Ἄρθρα σημειωμένα ὡς συναλλαγές

ΥΠΟΠΤΟΣ ΣΕ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 1.000 € καὶ ἄνω!

Σ λίστες λέγχου
λοι σοι κάνουν συναλλαγς
πάνω
π 1.000 ερ

.             Μεγάλες ἀνατροπὲς στὶς συναλλαγὲς ἑταιρειῶν ἢ φυσικῶν προσώπων ἀναμένεται νὰ φέρει τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ βρίσκεται σὲ δημόσια διαβούλευση.Ἡ ψήφισή του, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ διακίνηση «μαύρου» χρήματος, θὰ ἐπιφέρει τὸν πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶν μεταφορῶν χρηματικοῦ ποσοῦ ἄνω τῶν 1.000 εὐρὼ μέσω τραπεζικῶν λογαριασμῶν.
.             Ὁποιοσδήποτε πληρώνει, εἰσπράττει ἢ μεταφέρει χρήματα ἀπὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ καὶ πάνω θὰ θεωρεῖται ὕποπτος καὶ θὰ βρίσκεται αὐτόματα μέσα  σὲ λίστα ἐλέγχου.
.             Μὲ τὸ ἄρθρο 12 τοῦ ὑπὸ διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στὶς περιπτώσεις συναλλαγῶν, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἀπὸ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, «κάθε περιστασιακὴ συναλλαγὴ ποὺ συνίσταται στὴ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ».
.             Στὶς περιπτώσεις ἐφαρμογῆς μέτρων δέουσας ἐπιμέλειας ἐντάσσονται καὶ οἱ συναλλαγὲς ἐμπόρων ἀγαθῶν ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 10.000 εὐρὼ σὲ μετρητά, καθὼς καὶ οἱ συναλλαγὲς τῶν παρόχων ὑπηρεσιῶν τυχερῶν παιγνίων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 2.000 εὐρὼ καὶ διενεργοῦνται εἴτε κατὰ τὴν κατάθεση τοῦ στοιχήματος εἴτε κατὰ τὴν εἴσπραξη τῶν κερδῶν.
Στὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες τὰ ὑπόχρεα πρόσωπα (τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα, οἱ χρηματοπιστωτικοὶ ὀργανισμοί, οἱ ἐπιχειρήσεις, ὀργανισμοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς ποὺ παρέχουν ὑπηρεσίες τυχερῶν παιγνίων, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ ἐκπλειστηριαστὲς ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας κ.λπ.) ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόζουν μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἐνημερώνοντας τὴν Ἀρχή.
.             Συγκεκριμένα, ἡ Ἀρχὴ θὰ ἐνημερώνεται ὅταν διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ πού:
α) Ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 15.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἡ συναλλαγὴ διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.
β) Συνίσταται σὲ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ.
γ) Ὅταν πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ ἐμπορεύονται ἀγαθὰ καὶ διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ σὲ μετρητὰ ποὺ ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 10.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ καὶ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΛΕΞΙΚΑ!

Συναλλαγς μόνο μ κάρτα γι γορς νω τν 500€

Βλ. σχετ. ΕΙΣ. ΣΧ.:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/29/μόνον-μέσῳ-τραπέζης-γιὰ-πάνω-απο-500-e/.
Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Καὶ ὁ λαὸς σὲ μεγαλειῶδες κῶμα. Καὶ ἡ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» προοδευτικὰ  μόνον στὰ λεξικά ὡς δυσνόητη καὶ ἐνοχλητικὴ ἀνάμνηση !

.           Τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς ἄνω τῶν 500 εὐρὼ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου ἐπιστρατεύει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ νά… μπλοκάρει τὴ φοροδιαφυγή.
.           Τὰ νέα μέτρα, ποὺ ἔρχονται μὲ τὸ «μεγάλο» φορολογικὸ νομοσχέδιο τὴν ἄνοιξη, προανήγγειλε χθὲς στὴ Βουλὴ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γ. Στουρνάρας. Τὸ νέο νομοσχέδιο θὰ προβλέπει τὴ θέσπιση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου, ποὺ θὰ περιλαμβάνει ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κινητὴ καὶ τὴν ἀκίνητη περιουσία ὅλων τῶν φορολογουμένων καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες πληρωμῶν. Πιὸ ἀναλυτικά, τὸ σχέδιο τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς προβλέπει: Ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ τραπεζικὲς ἐπιταγές, πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες ἢ μέσῳ τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Στουρνάρα, τὸ ὑπουργεῖο ἐξετάζει «τὴν ἐπέκταση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες πληρωμῶν καὶ μὲ ἄλλους ἠλεκτρονικοὺς τρόπους πληρωμῆς γιὰ μία εὐρύτατη γκάμα συναλλαγῶν καὶ γιὰ ποσὰ πολὺ μικρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὴν ὑφιστάμενη νομοθεσία. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιδιώκουμε νὰ περιορίσουμε τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ καὶ τὴν εὐνοούμενη ἀπὸ αὐτὲς φοροδιαφυγή».
.           Σήμερα τὸ ὅριο τῶν συναλλαγῶν πάνω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα ἢ πληρωμὴ μέσῳ τραπεζῶν ἀνέρχεται στὰ 1.500 εὐρὼ καὶ ἀναμένεται νὰ πέσει στὰ 500 εὐρώ. Συγκεκριμένα, φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας ἄνω τῶν 500 εὐρώ, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ ἐπιτηδευματίες γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες, θὰ ἐξοφλοῦνται ἀποκλειστικά:

μέσῳ τραπέζης, μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες τοῦ ἀγοραστῆ τῶν ἀγαθῶν/λήπτη τῶν ὑπηρεσιῶν

μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ

μὲ ἐπιταγές.

Ταυτόχρονα τὸ ὑπουργεῖο ἀναζητᾶ κίνητρα γιὰ τοὺς φορολογούμενους ὥστε νὰ ἀπαιτοῦν τὴν ἔκδοση ἀποδείξεων.

[…]

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ (Οἱ τράπεζες σὲ ρόλο Μεγάλου Ἀδελφοῦ θὰ ἐλέγχουν τὶς συναλλαγές μας)

Οἱ τράπεζες σὲ ρόλο Μεγάλου Ἀδελφοῦ θὰ ἐλέγχουν τὶς συναλλαγές μας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ οἰκονομικὴ Δικτατορία (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/15/μᾶς-περιμένουν-γεγονότα-ἀλλὰ-δὲν-θὰ/) ὅλο καὶ παγιώνεται  ὑπὸ τὸ εὐλογοφανέστατο ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. «Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πολλὰ λεφτὰ φοροδιαφεύγουν, γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἐπιβάλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖτε τὸ τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε ποιοὶ εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καὶ ποιοὶ οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θὰ παρέχουν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλὲς διευκολύνσεις καὶ προτεραιότητες, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ξεγελοῦν τὸν κόσμο ὅτι θ᾽ ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά». (π. Παΐσιος Ἁγιορ.) (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/05/ἀδελφοί-μᾶς-ἐξαπατοῦν-μὲ-τερατώδη-ψ/)
.           Ἐκτὸς λοιπὸν τῆς προωθουμένης ἠλεκτρονικῆς παρακολουθήσεως κάθε συναλλαγῆς (μὲ τὴν διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ὴ Φοροκάρτα) ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς κινήσεως τῶν συναλλαγῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες. Ἔτσι κάθε συναλλαγὴ θὰ διέρχεται ἀπὸ τὸ «μικροσκόπιο» τοῦ ἐντεταλμένου τραπεζικοῦ ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος πλέον ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ. Γιὰ νὰ «συλληφθοῦν» οἱ παράνομες συναλλαγὲς μερικῶν θὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀσφυκτικὴ παρακολούθηση οἰ συναλλαγὲς τῶν πολλῶν καὶ θὰ ἐγκατασταθεῖ ἕνα καθεστώς «ΚΑΡΦΩΜΑΤΟΣ», καθὼς θὰ ἀξιοποιοῦνται ἀκόμη καὶ  «Πληροφορίες ἀπὸ ἐξωτερικὴ πηγὴ π.χ. τοπικὴ κοινωνία» (βλ. κατωτέρω).  Σταδιακὰ ἐγκαθιδρύεται ὁ στραγγαλισμὸς τῆς Ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων.

—————————

.        Ὑποχρεωμένες εἶναι οἱ τράπεζες ἐλέγχουν τὰ εἰσοδήματα τῶν πελατῶν τους καθὼς καὶ κάθε συναλλαγὴ ποὺ εἶναι ὕποπτη γιὰ «ξέπλυμα» καὶ φοροδιαφυγή, ὅπως καὶ οἱ πελάτες εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προσκομίζουν τὰ πρωτότυπα τῶν ἐκκαθαριστικῶν της ἐφορίας. Αὐτὸ ἐπισημαίνει ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωση Τραπεζῶν, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδέκτης πλήθους ἐρωτημάτων ἀπὸ συναλλασσόμενους μὲ τὶς τράπεζες καὶ ἐνημερώνει πὼς ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 2012, μὲ ρητὴ διάταξη τῆς Τράπεζας Ἑλλάδος (ὑπ’ ἀριθμ. 2652/2012 Πράξη Διοικητοῦ ΤτΕ), τὰ εἰσοδήματα:

– τοῦ πελάτη-φυσικοῦ προσώπου δηλώνονται στὴν τράπεζα μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ἐκκαθαριστικοῦ σημειώματος φορολογίας εἰσοδήματος, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προσκομιστεῖ στὸ πρωτότυπό του

– τοῦ πελάτη-νομικοῦ προσώπου/ἐπιτηδευματία, μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ πρωτοτύπου τῆς ὑποβληθείσης δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος, μὲ ἐπιβεβαιωμένη τὴν ὑποβολή της καὶ τὸ σημείωμα πληρωμῆς φόρου.

.       Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ νόμο νὰ ὑποβάλλουν φορολογικὴ δήλωση προβλέπεται νὰ συμπληρώνουν ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν. 1599/1986 στὴν ἁρμόδια ΔΟΥ καὶ νὰ λαμβάνουν ὑπογεγραμμένο ἀντίγραφο προκειμένου νὰ τὸ προσκομίσουν στὴν τράπεζα. Ἐπιπλέον οἱ τράπεζες εἶναι ὑποχρεωμένες ἀπὸ τὸν νόμο νὰ ζητοῦν τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καὶ νὰ τηροῦν ἀντίγραφά τους. Ἡ ὑποχρέωση ἀφορᾶ ὅλους τοὺς πελάτες τῶν τραπεζῶν, παλαιοὺς καὶ νέους, ἀκόμα καὶ ἐκείνους τοὺς πελάτες ποὺ συναλλάσσονται, ἔστω καὶ γιὰ μία καὶ μοναδικὴ φορά, μὲ αὐτές.
.         Μάλιστα οἱ τράπεζες θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουν στὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς κάθε «ἀσυνήθη ἢ ὕποπτη συναλλαγὴ ποὺ παρέχει ἐνδείξεις ἢ ὑπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγῆς ἢ νομιμοποίησης, τοῦ ἐξ αὐτῆς περιουσιακοῦ ὀφέλους». Ἐνῶ ὁ διευθυντὴς κάθε τραπεζικοῦ καταστήματος θὰ πρέπει στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του νὰ ἀναφέρει τὸν ἀριθμὸ τῶν πελατῶν «ὑψηλοῦ κινδύνου» μὲ τοὺς ὁποίους τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα τηρεῖ ἐπιχειρηματικὴ σχέση.
.     Διευκρινίζεται δέ ὅτι στὴν κατηγορία «ὑψηλοῦ κινδύνου» περιλαμβάνονται «τουλάχιστον» οἱ:

– ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, ποὺ διατηροῦν ἢ εἶναι πραγματικοὶ δικαιοῦχοι λογαριασμῶν, στοὺς ὁποίους πιστώθηκαν κατὰ τὸ προηγούμενο ἡμερολογιακὸ ἔτος ποσὰ συνολικῶν εἰσοδημάτων τοὺς ἄνω τῶν 200.000 εὐρὼ καὶ
– νομικὰ πρόσωπα, στοὺς λογαριασμοὺς τῶν ὁποίων οἱ συνολικὲς καταθέσεις ἢ ἀναλήψεις μετρητῶν κατὰ τὸ προηγούμενο ἡμερολογιακὸ ἔτος ὑπερέβησαν τὸ ποσὸ τῶν 300.000 εὐρώ.

.        Ἔτσι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν τραπεζικῶν καταστημάτων πρέπει νὰ «ἐξετάζουν μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ τὶς συναλλαγὲς καὶ νὰ ἐφαρμόζουν ἐπιπρόσθετες διαδικασίες συνεχοῦς παρακολούθησης ἐπιχειρηματικῶν σχέσεων καὶ συναλλαγῶν φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ εἰδικὰ κριτήρια ποὺ προσδιορίζονται ἀπὸ τὴν κάθε τράπεζα, ἐνέχουν αὐξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγῆς ἢ νομιμοποίησης τοῦ προκύπτοντος ἀπὸ τὸ ἀδίκημα αὐτὸ ὀφέλους».

.     Εἰδικότερα τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἑστιάσουν εἶναι:

– πηγὴ εἰσοδήματος φυσικοῦ προσώπου (πχ ἐλεύθερο ἐπάγγελμα, μισθωτὲς ὑπηρεσίες, ἐπιτήδευμα κλπ)
– κλάδο ἢ εἶδος ἐπαγγελματικῆς ἢ ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας πελάτη
– νομικὴ μορφὴ καὶ χώρα ποὺ ἑδρεύει τὸ νομικὸ πρόσωπο
– ἀριθμὸ καὶ ὕψος τῶν καταθέσεων καὶ ἀναλήψεων σὲ μετρητὰ στοὺς λογαριασμοὺς τοῦ πελάτη
– σημαντικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ/συναλλακτικὸ προφὶλ τοῦ πελάτη σὲ σύγκριση μὲ τὸ μέσο δηλούμενο εἰσόδημα ἀντίστοιχων ἐπαγγελμάτων ἢ δραστηριοτήτων
– πελάτες γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, αἴτημα παροχῆς στοιχείων ἢ ἐπιβολῆς προσωρινῶν μέτρων, καθὼς καὶ τοὺς ἄμεσους συγγενεῖς τους καὶ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τους
– δημοσιευμένες ἐκθέσεις ἢ μελέτες ἢ στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιων δημόσιων ὑπηρεσιῶν ἢ ἀνεξάρτητων ἀρχῶν (περιλαμβανομένης τῆς Ἀρχῆς τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ ν. 3691/2008), καθὼς καὶ ἀναγνωρισμένων ἐθνικῶν ἢ διεθνῶν ὀργανισμῶν ἢ ἐρευνητικῶν κέντρων σχετικὰ μὲ τὰ εἰσοδήματα καὶ τοὺς παρακρατούμενους φόρους ποὺ δηλώνουν ἢ ἀποδίδουν οἱ φορολογούμενοι στὴν Ἑλλάδα, μηχανισμοὺς φοροδιαφυγῆς καὶ ὕποπτες συναλλαγὲς σχετιζόμενες μὲ τὴ φοροδιαφυγή.
– Πελάτης ἀπρόθυμος νὰ προσκομίσει τὸ ἐκκαθαριστικὸ τῆς φορολογικῆς δήλωσης φυσικοῦ προσώπου ἢ τὴν ὑποβληθεῖσα δήλωση φορολογίας εἰσοδήματος νομικοῦ προσώπου ὡς προαπαιτούμενο γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ οἰκονομικοῦ/συναλλακτικοῦ του προφίλ, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ὀχλήσεις ἐκ μέρους τοῦ ἐποπτευόμενου ἱδρύματος.
Πληροφορίες πὸ ξωτερικ πηγ (τοπικ κοινωνία, μέσα νημέρωσης, κλπ) ὅτι πελάτης ἐμπλέκεται σὲ δραστηριότητες ποὺ πιθανῶς συνδέονται μὲ φοροδιαφυγὴ ἢ ὅτι ὁ τρόπος διαβίωσής του εἶναι δυσανάλογα πολυτελὴς σὲ σχέση μὲ τὰ προκύπτοντα, ἀπὸ τὴν φορολογική του δήλωση, στοιχεῖα.
– Πελάτης διενεργεῖ συναλλαγές, ἰδίως καταθέσεις μετρητῶν, ποὺ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὴ φορολογική του δήλωση ἢ μὲ τὴ δηλωθεῖσα ἐπαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ὡς πρὸς τὸ ὕψος ἢ τὶς πηγὲς τοῦ δηλωθέντος εἰσοδήματός του).
– Πελάτης ἐμφανίζει, κατὰ τὴν αἴτηση λήψης δανείου, εἰσοδήματα ποὺ δὲν προκύπτουν ἀπὸ τὴ φορολογική του δήλωση, προκειμένου νὰ δικαιολογήσει τὴν ἱκανότητα ἐξυπηρέτησης ὑψηλότερου ποσοῦ δανείου.
– Πελάτης παρουσιάζει ἱκανότητα πληρωμῆς δόσεων ἢ ἀποπληρωμῆς δανείων, ποὺ δὲν δικαιολογεῖται μὲ βάση τὴ φορολογική του δήλωση.
– Πελάτης πραγματοποιεῖ μεγάλου ὕψους δωρεές, χωρὶς τοῦτο νὰ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸ δηλωθὲν εἰσόδημά του καὶ τὸ οἰκονομικὸ/συναλλακτικό του προφίλ.
– Πελάτης ἀρνεῖται νὰ προσκομίσει τὰ ἀπαιτούμενα παραστατικὰ ἢ προκύπτουν ἀνακολουθίες σὲ τιμολόγια ἢ παραστατικὰ ποὺ προσκομίζει […]
– Διενεργοῦνται συχνὲς ἢ σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν πωλήσεις προϊόντων εὐάλωτων σὲ ἀπάτη ΦΠΑ (ὅπως, ὑπολογιστές, εἴδη τηλεφωνίας, προϊόντα ἤχου ἢ εἰκόνας, ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό, λευκὲς συσκευὲς κὰ) καὶ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὸ συνήθη τρόπο συναλλακτικῆς δραστηριότητας ἐπαγγελματιῶν τοῦ κλάδου.
– Χρησιμοποιεῖται προσωπικὸς λογαριασμὸς τοῦ ἰδιοκτήτη ἢ τοῦ ὑπαλλήλου ἑταιρείας, ἀντὶ τοῦ ἑταιρικοῦ λογαριασμοῦ, γιὰ τὴ διενέργεια συναλλαγῶν τῆς ἑταιρείας, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη πωλήσεων ἢ ἄλλων ἑταιρικῶν γεγονότων.
– Γίνεται μεταφορὰ κεφαλαίων γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς ἀγορᾶς ἀγαθῶν ἢ τῆς παροχῆς ὑπηρεσιῶν σὲ λογαριασμὸ ἄλλον ἀπὸ αὐτὸν τοῦ πωλητῆ, ἰδίως σὲ λογαριασμοὺς off shore ἑταιρειῶν.
– Πραγματοποιοῦνται συναλλαγὲς (ὅπως κατάθεση τραπεζικῶν ἐπιταγῶν, κατάθεση μετρητῶν, ἐκταμίευση δανείου κᾶ) ποὺ ὑποδηλώνουν ὑψηλότερη ἀξία ἀγοραπωλησίας ἀκίνητης περιουσίας ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀναγράφεται στὸ συμβόλαιο, πρὸς ἀποφυγὴ πληρωμῆς ὑψηλότερου φόρου μεταβίβασης ἀκινήτων
– Πραγματοποιοῦνται ἀγορὲς ἀκινήτων ἢ ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας, ὅπως σκαφῶν ἀναψυχῆς, πολυτελῶν αὐτοκινήτων ἢ ἔργων τέχνης, ἀπὸ πρόσωπα ἐγκατεστημένα σὲ περιοχὴ ἐξωχώριων δραστηριοτήτων ἢ χώρα χαμηλῆς φορολογίας, τῶν ὁποίων ὁ πραγματικὸς δικαιοῦχος εἶναι φυσικὸ πρόσωπο μὲ δηλούμενο εἰσόδημα ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὶς ἀγορὲς αὐτές.
– Διενεργοῦνται συχνὲς ἢ σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς πρὸς/ἀπό: α) μὴ συνεργάσιμα κράτη ὡς πρὸς τὴ διαφάνεια καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληροφοριῶν σὲ φορολογικὰ θέματα, ὅπως αὐτὰ καθορίζονται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἰσχύουσα Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, β) χῶρες ἢ περιοχὲς μὲ σοβαρὲς ἀδυναμίες στὸ καθεστὼς καταπολέμησης τοῦ ξεπλύματος χρήματος ἢ τῆς χρηματοδότησης τῆς τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μὴ ἔνταξης τῶν φορολογικῶν ἐγκλημάτων στὰ βασικὰ ἀδικήματα.
– Διενεργοῦνται συναλλαγὲς σὲ λογαριασμοὺς ἑταιρειῶν νεοσύστατων ἢ νεοαποκτηθεισῶν μὲ ἕδρα σὲ διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ κέντρο ἢ χώρα μὲ ἰδιαίτερα εὐνοϊκὸ φορολογικὸ καθεστὼς ἢ σὲ ταχυδρομικὴ διεύθυνση κατοικίας φυσικοῦ προσώπου, ποὺ εἶναι ἀσυνήθεις σὲ σχέση μὲ τὸν ἑταιρικὸ σκοπὸ τῶν ἐν λόγω ἑταιρειῶν ἢ ποὺ σχετίζονται μὲ ἰδιαίτερα ἀσαφεῖς ἑταιρικοὺς σκοπούς.
– Διενεργοῦνται σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς σὲ λογαριασμὸ πελάτη γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα ἔχει λάβει αἰτήματα ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν παροχὴ στοιχείων ἢ τὴν ἐπιβολὴ προσωρινῶν μέτρων διασφάλισης τοῦ Δημοσίου, ἢ σὲ λογαριασμοὺς μελῶν τῆς οἰκογένειάς του ἢ στενῶν συνεργατῶν του.
– Ἡ συναλλακτικὴ δραστηριότητα πελάτη γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουν ἔρθει σὲ γνώση τοῦ πιστωτικοῦ ἱδρύματος αἰτήματα ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν παροχὴ στοιχείων ἢ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων διασφάλισης τοῦ Δημοσίου, μεταφέρεται σὲ νέο λογαριασμὸ ποὺ ἀνήκει στὸν ἴδιο ἢ σὲ ἑταιρεία ποὺ ἀνήκει, διοικεῖται ἢ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ αὐτόν.
– Διενεργοῦνται συναλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν πωλήσεις περιουσιακῶν στοιχείων ἑταιρείας μὲ ὅρους ποὺ ἀποκλίνουν ἀπὸ τὶς συνήθεις της συγκεκριμένης ἀγορᾶς (τιμὴ σημαντικὰ χαμηλότερη ἀπὸ τὴν ἐμπορική, πώληση σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἑταιρεία, ἐξαιρετικὰ γρήγορη ὁλοκλήρωση πώλησης) καὶ ἐνδεχομένως ὑποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεωκοπίας της».

