Ἄρθρα σημειωμένα ὡς φτώχεια

«ΕΠΤΩΧΕΥΣΕ» (Φέτος, ποὺ ἡ πατρίδα μας βρίσκεται σὲ τόσο δύσκολη οἰκονομικὴ συγκυρία, ἔχουμε τὰ ἐχέγγυα νὰ γιορτάσουμε τὰ πιὸ κοντινὰ στὸ ἀληθινὸ νόημά τους Χριστούγεννα).

«ΕΠΤΩΧΕΥΣΕ»
τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2123, 15.12.15
Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.             Μέσα σὲ λίγες λέξεις ὁ ἀπόστολος Παῦλος περικλείει ὅλο τὸ ἀνεξιχνίαστο μυστήριο τῆς ἄμετρης συγκαταβάσεως καὶ ἀπερινόητης κενώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἑορτάζουμε τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων. «Δι᾽ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν», γράφει (Β´ Κορ. η´ 9). Γιὰ μᾶς ἐπτώχευσε ὁ Θεός, ἐνῶ ἦταν πλούσιος.
.           Ἀνέκφραστο, ἀκατάληπτο μυστήριο ἡ θεία ἐνανθρώπηση. Ἡ κένωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἡ «μείωσή» Του, ἡ ταπείνωσή Του, ἡ πτώχευσή Του εἶναι ἄπειρη, ἀβυσσαλέα, ἐντελῶς ἀκατάληπτη στὸν ἀνθρώπινο νοῦ, καθ᾽ ὅσον μάλιστα καὶ ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα τῆς Θεότητος, τὸ ἀπαστράπτον μεγαλεῖo μέσα στὸ ὁποῖο βρίσκεται ὁ Θεός, πάλι ἐντελῶς ἀνέκφραστα, ἀκατάληπτα καὶ ἀπερινόητα εἶναι στὸν φτωχό, ἀδύναμο ἄνθρωπο.
.            Ἐπτώχευσε λοιπὸν ὁ πλούσιoς Θεός! Κι αὐτὴ Του τὴν πτωχεία τὴν εἴδαμε οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλη τὴν ἐπὶ γῆς ζωή Του, ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς θείας Του ἐνανθρωπήσεως. Διότι ποῦ ἐπέλεξε νὰ γεννηθει ὁ Χριστός; Μήπως σὲ κανένα παλάτι; Ἀλλὰ οὔτε ἕνα ἁπλὸ σπίτι δὲν βρέθηκε νὰ φιλοξενήσει τὴν ἔγκυο μητέρα Του, τὴν Παναγία Παρθένο, προκειμένου νὰ γεννήσει. Τόσο ἐκφραστικὰ τὸ ἀναφέρει στὴ σχετικὴ διήγησή του ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: «καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (β´ 7). Σπάργανα φτωχικὰ καὶ σταῦλος καὶ παχνὶ τῶν ζώων, προκειμένου νὰ ἀνακλιθεῖ ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων· Αὐτὸς μπροστὰ στὸν Ὁποῖο ὑποκλίνονται μὲ φόβο καὶ δέος οὐράνια καὶ ἐπίγεια καὶ καταχθόνια!
.               «Τί δὲ εἴπω, ἢ τί λαλήσω;», ἀναφωνεῖ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. «Τέκτονα καὶ φάτνην ὁρῶ, καὶ βρέφος καὶ σπάργανα, λοχὸν παρθένου τῶν χρειῶν ἔρημον, ὅλα πτωχείας ἐχόμενα, ὅλα πενίας γέμοντα. Εἶδες πλοῦτον ἐν πενίᾳ πολλῇ; πῶς πλούσιος ὢν δι᾽ ἡμᾶς ἐπτώχευσε; πῶς οὔτε κλίνην, οὔτε στρωμνὴν εἶχεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ξηρᾶς ἔρριπτo φάτνης;». Τί νὰ πῶ καὶ τί νὰ λαλήσω; Μαραγκὸ βλέπω καὶ φάτνη, βρέφος καὶ σπάργανα, παρθένο λεχώνα χωρίς οὔτε τὰ ἀπαραίτητα, ὅλα μέσα στὴ φτώχεια, ὅλα μέσα στὴν ἀνέχεια. Εἶδες πλοῦτο μέσα στὴν τόση φτώχεια; Πῶς, ἐνῶ εἶναι πλούσιος, ἐπτώχευσε γιά μᾶς; πῶς οὔτε κρεβάτι, οὔτε στρῶμα εἶχε, ἀλλὰ μέσα σ᾽ ἕνα ξερὸ παχνὶ εἶχε τοποθετηθεῖ; (ΕΠΕ 35, 484).
.           Ἀπερινόητη ἡ πτωχεία τοῦ πλουσίου Θεοῦ …
.           Καὶ παρέχει πλοῦτο πολὺ σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ θὰ θελήσει νὰ τὴν ἀκολουθήσει κι ὁ ἴδιος στὴν ζωή του.
.           Ἀληθινά, ὑπάρχει κάποιος μυστηριώδης πλοῦτος μέσα στὴ χριστομίμητη φτώχεια. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἐμακάρισε τοὺς φτωχούς. «Μακάριοι οἱ πτωχοί», εἶπε (Λουκ. ϛ´ 20). Εἶναι μακάριοι οἱ φτωχοί, ὄχι ἐπειδὴ αὐτὴ καθεαυτὴν ἡ φτώχεια ἀποτελεῖ θεία εὐλογία, ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ τοὺς φτωχοὺς στὸ νὰ θέτουν τὸν ἑαυτό τους, τὴν ὅλη ὕπαρξή τους, τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν περιουσία τους σὲ ἄμεση ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ φτώχεια βοηθεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ προδιαθέτει τὴν ψυχή του στὴν ἁγία ταπείνωση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν κυριότερο ἀγωγὸ τῆς Χάριτος καὶ εὐλογίας τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὁ φτωχός, ὅταν τὴν φτώχεια του τὴν δέχεται καὶ τὴν ἀντιμετωπίζει κατὰ Θεόν, πολὺ εὔκολα καθίσταται καὶ ταπεινός, καὶ ἄρα ἀμέσως πλούσια εὐλογημένος καὶ χαριτωμένος ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ ἅγιος Θεὸς ποτὲ δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ταπεινό, ἐκεῖνὸν ποὺ δὲν στηρίζεται μὲ αὐτοπεποίθηση στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ὅλη τὴν ζωή του τὴν ἐξαρτᾶ μὲ ἀκλόνητη πίστη καὶ ἐλπίδα ἀπὸ τὴν θεία Πρόνοια .
.            Φέτος, ποὺ ἡ πατρίδα μας βρίσκεται σὲ τόσο δύσκολη οἰκονομικὴ συγκυρία, ἔχουμε τὰ ἐχέγγυα νὰ γιορτάσουμε τὰ πιὸ κοντινὰ στὸ ἀληθινὸ νόημά τους Χριστούγεννα· ὄχι ὅπως τὰ γιορτάζαμε μέχρι τώρα, μὲ τὸν εὐρωπαϊκό, ἄκρως ἀντιπvευματικὸ τρόπο, βυθισμένοι σὲ μιὰ παραμυθένια γοητεία ὑλιστικῆς αὐτάρκειας καὶ φαντασμαγορίας, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἦρθε ὁ Χριστὸς στὴν γῆ μας.
.           Ἐν πτωχείᾳ!
.           Καὶ ὑλική: Νὰ περάσουμε τὶς γιορτὲς μὲ ἐλαχιστοποίηση τῶν ὑλικῶν μας ἀπαιτήσεων, μὲ λιτότητα στὸ φαγητό, τὸν ρουχισμὸ καὶ τοὺς στολισμούς μας. Ὅ,τι τυχὸν μᾶς περισσεύσει, νὰ τὸ δώσουμε σ᾽ ἐκείνους ποὺ στεροῦνται καὶ τῶν βασικῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.
.           Ἀλλὰ κυρίως μὲ πvευματικὴ πτωχεία: ταπείνωση, μετάνοια, ὁμολογία τῆς ἔνοχής μας, τῆς ἀποστασίας μας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του, ὁλόθερμη προσευχή, ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους γιὰ τὶς οἰκογένειες καὶ τὴν πατρίδα μας, ὑπομονὴ καὶ ἐγκαρτέρηση.
.           Ἔτσι θὰ γιορτάσουμε ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Μόνο ἔτσι θὰ καταλάβουμε τὴν παρηγοριὰ ποὺ ἦρθε νὰ φέρει ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, τὴν ἀγάπη Του, τὴν χαρά Του, τὴν ἐλπίδα Του.
.           Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων. Αὐτὸς ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος, ποὺ προκύπτει μέσα ἀπὸ τὴν κατὰ Θεὸν πτωχεία, τὴν ὁποία μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς ἐδίδαξε.

