Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Σύμβολα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚA ΣYΜΒΟΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή».

1.9.2017

Ἀθήνῃσι 31ῃ Αὐγούστου 2017

Πρός
Τόν Ἀξιότιμο
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας
καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,

.              Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σημερινή Της Συνεδρία ἔλαβε γνώση τῶν ἀναφορῶν δύο ὑπαλλήλων τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οἱ ὁποῖες, κατόπιν τῆς ἀρνητικῆς ἀντιδράσεως τῆς Διευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τό ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο σας νά τούς ἀπαντήσει, ἐάν ἀπαγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤ νά ἔχουν ἱερές εἰκόνες ἐπάνω στό γραφεῖο ἐργασίας τους. Η Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τήν ἀποστολή τῆς παρούσας, προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό δυσάρεστο συμβάν σέ βάρος τῶν δικαιωμάτων ἐργαζομένων, πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας. Προκαλοῦνται εὔλογες ἀπορίες : ἀπό τήν ἀπαγόρευση νά ὑποχρεωθεῖ κανείς νά ἀποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, θά φθάσουμε στήν ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νά καθιστᾷ ὁ καθένας ἐμφανές τό θρησκευτικό του συναίσθημα στό δημόσιο χῶρο ;
.            Ἡ διαμαρτυρία καί ἡ λύπη μας, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι θά παρασυρθοῦμε σέ ἐπίδειξη ἐμπάθειας. Ἡ ἠθική διαφορά τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας ἔγκειται στό ὅτι εὔχεται καί προσεύχεται «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς». Θεωροῦμε, γιά τόν λόγο αὐτόν, ἀξιέπαινη καί χριστιανική τήν στάση τῶν θιγόμενων ἐργαζομένων, οἱ ὁποῖες δέν ζήτησαν τήν ἄσκηση διώξεως κατά τῆς προϊσταμένης τους, εἰ μή μόνον νά ἀναγνωρισθεῖ ρητῶς ἀπό τόν ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στόν χῶρο ἐργασίας τους. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καί λαοῦ, συμπαρίσταται στό δίκαιο καί δημοκρατικό αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καί ἀναμένει τήν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καί τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου. Θά ἀποτελοῦσε ὠφέλιμη ὑπηρεσία στόν τόπο, ἐάν τό Ὑπουργεῖο σας μέ τήν παροῦσα εὐκαιρία ἀπεδείκνυε ὅτι εἶναι ἄξια προστασίας ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά ὅλους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅσο καί γιά τίς μειοψηφίες τῶν ἑτεροδόξων, ἐτεροθρήσκων ἤ τῶν μή θρησκευόντων.
.           Θά ἐνθυμεῖσθε πώς τόν Μάιο τοῦ 2009 στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι κατά τή διάρκεια σωματικοῦ ἐλέγχου ἀπό ἀστυνομικό σέ μουσουλμάνο καταστράφηκαν σελίδες τοῦ Κορανίου, πού εἶχε μαζί του ὁ ἐλεγχόμενος, εἶχαν προκληθεῖ βίαια ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρίν κἄν ἐξακριβωθοῦν οἱ συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ. Οἱ κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού προστατεύουν τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπό τίς προσβολές τοῦ ἑνός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως τοῦ ἄλλου, ἔχουν παρόντα καί ἰσχύοντα λόγο ὑπάρξεως. Καί ἡ δική μας ἀνεκτική στάση ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀπαλλάσσει τήν Πολιτεία ἀπό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει καί νά προστατεύει.
.            Κλείνοντας θά μᾶς ἐπιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἀπόπειρες ἀπό πολιτικές τάσεις, ἀκτιβιστικές ἑνώσεις ἤ δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας συνήθως ἐξαντλοῦνται σέ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἔλλειψη νηφαλιότητας, ἡ ἐπιθετικότητα, οἱ διακωμωδήσεις καί οἱ προσβολές, πού ἐκδηλώνουν κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δίδουν τήν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἀπογοητευμένους χριστιανούς, παρά γιά συνειδητοποιημένους ἄθεους, πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη τοῦ ἄλλου. Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατόν τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή νά προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία. Εἶναι καί αὐτή μία κατηγορία θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ μᾶλλον ἀπειλητικότερη γιά τήν κοινωνική συνοχή ἀπό τήν ἀτομική θρησκοληψία. Τό φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ, πού διεκδικεῖ καί ἐπαίνους προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδή ἀμφισβητεῖ τόν ἴσο σεβασμό τῶν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ἑπομένως, δέν ἀξίζει προστασίας.
.                Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό καί στίς ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.

Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

ΜΑΝΤΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΛΗ μετὰ πολλὲς δεκαετίες!

στορικ στιγμ στν τουρκικ θνοσυνέλευση:
Τρε
ς βουλευτίνες φόρεσαν μαντίλα

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὄχι ποὺ θὰ καθόντουσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ μηρυκάζουν τὶς ληγμένες ἀσυναρτησίες τῶν  ἡμετέρων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ λοιπῶν Ὑπασπιστῶν τοῦ Συνωστισμοῦ, ποὺ τὴν ἴδια ὥρα μεθοδεύουν τὴν καθαίρεση τῶν Συμβόλων. ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ!

16588618_2013_10_31T124313Z_1004578635_GM1E9AV1L3J01_RTRMADP_3_TURKEY_PARLIAMENT_HEADSCARF.limghandler.             Ἡμέρα ὁρόσημο ἦταν ἡ Πέμπτη γιὰ τὴν τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση, ἀφοῦ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ νεώτερη ἱστορία τοῦ τουρκικοῦ κράτους τρεῖς γυναῖκες βουλευτὲς ἔλαβαν μέρος στὴ συνεδρίαση φορώντας μαντίλα.
.             Στὴν τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση ὑπῆρχαν συγκεκριμένες παραδόσεις καὶ κανόνες ποὺ ἀπαγόρευαν τὴ μαντίλα γιὰ πολλὲς δεκαετίες, καθὼς ἐθεωρεῖτο ὡς σύμβολο κατὰ τοῦ κοσμικοῦ χαρακτήρα τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους.
.             Οἱ βουλευτίνες ἀνήκουν στὸ κυβερνῶν κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (AKP). Οἱ τρεῖς γυναῖκες δήλωσαν ὅτι ἡ ἀπόφασή τους στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
.             «Ἡ Τουρκία σημειώνει πρόοδο στὸ πεδίο τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν», ἀνέφερε ἡ Νουρτζὰν Νταλμπουντάκ. «Ἡ χώρα ἔθεσε τέλος σὲ μία “τεράστια ντροπή”», ὑποστήριξε ἡ ἴδια.
.             «Δὲν θὰ ἀφήσουμε τὴν Ἐθνοσυνέλευση νὰ γίνει ἀποκλειστικὸς χῶρος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος. Θὰ ἀντιταχθοῦμε στὴ νέα πρακτικὴ μὲ κάθε εὐκαιρία», εἶπε ἀντίθετα ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (CHP) Φαροὺκ Λόγογλου.
.             Τὰ δύο ἄλλα κόμματα τῆς Ἀντιπολίτευσης, τὸ Κόμμα Ἐθνικιστικῆς Δράσης (MHP) καὶ τὸ Κόμμα Εἰρήνης καὶ Δημοκρατίας (BDP), δήλωσαν πάντως ὅτι δὲν προτίθενται νὰ ἀντιδράσουν στὴν παρουσία βουλευτῶν μὲ μαντίλα.
.             Τὴν ἀπαγόρευση στὴ χρήση τῆς ἰσλαμικῆς μαντίλας στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες τῆς Τουρκίας κατήργησε πρόσφατα ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση, ρίχνοντας λάδι στὴ φωτιὰ τῆς πάγιας ἀντιπαράθεσης μὲ τοὺς κεμαλιστὲς ποὺ καταγγέλλουν τὸ μέτρο ὡς ἀπόδειξη τῆς προώθησης ἰσλαμικῆς ἀτζέντας ἐκ μέρους τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
.             Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐντάξει τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης στὸ «πακέτο ἐκδημοκρατισμοῦ» τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, κεντρικὸς ἄξονας τοῦ ὁποίου εἶναι μέτρα ποὺ συνιστοῦν ἄνοιγμα πρὸς τὴν κουρδικὴ κοινότητα.
.             Ἡ ἀπαγόρευση, ἡ ὁποία ἔχει τὶς ρίζες στὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀπέτρεπε πολλὲς γυναῖκες ἀπὸ τὸ νὰ ἐργαστοῦν σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἡ κατάργησή της παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ὡς ἄρση πολιτικῆς διακρίσεων.
.             Ἡ διαμάχη γύρω ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ μαντίλα βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ ἰσλαμιστῶν καὶ κεμαλιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τὸ ἰσλαμικῶν καταβολῶν κυβερνῶν κόμμα ὅτι ἐπιδιώκει νὰ διαβρώσει τὰ κοσμικὰ θεμέλια της δημοκρατίας ποὺ οἰκοδομήθηκε τὸ 1923 ἀπὸ τὸν Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ πάνω στὰ συντρίμμια τῆς ὀθωμανικῆς θεοκρατίας.

ΠΗΓΗ: tanea.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ»: ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ!

ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ «ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Repubblica: Μὲ τὰ ξαδέρφια μας τοὺς Ἕλληνες

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Σήμερα τὸ βράδυ ἡ ψυχὴ καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Λαοῦ μας θὰ «ἀνασυρθοῦν» καὶ θὰ συγκεντρωθοῦν γιὰ λίγο στὴν ΣΗΜΑΙΑ καὶ θὰ συσπειρωθοῦν ἀπέναντι σὲ μιὰ ἄλλη Σημαία: τὴν Γερμανική, ποὺ συμπυκνώνει συνειρμοὺς παλιοὺς καὶ καινούργιους…! Τελικῶς «σύμβολα» ὑπάρχουν. «Ἔστω» κι ἂν τὰ ἀνακαλύπτουμε στὸ ποδόσφαιρο. Κι αὐτὸ ὑπογραμμίζεται ὄχι φυσικὰ γιὰ τοὺς Ξυλοσχίστες καὶ Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως, ἀλλὰ γιὰ τοὺς Χαύνους ποὺ καταπίνουν ἀμάσητα τὰ ἰδεολογικὰ ὑποπροϊόντα καὶ τὴν…“παπαγαλίνη” ποὺ τοὺς ρίχνουν!

.          Μὲ ἕνα ἄρθρο ἔμπλεω συμπαθείας πρὸς τοὺς Ἕλληνες, ἡ ἰταλικὴ «La Repubblica» δίνει πολιτικὴ διάσταση στὸ σημερινὸ ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζει «ντέρμπι τῶν σπρέντ», ντέρμπι μεταξὺ φτωχῶν καὶ ἰσχυρῶν, σημειώνοντας πὼς οἱ Ἰταλοὶ ὑποστηρίζουν τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ νιώθουν πιὸ κοντὰ στὰ «ξαδέρφια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα» παρὰ στὴν Ἀνγκέλα Μέρκελ.
.          «Οἱ Γερμανοὶ ἐνάντια στοὺς Ἕλληνες εἶναι λίγο (σὰ νὰ λέμε) ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἐνάντια στοὺς Γερμανούς, ἀδύναμα νομίσματα ἐναντίων τῶν Γερμανῶν, οἰκονομικὲς περιφέρειες ἐναντίων τῶν Γερμανῶν. Σὲ κάποιες περιπτώσεις ἕνας ἀγώνας ποδοσφαίρου γίνεται πολλὰ περισσότερα», ἀναφέρει ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα, ἐξηγώντας ὅτι τὸ νὰ ὑποστηρίζει κανεὶς τοὺς πιὸ ἀδύναμους, ἔχει καὶ ἕνα ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο.
.          Τὸ νὰ αἰσθάνεται κανεὶς ὅτι εἶναι ἀπέναντι σὲ ὅσους ἔχουν τὴν ἐξουσία εἶναι σὰν νὰ ὑπερασπίζεται κανεὶς τὴν χαμένη ὑπερηφάνεια, τὴν ὑπερηφάνεια τῶν ἐξαθλιωμένων. «Αὐτοὶ (ποὺ ἔχουν ἀνάγκη) εἶναι οἱ Ἕλληνες, εἴμαστε λίγο κι ἐμεῖς οἱ Ἰταλοί, ποὺ σίγουρα μοιάζουμε περισσότερο στὰ ξαδέρφια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἀπ᾽ ὅ,τι στὴν κυρία Ἀνγκέλα Μέρκελ», γράφει μὲ οἶστρο ἡ ἐφημερίδα, ἡ ὁποία συνοδεύει τὸ κομμάτι μὲ ἕνα διαδικτυακὸ γκάλοπ, ὅπου οἱ ἀναγνῶστες καλοῦνται νὰ δηλώσουν ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο ὁμάδες ὑποστηρίζουν.
.          Τὸ σκὸρ μέχρι στιγμῆς εἶναι εὐνοϊκὸ γιὰ τὴν χώρα μας: 68% ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας, 27% ὑπὲρ τῆς Γερμανίας καὶ 4% οἱ…ἀναποφάσιστοι.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ ἢ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ (ἀπαίτηση μετανάστη γιὰ ἀποκαθήλωση Εἰκόνος!) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΙΑ ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ
(βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/29/τὰ-αἴτια-τῆς-αὐτοκαταστροφῆς-μας/)

Η  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΘΥΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ!

.        ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ἂν καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς κατωτέρω ἱστορίας προξενεῖ λύπη, ἐν τούτοις χρειάζεται νὰ προσεχθεῖ ἡ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η «ΓΕΝΕΤΙΚΗ» (πλέον) ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ  ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ, τέλος πάντων. Μὲ τέτοια μυαλὰ καὶ τέτοια συμπεριφορὰ εἶναι ἆραγε ποτὲ δυνατὸν νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν Κρίση; Συνεπῶς μᾶς πρέπουν ἢ δὲν μᾶς πρέπουν κι ἄλλα γερμανικὰ χτυπήματα μέχρι νὰ ξυπνήσουμε; (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/18/ἡ-καταστροφή-μας-ἦταν-ἀναμενομένη/)
.        Στὸ κατωτέρω ἀναφερόμενο περιστατικὸ μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε ὡς ἀπάντηση καὶ λύση τοῦ … «γορδίου δεσμοῦ», ποὺ προέκυψε, τὴν ΓΕΝΝΑΙΑ καὶ ΗΡΩΙΚΗ στάση τοῦ ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, πρωτοποριακοῦ καὶ βραβευμένου χειρουργοῦ, ὁ ὁποῖος ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ (κινδύνευε δηλ. ἡ ζωή του ἀπὸ τὸ πανίσχυρο καὶ αἱμοβόρο σοβιετικὸ καθεστώς) κι ὄχι ἀπὸ πλεονεκτική (ὅπως οἱ γιατροὶ στὸ κατωτέρω περιστατικό) ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (:Μιὰ «ἐπιτροπὴ ἐλέγχου» ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ξεκρεμάσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἅγιος Λουκᾶς νὰ ἀρνεῖται νὰ μπεῖ στὸ χειρουργεῖο. Παράλληλα ἡ σύζυγος ἑνὸς ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ κόμματος εἰσήχθη στὸ νοσοκομεῖο ὡς ἔκτακτο περιστατικό, καὶ ζητοῦσε νὰ χειρουργηθεῖ μόνο ἀπὸ τὸν Βόινο-Γιασενέτσκι, κι ἔτσι ὁ σύζυγός της τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι, ἂν ἡ ἐγχείρηση γινόταν, τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἡ εἰκόνα θὰ ἦταν στὴν θέση της. Ἡ ἐγχείρηση ἔγινε κι ἦταν ἐπιτυχής, καὶ ὁ σύζυγος τῆς ἄρρωστης κράτησε τὴν ὑπόσχεσή του., βλ. σχετ. Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, «Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς», ἔκδ. «Ἀκρίτας», Δ´ ἔκδ., Ἀθῆναι 2001, σελ. 103-104)

.       Μουσουλμάνος (λαθρο)μετανάστης σχετικὰ πρόσφατα μετέφερε τὴν γυναίκα του σὲ μαιευτήριο τῆς Πάτρας, γιὰ νὰ γεννήσει. Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἦταν δημόσιο μαιευτήριο ἢ κάποιο Κέντρο Ὑγείας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Πατρὼν (οἱ μετανάστες συνηθίζουν καὶ πηγαίνουν σὲ Κέντρα Ὑγείας, ἀκόμα καὶ σὲ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα, καὶ δέχονται νὰ ξεγεννήσουν τὶς γυναῖκες τοὺς ἀκόμα καὶ γιατροὶ ἀσχέτων εἰδικοτήτων π.χ. ὀφθαλμίατροι! ἀρκεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἔκτακτο περιστατικό, γιὰ νὰ μὴν πληρώσουν τίποτα ἀπολύτως…). Μόλις ἔβαλαν τὴν γυναίκα του στὸν θάλαμο, γιὰ νὰ γεννήσει, πρόσεξε ὁ μουσουλμάνος τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸν τοῖχο καὶ ἀμέσως εἶπε στὸν ὑπεύθυνο γιατρό:
– Αὐτὸ τὸ κάδρο (ἐννοοῦσε τὸ εἰκόνισμα) κατέβασέ το ἀμέσως ἀπὸ κεῖ. Δὲν θέλω μόλις γεννηθεῖ τὸ παιδί μου, νὰ δεῖ αὐτὸ τὸ πράμα!
.          Ἔγινε μία σχετικὴ φασαρία, ἡ γυναίκα ἀγχώθηκε καὶ γιὰ νὰ μὴν χειροτερέψουν τὰ πράγματα, οἱ ὑπεύθυνοι δέχθηκαν νὰ κατεβάσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας (κακῶς), μὲ σκοπὸ νὰ τὴν ἀνεβάσουν ἀμέσως μετά.
.          Ὁ μουσουλμάνος ἔμεινε νὰ περιμένει στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς, πότε θὰ τελειώσει ὁ τοκετός. Μετὰ ἀπὸ ὧρες βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε:
– Ἡ γυναίκα σου γέννησε φυσιολογικά. Ἐκείνη εἶναι καλά. Τὸ παιδί σου ὅμως γεννήθηκε τυφλό!
.        Ὄχι μόνο εἰκόνα τῆς Παναγίας δὲν θὰ δεῖ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τίποτα ἄλλο στὸν κόσμο!

 ΠΗΓΗ: agioritikovima.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΧΥΔΑΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ

.          π πο πλέον ν φυλαχτομε. π παντο ο λληνες δέχονται πιθέσεις, λς κα νοιξαν ο πύλες το δη κα ξεχύθηκαν λοι ο δαίμονες ν μς κατασπαράξουν. Δὲν μᾶς ἔφταναν :
1) Ἡ δωσίλογη κυβέρνηση ποὺ θὰ μᾶς ἐξοντώσει νομοθετώντας μὲ ταχύτητα πολυγράφου λαοκτόνα καὶ ἐθνοκτόνα μέτρα, γιὰ νὰ προχωρήσει ἀμέσως μετὰ στὴν ὑπογραφὴ τοῦ πρωτοκόλλου παράδοσης τῆς χώρας μας.
2) Οἱ κρανοφόροι πραιτωριανοὶ τοῦ παρακράτους καὶ τὰ ἐπικουρικὰ σώματα τῶν κουκουλοφόρων  […]
3) Οἱ πράκτορες μεταμφιεσμένοι σὲ “πατριῶτες”, “ἀγωνιστές”,”ἀντιφασίστες”, “ἀντιμνημονιακούς”, “ἀπελευθερωτὲς” ἢ “μπουρλοτιέρηδες”.
4) Οἱ δεκάδες φασιστικὲς ὀργανώσεις, μαζὶ μὲ ἄλλες τόσες νέο-παγανιστικὲς καὶ δωδεκαθεϊστικές σέχτες, ποὺ ἐφορμοῦν καθημερινὰ μαγαρίζοντας ἢ βρίζοντας τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.
5) Οἱ ἐθνομηδενιστικὲς ὁμάδες τῶν νεοταξικῶν ἐπιτελείων[…]
.           Ἔχουμε καὶ τοὺς διαφόρους μαυραγορίτες νὰ μᾶς προκαλοῦν, προσβάλλοντας τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Μιλῶ για ἐκείνους ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς διαφημίσεις τους προτείνουν στὸν λαὸ ὡς ψυχοθεραπευτικὰ “ἀντίμετρα” γιὰ τὴν κατάθλιψη ποὺ προξενεῖ στὰ θύματα τῆς “ἐθνοσωτηρίου δράσεως” τῶν δωσιλόγων, ἡ πείνα, ἡ ἀνεργία, ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἐθνικὴ ταπείνωση, τὴν μεταμφίεση ἀνδρῶν σὲ μπαλαρίνες, σὲ παπάδες, σὲ τραβεστί, σὲ βρυκόλακες, σὲ κατακρεουργημένους κλπ. Καὶ ὅλα αὐτὰ φυσικὰ μὲ τὸ “ἀζημίωτο”.
.           Τὸ λιγότερο ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ αὐτοὺς τοὺς γύπες, εἶναι νὰ τοὺς στερήσουμε τὴν τροφή. Νὰ πάψουμε νὰ δίνουμε τὸ ὑστέρημά μας σὲ αὐτὰ τ χυδαα μπακάλικα τς διαστροφς καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης, ἕως ὄτου ἀναγκαστοῦν νὰ σεβαστοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν τσέπη του, στὴν ὁποία ἐφορμοῦν σὰν πορτοφολάδες.
.          Πρὶν παραθέσουμε τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση τῶν «Ἀναβάσεων» θὰ θέσουμε ἕνα ἐρώτημα: εἴδατε ποτὲ σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ  καταστήματα νὰ πουλοῦν δίπλα στὶς “στολὲς” τοῦ Ὀρθόδοξου παπᾶ καμία στολὴ “ἰμάμη” ἢ “ραβίνου”;

Ἡ ἐμπορικὴ ἁλυσίδα Carrefour Ἑλλὰς καθὼς καὶ τὰ JUMBO προκαλοῦν μὲ βλάσφημα ἐκθέματα

.           Ἡ εἴσοδος στὸ Ἅγιο Τριώδιο δυστυχῶς μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ τὴν ἀποχαύνωση ποὺ δημιουργοῦν τὰ ΜΜΕ ταυτίζεται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν συνείδηση πολλῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν… εἴσοδο σὲ μία περίοδο ἄκρατου εἰδωλολατρικοῦ ἑορτασμοῦ, ξέφρενου γλεντοκοπήματος, ἀχαλίνωτου ξεφαντώματος, βλάσφημων ἐκδηλώσεων, χορῶν, παραστάσεων, μεταμφιέσεων, καρναβαλικῶν ἐνδυμασιῶν. Τόσο δαιμονικὴ ἐνέργεια νὰ γίνεται δεκτὴ ἀπὸ Ὀρθόδοξους Ἕλληνες βαπτισμένους καὶ μυρωμένους εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς!!! …Ὁ Διάβολος γυρίζει τὰ πράγματα τοῦ Θεοῦ πάντα ἀνάποδα. Ἐνῶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς εἰσάγει σὲ μία περίοδο ποὺ προκαλεῖ κατάνυξη στοὺς πιστούς, καὶ μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐπιστροφὴ μετανοίας στὸν Θεό, μὲ σκοπὸ νὰ ζητήσουμε καὶ νὰ πετύχουμε τὴν συγχώρηση γιὰ ὅ,τι ἁμαρτία κάναμε ὣς τώρα, ὁ διάβολος ἀνοίγει τὸ γλεντοκόπημα καὶ τὶς βλάσφημες διασκεδάσεις, ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος
.           Ἐδῶ ἔχουμε μία τέτοια βλασφημία πρὸς τὸν λειτουργὸ τῆς Ἐκκλησίας τὸν Ὀρθόδοξο κληρικό, ἡ ὁποία ὅμως ἐνεργοποίησε τὴν πνευματικὴ εὐαισθησία τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφῆς Ἑλένης, ἡ ὁποία διαμαρτυρόμενη, ὅπως θὰ δεῖτε σὲ συγκεκριμένο κατάστημα τῆς ἁλυσίδας Carrefour – Μαρινόπουλος, κατάφερε νὰ ἀποσύρουν τὰ βλάσφημα ἐκθέματα.
.           Εὐχόμαστε νὰ βρεῖ ἐν Χριστῷ μιμητὲς ἀνάμεσά μας, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νὰ τὰ ἀποσύρουν ἀπὸ παντοῦ, ἀλλὰ νὰ μὴν θελήσουν καὶ ἕτερες πολυεθνικὲς ἐμπορικὲς ἁλυσίδες νὰ προσβάλουν καὶ νὰ ποδοπατήσουν τὰ ἱερὰ σύμβολά μας.
.           Ἀνάλογα βλάσφημα ἐκθέματα ὑπάρχουν καὶ στὰ JUMBO. Συγκεκριμένα, στὶς κυριακάτικες ἐφημερίδες τὰ JUMBO διαφήμιζαν ἀποκριάτικες στολὲς γιὰ ἐνηλίκους, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες φιγουράριζε σὲ περίοπτη θέση ὁ «ἀρχιμανδρίτης μὲ σταυρό»! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΩΜΩΔΟΥΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ… Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ… ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΟΝΤΩΣ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ… […]  

ΠΗΓΗ:  klassikoperiptosi.blogspot.com

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Τῆς Ἑλένης  Ρ.

ΠΡΟΣ

Τήν  Διεύθυνση τοῦ Ὁμίλου Carrefour – Μαρινόπουλος Α.Ε.,
πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα καί στήν ὁδό Ἁγ. Δημητρίου 63,  Ἄλιμος Ἀθηνῶν Τ.Κ. 17 456.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ καί στήν κατασκευάστρια ἑταιρεία μέ τήν ἐπωνυμία “ΝΙΚΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”
πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα, ὁδός Εὐάδνης 8, Κεραμεικός, τηλ. 210-3460418, Τ.Κ. 11854.

————————————————————————————————

.       Ἡ εἴσοδος στό Ἅγιο Τριώδιο πού ἔχει καθιερώσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μᾶς  εἰσάγει σέ μία προεορταστική περίοδο τοῦ Πάσχα, μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί εὐφροσύνη πνευματική γιά τούς πιστούς, καί μᾶς προσκαλεῖ σέ ἐπιστροφή μετανοίας στόν Θεό,  μέ σκοπό νά ζητήσουμε καί νά πετύχουμε τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
.         Τίς τελευταῖες μέρες ἔπεσε στήν ἀντίληψή μου ἕνα διαφημιστικό φυλλάδιο τοῦ ὁμίλου Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. , πού ἀναφέρεται στά καταστήματα Carrefour, τό ὁποῖο μοιράστηκε στά γραμματοκιβώτια τῶν πολυκατοικιῶν. To ἐν λόγῳ φυλλάδιο περιεῖχε, σύν τοῖς ἄλλοις, φωτογραφίες ἀποκριάτικων στολῶν, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ὑπῆρχε καί μοντέλο πού φορεῖ «στολή παπά», παραπέμποντας σέ Ὀρθόδοξο Ἱερέα, ἔχοντας δίπλα του μία χορεύτρια. Τό ἐν λόγῳ μοντέλο στέκεται σέ στάση «δέησης», κοιτώντας περιπαικτικά πρός τά ἄνω, φορώντας ψεύτικη γενειάδα, «ράσο», «καλυμμαύχι» καί «πετραχήλι». Ἡ δέ «χορεύτρια» τείνει ἐπίσης τά χέρια πρός τά πάνω, σέ στάση χορευτική, παραπέμποντας σέ ἀναπόφευκτο συνειρμό.
.          Σέ μία πρόσφατη ἐπίσκεψή μου σέ ἕνα κατάστημα Carrefour εἶχα τήν δυνατότητα νά διαπιστώσω ἰδίοις ὄμμασι τήν ὕπαρξη, ὄχι μόνο τῆς στολῆς αὐτῆς, ἀλλά καί ἄλλων δύο. Συγκεκριμένα:
.          Α) στή φωτογραφία τῆς συσκευασίας τῆς πρώτης στολῆς, παρουσιάζεται ἕνα μοντέλο μέ ὅλα τά παραπάνω χαρακτηριστικά, μέ τήν πολύ σημαντική διαφορά ὅτι φορεῖ Σταυρό καί μέ τό δεξί χέρι «εὐλογεῖ» μέ τόν τρόπο εὐλογίας Ὀρθοδόξου Ἱερέως (ὁ τρόπος αὐτός τῆς εὐλογίας στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παραπέμπει στήν Ἁγία Τριάδα) καί στό ἀριστερό κρατᾶ χειροβομβίδα!!!
.        Β) στή συσκευασία τῆς δεύτερης στολῆς ἔχουμε τό μοντέλο –μέ ψεύτικη γενειάδα, «ράσο», «καλυμμαύχι», «πετραχήλι» καί τό Ἱερό Σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (!!!) νά κάνει χειρονομία μέ τό δεξί του χέρι ἀντί τοῦ χαρακτηριστικοῦ σημείου τῆς εὐλογίας, περιπαίζοντας κατά κάποιον τρόπο αὐτήν.

.           Ἐπειδή ἡ ὕπαρξη καί διακίνηση γιά ἐμπορικούς λόγους μίας τέτοιας στολῆς ἀποτελεῖ βλασφημία καί προσβολή στά Ἱερά Σύμβολα καί  Ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά καί προσβολή πρός τό λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τόν Ὀρθόδοξο κληρικό. Ἡ Ἱερή Στολή τοῦ Ἱερέως δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διασκέδασης τοῦ ἐπαίσχυντου θεσμοῦ τοῦ «Καρναβαλιοῦ» πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό μία δαιμονική κατάσταση ξέφρενης κώμης καί ἱκανοποίησης παθῶν πού παραπέμπει στόν παγανισμό, τή στιγμή πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει εἰσέλθει στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί ἀκολούθως τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελεῖται ἀσέβεια-βεβήλωση τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας, ἀφοῦ ἡ διακίνηση τῆς παραπάνω στολῆς σκοπεύει στή διακωμώδηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων καί κατά συνέπεια στή διακωμώδηση τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερέας ἀποτελεῖ ἐπίγειο τύπο Του στήν στρατευομένη Ἐκκλησία, μέλη τῆς Ὁποίας εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί.
.         Ὅπως καταλαβαίνετε, τά παραπάνω ἀποτελοῦν πολύ μεγάλη προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος  (προσβολή συνταγματικῶς κατοχυρωμένη) καθότι χρησιμοποιοῦνται περιπαικτικά, ἱερότατα σύμβολα τῆς πίστης μου – τά ὁποία ἀνάγουν σέ δογματικές ἀλήθειές της  – γιά ἐμπορικούς καί μόνο σκοπούς καί δή τό κέρδος.
.            Ἐπειδή  εἶναι συνταγματικά κατοχυρωμένος – σέ Ἐθνικό καί Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο – ὁ σεβασμός στή θρησκεία καί ἡ μή προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί τῶν ἱερῶν συμβόλων κάθε θρησκείας.
.           Ἐπειδή τό Ἱερό Ράσο, τό Ἱερό Πετραχήλι καί κυρίως ὁ Τίμιος Σταυρός, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔχυσε τό Τίμιο Αἷμα Του γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελοῦν ὕψιστα θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί ἑπομένως ΔΕΝ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.
.           Ἐπειδή μέ βάση τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὀφείλουν νά σέβονται ὅλοι, τιμώντας τά ἱερά αὐτῆς σύμβολα.
.          Ἐπειδή μέ τήν παροῦσα ὀφείλω καί ἐπιθυμῶ νά καταγγείλω τήν  ἀπαράδεκτη ἐκ μέρους τοῦ Ὁμίλου πού ἐκπροσωπεῖτε ἐνέργεια προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων  τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς  Πίστεως, μεταξύ αὐτῶν τό ράσο τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱερέα, τό καλυμμαύχι, τό ἱερό πετραχήλι καί τόν Τίμιο Σταυρό, καί κατά συνέπεια τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος, ὡς Ὀρθόδοξης  Χριστιανῆς.
.              Ἐπειδή ἡ ἀποδοχή ἀπό μέρους σας διακίνησης γιά ἐμπορικούς σκοπούς μέ σκοπό τό κέρδος, προϊόντων πού προσβάλλουν εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τό δικό μου, εἶναι εὐθέως ἀντισυνταγματική γιατί ἀντιβαίνει στό δικαίωμά μου νά ἀπολαμβάνω ἀκώλυτα τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς μου συνείδησης καί μή προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων της.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  γιά τή συμπεριφορά σας, ἡ ὁποία προσβάλλει εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα τόσο τό δικό μου, ὅσο καί κάθε Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ὅπως προβεῖτε ἐντός τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπό τήν ἐπίδοση σέ ἐσᾶς τῆς παρούσας ἐξωδίκου:

1)  Στήν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῶν παραπάνω στολῶν ἀπό ὅλα τά καταστήματά σας σέ ὅλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια καί

2) Στήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν διαφημιστικῶν βιβλιαρίων, ἐντύπων καί κάθε ἄλλης σχετικῆς διαφημίσεως πού περιέχουν τή φωτογραφία τοῦ μοντέλου πού φορᾶ τήν παραπάνω στολή.

Διαφορετικά ἐάν δέν προβεῖτε στίς παραπάνω ὀφειλόμενες ἐνέργειές σας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ὅτι θά προβῶ ἄμεσα σέ καταγγελία στό Ἰνστιτοῦτο Προστασίας Καταναλωτῆ, στό Συνήγορο τοῦ Καταναλωτῆ, καθώς καί σέ κατάθεση αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων μέ αἴτημα τήν ἀπαγόρευση διακίνησης τῶν παραπάνω προσβλητικῶν γιά τήν πίστη μου ἐμπορευμάτων σας, ἐπιφυλασσόμενη καί σέ κατάθεση μήνυσης ἐναντίον σας γιά τήν προσβολή θρησκευτικῶν συμβόλων, (Τίμιος Σταυρός, Ράσο, Πετραχήλι, Καλυμμαύχι, κ.λ.π.).

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής καλεῖται νά ἐπιδώσει νόμιμα τήν παροῦσα πρός αὐτούς πού ἀπευθύνεται, προκειμένου νά λάβουν γνώση καί γιά τίς νόμιμες συνέπειες, ἀντιγράφοντας αὐτήν ὁλόκληρη στήν ἔκθεση ἐπιδόσεώς του.

                                                                                 Θεσσαλονίκη  16-02-2012

Ἡ Ἐξωδίκως Διαμαρτυρόμενη

______________________________________________

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Τῆς Ἑλένης  Ρ.  τοῦ …… καί τῆς ………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ὁδός  …………

ΠΡΟΣ

Τήν   Διεύθυνση  τοῦ  Ὁμίλου JUMBO Α.Ε.,
πού  ἑδρεύει  στήν  Ἀθήνα καί στήν ὁδό Κύπρου 9 & Ὕδρας, περιοχή Μοσχάτου Τ.Κ.  18346.

————————————————————————————————

 .            Ἡ εἴσοδος στό Ἅγιο Τριώδιο πού ἔχει καθιερώσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μᾶς  εἰσάγει σέ μία προεορταστική περίοδο τοῦ Πάσχα, μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί εὐφροσύνη πνευματική γιά τούς πιστούς, καί μᾶς προσκαλεῖ σέ ἐπιστροφή μετανοίας στόν Θεό,  μέ σκοπό νά ζητήσουμε καί νά πετύχουμε τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
.          Τίς τελευταῖες μέρες ἔπεσε στήν ἀντίληψή μου μία ὁλοσέλιδη διαφήμιση τοῦ ὁμίλου JUMBO Α.Ε. σέ κυριακάτικες ἐφημερίδες, πού διαφήμιζε ἀποκριάτικες στολές γιά ἐνήλικους, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ὑπῆρχε καί μία φωτογραφία μέ τόν τίτλο «στολή ἀρχιμανδρίτη μέ σταυρό», μέ μοντέλο πού φέρει ψεύτικη γενειάδα, «ράσο», Σταυρό «καλυμμαύχι» καί «πετραχήλι». Διαπίστωσα ἐπίσης τήν ὕπαρξη τῆς ἐν λόγῳ στολῆς στά ράφια καταστημάτων τοῦ ὁμίλου JUMBO Α.Ε..
.        Ἐπειδή ἡ ὕπαρξη καί διακίνηση γιά ἐμπορικούς λόγους μίας τέτοιας στολῆς ἀποτελεῖ βλασφημία καί προσβολή στά Ἱερά Σύμβολα καί Ἄμφια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά καί προσβολή πρός τό λειτουργό της Ἐκκλησίας, ἤτοι τόν Ὀρθόδοξο κληρικό. Ἡ Ἱερή Στολή τοῦ Ἱερέως δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διασκέδασης τοῦ ἐπαίσχυντου θεσμοῦ τοῦ «Καρναβαλιοῦ» πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό μία δαιμονική κατάσταση ξέφρενης κώμης καί ἱκανοποίησης παθῶν πού παραπέμπει στόν παγανισμό, τή στιγμή πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει εἰσέλθει στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί ἀκολούθως τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελεῖται ἀσέβεια-βεβήλωση τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας, ἀφοῦ ἡ διακίνηση τῆς παραπάνω στολῆς σκοπεύει στή διακωμώδηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων καί κατά συνέπεια στή διακωμώδηση τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερέας ἀποτελεῖ ἐπίγειο τύπο Του στήν στρατευομένη Ἐκκλησία, μέλη τῆς Ὁποίας εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί.
.       Ὅπως καταλαβαίνετε, τά παραπάνω ἀποτελοῦν πολύ μεγάλη προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος  (προσβολή συνταγματικῶς κατοχυρωμένη) καθότι χρησιμοποιοῦνται περιπαικτικά, ἱερότατα σύμβολα τῆς πίστης μου – τά ὁποῖα ἀνάγουν σέ δογματικές ἀλήθειές της  – γιά ἐμπορικούς καί μόνο σκοπούς καί δή τό κέρδος.
.        Ἐπειδή  εἶναι συνταγματικά κατοχυρωμένος – σέ Ἐθνικό καί Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο – ὁ σεβασμός στή θρησκεία καί ἡ μή προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί τῶν ἱερῶν συμβόλων κάθε θρησκείας.
.         Ἐπειδή τό Ἱερό Ράσο, τό Ἱερό Πετραχήλι καί κυρίως ὁ Τίμιος Σταυρός, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔχυσε τό Τίμιο Αἷμα Του γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν ὕψιστα θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί ἑπομένως ΔΕΝ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.
.        Ἐπειδή μέ βάση τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὀφείλουν νά σέβονται ὅλοι, τιμώντας τά ἱερά αὐτῆς σύμβολα.
.         Ἐπειδή μέ τήν παροῦσα ὀφείλω καί ἐπιθυμῶ νά καταγγείλω τήν  ἀπαράδεκτη ἐκ μέρους τοῦ Ὁμίλου πού ἐκπροσωπεῖτε ἐνέργεια προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων  τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικής  πίστεως, μεταξύ αὐτῶν τό ράσο τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱερέα, τό καλυμμαύχι, τό ἱερό πετραχήλι καί τόν Τίμιο Σταυρό, καί κατά συνέπεια τοῦ θρησκευτικοῦ μου συναισθήματος, ὡς Ὀρθόδοξης  Χριστιανῆς.


.         Ἐπειδή
ἡ ἀποδοχή ἀπό μέρους σας διακίνησης γιά ἐμπορικούς σκοπούς μέ σκοπό τό κέρδος, προϊόντων πού προσβάλλουν εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τό δικό μου, εἶναι εὐθέως ἀντισυνταγματική γιατί ἀντιβαίνει στό δικαίωμά μου νά ἀπολαμβάνω ἀκώλυτα τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς μου συνείδησης καί μή προσβολῆς τῶν Ἱερῶν Συμβόλων της.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  γιά τή συμπεριφορά σας, ἡ ὁποία προσβάλλει εὐθέως τό θρησκευτικό συναίσθημα τόσο τό δικό μου, ὅσο καί κάθε Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ,

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ὅπως προβεῖτε ἐντός τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπό τήν ἐπίδοση σέ ἐσᾶς τῆς παρούσας ἐξωδίκου:
1)  Στήν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῶν παραπάνω στολῶν ἀπό ὅλα τά καταστήματά σας σέ ὅλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια καί
2)  Στήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν διαφημιστικῶν βιβλιαρίων, ἐντύπων καί κάθε ἄλλης σχετικῆς διαφημίσεως πού περιέχουν τή φωτογραφία τοῦ μοντέλου πού φορᾶ τήν παραπάνω στολή.

Διαφορετικά ἐάν δέν προβεῖτε στίς παραπάνω ὀφειλόμενες ἐνέργειές σας,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ὅτι θά προβῶ ἄμεσα σέ καταγγελία στό Ἰνστιτοῦτο Προστασίας Καταναλωτῆ, στόν Συνήγορο τοῦ Καταναλωτῆ, καθώς καί σέ κατάθεση αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων μέ αἴτημα τήν ἀπαγόρευση διακίνησης τῶν παραπάνω προσβλητικῶν γιά τήν πίστη μου ἐμπορευμάτων σας, ἐπιφυλασσόμενη καί σέ κατάθεση μήνυσης ἐναντίον σας γιά τήν προσβολή θρησκευτικῶν συμβόλων, (Τίμιος Σταυρός, Ράσο, Πετραχήλι, Καλυμμαύχι, κ.λ.π.).

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής καλεῖται νά ἐπιδώσει νόμιμα τήν παροῦσα πρός αὐτούς πού ἀπευθύνεται, προκειμένου νά λάβουν γνώση καί γιά τίς νόμιμες συνέπειες, ἀντιγράφοντας αὐτήν ὁλόκληρη στήν ἔκθεση ἐπιδόσεώς του.

                                                                                 Θεσσαλονίκη  16-02-2012

Ἡ Ἐξωδίκως Διαμαρτυρόμενη

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα δασκάλου νὰ ὑπερασπίζεται τὸ Σύνταγμα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,
Δάσκαλος-Κιλκίς

.        Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅσους καταγίνονται μὲ τὰ θέματα τῆς «διὰ βίου μάθησης» ὅτι στὰ Παιδαγωγικὰ τμήματα τῶν πανεπιστημιακῶν σχολῶν παρεισέφρησαν, πλὴν ἐλαχίστων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων, νεοταξοσκώληκες ὁλκῆς, ἀδίστακτοι ἐθνοαποδομητές, μὲ σκοπὸ νὰ ἁλυσοδέσουν τὴν σκέψη, νὰ μαγαρίσουν τὴν κρίση τῶν ὑπὸ ἐκκόλαψιν δασκάλων. Ἂν δὲν ὑπάρχουν ἰσχυρὰ ἀντισώματα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, οἱ περισσότεροι νέοι δάσκαλοι, ἢ μᾶλλον δασκάλες, ἐξέρχονται τῶν σχολῶν αὐτῶν μπουκωμένοι μὲ ἐκκλησιομαχία καὶ μὲ μπαζωμένο τὸ πατριωτικὸ φρόνημα.
.       Μιὰ ὀλιγόλογη παρένθεση. Ἀνέφερα πρὶν γιὰ δασκάλες. Δυστυχῶς τὰ τμήματα αὐτὰ κατὰ 90-95% πληροῦνται ἀπὸ φοιτήτριες, ἀπὸ δασκάλες. Ἤδη στὰ σχολεῖα παρατηρεῖται ἕνα πρόβλημα. Ἡ ἔλλειψη ἀνδρῶν, δασκάλων. Χάνεται ἔτσι τὸ ἀντρικὸ πρότυπο. Εἶναι καλὸ καὶ ὑγιὲς οἱ μαθητὲς τοῦ δημοτικοῦ, σὲ κάποια τάξη, νὰ «συναντοῦν» καὶ νὰ διδάσκονται ἀπὸ ἄντρες. (Μοῦ τὸ ἐπισήμανε σοφός, πολιὸς καθηγητής). Ἂν συνδυαστεῖ αὐτὸ μὲ τὴν ἅλωση τῆς τηλεόρασης ἀπὸ θηλύγλωσσα, παρδαλοειδῆ ὑποκείμενα, τὴν ἀπουσία τοῦ πατέρα ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὰ πολλὰ διαζύγια, ἐξηγεῖ ἕνα πρόβλημα ποὺ λίγοι τολμοῦν νὰ τὸ θίξουν. Καὶ ἂς μὴν παρεξηγηθῶ ἀπὸ τὰ νέα παιδιὰ ποὺ ἐπέλεξαν τὴν ὑψοποιὸ ἀποστολὴ ποὺ ὀνομάζεται δάσκαλος-δασκάλα. Ἄλλο τὸ ἕνα, ἄλλο τὸ ἄλλο.
.       Νέοι, λοιπόν, δάσκαλοι ἐμποτισμένοι, δυστυχῶς, μὲ τὰ δηλητήρια τῶν γραικύλων ποὺ ἐγκαταβιώνουν στὶς σχολές τους, μπαίνουν στὶς τάξεις καὶ ἀντὶ «νὰ γιομίζουν τοὺς μαθητὲς προκοπὴ κι ἀρετή, καθαρὸν πατριωτισμὸν καὶ ἀγάπην στὴν θρησκείαν τοῦ Χριστοῦ» (Μακρυγιάννης) τοὺς μαθαίνουν πράγματα ἄξια «τῆς ἀπιστίας καὶ παραλυσίας».
.          Ἀναλαμβάνοντας, λοιπόν, τὸ κρίσιμο ἔργο τῆς «διάπλασης τῶν παιδιῶν» θεωροῦν καθῆκον τους νὰ παρουσιάσουν τὰ διαπιστευτήρια τοῦ «προοδευτισμοῦ» τους. Ἔτσι δυσφοροῦν γιὰ τὴν πρωινὴ προσευχή, τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν, τὶς γιορτὲς ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων –τὴν ἡμέρα μνήμης τοῦ Πολυτεχνείου σπαρταροῦν ἀπὸ συγκίνηση, εἶναι «ἡ δική τους μέρα». Θὰ συγκρίνουμε τώρα τὸ Πολυτεχνεῖο μὲ τὸ ’21; τὸ ὁποῖο εἶναι ταξικὴ ἐπανάσταση τῶν κολλήγων κατὰ τῶν κοτζαμπάσηδων– καὶ γενικὰ ὅπου ἐντοπίζουν ἄρωμα Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ ἀδιαθετοῦν πνευματικά. Στὸ αἷμα τους ρέουν τὰ «φαρμάκια» τῆς ἀφιλοπατρίας καὶ ἀπιστίας, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς ἐμβολίασαν οἱ ἀριστερόφωνοι καθηγητὲς τῶν παιδαγωγικῶν τμημάτων. Ἔγραφε προφητικὰ ὁ Κόντογλου ἀπὸ τὸ 1960 ἀκόμη γιὰ κάτι τέτοιους ἐκπαιδευτικούς: «Ἂς ποῦμε τὰ σημερινά μας. Τὰ σχολεῖα –ἂν βγάλει κανένας λίγα στὴ μπάντα– τ’ ἄλλα ὅλα δουλεύουν γιὰ νὰ βγάζουνε λεβαντίνους κι ὄχι Ἕλληνες, μὲ ὅλα τὰ ψευτοελληνικὰ ἐξωτερικὰ πασαλείμματα. Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ διδάσκουνε τὰ παιδιά μας κινήσαν ἀπὸ τὸ χωριό, καὶ πέσανε μὲ τὰ μοῦτρα στὰ μοντέρνα. Γινήκανε θεριακλῆδες τοῦ μοντερνισμοῦ (σήμερα τοῦ μεταμοντερνισμοῦ, τῆς ἀπαξίωσης τῶν πάντων). Ὁ νοῦς κι ὁ λογισμός τους, μέρα-νύχτα, στριφογυρίζει στὶς μοντέρνες ἀνοησίες. Τὴν Ἑλλάδα δὲν θέλουν μήδε νὰ τὴν ἀκούσουνε, τὴν Ψωροκώσταινα! Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀντιπαθητικὸ καὶ πιὸ μικρόμυαλο πλάσμα ἀπὸ τὸν ξιππασμένο ἄνθρωπο ποὺ ἀρνήθηκε τὸ γάλα τῆς μάνας του καὶ ρεμπεύεται (καυχᾶται, κομπάζει) κιόλας γι’ αὐτὸ τὸ κατόρθωμα».
.        Λοιπόν, ἀπὸ τέτοιους δασκάλους τί θὰ μάθουνε τὰ παιδιά μας, τὰ κακόμοιρα τὰ παιδιά μας; Θὰ μάθουνε, πὼς γιὰ νὰ γίνει κανένας σπουδαῖος καὶ γιὰ νὰ φαίνεται πὼς εἶναι ἔξυπνος, πρέπει νὰ μὴν ἔχει τίποτα ἑλληνικὸ ἐπάνω του». («Εὐλογημένο καταφύγιο, ἐκδ. «Ἀκρίτας», σελ. 180). Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου δασκάλου τοῦ Γένους, Φώτη Κόντογλου, ποὺ ὅσο ζοῦσε ξεσκέπαζε τὰ πνευματικὰ μασκαραλίκια τοῦ γονατισμένου στοὺς Φράγκους κρατιδίου.
.       Ἡ ἐρεθιστικὴ ἄκανθα γιὰ τὴν συγγραφὴ τοῦ παρόντος κειμένου ἦταν τὸ τηλεφώνημα μιᾶς ὀργισμένης μητέρας παιδιοῦ τῆς Α´ δημοτικοῦ. Μοῦ κατήγγειλε ὅτι ἡ προκομμένη, νεαρὰ δασκάλα τοῦ παιδιοῦ της εἶναι “μοντέρνα”, νεοταξικοῦ φυράματος. Κατέβασε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν τάξη καὶ ἀρνεῖται τὸν ἐκκλησιασμὸ στοὺς μαθητές της. (Ἡ πρώτη δημοτικοῦ εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη καὶ σημαντικὴ τάξη στὴ «ἀκαδημαϊκὴ» ζωὴ ἑνὸς παιδιοῦ. «Ἂν οἱ καλὲς διδασκαλίες χαραχτοῦν στὴν ψυχή, τοῦ παιδιοῦ, ὅταν ἀκόμη εἶναι τρυφερή, κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὶς ἀφαιρέσει, γιατί θὰ ἔχουν ἀποτυπωθεῖ ἀνεξίτηλα, ὅπως ἡ σφραγίδα στὸ μαλακὸ κερί», γράφει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος στὸ «περὶ ἀνατροφῆς τῶν τέκνων» σύγγραμμά του. Πόση ζημιὰ ἀντίθετα γίνεται, ὅταν τὸ «μαλακὸ κερί», ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ σφραγίζεται μὲ καντιποτένια, μὲ νοσηρὰ πράγματα; Ὁ ὁσιακῆς μνήμης, ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, συμβούλευε στοὺς δασκάλους, ποὺ ἔχουν ἀναφορὰ στὴν πίστη μας καὶ τὴν πατρίδα, νὰ παίρνουν πρώτη τάξη).
.      Γιὰ νὰ βοηθήσω τὴν μητέρα τοῦ παιδιοῦ ζήτησα βοήθεια ἀπὸ ἔγκριτο, σοβαρό, καὶ σπουδαῖο νομικό. Τὸν πρώην πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειο Νικόπουλο. Μοῦ ἀπέστειλε ἀμέσως ἕνα ἐξαιρετικό, ὀλιγόλογο ὑπόμνημα μὲ τίτλο «Διατάξεις προστατευτικὲς τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων καὶ εἰκόνων, ἐκ τοῦ Συντάγματος καὶ ἄλλων νόμων». (Οἱ εὐχαριστίες μου θερμότατες).
.            Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε καὶ διανέμεται δωρεὰν ἀπὸ τὴν «Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ» ἐκτεταμένη καὶ ἐμπεριστατωμένη μελέτη του, μὲ τίτλο «Τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος καὶ ἡ νομική του ἀξιολόγηση». Μὲ τὴν μελέτη του αὐτὴ κονιορτοποιεῖ κυριολεκτικὰ τὰ φληναφήματα τῶν κακεργετῶν.

.       Παραθέτω τὸ ὑπόμνημα σημειώνοντας αὐτὸ ποὺ τονίζει καὶ ὁ σεβαστὸς πρόεδρος, ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος εἶναι ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμό μας καὶ δικαιοῦνται οἱ Ἕλληνες νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία. Καὶ εἶναι βία τοῦ χειρίστου εἴδους, ὅταν ἕνας δάσκαλος προσβάλλει τὴν πατρώα πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πατρίδα μας.

Α) ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. Προστατευτικὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων εἶναι πρωτίστως αὐτὸ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τὸ Σύνταγμα, ὡς γνωστὸν εἶναι ψηφισμένο εἰς Τὸ Ὄνομα Τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἡ ἐπίκλησις αὐτὴ Τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ λεγόμενο προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τοῦτο σημαίνει νομικῶς ὅτι ὅλες οἱ πράξεις τῶν ὀργάνων τοῦ Κράτους πρέπει νὰ εἶναι ἐναρμονισμένες πρὸς τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιον, διότι διαφορετικὰ εἶναι ἀπηγορευμένες ὡς ἀντισυνταγματικές. Σημαίνει ὡσαύτως ὅτι τὸ Κράτος «θρησκεύεται» καὶ συνεπῶς ὀφείλει νὰ τιμᾶ καὶ νὰ σέβεται ἀπολύτως τὶς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα τῆς θρησκείας τὴν ὁποία πρεσβεύει. Ἡ θρησκεία αὐτὴ μὲ βάση τὸ συνταγματικὸ προοίμιον εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστεύει εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἀπόρροια τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀνάρτησις τῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων στοὺς δημοσίους χώρους π.χ. δικαστήρια, σχολεῖα, δημόσια γραφεῖα κ.λ.π. ἀπὸ τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ χωρὶς νὰ ὑποστεῖ τὶς συνταγματικὲς συνέπειες!

2. Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖον καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ Κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ σέβονται ὅλοι, τιμῶντες τὰ ἱερὰ αὐτῆς σύμβολα.

3. Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ρητῶς ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἡ «ἀνάπτυξις τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων». Αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνεται στὰ πλαίσια τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας μὲ ὅλα τὰ πρόσφορα μέσα ποὺ αὐτὴ διαθέτει καὶ βεβαίως μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα.

4.  Τὸ ἄρθρο 120 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖο καθιερώνεται τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ἑπομένως καὶ ὁ κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἀνωτέρω συνταγματικῶν προβλέψεων στὰ σχολεῖα, καταγγέλοντας ἁρμοδίως κάθε παραβάτη αὐτῶν μηδὲ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἑξαιρουμένου.

Β) ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ

1) Τὸ ἄρθρο 181 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα τὸ ὁποῖο προβλέπει τὰ περὶ προστασίας τῆς σημαίας μας τιμωρώντας τὴν ἐπὶ σκοπῷ ἐκδηλώσεως μίσους περιφρόνησιν, ἀφαίρεσιν, καταστροφή, παραμόρφωσιν, ρύπανσιν τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἡ ὁποία ὅμως κατὰ νόμον φέρει ὑποχρεωτικὰ στὸ ἐπάνω δεξιὸ ἄκρο τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.

2) Τὸ ἄρθρο 198 τοῦ Π.Κ. τὸ ὁποῖο τιμωρεῖ τὴν κακόβουλη βλασφημία, ὅποιον δηλαδὴ βρίζει κακόβουλα τὸν Θεό. Ὡς βλασφημία ὅμως μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ἡ πρὸς τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων.

3) Ὁ Νόμος 851/1978 ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὸν Τίμιον Σταυρὸν ὡς τὸ «κύριον περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας».

––––––––––––––––––––––––––––––––

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»:  Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω μιὰ αὐθόρμητη καὶ συνάμα διστακτικὴ ἐρώτηση αὐτοσυνειδησίας: Ἄραγε σήμερα ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ὥστε νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος; Ἂν τὸ τελευταῖο ὀχύρωμα αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ἀπέναντι στὴν ἐπιβουλὴ καταλύσεώς της ἀποτελεῖ ἡ συνταγματικῶς προβλεπομένη ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ, ποὺ τοὺς ἐξοπλίζει μὲ τὴν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, τότε σήμερα εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ κρίσιμη ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ;

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΓΕΡΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΣΤΙΣ “ΨΑΡΙΑΝΕΣ” ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Ἐπιστολὴ στὸν κ. Ψαριανὸ

Ἀξιότιμε κύριε βουλευτά,

.         Συγκινήθηκα ἰδιαιτέρως γιὰ τὶς πρόσφατες ἐρωτήσεις σας στὴν Βουλή, ὅπου ζητήσατε τὴν κατάργηση τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς προσευχῆς στὰ Σχολεῖα καὶ τὴν κατάργηση τοῦ σώματος τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων. («Χρ.Β»:βλ. σχετ.https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/09/19/παλαιοσταλινικὴ-λογική-καὶ-ἀηδιαστ/) Εἶναι παρήγορο ὅτι ἄτομα ὀξυδερκῆ σὰν καὶ ἐσᾶς ἀντιλαμβάνονται ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ τὸν ἀπασχολοῦν θέματα ἥσσονος σημασίας, ὅπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση, οἱ περικοπὲς τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, ἡ ἀνεργία, οἱ ἀπολύσεις καὶ λοιπὰ ἀνούσια, μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ καυτὸ πρόβλημά μας σήμερα εἶναι ἡ ἀδικαιολόγητη ἐμμονὴ τῶν Ἑλλήνων σὲ ἀναχρονιστικὰ καὶ παρωχημένα μοντέλα, ποὺ καθιστοῦν τὴν σύγχρονη πολυπολιτισμικὴ Ἑλλάδα ἕνα ‘θεοκρατικὸ καθεστώς’, ὅπως πολὺ σωστὰ εἴπατε.
.         Θὰ σᾶς ἤθελα ὅμως πιὸ ριζοσπαστικό. Πιὸ ἀποφασισμένο. Πιὸ φάιτερ. Διότι μὲ τὴν κατάργηση τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων δὲν λύνεται τὸ πρόβλημα. Χρειάζονται δυναμικὰ μέτρα, ἀποφασιστικὲς ἀλλαγὲς καὶ ριζικὲς λύσεις.
.         Προτείνω λοιπὸν σειρὰ μέτρων, ποὺ θὰ βγάλουν τὴν χώρα μας ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα τοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τῆς θρησκευτικότητας καὶ θὰ τὴν ὁδηγήσουν στὴν φωτισμένη ἐποχὴ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας.

 Ἰδοὺ τὰ μέτρα:

– Ἀφαίρεση ὅλων τῶν εἰκόνων καὶ τῶν σταυρῶν ἀπὸ δημόσιους χώρους.

– Κατάργηση τοῦ παρωχημένου καὶ διχαστικοῦ τρόπου χρονολόγησης ‘πρὸ Χριστοῦ’ καὶ ‘μετὰ Χριστόν’.

– Ἀπαγόρευση χρήσεως σὲ δημοσίους χώρους, φράσεων ὅπως ‘Θεὸς Φυλάξοι’, ‘Χριστὸς καὶ Παναγιά’, ‘Χριστὸς καὶ Ἀπόστολος’ ‘τραβῶ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ’, ‘Δόξα τῷ Θεῷ’ καὶ ‘(μὲ βάρεσε στὸ) Δόξα πατρί’.

– Ἀπαγόρευση δημοσίου στολισμοῦ χριστουγεννιάτικων δέντρων, φατνῶν, τραγουδίσματος καλάντων, μασήματος κουραμπιέδων καὶ λοιπῶν μισαλλόδοξων ἐθίμων.

– Κατάργηση ὅλων τῶν παρωχημένων χριστιανικῶν ἑορτῶν. Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο, Ἁγ. Πνεύματος, τῶν Φώτων, τοῦ Θωμᾶ, τῆς Τυροφάγου κλπ. Στὴν θέση τους θὰ μποροῦσαν νὰ μποῦν νέου ὕφους γιορτές, ποὺ θὰ ἀντιπροσωπεύουν τὴ νέα πολυπολιτισμικὴ ζωή μας. Θὰ μποροῦσε νὰ θεσπιστεῖ ἡ γιορτὴ τοῦ Χαλάλ, τοῦ Κεμάλ, τοῦ Ἀχμέντ, τοῦ Πανούση, τοῦ Ραγκούση, τοῦ Ἀμπντουλάχ, τοῦ τὰμ τάμ, τῆς ἀφγανικῆς μπούρκας, τῆς κινέζικης παντόφλας, τῆς ἀραβικῆς πίτας, τῆς ἰνδικῆς καρύδας, τῆς ἀλβανικῆς φούντας, τοῦ βρεγμένου σφουγγαριοῦ, τῆς τσάντας μαϊμοὺ καὶ τοῦ (κλεμμένου) πορτοφολιοῦ.

– Κατάργηση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ὡς συμβόλου ἀναχρονιστικοῦ, παλαιολιθικοῦ, καὶ σαφῶς διχαστικοῦ. Στὸ κενὸ ποὺ θὰ μείνει, θὰ μποροῦσε νὰ μπεῖ ἕνα σύμβολο πρωτότυπο, μοντέρνο, ἐπαναστατικὸ καὶ ὀλίγον τρέντυ. Μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ τὸ σῆμα τῆς Φερράρι, ποὺ σᾶς εἶναι καὶ οἰκεῖο.

– Ἀπαγόρευση τοῦ ντὶν ντάν τῶν καμπανῶν.

– Ἀπαγόρευση τῆς περιφορᾶς Ἐπιταφίων στοὺς δρόμους καὶ στὶς πλατεῖες, πρὸς ἀποφυγὴν ἐντάσεων μεταξὺ μειονοτήτων (Ἑλλήνων) καὶ ντόπιων (οἱ ὑπόλοιπες φυλές).

– Ἀπαγόρευση τοῦ σταυροκοπήματος σὲ δημόσιους χώρους. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους.

– Ἀφαίρεση ὅλων τῶν σταυρῶν ἀπὸ πλατεῖες, μνημεῖα, ἡρῶα, βουνὰ καὶ λαγκάδια.

– Κατάργηση τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ στὰ ψηφοδέλτια κατὰ τὶς ἐκλογές, ὡς συμβόλου διχαστικοῦ καὶ παρωχημένου.

– Ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ὡς ἔμβλημα ἀπὸ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό. Ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ὀνομασία του. Ὅποτε θὰ λέγεται ‘ἐρυθρός’. Σκέτο.

– Κατάργηση τῆς χρήσεως τῶν ὀνομάτων ‘Σταῦρος’ καὶ ‘Σταυρούλα’.

– Κατάργηση ἀναλόγων ἐπιθέτων τύπου Σταυρόπουλος, Σταυρίδης, Σταυράκης κλπ.

– Ἀπαγόρευση προβολῆς ὅλων τῶν ταινιῶν τοῦ Σταυρίδη, γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους.

– Κατάργηση διχαστικῶν τοπωνυμίων, τύπου “Σταυρὸς Ἁγίας Παρασκευῆς”, “Σταυρούπολη”, “Σταυροχώρι” κλπ.

– Νὰ ἀπαγορευτοῦν τὰ σταυροδρόμια, τὰ σταυρόλεξα, τὰ σταυρωτὰ φιλήματα, οἱ σταυροβελονιές, οἱ σταυρόκομποι καὶ τὰ σταυροκατσάβιδα.

– Νὰ ἀπελαθοῦν οἱ σταυραετοί.

 .         Αὐτὰ τὰ ὀλίγα γιὰ ἀρχή. Ὕστερα βλέπουμε. Εὔχομαι καλὴ συνέχεια στὸ ἔργο σας.

 Μὲ τιμή

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

,

Σχολιάστε

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;

Φοβονται τν ρθοδοξία;
Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

.           Τὴν Κυριακὴ 27 Μαρτίου ἐπρόκειτο νὰ προβληθεῖ ἀπὸ τὴν ΕΤ-1 μία ἐπανάληψη τῆς ἐκπομπῆς ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, ἡ ὁποία ἀναφερόταν στὸν ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ θὰ ἀπαντοῦσε κατὰ κάποιο τρόπο σὲ ὅσα προπαγανδιστικὰ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὰ ἐλέχθησαν τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς καὶ κρατικοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς γιὰ τὴν ἴδια ἱστορικὴ περίοδο. Ξαφνικά, τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν προβολὴ τῆς ἐκπομπῆς, ἡ διοίκηση τῆς ΕΡΤ ἀποφάσισε νὰ διακόψει ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὴν προβολὴ τῆς δημοφιλοῦς ἐκπομπῆς ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ. Φαίνεται ὅτι τἑλληνορθόδοξο πνεῦμα τοῦ 1821 ἐνοχλεῖ . ἐκσυγχρονιστικἀντίληψη περὶ δημοκρατίας ὁρίζει ὅτι στὴν τηλεόραση μποροῦν νὰ μιλοῦν ἀπεριόριστα οἐθνοαποδομητὲς καὅσοι κατηγοροῦν ἀτεκμηρίωτα τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ περικόπτονται καἐμποδίζονται ὅσες φωνὲς ἔχουν νὰ προσκομίσουν σοβαρὲς ἀποδείξεις γιὰ τὸν ἐθνικό, κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ ρόλο τοὈρθοδόξου κλήρου.
.         Ἡ ἐκπομπὴ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ἐπὶ 19 συναπτὰ ἔτη κοσμοῦσε τὸ πρόγραμμα τῆς ΕΤ-1 καὶ εἶχε πολυάριθμο καὶ “φανατικὸ” ἀκροατήριο. Οἱ τηλεθεατὲς ποὺ τὴν ἔβλεπαν δὲν ἦσαν μόνο ἄνθρωποι ἐκκλησιαζόμενοι, ἀλλὰ γενικότερα Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ποὺ ἤθελαν νὰ ἀκούσουν μία ἤρεμη συζήτηση μὲ ἐπιχειρήματα, χωρὶς κραυγὲς καὶ διαπληκτισμούς. Ὁ παρουσιαστὴς Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἐπέλεγε θέματα ὄχι μόνον θεολογικά, ἀλλὰ καὶ ἱστορικά, ἐκπαιδευτικὰ κοινωνικά, οἰκογενειακὰ καὶ ἄλλα εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος. Ἐμφανίσθηκαν γνωστὲς προσωπικότητες τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης, ἀκούσθηκαν ἤρεμες φωνὲς ποὺ προτείνουν λύσεις γιὰ καυτὰ θέματα τῆς ἐποχῆς, προβλήθηκαν συμβουλὲς γιὰ βελτίωση τῶν ἀνθρωπίνων καὶ οἰκογενειακῶν σχέσεων, παρουσιάσθηκαν ἡ ἱστορία καὶ τὰ προβλήματα τοῦ ἐκτὸς Ἑλλάδος Ἑλληνισμοῦ, δόθηκαν μὲ τρόπο ἐπιστημονικὸ- ἀλλὰ καὶ κατανοητὸ- ἑρμηνεῖες σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν Πίστη, στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, στὶς ἀγωνίες τῶν νέων καὶ τῶν γονιῶν, στὴν κρίση τῆς κοινωνίας μας. Ἡ διακοπὴ μίας τέτοιας ἐκπομπῆς ὁπωσδήποτε ἀφήνει ἕνα μεγάλο κενό.
.           Δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω τὴν λογικὴ τῶν διοικούντων τὴν ΕΡΤ ποὺ ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση γιὰ ὁριστικὴ διακοπὴ τῆς ἐκπομπῆς. Δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον οὔτε μία ἐκπομπὴ στὴ δημόσια τηλεόραση, γιὰ νὰ προβάλλει τὸν λόγο τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ παλαιὰ καὶ νέα προβλήματα ποὺ παρουσιάζονται. Κα μως ο ρθόδοξοι Χριστιανο ποτελον τν πλειοψηφία σ’ ατν τν τόπο, φορολογονται κα μ τν βολ τος στηρίζουν τ λειτουργία τς ΕΡΤ. Ατος δν τος πολογίζει διοίκηση τς ΕΡΤ; Ἢ μήπως ὑπῆρχε μεγάλο κόστος; Ἐξ ὅσων γνωρίζω ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010 παίζονταν ἐπαναλήψεις τὴ ἐκπομπῆς, ἄρα τὸ κόστος ἦταν μηδενικό. Στὴν Γαλλία, ὅπου ἐπικρατεῖ μία ἀκραία μορφὴ χωρισμοῦ τοῦ κράτους ἀπὸ κάθε μορφὴ Ἐκκλησίας καὶ θρησκευτικῆς κοινότητας, ἡ δημόσια ραδιοτηλεόραση ἔχει ἐκπομπὲς θρησκευτικοῦ περιεχομένου. Ἡ ἐκπομπὴ ὅμως αὐτὴ δὲν ἦταν μία κλασικὴ «θρησκευτικὴ» ἐκπομπή. Ἄνοιξε τὰ φτερά της καὶ φρόντισε νὰ διευρύνει τὴ θεματολογία της, ὥστε ἂν ἀποτελεῖ μία χαρακτηριστικὴ «ποιοτικὴ» ἐκπομπὴ ποὺ κάθε σοβαρὴ τηλεόραση θὰ ἤθελε. Ἡ σημαντικὴ –γιὰ κρατικὸ κανάλι- τηλεθέαση τῆς ἐκπομπῆς ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ μέση διεκόπτετο γιὰ διαφημίσεις. Ὅπως ξέρουμε ὅλοι, ὁ διαφημιζόμενος δὲν ἐπιλέγει ἐκπομπὲς μὲ χαμηλὴ τηλεθέαση.
.        Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς ΕΡΤ ἔρχεται σὲ ἀκατάλληλη στιγμή. Ὅταν ὑπάρχει οἰκονομική, πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση στὴ χώρα, μας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δίνουμε στὸ λαὸ μας πνευματικὰ ἐφόδια καὶ ἠθικὴ ἀνάταση. π πο θ ντλήσει ασιοδοξία ν δν κούει τν λόγο τς ρθοδοξίας γι τ μείζονα ζητήματα πο τν πασχολον; Ποῦ θὰ βρεῖ ἀποκούμπι καὶ στήριγμα στὴ μάχη τῆς καθημερινότητας; Θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι ὅποιος θέλει, μπορεῖ νὰ ἐκκλησιάζεται στοὺς ναοὺς καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἱερεῖς. Ναί, ἀλλὰ στὴν ἐποχὴ τῆς τηλεοπτικῆς παντοδυναμίας, εἶναι ἔλλειμμα γιὰ τὴν δημοκρατία μας νὰ ἀποκλείεται ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἀκουγόταν μὲ τρόπο ἤπιο ἀπὸ τὴν δημόσια τηλεόραση. Ἐξ ἄλλου πρέπει νὰ προσέξουμε καὶ τὴν πρόσφατη λίαν ἐνδιαφέρουσα ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς 18.3.2011. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔρχεται νὰ δικαιώσει τὴν Ἰταλία, ἡ ὁποία ἔχει νομοθετήσει ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Ἐσταυρωμένου στὰ σχολεῖα. Ἔτσι ἀνατρέπεται προηγούμενη ἀπόφαση 7 δικαστῶν ποὺ εἶχαν ἀρχικὰ καταδικάσει τὴν Ἰταλία.
.         τυμηγορία ατ το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου δίνει τ δικαίωμα σ κάθε χώρα ν ποφασίζει μόνη της ποι εναι πολιτιστικ ταυτότητα κα πς θ τν προβάλει μέσα π τν παιδεία κα λλα μέσα κοινωνικοποιήσεως. Τ Δικαστήριο λέει τι Χριστιανισμς εναι πικρατοσα θρησκεία στν ταλία κα εναι λογικ ν πηρεάζει τν κπαίδευση. πίσης πόφαση τονίζει τι πέραν το θρησκευτικο του ρόλου σταυρωμένος εναι θεμελιδες συστατικό του πολιτισμο κα τς ταυτότητας τς ταλίας. Ἄρα μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ κάθε σχολικὴ αἴθουσα ἔστω καὶ ἂν κάποιοι μαθητὲς εἶναι ἀλλόθρησκοι ἢ ἄθεοι.
.         Μ ατ τ λογικ κα ταυτότητα το λαο μας εναι βαθύτατα πηρεασμένη π τν ρθόδοξη Πίστη κα παράδοση. Ὅπως ἔλεγε ὁ Γάλλος συγγραφέας Ζὰκ Λακαριὲρ «γιὰ τὸν Ἕλληνα ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τὸ σπίτι του». Καὶ ὁ ἀείμνηστος Βρετανὸς Βυζαντινολόγος Στῆβεν Ράνσιμαν ὑπογράμμιζε ὅτι «ὁ 21ος αἰώνας θὰ εἶναι ὁ αἰώνας τῆς Ὀρθοδοξίας». Εἶναι, λοιπόν, δίκαιο νὰ διακόπτεται ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση μία ἐκπομπὴ βασισμένη στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση; Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἡ διοίκηση τῆς ΕΡΤ ἔχει τὸ σθένος νὰ ἀναθεωρήσει τὴν λανθασμένη ἀπόφασή της.

ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

 

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

θεολογία καξία τν Συμβόλων
τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Πολὺς λόγος γίνεται τελευταία γιὰ τὰ σύμβολα καὶ ἡ συζήτηση ἐπικεντρώνεται στὸ κατὰ πόσον πρέπει νὰ παραμείνουν οἱ εἰκόνες στὰ Σχολεῖα καὶ σὲ δημόσιους χώρους ἢ νὰ ἀπομακρυνθοῦν.Τὸ θέμα αὐτὸ συνδέεται ἀναπόσπαστα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ συμβόλου καὶ τὴν παρουσίαση τῆς ὀρθοδόξου εἰκόνας ὡς συμβόλου ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα. Μερικὲς πτυχὲς αὐτοῦ του θέματος θὰ τονισθοῦν πιὸ κάτω.

1. Ἡ θεολογία τῆς εἰκόνας ὡς συμβόλου

Ἡ λέξη σύμβολο προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «συμβάλλω» ποὺ δηλώνει συνάγω, συλλέγω, ἑνώνω, κάνω συμβόλαιο κλπ. Ὁπότε, ἡ λέξη σύμβολο σημαίνει τὸ σημεῖο ποὺ ἑνώνει, ποὺ συνάγει δύο διαφορετικὰ μέρη καὶ τελικὰ εἶναι τὸ σημεῖο ἀναγνωρίσεως καὶ ἑνότητος δύο προσώπων καὶ πραγμάτων. Αὐτὸ φαίνεται, κυρίως, ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔννοια τῆς λέξεως σύμβολο, ἀφοῦ παλαιὰ σήμαινε τὸν κρίκο, τὸ δακτυλίδι ποὺ σπαζόταν σὲ δύο κομμάτια, καὶ δύο συγγενεῖς ἢ δύο φίλοι ἔπαιρναν ἕνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ ὅταν συναντιόνταν ἀργότερα, αὐτὸ τὸ κομμάτι, ποὺ κατεῖχαν, ἦταν σημεῖο ἀναγνωρίσεως τῆς ἀδελφότητος καὶ τῆς φιλίας μεταξὺ τῶν δύο (Olivier Clement, Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς, Ἔκδ. Ἀκρίτα, σελ. 122).
Ἦταν ἑπόμενο ἡ λέξη σύμβολο μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια νὰ χρησιμοποιηθῆ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, στὴν κοινωνικὴ ἀναστροφή, στὴν ἐθνικὴ ζωή, καὶ βεβαίως στὴν θρησκεία. Γιὰ παράδειγμα, ἡ σημαία ἢ ὁ ἐθνικὸς ὕμνος ἑνώνει δύο ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου Κράτους καὶ ἡ πίστη, ἡ λατρεία καὶ τὰ ἰδιαίτερα σύμβολα ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἑνότητα δύο ἀνθρώπων τῆς ἴδιας θρησκείας. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι τὸ σύμβολο δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ ὑπενθύμιση, μιὰ ἀνάμνηση, κάτι τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ δείχνει μιὰ ἑνότητα τῶν δύο προσώπων ἢ δύο πραγμάτων, ἀφοῦ ἑνώνονται καὶ συναπαρτίζουν τὸν κρίκο, τὸ δακτυλίδι. Ἐπὶ πλέον τὸ σύμβολο εἶναι τὸ σημεῖο ἑνότητας κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου, εἶναι τὸ σημεῖο ἀναγνωρίσεως τῆς ἑνότητας αὐτῆς.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μιλώντας γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ συμβόλου παρουσιάζει τὰ δύο εἴδη του. Πρῶτο εἶδος εἶναι τὸ σύμβολο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν φύση τοῦ συμβολιζομένου, ὅπως εἶναι ὁ ὄρθρος, ἡ αὐγή, ποὺ εἶναι τὸ φυσικὸ σύμβολο τοῦ φωτὸς τοῦ ἡλίου, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ ἀνατείλη μετὰ ἀπὸ λίγο, καθὼς ἐπίσης εἶναι ἡ θερμότητα ποὺ εἶναι φυσικὸ σύμβολο τῆς καυστικῆς δυνάμεως τοῦ πυρός. Δεύτερο εἶδος συμβόλου εἶναι ἐκεῖνο ποὺ χρησιμοποιεῖται συμβατικὰ γιὰ νὰ συμβολίση κάτι, ὅπως εἶναι ὁ πυρσός, ποὺ ἄναβαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἢ νὰ δηλώσουν τὴν κατάληψη τῆς πόλεως. Αὐτὸ δὲν εἶναι φυσικὸ σύμβολο, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν φύση τοῦ συμβολιζομένου, ἀλλὰ συμβατικὸ ποὺ θέλει νὰ δείξη κάτι (Γρηγ. Παλαμᾶ, ΕΠΕ, 2 σελ. 592-594).
Τὰ ἱερὰ σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκουν στὴν πρώτη κατηγορία, δηλαδὴ δὲν εἶναι ξένα πρὸς τὴν φύση τῶν συμβολιζομένων, ἀλλὰ εἶναι φυσικὰ σύμβολα διὰ τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὴ ἡ πραγματικότητα στὴν ὀρθόδοξη θεολογία ἐκφράζεται μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ποὺ δείχνει τὴν ὁμολογία καὶ τὴν ἑνότητα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἱερὲς εἰκόνες, ποὺ εἶναι σύμβολα-φανερώσεις τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως εἶναι ἡ καταγραφὴ μὲ κτιστὰ ρήματα τῆς ἀκτίστου πραγματικότητος ποὺ βιώνει ὁ Προφήτης, ὁ Ἀπόστολος καὶ ὁ Ἅγιος. Ὁ θεόπτης βλέπει τὸν Θεό, ἔρχεται σὲ κοινωνία μαζί Του καὶ στὴν συνέχεια αὐτὴν τὴν δόξα τὴν μεταφέρει μὲ κτιστὰ ρήματα καὶ νοήματα. Ἔτσι, ἔχοντας κανεὶς ὡς ὁδηγὸ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, μπορεῖ νὰ φθάση στὴν δόξα τῆς ἀκτίστου πραγματικότητος, τὸν Θεό. Τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἁπλὸ σύμβολο, ἀλλὰ εἶναι ἐνέργεια καί, ὅταν ὁ ἄνθρωπος προφέρη τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τότε γεμίζει ἀπὸ τὴν παρουσία Του. Γι’ αὐτὸ μᾶς συνιστᾶ ὁ Θεὸς νὰ μὴ λαμβάνουμε τὸ ὄνομά Του στὸ στόμα μας γιὰ μάταια πράγματα.
Ἐπίσης, ἡ ἱερὴ εἰκόνα εἶναι εἰκόνισμα τῆς ἀνεικονίστου δόξης τῆς οὐράνιας πραγματικότητας. Ὅμως, ἡ ἱερὴ εἰκόνα δὲν εἰκονίζει ἁπλῶς τὸν Θεό, ἀλλὰ μεταφέρει τὴν Χάρη καὶ ἐνέργεια τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰκόνα μεταγγίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἄκτιστη Χάρη, τῆς ὁποίας εἶναι σύμβολο, ὅπως ἡ αὐγὴ φωτίζει καὶ ἀναγγέλλει τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, καὶ ἀνάγει τὸν ἄνθρωπο στὸ πρῶτο κάλλος, ἀφοῦ ἄλλωστε ἡ τιμὴ τῆς εἰκόνας ἀνάγεται στὸ πρωτότυπο. Ἔτσι, ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν συμβόλων ἀποκαλύπτει τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ κάνουμε λόγο γιὰ τὴν συμβολικὴ θεολογία, ὅπως τὴν ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καὶ τὴν βλέπουμε στὰ βιβλία τῶν Προφητῶν καὶ στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Γι’ αὐτὸ «ἡ βιβλικὴ αἰσθητικὴ (τῶν ἱερῶν εἰκόνων) δὲν εἶναι αἰσθητικὴ τῶν χρωμάτων, ἀλλὰ τοῦ φωτός: τὰ χρώματα εἶναι σύμβολα τοῦ φωτός! Τὸ σύμβολο εἶναι ἀχώριστο ἀπὸ τὸ κάλλος» (Olivier Clement, ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 123). Γι’ αὐτό, κατὰ τὸ Συνοδικό της Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶναι ἀπόφαση τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, λέγεται ὅτι «ἁγιάζεται διὰ τῶν θείων εἰκόνων τὰ ὄμματα τῶν ὁρώντων, ἀνάγεται δὲ δι᾽ αὐτῶν ὁ νοῦς πρὸς θεογνωσίαν, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν θείων ναῶν, καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν καὶ τῶν ἄλλων κειμηλίων».
Ἔτσι, ἡ ἱερὰ εἰκόνα δείχνει τὴν ἑνότητα μεταξὺ φύσεως καὶ θείας Χάριτος στὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου ποὺ εἰκονίζει, γι᾽ αὐτὸ γύρω ἀπὸ τὶς κεφαλὲς τῶν εἰκονιζομένων ὑπάρχει τὸ φωτοστέφανο, ποὺ δείχνει ὅτι ὁ Ἅγιος εἶδε τὸ Φῶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφθασε στὴν θέωση. Ἀλλὰ συγχρόνως ἔχει καὶ ἡ ἴδια ἡ εἰκόνα Χάρη καὶ ἐνέργεια καὶ ἁγιάζει αὐτὸν ποὺ τὴν ἀσπάζεται, κατὰ τὸν βαθμὸ τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως. Γι’ αὐτὸ τὴν ἀσπαζόμαστε μὲ εὐλάβεια, γνωρίζοντας ὅτι ἡ τιμή μας ἀνάγεται στὸ πρωτότυπο, ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως ἀνάψουμε τὸ κερί μας μπροστὰ σὲ αὐτὴν καὶ κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ.
Καὶ αὐτὸς ὁ Τίμιος Σταυρὸς δὲν εἰκονίζει ἁπλῶς τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ καὶ αὐτὸ τὸ Τίμιο ξύλο εἶναι προσκυνητό, ἀκόμη δὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ μεταδίδει Χάρη καὶ εὐλογία, συνιστᾶ τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σώζει τὸν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ λέγει: «Σταυρὸς γὰρ ἐστὶν αὐτός τε ὁ προσκυνητὸς τύπος καὶ ὁ τοῦ τύπου τούτου λόγος» (Γρηγορίου Παλαμᾶ, ΕΠΕ, τόμ. 9, σελ. 310).
Τελικά, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι μιὰ ἰδέα γιὰ νὰ ἀρνῆται τὰ σύμβολα καὶ τὸν αἰσθητὸ κόσμο, ἀλλὰ οὔτε καὶ εἰδωλολατρία γιὰ νὰ τὰ ἀπολυτοποιῆ. Τὰ σύμβολα εἶναι ἡ φανέρωση τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ δι᾽ αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος ἀνάγεται στὴν θεογνωσία. Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι, κατὰ τὴν φράση τοῦ ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, «ὠκεανὸς συμβόλων», διὰ τῶν ὁποίων ἀποκαλύπτεται ὁ Θεὸς (Olivier Clement, ἔνθ. ἀνωτ. σέλ. 122), ἀλλὰ φανερώνεται καὶ ἀποκαλύπτεται καὶ ὁ ἄνθρωπος στὸν συνάνθρωπό του.

2. Ἡ κατάρριψη τῶν συμβόλων

Τὰ σύμβολα ὑπάρχουν πάντα σὲ ὀργανωμένες κοινωνίες, μέσα στὶς ὁποῖες ζοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ συνδέονται μεταξύ τους μὲ ἰσχυροὺς δεσμούς, οἰκογενειακούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτισμικούς. Ἔτσι, ὑπάρχουν ποικίλα σύμβολα, κοινωνικά, θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικά. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἰδεατὸς καὶ ἀνυπόστατος, ἀλλὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα καὶ θέλει νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ τὸ κοινωνεῖν εἶναι ἀνθρώπινο, ἐνῶ τὸ ἀτομικῶς συμπεριφέρεσθαι καὶ ζῆν εἶναι ἀκοινώνητο καὶ ἀφύσικο.
Τὸ ἔθνος ἐκφράζεται μὲ τὰ ἰδιαίτερα σύμβολα ποὺ συνιστοῦν τοὺς ἀνθρώπους μὲ Πατρίδα, Θρησκεία, Παιδεία. Ἡ σημαία ἑνὸς λαοῦ εἶναι συνδεδεμένη μὲ ἀγῶνες, θυσίες, αἵματα, συγκινήσεις καὶ νοσταλγίες. Οἱ ἰδιαίτεροι πολιτισμοὶ ἔχουν τὶς παραδόσεις τους καὶ τὶς ἐκφράσεις τους, πράγμα ποὺ καταλαβαίνουν καλύτερα οἱ ἀπόδημοι, ποὺ τὰ στεροῦνται καὶ τὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐνθυμοῦνται τὴν κοινὴ καὶ πολύτιμη παράδοση καὶ νὰ ζοῦν μέσα σὲ αὐτήν.
Ὅμως, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ εἰκονοκλαστική, στὴν ὁποία γκρεμίζονται οἱ εἰκόνες, ἀποβάλλονται τὰ θρησκευτικά, ἐθνικὰ καὶ παραδοσιακὰ σύμβολα καὶ ἔτσι ἀποσαρκώνονται οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ μερικοὶ τὸ χαρακτηρίζουν ὡς μοντέρνο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀπάνθρωπο, ἀφοῦ ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ μιὰ ὑπαρξιακὴ μοναξιά, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν τὰ ἰδιαίτερα σύμβολα τῆς ἀναγνώρισης καὶ τῆς ἐπικοινωνίας.
Ἡ ἀποβολὴ τῶν συμβόλων καὶ ἡ ἀπόσυρση τῶν εἰκόνων ἐκφράζει τὴν εἰκονοκλαστικὴ νοοτροπία τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων. Εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ πρόσωπο συνδέεται μὲ τὴν κοινωνία, ἀφοῦ δὲν νοεῖται πρόσωπο χωρὶς σχέση, ὅπως καὶ δὲν νοεῖται καὶ κοινωνία χωρὶς πρόσωπο. Ἀντίθετα, τὸ ἄτομο δηλώνει κάτι τὸ ἀνεξάρτητο, ποὺ στηρίζεται ὄχι στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, στὴν ἀτομικὴ σκέψη καὶ τὰ ἀτομικὰ συναισθήματα. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ἄτομο, μόνος του, θέλει νὰ καθορίζη τὴν ζωή, τὸ ἐπάγγελμά του, ἀκόμη καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἀναζητήση τὸν Θεό.
Αὐτὸς δὲ ὁ ἀτομικὸς τρόπος σκέψεως καὶ ζωῆς εἶναι ἀπόρροια τῆς μεταρρυθμιστικῆς προτεσταντικῆς ἐπανάστασης καὶ τῆς προσπάθειας τῶν Εὐρωπαίων Χριστιανῶν νὰ ἀποκτήσουν θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση ἀναπτύχθηκαν τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ὡς ἀτομικὴ ἐπιλογή, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀνεξιθρησκεία, ὡς δυνατότητα τοῦ καθενὸς νὰ στραφῆ στὸν Θεὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ, καὶ νὰ ἀνεξαρτητοποιῆται ἀπὸ σύμβολα, εἰκόνες, κοινὴ πίστη, κοινὸ πολιτισμό.
Ἔτσι, τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ποὺ εἶναι ὁπωσδήποτε σεβαστά, καὶ ἡ ἀνεξιθρησκεία συνδέονται στενὰ μεταξύ τους, ὡς νοοτροπία καὶ ἰδεολογία, καὶ αὐτὸ ὁδηγεῖ στὸν ἄκρατο φιλελευθερισμὸ καὶ κατ᾽ ἐπέκταση στὴν καπιταλιστικὴ νοοτροπία, ποὺ καὶ τὰ δύο εἶναι γεννήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀποστασία ἀπὸ κοινὰ πολιτισμικὰ πρότυπα καὶ κοινοὺς πολιτισμικοὺς τρόπους ζωῆς.
Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου δὲν ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, τὴν ἀνεξιθρησκεία καὶ τὸν κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ φιλελευθερισμό, οὔτε μὲ τὴν ἀποβολὴ τῶν συμβόλων καὶ τῶν εἰκόνων, ἀλλὰ συνδέεται μὲ τὴν ἀγάπη. Μιὰ ἐλευθερία χωρὶς τὴν ἀγάπη εἶναι ἀναρχία. Ἀκόμη, ἡ ἐλευθερία εἶναι κάτι βαθύτερο, εἶναι νὰ σέβεται κανεὶς καὶ τὰ σύμβολα τῶν συμπολιτῶν του, ἔστω κι ἂν εἶναι ἀντίθετα ἀπὸ τὰ δικά του. Ἐλευθερία δὲν εἶναι τὸ γκρέμισμα τῶν συμβόλων, ἀλλὰ ἡ ἀποδοχὴ μὲ ἀγάπη τῶν ποικιλωνύμων συμβόλων, ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν κοινωνία.
Μὲ ἄλλα λόγια δὲν καῖμε τὶς σημαῖες ἑνὸς ἔθνους, ποὺ εἶναι βαμμένες μὲ κλάμα, δάκρυ, θυσίες καὶ αἷμα, ἀλλὰ τὶς σεβόμαστε, ἔστω κι ἂν εἶναι ξένες σέ μᾶς, γιατί αὐτὲς οἱ σημαῖες μεταφέρουν τὴν ἱστορία ἑνὸς λαοῦ. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας μετανάστης ποὺ ζῆ στὴν χώρα μας αἰσθάνεται ἢ πρέπει νὰ αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν φιλοξενία ποὺ τοῦ παρέχεται καὶ σέβεται τὴν σημαία μὲ τὸν σταυρὸ καὶ τὰ ἄλλα σύμβολα, ὅπως καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ κάνουμε τὸ ἴδιο, ὅταν ζοῦμε σὲ ἄλλες Χῶρες, δυτικὲς ἢ ἀνατολικές, βόρειες ἢ νότιες.
Ἑπομένως, δὲν εἴμαστε εἰκονοκλάστες, δηλαδὴ δὲν ἀφαιροῦμε τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ εἶναι ξένα σέ μᾶς, οὔτε ἁπλῶς τὰ ἀνεχόμαστε, ἀλλὰ τὰ σεβόμαστε, ἀφοῦ αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄλλο, ποὺ ἐκφράζεται διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ. Ἐλευθερία εἶναι νὰ μὴ σὲ ἐνοχλῆ ὁ ἄλλος μὲ τὰ σύμβολά του, τὶς παραδόσεις του καὶ τὴν νοοτροπία του, γιατί, ἂν ἡ ἐλευθερία δὲν ἐκφρασθῆ ὡς ἀγάπη καὶ κοινωνία, τότε θὰ ἐκφρασθῆ ὡς μηδὲν καὶ ἀναρχία.
Ἄλλωστε, ὅπως γράφεται ἀπὸ πολλούς, ἡ σύγχρονη κοινωνία ξεπέρασε τὴν κατάστασή του «δὲν ὑπάρχει Θεὸς» ἢ «ὁ Θεὸς πέθανε καὶ ἐμεῖς εἴμαστε οἱ φονεῖς του», γι’ αὐτὸ συνεχῶς ὁ Θεὸς ἐπανέρχεται στὶς κοινωνίες, τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα εἶναι ἔμφυτο στὸν ἄνθρωπο, ἔστω καὶ ἐὰν ἑρμηνεύεται μέσα ἀπὸ νευρολογικὲς διαδικασίες, καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἐξαλείψη, ἀκόμη καὶ μὲ πολυχρόνιο διωγμό, ὅπως ἔδειξε ἡ σύγχρονη ἱστορία στὶς Βόρειες Χῶρες. Ἀντίθετα, μάλιστα, ἡ κάθε Πολιτεία, μὲ τὴν παιδεία ποὺ προσφέρει, εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ περιφρουρῆ τὴν ἀνάγκη τοῦ λεγομένου θρησκευτικοῦ συναισθήματος, στὴν πραγματικότητα νὰ παιδεύη τὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ σύμβολα τοῦ πολιτισμοῦ του, γιατί διαφορετικά, ἢ τὸν ἀφήνει ἕρμαιο στὴν βουλιμία κάθε θρησκευτικοῦ τυραννίσκου, μὲ τὶς καταστροφικὲς σέχτες, ἢ τὸν ἀφήνει ἀβοήθητο σὲ μιὰ ὑπαρξιακὴ μοναξιά, μὲ ὑπαρξιακὲς αὐτοκτονικὲς τάσεις.
Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ἡ ὁποία γκρεμίζει συνεχῶς σύμβολα καὶ εἰκόνες ἐν ὀνόματι μιᾶς κακῶς ἐννοουμένης ἐλευθερίας. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ μείνη χωρὶς σύμβολα, γι’ αὐτὸ παρατηροῦμε ὅτι παράλληλα μὲ τὸ γκρέμισμα τῶν παραδεδομένων συμβόλων κατασκευάζει ἄλλα καινούργια σύμβολα, ποὺ δὲν ἔχουν τὰ ἐχέγγυα καὶ τὴν δύναμη τῆς παράδοσης, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι βίαια καὶ καταστροφικά. Εἶναι σύμβολα ποὺ καταστρέφουν τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ συνδέονται μὲ τὴν βιαιοπραγία. Ἐκεῖ καταλήγει ἡ νοοτροπία τοῦ ἀτομικισμοῦ, ἡ κατάχρηση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ἡ παράχρηση τῆς ἰδέας τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τοῦ ἄκρατου φιλελευθερισμοῦ.
Κα πωσδήποτε δύο τέτοια νέα σύμβολα πο κυριαρχον στν σύγχρονη κοινωνία μας εναι μάσκα-κουκούλα τς βιαιοπραγίας κα μάσκα-προσωπίδα τς ποκρισίας. Μ ατ τ νέα σύμβολα ο νθρωποι κρύπτουν τ πρόσωπά τους κα περιφέρουν τ πεχθς προσωπεο τν παθν κα τς λλοτρίωσης.
Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν προοπτικὴ πρέπει νὰ ἐντάξουμε καὶ τὴν ἀξία τῆς ὀρθόδοξης εἰκόνας, ποὺ παρουσιάζει τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς τρυφερότητας, τὸν Θεὸ τῆς ἁπλότητας καὶ τῆς στοργῆς. Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα δὲν προκαλεῖ, δὲν φοβίζει, δὲν τρομάζει, ἀλλὰ σκορπᾶ ἀγάπη καὶ θερμότητα, μεταδίδει μιὰ ἀνείπωτη ζεστασιά. Ἀντίθετα, τὰ σύγχρονα σύμβολα ποὺ ἐπιβάλλονται ἀπὸ ἀτομικὲς ἐπιλογὲς δημιουργοῦν φόβο, ταραχή, βία καὶ ἀγωνία.
Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι ἕνα σύμβολο θυσίας, κένωσης, προσφορᾶς, ἐσωτερικότητας, ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ βοηθήση τὰ παιδιά μας σήμερα νὰ ζοῦν ἀγαπητικὰ σὲ ἕναν κόσμο μίσους καὶ ἀβεβαιότητας. Τὴν χρειαζόμαστε πολύ, θὰ εἶναι δὲ μεγάλη φθορά, ἂν μάθουμε τὰ παιδιὰ νὰ ζοῦν χωρὶς σύμβολα. Τότε ἢ θὰ σπάσουν τὰ ἱερὰ σύμβολα ἢ θὰ περιέλθουν σὲ μιὰ ὑπαρξιακὴ αὐτοκτονία.
Ἀκόμη ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα δείχνει ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος, δικός μας ἢ ξένος, ὁμόδοξος ἢ ἀλλόδοξος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσή Του. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ Πολιτεία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ πῶς θὰ πολιτογραφήση τοὺς μετανάστες καὶ σὲ ποιοὺς θὰ χορηγήση τὴν ἰθαγένεια, ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὸν ἄνθρωπο πέρα ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὸ ἔθνος καὶ ἐνδιαφέται πῶς θὰ τὸν ἐκκλησιοποιήση, ἀντιμετωπίζει τὸν κάθε ξένο σὰν νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Ἄλλωστε καὶ ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι δὲν ἦλθε νὰ καλέση σὲ μετάνοια ἀνθρώπους ποὺ θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους δίκαιο, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ὑποκριτές, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἔδειξε ἀγάπη στοὺς τελῶνες, τὶς πόρνες, τοὺς ἀλλοεθνεῖς. Ἀκόμη, σύμφωνα μὲ τὸν ἀποκαλυπτικὸ λόγο ποὺ δόθηκε στὸν ἀββᾶ Μακάριο τὸν Αἰγύπτιο, ἡ κόλαση εἶναι τὸ νὰ μὴν βλέπη κανεὶς τὸν ἄλλον πρόσωπο πρὸς πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο καθενὸς νὰ εἶναι κολλημένο στὴν πλάτη τοῦ ἄλλου. Ἔτσι, ὅταν ὁ καθένας μας δὲν βλέπη τὸν ἄλλον κατάματα, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ διάφορες ἄλλες κοσμικὲς προϋποθέσεις, δείχνει ὅτι βιώνει τὴν δική του προσωπικὴ κόλαση.

Ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς μέλη τῆς κοινωνίας ζοῦμε συνέχεια μὲ τὰ σύμβολα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτά, γιατί τότε θὰ ζοῦμε μιὰ ἰδεαλιστικὴ ζωή, ποὺ εἶναι στὴν πραγματικότητα φανταστικὴ καὶ ψεύτικη. Κάθε ἄνθρωπος θὰ κατασκευάζη τὰ δικά του σύμβολα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἐκφράζεται καὶ θὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τοὺς ὁμοίους του. Μιὰ κοινωνία χωρὶς σύμβολα εἶναι ἀποσαρκωμένη καὶ στὴν πραγματικότητα οὐτοπική.–

ΠΗΓΗ: περ. «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», Ἱ. Μητροπ. Ναυπάκτου,
τ.171, Ὀκτώβριος 2010 (http://www.parembasis.gr)

 

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ»

Ἀπόσπασμα συνεντεύξεως τοῦ Μητροπ. Βολοκαλάμσκ Ἱλαρίωνος

Πρόκειται γιὰ  καλὲς προσεγγίσεις σὲ θέματα ποὺ «ἀπασχολοῦν» (τεχνητά) ἐπ᾽ ἐσχάτων τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Οἱ ἀπαντήσεις εἶναι εἰλικρινεῖς καὶ εὐθεῖες.
Συνοψίζονται στὸ ὅτι δὲν εἶναι ἀνεκτὸ ἐν ὀνόματι τοῦ ἀθεϊσμοῦ νὰ ἐκβάλλεται ἡ θρησκεία ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο

(ΠΗΓΗ: πρακτορεῖο εἰδήσεων «romfea.gr»)

Σεβασμιώτατε, τ τελευταα χρόνια παρακολουθομε στν Ερώπη μία ‘πίθεση’ κατ τν κκλησιν κα τς θρησκείας π τν θεϊσμό. Εδαμε τι ζητήθηκε ν φαιρεθον τ θρησκευτικ σύμβολα π τος δημοσίους χώρους πως δικαστήρια κ.λπ. Ποιά εναι θέση σας;

Πιστεύω ὅτι εἶναι ἔγκλημα νὰ ἀφαιροῦνται τὰ χριστιανικὰ σύμβολα ἀπὸ τοὺς δημοσίους χώρους στὴν Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη ἦταν καὶ εἶναι μία Χριστιανικὴ ἤπειρος. Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ στοὺς πιστοὺς τῶν ἄλλων θρησκειῶν ποὺ ὑπῆρξαν γιὰ αἰῶνες στὴν Εὐρώπη, αὐτὴ ἡ ἤπειρος παραμένει Χριστιανικὴ καὶ ἡ πλειονότητα τῶν πληθυσμῶν ἀνήκει σὲ διάφορες χριστιανικὲς θρησκεῖες. φαίρεση τν χριστιανικν συμβόλων π τος δημοσίους χώρους, πως τ δικαστήρια κόμη κα τ σχολεα εναι μία μεγάλη προσβολ στν Χριστιανισμ κα σ κάθε Χριστιαν ξεχωριστά.
Ἐμᾶς, τοὺς  Χριστιανοὺς δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε μία Μουσουλμανικὴ χώρα ὅπου ὑπάρχουν σὲ κάθε δημόσιο χῶρο Μουσουλμανικὰ σύμβολα. Καὶ ἂν ἐμεῖς θέλουμε νὰ σεβόμαστε τοὺς Μουσουλμάνους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας ὡς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, πρέπει νὰ τὸ κάνουμε σὲ ἀμοιβαία βάση. Ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἀνέγερση τζαμιῶν στὴν Εὐρώπη γιὰ παράδειγμα, ἢ μιναρέδων στὴν Ἐλβετία, πρέπει νὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ ἀνέγερση χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονται οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ στὸ Ἰρὰκ ἢ στὸ Ἀφγανιστάν. Δὲν μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ σεβόμαστε ἐμεῖς τοὺς Μουσουλμάνους στὴν Εὐρώπη, χωρὶς νὰ ζητήσουμε νὰ σέβονται καὶ τὰ δικαιώματα τῶν Χριστιανῶν καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου.

Ἕνα ἀκόμη θέμα ἀποτελεῖ τὸ ὅτι, ταν κάποιοι λένε τι ο δημόσιοι χροι εναι νοικτο γι λους κα γι’ ατ δν πρέπει ν πάρχουν σύμβολα καμίας θρησκείας, κολουθον να λάθος πιχείρημα. Διότι θεϊσμς δν εναι νας κοινς παράγοντας ξάλειψης λων τν θρησκειν.
Ἀντιθέτως, οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ συνυπάρχουν εἰρηνικὰ μεταξύ τους, ὅπως δείχνει τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν πείρα ποὺ ἔχουμε στὴν Ρωσία, γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες. Εἴχαμε mουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς γιὰ πολλοὺς αἰῶνες καὶ δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ προβλήματα ἢ θρησκευτικοὶ πόλεμοι μὲ τοὺς Χριστιανούς, τοὺς Μουσουλμάνους, τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Βουδιστὲς ποὺ ζοῦσαν εἰρηνικὰ μέσα σὲ μία χώρα.
Καὶ κανένας δὲν ἀπαίτησε ποτὲ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ ἀφαιρέσουν τὰ θρησκευτικά τους σύμβολα. Γιὰ μένα ἕνα μουσουλμανικὸ σύμβολο σὲ ἕνα δημόσιο χῶρο δὲν ἀποτελεῖ προσβολή.
Καὶ πιστεύω ὅτι τ χριστιανικ σύμβολα γι τος Μουσουλμάνους τος βραίους τος Βουδιστές, δν ποτελον θέμα συζήτησης. Ατ τ θέμα τ φέρνουν πρς συζήτηση μόνον ο θεϊστς κα ο γνωστικιστές. λλ κι κενοι ζητον ν πάρχουν σ δημόσιους χώρους τ λάθος σύμβολα.  Χριστιανισμς δν δημιουργήθηκε γι προσωπικ χρήση. Δημιουργήθηκε π τν ησο Χριστ γι τος νθρώπους.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει μία ἐπιτακτικὴ ἀποστολὴ νὰ ἐπιτελέσει, νὰ διδάξει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς βαπτίσει εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ χρειάζεται δημόσιο χῶρο.
Ὡστόσο οἱ ἀθεϊστὲς καὶ οἱ ἀγνωστικιστὲς ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν μία μικρὴ μειονότητα στὶς περισσότερες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπως στὴν δική σας χώρα ἀλλὰ καὶ στὴν δική μου, ὅπου ἡ ἐπίσημη θρησκεία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Γιὰ ποιό λόγο οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες καὶ οἱ πιστοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἀνέχονται αὐτὲς τὶς μειονότητες νὰ τοὺς ἐπιβάλλουν τὴν ἄποψή τους;
μες, δν θέλουμε ν πιβάλουμε τν θρησκευτική μας ποψη σ κανένα. λλ δν μπορομε ν δεχτομε τι θεϊστικ κα γνωστικιστικ προσέγγιση θ πρέπει ν πιβάλλεται στος νθρώπους πο εναι θρησκευόμενοι σ λο τν κόσμο. Πιστεύουμε ὅτι ἡ ὕπαρξη τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων σὲ δημόσιους χώρους εἶναι ἕνα σημαντικὸ χαρακτηριστικό τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως. Γι παράδειγμα σες φορτε τν χριστιανικ σταυρ κα εστε λεύθερη ν τν φορτε στν λλάδα. Ἐὰν μως πισκεφτετε τν Μεγάλη Βρετανία σως ν σς ζητηθε ν τν κρύψετε.
Θυμμαι τν κατάσταση στν πρώην Σοβιετικ νωση ταν στος μαθητς δν πιτρεπόταν ν φορον τν σταυρό τους. Δ νομίζω τι πρέπει ν πιστρέψουμε σ μία τέτοια κατάσταση στν σύγχρονη Ερώπη.
Ἐὰν θέλουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐλευθερία σκέψεως, αὐτὸ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς δημοσίας ἐκφράσεως τῆς πίστεως. Καὶ ἡ δημόσια πίστη σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ φορᾶς τὸν σταυρό, ἐὰν ἐσὺ τὸ ἐπιθυμεῖς καὶ μπορεῖς νὰ τοποθετεῖς τὸν σταυρὸ σὲ μία αἴθουσα διδασκαλίας, ἐὰν εἶσαι δάσκαλος κ.λπ.
Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀφαιροῦνται τὰ χριστιανικὰ σύμβολα ἀπὸ τὰ δημόσια σχολεῖα ἢ ἀπὸ ἄλλους δημόσιους χώρους. Αὐτό, περιλαμβάνει καὶ τὸ ἔθνος τῆς ἀνέχειας.

 

, ,

Σχολιάστε