Ἄρθρα σημειωμένα ὡς συμπροσευχές

O ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

Ὁ κίνδυνος τῶν συμπροσευχῶν

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2098, 01.11.14

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Ἀνάγκη ἀποφυγῆς κάθε μορφῆς συμπροσευχῆς». Εὐπρόσδεκτη καὶ καλὴ [καὶ φυσικὰ αὐτονόητη!] ἡ Συνοδικὴ ἠ σύσταση [πρὸς ποίους…;]. Δὲν διευκρινίζεται ὅμως ΣΑΦΩΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ, ὥστε εὐκολότερα νὰ ἀναγνωρίζονται τὰ διάφορα ΕΙΔΗ ΤΗΣ… Εἱδικότερα, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς Ἱ. Κανόνες στὴν ἀπαγόρευση τῶν συμπροσευχῶν; Ποιά εἶναι ἡ “διάνοια” τοῦ ἱεροκανονικοῦ νομοθέτη; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ προστατεύσει ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ΗΔΗ χρόνια μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῶν συμπροσευχῶν; Μήπως φοβᾶται ὅτι θὰ “ζημιωθεῖ” ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἢ κάτι σὲ κάτι ἄλλο ἀποσκοπεῖ; (Ἐπὶ παραδείγματι: ἡ φυσικὴ μόνον παράσταση Κληρικῶν σὲ ἀλλόδοξη τελετουργία θεωρεῖται ἆραγε «συμπροσευχή»;)

.             Δὲν χαιρόμαστε γιὰ τὸ ναυάγιο τῶν ποικίλων διαλόγων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, Προτεστάντες, Παλαιοκαθο­λικοὺς καὶ Ἀντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες. Θὰ ἐπιθυμούσαμε καὶ αὐτὸς μὲ τὸν Παπισμὸ καὶ ὅλοι οἱ διάλογοι νὰ ἔχουν ὁδηγηθεῖ σὲ αἴσιο ἀποτέλεσμα, οἱ δὲ πλανεμένοι αἱρετικοὶ νὰ βρεθοῦν καὶ πάλι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε. Καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προξενεῖ λύπη σὲ κάθε Ὀρθόδοξο πιστὸ ποὺ προσεύχεται καὶ παρακαλεῖ νὰ γνωρίσει ὅλος ὁ κόσμος τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.
.              Ὅμως ἔχει καὶ κάποιες ἄλλες σημαν­τικὲς παραμέτρους τὸ ναυάγιο τῶν διαλόγων. Ἀποδεικνύει πρῶτον ὅτι, παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς διατυπωθεῖσες ἔντονες ἐπικρίσεις καὶ ἐπιφυλάξεις, οἱ μετέχοντες στοὺς διαλόγους ­Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι φαίνεται νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ἀλήθεια τῆς ­Ὀρθοδοξίας. Του­λάχιστον οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐ­τούς. Διότι, ἂν εἶχαν ὑποχωρήσει, οἱ διάλογοι δὲν θὰ εἶχαν ὁδηγηθεῖ σὲ ἀδιέξ­οδο. Αὐτὴ εἶναι πραγματικὰ θετικὴ παράμετρος.
.                Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἀρνητική. Οἱ μακροχρόνιοι ἀτελέσφοροι διάλογοι, ἐνῶ δὲν ὁδηγοῦν σὲ κανένα ἀποτέλεσμα, δημιουργοῦν ἐντούτοις τὴν ψευδαίσθηση στοὺς πολλοὺς ὅτι δὲν μᾶς χωρίζει τίποτε οὐσιαστικὸ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἑνωθοῦμε μαζί τους. Ἡ ψευδαίσθηση αὐτὴ δὲν καλλιεργεῖται μόνο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι καὶ μάλιστα οἱ ἐξ αὐτῶν ἐπίσκοποι συμπροσεύχον­ται συχνὰ μὲ τοὺς αἱρετικούς.
.              Γι᾿ αὐτὸ πολὺ σωστὰ ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀποδέχεται στὴν ἀνακοίνωσή της τὴ σύσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας νὰ ἀποφεύγονται κατὰ τὴ διεξαγωγὴ τῶν διαλόγων αὐτὲς οἱ συμπροσευχές. Ἐπὶ λέξει σημειώνεται: «Ἀναφορικὰ μὲ τὸν θεολογικὸ διάλογο στὸ Παγ­κόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν τονίστηκε ἡ ἀνάγκη ἀποφυγῆς κάθε μορφῆς συμπροσευχῆς».
.              Ὁ λόγος τῆς αὐστηρῆς αὐτῆς συστάσεως εἶναι ὁλοφάνερος, ὅπως ἤδη σημειώσαμε. Οἱ συμπροσευχές, ἡ συμμετοχὴ σὲ κοινὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ἐναγκαλισμοὶ καὶ οἱ φιλικὲς ἐπισκέψεις καλλιεργοῦν ψευδῆ ἐντύπωση γιὰ ἑνότητα στὴν πράξη, χωρὶς νὰ ἔχει ἐπέλθει ὁποιαδήποτε συμφωνία στὴν πίστη. Αὐτὴ δὲ ἡ ψεύτικη ἑνότητα εἶναι ὁ μέγιστος κίνδυνος σήμερα.
.                Εἶναι συνεπῶς χρέος ὅλων τῶν Ὀρ­θοδόξων νὰ μένουμε ἀσυμβίβαστοι ἀπέναντι σὲ αὐτὲς τὶς σατανοκίνητες ψευδομορφὲς ἑνώσεως.

Σχολιάστε

Ο πάπας ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

πίσκεψη το Πάπα στν Τουρκία
κα
τ Οκουμενικ Πατριαρχεο

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: 1. Πρῶτα «στὴν Τουρκία» καὶ μετὰ «στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο». Αὐτὸ θὰ πεῖ ἀληθινός«ἀδελφός».
.                                    2.  Κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ ἐπαναληφθοῦν (καὶ θὰ ἐμβαθυνθοῦν) οἱ πρὸ ὀκταετίας ἀξιοθρήνητοι λειτουργικοὶ ἀκροβατισμοὶ καὶ οἱ θλιβερὲς οἰκουμενιστικὲς ἐπινοήσεις: ὄχι «συμπροσευχή» (!) ἀλλὰ ἀπὸ κοινοῦ προσευχητικὴ παράσταση! Τὸ ὅτι ἡ “εἰκόνα” καὶ τὸ “σκηνικὸ ἑνότητος” θὰ “παίξει” καὶ θὰ μείνει ἡ ἐντύπωση, αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ μὰ καμιὰ σχέση μὲ τὸ ἐσωτερικὸ περιεχόμενο τῶν ἱ. Κανόνων καὶ τὴν ὀρθόδοξο αὐτοσυνειδησία ποὺ θέλουν αὐτοὶ νὰ προστατεύσουν.

.              Ὁ πάπας Φραγκίσκος θὰ μεταβεῖ ἀπὸ τὶς 28 ὣς τὶς 30 Νοεμβρίου στὴν Ἄγκυρα καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ Τούρκους ἀξιωματούχους καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀνακοίνωσε σήμερα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ Φεντερίκο Λομπάρντι.
.               Τὸ Γαλλικὸ (AFP) καὶ τὸ Γερμανικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (DPA) μεταδίδουν ὅτι τὴν Παρασκευὴ 28 Νοεμβρίου ὁ πάπας θὰ φθάσει στὴν Ἄγκυρα γιὰ τὸ ἐπισημότερο τμῆμα τοῦ ταξιδιοῦ του: συναντήσεις μὲ τοὺς κύριους πολιτικοὺς ἀξιωματούχους τῆς χώρας καὶ ἐπίσκεψη στὸ μαυσωλεῖο τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ κράτους Μουσταφᾶ Κεμάλ.
.               Τὸ Σάββατο στὴν Κωνσταντινούπολη θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ μουσεῖο τῆς Ἁγίας Σοφίας, μετὰ τὸ Μπλὲ Τζαμί, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2006 καὶ ὁ πάπας Βενέδικτος 16ος. Ὁ Φραγκίσκος θὰ χοροστατήσει στὴ συνέχεια λειτουργίας στὸν καθολικὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Κωνσταντινούπολης.
.               Θὰ συναντηθεῖ ἐπίσης γιὰ μία οἰκουμενικὴ προσευχὴ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, μὲ τὸν ὁποῖο διατηρεῖ πολὺ φιλικὲς σχέσεις. Τὴν Κυριακή, ὁ πάπας Φραγκίσκος θὰ ἑορτάσει τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ στὴ συνέχεια θὰ ὑπογράψει μαζί του μία κοινὴ δήλωση.
.               Πολὺ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας πρόκειται νὰ ληφθοῦν στὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς, καθὼς ἡ Τουρκία βιώνει ἰσχυρὲς ἐντάσεις ποὺ ὀφείλονται στὶς συγκρούσεις στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία καὶ ἔχουν ἀναζωπυρώσει τὶς ἐντάσεις ἀνάμεσα στοὺς Κούρδους καὶ τοὺς Τούρκους.

 ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ mignatiou.com)

, ,

Σχολιάστε

ΓΟΡΤΥΝΟΣ: «ΕΝΙΩΣΑ ΝΤΡΟΠΗ»

ΓΟΡΤΥΝΟΣ: «ΕΝΙΩΣΑ ΝΤΡΟΠΗ»

.             Ὀργισμένα ἦταν τὰ λόγια τοῦ μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία κατὰ τὸ κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμά του. Ὁ ἴδιος σχολίασε ἰδιαίτερα ἀρνητικὰ τὶς συναντήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, στὰ Ἱεροσόλυμα.
.             Σύμφωνα μὲ τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, ὁ μητροπολίτης Γόρτυνος ἀνέφερε πὼς ἔνιωσε ντροπή, ὅταν εἶδε ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο νὰ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα καὶ καλεῖ τοὺς χριστιανοὺς σὲ προσευχὴ λέγοντας ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων, ἐνῶ ὑπογραμμίζει πὼς -σύμφωνα μὲ τὸ Πηδάλιο- συμπροσευχὴ κληρικοῦ μὲ παπικοὺς ἐπισύρει ποινὴ καθαιρέσεως.
.             Κάλεσε δὲὅποιον διαφωνεῖ νὰ τοῦ «ἀποδείξει ἀπὸ τὰ ἱερὰ κείμενα -γιατί ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κείμενα- ὅτι ἡ πίστη τῶν παπικῶν δὲν εἶναι αἱρετική, ἀλλὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν πίστη τῶν Πατέρων μας» -καὶ τότε «ἐγὼ θὰ ἀνακαλέσω ζητώντας μάλιστα καὶ συγγνώμη».

 

ΠΗΓΗ: prisonplanet.gr

 

 

, , ,

Σχολιάστε

H ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

H ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

Τῆς ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
ἀρ. τ. 1917 (02.03.2012)

.          Διαστάσεις πνευματικῆς καταιγίδας προσλαμβάνει πλέον τό ἀντικανονικό, ἀντιπατερικό καί ἀνορθόδοξο φαινόμενο τῶν συμπροσευχῶν, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Ὁ Ἀντίχριστος προετοιμάζει τόν ἐρχομό του καί συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του. Σχεδόν οἱ πάντες ἔχουν ὑποκύψει εἰς τά κελεύσματά του, πού ἔχουν ὡς στόχο νά προσβάλουν, νά διώξουν καί εἰ δυνατόν, νά ἀφανίσουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἡ μόνη ἐλπίδα σωτηρίας γιά τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί ἡ μόνη δύναμη, πού δέν πρόκειται νά νικηθῆ καί νά προσκυνήση τόν Ἑωσφόρο, ἀφοῦ «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιϛ´ 18)…
.          Ὁ φθονερός καί ἀρχέκακος ὄφις, ὁ δόλιος καί πανοῦργος, ἀφοῦ ἀπέτυχε διά τῶν αἰώνων εἴτε μέ τούς ἐσωτερικούς διωγμούς εἴτε με τήν ἐσωτερική διάβρωση τῶν αἱρέσεων και τῆς πλάνης νά διαλύση τήν Ἐκκλησία, χρησιμοποιεῖ τώρα, ἴσως τό ἔσχατο ὅπλο, τήν ἀγάπη, τό κατ᾽ ἐξοχήν γνώρισμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί φορώντας τήν μάσκα, τό προσωπεῖο τοῦ ἀγαπῶντος μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τίς διαιρέσεις καί τά σχίσματα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, αἱρετικοί καί ὀρθόδοξοι, καί να ἀγαπηθοῦμε, νά ἑνωθοῦμε, νά συμπροσευχώμαστε. Θαυμᾶστε τό μέγεθος τῆς διαστροφῆς καί τῆς ὑποκρισίας!

Δέν εἶχον ἀγάπην ὁ Χριστός, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες;

.          Ἐμφανίζεται ἔτσι ὡς ἀνώτερος ἠθικώτερος, ἁγιώτερος, καλύτερος τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι με αὐστηρότητα ὡμίλησαν ἐναντίον ὅσων διαστρέφουν τήν Ἀλήθεια, διότι ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια, εἶναι ψευτοαγάπη, ἐπειδή ἀποκρύπτει ἀπ᾽ τούς ἀνθρώπους τόν δρόμο καί τά μέσα τῆς σωτηρίας τους, τούς στερεῖ τήν αἰώνια ζωή, πού ἀσφαλῶς δέν τό κάνει, ὅποιος ἀγαπᾶ. Ὅποιος ἀγαπᾶ ἀληθινά και ὄχι ψεύτικα λέγει στούς συνανθρώπους του ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας ὡς καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πού συνεχίζει τό σωτηριῶδες ἔργο του. Ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες καί ὅλες οἱ ἄλλες αἱρέσεις ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στό σκοτάδι τῆς ἀπωλείας. Ἀρκεῖ ἀπό τό πλῆθος τῶν Εὐαγγελικῶν καί Πατερικῶν μαρτυριῶν νά παραθέσουμε ὅσα ἁπλοϊκά, ἀλλά πολύ δυνατά καί ἀληθινά λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στίς Διδαχές του, πού θυμίζουν την ἁπλοϊκότητα τοῦ Εὐαγγελίου: «Ἐγώ ἐδιάβασα καί περί ἱερέων καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν και ἀθέων· τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα· ὅλαι αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστι τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία, το νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέλος· νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος». Δέν εἶχε λοιπόν ἀγάπη ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού χαρακτηρίζει ὡς ἀξιολύπητους ὅλους τούς ἄλλους, τῶν θρησκειῶν καί τῶν αἱρέσεων, πού περιπατοῦν εἰς τό σκότος; Δέν εἶχε δίκαιο, ὅταν μᾶς ἐδίδασκε ἐκείνη τήν προφητική του σύσταση «Τὸν πάπα νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία».

Τώρα τό σκότος τῶν αἱρέσεων εἶναι φῶς. Ἀκόμη καί πατριάρχαι συμπροσεύχονται μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.

.          Δυστυχῶς τώρα, μολονότι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τιμᾶται ὡς ἅγιος, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι Ἅγιοι, πού ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, ἡ διδασκαλία τους περί τοῦ ὅτι οἱ ἄλλες θρησκεῖες καί οἱ αἱρέσεις, ὁδηγοῦν στό σκότος και στήν ἀπώλεια δέν ἰσχύουν. Φῶς καί ἐλπίδα σωτηρίας ὑπάρχουν σε ὅλες τίς θρησκεῖες καί ὅλες τις αἱρέσεις· ὁ Θεός θά τούς σώση ὅλους, γι᾽ αὐτό καί τίποτε δέν μᾶς ἐμποδίζει νά προσευχώμαστε ὅλοι μαζί. Οἱ ἱεροί κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές εἶναι ξεπερασμένοι, ζοῦμε τώρα σέ ἄλλη ἐποχή, τήν μεταπατερική, κατά τήν βλάσφημη θεωρία τῆς Ἀκαδημίας αἱρετικῶν σπουδῶν τοῦ Βόλου. Αὐτή τήν ἄποψη διετύπωσε σέ νεανική του μελέτη για τούς ἱερούς κανόνες ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί τήν ἐφαρμόζει «ἀγαλλομένῃ ψυχῇ» περισσότερο ἀπό τούς προκατόχους του Ἀθηναγόρα καί Δημήτριο. Ποιός θά ξεχάση τήν βλάσφημη ὑποδοχή τοῦ πάπα Βενέδικτου στό Φανάρι τό 2006, ὅπου καταπατώντας σύνολη τήν Ἀποστολική καί Πατερική Παράδοση, και τήν νεώτερη σύσταση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ «τόν πάπαν νά καταρᾶσθε», ἐξύμνησαν καί εὐλόγησαν τόν πάπα μέ τόν Χριστολογικό ὕμνο «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» τόν ἐθυμίασαν δύο διάκονοι Ὀρθόδοξοι, τοῦ ἔψαλαν ἀπολυτίκια συντεθέντα ἀπό ὑμνογράφο Ἁγιορείτη, ἀνάξιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὑβριστή τῶν ἀναιρεθέντων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἀπό τόν λατινόφρονα πατριάρχη Βέκκο, τόν εἰσήγαγαν μέσα εἰς τόν ναό ἐνδεδυμένον μέ ἄμφια καί καθήμενον ἐπί θρόνου, τόν ἠσπάσθησαν ὡς κανονικό και ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο καί τοῦ ἐπέτρεψαν νά εὐλογήση τό ὀρθόδοξο ποίμνιο;
.         Τό βλάσφημο αὐτό καί κακό παράδειγμα τοῦ Φαναρίου ἐξαπλώνεται σιγά σιγά στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης καί τηρεῖται, ἰδιαίτερα στήν Ὀρθόδοξη Διασπορά ἀπό πολλούς «ὀρθοδόξους» ἐπισκόπους καί ἄλλους κληρικούς. Τί κρῖμα πού ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπέρμαχος καί μητέρα τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων καί τῶν ἱερῶν κανόνων, γίνεται τώρα καταστροφεύς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως!