, , ,

Σχολιάστε

ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ «ΜΑΥΡΟ» ’41: ΙΔΙΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, ΙΔΙΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ! «Μάθαμε ὅτι στὶς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις στὸ θέμα τῆς ἔκθεσης “μπῆκε” ἡ ἀνθρωπιά. Ἔχουν χιοῦμορ οἱ ἄνθρωποι. Ἀνθρωπιά; Τί εἶναι αὐτό; Τρώγεται;» (Οἱ δεξιοί, «οἱ νοικοκύρηδες», ὅπως βαυκαλίζονται νὰ αὐτοπροσδιορίζονται, «ἔτρεχαν» γιὰ νὰ βγάλουν εὐρωβουλευτὴ τὴν κ. Μαρία Σπυράκη τοῦ Megalou κοπροκάναλου, ποὺ ἐπὶ χρόνια βυσσοδομεῖ κατὰ τῆς Πατρίδας καὶ τῆς Πίστης. Καὶ τὰ κατάφεραν. Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι!) [Δ. Νατσιός]

Ὅλα ὅπως τὸ «μαῦρο» ’41: Ἴδιοι κατακτητές, ἴδιοι δωσίλογοι!

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.             Ὡς δάσκαλος δημοτικοῦ, ἐδῶ καὶ 25 χρόνια, εἶμαι μάχιμος καὶ ὄχι κηφήνας συνδικαλιστής, (ἀναφέρομαι σ’ αὐτοὺς τοὺς χασομέρηδες ποὺ τὸ ἕνα τους μάτι εἶναι στραμμένο στὴν πολύφερνη ἐξουσία), θὰ παραπέμψω, κατ’ ἀρχάς, σ’ ἕνα μύθο τοῦ Αἰσώπου, τοὺς ὁποίους μύθους φρόντισε τὸ ὑπουργεῖο πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας νὰ ἐξοβελίσει ἀπὸ τὰ «περιοδικὰ ποικίλης ὕλης», ὅπως ἀπροκάλυπτα ὀνομάζω τὰ εὐφημιστικῶς λεγόμενα βιβλία Γλώσσας, καὶ νὰ τοὺς ἀντικαταστήσει μὲ συνταγὲς μαγειρικῆς (κάπου 30). Οἱ μύθοι, τὰ παραμύθια ἀρέσουν πολὺ στὰ παιδιά. Διδάσκουν καθ’ ὅτι «μύθος ἐστὶ λόγος ψευδὴς εἰκονίζων τὴν ἀλήθειαν».
.             Διαβάζω: «Θήρας ἐθήρευον λέων καὶὄναγρος, ὁ μὲν λέων διὰ τῆς δυνάμεως ὁ δὲ ὄναγρος διὰ τῆς ταχύτητος. Ἐπεὶ δὲ ζῶα τινὰ ἐθήρευσαν, ὁ λέων μερίζει καὶ τίθησι τρεῖς μοίρας (=μερίδια) καὶ τὴν μὲν μίαν, εἶπεν, λήψομαι ὡς πρῶτος· βασιλέα μὲ ὀνομάζουσι· τὴν δὲ δευτέραν ὡς ἐξ ἴσου κοινωνὸς (=ὡς συνέταιρος μὲ τὰ ἴδια δικαιώματα). Ἡ δὲ τρίτη μοίρα κακὸν μέγα σοι ποιήσει, ἂν μὴ φύγῃς». Ὁ Αἴσωπος, μετὰ τὸν μύθο, παρέθετε τὸἐπιμύθιον, τὴν κοινωνικὴ διάσταση τοῦ μύθου. Ἀποτολμῶ μία δική μου. Λέων εἶναι ἡ ἄπληστη Γερμανία. Ὄναγρος ἡ καθημαγμένη πατρίδα μας, ἡ ὁποία ξεθεώνεται στὸ κυνήγι τῶν στόχων τοῦ «Μνημονίου», τὸ ἐξαίσιο θήραμα θὰ λέγαμε, καὶ στὸ φινάλε ὅλα τὰ κερδίζει ὁ ἀδηφάγος λέων.
.             Πανηγύριζαν πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες οἱ «μνημονιακοὶ» λακέδες καὶ οἱ σφουγγοκωλάριοι τῶν καναλιῶν, ποὺ τοὺς δορυφοροῦν γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ὀρθῶς ὀνομάστηκε αἱμοσταγές.
.             Ἂν τὸ ὑποβάλουμε σὲ χημικὴ ἀνάλυση, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μία μεταφορικὴ φράση, τὸ πλεόνασμα αὐτὸ ἀποτελεῖται:
.             Κατὰ 30% ἀπὸ αἷμα Ἑλλήνων, ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἄντεξαν τὴν ἀναξιοπρέπεια τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης.
.             Ἄλλο ἕνα 30% εἶναι τὰ δάκρυα καὶ οἱ θρῆνοι τῶν ἀνέργων καὶ τῶν γερόντων γονέων μας, ποὺ βλέπουν τὰ παιδιά τους ἢ νὰ μεταναστεύουν ἢ νὰ λειώνουν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ φρίκη. Τὸὑπόλοιπο ἀπὸ πείνα παιδιῶν. Καθημερινῶς στὰ σχολεῖα μας 30-40 παιδιὰ περιμένουν στὴν οὐρὰ γιὰ νὰ λάβουν τὸ σχολικὸ κολατσιὸ ποὺ προσφέρει ἡ φιλανθρωπία πολιτῶν. Ἀθῶες παιδικὲς ψυχές, ποὺἡἄνοιξη τῆς ζωῆς τους δὲν εἶναι χαρά, ἀνεμελιὰ καὶ παιχνίδι, ἀλλὰ βιώνουν τὸ αἴσθημα τῆς ζητιανιᾶς. Τσακίζουμε τὶς καρδιές τους, ὅπως τσάκιζαν σὲ προηγούμενη Κατοχή, οἱ ἴδιοι κατακτητές, χέρια παιδιῶν.
.             Διαβάζω ἀπὸ ἕνα παλιὸ βιβλίο. «Στὶς ἀρχὲς τῆς Κατοχῆς, καὶ στὴν πλατεία τοῦ Κλαυθμῶνος, ποὺ τὴν εἴχανε μεταβάλει οἱ Γερμανοὶ σὲ χῶρο στάθμευσης, ἕνας Γερμανὸς σωφέρ, ἔτρωγε ἀπ’ τὴν καραβάνα του τὸ φαΐ του, καθισμένος στὸ σκαλοπάτι τοῦ αὐτοκινήτου του. Ἔτρωγε μ’ ἀχορταγιά, ἐνῶ γύρω του, οἱ ἄλλοι πείναγαν. Τότε ἕνα παιδάκι, ἴσια μὲ ἑφτὰ-ὀχτὼ χρονῶν, ἅπλωσε τὸ χεράκι του, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι κάτι θὰ τοῦ ἔδινε γιὰ νὰ ρίξη στὸ πεινασμένο στομάχι του, ὁ Γερμανὸς στρατιώτης. Ἀντὶς ὅμως ὁ στρατιώτης νὰ κάνη τότε μία ἀνθρώπινη χειρονομία, ἔκανε αὐτὴ τὴν ἐλεεινὴ καὶ βάρβαρη πράξη. Ἄφησε στὸ σιδερένιο σκαλὶ τὴ γιομάτη καραβάνα του, σηκώθηκε ἀπάνου, ἅρπαξε τὸ μὲ πνεῦμα ἱκεσίας τεντωμένο χέρι τοῦ παιδιοῦ, τὸ στήριξε πάνω στὸ γόνατό του, καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ κόσμου, τὸ ἔσπασε στὰ δύο σὰν ξερὸ κλαδί».
Κι ἐνῶ τὰ μάτια τοῦ Ἀρμένη δακρύζουν στὴ θύμηση τῆς σκληρῆς αὐτῆς εἰκόνας, μοῦ προσθέτει:
-Ἤμουνα αὐτόπτης μάρτυς. Κι ἔφυγα ἀπὸ κεῖ φτύνοντας αὐτὸν καὶ τὴ φυλή του ὁλόκληρη».
.             Τὸ γεγονὸς περιέχεται στὸ βραβευμένο ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, βιβλίο «Οἱ σφαγὲς τῶν Καλαβρύτων», τοῦ Κώστα Καλαντζῆ (Ἀθήνα 1962, σελ. 26).
.             Ἴσως αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ τῆς τωρινῆς Ἑλλάδας. Καὶ πάλι στεκόμαστε ταπεινοὶ καὶ καταφρονεμένοι μὲ «ἐξαπλωμένη τὴν χείρα ψωμοζητοῦντες» (Κάλβος), ἱκετεύουμε τὸἄπληστο θηρίο τῆς Εὐρώπης γιὰ «χαλάρωση» τῶν λαοκτόνων μέτρων, ὅμως μᾶς «τσακίζουν» τὴν ψυχή μας, μᾶς τιμωροῦν, γιατί δὲν ξεχνοῦν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ’41…
.             Καὶ ὅπως τότε, ἔτσι καὶ σήμερα, ἀνθεῖ τὸ σαπρόφυτο τοῦ δωσιλογισμοῦ. Τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα ποὺ διαπράττει σήμερα τὸ μνημονιακὸ κράτος εἶναι εἰς βάρος τῶν παιδιῶν. Εἶναι μία παράμετρος ποὺ δὲν τὴν ἔχουμε πολυσκεφτεῖ. Συζητῶ μὲ γονεῖς καὶ «ματώνει» ἡ καρδιά μου. Ἔχουν παιδιὰ-διαμάντια, ἄριστοι μαθητὲς μὲ ἄριστο ἦθος, καὶ τρέμουν στὴν σκέψη ὅτι θὰἐνηλικιωθοῦν, ὅτι θὰ πετύχουν στὴν σχολὴ ποὺἐπιθυμοῦν καὶ θὰ ξενιτευτοῦν. «Βαρύτερα εἶν’ τὰ ξένα», «ὁ ζωντανὸς ὁ χωρισμὸς παρηγοριὰ δὲν ἔχει». Ἐλάχιστα ἀπασχόλησε στὶς ἐκλογές τους τὸ τρομακτικὸ αὐτὸ πρόβλημα. (Οἱ δεξιοί, «οἱ νοικοκύρηδες», ὅπως βαυκαλίζονται νὰ αὐτοπροσδιορίζονται, «ἔτρεχαν» γιὰ νὰ βγάλουν εὐρωβουλευτὴ τὴν κ. Μαρία Σπυράκη τοῦ Megalou κοπροκάναλου, ποὺ ἐπὶ χρόνια βυσσοδομεῖ κατὰ τῆς Πατρίδας καὶ τῆς Πίστης. Καὶ τὰ κατάφεραν. Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι!). [ΣΧ. «Σ. Λ.»: Νὰ μὴ ἀπορεῖς καὶ νὰ μὴ ἐξίστασαι, Δημήτρη. Τέτοιος λαός εἴμαστε. Καὶ τέτοια μᾶς πρέπουν.]
.             Μάθαμε ὅτι στὶς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις στὸ θέμα τῆς ἔκθεσης «μπῆκε» ἡ ἀνθρωπιά. Ἔχουν χιοῦμορ οἱ ἄνθρωποι. Ἀνθρωπιά; Τί εἶναι αὐτό; Τρώγεται; Ἂς ρωτήσουν τὸ 1.500.000 ἀνέργους ποὺ βιώνουν τὴν ἀπανθρωπιά τους καὶ ἀναμένουν τὸ «τραῖνο» τῆς ἀνάπτυξης. Ἂς ρωτήσουν τοὺς κυβερνητικοὺς μπουμπούκους. («Ὅταν ὁ ἥλιος τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι χαμηλὰ στὸν ὁρίζοντα ἀκόμα καὶ οἱ νάνοι ρίχνουν μεγάλες σκιὲς», ἔλεγε ὁ Κὰρλ Κράους).
.             Τὸ κείμενο ποὺ συνόδευε τὴν ἔκθεση ἦταν τοῦ Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. Ἂν ἤμουν ἀξιολογητὴς τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὰ θέματα, θὰἔβαζα ἀπόσπασμα, ἀπὸἕνα βιβλίο του μὲ τίτλο «Ἡ Κύπρος, ἕνα ταξίδι». Καὶ Θὰ καλοῦσα τὸν «μνημονιακὸ» γραικυλισμὸ νὰ τὸ σχολιάσει. Νὰ καθρεφτιστεῖ σ’ αὐτό.
.             «Ὁ δάσκαλος ἦρθε. Ἔφεραν τὸ παιδάριο στὸ “ἐντευκτήριο” τῆς φυλακῆς. Μὲ τὰ χέρια σιδερωμένα. Ἀνάμεσα σὲ δύο δεσμοφύλακες: τὸν ἕνα Τοῦρκο, τὸν ἄλλο Ἄγγλο. Τοῦ ἔλυσαν τὰ χέρια. Ὁ δάσκαλος ἅπλωσε μπρός του τὰ χαρτιά, τοῦ ἔδωσε μολύβι νὰ γράψει, περίμενε, μὲ τὴν καρδιὰ γεμάτη λυγμούς, νὰ ξεμουδιάσουν τὰ χέρια τοῦ παιδιοῦ. Τὸ παιδὶ πῆρε τὸ μολύβι, ἔγραψε. Ἔτσι, ὅπως τότε, ποὺ καθόταν ἥσυχα-ἥσυχα στὸ θρανίο του κι ὁ ἥλιος ἔμπαινε πρόσχαρος ἀπὸ τὰ μεγάλα παράθυρα κι ἦταν ἄνοιξη καὶ τὰ χελιδόνια τιτίβιζαν καὶ τὰ δέντρα θροοῦσαν ἀπόξω. Ἔγραψε, τελείωσε. Ὁ δάσκαλος προχώρησε στὴν προφορικὴἐξέταση:

Πρῶτα τὰ Νέα μας Ἑλληνικά, τοῦ εἶπε.
Τὸν ρώτησε:
Ποιός εἶναι ὁ ποιητής, ποὺ πιὸ πολὺ σοῦἀρέσει;
Ὁ νεανίσκος ἀποκρίθηκε:
Ὁ Διονύσιος Σολωμός.
Τί ἔγραψε ὁ Σολωμός;
Τὸν «Ὕμνο εἰς τὴν Ἐλευθερίαν».
Μήπως θυμᾶσαι καμμιὰ στροφή;
Μάλιστα!
Κι ὁ νεανίσκος ἄρχισε ν’ ἀπαγγέλνει μέσα στὴν φυλακή, ἀνάμεσα στοὺς δεσμοφύλακες, ποὺἐκπροσωποῦσαν τοὺς παλιοὺς καὶ τοὺς νέους τυράννους, μὲ καθάρια κι ἀποφασιστικὴ φωνή:
Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη…».

, , , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡΟΠ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΗ ΦΑΤΝΗ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ. ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ»! (μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας καὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη σύνεση.)

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα το Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμίου

 .          1. Χριστούγεννα σήμερα, ἀδελφοί μου Χριστιανοί! Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε στὴν Κοιλία τῆς Παναγίας μας καὶ ἔγινε ἄνθρωπος. Ἦρθε ἀνάμεσά μας. Ἦρθε στὴν φτώχειά μας καὶ τὴν μιζέρια μας γιὰ νὰ μᾶς σώσει. Καὶ πῶς ἦρθε; Ἦρθε ὄχι μὲ κρότο καὶ πάταγο, ἀλλὰ ταπεινὰ καὶ μυστικά. Τὰ μυστήρια, ποὺ κάνει ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς, εἶναι μὲν μυστήρια κραυγῆς, δυνατὰ δηλαδὴ μυστήρια, ἀλλὰ γίνονται «ἐν ἡσυχίᾳ». Ἔτσι ἥσυχα, μία χειμωνιάτικη νυχτιά, πέρα ἐκεῖ στὴν μικρὴ Βηθλεέμ, γεννήθηκε ὁ Χριστὸς ἀπ᾽ τὴν Παναγιά.
.          2. Γεννήθηκε φτωχὰ ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Γεννήθηκε σὲ μία φάτνη ἀλόγων. Ποῦ ἡ σόμπα, ποῦ ἡ θερμάστρα, ποῦ τὰ μαλακὰ ροῦχα; Φτώχεια, χριστιανοί μου, φτώχεια! Καὶ λίγο μετὰ ἔρχεται καὶ ἡ καταδίωξη τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ ἀπὸ τὸν αἱμοβόρο Ἡρώδη καὶ ἡ προσφυγιὰ στὴν Αἴγυπτο! Ἀπὸ πολὺ νωρὶς λοιπὸν ἄρχισε νὰ ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ Γέροντα Συμεὼν ὅτι τὴν καρδιὰ τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας, θὰ τὴν περάσει μαχαίρι!… Ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὴν γράφουν τὰ Εὐαγγέλια, βλέπουμε τὴν φτώχεια καὶ τὴν ἁπλότητά Του. Τὸν βλέπουμε νὰ περπατάει μὲ τὰ πόδια καὶ κατάκοπος ἀπὸ τὴν ὁδοιποιρία νὰ κάθεται τὸ καταμεσήμερο στὸ φρέαρ τῆς Συχὰρ καὶ νὰ ζητάει νὰ πιεῖ νερό. Σχετικὰ μὲ τὴν τροφή Του διαβάζουμε ἀλλοῦ στὸ Εὐαγγέλιο ὅτι γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν συνοδεία Του ἡ τροφὴ ἦταν πέντε ψωμιὰ κρίθινα. Τί φαγητὸ ἦταν αὐτὸ γιὰ δώδεκα Μαθητὲς καὶ Ἕνας ὁ Χριστὸς δεκατρεῖς!… Ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ στὰ Εὐαγγέλια διαβάζουμε ὅτι δὲν ὑπῆρχε οὔτε αὐτὸ τὸ λιτὸ καὶ φτωχὸ φαγητό. Καὶ πεινασμένοι καὶ κουρασμένοι καθὼς ἦταν οἱ Μαθητὲς ἀπὸ τὶς περιοδεῖες γιὰ τὸ κήρυγμα, πῆγαν στὰ σπαρμένα χωράφια καὶ μαδοῦσαν στάχυα γιὰ νὰ φᾶνε. Τ πρτο κρεββάτι το Χριστο, τν κούνια Του δηλαδή, τν ξέρετε. ταν χυρα π τν σταλο τν λόγων. Κα τ τελευταο κρεββάτι το Χριστο πάλι τ ξέρετε. ταν δύο ξύλα, γρια ξύλα το βουνο, Σταυρός· ατὸ ταν τ τελευταο κρεββάτι το Χριστο. Κα προσκέφαλό Του ταν τ μυτερὸ κάνθινο στέφανο.
.          3. Καὶ τώρα τὸ μήνυμα γιὰ μᾶς: φοῦ  ζω το Χριστο, γαπητοί μου, ταν τσι πλ κα φτωχική, τσι πρέπει ν εναι κα δική μας ζωή, ν θέλουμε ν εμαστε σωστο χριστιανοί. χλιδ κα πολυτέλεια, τ πλούσια φαγητ κα τ πολυτελνδύματα δν ταιριάζουνε σ μς. Ὅποιος ζεῖ ἔτσι, ἂς μὴν ξεγελάει τὸν ἑαυτό του. Δὲν εἶναι σωστὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἂς ζοῦμε ἁπλὰ καὶ φτωχικά, χριστιανοί μου, γιατί καὶ ἔτσι μᾶς ἀναγκάζουν σήμερα τὰ πράγματα νὰ ζοῦμε. Καὶ ὑποθέτω καὶ νομίζω ὅτι πειδὴ κριβς δν ζούσαμε πλ κα φτωχικά, πως πρεπε, γι᾽ ατό, γι τιμωρία μας κα γι σωφρονισμό μας, ρθαν τσι τ πράγματα κα θ ζήσουμε ναγκαστικ φτωχικά. Πῶς θὰ τὰ καταφέρουμε; Θ τ καταφέρουμε μ τν δύναμη το Χριστο κα τς Παναγίας μας κα μ τν νθρώπινη σύνεση. Καὶ στὰ περιστατικὰ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν μεγάλη φτώχεια βλέπουμε τὴν σύνεση τοῦ Ἰωσήφ. Γιατί ἐρωτῶ: Ποῦ βρέθηκαν τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν φυγὴ καὶ τὴν παραμονὴ στὴν Αἴγυπτο; Τρεῖς μῆνες πρέπει νὰ ἔμεινε ὁ Χριστὸς στὴν Αἴγυπτο. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἔξοδα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴν ἐγκατάστασή τους στὴν Ναζαρέτ. Ποῦ βρέθηκαν τὰ ἔξοδα γιὰ τὶς μετακινήσεις καὶ τὶς διαμονὲς αὐτές; Ἐδῶ, ὅπως λέγουν καὶ οἱ ἑρμηνευτές, πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἰωσὴφ πούλησε ἕνα ἀπὸ τὰ δῶρα τῶν Μάγων, τὸν χρυσὸ μᾶλλον καὶ ἔτσι ἀνταποκρίθηκε στὰ ἔξοδα. Ἀλλὰ καὶ στὰ προηγούμενα ἔξοδα κατὰ τὴν πορεία ἀπὸ τὴν Βηθλεὲμ στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ τὴν περιτομή, γιὰ τὴν προσφορὰ στὸν Ναὸ καὶ τὴν ἀμοιβὴ στοὺς ἱερεῖς, ποὺ ὁριζόταν ἀπὸ τὸν Νόμο, πάλι πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὰ «ἔβγαλε πέρα» ὁ Ἰωσὴφ μὲ τὴν σύνεσή του. Γιατί, ὅπως λέγουν πάλι οἱ ἑρμηνευτές, ἐγνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ἔξοδα αὐτὰ καὶ ἔκανε λοιπὸν οἰκονομίες ἀπὸ τὴν ἐργασία του ὡς μαραγκὸς καὶ ἀνταποκρίθηκε στὰ κατὰ τὸν Νόμο ἔξοδα.
.          4. Καλὰ Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου! Ἀπὸ τὴν φτωχὴ φάτνη τῆς Βηθλεὲμ ἂς πάρουμε δύναμη γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὸ κουράγιο μας στὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση ποὺ φτάσαμε καὶ ποὺ ζοῦμε. Ὄχι, δὲν θὰ χάσουμε τὸ κουράγιο μας, ποὺ εἶναι τὸ καλύτερο φάρμακο. Ἡ λεβεντιὰ τῆς φυλῆς μας, ἡ Γορτύνια καὶ Μεγαλοπολίτικη ἱστορία τῶν παππούδων καὶ γιαγιάδων μας καὶ πρὸ παντὸς ἡ χριστιανική μας πίστη, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ ἀποκάμουμε. Χρόνια πολλά, χριστιανοί μου, καὶ εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος. Ἀπὸ τὴν φάτνη τῆς Βηθλεὲμ ἂς μᾶς ἔρθει χρυσός, λίβανος καὶ σμύρνα. «Ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», Ἀμήν.

 Μὲ πολλὲς εὐχὲς

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας

, , , , ,

Σχολιάστε

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ “ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ” ΤΕΛΟΣ». ΤΟ ¼ ΦΤΩΧΟΙ !

CNN: «Τ τέλος τς λληνικς μεσαίας τάξεως»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπὶ τέλους! Οἱ κοπιώδεις προσπάθειες καρποφόρησαν!

.           Ρεπορτὰζ τοῦ CNN γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μεσαία τάξη (Greece’s disappearing middle class) κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου τὸν τελευταῖο μήνα. Σύμφωνα μὲ τὸ μεγάλο εἰδησεογραφικὸ δίκτυο, ἡ ἑλληνικὴ μεσαία τάξη μετατρέπεται πλέον σὲ τάξη νεόπτωχων μέσα στὴν δίνη τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ ὑπὸ τὸ βάρος τῶν νέων μέτρων λιτότητας.
.           Τὸ συγκεκριμένο βίντεο εἶναι ἀνάμεσα στὰ πιὸ δημοφιλῆ τῆς ἱστοσελίδας καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συγκεντρώνει χιλιάδες “κλὶκ” (views) κάθε μέρα κεντρίζοντας τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν. Τὸ ρεπορτὰζ παρακολουθεῖ τὴν καθημερινότητα πρώην εὐκαταστάτων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι εἶδαν μέσα σὲ μόλις δύο χρόνια τὴν ζωή τους νὰ καταρρέει καὶ νὰ ἀλλάζει ἄρδην.
.           Ἀνάμεσα στὰ πρόσωπα ποὺ συναντᾶ ὁ ρεπόρτερ τοῦ CNN στὴν Ἀθήνα, εἶναι μία γυναίκα χήρα, πρώην νοσοκόμα, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ τὰ βγάλει πέρα μὲ ἕνα ἐπίδομα 200 εὐρώ.
.           Ὁ ἀνταποκριτὴς ἐπισκέπτεται ἀκόμη τὸ σπίτι μίας ἑπταμελοῦς οἰκογένειας ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ἐπιβιώσει. Ἄδειο ψυγεῖο καὶ ντουλάπια κουζίνας μαζὶ μὲ τὴν καθημερινὴ ἀγωνία γιὰ τὸ τραπέζι καὶ τὰ ἄδεια πιάτα τῶν παιδιῶν συνθέτουν τὸ σκηνικὸ μιᾶς ἀκόμα οἰκογένειας ποὺ δυσκολεύεται νὰ ἐπιβιώσει ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως.
.           Παρόμοιο τὸ σκηνικὸ καὶ στοὺς γείτονες καθὼς οἱ περισσότεροι εἶναι ἄνεργοι καὶ χωρὶς κοινωνικὴ ἀσφάλιση. Προσωρινὴ λύση καὶ “καταφύγιο” γιὰ τοὺς νεόπτωχους τῆς Ἀθήνας ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ἡ φιλανθρωπία.
.           Τὸ ρεπορτὰζ ἑστιάζει στὶς πολυάριθμες δράσεις ἀλληλοβοήθειας ποὺ λαμβάνουν χώρα στὴν Ἀθήνα, σὲ μία προσπάθεια στήριξης ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη. «Ὀργανώσεις, ἐκκλησία καὶ μεμονωμένοι πολίτες βοηθοῦν καθημερινὰ προσφέροντας σχολικὰ εἴδη καὶ ροῦχα σὲ παιδιά, τρόφιμα σὲ χιλιάδες ἄπορες οἰκογένειες καὶ ἀστέγους», καθὼς ὅπως ἐπισημαίνεται στὸ ρεπορτάζ, ἡ μεσαία τάξη στὴν Ἑλλάδα ἐξαφανίζεται μὲ ὅ,τι κι ἂν αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια.
.           Σημειώνεται ὅτι σύμφωνα μὲ πρόσφατη ἔρευνα τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ. πάνω ἀπὸ 900.000 νοικοκυριά, δηλαδὴ τὸ 21.4% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀντιμετωπίζουν ἤδη τὸ φάσμα τῆς φτώχειας. Πρόκειται συνολικὰ γιὰ 2.341.400 ἄτομα, ἀριθμὸς ποὺ κατατάσσει τὴν Ἑλλάδα στὴ 2η θέση μὲ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ φτώχειας στὴν Εὐρώπη, ἀμέσως μετὰ τὴν Βουλγαρία.

 ΠΗΓΗ: news247

,

Σχολιάστε

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΓΙΑ 2.340.000 ΕΛΛΗΝΕΣ

Στοιχεα – σόκ!
Πάνω
π 900.000 νοικοκυρι
βρίσκονται να βμα πρν τὸ ριο φτώχειας.

.            Περισσότεροι ἀπὸ ἕνας στοὺς πέντε πολίτες ζοῦν κοντὰ ἢ χαμηλότερα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας ἐνῶ ποσοστὸ ὑψηλότερo τοῦ 50% δηλώνει ἀδυναμία νὰ καλύψει τοὺς λογαριασμούς του, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς γιὰ τὸ 2011.
.            Σύμφωνα μὲ αὐτά, τὸ 21,4% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας ζεῖ μὲ ἐτήσιο εἰσόδημα χαμηλότερο τῶν 6.591 εὐρώ, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὸ “κατώφλι” τῆς φτώχειας. Πρόκειται γιὰ τὸ τέταρτο ὑψηλότερο ποσοστὸ στὴν Ε.Ε., μετὰ τὴν Βουλγαρία, τὴνΡουμανία καὶ τὴν Ἱσπανία.
.           Ὅπως ἀναφέρει ἡ ΕΛΣΤΑΤ, σὲ κίνδυνο φτώχειας ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα βρίσκονται 901.194 νοικοκυριὰ μὲ 2.341.400 μέλη.
.            Ἐπίσης, ὁ πληθυσμὸς ποὺ διαβιοῖ σὲ νοικοκυριὰ ποὺ δὲν ἐργάζεται κανένα μέλος ἢ ἐργάζεται λιγότερο ἀπὸ 3 μῆνες συνολικὰ τὸ ἔτος ἀνέρχεται σὲ 837.300 ἄτομα, ἐνῶ στὸ προηγούμενο ἔτος (2010) ἀνερχόταν σὲ 544.800 ἄτομα!
.            Ἂν καὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἀπειλοῦνται σαφῶς λιγότερο ἀπὸ τὴ φτώχεια σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀνέργους, ὑψηλὸ ἐμφανίζεται καὶ τὸ ποσοστὸ ἐργαζόμενων ποὺ κινδυνεύουν, καθὼς διαμορφώνεται στὸ 11,9% (ἄνδρες 13,2% καὶ γυναῖκες 10,1%).

.           Ἕνας στοὺς πέντε δήλωσε ὅτι δὲν ἔχει τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες θέρμανσης τοῦ σπιτιοῦ του, ἐνῶ ἕνας στοὺς τρεῖς καθυστερεῖ τὴν πληρωμὴ ἐνοικίων, στεγαστικῶν δανείων καὶ πιστωτικῶν καρτῶν.

[…]

ΠΗΓΗ: Euro2day.gr

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΑΝΑΣ (ἡ φωτιὰ ποὺ θὰ τοὺς κάψει)

Τ λοκαύτωμα τς λληνίδας Μάνας,
φωτι πο θ τοὺς κάψει.

.       Μιὰ ἀνθρώπινη τραγωδία ἐν μέσῳ τῆς τραγωδίας μιᾶς ὁλόκληρης χώρας: Μιὰ Ἑλληνίδα μάνα, 81 ἐτῶν, μὴ ἀντέχοντας νὰ βλέπει τὴν οἰκογένειά της νὰ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει οἱ κυβερνήσεις τοῦ Μνημονίου τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἀποφάσισε νὰ δώσει ἕνα τραγικό, συμβολικὸ τέλος στὴν ζωή της αὐτοπυρπολούμενη στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της!
.       Ἡ γυναίκα ζοῦσε μὲ τὴν οἰκογένειά της στὴν Ζάκυνθο, στὴν περιοχὴ Βαρές. Ἡ οἰκογένεια ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Ἡ γυναίκα θεώρησε ὅτι ἦταν βάρος στὴν οἰκογένειά της, ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ προσφέρει στὴν οἰκονομία τοῦ σπιτιοῦ.
.       Μὴ ἀντέχοντας τὴν ταπείνωση ποὺ τῆς ἔχει ἐπιβληθεῖ σὲ αὐτή, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν χώρα, βγῆκε στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της, κάθισε σὲ μία καρέκλα καί, ἀφοῦ περιέλουσε τὸ σῶμα της μὲ εὔφλεκτο ὑγρό, αὐτοπυρπολήθηκε…
.       Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπίτι ὁ γιός της, βρῆκε τὴν μητέρα του ἀπανθρακωμένη καὶ βέβαια ἔπαθε σόκ.
.       Ἡ δύστυχη Ἑλληνίδα μάνα, ἄφησε ἕνα σημείωμα ὅπου ἐξηγοῦσε τοὺς λόγους τῆς πράξης της: Δὲν ἤθελε πλέον νὰ εἶναι βάρος στὴν οἰκογένειά της, στὰ παιδιά της. Ἕνα στόμα λιγότερο γιὰ τὸ λιγοστὸ φαγητὸ ποὺ ἔμπαινε στὸ σπίτι.
.       Ὁ πόνος, ἄπονος. Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 2012. Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Μνημονίου. Ἡ Ἑλλάδα τῆς νέας κατοχῆς. Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἔχει σταματήσει νὰ ἀνασαίνει. Ἡ Ἑλλάδα ποὺ αὐτοπυρπολεῖται γιατί δὲν δέχεται νὰ πεινάει… Ὣς πότε;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ, ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ξαθλιωμένη χώρα, ταπεινωμένοι Ἕλληνες

 .        Δραματικὲς στιγμὲς ζεῖ μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ κάποιοι, πολλοί, ἐκτιμοῦν ὅτι τὸ 2012 θὰ εἶναι χρονιὰ – σὸκ γιὰ τὶς ἐσχατιὲς τῆς κοινωνίας κι ὄχι μόνο. Τὰ στοιχεῖα ποὺ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας εἶναι συγκλονιστικὰ καὶ κάποιοι θὰ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουν πολλὰ πράγματα γύρω ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ κυρίως τὴν πολιτικὴ προστασίας τῶν εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.
.        Οἱ Γιατροὶ τοῦ Κόσμου, πρὶν μερικὲς ἡμέρες ἐξέπεμψαν ΣΟΣ λέγοντας ὅτι διπλασιάστηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ τοὺς ζητοῦν ἰατρικὴ βοήθεια. Κι ὁ λόγος εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν χρήματα ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀσφαλιστικὴ κάλυψη γιὰ νὰ πᾶνε σὲ νοσοκομεῖο. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ δωρεὰν ἰατρικὴ περίθαλψη ζητοῦν ἀπὸ τὴν Ὀργάνωση καὶ φαγητὸ καθὼς εἶναι μέρες νηστικοί.
.        περδιπλασιάστηκαν τ συσσίτια τς κκλησίας, φο χιλιάδες νθρωποι πηγαίνουν ν φνε μία μερίδα, γι ν ζήσουν. Μάλιστα ρχιεπίσκοπος ξέφρασε τν γωνία του γι τ γεγονς τι δν μπορον ν καλυφθον ο νάγκες πο χουν δημιουργηθε. ναζήτησε δ χορηγ γι τ δωρεν φαγητ στ… Μον Βατοπεδίου. (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/15/νὰ-ἡ-ἁγία-“ἐκδίκηση”-ἡ-μονὴ-βατοπα/)
.        Στὰ παιδικὰ χωριὰ SOS καὶ ἄλλα ὀρφανοτροφεῖα καὶ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα ὅπως τὸ Χατζηκυριάκειο, γίνεται χαμὸς ἀπὸ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ βοήθεια ἀπὸ δυστυχισμένους ἀνθρώπους. Κάποιες οἰκογένειες, μάλιστα, παρακαλᾶνε τὰ ἱδρύματα νὰ τοὺς πάρουν τὰ παιδιά, γιατί δὲν ἔχουν νὰ τὰ ζήσουν. Ἄλλοι ἀναγκάζονται νὰ τὰ δώσουν γιὰ υἱοθεσία γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμὶ θυμίζοντας τὶς ἐποχὲς τῆς Φρειδερίκης καὶ τὸ παιδομάζωμα, ὅπου χιλιάδες παιδιὰ μετὰ τὸν ἐμφύλιο πῆγαν στὰ πέρατα τοῦ κόσμου καὶ υἱοθετήθηκαν, γιὰ νὰ γλιτώσουν τὸν θάνατο ἀπὸ τὴν πείνα.
.        Μάνα πῆγε στὸν εἰσαγγελέα καὶ ζήτησε νὰ τῆς πάρουν τὸ παιδὶ γιὰ υἱοθεσία, διότι δὲν εἶχε νὰ πληρώσει ἐνοίκιο καὶ φαγητό. Οἱ ὑπάλληλοι τῆς Εἰσαγγελίας ἔκαναν ἔρανο γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴ φτωχὴ γυναίκα.
.        Διπλάσιος εἶναι πλέον καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀστέγων, τῶν περίφημων homeless, τοὺς ὁποίους βλέπαμε στὰ ταξίδια μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ παθαίναμε σὸκ γιατί στὴν Ἑλλάδα δὲν εἴχαμε ποτὲ τόσους πολλούς. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν στὰ παγκάκια δὲν εἶναι μόνο κάποιοι ποὺ γεννήθηκαν φτωχοὶ ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι μὲ σπουδὲς καὶ καλὲς δουλειές, ποὺ καταστράφηκαν ἐν μιᾷ νυκτὶ καὶ τέθηκαν στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς.
.        Στὴν «Ἡμερησία του Σαββατοκύριακου» παρουσιάζεται μία ἐντυπωσιακὴ δημοσκόπηση τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ γκάλοπ ποὺ δὲν εἶναι στημένα καὶ πληρωμένα, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν συγκεκριμένους σκοπούς. Στὴν ἔρευνα λοιπὸν ἐρωτῶνται οἱ Ἀθηναῖοι γιὰ τὴν οἰκονομική τους κατάσταση καὶ τὸ μέλλον. θνικ κατάθλιψη, εναι τ βασικ συμπέρασμα.
.        Ὀκτὼ στοὺς 10 Ἕλληνες πιστεύουν ὅτι τὸ ἑπόμενο τρίμηνο τὰ πράγματα θὰ γίνουν πολὺ χειρότερα ἐνῶ 9 στοὺς 10 χαρακτηρίζουν ἄσχημη καὶ πολὺ ἄσχημη τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση.
.        Περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μισοὺς εἴτε ἀποσύρουν τὶς καταθέσεις ποὺ ἔχουν στὶς τράπεζες εἴτε δανείζονται γιὰ νὰ πληρώσουν τοὺς καθημερινοὺς λογαριασμούς. Καὶ εἶναι τέτοια ἡ ἀπελπισία τοῦ κόσμου γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ποὺ «μαυρίζει» καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα θεωρώντας το ὑπεύθυνο γιὰ τὸ σημερινὸ χάλι.
.        Αὐτή, λοιπὸν εἶναι ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα. Φτώχεια, ἐξαθλίωση, ἐθνικὴ ταπείνωση. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς πολίτες ποὺ ἔφεραν τὴν χώρα σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολύ…περήφανοι.

ΠΗΓΗ: antinews.gr

, , , ,

Σχολιάστε

«ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΙ ΟΧΙ ΓΚΡΙΝΙΑ»

Δόξα τῷ Θεῶ…, Δόξα τῷ Θεῶ… Δόξα τῷ Θεῶ…

.       Ἡ εἰκόνα ἀπ’ τὴν τραγικὴ Σιέρα Λεόνε. Ἄνθρωποι ἐξαθλιωμένοι, κάποιοι κινητικὰ ἀνάπηροι (τραγικὰ θύματα τοῦ 12ετοῦς ἐμφυλίου πολέμου), παιδιὰ ντυμένα μὲ κουρέλια νὰ περπατοῦν στὰ λασπόνερα καὶ στὴ μέση ὁ π. Θεμιστοκλῆς Ἀδαμόπουλος, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἄφησε τὴν ἀκαδημαϊκὴ καριέρα του γιὰ νὰ προσφέρει τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σὲ ἕνα ἀπ’ τὰ ἀθλιότερα μέρη τῆς γῆς.
.         Τὸν εἴδαμε προηγουμένως νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ βαπτίζει, μᾶς ξενάγησε στὸ χωριὸ ποὺ ἔκτισε γιὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ τώρα μᾶς ἀπευθύνει χαιρετισμό. Κάποιος, φαίνεται, τοῦ εἶπε ὅτι ἐδῶ ἔχουμε κρίση.
.         … «Νομίζετε, ἔχουμε ἠλεκτρικὸ ρεῦμα; Νομίζετε, ὁ κόσμος ἔχει τουαλέτες ἐδῶ; Νομίζετε, ἐδῶ ὑπάρχει φρέσκο νερό; ἀνοίγεις τὴν βρύση καὶ ἔχεις νερό; Νομίζετε, ὅτι κάθε μέρα ὁ κόσμος ἔχει φαΐ νὰ φάει; Νομίζετε, ὅτι ὅταν εἶναι ἄρρωστος κάποιος, μπορεῖ νὰ πάει στὸ Νοσοκομεῖο; Ἐδῶ πέρα ὁ κόσμος πεθαίνει 27-28 ἐτῶν, ἐὰν μπορέσουν νὰ φθάσουν στὴν ἡλικία αὐτή, διότι οἱ στατιστικὲς εἶναι δραματικές. 28% τῶν παιδιῶν δὲν προλαβαίνουν νὰ φθάσουν τὴν ἡλικία τῶν πέντε ἐτῶν. Λοιπόν, συγγνώμη, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τί ἐννοεῖτε ὅταν λέτε, ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἔχετε φτώχεια. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω αὐτό. Γι’ αὐτὸ τὸ μήνυμα, ποὺ ἔχω, εἶναι: Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ εἶστε ἐκεῖ ποὺ εἶστε! Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ ἔχετε σπίτι! Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ ἔχετε αὐτὰ ποὺ ἔχετε! Τὸ καταλαβαίνω, ὅτι δὲν ἔχετε παλάτια. Τὸ καταλαβαίνω, ὅτι ὅλοι σας δὲν ἔχετε Ρὸλς-Ρόϊς καὶ Κάντιλακ. Ἀλλὰ τουλάχιστον ἔχετε μία βρύση μὲ νερό, ἔχετε ἕνα κρεβάτι, ἔχετε ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, καὶ ἔχετε κάτι νὰ φᾶτε κάθε μέρα. Καταλάβατε; Νὰ δοξάζετε τὸν Θεὸ κι ὄχι τὴν γκρίνια! Νά ᾽στε καλά».

Τί κρίμα ποὺ τόσο λίγοι θὰ δώσουν σημασία στὸ χαιρετισμὸ τοῦ π. Θεμιστοκλῆ! Περιέχει ἕνα σπουδαῖο μήνυμα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς βγάλει ἀπ᾽ τὴν κρίση μέσα σὲ μία νύκτα: Συμπαράσταση σ᾽ αὐτοὺς ποὺ πραγματικὰ ὑποφέρουν καί… τρία Δόξα τῷ Θεῷ!

ΠΗΓΗ: Περιοδ. «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ», Ἰανουάριος 2011. Διαδίκτυο: http://kataskinosi-agkyra.blogspot.com/

 

,

Σχολιάστε