Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Τουρκία

35.000 ΣΠΙΤΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

35.000 ΣΠΙΤΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

 .           Τὸ γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια πὼς στὴν Τουρκία ὑπάρχει τεράστιο ζήτημα θρησκευτικῆς συνείδησης, ὅτι στὴν Τουρκία ὑπάρχει τεράστια θρησκευτικὴ καταπίεση ἀπὸ ἕνα ἀπολυταρχικὸ ἰσλαμικὸ-ἐθνικιστικὸ κατεστημένο, ὅτι στὴν Τουρκία ἀναπτύσσεται ραγδαία ὁ ἰσλαμικὸς φανατισμός, ποὺ ἐκφράζεται ἀκόμα καὶ μὲ τὸ αἱματοβαμμένο ἰσλαμικὸ χαλιφάτο τῶν Τζιχαντιστῶν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ φαίνεται πὼς κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὴν γειτονικὴ χώρα ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ ἕνα κρυφὸ θρησκευτικὸ ὑπόστρωμα ποὺ βρίσκει διαφόρους τρόπους νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ κρυπτοχριστιανικὸ περιεχόμενο καὶ μὲ τὸν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς, ἔστω καὶ μὲ πλάγιο τρόπο, στὴν πατρογονικὴ χριστιανικὴ θρησκεία ποὺ εἶχε «ἀνθήσει» ἐπὶ αἰῶνες στὴν Μικρὰ Ἀσία.
.           Σύμφωνα μὲ μία συγκλονιστικὴ ἔρευνα-ἄρθρο τῆς τουρκικῆς ἑβδομαδιαίας ἐπιθεώρησης, Aksiyon, στὴν γειτονικὴ μουσουλμανικὴ Τουρκία ὑπάρχουν τουλάχιστον περὶ τὰ 35.000 σπίτια μέσα στὰ ὁποῖα λειτουργοῦν κατὰ διαστήματα κρυφὰ χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ «σπίτια-ἐκκλησίες» εἶναι ἄγνωστο ἂν τελοῦνται μυστήρια καὶ ἂν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ παραβρίσκονται χειροτονημένοι ἱερεῖς, ἐνῶ ἡ ἔρευνα κάνει λόγο γιὰ δραστηριότητα χριστιανικῶν ἀποστολῶν δυτικῆς προέλευσης. Εἶναι γνωστὸ πὼς τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες στὴν Τουρκία ἔχει ἀναπτυχθεῖ μὲ ἀπροσδόκητο τρόπο ἕνα εὐρὺ δίκτυο θρησκευτικῶν ἀποστολῶν, κυρίως ἀμερικανικῆς καὶ γερμανικῆς προέλευσης, ἐνῶ ἔχουν μοιραστεῖ, σύμφωνα πάντα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, περὶ τὰ 8 ἑκατομμύρια, Incil, δηλαδὴ εὐαγγέλια, σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Τουρκίας μὲ ἰδιαίτερη ἀποδοχὴ στὴν ἐσωτερικὴ Ἀνατολία ὅπου καί, ἐδῶ εἶναι τὸ παράδοξο, τὸ ἰσλαμικὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα εἶναι ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένο. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως στοιχεῖο αὐτῶν τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὴν ραγδαία ἐξάπλωση τῶν χριστιανικῶν ἀποστολῶν στὴν ἐσωτερικὴ Τουρκία, εἶναι πώς, ὅπως τονίζουν τὰ ἴδια τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα καὶ ἰδιαίτερα ἡ τουρκικὴ ἑβδομαδιαία ἐπιθεώρηση Aksiyon, ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ κατὰ καιροὺς μὲ ἐκτενῆ ρεπορτὰζ μὲ τὸ θέμα, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ προσελκύονται ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς αὐτὲς ἀποστολὲς γιὰ νὰ πάρουν τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ τὸ διαβάσουν, εἶναι ἀπόγονοι γηγενῶν χριστιανῶν, ποὺ ἐξισλαμίστηκαν κυρίως στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα μὲ τὰ τότε τραγικὰ γεγονότα καὶ τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτὲς οἱ συγχυσμένες θρησκευτικὲς συνειδήσεις ἔχοντας κάπου βαθειὰ στὸ ὑποσυνείδητό τους τὴν μνήμη τῆς χριστιανικῆς τους καταγωγῆς καὶ ζώντας σὲ ἕνα ἀσφυκτικὰ ἰσλαμικὸ περιβάλλον, βρίσκουν «διέξοδο» σὲ αὐτὲς τὶς δυτικὲς χριστιανικὲς ἀποστολὲς καὶ καταφεύγουν ἐκεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν τὴν χαμένη θρησκευτική τους συνείδηση.
.           Φυσικὰ καὶ τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ταμποὺ στὴν Τουρκία, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς ἀκόμα καὶ οἱ ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους μὲ ἀνθρώπινα θύματα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως κάποια τουρκικὰ ΜΜΕ ὅπως ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση Aksiyon τὸ τολμοῦν, ὅπως ἔχει γίνει καὶ στὸ παρελθόν, νὰ φέρουν τὸ ζήτημα στὴν δημοσιότητα. Μάλιστα γίνονται καὶ συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει καὶ ἔχουν ἀνακαλύψει πὼς χιλιάδες σπίτια στὴν Τουρκία λειτουργοῦν σὰν κρυφὲς ἐκκλησίες. Τὸ ζήτημα ἔχει πάρει ἰδιαίτερη ἔκταση στὸν Πόντο, σὲ μία περιοχὴ ὅπου μαρτύρησε τὸ ἑλληνορθόδοξο χριστιανικὸ στοιχεῖο μὲ χιλιάδες θύματα, ἐνῶ μετὰ τὴν ἀνταλλαγή, ὅπως ἔχουν γράψει καὶ πολλοὶ Τοῦρκοι μελετητές, πολλοὶ χριστιανοὶ παρέμειναν στὶς ἑστίες τοὺς ὑποκρινόμενοι ὅτι ἔχουν ἐξισλαμιστεῖ. Ἄλλωστε ὁ Πόντος εἶχε γίνει γνωστὸς γιὰ τοὺς ἐπὶ αἰῶνες κρυπτοχριστιανούς, (ὅπως ἡ περιοχὴ τῆς Κρώμνης), ποὺ ζοῦσαν καὶ λάτρευαν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ κάτω ἀπὸ μία μουσουλμανικὴ πλαστὴ ἐπικάλυψη. (Ortodoks Misyonerlik Faaliyetler: 1980’li yillardan itibaren Dogu Karadeniz Bolgesi’nde suni bir Ortodoks ayrimciligi yaratma cabasi icerisindeler). Ἀπὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ANKA
.           Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση ἀναφέρει πὼς στὴν πόλη Akcaabat, (ἐννοεῖται πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουμε γιὰ νὰ μὴν δημιουργήσουμε πρόβλημα, εἶναι μόνο νὰ ἀναφέρουμε τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα), τῆς περιοχῆς Τραπεζούντας, στὴν Inonu Caddesi, μέσα σὲ διαμέρισμα ὅπου κατοικοῦσε ὁ Mahmut Kandar, δόθηκε ἐντολὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας νὰ κλείσει ἀμέσως τὴν ἐκκλησία ποὺ λειτουργοῦσε μέσα στὸ διαμέρισμά του. Ὅπως ἀναφέρεται, στὸ διαμέρισμα αὐτὸ, συγκεντρώνονταν κάποιοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ τελοῦσαν χριστιανικὴ λατρεία κάτι ποὺ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖες καὶ ἐπενέβησαν γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὴ τὴν λειτουργία. Στὸ διαμέρισμα αὐτὸ ὑπῆρχε ἕνας μεγάλος σταυρός, ἐνῶ οἱ πιστοὶ ποὺ συγκεντρώνονταν ἦταν ἀνωτέρου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου δηλαδὴ σπουδαστὲς πανεπιστημίου. Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ τὸ διαμέρισμα ὀνομάζονταν «Kilise Ev», δηλαδὴ τὸ «Σπίτι-Ἐκκλησία». Τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα ἀναφέρει καὶ ἄλλες περιπτώσεις τὶς ὁποῖες σκόπιμα δὲν ἀναφέρουμε γιὰ εὐνόητους λόγους, παρά τὸ ὅτι προβάλλονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα.
.           Ἡ Τουρκία σήμερα προβάλλεται σὰν μία καθαρὰ μουσουλμανικὴ καὶ μάλιστα σουνιτικοῦ δόγματος χώρα. Τὸ πρόβλημα ὅμως τῶν κρυπτοχριστιανῶν ὑπῆρχε πάντα ἐπὶ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ὅπως ἀποκαλύπτεται κατὰ καιροὺς μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο, ὑπάρχει καὶ ἴσως εἶναι ἐντονότερο σήμερα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζητοῦν μὲ διαφόρους τρόπους, συχνὰ ἀπεγνωσμένα καὶ μὲ μεγάλη ἀγωνία, νὰ ἐκδηλώσουν ἐλεύθερα τὴν καταπιεσμένη θρησκευτική τους πίστη.
.           Δυστυχῶς ἀπὸ τὴν δική μας πλευρὰ δὲν ὑπῆρξε μέχρι σήμερα κανένα ἐπίσημο ἐνδιαφέρον γιὰ ἕνα κόσμο ποὺ στὴν συντριπτική του πλειοψηφία προέρχεται ἀπὸ τοὺς «χαμένους» χριστιανοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr 

