Ἄρθρα σημειωμένα ὡς συνεννόηση

Η ΒΑΒΕΛ “ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τῆς 25ης Ἰανουρίου 2015

Η ΒΑΒΕΛ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
τῆς 25ης Ἰανουρίου 2015

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Μητροπ. Γόρτυνος Ἰερεμία

«Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ»
ἔκδ. Γ´ , Ἀθῆναι 2005, σελ. 89.

Ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιανικῆς Βιβλιογραφίας»

Ἡ Ἱστορία τοῦ Πύργου τῆς Βαβὲλ εἶναι μία τελικὴ ἀπεικόνιση τῆς ἀνθρώπινης διαφθορᾶς, ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο μετὰ τὸν κατακλυσμό. Ἡ ἱστορία αὐτὴ βασίζεται στὸ καλὰ γνωστὸ γεγονός, ὅτι ἔσπασε πιὰ ἡ κοινωνία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν ὑπάρχει μεταξύ τους συνεννόηση, γιατί μιλοῦν διάφορες γλῶσσες. Ἀκόμη καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα δὲν ἔχουν πραγματικὴ καὶ οὐσιαστικὴ κοινωνία μεταξύ τους. Οἱ ἄνθρωποι, λοιπόν, ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν σύγχυση τῶν γλωσσῶν. Καὶ συχνὰ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Αὐτὴ ἡ κρίση τῆς ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἕνα σημεῖο τῆς ἀποξενώσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων ἔφερε καὶ τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἐπανάσταση.

, ,

Σχολιάστε