ΠΗΓΗ:  defencenet.gr  

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ: «Ἕνα παιδὶ ἡλικίας 3 ἐτῶν καὶ μικρότερο σήμερα ἴσως δὲν θὰ ζήσει ποτὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς παιχνιδιοῦ μὲ μετρητά»!

Νομίσματα, χαρτονομίσματα, πλαστικς κάρτες
σύντομα θ
εναι στορικ κειμήλια.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ πράγματα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Οἱ ἐξελίξεις μοιάζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιταχυνόμενες πρὸς τὸν ὁλοφάνερο σκοπό! 

Coin World  (μετάφρ. ἱστολ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ)

.          Οἱ μελλοντολόγοι ἔχουν προβλέψει ὅτι τὸ χρονοδιάγραμμα γιὰ τὴν ἄφιξη μιᾶς κοινωνίας χωρὶς μετρητὰ / ἀχρήματης κοινωνίας (cashless society) ἦρθε στὸ προσκήνιο στὶς 22 Μαρτίου, ὅταν ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς βιομηχανίας ἐνημέρωσαν τὰ μέλη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου γιὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη καὶ υἱοθέτηση ἀπὸ τὸ κοινό, τῶν πληρωμῶν μέσῳ κινητῶν.
.         Κατὰ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀκροάσεις, ἡ Ὑποεπιτροπὴ τῆς Βουλῆς περὶ Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων καὶ Καταναλωτικῆς Πίστης, σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ χρήματος, οἱ εἰδικοὶ τῆς τεχνολογίας σημείωσαν ὅτι ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιοῦμε φορητὲς συσκευὲς –smart phones– γιὰ νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ χρηματοπιστωτικὲς ὑπηρεσίες in-store καὶ online ἔχει ἤδη ἀνοίξει διαύλους συναλλαγῶν ποὺ δὲν ἦταν δυνατοὶ μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.
.          Καί, ἐκπληκτικά, οἱ εἰδικοὶ εἶπαν ὅτι μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε χρόνια τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα εἶναι πιθανὸ νὰ γίνουν ὁ κύριος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοὶ θὰ πληρώνουν γιὰ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν.
.          Ὁ Ed McLaughlin, διευθύνων σύμβουλος ἀναδυόμενων πληρωμῶν τῆς MasterCard Worldwide, στὴν κατάθεσή του σημείωσε ὅτι ἐνῶ τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ τῶν συναλλαγῶν σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγονται μὲ τὴν χρήση μετρητῶν καὶ ἐπιταγῶν, τὰ smart phones καὶ ἡ τεχνολογία Near Field Communication, ἀλλὰ καὶ tablets iPads τώρα χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὲς παρέχοντας ἕνα τόσο βολικὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον, ὥστε χρήση τους θ κτοπίσει γρήγορα χι μόνο τ κέρματα κα τ χαρτονομίσματα, λλ κα τς πιστωτικς κα χρεωστικς κάρτες, πίσης.
.          Πολλοί στὴ νομισματικὴ κοινότητα εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι δύσπιστοι ἔναντι ἑνὸς τέτοιου μηχανισμοῦ ταχείας πορείας ἀπόρριψης τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν τοῦ χρήματος, εἰδικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ἔχουμε περάσει περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια προσπαθώντας νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἑνὸς δολαρίου μὲ ἕνα δολάριο νόμισμα καὶ ἀπέτυχε, παρὰ τὸ ὅτι ἡ λογικὴ καὶ τὸ κόστος ἐπισημαίνουν σαφῶς τὴ σοφία μίας τέτοιας ἀλλαγῆς. Πολλοὶ ἐρευνητὲς λένε ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ σὲ δολάρια νομίσματα ἦταν ὁ «παράγοντας εὐκολία». Ἂν ἡ εὐκολία εἶναι πραγματικὰ ὁ λόγος ποὺ τὸ μικρὸ δολάριο νόμισμα ἔχει ἀποτύχει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς τεχνολογίας ἔχουν στοχεύσει καλά. Ἔξυπνα τηλέφωνα καὶ tablets εἶναι εὔκολα καὶ ἡ χρήση τους αὐξάνεται ἁλματωδῶς. (Οἱ ἐμπειρογνώμονες εἶπαν στὸ Κογκρέσο ὅτι οἱ ἀσύρματες συνδρομητικὲς συνδέσεις ἔχουν ὑπερβεῖ πλέον τὸ συνολικὸ πληθυσμὸ τῶν ΗΠΑ καὶ σχεδὸν ἡ μία στὶς τρεῖς εἶναι ἔξυπνα τηλέφωνα ἢ ἀσύρματη δυνατότητα Personal Communications Digital Assistants).
.          Ὁ τραπεζικὸς κλάδος θὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιτυχία τῆς ταχείας ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας τῆς κινητῆς πληρωμῆς, εἰδικὰ τὸ Federal Reserve System. Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ Fed υἱοθετεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ παίζει ἕνα ἡγετικὸ ρόλο στὴν χαρτογράφηση τῆς διαδρομῆς πρὸς τὰ τυποποιημένα πρωτόκολλα καὶ τὴν ἀσφάλεια. Ἡ στάση τῆς Fed πρὸς τὴν τεχνολογία τῆς κινητῆς πληρωμῆς ἔρχεται σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τὴν στάση της πρὸς τὰ δολάρια κέρματα. Τὸ Κογκρέσο καὶ τὸ Νομισματοκοπεῖο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπρεπε νὰ ἐπαιτεῖ καὶ νὰ προτρέπει τὴν Fed στὸ νὰ κάνει διαθέσιμα γιὰ τὸ κοινὸ τὰ δολάρια κέρματα. Οὐσιαστικὰ ἡ Fed ἔχει ἀγνοήσει κάθε μικρὸ νόμισμα δολάριο – Anthony, Sacagawea, Presidential καὶ Native American.

.       Συλλέκτες προσέξτε: Τὰ κέρματα στὴν τσέπη σας μπορεῖ νὰ γίνουν ἱστορικὰ κειμήλια, πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὅσο μπορεῖ νὰ φανταστεῖτε. να παιδ λικίας 3 τν κα μικρότερο σήμερα μπορε ν μν ζήσει ποτ τν μπειρία τς γορς μίας καραμέλας νς παιχνιδιο μ μετρητά. Ἀντ’ αὐτοῦ, εἶναι πιθανὸ νὰ μεγαλώσει μαθαίνοντας νὰ ἀξιοποιεῖ τὰ smart phones τους, γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ἀντικείμενα αὐτά. Τὸ μέλλον τῶν χρημάτων ἀλλάζει ραγδαία.

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ Ε1 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ!

.            Θὰ θυμάστε ἀσφαλῶς τὸ «πάθημα-μάθημα στὴν τράπεζα» (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/01/05/ἀποκαλυπτικὸ-ὁλοζώντανο-“πάθημα-μ/) Τώρα αὐτὰ ἀρχίζουν νὰ ἐφαρμόζονται πιὸ δυναμικά, μὲ ἀπόφαση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος!! Στὴν ἀρχὴ βέβαια, λένε, ὅτι θὰ τὸ ἐφαρμόζουν γιὰ ἔλεγχο μεγάλων ποσῶν, ἀλλὰ ξέρουμε ποῦ θὰ καταλήξουν.
.          Ὅπλο τους τὸ Ε1 κάθε πολίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ προσκομίζει στὴν τράπεζα, ἀλλοιῶς θεωρεῖται ὕποπτος!! Ἡ τράπεζα θὰ ἐλέγχει τὸ Ε1 καὶ (ἄκουσον, ἄκουσον) θὰ ἀποφασίζει, ἂν εἶσαι ὕποπτος. Δηλαδὴ ἂν οἱ συναλλαγές σου δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὸ Ε1. Ποιὸς θὰ ἀποφασίζει; ἡ Τράπεζα.
.        Μεταξὺ τῶν ὑπόπτων συναλλαγῶν θεωροῦνται: 1) Συναλλαγὲς μὲ στόχο τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων, 2) Μεταφορὰ κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικὸ (ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ νόμιμα). Ὕποπτος γιὰ φοροδιαφυγή: “θεωρεῖται ὁ πελάτης ποὺ ἐμφανίζεται ἀπρόθυμος νὰ προσκομίσει τὸ ἐκκαθαριστικὸ τῆς φορολογικῆς του δήλωσης”,  “διενεργεῖ συναλλαγές, εἰδικὰ καταθέσεις μετρητῶν, ὄχι συμβατὲς μὲ τὴ φορολογική του δήλωση ἢ μὲ τὴν δηλωθεῖσα ἐπαγγελματική του δραστηριότητα” (μὲ τί κριτήρια καὶ ποιὸς τὸ ἀποφασίζει;) καὶ ἄλλες συναλλαγὲς ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καθ᾽ ὅλα νόμιμες!
.           Ὅπως καταλαβαίνετε, τὸ σύστημα ἐλέγχου, καὶ μάλιστα ἀπὸ τραπεζικοὺς ὑπαλλήλους, εἶναι διάτρητο καὶ ἀφήνει μεγάλα περιθώρια γιὰ αὐθαιρεσίες, δηλ. αὐθαίρετα συμπεράσματα ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους. Μπορεῖ “γιὰ πλάκα” κάποιος νὰ θεωρηθεῖ ἔνοχος, νὰ  καταγγελθεῖ ἀνεύθυνα στὸ ΣΔΟΕ καὶ ἄντε μετὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν εἶναι…ἐλέφαντας. Τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι νὰ ἐλέγχονται ὅλες οἱ συναλλαγές.

.          Ἀκούγονται βροντώδη τὰ βήματα τῆς ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ παγκόσμιας Δικτατορίας. 

.        Δεῖτε τὴν εἴδηση στὸ μεσημεριανὸ δελτίο τῆς ΝΕΤ τῆς 07.03.2012, ποὺ ἀναφέρει τὰ παραπάνω. Γιὰ νὰ μὴν ψάχνετε, ἡ εἴδηση βρίσκεται ἀκριβῶς στὸ λεπτὸ 28′:32” : http://www.ert.gr/webtv/index.php/component/k2/item/2421-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-07-03-2012.html

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΟΔΟΠΟΙΗΣΗ (καὶ Προειδοποίηση!) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

.               ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄλλη μιὰ ὁλοφάνερη ἀπόδειξη γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ «Συστήματος». Διαβάστε κατωτέρω σχετικῶς πρὸς τὴν  ἐκστρατεία γιὰ πλήρη ἀντικατάσταση τῶν ἐγχρημάτων συναλλαγῶν μὲ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς καὶ φυσικὰ τὸν ὁλοκληρωτικό τους πλέον ἔλεγχο, ὥστε κανένας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ πουλάει ἢ νὰ ἀγοράζει, χωρὶς τὴν ΓΝΩΣΗ καὶ ΑΔΕΙΑ(!) τοῦ «Συστήματος». Προοδοποίηση (καὶ προειδοποίηση!) γιὰ τὰ Ἐπερχόμενα.
.              «Πίσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως”, ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιὰ τοῦ Ἀντιχρίστου» (γέρ. Παΐσιος Ἁγιορείτης, «Λόγοι», τ. Β´, “Πνευματικὴ Ἀφύπνιση”, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον “Εὐαγγελ. Ἰω. Θεολόγος”, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 192)

Visa: Περαιτέρω προώθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν
Ἀκόμη καὶ σὲ συναλλαγὲς χαμηλότερης ἀξίας.

.            Αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς χρήσεως τῶν χρεωστικῶν καρτῶν καὶ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς χρήσεως τῶν πιστωτικῶν καρτῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀνακοίνωσε ἡ Visa.
.        […]
.            Ὁ Νίκος Καμπανόπουλος, ἀντιπρόεδρος καὶ γενικὸς διευθυντής, σὲ δηλώσεις ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι προώθηση τν λεκτρονικν πληρωμν κα διείσδυσή τους κόμη κα στς συναλλαγς χαμηλότερης ξίας ποτελε σταθερ προτεραιότητα τς Visa Europe, ποία ποστηρίζεται π τεχνολογικς ξελίξεις πο ρχονται τ 2012 κα στν λλάδα μ τν υοθέτηση τς τεχνολογίας νέπαφων πληρωμν κα πληρωμν μέσῳ φορητν συσκευν λίγο ργότερα. Γιὰ τὸ 2012, θὰ συνεχίσουμε νὰ προωθοῦμε τὰ πλεονεκτήματα τῶν καρτῶν πληρωμῶν σὲ σχέση μὲ τὰ μετρητά, καθὼς καὶ τὴν χρήση τους ὡς μέσου καταπολέμησης τῆς παραοικονομίας καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς, τόνισε ὁ ἴδιος.

 ΠΗΓΗ: kathimerini.gr μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ» !!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ παραλογισμός, ἡ παράνοια δὲν πρόκειται νὰ ἔχει τελειωμό. Ἂς μὴ διαφεύγει τῆς προσοχῆς ὅτι ὅλοι οἱ “πετυχημένοι” ὁλοκληρωτισμοὶ “ὁλοκληρώνονται” μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ παράνοιαΒέβαια ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι κύκλοι τὴν ἀναζητοῦν σὲ λάθος τόπο (ἴσως καὶ αὐτὴ ἡ λάθος ἀναζήτηση νὰ ἀποτελεῖ σκέλος τῆς “παράνοιας”), ἀλλὰ δὲν πειράζει. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ πράγματα δείχνουν ἕνα δρόμο. Ὅλο καὶ περισσότερο ἡ προσωπικὴ ζωὴ διώκεται. ΝΟΜΟΙ (κι ἔχει σημασία αὐτὸ μεγάλη), νόμοι προωθοῦνται, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς (μαζὶ καὶ τῶν συναλλαγῶν), πάντοτε μὲ ἕνα εὐλογοφανὲς πρόσχημα. Ἔτσι καὶ ἡ χρήση μετρητῶν τείνει νὰ θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.
.       Ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ἢ φοροκάρτα ποῦ “βόσκει”;… Κάτι λέγανε γιὰ τὸ 2012!

ΗΠΑ: Κυκλοφορεῖς μὲ μετρητά; Μᾶλλον εἶσαι τρομοκράτης!

Russia Today (Katerina Azarova)
/ μετάφρ. ἱστολόγιο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.        Ἔχετε φακό; Ἢ πληρώνετε μὲ μετρητά, ἀντὶ μὲ πιστωτικὴ κάρτα; Καὶ ἔτσι κάνετε τὰ ψώνια σας γιὰ τὴν ἑβδομάδα; Τότε αὐτὴ ἡ συμεπροφορά σας, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI, θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς κάνει «τρομοκράτη».
.          Πρόσφατα, προβλήθηκε στὸ Internet ἕνα βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας (DHS), τὸ ὁποῖο λέει στοὺς ἀνθρώπους χωρὶς πολλὰ – πολλά, ὅτι «τ ν πληρώνεις μ μετρητ εναι ποπτο κα περίεργο». Μὲ μία δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἤρεμη φωνή, ὁ ἀφηγητὴς λέει στοὺς θεατὲς ὅτι, «ἐὰν κάποιος ἐμφανίζεται μὲ νευρικότητα ἢ ἄγχος, ἢ ἐπιμένει νὰ πληρώσει μὲ μετρητά, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας. Αὐτὴ εἶναι μία ὕποπτη συμπεριφορά». Ἔτσι λοιπόν, ἂν εἴχατε μία ἀγχωτικὴ ἡμέρα καὶ δὲν ἔχτε πιστωτικὴ κάρτα, εἶστε μέσα στοὺς ὕποπτους…
.         Αὐτὴ ἡ πρόταση, καὶ πολλοὶ ἄλλες, ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ξενοδοχεῖα σὲ ὅλες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς μέρος τοῦ συνεχιζομένου προγράμματος τοῦ DHS “See something, Say something” («Βλέπεις κάτι, Πές το»). Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ ἕνα 84σέλιδο ἐγχειρίδιο, μὲ τὸν μεγαλειώδη τίτλο, “Ὁδηγὸς Προστατευτικῶν Μέτρων γιὰ τὴν Βιομηχανία Διαμονῆς τῶν ΗΠΑ” – ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι τ ν ζητ κάποιος τν προστασία τς διωτικς του ζως, μεταξ λλων, ποτελε κόκκινη σημαία.
.         Καὶ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ: σὲ ἕνα πόλεμο κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. νας πιθανς τρομοκράτης, λέει τ πρόγραμμα, εναι πολ πι εκολο ν παρακολουθεται, ν χρησιμοποιε πιστωτικ κάρτα. χρήση τς πιστωτικς κάρτας παρέχει στν Μεγάλο δελφ μεση πρόσβαση σ πληροφορίες γι τν γοραστή, τ στορικ γορν του – καί, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν δυνατότητα νὰ κοπεῖ ἡ πρόσβασή του σὲ αὐτὴν μέσα σὲ μία στιγμή.
.         Ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἰδέας παρέχει μία μᾶλλον ζοφερὴ προοπτική: τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, ἀφαιροῦν τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς ποὺ διασφαλίζεται σὲ μία ὑποτιθέμενη ἐλεύθερη χώρα.
.         Δὲν θέλετε νὰ ἔχετε πιστωτικὴ κάρτα; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Εἶστε νευρικός; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Δὲν θέλουν νὰ σᾶς ἐνοχλοῦν; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης.
.         Καὶ τὸ πράγμα χειροτερεύει. Σὲ ἕνα φυλλάδιο τοῦ FBI ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ “κάνουν μαζικὲς ἀγορὲς ἀντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ἀδιάβροχου ἐξοπλισμοῦ, δοχείων μὲ ἕτοιμα γεύματα ἢ συσκευῶν νυχτερινῆς ὅρασης, συμπεριλαμβανομένων φακῶν», θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται. Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι «ἐν δυνάμει στοιχεῖα τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων».
.         Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι πού, ἂς ποῦμε, θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ κατασκήνωση, μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα. Μποροῦν νὰ πάρουν μόνο τὶς πιστωτικές τους κάρτες, νὰ μποῦνε μέσα στὸ δάσος καὶ ἔτσι νὰ κατασκηνώσουν! (!!!!!!)
.         Καὶ παραλογισμς δὲν τελειώνει ἐκεῖ. ποπτος εναι κα ποιος ψιθυρίζει στ κινητό του στέλνει να γραπτ μήνυμα διακριτικ σ δημόσιο χρο. Ἔτσι γιὰ νὰ εἴσαστε νομοταγὴς πολίτης, θὰ πρέπει προφανῶς νὰ συνομιλεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἀλληλογραφία σας φωναχτά!
.         Στὸ στόχαστρο εἶναι πάλι οἱ πατριωτικὲς / δεξιὲς πολιτικὲς τάσεις καὶ κυρίως ὁ λευκὸς πληθυσμὸς τῶν ΗΠΑ, καθὼς προηγήθηκε τὸ βίντεο ποὺ στοχοποιοῦσε ξεκάθαρα τοὺς λευκοὺς ὡς «Νο 1 ἐν δυνάμει τρομοκράτες», ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν παρομοίασε πρόσφατα τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Tea Party μὲ τρομοκράτες.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΔΕΛΕΑΡ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ Φ.Π.Α.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μόνη ἔγνοια τους παντὶ τρόπῳ νὰ ἐγκλωβίσουν τὶς συναλλαγές, ὥστε στὸ βάθος νὰ στραγγαλίσουν τὴν Ἐλευθερία. Στὸν ἀριστοτεχνικὸ σχεδιασμό τους πάντα προπορεύεται ἕνα καλοστημένο πρόσχημα. Καὶ πάντα σερβίρεται ἕνα δελεαστικὸ κίνητρο, τὸ ὁποῖο ἀγγιστρώνει τὶς πρῶτες ἐντυπώσεις τοῦ θυμικοῦ καὶ παραλλήλως ἀποδυναμώνει τὴν κρίση, τὴν σκέψη.  Γι᾽ αὐτὸ «πριμοδοτοῦν» τὴν χρήση τῶν πιστωτικῶν καρτῶν (οἱ ὁποῖες λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσεως ἔχουν παροπλισθεῖ) μὲ μειωμένο συντελεστὴ ΦΠΑ. Δύο πράγματα κατορθώνουν κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο: Πρῶτον ἀναθερμαίνουν τὴν χρήση τῶν πιστωτικῶν (δηλ. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ) καρτῶν πρὸς ὄφελος τῶν τραπεζῶν καὶ Δεύτερον «δένουν» τοὺς καταναλωτές, ποὺ ἐν ὀνόματι ἑνὸς πολὺ μικροῦ κέρδους (3% ΦΠΑ) ὑποθηκεύουν μακροπρόθεσμα τὴν ἐλευθερία τους στὶς συναλλαγές.