Advertisements

, ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (N. Χειλαδάκης)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.               Τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ οἱ χριστιανοὶ σφαγιάζονται στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Τζιχαντιστὲς ποὺ στηρίζει ἡ Τουρκία, τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ στὴν Τουρκία ὁ χριστιανισμὸς περνᾶ μία ἀπὸ τὶς χειρότερες περιόδους του ἀπὸ τὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐρντογάν, ὁ προκαθήμενος τῆς Ρώμης στὸ ἐπικείμενο ταξίδι του στὴν Τουρκία, στὶς 28 Νοεμβρίου, θὰ προχωρήσει σὺν τοῖς ἄλλοις στὶς ἐκεῖ ἐπαφές του σὲ οἰκουμενιστικὰ κηρύγματα καὶ παράλληλα σὲ ἱστορικὸ ἄνοιγμα πρὸς τὸ Ἰσλάμ, σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα.
.               Ὅπως ἀναφέρει ἡ φιλοκυβερνητικὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, Φραγκίσκος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα θὰ ἔχει πολὺ «σημαντικὴ» συνάντηση μὲ τὸν θρησκευτικὸ ἀρχηγὸ τῆς Τουρκίας, γνωστὸ γιὰ τὶς πανισλαμικές του θέσεις, ἀρχιμουφτή Mehmet Gormez. Το ἐντυπωσιακὸ σὲ αὐτὴ τὴν συνάντηση εἶναι ὅτι ὁ προκαθήμενος τῆς Ρώμης, Ἀργεντινὸς τὴν καταγωγή, θὰ παρευρίσκεται καὶ ἔτσι θὰ ἀναγνωριστεῖ ἐπίσημα ὁ μουσουλμάνος θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Ἀργεντινῆς, (ὑπάρχει τέτοιος ;;;),  που βρίσκεται αὐτὴ τὴν περίοδο στὴν Τουρκία στὰ πλαίσια ἑνὸς πανισλαμικοῦ συνεδρίου γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ποὺ ὀργανώνει ἡ ἀρχιμουφτεία τῆς Τουρκίας. Ἡ πρόθεση τοῦ Πάπα, ὅπως ἀναφέρουν τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, εἶναι νὰ καταδείξει πὼς ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα, (!!!), περισσότερα ἀπὸ ὅσα τὶς χωρίζουν. Μάλιστα!
.               Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης κατὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Ἄγκυρα τ πρτο πο θ κάνει σύμφωνα καὶ μὲ τὸ τουρκικὸ πρωτόκολλο, θ εναι ν πισκεφτε τ μαυσωλεο το Μουσταφ Κεμλ τατούρκ, το στορικο σφαγέα τν χριστιανν τς Μικρς σίας κα ν καταθέσει στεφάνι πρ τιμήν του. Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸν περασμένο Ἰούνιο ὁ Ἰρανὸς πρόεδρος, Hasan Ruhani, στὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν Ἄγκυρα ἀρνήθηκε ἀγνοώντας ἐπιδεικτικὰ τὸ τουρκικὸ πρωτόκολλο, νὰ πάει νὰ καταθέσει στεφάνι στὸ μαυσωλεῖο, (ἂς ὄψονται οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἡγέτες ποὺ ὅταν πᾶνε στὴν Ἄγκυρα, καταθέτουν δουλικὰ στεφάνια στὸν σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας), καὶ τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη Ἰρανοῦ προέδρου στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα ποὺ ἀρνήθηκε νὰ πάει στὸ μαυσωλεῖο.
.             Οἱ Τοῦρκοι παρουσιάζουν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Τουρκία ἐκτὸς τῶν ἄλλων, σὰν μία εὐκαιρία νὰ προωθήσουν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὶς θέσεις τους σὲ διάφορα ζητήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει παρουσιάσει ρωγμὲς ἐξ αἰτίας τῆς τουρκικῆς προκλητικότητας στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Ἀναμένουν δέ, ὅπως ἀναφέρεται, ὁ ἴδιος ὁ Πάπας νὰ κάνει ἐπίσημη δήλωση ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν εἶναι Χριστιανικὴ Ἕνωση ἀλλὰ καθαρὰ Πολιτικὴ Ἕνωση, ὅπου ἔχουν ἐπίσημη θέση οἱ μὴ χριστιανοὶ μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὸ Ἰσλάμ. «Βούτυρο» δηλαδὴ στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου ποὺ προχωρεῖ μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς προκαλώντας ἀκόμα καὶ ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς.
.             Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπίσκεψη καὶ στὴν συνάντηση τοῦ Πάπα στὸ Φανάρι μὲ τὸν Πατριάρχη, οἱ Τοῦρκοι κάνουν αὐτὸ ποὺ θὰ ἔκαναν, δηλαδὴ τὴν παρουσίαση τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς σὰν ἐπίσκεψη τοῦ προκαθημένου τῆς Ρώμης στὸν ἡγεμόνα μίας θρησκευτικῆς μειονότητας, ποὺ ὑπάγεται στὴν νομαρχία Κωνσταντινούπολης. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἴδιο τὸ Φανάρι σὲ σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ, οἱ Τοῦρκοι εἶναι καταφανῶς ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ τηρεῖ σιγὴ ἰχθύος γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν χριστιανῶν στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἔχει χαρακτηρίσει δημόσια καὶ ἐπίσημα πὼς τὸ Κοράνι εἶναι…ἱερὸ βιβλίο!
.               Ἐκτὸς δηλαδὴ ἀπὸ τὴν προώθηση τῆς ἕνωσης τῶν «ἐκκλησιῶν» στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Τουρκία, ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, θὰ ἔχουμε ἕνα ἀκόμα βῆμα πρὸς τὴν θρησκευτικὴ πολτοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ παράλληλα νέα ὤθηση στὴν ἰσλαμικὴ ἐπεκτατικότητα πρὸς τὸν χριστιανικὸ κόσμο. Ὅλα δηλαδὴ βαίνουν ἄριστα γιὰ τὴν Νέα Τάξη καὶ τὴν Παγκοσμιοποίηση. Ἄλλωστε ὁ Πάπας ξέρει πολὺ καλὰ τὴν «δουλειά» του καὶ ὅπως φαίνεται ὁ Πατριάρχης συνεργάζεται ἄριστα μαζί του. Ἔτσι μέ… ἕνα σμπάρο δύο τρυγόνια!

Ἀλλοίμονό μας!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

 

ΠΗΓΗ: efenpress.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΑΝΑΔΥΘΗΚΕ» ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
«ΑΝΑΔΥΘΗΚΕ» ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.              Τὴν πολὺ σημαντικὴ μὲ μεγάλη θρησκευτικὴ σημασία ἀνακάλυψη μίας πρότυπης πρωτοχριστιανικῆς ἐκκλησίας κατὰ τὴν περίοδο τῆς πρώτης ἐξάπλωσης τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Μικρὰ Ἀσία, ἔκανε γνωστὴ μὲ σχετικὸ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Cumhuriyet.
.              Τὸ ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ γεγονὸς ἔρχεται σὰν ἀκόλουθο μίας σειρᾶς παρόμοιων ἀνακαλύψεων ποὺ σηματοδοτοῦν τὴν ἀνάδυση κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὸ σκοτάδι ὅλης τῆς χριστιανικῆς ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὴν σύγχρονη Τουρκία, μὲ ὅ,τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ ὅλες τὶς σύγχρονες ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχή, ὅπου ὁ θρησκευτικὸς παράγοντας ἔχει ἀναδειχθεῖ σὰν βασικὸς παράγοντας τῶν ἐξελίξεων.
.              Συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρεται στὸν τουρκικὸ τύπο, στὴν περιοχὴ τοῦ Eskipazar, τῆς περιφέρειας τοῦ Karabuk, βορειοδυτικὰ τῆς Κασταμονῆς στὸν εὐρύτερο δυτικὸ Πόντο, ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μία πρωτοχριστιανικὴ ἐκκλησία ποὺ ἀνάγεται στὸν πρῶτο μετὰ Χριστὸν αἰώνα καί, ὅπως ἀναφέρεται, ὁλοκληρώθηκε τὸν ὄγδοο μετὰ Χριστὸν αἰώνα στὴν βυζαντινὴ πόλη Ἀδριανούπολη τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐκκλησία αὐτή, σύμφωνα πάντα μὲ τὰ ἴδια τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, εἶναι κοσμημένη μὲ χαρακτηριστικὰ βυζαντινὰ ψηφιδωτὰ ποὺ προδίδουν καὶ τὸν ἑλληνορθόδοξο χριστιανικό της χαρακτήρα σὲ μία περιοχὴ ὅπου ὁ χριστιανισμὸς εἶχε ἐπικρατήσει ἀπόλυτα σὲ ὅλη τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἔγινε ὁ φάρος τῆς οἰκουμενικῆς του διάστασης σὲ ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο. Τὰ ψηφιδωτὰ τῆς ἐκκλησίας ἔχουν πολὺ μεγάλη ἀρχαιολογικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἄξια καὶ συγκρίνονται μὲ τὰ περίφημα ψηφιδωτὰ τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου, ποὺ ἀνακαλύφθηκαν στὴν ἑλληνιστικὴ πόλη Zeygma, στὴν περιοχὴ τῆς Ἀντιοχείας. Ὅπως ἀνακοίνωσαν οἱ ἐρευνητές, Ersin Celikbas, ἀρχαιολόγος τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Karabuk καὶ ὁ Vedat Keles τοῦ πανεπιστημίου τῆς Σαμψούντας, ἡ ἀξία τῶν ψηφιδωτῶν αὐτῶν εἶναι ἀνεκτίμητη καὶ ἦρθαν στὸ φῶς μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ ἐργασία, ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 2010 καὶ συνεχίστηκε μέχρι σήμερα.
.              Σχετικὰ μὲ τὴν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, ὅπως ἀναφέρουν οἱ Τοῦρκοι ἐρευνητές, ἀποτελεῖ ἕνα σπάνιο δεῖγμα πρωτοχριστιανικῆς ἐκκλησίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τὸ κτίσμα τῆς ὁποίας ὁλοκληρώθηκε, ὅταν εἶχε ἐπικρατήσει ὁριστικὰ ὁ χριστιανισμός. Ἕνα ἀπὸ τὰ ψηφιδωτὰ αὐτὰ παριστάνουν τὰ τέσσερα Εὐαγγελία μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ παρομοίωση τῶν τεσσάρων παραστάσεων ἀπὸ τὸ ζωικὸ καὶ ἀνθρώπινο βασίλειο, (δηλαδὴ ταῦρος, λέων, ἀετὸς καὶ ἄνθρωπος), ἐνῶ ἕνα ἄλλο ψηφιδωτὸ παριστάνει τὸν παράδεισο καὶ τὸ ἀθάνατο ὕδωρ ποὺ ρέει ἐκεῖ. Ἡ ἀνακοίνωση τῶν Τούρκων ἐρευνητῶν τονίζει τὴν μεγάλη ἀξία τῆς ἀνακάλυψης αὐτῆς τῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησίας καὶ πὼς ἐλπίζουν νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἀνακαλύψεις, γιὰ νὰ ἔρθουν στὸ φῶς καὶ ἄλλα εὑρήματα ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ στὴν περιοχή, πού, ὅπως φαίνεται, βρίθει χριστιανικῶν εὐρημάτων.
.              Ἡ ἀνακάλυψη αὐτὴ ἔρχεται μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ καὶ ἄλλων ἀνακαλύψεων ἑλληνορθοδόξων εὑρημάτων σὲ ὅλη τὴν Μικρὰ Ἀσία, ὅπως ἡ μεγαλοπρεπὴς ἐκκλησία τῆς Νικαίας, ποὺ βρέθηκε κάτω ἀπὸ τὰ νερὰ τῆς ὁμώνυμης λίμνης, ἡ βυζαντινὴ ἐπισκοπὴ τῆς βυζαντινῆς πόλης Μείζου, κοντὰ στὴν Ἄγκυρα μὲ περίτεχνο ναὸ βυζαντινοῦ ρυθμοῦ τύπου Ἁγίας Σοφίας, σταθμὸς τῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Κυζίκου, τὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Σκέπης στὸν Βόσπορο, ἡ χαμένη νῆσος Βόρδονες τῶν Πριγκηποννήσων, ὅπου ὑπῆρχε τὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τῶν Ἀρμενιακῶν μὲ τὸν τάφο τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσας στὴν Σμύρνη, τὸ κελὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὰ Kilistra τοῦ Ἰκονίου, ὁ ἱστορικὸς ναὸς μὲ τὸ «Μαρτύριο» τῆς Νικαίας, ἡ μεγάλη χριστιανικὴ ἐπιγραφή, «ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΕ ΤΩ CΩ ΔΟΥΛΟ CΟΥ» στὸ Ντενιζλὶ τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας ποὺ ἡ ἀποκάλυψή της προκάλεσε τὸ δέος στοὺς Τούρκους, ὅπως καὶ τὸ ἀπὸ τὸν ἑνδέκατο αἰώνα «Σκήνωμα τῆς Καλόγριας», στὴν κοιλάδα Ihlara τῆς Καππαδοκίας καὶ ἄλλα πολλὰ γιὰ μία ὁλοκληρωμένη παρουσίαση τῶν ὁποίων ἐπιφυλασσόμαστε στὸ μέλλον.

 

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

 

 

,

Σχολιάστε

Η ΜΑΝΤΙΛΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ καὶ …Ο «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!

Φοράει μαντίλα καὶ στὶς μαθήτριες ὁ Ἐρντογάν

ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅσοι ἔχουν Ταυτότητα ἢ τὴν ξαναβρίσκουν, θὰ ἐπιζήσουν. Ὅσοι θαλασσοδέρνουν μέσα στὶς ἀποτυχημένες “προοδευτικότητες” καὶ ἐνδίδουν στὰ σχεδιασμένα προγράμματα ἀλλοτριώσεως, εἰδικότερα δὲ στὸ ξεχαρβάλωμα τῆς Παιδείας,  θὰ ζήσουν τὸν «συνωστισμὸ» τῆς Ἱστορίας. Ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἐπιλέξει ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια τὴν δεύτερη   ἐναλλακτική: … Τὸν «συνωστισμό»!

.             Τὰ «δεδομένα» τῆς κοσμικῆς Τουρκίας τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ θυσιάζονται πλέον τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο στὸν βωμὸ τῆς ἰσλαμοποίησης ὑπὸ τὸν Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
.        Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ κυβέρνηση Ἐρντογὰν μὲ συντονισμένες κινήσεις ἔχει πολλαπλασιάσει τὰ ἰσλαμικὰ σχολεῖα στὴν Τουρκία, ἐνῶ τ θρησκευτικ εναι ποχρεωτικ μάθημα γι λους τους μαθητς νεξαρτήτως… θρησκεύματος.
.             Ἡ «νέα ἐποχή», ποὺ ἐγκαινίασε ὁ Ἐρντογὰν μὲ τὴ θριαμβευτικὴ μετακίνησή του στὴν προεδρία, ἔρχεται νὰ συνοδευτεῖ κι ἀπὸ νέα μέτρα προώθησης τῆς ἰσλαμικῆς ἀτζέντας τοῦ κυβερνῶντος Κόμματος Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (AKP).
.             Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης Μπουλὲντ Ἀρίντς ἀνακοίνωσε ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, ἔπειτα ἀπὸ συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, πὼς ἡ κυβέρνηση δίνει πλέον τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ τὴν εἴσοδο τῆς ἰσλαμικῆς μαντίλας καὶ στὰ τουρκικὰ σχολεῖα (μετὰ τὰ πανεπιστήμια καὶ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου).
.             Στὸ ἑξῆς, λοιπόν, ὅλες οἱ μαθήτριες ἀπὸ δέκα ἐτῶν καὶ ἄνω (μετὰ τὴν Ε´ Δημοτικοῦ) θὰ μποροῦν, ἐὰν φυσικὰ τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο φορώντας μαντίλα. Ὁ Ἀρίντς (κολλητός τοῦ Ἐρντογὰν καὶ συνιδρυτὴς τοῦ AKP, μεταξὺ ἄλλων) δὲν παρέλειψε νὰ προσθέσει πὼς ἔτσι ἱκανοποιεῖται πλέον ἕνα πάγιο αἴτημα τῆς μαθητικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία «ἀδημονοῦσε» γιὰ τὴν ἄρση τῆς συγκεκριμένης ἀπαγόρευσης καὶ πλέον πανηγυρίζει μὲ «ἐνθουσιασμό».

Ἐκδημοκρατισμός…

.             Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἐντάσσει τὴν «ἀποκατάσταση τῆς μαντίλας» στὸ γενικότερο πακέτο-πρόγραμμα ἐκδημοκρατισμοῦ ποὺ πρωτο-ἀνακοίνωσε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013, μὲ στόχο… τὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς Νταβούτογλου ἔσπευσε, ἄλλωστε, νὰ χαιρετίσει τὴν εἴσοδο τῆς μαντίλας στὰ σχολεῖα ὡς πράξη «ἐκδημοκρατισμοῦ».
.             Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἐρντογάν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, βλέπουν τὴν ἐν λόγῳ κίνηση ὡς ἄλλο ἕνα καρφὶ στὸ φέρετρο τοῦ κοσμικοῦ χαρακτήρα τοῦ τουρκικοῦ κράτους… καὶ ἔχουν σοβαροὺς λόγους νὰ ὑποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ ἰσλαμικὰ/θρησκευτικὰ γυμνάσια-λύκεια (τὰ γνωστὰ καὶ ὡς imam-hatip) ἔχουν, ὑπὸ τὶς συντονισμένες κινήσεις τῆς κυβέρνησης Ἐρντογάν, πολλαπλασιαστεῖ στὴν Τουρκία.
.             Παράλληλα, αὐτὰ ἔχουν προωθηθεῖ (διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ) στὸ κέντρο τῆς τουρκικῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ὡς «αὐτόματος» προορισμὸς γιὰ δεκάδες χιλιάδες ἀποφοίτους τοῦ Δημοτικοῦ ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, ἀκόμη δηλαδὴ καὶ γιά… Ἑβραίους, ἀλεβίτες καὶ γενικότερα μὴ-μουσουλμάνους, οἱ οἰκογένειες τῶν ὁποίων φυσικὰ διαμαρτύρονται, καθὼς δὲν ἐπέλεξαν νὰ στείλουν τὰ παιδιά τους σὲ θρησκευτικὸ σχολεῖο.
.             Δὲν εἶναι τυχαῖο, βέβαια, πὼς αὐτὸς ποὺ χτίζει καὶ προωθεῖ τὰ ἐν λόγῳ σχολεῖα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ υἱὸς τοῦ προέδρου, Μπιλὰλ Ἐρντογάν, ὡς διευθύνων τοῦ ἱδρύματος γιὰ τὴ νεολαία καὶ τὴν ἐκπαίδευση «TURGEV».
.             Σημειώνεται πὼς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ἐν προκειμένῳ ἡ διδασκαλία-θεώρηση τοῦ σουνιτικοῦ ἰσλὰμ) εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τους μαθητὲς στὰ σχολεῖα τῆς Τουρκίας… ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἔχει ὁδηγήσει μάλιστα στὴν καταδίκη της χώρας ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR). «Ἡ τουρκικὴ κοινωνία ἐπιστρέφει πίσω στὸν Μεσαίωνα», καταγγέλλουν ἀπὸ τὴν πλευρά τους κάποια συνδικάτα δασκάλων, τὰ ὁποῖα μάλιστα παρουσιάζονται ἀποφασισμένα νὰ κινηθοῦν δικαστικὰ ἐναντίον τῶν «ἀντισυνταγματικῶν» ἀποφάσεων τῆς κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ!

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ. Πορφύρης/Π. Σταφυλᾶ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὴν ἴδια ὥρα ἐν Ἑλλάδι  «συζητᾶμε» γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (ποιά ἡ σχέση τῆς τουρκικῆς μὲ τὴν ἀραβική;) καὶ τῶν Θρησκευτικῶν…!

.           Ὁ νεοεκλεγεὶς πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὸν πιστό του Πρωθυπουργὸ  Ahmet Davutoglu, ἐγκαινιάζει τὴ θητεία του μὲ μία ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση. Πρόκειται γιὰ νόμο ποὺ εἶχε ψηφιστεῖ ἀπὸ τὸν περασμένο χρόνο καὶ θὰ ἐφαρμοσθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὸ σχολικὸ ἔτος 2014/15. Ἀφορᾶ στὴν ὑποχρεωτικὴ παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας καὶ τὴ διδασκαλία τῆς ἀραβικῆς ὡς δεύτερης γλώσσας γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου ἐκ τοῦ πρωτοτύπου. (asia news 15/09/14)
.             Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰσλὰμ ἀφορᾶ σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης, πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια. Μέχρι τώρα μόνο οἱ Θρησκευτικὲς Ἀνώτερες Σχολὲς προσέφεραν τέτοιου εἴδους παιδεία.
.             Τὸ ἀρμενικὸ σχολεῖο μὲ 2000 μαθητὲς καὶ τὸ ὀρθόδοξο μὲ 200 μαθητὲς (Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ Ἁσσύριους τῆς Τουρκίας), εὐτυχῶς ἀπαλλάσσονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὑποχρέωση. Ὅμως, οἱ ὑπόλοιπες τουρκικὲς οἰκογένειες, ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν διδασκαλία τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας στὰ παιδιά τους, δὲν ἔχουν καμία ἐπιλογή. Ἡ ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση, ποὺ ἁπαλλάσσεται τῆς ὑποχρέωσης, ἀποτελεῖ  προνόμιο τῆς ἄρχουσας τάξης λόγῳ τῶν ὑπέρογκων διδάκτρων.
.             Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα  Radikal , “ὁ τουρκικὸς λαὸς πρέπει νὰ καταλάβει ὅτι τὸ 52% τῶν Τούρκων ποὺ ψηφίζει τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογὰν σὺν τὸ 10% ποὺ ἀνήκει στὸ ὑπερεθνικιστικὸ κόμμα, πιστεύει στὸ Ἰσλάμ” .
.             Τὰ ἑκατομύρια τῶν Κούρδων ἀλεβιτῶν, τῶν τούρκων ἀλαουιτῶν, τῶν κρυπτοχριστιανῶν, ἀρμένιων ἢ ἄλλης καταγωγῆς καταδικάζονται σὲ μία ὁμογενοιοποίηση ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν  τουρκικὴ γλώσσα τώρα τοὺς ἐπιβάλλει καὶ τὴν ἰσλαμικὴ θρησκεία.
.               Τὸ ἄλλο θέμα ποὺ προκύπτει, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ Asia News εἶναι τὸ τί θὰ γίνει μὲ τοὺς 200 000 πρόσφυγες χριστιανοὺς ἀπὸ Συρία ποὺ βρίσκονται ἀκόμα στὸ τουρκικὸ ἔδαφος καὶ τῶν ὁποίων τὰ παιδιὰ ὀφείλουν νὰ πᾶνε σχολεῖο καὶ νὰ παρακολουθήσουν ὑποχρεωτικὰ τὸ μάθημα.

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

, ,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΧΑΡΑΖΟΝΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ (ἐκστασιαμένους “Ἕλληνες” τηλεθεατές): «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΕΒΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΒΕΒΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Ἐνῶ ἐδῶ στὴν χώρα μας τὰ μεγάλα τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς ἠλιθιοποίησης τῶν Νεοελλήνων πληρώνουν ἑκατομμύρια δολάρια στοὺς Τούρκους, γιὰ νὰ προβάλλουν τὶς τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σειρὲς τῆς ἀποβλάκωσης, στὴν Τουρκία μία καινούργια τουρκικὴ τηλεοπτικὴ σειρὰ βεβηλώνει μὲ τὸν πιὸ ἀποτροπιαστικὸ τρόπο, (ἀπὸ ὁμολογία τουρκικῆς ἐφημερίδας ), μία ἱστορικὴ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία τῆς Καππαδοκίας.
.           Ὅπως ἀναφέρει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Yeni Safak, σὲ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο της μὲ τὸν πολὺ χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Dizi setinde tarihi ayip», ὁ ὁποῖος ὁμολογεῖ μία «Ἱστορικὴ ντροπὴ» τῆς τουρκικῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς, ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας, στὴν πόλη τῆς Νεάπολης τῆς Καππαδοκίας, ὅπου ὑπῆρχε μεγάλη καὶ ἀνθοῦσα ἑλληνορθόδοξη κοινότητα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν, ἔχει παραβιαστεῖ καὶ βεβηλωθεῖ ἀπὸ σκηνὲς ἀπάνθρωπης βίας. Συγκεκριμένα τὸ δημοσίευμα ἀναφέρεται στὴν ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγιᾶς στὸ Νεβσεχίρ, ποὺ λειτουργοῦσε μέχρι τὸ 1924, ὅταν μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τοὺς ἑλληνορθόδοξους κατοίκους ποὺ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν πατρογονική τους ἑστία. Τὴν περίοδο τοῦ 1950 -1983 ἡ ἐκκλησία εἶχε μετατραπεῖ σὲ φυλακὲς ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ στὴν συνέχεια ἐγκαταλείφθηκε κυριολεκτικὰ στὴν τύχη της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάσει σημεῖα ὁλικῆς κατάρρευσης. Ἀπὸ τὸ 1986 καὶ μετά, ἄρχισε νὰ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν ἱστορικὴ καὶ τουριστικὴ ἀξία της καὶ ἄρχισαν κάποια ἔργα ἀναστύλωσης καὶ ἀνακαίνισής της ἀλλὰ στὴ συνέχεια, προφανῶς λόγῳ ἔλλειψης οὐσιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος, τὰ ἔργα σταμάτησαν.
.           Τὸ σκάνδαλο ξέσπασε, ὅταν τὸ τουρκικὸ κανάλι, Fox TV, ἄρχισε τελευταία τὰ γυρίσματα μίας καινούργιας τηλεοπτικῆς σειρᾶς μὲ τὸν τίτλο, «Emanet», δηλαδή «Παρακαταθήκη». Ὅπως ἀναφέρεται, οἱ δημιουργοί τῆς σειρᾶς, σκηνοθέτης, καμεραμὰν καὶ ἠθοποιοί, διάλεξαν τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐκκλησίας γιὰ νὰ γυρίσουν σκηνς χαρακτηριστικς τουρκικς βίας μ αμα κα πολ ξύλο, πο τς βλέπουμε κα στ σήριαλ πο προβάλλονται στς λληνικς τηλεοπτικς θόνες κα μ τ ποῖα κστασιάζονται βλακωδς ο λληνες τηλεθεατές. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ καναλιοῦ, γιὰ νὰ γυρίσουν τὶς σκηνὲς αὐτές, κατέστρεψαν τὶς σιδερένιες μπάρες ποὺ εἶχαν τοποθετηθεῖ γιὰ νὰ προστατευόσουν τὸν ἐξωτερικὸ περίγυρο τῆς ἐκκλησίας καὶ ἀφοῦ παραβίασαν τὶς θύρες, εἰσέβαλαν μέσα καὶ ἄρχισαν τὰ γυρίσματα. Οἱ σκηνὲς ποὺ τραβήχτηκανν ἀποτελοῦν ἂν μή τι ἄλλο μία αἰσχρὴ βεβήλωση γιὰ τὸν ἱερὸ χῶρο μίας ἱστορικῆς ἐκκλησίας ποὺ κτίστηκε, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικὲς πληροφορίες, τὸ 1849 καὶ μέχρι τὸ 1924 λειτουργοῦσε ἀνελλιπῶς γιὰ τὸ ἑλληνορθόδοξο ποίμνιο τῆς καπαδοκικῆς πόλης τῆς Νεάπολης, (τουρκικὰ Νεβσεχίρ).
.           Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε τὴν προσοχὴ κάποιων τοπικῶν παραγόντων καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ «Ἱδρύματος Ἔρευνας καὶ Προστασίας Πολιτιστικῶν Κτισμάτων» τῆς Καππαδοκίας, Mukremin Tokmak, προχώρησε σὲ καταγγελία στὴν τοπικὴ εἰσαγγελία γιὰ τὴν παράνομη, ὅπως ἀνέφερε, παραβίαση τοῦ ἱστορικοῦ ναοῦ καὶ κυρίως γιὰ τὶς σκηνὲς ἀνείπωτης βίας ποὺ γυρίστηκαν στὸ ἐσωτερικό του βεβηλώνοντας τὸν χῶρο. Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴν καταγγελία, «Tahribat cok buyuk», δηλαδή, «Ἡ καταστροφὴ εἶναι πολὺ μεγάλη» καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐπέμβει ἀμέσως ἡ τοπικὴ εἰσαγγελία καὶ νὰ λάβει τὰ κατάλληλα μέτρα, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ ἱεροσυλία καὶ ἡ βεβήλωση τοῦ ἱεροῦ χώρου μὲ τὴν παράλληλη οἰκιστικὴ καταστροφή του.

.           Καὶ ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ στὴν Τουρκία γιὰ χάριν τῶν τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν ποὺ προβάλουν καὶ καλλιεργοῦν μία χαρακτηριστικὴ βία, ἐδῶ στὸ Ἑλλαδιστὰν τὰ μεγάλα ἑλληνικά (;;;) κανάλια προχωροῦν ἀκάθεκτα καὶ συνεχίζουν νὰ μᾶς πλημμυρίζουν μὲ τὶς τουρκικὲς τηλεοπτικὲς ἀθλιότητες δίνοντας ἑκατομμύρια στοὺς Τούρκους παραγωγούς, πρὸς δόξαν τοῦ ἑλληνικοῦ «πολιτισμοῦ» τῆς τουρκικῆς βλακείας καὶ ἀθλιότητας.

Γιασιασὶν Γιουνανιστάν!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15ος – 21ος ΑΙΩΝΑΣ –ἀπό τήν Ἅλωση στήν Ἀνάσταση! (Ὁ Ν. Χειλαδάκης στὸ Ἱ. Κοιν. Ὁσ. Νικοδήμου) «Ἡ Τουρκία εἶναι σήμερα ἕνα ἡφαίστειο πού ἀνά πᾶσα στιγμή μπορεῖ νά ἐκραγεῖ»

ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΜΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ…

τοῦ περιοδικοῦ τῶν Φίλων τοῦ Ἱ. Κοινοβίου Ὁσ. Νικοδήμου
Γουμενίσσης

.         Στίς 27 Μαΐου τοῦ 2014, στό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου πραγματοποιήθηκε, ὅπως κάθε χρόνο, ἐκδήλωση γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης. Ἦταν ἕνα ἱερό Μνημόσυνο ἀφιερωμένο στή μνήμη τῶν προγόνων μας. ΜΝΗΜΟΣ.Μιά ἀπότιση φόρου τιμῆς πρός ὅλους ἐκείνους πού θυσιάσθηκαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Ρωμιοσύνης κατά τήν μακρόχρονη πορεία τοῦ μαρτυρικοῦ Γένους μας.
.         Πρῶτα «συναντηθήκαμε» μέ τούς ἀθάνατους νεκρούς μας μέσα στό Μυστήριο τῆς θείας Λειτουργίας. Στή συνέχεια «ἀνάψαμε» ἕνα κερί στή μνήμη τους μέ τό ἱερό Μνημόσυνο πού τελέσαμε. Καί ὕστερα συγκεντρωθήκαμε στό Ἀρχονταρίκι νά ἀκούσουμε ἀπό τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή κάτι σχετικό μέ τήν ἡμέρα, μέ σκοπό νά συντηρήσουμε τήν ἱστορική μνήμη μας. Γιά νά διατηρήσουμε ἄσβηστη μέσα μας τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Γένους μας. Γιά νά ἐκπληρώσουμε ἴσως ἔτσι ἕνα ὀφειλόμενο χρέος ἀπέναντι στίς ψυχές τῶν προγόνων μας…
.         Καί πράγματι, μέσα στήν ζοφερή περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν μας, ὅπου τά πάντα λειτουργοῦν θέλοντας θαρρεῖς νά μᾶς ὑποτάξουν στήν ἀπελπισία, ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Νικολάου Χειλαδάκη ἦρθε σάν ἕνας ζείδωρος ἄνεμος, πού φύσηξε ἀπό τήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου καί ἔφθασε ὥς ἐδῶ. Ἕνας ἄνεμος ἐλπίδας, πού ἤχησε σάν «φωνή αὔρας λεπτῆς» καί χαΐδεψε εὐχάριστα τά αὐτιά μας. Μιά φωνή αἰσιοδοξίας πού ἦρθε νά ἀναθερμάνει τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα τοῦ Γένους μας καί νά δώσει ξανά φτερά στά ἀποκαμωμένα ὄνειρα τῆς φυλῆς μας…
.         Πρωτοτύπησε ὁ φετινός ὁμιλητής. Δέν στάθηκε τόσο στά γεγονότα τοῦ παρελθόντος (λίγο-πολύ γνωστά) πού ὁδήγησαν στήν ἅλωση τῆς Πόλης. Ἑστίασε κυρίως τήν προσοχή τοῦ ἀκροατηρίου του (πού τόν παρακολουθοῦσε μέ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον), σέ τρέχουσες καθημερινές ἐξελίξεις καί γεγονότα, τά ὁποῖα γιά λόγους σκοπιμότητας δέν βλέπουν συνήθως τό φῶς τῆς δημοσιότητας καί δέν γίνονται εὐρέως γνωστά! Ὁ κ. Χειλαδάκης, ὡς δημοσιογράφος καί συγγραφέας καί ἔχοντας ἐπίσης –ὡς τουρκολόγος– ἐφόδιο τήν πολύ καλή γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας, παρουσίασε στούς ἀκροατές του (μέ τήν ὁμιλία του καί τήν προβολή ἀποκλειστικῶν βιντεοταινιῶν), μιά εἰκόνα τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Ἡ ἐπισταμένη καί καθημερινή παρακολούθηση ὅλων τῶν ἐξελίξεων στή γειτονική χώρα ἐκ μέρους τοῦ κ. Χειλαδάκη, τοῦ ἔδωσαν τό δικαίωμα νά μιλήσει γιά μιά Τουρκία ἡ ὁποία, σήμερα, ζεῖ μέσα στήν ἀνασφάλεια καί τόν φόβο ἐπικείμενων ἐξελίξεων πού θά ἔχουν ὡς ἄμεση συνέπεια τήν ἴδια τήν ὕπαρξή της! Μιᾶς Τουρκίας, ἡ ὁποία μέ ἀφορμή κάποια ἀποκαλυπτικά σημεῖα πού συνέβησαν καί συμβαίνουν μέσα στόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀλλά καί κάποιων νέων δεδομένων –σέ πολιτικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο– , πού ἀρχίζουν νά διαμορφώνονται στό ἐσωτερικό τῆς χώρας τόν τελευταῖο καιρό, ζεῖ μέ τό ἄγχος μιᾶς ἐπικείμενης διάλυσής της! Ἡ Τουρκία εἶναι σήμερα ἕνα ἡφαίστειο πού ἀνά πᾶσα στιγμή μπορεῖ νά ἐκραγεῖ, τόνισε χαρακτηριστικά ὁ κ. Χειλαδάκης…
.         Στήν ὁμιλία του ὡστόσο ὁ κ. Χειλαδάκης ἐπεσήμανε παράλληλα ὅτι ὑπάρχει κάτι πού πρέπει νά μᾶς ἀνησυχεῖ. Ἡ ἐπικίνδυνη ἡφαιστειώδης κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στή χώρα αὐτή, μπορεῖ κάποια στιγμή νά ἐκτονωθεῖ μέ ἀποδέκτη τόν πιό ἀδύναμο γείτονα πού βρίσκεται δίπλα της. Καί ὁ γείτονας αὐτός εἶναι ἡ Ἑλλάδα… (Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὑπάρχει ἕνας ἀκήρυχτος πόλεμος Ἑλλάδας– Τουρκίας, μοναδικός στά παγκόσμια ἱστορικά χρονικά, μέ τίς καθημερινές καί ἀλλεπάλληλες ἀεροπορικές ἐμπλοκές καί ἀερομαχίες μέ τούς Τούρκους στό Αἰγαῖο!!!).
.         Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι βρισκόμαστε σέ μιά πολύ κρίσιμη ἱστορική περίοδο. Ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύουν ἄμεσα!! Ἄν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν κατάσταση, ἄν δέν ἀντιδράσουμε, ἐνῶ θά καταρρέουν ἐκεῖνοι στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ἐμεῖς θά θρηνοῦμε τήν δεύτερη Κωνσταντινούπολη!! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό τελευταῖο ὀχυρό ἐνάντια στήν παγκοσμιοποίηση–εἶπε– καί αὐτό τό ὀχυρό θέλουν νά τό ἐξουδετερώσουν!!
.         Πιστεύω ὅμως–κατέληξε τόν λόγο του ὁ κ. Χειλαδάκης– αὐτό τό πολύ ἐλπιδοφόρο πού εἶπε ὁ π. Παΐσιος, ὅταν τόν ρώτησαν γιά τό μέλλον τῆς χώρας μας καί γιά τή Νέα Τάξη πραγμάτων. Εἶχε πεῖ: «Ἔχουν αὐτοί τά σχέδιά τους, ἀλλά ἔχει καί ὁ Θεός τά δικά Του»…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15ος – 21ος ΑΙΩΝΑΣ
–ἀπό τήν Ἅλωση στήν Ἀνάσταση!

(Παρατίθενται ἐδῶ περιληπτικά τά κυριότερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Νικολάου Χειλαδάκη ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στίς 27 Μαΐου τοῦ 2014 στό Ἱερό Κοινόβιο. Οἱ ἀναφορές τοῦ ὁμιλητῆ στηρίζονται σχεδόν ἀποκλειστικά σέ τουρκικές πηγές καί δημοσιεύματα)

Χειλαδάκης- άλωση.         Ἕνας πολύ γνωστός Τοῦρκος ἱστορικός, ὁ Halik Inalcik, σέ πρόσφατο δημοσίευμά του ἀναφορικά μέ τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (29 Μαΐου 1453), ἔκανε τήν ἑξῆς χαρακτηριστική παρατήρηση: Κατά τή διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς Πόλης καί κατά τήν ἀνάπαυλα τῶν μαχῶν, πολλοί στρατιῶτες τοῦ Σουλτάνου πήγαιναν κάτω ἀπό τά τείχη καί συζητοῦσαν μέ τούς ἀμυνομένους πού βρίσκονταν στίς ἐπάλξεις. Ἡ γλῶσσα στήν ὁποία διεξαγόταν ἡ συζήτηση ἦταν ἡ Ἑλληνική!! Αὐτό σήμαινε ὅτι τόσο οἱ ἐπιτιθέμενοι (οἱ στρατιῶτες τοῦ Σουλτάνου, οἱ γενίτσαροι) ὅσο καί οἱ ἀμυνόμενοι ἦσαν ἑλληνικῆς καταγωγῆς!!! Οἱ ἐπιτιθέμενοι κάτω ἀπό τά τείχη παρακαλοῦσαν τούς ἀμυνομένους νά παραδοθοῦν γιά νά σταματήσει ἡ αἱματοχυσία!!
.               Ὁ Ἰωσήφ Βρυέννιος (ὁ πνευματικός πατέρας τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ) εἶχε προφητεύσει τήν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης. Τοῦ ὑπέβαλαν τό ἐρώτημα, γιατί ἄραγε ὁ Θεός νά ἐπιτρέψει νά γίνει ἕνα τόσο μεγάλο κακό. Δέν ὑπῆρχαν ἔστω δέκα εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, οἱ προσευχές τῶν ὁποίων θά ἀπέτρεπαν τήν καταστροφή; Καί ἐκεῖνος ἀπάντησε τά ἑξῆς: Ὑπῆρχαν πολλοί εὐσεβεῖς, ἀλλά δυστυχῶς δέν ἔκαναν τίποτα. Εἶχαν ταυτιστεῖ μέ τήν θρησκευτική ἀποστασία τῆς ἐποχῆς–τήν ὁποία, δυστυχῶς, ὅπως τόνισε ὁ ὁμιλητής, τήν ξαναζοῦμε καί σήμερα! Ἡ τελευταία Λειτουργία στόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγινε, ὄχι ἀπό ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο, ἀλλά ἀπό ἕναν καρδινάλιο! Ἡ Κωνσταντινούπολη προδόθηκε! Ἀπό τό ἕνα μέρος ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἐξωμότες πού εἶχαν προσχωρήσει στόν Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ, καί ἀπό τό ἄλλο μέρος ἦσαν οἱ Δυτικόφιλοι πού εἶχαν προσχωρήσει στόν Πάπα! Αὐτή ἡ διπλή προδοσία ἦταν ἡ αἰτία γιά τήν ὁποία ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη! Καί δυστυχῶς ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα μέ τραγικές συνέπειες…

(Ὁ ὁμιλητής στό σημεῖο αὐτό τόνισε ὅτι παρόλη τήν ζοφερή κατάσταση τῶν ἡμερῶν μας, μιά καινούργια ἀνάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας ἔρχεται στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, πρόβλεψη τήν ὁποία στηρίζει στά παρακάτω γεγονότα:

.               Στίς 28 Ἰανουαρίου τοῦ 2014, σ’ ἕνα τζαμί ἔξω ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ἕνας ἱμάμης ἄρχισε νά διαβάζει τό Κοράνι. Τήν ὥρα ἐκείνη ἀποκαλύφθηκε στόν τροῦλο –γιατί τό τζαμί ἦταν ἐκκλησία– ἡ εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα!! Τό γεγονός αὐτό –ἀποτυπωμένο σέ φωτογραφία– ἐντυπωσίασε πολύ τούς Τούρκους πού ἔβλεπαν ἕναν χότζα νά διαβάζει τό Κοράνι καί πάνω ἀπό τό κεφάλι του νά δεσπόζει ὁ Παντοκράτωρ Ἰησοῦς Χριστός!!
.           Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες τουρκικές ἐφημερίδες, ἡ Sabah, ἔκανε ἕνα ἐντυπωσιακό ἀφιέρωμα γιά τόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας. Σ’ αὐτό τό δημοσίευμα γινόταν ἀναφορά στόν κρυμμένο Πατριάρχη πού βρίσκεται μέσα στήν Ἁγία Σοφία! (Πρόκειται γιά ἕναν θρῦλο πού τόν ἀναφέρουν οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμάνοι καί φαίνεται νά μοιάζει μέ τόν ἑλληνικό θρῦλο, τόν σχετικό μέ τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος τελοῦσε τήν θεία Λειτουργία κατά τή στιγμή πού εἰσέβαλαν οἱ Ὀθωμανοί μέσα στόν ναό. Τότε ἐκεῖνος, μαζί μέ τά Τίμια Δῶρα, μπῆκε μέσα σέ μιά μυστική πύλη, ἡ ὁποία παραμένει ἔκτοτε ἑρμητικά κλειστή…). Κάθε χρόνο, ἀναφέρει ἡ Sabah, στήν Ἀνάσταση τῶν χριστιανῶν –καί ἐδῶ εἶναι τό συγκλονιστικό– ἔξω ἀπό τήν πύλη αὐτή ἐμφανίζονται κόκκινα αὐγά!!!
Χειλαδάκης- άλωση (1).           Ὁ θρῦλος συμπληρώνεται ἀπό τήν προφητεία πού φοβίζει πολύ τούς Τούρκους, πώς ὅταν ἡ πύλη αὐτή κάποτε ἀνοίξει, τότε στόν ναό θά ἀκουστοῦν ξανά χριστιανικές ψαλμωδίες!!! Καί μόνο στήν ἰδέα ὅτι ἡ πύλη θά ἀνοίξει, αὐτό εἶναι κάτι πού δημιουργεῖ μεγάλο τρόμο στούς Τούρκους! (Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό τουρκικό κατεστημένο προσπαθεῖ σήμερα–ἕνεκα τῆς μεγάλης ἀνασφάλειας πού τό διακατέχει– νά μετατρέψει ξανά τόν ναό σέ μουσουλμανικό τέμενος!). Ἡ ἴδια ἐφημερίδα ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι μεγάλο δέος ἔχει προκαλέσει στούς Τούρκους καί ἡ ἀποκάλυψη ψηφιδωτῶν τοῦ ναοῦ (πού ἦσαν ὥς τώρα καλυμμένοι μέ σοβά), ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ψηφιδωτή εἰκόνα μέ τόν Χριστό πού ἔχει στά δεξιά τήν Μητέρα Του τήν Παναγία καί στά ἀριστερά Του τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Τό ψηφιδωτό αὐτό οἱ Τοῦρκοι τό χαρακτήρισαν «μωσαϊκό τῆς ἀποκάλυψης» καί ὁ συμβολισμός αὐτός φαίνεται νά ἔχει τεράστια ἐσχατολογική σημασία…
.           Ἐκεῖνο ὅμως πού συνετάραξε πραγματικά τούς Τούρκους ἦταν αὐτό πού συνέβη στίς 24 Ἰουλίου τοῦ 2009. Πρόκειται γιά τό ἐντυπωσιακό γεγονός τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἀγγέλου τῆς Ἁγίας Σοφίας (ἐφημερίδα «Χουριέτ»). Τό καλοκαίρι ἐκεῖνο γίνονταν κάποιες ἐργασίες στά ψηφιδωτά τοῦ τρούλου τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας αὐτῆς κάποιες ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἔπεσαν στό συγκεκριμένο σημεῖο τῶν ἐργασιῶν καί τότε ἐμφανίστηκε μιά, πραγματικά, ἐπιβλητικότατη καί καταπληκτική μορφή ἑνός ἀγγέλου, ἑνός Σεραφίμ, ἡ ὁποία δέσποζε πάνω στόν τροῦλο!
.          Ὁ ἐπίλογος τῆς καταπληκτικῆς αὐτῆς ὑπόθεσης γράφτηκε στίς 16 Αὐγούστου τοῦ 2009, ὅταν ἕνας πολύ γνωστός Τοῦρκος πολιτικός, ὁ Ὀλμάν Κουρτουλμούς, σέ μιά ὁμιλία του πού ἔκανε σέ ἕνα κλειστό στάδιο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀναφερόμενος στήν ἀποκάλυψη τοῦ ἀγγέλου τῆς Ἁγίας Σοφίας δήλωσε ὅτι ἡ ἀποκάλυψη αὐτή ἦταν ἕνα προμήνυμα –σέ συνδυασμό μέ τίς ἐξελίξεις γενικότερα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς– γιά τόν τελικό διαμελισμό καί τήν ὁριστική κατάρρευση τῆς σύγχρονης Τουρκίας!! Ὁ Κουρτουλμούς τόνισε ὅτι, τό γεγονός αὐτό τοῦ ἑξαπτέρυγου ἀγγέλου, ὅπως ἐμφανίστηκε στόν τροῦλο τῆς Ἁγίας Σοφίας, θά πρέπει νά μᾶς βάλει σέ μεγάλη ἀνησυχία, καί ἄν δέν λάβουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα, θά δοῦμε πολύ τραγικές στιγμές γιά τό μέλλον τῆς Κωνσταντινούπολης!!
.           Στίς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 2014, ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος Χασάν Γκιουλέν Καχραμάν (ἐφημερίδα Sabah) τόνισε σέ δημοσίευμά του ὅτι τά ψηφιδωτά πού ἐμφανίζονται στήν Ἁγια-Σοφιά δείχνουν τήν ἀναγκαιότητα ἐπιστροφῆς τῆς Κωνσταντινούπολης στή βυζαντινή κληρονομιά της! Καί τό πιό ἐντυπωσιακό: Πρότεινε, σάν πρῶτο σημαντικό βῆμα, νά ἀφαιρεθοῦν ὅλοι οἱ σοβάδες μέ τούς ὁποίους εἶχαν καλυφθεῖ τά ψηφιδωτά καί τά μωσαϊκά τοῦ ναοῦ μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης!! (Ἡ ἀπεικόνιση εἰκόνων καί Ἁγίων θεωρεῖται, ὡς γνωστόν, θανάσιμη ἁμαρτία γιά τό Ἰσλάμ. Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ ἴδιος τόλμησε καί τό πρότεινε ἐπίσημα!).

Χειλαδάκης- άλωση (2).           Ἕνας ἄλλος δημοσιογράφος (Hincal Ulun) τῆς ἴδιας ἐφημερίδας, ἐπικαλούμενος ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους Τούρκους βυζαντινολόγους, τόν Radi Dikici (ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά μέ τό Βυζάντιο), στίς 23 Μαρτίου τοῦ 2014 δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο μέ τόν τίτλο: «Μέσα στήν Ἁγία Σοφία “κρύβεται” ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ Ἁγία Ἑλένη, ὡς γνωστόν, μετά τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετέφερε ἕνα μεγάλο τμῆμα του ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν Κωνσταντινούπολη. Μέχρι τό 1204, ὅπως ἀναφέρουν ἱστορικές πηγές τίς ὁποῖες ὑποστηρίζει ὁ Τοῦρκος ἱστορικός, ὁ Τίμιος Σταυρός βρισκόταν σ’ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο μέσα στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ὅταν οἱ Σταυροφόροι κατέλαβαν τήν Κωνσταντινούπολη –ἄλλη ἀποφράδα ἡμέρα γιά τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία– ὁρισμένοι ἱερεῖς καί κάποιοι βυζαντινοί ἀξιωματοῦχοι τόν ἔκρυψαν σέ κάποιο μυστικό μέρος γιά νά μήν τόν βροῦν καί τόν ἁρπάξουν οἱ Φράγκοι. Κι ἐνῶ ἡ Κωνσταντινούπολη τελοῦσε ὑπό φραγκική κατοχή γιά περισσότερο ἀπό πενήντα χρόνια, ἐκεῖνοι πού γνώριζαν τό μυστικό, εἴτε πέθαναν εἴτε χάθηκαν κάτω ἀπό ἄλλες συνθῆκες. Τό μυστικό ὅμως παρέμεινε… μυστικό! Τό κρατάει, ἑπτασφράγιστο ἀκόμη, καί τό γνωρίζει μόνο ἡ ἴδια ἡ Ἁγια-Σοφιά! Καί ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά ἀποκαλυφθεῖ ὁ Τίμιος Σταυρός, αὐτό θά σημάνει τό τέλος–θά εἶναι δηλαδή τά ἔσχατα– γιά ἕνα τεχνητό κράτος, (δηλ. ἡ Τουρκία) πού τό ἵδρυσε ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ὁ πατέρας τῆς ἐθνοκάθαρσης τῆς Μ. Ἀσίας, ὁ σφαγέας ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων καί Ἀράβων Χριστιανῶν!!!
.           Τό ἄγχος ὡστόσο τῆς σύγχρονης Τουρκίας γιά τήν ἐπικείμενη διάλυσή της ἀρχίζει πλέον νά ἐκφράζεται καί ἀπό ἐπίσημα χείλη! Ὁ μεγάλος Τοῦρκος ἱστορικός Halik Inalcik (ἕνα πολύ σεβαστό πρόσωπο πού χαίρει μεγάλης ἐκτιμήσεως στήν Τουρκία) στίς 8 Μαρτίου τοῦ 2014 δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο πού δημιούργησε τρομερή αἴσθηση καί συγκλόνισε τή χώρα. Προειδοποιοῦσε τούς Τούρκους καί τούς συμβούλευε ταυτοχρόνως νά μήν ἐφησυχάζουν, διότι τά γεγονότα τῆς Κριμαίας ἔχουν ὡς κύριο στόχο τήν κάθοδο τῶν Ρώσσων στήν Κωνσταντινούπολη καί τά Στενά (ἐδῶ βέβαια ἀνακαλεῖ κανείς στή μνήμη του τήν σχετική προφητεία τοῦ π. Παϊσίου!), καί ἐπεσήμανε τόν μεγάλο κίνδυνο πού διατρέχει σήμερα ἡ Τουρκία ἀπό τίς ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία. Ἡ οὐκρανική κρίση, ὑπεστήριξε, ἔχει ὡς βασικό στόχο τήν ἴδια τήν Τουρκία καί τήν παρουσία τῆς Τουρκίας στή Μαύρη Θάλασσα. Ὁ βασικός στόχος τῶν Ρώσσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη καί ὁ Βόσπορος–τό παλιό ὄνειρο τῶν Ρώσσων– διότι καί γεωπολιτικά καί γεωστρατηγικά ἡ Ρωσσία ἔχει ἀνάγκη τῶν Στενῶν. (Μετά τά γεγονότα τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Κριμαίας ἔχει ἀρχίσει ἤδη μιά ἔντονη ἀντιπαράθεση στή Μαύρη Θάλασσα μεταξύ τοῦ ρωσσικοῦ καί τοῦ τουρκικοῦ παράγοντα).
.           Γιά τή διάλυση τῆς Τουρκίας ἀρχίζουν πλέον νά ὁμιλοῦν ἀνοιχτά καί Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι. Στίς 15 Μαρτίου τοῦ 2014 (ἐφημερίδα «Τζουχμουριέτ») δύο πρώην πρέσβεις τῆς Ἀμερικῆς στήν Τουρκία (οἱ πιό ἄριστα ἐνημερωμένοι γιά τά τουρκικά πράγματα) ἀνέφεραν ὅτι ἡ Τουρκία στούς ἑπόμενους μῆνες θά ἀντιμετωπίσει μιά φοβερή κρίση! Δεδομένης τῆς κρισιμότατης (στίς 10 Αὐγούστου τοῦ 2014) ἐκλογῆς–γιά πρώτη φορά ἀπό τόν λαό– Τούρκου προέδρου, θεωροῦν ἀναπόφευκτη τήν πτώση τοῦ Ἐρτογάν (πού εἶναι ὁ κυριότερος ὑποψήφιος), τήν ἔναρξη τρομερῶν ταραχῶν στό ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας καί τήν πολύ πιθανή, ἐν συνεχείᾳ, διάλυσή της!! Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι τήν θεωρία αὐτή τήν ὑποστηρίζει καί ὁ ἴδιος ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Ἐρτογάν, ὁ ὁποῖος στίς 19 Μαρτίου τοῦ 2014 προέβλεψε (μέ βάση τά γεγονότα πού ἐξελίσσονται στήν Τουρκία) ὅτι ἡ χώρα θά ὁδηγηθεῖ σέ ἕναν αἱματηρό ἐμφύλιο πόλεμο πού θά ἔχει ἄμεσες συνέπειες γιά τή συνοχή καί τήν ἑνότητα ἀλλά καί γιά τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τῆς Τουρκίας…

, , , ,

Σχολιάστε