Ἄρθρα σημειωμένα ὡς συναλλαγές

ΥΠΟΠΤΟΣ ΣΕ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 1.000 € καὶ ἄνω!

Σ λίστες λέγχου
λοι σοι κάνουν συναλλαγς
πάνω
π 1.000 ερ

.             Μεγάλες ἀνατροπὲς στὶς συναλλαγὲς ἑταιρειῶν ἢ φυσικῶν προσώπων ἀναμένεται νὰ φέρει τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ βρίσκεται σὲ δημόσια διαβούλευση.Ἡ ψήφισή του, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ διακίνηση «μαύρου» χρήματος, θὰ ἐπιφέρει τὸν πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶν μεταφορῶν χρηματικοῦ ποσοῦ ἄνω τῶν 1.000 εὐρὼ μέσω τραπεζικῶν λογαριασμῶν.
.             Ὁποιοσδήποτε πληρώνει, εἰσπράττει ἢ μεταφέρει χρήματα ἀπὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ καὶ πάνω θὰ θεωρεῖται ὕποπτος καὶ θὰ βρίσκεται αὐτόματα μέσα  σὲ λίστα ἐλέγχου.
.             Μὲ τὸ ἄρθρο 12 τοῦ ὑπὸ διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στὶς περιπτώσεις συναλλαγῶν, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἀπὸ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, «κάθε περιστασιακὴ συναλλαγὴ ποὺ συνίσταται στὴ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ».
.             Στὶς περιπτώσεις ἐφαρμογῆς μέτρων δέουσας ἐπιμέλειας ἐντάσσονται καὶ οἱ συναλλαγὲς ἐμπόρων ἀγαθῶν ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 10.000 εὐρὼ σὲ μετρητά, καθὼς καὶ οἱ συναλλαγὲς τῶν παρόχων ὑπηρεσιῶν τυχερῶν παιγνίων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 2.000 εὐρὼ καὶ διενεργοῦνται εἴτε κατὰ τὴν κατάθεση τοῦ στοιχήματος εἴτε κατὰ τὴν εἴσπραξη τῶν κερδῶν.
Στὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες τὰ ὑπόχρεα πρόσωπα (τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα, οἱ χρηματοπιστωτικοὶ ὀργανισμοί, οἱ ἐπιχειρήσεις, ὀργανισμοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς ποὺ παρέχουν ὑπηρεσίες τυχερῶν παιγνίων, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ ἐκπλειστηριαστὲς ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας κ.λπ.) ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόζουν μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἐνημερώνοντας τὴν Ἀρχή.
.             Συγκεκριμένα, ἡ Ἀρχὴ θὰ ἐνημερώνεται ὅταν διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ πού:
α) Ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 15.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἡ συναλλαγὴ διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.
β) Συνίσταται σὲ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ.
γ) Ὅταν πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ ἐμπορεύονται ἀγαθὰ καὶ διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ σὲ μετρητὰ ποὺ ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 10.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

 

Advertisements

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ καὶ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΛΕΞΙΚΑ!

Συναλλαγς μόνο μ κάρτα γι γορς νω τν 500€

Βλ. σχετ. ΕΙΣ. ΣΧ.:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/29/μόνον-μέσῳ-τραπέζης-γιὰ-πάνω-απο-500-e/.
Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Καὶ ὁ λαὸς σὲ μεγαλειῶδες κῶμα. Καὶ ἡ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» προοδευτικὰ  μόνον στὰ λεξικά ὡς δυσνόητη καὶ ἐνοχλητικὴ ἀνάμνηση !

.           Τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς ἄνω τῶν 500 εὐρὼ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου ἐπιστρατεύει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ νά… μπλοκάρει τὴ φοροδιαφυγή.
.           Τὰ νέα μέτρα, ποὺ ἔρχονται μὲ τὸ «μεγάλο» φορολογικὸ νομοσχέδιο τὴν ἄνοιξη, προανήγγειλε χθὲς στὴ Βουλὴ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γ. Στουρνάρας. Τὸ νέο νομοσχέδιο θὰ προβλέπει τὴ θέσπιση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου, ποὺ θὰ περιλαμβάνει ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κινητὴ καὶ τὴν ἀκίνητη περιουσία ὅλων τῶν φορολογουμένων καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες πληρωμῶν. Πιὸ ἀναλυτικά, τὸ σχέδιο τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς προβλέπει: Ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ τραπεζικὲς ἐπιταγές, πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες ἢ μέσῳ τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Στουρνάρα, τὸ ὑπουργεῖο ἐξετάζει «τὴν ἐπέκταση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες πληρωμῶν καὶ μὲ ἄλλους ἠλεκτρονικοὺς τρόπους πληρωμῆς γιὰ μία εὐρύτατη γκάμα συναλλαγῶν καὶ γιὰ ποσὰ πολὺ μικρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὴν ὑφιστάμενη νομοθεσία. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιδιώκουμε νὰ περιορίσουμε τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ καὶ τὴν εὐνοούμενη ἀπὸ αὐτὲς φοροδιαφυγή».
.           Σήμερα τὸ ὅριο τῶν συναλλαγῶν πάνω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα ἢ πληρωμὴ μέσῳ τραπεζῶν ἀνέρχεται στὰ 1.500 εὐρὼ καὶ ἀναμένεται νὰ πέσει στὰ 500 εὐρώ. Συγκεκριμένα, φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας ἄνω τῶν 500 εὐρώ, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ ἐπιτηδευματίες γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες, θὰ ἐξοφλοῦνται ἀποκλειστικά:

μέσῳ τραπέζης, μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες τοῦ ἀγοραστῆ τῶν ἀγαθῶν/λήπτη τῶν ὑπηρεσιῶν

μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ

μὲ ἐπιταγές.