ΣΧ. ἱστολογίου Anti-ntp: Παρατηρεῖστε τὸ δέλεαρ ποὺ ἔβαλαν γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ κόσμος τὶς πιστωτικὲς κάρτες… Καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἀφοῦ ὅλα θὰ κινοῦνται μέσῳ τράπεζας, νὰ καταλήξουν στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν…

 .          Μειωμένο συντελεστὴ ΦΠΑ κατὰ 3%, ἀπὸ τὸ 23 στὸ 20%, καὶ ἀπὸ τὸ 13% στὸ 10%, θὰ καταβάλλουν οἱ καταναλωτὲς ποὺ θὰ ψωνίζουν μὲ πιστωτικὴ κάρτα, ὅπως προβλέπει σχέδιο τοῦ… ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ ἔχει καὶ τὴν ἔγκριση τῆς τρόικας.
.          Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποκλείεται κάθε δυνατότητα στὶς… ἐπιχειρήσεις νὰ εἰσπράττουν τὸν ΦΠΑ καὶ μὴν τὸν ἀποδίδουν στὸ Δημόσιο.
.          Σύμφωνα μὲ πρόσφατη μελέτη τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ χώρα μας δὲν εἰσπράττει τὸ 30% περίπου τοῦ ὀφειλομένου ΦΠΑ, ὅταν ὁ ἀντίστοιχος μέσος ὅρος στὴν ΕΕ περιορίζεται στὸ 12%. Ἡ ἀποδοτικότητα τῆς χώρας μας στὴν εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ εἶναι μάλιστα ἡ δεύτερη χαμηλότερη σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τοῦ 2008, ἀπόδοση ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι ἐπιδεινώθηκε τὴν τελευταία διετία ὑπὸ τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς ὕφεσης.
.          Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι παρὰ τὶς διαδοχικὲς αὐξήσεις τοῦ ΦΠΑ, ποὺ προχώρησε ἡ κυβέρνηση τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο φόρο ἐμφάνισαν τὸ 2011 μείωση πάνω ἀπὸ 7% σὲ σχέση μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἔσοδα πρὶν τὴν κρίση.

 ΠΗΓΗ: anti-ntp.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

Εἰσαγωγ. Σημείωση «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ κατωτέρω διήγηση εἶναι ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ καὶ ὁλόφρεσκη, ΣΗΜΕΡΙΝΗ (05.01.11). Μᾶς τὴν ἔστειλε ἀναγνώστης τῆς «Χριστιανικῆς Βιβλιογραφίας» παρακινηθεὶς ἀπὸ τὸ σχετικὸ δημοσίευμα μὲ σχόλιο τῆς «Χριστιανικῆς Βιβλιογραφίας» https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/01/03/μέσῳ-τραπεζῶν-ἡ-σταδιακὴ-συρρίκνωσ/.
.       Ὅπως θὰ διαπιστώσει κάθε ἔμφρων καὶ καλόπιστος ἀναγνώστης «Η ΒΑΛΙΤΣΑ», μὲ τὰ προσχηματικὰ μέτρα κατὰ τοῦ «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» καὶ τὶς διάφορες «Κάρτες» δῆθεν γιὰ διευκόλυνση καὶ ἠλεκτρονικὴ δια…φέντευση (πρὸς τὸ παρὸν τὰ φέρνουν ἤπια καὶ προαιρετικά) καὶ μὲ ἐργαλεῖο τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ «τεκμηρίου τῆς ἀθωότητας» γιὰ κάθε πολίτη, «ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ». Ἐκεῖ ποὺ πλέον μέσῳ τοῦ ἀσφυκτικοῦ οἰκονομικοῦ/φορολογικοῦ ἐλέγχου τῶν συναλλαγῶν θὰ ἐγκλωβισθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ θὰ μεταβληθοῦν σὲ δούλους καὶ ὑπηκόους τοῦ πιὸ αὐταρχικοῦ καὶ ἀνελευθέρου καθεστῶτος τῆς ἱστορίας, ἐκεῖ ποὺ πλέον θὰ στραγγαλισθοῦν οἱ συνταγματικὲς ἐλευθερίες, γιὰ τὶς ὁποῖες τόσο αἷμα χύθηκε, ἀφοῦ προηγουμένως θὰ ἔχει ἀναιρεθεῖ ἐν τοῖς πράγμασι ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχυσε τὸ αἷμα Του ὁ Χριστός.

.       (Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ξημερώνει τῶν Θεοφανείων καὶ ὁ νοῦς στρέφεται στὴν ἑορτή, ἐν τούτοις) ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» τὸ δημοσιεύει, διότι εἶναι ὁλοζώντανη καὶ ἀποκαλυπτικὴ μαρτυρία, τεκμηριωμένη, ἀπὸ ἀξιόπιστο πρόσωπο καὶ διότι ὁ ἐν τέλει σχολιασμὸς τοῦ ἰδίου τοῦ γράφοντος ἔχει πραγματικὸ πνευματικὸ περιεχόμενο, συμβατὸ μὲ τὴν προοπτικὴ τῶν Φώτων.

Πρόσφατα ἀποφασίσαμε μὲ τὴν σύζυγό μου, νὰ μεταφέρουμε κάποιες ἀποταμιεύσεις μας (ὅλα-ὅλα 25.000 Εὐρώ, γιὰ 2 ἄτομα, γιὰ ὅλα τὰ χρόνια ἐργασίας μας), ἀπὸ μία συγκεκριμένη τράπεζα, σὲ ἄλλη. Πηγαίνοντας στὸ ταμεῖο, γιὰ νὰ ἐκδώσω τραπεζικὴ ἐπιταγή, ὁ ταμίας μὲ κοιτάζει μὲ ἕνα περίεργο ὕφος καὶ μοῦ λέει:

–Ἔχετε ἐκκαθαριστικὸ τῆς Ἐφορίας μαζί σας;
– Ὄχι, γιὰ ποιό λόγο χρειάζομαι ἐκκαθαριστικὸ ἐφορίας, γιὰ νὰ κάνω μία ἀνάληψη;
– Γιὰ τόσο μεγάλα ποσὰ χρειάζεται.
– Μὰ τί λέτε, εἶναι μεγάλο ποσὸ αὐτό;
– Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε ἀνάληψη ἢ κατάθεση πάνω ἀπὸ 15.000 Εὐρώ, πρέπει νὰ προσκομίζετε ἐκκαθαριστικὸ τῆς ἐφορίας καὶ μάλιστα πρόσφατο.
– Δηλαδή, μοῦ λέτε ὅτι δὲν μπορῶ νὰ πάρω τὰ χρήματά μου;
– Ἂν δὲν ἔχετε μαζί σας ἐκκαθαριστικό, ὄχι!
– Δὲν εἶναι δυνατόν! Μέχρι τώρα δὲν εἶχα συναντήσει κανένα πρόβλημα μὲ παρόμοιες συναλλαγές.
– Τώρα δὲν γίνεται. Ἐκτὸς ἂν ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὸ κατάστημα, στὸ ὁποῖο ἀνοίξατε τὸν λογαριασμό σας καὶ μᾶς στείλουν ἀπὸ ἐκεῖ ἕνα ἐκκαθαριστικό, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι πρόσφατο.

Διαμαρτυρήθηκα ἀμέσως στὸν διευθυντή:

– Κύριε διευθυντά, ἐγὼ ἔχω κάνει καὶ ἄλλες φορὲς τέτοιες ἀναλήψεις καὶ οὐδέποτε μοῦ ἐζήτησαν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ ζητᾶτε.
– Δὲν τὸ λέω ἐγώ, ὁ νόμος τὸ λέει, ὅτι στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε ἀνάληψη ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ κάθε κατάθεση πάνω ἀπὸ 15.000 Εὐρώ, πρέπει νὰ ζητᾶμε ἐκκαθαριστικὸ Ἐφορίας, ἢ νὰ ἐλέγχουμε ἂν αὐτὸ ποὺ προσκομίσατε, ὅταν ἀνοίξατε τὸ λογαριασμό σας, εἶναι πρόσφατο.
– Δὲν καταλαβαίνω ὅμως ποιός εἶναι ὁ λόγος κ. διευθυντά, μπορεῖτε νὰ μοῦ ἐξηγήσετε; Μὲ ἀντιμετωπίζετε, λὲς καὶ ἔχω κάνει κάτι κακό.
– Αὐτὸ γίνεται γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.
–Βάσει ποίου νόμου γίνεται αὐτό; μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε τὸν ἀριθμὸ ΦΕΚ, νὰ τὸν μελετήσω;

