Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Σύμβολα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚA ΣYΜΒΟΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή».

1.9.2017

Ἀθήνῃσι 31ῃ Αὐγούστου 2017

Πρός
Τόν Ἀξιότιμο
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας
καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,

.              Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σημερινή Της Συνεδρία ἔλαβε γνώση τῶν ἀναφορῶν δύο ὑπαλλήλων τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οἱ ὁποῖες, κατόπιν τῆς ἀρνητικῆς ἀντιδράσεως τῆς Διευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τό ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο σας νά τούς ἀπαντήσει, ἐάν ἀπαγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤ νά ἔχουν ἱερές εἰκόνες ἐπάνω στό γραφεῖο ἐργασίας τους. Η Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τήν ἀποστολή τῆς παρούσας, προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό δυσάρεστο συμβάν σέ βάρος τῶν δικαιωμάτων ἐργαζομένων, πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας. Προκαλοῦνται εὔλογες ἀπορίες : ἀπό τήν ἀπαγόρευση νά ὑποχρεωθεῖ κανείς νά ἀποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, θά φθάσουμε στήν ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νά καθιστᾷ ὁ καθένας ἐμφανές τό θρησκευτικό του συναίσθημα στό δημόσιο χῶρο ;
.            Ἡ διαμαρτυρία καί ἡ λύπη μας, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι θά παρασυρθοῦμε σέ ἐπίδειξη ἐμπάθειας. Ἡ ἠθική διαφορά τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας ἔγκειται στό ὅτι εὔχεται καί προσεύχεται «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς». Θεωροῦμε, γιά τόν λόγο αὐτόν, ἀξιέπαινη καί χριστιανική τήν στάση τῶν θιγόμενων ἐργαζομένων, οἱ ὁποῖες δέν ζήτησαν τήν ἄσκηση διώξεως κατά τῆς προϊσταμένης τους, εἰ μή μόνον νά ἀναγνωρισθεῖ ρητῶς ἀπό τόν ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στόν χῶρο ἐργασίας τους. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καί λαοῦ, συμπαρίσταται στό δίκαιο καί δημοκρατικό αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καί ἀναμένει τήν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καί τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου. Θά ἀποτελοῦσε ὠφέλιμη ὑπηρεσία στόν τόπο, ἐάν τό Ὑπουργεῖο σας μέ τήν παροῦσα εὐκαιρία ἀπεδείκνυε ὅτι εἶναι ἄξια προστασίας ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά ὅλους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅσο καί γιά τίς μειοψηφίες τῶν ἑτεροδόξων, ἐτεροθρήσκων ἤ τῶν μή θρησκευόντων.
.           Θά ἐνθυμεῖσθε πώς τόν Μάιο τοῦ 2009 στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι κατά τή διάρκεια σωματικοῦ ἐλέγχου ἀπό ἀστυνομικό σέ μουσουλμάνο καταστράφηκαν σελίδες τοῦ Κορανίου, πού εἶχε μαζί του ὁ ἐλεγχόμενος, εἶχαν προκληθεῖ βίαια ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρίν κἄν ἐξακριβωθοῦν οἱ συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ. Οἱ κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού προστατεύουν τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπό τίς προσβολές τοῦ ἑνός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως τοῦ ἄλλου, ἔχουν παρόντα καί ἰσχύοντα λόγο ὑπάρξεως. Καί ἡ δική μας ἀνεκτική στάση ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀπαλλάσσει τήν Πολιτεία ἀπό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει καί νά προστατεύει.
.            Κλείνοντας θά μᾶς ἐπιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἀπόπειρες ἀπό πολιτικές τάσεις, ἀκτιβιστικές ἑνώσεις ἤ δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας συνήθως ἐξαντλοῦνται σέ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἔλλειψη νηφαλιότητας, ἡ ἐπιθετικότητα, οἱ διακωμωδήσεις καί οἱ προσβολές, πού ἐκδηλώνουν κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δίδουν τήν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἀπογοητευμένους χριστιανούς, παρά γιά συνειδητοποιημένους ἄθεους, πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη τοῦ ἄλλου. Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατόν τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή νά προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία. Εἶναι καί αὐτή μία κατηγορία θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ μᾶλλον ἀπειλητικότερη γιά τήν κοινωνική συνοχή ἀπό τήν ἀτομική θρησκοληψία. Τό φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ, πού διεκδικεῖ καί ἐπαίνους προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδή ἀμφισβητεῖ τόν ἴσο σεβασμό τῶν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ἑπομένως, δέν ἀξίζει προστασίας.
.                Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό καί στίς ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.

Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

ΜΑΝΤΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΛΗ μετὰ πολλὲς δεκαετίες!

στορικ στιγμ στν τουρκικ θνοσυνέλευση:
Τρε
ς βουλευτίνες φόρεσαν μαντίλα

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὄχι ποὺ θὰ καθόντουσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ μηρυκάζουν τὶς ληγμένες ἀσυναρτησίες τῶν  ἡμετέρων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ λοιπῶν Ὑπασπιστῶν τοῦ Συνωστισμοῦ, ποὺ τὴν ἴδια ὥρα μεθοδεύουν τὴν καθαίρεση τῶν Συμβόλων. ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ!

16588618_2013_10_31T124313Z_1004578635_GM1E9AV1L3J01_RTRMADP_3_TURKEY_PARLIAMENT_HEADSCARF.limghandler.             Ἡμέρα ὁρόσημο ἦταν ἡ Πέμπτη γιὰ τὴν τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση, ἀφοῦ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ νεώτερη ἱστορία τοῦ τουρκικοῦ κράτους τρεῖς γυναῖκες βουλευτὲς ἔλαβαν μέρος στὴ συνεδρίαση φορώντας μαντίλα.
.             Στὴν τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση ὑπῆρχαν συγκεκριμένες παραδόσεις καὶ κανόνες ποὺ ἀπαγόρευαν τὴ μαντίλα γιὰ πολλὲς δεκαετίες, καθὼς ἐθεωρεῖτο ὡς σύμβολο κατὰ τοῦ κοσμικοῦ χαρακτήρα τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους.
.             Οἱ βουλευτίνες ἀνήκουν στὸ κυβερνῶν κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (AKP). Οἱ τρεῖς γυναῖκες δήλωσαν ὅτι ἡ ἀπόφασή τους στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
.             «Ἡ Τουρκία σημειώνει πρόοδο στὸ πεδίο τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν», ἀνέφερε ἡ Νουρτζὰν Νταλμπουντάκ. «Ἡ χώρα ἔθεσε τέλος σὲ μία “τεράστια ντροπή”», ὑποστήριξε ἡ ἴδια.
.             «Δὲν θὰ ἀφήσουμε τὴν Ἐθνοσυνέλευση νὰ γίνει ἀποκλειστικὸς χῶρος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος. Θὰ ἀντιταχθοῦμε στὴ νέα πρακτικὴ μὲ κάθε εὐκαιρία», εἶπε ἀντίθετα ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (CHP) Φαροὺκ Λόγογλου.
.             Τὰ δύο ἄλλα κόμματα τῆς Ἀντιπολίτευσης, τὸ Κόμμα Ἐθνικιστικῆς Δράσης (MHP) καὶ τὸ Κόμμα Εἰρήνης καὶ Δημοκρατίας (BDP), δήλωσαν πάντως ὅτι δὲν προτίθενται νὰ ἀντιδράσουν στὴν παρουσία βουλευτῶν μὲ μαντίλα.
.             Τὴν ἀπαγόρευση στὴ χρήση τῆς ἰσλαμικῆς μαντίλας στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες τῆς Τουρκίας κατήργησε πρόσφατα ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση, ρίχνοντας λάδι στὴ φωτιὰ τῆς πάγιας ἀντιπαράθεσης μὲ τοὺς κεμαλιστὲς ποὺ καταγγέλλουν τὸ μέτρο ὡς ἀπόδειξη τῆς προώθησης ἰσλαμικῆς ἀτζέντας ἐκ μέρους τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
.             Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐντάξει τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης στὸ «πακέτο ἐκδημοκρατισμοῦ» τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, κεντρικὸς ἄξονας τοῦ ὁποίου εἶναι μέτρα ποὺ συνιστοῦν ἄνοιγμα πρὸς τὴν κουρδικὴ κοινότητα.
.             Ἡ ἀπαγόρευση, ἡ ὁποία ἔχει τὶς ρίζες στὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀπέτρεπε πολλὲς γυναῖκες ἀπὸ τὸ νὰ ἐργαστοῦν σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἡ κατάργησή της παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ὡς ἄρση πολιτικῆς διακρίσεων.
.             Ἡ διαμάχη γύρω ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ μαντίλα βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ ἰσλαμιστῶν καὶ κεμαλιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τὸ ἰσλαμικῶν καταβολῶν κυβερνῶν κόμμα ὅτι ἐπιδιώκει νὰ διαβρώσει τὰ κοσμικὰ θεμέλια της δημοκρατίας ποὺ οἰκοδομήθηκε τὸ 1923 ἀπὸ τὸν Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ πάνω στὰ συντρίμμια τῆς ὀθωμανικῆς θεοκρατίας.

ΠΗΓΗ: tanea.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ»: ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ!

ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ «ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Repubblica: Μὲ τὰ ξαδέρφια μας τοὺς Ἕλληνες

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Σήμερα τὸ βράδυ ἡ ψυχὴ καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Λαοῦ μας θὰ «ἀνασυρθοῦν» καὶ θὰ συγκεντρωθοῦν γιὰ λίγο στὴν ΣΗΜΑΙΑ καὶ θὰ συσπειρωθοῦν ἀπέναντι σὲ μιὰ ἄλλη Σημαία: τὴν Γερμανική, ποὺ συμπυκνώνει συνειρμοὺς παλιοὺς καὶ καινούργιους…! Τελικῶς «σύμβολα» ὑπάρχουν. «Ἔστω» κι ἂν τὰ ἀνακαλύπτουμε στὸ ποδόσφαιρο. Κι αὐτὸ ὑπογραμμίζεται ὄχι φυσικὰ γιὰ τοὺς Ξυλοσχίστες καὶ Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως, ἀλλὰ γιὰ τοὺς Χαύνους ποὺ καταπίνουν ἀμάσητα τὰ ἰδεολογικὰ ὑποπροϊόντα καὶ τὴν…“παπαγαλίνη” ποὺ τοὺς ρίχνουν!

.          Μὲ ἕνα ἄρθρο ἔμπλεω συμπαθείας πρὸς τοὺς Ἕλληνες, ἡ ἰταλικὴ «La Repubblica» δίνει πολιτικὴ διάσταση στὸ σημερινὸ ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζει «ντέρμπι τῶν σπρέντ», ντέρμπι μεταξὺ φτωχῶν καὶ ἰσχυρῶν, σημειώνοντας πὼς οἱ Ἰταλοὶ ὑποστηρίζουν τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ νιώθουν πιὸ κοντὰ στὰ «ξαδέρφια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα» παρὰ στὴν Ἀνγκέλα Μέρκελ.
.          «Οἱ Γερμανοὶ ἐνάντια στοὺς Ἕλληνες εἶναι λίγο (σὰ νὰ λέμε) ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἐνάντια στοὺς Γερμανούς, ἀδύναμα νομίσματα ἐναντίων τῶν Γερμανῶν, οἰκονομικὲς περιφέρειες ἐναντίων τῶν Γερμανῶν. Σὲ κάποιες περιπτώσεις ἕνας ἀγώνας ποδοσφαίρου γίνεται πολλὰ περισσότερα», ἀναφέρει ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα, ἐξηγώντας ὅτι τὸ νὰ ὑποστηρίζει κανεὶς τοὺς πιὸ ἀδύναμους, ἔχει καὶ ἕνα ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο.
.          Τὸ νὰ αἰσθάνεται κανεὶς ὅτι εἶναι ἀπέναντι σὲ ὅσους ἔχουν τὴν ἐξουσία εἶναι σὰν νὰ ὑπερασπίζεται κανεὶς τὴν χαμένη ὑπερηφάνεια, τὴν ὑπερηφάνεια τῶν ἐξαθλιωμένων. «Αὐτοὶ (ποὺ ἔχουν ἀνάγκη) εἶναι οἱ Ἕλληνες, εἴμαστε λίγο κι ἐμεῖς οἱ Ἰταλοί, ποὺ σίγουρα μοιάζουμε περισσότερο στὰ ξαδέρφια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἀπ᾽ ὅ,τι στὴν κυρία Ἀνγκέλα Μέρκελ», γράφει μὲ οἶστρο ἡ ἐφημερίδα, ἡ ὁποία συνοδεύει τὸ κομμάτι μὲ ἕνα διαδικτυακὸ γκάλοπ, ὅπου οἱ ἀναγνῶστες καλοῦνται νὰ δηλώσουν ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο ὁμάδες ὑποστηρίζουν.
.          Τὸ σκὸρ μέχρι στιγμῆς εἶναι εὐνοϊκὸ γιὰ τὴν χώρα μας: 68% ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας, 27% ὑπὲρ τῆς Γερμανίας καὶ 4% οἱ…ἀναποφάσιστοι.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ ἢ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ (ἀπαίτηση μετανάστη γιὰ ἀποκαθήλωση Εἰκόνος!) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΙΑ ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ
(βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/29/τὰ-αἴτια-τῆς-αὐτοκαταστροφῆς-μας/)

Η  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΘΥΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ!

.        ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ἂν καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς κατωτέρω ἱστορίας προξενεῖ λύπη, ἐν τούτοις χρειάζεται νὰ προσεχθεῖ ἡ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η «ΓΕΝΕΤΙΚΗ» (πλέον) ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ  ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ, τέλος πάντων. Μὲ τέτοια μυαλὰ καὶ τέτοια συμπεριφορὰ εἶναι ἆραγε ποτὲ δυνατὸν νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν Κρίση; Συνεπῶς μᾶς πρέπουν ἢ δὲν μᾶς πρέπουν κι ἄλλα γερμανικὰ χτυπήματα μέχρι νὰ ξυπνήσουμε; (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/18/ἡ-καταστροφή-μας-ἦταν-ἀναμενομένη/)
.        Στὸ κατωτέρω ἀναφερόμενο περιστατικὸ μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε ὡς ἀπάντηση καὶ λύση τοῦ … «γορδίου δεσμοῦ», ποὺ προέκυψε, τὴν ΓΕΝΝΑΙΑ καὶ ΗΡΩΙΚΗ στάση τοῦ ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, πρωτοποριακοῦ καὶ βραβευμένου χειρουργοῦ, ὁ ὁποῖος ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ (κινδύνευε δηλ. ἡ ζωή του ἀπὸ τὸ πανίσχυρο καὶ αἱμοβόρο σοβιετικὸ καθεστώς) κι ὄχι ἀπὸ πλεονεκτική (ὅπως οἱ γιατροὶ στὸ κατωτέρω περιστατικό) ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (:Μιὰ «ἐπιτροπὴ ἐλέγχου» ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ξεκρεμάσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἅγιος Λουκᾶς νὰ ἀρνεῖται νὰ μπεῖ στὸ χειρουργεῖο. Παράλληλα ἡ σύζυγος ἑνὸς ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ κόμματος εἰσήχθη στὸ νοσοκομεῖο ὡς ἔκτακτο περιστατικό, καὶ ζητοῦσε νὰ χειρουργηθεῖ μόνο ἀπὸ τὸν Βόινο-Γιασενέτσκι, κι ἔτσι ὁ σύζυγός της τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι, ἂν ἡ ἐγχείρηση γινόταν, τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἡ εἰκόνα θὰ ἦταν στὴν θέση της. Ἡ ἐγχείρηση ἔγινε κι ἦταν ἐπιτυχής, καὶ ὁ σύζυγος τῆς ἄρρωστης κράτησε τὴν ὑπόσχεσή του., βλ. σχετ. Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, «Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς», ἔκδ. «Ἀκρίτας», Δ´ ἔκδ., Ἀθῆναι 2001, σελ. 103-104)

.       Μουσουλμάνος (λαθρο)μετανάστης σχετικὰ πρόσφατα μετέφερε τὴν γυναίκα του σὲ μαιευτήριο τῆς Πάτρας, γιὰ νὰ γεννήσει. Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἦταν δημόσιο μαιευτήριο ἢ κάποιο Κέντρο Ὑγείας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Πατρὼν (οἱ μετανάστες συνηθίζουν καὶ πηγαίνουν σὲ Κέντρα Ὑγείας, ἀκόμα καὶ σὲ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα, καὶ δέχονται νὰ ξεγεννήσουν τὶς γυναῖκες τοὺς ἀκόμα καὶ γιατροὶ ἀσχέτων εἰδικοτήτων π.χ. ὀφθαλμίατροι! ἀρκεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἔκτακτο περιστατικό, γιὰ νὰ μὴν πληρώσουν τίποτα ἀπολύτως…). Μόλις ἔβαλαν τὴν γυναίκα του στὸν θάλαμο, γιὰ νὰ γεννήσει, πρόσεξε ὁ μουσουλμάνος τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸν τοῖχο καὶ ἀμέσως εἶπε στὸν ὑπεύθυνο γιατρό:
– Αὐτὸ τὸ κάδρο (ἐννοοῦσε τὸ εἰκόνισμα) κατέβασέ το ἀμέσως ἀπὸ κεῖ. Δὲν θέλω μόλις γεννηθεῖ τὸ παιδί μου, νὰ δεῖ αὐτὸ τὸ πράμα!
.          Ἔγινε μία σχετικὴ φασαρία, ἡ γυναίκα ἀγχώθηκε καὶ γιὰ νὰ μὴν χειροτερέψουν τὰ πράγματα, οἱ ὑπεύθυνοι δέχθηκαν νὰ κατεβάσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας (κακῶς), μὲ σκοπὸ νὰ τὴν ἀνεβάσουν ἀμέσως μετά.
.          Ὁ μουσουλμάνος ἔμεινε νὰ περιμένει στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς, πότε θὰ τελειώσει ὁ τοκετός. Μετὰ ἀπὸ ὧρες βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε:
– Ἡ γυναίκα σου γέννησε φυσιολογικά. Ἐκείνη εἶναι καλά. Τὸ παιδί σου ὅμως γεννήθηκε τυφλό!
.        Ὄχι μόνο εἰκόνα τῆς Παναγίας δὲν θὰ δεῖ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τίποτα ἄλλο στὸν κόσμο!

 ΠΗΓΗ: agioritikovima.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΧΥΔΑΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ

.          π πο πλέον ν φυλαχτομε. π παντο ο λληνες δέχονται πιθέσεις, λς κα νοιξαν ο πύλες το δη κα ξεχύθηκαν λοι ο δαίμονες ν μς κατασπαράξουν. Δὲν μᾶς ἔφταναν :
1) Ἡ δωσίλογη κυβέρνηση ποὺ θὰ μᾶς ἐξοντώσει νομοθετώντας μὲ ταχύτητα πολυγράφου λαοκτόνα καὶ ἐθνοκτόνα μέτρα, γιὰ νὰ προχωρήσει ἀμέσως μετὰ στὴν ὑπογραφὴ τοῦ πρωτοκόλλου παράδοσης τῆς χώρας μας.
2) Οἱ κρανοφόροι πραιτωριανοὶ τοῦ παρακράτους καὶ τὰ ἐπικουρικὰ σώματα τῶν κουκουλοφόρων  […]
3) Οἱ πράκτορες μεταμφιεσμένοι σὲ “πατριῶτες”, “ἀγωνιστές”,”ἀντιφασίστες”, “ἀντιμνημονιακούς”, “ἀπελευθερωτὲς” ἢ “μπουρλοτιέρηδες”.
4) Οἱ δεκάδες φασιστικὲς ὀργανώσεις, μαζὶ μὲ ἄλλες τόσες νέο-παγανιστικὲς καὶ δωδεκαθεϊστικές σέχτες, ποὺ ἐφορμοῦν καθημερινὰ μαγαρίζοντας ἢ βρίζοντας τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.
5) Οἱ ἐθνομηδενιστικὲς ὁμάδες τῶν νεοταξικῶν ἐπιτελείων[…]
.           Ἔχουμε καὶ τοὺς διαφόρους μαυραγορίτες νὰ μᾶς προκαλοῦν, προσβάλλοντας τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Μιλῶ για ἐκείνους ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς διαφημίσεις τους προτείνουν στὸν λαὸ ὡς ψυχοθεραπευτικὰ “ἀντίμετρα” γιὰ τὴν κατάθλιψη ποὺ προξενεῖ στὰ θύματα τῆς “ἐθνοσωτηρίου δράσεως” τῶν δωσιλόγων, ἡ πείνα, ἡ ἀνεργία, ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἐθνικὴ ταπείνωση, τὴν μεταμφίεση ἀνδρῶν σὲ μπαλαρίνες, σὲ παπάδες, σὲ τραβεστί, σὲ βρυκόλακες, σὲ κατακρεουργημένους κλπ. Καὶ ὅλα αὐτὰ φυσικὰ μὲ τὸ “ἀζημίωτο”.
.           Τὸ λιγότερο ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ αὐτοὺς τοὺς γύπες, εἶναι νὰ τοὺς στερήσουμε τὴν τροφή. Νὰ πάψουμε νὰ δίνουμε τὸ ὑστέρημά μας σὲ αὐτὰ τ χυδαα μπακάλικα τς διαστροφς καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης, ἕως ὄτου ἀναγκαστοῦν νὰ σεβαστοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν τσέπη του, στὴν ὁποία ἐφορμοῦν σὰν πορτοφολάδες.
.          Πρὶν παραθέσουμε τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση τῶν «Ἀναβάσεων» θὰ θέσουμε ἕνα ἐρώτημα: εἴδατε ποτὲ σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ  καταστήματα νὰ πουλοῦν δίπλα στὶς “στολὲς” τοῦ Ὀρθόδοξου παπᾶ καμία στολὴ “ἰμάμη” ἢ “ραβίνου”;

Ἡ ἐμπορικὴ ἁλυσίδα Carrefour Ἑλλὰς καθὼς καὶ τὰ JUMBO προκαλοῦν μὲ βλάσφημα ἐκθέματα

.           Ἡ εἴσοδος στὸ Ἅγιο Τριώδιο δυστυχῶς μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ τὴν ἀποχαύνωση ποὺ δημιουργοῦν τὰ ΜΜΕ ταυτίζεται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν συνείδηση πολλῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν… εἴσοδο σὲ μία περίοδο ἄκρατου εἰδωλολατρικοῦ ἑορτασμοῦ, ξέφρενου γλεντοκοπήματος, ἀχαλίνωτου ξεφαντώματος, βλάσφημων ἐκδηλώσεων, χορῶν, παραστάσεων, μεταμφιέσεων, καρναβαλικῶν ἐνδυμασιῶν. Τόσο δαιμονικὴ ἐνέργεια νὰ γίνεται δεκτὴ ἀπὸ Ὀρθόδοξους Ἕλληνες βαπτισμένους καὶ μυρωμένους εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς!!! …Ὁ Διάβολος γυρίζει τὰ πράγματα τοῦ Θεοῦ πάντα ἀνάποδα. Ἐνῶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς εἰσάγει σὲ μία περίοδο ποὺ προκαλεῖ κατάνυξη στοὺς πιστούς, καὶ μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐπιστροφὴ μετανοίας στὸν Θεό, μὲ σκοπὸ νὰ ζητήσουμε καὶ νὰ πετύχουμε τὴν συγχώρηση γιὰ ὅ,τι ἁμαρτία κάναμε ὣς τώρα, ὁ διάβολος ἀνοίγει τὸ γλεντοκόπημα καὶ τὶς βλάσφημες διασκεδάσεις, ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος
.           Ἐδῶ ἔχουμε μία τέτοια βλασφημία πρὸς τὸν λειτουργὸ τῆς Ἐκκλησίας τὸν Ὀρθόδοξο κληρικό, ἡ ὁποία ὅμως ἐνεργοποίησε τὴν πνευματικὴ εὐαισθησία τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφῆς Ἑλένης, ἡ ὁποία διαμαρτυρόμενη, ὅπως θὰ δεῖτε σὲ συγκεκριμένο κατάστημα τῆς ἁλυσίδας Carrefour – Μαρινόπουλος, κατάφερε νὰ ἀποσύρουν τὰ βλάσφημα ἐκθέματα.
.           Εὐχόμαστε νὰ βρεῖ ἐν Χριστῷ μιμητὲς ἀνάμεσά μας, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νὰ τὰ ἀποσύρουν ἀπὸ παντοῦ, ἀλλὰ νὰ μὴν θελήσουν καὶ ἕτερες πολυεθνικὲς ἐμπορικὲς ἁλυσίδες νὰ προσβάλουν καὶ νὰ ποδοπατήσουν τὰ ἱερὰ σύμβολά μας.
.           Ἀνάλογα βλάσφημα ἐκθέματα ὑπάρχουν καὶ στὰ JUMBO. Συγκεκριμένα, στὶς κυριακάτικες ἐφημερίδες τὰ JUMBO διαφήμιζαν ἀποκριάτικες στολὲς γιὰ ἐνηλίκους, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες φιγουράριζε σὲ περίοπτη θέση ὁ «ἀρχιμανδρίτης μὲ σταυρό»! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΩΜΩΔΟΥΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ… Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ… ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΟΝΤΩΣ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ… […]  

ΠΗΓΗ:  klassikoperiptosi.blogspot.com

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Τῆς Ἑλένης  Ρ.

ΠΡΟΣ

Τήν  Διεύθυνση τοῦ Ὁμίλου Carrefour – Μαρινόπουλος Α.Ε.,
πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα καί στήν ὁδό Ἁγ. Δημητρίου 63,  Ἄλιμος Ἀθηνῶν Τ.Κ. 17 456.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ καί στήν κατασκευάστρια ἑταιρεία μέ τήν ἐπωνυμία “ΝΙΚΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”
πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα, ὁδός Εὐάδνης 8, Κεραμεικός, τηλ. 210-3460418, Τ.Κ. 11854.

————————————————————————————————

.       Ἡ εἴσοδος στό Ἅγιο Τριώδιο πού ἔχει καθιερώσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μᾶς  εἰσάγει σέ μία προεορταστική περίοδο τοῦ Πάσχα, μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί εὐφροσύνη πνευματική γιά τούς πιστούς, καί μᾶς προσκαλεῖ σέ ἐπιστροφή μετανοίας στόν Θεό,  μέ σκοπό νά ζητήσουμε καί νά πετύχουμε τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
.         Τίς τελευταῖες μέρες ἔπεσε στήν ἀντίληψή μου ἕνα διαφημιστικό φυλλάδιο τοῦ ὁμίλου Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. , πού ἀναφέρεται στά καταστήματα Carrefour, τό ὁποῖο μοιράστηκε στά γραμματοκιβώτια τῶν πολυκατοικιῶν. To ἐν λόγῳ φυλλάδιο περιεῖχε, σύν τοῖς ἄλλοις, φωτογραφίες ἀποκριάτικων στολῶν, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ὑπῆρχε καί μοντέλο πού φορεῖ «στολή παπά», παραπέμποντας σέ Ὀρθόδοξο Ἱερέα, ἔχοντας δίπλα του μία χορεύτρια. Τό ἐν λόγῳ μοντέλο στέκεται σέ στάση «δέησης», κοιτώντας περιπαικτικά πρός τά ἄνω, φορώντας ψεύτικη γενειάδα, «ράσο», «καλυμμαύχι» καί «πετραχήλι». Ἡ δέ «χορεύτρια» τείνει ἐπίσης τά χέρια πρός τά πάνω, σέ στάση χορευτική, παραπέμποντας σέ ἀναπόφευκτο συνειρμό.
.          Σέ μία πρόσφατη ἐπίσκεψή μου σέ ἕνα κατάστημα Carrefour εἶχα τήν δυνατότητα νά διαπιστώσω ἰδίοις ὄμμασι τήν ὕπαρξη, ὄχι μόνο τῆς στολῆς αὐτῆς, ἀλλά καί ἄλλων δύο. Συγκεκριμένα:
.          Α) στή φωτογραφία τῆς συσκευασίας τῆς πρώτης στολῆς, παρουσιάζεται ἕνα μοντέλο μέ ὅλα τά παραπάνω χαρακτηριστικά, μέ τήν πολύ σημαντική διαφορά ὅτι φορεῖ Σταυρό καί μέ τό δεξί χέρι «εὐλογεῖ» μέ τόν τρόπο εὐλογίας Ὀρθοδόξου Ἱερέως (ὁ τρόπος αὐτός τῆς εὐλογίας στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παραπέμπει στήν Ἁγία Τριάδα) καί στό ἀριστερό κρατᾶ χειροβομβίδα!!!
.        Β) στή συσκευασία τῆς δεύτερης στολῆς ἔχουμε τό μοντέλο –μέ ψεύτικη γενειάδα, «ράσο», «καλυμμαύχι», «πετραχήλι» καί τό Ἱερό Σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (!!!) νά κάνει χειρονομία μέ τό δεξί του χέρι ἀντί τοῦ χαρακτηριστικοῦ σημείου τῆς εὐλογίας, περιπαίζοντας κατά κάποιον τρόπο αὐτήν.

.           Ἐπειδή ἡ ὕπαρξη καί διακίνηση γιά ἐμπορικούς λόγους μίας τέτοιας στολῆς ἀποτελεῖ βλασφημία καί προσβολή στά Ἱερά Σύμβολα καί  Ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά καί προσβολή πρός τό λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τόν Ὀρθόδοξο κληρικό. Ἡ Ἱερή Στολή τοῦ Ἱερέως δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διασκέδασης τοῦ ἐπαίσχυντου θεσμοῦ τοῦ «Καρναβαλιοῦ» πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό μία δαιμονική κατάσταση ξέφρενης κώμης καί ἱκανοποίησης παθῶν πού παραπέμπει στόν παγανισμό, τή στιγμή πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει εἰσέλθει στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί ἀκολούθως τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελεῖται ἀσέβεια-βεβήλωση τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας, ἀφοῦ ἡ διακίνηση τῆς παραπάνω στολῆς σκοπεύει στή διακωμώδηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων καί κατά συνέπεια στή διακωμώδηση τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερέας ἀποτελεῖ ἐπίγειο τύπο Του στήν στρατευομένη Ἐκκλησία, μέλη τῆς Ὁποίας εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί.
.         Ὅπως καταλαβαίνετε, τά παραπάνω ἀποτελοῦν πολύ μεγάλη προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος  (προσβολή συνταγματικῶς κατοχυρωμένη) καθότι χρησιμοποιοῦνται περιπαικτικά, ἱερότατα σύμβολα τῆς πίστης μου – τά ὁποία ἀνάγουν σέ δογματικές ἀλήθειές της  – γιά ἐμπορικούς καί μόνο σκοπούς καί δή τό κέρδος.
.            Ἐπειδή  εἶναι συνταγματικά κατοχυρωμένος – σέ Ἐθνικό καί Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο – ὁ σεβασμός στή θρησκεία καί ἡ μή προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί τῶν ἱερῶν συμβόλων κάθε θρησκείας.
.           Ἐπειδή τό Ἱερό Ράσο, τό Ἱερό Πετραχήλι καί κυρίως ὁ Τίμιος Σταυρός, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔχυσε τό Τίμιο Αἷμα Του γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελοῦν ὕψιστα θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί ἑπομένως ΔΕΝ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.
.           Ἐπειδή μέ βάση τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὀφείλουν νά σέβονται ὅλοι, τιμώντας τά ἱερά αὐτῆς σύμβολα.
.          Ἐπειδή μέ τήν παροῦσα ὀφείλω καί ἐπιθυμῶ νά καταγγείλω τήν  ἀπαράδεκτη ἐκ μέρους τοῦ Ὁμίλου πού ἐκπροσωπεῖτε ἐνέργεια προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων  τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς  Πίστεως, μεταξύ αὐτῶν τό ράσο τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱερέα, τό καλυμμαύχι, τό ἱερό πετραχήλι καί τόν Τίμιο Σταυρό, καί κατά συνέπεια τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος, ὡς Ὀρθόδοξης  Χριστιανῆς.
.              Ἐπειδή ἡ ἀποδοχή ἀπό μέρους σας διακίνησης γιά ἐμπορικούς σκοπούς μέ σκοπό τό κέρδος, προϊόντων πού προσβάλλουν εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τό δικό μου, εἶναι εὐθέως ἀντισυνταγματική γιατί ἀντιβαίνει στό δικαίωμά μου νά ἀπολαμβάνω ἀκώλυτα τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς μου συνείδησης καί μή προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων της.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  γιά τή συμπεριφορά σας, ἡ ὁποία προσβάλλει εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα τόσο τό δικό μου, ὅσο καί κάθε Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ὅπως προβεῖτε ἐντός τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπό τήν ἐπίδοση σέ ἐσᾶς τῆς παρούσας ἐξωδίκου:

1)  Στήν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῶν παραπάνω στολῶν ἀπό ὅλα τά καταστήματά σας σέ ὅλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια καί

2) Στήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν διαφημιστικῶν βιβλιαρίων, ἐντύπων καί κάθε ἄλλης σχετικῆς διαφημίσεως πού περιέχουν τή φωτογραφία τοῦ μοντέλου πού φορᾶ τήν παραπάνω στολή.

Διαφορετικά ἐάν δέν προβεῖτε στίς παραπάνω ὀφειλόμενες ἐνέργειές σας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ὅτι θά προβῶ ἄμεσα σέ καταγγελία στό Ἰνστιτοῦτο Προστασίας Καταναλωτῆ, στό Συνήγορο τοῦ Καταναλωτῆ, καθώς καί σέ κατάθεση αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων μέ αἴτημα τήν ἀπαγόρευση διακίνησης τῶν παραπάνω προσβλητικῶν γιά τήν πίστη μου ἐμπορευμάτων σας, ἐπιφυλασσόμενη καί σέ κατάθεση μήνυσης ἐναντίον σας γιά τήν προσβολή θρησκευτικῶν συμβόλων, (Τίμιος Σταυρός, Ράσο, Πετραχήλι, Καλυμμαύχι, κ.λ.π.).

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής καλεῖται νά ἐπιδώσει νόμιμα τήν παροῦσα πρός αὐτούς πού ἀπευθύνεται, προκειμένου νά λάβουν γνώση καί γιά τίς νόμιμες συνέπειες, ἀντιγράφοντας αὐτήν ὁλόκληρη στήν ἔκθεση ἐπιδόσεώς του.

                                                                                 Θεσσαλονίκη  16-02-2012

Ἡ Ἐξωδίκως Διαμαρτυρόμενη

______________________________________________

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Τῆς Ἑλένης  Ρ.  τοῦ …… καί τῆς ………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ὁδός  …………

ΠΡΟΣ

Τήν   Διεύθυνση  τοῦ  Ὁμίλου JUMBO Α.Ε.,
πού  ἑδρεύει  στήν  Ἀθήνα καί στήν ὁδό Κύπρου 9 & Ὕδρας, περιοχή Μοσχάτου Τ.Κ.  18346.

————————————————————————————————

 .            Ἡ εἴσοδος στό Ἅγιο Τριώδιο πού ἔχει καθιερώσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μᾶς  εἰσάγει σέ μία προεορταστική περίοδο τοῦ Πάσχα, μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί εὐφροσύνη πνευματική γιά τούς πιστούς, καί μᾶς προσκαλεῖ σέ ἐπιστροφή μετανοίας στόν Θεό,  μέ σκοπό νά ζητήσουμε καί νά πετύχουμε τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
.          Τίς τελευταῖες μέρες ἔπεσε στήν ἀντίληψή μου μία ὁλοσέλιδη διαφήμιση τοῦ ὁμίλου JUMBO Α.Ε. σέ κυριακάτικες ἐφημερίδες, πού διαφήμιζε ἀποκριάτικες στολές γιά ἐνήλικους, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ὑπῆρχε καί μία φωτογραφία μέ τόν τίτλο «στολή ἀρχιμανδρίτη μέ σταυρό», μέ μοντέλο πού φέρει ψεύτικη γενειάδα, «ράσο», Σταυρό «καλυμμαύχι» καί «πετραχήλι». Διαπίστωσα ἐπίσης τήν ὕπαρξη τῆς ἐν λόγῳ στολῆς στά ράφια καταστημάτων τοῦ ὁμίλου JUMBO Α.Ε..
.        Ἐπειδή ἡ ὕπαρξη καί διακίνηση γιά ἐμπορικούς λόγους μίας τέτοιας στολῆς ἀποτελεῖ βλασφημία καί προσβολή στά Ἱερά Σύμβολα καί Ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά καί προσβολή πρός τό λειτουργό της Ἐκκλησίας, ἤτοι τόν Ὀρθόδοξο κληρικό. Ἡ Ἱερή Στολή τοῦ Ἱερέως δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διασκέδασης τοῦ ἐπαίσχυντου θεσμοῦ τοῦ «Καρναβαλιοῦ» πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό μία δαιμονική κατάσταση ξέφρενης κώμης καί ἱκανοποίησης παθῶν πού παραπέμπει στόν παγανισμό, τή στιγμή πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει εἰσέλθει στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί ἀκολούθως τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελεῖται ἀσέβεια-βεβήλωση τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας, ἀφοῦ ἡ διακίνηση τῆς παραπάνω στολῆς σκοπεύει στή διακωμώδηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων καί κατά συνέπεια στή διακωμώδηση τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερέας ἀποτελεῖ ἐπίγειο τύπο Του στήν στρατευομένη Ἐκκλησία, μέλη τῆς Ὁποίας εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί.
.       Ὅπως καταλαβαίνετε, τά παραπάνω ἀποτελοῦν πολύ μεγάλη προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος  (προσβολή συνταγματικῶς κατοχυρωμένη) καθότι χρησιμοποιοῦνται περιπαικτικά, ἱερότατα σύμβολα τῆς πίστης μου – τά ὁποῖα ἀνάγουν σέ δογματικές ἀλήθειές της  – γιά ἐμπορικούς καί μόνο σκοπούς καί δή τό κέρδος.
.        Ἐπειδή  εἶναι συνταγματικά κατοχυρωμένος – σέ Ἐθνικό καί Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο – ὁ σεβασμός στή θρησκεία καί ἡ μή προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί τῶν ἱερῶν συμβόλων κάθε θρησκείας.
.         Ἐπειδή τό Ἱερό Ράσο, τό Ἱερό Πετραχήλι καί κυρίως ὁ Τίμιος Σταυρός, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔχυσε τό Τίμιο Αἷμα Του γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν ὕψιστα θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί ἑπομένως ΔΕΝ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.
.        Ἐπειδή μέ βάση τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὀφείλουν νά σέβονται ὅλοι, τιμώντας τά ἱερά αὐτῆς σύμβολα.
.         Ἐπειδή μέ τήν παροῦσα ὀφείλω καί ἐπιθυμῶ νά καταγγείλω τήν  ἀπαράδεκτη ἐκ μέρους τοῦ Ὁμίλου πού ἐκπροσωπεῖτε ἐνέργεια προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων  τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικής  πίστεως, μεταξύ αὐτῶν τό ράσο τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱερέα, τό καλυμμαύχι, τό ἱερό πετραχήλι καί τόν Τίμιο Σταυρό, καί κατά συνέπεια τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος, ὡς Ὀρθόδοξης  Χριστιανῆς.


.         Ἐπειδή
ἡ ἀποδοχή ἀπό μέρους σας διακίνησης γιά ἐμπορικούς σκοπούς μέ σκοπό τό κέρδος, προϊόντων πού προσβάλλουν εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τό δικό μου, εἶναι εὐθέως ἀντισυνταγματική γιατί ἀντιβαίνει στό δικαίωμά μου νά ἀπολαμβάνω ἀκώλυτα τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς μου συνείδησης καί μή προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων της.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  γιά τή συμπεριφορά σας, ἡ ὁποία προσβάλλει εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα τόσο τό δικό μου, ὅσο καί κάθε Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ,

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ὅπως προβεῖτε ἐντός τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπό τήν ἐπίδοση σέ ἐσᾶς τῆς παρούσας ἐξωδίκου:
1)  Στήν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῶν παραπάνω στολῶν ἀπό ὅλα τά καταστήματά σας σέ ὅλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια καί
2)  Στήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν διαφημιστικῶν βιβλιαρίων, ἐντύπων καί κάθε ἄλλης σχετικῆς διαφημίσεως πού περιέχουν τή φωτογραφία τοῦ μοντέλου πού φορᾶ τήν παραπάνω στολή.

Διαφορετικά ἐάν δέν προβεῖτε στίς παραπάνω ὀφειλόμενες ἐνέργειές σας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ὅτι θά προβῶ ἄμεσα σέ καταγγελία στό Ἰνστιτοῦτο Προστασίας Καταναλωτῆ, στόν Συνήγορο τοῦ Καταναλωτῆ, καθώς καί σέ κατάθεση αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων μέ αἴτημα τήν ἀπαγόρευση διακίνησης τῶν παραπάνω προσβλητικῶν γιά τήν πίστη μου ἐμπορευμάτων σας, ἐπιφυλασσόμενη καί σέ κατάθεση μήνυσης ἐναντίον σας γιά τήν προσβολή θρησκευτικῶν συμβόλων, (Τίμιος Σταυρός, Ράσο, Πετραχήλι, Καλυμμαύχι, κ.λ.π.).

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής καλεῖται νά ἐπιδώσει νόμιμα τήν παροῦσα πρός αὐτούς πού ἀπευθύνεται, προκειμένου νά λάβουν γνώση καί γιά τίς νόμιμες συνέπειες, ἀντιγράφοντας αὐτήν ὁλόκληρη στήν ἔκθεση ἐπιδόσεώς του.

                                                                                 Θεσσαλονίκη  16-02-2012

Ἡ Ἐξωδίκως Διαμαρτυρόμενη

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα δασκάλου νὰ ὑπερασπίζεται τὸ Σύνταγμα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,
Δάσκαλος-Κιλκίς

.        Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅσους καταγίνονται μὲ τὰ θέματα τῆς «διὰ βίου μάθησης» ὅτι στὰ Παιδαγωγικὰ τμήματα τῶν πανεπιστημιακῶν σχολῶν παρεισέφρησαν, πλὴν ἐλαχίστων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων, νεοταξοσκώληκες ὁλκῆς, ἀδίστακτοι ἐθνοαποδομητές, μὲ σκοπὸ νὰ ἁλυσοδέσουν τὴν σκέψη, νὰ μαγαρίσουν τὴν κρίση τῶν ὑπὸ ἐκκόλαψιν δασκάλων. Ἂν δὲν ὑπάρχουν ἰσχυρὰ ἀντισώματα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, οἱ περισσότεροι νέοι δάσκαλοι, ἢ μᾶλλον δασκάλες, ἐξέρχονται τῶν σχολῶν αὐτῶν μπουκωμένοι μὲ ἐκκλησιομαχία καὶ μὲ μπαζωμένο τὸ πατριωτικὸ φρόνημα.
.       Μιὰ ὀλιγόλογη παρένθεση. Ἀνέφερα πρὶν γιὰ δασκάλες. Δυστυχῶς τὰ τμήματα αὐτὰ κατὰ 90-95% πληροῦνται ἀπὸ φοιτήτριες, ἀπὸ δασκάλες. Ἤδη στὰ σχολεῖα παρατηρεῖται ἕνα πρόβλημα. Ἡ ἔλλειψη ἀνδρῶν, δασκάλων. Χάνεται ἔτσι τὸ ἀντρικὸ πρότυπο. Εἶναι καλὸ καὶ ὑγιὲς οἱ μαθητὲς τοῦ δημοτικοῦ, σὲ κάποια τάξη, νὰ «συναντοῦν» καὶ νὰ διδάσκονται ἀπὸ ἄντρες. (Μοῦ τὸ ἐπισήμανε σοφός, πολιὸς καθηγητής). Ἂν συνδυαστεῖ αὐτὸ μὲ τὴν ἅλωση τῆς τηλεόρασης ἀπὸ θηλύγλωσσα, παρδαλοειδῆ ὑποκείμενα, τὴν ἀπουσία τοῦ πατέρα ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὰ πολλὰ διαζύγια, ἐξηγεῖ ἕνα πρόβλημα ποὺ λίγοι τολμοῦν νὰ τὸ θίξουν. Καὶ ἂς μὴν παρεξηγηθῶ ἀπὸ τὰ νέα παιδιὰ ποὺ ἐπέλεξαν τὴν ὑψοποιὸ ἀποστολὴ ποὺ ὀνομάζεται δάσκαλος-δασκάλα. Ἄλλο τὸ ἕνα, ἄλλο τὸ ἄλλο.
.       Νέοι, λοιπόν, δάσκαλοι ἐμποτισμένοι, δυστυχῶς, μὲ τὰ δηλητήρια τῶν γραικύλων ποὺ ἐγκαταβιώνουν στὶς σχολές τους, μπαίνουν στὶς τάξεις καὶ ἀντὶ «νὰ γιομίζουν τοὺς μαθητὲς προκοπὴ κι ἀρετή, καθαρὸν πατριωτισμὸν καὶ ἀγάπην στὴν θρησκείαν τοῦ Χριστοῦ» (Μακρυγιάννης) τοὺς μαθαίνουν πράγματα ἄξια «τῆς ἀπιστίας καὶ παραλυσίας».
.          Ἀναλαμβάνοντας, λοιπόν, τὸ κρίσιμο ἔργο τῆς «διάπλασης τῶν παιδιῶν» θεωροῦν καθῆκον τους νὰ παρουσιάσουν τὰ διαπιστευτήρια τοῦ «προοδευτισμοῦ» τους. Ἔτσι δυσφοροῦν γιὰ τὴν πρωινὴ προσευχή, τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν, τὶς γιορτὲς ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων –τὴν ἡμέρα μνήμης τοῦ Πολυτεχνείου σπαρταροῦν ἀπὸ συγκίνηση, εἶναι «ἡ δική τους μέρα». Θὰ συγκρίνουμε τώρα τὸ Πολυτεχνεῖο μὲ τὸ ’21; τὸ ὁποῖο εἶναι ταξικὴ ἐπανάσταση τῶν κολλήγων κατὰ τῶν κοτζαμπάσηδων– καὶ γενικὰ ὅπου ἐντοπίζουν ἄρωμα Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ ἀδιαθετοῦν πνευματικά. Στὸ αἷμα τους ρέουν τὰ «φαρμάκια» τῆς ἀφιλοπατρίας καὶ ἀπιστίας, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς ἐμβολίασαν οἱ ἀριστερόφωνοι καθηγητὲς τῶν παιδαγωγικῶν τμημάτων. Ἔγραφε προφητικὰ ὁ Κόντογλου ἀπὸ τὸ 1960 ἀκόμη γιὰ κάτι τέτοιους ἐκπαιδευτικούς: «Ἂς ποῦμε τὰ σημερινά μας. Τὰ σχολεῖα –ἂν βγάλει κανένας λίγα στὴ μπάντα– τ’ ἄλλα ὅλα δουλεύουν γιὰ νὰ βγάζουνε λεβαντίνους κι ὄχι Ἕλληνες, μὲ ὅλα τὰ ψευτοελληνικὰ ἐξωτερικὰ πασαλείμματα. Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ διδάσκουνε τὰ παιδιά μας κινήσαν ἀπὸ τὸ χωριό, καὶ πέσανε μὲ τὰ μοῦτρα στὰ μοντέρνα. Γινήκανε θεριακλῆδες τοῦ μοντερνισμοῦ (σήμερα τοῦ μεταμοντερνισμοῦ, τῆς ἀπαξίωσης τῶν πάντων). Ὁ νοῦς κι ὁ λογισμός τους, μέρα-νύχτα, στριφογυρίζει στὶς μοντέρνες ἀνοησίες. Τὴν Ἑλλάδα δὲν θέλουν μήδε νὰ τὴν ἀκούσουνε, τὴν Ψωροκώσταινα! Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀντιπαθητικὸ καὶ πιὸ μικρόμυαλο πλάσμα ἀπὸ τὸν ξιππασμένο ἄνθρωπο ποὺ ἀρνήθηκε τὸ γάλα τῆς μάνας του καὶ ρεμπεύεται (καυχᾶται, κομπάζει) κιόλας γι’ αὐτὸ τὸ κατόρθωμα».
.        Λοιπόν, ἀπὸ τέτοιους δασκάλους τί θὰ μάθουνε τὰ παιδιά μας, τὰ κακόμοιρα τὰ παιδιά μας; Θὰ μάθουνε, πὼς γιὰ νὰ γίνει κανένας σπουδαῖος καὶ γιὰ νὰ φαίνεται πὼς εἶναι ἔξυπνος, πρέπει νὰ μὴν ἔχει τίποτα ἑλληνικὸ ἐπάνω του». («Εὐλογημένο καταφύγιο, ἐκδ. «Ἀκρίτας», σελ. 180). Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου δασκάλου τοῦ Γένους, Φώτη Κόντογλου, ποὺ ὅσο ζοῦσε ξεσκέπαζε τὰ πνευματικὰ μασκαραλίκια τοῦ γονατισμένου στοὺς Φράγκους κρατιδίου.
.       Ἡ ἐρεθιστικὴ ἄκανθα γιὰ τὴν συγγραφὴ τοῦ παρόντος κειμένου ἦταν τὸ τηλεφώνημα μιᾶς ὀργισμένης μητέρας παιδιοῦ τῆς Α´ δημοτικοῦ. Μοῦ κατήγγειλε ὅτι ἡ προκομμένη, νεαρὰ δασκάλα τοῦ παιδιοῦ της εἶναι “μοντέρνα”, νεοταξικοῦ φυράματος. Κατέβασε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν τάξη καὶ ἀρνεῖται τὸν ἐκκλησιασμὸ στοὺς μαθητές της. (Ἡ πρώτη δημοτικοῦ εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη καὶ σημαντικὴ τάξη στὴ «ἀκαδημαϊκὴ» ζωὴ ἑνὸς παιδιοῦ. «Ἂν οἱ καλὲς διδασκαλίες χαραχτοῦν στὴν ψυχή, τοῦ παιδιοῦ, ὅταν ἀκόμη εἶναι τρυφερή, κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὶς ἀφαιρέσει, γιατί θὰ ἔχουν ἀποτυπωθεῖ ἀνεξίτηλα, ὅπως ἡ σφραγίδα στὸ μαλακὸ κερί», γράφει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος στὸ «περὶ ἀνατροφῆς τῶν τέκνων» σύγγραμμά του. Πόση ζημιὰ ἀντίθετα γίνεται, ὅταν τὸ «μαλακὸ κερί», ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ σφραγίζεται μὲ καντιποτένια, μὲ νοσηρὰ πράγματα; Ὁ ὁσιακῆς μνήμης, ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, συμβούλευε στοὺς δασκάλους, ποὺ ἔχουν ἀναφορὰ στὴν πίστη μας καὶ τὴν πατρίδα, νὰ παίρνουν πρώτη τάξη).
.      Γιὰ νὰ βοηθήσω τὴν μητέρα τοῦ παιδιοῦ ζήτησα βοήθεια ἀπὸ ἔγκριτο, σοβαρό, καὶ σπουδαῖο νομικό. Τὸν πρώην πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειο Νικόπουλο. Μοῦ ἀπέστειλε ἀμέσως ἕνα ἐξαιρετικό, ὀλιγόλογο ὑπόμνημα μὲ τίτλο «Διατάξεις προστατευτικὲς τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων καὶ εἰκόνων, ἐκ τοῦ Συντάγματος καὶ ἄλλων νόμων». (Οἱ εὐχαριστίες μου θερμότατες).
.            Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε καὶ διανέμεται δωρεὰν ἀπὸ τὴν «Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ» ἐκτεταμένη καὶ ἐμπεριστατωμένη μελέτη του, μὲ τίτλο «Τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος καὶ ἡ νομική του ἀξιολόγηση». Μὲ τὴν μελέτη του αὐτὴ κονιορτοποιεῖ κυριολεκτικὰ τὰ φληναφήματα τῶν κακεργετῶν.

.       Παραθέτω τὸ ὑπόμνημα σημειώνοντας αὐτὸ ποὺ τονίζει καὶ ὁ σεβαστὸς πρόεδρος, ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος εἶναι ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμό μας καὶ δικαιοῦνται οἱ Ἕλληνες νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία. Καὶ εἶναι βία τοῦ χειρίστου εἴδους, ὅταν ἕνας δάσκαλος προσβάλλει τὴν πατρώα πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πατρίδα μας.

Α) ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. Προστατευτικὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων εἶναι πρωτίστως αὐτὸ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τὸ Σύνταγμα, ὡς γνωστὸν εἶναι ψηφισμένο εἰς Τὸ Ὄνομα Τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἡ ἐπίκλησις αὐτὴ Τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ λεγόμενο προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τοῦτο σημαίνει νομικῶς ὅτι ὅλες οἱ πράξεις τῶν ὀργάνων τοῦ Κράτους πρέπει νὰ εἶναι ἐναρμονισμένες πρὸς τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιον, διότι διαφορετικὰ εἶναι ἀπηγορευμένες ὡς ἀντισυνταγματικές. Σημαίνει ὡσαύτως ὅτι τὸ Κράτος «θρησκεύεται» καὶ συνεπῶς ὀφείλει νὰ τιμᾶ καὶ νὰ σέβεται ἀπολύτως τὶς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα τῆς θρησκείας τὴν ὁποία πρεσβεύει. Ἡ θρησκεία αὐτὴ μὲ βάση τὸ συνταγματικὸ προοίμιον εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστεύει εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἀπόρροια τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀνάρτησις τῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων στοὺς δημοσίους χώρους π.χ. δικαστήρια, σχολεῖα, δημόσια γραφεῖα κ.λ.π. ἀπὸ τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ χωρὶς νὰ ὑποστεῖ τὶς συνταγματικὲς συνέπειες!

2. Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖον καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ Κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ σέβονται ὅλοι, τιμῶντες τὰ ἱερὰ αὐτῆς σύμβολα.

3. Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ρητῶς ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἡ «ἀνάπτυξις τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων». Αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνεται στὰ πλαίσια τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας μὲ ὅλα τὰ πρόσφορα μέσα ποὺ αὐτὴ διαθέτει καὶ βεβαίως μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα.

4.  Τὸ ἄρθρο 120 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖο καθιερώνεται τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ἑπομένως καὶ ὁ κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἀνωτέρω συνταγματικῶν προβλέψεων στὰ σχολεῖα, καταγγέλοντας ἁρμοδίως κάθε παραβάτη αὐτῶν μηδὲ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἑξαιρουμένου.

Β) ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ

1) Τὸ ἄρθρο 181 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα τὸ ὁποῖο προβλέπει τὰ περὶ προστασίας τῆς σημαίας μας τιμωρώντας τὴν ἐπὶ σκοπῷ ἐκδηλώσεως μίσους περιφρόνησιν, ἀφαίρεσιν, καταστροφή, παραμόρφωσιν, ρύπανσιν τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἡ ὁποία ὅμως κατὰ νόμον φέρει ὑποχρεωτικὰ στὸ ἐπάνω δεξιὸ ἄκρο τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.

2) Τὸ ἄρθρο 198 τοῦ Π.Κ. τὸ ὁποῖο τιμωρεῖ τὴν κακόβουλη βλασφημία, ὅποιον δηλαδὴ βρίζει κακόβουλα τὸν Θεό. Ὡς βλασφημία ὅμως μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ἡ πρὸς τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων.

3) Ὁ Νόμος 851/1978 ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὸν Τίμιον Σταυρὸν ὡς τὸ «κύριον περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας».

––––––––––––––––––––––––––––––––

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»:  Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω μιὰ αὐθόρμητη καὶ συνάμα διστακτικὴ ἐρώτηση αὐτοσυνειδησίας: Ἄραγε σήμερα ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ὥστε νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος; Ἂν τὸ τελευταῖο ὀχύρωμα αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ἀπέναντι στὴν ἐπιβουλὴ καταλύσεώς της ἀποτελεῖ ἡ συνταγματικῶς προβλεπομένη ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ, ποὺ τοὺς ἐξοπλίζει μὲ τὴν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, τότε σήμερα εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ κρίσιμη ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ;

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΓΕΡΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΣΤΙΣ “ΨΑΡΙΑΝΕΣ” ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Ἐπιστολὴ στὸν κ. Ψαριανὸ

Ἀξιότιμε κύριε βουλευτά,

.         Συγκινήθηκα ἰδιαιτέρως γιὰ τὶς πρόσφατες ἐρωτήσεις σας στὴν Βουλή, ὅπου ζητήσατε τὴν κατάργηση τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς προσευχῆς στὰ Σχολεῖα καὶ τὴν κατάργηση τοῦ σώματος τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων. («Χρ.Β»:βλ. σχετ.https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/09/19/παλαιοσταλινικὴ-λογική-καὶ-ἀηδιαστ/) Εἶναι παρήγορο ὅτι ἄτομα ὀξυδερκῆ σὰν καὶ ἐσᾶς ἀντιλαμβάνονται ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ τὸν ἀπασχολοῦν θέματα ἥσσονος σημασίας, ὅπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση, οἱ περικοπὲς τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, ἡ ἀνεργία, οἱ ἀπολύσεις καὶ λοιπὰ ἀνούσια, μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ καυτὸ πρόβλημά μας σήμερα εἶναι ἡ ἀδικαιολόγητη ἐμμονὴ τῶν Ἑλλήνων σὲ ἀναχρονιστικὰ καὶ παρωχημένα μοντέλα, ποὺ καθιστοῦν τὴν σύγχρονη πολυπολιτισμικὴ Ἑλλάδα ἕνα ‘θεοκρατικὸ καθεστώς’, ὅπως πολὺ σωστὰ εἴπατε.
.         Θὰ σᾶς ἤθελα ὅμως πιὸ ριζοσπαστικό. Πιὸ ἀποφασισμένο. Πιὸ φάιτερ. Διότι μὲ τὴν κατάργηση τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων δὲν λύνεται τὸ πρόβλημα. Χρειάζονται δυναμικὰ μέτρα, ἀποφασιστικὲς ἀλλαγὲς καὶ ριζικὲς λύσεις.
.         Προτείνω λοιπὸν σειρὰ μέτρων, ποὺ θὰ βγάλουν τὴν χώρα μας ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα τοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τῆς θρησκευτικότητας καὶ θὰ τὴν ὁδηγήσουν στὴν φωτισμένη ἐποχὴ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας.

 Ἰδοὺ τὰ μέτρα:

– Ἀφαίρεση ὅλων τῶν εἰκόνων καὶ τῶν σταυρῶν ἀπὸ δημόσιους χώρους.

– Κατάργηση τοῦ παρωχημένου καὶ διχαστικοῦ τρόπου χρονολόγησης ‘πρὸ Χριστοῦ’ καὶ ‘μετὰ Χριστόν’.

– Ἀπαγόρευση χρήσεως σὲ δημοσίους χώρους, φράσεων ὅπως ‘Θεὸς Φυλάξοι’, ‘Χριστὸς καὶ Παναγιά’, ‘Χριστὸς καὶ Ἀπόστολος’ ‘τραβῶ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ’, ‘Δόξα τῷ Θεῷ’ καὶ ‘(μὲ βάρεσε στὸ) Δόξα πατρί’.

– Ἀπαγόρευση δημοσίου στολισμοῦ χριστουγεννιάτικων δέντρων, φατνῶν, τραγουδίσματος καλάντων, μασήματος κουραμπιέδων καὶ λοιπῶν μισαλλόδοξων ἐθίμων.

– Κατάργηση ὅλων τῶν παρωχημένων χριστιανικῶν ἑορτῶν. Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο, Ἁγ. Πνεύματος, τῶν Φώτων, τοῦ Θωμᾶ, τῆς Τυροφάγου κλπ. Στὴν θέση τους θὰ μποροῦσαν νὰ μποῦν νέου ὕφους γιορτές, ποὺ θὰ ἀντιπροσωπεύουν τὴ νέα πολυπολιτισμικὴ ζωή μας. Θὰ μποροῦσε νὰ θεσπιστεῖ ἡ γιορτὴ τοῦ Χαλάλ, τοῦ Κεμάλ, τοῦ Ἀχμέντ, τοῦ Πανούση, τοῦ Ραγκούση, τοῦ Ἀμπντουλάχ, τοῦ τὰμ τάμ, τῆς ἀφγανικῆς μπούρκας, τῆς κινέζικης παντόφλας, τῆς ἀραβικῆς πίτας, τῆς ἰνδικῆς καρύδας, τῆς ἀλβανικῆς φούντας, τοῦ βρεγμένου σφουγγαριοῦ, τῆς τσάντας μαϊμοὺ καὶ τοῦ (κλεμμένου) πορτοφολιοῦ.

– Κατάργηση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ὡς συμβόλου ἀναχρονιστικοῦ, παλαιολιθικοῦ, καὶ σαφῶς διχαστικοῦ. Στὸ κενὸ ποὺ θὰ μείνει, θὰ μποροῦσε νὰ μπεῖ ἕνα σύμβολο πρωτότυπο, μοντέρνο, ἐπαναστατικὸ καὶ ὀλίγον τρέντυ. Μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ τὸ σῆμα τῆς Φερράρι, ποὺ σᾶς εἶναι καὶ οἰκεῖο.

– Ἀπαγόρευση τοῦ ντὶν ντάν τῶν καμπανῶν.

– Ἀπαγόρευση τῆς περιφορᾶς Ἐπιταφίων στοὺς δρόμους καὶ στὶς πλατεῖες, πρὸς ἀποφυγὴν ἐντάσεων μεταξὺ μειονοτήτων (Ἑλλήνων) καὶ ντόπιων (οἱ ὑπόλοιπες φυλές).

– Ἀπαγόρευση τοῦ σταυροκοπήματος σὲ δημόσιους χώρους. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους.

– Ἀφαίρεση ὅλων τῶν σταυρῶν ἀπὸ πλατεῖες, μνημεῖα, ἡρῶα, βουνὰ καὶ λαγκάδια.

– Κατάργηση τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ στὰ ψηφοδέλτια κατὰ τὶς ἐκλογές, ὡς συμβόλου διχαστικοῦ καὶ παρωχημένου.

– Ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ὡς ἔμβλημα ἀπὸ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό. Ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ὀνομασία του. Ὅποτε θὰ λέγεται ‘ἐρυθρός’. Σκέτο.

– Κατάργηση τῆς χρήσεως τῶν ὀνομάτων ‘Σταῦρος’ καὶ ‘Σταυρούλα’.

– Κατάργηση ἀναλόγων ἐπιθέτων τύπου Σταυρόπουλος, Σταυρίδης, Σταυράκης κλπ.

– Ἀπαγόρευση προβολῆς ὅλων τῶν ταινιῶν τοῦ Σταυρίδη, γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους.

– Κατάργηση διχαστικῶν τοπωνυμίων, τύπου “Σταυρὸς Ἁγίας Παρασκευῆς”, “Σταυρούπολη”, “Σταυροχώρι” κλπ.

– Νὰ ἀπαγορευτοῦν τὰ σταυροδρόμια, τὰ σταυρόλεξα, τὰ σταυρωτὰ φιλήματα, οἱ σταυροβελονιές, οἱ σταυρόκομποι καὶ τὰ σταυροκατσάβιδα.

– Νὰ ἀπελαθοῦν οἱ σταυραετοί.

 .         Αὐτὰ τὰ ὀλίγα γιὰ ἀρχή. Ὕστερα βλέπουμε. Εὔχομαι καλὴ συνέχεια στὸ ἔργο σας.

 Μὲ τιμή

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

,

Σχολιάστε