Ταυτόχρονα τὸ ὑπουργεῖο ἀναζητᾶ κίνητρα γιὰ τοὺς φορολογούμενους ὥστε νὰ ἀπαιτοῦν τὴν ἔκδοση ἀποδείξεων.

[…]

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ (Οἱ τράπεζες σὲ ρόλο Μεγάλου Ἀδελφοῦ θὰ ἐλέγχουν τὶς συναλλαγές μας)

Οἱ τράπεζες σὲ ρόλο Μεγάλου Ἀδελφοῦ θὰ ἐλέγχουν τὶς συναλλαγές μας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ οἰκονομικὴ Δικτατορία (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/15/μᾶς-περιμένουν-γεγονότα-ἀλλὰ-δὲν-θὰ/) ὅλο καὶ παγιώνεται  ὑπὸ τὸ εὐλογοφανέστατο ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. «Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πολλὰ λεφτὰ φοροδιαφεύγουν, γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἐπιβάλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖτε τὸ τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε ποιοὶ εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καὶ ποιοὶ οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θὰ παρέχουν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλὲς διευκολύνσεις καὶ προτεραιότητες, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ξεγελοῦν τὸν κόσμο ὅτι θ᾽ ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά». (π. Παΐσιος Ἁγιορ.) (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/05/ἀδελφοί-μᾶς-ἐξαπατοῦν-μὲ-τερατώδη-ψ/)
.           Ἐκτὸς λοιπὸν τῆς προωθουμένης ἠλεκτρονικῆς παρακολουθήσεως κάθε συναλλαγῆς (μὲ τὴν διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ὴ Φοροκάρτα) ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς κινήσεως τῶν συναλλαγῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες. Ἔτσι κάθε συναλλαγὴ θὰ διέρχεται ἀπὸ τὸ «μικροσκόπιο» τοῦ ἐντεταλμένου τραπεζικοῦ ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος πλέον ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ. Γιὰ νὰ «συλληφθοῦν» οἱ παράνομες συναλλαγὲς μερικῶν θὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀσφυκτικὴ παρακολούθηση οἰ συναλλαγὲς τῶν πολλῶν καὶ θὰ ἐγκατασταθεῖ ἕνα καθεστώς «ΚΑΡΦΩΜΑΤΟΣ», καθὼς θὰ ἀξιοποιοῦνται ἀκόμη καὶ  «Πληροφορίες ἀπὸ ἐξωτερικὴ πηγὴ π.χ. τοπικὴ κοινωνία» (βλ. κατωτέρω).  Σταδιακὰ ἐγκαθιδρύεται ὁ στραγγαλισμὸς τῆς Ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων.

—————————

.        Ὑποχρεωμένες εἶναι οἱ τράπεζες ἐλέγχουν τὰ εἰσοδήματα τῶν πελατῶν τους καθὼς καὶ κάθε συναλλαγὴ ποὺ εἶναι ὕποπτη γιὰ «ξέπλυμα» καὶ φοροδιαφυγή, ὅπως καὶ οἱ πελάτες εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προσκομίζουν τὰ πρωτότυπα τῶν ἐκκαθαριστικῶν της ἐφορίας. Αὐτὸ ἐπισημαίνει ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωση Τραπεζῶν, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδέκτης πλήθους ἐρωτημάτων ἀπὸ συναλλασσόμενους μὲ τὶς τράπεζες καὶ ἐνημερώνει πὼς ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 2012, μὲ ρητὴ διάταξη τῆς Τράπεζας Ἑλλάδος (ὑπ’ ἀριθμ. 2652/2012 Πράξη Διοικητοῦ ΤτΕ), τὰ εἰσοδήματα:

– τοῦ πελάτη-φυσικοῦ προσώπου δηλώνονται στὴν τράπεζα μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ἐκκαθαριστικοῦ σημειώματος φορολογίας εἰσοδήματος, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προσκομιστεῖ στὸ πρωτότυπό του

– τοῦ πελάτη-νομικοῦ προσώπου/ἐπιτηδευματία, μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ πρωτοτύπου τῆς ὑποβληθείσης δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος, μὲ ἐπιβεβαιωμένη τὴν ὑποβολή της καὶ τὸ σημείωμα πληρωμῆς φόρου.

