Ἄρθρα σημειωμένα ὡς συνταγματικὲς ἐλευθερίες

ΝΕΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΜΟΥ

λεγχος στς καταθέσεις μισθωτν, συνταξιούχων, εσοδηματιν καὶ γροτν

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι ἡ φοροδιαφυγὴ ἔχει λάβει τερατώδεις διαστάσεις κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ κατάφωρης ἀδικίας. Ἀλλὰ δὲν χωρεῖ ἐπίσης ἀμφιβολία ὅτι τὰ νέα φορολογικὰ μέτρα δὲν ἀποσκοποῦν στὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη (ἂν ἦταν ἔτσι, τότε θὰ τὰ εἶχαν ἐπιβάλει ἀπὸ χρόνια!), ἀλλὰ στὴν παγίδευση καὶ στὸν καταναγκαστικὸ περιορισμὸ τῶν πολιτῶν στὴν φορολογικὴ ἐγκλείστρα, καὶ στὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς φορολογικοῦ “ἀνασκολοπισμοῦ”, ὁ ὁποῖος θὰ περιστέλλει τὶς συνταγματικὲς ἐλευθερίες, τὴν δημιουργικότητα, τὴν ἀποταμίευση καὶ τὴν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση καὶ θὰ μετατρέπει τοὺς πολίτες σὲ δουλοπαροίκους. Ὅταν ὅμως οἱ …συνήθεις πολύλογοι Διαφωτιστὲς καὶ Ἐξυπνάκηδες Ἰδεολόγοι θὰ ξυπνήσουν, τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά!…

Ρεπορτὰζ Κώστας Τσαχάκης – Μαρία Βουργάνα

 .               Τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς μισθωτῶν, συνταξιούχων, ἀγροτῶν, εἰσοδηματιῶν καὶ συνολικὰ τῶν 8,5 ἑκατ. φορολογούμενων θὰ μποροῦν νὰ ἀνοίγουν καὶ νὰ ἐλέγχουν στὸ ἑξῆς οἱ φορο-ἐλεγκτὲς γιὰ νὰ ἐπαναπροσδιορίζουν μὲ βάση τὶς καταθέσεις τὰ φορολογητέα εἰσοδήματα τῶν πολιτῶν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν, ἂν αὐτὸ προκύπτει, πρόσθετους φόρους. Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐντείνει τὴ μάχη κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς ἐφαρμόζοντας πλέον σὲ ὅλους τοὺς φορολογουμένους τὶς ἔμμεσες …ἀμερικάνικου τύπου τεχνικὲς ἐλέγχου, γιὰ νὰ ἀποκαλύψει καὶ νὰ φορολογήσει «μαῦρα» εἰσοδήματα καὶ παράνομο πλοῦτο.
.            Μὲ τροπολογία ποὺ κατέθεσε χθὲς στὴν Βουλὴ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν οἱ ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου ποὺ ἐφαρμόζονται ἤδη γιὰ τοὺς ἐπιτηδευματίες ἐπεκτείνονται σὲ ὅλους τοὺς φορολογούμενους.
.               Στὸ πλαίσιο τῶν φορολογικῶν ἐλέγχων, οἱ ἐλεγκτὲς τοῦ ΣΔΟΕ καὶ τῶν ἐφοριῶν θὰ μποροῦν νὰ ἐπαναπροσδιορίζουν τὰ φορολογητέα εἰσοδήματα ὅλων τῶν φορολογουμένων, τὰ ἀκαθάριστα ἔσοδα, τὶς ἐκροὲς καὶ τὰ φορολογητέα κέρδη τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν χρησιμοποιώντας νέου τύπου ἀντικειμενικὰ κριτήρια ἐλέγχου.
.               Πιὸ συγκεκριμένα γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ «μαύρων» εἰσοδημάτων, ἀδικαιολογήτου πλουτισμοῦ (κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία), ἢ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὰ δηλωθέντα εἰσοδήματα θὰ λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν πέντε κριτήρια:
.               Τὸ ὕψος τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων καὶ οἱ δαπάνες ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει οἱ φορολογούμενοι σὲ μετρητά. Μὲ τὴ συγκεκριμένο μέθοδο οἱ φοροελεγκτικὲς ἀρχὲς θὰ μποροῦν νὰ προβαίνουν σὲ ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ καὶ φορολογικοῦ ἀπορρήτου καὶ στὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῶν ἐλεγχομένων, νὰ ἐξετάζουν τὶς ἀναλήψεις καὶ τὶς καταθέσεις στοὺς λογαριασμοὺς αὐτοὺς καί, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν καὶ ἄλλα ἀντικειμενικὰ κριτήρια νὰ ἐπαναπροσδιορίζουν σὲ ἐπίπεδα σημαντικὰ ὑψηλότερα ἀπὸ τὰ δηλωθέντα τὰ φορολογητέα εἰσοδήματα καὶ τὰ ἀναλογοῦντα ποσὰ φόρων εἰσοδήματος ὑποχρεώνοντας τοὺς ἐλεγχόμενους νὰ πληρώνουν σημαντικὰ αὐξημένους φόρους.
.               Ἐπίσης θὰ ἐλέγχονται οἱ δαπάνες ποὺ ἔχουν γίνει σὲ μετρητά. Συγκεκριμένα θὰ γίνεται ἔλεγχος στὶς ἀγορὲς περιουσιακῶν στοιχείων (κατοικιῶν, οἰκοπέδων, αὐτοκινήτων, σκαφῶν ἀναψυχῆς κ.α) ποὺ ἔγιναν μὲ μετρητά. Οἱ δαπάνες αὐτὲς θὰ διασταυρώνονται μὲ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἔχουν ἐμφανίσει στὴν ἐφορία οἱ φορολογούμενοι. Ἀγορὲς περιουσιακῶν στοιχείων, ποὺ δὲν θὰ δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὰ δηλωθέντα εἰσοδήματα, θὰ θεωροῦνται εἰσόδημα καὶ θὰ φορολογοῦνται μὲ βάση τὴν φορολογικὴ κλίμακα καὶ συντελεστὲς ἕως καὶ 45%.
-Ἡ ἀνάλυση ρευστότητας τοῦ φορολογουμένου, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἀκόμα ἕνας τρόπος ὑπολογισμοῦ τοῦ πραγματικοῦ εἰσοδήματος. Στὸ στόχαστρο τῶν φοροελεγκτῶν θὰ βρεθεῖ καὶ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν φορολογούμενων. Εἰδικότερα στὸ «μάτι» τῆς ἐφορίας μπαίνουν φορολογούμενοι ποὺ ζοῦν πλουσιοπάροχα πραγματοποιώντας μεγάλες καταναλωτικὲς δαπάνες ἀλλὰ ταυτόχρονα δηλώνουν πολὺ χαμηλὰ εἰσοδήματα.
– Ἡ καθαρὴ θέση τοῦ φορολογουμένου
– Ἡ σχέση τῆς τιμῆς πώλησης στὸν συνολικὸ ὄγκο κύκλου ἐργασιῶν καὶ
– Ἡ ἀρχὴ τῶν ἀναλογιῶν

.           Σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἔμμεσων τεχνικῶν ἐλέγχου θεωρεῖται ἀναγκαία στὰ πλαίσια μίας ἰσορροπημένης στρατηγικῆς φορολογικῆς συμμόρφωσης, θὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τῶν ἐλεγκτικῶν φορολογικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ θὰ βοηθήσει ἀποτελεσματικὰ στὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς δικαιότερης φορολογικῆς μεταχειρίσεως μέσῳ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ἐλεγκτικῶν διαδικασιῶν, τῆς ἔγκαιρης βεβαιώσεως καὶ τῆς ἄμεσης εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων.
.            Οἱ ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου χρησιμοποιοῦνται σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιὰ τὸν προσδιορισμὸ φορολογούμενου εἰσοδήματος καὶ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὲς σὲ περιπτώσεις ἀδήλωτου «μαύρου» χρήματος, ἀδικαιολογήτου πλουτισμοῦ (κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία), ἢ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὰ δηλωθέντα εἰσοδήματα. […]

 ΠΗΓΗ: imerisia.gr

,

Σχολιάστε

ΗΛΘΑΝ ΤΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ. «ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ»!

