὴ μείωση τῆς φοροδιαφυγῆς μόνο μὲ μία ἁπλὴ μεταρρύθμιση;»

.             Μά, ἂν γίνουν τὰ παραπάνω, τὸ κράτος δὲν θὰ θέλει 8 δισ. εὐρώ, ἀλλὰ 8+33 δισ. ποὺ θὰ τοῦ λείψουν ἀπὸ τὴν «ἀναγκαστικὴ» παραοικονομία…

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ: «Ἕνα παιδὶ ἡλικίας 3 ἐτῶν καὶ μικρότερο σήμερα ἴσως δὲν θὰ ζήσει ποτὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς παιχνιδιοῦ μὲ μετρητά»!

Νομίσματα, χαρτονομίσματα, πλαστικς κάρτες
σύντομα θ
εναι στορικ κειμήλια.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ πράγματα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Οἱ ἐξελίξεις μοιάζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιταχυνόμενες πρὸς τὸν ὁλοφάνερο σκοπό! 

Coin World  (μετάφρ. ἱστολ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ)

.          Οἱ μελλοντολόγοι ἔχουν προβλέψει ὅτι τὸ χρονοδιάγραμμα γιὰ τὴν ἄφιξη μιᾶς κοινωνίας χωρὶς μετρητὰ / ἀχρήματης κοινωνίας (cashless society) ἦρθε στὸ προσκήνιο στὶς 22 Μαρτίου, ὅταν ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς βιομηχανίας ἐνημέρωσαν τὰ μέλη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου γιὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη καὶ υἱοθέτηση ἀπὸ τὸ κοινό, τῶν πληρωμῶν μέσῳ κινητῶν.
.         Κατὰ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀκροάσεις, ἡ Ὑποεπιτροπὴ τῆς Βουλῆς περὶ Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων καὶ Καταναλωτικῆς Πίστης, σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ χρήματος, οἱ εἰδικοὶ τῆς τεχνολογίας σημείωσαν ὅτι ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιοῦμε φορητὲς συσκευὲς –smart phones– γιὰ νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ χρηματοπιστωτικὲς ὑπηρεσίες in-store καὶ online ἔχει ἤδη ἀνοίξει διαύλους συναλλαγῶν ποὺ δὲν ἦταν δυνατοὶ μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.
.          Καί, ἐκπληκτικά, οἱ εἰδικοὶ εἶπαν ὅτι μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε χρόνια τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα εἶναι πιθανὸ νὰ γίνουν ὁ κύριος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοὶ θὰ πληρώνουν γιὰ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν.
.          Ὁ Ed McLaughlin, διευθύνων σύμβουλος ἀναδυόμενων πληρωμῶν τῆς MasterCard Worldwide, στὴν κατάθεσή του σημείωσε ὅτι ἐνῶ τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ τῶν συναλλαγῶν σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγονται μὲ τὴν χρήση μετρητῶν καὶ ἐπιταγῶν, τὰ smart phones καὶ ἡ τεχνολογία Near Field Communication, ἀλλὰ καὶ tablets iPads τώρα χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὲς παρέχοντας ἕνα τόσο βολικὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον, ὥστε χρήση τους θ κτοπίσει γρήγορα χι μόνο τ κέρματα κα τ χαρτονομίσματα, λλ κα τς πιστωτικς κα χρεωστικς κάρτες, πίσης.
.          Πολλοί στὴ νομισματικὴ κοινότητα εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι δύσπιστοι ἔναντι ἑνὸς τέτοιου μηχανισμοῦ ταχείας πορείας ἀπόρριψης τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν τοῦ χρήματος, εἰδικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ἔχουμε περάσει περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια προσπαθώντας νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἑνὸς δολαρίου μὲ ἕνα δολάριο νόμισμα καὶ ἀπέτυχε, παρὰ τὸ ὅτι ἡ λογικὴ καὶ τὸ κόστος ἐπισημαίνουν σαφῶς τὴ σοφία μίας τέτοιας ἀλλαγῆς. Πολλοὶ ἐρευνητὲς λένε ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ σὲ δολάρια νομίσματα ἦταν ὁ «παράγοντας εὐκολία». Ἂν ἡ εὐκολία εἶναι πραγματικὰ ὁ λόγος ποὺ τὸ μικρὸ δολάριο νόμισμα ἔχει ἀποτύχει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς τεχνολογίας ἔχουν στοχεύσει καλά. Ἔξυπνα τηλέφωνα καὶ tablets εἶναι εὔκολα καὶ ἡ χρήση τους αὐξάνεται ἁλματωδῶς. (Οἱ ἐμπειρογνώμονες εἶπαν στὸ Κογκρέσο ὅτι οἱ ἀσύρματες συνδρομητικὲς συνδέσεις ἔχουν ὑπερβεῖ πλέον τὸ συνολικὸ πληθυσμὸ τῶν ΗΠΑ καὶ σχεδὸν ἡ μία στὶς τρεῖς εἶναι ἔξυπνα τηλέφωνα ἢ ἀσύρματη δυνατότητα Personal Communications Digital Assistants).
.          Ὁ τραπεζικὸς κλάδος θὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιτυχία τῆς ταχείας ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας τῆς κινητῆς πληρωμῆς, εἰδικὰ τὸ Federal Reserve System. Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ Fed υἱοθετεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ παίζει ἕνα ἡγετικὸ ρόλο στὴν χαρτογράφηση τῆς διαδρομῆς πρὸς τὰ τυποποιημένα πρωτόκολλα καὶ τὴν ἀσφάλεια. Ἡ στάση τῆς Fed πρὸς τὴν τεχνολογία τῆς κινητῆς πληρωμῆς ἔρχεται σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τὴν στάση της πρὸς τὰ δολάρια κέρματα. Τὸ Κογκρέσο καὶ τὸ Νομισματοκοπεῖο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπρεπε νὰ ἐπαιτεῖ καὶ νὰ προτρέπει τὴν Fed στὸ νὰ κάνει διαθέσιμα γιὰ τὸ κοινὸ τὰ δολάρια κέρματα. Οὐσιαστικὰ ἡ Fed ἔχει ἀγνοήσει κάθε μικρὸ νόμισμα δολάριο – Anthony, Sacagawea, Presidential καὶ Native American.