Ἀπό τήν Διασποράν εἰς τάς τοπικάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας

.          Ἡ λοιμικὴ αὐτή νόσος τῆς περιφρονήσεως τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῆς ἐξομοιώσεως τῶν αἱρέσεων μέ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἀπό τήν Διασπορά περνάει καί στίς τυπικές δικαιοδοσίες τῶν αὐτοκεφάλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπου παρατηρεῖ κανείς μέ λύπη νά ἐνισχύεται ἡ μόδα τῶν συμπροσευχῶν. Τό εὐχάριστο μέχρι τώρα ἦταν ὅτι, στίς συμπροσευχές αὐτές ἔπαιρναν μέρος χαμηλόβαθμοι κληρικοί, ἐλάχιστες φορές ἐπίσκοποι καί περισσότερο λαϊκοί, ὅπως συνέβαινε κάθε χρόνο στήν Θεσσαλονίκη τήν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου, καί συνέβη καί ἐφέτος μέ τήν συμμετοχή καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἄν δέν κάνουμε λάθος, μέχρι τώρα, οὐδείς ἀρχηγός αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἀκολούθησε τό κακό παράδειγμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἐφέτος τά δευτερεῖα ἐπῆρε ὁ πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ὁ ὁποῖος παρουσιάσθηκε σέ ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, συμπροσευχόμενος μέ ἑτεροδόξους. Ἄς ἐλπίσουμε νά μή τριτώση τό κακό καί νά σταματήση ἐδῶ, μολονότι λόγῳ τῆς ἀσθενοῦς ἀντιστάσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐξαπλώνεται μέ ταχύτητα.

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδος δέν ἀκολουθοῦν τό Φανάρι εἰς τάς συμπροσευχάς

.          Ἀπὸ τήν πρώην παραδοσιακή Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχουμε εὐτυχῶς, δείγματα συμπροσευχομένων ἐπισκόπων στίς ἐπαρχίες τους, ὅπου φοβοῦνται τό παραδοσιακό πλήρωμα, τό ὁποῖο ὅπως ἐδήλωσαν κάποιοι ἐξ αὐτῶν, προσπαθοῦν νά τό ἐκσυγχρονίσουν, νά τοῦ ἀλλάξουν μέ τόν καιρό τήν πίστη, ὥστε νά μή ἀντιδρᾶ στίς οἰκουμενιστικές τους ἀποστασίες.Ὑπάρχουν βέβαια καί ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εὐθαρσῶς και ἀξιεπαίνως δηλώνουν ὅτι οἱ συμπροσευχές ἀπαγορεύονται ἀπό τήν Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό καλά μερικοί ὑψηλόβαθμοι κληρικοί, ἀλλά καί καθηγηταί τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν φθεγγόμενοι ὄχι ἀπό τον νοῦ τους, πού στοιχειωδῶς ξέρει τήν ἀλφαβῆτα καί διαβάζει διά τῶν ὑγιῶν ὀφθαλμῶν τούς ἱερούς κανόνες, ἀλλά ἀπό κοιλίας, ἀπό ὑλικῶν καί χαμερπῶν κινήτρων και συμφερόντων, πώς δῆθεν τό μόνο εἶδος συμπροσευχῆς, πού ἀπαγορεύεται εἶναι τό συλλείτουργο, τό κοινό ποτήριο. Διδάσκουν Κανονικό Δίκαιο και Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί ξέχασαν τήν γραμματική καί τό συντακτικό. Ἄς ἀκούσουν λοιπόν τόν πρό τῆς Ἱερωσύνης του καλό φιλόλογο καθηγητή, σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος ἐρωτηθείς πρό ἡμερῶν, γιατί στην βλάσφημη συμπροσευχή στόν ναό τῶν παπικῶν στή ὁδό Φράγκων, στήν Θεσσαλονίκη, δέν παρέστησαν καί ὀρθόδοξοι κληρικοί εἶπε κοφτά καί λακωνικά: «Δέν εἶναι μέσα στήν τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά συμμετέχη σέ θρησκευτικές τελετές ἤ συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους καί πολύ περισσότερο μέ ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν» Ἐνωρίτερα (Σεπτέμβριος 2011) ὁ θαρραλέος καί ὁμολογητής μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ ἀφορμή διαθρησκειακή συνάντηση μέ συμπροσευχές, πού ἔγινε στό Μόναχο, στίς ὁποῖες ἔλαβαν μέρος ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, αὐτοπροσώπως ὁ μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὀ μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ὁ μητροπολίτης Μίνσκ Φιλάρετος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ μητροπολίτης Κωνσταντίας και Ἀμμοχώστου Βασίλειος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ντρέπεται γιά τό παραδοσιακό πλήρωμα τῆς Ἑλλάδος καί θέλει νά τό ἐκσυγχρονίση (εὐτυχῶς πού ὡς τιτουλάριος δέν ἔχει ποίμνιο) καί ὁ ἐπίσκοπος Κρούγας Ἀντώνιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Διά ὅλους αὐτούς λοιπόν καί τούς σύν αὐτοῖς ἀνωτέρους καί κατωτέρους, ἐδήλωσε μεταξύ ἄλλων ὁ Πειραιῶς: «Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀποδέχωνται χριστιανοί ἐπίσκοποι συμπροσευχάς μέ τούς δαιμονιῶντας ὀπαδούς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν, τῶν ὁποίων μέντωρ, ἐμπνευστής καί ποδηγέτης εἶναι ὁ Διάβολος;…Ἡ ἀπροκάλυπτος, πασίδηλος καί αὐταπόδεικτος καταπάτησις τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ διά τούς ἀνωτέρω ὄνειδος καί πτῶσιν, πού μόνον τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου δύναται νά ἀποπλύνη, διότι μετ᾽ ἐπιγνώσεως ἀπεμπολοῦν καί περιφρονοῦν τόν λόγον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί Σωτῆρος τοῦ κόσμου. «Ὁ μή τιμῶν τόν Υἱόν οὐ τιμᾶ τόν Πατέρα τόν πέμψαντα αὐτόν» (Ἰωάν. ε´ 23).

Ὁ Μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος ἔχει τήν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά συμμετοχήν εἰς τάς συμπροσευχάς;

.          Ἀφοῦ λοιπόν κατά τούς δύο ἐπιφανεῖς ἱεράρχας τον Θεσσαλονίκης Ἄνθιμο καί τόν Πειραιῶς Σεραφείμ ἡ συμμετοχή Ὀρθοδόξων, καί μάλιστα ἐπισκόπων, σέ συμπροσευχές ἀνατρέπει τήν τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας και ἀποτελεῖ ἀπροκάλυπτη καταπάτηση τῶν ἱερῶν Κανόνων, θά εὑρεθῆ κάποιος ἱεράρχης, συνοδικός ἤ μή, νά καταγγείλη τόν Οἰκουμενιστή μητροπολίτη Ἀχαΐας στήν Σύνοδο, γιά νά λάβη τά ἁρμόζοντα στήν περίπτωση μέτρα, πρός ἀτακτοῦντας καί παραβαίνοντας τους ἱερούς Κανόνας ἀρχιερεῖς, ὥστε νά μάθη ὅτι ὄχι μόνο τό ποίμνιο, ἀλλά καί οἱ ποιμένες στήν Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι παραδοσιακοί καί νά γλυτώσουμε ἀπό τό σκότος τοῦ ἐκσυχρονισμοῦ του;
.          Ἐγκρίνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τίς συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους και ἑτεροθρήσκους;

ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΒΕΛ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ (Ὁ πάπας, προορισµένος νὰ ὑπηρετήσει τὸν Ἀντίχριστο)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΒΕΛ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2040, 01.03.2012)

Στοιχειοθεσία : «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.            Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἄλλοτε ἡµέρα θριάµβου …
.            Σήµερα;
.            Σήµερα… Θὰ ἀναρωτηθοῦµε µὲ τὴν γνωστὴ φράση: Quο vadis, Ὀρθοδοξία; Ποῦ πηγαίνεις σήµερα, Ὀρθοδοξία;
.            Τὴν µελαγχολικὴ αὐτὴ εἰσαγωγὴ σὲ τέτοια µέρα, ἑορταστικὴ καὶ θριαµβική, µᾶς τὴν ἐπέβαλε ἡ τελευταία οἰκουµενιστικὴ ἐκδήλωση στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας τὸν περασµένο Ὀκτώβριο.
.            Ἐκδήλωση ποὺ γιὰ µιὰ ἀκόµη φορᾶ µᾶς προκάλεσε πόνο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ περισσότερο ἴσως ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε θεωρήσαµε εὔκαιρο νὰ ποῦµε µαζὶ µἐ τὸν προφητάνακτα Δαβίδ: «Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατὶ ἀγαπᾶτε µαταιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;» (Ψαλµ. δ´ 3). Εὔκαιρο, διότι ἐκεῖ, στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας, πραγµατοποιήθηκε καὶ τὸ περασµένο ἔτος στὶς 27 Ὀκτωβρίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ πάπα, ἡ γνωστὴ ἀντίθεη θεατρικὴ παράσταση, ἡ ὀνοµαζοµένη Παγκόσµια Ἡµέρα προσευχῆς τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη.
.            Σὲ σχετικὸ σχόλιο τοῦ Περιοδικοῦ µας εἴχαµε σηµειώσει ὅτι ἡ ἐκδήλωση τοῦ 2011 «ἦταν µετρηµένη, δὲν εἶχε τὶς προκλητικὲς ἐκδηλώσεις προηγουµένων συναντήσεων. Ἀντὶ γιὰ βέβηλες συµπροσευχες προτιµήθηκε ἀτοµικὴ προσευχή, ἕνα κοινὸ γεῦµα καὶ µιὰ τελικὴ συνάντηση δέσµευσης γιὰ τὴν εἰρήνη».
.            Παρ᾽ ὅλον ὅμως αὐτὸν τὸν µετριότερο τόνο, τὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν συνάντηση εἶναι ὀρθοδόξως ἀπαράδεκτα καὶ θλιβερά. Διότι τί θλιβερότερο ὑπάρχει ἀπὸ τὸ νὰ βλέπει κανεὶς µέσα στὸν θίασο τῶν ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, Ἀρχιεπισκόπους καὶ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη; Ἀκόµη καὶ ἁπλὴ µατιὰ στὴν ὅλη ἐκδήλωση γεµίζει θλίψη τὴν ψυχή.
.            Τί ἦταν ὅμως αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση; Ὑποτίθεται ὅτι ἦταν προσευχή, συνάντηση ἐκπροσώπων τῶν θρησκειῶν γιὰ προσευχὴ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσµου. Ἀλλὰ βέβαια µόνο προσευχὴ δὲν ἦταν. Θέατρο ἦταν, πολύχρωµος θίασος πού, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ, ὑπηρέτησε τὴν καλοστηµένη παπικὴ θεατρικὴ παράσταση, µάλιστα µἐ τὸ νὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι κάποια στιγµὴ κρατώντας ἕνα ἀναµµένο καντήλι. Ἂν τὴν παράσταση αὐτὴ τὴν θεωρήσει κάποιος προσευχή, τὸ µόνο βέβαιο εἶναι πὼς θὰ συνειδητοποιήσει ὅτι εἶναι προσευχὴ βδελυκτὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ σ᾽ αὐτὸν τὸν θίασο µετεῖχαν ἀκόµη καὶ ἐκπρόσωποι θρησκειῶν βουντού, δηλαδὴ µαγείας!
.            Ἡ ἄλλη µεγάλη πρόκληση ἦταν ἡ ἴδια ἡ ὀνοµασία τῆς ἐκδηλώσεως «Προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς εἰρήνης»! Σπανίως στὴν παγκόσµια ἱστορία ἡ ὀνοµασία µιᾶς ἐκδηλώσεως ἀποτελοῦσε τόσο κραυγαλέα αὐτοδιάψευση τῆς ἴδιας τῆς ἐκδηλώσεως, ὅσο αὐτὴ τῆς Ἀσίζης τοῦ 2011. Ποιᾶς ἀλήθειας, ἀλήθεια, προσκυνητὲς ἦταν οἱ µετέχοντες στὸ θέατρο τοῦ παµπόνηρου διπλωµατικοῦ παιχνιδιοῦ τοῦ Βατικανοῦ; (Διότι περὶ διπλωµατικοῦ τεχνάσµατος πρόκειται καὶ θὰ τὸ ἀποδείξουµε αὐτὸ στὴν συνέχεια). Καὶ ποιά σχέση µὲ τὴν ἀλήθεια ἔχουν οἱ πλανεµένες δαιµονικῆς προελεύσεως ἀντιλήψεις τῶν πάσης φύσεως ψευδοθρησκειῶν; Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ κατάληξη ὅσων προσβάλλουν τὴν ἀλήθεια: νὰ αὐτοδιαψεύδονται! Μποροῦσαν νὰ ἐπιλέξουν τόσους καὶ τόσους τίτλους γιὰ τὴν ἐκδήλωσή τους. Νὰ τὴν ὀνοµάσουν: «Προσκυνητὲς τῆς φιλίας» ἢ «τῆς ἀλληλοβοηθείας καὶ τῆς κατανοήσεως» … Ὁ Θεὸς ὅμως τοὺς τύφλωσε καὶ ἔβαλαν «Προσκυνητὲς τῆς ἀληθείας. .. », ὥστε ὄχι µόνο νὰ φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ ἐγχειρήµατος, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνεται φανερὸς ὁ θεατρινίστικος χαρακτήρας του, νὰ ἀποδεικνύεται αὐτὸ ποὺ πράγµατι εἶναι: Βαβὲλ (=σύγχυση)!
.            Ναί, σύγχυση! Σύγχυση ἀντιλήψεων, σύγχυση προθέσεων, σύγχυση σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων. (βλ.σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/02/17/διάλυσε-τὴ-σύγχυσή-μας/)
.            Καὶ τώρα τὸ βασανιστικὸ ἐρώτηµα εἶναι τοῦτο: Ἔχει θέση ἡ Ὀρθοδοξία σ᾽ αὐτὴ τὴν κακόγουστη παπικὴ θεατρικὴ παράσταση;
.            Ὀφείλουµε νὰ εἴµαστε εἰλικρινεῖς. Μόνο τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νὰ προκαλεῖ ἡ συµµετοχή της. Ἀλλὰ τότε γιατί συµµετέχουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης; Μιὰ µόνη ἐξήγηση, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν θέλουµε νὰ σκεφθοῦµε κάτι χειρότερο, ἀποµένει: Συµµετέχουν γιὰ λόγους σκοπιµότητας, γιὰ νὰ µὴ χαρακτηρισθοῦν ὡς φανατικοὶ καὶ περιθωριακοὶ «φονταµενταλιστές» , ποὺ ὑποδαυλίζουν µίση θρησκευτικά.
.          Εἶναι ἐπαρκὴς αὐτὴ ἡ ἐξήγηση, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται ἡ συµµετοχή τους; Οἱ ἴδιοι ἔτσι φαίνεται ὅτι τὴν θεωροῦν. Ἐµεῖς, µὲ ὅλο τὸν σεβασµὸ πρὸς τὸ πρόσωπό τους, θὰ ἀπαντήσουµε ἀπερίφραστα: Ὄχι!
.            Μποροῦσαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν παπικὴ πρόσκληση µὲ ἄλλους τρόπους. Νὰ συντάξουν ἐπὶ παραδείγµατι ἐξηγητικὸ κείµενο σεβασµοῦ πρὸς κάθε θρησκευτικὴ ἀντίληψη καὶ νὰ ἀπευθύνουν ἔκκληση καταπαύσεως τῶν ἐχθροτήτων… ἀλλὰ στὸ θέατρο νὰ µὴ µετάσχουν.
.            Αὐτὴ θὰ ἦταν τίµια καὶ εἰλικρινὴς στάση.
.            Τίµια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ εἰλικρινὴς ἔναντι τῶν ἀνθρώπων.
.            Πολὺ περισσότερο δὲν ἔπρεπε νὰ µετάσχουν, διότι µὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις ὁ πάπας ἕνα πράγµα κυρίως ἐπιδιώκει: νὰ ἀσκεῖ στὴν πράξη πρωτεῖο ἐξουσίας.
.            Ὅσοι τυχὸν ἀµφιβάλλουν γι᾽ αὐτό, ἂς διαβάσουν τὸ παρακάτω ἀπόσπασµα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Προέδρου τοῦ Παπικοῦ Συµβουλίου γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας Καρδιναλίου Κοὺρτ Κὸχ στὸν Φρεντερὶκ Μουνιὲ (Frederic Μounier) τῆς ἐφηµερίδας «La Croix» τὴν παραµονὴ τῆς ἐκδηλώσεως στὴν Ἀσίζη:
.            «Φρ. Μουνιέ: Ὁ οἰκουµενισµὸς συνεχίζει νὰ εἶναι προτεραιότητα γιὰ τὸν σηµερινὸ πάπα;
.            Κοὺρτ Κόχ: Ἀπολύτως. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας τὸ ἐπιβεβαίωσε αὐτὸ ἅµα τῇ ἐκλογῇ του. Μποροῦµε µάλιστα νὰ ποῦµε πὼς ἐκ τῶν πραγµάτων ἀσκεῖ ἤδη ἀπὸ τώρα ἕνα εἶδος οἰκουµενικοῦ “πρωτείου”. Εἶναι πολυάριθµοι οἱ προτεστάντες, οἱ ἀγγλικανοί, οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἐπιθυµοῦν νὰ τὸν συναντήσουν, νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις µαζί του, νὰ ἐµβαθύνουν τὶς προσωπικές τους σχέσεις. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο εἶµαι πεπεισµένος πὼς ὁ πάπας Βενέδικτος Ιϛ´ ἀσκεῖ de facto, ἄτυπο φυσικά, τὸ οἰκουµενικὸ πρωτεῖο, Ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὸν διάλογο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλήθειας. Ὁ πάπας ἐπιθυµεῖ τὴν πνευµατικὴ ἐµβάθυνση τοῦ οἰκουµενισµοῦ καὶ ὄχι ἕνα εἶδος διαπραγµάτευσης νοµικοῦ τύπου, ὅπως συµβαίνει µεταξὺ ἐπιχειρήσεων» .
.            Ἰδού! Παπικοὶ σχεδιασµοὶ ξεκάθαροι.
.            Kαὶ σ᾽ αὐτοὺς ἀκριβῶς ἀποσκοποῦσαν οἱ θεατρινισµοὶ τῆς Ἀσίζης. Μέχρι πότε ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ συνεχίζουµε νὰ τοὺς ὑπηρετοῦµε; Καὶ Πατριάρχης µας, πο φυλάει Θερµοπύλες στν Πόλη, πς καταδέχεται ν κατεβαίνει π τ ψος το σταυρωµένου θρόνου του στ σάπια καθίσµατα τν παπικν σκοπιµοτήτων;
.            Τὴν ὥρα ποὺ τεκτονικὸς σεισµὸς ἀποστασίας σαρώνει ἀπ᾽ ἄκρου σ᾽ ἄκρο τὸν πλανήτη, εἶναι ἀδιανόητη ἡ συµµετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὶς ψευδώνυµες φιέστες, µέςῳ τῶν ὁποίων ὁ πάπας προωθεῖ τὴν µανιακή του ἐπιθυµία γιὰ παγκόσµια ἐξουσία.
.            δη κατάµαυρη σκι το σκοτεινο τέρατος τς κολάσεως, το ντιχρίστου, χει ρχίσει ν πέφτει βαρι πάνω στν γ. Τούτη τν ρα ο καµπάνες τς ρθοδοξίας πρεπε ν χον πένθιµα κα ο ποιµένες ν τοιµάζουν τν λα το Θεο, στε, ν παιτηθε, ν εναι τοιµος γι ναµέτρηση µ τν ατοκρατορία το κακο.
.            πάπας, προορισµένος νὰ πηρετήσει τν ντίχριστο, ἂς συνεχίσει τοὺς θεατρινισµούς του, κτίζονταις µἐ τὴν µεγαλοµανία του νέο πύργο τῆς Βαβέλ. Καὶ ἂς βαδίσει τὸν δρόµο του στὴν λεωφόρο τῶν παγκοσµιοεξουσιαστικῶν ὁραµάτων του.
.         Ἡ Ὀρθοδοξία ὅμως, ὅπως εἶπε γέρων ἐπίσκοπος, αὐτοὺς τοὺς καιροὺς ἂς ἐτοιµάζει µάρτυρες. Γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ἀνεβαίνει τὴν στενὴ καὶ τεθλιµµένη ὁδὸ «τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωὴν» (Ματθ. ζ´ 14)!

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

Διαθρησκειακὸς θίασος
Τοῦ περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
(ἀρ. τ. 496, Φεβρουάριος 2012)
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ,
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Γ. ΖΕΡΒΟΣ
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 20.01.2012

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/17/ὁ-θεὸς-τῶν-συμπροσευχῶν/

.         Eἰς μίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ καθηγηταὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Πανεπιστημίου ὤφειλον νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν τόνωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος καὶ νὰ διδάσκουν εἰς τοὺς φοιτητὰς ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι παράλληλος μὲ ἐκείνη τῶν παραμονῶν τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Φλωρεντίας διὰ τὴν ψευδοένωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν κάμνουν ὅ,τι ἠμποροῦν (ὡρισμένοι), διὰ νὰ προπαγανδίσουν τὸν Οἰκουμενισμόν…
.         Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ καθηγηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θὰ πρωταγωνιστήσουν εἰς τὰς οἰκουμενιστικὰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ πραγματοποιηθοῦν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Αἱ ἐκδηλώσεις προβλέπουν ≪οἰκουμενικὴ βραδιὰ συμπροσευχῆς τὸ Σάββατο 21η Iανουαρίου, τὴν 7η Ἀπογευματινὴ στὸν Καθολικὸ καθεδρικὸ Ναὸ Θεσσαλονίκης, τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φράγκων 19. Στὴ βραδιὰ τῆς συμπροσευχῆς θὰ συμμετάσχουν καθολικοὶ (παπικοί), ὀρθόδοξοι, ἀποστολικοὶ Ἀρμένιοι, ἀγγλικανοί, ἐνῶ κεντρικὸς ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς Καινῆς Διαθήκης, στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κ. Χαράλαμπος Ἀτμαζτίδης. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐκδήλωση, ποὺ ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς ἑβδομάδας παγκόσμιας προσευχῆς γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἑνότητα, ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ 18 ἕως 25 Ἰανουαρίου≫. (Ἐφημερὶς Ἀγγελιοφόρος τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2012).
.          Ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκην ἀρχίζουν κατὰ συνέπειαν αἱ οἰκουμενιστικαὶ συμπροσευχαὶ τοῦ 2012 καὶ ἔχουν τὴν ἐνεργὸν ὑποστήριξιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νὰ συμπεράνωμεν ὅτι οἱ φοιτηταί του, ὅταν ἐβράβευον μὲ εἰδικὸν μετάλλιον τὸν Πάπαν, ἐγνώριζον πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὴν διοίκησίν του, ἡ ὁποία διέψευδε μὲ κατηγορηματικὸν τρόπον; Ἡ συμμετοχὴ εἰς τὰς συμπροσευχὰς ἀποτελεῖ ἐνέργειαν πολὺ χειροτέραν ἀπὸ τὸ βραβεῖον εἰς τὸν Πάπαν. Διότι αὐτὸ τὸ δίδεις μίαν φορὰν καὶ τὸν ἐπιβραβεύεις διὰ τὴν ἕως σήμερον αἵρεσίν του, τὰς κακοδοξίας του καὶ τὴν διαστρέβλωσιν τοῦ Εὐαγγελικοῦ, Ἀποστολικοῦ καὶ Πατερικοῦ Λόγου. Μὲ τὰς συμπροσευχὰς συμμετέχεις εἰς τὴν αἵρεσιν, εἰς τὰς κακοδοξίας καὶ τὴν διαστρέβλωσιν τοῦ Εὐαγγελίου ἐπιχειρῶν δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νὰ διασώσης τὸ ναυάγιον τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων διὰ τοῦ Λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐκεῖ ποὺ ἀπέτυχον οἱ Παπικοὶ καὶ Οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπιχειρεῖται νὰ διατηρηθοῦν οἱ διάλογοι ἐν ζωῇ μὲ ἄλλους τρόπους. Ἡ Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ Ὀρθοδόξων μετὰ αἱρετικῶν Χριστιανῶν ἀποτελεῖ διπλὴ πρόκλησιν διὰ τὸν πιστὸν λαόν. Διότι:

1ον) αὕτη συγκαλεῖται καὶ τελεῖται εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἡ ὁποία εἶναι ἡ καρδία τῆς βορείου Ἑλλάδος καὶ εἰς αὐτὴν τὸ ἀντιοικουμενιστικὸν καὶ ἀντιπαπικὸν φρόνημα εἶναι ὑψηλότατον, ὡς καταδεικνύουν ἐκδηλώσεις τόσον εἰς τὴν Θεσσαλίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ὁλόκληρον τὴν Βόρειον Ἑλλάδα.

2ον) Ἡ συμπροσευχὴ συγκαλεῖται καὶ τελεῖται εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἤρχισε νὰ ἑορτάζη τοὺς μεγάλους ἀντιαιρετικοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς εἶναι ὁ Μέγας Ἀθανάσιος (18η Ἰανουαρίου), ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, (19η Ἰανουαρίου) ποὺ ἔπαιξε σημαντικὸν ρόλον εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Φλωρεντίας, τασσόμενος ἐναντίον τῆς ψευδοενώσεως μετὰ τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν, ὁ Μέγας Φώτιος (6η Φεβρουαρίου) κ.λπ.

.          Πότε οἱ καθηγηταὶ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου ὠργάνωσαν ἐκδηλώσεις εἰς τὸ ἀμφιθέατρον τοῦ Πανεπιστημίου ἢ ἐζήτησαν τὴν ὀργάνωσιν ἐκδηλώσεων ἐκτὸς Πανεπιστημίου, διὰ νὰ προβληθῆ τὸ ἔργον τῶν ἀντιαιρετικῶν καὶ ἀντιπαπικῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας;
.           Βεβαίως δὲν ἀναμένομεν τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ καταδικάση τὴν οἰκουμενιστικὴν συμπροσευχὴν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Διότι:

α) Πολὺ μεγάλο τμῆμα Αὐτῆς συμπορεύεται μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἀναγνωρίζει τὰς αἱρετικὰς χριστιανικὰς ≪Ἐκκλησίας≫ ὡς κανονικὰς ἐκκλησίας. β) Ἐκπρόσωπός της συμμετέχει εἰς τὰς πρωτοβουλίας τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐκπροσώπων του διὰ τὴν στερέωσιν τοῦ ≪Λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ≫ μὲ σκοπὸν νὰ διατηρηθοῦν ≪ζωντανοὶ≫ οἱ Θεολογικοὶ Διάλογοι. γ) Ἀπεδέχθη τὴν νόθευσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος καὶ τὸ κατέστησε –σχεδόν– ἰσόκυρον μὲ τὸ ἀντίστοιχον τοῦ Παπισμοῦ. δ) Συμμετέχει διὰ ἐξουσιοδοτημένων κληρικῶν ἢ Ἀρχιερέων εἰς συμπροσευχάς, τὰς ὁποίας ὀργανώνει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον: Πρῶτον ἐδίδαξε τὰς συμπροσευχὰς μὲ τὸν ≪Ἁγιώτατον Ἀδελφόν Πάπαν…≫. Εἰς δυσκόλους ἐποχὰς διὰ τὸ γένος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, οἱ καθηγηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ἀντὶ νὰ ἐνισχύουν τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ νὰ καλοῦν τὸν λαὸν εἰς τὴν τήρησιν τοῦ Εὐαγγελικοῦ καὶ Πατερικοῦ Λόγου διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς Δικαιοσύνης καὶ τοῦ Φωτός σπεύδουν εἰς συμπροσευχὰς μετὰ τῶν αἱρετικῶν. Λησμονοῦν ὅτι οἱ Παπικοὶ δὲν ἐβοήθησαν τὸ Βυζάντιον παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ πολιτικαὶ καὶ ὀρθόδοξοι ἑνωτικαὶ δυνάμεις τῆς ἐποχῆς ≪προσκυνοῦσαν≫ τὸν Πάπαν. Παραγνωρίζουν ὅτι αἱ προωθημέναι Δυνάμεις τοῦ Προτεσταντισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην ἐγονάτισαν, ἐταπείνωσαν καὶ συμπεριεφέρθησαν ἐξευτελιστικῶς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα. Ἐν μέσῳ κινδύνων (καταλύσεως τῆς Αὐτοκρατορίας) τότε προσέτρεχον εἰς τὸν Πάπαν διὰ βοήθειαν, ἐνῶ αὐτὸς εἶχε διαλύσει τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν μὲ τὴν φραγκοκρατίαν. Τὰ ἔδιδον ὅλα. Ἀκόμη καὶ τὴν ψευδοένωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα γνωστόν: Ἡ ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων.

.           Σήμερον ἡ Ἑλλάς ἔχει χρεωκοπήσει. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία σπεύδει εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ κέντρα καὶ εἰς τὴν Γερμανίαν (προτεστάνται τοῦ Λουθήρου). Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει συστρατευθῆ μὲ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν καὶ ἔχει ἀναλάβει τὸν Κοινωνικὸν ρόλον τοῦ κράτους, ὀργανώνουσα συσσίτια καὶ φροντίζουσα τοὺς ἀστέγους. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ξεπουλᾶ τὸ Ἔθνος μὲ τὴν πρώτην εὐκαιρίαν, πολεμοῦσα ταυτοχρόνως δι᾽ ἐκπροσώπων της (ἐκκλησιομάχων ὑπουργῶν) τὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀντὶ νὰ σηκώση λάβαρα διὰ τὴν ἠθικήν, χριστιανικήν, θεσμικήν, νομικήν, οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος συμπλέει μὲ τοὺς ≪σάπιους≫ καὶ προσκυνημένους πολιτικούς. Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ βιώνομεν ὅλοι: Ἡ Ἐκκλησία καθυβρίζεται, ἀποδυναμώνεται καὶ περιθωριοποιεῖται ἀπὸ τοὺς φαύλους καὶ ≪σάπιους≫ πολιτικούς, ἐνῶ ἡ Ἑλλάς καὶ οἱ Ἕλληνες χλευάζονται, ταπεινώνονται καὶ ἐξευτελίζονται ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ ἄλλα ≪ἀφεντικὰ≫ τῶν πολιτικῶν. Αἱ ἐποχαὶ ἀπὸ τὴν πρὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως περίοδον μὲ τὴν σημερινὴν εὑρίσκονται εἰς μεγάλην ἀπόστασιν μεταξύ των. Αἱ συμπεριφοραί, ὅμως, τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, τῆς πνευματικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας εἶναι δυστυχῶς, ἴδιαι.

ΠΗΓΗ κειμένου: thriskeftika.blogspot.com

,

Σχολιάστε

Ο ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ “ἀγύριστο” κεφάλι τῶν Τεχνοκρατῶν τῆς Θεολογίας συγγενεύει τροπικῶς μὲ τὸ “ἀγύριστο” κεφάλι τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως, οἱ ὁποῖοι μὲ παχειὰ λόγια, προσχήματα, ἐπαγγελίες καὶ ψευτοδικαιολογίες κατάφεραν ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες νὰ βουλιάξουν τὴν Πατρίδα.  Μετὰ δὲ τὴν πλήρη ἐπιτυχία τους ἐπεστράτευσαν τὶς “σοφώτατες” κεφαλὲς, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν Ἐργολαβία, τὸν ἔσχατο καταποντισμὸ στὴν ἄβυσσο.
.        Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Τεχνοκράτες Οἰκουμενιστές. Εἶναι ἀπὸ τὴν ἴδια στόφα. Ὁπότε ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὶς συμπροσευχές καὶ τὸν θεομίσητο συγκρητισμὸ θὰ εἶναι ἡ ἀποτυχία τῆς Ἐκκλησίας νὰ «δώσει» καὶ νὰ προσφέρει ΑΚΕΡΑΙΟ τὸν Χριστὸ στοὺς ἀνθρώπους. Σαλαμοειδῶς, λίγο-λίγο δηλ., ἀντὶ νὰ ἔχει ΚΗΡΥΞΕΙ Χριστὸν ἐληλυθότα ἐν σαρκὶ (Α´ Ἰω. δ´ 3), θὰ ἔχει συρρικνώσει τὸ αὐθεντικὸ καὶ λυτρωτικό της μήνυμα μὲ διάφορα καλοφτιαγμένα καὶ καλοσερβιρισμένα θεολογικὰ μισόλογα. Κατὰ τὰ ἄλλα ὅμως θὰ ἔχει πετύχει: Δημόσιες σχέσεις, λαμπρὲς ἐντυπώσεις, ἐπίσημες παραστάσεις, εἰρηνολογικὲς διακηρύξεις μὲ σάλτσα … ἀγάπης “ἀλὰ κρέμ”.

«Ὁ διαθρησκευτικὸς ἐμπαιγμὸς τῆς Ἀσίζης»
Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2035, 15.12.2011


Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

 .        Στὶς 28 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀσίζη καὶ ἐφέτος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πάπα ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη, 25 χρόνια μετὰ τὴν πρώτη ποὺ εἶχε γίνει στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1986. Παρόντες ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδοξίας ἦταν διάφοροι ἐκπρόσωποι ἐκ μέρους τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος.
.        Χωρὶς ἀμφιβολία ἡ ἐφετινὴ ἡμερίδα ἦταν μετρημένη, δὲν εἶχε τὶς προκλητικὲς ἐκδηλώσεις προηγουμένων συναντήσεων. Ἀντὶ γιὰ βέβηλες συμπροσευχὲς προτιμήθηκε ἀτομικὴ προσευχή, ἕνα κοινὸ γεῦμα καὶ μιὰ τελικὴ συνάντηση δεσμεύσεως γιὰ τὴν εἰρήνη. Τὸ Βατικανὸ θέλησε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ τονίσει ὅτι οἱ συμμετέχοντες θὰ προσευχηθοῦν καθένας σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσή του. Στὴν σχετικὴ προγραμματικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ ὑπογραμμίζεται ἡ ἐπιδίωξη «νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ συνάντηση στὴν Ἀσίζη νὰ γίνει ἕνα χωνευτήρι διαφορετικῶν θρησκευτικῶν ταυτοτήτων».
.        Θεωρεῖται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ὀφείλεται στὶς ἀντιλήψεις τοῦ ἴδιου τοῦ Πάπα, ποὺ λέγεται ὅτι διαφωνοῦσε μὲ τὴν προκλητικότητα τῶν συμπροσευχῶν τοῦ 1986 καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶχε ἀρνηθεῖ τότε νὰ μετάσχει.
.        Τὸ μεγάλο ζήτημα ποὺ τίθεται καὶ πάλι, παρόλο τὸν ἠπιότερο χαρακτήρα τῶν ἐφετινῶν ἐκδηλώσεων, εἶναι τὸ ἂν ἔχει θέση ἡ Ὀρθοδοξία σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις. Ἀναμφιβόλως τυχὸν ἄρνησή της νὰ μετάσχει θὰ ἑρμηνευόταν ἀπὸ πολλοὺς ὡς προϊὸν φανατισμοῦ. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Δὲν ἔχουμε δικαίωμα στὸ ὄνομα τῶν «καλῶν» ἐντυπώσεων νὰ τραυματίζουμε τὴν ἀλήθειά της. Καὶ τὴν τραυματίζουμε, ὅταν μετέχουμε σὲ τέτοια συνάντηση ποὺ τὸ θέμα της, ὅπως ἀνακοινώθηκε, ἦταν: «Προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας, προσκυνητὲς τῆς εἰρήνης». Ποιᾶς ἀλήθειας προσκυνητές; Τί σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια ἔχουν ὅλες αὐτὲς οἱ πλάνες ποὺ παρελαύνουν στὴν Ἀσίζη;
.        Καὶ τὸ ἐρώτημα τίθεται τώρα ἀμείλικτο: Τὴν ἀλήθεια προσκυνοῦμε ἐκεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι; Ποιά ἀλήθεια; Δὲν τὴν ἔχουμε; Ψάχνουμε νὰ τὴν βροῦμε σὲ χώρους τόσο σκοτεινούς;
.         Καὶ δὲν πρέπει κάποτε ἐπιτέλους τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ σταματήσει νὰ μετέχει σ’ αὐτὸν τὸν ἐμπαιγμό;

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ ἔγκυροι Κανονολόγοι γνωρίζουν καλῶς ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν μιὰ ἰδιότροπη ἰσχύ: Ἰσχύουν γιὰ νὰ καταπατιοῦνται ἀπὸ τοὺς «ἀπὸ πάνω», τοὺς πρίγκηπες,  καὶ γιὰ νὰ πατιοῦνται οἱ «ἀπὸ κάτω», οἱ ὑπήκοοι.
Ἐπικουρικῶς ἐξ ἄλλου ὑποστηρίζεται πὼς τὴν ἐπικοινωνιακὴ συμμετοχὴ γιὰ χτίσιμο ἐντυπώσεων μακροπρόθεσμης χρήσεως δὲν τὴν προβλέπουν οἱ Ἱ. Κανόνες. (Καὶ συνεπῶς δὲν συνιστᾶται ἐκκλησιαστικὸ ἀδίκημα.)
Τὸ μόνο μέλημα τῶν Ἐγκύρων Κανονολόγων καὶ λοιπῶν Ἀρχόντων εἶναι οἱ παπικοὶ καὶ οἱ λοιπὲς δυνάμεις αἱρετικῶν νὰ μὴ πλησιάσουν τὸ Ἅγιο Ποτήριο. Ἂν αὐτὸ τηρηθεῖ, μποροῦν ἀκωλύτως νὰ σουλατσάρουν ΦΟΡΕΜΕΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΜΦΙΑ μέσα στὸ Ναὸ (ἀκόμη καὶ μέσα στὸ Ἅγιο Βῆμα) καὶ νὰ παίζει ἡ παράσταση καὶ νὰ μένει ἡ ἐντύπωση ὅτι «τὸ ἴδιο εἴμαστε» καὶ «οἱ μικροδιαφορὲς δὲν πρέπει νὰ μᾶς χωρίζουν» καὶ ἄλλα τέτοια πετυχημένα. (Σημειωτέον δὲ ὅτι στὸ Ἅγιον Βῆμα ἀπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ  «τῶν Κανονολόγων» ἡ εἴσοδος ὀρθοδόξως βαφτισμένων γυναικῶν. Ἰδοὺ ὁ Ἰησουιτισμός μὲ περικεφαλαία!)

Μητροπολίτης Πειραιῶς
γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ συμμετοχὴ Παπικοῦ καὶ Ἀρμενίου «κληρικῶν»
στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης στὸ Φανάρι

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6ῃ Μαΐου 2011

Πρός Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Ἰω. Γενναδίου 14
Εἰς Α Θ Η Ν Α Σ

Μακαριώτατε Δέσποτα,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

.      Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι, μετά μεγίστης συνοχῆς καρδίας καί πολλῆς ἀγάπης πρός τό Ὑμέτερον Σεπτόν πρόσωπον καί πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Σεπτούς Ἱεράρχας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, τούς συγκροτούντας τήν ΔΙΣ τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου, ὅπως ὑποβάλω Ὑμῖν ἁρμοδίως καί καθηκόντως τήν πληροῦσαν τήν καρδίαν μου πικρίαν διά τήν γνωστοποιηθεῖσαν ὑπό τῆς κρατικῆς τηλοψίας ἀδιάκριτον ἐνέργειαν πρωτιστεύοντος Πρωθιεράρχου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τῆς περί Αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, ἥτις οὐχί μόνον ἐξένισεν ἀλλά καί πολλαπλῶς ἐπίκρανεν τήν Ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου ἀλλά καί ἱκανῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων ὡς ἐκ τῶν μετ’ αὐτῶν συζητήσεων διηκριβώθη, διά τῆς ἀντικανονικῆς ἀποδοχῆς ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ κατεγνωσμένων αἱρετικῶν (Ρ/Καθολικοῦ ἱερέως καί Ἀρμενίου Διακόνου) μεθ’ ὧν οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν ἔχομεν Ἡ ἐν πλήρη ἐπισήμῳ λειτουργικῇ ἀμφιέσῃ συμμετοχή αὐτῶν ἐν πανευσήμῳ ἱερᾷ ἀκολουθίᾳ τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας ἐγείρει καί ἀνιδρύει μεῖζον κανονικόν θέμα προβλεπόμενον ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ΜΕ΄ τῶν Ἀποστόλων, ς΄, ΛΒ΄, ΛΓ΄, ΛΖ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, Θ΄ Ἁγ. Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας καί ἀναποδράστως ἐμπλέκει καί ἡμᾶς τούς κοινωνοῦντας καί μνημονεύοντας Αὐτῶν.
.      Παρέλκει νά ἀναφερθῇ ὅτι τοιαύται ἐνέργειαι προσφέρουν ἄλλοθι εἰς τούς ὑπό ἀκρίτου ζήλου ἐμφορουμένους ἀδελφούς διά πολλαπλάς εἰς βάρος τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας τρώσεις καί ἀφ’ ἑτέρου, ὅπερ τραγικώτερον, ἐνισχύουν τούς ἐν αἱρέσει καί κακοδοξίᾳ ἐμμένοντας καί ὑπό τοῦ δολίου δράκοντος ἐλαυνομένους, ἵνα θεωροῦν τήν τραγικότητα τῆς σχάσεως αὐτῶν ἐκ τοῦ ἑνός σώματος τοῦ Ἀναστάντος νικητοῦ τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν ὡς κανονικόν αὐτῶν δῆθεν δικαίωμα, μυρηκάζοντες τά σκολιά ἐφευρήματα τοῦ δαίμονος περί δῆθεν ἀοράτου Ἐκκλησίας, περί δῆθεν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, περί δῆθεν κλάδων τῆς Ἐκκλησίας, περί δῆθεν δυνατότητος δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ, περί τῆς θεωρίας τῆς περιεκτικότητος, περί τῶν δύο δῆθεν πνευμόνων, περί τῆς βαπτισματικῆς δῆθεν θεολογίας καί ἑνότητος καί τῆς νεοφανοῦς νεοπατερικῆς καί μεταπατερικῆς θεολογίας.
.      Ὡσαύτως ἡ τοιαύτη ἐν τοῖς ὕπερθεν καί διά τοῦ συνημμένου ὀπτικοῦ δίσκου ἀποδεικνυομένη καί πασίδηλος ἀντικανονική ἐνέργεια ἐνισχύει ὡς ἤδη εἴπομεν τό δαιμονικόν κοσμοείδωλον τοῦ συμπιλήματος αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν Παπισμοῦ, τόν ὁποῖον ὁ ἀρχέκακος πτερνιστής ἐδημιούργησεν διά τῆς μεταγγίσεως τοῦ ἑωσφορικοῦ του ἐγωϊσμοῦ καί τῆς ἀθέου οἰήσεως αὐτοῦ ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς κατά μίμησιν «τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφεσ. ς΄12) πολιτικῆς, θρησκευτικῆς καί οἰκονομικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Βατικανοῦ. Εἰρήσθω ἐν περιόδῳ [Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ ὀρθόν: “ἐν παρόδῳ”] ὅτι εἰς τήν πρόσφατον «ὁσιοποίησιν» ἤ ἀνακήρυξιν ὡς «μακαρίου» ὑπό τοῦ νῦν κανονικῶς ἀνυποστάτου αἱρεσιάρχου τοῦ Βατικανοῦ Βενεδίκτου ις΄, τοῦ προκατόχου του Ἰωάννου Παύλου τοῦ β΄, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου συνεκαλύφθησαν χιλιάδες εἰδεχθεστάτων ἐγκλημάτων παιδεραστίας καθ’ ἅπασαν τήν ὑφήλιον, παρέστησαν ἕν καί ἤμισυ ἑκατομμύριον ἀνθρώπων, δέκα ἕξ ἡγέται χωρῶν καί μέλη ὀγδοήκοντα ἑπτά ἐπισήμων ἀποστολῶν ἐκ χωρῶν τῆς ὑφηλίου.

Μακαριώτατε Δέσποτα,

.     Ὅθεν, πάνυ βαθυσεβάστως παρακαλῶ τήν Ὑμετέραν ἔμφρονα καί ἀδιάπτωτον καί ἐγνωσμένην διά τήν ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν Αὐτῆς Σεπτήν Μακαριότητα, ὅπως εἰς προσωπικήν ἐπαφήν μετά τοῦ πρωτιστεύοντος Πρωθιεράρχου, δι’ Ὅν προσωπικῶς τρέφω αἰσθήματα βαθυτάτης υἱϊκῆς ἀγάπης καί ἀπείρου εὐγνωμοσύνης καί ἀναγνωρίζω παντί σθένει τήν θυσιαστικήν Αὐτοῦ, ἔμπονον καί ἐναγώνιον προσπάθειαν διά τήν ἐπιβίωσιν τοῦ ἐν τῇ κανονικῇ Αὐτοῦ δικαιοδοσίᾳ λείμματος θέσητε, ἐπαναλαμβάνω, τό εἰρημένον ἐξαιρέτως σοβαρόν θέμα καί παρακαλέσητε ὅπως εἰς τό μέλλον ἀποτραποῦν τοιαῦται ἐνέργειαι διά τήν κανονικήν εὐταξίαν καί τήν διασφάλισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος καί τῆς ἀγαθῆς κοινωνίας πάντων ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ.

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετά πολλῆς ἀφοσιώσεως,
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΗΓΗ: «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» (http://thriskeftika.blogspot.com/)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Εἶναι μετὰ ἀπὸ κάτι τέτοια νὰ μὴ προκαλοῦνται …κατάγματα;

, , ,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟΝ « ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Παραλλήλως πρὸς τὴν ἐγρήγορση, χρειάζεται νὰ γίνει κατανοητὸ πὼς ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς ἐργαλεῖο τῆς Νέας Ἐποχῆς θὰ σαρώσει τὰ πάντα. Καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωὴ θὰ παραμείνει ζωντανὴ σὲ μικρὲς ἐκκλησιαστικὲς νησίδες περιθωριοποιημένες, περιφρονημένες καὶ παραδεδομένες στὴν χλεύη “δικῶν” (ὀρθοδόξων !) καὶ ξένων (ἑτεροδόξων)!

Καταιγίδα οκουμενιστικν συμπροσευχν
τοῦ Ἰωάννη Τάτση,
Θεολόγου

.       Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους 2011 καὶ κατὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο διοργανώθηκε «Ἑβδομάδα Προσευχῆς γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Ἑνότητα» ἀπὸ Παπικούς, Προτεστάντες πάσης φύσεως, Μονοφυσίτες Ἀντιχαλκηδόνιους ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν. Δὲν ἦταν ἡ πρώτη χρονιὰ ποὺ διοργανώθηκαν τέτοιες προσευχὲς σὲ πολλὲς χῶρες. Ἡ «Ἑβδομάδα Προσευχῆς γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Ἑνότητα» εἶναι καθιερωμένη ἐτήσια λατρευτικὴ ἐκδήλωση τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὅσοι μετέχουν σὲ αὐτὴν συμπροσεύχονται μὲ κάθε ἄλλο ἑτερόδοξο «χριστιανὸ» καὶ παρέχουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο ἐκκλησιαστικὴ ἀναγνώριση. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι καὶ κληρικοὶ ποὺ μετέχουν σὲ αὐτὲς τὶς συμπροσευχὲς δὲν διστάζουν νὰ καταπατήσουν ὅλους τοὺς ἱεροὺς Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχές, καλοῦν ἑτεροδόξους «ἐπισκόπους» καὶ «κληρικοὺς» σὲ Ὀρθόδοξους ναοὺς καὶ προσεύχονται μαζί τους καὶ οἱ ἴδιοι μετέχουν ἐνεργὰ στὴ λατρεία ποὺ τελεῖται στοὺς ναοὺς τῶν ἑτεροδόξων Παπικῶν, Προτεσταντῶν, Ἀγγλικανῶν καὶ ὅλων τῶν αἱρετικῶν «χριστιανῶν»….
.         Οἱ φωτογραφίες ποὺ δημοσιεύτηκαν στὸ διαδίκτυο καὶ κυρίως στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ἰστολόγιο Ἀκτίνες (aktines.blogspot.com) δείχνουν ὅτι φέτος ὑπῆρξε πραγματικὴ καταιγίδα οἰκουμενιστικῶν λατρευτικῶν συνάξεων. Οἱ φωτογραφίες ἀποκαλύπτουν ὄχι μόνο τὸ ἀπαράδεκτο γιὰ Ὀρθοδόξους κληρικοὺς γεγονὸς τῆς συμμετοχῆς σὲ συμπροσευχὲς ἀλλὰ καὶ τὰ συγκεκριμένα πρόσωπα τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων ποὺ συμμετεῖχαν σὲ αὐτές. Κάποιοι βέβαια ἐπίσκοποι εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Βελγίου ἢ τῆς Ρουμανίας, δὲν ἀναμένουν τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους σπεύδουν μὲ κάθε εὐκαιρία νὰ ἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ αὐτὲς τῶν ἀδελφῶν τους Παπικῶν, Προτεσταντῶν καὶ Ἀντιχαλκηδονίων.
.         Παραδοσιακοὶ κληρικοὶ μεγαλύτερης ἡλικίας, γνωστοὶ γιὰ τὸ κατασταλαγμένο πατερικό τους φρόνημα, δυστυχῶς, λόγῳ ἀδυναμίας προσβάσεως στὸ διαδίκτυο, ἀγνοοῦν ἐν πολλοῖς τὴν ἔκταση ποὺ ἔχει πάρει ἡ λαίλαπα τῶν οἰκουμενιστικῶν λατρευτικῶν συνάξεων. Ἐὰν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς γίνονταν θεατὲς τῶν ὅσων ἐπιτελοῦν οἱ οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι καὶ κληρικοί, πραγματικὰ θὰ ἔφριτταν. ρθόδοξοι πίσκοποι, καρδινάλιοι κα γυνακες παστόρισσες πιασμένοι χεράκι χεράκι ναπέμπουν προσευχς στ Θε ποι Θε λήθεια;) γι τν πίτευξη τς χριστιανικς νότητας. Εὔλογα διερωτᾶται κάθε πιστός: Πόσο κοντὰ βρίσκονται στὴ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τέτοιοι οἰκουμενιστὲς κληρικοὶ καὶ πόσο ἀλήθεια ἀπέχουν ἀπὸ τὴν πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ συνένωσή τους μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὴν κακοδοξία; Ἡ «χριστιανικὴ ἑνότητα» τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι ἑνότητα αἱρετικῶν κακοδοξιῶν ποὺ φέρουν μόνο τὸ ὄνομα τῶν χριστιανῶν, ἔχουν ὅμως ἀλλοιώσει τὴν ὀρθὴ (Ὀρθόδοξη) Πίστη καὶ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
.          Οἱ λαϊκοὶ θεολόγοι ἀναλάβαμε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ἔργο τῆς ἀποκάλυψης τῶν δράσεων τῶν οἰκουμενιστῶν. Ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους μας νὰ λάβουν ὅλες τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποφάσεις προκειμένου νὰ παύσει ὁ μολυσμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ θανατηφόρο μικρόβιο τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

ΠΗΓΗ: http://thriskeftika.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε