Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Φραγκοκρατία

ΟΙ ΚΑΛΟΙ «ΓΥΠΕΣ»!

 Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ πρόσφατο βιβλίο

τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ»
– Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας
(ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας)

ἐκδ. «Ἄθως», Ἀθῆναι 2014, σελ. 72-74

 Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ.ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ οἱεσδήποτε ὁμοιότητες ἁπλὲς συμπτώσεις.…!

.               […] Σπαρακτικὴ ἦταν ἡ εἰκόνα τῆς Ἐλλάδος κατὰ τοὺς 14ο καὶ 15ο αἰῶνες, καθὼς ὅλα τὰ μαῦρα ἁρπακτικὰ ἀπὸ τὴν Δύση εἶχαν ἐπιπέσει στὴν ἄμοιρη χώρα, εἶχαν διαμοιράσει «τὰ ἱμάτιά της», κατασπάραζαν τὶς σάρκες της καὶ ἀπομυζοῦσαν κάθε σταγόνα ἀπὸ τὸ αἷμα της. Ἡ Ἑταιρεία Καταλάνων, ἡ Ἑταιρεία Ναβαρραίων, οἱ Βενετοὶ τραπεζίτες, οἱ Φλωρεντίνοι τραπεζίτες, οἱ μεγαλέμποροι Γενουάτες, οἶκοι Σικελικοί, Ἀνδηγαυικοί, Νορμαννικοί, Λομβαρδικοὶ καὶ λοιποὶ ἄλλοι τῶν κρατῶν καὶ κρατιδίων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ σήμερα συγκροτοῦν τὶς μεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες τῆς Δύσης, μὲ τοὺς βασιλιάδες, τοὺς δοῦκες, τοὺς βαρώνους, τοὺς κόμιτες καὶ τοὺς λοιποὺς εὐγενεῖς τῆς αὐθεντίας τους, ὅλοι αὐτοὶ οἱ «καλοὶ χριστιανοὶ» τῆς Δύσεως, ὅλοι εἶχαν προφθάσει ν᾽ ἁρπάξουν ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὰ πλούτη τῆς χιλιόχρονης αὐτοκρατορίας, ποὺ τόσο πολὺ μισοῦσαν! Καὶ ἀπὸ τὴν μικρὴ Ἑλλάδα τὰ πάντα… βενετσάνικες καὶ φράγκικες κάθε λογῆς σημαῖες ἀνέμιζαν στὰ κάστρα καὶ στὰ φρούρια τῆς Πελοποννήσου, τῆς Στερεᾶς καὶ τῶν νησιῶν.
.               Χειρόγραφα βιβλία, ποὺ δὲν εἶχαν προλάβει οἱ Σταυροφόροι νὰ τὰ κάψουν, καὶ γλυπτὰ ἔργα τέχνης μεταφέρθηκαν στὴν Δύση. Τὸ ἐμπόριο μαρμάρινων γλυπτῶν ἄνθισε στὴν Ἰταλία γιὰ πολλὰ χρόνια. […]

 

, ,

Σχολιάστε