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Ἐργολαβία εἶναι ἀσυγκράτητη. Τὰ μηχανεύματα καὶ οἱ ἀθλιότητες εἰς βάρος τῶν ἐλευθεριῶν τῶν ἀνθρώπων, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς συλλήψεως τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐφιαλτικὰ τερατώδεις. «Ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν» (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός)

 λεκτρονικ παρακολούθηση το εσοδήματος
προαναγγέλλει
Ὑπουργός

.         Σὲ ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τῶν εἰσοδημάτων σκοπεύει νὰ προχωρήσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Μάλιστα, ὁ Ὑπουργὸς προαναγγέλλει ὅτι μὲ τὸ νέο Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα τὸ σύνολο τοῦ εἰσοδήματος ποὺ καταναλώνεται θὰ πρέπει νὰ τεκμηριώνεται μὲ παραστατικά, τὰ ὁποῖα θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικὰ ἀκόμη καὶ μὲ εὐθύνη τῶν φορολογουμένων.
.         Σὲ δήλωσή του, ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπισημαίνει ὅτι τὸ σύνολο τοῦ εἰσοδήματος ποὺ καταναλώνεται πρέπει νὰ τεκμηριώνεται μὲ παραστατικὰ ποὺ θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικὰ μὲ εὐθύνη τοῦ ἐκδότη ἢ τοῦ ἀποδέκτη τους. Ἐπισημαίνει δὲ ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ ἀφορᾶ μόνον στὶς κατηγορίες δαπανῶν ποὺ λαμβάνονται τώρα ὑπ’ ὄψιν γιὰ τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τῶν οἰκογενειακῶν δαπανῶν (ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, φυσικὸ ἀέριο, ἐνοίκιο, δίδακτρα, κινητὴ τηλεφωνία, οἰκιακὲς ὑπηρεσίες, νομικὲς καὶ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες, ταξίδια κ.ο.κ). Ἀναφέρει δὲ ὅτι τὸ εἰσόδημα ποὺ τυχὸν ἀποταμιεύεται πρέπει ἐπίσης νὰ δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ἀκίνητα κτλ).
.     Στὴν ἀνακοίνωσή του ὁ Ὑπουργὸς δὲν κάνει καμία ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς ὅτι τρεῖς μῆνες πρὶν τελειώσει ἡ χρονιὰ ζητάει ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους τὶς διπλάσιες τουλάχιστον ἀποδείξεις ἀπὸ ὅσες τοὺς ζητοῦσε μέχρι σήμερα.

 ΠΗΓΗ: enet.gr, 12:32, 28.09.2011

, , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΣΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ πλέον ἔγκυρη νομικὴ προσέγγιση ἀπὸ τὸν ἐ. τ. Πρόεδρο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου κ. Β. Νικόπουλο (πατέρα τῆς πασίγνωστης Χαρᾶς Νικοπούλου!) τῆς ἤδη συντελουμένης ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΑΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ τῆς ἰδιοπροσωπίας μας ἀποτελεῖ μιὰ ἐξαιρετικὴ συμβολὴ στὴν ἀπόκρουσή τους.
.         Ἀλλὰ ὅλο καὶ περισσότερο γίνεται ἡλίου φαεινότερον ὅτι σήμερα δὲν μεριμνοῦν οἱ Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν Νόμων, παρὰ μόνον ὅταν αὐτὴ ἡ ἐφαρμογὴ βολεύει τὰ συμφέροντά τους. Ἐκ παραλλήλου ἂς ὑπογραμμισθεῖ πὼς ἤδη ἔχει καταλυθεῖ τὸ Σύνταγμα de facto ἀπὸ τὴν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν σταδιακὴ εἰσβολὴ ἐξωγενοῦς Δικαίου, ὅπως π.χ. Εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες, Μνημόνια κ.ἄ τερατουργήματα καταλυτικὰ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων !
.      Ἐκτὸς δὲ τῶν Ἀρχόντων φαίνεται νὰ μὴ ἐνδιαφέρεται ἀποχαυνωμένος ἀπὸ τὸν Ὀχετὸ τῆς Προπαγάνδας, τὸ Ψυχολογικὸ Σὸκ καὶ τοὺς Ψεκασμούς (πραγματικοὺς καὶ ἀλληγορικούς) ὁ Ἴδιος ὁ Λαός, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ κατὰ τὸ Σύνταγμα τὸν τελευταῖο λόγο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν συνταγματικῶν προβλέψεων καὶ τὴν προάσπιση τῆς Ἐλευθερίας του.

ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΥΠΕΡΔΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Γράφει ὁ Βασίλειος Εὐτυχ. Νικόπουλος,
Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.

.           Στὰ ὅσα ὀρθὰ καὶ νομικῶς θεμελιωμένα γράφτηκαν στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Δρᾶσις μας» (τ. 481, σελ. 262-263) σχετικῶς μὲ τὸ θέμα «τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων (εἰκόνων καὶ Εὐαγγελίων) ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Δικαστήρια», ἐπιτρέψτε μου, παρακαλῶ, νὰ προσθέσω κι ἐγὼ τὴν ταπεινή μου γνώμη, στηριγμένος ἀποκλειστικῶς στὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς χώρας μας.
.         Συνήθως, ὅταν πρόκειται νὰ ὑπερασπισθοῦμε στὴν Ἑλλάδα κάποιο θρησκευτικὸ καὶ εἰδικότερα χριστιανικὸ-ὀρθόδοξο ζήτημα ἐπικαλούμεθα – καὶ ὀρθῶς – τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει, ὡς γνωστόν, ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα, τὴν θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάνω σ᾽ αὐτὸ στηρίζουμε ὅλη τὴ νομική μας ἐπιχειρηματολογία, ὅπως περίπου γίνεται καὶ στὸ προαναφερθὲν ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ σας, τὸ σχετικὸ μὲ τὴν «ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Δικαστήρια». Ἐν τούτοις, ἰσχυρότερα καὶ νομικῶς ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα πρὸς ὑπεράσπιση ὄχι μόνο τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ γενικότερα παντὸς θρησκευτικοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο ἅπτεται ἢ θίγει «τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν», μποροῦν ἀβιάστως καἀσφαλῶς νἀντληθοῦν ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, τὁποῖο, παρὰ τὸν ἀποκλειστικῶς ὀρθόδοξο χαρακτήρα του, ἀγνοεῖται ἐν τούτοις ἀπό τοὺς περισσοτέρους, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτἐκφράζει τὸ πνεῦμα τοἰσχύοντος Συντάγματος. Πρόκειται γιὰ τὴν θεμελιώδη ὑπερ-δικανικὴν καὑπερ-συνταγματικὴν ἀρχήν, στὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψηφισμένο τἙλληνικὸ Σύνταγμα.
.        ἀρχὴ αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε ἰδέα τῆς Δημοκρατίας, οὔτε τῆς ἐλευθερίας, οὔτε τοἀνθρωπισμοἢ τοῦ διαφωτισμοῦ, ἀλλὰ εἶναι τὸ «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὉμοουσίου καἈδιαιρέτου Τριάδος». Ναί, ὅσο καὶ ἂν ἠχεῖ παράξενα, ἴσως σήμερα στὴν «ἀποθεοποιημένη» καὶ «ἀποχριστιανισμένη» κοινωνία μας, τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ψηφισμένο ἀπὸ τὴν Ε´ Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ τῶν ‘Ἑλλήνων «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»!
.         Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης ἀκολουθεῖ πιστῶς τὴν συνταγματικὴ παράδοση τοῦ τόπου μας, ἀφοῦ καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ πρῶτα συνταγματικὰ κείμενα τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος ἦταν ψηφισμένα στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! τοῦτο βεβαίως ἔχει τὴν ἀκατάλυτη νομική του ἀξία. Σημαίνει δηλαδὴ ὅτι ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ συνακολούθως τῶν συναδόντων ὑποχρεωτικῶς μὲ αὐτὸ νόμων, πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνες καὶ νἐμπνέονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερτάτης Ἀρχῆς, στὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψηφισμένο τὸ Σύνταγμα, δηλαδὴ τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
.           Αὐτῆς τῆς προοιμιακῆς συνταγματικῆς Ἀρχῆς εἶναι ἀπόρροια τὸ ἄρθρο 3 παρ. Ι τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ πίστη στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλαδα, μὲ ὅλα τὰ νομικὰ συνταγματικὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς, καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ὅπως τὰ ἄρθρα 13 περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 14 παρ. 3 ἐδάφιο α´, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν κατάσχεση ἐντύπων, ὅταν πρόκειται γιὰ προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς καὶ κάθε ἄλλης γνωστῆς θρησκείας, 16 παρ. 2 γιὰ τὴν ὑποχρέωση τοῦ Κράτους νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος (ἄρθρα 425) περὶ τῶν ἐπικαλουμένων ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἢ ἐλευθεριῶν εἶναι διαποτισμένες ἀπὸ τὴν θεμελιώδη προοιμιακὴ ὑπερσυνταγματικὴ ἀρχὴ στὴν ὁποία ψηφίσθηκε τὸ Σύνταγμα, δεδομένου ὅτι ἀπὸ αὐτὴ τὴν Ἀρχή, τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, π τν να δηλαδ κα μόνο ληθιν θεό, πορρέουν ὅλα τ δικαιώματα, πειδ Ατς εναι πραγματικ πηγ τς λευθερίας. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος τὸ διακηρύσσει ἀπεριφράστως: «οὗ γὰρ τὸ Πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β´ Κoρ. γ´ 17), γι’ αὐτὸ καὶ παραγγέλλει σ᾽ ὅλους μας «τῇ ἐλευθερίᾳ στήκετε, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε´ 1). Ἄλλωστε δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ κλήση ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὴν «ἐν Χριστῷ καινὴν πίστιν», δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κλήση ἐλευθερίας, ὅπως μᾶς βεβαιώνει καὶ πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοὶ» (Γαλ. ε´, 13). Ἑπομένως ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος στὸ «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαίρετου Τριάδος» εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση ψήφιση στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὅποια ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου μᾶς χάρισε.
.          Ὅλα αὐτὰ νομικῶς μεταφραζόμενα σημαίνουν ὅτι ψήφιση το Συντάγματος «ες τ νομα τς γίας Τριάδος» γεννᾶ τὴν βασικ κα θεμελιώδη ποχρέωση πρς πόλυτο σεβασμ το Τριαδικο Θεο ες τ νομα το ποίου εναι ψηφισμένο τ Σύνταγμα, ὁ ὁποῖος σεβασμὸς ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, ἀσφαλῶς δὲ καὶ μὲ τὴν ἀνάρτηση τῶν συμβόλων τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἀφοῦ στὸ ὄνομα τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν κηρυσσομένου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται εὐθέως καὶ ρητῶς τὸ ἀπαραβίαστο συνταγματικὸ προοίμιο, ὄχι μόνο στὶς αἴθoυσες τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν διδακτηρίων τῆς χώρας μας, ἀλλὰ κυρίως στὴ σημαία μας καὶ στὸ ἐθνόσημό μας.
.        Ἀκόμη δὲ τὸ συνταγματικὸ προοίμιο χει τν ννοια ὅτι δν φίσταται καμία πολύτως ρχ στ Κράτος, ποία ν χει τ δικαίωμα ν διατάξει τν «ποκαθήλωση» τν θρησκευτικν συμβόλων γενικς, οὔτε ἡ Κυβέρνηση, οὔτε τὰ Δικαστήρια. Τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα θὰ «ἀποκαθηλωθοῦν» μόνον, ὅταν τὸ Σύνταγμα παύσει νὰ εἶναι ψηφισμένο «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Καὶ ὄχι μόνον τὰ ἱερά μας σύμβολα, λλ κα ὁ θρησκευτικς ποπροσανατολισμς τς παιδείας, γι παράδειγμα μ τν κατάργηση το μαθήματος τν Θρησκευτικν τν κατάργηση τς προσευχς στ σχολεα, δν εναι συνταγματικῶς πιτρεπτς ἐν ὅσῳ τὸ Σύνταγμα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ψηφισμένο στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν νομοθέτης το Συντάγματος θελε τν θρησκευτικ ποπροσανατολισμ το Κράτους θ τ πραττε ο διος, παύοντας πλέον ν ψηφίζει τ Σύνταγμα τς Χώρας «ες τ νομα τς γιας Τριάδος». Ἐν ὅσῳ ὅμως ἐκεῖνος ἐμμένει ἐνσυνειδήτως καὶ σταθερῶς σ᾽ αὐτὴ τὴν παραδεδομένη συνταγματικὴ τακτική, εἴμαστε ἅπαντες ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν ἀκολουθοῦμε πιστῶς, σεβόμενοι τὸ Σύνταγμα. Κάθε προσπάθεια ποσύνδεσης τοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου ἀπὸ τὸ κύριο κείμενο τοῦ Συντάγματος εναι «ντισυνταγματική», διότι συνιστᾶ εὐθεία παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ βεβαίως δὲν ἀντέχει σὲ καμιὰ ἀπολύτως κριτική. ταν ρνούμεθα νσυνειδήτως τν θεμελιώδη προοιμιακ ρχ το Συντάγματος, πς εναι δυνατν ν κάνουμε λόγο γι τν τήρηση κα φαρμογ τν διατάξεων το Συντάγματος; Ὅταν ἀποκόπτουμε τὴν κεφαλή, δὲν μιλοῦμε γιὰ σεβασμὸ τοῦ σώματος! Ἡ ἄρνηση τοῦ προοιμίου του ἐπάγεται αὐτοδικαίως τὴν ἄρνηση τοῦ Συντάγματος. Καὶ ποιος ρνεται τ προοίμιο ρνεται συλλήβδην ὅλο τ Συνταγμα!
.           Χρέος λοιπν ὅλων μας, κα εδικότερα ὅλων τν ρθοδόξων λλήνων, εναι ν περασπιστομε τ προοίμιο το Συντάγματος. Τὴν ὑποχρέωση αὐτὴ τὴν ἐπιβάλλει σὲ ὅλους μας τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα μὲ τὸ ἄρθρο 120 παρ. 4, τὸ ὁποῖο ὁρίζει ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἕλληνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία. δια ὅμως ποχρέωση φίσταται κα στν περίπτωση πο πιχειρεται κατάλυση το Συντάγματος χι μ τ βία, λλ μ λλ μμεσα κα πλάγια μέσα, κα κυρίως μ τ συστηματικ ρνηση κ μέρους τν κυβερνώντων ν τ φαρμόζουν, διότι σεβασμς στ Σύνταγμα ποτελεῖ θεμελιώδη ποχρέωση ὅλων τν λλήνων, ὅπως ἐπίσης ὁρίζει τὸ ἴδιο ἄρθρο 120 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος.
.          Δυστυχῶς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας παρατηροῦνται πολλ κρούσματα, θ λέγαμε, παραβίασης το Συντάγματος κ μέρους κρατικν ὀργάνων, ὅπως στν τομέα τς οκονομίας, τς ργασίας, τς οκογένειας, τς παιδείας, χωρς καμι πολύτως «ντίσταση»! Τὸ φαινόμενο εἶναι λίαν ἀνησυχητικό, τόσο γιὰ τὸ θράσος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Συντάγματος, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀδράνεια ὅλων ἐκείνων ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀντιδράσουν, καὶ πολὺ σύντομα, ἂν δὲν ἀρχίσει ἤδη, θὰ αἰσθανθοῦμε τὶς καταστροφικές του συνέπειες. Χρειάζεται λοιπν πειγόντως ν ὀργανωθοῦν ὅλες ο γιεῖς δυνάμεις το τόπου κα ν ντισταθον στν πνευματικ λεθρο πο μς πειλεῖ. Κα πρτα κκλησία, ποία δυστυχς μέχρι στιγμς δν φαίνεται ν χει ντιληφθε τν κίνδυνο σ ὅλη τν τρομακτική του διάσταση, γι᾽ ατ κα «πνώττει». Καιρὸς λοιπὸν νὰ ἀφυπνισθεῖ καὶ νὰ ἡγηθεῖ τοῦ ἀγώνα! Ἔπειτα τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἡ κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο, εὐτυχῶς, ἵσταται ὄρθιο καὶ μάχεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, ἀλλὰ ὄχι ὀργανωμένα, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς περιστάσεις. Ἀκολούθως οἱ ζῶσες καὶ ἀγωνιστικὲς θρησκευτικὲς Ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες ἀγωνίζονται μέν, ἀλλὰ ἑκάστη στὸ δικό της στενὸ κύκλο, ἐνῶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνουν συντονισμένα τὶς ἐνέργειές τους ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς πατρίδας μας. Κα τέλος ὅλοι ο πιστο ν παγρυπνομε κα ν τοιμαζόμεθα γι πραγματικ γώνα ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, στὰ ὁποῖα μὴ λησμονοῦμε ὅτι συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ ψηφισμένο στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, Σύνταγμα τῆς χώρας μας.
.         Ἀλλα γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ὅλων τῶν χριστιανικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων τῆς χώρας ἴσως χρειασθεῖ μὲ τὴν ἀδειά Σας, νὰ ἐπανέλθουμε, διότι «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί».

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ», τ. 486, Φεβρουάριος 2011
Στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

 

 

, , , , ,

Σχολιάστε

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «Χ.Β.»: Μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία, ἡ ἑλληνική, ἔχει πλέον ἐθισθεῖ στὴν σταδιακὴ ἐκχώρηση τμημάτων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν (ἐν προκειμένῳ ἐπεξεργασία ἀρχείων τηλεπικοινωνιακῶν δεδομένων) καὶ συνεπῶς ἔχει ἤδη καταστεῖ δέσμια ἀοριστολογικῶν νομοθετημάτων (π.χ. ποιός θὰ κάνει τὴν ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν δεδομένων; Ποιός εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀξιολογεῖ κάθε φορὰ ποιό δεδομένο εἶναι “ὕποπτο”) μὲ μακροπρόθεσμες ὀλέθριες συνέπειες. Μακάρι τὸ μέλλον ἀπὸ μόνο του νὰ μὴ ἀποβεῖ τόσο πειστικό, ὤστε νὰ μετανιώσουν γιὰ τὴν ἀθωότητά τους οἱ ‘ὑπεραισιόδοξοι” !)

Δωδεκάμηνο φακέλωμα γιὰ Τηλεφωνία καὶ Διαδίκτυο

Τς ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ἐφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12.01.2011)

.       Ὑποχρεωτικὸ προληπτικὸ φακέλωμα τῶν δεδομένων τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν πολιτῶν (μέσῳ σταθερῆς, κινητῆς τηλεφωνίας καὶ Ἰντερνὲτ) γιὰ 12 μῆνες, προκειμένου νὰ διατίθενται στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴ διακρίβωση ἰδιαίτερα σοβαρῶν ἐγκλημάτων, κυρίως τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, προβλέπει νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ποὺ ἐνσωματώνει στὴν ἐθνικὴ νομοθεσία σχετικὴ κοινοτικὴ ὁδηγία (2006/24/ΕΚ). Μὲ τὸ ἴδιο νομοσχέδιο ποὺ κατατέθηκε, χθές, στὴ Βουλὴ ἐπιχειρεῖται νὰ μποῦν κανόνες στὸ καθεστὼς τῆς ἀσύδοτης ἀστυνομικῆς βιντεοεπιτήρησης, ἂν καὶ πλέον θεσμοθετεῖται ἡ γενικευμένη λειτουργία τῶν καμερῶν στοὺς δημόσιους χώρους.
.         Μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις ὑποχρεοῦνται οἱ παροχοι ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ἢ δημόσιων δικτύων νὰ διατηροῦν γιὰ 12 μῆνες -ἐντός της ἑλληνικῆς ἐπικράτειας- τὰ δεδομένα κίνησης ἢ θέσης (ἡμερομηνία, ὥρα , διάρκεια, εἶδος ἐπικοινωνίας) καθὼς καὶ δεδομένα ἀναγνώρισης τοῦ συνδρομητῆ ἢ τοῦ χρήστη, ὁποιουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου. Ρητῶς ὁρίζεται ὅτι στὰ δεδομένα ποὺ τηροῦνται δὲν θὰ περιλαμβάνονται τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἡ ἰστοσελίδα, καθὼς καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ παράγονται ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μέσῳ τοῦ Διαδικτύου.
.          Ἡ ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων ἐπιτρέπεται μόνον ἐφ᾽ ὅσον διαταχθεῖ ἡ διενέργεια τῆς ἀνακριτικῆς πράξης τῆς ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου εἰς βάρος συγκεκριμένου προσώπου γιὰ τὴν τέλεση συγκεκριμένου ἐγκλήματος, ἐνῶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προληπτικὴ ἐπεξεργασία τους. Ἡ καταστροφὴ τῶν δεδομένων θὰ γίνεται μὲ αὐτοματοποιημένη διαδικασία. Ἡ Ἀρχὴ Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ) καὶ ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) θὰ εἶναι οἱ ἁρμόδιες ἐποπτικὲς ἀρχές, ἐνῶ προβλέπονται αὐστηρὲς κυρώσεις σὲ περίπτωση παραβίασης τῶν διατάξεων.
.         Ὡστόσο, οἱ κίνδυνοι αὐθαίρετης ἐπεξεργασίας τῶν στοιχείων ἀπὸ τὴν ἀνέλεγκτη δράση τῶν διωκτικῶν μηχανισμῶν εἶναι ὁρατοὶ καἐξαιρετικὰ πιθανἡ παραβίαση θεμελιωδῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.
.        Ὅσον ἀφορᾶ στὶς κάμερες, ἡ λειτουργία τους ἐπιτρέπεται γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας, τὴν προστασία τοῦ πολιτεύματος, τὴν ἀποτροπὴ καὶ καταστολὴ ἐγκλημάτων ποὺ συνιστοῦν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης (δράση ἐγκληματικῶν ἢ τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων) ἀλλὰ καὶ ἐγκλημάτων βίας, ἐμπορίας ναρκωτικῶν κ.λπ. καθὼς καὶ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς κυκλοφορίας. Ἡ λειτουργία τῶν συστημάτων ἐπιτήρησης μὲ τὴ λήψη ἢ καταγραφὴ ἤχου ἢ εἰκόνας ἀνατίθεται μόνο σὲ κρατικὲς ἀρχὲς (ἀστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες καὶ ΕΥΠ), μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας. Ὡς δημόσιοι χῶροι ὁρίζονται: ὁδοί, πλατεῖες, ἄλση, αἰγιαλοί, παραλίες, λιμάνια, δημόσια δάση, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος ἀνοιχτὸς καὶ ἐλεύθερα προσβάσιμος σὲ ἀπροσδιόριστο ἀριθμὸ προσώπων χῶρος, ὅπως ἐμπορικὰ κέντρα, πάρκα, χῶροι ἀναψυχῆς, μετρό, τὰ κτίρια ἐπιβατῶν τοῦ ἀεροδρομίου κ.λπ.
.         Ἐπιτρέπεται καὶ ἡ λειτουργία καμερῶν σὲ χώρους καταστημάτων γιὰ τὴν προστασία προσώπων ἢ πραγμάτων μὲ εὐθύνη τῶν ἰδιοκτητῶν καὶ ὄχι τῶν δημόσιων ἀρχῶν. Μὲ προεδρικὸ διάταγμα τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ποὺ θὰ τεθεῖ ὑπὸ τὴν κρίση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, θὰ ρυθμίζονται οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση καὶ λειτουργία τῶν συστημάτων, τὸ εἶδος τῶν δεδομένων καὶ ὁ τρόπος ἐπεξεργασίας τοὺς καθὼς καὶ συγκεκριμένα κατὰ τὸ δυνατὸν κριτήρια γιὰ τὴν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητας.
.         Στὸ νομοσχέδιο γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν κίνδυνο ποὺ ἐνέχει ἡ καταγραφὴ τῆς εἰκόνας στὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι. Στὴν περίπτωση τῶν διαδηλώσεων προβλέπεται ὅτι ἡ λειτουργία τῶν συστημάτων βιντεοεπιτήρησης θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἐξαιρετικὸ χαρακτήρα, ποὺ θὰ διασφαλίζεται μὲ κατάλληλες αὐστηρὲς προϋποθέσεις στὸ προεδρικὸ διάταγμα.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=240185

 

, , ,

Σχολιάστε

ΜΕΣῼ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὸ περιεχόμενο τῆς κατωτέρω ἀναδημοσιευομένης ἐπιστολῆς ἑνὸς μικροεπιχειρηματία δείχνει ΠΟΥ πάει το ΠΡΑΓΜΑ μὲ τὶς ΚΑΡΤΕΣ (“Πολίτου”, “συναλλαγῶν”, “ἐργασίας” κ.λπ.) Ἡ γενικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν ἔχει ἤδη ἐξαπολυθεῖ, ὑπὸ διἀφορα προσχήματα, ὅπως τὸ εὐλογοφανὲς τῆς καταπολεμήσεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Καὶ κανένας σώφρων δὲν διανοεῖται νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὸ έξυπηρετικὸ καὶ ὑποκριτικὸ ἐπιχείρημα: “εἶμαι νόμιμος, δὲν ἔχω νὰ κρύψω τίποτα καὶ συνεπῶς δὲν ἐνοχλοῦμαι”. Τὸ κρίσιμο στοιχεῖο εἶναι «ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ βάρους τῆς ἀποδείξεως», ὅπως λένε οἱ νομικοί. «ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΟΡΑΡΤΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ». Κι αὐτὸ λέγεται πρόοδος καὶ ἐκσυγχρονισμός !

«Τὸ πρωὶ βρέθηκα στὴν …. Τράπεζα γιὰ τὴν κατάθεση τῶν μισθῶν δύο ὑπαλλήλων μου καὶ ἀφοῦ τελείωσα καὶ πῆγα νὰ φύγω, μὲ φωνάζει ὁ ὑπεύθυνος καταθέσεων καὶ παρουσίᾳ ἄλλων δύο ἄρχισε νὰ μοῦ λέειγιὰ μία ἐνημέρωση ποὺ πρέπει νὰ μοῦ γίνει ὅσον ἀφορᾶ τοὺς νέους ὅρους ποὺ θὰ διέπουν τὴν διαχείριση τῶν καταθέσεων τῶν πελατῶν ὅλων τῶν τραπεζῶν. Ὅταν εἶπα ὅτι θὰ ἤθελα νὰ τοὺς διαβάσω καὶ ἐὰν ἔχω χρόνο νὰ ὑπογράψω, μοῦ εἶπε ὅτι εἴτε τοὺς ἀποδεχθῶ εἴτε ὄχι θὰ τεθοῦν σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου. Πρὶν προλάβω νὰ συνέλθω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἄκουσα… , ἄρχισε νὰ μοῦ λέει τὰ ἑξῆς:
– Ξέρετε, θὰ πρέπει ἡ πληρωμὴ μισθοδοσίας νὰ γίνεται πλέον μέσῳ τράπεζας.
– Ναί, τὸ ξέρω. Οἱ δύο ὑπάλληλοί μου ἔχουν λογαριασμοὺς καὶ πηγαίνω καὶ τοὺς τὰ καταθέτω στὸ λογαριασμό τους. Τὸν ἄλλο τὸν πληρώνω μὲ μετρητά.
– Ὄχι. Δὲν πρέπει νὰ γίνεται ἔτσι. Πρέπει τὰ χρήματα ποὺ ἀφοροῦν πληρωμὴ μισθοδοσίας, νὰ βρίσκονται σὲ μία τράπεζα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἐντολὴ δικὴ σας νὰ πληρώνονται οἱ ὑπάλληλοί σας.
– Μὰ σπάνια χρησιμοποιῶ τὸ λογαριασμό μου. Τὰ ἔσοδά μου εἶναι σχεδὸν μία ἡ ἄλλη μὲ τὰ ἔξοδά μου, ὁπότε δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ τρέχω συνεχῶς στὶς τράπεζες. Εἶμαι μικρὴ ἐπιχείρηση μὲ τρεῖς ὑπαλλήλους καὶ τὸν ἕναν μάλιστα τὸν πληρώνω κατ᾽ εὐθείαν.
– Δὲν ἔχει σημασία. Πρέπει τὰ λεφτὰ ποὺ τοῦ δίνετε νὰ τὰ καταθέτετε στὴν τράπεζά μας σὲ λογαριασμό σας, νὰ ἐκδίδετε μία ἐντολὴ μὲ τὸ ποσὸ ποὺ πληρώνεται ὁ ὑπάλληλος, νὰ τὴν στέλνετε σὲ ἐμᾶς καὶ κατόπιν νὰ βάζουμε τὸ ποσὸν στὸ λογαριασμὸ τοῦ ὑπαλλήλου, ποὺ θὰ μᾶς ἔχετε δώσει.
– Μὰ τί μοῦ λέτε; Τί εἶναι αὐτὰ τὰ πράγματα; Γιὰ νὰ πληρώσω δηλαδὴ τὸν ὑπάλληλό μου πρέπει νὰ βάλω ἐσᾶς μεσάζοντα;
– Πρέπει ὅλα νὰ ἐλέγχονται. Πρέπει πλέον νὰ σταματήσει τὸ μαῦρο χρῆμα.
– Ποιό μαῦρο χρῆμα ρὲ παιδιά; Μαῦρο χρῆμα εἶναι ὁ μισθὸς τοῦ ὑπαλλήλου μου, ποὺ τοῦ ἔχω κάνει τὶς κρατήσεις γιὰ τὸ ΙΚΑ, τὴν παρακράτηση καὶ ἀπόδοση τοῦ ΦΜΥ καὶ κάθε χρόνο δηλώνονται τὰ πάντα στὴν ἐφορία;
– Ἐσεῖς μπορεῖ νὰ τὸ κάνετε ἔτσι, οἱ ἄλλοι ὅμως;
– Δηλαδὴ γιὰ νὰ καταλάβω, ὅλοι οἱ Ἕλληνες ξαφνικὰ ἀπέκτησαν μία στάμπα ποὺ λέει «ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ»; Ὅλοι μας καλούμαστε νὰ ἀποδείξουμε στὶς τράπεζες ὅτι δὲν εἴμαστε ἀπατεῶνες καταθέτοντας τὰ χρήματα τῶν ὑπαλλήλων μας σὲ ἐσᾶς; Γιατί δηλαδὴ νὰ παίρνετε ἐσεῖς χρήματα ποῦ δὲν θὰ βλέπατε ποτέ;
– Εἴπαμε, γιὰ νὰ εἶναι ὅλα τακτοποιημένα, πρέπει ὅλα νὰ περνοῦν ἀπὸ τὴν τράπεζα. Ἐὰν δὲν τὸ κάνετε θὰ ἔχετε πρόστιμο!
– Γιατί; Ποιός ὁ λόγος; Δηλαδὴ ἡ τράπεζα ἀνέλαβε καθήκοντα ἐλεγκτοῦ τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν; Καὶ γιατί τὰ χρήματά μου θὰ πρέπει νὰ ἔρχονται σὲ σᾶς;
– Ἐσεῖς γιατί δὲν τὸ θέλετε; (Ἦταν βρὲ παιδιὰ σὰ νὰ μοῦ ἔλεγε ὅτι δὲν τὸ θέλω, γιατί εἶμαι ἀπατεώνας καὶ θέλω νὰ κρύψω κάτι)
– Γιατί μοῦ μιλᾶτε μὲ αὐτὸ τὸν τόνο; Δηλαδὴ ξαφνικὰ γιὰ ἐσᾶς ἔγινα ἀπατεώνας;

– Ὄχι, ὄχι. Ἁπλὰ ἐφ᾽ ὅσον εἶστε νομοταγής, τί ἔχετε νὰ φοβηθεῖτε;
– Ἀπὸ ἐσᾶς καὶ τὸ σκεπτικό σας πολλά! Δηλαδὴ τὰ χρήματα τῶν ἐργοδοτῶν πρὸς τοὺς μισθωτούς, θὰ πρέπει νὰ βρίσκονται ὅλα σὲ ἐσᾶς, σωστά; Καὶ γιὰ νὰ τὰ πάρει ὁ μισθωτὸς θὰ πρέπει νὰ ἔχει καὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, σωστά;
– Ἔ, βέβαια. Αὐτὸ θὰ τεθεῖ σύντομα σὲ ἰσχύ.
– Καὶ ἐὰν ὁ μισθωτὸς δὲν θέλει νὰ πάρει τὴν κάρτα;
– Γιατί νὰ μὴ θέλει νὰ τὴν πάρει; Τί εἶναι φακελωμένος στὴν ἀστυνομία ἢ καταζητούμενος;
– Δηλαδὴ ἐὰν κάποιος ἀρνηθεῖ νὰ πάρει τὴν κάρτα, κατ᾽ εὐθείαν ἐντάσσεται στὰ ὕποπτα στοιχεῖα;;!!
– Μὰ γιατί ἄλλο νὰ μὴν τὴ θέλει; Μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ὅλα μπαίνουν σὲ τάξη. Θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει ἀφορολόγητο, ἀφοῦ ὅλες οἱ ἀποδείξεις θὰ καταγράφονται αὐτόματα στὴν ἐφορία καὶ δὲν θὰ ἔχει ὁ φορολογούμενος ὅλο ἐκεῖνο τὸν φόρτο καταγραφῆς τους. Γιὰ σκεφτεῖτε τοὺς μεγάλους ἀνθρώπους πόσο θὰ διευκολυνθοῦν!
– Δηλαδὴ θέλετε νὰ μοῦ πεῖτε ὅτι γίνεται, ἐπειδὴ σκέφτηκαν καὶ πόνεσαν τοὺς ἡλικιωμένους!!!
– Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Σκέφτεστε ὅτι μέσα σὲ μία οἰκογένεια χωρὶς τὴν ἀτομικὴ κάρτα, θὰ ἀνταλλάζουν ἀποδείξεις μέχρι νὰ τακτοποιηθεῖ τὸ ἀφορολόγητο ὅλων τῶν μελῶν;
– Δηλαδή;
– Εἴδατε ποὺ δὲν τὰ ἔχετε σκεφτεῖ ὅλα; Δηλαδή, ἐὰν ὁ σύζυγος εἶχε μαζέψει τὶς ἀπαιτούμενες ἀποδείξεις, τὸ πλεόνασμα θὰ τὸ ἔδινε στὴν σύζυγο. Ὁπότε ἄδικα ἡ σύζυγος θὰ ἀποκτοῦσε ἀφορολόγητο. Ἐνῶ μὲ τὴν κάρτα ἡ ἀπόδειξη ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἀγορὰ ἀφορᾶ τὸν κάτοχο καὶ μόνο!
– Καὶ τὸ βρίσκετε αὐτὸ ἄδικο; Μία οἰκογένεια εἶναι. Οἰκογενειακὸ εἰσόδημα δηλώνουν. Οἱ ἀγορὲς γίνονται γιὰ τὸ σπιτικό τους, γιὰ τὰ παιδιὰ τους . Μὰ τί μοῦ λέτε τώρα, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε; Καὶ τὰ θεωρεῖτεκαὶ δίκαια; Ὅσο περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μου δὲν θὰ βγάλω οὔτε κάρτα, οὔτε καὶ θὰ πληρώνω μέσῳ τράπεζας τὸν ὑπάλληλό μου.
– Νὰ δοῦμε τότε πῶς θὰ δικαιολογεῖ τὰ χρήματά του!! Διότι ὅταν θὰ ἰσχύσουν οἱ νόμοι αὐτοί, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἐμφανίσει κάποιος χρήματα ποὺ δὲν ἔχουν περάσει ἀπὸ τράπεζα. Θὰ χτυπάει σὲ κάθε ἀγορὰ ποὺ θὰ ξεπερνάει τὸ ποσὸν ποὺ ἔκανε ἀνάληψη!!!!!!!!!
Ξαφνικὰ αἰσθάνθηκα ἕνα πνίξιμο. Κατάλαβα ὅτι θὰ πάθαινα ἐγκεφαλικό. Σηκώθηκα βιαστικὰ κι ἔφυγα μὴ ἀντέχοντας νὰ ἀκούω ἄλλο. Ἤθελα ἀέρα, πνιγόμουν. Βγῆκα ἔξω καὶ ὅλοι μου φαινόντουσαν ἐχθροί. Ἤθελα νὰ βάλω τὰ κλάματα. Μὲ ἔπνιγε ἕνα ἀόρατο χέρι. Αἰσθανόμουν τόσο δοῦλος καὶ τόσο ὑποτελὴς ὅσο δὲν εἶχα αἰσθανθεῖ ἔτσι σὲ ὅλα μου τὰ χρόνια. Καταλάβαινα ὅτι ὁ ἔλεγχος ἐπάνω μου σὲ λίγο καιρὸ θὰ εἶναι καθολικός. Θὰ εἶναι δουλικός. Δὲν θὰ ἔχω ἀξιοπρέπεια σὰν ἄνθρωπος, σὰν οἰκογενειάρχης, σὰν αὐτοδύναμος μικροεπιχειρηματίας. Καὶ παρεμπιπτόντως ὅταν τὰ συζήτησα μὲ ἕναν γνωστὸ στὴν Τράπεζα ………, μοῦ εἶπε ὅτι ὅλα τὰ δάνεια θὰ πληρώνονται αὐτόματα ἀπὸ τοὺς λογαριασμούς, χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦμε καὶ ὅτι θὰ μένει μέσα τὸ ποσὸν τῶν 600,00 εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἔχουν κρίνει ὅτι μὲ αὐτὸ καλύπτουμε τὶς ἀπαιτούμενες ἀνάγκες διαβίωσης τοῦ μήνα. Ἐὰν νομίζετε ὅτι λέω ψέματα πηγαίνετε καὶ ρωτῆστε σὲ μία τράπεζα.

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. Ἐὰν ὅμως εἶναι ἔτσι καὶ δὲν γίνει κάτι νὰ ἀλλάξουν αὐτὰ ποὺ ἔχουν δρομολογηθεῖ, πέστε ἀντίο στὴν ἀξιοπρέπειά του Ἕλληνα. Πεῖτε ἀντίο στὴν εὐμάρεια τῆς οἰκογένειάς σας καὶ κλεῖστε καλὰ πίσω σας τὴν πόρτα ποὺ γράφει «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Θὰ εἶναι μία λέξη ποὺ θὰ τὴν διαβάζουμε στὰ παιδιά μας καὶ θὰ λέμε ὅτι κάποτε κάποιοι παπποῦδες μας τὴν εἶχαν γιατί θὰ ντρεπόμαστε νὰ τοὺς ποῦμε ὅτι τὴν εἴχαμε ἐμεῖς καὶ τὴ χάσαμε».

 

ΠΗΓΗ: http://www.zougla.gr/

ΕΡΩΤΗΜΑ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὰ εἰς χρῆμα δῶρα ἢ φιλοδωρήματα (π.χ. τὸ χαρτζιλίκι τῶν γονέων στὰ παιδιά τους) θὰ πρέπει ἄραγε νὰ περνᾶνε μέσῳ Τραπέζης;

, , ,

Σχολιάστε

Δ.Ι.Σ.: «ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ”

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Προκόπιο, ὅτι τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. συμμετεῖχαν σὲ κοινὴ Συνεδρίαση στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ εἰδικοὶ Ἐπιστήμονες καὶ Ἐμπειρογνώμονες, τόσο ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Νομικῆς, ὅσον καὶ τῆς Πληροφορικῆς, μὲ ἀντικείμενο τὴν μελέτη τῆς ἐκδόσεως τῆς “Κάρτας τοῦ Πολίτου”.
Ἀπὸ τὴν Σύσκεψη προέκυψαν τὰ κάτωθι συμπεράσματα :
1. Ἡ Κυβέρνηση προχωρεῖ στὴν ἀντικατάσταση τῆς Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος μὲ τὴν “Κάρτα τοῦ Πολίτου”, ἡ τεχνολογία τῆς ὁποίας θὰ τὴν καθιστᾶ ἀπαραχάρακτη καὶ θὰ προστατεύονται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν δράση τοῦ κοινοῦ ἐγκλήματος. Σὲ αὐτὴ θὰ περιέχονται μόνο τὰ στοιχεῖα ταυτότητος τοῦ κατόχου.
2. Ἀναμένεται ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Κρατικὲς Ὑπηρεσίες νὰ δοθεῖ πρὸς δημόσια διαβούλευση στὶς ἀρχὲς τοῦ νέου ἔτους 2011, καὶ ἑπομένως καὶ πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, σχέδιο κειμένου μὲ τὶς τεχνικὲς καὶ νομικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς “Κάρτας”.
3. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Μελῶν τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν τονίσθηκε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι᾽ αὐτό :
α) Ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτου” δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο ἐμφανῆ ἢ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ “666”.
β) Ἐπίσης κατ᾽ οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιάζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίες.
4. Τὰ στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐδήλωσαν ὅτι συμφωνοῦν μὲ τὶς παρατηρήσεις τῶν Μελῶν τῶν ἁρμοδίων Ἐπιτροπῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ τὶς λάβουν ὑπ᾽ ὄψιν τους.
Τούτων δοθέντων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναμένει τὸ καταρτιζόμενο σχέδιο ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς “Κάρτας”, γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ ὑπευθύνως.
Γι᾽ αὐτὸ συνιστᾶ στὸν εὐαγῆ Ἱερὸ Κλῆρο, στοὺς Μοναχοὺς καὶ στοὺς πιστοὺς νὰ ἀναμένουν τὴν τελικὴ θέση Της.

ΠΗΓΗ: romfea.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. ΝΕΕΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΕΣ

Ὅλα προσεκτικὰ μελετημένα καὶ μεθοδευμένα, ὥστε τὰ ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα (κυρίως περιστολῆς τῶν βασικῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν) νὰ παράγονται, νὰ προκύπτουν ἀβίαστα  σὰν «φυσιολογικὴ» (δῆθεν) ἀντίδραση στὶς καταχρήσεις, τὴν φοροδιαφυγή κ. ἄ. «ἁμαρτήματα» καὶ νὰ εὐλογοῦνται ἀπὸ τὴν συνείδηση τῶν ἐκμαυλισμένων καὶ ναρκωμένων μαζῶν, οἱ ὁποῖες θὰ συναινοῦν πειθήνια στὴν ἔτι περαιτέρω ὑπονόμευση καὶ συρρίκνωση τῶν συνταγματικῶν κεκτημένων τους.
Τὸ «μεμονωμένο» περιστατικὸ ποὺ ἀναφέρεται κατωτέρω ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν συντελουμένη μετάλλαξη τῶν κοινωνικῶν δεδομένων.

Δημοσιογράφοι καὶ ἐκδότες προετοιμάζουν Νέες Σπιναλόγκες
γιὰ ἀσθενεῖς ΙΚΑ

«Ἐξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση καὶ πρόσκληση μὲ ἐπιφύλαξη δικαιωμάτων» ἀπέστειλε στὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» ἡ κυρία Ἀγγελικὴ Γκότση, ἰατρὸς νευρολόγος, κάτοικος Παλαιοῦ Φαλήρου. Ἡ κυρία Γκότση ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα τοῦ «Βήματος» τῆς Πέμπτης 4 Νοεμβρίου 2010 (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=19385) σχετικὰ μὲ τοὺς γιατροὺς «ποὺ λήστεψαν τὸ ΙΚΑ». Ἡ κυρία Γκότση ἐκτιμᾶ ὅτι τὸ δημοσίευμα  τὴν «φωτογραφίζει»:
«Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ στὶς παρατιθέμενες λίστες φέρομαι ὡς λησταρχίνα. Στὴ λίστα ἐμφανίζεται μὲ συντομογραφία τὸ ὄνομά μου ὡς “Γκ. Ἄγγ. ” καὶ δίπλα ἡ ἰδιότητά μου “νευρολόγος” καὶ μοῦ ἀποδίδεται ἡ “ληστεία” ὅτι σὲ 625 συνταγὲς ποὺ ἐξέδωσα κατὰ τὸν μήνα Ἰούνιο 2010 ἡ ἀξία τῶν συνταγογραφήσεων αὐτῶν ἦταν 20.316,20 εὐρὼ (δήλ. 32,50 εὐρὼ ἀνὰ συνταγή). Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἄλλος νευρολόγος τοῦ ΙΚΑ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ ἀρχικὰ αὐτά, γεγονὸς ποὺ γνωρίζουν καὶ ὅλοι οἱ συνάδελφοί μου, ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ εἶμαι ἐγὼ ποὺ συνέταξα τὶς συνταγὲς αὐτὲς ὡς συμβασιοῦχος ἰατρὸς τοῦ ΙΚΑ, ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς γνωστοποιήσω τὰ παρακάτω.

Εἶμαι γιατρὸς νευρολόγος καὶ ἐργάζομαι στὸ ΙΚΑ Καλλιθέας- Παλαιοῦ Φαλήρου, ἐργαζόμενη 13 χρόνια σὲ αὐτό, ὡς συμβασιοῦχος, ἀνασφάλιστη καὶ παίρνοντας μισθὸ 1.050 εὐρώ. Καθημερινὰ ἔχω 25 κλεισμένα ραντεβού, τὰ ὁποῖα γιὰ νὰ τὰ κλείσουν οἱ ἀσθενεῖς, χρειάζονται 35 περίπου ἡμέρες ἀναμονῆς. Ὡς ἐκ τούτου μαζὶ μὲ τὰ ἐπείγοντα περιστατικὰ ποὺ ἀναγκάζομαι νὰ ἐξετάζω κάθε μέρα, φτάνουν τοὺς 35-40 οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἐξετάζω τὴν ἡμέρα. Πρέπει νὰ συμπληρώσω ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ καταιγιστικὸ κλίμα τῆς ἄσκησης τῶν ἰατρικῶν μου καθηκόντων, καὶ ἐντὸς δεκαλέπτου, ὀφείλω ἀπέναντι στὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἀσθενεῖς μου νὰ κάνω ὁλοκληρωμένη ἐξέταση, σωστὴ διάγνωση καὶ κατάλληλη συνταγογράφηση. Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, ἀρκεῖ μία ἁπλὴ ἀριθμητικὴ πράξη (ὅπως σωστὰ διατυπώνεται καὶ στὸ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας) 6 ἀσθενεῖς τὴν ὥρα x 5,5 ὧρες σημαίνουν 33 ἀσθενεῖς τὴν ἡμέρα, δηλαδὴ 759 ἀσθενεῖς τὸν μήνα (23 ἐργάσιμες ἡμέρες), τουλάχιστον. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἄνθρωποι μὲ χρόνια νοσήματα (νόσος Αlzheimer, Ρarkinson, κ.λπ., ἀνίατα νευρολογικὰ νοσήματα) καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀξιοπρεπῆ διαβίωσή τους χρειάζεται συγκεκριμένη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ Ἐρωτῶ, λοιπόν, πῶς ληστεύω τὸ ΙΚΑ; Ἐπειδὴ ἔδωσα τὰ ἀπαραίτητα, ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸν ΕΟΦ- καὶ ἐντὸς λίστας- φάρμακα σὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς 750 περίπου ἀσθενεῖς ποὺ ἐξέτασα, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται 2 καὶ 3 φάρμακα ὁ καθένας; Γιὰ νὰ εἶμαι «ἀρεστὴ» γιὰ τὸ σύστημα γιατρός, ἔπρεπε νὰ ἀφήσω τοὺς ἀσθενεῖς μου χωρὶς φάρμακα;
Ατς εναι στόχος: Ν καταργηθε τ δικαίωμα τν νθρώπων στὴν φαρμακευτικ περίθαλψη, πως θέλουν ν καταργήσουν τ δικαίωμα στ Δωρεν Δημόσια γεία, τ Δωρεν Δημόσια Παιδεία, τὴν σύνταξη κα τν κοινωνικ σφάλιση. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅλη ἡ χώρα παρακολουθεῖ μὲ εὐαισθησία καὶ συμπόνια τὸν κατατρεγμὸ καὶ τὶς περιπέτειες τῶν ἐξορισμένων ἀνίατων (γιὰ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ) ἀσθενῶν μὲ λέπρα ποὺ ἀπομονώνονταν στὴ Σπιναλόγκα. Δυστυχς λίγοι κατανοον τι τὸ κοινό μας μέλλον δν θ χει μόνο πολλς Σπιναλόγκες γι τος σθενες, τος λικιωμένους, κα τος πόκληρούς της κοινωνίας, λλ τι εναι τοιμοι ο σύγχρονοι Καιάδες στος ποίους θ πετιονται λοι σοι θεωρονται βαρίδια γι τν κοινωνία τς γορς κα τς σημαες τς βαρβαρότητας το κέρδους. Δυστυχς λίγοι κατανοον τι σήμερα ο νθρωποι κα ο νάγκες τους μετρνε λιγότερο π τς χρηματιστηριακς ξίες.
σοι θέλετε ν βρετε τ πραγματικ λλείμματα γιατί δν ψάχνετε στπέρογκο κόστος κάποιων φαρμάκων που διαμορφώνεται π μία χούφτα πολυεθνικς φαρμακευτικς ταιρεες; Γιατί δὲν ψάχνετε νὰ βρεῖτε μηχανήματα ποὺ σαπίζουν στὰ ἀραχνιασμένα ὑπόγεια, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα οἱ ἀσθενεῖς παραπέμπονται σὲ ἰδιωτικὰ διαγνωστικὰ κέντρα ποὺ κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τῶν ἀσφαλισμένων; Γιατί δὲν ψάχνετε νὰ βρεῖτε τὶς μίζες ἀπὸ τὶς προμήθειες ὑλικῶν καὶ μηχανημάτων, ποὺ προμηθεύονται τὰ νοσοκομεῖα;
Ἀντὶ γιὰ τὰ παραπάνω συμμετέχετε ὡς δημοσιογράφοι καὶ ἐκδότες στὴν
προετοιμασία τοῦ ἐδάφους γιὰ τὴν περικοπὴ τῆς φαρμακευτικῆς περίθαλψης. Πρῶτα τὰ δημοσιεύματα γιὰ τὴν ἀκατάσχετη φαρμακομανία τῶν Ἑλλήνων… Τώρα μὲ κανιβαλικὸ τρόπο, διασύρονται ἐπιστήμονες, διαλύονται συνειδήσεις, προσβάλλονται προσωπικότητες καὶ καταπατᾶται ἡ ὑπόληψη ἀνθρώπων ποὺ μάχονται χρόνια γιὰ νὰ εἶναι ἡ Ὑγεία ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ.

Κατόπιν τῶν παραπάνω καὶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μου για τὴν συκοφαντικὴ δυσφήμηση εἰς βάρος μου ποὺ μὲ μειώνει ὡς ἄνθρωπο καὶ ἐπαγγελματία, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθῶ ἀδιαμαρτύρητα τὴν παραπάνω ἀδικαιολόγητη ἐπίθεση καὶ ΣΑΣ ΚΑΛΩ νὰ δημοσιεύσετε…».

 

ΠΗΓΕΣ: http://www.mypharm.gr/node/1295, http://www.tovima.gr/default.asp?pid=44&la=1&ct=6&dt=11/11/2010

 

, , , ,

Σχολιάστε