.       Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ νόμο νὰ ὑποβάλλουν φορολογικὴ δήλωση προβλέπεται νὰ συμπληρώνουν ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν. 1599/1986 στὴν ἁρμόδια ΔΟΥ καὶ νὰ λαμβάνουν ὑπογεγραμμένο ἀντίγραφο προκειμένου νὰ τὸ προσκομίσουν στὴν τράπεζα. Ἐπιπλέον οἱ τράπεζες εἶναι ὑποχρεωμένες ἀπὸ τὸν νόμο νὰ ζητοῦν τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καὶ νὰ τηροῦν ἀντίγραφά τους. Ἡ ὑποχρέωση ἀφορᾶ ὅλους τοὺς πελάτες τῶν τραπεζῶν, παλαιοὺς καὶ νέους, ἀκόμα καὶ ἐκείνους τοὺς πελάτες ποὺ συναλλάσσονται, ἔστω καὶ γιὰ μία καὶ μοναδικὴ φορά, μὲ αὐτές.
.         Μάλιστα οἱ τράπεζες θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουν στὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς κάθε «ἀσυνήθη ἢ ὕποπτη συναλλαγὴ ποὺ παρέχει ἐνδείξεις ἢ ὑπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγῆς ἢ νομιμοποίησης, τοῦ ἐξ αὐτῆς περιουσιακοῦ ὀφέλους». Ἐνῶ ὁ διευθυντὴς κάθε τραπεζικοῦ καταστήματος θὰ πρέπει στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του νὰ ἀναφέρει τὸν ἀριθμὸ τῶν πελατῶν «ὑψηλοῦ κινδύνου» μὲ τοὺς ὁποίους τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα τηρεῖ ἐπιχειρηματικὴ σχέση.
.     Διευκρινίζεται δέ ὅτι στὴν κατηγορία «ὑψηλοῦ κινδύνου» περιλαμβάνονται «τουλάχιστον» οἱ:

– ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, ποὺ διατηροῦν ἢ εἶναι πραγματικοὶ δικαιοῦχοι λογαριασμῶν, στοὺς ὁποίους πιστώθηκαν κατὰ τὸ προηγούμενο ἡμερολογιακὸ ἔτος ποσὰ συνολικῶν εἰσοδημάτων τοὺς ἄνω τῶν 200.000 εὐρὼ καὶ
– νομικὰ πρόσωπα, στοὺς λογαριασμοὺς τῶν ὁποίων οἱ συνολικὲς καταθέσεις ἢ ἀναλήψεις μετρητῶν κατὰ τὸ προηγούμενο ἡμερολογιακὸ ἔτος ὑπερέβησαν τὸ ποσὸ τῶν 300.000 εὐρώ.

.        Ἔτσι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν τραπεζικῶν καταστημάτων πρέπει νὰ «ἐξετάζουν μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ τὶς συναλλαγὲς καὶ νὰ ἐφαρμόζουν ἐπιπρόσθετες διαδικασίες συνεχοῦς παρακολούθησης ἐπιχειρηματικῶν σχέσεων καὶ συναλλαγῶν φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ εἰδικὰ κριτήρια ποὺ προσδιορίζονται ἀπὸ τὴν κάθε τράπεζα, ἐνέχουν αὐξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγῆς ἢ νομιμοποίησης τοῦ προκύπτοντος ἀπὸ τὸ ἀδίκημα αὐτὸ ὀφέλους».

.     Εἰδικότερα τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἑστιάσουν εἶναι:

– πηγὴ εἰσοδήματος φυσικοῦ προσώπου (πχ ἐλεύθερο ἐπάγγελμα, μισθωτὲς ὑπηρεσίες, ἐπιτήδευμα κλπ)
– κλάδο ἢ εἶδος ἐπαγγελματικῆς ἢ ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας πελάτη
– νομικὴ μορφὴ καὶ χώρα ποὺ ἑδρεύει τὸ νομικὸ πρόσωπο
– ἀριθμὸ καὶ ὕψος τῶν καταθέσεων καὶ ἀναλήψεων σὲ μετρητὰ στοὺς λογαριασμοὺς τοῦ πελάτη
– σημαντικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ/συναλλακτικὸ προφὶλ τοῦ πελάτη σὲ σύγκριση μὲ τὸ μέσο δηλούμενο εἰσόδημα ἀντίστοιχων ἐπαγγελμάτων ἢ δραστηριοτήτων
– πελάτες γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, αἴτημα παροχῆς στοιχείων ἢ ἐπιβολῆς προσωρινῶν μέτρων, καθὼς καὶ τοὺς ἄμεσους συγγενεῖς τους καὶ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τους
– δημοσιευμένες ἐκθέσεις ἢ μελέτες ἢ στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιων δημόσιων ὑπηρεσιῶν ἢ ἀνεξάρτητων ἀρχῶν (περιλαμβανομένης τῆς Ἀρχῆς τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ ν. 3691/2008), καθὼς καὶ ἀναγνωρισμένων ἐθνικῶν ἢ διεθνῶν ὀργανισμῶν ἢ ἐρευνητικῶν κέντρων σχετικὰ μὲ τὰ εἰσοδήματα καὶ τοὺς παρακρατούμενους φόρους ποὺ δηλώνουν ἢ ἀποδίδουν οἱ φορολογούμενοι στὴν Ἑλλάδα, μηχανισμοὺς φοροδιαφυγῆς καὶ ὕποπτες συναλλαγὲς σχετιζόμενες μὲ τὴ φοροδιαφυγή.
– Πελάτης ἀπρόθυμος νὰ προσκομίσει τὸ ἐκκαθαριστικὸ τῆς φορολογικῆς δήλωσης φυσικοῦ προσώπου ἢ τὴν ὑποβληθεῖσα δήλωση φορολογίας εἰσοδήματος νομικοῦ προσώπου ὡς προαπαιτούμενο γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ οἰκονομικοῦ/συναλλακτικοῦ του προφίλ, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ὀχλήσεις ἐκ μέρους τοῦ ἐποπτευόμενου ἱδρύματος.
Πληροφορίες πὸ ξωτερικ πηγ (τοπικ κοινωνία, μέσα νημέρωσης, κλπ) ὅτι πελάτης ἐμπλέκεται σὲ δραστηριότητες ποὺ πιθανῶς συνδέονται μὲ φοροδιαφυγὴ ἢ ὅτι ὁ τρόπος διαβίωσής του εἶναι δυσανάλογα πολυτελὴς σὲ σχέση μὲ τὰ προκύπτοντα, ἀπὸ τὴν φορολογική του δήλωση, στοιχεῖα.
– Πελάτης διενεργεῖ συναλλαγές, ἰδίως καταθέσεις μετρητῶν, ποὺ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὴ φορολογική του δήλωση ἢ μὲ τὴ δηλωθεῖσα ἐπαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ὡς πρὸς τὸ ὕψος ἢ τὶς πηγὲς τοῦ δηλωθέντος εἰσοδήματός του).
– Πελάτης ἐμφανίζει, κατὰ τὴν αἴτηση λήψης δανείου, εἰσοδήματα ποὺ δὲν προκύπτουν ἀπὸ τὴ φορολογική του δήλωση, προκειμένου νὰ δικαιολογήσει τὴν ἱκανότητα ἐξυπηρέτησης ὑψηλότερου ποσοῦ δανείου.
– Πελάτης παρουσιάζει ἱκανότητα πληρωμῆς δόσεων ἢ ἀποπληρωμῆς δανείων, ποὺ δὲν δικαιολογεῖται μὲ βάση τὴ φορολογική του δήλωση.
– Πελάτης πραγματοποιεῖ μεγάλου ὕψους δωρεές, χωρὶς τοῦτο νὰ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸ δηλωθὲν εἰσόδημά του καὶ τὸ οἰκονομικὸ/συναλλακτικό του προφίλ.
– Πελάτης ἀρνεῖται νὰ προσκομίσει τὰ ἀπαιτούμενα παραστατικὰ ἢ προκύπτουν ἀνακολουθίες σὲ τιμολόγια ἢ παραστατικὰ ποὺ προσκομίζει […]
– Διενεργοῦνται συχνὲς ἢ σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν πωλήσεις προϊόντων εὐάλωτων σὲ ἀπάτη ΦΠΑ (ὅπως, ὑπολογιστές, εἴδη τηλεφωνίας, προϊόντα ἤχου ἢ εἰκόνας, ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό, λευκὲς συσκευὲς κὰ) καὶ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὸ συνήθη τρόπο συναλλακτικῆς δραστηριότητας ἐπαγγελματιῶν τοῦ κλάδου.
– Χρησιμοποιεῖται προσωπικὸς λογαριασμὸς τοῦ ἰδιοκτήτη ἢ τοῦ ὑπαλλήλου ἑταιρείας, ἀντὶ τοῦ ἑταιρικοῦ λογαριασμοῦ, γιὰ τὴ διενέργεια συναλλαγῶν τῆς ἑταιρείας, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη πωλήσεων ἢ ἄλλων ἑταιρικῶν γεγονότων.
– Γίνεται μεταφορὰ κεφαλαίων γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς ἀγορᾶς ἀγαθῶν ἢ τῆς παροχῆς ὑπηρεσιῶν σὲ λογαριασμὸ ἄλλον ἀπὸ αὐτὸν τοῦ πωλητῆ, ἰδίως σὲ λογαριασμοὺς off shore ἑταιρειῶν.
– Πραγματοποιοῦνται συναλλαγὲς (ὅπως κατάθεση τραπεζικῶν ἐπιταγῶν, κατάθεση μετρητῶν, ἐκταμίευση δανείου κᾶ) ποὺ ὑποδηλώνουν ὑψηλότερη ἀξία ἀγοραπωλησίας ἀκίνητης περιουσίας ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀναγράφεται στὸ συμβόλαιο, πρὸς ἀποφυγὴ πληρωμῆς ὑψηλότερου φόρου μεταβίβασης ἀκινήτων
– Πραγματοποιοῦνται ἀγορὲς ἀκινήτων ἢ ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας, ὅπως σκαφῶν ἀναψυχῆς, πολυτελῶν αὐτοκινήτων ἢ ἔργων τέχνης, ἀπὸ πρόσωπα ἐγκατεστημένα σὲ περιοχὴ ἐξωχώριων δραστηριοτήτων ἢ χώρα χαμηλῆς φορολογίας, τῶν ὁποίων ὁ πραγματικὸς δικαιοῦχος εἶναι φυσικὸ πρόσωπο μὲ δηλούμενο εἰσόδημα ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὶς ἀγορὲς αὐτές.
– Διενεργοῦνται συχνὲς ἢ σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς πρὸς/ἀπό: α) μὴ συνεργάσιμα κράτη ὡς πρὸς τὴ διαφάνεια καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληροφοριῶν σὲ φορολογικὰ θέματα, ὅπως αὐτὰ καθορίζονται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἰσχύουσα Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, β) χῶρες ἢ περιοχὲς μὲ σοβαρὲς ἀδυναμίες στὸ καθεστὼς καταπολέμησης τοῦ ξεπλύματος χρήματος ἢ τῆς χρηματοδότησης τῆς τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μὴ ἔνταξης τῶν φορολογικῶν ἐγκλημάτων στὰ βασικὰ ἀδικήματα.
– Διενεργοῦνται συναλλαγὲς σὲ λογαριασμοὺς ἑταιρειῶν νεοσύστατων ἢ νεοαποκτηθεισῶν μὲ ἕδρα σὲ διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ κέντρο ἢ χώρα μὲ ἰδιαίτερα εὐνοϊκὸ φορολογικὸ καθεστὼς ἢ σὲ ταχυδρομικὴ διεύθυνση κατοικίας φυσικοῦ προσώπου, ποὺ εἶναι ἀσυνήθεις σὲ σχέση μὲ τὸν ἑταιρικὸ σκοπὸ τῶν ἐν λόγω ἑταιρειῶν ἢ ποὺ σχετίζονται μὲ ἰδιαίτερα ἀσαφεῖς ἑταιρικοὺς σκοπούς.
– Διενεργοῦνται σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς σὲ λογαριασμὸ πελάτη γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα ἔχει λάβει αἰτήματα ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν παροχὴ στοιχείων ἢ τὴν ἐπιβολὴ προσωρινῶν μέτρων διασφάλισης τοῦ Δημοσίου, ἢ σὲ λογαριασμοὺς μελῶν τῆς οἰκογένειάς του ἢ στενῶν συνεργατῶν του.
– Ἡ συναλλακτικὴ δραστηριότητα πελάτη γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουν ἔρθει σὲ γνώση τοῦ πιστωτικοῦ ἱδρύματος αἰτήματα ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν παροχὴ στοιχείων ἢ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων διασφάλισης τοῦ Δημοσίου, μεταφέρεται σὲ νέο λογαριασμὸ ποὺ ἀνήκει στὸν ἴδιο ἢ σὲ ἑταιρεία ποὺ ἀνήκει, διοικεῖται ἢ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ αὐτόν.
– Διενεργοῦνται συναλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν πωλήσεις περιουσιακῶν στοιχείων ἑταιρείας μὲ ὅρους ποὺ ἀποκλίνουν ἀπὸ τὶς συνήθεις της συγκεκριμένης ἀγορᾶς (τιμὴ σημαντικὰ χαμηλότερη ἀπὸ τὴν ἐμπορική, πώληση σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἑταιρεία, ἐξαιρετικὰ γρήγορη ὁλοκλήρωση πώλησης) καὶ ἐνδεχομένως ὑποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεωκοπίας της».

