Ἄρθρα σημειωμένα ὡς τρόϊκα

Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ “ΤΡΟΪΚΑΣ”

Ἡ κκένωση νησιν δείχνει τ πραγματικ σχέδιο τς τρόικας

Τοῦ Κωνσταντίνου
ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.        Ὅλοι μας παρακολουθήσαμε τὶς προηγούμενες ἡμέρες τὸ θρίλερ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ μία πρόταση χαμηλόβαθμου ὑπαλλήλου τῆς τρόικας καὶ κατήντησε νὰ γίνει προπαγανδιστικὸ ἐργαλεῖο τῆς κυβερνητικῆς μηχανῆς ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν πολιτῶν.
.        Ἦταν, πραγματικά, μία πρόταση ποὺ περιγράφεται σὰν «ἀπολύτως παράλογη» ἢ σὰν καθαρὰ ἐπιθετικὴ ὡς πρὸς τὰ ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ δὲν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ἀναλυτὲς ποὺ «ξέφυγαν» καὶ σύνδεσαν τὰ μὴ κατοικίσιμα νησιὰ μὲ τὴν ἀπώλεια τῆς ΑΟΖ ποὺ θὰ προέκυπτε ἐὰν αὐτὰ κατοικοῦνταν…! Μὲ ἁπλὰ λόγια, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ καὶ γιὰ ἀγνώστους λόγους, φαίνεται πὼς ἀρχίσαμε «νὰ διυλίζουμε τὸν κώνωπα καὶ νὰ καταπίνουμε (ἀμάσητη) τὴν κάμηλο», ἀσχολούμενοι μὲ περιπτώσεις ἐπὶ περιπτώσεων, ἀλλὰ –δυστυχῶς- χωρὶς νὰ ἀκουμπᾶμε στὴν οὐσία τῆς πρότασης τοῦ τροϊκανοῦ ὑπαλλήλου.
.        Εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ πρόταση ποὺ ὁμολόγησε καὶ ἀποδέχθηκε –ἔστω καὶ διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ- ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Στυλιανίδης, ἀποτελεῖ τὴν σοβαρότερη ἀπειλὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκτοξεύσει ἡ τρόικα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία μέσῳ τῆς πρότασης αὐτῆς ἔχει πάψει εὐθέως νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει ὡς χώρα καὶ τὴν βλέπει ὡς… ἐπιχείρηση. Κι αὐτό, ἐπειδὴ ἡ οὐσία τῆς πρότασης περικλείεται στὸν ἀριθμὸ τῶν κατοίκων ποὺ τέθηκε ὡς ὅριο κατοίκησης ἑνὸς Ἑλληνικοῦ νησιοῦ. Μὲ ἁπλὰ λόγια, δηλαδή, ὁ ὑπάλληλος τῆς τρόικας βλέπει πὼς δὲν συμφέρει στὸ κράτος νὰ δημιουργεῖ ἢ νὰ συντηρεῖ ὑποδομὲς γιὰ μία περιοχὴ ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἱκανὰ ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη πρὸς τὰ κρατικὰ ταμεῖα καὶ ὡς ἐκ τούτου, αὐτὴ ἡ περιοχὴ πρέπει νὰ πάψει νὰ κατοικεῖται, ἀφοῦ εἶναι ἀσύμφορη!!!
.        Τί θέλει νὰ μᾶς πεῖ δηλαδὴ ἡ τρόικα μέσῳ τοῦ ὑπαλλήλου της; Μήπως στὴν πραγματικότητα κάνει εὐθεία παρέμβαση ὕπαρξης τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, μόνο σὲ περιοχὲς οἱ ὁποῖες εἶναι προσοδοφόρες, ἐνῶ οἱ μὴ «συμφέρουσες» θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλείπονται;
.        Μποροῦμε, ἄραγε, νὰ κατανοήσουμε τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸ σύνολο τῆς Ἑλληνικῆς γεωγραφικῆς ἐπικρατείας; Μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί σημαίνει νὰ ἀποχωρεῖ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἢ νὰ ἐκκενώνεται ἡ μὴ συμφέρουσα περιοχὴ ἀπὸ τοὺς κατοίκους της; Εἶναι ἡ χώρα κατάστημα καὶ οἱ διάφορες περιοχές της (νησιωτικὲς ἢ ἠπειρωτικὲς) ἀποτελοῦν ὑποκαταστήματα καὶ μέσα εἴσπραξης ἐσόδων γιὰ τὴν κρατικὴ μηχανή; Καὶ ἂν συμβαίνει αὐτό, ποῦ βρίσκεται τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ ποῦ βρίσκονται οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους, ποὺ ἐπιβάλλονται μέσῳ τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας; Ὑπονοεῖ, ἄραγε, ὁ κατώτατος ὑπάλληλος τῆς τρόικας, πὼς τὸ κράτος δὲν ἔχει καμία ὑποχρέωση πρὸς τοὺς κατοίκους του, οἱ ὁποῖοι θὰ πρέπει νὰ μετατραποῦν σὲ μηχανὲς παραγωγῆς χρήματος γιὰ νὰ ταϊστοῦν οἱ ἀνάγκες κάλυψης τῶν τοκοχρεωλυσίων τῆς χώρας;
.        Τί σημαίνει ὅμως ἐπακριβῶς αὐτὴ ἡ πρόταση περὶ ἐκκένωσης νησιῶν κάτω τῶν 150 κατοίκων; Στὴν οὐσία σημαίνει διαγραφὴ τῶν νησιῶν (ἢ ἄλλων περιοχῶν ποὺ θὰ κριθοῦν ἀσύμφορες ἀπὸ τοὺς τροϊκανοὺς ὑπαλλήλους) ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Τί θὰ συμβεῖ τότε; Ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο, τὸ κενὸ κυριαρχίας θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τοὺς ἄμεσα ἐνδιαφερομένους. Δηλαδή, περιοχὲς τῆς Ἠπείρου, τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῶν νησιῶν τοῦ βορείου καὶ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, θὰ βρεθοῦν ἀντιμέτωπες μὲ τὴν ἐπιθετικὴ (μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο) εἰσβολὴ ξένων χωρῶν, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς συμπεριλάβουν στὴν ἐθνική τους κυριαρχία. Ἀλλά, ἐγκατάλειψη ἐθνικοῦ χώρου, συνιστᾶ αὐτομάτως ἐθνικὴ προδοσία. Ἔγκλημα τὸ ὁποῖο ὁρίζεται μὲ σαφήνεια στὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τιμωρεῖται (ἂν ὄχι μὲ αὐτόματες διαδικασίες) μὲ τὶς αὐστηρότερες ὑπάρχουσες ποινές.
.        Ἐὰν συμβαίνει αὐτό, τότε δὲν παραβιάζεται μόνο τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο, ἀπὸ ὅπου προκύπτουν ὅλα ὅσα ὁρίζουν ἕνα κράτος… Μήπως ἡ συγκεκριμένη τροϊκανὴ πρόταση (ποὺ ἀποκλείεται νὰ ἔγινε οὔτε μὲ τὴ μορφὴ ἀστείου, οὔτε χωρὶς νὰ ἔχουν γνώση οἱ ὑψηλόβαθμοι ὑπάλληλοι τῆς τρόικας, ἀλλὰ οὔτε καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν γνώση τὰ εὐρωπαϊκὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδας) θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ ἄμεση σύλληψη τοῦ ὑπαλλήλου (καὶ τῶν ἐντολέων του) ποὺ τὴν ἐκστόμισε, ἀφοῦ στὴν οὐσία προέτρεψε κυβερνητικοὺς συμβούλους καὶ κυβερνητικὰ στελέχη στὴν συμφωνία γιὰ κατάργηση τοῦ Συντάγματος καὶ παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου;
.        Γιατί, λοιπόν, δὲν ὁδηγεῖται ὁ συγκεκριμένος ὑπάλληλος καὶ οἱ ἀνώτεροί του στὸ Ἑλληνικὸ Δικαστήριο, μὲ τὴν κατηγορία ἀπόπειρας σύστασης συμμορίας μὲ σκοπὸ τὴν δράση κατὰ τῶν ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καὶ συμφερόντων καὶ ἀπόπειρα ἔκθεσης μικρῶν ἢ μεγάλων γεωγραφικῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδας σὲ ἐξωτερικὸ κίνδυνο;
.        Γιατί, ὁ κ. Στυλιανίδης, ἐνῶ ἀποδέχθηκε τὸ γεγονὸς ὡς ὑπαρκτό, δὲν ἔχει προχωρήσει σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐνέργειες στὶς ὁποῖες εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προβεῖ; Δὲν γνωρίζει τὸν νόμο ὁ κ. ὑπουργός; Δὲν γνωρίζει πὼς ἡ μὴ ἐπιβολὴ τῶν ὅσων σαφέστατα ὁρίζει τὸ Σύνταγμα, τὸν μεταβάλλουν σὲ συνεργὸ τοῦ συγκεκριμένου κατώτατου τροϊκανοῦ ὑπαλλήλου καὶ τῶν ἐντολέων του;
.            Μήπως θὰ μποροῦσε νὰ παρέμβει στὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση κάποιος Εἰσαγγελέας, καλώντας ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους;
.         Ἐκτὸς καὶ ἐὰν ἡ πρόταση αὐτὴ ἀποτελοῦσε προοίμιο τοῦ αὔριο ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ «διασῶστες» μας, μέσῳ τοῦ τεμαχισμοῦ τῆς χώρας μας καὶ τοῦ διαμερισμοῦ τῆς Ἑλλάδας σὲ συμφέροντα «τεμάχια» καὶ μή. Πάντως, τὸ γεγονὸς ἀπόπειρας δημιουργίας σύστασης συμμορίας μὲ σκοπὸ τὴν δράση κατὰ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀληθινὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου πρῶτος ὁ κ. Σαμαρὰς θὰ ἔπρεπε νὰ δημοσιοποιήσει τὶς προθέσεις του γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα κι ἔπειτα νὰ ζητοῦσε τὴν ἄμεση καὶ αὐστηρὴ παρέμβαση τῆς Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

«ΜΑΚΑΒΡΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΓΗ» (Τέτοια ἐξοντωτικὰ μέτρα σπρώχνουν ἐσκεμμένα τὴν κοινωνία σὲ ἔκρηξη τυφλῆς βίας καὶ ἀλληλοσφαγῆς. Πεθαίνει ἱστορικά, ἀφανίζεται, μία πρόταση πολιτισμοῦ ποὺ γοήτευσε [τουλάχιστον] τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ περισσότερα ἀπὸ χίλια χρόνια.)

Τρόικα καὶ κόμματα σὲ ξένο ἀχυρώνα

 Τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ

.             Τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ πλέον φυρόμυαλος: οἱ συνεχεῖς καὶ ἀπρόσωπες (ἴδιες γιὰ ὅλους) περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων, ἐπιδομάτων κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ἀποζημιώσεων γιὰ ἀπόλυση ἀπὸ τὴν ἐργασία, μαζὶ μὲ συνεχῶς αὐξανόμενη φορολογία, εἶναι πολιτικὲς ἐνέργειες ποὺ νεκρώνουν τὴν οἰκονομία, δυναμιτίζουν κάθε ἐνδεχόμενο ἀνάκαμψης. Ἡ ἀγορὰ «στέγνωσε» ἀπὸ χρῆμα, ἡ κατανάλωση περιορίζεται δραματικά, ἡ παραγωγὴ ἐλαχιστοποιεῖται ἢ μηδενίζεται, ἡ ἀνεργία καλπάζει. Ὁ κοινὸς νοῦς ἀντιλαμβάνεται ὅτι τέτοια μέτρα σπρώχνουν ἐσκεμμένα τὴν κοινωνία σὲ ἔκρηξη τυφλῆς βίας καὶ ἀλληλοσφαγῆς: Γιατί κάθε νοῦς θολώνει ὅταν ἡ πίκρα περισσεύει, ὅταν ἡ ὀργὴ γίνεται ἀνεξέλεγκτη.
.             Τὸ καταλαβαίνουμε ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς διαχειριζόμενους τὴν ἐξουσία, εἶναι ὁλοφάνερο. Πρόκειται γιὰ ἀπίστευτη τυφλότητα, ψυχοπαθολογικὴ ἀπώλεια ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἀκόμα καὶ ἡ τρόικα πρέπει νὰ καταλαβαίνει ποῦ ὁδηγεῖται ἡ χώρα, ἀλλὰ βρίσκεται ἐδῶ γιὰ νὰ προστατέψει συμφέροντα τῶν δανειστῶν μας, ὄχι τὴν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ μας οὔτε τὴν κοινὴ λογική. Πρέπει νὰ ἔχει πεισθεῖ ἡ τρόικα ὅτι οἱ κομματάνθρωποι ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ προχωρήσουν σὲ διαρθρωτικὲς ἀλλαγὲς στὴ λειτουργία τοῦ κράτους ἱκανὲς νὰ ἀναζωπυρώσουν τὴν παραγωγικότητα, νὰ ὁδηγήσουν σὲ πρωτογενὲς πλεόνασμα τὴν οἰκονομία, ὥστε νὰ ἀρχίσουν οἱ δανειστὲς νὰ εἰσπράττουν κάτι ἀπὸ τὰ δάνεια ποὺ χορήγησαν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαιτοῦν περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀφανισμὸ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ἀδιαφορώντας παγερὰ γιὰ τὴν τραγωδία τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας. Δὲν εἶναι ἱεραπόστολοι μὲ φιλανθρωπικὲς προθέσεις, συμφέροντα ἐκπροσωποῦν, γιὰ χρῆμα μάχονται. Ὁ θάνατός μας ζωή τους.
.             Φτάσαμε νὰ μὴ μπορεῖ τὸ κράτος νὰ πληρώσει τὰ φάρμακα τῶν καρκινοπαθῶν, νὰ ἀποτρέψει τὸν θάνατο ἀνθρώπων. Πλῆθος συμβασιούχων δουλεύουν, μῆνες τώρα, χωρὶς νὰ πληρώνονται, ψωμοζητᾶνε. Ὅμως οἱ κομματικοὶ εὐνοούμενοι, διορισμένοι στὶς χίλιες τόσες ἑταιρεῖες τοῦ Δημοσίου, παρασιτοῦν ἀνενόχλητοι μὲ προκλητικὰ παχυλὲς ἀμοιβές, τὸ ἴδιο καὶ οἱ σκανδαλωδέστατα προνομιοῦχοι ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς, μόνιμος ἀναιδέστατος ἐμπαιγμὸς γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλαδιτῶν, θυμάτων τῆς ἀνικανότητας καὶ διαφθορᾶς τῶν κομματανθρώπων.
.             Ἔχουν ἀντιληφθεῖ (καὶ πεισθεῖ) οἱ «ψυχροὶ ἐκτελεστὲς» τῆς τρόικας ὅτι οἱ κομματικὲς συντεχνίες δὲν θὰ συναινέσουν ποτέ, μὰ ποτέ, στὴν κατάλυση τοῦ πελατειακοῦ κράτους οὔτε θὰ θίξουν ποτὲ τὴ «χοντρὴ» φοροδιαφυγή. Γιατί μὲ τοὺς μεγάλους φοροφυγάδες (ὄχι μὲ ψιλικαντζῆδες βιοπαλαιστὲς) «διαπλέκονται» οἱ κομματάνθρωποι γιὰ τὴν ἰδιωτική τους χλιδὴ καὶ γιὰ τὴ συντεχνιακή τους σπατάλη. Τὸ πελατειακὸ κράτος καὶ τὴ «χοντρὴ» φοροδιαφυγὴ θὰ τὴν κρατήσουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, τὴ διαπλοκὴ ἄθικτη – ἐλπίζουν, εἶναι φανερό, ὅτι θὰ συνεχίσουν νὰ ἡγεμονεύουν ζώντας οἱ ἴδιοι πριγκιπικά, ἀκόμα κι ἂν ἡ χώρα βυθιστεῖ ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἀνέλπιδα στὴ φρίκη τοῦ λιμοῦ, στὴ θανατερὴ ἐξαθλίωση. (Τὸ δεδομένο πολιτικῶν ἡγεσιῶν σὲ χῶρες παγιδευμένες σὲ ἔσχατη ἔνδεια, ὅπως ἡ Ρουμανία καὶ ἡ Βουλγαρία, τοὺς ἐπιτρέπει τέτοιες ἐλπίδες).
.             Ὅσο ἐπιβιώνει τὸ σημερινὸ κομματικὸ σκηνικό, κράτος παραγωγικὸ καὶ σωστὴ εἴσπραξη φόρων δὲν θὰ ὑπάρξει ποτέ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιμένει ἡ τρόικα σὲ περικοπές, ὅλο καὶ περισσότερες, μισθῶν καὶ συντάξεων – ἀπρόσωπες, ἴδιες γιὰ ὅλους περικοπές, χωρὶς δικαιοκρισία, δίχως ἀξιολόγηση προσφορᾶς ἢ ἀποτίμηση λειτουργικοῦ ὄφελους. Θέλει τὸ σίγουρο, τὸ «ἕνα καὶ στὸ χέρι». Θέλει κα τν παξίωση τς μισθωτς ργασίας, τ λιμοκτονία καὶ πόγνωση το πληθυσμο, μήπως καὶ εἰσπράξει κάποτε τὰ χρωστούμενα ἀπὸ τὸ ξεπούλημα ὅποιας παραγωγικῆς ὑποδομῆς ἢ πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας. Εἶναι ἀπὸ τὴν κοινὴ πείρα βεβαιωμένο ὅτι ἡ «ἀλληλεγγύη» τῶν εὐρωπαίων ἑταίρων, πατροπαράδοτων «φίλων» μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ΔNT, συνοψίζεται στὴν κανονιστικὴ προστακτικὴ «ὁ θάνατός σας ζωή μας».
.             Ἡ τρόικα ἐπιμένει νὰ ὁδηγεῖ τὴ χώρα στὸν λιμό, στὴν ἀνεξέλεγκτη ἀπόγνωση καὶ οἱ κομματάνθρωποι ἐπιμένουν νὰ προκαλοῦν τὸ κοινὸ αἴσθημα μὲ ἐπίταση ἀλαζονείας ἀχαλίνωτη: Ὁ φωραθεὶς δημόσια νὰ χυδαιολογεῖ σὲ ἐπίπεδο ἀνθρώπων τοῦ ὑποκόσμου πρόεδρος τῆς Βουλῆς, μόλις κατασφαλίστηκε ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ποινικῆς δίωξης, ἐπανῆλθε στὸν κορυφαῖο θῶκο του καὶ ξανάρχισε νὰ προεδρεύει, ὡσὰν νὰ μὴν συνέβη τίποτε. Καὶ ὁ συνταγματολόγος πρόεδρος στὸ κομματικὸ ἀπολειφάδι τῆς παπανδρεϊκῆς λοιμικῆς πάσχησε, μαινόμενος καὶ ἀφρίζων, νὰ πείσει ὅτι «τυχαία» διέθετε ἐν παραβύστῳ στὴ διάρκεια δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων, ἕνα πανίσχυρο ὅπλο ἐκβιασμοῦ μεγιστάνων τοῦ πλούτου. Λησμονοῦσαν καὶ οἱ δύο ἐν ἐκρήξει πρόεδροι ὅτι ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες ἀποδείξεις ἐνοχῆς εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας.
.             Κάθε μέρα ποὺ περνάει μὲ τὸ ὑπάρχον κομματικὸ σύστημα ἄθικτο καὶ πελατειακὰ ἐνεργό, ἐπιταχύνεται δραματικὰ ἡ κατρακύλα τῆς χώρας στὸ χάος. Βέβαια, μοιάζει παράλληλα νὰ συνειδητοποιεῖται ἀπὸ ὅλο καὶ μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμοῦ συγκεκριμένο ζητούμενο: κυβέρνηση ἀκομμάτιστων «τεχνοκρατῶν», σύγκληση Συντακτικῆς Ἐθνοσυνέλευσης, καινούργιο Σύνταγμα. Νὰ θεσπιστοῦν ὄροι δημοκρατικῆς ἄρθρωσης καὶ λειτουργίας τῶν κομμάτων, νὰ ἀποκλείονται ἀπὸ τὴ Βουλὴ κόμματα ποὺ οἱ καταστατικές τους ἀρχὲς καὶ οἱ πρακτικές τους ἀποβλέπουν στὴν κατάλυση τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας. Νὰ θωρακίζεται τὸ πολίτευμα μὲ θεσμικὲς ἐξασφαλίσεις ἀποκλεισμοῦ κάθε ἐνδεχομένου νὰ ὑποτροπιάσει τὸ πελατειακὸ κράτος καὶ ἡ κομματικὴ προστασία τῶν φοροφυγάδων.
.             Ἴσως ἀνεδαφικὸ τὸ ζητούμενο, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη σημασία νὰ εἶναι ξεκάθαρος καὶ συνειδητοποιημένος ὁ στόχος. Σὲ μία ξαφνικὴ ἔκτακτη κρίση, σὲ ἀπρόσμενη ἀμηχανία τοῦ κομματικοῦ κατεστημένου, νὰ ὑπάρχει, ἔστω καὶ ἀπωθημένο ἢ ἀποδοκιμασμένο ἀπὸ τὸ σύστημα, ἐναλλακτικὸ ζητούμενο, σπέρμα ἐλευθερίας ἀπὸ τὸ σημερινό, τυραννικὸ πλέγμα συμφερόντων. Σίγουρα δὲ φτάνει ἡ συνειδητοποίηση, ἀλλὰ αὐτὴ θὰ γεννήσει τὸ ἀπρόσμενο ἔναυσμα ποὺ θὰ πυροδοτήσει τὴν κοινωνικὴ δυναμικὴ – θὰ γίνει δρομοδείχτης προσανατολισμοῦ.
.             Ἡ ἀσυνειδησία καὶ τὸ ἐξαιρετικὰ χαμηλὸ ἐπίπεδο καλλιέργειας ὅσων ἐπινόησαν καὶ ἐκμεταλλεύτηκαν τὸ πελατειακὸ κράτος, ἔχει ἐκβαρβαρώσει σὲ τέτοιο σημεῖο τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὥστε κάθε ἐλπίδα παλιγγενεσίας νὰ ἀποκλείεται λογικά, εἶναι καθαρὴ οὐτοπία. λληνώνυμος σήμερα χει ποκοπεπ τν λληνικ γλώσσα (πο διαχρονική της συνέχεια προαπαιτεται γι ν καταλάβει στω μόνο τν Καβάφη). χουν μεθοδικ νεκρωθε τὰ μπειρικὰ ρείσματα τς στορικς του συνείδησης. Δὲν ἔχει πιὰ συντεταγμένη πατρίδα γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσει, εἶναι σκλάβος ἑνὸς ἀνήθικου τυραννικοῦ κράτους, ζεῖ τὸν ἔσχατο ἐξευτελισμὸ τῆς μεταφυσικῆς του παράδοσης μὲ θρησκειοποιημένο τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός.

.             Γιὰ ὅσους τὸ καταλαβαίνουν: εναι συναρπαστικ ν παρακολουθες πς πεθαίνει στορικά, φανίζεται, μία πρόταση πολιτισμο πο γοήτευσε (τουλάχιστον) τν νθρωπότητα γι περισσότερα π χίλια χρόνια. Μακάβρια συναρπαγή.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΣΑΚΙΣΟΥΝ

παιτε πλειστηριασμ πρώτης κατοικίας τρόικα

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι φανερὸ πὼς στόχος εἶναι ἡ ἀποσυναρμολόγηση τοῦ ψυχισμοῦ καὶ ἡ κάμψη τοῦ φρονήματος.

.        Στὸ μάτι τῆς τρόικας ἔχει μπεῖ ἡ ἀκίνητη περιουσία τῶν Ἑλλήνων καὶ εἰδικὰ οἱ κατοικίες. Τὸ ποσοστὸ ἰδιοκατοίκησης στὴν χώρα μας, ποὺ ὑπολογίζεται στὸ 73%, φαντάζει παράλογο στὰ μάτια τῶν δανειστῶν μιᾶς χώρας ὑπὸ καθεστὼς ἐπιτροπείας καὶ γι’ αὐτὸ δρομολογοῦνται παρεμβάσεις-σὸκ γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὸν χάρτη τοῦ real estate.
.        Ὁ Τόμσεν καὶ ἡ παρέα του ἔχουν ἀπαιτήσει -σύμφωνα μὲ πληροφορίες- νὰ ἀρθεῖ ἡ ἀπαγόρευση τῶν πλειστηριασμῶν ποὺ ἰσχύει ἀπὸ τὸ 2008. Ἡ ἀπαγόρευση ἰσχύει μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2012 καὶ ἡ τρόικα ζητᾶ νὰ καταργηθεῖ μὲ τό… πακέτο χαρατσιῶν καὶ νέων μέτρων τοῦ Ἰουνίου.

Χιλιάδες Ἕλληνες σὲ ἄμεσο κίνδυνο

.        Ἐὰν ἰσχύσει ἡ ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης κατ’ ἐπιταγὴ τῆς τρόικας, αὐτὸ σημαίνει πὼς αὐτόματα βρίσκονται σὲ ἄμεσο κίνδυνο χιλιάδες Ἕλληνες, ὁ ὁποῖοι θὰ δοῦν τὸ σπίτι τους νὰ βγαίνει στὸ «σφυρὶ» ἔναντι πολὺ χαμηλοῦ τιμήματος.
.        Μὲ βάση τὸν νόμο ποὺ ἰσχύει σήμερα, ἀπαγορεύονται οἱ πλειστηριασμοὶ γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 200.000 εὐρὼ γιὰ φυσικὰ καὶ νομικὰ πρόσωπα, γιὰ πρώτη κατοικία ἀνεξαρτήτως τοῦ ὕψους τῆς ὀφειλῆς, ἐνῶ τὴν διαδικασία ἀποφεύγουν καὶ ὅσοι ἔχουν ἐνταχθεῖ στὸ νόμο γιὰ τὰ ὑπερχρεωμένα νοικοκυριά.
.        Σύμφωνα μὲ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδας, τὸ 14% τῶν στεγαστικῶν δανείων δὲν ἐξυπηρετεῖται. Ἀπὸ τὰ συνολικὰ 78,1 δισ. εὐρὼ τέτοιου εἴδους δανείων, τὰ 11 δισ. εὐρὼ βρίσκονται στὸ «κόκκινο»…

ΠΗΓΗ: peristerinews.gr

,

Σχολιάστε