Ἔψαχνε τὸ νόμο, ἐνῶ στὸ μεταξὺ ὁ ταμίας ἔπαιρνε τηλέφωνο μπροστά μου στὸ κατάστημα ποὺ εἶχα ἀνοίξει τὸ λογαριασμό, σὰ νὰ ἤμουν καταζητούμενος: «Σᾶς παίρνω γιὰ κάποιον κύριο… ποὺ ἔχει ἀνοίξει λογαριασμὸ σὲ ἐσᾶς, μὲ νούμερο… Ἔχει καταθέσει ἐκκαθαριστικὸ τῆς Ἐφορίας; μπορεῖτε νὰ ψάξετε καὶ νὰ μοῦ τὸ στείλετε;»
Μέχρι νὰ μὲ περάσουν ἀπὸ «κόσκινο», κάθισα νὰ περιμένω στὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντῆ, ὁ ὁποῖος μὲ φυσικότητα καὶ εἰλικρίνεια μὲ ἐνημέρωσε ὡς ἑξῆς:

– Μᾶς ἐπιβάλλει ὁ νόμος νὰ ἐλέγχουμε ὅλες τὶς συναλλαγὲς πάνω ἀπὸ 15.000. Ἂν πᾶς στὸ ταμεῖο νὰ καταθέσεις ἢ νὰ κάνεις ἀνάληψη τέτοιου ποσοῦ, ἀμέσως θὰ «χτυπήσει κόκκινο» στὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντῆ τοῦ καταστήματος, ἀλλὰ καὶ στὸ κεντρικὸ σύστημα τοῦ κράτους ποὺ παρακολουθεῖ αὐτὲς τὶς συναλλαγές. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα μπορεῖ τὸ ΣΔΟΕ νὰ σοῦ ζητήσει νὰ ἀποδείξεις ποῦ βρῆκες αὐτὰ τὰ χρήματα. Ἀλλὰ καὶ ὁ διευθυντής, ἔχει χρέος νὰ σοῦ ζητήσει στοιχεῖα γιὰ τὰ χρήματα αὐτά. Ἂν σὲ ἀφήσω ἐγὼ νὰ κάνεις τὴν ἀνάληψη, θὰ λογοδοτήσω στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, γιατί δὲν σοῦ ζήτησα στοιχεῖα. Προχθές, γιὰ παράδειγμα, τὸ ὑποκατάστημά μας στὴν Πάτρα, κινδύνεψε νὰ τιμωρηθεῖ μὲ τσουχτερὸ πρόστιμο, γιατί δέχθηκε μία μεγάλη κατάθεση χωρὶς ἔλεγχο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρέχει ὁ διευθυντὴς νὰ ἀποδείξει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὴν κατάθεση πούλησε τὸ σπίτι του!
Δὲν μπορεῖς οὔτε νὰ μεταφέρεις χρήματα ἀπὸ μία τράπεζα σὲ ἄλλη, χωρὶς νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀποδείξεις στὸ ΣΔΟΕ ποῦ τὰ βρῆκες. Εἰδικὰ ἂν τὰ μεταφέρεις σὲ τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ, μπορεῖ νὰ σοῦ κάνουν ἔλεγχο.
Ἐπίσης ἂν ἐσὺ κάνεις πολλὲς ἀναλήψεις μικρῶν ποσῶν π.χ. 3.000 Εὐρώ, καὶ ἀθροιστικὰ ξεπεράσεις τὰ 15.000 Εὐρώ, πάλι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐλέγξω ποῦ τὰ βρῆκες.

– Μὰ κ. διευθυντά, τί πιὸ λογικό, ἕνας ἄνθρωπος (σὰν κι ἐμένα) ποὺ δουλεύει πάνω ἀπὸ 15 χρόνια, καὶ ἔχει κάποιες ἀποταμιεύσεις, νὰ θελήσει νὰ τὶς χρησιμοποιήσει; Θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν κάνει «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος;
– Τότε, ἂν εἶναι ἔτσι, αὐτὸς δὲν κινδυνεύει, θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ΣΔΟΕ, ὅτι τὰ χρήματα προέρχονται ἀπὸ τὴ δουλειά του. Μὴν ξεχνᾶς ὅμως ὅτι τὸ «ξέπλυμα» γίνεται συνήθως μὲ μικρὰ ποσά, τὰ ὁποῖα, ἂν ἀθροιστοῦν, βγάζουν κάποια ἑκατομμύρια. Ἕνα τέτοιο κύκλωμα ἀνακάλυψαν πρόσφατα.
– Μὰ ὅπως καταλαβαίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀντιστρέφεται τὸ «τεκμήριο τῆς ἀθωότητας» γιὰ κάθε πολίτη καὶ φτάνει στὸ σημεῖο, κάθε φορὰ ποὺ κάνει ἀνάληψη ἢ κατάθεση, νὰ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι ἀπατεώνας.
– Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι μὲ τὰ καινούργια μέτρα. Μὴν ξεχνᾶς ὅτι στὸ ἑξῆς κάθε συναλλαγὴ πάνω ἀπὸ 1.500 Εὐρὼ ἢ πάνω ἀπὸ 3.000 γιὰ ἐπαγγελματίες, πρέπει νὰ γίνεται μέσῳ τράπεζας ἢ μὲ πιστωτικὴ κάρτα.
– Αὐτὸ τὸ γνωρίζω, ἀλλὰ πεῖτε μου, ἂν κάποιος πελάτης μου δὲν ἔχει ἐπιταγὲς πῶς θὰ μὲ πληρώσει;
– Δὲν ἔχετε ἐπαγγελματικὸ λογαριασμό; Τί δουλειὰ κάνετε;
– Μηχανικός.
– Τότε θὰ πρέπει νὰ τὰ καταθέσει στὸν ἐπαγγελματικό σας λογαριασμό. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ θέλει ἄμεσα ἀπόδειξη ὅτι σᾶς ἐξόφλησε, δὲν θὰ πρέπει ἐσεῖς νὰ ἔχετε συσκευὴ γιὰ πιστωτικὴ κάρτα, ὥστε νὰ τοῦ τυπώσετε τὴν ἀπόδειξη;
–Μὰ θὰ τοῦ δώσω τὸ τιμολόγιο. Δὲν ἀρκεῖ αὐτό; Ἕνας μηχανικὸς θὰ πρέπει νὰ προμηθευτεῖ συσκευὴ πιστωτικῆς κάρτας, ὅπως τὰ καταστήματα;
– Αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο καὶ εἶναι πολὺ εὔκολο. Οὕτως ἢ ἄλλως θὰ ἀναγκαστεῖς νὰ τὸ κάνεις λόγῳ τῆς «φοροκάρτας». Μὴν κοιτᾶς ποὺ τώρα εἶναι προαιρετική. Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ γίνει ὑποχρεωτικὴ καὶ θὰ πρέπει καθένας νὰ μαζεύει τὶς ἀποδείξεις του μέσῳ τῆς κάρτας. Ἄρα θὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἔχεις τέτοια συσκευή.

Ἄρχισα νὰ  πνίγομαι συνειδητοποιώντας ὅτι θὰ ἐλέγχονται ὄχι μόνο οἱ μεγάλες (;) συναλλαγές, ὅπως προσπαθοῦσε μέχρι τώρα νὰ μοῦ ἀποδείξει, ἀλλὰ καὶ κάθε μηδαμινὴ συναλλαγὴ (μέσῳ τῆς φοροκάρτας).

Τὸ μεγάλο σὸκ ὅμως τὸ ἔπαθα, ὅταν ξαφνικὰ μοῦ εἶπε:

– Τί νὰ τὰ κάνεις ὅμως ὅλα αὐτά; Δὲν φέρνουν κανένα ἀποτέλεσμα στὴν καταπολέμηση τοῦ «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Ἐπιπλέον μᾶς ἐπιφορτίζουν καὶ ἐμᾶς, νὰ κάνουμε τόσους ἐλέγχους χωρὶς λόγο.
– Τί ἐννοεῖτε κ. διευθυντά, δηλαδὴ τελικὰ δὲν καταπολεμεῖται ἔτσι τὸ μαῦρο χρῆμα;
– Ὄχι βέβαια !

Καὶ ἄρχισε μὲ εἰλικρίνεια (ἢ ἀφέλεια), νὰ μοῦ κάνει «φροντιστήριο», γιὰ τὸ πῶς ξεπλένεται τὸ μαῦρο χρῆμα:

α) – Τὸ χρῆμα δὲν «ξεπλένεται» μὲ καταθέσεις καὶ ἀναλήψεις σὰν καὶ αὐτές, ἀλλὰ μέσῳ τοῦ χρηματιστηρίου. Ἂν π.χ. ἀγοράσει κάποιος σήμερα μετοχὲς ἀξίας 3.000 εὐρὼ καὶ τὶς πουλήσει αὔριο, τότε τὸ χρηματικὸ αὐτὸ ποσὸ μπαίνει στὸ λογαριασμό του, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένη ἡ τράπεζα νὰ κάνει κανένα ἔλεγχο, γιατί ἀφ᾽ ἑνὸς τὸ ποσὸ εἶναι μικρὸ καὶ ἀφ᾽ἑτέρου, προέρχεται ἀπὸ ἀγοροπωλησία μετοχῶν. Ἂν ἐπαναλαμβάνει τέτοιες συναλλαγὲς καθημερινά, μπορεῖ νὰ «ξεπλύνει» ἑκατομμύρια χωρὶς ἐπίπτωση.
– Δηλαδὴ ἐσεῖς σὰν τράπεζα δὲν ἐλέγχετε μία τέτοια συναλλαγὴ ἀπὸ ἀγοροπωλησία μετοχῶν;
– Ὄχι. Νὰ λοιπὸν πῶς γίνεται τὸ «ξέπλυμα».

β) Σὰν δεύτερο παράδειγμα μοῦ ἀνέφερε ὅτι μπορεῖ κάποιος λογιστὴς π.χ. νὰ ἔχει πολλοὺς πελάτες (ἀπ᾽ ὅ,τι κατάλαβα, ἀληθινοὺς ἢ πελάτες-μαϊμοὺ) καὶ νὰ δηλώνει πολλὰ μικρὰ ποσὰ σὰν νόμιμες ἀμοιβές. «Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ποσὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν καὶ πολλὰ «μαῦρα»; Ἐσὺ τί λές;», μοῦ εἶπε. Κατάλαβα ὅτι ἂν ἕνας τέτοιος λογιστὴς ἐξασκεῖ μὲ σύστημα αὐτὴ τὴν τακτική, θὰ νομιμοποιήσει ἑκατομμύρια σὲ παράνομο χρῆμα.

γ) – Ἄλλος τρόπος εἶναι μέσῳ τοῦ καζίνο. Σὲ πληροφορῶ ὅτι τὰ καζίνο στὴν Ἰταλία τὸ 40% τοῦ τζίρου τους (ποὺ μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ παράνομο χρῆμα), τὸ «ξεπλένουν», χρησιμοποιώντας πολλὰ ἄτομα, ὑπεράνω ὑποψίας, στὰ ὁποῖα τὸ διανέμουν καὶ τοὺς δίνουν μία καλὴ προμήθεια γιὰ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ «ξεπλύνει» ὁ καθένας. Γι’ αὐτὸ σοῦ λέω, δὲν «πιάνεται» ἔτσι τὸ μαῦρο χρῆμα.

Μὲ τὰ τελευταῖα λόγια του διευθυντῆ, συνειδητοποίησα ὅτι ὅλος αὐτὸς ἀσφυκτικὸς ἔλεγχος τῶν συναλλαγῶν κάθε πολίτη, τελικὰ δὲν ἔχει στόχο, ὅπως προφασίζεται τὸ κράτος, νὰ πατάξει τὶς παράνομες συναλλαγὲς καὶ τὸ «ξέπλυμα» χρήματος, ἀφοῦ τἴδιο τὸ σύστημα προσφέρει στοὺς ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους «παῖχτες», πολλοὺς νόμιμους τρόπους γιὰ νὰ τὸ κάνουν. Τόσο προφανὲς εἶναι αὐτὸ ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ διαχειριστὲς αὐτοῦ τοῦ συστήματος (ὅπως ὁ ἐν λόγῳ διευθυντὴς ἑνὸς μικροῦ καταστήματος, μιᾶς μικρῆς Τράπεζας) τὸ ὁμολογοῦν. Ἑπομένως, κάποιος ἄλλος λόγος ὑπάρχει γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν συναλλαγῶν καὶ τὴν, μέσα ἀπὸ αὐτόν, κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Δὲν ἔχουν λοιπὸν ἄδικο αὐτοὶ ποὺ τἐπισημαίνουν ὅλα αὐτὰ καὶ κρούουν τὸν «κώδωνα». Ἀντίθετα κατάλαβα ὅτι ὅσοι τὸ παίρνουν ἀψήφιστα, ὅσοι χλευάζουν αὐτοὺς ποὺ προβληματίζονται γι’ αὐτά, ὅσοι προβάλλουν τὰ «ἀνταλλάγματα» τῆς ψηφιοποίησης τῶν συναλλαγῶν, ὅλοι αὐτοὶ «ζοῦν στὸν κόσμο τους». Μὲ αὐτὲς ὅλες τὶς σκέψεις καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ «κοσκίνισμα» ποὺ ὑπέστην στὴν τράπεζα, μὲ ἔπιασε ἀσυναίσθητα πονοκέφαλος καὶ ἔνοιωθα σὰ νὰ μοῦ σφίγγουν τὸ λαιμὸ δέκα δυνατὰ χέρια. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ κατάστημα σκέφθηκα ὅτι ζοῦμε σὲ μέρες Ἀποκαλύψεως καὅτι ὅλα αὐτὰ μόνο ἀπὸ τὸ διάβολο μπορεῖ νὰ προέρχονται. Ἀλλὰ γιατί λέγουν οἱ Πατέρες ὅτι μετὰ τὴ Σταυρικὴ θυσία καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμία ἐξουσία πάνω στὸν ἄνθρωπο; Μάλιστα τὸν παρουσιάζουν μὲ ἕνα ἀκέφαλο τέρας ποὺ τοῦ ἔμεινε μόνο ἡ οὐρὰ σὰν τοῦ σκορπιοῦ, γιὰ νὰ τσιμπάει ὅποιον τὸν πλησιάζει μὲ τὴ θέλησή του. Νὰ τσιμπάει ὅμως, ὄχι νὰ καταδυναστεύει.

Ἡ ἀπάντηση ἦρθε μόνη της ἀπὸ μέσα μου: Γιατί ὁ διάβολος θὰ πέσει στὴ δικιά του παγίδα ὅπως ἔπεσε μὲ τὴ Σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου, γιατί ὅ,τι καὶ νὰ κάνει δὲν ἔχει ὑπολογίσει τὸ ἑξῆς: Ὅτι τοὺς χριστιανοὺς δὲν τοὺς φοβίζει ἡ φτώχια, οὔτε ἡ κακοπάθεια γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ. Δὲν τοὺς φοβίζει ἀκόμα καὶ νὰ χάσουν τὑπάρχοντά τους, νὰ πεινάσουν ἀκόμα καὶ νὰ πεθάνουν, ἂν πρόκειται νὁμολογήσουν τὸν Χριστό. Ἔτσι λοιπὸν στὰ χρόνια τοῦ Ἀντίχριστου (ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε), θὰ γεμίσει ὁ οὐρανὸς μὁμολογητὲς καὶ μάρτυρες καὶ αὐτὸ θὰ τἔχουν καταφέρει ἄθελά τους οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ καὶ σήμερα μᾶς κυβερνοῦν!

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΑΡΧΑΙ ΩΔΙΝΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

«Χ.Β.»: Μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση ἐπιταγῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν σὲ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ εἰσέρχεται ἡ κοινωνία μεθοδευμένα στὴν ἐποχὴ τῆς ὁλικῆς καταδυναστεύσεως μέσῳ τοῦ ΠΛΗΡΟΥΣ καὶ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΥ ἐλέγχου τῶν «πορτοφολιῶν». Σήμερα βρισκόμαστε στὸ ὅριο τῶν 1500 εὐρώ γιὰ ἐξοικείωση. Εἶναι οἱ ἀρχαὶ τῶν ὠδίνων. Αὔριο μὲ διάφορα εὐλογοφανῆ προσχήματα, ποὺ θὰ κάμψουν καὶ τὶς τελευταῖες ἀσθενικὲς ἀντιστάσεις, θὰ γενικευθεῖ τὸ μέτρο γιὰ ὅλες τὶς συναλλαγές, οἱασδήποτε ἀξίας. Καὶ τότε οἱ πολίτες τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας θὰ ἔχουν μεταμορφωθεῖ ἀνεπαίσθητα σὲ ἐγκλείστους τῆς Ἑλληνώνυμης Ἰταμοκρατίας!

Εσαγωγικ σχόλιο π τ “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠAΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ”: Ἡ  ἀναδυομένη “παγκόσμια κυβέρνηση” γιὰ τὴν ὁποία τόσες γενιὲς Σιωνιστῶν  “δούλεψαν” ἀόκνως , σήμερα ἔχει  ὅλα τὰ  “τεχνικὰ” μέσα, για  νὰ  πετύχει  τόσο  την  “μακροημέρευση” της  ὅσο καὶ την  μισάνθρωπη ἀποτελεσματικότητά της. Ἂν  π. χ. δεν  ἔχει  ἐκ  τῶν προτέρων  ἑξασφαλίσει  τὴν  διαχείριση  τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν  καὶ τὴν  ἀναγκαστικὴ  καὶ ἀπολυτη  “ὑπακοή” τους, τότε δεν  θὰ τολμήσει νὰ σχηματοποιηθεῖ λαμβάνοντας  τὴν  μορφὴ μιᾶς  παγκόσμιας κατ᾽ ὄνομα κυβέρνησης, ἀφοῦ ἐπὶ τῆς οὐσίας θὰ πρόκειται γιὰ μία παγκόσμια δικτατορία. Ἐκτός  ἀπὸ τὴν  παγκόσμια  θρησκεία, ἡ ὁποία  θὰ ἐπιβληθεῖ σὰν  ἀποτέλεσμα  μιᾶς   οἰκουμενικῆς  διαθρησκειακῆς συμφωνίας τῶν  θρησκευτικῶν ἡγετῶν,γιὰ νὰ εἶναι  ἀπολύτως ἀποτελεσματικὴ ἡ  ἐξουσιαστικὴ  λειτουργία  τῆς  “νέας  παγκόσμιας κυβέρνησης”  πρέπει  ὁ βασικότερός της τομέας, δηλαδὴ  ἡ  “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”, νὰ ἔχει :

α) ὅλους τοὺς πολίτες φακελωμένους
β) τὴν δυνατότητα  καταγραφῆς καὶ ἐπεξεργασίας κάθε  κίνησης καὶ δραστηριότητας  τῶν πολιτῶν ἀνεξαρτήτως ἡλικίας καὶ ἐπαγγέλματος.
γ) ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της κάθε  συναλλαγὴ  τῶν φακελωμένων πολιτῶν.

Γιὰ νὰ γίνουν ὅλα αὐτά,  πρέπει  ὁ κάθε πολίτης νὰ ἀποκτήσει ἕνα μοναδικὸ ἀριθμὸ ἀναγνώρισης ( πράγμα  τὸ ὁποῖο στὴν Ἑλλάδα ἐπετεύχθη  μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ) , νὰ διασυνδεθοῦν ὄλες οἱ δραστηριότητες καὶ οἱ συναλλαγές του  μὲ τὸ  ἐθνικὸ κέντρο καταγραφῆς,  ἐπεξεργασίας  καὶ ἐλέγχου, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρά του  θὰ εἶναι διασυνδεδεμένο  μὲ τὰ  ὑπόλοιπα  ἐθνικὰ κέντρα καὶ ὅλα μαζὶ  στὸ εἰκονικὸ ἢ πραγματικὸ  κεντρικὸ  σύστημα  ἐλέγχου  καὶ διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας  τῶν πολιτῶν. Ὅμως  στὴν πράξη  δὲν μπορεῖ  νὰ ἐλεχθεῖ ὁ  πολίτης – κρατούμενος,  ἂν δὲν  μεταμορφωθεῖ  ριζικὰ τὸ σύστημα  μὲ τὸ ὁποῖο πραγματοποιοῦνται οἱ συναλλαγές.
Μέχρι σήμερα  κάθε συναλλαγὴ  βασιζόταν  στὴν  κυκλοφορία  νομισμάτων χαρτονομισμάτων, ἀξιογράφων κλπ. Ἀκόμα καὶ ἡ χρήση τῆς πιστωτικῆς κάρτας  ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὸν χρήστη της νὰ  καταθέσει στὴν τράπεζα  ποὺ τὴν εἶχε ἐκδώσει , νομίσματα ἢ χαρτονομίσματα. Αὐτὸς ὁ τρόπος τῶν συναλλαγῶν ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ ἐλεγχόμενες οἰκονομίες ἄφηνε  ἀρκετὰ περιθώρια  ἐλευθερίας στοὺς συναλλασομένους πολίτες.
Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση δὲν θέλει νὰ ἀφήσει τίποτα στὴν  “τύχη” οὔτε φυσικὰ κανένα περιθώριο ἐλευθερίας καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο μεταμορφώνει   σταδιακὰ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα  συναλλαγῶν μὲ  χρῆμα  καθιερώνοντας  τὸν “ἀχρήματο”  τρόπο  συναλλαγῶν. Ἀν  αὐτὰ τὰ λέγαμε  ἕνα χρόνο  πρίν, εἶναι  βέβαιο ὅτι ἀρκετοί   ἐκ τῶν “φωταδιστῶν”  θὰ μᾶς θεωροῦσαν  τρελοὺς καὶ  εὐφάνταστους συνωμοσιολόγους. Σήμερα στὴν χώρα μας ἐφαρμόζεται  (ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 2011)  τὸ πρῶτο στάδιο  τοῦ συστήματος ποὺ προαναφέραμε καὶ ὁ περιορισμός τῆς  ἐλευθερίας  τῶν πολιτῶν  εἶναι πλέον γεγονός. Κάθε συναλλαγ νω τν 1.500 ερ δεν  μπορε ν γίνει μεταξ τν συναλλασομένων  μ τν παραδοσιακ τρόπο  τς νταλλαγής  χρήματος. Περισσότερα  θὰ διαβάσετε  στὸ ἀξιόλογο ἄρθρο τοῦ ἱστολογίου http://id-ont.blogspot.com  ποὺ ἀναδημοσιεύουμε κατωτέρω:

“Κάρτα Ἀγορῶν”: προαιρετικὴ ἢ τελικὰ ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ “τὸ παράθυρο”;
σχόλιο ID-ont: Μὲ ποιά λογικὴ κάθε συναλλαγή ἄνω τῶν 1.500€ εἶναι παράνομη, ἐὰν δὲν γίνεται μὲ πιστωτικὴ ἢ χρεωστικὴ κάρτα, ἢ ἐπιταγὴ ἢ ἠλεκτρονικὲς διαβιβάσεις;
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐκ πεποιθήσεως δὲν ἐπιθυμοῦν …νὰ ἔχουν κάρτες. Σημείωση: ὅταν μιλᾶμε γιὰ πιστωτικὴ κάρτα, ἐννοοῦμε δάνειο, δὲν θέλουν δάνειο!!! Ἄλλοι πάλι δὲν ἐπιθυμοῦν τσιπάκια στὴ ζωή τους!!! (βλ. νέες χρεωστικὲς κάρτες τῶν τραπεζῶν, ἐπίσης βλ. ἐπιστολὴ ἐπιστροφῆς Κάρτας ἀναλήψεων μὲ τσιπάκι στὶς Τράπεζες).  Ἄλλοι πάλι θέλουν νὰ ἀγοράσουν ἕνα προϊὸν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ ξέρει ὁ κάθε ἐφοριακός, ἤ ὁ κάθε ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα! Οὔτε ἐπιθυμοῦν αὐτὴ ἡ πληροφορία νὰ καταγράφεται στὰ συστήματα τῶν Τραπεζῶν (μέσῳ τῆς ἔκδοσης τῶν ἐπιταγῶν). Γιατί ἐκ προοιμίου αὐτοὶ στιγματίζονται ὡς παράνομοι τῶν ὁποίων “οἱ ἀγορὲς δὲν θὰ θεωροῦνται νόμιμες καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι κινδυνεύουν μὲ αὐστηρὰ πρόστιμα”;
Δηλαδή ἐπειδὴ πιθανὸν γίνονται παρανομίες μὲ τὰ μετρητά, αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ λύση εἶναι ἡ (μερικ σήμερα, καθολικ αριο) ἀπαγόρευση τῶν μετρητῶν; Μήπως εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικὸ τότε νὰ μπεῖ μία μικροκάμερα σὲ κάθε πορτοφόλι; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄλλες λύσεις καὶ νὰ προκρίνεται ἡ λύση τῆς καθολικῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης; Ἐὰν ἀπὸ τοὺς παρανομοῦντες ἀφαιρεῖτο ἡ ἄδεια ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος διὰ παντός, μὲ τὴν πρώτη παρανομία, αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν μιὰ πιὸ ἀποτελεσματικὴ λύση στὴν κατεύθυνση τῆς ἀποτροπῆς τῆς παρανομίας, ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα;
Κι ἂν αὔριο-μεθαύριο οἱ ἁρμόδιοι μᾶς ποῦν ὅτι δὲν “συνελήφθησαν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ μαῦρες συναλλαγὲς”, ποῦ θὰ τὸ πᾶνε τὸ ὅριο; στὰ 500 € καὶ μετὰ στὰ 100 € καὶ ἔπειτα μόνο κάρτες; Θὰ μπεῖ δηλαδὴ ἡ “Κάρτα Ἀγορῶν” στὴ ζωή μας ἀπὸ “τὸ παράθυρο”, ἐπειδὴ ἀπὸ “τὴν πόρτα” ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καὶ γι᾽ αὐτὸ τὴν ἔκαναν προαιρετική; (βλ προηγούμενες ἀναρτήσεις μας γιὰ τὰ προβλήματα της “Κάρτας Ἀγορῶν”)
Ἄλλωστε καὶ σήμερα ἐὰν ἀγοράσει κάποιος ἕνα προϊόν, στὸ τιμολόγιο δὲν ἀναγράφεται τὸ ὄνομά του; Γιατί αὐτὸ τὸ στοιχεῖο νὰ γραφεῖ αὐτόματα καὶ σὲ μία τεράστια ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν; Εἶναι ἀπόρθητη αὐτὴ ἡ βάση; Ὁ νόμος τὴν λέει “ἀσφαλῆ” ἀλλὰ ὑπάρχει ἀσφαλὴς βάση δεδομένων; Ἐδῶ ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας (NSA) τῶν ΗΠΑ λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς βάση δεδομένων (http://id-ont.blogspot.com/2010/12/id-ont-nsa.html) καὶ ἰσχυρίζεται σὲ νόμο, αὐτὸ ποὺ ἡ NSA ἀμφισβητεῖ, τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν;
Τέλος η Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἔχει ἐγκρίνει τὶς προβλέψεις αὐτοῦ του νόμου; Ἰδιαίτερα ἐκεῖνες ποὺ ἀφορούν την πρόβλεψη “…οἱ ὁποῖοι διασυνδέονται μὲ ἀσφαλῆ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, καμπτομένου πρὸς τοῦτο τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου” !!! Τί γίνεται μὲ αὐτὴ τὴν πρόβλεψη; Λάστιχο τὸ τραπεζικὸ ἀπόρρητο γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν καὶ τὰ ἄλλα ἀπόρρητα; (βλ. βάσεις δεδομένων καὶ ἀπόρρητα της “Κάρτας τοῦ Πολίτη”).

Ἐφημ. «ΤΑ ΝΕΑ»: Μὲ πιστωτικὴ κάρτα ἢ ἐπιταγὴ οἱ ἀγορὲς ἀξίας ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ.

Μόνο μέσῳ πιστωτικῆς κάρτας ἢ τραπεζικῆς ἐπιταγής  διενεργοῦνται ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2011 οἱ ἀγορὲς ἀξίας ἀπὸ 1.500 εὐρὼ καὶ ἄνω. Ὑποχρεωτικὰ μέσῳ τῶν τραπεζῶν γίνονται καὶ συναλλαγὲς μεταξὺ ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐπιχειρήσεων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 3.000 εὐρώ. Σύμφωνα μὲ τὸν τελευταῖο φορολογικὸ νόμο ποὺ ἐνεργοποιήθηκε ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2011 οἱ πολίτες θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν μὲ κάρτα (χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ) ἢ ἐπιταγὴ γιὰ κάθε ἀγορὰ ποὺ θὰ πραγματοποιοῦν ἐφ᾽ ὅσον ὑπερβαίνει τὰ 1.500 εὐρώ.
Σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 3842/2010 :
-Τὰ φορολογικὰ στοιχεῖα συνολικῆς ἀξίας 1.500 εὐρὼ καὶ ἄνω ποὺ ἐκδίδονται γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες ἐξοφλοῦνται ἀπὸ τοὺς λῆπτες τους, ἀγοραστὲς τῶν ἀγαθῶν ἢ τῶν ὑπηρεσιῶν, μέσῳ τράπεζας μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες καὶ μὲ ἐπιταγές. Δὲν ἐπιτρέπεται ἐξόφληση τῶν στοιχείων αὐτῶν μὲ μετρητά.
-Τὸ βάρος τῆς ἀπόδειξης τῆς συναλλαγῆς φέρει καὶ ὁ λήπτης τοῦ φορολογικοῦ στοιχείου καὶ ὀφείλει, ἐκτὸς τῶν ὁριζομένων στὴν παράγραφο αὐτή, νὰ ἐπιβεβαιώνει ἀπὸ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ τὴν ἀκρίβεια τῶν στοιχείων τοῦ ἀντισυμβαλλομένου ἐκδότη γιὰ φορολογικὰ στοιχεῖα συνολικῆς ἀξίας ἄνω τῶν 3.000 εὐρώ.
-Γιὰ συναλλαγὲς ἐπιτηδευματιῶν συνολικῆς ἀξίας ἄνω τῶν 3.000 εὐρὼ μὲ ἄλλους ἐπιτηδευματίες τὰ δεδομένα τῶν φορολογικῶν στοιχείων ποὺ ἐκδίδονται διαβιβάζονται ἠλεκτρονικὰ σὲ κεντρικὴ βάση δεδομένων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
-Φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας ἢ λοιπὰ ἔγγραφα ποὺ ἐκδίδονται ἢ συντάσσονται ἀντὶ φορολογικῶν στοιχείων, συνολικῆς ἀξίας ἄνω τῶν 3.000 εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἐκδίδονται γιὰ συναλλαγὲς μεταξὺ ἐπιτηδευματιῶν ἐξοφλοῦνται μέσω ἐπαγγελματικῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ ἐκδότη πωλητῆ ἀγαθῶν ἢ ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ λήπτη τῶν ἀντίστοιχων στοιχείων ἢ ἐπιταγῶν ποὺ ἐξοφλοῦνται μέσῳ τῶν ἴδιων λογαριασμῶν, οἱ ὁποῖοι διασυνδέονται μὲ ἀσφαλῆ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, καμπτομενου πρὸς τοῦτο τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου.
Ἔτσι, ἀπὸ αὔριο  (σήμερα, 04.01.11) ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται ὑποχρεωτικὰ εἴτε μὲ πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες ἢ δίγραμμες ἐπιταγές, ἢ ἠλεκτρονικὲς διαβιβάσεις. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση οἱ ἀγορὲς δὲν θὰ θεωροῦνται νόμιμες καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι κινδυνεύουν μὲ αὐστηρὰ πρόστιμα. (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1231073002)

ΠΗΓΗ: orthodox–watch.blogspot.com

 

, , , ,

Σχολιάστε