Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Φιλανθρωπία

ΑΠΟΓΝΩΣΗ καὶ ΜΕΤΑΝΟΙΑ -2 «Ἐντεῦθεν οὖν μάθωμεν, ἀδελφοί, τὴν ἄμετρον τοῦ Θεοῦ εὐσπλαγχνίαν καὶ φιλανθρωπίαν»

 

Τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν
[Β´]
(Ἀπὸ τὸν Εὐεργετινό)
ἠλ. στοιχ. «Χριστ. Βιβλιογρ.»

, , , ,

Σχολιάστε

H ΘΕΟΛΟΓIΑ ΤΩΝ ΔΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ-3 «Ἐσύ Ἠλία, ἀφοῦ δέν μπορεῖς νά ὑπομένεις τούς ἁμαρτωλούς, πήγαινε μέχρι τόν οὐρανό. Στήν γῆ θά κατέβω Ἐγώ. Μέ τούς ἁμαρτωλούς θά κατοικήσω Ἐγώ.» (Μητρ. Γόρτυνος Ἰερεμίας).

 

Ἡ θεολογία τῶν διηγήσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
περί τοῦ Προφήτου Ἠλία [Γ´]

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

ΜέροςΑ´: H ΘΕΟΛΟΓIΑ ΤΩΝ ΔΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ-1 «Ὁ προφήτης αὐτός ἀνέλαβε σκληρό καί ἐπίμονο ἀγώνα γιά νά διαχωρίσει τόν Γιαχβέ ἀπό τόν μή ὑπάρχοντα Βάαλ καί νά ἀπαλλάξει τόν Ἰσραήλ ἀπό τόν φοβερό τότε συγκρητισμό» (Μητρ. Γόρτυνος Ἰερεμίας).

Μέρος Β´: H ΘΕΟΛΟΓIΑ ΤΩΝ ΔΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ-2 «Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ ὄχι στήν θύελλα, οὔτε στόν σεισμό, καί οὔτε στήν φωτιά, ἀλλά στήν ἐλαφρά καί γλυκειά αὔρα, θέλει νά διδάξει τόν Ἠλία νά εἶναι ἠπιώτερος στόν ἀγώνα του, γιατί ἡ θρησκεία δέν ἐπιβάλλεται μέ σκληρά μέσα, ἀλλά μέ ἤπια μέσα.» (Μητρ. Γόρτυνος Ἰερεμίας).

Ἡ τρίτη διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία

.             Μεταξύ τῶν γεγονότων πού διαλαμβάνουν οἱ δύο παραπάνω μεγάλες διηγήσεις (Γ´ Βασ. κεφ. 17-19), πρέπει νά τοποθετήσουμε τήν ἱστορία περί τοῦ θανάτου τοῦ Ναβουθαί (Γ´ Βασ. κεφ. 20), τόν ὁποῖον ἐφόνευσε ὁ Ἀχαάβ, παρακινηθείς ἀπό τήν σύζυγό του Ἰεζάβελ, γιά νά κληρονομήσει τόν ἀγρό του. Τό ἔγκλημα αὐτό τοῦ βασιλέως καί τῆς Ἰεζάβελ δέν ἦταν δυνατόν νά παραμείνει ἀπαρατήρητο ἀπό τόν Ἠλία, στήν ψυχή τοῦ ὁποίου ζεῖ ἡ καθαρά μωσαϊκή θρησκεία, κατά τήν ὁποία ὁ Θεός παριστάνεται ὡς τό ἀπόλυτο ἠθικό Ὄν.
.             Γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης μας ἐλέγχει μέ πολλή παρρησία τόν βασιλέα, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ καθαρά δολοφόνο καί τοῦ προφητεύει τήν τιμωρία: «Στόν τόπο ὅπου τά σκυλιά ἔγλειψαν τό αἷμα τοῦ Ναβουθαί, ἐκεῖ τά σκυλιά θά γλείψουν καί τό δικό σου αἷμα» (Γ´ Βασ. 20,19). Καί γιά τήν Ἰεζάβελ ὁμοίως λέγει: «Τά σκυλιά θά καταφάγουν τήν Ἰεζάβελ στήν πεδιάδα Γισραέλ» (Γ´ Βασ. 20,23), προφητεία ἡ ὁποία πλήρως ἐκπληρώθηκε ἀργότερα (Γ´ Βασ. 22,1 ἑξ. Δ´ Βασ. 9,30 ἑξ.).
 .             Ἀλλά, γιά τήν βαθυτέρα ἑρμηνεία καί θεολογία τοῦ ἐπεισοδίου, τήν ὁποία παρατρέχουμε ἐδῶ, λόγῳ στενότητος χρόνου, παραπέμπουμε στήν ἰσχυρή μελέτη τοῦ παλαιοδιαθηκολόγου καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου στό ὡραῖο του θεολογικό βιβλίο «Ρῆμα Κυρίου κραταιόν», σελ. 224-238. Πάντως τήν ἱστορία τοῦ Ναβουθαί δέν πρέπει νά θέσουμε ἐντελῶς στήν ἀρχή τῆς δράσεως τοῦ Ἠλία, διότι στήν διήγηση αὐτή διαγράφεται ἤδη ἡ ἐχθρότης μεταξύ τοῦ βασιλέως καί αὐτοῦ (Γ´ Βασ. 20,20). Ἄλλες διηγήσεις περί τοῦ Ἠλία ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀχαάβ δέν ἔχουμε.

Ἡ τετάρτη καί ἡ πέμπτη διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία

.             Ἐπί τοῦ διαδόχου τοῦ Ἀχαάβ βασιλέως Ὀχοζίου (854-853 π.Χ.) συναντοῦμε τόν προφήτη ἔξω ἀπό τήν Σαμάρεια νά προλέγει στούς ἀπεσταλμένους τοῦ βασιλέως τόν θάνατό του (Δ´ Βασ. 1,2-17), διότι στήν ἀσθένειά του δέν κατέφυγε στόν Γιαχβέ, ἀλλά στόν Βάαλ.
Ἡ τελευταία διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία, ἡ πέμπτη (Δ´ Βασ. 2,1-12), περιέχει τήν γνωστή ἀνάληψή του στόν οὐρανούς ἐπί πυρίνου ἅρματος. Δέν γνωρίζουμε πότε ἔγινε αὐτή. Πρέπει ὅμως νά τήν τοποθετήσουμε πρίν ἀπό τό 842 π.Χ., γιατί στήν ἐπανάσταση τοῦ Γεχού κατά τοῦ Ἰωράμ, ἡ ὁποία ἔγινε τό ἔτος αὐτό, δέν ἀναφέρεται ὁ Ἠλίας, ἀλλά ὁ Ἐλισσαῖος.
.             Σπουδαία καί τολμηρή ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου περί τοῦ προφήτου Ἠλία*

.             Ὑπάρχει μία σπουδαία ὅσο καί τολμηρή ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου περί τοῦ προφήτου Ἠλία. Τήν παραθέτω συντόμως.
.             Κατά τήν ὁμιλία αὐτή ὁ Θεός προσπάθησε πολύ νά κάνει τόν ζηλωτή προφήτη του ἐπιεικῆ καί φιλάνθρωπο, χωρίς ὅμως… νά τό πετύχει. Ἡ ὁμιλία παρουσιάζει τόν Ἠλία νά ἀπορεῖ γιά τήν ἀγάπη καί τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ στούς ἀποστάτες Ἰσραηλῖτες, γιατί ἔβλεπε ὅτι μέ αὐτήν δέν ἐπέρχεται ἡ διόρθωσή τους.
.             Πίστευε δέ ὅτι ἡ διόρθωση αὐτή τοῦ λαοῦ θά ἔλθει μέ μία τιμωρία, αὐστηρή τιμωρία ἐναντίον του. Γι᾽ αὐτό – ὅπως τό παρουσιάζει ἡ ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ Πατρός – τόλμησε νά παρουσιαστεῖ στόν Θεό καί νά τόν «δέσει» μέ ὅρκο νά δώσει τιμωρία στούς Ἰσραηλῖτες, ὅπως τήν σκεπτόταν αὐτός, καί νά μή λύσει τήν τιμωρία αὐτή, ἄν δέν τό πεῖ ὁ ἴδιος!…
«Εἰ μή διά στόματός μου», εἶπε! Ὁ προφήτης Ἠλίας ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά δώσει ἀνομβρία στήν γῆ γιά τρία ἔτη καί ἕξι μῆνες. Ἡ ὁμιλία παρουσιάζει τόν Θεό νά «συνέχεται», νά συμπιέζεται· ἀπό τήν μιά μεριά ἤθελε νά ἀκούσει τόν ζηλωτή του προφήτη Ἠλία, ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά εὐσπλαγχνιζόταν τόν λαό γιά τό κακό τῆς ἀνομβρίας καί τῆς πείνας, πού θά τοῦ συνέβαινε.
.              Γι᾽ αὐτό καί κάνει μέν τό θέλημα τοῦ Ἠλία, ἀλλά καί τόν βοηθεῖ νά γίνει φιλάνθρωπος, ὥστε σύντομα αὐτός νά τόν παρακαλέσει γιά τήν λύση τῆς τιμωρίας. Πρῶτα-πρῶτα ὁ Θεός «συγκολάζει τῷ λαῷ τόν προφήτην»! Ἀφοῦ ὁ Ἠλίας ζήτησε ἀνομβρία γιά τόν λαό, θά ὑπαχθεῖ καί ὁ ἴδιος στήν τιμωρία αὐτή!… Φροντίζει ὅμως ἰδιαίτερα ὁ Θεός γιά τόν προφήτη του, γι᾽ αὐτό καί τόν τρέφει μυστικά καί θαυμαστά. Καί λέγομε «θαυμαστά», γιατί τόν τρέφει μέ ἕναν κόρακα, πού τοῦ πήγαινε κρέας. Ὁ κόρακας ὅμως, σχολιάζει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι ζῶο «μισότεκνον», γιατί δέν ἀγαπᾶ τά νεογνά του, ἀφοῦ δέν τά τρέφει.
Γι᾽ αὐτό καί ὁ ψαλμωδός Δαυΐδ παριστάνει τά μικρά τῶν κοράκων νά ἐπικαλοῦνται τόν Θεό γιά τροφή, ἀφοῦ ὁ πατέρας τους δέν τούς τήν δίνει: «Τοῖς νεοσσοῖς τῶν κοράκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν (τόν Θεόν)» (Ψαλμ. 146,9).
.             Ὅπως ὁ κόρακας εἶναι μισότεκνος, ἔτσι καί ὁ Ἠλίας ἦταν μισότεκνος πρός τούς Ἰουδαίους ἕνεκα τῆς ἀποστασίας τους. Ἀλλά νά τώρα πού ὁ κόρακας μεταβάλλεται καί γίνεται φιλάνθρωπος καί πηγαίνει τροφή στόν Ἠλία. Αὐτό ἦταν τό μυστικό μάθημα, πού ἤθελε ὁ Θεός νά δώσει στόν προφήτη του: Νά γίνει μεσίτης γιά τούς Ἰουδαίους, ὅπως ὁ κόρακας μετέβαλε τήν φύση του καί γίνεται μεσίτης τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν (τόν Ἠλία) καί τοῦ πηγαίνει τροφή στόν καιρό τῆς πείνας.
.             Ὁ προφήτης Ἠλίας ὅμως δέν διδάχθηκε ἀπό τό μάθημα αὐτό ἤ μᾶλλον δέν θά τό ἐννόησε καί καθόλου, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τοῦ ἀφαιρεῖ τώρα τήν διατροφή του ἀπό τόν κόρακα, ὥστε νά πιεστεῖ ἀπό τήν πείνα καί νά πρεσβεύσει στόν Θεό νά λυθεῖ ἡ τιμωρία.
Ἀλλά ὁ Ἠλίας ἦταν τόσο πολύ χολωμένος γιά τήν ἀποστασία τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τόν Θεό, ὥστε, ὄχι! Δέν ἤθελε νά παρακαλέσει γι᾽ αὐτούς πού ζοῦσαν ἀκόμη στήν ἀποστασία τους. Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ προφήτης Ἠλίας δέν διδάχθηκε ἀπό τό μάθημα τοῦ κόρακα, ἔφερε ὁ Θεός ἔτσι τά πράγματα νά διδαχθεῖ ἀπό μιά εἰδωλολάτρισσα χήρα γυναίκα.
.             Ἀκοῦστε: Ἡ πείνα ἔθλιβε τόν Ἠλία καί ὁ Θεός τοῦ εἶπε: «Φύγε ἀπ᾽ ἐδῶ καί πήγαινε ἔξω ἀπό τό Ἰσραήλ, στά Σαρεφθά τῆς Σιδωνίας καί ἐκεῖ θά πῶ σέ μιά χήρα ἐθνική γυναίκα νά σέ διαθρέψει». Ἀπαγορευόταν τότε ἡ ἐπικοινωνία τῶν Ἰουδαίων μέ τούς Ἐθνικούς καί γι᾽ αὐτό ὁ Θεός, ἑρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος, εἶπε στόν Ἠλία νά πάει σέ ἐθνική γυναίκα νά τόν διαθρέψει, ὥστε νά σιχαθεῖ τήν τροφή ἀπό εἰδωλολάτρισσα καί νά μεσιτεύσει στόν Θεό νά στείλει βροχή καί νά πάψει ἡ τιμωρία τῆς πείνας. Οὔτε ὅμως καί ἀπό αὐτό ὁ Ἠλίας κάμφθηκε σέ φιλανθρωπία ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλά πῆγε μακρυά στά Σαρεφθά τῆς Σιδωνίας γιά νά τραφεῖ ἐκεῖ.
.             Ὁ Θεός ὅμως ἔκανε ἐκεῖ τήν χήρα γυναίκα νά τοῦ μιλήσει σκληρά, ἐνῶ μάλιστα αὐτός βρισκόταν σέ μεγάλη πείνα· καί αὐτό τό ἔκανε γιά νά πονέσει καί νά γίνει φιλάνθρωπος. Στόν πεινασμένο, λοιπόν, προφήτη ἡ χήρα ἐθνική γυναίκα τοῦ εἶπε: «Δέν ἔχω καθόλου ψωμί παρά μόνο μιά χούφτα ἀλεύρι στό πιθάρι καί λίγο λάδι στό δοχεῖο.
Θά τά ἑτοιμάσω γιά μένα καί γιά τά παιδιά μου, θά τά φᾶμε καί μετά θά πεθάνουμε» (Γ´ Βασ. 17,22). Αὐτά τά λόγια τῆς χήρας γυναίκας πρέπει νά πόνεσαν τόν Ἠλία. «Αὐτή ἡ γυναίκα – θά σκέφθηκε – ὑποφέρει περισσότερο ἀπό μένα, γιατί ἐγώ ὑποφέρω μόνος, ἐνῶ αὐτή ὑποφέρει καί μέ τά παιδιά της. Ἄς μή γίνω λοιπόν πρόξενος θανάτου στήν χήρα γυναίκα πού μέ δέχθηκε σπίτι της».
.             Ὅπως φαίνεται, τώρα γιά πρώτη φορά ὁ Ἠλίας ὁμιλεῖ φιλάνθρωπα. Ὅπως λέγει ὁ Χρυσόστομος, «χαυνοῦται πρός τήν φωνήν (τῆς χήρας), ἄρχεται λοιπόν φιλανθρωπίας ἐν ἑαυτῷ περιφέρειν μελέτην». Τώρα ὁ Ἠλίας εὐλογεῖ τήν τροφή τῆς γυναίκας νά μή λείψει ἀπό τό σπίτι της καί τώρα γιά πρώτη φορά μιλάει γιά λύση τῆς τιμωρίας καί ὅτι ὁ Θεός θά στείλει βροχή στήν γῆ.
.             Εἶπε, λοιπόν, στήν ἀπελπισμένη χήρα γυναίκα: «Τό πιθάρι μέ τό ἀλεύρι δέν θ᾽ ἀδειάσει καί τό λάδι στό δοχεῖο δέν θά λιγοστέψει, μέχρι τήν ἡμέρα πού ὁ Κύριος θά στείλει βροχή στήν γῆ» (Γ´ Βασ. 17,14).
.             Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως μαζί μέ τόν Χρυσόστομο, ὅτι ἀκοῦμε μέν τόν προφήτη Ἠλία νά λέει στήν χήρα ὅτι θά ἔρθει κάποτε βροχή στή γῆ, δέν τόν ἀκοῦμε ὅμως νά προσεύχεται γι᾽ αὐτό, ὥστε νά σταματήσει γρήγορα ἡ ἀνομβρία. Γι᾽ αὐτό ὁ Θεός βοηθεῖ τόν προφήτη του νά προοδεύσει στήν φιλανθρωπία, πού τώρα ἄρχισε νά τοῦ ἐμφανίζεται, καί κάνει νά πεθάνει τό παιδί τῆς χήρας! Αὐτό πόνεσε πολύ τήν χήρα, ἡ ὁποία καί παραπονέθηκε στόν προφήτη.
.             Ὁ Ἠλίας τῆς ἔδωσε τήν εὐλογία στό σπίτι της νά μή λείψει ἡ τροφή ἀπ᾽ αὐτό, ἀλλά γιά τήν χήρα –ὅπως τήν παρουσιάζει νά λέει ὁ Χρυσόστομος – θά ἦταν καλύτερα νά πέθαινε μέ τό παιδί της ἀπό τήν πείνα, ὅπως τό εἶπε ἀπό τήν ἀρχή στόν προφήτη, παρά νά ζεῖ τώρα αὐτή καί νά βλέπει νεκρό τό παιδί της.
.             Καί ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ ὄχι ἁπλῶς λυπόταν, ἀλλά καί ντρεπόταν γιά τό θέαμα, ὅπως τό ὑποθέτει ὁ Χρυσόστομος. Θά σκεπτόταν: «Προτοῦ νά ἔρθω καί νά φιλοξενηθῶ ἀπό τήν γυναίκα, αὐτή ἦταν εὔτεκνος. Τώρα μέ τήν φιλοξενία μου τῆς πέθανε τό ἀγαπητό της παιδί καί αὐτή ὀδύρεται. Αὐτόν τόν μισθό ἔδωσα στήν γυναίκα γιά τήν καλή της φιλοξενία;» Σκεπτόμενος, λοιπόν, τό συμβάν καί ντρεπόμενος γι᾽ αὐτό ἄρχισε νά ἐννοεῖ ὅτι τό συμβάν δέν εἶναι φυσικό, ἀλλά προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί ὅτι κάτι θέλει νά τοῦ πεῖ ὁ Θεός μέ αὐτό.
Ἀλλά κατάλαβε ὁ Ἠλίας τήν τέχνη καί τόν σκοπό τοῦ Θεοῦ: Ἤθελε νά τόν κάνει σπλαγχνικό πρός τόν Ἰσραήλ. Ἄς μεταφράσω τήν σχετική περικοπή ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ ἱερός πατήρ παριστάνει τόν Ἠλία νά λέγει: «Δέν εἶναι τό συμβάν φυσικός θάνατος· εἶναι, Θεέ, ἀπό τήν δική σου τέχνη καί κατ᾽ ἀνάγκην μέ κάνεις φιλάνθρωπο. Ὥστε, ὅταν σοῦ πῶ, “Ἐλέησε Κύριε τό νεκρό παιδί τῆς χήρας”, θά μοῦ πεῖς καί σύ – “Ἐλέησε τό παιδί μου τόν Ἰσραήλ”. Μέ ὠθεῖς γιά φιλανθρωπία, Θεέ. Καταλαβαίνω τά τεχνάσματά σου Κύριε, γιατί ὅταν θά σοῦ πῶ ἐγώ, “Σῶσε τό παιδί τῆς χήρας τό νεκρό”, θά μοῦ πεῖς: “Οἰκτείρησε καί σύ τόν Ἰσραήλ τόν νεκρό ἀπό τήν πείνα. Μοῦ ζητᾶς χάρη, ἀλλά κάνε καί σύ χάρη. Λύσε τήν ἀπόφαση τοῦ λιμοῦ καί λύνω καί ἐγώ τόν θάνατο τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας”».  Τότε, λοιπόν, ὅταν εἶδε ὁ Θεός ὅτι ὁ Ἠλίας ἔγινε φιλανθρωπότερος, τότε τόν στέλνει στόν Ἀχαάβ νά τοῦ ἀναγγείλει ὅτι θά λυθεῖ ἡ τιμωρία: «Πορεύθητι – τοῦ εἶπε – καί ὄφθητι τῷ Ἀχαάβ καί δώσω ὑετόν ἐπί πρόσωπον τῆς γῆς» (Γ´ Βασ. 18,1).
.             Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε στόν προφήτη νά πεῖ αὐτά τά λόγια φιλανθρωπίας γιά τήν λύση τοῦ λιμοῦ, ὅταν καί ὁ ἴδιος ὁ προφήτης ἔγινε φιλανθρωπότερος. Καί ἄς παρατηρήσουμε ἀκόμη ὅτι δέν ἔλυσε ὁ Θεός μόνος του τόν λιμό χωρίς πρῶτα νά τό ἀναγγείλει ὁ προφήτης του, ὁ ὁποῖος καί προανήγγειλε τήν ἔναρξη τοῦ λιμοῦ.
.             Τρέχει, λοιπόν, τώρα ὁ προφήτης Ἠλίας σέ ὅλη τήν χώρα καί κηρύττει τήν λύση τῆς τιμωρίας, ὅτι θά ἔρθει βροχή στήν γῆ. Ἀλλά ἐκεῖ πού πήγαινε νά κηρύξει αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, ἔβλεπε πάλι ἀσέβειες καί παραβάσεις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί σκεπτόταν νέα τιμωρία κατά τοῦ λαοῦ. «Πάλιν τήν αὐτῶν ἀσέβειαν θεασάμενος, ἐμελέτα τινά τιμωρίαν κατ᾽ αὐτῶν ἀπόφασιν λυπηράν». Βλέποντας, λοιπόν ὁ Θεός τόν Ἠλία, λέει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι δέν εἶναι συμπαθητικός στά ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, τόν χωρίζει ἀπ᾽ αὐτούς, δέν τόν ἀφήνει νά κατοικήσει μαζί τους! Σάν νά τοῦ λέει, ὅπως τό φαντάζεται ὁ Χρυσόστομος: «Ἐγώ, ὦ Ἠλία, γνωρίζω τόν ζῆλο σου καί ἀναγνωρίζω τήν πολιτεία σου. Ὅμως, εὐσπλαγχνίζομαι τούς ἁμαρτωλούς ὅταν τιμωροῦνται πολύ. Ἀλλά ἐσύ ἐκδικεῖσαι πολύ τήν ἀσέβεια, οἱ ἄνθρωποι ὅμως συνεχῶς ἁμαρτάνουν. Σᾶς χωρίζω ἀπό τό νά συγκατοικεῖτε. Ἐσύ, ἀφοῦ δέν μπορεῖς νά ὑπομένεις τούς ἁμαρτωλούς, πήγαινε μέχρι τόν οὐρανό. Στήν γῆ θά κατέβω Ἐγώ. Ἄν ἐσύ, Ἠλία, μείνεις γιά πολύ στήν γῆ θά χαθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος, γιατί συνεχῶς θά τούς τιμωρεῖς. Τί θά γίνει, λοιπόν; Πήγαινε, Ἠλία, μέχρι στόν οὐρανό. Δέν μπορεῖ ἡ φωτιά νά εἶναι μαζί μέ τά καλάμια! Σοῦ δίνω τήν χαρά νά συγκατοικεῖς μέ ἀναμάρτητους· μεῖνε μαζί μέ τούς χορούς τῶν ἀγγέλων. Πήγαινε, λοιπόν, πρός τόν οὐρανό. Μέ τούς ἁμαρτωλούς θά κατοικήσω ἐγώ. Ἐγώ, πού θέλω νά φέρω στόν ὦμο μου τό πλανεμένο πρόβατο. Ἐγώ πού θά πῶ σέ ὅλους τούς ἁμαρτωλούς: “Ἐλᾶτε σέ μένα ὅλοι οἱ βεβαρυμένοι”· δέν θά σᾶς κολάσω, ἀλλά “θά σᾶς ἀναπαύσω”».
.             Tά ἴδια περίπου γιά τόν προφήτη Ἠλία λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος καί σέ μία του ἄλλη ὁμιλία ἀφιερωμένη σ᾽ αὐτόν (MPG 50,725-736). Λέγει δηλαδή ὅτι ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος καί ὄχι ἀπάνθρωπος καί ἤθελε ἔτσι νά κάνει καί τόν προφήτη του Ἠλία. Γι᾽ αὐτό ὁ Θεός, λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἔδωσε τό «δεσμεῖν» καί «λύειν» στόν ἄνθρωπο ἱερέα καί ὄχι σέ ἄγγελο, διότι ὁ ἱερεύς, σάν ἄνθρωπος μέ σάρκα, θά κατανοεῖ τόν πειρασμό καί τό ἁμάρτημα τοῦ ἐξομολογουμένου πιστοῦ, ἐνῶ ὁ ἄγγελος θά τοῦ ἀπέκοπτε τήν κεφαλήν! «Εἰ γάρ ἦν ἄγγελος ἱερεύς καί ἔλαβε τινά πορνεύσαντα, εὐθύς ἀνῄρει αὐτόν, αὐτός τῷ πάθει τοῦτο οὐ συμπεπλεγμένος. Διά τοῦτο, εἰ ἔλαβε ἄγγελος τήν ἐξουσίαν τοῦ ἱερατεύειν, οὐκ ἐδίδασκεν, ἀλλ᾽ εὐθέως ἀνῄρει διά τό ἐκεῖνον μή εἶναι τοιοῦτον, εἰς ὀργήν αὐτόν ἔφερε κατά τοῦ τοιούτου. Ἀλλά διά τοῦτο ἄνθρωπος ἐπιστεύθη, εἰδώς τά πλημμελήματα ἑαυτοῦ καί ἐκ πείρας ἔχων, ἵνα συγγινώσκῃ τοῖς ἁμαρτάνουσι, καί μή κινῆται διά τῆς ὀργῆς καί μή κενῶται διά τῆς ὀργῆς ἡ Ἐκκλησία» (MPG 50,728)!
.             Καί γι᾽ αὐτό μάλιστα, λέγει ὁ Χρυσόστομος, ὁ Χριστός ἐπέτρεψε ὁ Πέτρος, στόν ὁποῖο ἔδωσε τό «δεσμεῖν» καί «λύειν», νά ἁμαρτήσει μέ τήν ἄρνησή του, φοβηθείς μία ὑπηρέτρια, γιά νά εἶναι ὁ ἴδιος ἐπιεικής στούς χριστιανούς.
.             Καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς, συνεχίζει λέγοντας ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἐπέτρεψε ὁ Θεός καί ὁ Ἠλίας, πρίν ἀπό τόν Πέτρο, νά πέσει στό ἴδιο ἁμάρτημα μέ αὐτόν, στό ἁμάρτημα τῆς δειλίας σέ μία γυναίκα, γιά νά γίνει καί φιλάνθρωπος ὁ ζηλωτής προφήτης του.
.             Πραγματικά, ὁ Ἠλίας ἐφοβήθη τήν Ἰεζάβελ καί γι᾽ αὐτό ἔφυγε πολύ μακράν τοῦ Ἰσραήλ, στά Σαρεφθά τῆς Σιδωνίας. Καί λέγει ὡραῖα ὁ Χρυσόστομος: «Αἱ δύο ἀκροπόλεις (Ἠλίας καί Πέτρος) ὑπό γυναικός ἠλέγχθησαν· Πέτρος κόρην ἐφοβήθη καί Ἠλίας τήν Ἰεζάβελ· τοῖς αὐτοῖς περιέπεσον ἁμαρτήμασι… Νῦν δέ ἐδείχθη Ἠλίας καί αὐτός ἁμαρτίᾳ ὑπεπτωκώς, τοῦ Θεοῦ συγχωρήσαντος καί ἐπινοοῦντος, ἵνα ἐξ ὧν αὐτός φιλανθρωπίας ἔτυχε, καί αὐτός ᾖ πρός τούς ἄλλους μή ἀπάνθρωπος» (MPG 50,734)!

Συγγνώμη διά τήν ἀργοπορία μου καί Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε.

* Tήν ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ πατρός θά βρεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος εἰς MPG 56,583-586

Ὁμιλία εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον
τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
«ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
τήν 7ην Ἰουνίου 2012

 

ΠΗΓΗ: anavaseis.blogspot.gr

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΙΤΙΖΕΙ 1,5 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ!

κκλησία κα ο Μονς ταΐζουν 1,5 κατομμύριο λληνες

.           Μεγαλώνουν καθημερινὰ οἱ οὐρὲς τῶν πεινασμένων Ἑλλήνων ἔξω ἀπὸ ἐκκλησίες καὶ τοὺς χώρους ποὺ ἔχει δημιουργήσει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας, ποὺ οὔτε ἕνα πιάτο φαγητὸ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν πλέον.
.           Ἄνεργοι, ἡλικιωμένοι, παιδιά, ἄνθρωποι ἀνήμποροι στὰ ὅρια τῆς ἐπιβίωσης περιμένουν καρτερικὰ στὶς οὐρὲς ἀπὸ τὸ πρωὶ γιὰ ἕνα πιάτο ζεστὸ φαγητό, προσφορὰ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν στὸν πάσχοντα Ἕλληνα.
.           Ὑπολογίζεται ὅτι καθημερινὰ ἑτοιμάζονται 1,5 ἑκατομμύριο μερίδες φαγητοῦ σὲ ὅλη τὴ χώρα γι᾽ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ φᾶνε σπίτι τους. Καθημερινὰ πέρα ἀπὸ τὶς προσφορὲς ἀνώνυμων φιλεύσπλαχνων πολιτῶν, ἡ Ἐκκλησία στὸ σύνολό της ξοδεύει ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρὼ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν πεινασμένων. Μὲ κέντρο αὐτῆς τῆς φιλανθρωπικῆς δράσης τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, πολλὰ μοναστήρια σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα προσφέρουν ἀνάλογα μὲ τὴ δυνατότητά τους.
.           Πρωταγωνιστὴς σὲ αὐτὲς τὶς μοναστικὲς εἰσφορὲς ἡ Μονὴ Βατοπεδίου ποὺ στηρίζει τὰ συσσίτια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μὲ 50.000 εὐρὼ τὸ μήνα ἐνῶ μέχρι σήμερα συνολικὰ ἔχει διαθέσει τὸ ποσὸ τῶν 800.000 εὐρώ.
.           Τὰ χρήματα αὐτὰ τῆς μονῆς Βατοπεδίου δὲν προέρχονται ἀπὸ τοὺς λογαριασμοὺς ποὺ παραμένουν δεσμευμένοι μέχρι τὴν ἐκδίκαση τῆς γνωστῆς ὑπόθεσης γιὰ τὴ λίμνη Βιστωνίδα ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ φίλους καὶ ὑποστηρικτὲς τῆς μονῆς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας.
.           Κάθε μήνα ἐνισχύει οἰκονομικὰ πάνω ἀπὸ 20 μητροπόλεις σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, παρέχει σημαντικὴ βοήθεια στὴν «Κιβωτὸ τῆς Ἀγάπης» καὶ τὸν πρωτεργάτη της πατέρα Ἀντώνιο, προμηθεύει τὰ κοινωνικὰ παντοπωλεῖα Θεσσαλονίκης καὶ Μυτιλήνης, ἐνῶ ἐνισχύει οἰκονομικὰ οἰκογένειες φυλακισμένων. Πρόσφατα προχώρησε σὲ ἀποφυλακίσεις πληρώνοντας ἐγγυήσεις γιὰ ἄτομα ποὺ δὲν εἶχαν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα καὶ παρέμεναν στὴ φυλακή.
.           Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα μοναστήρια ὅμως τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἄλλων περιοχῶν, ποὺ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους στηρίζουν οἰκονομικὰ τοὺς ἀνήμπορους Ἕλληνες μέσῳ τῶν κατὰ τόπους Μητροπόλεων καὶ ἐκκλησιῶν.
.           Πρὸ ἡμερῶν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἔκανε μία περιοδεία ἔξω ἀπὸ ἐκκλησίες καὶ βλέποντας τὶς οὐρὲς τῶν πεινασμένων ἀνθρώπων ποὺ περίμεναν, δάκρυσε καὶ εἶπε στοὺς στενοὺς συνεργάτες του ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὅ,τι ἔχει καὶ δὲν ἔχει ἀνήκει στὸ λαὸ καὶ σὲ αὐτὸν πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμές.

[Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἄλλωστε «Ἐκκλησία» σημαίνει Λαὸς συνηγμένος ἐν Χριστῷ.]

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΣΟ ΟΣΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ;»

Συνέντευξη ποὺ παραχώρησε ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος
στὸν Δημοσιογράφο κ. Σωτήρη Μπότσαρη γιὰ τὸ περιοδικὸ «CRASH».

Ἐρωτήσεις:

– Ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ χάρτη τῆς Ἑλλάδας, λόγῳ τῆς τεράστιας κρίσης ποὺ πλήττει τοὺς πολίτες της. Ποιὰ πιστεύετε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ αὐτὴ τὴν τεράστια ἀλλαγή;
– Βλέπουμε, ὅτι ἡ κρίση, εὐνοεῖ κάποια κόμματα, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀκραῖα. Πῶς βλέπετε τὴν ἄνοδο τῶν ἐν λόγῳ κομμάτων;

Ἀπάντηση.

 .            Γεγονός εἶναι, ὅτι εἴχαμε ἐφησυχάσει μέσα σ’ ἕνα ἀπατηλὸ κλίμα πνευματικῆς εὐημερίας καὶ ἡ ἀνώμαλη προσγείωση στὴν πραγματικότητα μᾶς ἔχει συγκλονίσει. Οἱ ἀνατροπὲς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εἶναι καταιγιστικές, ἀπρόσμενες καὶ ἀπροσδιόριστες. Ἡ διασάλευση τῆς κοινωνικῆς, πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἰσορροπίας εἶναι δεδομένη καὶ συνεχῶς αὐξανoμένη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αἰσθανόμαστε μετέωροι καὶ νὰ καταλαμβανόμαστε ἀπὸ κατάθλιψη. Πλήττονται βασικοὶ θεσμοὶ καὶ κεντρικὲς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας. Ἔχουμε τὴν αἴσθηση, ὅτι ἡ νέα ἐποχὴ εἰσέβαλε στὸν κόσμο σὰν τσουνάμι, ποὺ θυμίζει τὶς βιβλικὲς καταστροφές. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ κλίμα ζεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ὡς κοινωνία προσώπων βιώνει αὐτὸ ποὺ ζεῖ ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὅμως ποὺ ζοῦν τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, εἰσπράττουν μὲν αὐτὴ τὴν τραγικότητα, ἔχουν ὅμως τὸν τρόπο νὰ ἀντισταθοῦν σ’ αὐτὴ τὴ λαίλαπα καὶ κυρίως νὰ τὴν ὑπερβοῦν μὲ τὴ δύναμη τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τὴν πρακτική τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ἡ πνευματικὴ κρίση ὑπερνικᾶται μὲ τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ πενία μὲ τὴν ἀγάπη. Πίστη καὶ ἀγάπη εἶναι τὰ δύο ὄπλα μὲ τὰ ὁποία εἰρηνικὰ ἀγωνίζεται ὁ πιστὸς καὶ πάντα νικᾶ. Σ’ αὐτὴ τὴν τεράστια ἀλλαγή, ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νὰ μιλήσει στὸ λαὸ μὲ τὴ γλώσσα τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ἡγηθεῖ πανστρατιᾶς ἀγάπης.

 Ἐρώτηση:

– Πρόσφατα ὑπῆρξαν δηλώσεις Ἱεραρχῶν ὑπὲρ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ποιά εἶναι ἡ δική σας ἄποψη γιὰ τὸ κόμμα τοῦ κ. Νίκου Μιχαλολιάκου, τὸ ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὶς δημοσκοπήσεις, παρουσιάζει ἀνοδικὲς τάσεις; Ποῦ πιστεύετε ὅτι ὀφείλεται ἡ μεγάλη ἄνοδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;

Ἀπάντηση:

.        Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ συχνὰ ἐπαναλάμβανε πρὸς ἐκείνους ποὺ τὸν ἤθελαν νὰ ἀνήκει στὴ μία ἢ στὴν ἄλλη πολιτικὴ παράταξη, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία οὔτε συμπολιτεύεται οὔτε ἀντιπολιτεύεται». Ἐπὶ 25 χρόνια ἐκράτησε τὸ σκάφος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μακριὰ ἀπὸ τὰ ἀπόνερα τῆς πολιτικῆς, παρ’ ὅτι ἔζησε ἰσχυροὺς κλυδωνισμούς. Σεβόμεθα ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ μάλιστα ἐκεῖνα ποὺ εἶναι μέσα στὴ Βουλή. Εἶναι ἄστοχο ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἢ νὰ ἐπαινοῦμε ἢ νὰ κατηγοροῦμε, διότι αὐτομάτως διαχωρίζουμε τοὺς ὀπαδούς τους ἀπὸ τὴν ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλο νὰ διαφωνῶ μὲ τὶς θεωρίες τους καὶ ἄλλο νὰ διαφωνῶ μετὰ ψόγου. Εἶναι κρίμα στὴν κρίση ἀπαξίωσης, ποὺ διέρχεται ἡ πολιτική, νὰ ρίπτουμε καὶ ἐμεῖς τὸν λίθο τοῦ ἀναθέματος. Τὸ κόμμα τοῦ κ. Νίκου Μιχαλολιάκου φαίνεται, ὅτι ἱκανοποιεῖ ἕνα μεγάλο μέρος ταλαιπωρημένων καὶ ἀγωνιώντων πολιτῶν. Ὁ κόσμος ἀναζητεῖ ἀσφάλεια, κοινωνικὴ γαλήνη, πρόοδο καὶ ἀξιοκρατία. Ἂν λάβουν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν καὶ τὰ ὑπόλοιπα πολιτικὰ κόμματα τοὺς πόθους καὶ τὶς ἀναζητήσεις τοῦ λαοῦ, τὰ πράγματα θὰ ἀλλάξουν.

Ἐρώτηση:

–  Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία, σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διανύουμε, θὰ πρέπει νὰ ἔχει πιὸ ἐνεργὸ ρόλο καὶ λόγο στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. Ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας;

Ἀπάντηση:

.          Τὴν διαχείριση τῶν πολιτικῶν πραγμάτων πρέπει νὰ ἔχουν οἱ πολιτικοί. Αὐτοὺς ἐξέλεξε ὁ λαὸς γιὰ νὰ τὸν ἐκπροσωποῦν. Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πνευματικοὶ πατέρες ποὺ ἁγιάζουν, διδάσκουν καὶ χειραγωγοῦν τὸν λαό. Ἕνας Ἀρχιερέας δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ γίνει πολιτικός, γιατί πολιτικὴ σημαίνει παρασκήνιο, διπλωματία, ἐκβιασμοί, ψεύτικες ὑποσχέσεις, μηχανορραφίες, ραδιουργίες κλπ. Στὴν Ἑλλάδα λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς, ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία στὸ λαό, ὑπῆρξαν περιπτώσεις σὲ περιόδους ἐθνικῆς συμφορᾶς νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτεία ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἀντιβασιλεὺς Δαμασκηνὸς καὶ τελευταία στὴν Κύπρο ὁ Ἐθνάρχης Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἔχει τὴν ἀρχή του στὰ πρῶτα χρόνια του νεοτεύκτου Ἑλληνικοῦ κράτους, ὅπου μὴ ὑπαρχόντων τῶν καταλλήλων προσώπων θέσεις ὑπουργῶν εἶχαν ἀναλάβει Ἐπίσκοποι, ὅπως ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος, ὁ Ἀνδρούσης Ἰωσὴφ καὶ ὁ πολὺς Ταλαντίου Νεόφυτος. Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ εἶναι διδακτικὸς καὶ ἀφυπνιστικός. Ἂν ὑπάρχουν κίνδυνοι γιὰ τὸν λαό, ἀσφαλῶς καὶ πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ ὑψώνει τὴν φωνή της.

Ἐρώτηση:

– Θεωρεῖτε ὅτι τὴν παροῦσα χρονικὴ στιγμή, μὲ τὶς πολλὲς δυσκολίες ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τοὺς Ἕλληνες, οἱ σχέσεις κράτους καὶ Ἐκκλησίας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ στενὲς καὶ τί ἀπαντᾶτε σὲ ἐκείνους ποὺ θέλουν τὸν πλήρη διαχωρισμὸ κράτους καὶ Ἐκκλησίας.

Ἀπάντηση:

.            Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση κινούμεθα ὅλοι οἱ Μητροπολίτες μὲ πρῶτο τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος ὅπου εὑρεθεῖ ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη συνεργασίας Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας. Στὴ Φθιώτιδα ἔχουμε ἐπιτύχει νὰ εἴμαστε ὅλοι μαζὶ σὲ ὅλα, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουμε ἐπιτύχει πολλά. Σᾶς θυμίζω, ὅτι τὸ φονικὸ πέταλο τοῦ Μαλιακοῦ στὸ ὁποῖο κάθε μέρα ἐθυσιάζοντο ἀνθρώπινες ζωὲς κατασκευάσθηκε χάρις στὴ στενὴ συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς κρίσεως εἶναι ἡ ἑνότητα καὶ ἡ συμπόρευση. Ἡ Ἐκκλησία ἀναζητεῖ τὴν συνεργασία. Ἡ πολιτεία τὴν θέλει, διότι τὴν ἐξυπηρετεῖ, ἀλλὰ μερικὰ πολιτικὰ πρόσωπα δὲν ἔχουν πιστέψει στὴ  ἀναγκαιότητα τῆς εἰλικρινοῦς συνεργασίας. Πολλὰ προβλήματα τὰ ἀποσιωποῦμε, γιὰ νὰ μὴ ὀξύνουμε τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας. Εναι κρίμα μως νὰ προσπαθεῖ ἡ κκλησία, νὰ στηρίζει τν λαὸ κεῖ ποὺ ἡ πολιτεία δυνατεῖ καὶ πὸ πάνω τεχνηέντως νὰ κυκλοφορον μερικοὶ τὰ περὶ μυθήτου περιουσίας τς κκλησίας καὶ νὰ δυσκολεύουν τὸ ργο της, παραπέμποντας γιὰ τν πίλυση διαφόρων θεμάτων πὸ τν ννα στν Καϊάφα καὶ μετὰ στν Πόντιο Πιλάτο. Θέλουμε ελικρίνεια πὸ τν πολιτεία. Γιατί δὲν ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐναπομεινάσης Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας; Γιατί τὸ Συνοδικὸ Μέγαρο, ποὺ θὰ δώσει πρόσωπο στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ γίνει μὲ αὐτοχρηματοδότηση τῆς Ἐκκλησίας δὲν παίρνει ἄδεια ἀνοικοδομήσεως; Ὑπάρχουν πολλὰ «γιατί» ποὺ θολώνουν τὸ τοπίο τῶν σχέσεων ἐπὶ ζημίᾳ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ κράτους. Ἀσφαλῶς καὶ βαίνουμε πρὸς πλήρη διαχωρισμὸ κράτους καὶ Ἐκκλησίας.  Οἱ θιασῶτες ὅμως τοῦ χωρισμοῦ γνωρίζουν ὅτι μετὰ τὸ διαζύγιο δικαιοῦται ὁ καθένας νὰ πάρει τὰ δικά του καὶ νὰ πορευθεῖ. Ὑλικῶς ἡ Ἐκκλησία ἔχει τόσα νὰ πάρει πίσω, ὥστε νὰ ζήσει καὶ νὰ μεγαλουργήσει χωρὶς τὰ δεσμὰ τῆς πολιτείας. Μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε, ὅτι τὸ Κοινοβούλιο τῆς Τσεχίας ἀποφάσισε τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ἐκκλησία τῆς περιουσίας ποὺ εἶχε κατασχέσει τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς. Τὸ πράγμα δὲ εἶναι ἁπλό, ὅπως φαίνεται. Χρειάζεται βαθειὰ μελέτη, διασφάλιση τῶν διακριτῶν ρόλων καὶ ἐξασφάλιση τῆς εἰρηνικῆς ἐξελίξεως σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

 Ἐρώτηση:

– Πῶς βλέπετε τὴν πρωτιὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς δημοσκοπήσεις; Ο ΣΥΡΙΖΑ ἐπιθυμεῖ τὸν πλήρη διαχωρισμὸ κράτους καὶ Ἐκκλησίας. Θεωρεῖτε ὅτι ἂν γίνει τελικὰ Κυβέρνηση, θὰ προχωρήσει σὲ μία τέτοια κίνηση;

Ἀπάντηση:

.        Καὶ ἕνα ἄλλο κόμμα διεκήρυττε τὸν διαχωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους. Στὴν πράξη ὅμως δὲν ἀπετόλμησε σταθμίζοντας τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά. Θὰ περάσουν χρόνια καὶ ὁ λαός μας θὰ ἐμμένει στὶς παραδόσεις καὶ στὶς ρίζες του. Ἐὰν κάποιο κόμμα θέλει τὸν χωρισμό, νὰ τὸ πεῖ καθαρὰ πρὶν τὶς ἐκλογές. Ἐὰν ὁ λαὸς ἀποφανθεῖ, δεκτόν. Εἶναι ὅμως πολὺ δύσκολο ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν Μητέρα καὶ Τροφό του Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μᾶς ἐντυπωσιάζουν αὐτὰ ποὺ ὁρισμένοι προβάλλουν ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως καὶ νομίζουμε ὅτι ἔτσι σκέπτεται ὁ λαός. Τὸ δημοψήφισμα αὐτοῦ τοῦ εἴδους δίδεται τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ σὲ κάθε ἐκδήλωση θρησκευτικοῦ περιεχομένου, ὅπως πρόσφατα στὸ προσκύνημα τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι» στὸν Ἅγιο Δημήτριο τῆς Θεσσαλονίκης. Μὲ τὴν προσπάθεια ἐγκαθιδρύσεως ἄθρησκου Κράτους στὴν Ἑλλάδα θὰ ὑπάρξουν κλυδωνισμοί. Ἐὰν παρὰ ταῦτα ὁ λαὸς ἐπιλέξει τὸν χωρισμὸ ἡ Ἐκκλησία θὰ δεχθεῖ τὴν ἐτυμηγορία του καὶ θὰ πορευθεῖ.

Ἐρώτηση:

– Ἀρχίζει νὰ γίνεται λόγος γιὰ ἀπομάκρυνση τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν ἱερωμένων ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ κόμματα τῆς χώρας μας, ὅπως τὴ ΝΔ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, καὶ τὴ σταδιακὴ προσέγγιση τῶν νέων κομμάτων ποὺ ἔρχονται στὸ προσκήνιο, ὅπως ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἀριστερᾶς, καὶ οἱ Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες ἀπὸ τὴ λεγόμενη δεξιὰ καὶ πιὸ δεξιὰ ἡ Χρυσὴ Αὐγή. Ἔχετε τὴν αἴσθηση ὅτι συμβαίνει κάτι τέτοιο καὶ πῶς αἰτιολογεῖτε αὐτὴ τὴν «στροφή»;
– Ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸ πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ κατεστημένο τῆς χώρας μας;

 Ἀπάντηση:

.        Μὲ ὅσα ἔχουν γίνει, χάθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ κατεστημένο. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ φωτεινὲς ἐξαιρέσεις προσώπων ποὺ δυστυχῶς ὅμως συμπνίγονται μέσα στὸ γενικὸ κλίμα τῆς ἀπαξιώσεως. Πρέπει οἱ πολιτικοί μας νὰ προσγειωθοῦν στὴν πραγματικότητα καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν γιὰ πάντα τὴν ἔπαρση τῆς ἐξουσίας. Ποιὸς Ἱεράρχης θὰ τὸ διακινδυνεύσει νὰ προσεγγίσει μία κατάσταση, τὴν ὁποία ὁ λαὸς ἀπωθεῖ καὶ ἐγκαταλείπει; Ἄλλως τὲ ἡ πολιτικοποίηση ἑνὸς Ἱερωμένου σημαίνει γι’ αὐτὸν μεγάλη ἀποτυχία. Ὅταν ἐπαινοῦμε κάτι καλὸ ἑνὸς κόμματος, δὲν σημαίνει, ὅτι ἀνήκουμε σ’ αὐτό. Ἢ ὅταν ἐκφράζουμε τὴν ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς θέσεις κάποιου ἄλλου, δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε πολέμιοί του. Εἴμαστε μέσα στὸν κόσμο ἀλλὰ δὲν ἀνήκουμε στὸν κόσμο. Τὸ δικό μας πολίτευμα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στὴ διαμορφούμενη νέα πολιτικὴ κατάσταση μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἄκρων ὁ δικός μας ρόλος εἶναι ἑνοποιητικός. Νὰ ἔχει ὁ καθένας τὶς θέσεις του, ἀλλὰ ὅσα ἀφοροῦν στὴ δημοκρατία, στὴν παιδεία, στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στὴν Ἐκκλησία νὰ εἶναι κοινὰ καὶ ἀπαρασάλευτα. Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν ἑνότητα καὶ συνεργασία.

Ἐρωτήσεις:

– Ποιὰ εἶναι ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν περιοχή σας ἀναφορικὰ μὲ τὴν φτώχια ποὺ ἔφερε ἡ κρίση καὶ πῶς βοηθάει ἡ Μητρόπολη;
– Ποιός εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν συσσιτίων ποὺ διανέμει καθημερινὰ ἡ Μητρόπολη;
– Πιστεύετε ὅτι τὸ κράτος βοηθάει ὅσο θὰ ἔπρεπε ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς;
– Πολλοὶ ἱεράρχες ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ κράτος δὲν ἐνισχύει ὅσο θὰ ἔπρεπε τὴν Ἐκκλησία στὸ ἔργο ποὺ πραγματοποιεῖ. Ποιὰ εἶναι ἡ δική σας ἄποψη;
– Ἐπίσης, πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν βοηθάει ὅσο μπορεῖ τους μὴ ἔχοντες. Ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψή σας;

 Ἀπάντηση:

.          Ἡ Φθιώτιδα σήμερα ἀντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα μὲ τὴν ἀνεργία, τὴν φτώχια, τοὺς λαθρομετανάστες καὶ τὴν ἐγκληματικότητα. Παρ’ ὅτι εἶναι μία εὔφορη περιοχή, μὲ τὴν ἐνσκύψασα κρίση περιῆλθε σὲ δεινὴ θέση μὲ τὸ κλείσιμο πολλῶν ἐργοστασίων, τὴν ἀδιάθετη ἐλαιοπαραγωγὴ καὶ τὴν ἀδυναμία καταβολῆς τῶν δυσβάστακτων φόρων. Καθημερινὰ κατακλύζεται τὸ γραφεῖο μας μὲ ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας ποὺ ζητοῦν τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν ἔχουμε δραστηριοποιηθεῖ σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες καὶ στὰ Μοναστήρια μας καὶ ἔχουμε ὀργανώσει μία συστηματικὴ  φιλανθρωπία. Λειτουργοῦμε τρία Γηροκομεῖα, ἐννέα Κέντρα Ἀγάπης μὲ διανομὴ καθημερινὰ 500 μερίδων φαγητοῦ, Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος καὶ τοῦ Δήμου Λαμιέων, προσφέροντας Ἰατρικὴ περίθαλψη καὶ φάρμακα, τὰ ὁποῖα συγκεντρώνουν οἱ ἐνορίες. Διανέμουμε σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα χιλιάδες, ναὶ χιλιάδες μεγάλες σακοῦλες τροφίμων σὲ ἄπορες οἰκογένειες, τὶς ὁποῖες ἔχουμε καταγράψει σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Μητροπόλεως. Προσφέρουμε ρουχισμὸ σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Λειτουργοῦμε Σχολεῖο ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, στὸ ὁποῖο ἐθελοντικὰ διδάσκουν 22 Ἐκπαιδευτικοί. Φιλοξενοῦμε δωρεὰν ἀπόρους φοιτητὲς στὸν ξενώνα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ἐνισχύουμε ἐντοπίους σπουδαστές. Ἔχουμε 210 βιβλιάρια προικοδοτήσεων ὀρφανῶν κοριτσιῶν, τὰ ὁποῖα ἐνισχύονται οἰκονομικὰ κάθε χρόνο. Στὴ μέριμνά μας εἶναι οἱ Φυλακὲς Δομοκοῦ, οἱ Τσιγγάνοι, οἱ ἄποροι νοσηλευόμενοι στὰ Νοσοκομεῖα τῆς περιοχῆς μας καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νὰ βρεῖ στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
.         Σύνθημά μας εἶναι «ἡ Ἐκκλησία κοντὰ στὸν ἄνθρωπο». Ὁ λαός μας εἶναι φιλότιμος, εὐγενὴς καὶ φιλελεήμων καὶ γι’ αὐτὸ ὅλες τὶς φιλανθρωπικὲς δράσεις αὐτὸς τὶς στηρίζει. Τὸ κράτος φορολογεῖ τὰ φιλανθρωπικά της Ἱδρύματα ἀντὶ νὰ συμπαρίσταται καὶ νὰ βοηθάει. Λυποῦμαι καὶ ἀγανακτῶ, ὅταν ἀκούω μερικοὺς πολιτικοὺς νὰ λένε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ βοηθήσει. Μπορον νὰ μς πον πόσο βοηθον ατοὶ καὶ ποις λλος βοηθάει τόσο σο ἡ κκλησία τὸν φτωχὸ λαό; Φτάνει νὰ σᾶς πῶ, ὅτι ἔχουμε αἰτήσεις ἀπὸ κρατικὰ ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τὴν Μητρόπολη βοήθεια γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν ἄμεσες ἀνάγκες. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσει μὲ τὴν περιουσία ποὺ ἔχει, γιατί ἡ πολιτεία τὴν ἔχει δεσμευμένη. Ἔχει ὅμως μία ἄλλη περιουσία, ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Μὲ αὐτὴ τὴν ψυχικὴ περιουσία ποὺ ἐφευρίσκει τρόπους νὰ συγκεντρώνει ἀγαθὰ καὶ νὰ διακονεῖ τὸν πλησίον, ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας τὸ τεράστιο προνοιακό της ἔργο, τὸ ὁποῖο ἀπὸ ποιότητα παροχῆς ὑπηρεσιῶν καὶ ποσότητα δὲν συγκρίνεται μὲ τὸ ἔργο τῆς πολιτείας.

.          Στὴ Μητρόπολη Φθιώτιδος λειτουργοῦμε τὰ ἱδρύματα, τὰ Κέντρα Ἀγάπης καὶ ὅλες τὶς φιλανθρωπικές μας δραστηριότητες χωρὶς καμιὰ ἐπιχορήγηση καὶ στήριξη τοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖο φαινομενικὰ δὲν ἔχει νὰ προσφέρει, δαπανᾶ ὅμως τεράστια ποσὰ γιὰ τὸν χορτασμὸ τῶν ἀδηφάγων τρωκτικῶν μὲ ἐπίπλαστους τρόπους ἀναγκαιότητας.
.        Δόξα τῷ Θεῷ οἱ ἀποθῆκες τῶν ἱδρυμάτων μας εἶναι γεμάτες καὶ ὁ λαὸς μὲ ἐμπιστοσύνη συνεχίζει νὰ προσφέρει, γιατί γνωρίζει ποῦ πάει ἡ προσφορά του.

ΠΗΓΗ: imfth.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΩΡΕΑΝ… “ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ” στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας

Δωρεν λάβετε, φάγετε
Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν διανέμει καθημερινὰ 10.000 συσσίτια

Τῆς ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

.          Ὁ οἰκουμενικὸς χαρακτήρας τοῦ χριστιανισμοῦ πρεσβεύει τὴν βοήθεια πρὸς ὅλους ὅσοι τὴν ἔχουν ἀνάγκη καὶ εἶναι διάχυτος, διδακτικὸς καὶ προτρεπτικὸς στὰ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα.
.          Ἐφαρμόζοντας τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ στὴν πράξη [σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ ἄλλοι… «λόγοι τοῦ Ἰησοῦ», ὅπως π.χ. «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου…», ἢ «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν»!], ἡ Ἐκκλησία ἀναλαμβάνει πολλὲς «ἀποστολὲς ἀγάπης», ἰδιαίτερα σὲ καιροὺς ὅπως αὐτοὶ ποὺ διανύει ἡ Ἑλλάδα ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσεως, χωρὶς οἱ περισσότερες νὰ γίνονται γνωστὲς – ἄλλωστε, δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός.
.          Αὐτὸ ποὺ ἔχει κομβικὴ σημασία γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ὅτι «ἀνεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, φύλου, γλώσσας, βοηθᾶμε ὅποιον μᾶς χτυπᾶ τὴν πόρτα», τονίζει στὴν «Κ» ὁ διευθυντὴς τῆς «Ἀποστολῆς» τοῦ φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κ. Κωστὴς Δήμτσας.

Τὸ «μωσαϊκὸ»

.          Εἶναι ἐνδεικτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὰ συσσίτια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ποὺ διανέμονται ἀπὸ τὶς 72 ἐνορίες της σὲ καθημερινὴ βάση ὅλον τὸν χρόνο, μοιράζονται 10.000 μερίδες σὲ 5.000 συνανθρώπους μας, ἄνδρες καὶ γυναῖκες (μὲ τὴν ἀναλογία νὰ διαμορφώνεται περίπου στὸ 50% – 50%). Τὸ «μωσαϊκὸ» τῶν ἀνθρώπων ποὺ προστρέχουν ἀποτελοῦν πρόσφυγες, μετανάστες καὶ παλιννοστήσαντες, ἄστεγοι, ἄνεργοι, ἄποροι, ἀποφυλακισμένοι, οὐσιοεξαρτημένοι, ψυχικὰ ἀσθενεῖς, ἡλικιωμένοι, θύματα trafficking ἀλλὰ καὶ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες. Σύμφωνα μὲ τὰ σχετικὰ στοιχεῖα τῆς «Ἀποστολῆς» γιὰ τὴν περίοδο 2010 – 2011 σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν διανομὴ συσσιτίου, τὸ 60% τῶν σιτισθέντων εἶχε χώρα καταγωγῆς τὴν Ἑλλάδα, τὸ 16,6% χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, τὸ 13,8% προερχόταν ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ τὸ 9,6% καταγόταν ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας. Ἐνδιαφέρον στοιχεῖο; Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σύνθεση τοῦ «μωσαϊκοῦ» ἔχει ἐντυπωσιακὰ μεταβληθεῖ τοὺς τελευταίους μῆνες, ὁπότε ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐντάθηκε ἀκόμα περισσότερο.
.           Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα, σήμερα σὲ ποσοστὸ μεγαλύτερο ἀπὸ 70% αὐτῶν ποὺ ἀποτείνονται στὴν Ἐκκλησία γιὰ ἐνίσχυση εἶναι Ἕλληνες καὶ τὸ ὑπόλοιπο 30% ξένοι. Μέχρι τὸ 2009, ἡ ἀναλογία ἦταν ἀντίστροφη. Οἱ ξένοι λιγοστεύουν, εἴτε ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως εἴτε λόγῳ τοῦ «Ξενίου Διός», ὅπως λένε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπή. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἐπιχειρήσεων ἔχουν προσαχθεῖ περισσότεροι ἀπὸ 24.000 ἀλλοδαποὶ καὶ ἔχουν συλληφθεῖ πάνω ἀπὸ 2.500. Πάντως, στὰ συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας, οἱ μετανάστες λένε ὅτι αἰσθάνονται περισσότερο ἀσφαλεῖς, γιατί νιώθουν ὅτι βρίσκονται σὲ ἕναν προστατευμένο χῶρο.
.          Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διανομὴ συσσιτίου, κάθε μήνα διανέμονται 3.000 πακέτα ποὺ περιλαμβάνουν φακές, φασόλια, ρεβίθια, ρύζι, μακαρόνια, γάλα, ζάχαρη, ἀλεύρι, ντοματοχυμός, μέσῳ τῶν 94 ἐνοριακῶν κέντρων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐνῶ ἐτησίως διατίθενται 612 τόνοι τροφίμων μέσῳ τοῦ συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, σὲ ἀντίστοιχο πρόγραμμα γιὰ τοὺς πολυτέκνους, κάθε μήνα διατίθενται σὲ 259 οἰκογένειες, 750 δέματα ἀγάπης μὲ τρόφιμα, ἐνῶ ἐτησίως ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος 162 τόνοι τροφίμων.
.          Ἕνα ἀκόμα ἀξιοσημείωτο στοιχεῖο σὲ αὐτὴ τὴν προσφορὰ βοηθείας ἔγκειται στὸ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σίτιση, προσφέρεται, ἐπίσης, ἰατρικὴ ἐξέταση. Στὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο ποὺ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν λειτουργεῖ ἡ «Ἀποστολή», προσέρχονται Ἕλληνες καὶ ἀλλοδαποὶ γιὰ ἰατρικὲς ἐξετάσεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς σχεδὸν 3.600 συνανθρώπους μας ποὺ τὸ ἔχουν ἐπισκεφθεῖ ἀπὸ τὸν περασμένο Φεβρουάριο καὶ οἱ ὁποῖοι (88%) ἔχουν χάσει τὴν κοινωνική τους ἀσφάλιση ἀπὸ τὸ 2010 ἕως σήμερα (44% ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες πρώην ἀσφαλισμένοι τοῦ ΟΑΕΕ καὶ 46% πρώην ἀσφαλισμένοι τοῦ ΙΚΑ), πολλοὶ εἶναι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ ποὺ προσέρχονται γιὰ ἐξέταση. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οἱ γιατροὶ δὲν ἀρνοῦνται τὴν βοήθεια σὲ κανέναν.
.            Τέλος, στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας βρίσκουν στέγη καὶ τροφὴ καὶ 25 παιδιά, ἡλικίας 9 -17 ἐτῶν, κυρίως προσφυγόπουλα, ποὺ ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὸν Ἕβρο καὶ τὰ ὁποῖα φιλοξενοῦνται στὸν ξενώνα ἀνηλίκων μεταναστῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 23.09.2012

, , ,

Σχολιάστε

ΔΥΟ ΕΞΟΧΕΣ “ΔΡΑΣΕΙΣ” ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μέσα στὸν καύσωνα τῆς ἀπελπισίας ἡ Ἐκκλησία μεταγγίζει τὴν θεοδίδακτη  ΑΓΑΠΗ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ τὴν ἐλπίδα, μέσῳ δύο συγκεκριμένων φιλανθρωπικῶν «δράσεων». Βεβαίως οἱ κοσμικοῦ φρονήματος δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅτι αὐτὲς οἱ φιλανθρωπικὲς «δράσεις» εἶναι μικρὲς καὶ ΜΕΡΙΚΕΣ μόνον ἐξωτερικεύσεις τῆς ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΟΣ καὶ τῆς ΦΙΛΟΘΕΪΑΣ καὶ τῆς ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν μποροῦν φυσικὰ νὰ δοῦν π.χ. τὴν φιλανθρωπία ποὺ προχέεται μέσα ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Καὶ λυσσομανοῦν ἐναντίον Της.

Τὴν σίτιση τῶν 300 τῆς Λέρου ἀνέλαβε ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν

.            Τὴν ἄμεση παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, προκάλεσε ἡ καταγγελία τοῦ προέδρου τῶν γιατρῶν τοῦ κόσμου Νικήτα Κανάκη, στὴν ἐκπομπὴ «Χωρὶς Ἀναισθητικό» τοῦ Γιώργου Τράγκα, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ 300 τρόφιμοι τοῦ ψυχιατρείου Λέρου στεροῦνται ἀκόμη καὶ τῆς διατροφῆς τους.
.             Ὁ ἐπίσκοπος Ἀγαθάγγελος, ποὺ μίλησε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς τοῦ Γιώργου Τράγκα, ἀνέλαβε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τὴν σίτιση τῶν 300 τροφίμων τοῦ ψυχιατρείου τῆς Λέρου γιὰ τὸ δίμηνο Ἰουλίου – Αὐγούστου.
.             Ὁ δραματικὸς λόγος τοῦ Γιώργου Τράγκα εὐαισθητοποίησε τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἐπείγουσα αὐτὴ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, ποὺ χρειάζονται οἱ ξεχασμένοι πάσχοντες ἀπὸ ψυχικὲς ἀσθένειες τρόφιμοι τῆς Λέρου.

ΠΗΓΗ: real.gr

Διανομ τροφίμων σ 260 πολύτεκνες οκογένειες
π τν «ποστολ» τς ρχιεπισκοπς θηνν

.       Ἐξ ἄλλου περισσότερα ἀπὸ 750 δέματα μὲ τρόφιμα θὰ διανέμονται κάθε μήνα σὲ 260 πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπὸ τὴν ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, μέσῳ τῆς μὴ κυβερνητικῆς φιλανθρωπικῆς ὀργάνωσης «Ἀποστολή». Μέρος τῶν τροφίμων ποὺ θὰ διατίθενται στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες ἔχει συγκεντρωθεῖ ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐκστρατεία τοῦ ΣΚΑΪ «Ὅλοι Μαζὶ Μποροῦμε»
.           Τὴν δράση ἀνακοίνωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος.

ΠΗΓΗ: skai.gr

,

Σχολιάστε

“ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ” ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα ἔχει καὶ τὶς θετικές της ὄψεις. Ἀναπάντεχες δυνάμεις ἀρχίζουν νὰ ἀναδύονται. Φυσικὰ μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Ἄλλη «Ἀρχὴ» δὲν ὑπάρχει πλέον.

ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου

.         Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ φάνηκαν καθαρὰ δύο πράγματα: Πρῶτον ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ μόνο ἀληθινὸ ἀποκούμπι τοῦ Γένους μας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μοιράζει καθημερινὰ 250,000 συσσίτια στοὺς πονεμένους ἀδελφούς μας στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στέλλει μαζικὰ τεράστιο ἀριθμὸ τροφίμων, ρούχων καὶ ἄλλων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἄλλες Μητροπόλεις γιὰ νὰ βοηθήσει τὸ τεράστιο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.         Ἀλλὰ ἡ τέταρτη δόση τῆς βοήθειας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δείχνει καὶ κάτι ἄλλο τὸ ὁποῖο ὁρισμένοι ποὺ πῆραν διαζύγιο μὲ τὴν Ἱστορικὴ μνήμη καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια δὲν θέλουν νὰ τὸ καταλάβουν. Οἱ Κύπριοι εἶναι τόσο Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδας. Γι’ αὐτὸ τὸν πόνο τῶν Ἑλλαδιτῶν ἀδελφῶν τους τὸν αἰσθάνονται σὰν δικό τους πόνο καὶ γι’ αὐτὸ συντρέχουν ὅσο μποροῦν τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.         Ὅσο γιὰ τοὺς Νεοκύπριους, αὐτοὶ οἱ δυστυχεῖς ζοῦν στὶς ψευδαισθήσεις τῆς ἀνοησίας τους καὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ ἔχουν ἀδέλφια ὄχι τοὺς ὄμαιμους, ὁμόγλωσσους καὶ ὁμόθρησκους Ἕλληνες, ἀλλὰ τοὺς ἀλλόφυλους, ἀλλόγλωσσους καὶ ἀλλόθρησκους κατακτητές μας.

ΠΗΓΗ: panayiotistelevantos.blogspot.com

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Τῆς ΜΚΟ “Ἀποστολή”

.         Τὴν τέταρτη ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια σὲ τρόφιμα παρέδωσε, σήμερα στὸν Ἀσπρόπυργο, κλιμάκιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Ἱερώνυμο Πυλιώτη μὲ σκοπὸ τὴν διαρκῆ ἐνίσχυση τῶν συσσιτίων. Ὁ Πρωτοσύγκελλος μετέφερε τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του στὶς συνεχῶς διογκούμενες κοινωνικὲς ἀνάγκες τῶν Ἑλλήνων, ὑπογραμμίζοντας ὅτι θὰ συνεχίσει νὰ συνδράμει μὲ κάθε τρόπο γιὰ οὐσιαστικὴ προσφορὰ καὶ ἀρωγὴ στηρίζοντας τὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς «Ἀποστολῆς». […] Συγκεκριμένα παραδόθηκαν στὸν Ἀσπρόπυργο 2, 5 τόνοι κρέατος καὶ πουλερικῶν μὲ γνώμονα τὶς ἀνάγκες παρασκευῆς φαγητοῦ γιὰ χιλιάδες συνανθρώπους μας ποὺ σιτίζονται καθημερινὰ καὶ αὔριο ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου μὲ τὸν Δήμαρχο Ἀραδίππου κ. Εὐάγγελο Εὐαγγελίδη καὶ τὸν κ. Χριστάκη Λυμπέρη, θὰ δεῖ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο.

.         Ἐπεσήμανε τέλος ὁ π. Ἱερώνυμος τὴν συμβολὴ τοῦ Δήμου Ἀραδίππου στὴν ἀγορὰ τῶν 840 κιλῶν βοδινοῦ κρέατος ἀλλὰ καὶ τὴν συμμετοχή του σὲ κοινωνικὲς παρεμβάσεις μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση αὐτῆς τῆς προσπάθειας.

ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΚΩΝ»

 Μητροπ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως ερεμίας

« κκλησία δν εναι ργάνωση
πο
ργάζεται γι τν θεραπεία τν κοινωνικν κακν…»

Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς του
στὴν ἐφημ. «Ὀρθόδ. Τῦπος», 10.02.2012

.          «…Ὑπάρχει εἰς πολλοὺς ἡ ἰδέα ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ αὐτὴ μία ὀργάνωσις, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐργάζεται διὰ τὴν θεραπείαν τῶν κοινωνικῶν κακῶν. Εἰς αὐτὴν τὴν ἰδέαν ἐπαγιδεύθησαν πολλοὶ τῶν ἱερέων μας, δὸς δ᾽ εἰπεῖν καὶ τῶν Ἐπισκόπων μας, καὶ ἐγκαταλείψαντες τὸ καθαρῶς πνευματικὸν ἔργον, τὴν κατήχησιν δηλαδὴ τοῦ λαοῦ καὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς τέχνης τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς καρδίας ἀπὸ τὰ πάθη, ξεχύνονται εἰς φιλανθρωπικὰ καὶ κοινωνικὰ ἔργα, διότι ἀπὸ αὐτὰ μόνον θὰ ἔχουν τὸν ἔπαινον τοῦ κόσμου.
.          Καὶ βεβαίως δὲν θὰ εἴμεθα ἀδιάφοροι καὶ ἄσπλαγχνοι διὰ τὴν ὑπάρχουσαν δυστυχίαν καὶ πενίαν τοῦ λαοῦ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὴν Παλαιὰν ἀκόμη Διαθήκην ἀκούεται ἡ διδασκαλία τῶν Προφητῶν, ὅτι τὑπάρχον κοινωνικὸν κακὸν εἶναι πρώτιστα πάντων θρησκευτικὸν καἠθικὸν κακόν. Διὰ τοῦτο καὶ εἰς κάθε συμβαίνουσαν δυστυχίαν οἱ Προφῆτες ἐκήρυττον τὴν μετάνοιαν ὡς τὸ μόνον μέσον ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν δεινῶν αὐτῆς. Μὲ ταράσσει ἰδέα τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ καὶ μεγαλοσχήμων ἱερωμένων ἀκόμη ὅτι πετυχημένος ποιμὴν εἶναι αὐτός, ὁποῖος κοσμεῖ τὴν Μητρόπολίν του μὲ εὐαγἱδρύματα.
.          Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ταῦτα λέγων δὲν φρονῶ ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα ἀδιάφοροι εἰς τὸν στεναγμὸν τοῦ λαοῦ μας διὰ τὴν στέρησιν τῶν ἀναγκαίων, ἀλλ᾽ ἐὰν δὲν φροντίζωμεν κατὰ πρῶτον λόγον διὰ τὴν πνευματικήν του τροφὴν καὶ διὰ τὸ πῶς θὰ εὐαρεστήση καὶ θὰ ἀγαπήση θερμὰ τὸν Κύριον, ἀπετύχαμεν ὡς ποιμένες.
.          Τοιοῦτον ἀποτυχημένον ποιμένα ἐχαρακτήρισα τὸν ἑαυτόν μου εἴς τινα συγκέντρωσιν, διότι μία πενταετία εἰς τὴν Μητρόπολίν μου, δὲν ἐπέτυχα νὰ δημιουργήσω ἔρωτα Θεοῦ, δὲν ἐπέτυχα νὰ βάλω τὸ Εὐαγγέλιον εἰς ὅλα τὰ σπίτια μὲ τὸν πόθον νὰ τὸ μελετοῦν οἱ ἄνθρωποι καθημερινῶς. Μὲ λέγουν καλὸν ποιμένα, διότι κάμνω συσσίτια, ἱδρύω γηροκομεῖον, ἔχω χορωδίας καὶ χορευτικὰ τμήματα… Σὰν δὲν ντρεπόμεθα! Αὐτὰ τὰ ἔργα τὰ κάνει καὶ ὁ Δήμαρχος».

ΠΗΓΗ: alopsis.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΝΑ Η… ΑΓΙΑ “ΕΚΔΙΚΗΣΗ”!: Η ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

.        ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Νὰ ἡ Ἁγία “Ἐκδίκηση”! Νὰ ἡ χριστιανικὴ ἀπάντηση στὸν ὀχετὸ τῶν ὕβρεων! Ἄραγε τὰ Βοθροκάναλα τῆς Ἀλλοτριώσεως θὰ δώσουν σημασία στὴν κατωτέρω ὡραία εἴδηση; Θὰ ἀφιερώσουν λίγο τηλεοπτικὸ χρόνο νὰ παρουσιάσουν μιὰ θεοφιλῆ καὶ χριστιανικὴ πρωτοβουλία, ποὺ θὰ δώσει ἄμεση ὑλικὴ Βοήθεια καὶ Ἀνακούφιση στοὺς ἐν ἀνάγκαις ἀλλὰ συγχρόνως θὰ δώσει Ἀναπνοή, Ἐλπίδα καὶ Χαρὰ στοὺς ἀποκαρδιωμένους Ἕλληνες;
.         Τὸ «ἱστορικό τους» δείχνει πὼς μᾶλλον προτιμοῦν νὰ βουτοῦν στὰ βοθρολύματα καὶ νὰ ἐκσφενδονίζουν βρωμερὲς λάσπες. 

ΛΙΑΝ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου

.        Λίαν ἀξιέπαινη ἡ ἐνέργεια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου νὰ ἐνισχύσει τὸ εὐρύτατο φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
.        Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ μοναστήρια ἔδιναν ὅτι μποροῦσαν γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.
.        Αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ στὶς πλεῖστες Μητροπόλεις ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἕνα πολυεπίπεδο ἔργο ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν βοήθεια τῶν δεκάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας ποὺ ἔχουν πληγεῖ ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση.
.        Τιμᾶ ἰδιαίτερα τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Ἐφραὶμ καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἡ βοήθεια ποὺ θὰ προσφέρει στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο.
.        Ἐλπίζουμε ὅτι ἐκτιμᾶται δεόντως ὅτι ἀκόμη καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς δωρεὲς τῶν πιστῶν ποὺ προσκυνοῦν τὴν Ἁγία Ζώνη στὴ Ρωσία, ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου προτίθεται νὰ δώσει γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας παρόλον ὅτι βρίσκεται σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ κατάσταση λόγῳ τοῦ παγώματος τῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν της.
.        Παραθέτουμε στὴ συνέχεια τὴν εἴδηση ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ πιὸ πάνω σχολίου.

 Η ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

.        Τὴν ἀπόφασή της νὰ στηρίξει τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἰδιαίτερα τὴ σίτιση ἀπόρων ἐξέφρασε ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου κ. Ἐφραίμ, στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.
.        Ἡ μεγάλη καθημερινὴ ζήτηση γιὰ διατροφικὴ βοήθεια ἀτόμων ποὺ ζοῦν στὰ ὅρια τῆς φτώχειας, μόνο τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, ὑποχρέωσε στὴν αὔξηση τῶν δεμάτων ἀγάπης ποὺ διανέμονται σὲ οἰκογένειες ἀπὸ 1.500 σὲ 1.800. Σημαντικὴ αὔξηση κατὰ 25% παρουσίασε καὶ ἡ διανομὴ φαγητοῦ (καθημερινὰ στὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν μοιράζονται περισσότερες ἀπὸ 10.000 μερίδες).
.        Ταυτόχρονα συνεχίζεται ἡ λειτουργία ἱδρυμάτων καὶ δομῶν ποὺ στηρίζουν νέους, ἡλικιωμένους καὶ ἀστέγους.
.        Ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τὴν Ἱερὰ Μονὴ γιὰ τὴν καλή της διάθεση καὶ τὴν ἀπόφασή της νὰ βοηθήσει στὴ σίτιση καὶ τὴν ἀνακούφιση ἐκείνων τῶν συνανθρώπων μας ποὺ ὑποφέρουν, λέγοντας ὅτι «οἱ οἰκονομικὲς δυνατότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔχουν πιὰ λυγίσει καὶ κάθε προσφορὰ ἀποτελεῖ μία προτροπὴ νὰ συνεχιστεῖ τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο».
.        “Στὶς κρίσιμες τοῦτες στιγμὲς ποὺ διέρχεται ὁ τόπος”, ἐπισήμανε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, “ὁ τόπος ἀπαιτεῖ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε πανστρατιά, ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ ξεκάθαρη συνεννόηση ὅλων, διότι ὁ στόχος εἶναι κοινός”.
.        Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου ὑπογράμμισε ὅτι «ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα, ἐπιβάλλει στὴν Ἱερὰ Μονὴ νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν δοκιμαζομένων Ἑλλήνων στηρίζοντας μὲ κάθε τρόπο ἐκείνους ποὺ ἀντιμετωπίζουν ἢ θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀνεργία, τὴν ἀνέχεια, τὴν φτώχεια.
.        Ἀπόφασή μας εἶναι νὰ βοηθήσουμε τὸ τεράστιο καὶ πολυεπίπεδο προνοιακὸ ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς».
.        Ἐπίσης ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς κ. Ἐφραὶμ διευκρίνισε στὸν Μακαριώτατο ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση θὰ προέλθει ἀπὸ Ἵδρυμα ποὺ συστήνουν σημαντικὲς προσωπικότητες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ποὺ περιβάλλουν τὴν Μονὴ καὶ τὸ ἔργο της, ἐνῶ θὰ διατεθοῦν καὶ χρηματικὰ ποσὰ ποὺ συγκεντρώνονται ἀπὸ τὸ προσκύνημα τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴν Ρωσία.

 ΠΗΓΗ: panayiotistelevantos.blogspot.com (καὶ Romfea.gr)

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ [Β´] (Ἀρχιμ.Ἠλ. Μαστρογιαννοπούλου)

Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ [Β´]

 

Μέρος Α´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/12/ὁ-ἐλεήμων-πατριάρχης-πρωτοπόρος-α´/

Ἀπὸ τὸ κλασσικὸ ἔργο τοῦ Ἀρχιμ. Ἠλία Μαστρογιαννοπούλου

«ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ»- Ἕνας κόσμος πνεύματος καὶ ἀγάπης

ἐκδ. «ΖΩΗΣ» , Ἀθῆναι 1967, σελ. 55-61

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Ἐκεῖνο ποὺ παρεκίνει τὸν πατριάρχην αὐτὸν τῆς Ἀλεξανδρείας εἰς τὴν ἐξαίρετον φιλανθρωπικήν του δρᾶσιν ἦτο ἡ αὐθόρμητος καὶ πηγαία ἀγάπη του, «ὁ διάπυρος πρὸς τοὺς πένητας ἔλεος, ἡ θεοδώρητος συμπάθεια». Ἄς ἴδωμεν μερικὰ περιστατικά.
.          Ὅταν ἔγινεν ἀρχιερεύς, ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα του ἔργα ὑπῆρξε νὰ καλέσῃ τοὺς οἰκονόμους τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τοὺς εἶπε:
.          –Δὲν εἶναι δίκαιον, ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, νὰ φροντίζωμεν διὰ τίποτε ἄλλο πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστόν. Λοιπόν, πηγαίνετε εἰς ὁλόκληρον τὴν πόλιν καὶ καταγράψετε ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς κυρίους μου.
.          Οἱ πρεσβύτεροι ἠπόρησαν καὶ ἐσκέφθησαν ποῖοι νὰ εἶναι ἆρά γε οἱ κύριοι τοῦ Πατριάρχου.
.          -Ἐκεῖνοι, ἀπήντησε, τοὺς ὁποίους σεῖς συνηθίζετε νὰ ὀνομάζετε πτωχοὺς καὶ ἐπαίτας, αὐτοὺς ἐγὼ ὀνομάζω δεσπότας καὶ βοηθοὺς. Διότι μόνον αὐτοὶ θὰ ἠμπορέσουν νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ μὴ χάσω τὴν βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ.
.          Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν εὑρέθησαν 7.500 πτωχοί, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ Πατριάρχης διέταξε νὰ δίδεται ἡμερήσιον ἐπίδομα καὶ νὰ τοὺς ἐπιδειχθῇ ἀγάπη ἀληθινή. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν προσπάθειαν, ἐφρόντισε νὰ ἐπικρατήσουν δίκαια ζύγια καὶ σταθμὰ εἰς τὴν ἀγοράν, διὰ νὰ μὴ ἀδικοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Ἔστειλε τοὺς οἰκονόμους μαζὶ μὲ τοὺς δικαστὰς διὰ νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ καθιερώσουν δίκαια μέτρα καὶ σταθμὰ εἰς ὅλην τὴν περιοχὴν Ἀλεξανδρείας. Ἐκ παραλλήλου συνέταξε πατριαρχικὴν ἐγκύκλιον ἐνυπόγραφον, εἰς τὴν ὁποίαν ἐτόνιζεν ὅτι ὅλαι αἱ ἀγοραπωλησίαι, θὰ γίνωνται «ἑνὶ καμπανῷ καὶ ζυγῷ καὶ μοδίῳ καὶ ἀρτάβῃ». Ἐὰν παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ εὑρίσκετο κανεὶς χρησιμοποιῶν ἄδικα μέτρα, ὅλη ἡ περιουσία του θὰ περιήρχετο εἰς τοὺς πτωχοὺς!
.          Ἐπίσης ἔκαμε καὶ τὸ ἑξῆς: Ἐπειδὴ ἔμαθεν ὁ Ἰωάννης ὅτι πολλοὶ ἀδικούμενοι ἤθελαν νὰ ἔλθουν νὰ τὸν παρακαλέσουν σχετικῶς καὶ ὅτι ἐμποδίζοντο ἀπὸ τὸ περιβάλλον του, ὥρισε δύο ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, τὴν Τετάρτην καὶ τὴν Παρασκευήν, κατὰ τὰς ὁποίας ἐκάθητο ἐμπρὸς εἰς τὰ προπύλαια τοῦ ναοῦ, ὥστε ὅποιος ἤθελε νὰ τὸν συναντήσῃ, νὰ πλησιάζῃ χωρὶς καμμίαν δυσκολίαν. Γύρω του εἶχεν ὡς συνέδρους καὶ μερικοὺς ἐναρέτους ἄνδρας.
.          Συνέβη ὅμως μίαν ἡμέραν νὰ μὴ προσέλθῃ κανεὶς διὰ νὰ ζητήσῃ τὴν βοήθειάν του. Ἐσηκώθη λοιπὸν τὸ βράδυ νὰ φύγῃ κατηφὴς καὶ δακρυσμένος. Ἐπειδὴ δὲ κανεὶς δεν ἐτόλμα νὰ τὸν ἐρωτήσῃ διὰ τὴν αἰτίαν τῆς σκυθρωπότητος, ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, ὁ κατόπιν ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ποὺ ἦτο παρών, τοῦ εἶπε:
.          -Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ σὲ ἐλύπησε, θεσπέσιε, καὶ ἐγέμισε τὴν ἀγαθήν σου ψυχὴν ἀπὸ ἀθυμίαν;
.          Καὶ ἐκεῖνος μὲ ἤρεμον φωνὴν ἀπήντησε:
.          -Σήμερον ὁ ταπεινὸς Ἰωάννης δὲν ἐπῆρε μισθὸν ἀπὸ κανένα, οὔτε ἔχει κάτι, ἔστω καὶ μικρόν, νὰ προσφέρῃ ὡς ἐξίλασμα εἰς τὸν Χριστόν, διὰ τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα σφάλματά του. Λέγουν διὰ τὸν Τίτον, τὸν βασιλέα τῶν Ρωμαίων, ὅτι ἔλεγε: σήμερα δὲν ἐβασίλευσα, ἐπειδὴ κανένα δὲν εὐηργέτησα…
.          Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ἐκατάλαβε τὶ ἐσήμαιναν αὐτὰ τὰ λόγια καὶ τοῦ εἶπε:
.          -Ἔπρεπε σήμερα νὰ χαίρῃς καὶ νὰ εὐθυμῇς, μακαριώτατε δέσποτα, διότι εἰργάσθης τόσον διὰ νὰ ζῇ ἐν εἰρήνῃ τὸ ποίμνιον ποὺ σοῦ ἀνετέθη, ὥστε κανεὶς νὰ μὴ ἔχῃ διαφορὰν μὲ τὸν πλησίον του, ἀλλὰ νὰ ζοῦν οἱ ἄνθρωποι χωρὶς φιλονεικίας, σὰν ἄγγελοι ἐπὶ τῆς γῆς.
.          Ὁ Πατριάρχης εὑρῆκε ὅτι ἦτο ἀληθὴς αὐτὴ ἡ διαπίστωσις καὶ χαρούμενος ἐδόξασε τὸν Θεόν.
.          Αὐτὴν τὴν ὑψηλὴν ἀντίληψιν εἶχε διὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ διὰ τὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίας ὁ ἅγιος ἐκεῖνος. Δὲν ἔβλεπε τοὺς πτωχούς, ὅπως τοὺς βλέπουν ὅσοι στεροῦνται τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, δηλαδὴ μὲ κάποιαν περιφρόνησιν, ὡς ἐνοχλητικοὺς ἐπισκέπτας. Αὐτὸς τοὺς ἔβλεπεν ὡς ἀδελφούς, ποὺ τοὺς ἔστελλεν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς διὰ νὰ τοὺς βοηθήσῃ, τοὺς ἔβλεπεν ὡς εὐεργέτας, ἀπένταντι τῶν ὁποίων αὐτὸς ἦτο ὁ ὀφειλέτης. Ἕνα τοιτοῦτον ὅμως ὑψηλὸν παράδειγμα ἦτο ἀδύνατον ν’ ἀφήσῃ ἀσυγκινήτους καὶ τοὺς ἄλλους. Ἔτσι οἱ εὔποροι ποὺ ἐπληροφοροῦντο συνεχῶς τὴν ἀνεξάντλητον ἀγαθοεργὸν δρᾶσιν τοῦ Πατριάρχου, ἔσπευδαν νὰ θέτουν εἰς τὴν διάθεσίν του σημαντικὰ ποσά. Καὶ ἐκεῖνος ἐγνώριζε νὰ τὰ χρησιμοποιῇ κατὰ τὸν καλύτερον τρόπον. Κάποτε προσεφέρθη εἰς αὐτὸν ὡς δῶρον ἕνα πολύτιμον σκέπασμα. Ἐκεῖνος τὸ ἐπώλησε καὶ ἠγόρασε 144 σκεπάσματα, τὰ ὁποῖα ἐμοίρασε εἰς τοὺς ἀγαπημένους του πτωχούς

.          Ἦτο ἡ ἐποχὴ ποὺ εἶχαν ἔλθει οἱ πρόσφυγες ἐκ Συρίας καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας εὑρίσκετο εἰς μεγάλην ἔλλειψιν τροφῶν καὶ χρημάτων. Κάποιος πλούσιος ποὺ ἤθελε νὰ γίνῃ κληρικός, χωρὶς νὰ ἔχῃ τὰ προσόντα διὰ τὴν ἱερωσύνην, ἔρχεται εἰς τὸν Ἰωάννην, τοῦ προσφέρει 150 λίτρας χρυσοῦ καὶ διακοσίας χιλιάδας λίτρας σίτου, καὶ ζητεῖ ὡς ἀντάλλαγμα τὴν ἱερωσύνην. Ὁ Πατριάρχης ἐξανίσταται. Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς πτωχοὺς δὲν τοῦ κλονίζει τὸ αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης. Νουθετεῖ καταλλήλως τὸν πλούσιον καὶ μεταξύ τῶν ἄλλων τοῦ λέγει τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά:
.          -…Τοὺς ἀδελφοὺς μας τους πτωχοὺς, καὶ ἄν ἡμεῖς δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τοὺς βοηθήσωμεν, ἀλλ’ ὅμως ὁ Θεὸς ποὺ τοὺς ἔθρεψε μέχρι τώρα, αὐτὸς θὰ φροντίσῃ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς περὶ αὐτῶν· ἀρκεῖ ἡμεῖς νὰ τηρήσωμεν ἀπαρεγκλίτως τὰς ἐντολάς του. Διότι, διατί εἶναι ἀδύνατον ἤ δυσχερὲς νὰ μᾶς δώσῃ πλούσια ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐπλήθυνε εἰς τὴν ἔρημον τοὺς πέντε ἄρτους καὶ εὐλόγησε τοὺς δέκα μοδίους τῆς σιταποθήκης μου;
.          Ἀπάντησις ὑπέροχος ὑπερόχου ἱεράρχου καὶ προστάτου τῶν πτωχῶν, ποὺ ἐγνώριζε νὰ συνδυάζῃ ἄριστα ἀγάπην καὶ δικαιοσύνην.
.          Ἡ Ἀλεξάνδρεια εἰς τὰς ἡμέρας του ἐγνώρισε, ἀπὸ ἀπόψεως φιλανθρωπίας, ἡμέρας δόξης, τῆς δόξης ποὺ ἀποκτᾶται ὄχι μὲ αἵματα πολέμων, ἀλλὰ μὲ μάχας εἰρήνης καὶ ἀγάπης διὰ τὴν διάθρεψιν τῶν πτωχῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸν ἔργον εἶχεν ὡς βαθύτατον κίνητρον τὴν ἐπιταγὴν τοῦ χρέους καὶ τῆς θυσίας, τὴν ὁποίαν ἐξέφρασεν ὡς ἑξῆς κάποτε ὁ Ἰωάννης εἰς ἕνα εὐεργετηθέντα ὑπ’ αὐτοῦ πτωχόν: «Οὔπω τὸ αἷμά μου ὑπὲρ σοῦ ἐξέχεα, ἀδελφέ, ὡς ἐνετείλατό μοι ὁ δεσπότης μου καὶ πάντων Χριστὸς ὁ Θεός».

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , , , ,

Σχολιάστε