Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Στ. Λυγερός

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΡΟΗ

Γράφει ὁ Σταῦρος Λυγερὸς

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Πρῶτο Θέμα στὶς 14-2-2016

[…].             στὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικό, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐὰν κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα, τὸ μήνυμα θὰ φθάσει στοὺς ἐνδιαφερoμένους, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς θὰ ἀναζητηθοῦν ἐναλλακτικὲς ὁδοί. Ἀκόμα καὶ ὅσοι ἐγκλωβισθοῦν στὴν Ἑλλάδα θὰ ψάξουν τρόπο νὰ προχωρήσουν. Ἁρμόδιες πηγὲς μᾶς λένε πὼς ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐνεργοποιοῦνται ἐγχώρια κυκλώματα λαθροδιακινητῶν καὶ πρὸς τὰ βόρεια καὶ πρὸς τὴ θαλάσσια ὁδὸ πρὸς τὴν Ἰταλία.
.           Μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ΕΕ οὐσιαστικὰ καταβάλλει τὴν ὑστάτη προσπάθεια νὰ συρρικνώσει τὶς εἰσροὲς στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἀπὸ τὰ θαλάσσια σύνορα στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Ἐὰν ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα, θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο πὼς τὸ φράγμα θὰ τοποθετηθεῖ στὰ σύνορα Ἑλλάδας-ΠΓΔΜ. Πρὸς τὸ παρὸν ζήτημα τυπικῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴ ζώνη Σένγκεν δὲν θὰ τεθεῖ. Ἐάν, ὅμως, κλείσουν τὰ σύνορα, ἡ χώρα μας θὰ μείνει στὴν πράξη ἐκτός.
.             Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ Βερολίνο εἶχε προτείνει κοινὲς ἑλληνοτουρκικὲς περιπολίες στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο μὲ σκοπὸ τὴν καταστολὴ τῆς δράσης τῶν λαθροδιακινητῶν. Ἡ ἄρνηση τῆς Ἀθήνας, λόγῳ τῶν μονομερῶν διεκδικήσεων τῆς Ἄγκυρας “σκότωσε” ἐκείνη τὴν ἰδέα. Ἔτσι, Μέρκελ καὶ Νταβούτογλου πρότειναν ἐναλλακτικὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης.
.             Τὰ κίνητρα τῶν δύο πλευρῶν εἶναι διαφορετικά. Γιὰ τὴν καγκελάριο, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πρωτοφανὲς κλίμα ἀμφισβήτησης στὴ Γερμανία, τὸ κρίσιμο εἶναι νὰ συρρικνωθοῦν οἱ εἰσροὲς στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ σταματήσει τὸ ρεῦμα πρὸς τὴ χώρα της.
.             Ἡ Ἄγκυρα, ὅμως, ἔχει ἄλλο σκοπό. Ἐὰν ἤθελε νὰ ἐμποδίσει τὸν ἀπόπλου τῶν πλοιαρίων ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχει χωρὶς δυσκολία. Συμφώνησε ἀμέσως στὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστράτευση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης, μὲ τὴν προσδοκία νὰ τὸ ἐμπλέξει στὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ πάντως ἡ ΝΑΤΟϊκή δύναμη νὰ λειτουργήσει ἐξισορροπιστικὰ στὴ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.             Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων, ἔχουν σημειώσει στρατηγικοῦ χαρακτήρα στρατιωτικὲς νίκες στὴν περιοχὴ Χαλέπι. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις τῶν Κούρδων τῆς Συρίας. Οἱ ἔνοπλες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριὰντ ἔχουν περιέλθει σὲ φάση ἀποσύνθεσης. Ἐάν, μάλιστα, ὅπως φαίνεται, καταληφθεῖ καὶ κλείσει ὁ διάδρομος, μέσῳ τοῦ ὁποίου τροφοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν Τουρκία σὲ ἄνδρες, ὅπλα καὶ ἐφόδια, θὰ σημάνει τὸ τέλος τους.
.             Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ὁδηγοῦν σὲ κατάρρευση τὴ στρατηγικὴ τοῦ Ἐρντογὰν στὸ Συριακό. Ἐργάσθηκε γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα σουνιτικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργοῦσε σὰν προτεκτοράτο τῆς Ἄγκυρας. Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ὅμως, τὸ καθεστὼς Ἄσαντ ὄχι μόνο σταθεροποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἀνακτᾶ τὸν ἔλεγχο ὁλοένα καὶ περισσοτέρων ἐδαφῶν.
.             Ὁ ἐφιάλτης γιὰ τοὺς νεοοθωμανούς, ὅμως, εἶναι ἡ ἑδραίωση καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ κουρδικοῦ κρατικοῦ μορφώματος σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ μῆκος τῶν συνόρων της Συρίας μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν καὶ ἡ κυρίαρχη ὀργάνωση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας εἶναι οὐσιαστικὰ παρακλάδι τοῦ PKK, ὑποστηρίζεται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Κι αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἡ πιὸ ἀξιόπιστη στρατιωτικὴ δύναμη στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.
.             Ὁ Ἐρντογὰν ἔφθασε νὰ ζητήσει δημοσίως ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ διαλέξει ποιὸς θὰ εἶναι σύμμαχός της: ἡ Τουρκία ἢ οἱ Κοῦρδοι «τρομοκράτες»; Κι ὄχι μόνο αὐτό. Ἀφήνει νὰ αἰωρεῖται ἡ ἀπειλὴ πὼς ὁ τουρκικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλει στὸ συριακὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴ δημιουργία τετελεσμένων. Τὴ θέση, ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νὰ μπεῖ ἄμεσα στὸν πόλεμο, ὑποστήριξε πρὸ ἡμερῶν μὲ ἄρθρο του καὶ ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Γενὶ Σαφάκ, γνωστὸς γιὰ τοὺς στενοὺς δεσμούς του μὲ τὸν Ἐρντογάν.
.             Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀνάψει κόκκινο φῶς στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Μεντβέντεφ προειδοποίησε ὅτι ἐὰν ἐκδηλωθεῖ ἐξωτερικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία, θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ παγκόσμιο πόλεμο. Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα ἔχουν ἀντιτιθέμενα συμφέροντα στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ παρασυρθοῦν σὲ μεταξύ τους θερμὴ ἀντιπαράθεση μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
.             Τὸ περασμένο φθινόπωρο, ὁ Ἐρντογὰν εἶχε διατάξει τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ, ἐπιδιώκοντας νὰ πυροδοτήσει μία σύγκρουση ὄχι ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὸ ΝΑΤΟ. Ἤλπιζε ὅτι κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐξουδετέρωνε τὴ ρωσικὴ ἀεροπορικὴ παρουσία στὴ Συρία, λόγῳ τῆς ὁποίας οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποκτοῦν πλεονέκτημα.
.             Τότε, εἶχε ἀποτύχει νὰ παρασύρει τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κίνησή του νὰ μετατραπεῖ σὲ μπούμεραγκ. Ἡ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία ἐνισχύθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ προελαύνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι ἑδραιώνονται. Στὸν Ἐρντογὰν δὲν ἔχουν μείνει πολλὲς ἐπιλογές. Ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία εἶναι ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ δικά του μέτρα τυχοδιωκτισμός, ἂν καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ.
.             Γιὰ νὰ ἀποτρέψει ἐξελίξεις ποὺ θὰ τὴν ἔφερναν σὲ δυσχερῆ θέση, ἡ Οὐάσιγκτον κινήθηκε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴ Μόσχα γιὰ μία ἐκεχειρία. Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὴν πίεση ποὺ ὑφίστανται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ εἰδικὰ ἡ Μέρκελ ἀπὸ τὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικὸ ρεῦμα:

  • Πρῶτον, γιὰ νὰ εἰσπράξει πολλὰ δισ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ γεγονότα, σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο τὰ πάει πολὺ καλά.

  • Δεύτερον, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀνοχὴ τῆς ΕΕ στὶς ἐκκαθαρίσεις ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἐναντίον τῶν Κούρδων στὴ Νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Ἡ αἰδήμων σιωπὴ τῶν κατὰ τὰ ἄλλα εὐαίσθητων Εὐρωπαίων μιλάει ἀπὸ μόνη της.

  • Τρίτον, γιὰ νὰ ἐμπλέξει τὸ ΝΑΤΟ στὴ συριακὴ κρίση καὶ νὰ τὸ ἀντιπαραθέσει μὲ τὴ Ρωσία.

.             Αὐτὴ ἡ ἐπιδίωξη εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα δέχθηκε ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας νὰ περιπολοῦν στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ εἰδοποιοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐντοπίζουν πλοιάρια μὲ πρόσφυγες-μετανάστες ἕτοιμα νὰ ἀποπλεύσουν ἀπὸ τὸ ἄλφα ἢ τὸ βήτα λιμανάκι τῶν μικρασιατικῶν ἀκτῶν. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ τουρκικὲς ἀρχές. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, θὰ ἔρθουν σὲ δύσκολη θέση ἐὰν ἀδρανήσουν παρὰ τὶς συγκεκριμένες πληροφορίες ποὺ θὰ τοὺς δίδονται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
.             Οἱ ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας θὰ δροῦν κυρίως ἐντὸς τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση προβλέπει πὼς μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐνημερώνουν τὶς ἑλληνικὲς καὶ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐπιχειροῦν ἀντιστοίχως στὰ ἑλληνικὰ καὶ τουρκικὰ ὕδατα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μεσογειακὲς χῶρες, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δημιουργεῖται ἕνα προηγούμενο. Γενικότερα ὑπάρχει καὶ μία ἀσάφεια ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐπιχειρησιακὸ χῶρο. Ἐπειδὴ ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες, εἶναι σκόπιμο νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πὼς θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ συμφωνία, γιὰ νὰ τὴν ἀξιολογήσουμε.
.             Πρὸς τὸ παρόν, ἡ κυβέρνηση δίνει μάχη μὲ τὸν χρόνο γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμάσει τὰ κέντρα καταγραφῆς καὶ ταυτοποίησης μέχρι τὴ σύνοδο κορυφῆς αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα της γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸ σφράγισμα τῶν βόρειων συνόρων. Στὴν ΠΓΔΜ ἔχουν μεταβεῖ ἀστυνομικοὶ καὶ στρατιῶτες κυρίως ἀπὸ χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴ φύλαξη τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ διμερεῖς συμφωνίες αὐτῶν τῶν χωρῶν μὲ τὰ Σκόπια, ἀλλὰ εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ ΕΕ ὡς σύνολο.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

Advertisements

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ

Πατώντας σ δυὸ βάρκες

Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

.               Ἦταν ἐξ ἀρχῆς προφανὲς ὅτι ἡ Μέρκελ δὲν ἦρθε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ διαπραγματευθεῖ μὲ τὸν Σαμαρά. Ἡ ὅποια συνεννόηση μεταξύ τους ἔχει ἤδη γίνει. Ἦρθε γιὰ λόγους πολιτικοῦ συμβολισμοῦ καὶ βεβαίως γιὰ νὰ βελτιώσει κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν εἰκόνα τῆς Γερμανίας στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη. Τὸ πρῶτο μήνυμα τῆς καγκελαρίου εἶχε ἀποδέκτες τοὺς Ἕλληνες καὶ οὐσιαστικὰ ἦταν ἐπανάληψη τῆς πάγιας θέσης τοῦ εὐρωιερατείου: γιὰ νὰ παραμείνετε στὴν Εὐρωζώνη, πρέπει νὰ ἐφαρμόσετε τὸ Μνημόνιο καὶ τὴ βούληση νὰ ἐφαρμόσει τὸ Μνημόνιο τὴν ἔχει μόνο ἡ τρικομματικὴ κυβέρνηση. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, λοιπόν, προσέφερε πολιτικὴ στήριξη στὸν πρωθυπουργό.
.               Τὸ δεύτερο μήνυμά της εἶχε ἀποδέκτες τοὺς Γερμανοὺς καὶ εὐρύτερα τὴ βορειοευρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη: Οἱ ἄσωτοι Ἕλληνες πληρώνουν ἀκριβὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἐὰν τηρήσουν τὶς δεσμεύσεις τους, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τοὺς κρατήσουμε στὴν Εὐρωζώνη. Στὴν πραγματικότητα, ἡ Μέρκελ ἐπιχειρεῖ τώρα νὰ μαζέψει τοὺς ἀνέμους ποὺ ἡ ἴδια καὶ οἱ συνεργάτες τῆς σκόρπισαν, ὠθώντας τοὺς Γερμανοὺς νὰ κραυγάζουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πληρώνουν τοὺς ἐπιπόλαιους καὶ τεμπέληδες Ἕλληνες.
.               Τὰ ὅσα εἶπε στὴν Ἀθήνα, ὡστόσο, δὲν ἀποκαθιστοῦν τὴ ζημιὰ ποὺ ἔχει προκληθεῖ στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ὅταν ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ πὼς ἡ ἐκδίωξη ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι πολὺ πιθανή. Ἡ ρευστότητα γιὰ τὸ νομισματικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδας ἀποτρέπει τὴν πραγματοποίηση ξένων παραγωγικῶν ἐπενδύσεων. Τὰ μόνα κεφάλαια ποὺ θὰ ἔρθουν εἶναι γιὰ νὰ ἀγοράσουν σὲ τιμὲς ξεπουλήματος δημόσιες ἐπιχειρήσεις καὶ δημόσια περιουσία.
.               Ἡ ἐπίσκεψη Μέρκελ συγκέντρωσε μεγάλη δημοσιότητα, ἀλλὰ δὲν ἄλλαξε τὶς ὀρίζουσες τῆς ἑλληνικῆς κρίσης, δὲν ἀπομάκρυνε τὸ ἐνδεχόμενο κατάρρευσης. Τὴν καμπάνα δὲν χτυποῦν πιὰ μόνο ὅσοι ἐξ ἀρχῆς προειδοποιοῦσαν γιὰ τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις τῆς μονοδιάστατης λιτότητας. Τὴ χτυποῦν καὶ τὰ κατεστημένα οἰκονομικὰ ἰνστιτοῦτα ποὺ θεσμικὰ συμβουλεύουν τὸ Βερολίνο, τὴ χτυπάει καὶ τὸ ἴδιο τὸ ΔΝΤ. Χωρὶς γενναῖο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ποὺ βρίσκεται στὰ χέρια τῆς ΕΚΤ καὶ τῶν χωρῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ ταυτοχρόνως χωρὶς ἕνα πρόγραμμα ἀναπτυξιακῶν δράσεων, ἡ κατάρρευση εἶναι ἀναπόφευκτη
.               Τὸ Βερολίνο δὲν συζητάει τὸ ἐνδεχόμενο κουρέματος, γεγονὸς ποὺ βαθαίνει τὸ ρῆγμα στὸ ἐσωτερικό της τρόικας. Ἡ κυβέρνηση Σαμαρὰ παρακολουθεῖ περισσότερο ὡς θεατὴς παρὰ ὡς «παίκτης» μία διελκυστίνδα, τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ὁποίας πληρώνει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ προσπάθεια τοῦ εὐρωιερατείου νὰ διαχωρίσει τεχνητὰ τὴν ἑλληνικὴ κρίση ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ εὐρὼ μπορεῖ προπαγανδιστικὰ νὰ λειτούργησε, ἀλλὰ πιὰ ἀποδομεῖται ἀπὸ τὰ γεγονότα. Ἡ ἑλληνικὴ κρίση ἦταν ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, ὄχι τὸ παγόβουνο. Τὸ παγόβουνο εἶναι ἡ κρίση τοῦ εὐρώ.
.               Ἡ στάση τοῦ Βερολίνου ἀποπνέει οἰκονομικὸ ἐθνικισμό. Θέλει καὶ τὸν σκύλο χορτάτο καὶ τὴν πίτα ὁλάκερη. Προωθεῖ συνταγὲς ποὺ τὸ συμφέρουν, ἀλλὰ εἶναι ἀλυσιτελεῖς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἐγκλωβίζει τὴν εὐρωπαϊκὴ περιφέρεια, ἀφήνει καὶ ἔκθετη τὴν Εὐρωζώνη στὶς ἀντιφάσεις της καὶ σὲ ἐντεινόμενες κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες αὐξάνουν συνεχῶς τὸ κόστος ἐπίλυσης τῆς κρίσης.
.               Γιὰ πόσο, ἄραγε, οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι θὰ ἀνέχονται ἡ Γερμανία νὰ πατάει σὲ δύο βάρκες;

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατραπεῖ σὲ πειραματόζωο. Ἐδῶ δοκιμάζεται ἡ συνταγὴ ποὺ προορίζεται νὰ ἐφαρμοστεῖ ἀρχικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ περιφέρεια καὶ ἀργότερα καὶ στὸν εὐρωπαϊκὸ πυρήνα».

