Ἄρθρα σημειωμένα ὡς φιλοχρηματία

«Ο ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ»

«Ὁ διαρκὴς ἀντίχριστος» 

Τοῦ περιοδ. Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
 ἀρ. τ. 508, Ἀπρ. 2013.

 Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Στὴν Ἑλλάδα τῶν τελευταίων ἐτῶν ὅλοι σχεδὸν στενάζουν κάτω ἀπὸ χρέη, ποὺ δημιούργησαν τὰ δάνεια. Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦσαν δάνεια γιὰ τουρισμό, γιὰ διακοπές, γιὰ αὔξηση τοῦ πλούτο ἢ ἐπιδεικτικῆς καλοζωίας. Καὶ ἐπειδὴ οἱ πλουτοκράτες καὶ δανειστὲς τοῦ τόπου μας, ὄπως καὶ οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς πλουτοκράτες καὶ δανειστές, ἢ μᾶλλον ἄτεγκτοι τοκογλύφοι, δὲν ἀστειεύονται οὔτε διακρίνονται γιὰ τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματά τους, πιέζοντας τὰ πράγματα ὄχι μόνο σὲ ἄτομα, ἀλλὰ καὶ στὸ σπάταλο κράτος μας, δημιούργησαν τὴν σημερινὴ ἀσφυκτικὴ κατάσταση στὸν λαό μας. Ἔτσι βρέθηκε καὶ ἡ πατρίδα μας αἰχμάλωτη καὶ δέσμια στοὺς πλούσιους δανειστές της καὶ μάλιστα δέσμια, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν, γιὰ δεκαετίες.
.          Ἡ ἀποστασία μας ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους, μᾶς ἔρριψε στὰ ἀσφυκτικὰ δεσμὰ τοῦ μαμωνᾶ, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ κατευθύνει σήμερα τὴν σκέψη καὶ τὶς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων. Διεθνεῖς Τράπεζες, Νομισματικὰ Ταμεῖα, Οἶκοι ἀξιολόγησης, κεφαλαιοκράτες ὁλκῆς συνασπισμενοι μεταξύ τους, πιέζουν κράτη, πολιτεῖες, λαοὺς μὲ μόνο σκοπὸ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν κεφαλαίων τους, ἀδιαφορώντας ἂν οἱ κινήσεις τους αὐτὲς δημιουργοῦν στρατιὲς ἄστεγων, ἄνεργων, πεινασμένων, πενήτων κλπ.
.          Ὡραῖα ἑρμηνεύει τὴν σατανικὴ δυναστεία τοῦ μαμωνᾶ ὁ πάντα καὶ σ᾽ ὅλα ἐπίκαιρος Παπαδιαμάντης. Γράφει: «Ὁ Χριστὸς εἶπεν: οὐ δύνασθε Θεῷ λατρεύειν καὶ Μαμωνᾷ. Διατὶ δὲν ἔλαβεν ὡς ὅρον ἀντιθέσεως ἄλλο τι βαρβαρικὸν εἴδωλον; Διότι ὁ Μαμωνᾶς εἶναι ὁ ἰσχυρότερος, ὁ κραταιότερος, ὅστις ὑποτάσσει πᾶν ἄλλο εἴδωλον, καὶ τὸν Μολὼχ καὶ τὸν Ἀσταρὼθ καὶ τὸν Βάαλ. Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη παράγει τὴν κοινωνικὴν σηπεδόνα. Αὕτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς». (Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη, «Οἱ Χαλασοχώρηδες», Ἅπαντα, Τόμ. Β´ , κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. Δόμος, σελ. 453).
.          Ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Παπαδιαμάντης θὰ προσέθετε: Αὕτη, ἡ πλουτοκρατία, ἐγέννησε τὴν Λίστα Λαγκάρντ, τὸ Δ.Ν.Τ., τὴν Ε.Κ.Τ., τοὺς φορομαγείρους, τοὺς «ἑλληνωνύμους» πλουσίους, τὶς στρατιὲς τῶν ἀνέργων, τὰ πλούσια κράτη καὶ τοὺς μεγιστάνες τοῦ πλούτου μὲ τὶς ἔντονα τοκογλυφικὲς διαθέσεις … Αὕτη ἐδημιούργησε τὰ φτωχὰ κράτη, ποὺ ὑποτάσσονται ἑκόντα ἄκοντα στὶς ἀπαιτήσεις τῆς Τρόϊκα τῶν πλουσίων κρατῶν, τὰ ὁποῖα ἐξαναγκάζονται νὰ ὑποθηκεύουν καὶ αὐτὴ τὴν ἐθνική τους κυριαρχία. Αὕτη …
.          Σωστὰ χαρακτήρισε τὴν πλουτοκρατία ὁ κυρ-Ἀλέξανδρος «διαρκῆ ἀντίχριστον». Ὡστόσο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βεβαιώνει: «Ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται» (Παροιμ. ια´28). Καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς διδάσκουν ὅτι ὁ πλοῦτος εἶναι ὁ πιὸ ἄπιστος φίλος. «Οὐδὲν σφαλερώτερον πλούτου, σήμερον μετὰ σοῦ, καὶ αὔριον κατὰ σοῦ» (Ἰω. Χρυσόστομος, PG. 49,41).
.          Ἡ Ἱστορία βεβαιώνει τὴν Ἁγ. Γραφὴ καὶ τοὺς θεοπνεύστους Πατέρες.

, , ,

Σχολιάστε

ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Τοῦ Πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση

ἐφημ. «᾽Ορθόδοξος Τύπος», 15.02.2013

.          ῞Ενας νέος κληρικός ξεκινάει πάντα μέ ἁγνές προθέσεις καί ἱερό ζῆλο. Κάνει σχέδια γιά τήν ἐνορία του, προσπαθεῖ νά λύσει προβλήματα καί νά ἐξωραΐσει τόν κεντρικό ναό καί τά ἐξωκκλήσια τῆς ἐνορίας του. Ὁ ἐνθουσιασμός του εἶναι προφανής και οἱ ἐνορίτες τόν παρακολουθοῦν μέ ἐνδιαφέρον καί ἐπαινοῦν κάθε ἐπιτυχία του. Ὅμως ὁ διάβολος καραδοκεῖ καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά ἐμποδίσει τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ καί νά μειώσει τό ζῆλο του. Τίς περισσότερες φορές ὁ διάβολος πετυχαίνει τό σκοπό του. Συμβαίνει αὐτό πού ἔλεγε Γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖος γνώριζε πολλούς κληρικούς καί εἶχε παρακολουθήσει τή μεταβολή τους πρός τό χειρότερο, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά προοδεύουν πνευματικά καί νά μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό τούς διαφόρους πειρασμούς. «Στόν κλῆρο οἱ περισσότεροι ξεκινοῦν μέ καλή διάθεση, ἀλλά μετά ἀρχίζει ὁ διάβολος τή δουλειά του καί βλέπεις νά μπαίνει ἡ μανία γιά δόξα, ἡ μανία γιά χρήματα, ἡ μανία γιά ἀξιώματα καί τά ξεχνοῦν ὅλα. Ἐνῶ ξεκίνησαν γιά τό Χριστό, καταλήγουν στό χρυσό».
.          Κανένας δέν μπορεῖ νά διαφωνήσει μέ τό Γέροντα. Δυστυχῶς, αὐτό συμβαίνει μέ τούς περισσότερους κληρικούς. Ἐπιθυμοῦν τήν ἐκ τῶν ἀνθρώπων δόξα. Ὅ,τι κάνουν εἶναι γιά τά μάτια τοῦ κόσμου καί τή δική τους προβολή. Θέλουν νά δοξάζονται ἀπό τόν πιστό λαό. Νομίζουν ὅτι ἡ ἱερωσύνη προσφέρεται γιά κάτι τέτοιο, ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο.
.          Ὁ ἱερέας ἔχει ἀποστολή νά ὑπηρετήσει, νά λειτουργήσει, νά ἀναλωθεῖ καί ὄχι νά θεωρεῖ τήν ἱερωσύνη ἐφαλτήριο γιά κοσμική δόξα. Ὅπως ἐπίσης ἡ ἱερωσύνη δέν πρέπει νά θεωρεῖται προσοδοφόρο ἐπάγγελμα. Οἱ βαθμοί της εἶναι βαθμοί διακονίας, ἰδιαίτερα ἡ ἀρχιερωσύνη. Ἡ εὐθύνη τοῦ ἀρχιερέα εἶναι βαρύτατη καί τά καθήκοντά του πολλά. Ὅποιος τήν ἐπιδιώκει, χρησιμοποιώντας μάλιστα καί ἀπαράδεκτες μεθόδους, ἀγνοεῖ προφανῶς αὐτά καί γι᾽ αὐτό δέν πρόκειται νά ἐργαστεῖ κατά Θεόν. Θά εἶναι τό μεγάλο θύμα τοῦ διαβόλου καί ἡ δυσθεράπευτη πληγή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, πού καλεῖται νά ὑπηρετήσει.
.          Ἀλλά καί ἡ μανία γιά χρήματα μειώνει τόν κληρικό στά μάτια τοῦ λαοῦ. Ὁ ἄπληστος κληρικός εἶναι ἀνάξιος καί ἄς διαθέτει προσόντα καί πτυχία. Ἡ φιλοχρηματία εἶναι τό μεγάλο ἐμπόδιο, γιά νά καρποφορήσει ὁποιαδήποτε ποιμαντική προσπάθεια. Πρέπει νά καταλάβουν οἱ ἐπαγγελματίες κληρικοί ὅτι ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι τράπεζα, ὅπου μποροῦν νά κάνουν συνεχῶς ἀναλήψεις καί τό παγκάρι τοῦ ἱ. ναοῦ δέν εἶναι δικός τους κουμπαράς. Ἡ διακονία τους δέν πρέπει νά εἶναι ἀκριβοπληρωμένη ἀπασχόληση, ἀλλά προσφορά καί θυσία πρός τούς ἀδελφούς. Νά μή ἔχουν ἀπαιτήσεις καί προπαντός νά μή ζητοῦν τόν ὀβολό τῶν πιστῶν, ὅταν οἱ ἴδιοι ποτέ δέν ἔχουν προσφέρει τίποτε. Νά θυμοῦνται ἐπίσης νά ἀνάβουν καί αὐτοί τό κεράκι τους, ρίχνοντας στό παγκάρι τό ἀντίτιμό του. Νά μή μπαίνουν στόν ἱερό ναό χωρίς συναίσθηση τῆς ἱερότητάς του. Μόνο ἔτσι δέν θά χάσουν τόν δρόμο γιά τόν Χριστό καί δέν θά φτάσουν στόν γκρεμό τοῦ χρυσοῦ.

 ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: thriskeftika.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΠΑΤΕΡΑ, ΕΣΥ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕΣ!!!

ΠΑΤΕΡΑ ΕΣΥ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕΣ!!!

.        Ὁδηγώντας σὲ μία μεγάλη λεωφόρο, μπροστὰ στὰ μάτια μιᾶς κυρίας ἔγινε ἕνα τροχαῖο ἀτύχημα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τραυματισθεῖ σοβαρὰ ἕνας νέος. Μὲ τὴν βοήθεια κάποιων ἀνθρώπων, ἔβαλαν στὸ αὐτοκίνητό της τὸ παλικάρι, περίπου 20 ἐτῶν, νὰ τὸ μεταφέρει στὸ ἐφημερεῦον νοσοκομεῖο.
.       Τὸ παλικάρι αἱμορραγοῦσε, ἡ κύρια ἔφτασε στὸ νοσοκομεῖο, ὅσο πιὸ γρήγορα μποροῦσε.. οἱ τραυματιοφορεῖς τῆς βάρδιας τὸ πῆραν μέσα. Μπῆκε μαζί τους καὶ ἡ κυρία, γιὰ νὰ μάθει ποιός εἶναι, καὶ νὰ εἰδοποιήσει τοὺς συγγενεῖς του. Οἱ γιατροὶ τῆς βάρδιας διέγνωσαν πὼς ἔπρεπε νὰ μπεῖ ἐπειγόντως στὸ χειρουργεῖο. Εἰδοποίησαν τὸν χειρουργό, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ τὸν χειρουργήσει, ἤθελε 1000 δολάρια. Τὸ εἶπαν στὴν κύρια, ἡ ὁποία τοὺς εἶπε τί ἀκριβῶς συνέβη καὶ ὅτι δὲν γνώριζε τὸ παλικάρι.
.       Ἐξήγησαν στὸν γιατρὸ ἀλλὰ αὐτὸς ἀνένδοτος, ἤθελε τὰ χρήματα..
.       Ἡ κύρια βλέποντας τὸ παλικάρι νὰ ἀργοπεθαίνει.. εἶπε: Ξεκινῆστε νὰ τὸ σώσετε καὶ πάω νὰ σᾶς φέρω τὰ χρήματα.
.        Ἡ κύρια πράγματι ἔφερε τὰ χρήματα καὶ τότε ἦρθε ὁ γιατρός.
.        Ὅμως τί εἰρωνεία!! Τί ὀδυνηρὸ παιχνίδι τοῦ φύλαξε αὐτὴ τὴ νύχτα ἡ ἀγάπη του γιὰ τὰ χρήματα.
.        Μὲ τὸ ποὺ εἶδε τὸ παλικάρι, ἔμεινε ἀκίνητος, κιτρίνισε, ἄσπρισε, πῆρε τὸ χρῶμα τοῦ νεκροῦ. Ἔπεσε πάνω στὸ παιδὶ οὐρλιάζοντας… Καὶ τὸ παιδὶ εἶπε τὶς τελευταῖες του λέξεις.:
.        -Πάτερα μὲ σκότωσες
.            καὶ ξεψύχησε..

.        Ἡ κύρια συγκλονισμένη ἀπὸ αὐτὸ τὸ συμβὰν πέταξε τὰ χρήματα στὰ μοῦτρα τοῦ γιατροῦ καὶ τοῦ εἶπε:
.        -Πάρ’ τα, νὰ κάνεις τὴν κηδεία τοῦ παιδιοῦ σου..
.        Σημειωτέον πὼς ἦταν τὸ μόνο παιδὶ ποὺ εἶχε…

,

Σχολιάστε