.       Συλλέκτες προσέξτε: Τὰ κέρματα στὴν τσέπη σας μπορεῖ νὰ γίνουν ἱστορικὰ κειμήλια, πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὅσο μπορεῖ νὰ φανταστεῖτε. να παιδ λικίας 3 τν κα μικρότερο σήμερα μπορε ν μν ζήσει ποτ τν μπειρία τς γορς μίας καραμέλας νς παιχνιδιο μ μετρητά. Ἀντ’ αὐτοῦ, εἶναι πιθανὸ νὰ μεγαλώσει μαθαίνοντας νὰ ἀξιοποιεῖ τὰ smart phones τους, γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ἀντικείμενα αὐτά. Τὸ μέλλον τῶν χρημάτων ἀλλάζει ραγδαία.

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , , ,

Σχολιάστε

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

Εἰσαγωγ. Σημείωση «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ κατωτέρω διήγηση εἶναι ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ καὶ ὁλόφρεσκη, ΣΗΜΕΡΙΝΗ (05.01.11). Μᾶς τὴν ἔστειλε ἀναγνώστης τῆς «Χριστιανικῆς Βιβλιογραφίας» παρακινηθεὶς ἀπὸ τὸ σχετικὸ δημοσίευμα μὲ σχόλιο τῆς «Χριστιανικῆς Βιβλιογραφίας» https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/01/03/μέσῳ-τραπεζῶν-ἡ-σταδιακὴ-συρρίκνωσ/.
.       Ὅπως θὰ διαπιστώσει κάθε ἔμφρων καὶ καλόπιστος ἀναγνώστης «Η ΒΑΛΙΤΣΑ», μὲ τὰ προσχηματικὰ μέτρα κατὰ τοῦ «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» καὶ τὶς διάφορες «Κάρτες» δῆθεν γιὰ διευκόλυνση καὶ ἠλεκτρονικὴ δια…φέντευση (πρὸς τὸ παρὸν τὰ φέρνουν ἤπια καὶ προαιρετικά) καὶ μὲ ἐργαλεῖο τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ «τεκμηρίου τῆς ἀθωότητας» γιὰ κάθε πολίτη, «ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ». Ἐκεῖ ποὺ πλέον μέσῳ τοῦ ἀσφυκτικοῦ οἰκονομικοῦ/φορολογικοῦ ἐλέγχου τῶν συναλλαγῶν θὰ ἐγκλωβισθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ θὰ μεταβληθοῦν σὲ δούλους καὶ ὑπηκόους τοῦ πιὸ αὐταρχικοῦ καὶ ἀνελευθέρου καθεστῶτος τῆς ἱστορίας, ἐκεῖ ποὺ πλέον θὰ στραγγαλισθοῦν οἱ συνταγματικὲς ἐλευθερίες, γιὰ τὶς ὁποῖες τόσο αἷμα χύθηκε, ἀφοῦ προηγουμένως θὰ ἔχει ἀναιρεθεῖ ἐν τοῖς πράγμασι ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχυσε τὸ αἷμα Του ὁ Χριστός.

.       (Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ξημερώνει τῶν Θεοφανείων καὶ ὁ νοῦς στρέφεται στὴν ἑορτή, ἐν τούτοις) ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» τὸ δημοσιεύει, διότι εἶναι ὁλοζώντανη καὶ ἀποκαλυπτικὴ μαρτυρία, τεκμηριωμένη, ἀπὸ ἀξιόπιστο πρόσωπο καὶ διότι ὁ ἐν τέλει σχολιασμὸς τοῦ ἰδίου τοῦ γράφοντος ἔχει πραγματικὸ πνευματικὸ περιεχόμενο, συμβατὸ μὲ τὴν προοπτικὴ τῶν Φώτων.

Πρόσφατα ἀποφασίσαμε μὲ τὴν σύζυγό μου, νὰ μεταφέρουμε κάποιες ἀποταμιεύσεις μας (ὅλα-ὅλα 25.000 Εὐρώ, γιὰ 2 ἄτομα, γιὰ ὅλα τὰ χρόνια ἐργασίας μας), ἀπὸ μία συγκεκριμένη τράπεζα, σὲ ἄλλη. Πηγαίνοντας στὸ ταμεῖο, γιὰ νὰ ἐκδώσω τραπεζικὴ ἐπιταγή, ὁ ταμίας μὲ κοιτάζει μὲ ἕνα περίεργο ὕφος καὶ μοῦ λέει:

–Ἔχετε ἐκκαθαριστικὸ τῆς Ἐφορίας μαζί σας;
– Ὄχι, γιὰ ποιό λόγο χρειάζομαι ἐκκαθαριστικὸ ἐφορίας, γιὰ νὰ κάνω μία ἀνάληψη;
– Γιὰ τόσο μεγάλα ποσὰ χρειάζεται.
– Μὰ τί λέτε, εἶναι μεγάλο ποσὸ αὐτό;
– Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε ἀνάληψη ἢ κατάθεση πάνω ἀπὸ 15.000 Εὐρώ, πρέπει νὰ προσκομίζετε ἐκκαθαριστικὸ τῆς ἐφορίας καὶ μάλιστα πρόσφατο.
– Δηλαδή, μοῦ λέτε ὅτι δὲν μπορῶ νὰ πάρω τὰ χρήματά μου;
– Ἂν δὲν ἔχετε μαζί σας ἐκκαθαριστικό, ὄχι!
– Δὲν εἶναι δυνατόν! Μέχρι τώρα δὲν εἶχα συναντήσει κανένα πρόβλημα μὲ παρόμοιες συναλλαγές.
– Τώρα δὲν γίνεται. Ἐκτὸς ἂν ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὸ κατάστημα, στὸ ὁποῖο ἀνοίξατε τὸν λογαριασμό σας καὶ μᾶς στείλουν ἀπὸ ἐκεῖ ἕνα ἐκκαθαριστικό, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι πρόσφατο.

Διαμαρτυρήθηκα ἀμέσως στὸν διευθυντή:

– Κύριε διευθυντά, ἐγὼ ἔχω κάνει καὶ ἄλλες φορὲς τέτοιες ἀναλήψεις καὶ οὐδέποτε μοῦ ἐζήτησαν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ ζητᾶτε.
– Δὲν τὸ λέω ἐγώ, ὁ νόμος τὸ λέει, ὅτι στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε ἀνάληψη ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ κάθε κατάθεση πάνω ἀπὸ 15.000 Εὐρώ, πρέπει νὰ ζητᾶμε ἐκκαθαριστικὸ Ἐφορίας, ἢ νὰ ἐλέγχουμε ἂν αὐτὸ ποὺ προσκομίσατε, ὅταν ἀνοίξατε τὸ λογαριασμό σας, εἶναι πρόσφατο.
– Δὲν καταλαβαίνω ὅμως ποιός εἶναι ὁ λόγος κ. διευθυντά, μπορεῖτε νὰ μοῦ ἐξηγήσετε; Μὲ ἀντιμετωπίζετε, λὲς καὶ ἔχω κάνει κάτι κακό.
– Αὐτὸ γίνεται γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.
–Βάσει ποίου νόμου γίνεται αὐτό; μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε τὸν ἀριθμὸ ΦΕΚ, νὰ τὸν μελετήσω;

Ἔψαχνε τὸ νόμο, ἐνῶ στὸ μεταξὺ ὁ ταμίας ἔπαιρνε τηλέφωνο μπροστά μου στὸ κατάστημα ποὺ εἶχα ἀνοίξει τὸ λογαριασμό, σὰ νὰ ἤμουν καταζητούμενος: «Σᾶς παίρνω γιὰ κάποιον κύριο… ποὺ ἔχει ἀνοίξει λογαριασμὸ σὲ ἐσᾶς, μὲ νούμερο… Ἔχει καταθέσει ἐκκαθαριστικὸ τῆς Ἐφορίας; μπορεῖτε νὰ ψάξετε καὶ νὰ μοῦ τὸ στείλετε;»
Μέχρι νὰ μὲ περάσουν ἀπὸ «κόσκινο», κάθισα νὰ περιμένω στὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντῆ, ὁ ὁποῖος μὲ φυσικότητα καὶ εἰλικρίνεια μὲ ἐνημέρωσε ὡς ἑξῆς:

– Μᾶς ἐπιβάλλει ὁ νόμος νὰ ἐλέγχουμε ὅλες τὶς συναλλαγὲς πάνω ἀπὸ 15.000. Ἂν πᾶς στὸ ταμεῖο νὰ καταθέσεις ἢ νὰ κάνεις ἀνάληψη τέτοιου ποσοῦ, ἀμέσως θὰ «χτυπήσει κόκκινο» στὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντῆ τοῦ καταστήματος, ἀλλὰ καὶ στὸ κεντρικὸ σύστημα τοῦ κράτους ποὺ παρακολουθεῖ αὐτὲς τὶς συναλλαγές. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα μπορεῖ τὸ ΣΔΟΕ νὰ σοῦ ζητήσει νὰ ἀποδείξεις ποῦ βρῆκες αὐτὰ τὰ χρήματα. Ἀλλὰ καὶ ὁ διευθυντής, ἔχει χρέος νὰ σοῦ ζητήσει στοιχεῖα γιὰ τὰ χρήματα αὐτά. Ἂν σὲ ἀφήσω ἐγὼ νὰ κάνεις τὴν ἀνάληψη, θὰ λογοδοτήσω στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, γιατί δὲν σοῦ ζήτησα στοιχεῖα. Προχθές, γιὰ παράδειγμα, τὸ ὑποκατάστημά μας στὴν Πάτρα, κινδύνεψε νὰ τιμωρηθεῖ μὲ τσουχτερὸ πρόστιμο, γιατί δέχθηκε μία μεγάλη κατάθεση χωρὶς ἔλεγχο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρέχει ὁ διευθυντὴς νὰ ἀποδείξει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὴν κατάθεση πούλησε τὸ σπίτι του!
Δὲν μπορεῖς οὔτε νὰ μεταφέρεις χρήματα ἀπὸ μία τράπεζα σὲ ἄλλη, χωρὶς νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀποδείξεις στὸ ΣΔΟΕ ποῦ τὰ βρῆκες. Εἰδικὰ ἂν τὰ μεταφέρεις σὲ τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ, μπορεῖ νὰ σοῦ κάνουν ἔλεγχο.
Ἐπίσης ἂν ἐσὺ κάνεις πολλὲς ἀναλήψεις μικρῶν ποσῶν π.χ. 3.000 Εὐρώ, καὶ ἀθροιστικὰ ξεπεράσεις τὰ 15.000 Εὐρώ, πάλι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐλέγξω ποῦ τὰ βρῆκες.

– Μὰ κ. διευθυντά, τί πιὸ λογικό, ἕνας ἄνθρωπος (σὰν κι ἐμένα) ποὺ δουλεύει πάνω ἀπὸ 15 χρόνια, καὶ ἔχει κάποιες ἀποταμιεύσεις, νὰ θελήσει νὰ τὶς χρησιμοποιήσει; Θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν κάνει «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος;
– Τότε, ἂν εἶναι ἔτσι, αὐτὸς δὲν κινδυνεύει, θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ΣΔΟΕ, ὅτι τὰ χρήματα προέρχονται ἀπὸ τὴ δουλειά του. Μὴν ξεχνᾶς ὅμως ὅτι τὸ «ξέπλυμα» γίνεται συνήθως μὲ μικρὰ ποσά, τὰ ὁποῖα, ἂν ἀθροιστοῦν, βγάζουν κάποια ἑκατομμύρια. Ἕνα τέτοιο κύκλωμα ἀνακάλυψαν πρόσφατα.
– Μὰ ὅπως καταλαβαίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀντιστρέφεται τὸ «τεκμήριο τῆς ἀθωότητας» γιὰ κάθε πολίτη καὶ φτάνει στὸ σημεῖο, κάθε φορὰ ποὺ κάνει ἀνάληψη ἢ κατάθεση, νὰ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι ἀπατεώνας.
– Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι μὲ τὰ καινούργια μέτρα. Μὴν ξεχνᾶς ὅτι στὸ ἑξῆς κάθε συναλλαγὴ πάνω ἀπὸ 1.500 Εὐρὼ ἢ πάνω ἀπὸ 3.000 γιὰ ἐπαγγελματίες, πρέπει νὰ γίνεται μέσῳ τράπεζας ἢ μὲ πιστωτικὴ κάρτα.
– Αὐτὸ τὸ γνωρίζω, ἀλλὰ πεῖτε μου, ἂν κάποιος πελάτης μου δὲν ἔχει ἐπιταγὲς πῶς θὰ μὲ πληρώσει;
– Δὲν ἔχετε ἐπαγγελματικὸ λογαριασμό; Τί δουλειὰ κάνετε;
– Μηχανικός.
– Τότε θὰ πρέπει νὰ τὰ καταθέσει στὸν ἐπαγγελματικό σας λογαριασμό. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ θέλει ἄμεσα ἀπόδειξη ὅτι σᾶς ἐξόφλησε, δὲν θὰ πρέπει ἐσεῖς νὰ ἔχετε συσκευὴ γιὰ πιστωτικὴ κάρτα, ὥστε νὰ τοῦ τυπώσετε τὴν ἀπόδειξη;
–Μὰ θὰ τοῦ δώσω τὸ τιμολόγιο. Δὲν ἀρκεῖ αὐτό; Ἕνας μηχανικὸς θὰ πρέπει νὰ προμηθευτεῖ συσκευὴ πιστωτικῆς κάρτας, ὅπως τὰ καταστήματα;
– Αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο καὶ εἶναι πολὺ εὔκολο. Οὕτως ἢ ἄλλως θὰ ἀναγκαστεῖς νὰ τὸ κάνεις λόγῳ τῆς «φοροκάρτας». Μὴν κοιτᾶς ποὺ τώρα εἶναι προαιρετική. Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ γίνει ὑποχρεωτικὴ καὶ θὰ πρέπει καθένας νὰ μαζεύει τὶς ἀποδείξεις του μέσῳ τῆς κάρτας. Ἄρα θὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἔχεις τέτοια συσκευή.

Ἄρχισα νὰ  πνίγομαι συνειδητοποιώντας ὅτι θὰ ἐλέγχονται ὄχι μόνο οἱ μεγάλες (;) συναλλαγές, ὅπως προσπαθοῦσε μέχρι τώρα νὰ μοῦ ἀποδείξει, ἀλλὰ καὶ κάθε μηδαμινὴ συναλλαγὴ (μέσῳ τῆς φοροκάρτας).

Τὸ μεγάλο σὸκ ὅμως τὸ ἔπαθα, ὅταν ξαφνικὰ μοῦ εἶπε:

– Τί νὰ τὰ κάνεις ὅμως ὅλα αὐτά; Δὲν φέρνουν κανένα ἀποτέλεσμα στὴν καταπολέμηση τοῦ «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Ἐπιπλέον μᾶς ἐπιφορτίζουν καὶ ἐμᾶς, νὰ κάνουμε τόσους ἐλέγχους χωρὶς λόγο.
– Τί ἐννοεῖτε κ. διευθυντά, δηλαδὴ τελικὰ δὲν καταπολεμεῖται ἔτσι τὸ μαῦρο χρῆμα;
– Ὄχι βέβαια !

Καὶ ἄρχισε μὲ εἰλικρίνεια (ἢ ἀφέλεια), νὰ μοῦ κάνει «φροντιστήριο», γιὰ τὸ πῶς ξεπλένεται τὸ μαῦρο χρῆμα:

α) – Τὸ χρῆμα δὲν «ξεπλένεται» μὲ καταθέσεις καὶ ἀναλήψεις σὰν καὶ αὐτές, ἀλλὰ μέσῳ τοῦ χρηματιστηρίου. Ἂν π.χ. ἀγοράσει κάποιος σήμερα μετοχὲς ἀξίας 3.000 εὐρὼ καὶ τὶς πουλήσει αὔριο, τότε τὸ χρηματικὸ αὐτὸ ποσὸ μπαίνει στὸ λογαριασμό του, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένη ἡ τράπεζα νὰ κάνει κανένα ἔλεγχο, γιατί ἀφ᾽ ἑνὸς τὸ ποσὸ εἶναι μικρὸ καὶ ἀφ᾽ἑτέρου, προέρχεται ἀπὸ ἀγοροπωλησία μετοχῶν. Ἂν ἐπαναλαμβάνει τέτοιες συναλλαγὲς καθημερινά, μπορεῖ νὰ «ξεπλύνει» ἑκατομμύρια χωρὶς ἐπίπτωση.
– Δηλαδὴ ἐσεῖς σὰν τράπεζα δὲν ἐλέγχετε μία τέτοια συναλλαγὴ ἀπὸ ἀγοροπωλησία μετοχῶν;
– Ὄχι. Νὰ λοιπὸν πῶς γίνεται τὸ «ξέπλυμα».

β) Σὰν δεύτερο παράδειγμα μοῦ ἀνέφερε ὅτι μπορεῖ κάποιος λογιστὴς π.χ. νὰ ἔχει πολλοὺς πελάτες (ἀπ᾽ ὅ,τι κατάλαβα, ἀληθινοὺς ἢ πελάτες-μαϊμοὺ) καὶ νὰ δηλώνει πολλὰ μικρὰ ποσὰ σὰν νόμιμες ἀμοιβές. «Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ποσὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν καὶ πολλὰ «μαῦρα»; Ἐσὺ τί λές;», μοῦ εἶπε. Κατάλαβα ὅτι ἂν ἕνας τέτοιος λογιστὴς ἐξασκεῖ μὲ σύστημα αὐτὴ τὴν τακτική, θὰ νομιμοποιήσει ἑκατομμύρια σὲ παράνομο χρῆμα.

γ) – Ἄλλος τρόπος εἶναι μέσῳ τοῦ καζίνο. Σὲ πληροφορῶ ὅτι τὰ καζίνο στὴν Ἰταλία τὸ 40% τοῦ τζίρου τους (ποὺ μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ παράνομο χρῆμα), τὸ «ξεπλένουν», χρησιμοποιώντας πολλὰ ἄτομα, ὑπεράνω ὑποψίας, στὰ ὁποῖα τὸ διανέμουν καὶ τοὺς δίνουν μία καλὴ προμήθεια γιὰ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ «ξεπλύνει» ὁ καθένας. Γι’ αὐτὸ σοῦ λέω, δὲν «πιάνεται» ἔτσι τὸ μαῦρο χρῆμα.

Μὲ τὰ τελευταῖα λόγια του διευθυντῆ, συνειδητοποίησα ὅτι ὅλος αὐτὸς ἀσφυκτικὸς ἔλεγχος τῶν συναλλαγῶν κάθε πολίτη, τελικὰ δὲν ἔχει στόχο, ὅπως προφασίζεται τὸ κράτος, νὰ πατάξει τὶς παράνομες συναλλαγὲς καὶ τὸ «ξέπλυμα» χρήματος, ἀφοῦ τἴδιο τὸ σύστημα προσφέρει στοὺς ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους «παῖχτες», πολλοὺς νόμιμους τρόπους γιὰ νὰ τὸ κάνουν. Τόσο προφανὲς εἶναι αὐτὸ ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ διαχειριστὲς αὐτοῦ τοῦ συστήματος (ὅπως ὁ ἐν λόγῳ διευθυντὴς ἑνὸς μικροῦ καταστήματος, μιᾶς μικρῆς Τράπεζας) τὸ ὁμολογοῦν. Ἑπομένως, κάποιος ἄλλος λόγος ὑπάρχει γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν συναλλαγῶν καὶ τὴν, μέσα ἀπὸ αὐτόν, κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Δὲν ἔχουν λοιπὸν ἄδικο αὐτοὶ ποὺ τἐπισημαίνουν ὅλα αὐτὰ καὶ κρούουν τὸν «κώδωνα». Ἀντίθετα κατάλαβα ὅτι ὅσοι τὸ παίρνουν ἀψήφιστα, ὅσοι χλευάζουν αὐτοὺς ποὺ προβληματίζονται γι’ αὐτά, ὅσοι προβάλλουν τὰ «ἀνταλλάγματα» τῆς ψηφιοποίησης τῶν συναλλαγῶν, ὅλοι αὐτοὶ «ζοῦν στὸν κόσμο τους». Μὲ αὐτὲς ὅλες τὶς σκέψεις καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ «κοσκίνισμα» ποὺ ὑπέστην στὴν τράπεζα, μὲ ἔπιασε ἀσυναίσθητα πονοκέφαλος καὶ ἔνοιωθα σὰ νὰ μοῦ σφίγγουν τὸ λαιμὸ δέκα δυνατὰ χέρια. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ κατάστημα σκέφθηκα ὅτι ζοῦμε σὲ μέρες Ἀποκαλύψεως καὅτι ὅλα αὐτὰ μόνο ἀπὸ τὸ διάβολο μπορεῖ νὰ προέρχονται. Ἀλλὰ γιατί λέγουν οἱ Πατέρες ὅτι μετὰ τὴ Σταυρικὴ θυσία καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμία ἐξουσία πάνω στὸν ἄνθρωπο; Μάλιστα τὸν παρουσιάζουν μὲ ἕνα ἀκέφαλο τέρας ποὺ τοῦ ἔμεινε μόνο ἡ οὐρὰ σὰν τοῦ σκορπιοῦ, γιὰ νὰ τσιμπάει ὅποιον τὸν πλησιάζει μὲ τὴ θέλησή του. Νὰ τσιμπάει ὅμως, ὄχι νὰ καταδυναστεύει.

Ἡ ἀπάντηση ἦρθε μόνη της ἀπὸ μέσα μου: Γιατί ὁ διάβολος θὰ πέσει στὴ δικιά του παγίδα ὅπως ἔπεσε μὲ τὴ Σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου, γιατί ὅ,τι καὶ νὰ κάνει δὲν ἔχει ὑπολογίσει τὸ ἑξῆς: Ὅτι τοὺς χριστιανοὺς δὲν τοὺς φοβίζει ἡ φτώχια, οὔτε ἡ κακοπάθεια γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ. Δὲν τοὺς φοβίζει ἀκόμα καὶ νὰ χάσουν τὑπάρχοντά τους, νὰ πεινάσουν ἀκόμα καὶ νὰ πεθάνουν, ἂν πρόκειται νὁμολογήσουν τὸν Χριστό. Ἔτσι λοιπὸν στὰ χρόνια τοῦ Ἀντίχριστου (ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε), θὰ γεμίσει ὁ οὐρανὸς μὁμολογητὲς καὶ μάρτυρες καὶ αὐτὸ θὰ τἔχουν καταφέρει ἄθελά τους οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ καὶ σήμερα μᾶς κυβερνοῦν!

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

, , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο …“ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ” ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2010
Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα:
Λουκ. ιη ́ 18-27

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ

Ὁ πλούσιος νέος εἶχε μεγάλα πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα. Ἦταν κι ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς καὶ εἶχε μεταφυσικὲς ἀναζητήσεις. Μόλις λοιπὸν ἀντίκρισε τὸν Κύριο, Τὸν πλησίασε καὶ μὲ ἰσχυρὸ ἐνδιαφέρον Τὸν ρώτησε: Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνια ζωή; Κι ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: Γιατί μὲ ὀνομάζεις «ἀγαθό», ἀφοῦ νομίζεις ὅτι εἶμαι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος; Κανεὶς δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀγαθὸς παρὰ μόνο ἕνας, ὁ Θεός. Γνωρίζεις τὶς ἐντολές! Νὰ μὴ μοιχεύσεις· νὰ μὴ φονεύσεις· νὰ μὴ κλέψεις· νὰ μὴ ψευδομαρτυρήσεις· νὰ τιμᾶς τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ἐκεῖνος ξαφνιασμένος ἀπὸ τὴν ἀπροσδόκητη αὐτὴ ἀπάντηση εἶπε μὲ ἀπορία: Μὰ ὅλα αὐτὰ τὰ φύλαξα ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια! Ἕνα σοῦ λείπει ἀκόμη, ἀνταπάντησε ὁ Κύριος. Πούλησε τὴν περιουσία σου, μοίρασέ την στοὺς πτωχοὺς καὶ θὰ ἔχεις θησαυρὸ στὸν οὐρανό· κι ἔλα νὰ μὲ ἀκολουθήσεις. Αὐτὸς ὅμως ὅταν τὸ ἄκουσε αὐτό, λυπήθηκε πολύ. Διότι ἦταν πολὺ πλούσιος καὶ δὲν ἤθελε νὰ ἀποχωρισθεῖ τὰ πλούτη του. Κι ἔφυγε ἀπὸ τὸν Χριστό.
Πῶς ὅμως ἀρνήθηκε τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου ὁ νέος αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶχε τόσο μεγάλες πνευματικὲς ἀναζητήσεις; Εἶχε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν αἰωνιότητα, κάτι ποὺ δὲν ἔχουν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ζοῦν μόνο γιὰ τὶς ἡδονὲς καὶ τὴν ὕλη. Ἤθελε νὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωή. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια ἀγωνιζόταν νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Κι ἔψαξε νὰ βρεῖ τὸν κατάλληλο διδάσκαλο γιὰ νὰ πάρει ἀπάντηση σ᾽ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα. Διότι προσδοκοῦσε ὅτι ὁ Κύριος θὰ μποροῦσε νὰ τὸν ὁδηγήσει μὲ ἀσφάλεια στὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωή. Περίμενε λοιπὸν ν᾽ ἀκούσει κάτι τὸ ἰδιαίτερο καὶ ἀνώτερο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκανε. Ὅταν ὅμως πῆρε τὴν ἀπάντηση αὐτή, ξαφνιάστηκε. Αὐτὸς εἶχε ζωὴ καθαρή, εἶχε πίστη, εἶχε ἀναζητήσεις, δὲν εἶχε ὅμως αὐτογνωσία καὶ διάθεση θυσιαστικῆς ὑπακοῆς. Ἐπιθυμοῦσε τὴν ἄλλη ζωή, ἀλλὰ ἦταν κυριευμένος ἀπὸ τὸ φοβερὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας. Κι ἐνῶ στὴν ἀρχὴ φάνηκε πρόθυμος νὰ ἀκούσει τὶς ὁδηγίες τοῦ Κυρίου καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόσει, ἐν συνεχείᾳ, ὅταν τοῦ τέθηκε τὸ δίλημμα, ἢ ὁ Χριστὸς  ὁ χρυσός, προτίμησε τὰ πλούτη του κι ἀρνήθηκε τὴν αἰώνια Βασιλεία.Δὲν ἀρκεῖ λοιπὸν μόνο νὰ πιστεύουμε καὶ νὰ ποθοῦμε τὴν αἰώνια ζωή. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἔχουμε πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ νὰ ἀκοῦμε θρησκευτικὲς ὁμιλίες. Δὲν μᾶς ἐξασφαλίζει τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἔχουμε ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια τηρήσει κάποιες βασικὲς ἐντολές. Μπορεῖ κάποιο πάθος μας νὰ ἀποβεῖ καταστροφικὸ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ἐὰν δὲν ἔχουμε διάθεση ὑπακοῆς καὶ θυσίας. Γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται νὰ μάθουμε νὰ ὑπακοῦμε στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Σὲ ὅλες κι ὄχι μόνο σ᾽ ἐκεῖνες ποὺ θέλουμε. Ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε γνήσιοι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ Τὸν ἀκολουθοῦμε ὅπου μᾶς καλέσει, θυσιάζοντας τὰ πάντα γι᾽ Αὐτόν, ὅσο κι ἂν αὐτὸ μᾶς φαίνεται δύσκολο ἢ ἀκατόρθωτο.
Ὅταν ὁ Χριστὸς εἶδε τὸν νέο νὰ φεύγει τόσο πολὺ λυπημένος, εἶπε: Πόσο δύσκολα θὰ μποῦν στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ χρήματα! Εἶναι εὐκολότερο μία καμήλα νὰ περάσει ἀπὸ τὴν μικρὴ τρύπα ποὺ ἀνοίγει ἡ βελόνα, παρὰ νὰ μπεῖ ἕνας πλούσιος στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι τότε ποὺ τὸ ἄκουσαν αὐτό, ἀπόρησαν: Μὰ τότε ποιός μπορεῖ νὰ σωθεῖ; Κι ὁ Κύριος ἀπάντησε: Ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ γίνουν μὲ τὴν ἀσθενικὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὰ εἶναι κατορθωτὰ καὶ δυνατὰ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ λοιπὸν κάνει δυνατὰ ὄχι μόνο τὰ δύσκολα ἀλλὰ καὶ τὰ ἀδύνατα. Διότι μόνο μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὁ πλούσιος νὰ ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπὸ τὴν προσκόλλησή του στὰ πλούτη του. Βέβαια καὶ γενικότερα ὅλες οἱ προσκολλήσεις στὰ διάφορα πάθη ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι μόνο μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ μποροῦν νὰ ὑπερνικηθοῦν. Ὁ Κύριος τονίζει ὅμως τὴν προσκόλληση στὸν πλοῦτο, ἐπειδὴ αὐτὴ δημιουργεῖ πολὺ μεγάλη ἐξάρτηση. Αἰχμαλωτίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κυριεύει. Τὸν ταυτίζει μὲ τὴν ὕλη καὶ τὸν σκληραίνει πολύ. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύριος μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι ἡ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὰ πλούτη εἶναι ἀδύνατη μὲ τὶς φτωχές μας ἀνθρώπινες δυνάμεις καὶ δυνατὴ μόνο μὲ τὴν Χάρη του.
Γενικότερα ὅμως ὅλοι μας, σ᾽ ὅποιο πάθος κι ἂν ἔχουμε κάποια ἀδυναμία, θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι στον̀ δρόμο μας πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ χρειαζόμαστε ὅλοι μας τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μόνο μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις τίποτε δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε. Δὲν μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε κανένα πάθος. Διότι ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ζωὴ ὑπερφυσική, εἶναι θαῦμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Τὸ νὰ ἀποκολληθεῖ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ὕλη, τὸν κόσμο καὶ τὴν σάρκα καὶ νὰ στραφεῖ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὰ οὐράνια ἀποτελεῖ θαῦμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεία Χάρις μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὰ πάθη μας, μᾶς κινεῖ σὲ μετάνοια, μᾶς καθαρίζει, μᾶς ἀναγεννᾶ, μᾶς ἁγιάζει. Ἐμεῖς κάνουμε τὸ ἐλάχιστο, προσφέρουμε τὴν διάθεσή μας, καὶ τὸ μεγάλο καὶ ἀκατόρθωτο τὸ ἐργάζεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἂς κάνουμε λοιπὸν ἐμεῖς τὸ ἐλάχιστο, γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει ὁ Θεὸς τὸ ἄπειρο, τὴν παντοδύναμη Χάρη του.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», τ. 1989/ 15.11.09
Στοιχειοθεσία :« ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε