Ἄρθρα σημειωμένα ὡς φορολογία

ΝΕΟΣ ΥΠΕΡ- ΦΟΡΟΣ «ΠΙΑΝΕΙ» ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Νέος περφόρος «πιάνει» τ πάντα:
θυρίδες, σπίτια, καταθέσεις, ατοκίνητα

Ἕνα νέο, γενικευμένο, φόρο περιουσίας, προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, στὸν ὁποῖο θὰ ὑπαχθοῦν ὅλα τὰ ὑπάρχοντα, κινητὰ καὶ ἀκίνητα, τῶν φορολογούμενων.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὑπερφόρος καὶ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρήση καρτῶν γιὰ τὶς πληρωμές: Νά τος ὁ ἀποκαλυπτικὸς Πρόλογος! 

.             Ὁ νέος ὑπερ- φόρος προορίζεται γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ σημερινοῦ ΕΝΦΙΑ, μὲ τὴν ἴδια ἀποδοτικότητα σὲ ἔσοδα, δηλαδὴ μὲ στόχο νὰ ἀποφέρει τουλάχιστον 2,65 δισ. εὐρὼ ἐτησίως. Σύμφωνα μὲ τὸν «Ἐλεύθερο Τύπο», τὸ πλάνο προβλέπει τὴ φορολόγηση ὅλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποταμιευμένων κεφαλαίων τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὶς καταθέσεις στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες.
.               Οἱ ἀξίες τῶν ἀκινήτων, τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν αὐτοκινήτων, τῶν δικύκλων, τῶν λοιπῶν κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων, τῶν μετοχῶν, τῶν ὁμολόγων καὶ τῶν λοιπῶν ἐπενδύσεων ποὺ ἔχει κάθε Ἕλληνας φορολογούμενος στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, πλὴν τῶν καταθέσεων στὶς ἐγχώριες τράπεζες, θὰ ὑπόκεινται στὸ νέο φόρο περιουσίας, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ χρήματα ποὺ βρίσκονται… κάτω ἀπὸ τὰ στρώματα στὰ σπίτια.
.               Γιὰ νὰ φορολογηθοῦν ὅλα αὐτὰ θὰ καταρτιστεῖ πρῶτα τὸ «περιουσιολόγιο», μία ἑνιαῖα βάση δεδομένων, στὴν ὁποία θὰ καταχωρηθοῦν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ προσδιορισμὸ τῆς ἀξίας τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποταμιεύσεων τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων καί, ἐν τέλει, τὸν ὀρθὸ ὑπολογισμὸ τοῦ νέου φόρου.
.                 Πρὶν καταρτιστεῖ τὸ «περιουσιολόγιο», σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, θὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα στοὺς φορολογούμενους νὰ ἀποκαλύψουν οἰκειοθελῶς κεφάλαια, στὸ ἐσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν δηλώσει τὰ προηγούμενα χρόνια. Ὅσα δηλωθοῦν θὰ φορολογηθοῦν μὲ βάση τὶς ἰσχύουσες φορολογικὲς κλίμακες, ἀλλὰ χωρὶς πρόστιμα καὶ προσαυξήσεις.
.                   Στὸ πρῶτο στάδιο, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ συγκεντρώσει ἀπὸ τὶς δικές του βάσεις δεδομένων ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του γιὰ τὴν περιουσία κάθε φορολογούμενου, δηλαδὴ γιὰ τὰ ἀκίνητα, τὰ αὐτοκίνητα, τὶς μοτοσικλέτες, τὰ σκάφη ἀναψυχῆς, τὶς πισίνες κ.λπ. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ ἀναρτηθοῦν σὲ εἰδικὴ φόρμα στὸ διαδίκτυο, στὸν λογαριασμὸ ποὺ ἔχει κάθε φυσικὸ πρόσωπο στὸ σύστημα TAXISNET. Στὴ συνέχεια, θὰ καλέσει τοὺς φορολογούμενους νὰ ἐπιβεβαιώσουν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ὑπάρχουν στὸ σύστημα.
.               Μόλις γίνουν οἱ τυχὸν τροποποιήσεις, τότε ὅποιο ἀδήλωτο περιουσιακὸ στοιχεῖο ἐντοπιστεῖ, θὰ δεσμεύεται καὶ ὅσοι δὲν τὸ δήλωσαν θὰ καλοῦνται νὰ πληρώσουν πρόστιμο τὸ ὁποῖο θὰ φτάνει, ἢ ἀκόμη καὶ θὰ ξεπερνᾶ, τὴν ἀξία τοῦ ἐν λόγω περιουσιακοῦ στοιχείου.

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟ “ΠΛΑΣΤΙΚΟ” ΧΡΗΜΑ

λεξιάδης: φορολόγητο μόνο μ τ χρήση πλαστικο χρήματος
30 Σεπτεμβρίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πραγματικὰ ὑπερήφανοι γιὰ τὸ ἐπίτευγμά τους. Διαδοχικὰ «ἀνταλλακτικά» διαφορετικῶν προελεύσεων, ποὺ ὅμως κάνουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια δουλειά!
.             Δεῖτε πόσο ἄνετα νιώθουν: Ἀνενδοίαστα πλέον λένε τὶς ἐπίμαχες λέξεις τῆς χειραγωγήσεως καὶ τοῦ ἐγκλεισμοῦ στὸν ὁλοκληρωτισμό: «ὑποχρεωτικὴ χρήση, «ἐξοικείωση», «κίνητρα». 

βλ. σχετ.:

.               Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπ. Οἰκονομικῶν προανήγγειλε τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν γιὰ τὸ «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολογήτου.

[…]
.               Γιὰ τὶς ἀποδείξεις ὁ ὑπουργὸς εἶπε ὅτι γιὰ τὸ 2015 ἐξακολουθοῦμε νὰ τὶς συγκεντρώνουμε ἀλλὰ γιὰ τὸ 2016 ἐξετάζεται τὸ νὰ «χτίζεται» τὸ ἀφορολόγητο μόνο μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος καὶ μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἀναγνωρίζονται ἄλλες δαπάνες, ὅπως οἱ ἰατρικές.
.               Τὸ στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἀνέφερε μάλιστα ὅτι οἱ γιατροὶ κατάφεραν μὲ εὐκολία νὰ ἐνταχθοῦν στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης, ἄρα θὰ μπορέσουν νὰ ἐνταχθοῦν καὶ στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς πληρωμῆς.
.               Παράλληλα, ὅπως εἶπε, γι σους χρησιμοποιον τ πλαστικ χρμα θ προβλέπονται κα μπόνους μ πιπλέον φοροελάφρυνση, ἐνῶ ἀναζητεῖται τρόπος νὰ αὐξηθεῖ καὶ τὸ κίνητρο γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες.

[…]

ΠΗΓΗ: antenna

, , , ,

Σχολιάστε

“ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ“ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ἀπάντηση τῆς Ἱ. Συνόδου στὸν κ. Ὑπηρεσιακό!)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
πρώην ὑπ. Οἰκονομικῶν,
νῦν Ὑπηρεσιακὸ ὑπουργὸ στὰ ἴδια
καὶ ἀεὶ αὐλικὸ τοῦ ἐκκλησιομάχου σημιτισμοῦ

Ἱερὰ Σύνοδος: Ἀστικὸς Μύθος τὸ ἀφορολόγητο τῆς Ἐκκλησίας
– Νὰ τί πληρώνουμε

.            Μὲ ἀπαρίθμηση τῶν φόρων ποὺ πληρώνουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα ἀπαντᾶ στὸν ὑπηρεσιακὸ ὑπουργὸ Οἰκονομίας, Ν. Χριστοδουλάκη, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὶς δηλώσεις του περὶ ἀφορολογήτου, ἐνῶ τὸν ἐγκαλεῖ γιὰ «ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀστικοῦ μύθου ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν φορολογεῖται».
.          Μετὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ὑπηρεσιακοῦ(!!!) ὑπουργοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἔλλειψη τόλμης τῶν κυβερνήσεων τῆς χώρας νὰ φορολογήσουν τὴν Ἐκκλησία, μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπαριθμεῖ τοὺς φόρους ποὺ πληρώνουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα, «ἐπειδὴ ἴσως ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἔχει προλάβει νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς νομοθετικὲς ἀλλαγὲς στὴν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν τελευταία του θητεία ὡς Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας-Οἰκονομικῶν (2001-2004) καὶ μέχρι σήμερα».

Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:

.               «Σὲ χθεσινὴ ὁμιλία του στὴν Θεσσαλονίκη ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομίας κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ἀπαντώντας στὴν ἐρώτηση τοῦ ἐπιχώριου Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀνθίμου «Ποῦ πᾶνε οἱ φόροι ποὺ εἰσπράττει τὸ κράτος», φέρεται νὰ προέβη, ἀντὶ ἀπαντήσεως ἐπὶ τῆς οὐσίας, σὲ μία ad hominem ὑπόδειξη πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἀνησυχεῖ, γιατί μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δὲν τόλμησε νὰ φορολογήσει τὴν Ἐκκλησία. Κατ᾽ ἀρχὰς προκαλεῖ ἀπορία ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀστικοῦ μύθου ὅτι “ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν φορολογεῖται ἢ ἔχει φορολογικὰ προνόμια” ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομίας τῆς χώρας.
.           Ἐπειδὴ ἴσως ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἔχει προλάβει νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς νομοθετικὲς ἀλλαγὲς στὴ φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν τελευταία του θητεία ὡς Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας-Οἰκονομικῶν (2001-2004) καὶ μέχρι σήμερα, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι προβλέπεται καὶ καταβάλλεται ἀπὸ τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Φόρος Εἰσοδήματος μὲ συντελεστὴ 26% γιὰ τὰ ἔσοδά τους, τὰ ὁποῖα μάλιστα θεωροῦνται κατὰ νόμον ὡς «ἔσοδα ἀπὸ ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα», καὶ προκαταβολὴ Φόρου Εἰσοδήματος ἑπομένου ἔτους μὲ συντελεστὴ 55% (ἄρθρα 44, 45 περ. γ´, 47 παρ. 2, 58, 71 παρ. 1 τοῦ Ν. 4172/2013).

Φόρος Δωρεῶν καὶ Κληρονομιῶν μὲ συντελεστὴ 0,5%, ὅπως προβλέπεται γιὰ τὰ Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καὶ τοὺς ΟΤΑ (ἄρθρα 25 παρ. 3, 29 παρ. 5 43 Κεφ. Β´ περ. α´ Ν. 2960/2001, 25 παρ. 9, 14, 16 Ν. 3842/2010).

Φόρος Προστιθέμενης Ἀξίας (ΦΠΑ) μὲ τοὺς ἴδιους συντελεστές, οἱ ὁποῖοι γενικῶς ἰσχύουν γιὰ παραδόσεις ἀγαθῶν καὶ παροχὴ ὑπηρεσιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν ἐμπορικὴ δραστηριότητα (Ν. 2859/2000).

Ἑνιαῖος Φόρος Ἀκίνητης Ἰδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ), κύριος καὶ συμπληρωματικός, γιὰ ὅλα τὰ ἀκίνητά τους (ἄρθρα 5 παρ. 3 Ν. 4223/2013, δέκατο ὄγδοο παρ. 1.β Ν. 4286/2014). Ἀπαλλάσσονται μόνο οἱ λατρευτικοὶ χῶροι καὶ οἱ κοινωφελεῖς χῶροι (π.χ. γηροκομεῖα, αἴθουσες συσσιτίων) ποὺ ἰδιοχρησιμοποιοῦνται. Ἡ ἐν λόγῳ ἀπαλλαγὴ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς νόμιμα ὑφισταμένους λατρευτικοὺς χώρους ἢ ἀκίνητα κοινωφελοῦς χρήσεως ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ ὅλες τὶς γνωστὲς θρησκεῖες καὶ ὅλα τὰ μὴ κερδοσκοπικὰ νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου (σωματεῖα, ἱδρύματα κ.λπ.) (ἄρθρο 3 παρ. 1 περ. δ´, ε´, ϛ´.α) Ν. 4223/2013).

Ἐπιπλέον παρακρατοῦνται καὶ ἀποδίδονται ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα φόροι γιὰ παροχὴ μισθωτῶν ἢ ἀνεξάρτητων ὑπηρεσιῶν (ἄρθρο 61, 62, 64 παρ. 1δ Ν. 4172/2013) καὶ καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου (κώδ. Π.Δ. τῆς 28.7.1931) καὶ ὅλες οἱ κρατήσεις (π.χ. ΟΓΑ) ἐπὶ τῆς ἀξίας συναλλαγῶν, ποὺ ἰσχύουν γενικῶς γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νομικὰ πρόσωπα.

.               Τέλος, ἡ ὁποιαδήποτε ἀνησυχία τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία διασκέδασε ὁ κ. Ὑπουργὸς κατὰ τὸν ἀνωτέρω ἀτυχῆ τρόπο, σὲ σχέση μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀποτελεσματικὴ διαχείριση ἀπὸ τὸ Κράτος τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, προέρχεται ἀπὸ τὴν ζωντανὴ ἐμπειρία μέσα ἀπὸ τὶς Ἐνορίες, τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα καὶ τὰ φιλόπτωχα ταμεῖα, ποὺ παρέχουν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση στὴ διαρκῶς αὐξανόμενη ἀνθρώπινη ἀνάγκη, φτωχοποίηση καὶ ἔλλειψη ἐλπίδας τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, γεγονὸς ποὺ συνεπάγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται καὶ ὑποχρεοῦται “διὰ νὰ ὁμιλεῖ” γιὰ τὰ θέματα αὐτά, ἐλευθέρως καὶ ἀκωλύτως, στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Πατρίδας».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

ΕΚΕΙ ΦΤΑΣΑΜΕ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (τοῦ “ἔχειν”) ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (τοῦ “ὑπάρχειν”) ! ! !

Φόρος Ἀκίνητης Περιουσίας:
Ἀπό τὴν φορολόγηση τοῦ “ἔχειν”, στὴν φορολόγηση τοῦ “ὑπάρχειν”!

  τοῦ  Νικολάου Σταυριανίδη,
Ἐφέτου Διοικητικῶν Δικαστηρίων

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως διαδέχονται σιγά-σιγά οἱ Ἐξολοθρευτές μας. Ἐξοντώνουν μὲ Μνημόνια, δυσβάστακτους ΦΟΡΟΥΣ καὶ σκοτεινοὺς ΦΟΒΟΥΣ. Δὲν ἀστειεύονται. Εἶναι ἀποφασισμένοι γιὰ τὴν φυσική μας ἐξόντωση. Καὶ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει δύναμη ἱκανὴ ἀναχαιτίσεως τῶν ὀρδῶν τοῦ Νταχάου. Ἔχει προηγηθεῖ σαραντάχρονη Ἀλλοτρίωση, ποὺ ἔχει συντρίψει τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιστάσεις. Καὶ κυρίως ἔχει ὑπεξαιρέσει τὴν ἔγκριση ἢ ἀνοχὴ τῶν “πολιτῶν” γιὰ ὁ,τιδήποτε ἄθεσμο καὶ ἀπάνθρωπο.

.                  Ἡ φοροδοτική ἱκανότητα, δέν ταυτίζεται μέ τήν ἁπλῆ δυνατότητα ἀποκτήσεως φοροδοτικῆς ἱκανότητος. 
.                  Ὁ φόρος ἀκίνητης περιουσίας, πρέπει νά εἶναι φορολόγηση ὑπαρκτῆς φοροδοτικῆς ἱκανότητος τοῦ ἰδιοκτήτου ἐκ τῆς ἐκμεταλλεύσεως ἀκινήτου.
.                  Ὁ φόρος ἀκίνητης περιουσίας, γιά νά εἶναι συνταγματικός, πρέπει νά μήν συνιστᾶ φορολόγηση  τῆς ἀκίνητης περιουσίας καθ’ ἑαυτῆς. Διότι τότε, θά ἦτο φόρος ἐπί τῆς ἁπλῆς δυνατότητος ἀποκτήσεως φοροδοτικῆς ἱκανότητος.
.                   Ἐνδέχεται  ὅμως, νά μήν ἀποκτηθῆ καθόλου φοροδοτική ἱκανότητα ἐκ τῆς ἀκίνητης περιουσίας, α) εἴτε ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἀκινήτου, β)  εἴτε λόγῳ ἐξωγενῶν περιστάσεων ὅπως μία γενική οἰκονομική κρίση, γ)  εἴτε ἐξ ὑποκειμενικῶν παραγόντων,  ὅπως εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἰδιοκτήτου ἤ τῆς οἰκογενείας του,  δ) εἴτε λόγῳ τοῦ συνδυασμοῦ αὐτῶν τῶν γεγονότων καί περιστάσεων. Συνεπῶς, δέν νοεῖται φόρος ἐπί τῆς ἀκίνητης περιουσίας καθ’ ἑαυτῆς.
.                  Φορολογητέα ὕλη, δέν δύναται νά ἀποτελέσῃ ἡ ἀκίνητη περιουσία καθ᾽ ἑαυτή, διότι δέν κινεῖται. Καί ὅ,τι δέν κινεῖται, ἀλλά ἁπλῶς ἵσταται ἤ, ἐν προκεμένῳ κατ’ ἀκρίβειαν κεῖται, δέν μαρτυρεῖ φοροδοτική ἱκανότητα ἐπ’ οὐδενί λόγῳ.
.                  Φορολογητέα ὕλη δύναται νά ἀποτελέσῃ μόνο ὅ,τι κινεῖται στίς συναλλαγές καί ὑπό τήν προϋπόθεση ἡ κίνησή του νά ἀποτελεῖ ἀπόδειξη, ἤ ἔστω ἰσχυροτάτη ἔνδειξη, φοροδοτικῆς ἱκανότητος.
Τό κατά πόσον ἡ ἔνδειξη αὐτή εἶναι σύμφωνη πρός τά διδάγματα τῆς κοινῆς πείρας καί τό κοινῶς γνωστόν ὡς συνήθως συμβαῖνον, δέν εἶναι μόνον ζήτημα νόμου, ἀλλά εἶναι καί θέμα ἐλέγχου τῶν δικαστηρίων, προκειμένου να μήν ἀφίσταται ἡ νομοθετική πρόβλεψη, ἀλλά καί ἡ συγκεκριμένη ἐπιβολή, τοῦ φόρου, ἀπό τήν  πραγματική φοροδοτική ἱκανότητα.
Στό  ἄρθρο 78 τοῦ Συντάγματος γίνεται λόγος περί εἴδους περιουσίας πού δύναται νά προσδιορισθῆ  ἀπό τόν νόμο ὡς “ἀντικείμενο τοῦ φόρου” (π.χ. κυριότητα ἤ ἐπικαρπία ἐπί ἀκινήτου, ἤ ὑπεραξία ἔργου τέχνης).
.                  Ἀλλά,  ἄλλο εἶναι τό ἀντικείμενο τοῦ φόρου, ὡς τεχνικός προσδιορισμός ἐκείνου τοῦ “εἴδους περιουσίας” πού δύναται νά φορολογηθῆ, καί ἄλλο εἶναι ἡ φορολογητέα ὕλη. Φορολογητέα ὕλη, προκειμένου περί Φ.Α.Π., εἶναι τό εἶδος τῆς περιουσίας, πού ὄχι μόνον τεχνικῶς δύναται νά προσδιορισθῆ ὑπό τοῦ νόμου ὡς δυνάμενο νά φορολογηθῆ, ἀλλά καί οὐσιαστικῶς, ἀπό ἀπόψεως φοροδοτικῆς ἱκανότητος, συνιστᾶ εἶδος περιουσίας πού ἀντικειμενικῶς “μαρτυρεῖ”, σχεδόν βοᾶ, τήν ὕπαρξη φοροδοτικῆς ἱκανότητος τοῦ ἰδιοκτήτου. Παραδείγματος χάριν, τέτοια φοροδοτική ἱκανότητα, μαρτυρεῖ τραπεζικό δάνειο σέ πολιτικό, τοῦ ὁποίου ἠμελήθη ἡ εἴσπραξις  καί παρεγράφη, καί ὡς ἐκ τούτου, κατ᾽ ἀρχήν, σώζεται ὁ πλουτισμός στήν περιουσία του. Ἤ μία περιουσιακή μεταβίβαση ἀκινήτου προς Α.Ε. ἤ Ε.Π.Ε., ποὺ ὅμως ἀφορᾶ οἰκία τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου, τήν ὁποία αὐτός καρπώνεται ἐπί ἔτη ἀντί νά τήν ἐνοικιάζει, ὁπότε καί πάλιν πρόκειται γιά πλουτισμό, ἐνδεχομένως νόμιμο, ἀλλά φορολογητέο ὡς “εἶδος περιουσίας”.

.                  Νά τό ποῦμε ἁπλᾶ, προκειμένου νά ἀναζητηθῆ τό συντομότερο μία ἄλλη, συνταγματική καί δίκαια, πηγή δημοσίων ἐσόδων: Ἀκίνητη περιουσία πού δέν παράγει πλουτισμό, εἰσόδημα, πρόσοδο, δέν εἶναι δυνατόν να φορολογεῖται καθ᾽ ἑαυτή. Ἀκόμη καί ὁ φόρος ἰδιοκατοικήσεως, ἀφοῦ προϋπόθεση εἶχε τήν παραδοχή ὅτι ὁ φορολογούμενος δέν δικαιοῦται δωρεάν στεγάσεως στήν κατοικία του, ἀντισυνταγματικός ἦταν, ἀλλά διέφυγε τοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου συνταγματικότητος, διότι  στήν ἀρχή θεσπίσθηκε μόνον γιά μεγάλες κατοικίες (ἄνω τῶν 100 τ.μ.). Τότε, ὅλες σχεδόν οἱ οἰκογένειες, ἐξαιρέσει τῶν πολύ πλουσίων, στεγάζονταν σε λιγώτερα τετραγωνικά. Θεωρήθηκε λοιπόν ὁ φόρος ἰδιοκατοικήσεως συνταγματικῶς ἀνεκτός, καθ᾽ ὅσον ἄλλωστε  συνιστᾶ πραγματικά μικρή ἐπιβάρυνση γιά τόν μέσο φορολογούμενο.
.                  Τοῦτο δέν προδικάζει ὅμως, τί θά γίνῃ μέ τήν συνταγματικότητα τοῦ σχεδιαζομένου  ὡς μονίμου, “φόρου ἀκίνητης περιουσίας”, ἤδη μεγάλου ὕψους καί πολυτρόπως ἀδίκου, σέ συνθῆκες μάλιστα σοβαρῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ἀπαξιώνει  μέχρις ἐκμηδενισμοῦ τήν ἀκίνητη περιουσία καί ὁδηγεῖ στήν ἐκποίησή της “γιά ἕνα κομμάτι ψωμί”.
.                  Στήν πρόβλεψη τέτοιου φόρου ἀκίνητης περιουσίας,  τίθεται καί θέμα προστασίας τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν διοικουμένων, ὅλων ἡμῶν, πού προγραμματίσαμε τήν ἐπαγγελματική καί οἰκογενειακή ζωή μας, μέ βάση τήν δυνατότητα κτήσεως ἰδιοκτησίας ἐλευθέρας παντός φορολογικοῦ βάρους (πλήν φόρου μεταβιβάσεως και φόρου κληρονομίας).
.                  Ἡ ἀντίληψη, ὅτι δύναται νά φορολογεῖται ἡ ἰδιοκτησία καθ᾽ ἑαυτή, ἁπλῶς διότι αὐτή ὑπάρχει, χωρίς λόγο πού νά συνδέεται μέ πραγματική φοροδοτική ἱκανότητα ἐκ προσόδων ἤ πραγματικοῦ πλουτισμοῦ κτωμένου, ἤ εὐχερῶς δυναμένου νά κτηθῆ, ἐκ τῆς ἰδιοκτησίας, ἀποτελεῖ  ἄδικο καί ἀφύσικο κατάλοιπο φεουδαρχικῶν καθεστώτων. Δέν προσιδιάζει οὔτε σέ εὐνομούμενη πολιτεία, οὔτε σέ ἐλεύθερη χώρα, οὔτε σέ ἐλεύθερους πολίτες.
.                  Εἶναι μικρή ἡ ἀπόσταση, ἀπό τόν γενικό φόρο ἀκίνητης περιουσίας φυσικῶν προσώπων,  καί δή ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως, μέχρι ἕνα γενικό φόρο ἐπί αὐτῆς τῆς ἰδίας τῆς ὑπάρξεως τῶν φυσικῶν προσώπων.

 ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ» (Ἡ κατοχικὴ ἐξουσία ψήφισε 22 φορολογικοὺς νόμους, ἀλλὰ κανένα ἐναντίον φοροδιαφυγῆς καὶ εἰσφοροδιαφυγῆς)

«Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ τὰ παράθυρα (…)
ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν»!

 Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

 .             «Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ στὰ παράθυρα», εἶχε προφητεύσει γιὰ τοὺς Τούρκους δυνάστες ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπαληθεύτηκε πλήρως. Ἀργότερα μετὰ τὴ νικηφόρα μάχη τῆς Πέτρας (12.9.1829) τὴν ἀκροτελεύτια τῆς Μεγάλης Ἐπανάστασης ὁ ἀρχιστράτηγος Δημήτριος Ὑψηλάντης ρώτησε χαριτολογώντας ἕναν θυμόσοφο Τοῦρκο δερβίση γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Ἡ φοβερὴ ἀπάντηση τοῦ Ὀθωμανοῦ ἰσχύει ὣς σήμερα: «Οἱ Ἕλληνες θὰ ἐλευθερωθοῦν μία μέρα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, δὲν θὰ ἐλευθερωθοῦν ὅμως ποτὲ ἀπὸ τὶς μεγάλες χριστιανικὲς δυνάμεις»! (Πρβλ. Σβορῶνος, Ἀνάλεκτα, σ. 237) Ο ψευδοχριστεπώνυμες δυτικς δυνάμεις, τότε κα κτοτε, καθορίζουν τος κανόνες το σωτερικο πολιτικο παιχνιδιο. Ἡ λιτότητά τους ἀναπαράγει νέα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ἐρείπια μὲ ρεκὸρ ἀποεπένδυσης καὶ ἀνεργίας. Οἱ ψευδαισθήσεις περὶ ἐξόδου στὶς ἀγορὲς συνετρίβησαν στοὺς ὑφάλους μιᾶς κοινωνίας ποὺ καταγράφει κάθε 18 ὧρες καὶ μίαν αὐτοκτονία! Τὸ σύστημα, ἀφοῦ ἐξάντλησε ἀδόξως τὶς τελευταῖες ἐπικοινωνιακὲς «βόμβες κρότου –λάμψης», ἐπέστρεψε δριμύτερο: περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων, δημοσίων δαπανῶν. Νέο ψευδώνυμό τους: «στοχευμένες δράσεις»! Βιώνουμε περίοδο πρωτοφανος κακοπραγίας. Φτωχαίνουμε ἀκάθεκτα. Καὶ ἐπειδὴ ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται, ἡ κατανάλωση βουλιάζει, οἱ ἐπιχειρήσεις κλείνουν, οἱ ἄνεργοι πολλαπλασιάζονται, τὰ Ταμεῖα μετὰ καὶ τὸ φονικὸ PSI λόγῳ καταιγίδας λουκέτων καὶ ἀνεργίας συρρικνώνονται ἐπικίνδυνα. Ἐνῶ ἡ ραγδαία ἀπαξίωση τῆς μικρῆς ἀκίνητης περιουσίας μετεξελίσσεται σὲ δήμευση. Ὅ,τι ἀποδίδει εἰσόδημα εἶναι τίμιο νὰ φορολογεῖται καὶ κάκιστα δὲν πλήρωναν ὣς τώρα οἱ μεγαλογαιοκτήμονες. Ἀλλὰ γιὰ ὅ,τι δὲν ἀποφέρει τίποτε ἰσχύει ὁ κανόνας μηδὲν ἀπὸ μηδὲν = μηδέν. Στὸ θέατρο παραλόγου, ἐξήγγειλαν πρὸς ἐκτόνωση ἐξαίρεση ποιμνιοστασίων καὶ θερμοκηπίων, ποὺ ὅμως παράγουν εἰσόδημα. κατοχικ ξουσία ψήφισε 22 φορολογικος νόμους, λλ κανένα ναντίον φοροδιαφυγς κα εσφοροδιαφυγς!
.             Ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἐτεροκαθοριζόμαστε καὶ οἱ δανειοδοτήσεις γίνονται μὲ στόχο τὸν ἀσφυκτικὸ δημοσιονομικὸ καὶ συνολικὸ ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς δανειστές. Στὴν Συνθήκη π.χ τῆς 7-5-1832 διαλαμβάνεται: «Ἡ Ἑλλὰς διαθέτει πρὸς ἐξυπηρέτησην τοῦ δανείου(…) τὰ πρῶτα κρατικὰ ἔσοδα (…) χωρὶς νὰ δύνανται τὰ ἐν λόγῳ ἔσοδα νὰ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἄλλην κατεύθυνσιν». Ὑπογράφουν : Γαλλία, Ἀγγλία, Ρωσία καὶ Βαυαρία (=Γερμανία) ὅλοι δηλαδὴ οἱ…φιλέλληνες…
.             Οἱ καιροὶ ἐπαναλαμβάνουν ἀλλήλους καὶ οἱ τοκογλύφοι τοῦ 2013 εἶναι κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση ἐκείνων τοῦ 1832 καὶ τοῦ 1897. Ἔσχατη παρακμὴ καὶ πυκνὰ σημεῖα ἐκφυλισμοῦ. Τὸ ’21 πέρασε ὁ Ἕλληνας ἀπὸ τὸν λήθαργο στὴ δράση. Καὶ ἔμπλεως ἀπὸ αὐτοπεποίθηση ἀγωνίσθηκε καὶ κέρδισε τὴν πρώτη ἐλευθερία. Ἀργότερα μὲ τὸ ἔπος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καὶ τὴ νικηφόρα προέλαση στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους βίωσε τὴν πνευματική του ἀναγέννηση καὶ πέτυχε ὁρισμένη κρατικὴ ὁλοκλήρωση. Στὸν πόλεμο 1940-41 καὶ στὴν Ἀντίσταση ἐνεργοποίησε σύμπασες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς του καὶ νίκησε. Δὲν ἐκπροσωπεῖ ὅ,τι ἀγαπητότερο ὁ ἐδῶ ἐντεταλμένος τῆς Μέρκελ ἀλλὰ ἡ διαπίστωσή του ὅτι «οἱ Γερμανοὶ δὲν θὰ εἶχαν τὶς ἀντοχές», μᾶς καταγράφει ἀλήθεια. Οἱ κρίσιμες ὧρες τῆς ἱστορίας ἀπαιτοῦν ἀποφάσεις καθ᾽ ὐπέρβαση τῆς λογικῆς καὶ τῆς νομοτέλειας. Στὸ ζωηρὸ καὶ νευρῶδες ἀφήγημά του “Ὁ Πατούχας” ὁ σπουδαῖος Ἰωάννης Κονδυλάκης ἀπεικονίζει ἕνα μικρὸ χωριὸ στὴν τουρκοκρατούμενη Κρήτη: «Πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ᾽21 τὰ καλλίτερα καὶ τὰ πλεῖστα τῶν κτημάτων τοῦ χωριοῦ ἀνῆκον εἰς Τούρκους, αὐθαιρέτως κατὰ τὸ πλεῖστον ἀποκτηθέντα. Ἔπειτα ὅμως, ὅταν ἔπαυσε τὸ δίκαιον τῆς βίας καὶ οἱ χριστιανοὶ ἐξησφάλισαν μικράν τινα δικαιοσύνην ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως, κατόρθωσαν διὰ τῆς ἐργασίας νὰ ἀνακτήσωσι μέγα μέρος τῆς γῆς, ἐκτοπίζοντες βαθμηδὸν τοὺς Τούρκους, ἐκ τῶν ὁποίων τινές, μὴ ἔχοντες πλέον περιουσίαν καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ ζῶσιν, ὅπως ἄλλοτε ἐκ τῶν κόπων τῶν ραγιάδων, εἶχον ἀρχίσει νὰ μεταναστεύουν εἰς τὴν πόλιν. Οὔτωδε, ἐνῶ ὁ τουρκικὸς πληθυσμὸς ὠλιγόστευε καὶ ἐξηυτελίζετο βαθμηδόν, ὁ χριστιανικὸς τοὐναντίον ηὔξανε κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ δύναμιν. Ὁ Σμυρνιὸς προέβλεπεν ὅτι πολὺ ταχέως θ᾽ ἀνεστρέφοντο οἱ ὄροι, καὶ οἱ Τοῦρκοι, εἰς τὰ κτήματα τῶν ὁποίων εἰργάζοντο μέχρι τοῦδε οἱ χριστιανοί, ὡς ἐργάται ἢ συμμισατόροι, θὰ εὑρίσκοντο εἰς τὴν ἀνάγκην ν᾽ ἀποδώσουν τὰ ἴσα, γινόμενοι ἐργάται καὶ ὑπόμισθοι τῶν πρώην ἐργατῶν καὶ τῶν πρώην δούλων». Καὶ τὸ τρομερὰ ἐπίκαιρο μήνυμα τοῦ ἥρωα τοῦ ἀφηγήματος: «ἐνῶ εἰργάζετο, ἐσκέπτετο πολλάκις ὅτι δὲν ἐγίνοντο ἐπαναστάσεις μόνον μὲ τὰ τουφέκια, ἀλλὰ καὶ τὰς δικέλλας καὶ τὰ κλαδευτήρια, μὲ τὸν πῆχυν καὶ μὲ τὴν ὀκάν». Τὸ «διὰ ταῦτα» εἶναι τοῦ Πατροκοσμᾶ: «Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν.»

 ΠΗΓΗ:  antibaro.gr

, ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

.                Εἴμαστε μάρτυρες μίας ἄνευ προηγουμένου ἐπιθέσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους καὶ ἀπὸ τὴν δουλοπρεπῆ κυβέρνηση, ποὺ κόβει μισθοὺς καὶ συντάξεις, κλείνει κατάστημα, ἁρπάζει τὰ σπίτια τῶν πτωχῶν μὲ τὰ χαράτσια, θὰ ἁρπάξει καὶ τὰ χωράφια τῶν πτωχῶν μὲ τοὺς φόρους τῶν ἀγροτεμαχίων!!! Διώχνει τοὺς νέους στὸ ἐξωτερικό. Καταστρέφει τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, διαλύει τὸ σύστημα τῆς ὑγείας, πολεμεῖ τὴν πολύτεκνη ἑλληνικὴ οἰκογένεια, καταπατεῖ τὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων…
.                Οἱ πολιτικοί μας δειλοὶ καὶ ἄνανδροι δὲν ἀκοῦν τὸν ἀναστεναγμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δὲν βλέπουν τὴν ἐξαθλίωση τῶν ἀνθρώπων καὶ γίνονται στυγνὰ ὄργανα καὶ συνεργάτες τῶν δολοφόνων! Σκληροὶ καὶ ἀπαίσιοι ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν δική τους καρέκλα καὶ γιὰ τίποτε ἄλλο!!!

ΠΗΓΗ: augoustinos-kantiotis.gr

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Βεβαίως ἔτσι εἶναι, ἀλλὰ ποιός ἐξόπλισε ὅλους αὐτοὺς τοὺς Ἀχυρανθρώπους τῆς Πολιτικῆς καὶ τοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως μὲ τέτοια δυναστεία καὶ φασιστικὴ ἀλαζονεία; Ποιός τοὺς ἐμπιστευόταν ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες καὶ ἀνεχόταν τὴν σκανδαλώδη διαγωγὴ καὶ τὴν ἀδιέξοδη πολιτική τους; Μήπως ὁ Λαός;  Αὐτὸς ὁ ἀμετανόητος καὶ ἀγνώμων τῶν θείων εὐεργασιῶν; Ἰδοὺ τώρα τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀφροσύνης, τῆς …«προόδου», τῆς «ἀλλαγῆς», τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ» καὶ τῆς «ἐπανιδρύσεως». Ὁ Λαὸς αὐτὸς εἶναι ποὺ ἐπένδυσε στὶς κούφιες ὑποσχέσεις ἀπολακτίζοντας τὶς πατρικές Ἀξίες καὶ τώρα βρίσκεται στὸ χεῖλος τοῦ ἐθνικοῦ ἀφανισμοῦ. Ἂς συνεχίσει λοιπὸν ἀνενόχλητα τὴν πνευματική του κατρακύλα  βρίζοντας καὶ πολεμώντας τὴν Ἐκκλησία, τὴν τροφὸ τοῦ Γένους, γιὰ ἀκόμα «καλύτερες μέρες» μὲ ὅλο καὶ πιὸ καλὰ Μνημόνια…!

 

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Περιουσιολόγιο ἀντὶ τεκμηρίων διαβιώσεως

Περιουσιολόγιο ἀντὶ τεκμηρίων διαβιώσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ δρόμος γιὰ τὴν κοινωνικὴ εὐδαιμονία εἶναι στρωμένος μὲ …πολλὴ παρακολούθηση καὶ ἐπιτήρηση πάνω στοὺς «εὐδαίμονες» ὑπηκόους! Σκέτη ἀπόλαυση θὰ εἶναι. Εἰδικὰ μὲ τὸν διαφαινόμενο ἐσωτερικὸ διχασμὸ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση.

.              Στὰ μέσα τοῦ 2014 ἀναμένεται νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο. Θὰ φέρει τὸ τέλος τῶν τεκμηρίων διαβίωσης
.              Ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν τεκμηρίων διαβίωσης βρίσκεται τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καθὼς μὲ τὶς ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου ποὺ ἐφαρμόζονται, ἀλλὰ κυρίως τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ περιουσιολογίου, ἀπὸ τὸ 2014 θὰ καταστεῖ δυνατὸς ὁ ἀντικειμενικὸς προσδιορισμὸς τῶν εἰσοδημάτων.
.              Ἡ καθιέρωση τοῦ καθολικοῦ περιουσιολογίου ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο κατάργησης τῶν τεκμηρίων, ἀφοῦ βασικὸς στόχος εἶναι νὰ καταγράφονται ὅλες οἱ δαπάνες καὶ τὰ ἔσοδα τῶν φορολογουμένων. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ τὸ ἐν λόγῳ μέτρο, τότε οἱ φορολογούμενοι δὲν θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα «θεωρητικὸ» εἰσόδημα τὸ ὁποῖο θὰ προκύπτει ἐπειδὴ ἔχουν στὴν κατοχὴ τοὺς ἕνα σπίτι, ἕνα αὐτοκίνητο ἢ ἕνα σκάφος ἀναψυχῆς. Ἡ Ἐφορία, μὲ βάση τὰ νέα δεδομένα ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν, θ παρακολουθε τς πραγματικς συναλλαγς καὶ μὲ βάση αὐτὲς θὰ φορολογεῖ τοὺς ὑποχρέους. Αὐτὸ οὐσιαστικὰ σημαίνει ὅτι φορία θ καταγράφει –μέσῳ τν ἐμμέσων πρακτικν λέγχου– ἂν ὑπάρχουν ἀδικαιολόγητες καταθέσεις στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ ἑνὸς φορολογουμένου, ἂν πραγματοποιοῦνται πολὺ μεγάλες δαπάνες καὶ ἂν οἱ δαπάνες αὐτὲς δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἐμφανίζονται στὴ φορολογικὴ δήλωση. Θὰ πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ μία ἐκ βάθρων ἀλλαγὴ τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος, καθὼς ἡ Ἐφορία θὰ φορολογεῖ πλέον μὲ βάση πραγματικὰ γεγονότα (δαπάνη, κατάθεση) καὶ ὄχι μὲ βάση ὑποψίες καὶ θεωρία.
.              Θὰ πρέπει ἄλλωστε νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ ἔχουν συγκεντρωθεῖ τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ ὁλοκληρωμένου ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου, προκειμένου νὰ ὑπάρχει πλήρης εἰκόνα τὸ 2014.
.              Μὲ βάση τὸ περιουσιολόγιο θὰ ἐλέγχονται καὶ θὰ διασταυρώνονται ὅλα τὰ εἰσοδήματα καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα περίπου 6 ἑκατ. φορολογουμένων.
.              Εἰδικότερα, στὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο θὰ περιέχονται ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ περιουσιακὸ (εἰσοδήματα, ἀκίνητα, καταθέσεις) ἀλλὰ καὶ τὸ καταναλωτικὸ προφὶλ τῶν φορολογουμένων ποὺ ἀφοροῦν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμούς, πιστωτικὲς κάρτες, καταναλωτικὰ καὶ στεγαστικὰ δάνεια, ἀσφαλιστήρια ζωῆς, ἀκόμα καὶ τοὺς λογαριασμοὺς τηλεφώνου, ἀλλὰ καὶ τὴν κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ νεροῦ.
.               Σημαντικὸ βῆμα ἀποτελεῖ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς πιστῆς καταγραφῆς τῶν ἀκινήτων, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑπόμενο διάστημα μὲ τὴν ὑποβολὴ τῶν ἐντύπων Ε9.

[…]

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

,

Σχολιάστε