Τὸ πείραμα καὶ τὸ πειραματόζωο

 Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

.              Ἡ κρίση τῆς Εὐρωζώνης μπορεῖ νὰ συνδέεται μὲ τὴν ἀρχιτεκτονική της, ἀλλὰ ἐγγράφεται στὸ εὐρύτερο πλαίσιο ὄχι μόνο τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀλλὰ καὶ τῶν τεκτονικῶν ἀλλαγῶν στὸν διεθνῆ καταμερισμὸ ἐργασίας, λόγῳ τῆς παγκοσμιοποίησης. Οἱ δυτικὲς πολιτικὲς ἐλὶτ τὴν δρομολόγησαν, ἐπειδὴ εἶναι τόσο διαπλεκόμενες μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τῶν χωρῶν τους ποὺ ἔχουν τὴν τάση νὰ ταυτίζουν τὰ συμφέροντα αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν μὲ τὰ συμφέροντα τῶν κρατῶν.
.              Αὐτό, ὡστόσο, δὲν ἰσχύει. Λόγῳ χαμηλότερου κόστους ἐργασίας, οἱ «δυτικὲς» πολυεθνικὲς ἔχουν μεταφέρει παραγωγικὲς δραστηριότητές τους ἐκτὸς Δύσης. Ἔχουν, δηλαδή, στερήσει θέσεις ἐργασίας ἀπὸ τὶς δυτικὲς κοινωνίες καὶ κατ’ ἐπέκταση ἔσοδα ἀπὸ τὰ δυτικὰ κράτη.
.              Ἀπὸ κυρίως παραγωγός, ἡ Δύση ἔχει σταδιακὰ μετατραπεῖ σὲ κυρίως καταναλωτή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διολισθαίνει σὲ παρακμή. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ σημερινὴ κρίση ἔχει καὶ μόνιμα χαρακτηριστικά. Ὅταν ἰσχύουν τόσο μεγάλες διαφορὲς σὲ μισθούς, ἐργασιακὲς σχέσεις καὶ συνθῆκες ἐργασίας, τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο μετατρέπεται σὲ ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό. Αὐτὸ ἰσχύει περισσότερο γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία δὲν διαθέτει τὰ ὄπλα ποὺ διαθέτουν οἱ ΗΠΑ, ὡς πολιτικοστρατιωτικὴ ὑπερδύναμη.
.              Τὰ ὑψηλὰ κέρδη τῶν πολυεθνικῶν μόνο ἐν μέρει ἐπιστρέφουν στὴν Δύση καὶ κυρίως ὡς δανεικά. Ὡς ἐκ τούτου, δὲν μποροῦν νὰ συντηρήσουν ἐπὶ μακρὸν τὸ ἐπίπεδο εὐημερίας τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, ποὺ ἀποτελεῖ κορυφαία κατάκτηση στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, τὸ πρόβλημα τῆς ἐνδοευρωπαϊκῆς κατανομῆς τῶν πόρων θὰ ὀξύνεται. Ἡ πανάκριβη διάσωση τῶν τραπεζῶν ἐκτόξευσε τὰ ἐλλείμματα καὶ αὔξησε τὸ χρέος τῶν χωρῶν-μελῶν. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, τὸ κόστος τῆς διάσωσης ἦταν τὸ νερὸ ποὺ ξεχείλισε ἕνα ποτήρι τὸ ὁποῖο -ἀνάλογα μὲ τὴ χώρα- ἦταν ἀπὸ μισογεμάτο ἕως γεμάτο. Οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶχαν ἐδῶ καὶ χρόνια ἀρχίσει νὰ συσσωρεύουν χρέη, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διεθνὴς οἰκονομία διήνυε περίοδο παχιῶν ἀγελάδων.
.              Σὲ αὐτὸ συνέβαλε καὶ ὁ φορολογικὸς ἀνταγωνισμὸς ποὺ ἐπέφερε μείωση τῶν κρατικῶν ἐσόδων. Γιὰ νὰ συντηρήσουν οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις στοιχειωδῶς τὸ μέσο βιωτικὸ ἐπίπεδο καὶ τὶς κοινωνικὲς ὑποδομές, κατέφυγαν στὸν δανεισμό, παρασυρόμενες καὶ ἀπὸ τὰ πολὺ χαμηλὰ ἐπιτόκια. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὰ δημόσια χρέη νὰ ἀκολουθήσουν ἀνοδικὴ τροχιά.
.              Ἡ ἀπάντηση τῶν ἰθυνουσῶν ἐλὶτ εἶναι ἡ λιτότητα, μὲ τὸ γνωστὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ δυτικὲς κοινωνίες ζοῦν πάνω ἀπὸ τὶς δυνατότητές τους. Στὸ σημεῖο ποὺ ἔχουν φθάσει τὰ πράγματα, τὸ ἐπιχείρημα δὲν εἶναι ἀβάσιμο, ἀλλά, ὅπως πάντα, τ μεγάλα ψέματα χρησιμοποιον σν χημα μισς λήθειες. Δὲν λένε ὅτι ἡ διολίσθηση τῶν δυτικῶν οἰκονομιῶν στὴν παρακμὴ ἦταν ἀποτέλεσμα πολιτικῆς ἐπιλογῆς τῶν ἐλὶτ καὶ ὄχι φυσικὸ φαινόμενο.
.              Λόγῳ τῶν δεδομένων παθογeνειών μας, ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατραπεῖ σὲ πειραματόζωο. Ἐδῶ δοκιμάζεται ἡ συνταγὴ ποὺ προορίζεται νὰ ἐφαρμοστεῖ ἀρχικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ περιφέρεια καὶ ἀργότερα καὶ στὸν εὐρωπαϊκὸ πυρήνα. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι ἐὰν οἱ εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες θὰ ἀποδεχθοῦν ὄχι ἁπλῶς κάποιες ἀναγκαῖες περικοπές, ἀλλὰ τὴν μεθοδευόμενη ποιοτικὴ ὑποβάθμιση τοῦ βιωτικοῦ τους ἐπιπέδου.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΥΦΕΣΕΩΣ «Ὁ κόμπος πλησιάζει στὸ χτένι».

Στν φαλο κύκλο τς ὑφέσεως
Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἁπλὸς καὶ «ἀνειδίκευτος» (περὶ τὰ οἰκονομικὰ) πολίτης βλέπει τὴν κατάσταση καὶ ἀντιλαμβάνεται, νιώθει στὸ πετσί του ὅτι ἡ «συνταγὴ» δὲν “βγαίνει”, δὲν ἀποδίδει. Τὸ ἀδιέξοδο ἐπιτείνεται. Ἡ κατωτέρω παρουσίαση τοῦ ἐγκρίτου δημοσιογράφου εἶναι ἀφοπλιστική: «Ἡ δυναμικὴ τῆς κατάρρευσης δν θὰ νασχεθεῖ», «ἡ χρεωκοπία χει δη συντελεσθεῖ». Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι : Θὰ μπορέσουν ἆραγε οἰ Δανειστὲς μὲ τέτοια «συνταγὴ» νὰ πάρουν πίσω τὰ λεφτά τους ἀπὸ ἕνα ὀφειλέτη ἐξαθλιωμένο;

.               Ἡ συνεχιζόμενη συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας δὲν προκαλεῖ μόνο κοινωνικὰ ἐρείπια. Προκαλεῖ καὶ ποικίλες παρενέργειες στὸ στενὰ οἰκονομικὸ πεδίο: Πρῶτον, ἐκτροχιάζει τὸ πρόγραμμα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς. Δεύτερον, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ρυθμοῦ αὔξησης τῶν ἐπισφαλειῶν, ἀπειλεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
.               αξηση τν φόρων σ συνθκες μεγάλης φεσης δν λύνει τ πρόβλημα τν δημοσίων σόδων. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἡ μείωση τοῦ ὄγκου συναλλαγῶν μειώνει καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴ σχετικὴ φορολογία. Εἶναι πιὰ καὶ ἡ δυναμία νς αξανόμενου ποσοστο φορολογουμένων ν πληρώσουν. Μ τ εσοδήματά τους νὰ χουν κατρακυλήσει κα μ τς φορολογικς ποχρεώσεις τους νὰ χουν αξηθε κατακόρυφα, τ μικρομεσαα στρώματα βρίσκονται στ μέγγενη.
.               Αὐτὸ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους, ἀλλὰ καὶ γιὰ μικροεπιχειρηματίες καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, οἱ ὁποῖοι κατὰ κανόνα πλήρωναν πολὺ λιγότερους φόρους ἀπὸ ὅσους ἀντιστοιχοῦσαν στὰ πραγματικὰ εἰσοδήματά τους. Τὰ ὀφέλη αὐτῶν τῶν στρωμάτων ἀπὸ τὴ συστηματικὴ καὶ πολύχρονη φοροδιαφυγή, ὡστόσο, κατὰ κανόνα ἔχουν ἐπενδυθεῖ κυρίως σὲ ἀκίνητα καὶ παραλλήλως ἔχουν χρηματοδοτήσει ἕνα ὑψηλότερο βιοτικὸ ἐπίπεδο. Ἕνα μικρὸ μέρος εἶναι ἀποταμιευμένο.
.               Ἀνεξαρτήτως τῆς ἠθικῆς πτυχῆς, οὔτε καὶ αὐτὰ τὰ στρώματα εἶναι πάντα σὲ θέση νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ αὐξημένα φορολογικὰ βάρη. Συχνά, ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ ρευστοποιήσουν ἀκίνητη περιουσία. Ὅποιος, ὅμως, ἐπείγεται νὰ πωλήσει, ἐὰν βρεῖ ἀγοραστή, θὰ βρεῖ σὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή.
.               Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀντικειμενικὲς φοροδοτικὲς ἱκανότητες εἶναι καὶ ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση. Ἡ διάψευση τῆς ἐλπίδας γιὰ διέξοδο ἀπὸ τὴν κρίση αὐξάνει συνεχῶς τὸν ἀριθμὸ ὅσων πιστεύουν ὅτι τὰ χειρότερα εἶναι μπροστά. Ἡ διάχυτη αὐτὴ ἐκτίμηση ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ καὶ τὴ συμπεριφορὰ ἐκείνων ποὺ ἀκόμα μποροῦν νὰ σηκώσουν τὰ φορολογικὰ βάρη τους.
.               Ἡ σκοτεινὴ προοπτική, ὅμως, ὠθεῖ ἀρκετοὺς νὰ μὴν πληρώνουν μὲ σκοπὸ νὰ διατηρήσουν ἕνα χρηματικὸ πόθεμα σφαλείας γι τς δύσκολες μέρες ποὺ ρχονται. Ἐπίσης, μικροεπιχειρηματίες καὶ ἐπαγγελματίες, ποὺ βρίσκονται μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας, προτιμοῦν νὰ διακινδυνεύουν μὴ κόβοντας ἀποδείξεις ἢ καὶ νὰ μὴ ἀποδίδουν τὸν ΦΠΑ, ἐπειδὴ εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ κεφάλι τους ἔξω ἀπὸ τὸ νερό. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ὁλοένα καὶ περισσότερες ἐπιχειρήσεις καὶ νοικοκυριὰ δὲν ἐξυπηρετοῦν καὶ τὰ δάνειά τους, γεγονὸς ποὺ ἀποσταθεροποιεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. Μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίησή του θὰ καλύπτονταν οἱ ἀπώλειες ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ κούρεμα τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κόκκινα δάνεια. Ἔγκυρες πηγές, ὡστόσο, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ρυθμὸς διόγκωσης τῶν ἐπισφαλειῶν καθιστᾶ τοὺς μέχρι πρότινος ὑπολογισμοὺς ἕωλους.
.               βύθιση τς οκονομίας στν φαλο κύκλο τς φεσης καθιστ τν παραγωγ πρωτογενος πλεονάσματος σισύφειο ργο. σημεριν δυναμικὴ δηγε στν κατάρρευση. τρόικα, μως, πιμένει στν τήρηση τν στόχων, παρότι ατ εναι πρακτικὰ δύνατον. κόμα καν κυβέρνηση Σαμαρᾶ διωτικοποιήσει σχεδν τ πάντα, δυναμικὴ τῆς κατάρρευσης δν θὰ νασχεθε.
.               Ἡ Ἑλλάδα ἔχει εἰσέλθει σ’ ἕναν δρόμο χωρὶς ἐπιστροφή, ὁ ὁποῖος ὅμως νομιμοποιήθηκε πολιτικὰ στὶς τελευταῖες ἐκλογές. Μπορε ν μν μολογεται, λλὰ  χρεωκοπία χει δη συντελεσθε. Οἱ δανειακὲς συμβάσεις εἶναι πανάκριβη ἀγορὰ χρόνου, ἀλλὰ ὄχι λύση. Ὅλα, μάλιστα, δείχνουν ὅτι κόμπος πλησιάζει στ χτένι.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΙΤ «Ἐντυπωσιάζει ἡ εὐκολία, μὲ τὴν ὁποία οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάντια τῆς χώρας κατέφυγαν στὴν ἀγκαλιὰ τῶν ξένων κηδεμόνων κι ἀπὸ ἐκεῖ παραδίδουν μαθήματα μονοδιάστατης λιτότητας στὴν κοινωνία.

Ὁ εὐρωπαϊκὸς ἐπαρχιωτισμὸς τῶν ἐλὶτ

Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

.            Εἶναι κοινὸς τόπος πιὰ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατραπεῖ σ’ ἕνα μεταμοντέρνο εὐρωπαϊκὸ προτεκτοράτο. Ἡ οὐσιαστικὴ χρεωκοπία δὲν ἀνέδειξε μόνο τὶς ἐγκληματικὲς εὐθύνες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ἀνέδειξε καὶ τὸ σύνδρομο ἐξάρτησης συνολικὰ τῆς ἄρχουσας τάξης. ντυπωσιάζει εκολία μ τν ποία ο κυρίως πεύθυνοι γι τν κατάντια τς χώρας κατέφυγαν στν γκαλι τν ξένων κηδεμόνων κι πκε παραδίδουν μαθήματα μονοδιάστατης λιτότητας στν κοινωνία.
.            Πίσω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ κρύβεται συνήθως τὸ δίδυμό του ἰδεολογικοῦ μεταπρατισμοῦ καὶ τοῦ μετέωρου κοσμοπολιτισμοῦ. Στὴν πραγματικότητα, πρόκειται γιὰ τὴ μία ἀπὸ τὶς δύο ἐκδοχὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ. Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ δαιμονοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ εὐρύτερά της Δύσης. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πρώτη ἐκδοχή, ποὺ ἀνθεῖ στοὺς κόλπους τῶν ἰθυνουσῶν ἐλίτ, ἡ δεύτερη ἐκδοχὴ ἀνθεῖ σὲ ἀκραία ἰδεολογικοπολιτικὰ ρεύματα καὶ σὲ μᾶλλον κατώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα.
.            Τὰ δύο αὐτὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος, ἀφοῦ ὁ πολιτικοψυχολογικὸς μηχανισμὸς εἶναι ὁ ἴδιος. Μὲ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη του ἐκδοχή, ὁ εὐρωπαϊκὸς ἐπαρχιωτισμὸς ἀντανακλᾶ ἐθνικὰ πλέγματα καὶ τάσεις στρουθοκαμηλισμοῦ ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἰσότιμη συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδας στὴ διαμόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι. Κάθε χώρα-μέλος τῆς Ε.Ε. ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό της συμμετέχει στὸ ἑνοποιητικὸ ἐγχείρημα, προσκομίζοντας καὶ χι παλλοτριώνοντας τν θνική της διαιτερότητα κα τς πολιτισμικές της ποσκευές.
.            Τὸ σύνδρομο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ ἔχει πρόσθετες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὀξὺ πρόβλημα ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. συνιστᾶ ἕνα πλεονέκτημα, ἀλλὰ -πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον- δὲν ἐγγυᾶται τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια. Μὲ τὴν ἔνταξή της, ἡ Ἑλλάδα δὲν μετακόμισε ὡς διὰ μαγείας στὸν Ἀτλαντικό! Συνεχίζει μὲ τὸ ἕνα πόδι νὰ χορεύει στοὺς ρυθμοὺς τῆς -προβληματικῆς πιὰ- εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὸν ρυθμὸ τῶν παραδοσιακῶν ἐθνικῶν προκαταλήψεων τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἡ ντίφαση ατ δν ξορκίζεται μ κοινοτικ πιστοποιητικά. Καὶ οἱ δύο ὄψεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ ἔχουν τὴν τάση νὰ παρακάμπτουν -ἀπὸ διαφορετικοὺς δρόμους- αὐτὴ τὴν ἀντίφαση, ἐνῶ τὸ κρίσιμο ζητούμενο εἶναι ὁ πολιτικὸς χειρισμός της.
.            Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν αὐτά, ἡ τωρινὴ κρίση κατέδειξε ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ οὔτε τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβίωση τῶν μελῶν της. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ἑτοιμάζουν σχέδια γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ χρειασθεῖ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ ἐθνικό τους νόμισμα. Ἡ μόνη ποὺ δὲν προετοιμάζεται εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καὶ ἀπειλεῖται εὐθέως μὲ ἔξωση!
.            Ὁ ἐπαρχιωτισμὸς τῶν ἑλληνικῶν ἐλὶτ τὶς ὠθεῖ νὰ υἱοθετοῦν τὶς πολιτικὲς ποὺ ἔχουν εὐρωπαϊκὸ περιτύλιγμα, ἀκόμα κι ἂν αὐτὲς θίγουν τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία ἢ ἀκόμα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια. Στὴν πραγματικότητα, προσφέρουν πολὺ κακὲς ὑπηρεσίες στὸ ἑνοποιητικὸ ἐγχείρημα. Κι ατό, πειδ διευκολύνουν τν τάση τς Γερμανίας ν χρησιμοποιε τν Ε.Ε. σν χημα γι ν προωθήσει τ συμφέροντά της, διαφορώντας ἐὰν κατ’ ατ τν τρόπο πνίγει τος δύναμους κρίκους.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

,

Σχολιάστε

6η ΜΑΪΟΥ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΦΑΥΛΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΥΦΕΣΕΩΣ

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

[…] Παρότι αὐτὲς τὶς ἡμέρες περίσσεψε ἡ πολιτικὴ ὑποκρισία, ἔστω καὶ στρεβλὰ ἐτέθη στὸ τραπέζι τὸ ὑπαρκτὸ ζήτημα τῆς διακυβέρνησης. Ἡ κατάρρευση τοῦ κυριάρχου τὶς τελευταῖες δεκαετίες πολιτικοῦ – κομματικοῦ συστήματος δημιουργεῖ κενό. Οἱ καταστρεφόμενοι μικρομεσαῖοι δὲν ἐκτόξευσαν τὰ ποσοστὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐπειδὴ ἐκτίμησαν τὰ προγράμματά τους καὶ περιμένουν ἀπὸ αὐτὰ τὰ κόμματα νὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ ὑπέρβαση τῆς κρίσης. Τ ψήφισαν γι ν στείλουν κα στς γχώριες θύνουσες λτ κα στ ερωιερατεο τ ξ μήνυμα τι δν πάει λλο μ τ Μνημόνιο.
.         Στὴν πραγματικότητα, τ μήνυμα τς κάλπης εναι τελευταία προσπάθεια τν μικρομεσαίων στρωμάτων ν σπάσουν μ ερηνικ – θεσμικ τρόπο τν φαλο κύκλο τς βύθισης στν φεση. Ἐὰν οτε ατ καταστε δυνατόν, ο δυναμικς ντιδράσεις θ καταστον ναπόφευκτες, νδεχομένως κα μία τυφλ κοινωνικ κρηξη. […]
[…] Εἶναι ἀκριβῶς ἠ δική τους κραυγαλέα ἀποτυχία ποὺ ἔχει ρίξει τὴν Ἑλλάδα στὸν γκρεμό.

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/10/ἡ-ἔλλειψη-τίμιας-πολιτικῆς-αὐτογνω/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/11/ὑποκριτικὴ-διαστρέβλωση-καὶ-ἀμετα/

 

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (11.05.2012)
kathimerini.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ – Ἡ ἀνομολόγητη συζήτηση…

λλάδα κα Ερωζώνη – νομολόγητη συζήτηση

Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

.         Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἐλὶτ ἔχουν ἐπίγνωση ὅτι ἡ ἐκδίωξη τῆς Ἑλλάδας εἶναι κίνηση ὑψηλοῦ ρίσκου. Γι’ αὐτὸ καὶ –τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν–δεν τὴν υἱοθετοῦν. Τὸ νέο πακέτο –PSI, νέα δανειακὴ σύμβαση καὶ νέο Μνημόνιο– ἔχει ἤδη τεθεῖ στὶς ράγες καὶ τὸ μόνο ποὺ μένει νὰ ἀποδειχτεῖ εἶναι ἐὰν στὴν πορεία τοῦ χρόνου θὰ δικαιώσει τοὺς ὑποστηρικτὲς ἢ τοὺς ἐπικριτές του. Οἱ δηλώσεις Εὐρωπαίων ἀξιωματούχων γιὰ ἐκδίωξη τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη ἔχουν σταματήσει, ἀλλὰ ἀρκετοὶ ἀπ’ αὐτοὺς –καὶ πολλοὶ διαπρεπεῖς οἰκονομολόγοι– θεωροῦν ὅτι τὸ νέο πακέτο δὲν λύνει τὸ πρόβλημα.
.         Ἐὰν ἀδειάσουμε τὸ τραπέζι ἀπὸ τὶς δηλώσεις καὶ τὰ δημοσιεύματα ποὺ ἐξυπηρετοῦν προπαγανδιστικὲς σκοπιμότητες, αὐτὸ ποὺ θὰ μείνει εἶναι ἡ συζήτηση καὶ οἱ συνακόλουθες ἀντιθέσεις στοὺς κόλπους τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐλὶτ γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης ὄχι τόσο τῆς ἑλληνικῆς κρίσης, ποὺ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, ὅσο τῆς κρίσης το ερώ, πο εναι τ παγόβουνο.
.         Τὸ Βερολίνο, ποὺ ἔχει βαρύνουσα γνώμη, συνεχίζει νὰ πατάει σὲ δύο βάρκες. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ θέλει τὸ εὐρώ, ποὺ τόσο ἔχει βοηθήσει τὶς γερμανικὲς ἐξαγωγές. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, δὲν εἶναι διατεθειμένο νὰ πληρώσει τὸ τίμημα γιὰ τὴν διάσωση τῆς Εὐρωζώνης. Μία μειοψηφικὴ μερίδα τῆς γερμανικῆς ἄρχουσας τάξης θεωρεῖ ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ διακινδυνεύσει τὴν ἐπιβίωση τοῦ εὐρὼ ἀπὸ τὸ νὰ πληρώσει ἕνα λογαριασμὸ ποὺ γίνεται ὁλοένα καὶ μεγαλύτερος. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐρωτοτροποῦν μὲ τὴν ἰδέα νὰ σπρώξουν τὴν Ἑλλάδα –ἐὰν χρειαστεῖ, καὶ τὴν Πορτογαλία– ἐκτὸς εὐρώ, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἶναι «μαύρη τρύπα».
.         Οἱ κύκλοι αὐτοὶ δὲν ἀγνοοῦν ὅτι ἐὰν σπάσει ἕνας ἔστω κρίκος τῆς ἁλυσίδας, θὰ προκληθεῖ ντόμινο, ποὺ θὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν Εὐρωζώνη. Ατό, μως, τ θεωρον ποδεκτ ρίσκο, πειδ στν πραγματικότητα θεωρον πς ,τι ταν ν κερδίσει Γερμανία π τ ερ οσιαστικ τ χει κερδίσει. Δημοσίως, βεβαίως, ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν ἐκδίωξη τῆς Ἑλλάδας εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθοῦν καὶ νὰ ὁδηγήσουν σὲ σταθεροποίηση τῆς Εὐρωζώνης.
.         Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κρίση δὲν ἔχει πάψει νὰ εἶναι συστημικὸς κίνδυνος, ἔστω καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ ὅσο ἦταν τὸ 2010. Τὸ μεγάλο πρόβλημα δὲν εἶναι οἱ ἀπώλειες τῶν τραπεζῶν ἀπὸ μία στάση πληρωμῶν. Εἶναι, ἀφ᾽ ἑνός, οἱ ἐπιπτώσεις λόγῳ τῆς διαπλοκῆς τῶν τραπεζῶν καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἡ ἀντίδραση τῶν Ἀγορῶν. Ἐὰν σπάσει ὁ ἑλληνικὸς κρίκος, οἱ Ἀγορὲς θὰ ἐπιτεθοῦν στὴν Ἱσπανία, στὴν Ἰταλία καὶ στὶς ἄλλες χῶρες μὲ ὑψηλὸ χρέος, ἀνεβάζοντας ἀπότομα τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τους.
.         Κατὰ πᾶσα πιθανότητα, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα (ΕΚΤ) θὰ ἀντιδράσει, ὅπως ἔχει ἤδη ἀντιδράσει. Αὐτὴ τὴν περίοδο, τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ αὐτῶν τῶν χωρῶν συγκρατοῦνται σὲ ἀνεκτὰ ἐπίπεδα, ἐπειδὴ ἡ ΕΚΤ ἔχει διοχετεύσει στὶς εὐρωπαϊκὲς τράπεζες πολλὲς ἑκατοντάδες δισ., γιὰ νὰ μποροῦν, μὲ τὴν σειρά τους, νὰ ἀγοράζουν κρατικὰ ὁμόλογα. Τὸ ἴδιο θὰ πράξει καί, μάλιστα, σὲ μεγαλύτερη ἔκταση, ἐὰν ἐκδιωχθεῖ ἡ Ἑλλάδα. Τέτοιες νέσεις ρευστότητας εναι κανς ν μεταθέσουν χρονικ τ πρόβλημα, λλ χι ν τ πιλύσουν.
.         Στὴν πλειοψηφία τους, οἱ εὐρωπαϊκὲς ἐλὶτ ἔχουν ἐπίγνωση ὅτι ἡ ἐκδίωξη τῆς Ἑλλάδας εἶναι κίνηση ὑψηλοῦ ρίσκου. Γι’ αὐτὸ καὶ –τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν– δὲν τὴν υἱοθετοῦν, ἂν καὶ γιὰ λόγους πίεσης πρὸς τὴν Ἀθήνα χρησιμοποίησαν ἐπανειλημμένως αὐτὴ τὴν ἀπειλή. Οἱ Γερμανοὶ καὶ ὁρισμένοι σύμμαχοί τους, μάλιστα, πῆγαν ἀκόμα πιὸ μακριά: Στν προσπάθειά τους ν πεκφύγουν π τν νάγκη ν ξεκαθαρίσουν τὴν θέση τους, δν δίστασαν ν μετατρέψουν τν λλάδα σ ποδιοπομπαο τράγο κα ν πυροδοτήσουν στν κοιν γνώμη ασθήματα οκονομικο θνικισμο.
.         Ἡ στάση αὐτή, ὅμως, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐρειπίων στὴν Ἑλλάδα, ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀλλάζει τὸ κλίμα. Στὸ ἐπίπεδο τῶν κυβερνήσεων, ἡ ἀντίδραση εἶναι ἀκόμα χλωμή. Στὸ ἐπίπεδο τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, ὅμως, ἤδη ἀναπτύσσεται ἕνα κίνημα ἀλληλεγγύης, ποὺ πηγάζει κυρίως ἀπὸ τὴν δικαιολογημένη πεποίθηση ὅτι στὴν Ἑλλάδα δοκιμάζεται ἡ συνταγὴ ποὺ προορίζεται γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη. Ὁλοένα καὶ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι συνειδητοποιοῦν ὅτι τὸ σήμερα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι τὸ αὔριο τῶν κοινωνιῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς περιφέρειας καὶ πιθανὸν τὸ μεθαύριο τῶν κοινωνιῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πυρήνα.

ΠΗΓΗ: epikaira.gr

, , ,

Σχολιάστε