ΠΗΓΗ:  defencenet.gr  

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ: «Ἕνα παιδὶ ἡλικίας 3 ἐτῶν καὶ μικρότερο σήμερα ἴσως δὲν θὰ ζήσει ποτὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς παιχνιδιοῦ μὲ μετρητά»!

Νομίσματα, χαρτονομίσματα, πλαστικς κάρτες
σύντομα θ
εναι στορικ κειμήλια.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ πράγματα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Οἱ ἐξελίξεις μοιάζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιταχυνόμενες πρὸς τὸν ὁλοφάνερο σκοπό! 

Coin World  (μετάφρ. ἱστολ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ)

.          Οἱ μελλοντολόγοι ἔχουν προβλέψει ὅτι τὸ χρονοδιάγραμμα γιὰ τὴν ἄφιξη μιᾶς κοινωνίας χωρὶς μετρητὰ / ἀχρήματης κοινωνίας (cashless society) ἦρθε στὸ προσκήνιο στὶς 22 Μαρτίου, ὅταν ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς βιομηχανίας ἐνημέρωσαν τὰ μέλη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου γιὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη καὶ υἱοθέτηση ἀπὸ τὸ κοινό, τῶν πληρωμῶν μέσῳ κινητῶν.
.         Κατὰ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀκροάσεις, ἡ Ὑποεπιτροπὴ τῆς Βουλῆς περὶ Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων καὶ Καταναλωτικῆς Πίστης, σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ χρήματος, οἱ εἰδικοὶ τῆς τεχνολογίας σημείωσαν ὅτι ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιοῦμε φορητὲς συσκευὲς –smart phones– γιὰ νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ χρηματοπιστωτικὲς ὑπηρεσίες in-store καὶ online ἔχει ἤδη ἀνοίξει διαύλους συναλλαγῶν ποὺ δὲν ἦταν δυνατοὶ μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.
.          Καί, ἐκπληκτικά, οἱ εἰδικοὶ εἶπαν ὅτι μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε χρόνια τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα εἶναι πιθανὸ νὰ γίνουν ὁ κύριος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοὶ θὰ πληρώνουν γιὰ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν.
.          Ὁ Ed McLaughlin, διευθύνων σύμβουλος ἀναδυόμενων πληρωμῶν τῆς MasterCard Worldwide, στὴν κατάθεσή του σημείωσε ὅτι ἐνῶ τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ τῶν συναλλαγῶν σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγονται μὲ τὴν χρήση μετρητῶν καὶ ἐπιταγῶν, τὰ smart phones καὶ ἡ τεχνολογία Near Field Communication, ἀλλὰ καὶ tablets iPads τώρα χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὲς παρέχοντας ἕνα τόσο βολικὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον, ὥστε χρήση τους θ κτοπίσει γρήγορα χι μόνο τ κέρματα κα τ χαρτονομίσματα, λλ κα τς πιστωτικς κα χρεωστικς κάρτες, πίσης.
.          Πολλοί στὴ νομισματικὴ κοινότητα εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι δύσπιστοι ἔναντι ἑνὸς τέτοιου μηχανισμοῦ ταχείας πορείας ἀπόρριψης τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν τοῦ χρήματος, εἰδικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ἔχουμε περάσει περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια προσπαθώντας νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἑνὸς δολαρίου μὲ ἕνα δολάριο νόμισμα καὶ ἀπέτυχε, παρὰ τὸ ὅτι ἡ λογικὴ καὶ τὸ κόστος ἐπισημαίνουν σαφῶς τὴ σοφία μίας τέτοιας ἀλλαγῆς. Πολλοὶ ἐρευνητὲς λένε ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ σὲ δολάρια νομίσματα ἦταν ὁ «παράγοντας εὐκολία». Ἂν ἡ εὐκολία εἶναι πραγματικὰ ὁ λόγος ποὺ τὸ μικρὸ δολάριο νόμισμα ἔχει ἀποτύχει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς τεχνολογίας ἔχουν στοχεύσει καλά. Ἔξυπνα τηλέφωνα καὶ tablets εἶναι εὔκολα καὶ ἡ χρήση τους αὐξάνεται ἁλματωδῶς. (Οἱ ἐμπειρογνώμονες εἶπαν στὸ Κογκρέσο ὅτι οἱ ἀσύρματες συνδρομητικὲς συνδέσεις ἔχουν ὑπερβεῖ πλέον τὸ συνολικὸ πληθυσμὸ τῶν ΗΠΑ καὶ σχεδὸν ἡ μία στὶς τρεῖς εἶναι ἔξυπνα τηλέφωνα ἢ ἀσύρματη δυνατότητα Personal Communications Digital Assistants).
.          Ὁ τραπεζικὸς κλάδος θὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιτυχία τῆς ταχείας ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας τῆς κινητῆς πληρωμῆς, εἰδικὰ τὸ Federal Reserve System. Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ Fed υἱοθετεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ παίζει ἕνα ἡγετικὸ ρόλο στὴν χαρτογράφηση τῆς διαδρομῆς πρὸς τὰ τυποποιημένα πρωτόκολλα καὶ τὴν ἀσφάλεια. Ἡ στάση τῆς Fed πρὸς τὴν τεχνολογία τῆς κινητῆς πληρωμῆς ἔρχεται σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τὴν στάση της πρὸς τὰ δολάρια κέρματα. Τὸ Κογκρέσο καὶ τὸ Νομισματοκοπεῖο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπρεπε νὰ ἐπαιτεῖ καὶ νὰ προτρέπει τὴν Fed στὸ νὰ κάνει διαθέσιμα γιὰ τὸ κοινὸ τὰ δολάρια κέρματα. Οὐσιαστικὰ ἡ Fed ἔχει ἀγνοήσει κάθε μικρὸ νόμισμα δολάριο – Anthony, Sacagawea, Presidential καὶ Native American.

.       Συλλέκτες προσέξτε: Τὰ κέρματα στὴν τσέπη σας μπορεῖ νὰ γίνουν ἱστορικὰ κειμήλια, πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὅσο μπορεῖ νὰ φανταστεῖτε. να παιδ λικίας 3 τν κα μικρότερο σήμερα μπορε ν μν ζήσει ποτ τν μπειρία τς γορς μίας καραμέλας νς παιχνιδιο μ μετρητά. Ἀντ’ αὐτοῦ, εἶναι πιθανὸ νὰ μεγαλώσει μαθαίνοντας νὰ ἀξιοποιεῖ τὰ smart phones τους, γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ἀντικείμενα αὐτά. Τὸ μέλλον τῶν χρημάτων ἀλλάζει ραγδαία.

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ Ε1 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ!

.            Θὰ θυμάστε ἀσφαλῶς τὸ «πάθημα-μάθημα στὴν τράπεζα» (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/01/05/ἀποκαλυπτικὸ-ὁλοζώντανο-“πάθημα-μ/) Τώρα αὐτὰ ἀρχίζουν νὰ ἐφαρμόζονται πιὸ δυναμικά, μὲ ἀπόφαση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος!! Στὴν ἀρχὴ βέβαια, λένε, ὅτι θὰ τὸ ἐφαρμόζουν γιὰ ἔλεγχο μεγάλων ποσῶν, ἀλλὰ ξέρουμε ποῦ θὰ καταλήξουν.
.          Ὅπλο τους τὸ Ε1 κάθε πολίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ προσκομίζει στὴν τράπεζα, ἀλλοιῶς θεωρεῖται ὕποπτος!! Ἡ τράπεζα θὰ ἐλέγχει τὸ Ε1 καὶ (ἄκουσον, ἄκουσον) θὰ ἀποφασίζει, ἂν εἶσαι ὕποπτος. Δηλαδὴ ἂν οἱ συναλλαγές σου δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὸ Ε1. Ποιὸς θὰ ἀποφασίζει; ἡ Τράπεζα.
.        Μεταξὺ τῶν ὑπόπτων συναλλαγῶν θεωροῦνται: 1) Συναλλαγὲς μὲ στόχο τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων, 2) Μεταφορὰ κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικὸ (ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ νόμιμα). Ὕποπτος γιὰ φοροδιαφυγή: “θεωρεῖται ὁ πελάτης ποὺ ἐμφανίζεται ἀπρόθυμος νὰ προσκομίσει τὸ ἐκκαθαριστικὸ τῆς φορολογικῆς του δήλωσης”,  “διενεργεῖ συναλλαγές, εἰδικὰ καταθέσεις μετρητῶν, ὄχι συμβατὲς μὲ τὴ φορολογική του δήλωση ἢ μὲ τὴν δηλωθεῖσα ἐπαγγελματική του δραστηριότητα” (μὲ τί κριτήρια καὶ ποιὸς τὸ ἀποφασίζει;) καὶ ἄλλες συναλλαγὲς ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καθ᾽ ὅλα νόμιμες!
.           Ὅπως καταλαβαίνετε, τὸ σύστημα ἐλέγχου, καὶ μάλιστα ἀπὸ τραπεζικοὺς ὑπαλλήλους, εἶναι διάτρητο καὶ ἀφήνει μεγάλα περιθώρια γιὰ αὐθαιρεσίες, δηλ. αὐθαίρετα συμπεράσματα ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους. Μπορεῖ “γιὰ πλάκα” κάποιος νὰ θεωρηθεῖ ἔνοχος, νὰ  καταγγελθεῖ ἀνεύθυνα στὸ ΣΔΟΕ καὶ ἄντε μετὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν εἶναι…ἐλέφαντας. Τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι νὰ ἐλέγχονται ὅλες οἱ συναλλαγές.

.          Ἀκούγονται βροντώδη τὰ βήματα τῆς ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ παγκόσμιας Δικτατορίας. 

.        Δεῖτε τὴν εἴδηση στὸ μεσημεριανὸ δελτίο τῆς ΝΕΤ τῆς 07.03.2012, ποὺ ἀναφέρει τὰ παραπάνω. Γιὰ νὰ μὴν ψάχνετε, ἡ εἴδηση βρίσκεται ἀκριβῶς στὸ λεπτὸ 28′:32” : http://www.ert.gr/webtv/index.php/component/k2/item/2421-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-07-03-2012.html

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΟΔΟΠΟΙΗΣΗ (καὶ Προειδοποίηση!) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

.               ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄλλη μιὰ ὁλοφάνερη ἀπόδειξη γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ «Συστήματος». Διαβάστε κατωτέρω σχετικῶς πρὸς τὴν  ἐκστρατεία γιὰ πλήρη ἀντικατάσταση τῶν ἐγχρημάτων συναλλαγῶν μὲ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς καὶ φυσικὰ τὸν ὁλοκληρωτικό τους πλέον ἔλεγχο, ὥστε κανένας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ πουλάει ἢ νὰ ἀγοράζει, χωρὶς τὴν ΓΝΩΣΗ καὶ ΑΔΕΙΑ(!) τοῦ «Συστήματος». Προοδοποίηση (καὶ προειδοποίηση!) γιὰ τὰ Ἐπερχόμενα.
.              «Πίσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως”, ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιὰ τοῦ Ἀντιχρίστου» (γέρ. Παΐσιος Ἁγιορείτης, «Λόγοι», τ. Β´, “Πνευματικὴ Ἀφύπνιση”, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον “Εὐαγγελ. Ἰω. Θεολόγος”, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 192)

Visa: Περαιτέρω προώθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν
Ἀκόμη καὶ σὲ συναλλαγὲς χαμηλότερης ἀξίας.

.            Αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς χρήσεως τῶν χρεωστικῶν καρτῶν καὶ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς χρήσεως τῶν πιστωτικῶν καρτῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀνακοίνωσε ἡ Visa.
.        […]
.            Ὁ Νίκος Καμπανόπουλος, ἀντιπρόεδρος καὶ γενικὸς διευθυντής, σὲ δηλώσεις ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι προώθηση τν λεκτρονικν πληρωμν κα διείσδυσή τους κόμη κα στς συναλλαγς χαμηλότερης ξίας ποτελε σταθερ προτεραιότητα τς Visa Europe, ποία ποστηρίζεται π τεχνολογικς ξελίξεις πο ρχονται τ 2012 κα στν λλάδα μ τν υοθέτηση τς τεχνολογίας νέπαφων πληρωμν κα πληρωμν μέσῳ φορητν συσκευν λίγο ργότερα. Γιὰ τὸ 2012, θὰ συνεχίσουμε νὰ προωθοῦμε τὰ πλεονεκτήματα τῶν καρτῶν πληρωμῶν σὲ σχέση μὲ τὰ μετρητά, καθὼς καὶ τὴν χρήση τους ὡς μέσου καταπολέμησης τῆς παραοικονομίας καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς, τόνισε ὁ ἴδιος.

 ΠΗΓΗ: kathimerini.gr μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ» !!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ παραλογισμός, ἡ παράνοια δὲν πρόκειται νὰ ἔχει τελειωμό. Ἂς μὴ διαφεύγει τῆς προσοχῆς ὅτι ὅλοι οἱ “πετυχημένοι” ὁλοκληρωτισμοὶ “ὁλοκληρώνονται” μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ παράνοιαΒέβαια ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι κύκλοι τὴν ἀναζητοῦν σὲ λάθος τόπο (ἴσως καὶ αὐτὴ ἡ λάθος ἀναζήτηση νὰ ἀποτελεῖ σκέλος τῆς “παράνοιας”), ἀλλὰ δὲν πειράζει. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ πράγματα δείχνουν ἕνα δρόμο. Ὅλο καὶ περισσότερο ἡ προσωπικὴ ζωὴ διώκεται. ΝΟΜΟΙ (κι ἔχει σημασία αὐτὸ μεγάλη), νόμοι προωθοῦνται, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς (μαζὶ καὶ τῶν συναλλαγῶν), πάντοτε μὲ ἕνα εὐλογοφανὲς πρόσχημα. Ἔτσι καὶ ἡ χρήση μετρητῶν τείνει νὰ θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.
.       Ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ἢ φοροκάρτα ποῦ “βόσκει”;… Κάτι λέγανε γιὰ τὸ 2012!

ΗΠΑ: Κυκλοφορεῖς μὲ μετρητά; Μᾶλλον εἶσαι τρομοκράτης!

Russia Today (Katerina Azarova)
/ μετάφρ. ἱστολόγιο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.        Ἔχετε φακό; Ἢ πληρώνετε μὲ μετρητά, ἀντὶ μὲ πιστωτικὴ κάρτα; Καὶ ἔτσι κάνετε τὰ ψώνια σας γιὰ τὴν ἑβδομάδα; Τότε αὐτὴ ἡ συμεπροφορά σας, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI, θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς κάνει «τρομοκράτη».
.          Πρόσφατα, προβλήθηκε στὸ Internet ἕνα βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας (DHS), τὸ ὁποῖο λέει στοὺς ἀνθρώπους χωρὶς πολλὰ – πολλά, ὅτι «τ ν πληρώνεις μ μετρητ εναι ποπτο κα περίεργο». Μὲ μία δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἤρεμη φωνή, ὁ ἀφηγητὴς λέει στοὺς θεατὲς ὅτι, «ἐὰν κάποιος ἐμφανίζεται μὲ νευρικότητα ἢ ἄγχος, ἢ ἐπιμένει νὰ πληρώσει μὲ μετρητά, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας. Αὐτὴ εἶναι μία ὕποπτη συμπεριφορά». Ἔτσι λοιπόν, ἂν εἴχατε μία ἀγχωτικὴ ἡμέρα καὶ δὲν ἔχτε πιστωτικὴ κάρτα, εἶστε μέσα στοὺς ὕποπτους…
.         Αὐτὴ ἡ πρόταση, καὶ πολλοὶ ἄλλες, ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ξενοδοχεῖα σὲ ὅλες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς μέρος τοῦ συνεχιζομένου προγράμματος τοῦ DHS “See something, Say something” («Βλέπεις κάτι, Πές το»). Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ ἕνα 84σέλιδο ἐγχειρίδιο, μὲ τὸν μεγαλειώδη τίτλο, “Ὁδηγὸς Προστατευτικῶν Μέτρων γιὰ τὴν Βιομηχανία Διαμονῆς τῶν ΗΠΑ” – ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι τ ν ζητ κάποιος τν προστασία τς διωτικς του ζως, μεταξ λλων, ποτελε κόκκινη σημαία.
.         Καὶ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ: σὲ ἕνα πόλεμο κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. νας πιθανς τρομοκράτης, λέει τ πρόγραμμα, εναι πολ πι εκολο ν παρακολουθεται, ν χρησιμοποιε πιστωτικ κάρτα. χρήση τς πιστωτικς κάρτας παρέχει στν Μεγάλο δελφ μεση πρόσβαση σ πληροφορίες γι τν γοραστή, τ στορικ γορν του – καί, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν δυνατότητα νὰ κοπεῖ ἡ πρόσβασή του σὲ αὐτὴν μέσα σὲ μία στιγμή.
.         Ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἰδέας παρέχει μία μᾶλλον ζοφερὴ προοπτική: τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, ἀφαιροῦν τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς ποὺ διασφαλίζεται σὲ μία ὑποτιθέμενη ἐλεύθερη χώρα.
.         Δὲν θέλετε νὰ ἔχετε πιστωτικὴ κάρτα; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Εἶστε νευρικός; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Δὲν θέλουν νὰ σᾶς ἐνοχλοῦν; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης.
.         Καὶ τὸ πράγμα χειροτερεύει. Σὲ ἕνα φυλλάδιο τοῦ FBI ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ “κάνουν μαζικὲς ἀγορὲς ἀντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ἀδιάβροχου ἐξοπλισμοῦ, δοχείων μὲ ἕτοιμα γεύματα ἢ συσκευῶν νυχτερινῆς ὅρασης, συμπεριλαμβανομένων φακῶν», θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται. Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι «ἐν δυνάμει στοιχεῖα τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων».
.         Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι πού, ἂς ποῦμε, θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ κατασκήνωση, μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα. Μποροῦν νὰ πάρουν μόνο τὶς πιστωτικές τους κάρτες, νὰ μποῦνε μέσα στὸ δάσος καὶ ἔτσι νὰ κατασκηνώσουν! (!!!!!!)
.         Καὶ παραλογισμς δὲν τελειώνει ἐκεῖ. ποπτος εναι κα ποιος ψιθυρίζει στ κινητό του στέλνει να γραπτ μήνυμα διακριτικ σ δημόσιο χρο. Ἔτσι γιὰ νὰ εἴσαστε νομοταγὴς πολίτης, θὰ πρέπει προφανῶς νὰ συνομιλεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἀλληλογραφία σας φωναχτά!
.         Στὸ στόχαστρο εἶναι πάλι οἱ πατριωτικὲς / δεξιὲς πολιτικὲς τάσεις καὶ κυρίως ὁ λευκὸς πληθυσμὸς τῶν ΗΠΑ, καθὼς προηγήθηκε τὸ βίντεο ποὺ στοχοποιοῦσε ξεκάθαρα τοὺς λευκοὺς ὡς «Νο 1 ἐν δυνάμει τρομοκράτες», ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν παρομοίασε πρόσφατα τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Tea Party μὲ τρομοκράτες.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε