Ἄρθρα σημειωμένα ὡς σπόροι

ΣΩΣΤΕ… ΚΡΥΨΤΕ… ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΠΟΡΟΥΣ («Μᾶς παίρνουν καὶ τὸν τελευταῖο ἔλεγχο στὴν ἴδια μας τὴν ζωὴ»)

ΣΩΣΤΕ ΚΡΥΨΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΠΟΡΟΥΣ

.            Ἦταν ἁπλὰ θέμα χρόνου οἱ ἑλληνικὲς ντόπιες ποικιλίες σπόρων νὰ βρεθοῦν στὸ στόχαστρο τῆς ἐπίθεσης, ὅπως αὐτὴ ἐξαπολύεται μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κλεισίματος τῆς Τράπεζας Διατήρησης Γενετικοῦ Ὑλικοῦ.
.            Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γενικὰ ἡ συγκυρία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι χειρότερη γιὰ τὶς φυσικές, ντόπιες ποικιλίες σπόρων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖες μὲ κάθε τρόπο ἐπιχειρεῖται νὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ νὰ κυριαρχήσουν ὄχι ἁπλὰ τὰ ὑβρίδια ἀλλὰ οἱ γενετικὰ τροποποιημένοι σπόροι. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ μέσα σὲ μόλις 3-4 δεκαετίες οἱ φυσικὲς τροφὲς ξεχάστηκαν σχεδὸν ἐντελῶς καὶ μπῆκαν στὸ περιθώριο καὶ οἱ ἄνθρωποι πλέον τρέφονται μὲ ἐπεξεργασμένες τροφὲς γεμάτες κάθε εἴδους δηλητήρια, μὲ ἀντίστοιχο τρόπο προχωράει ραγδαία καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῶν φυσικῶν σπόρων.
.            Τὸ σχέδιο ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁλοκληρωθεῖ (5 ἑταιρεῖες ἐλέγχουν τὸ ἐμπόριο σπόρων) καὶ προωθεῖται μὲ συντονισμένη ἐκστρατεία τῶν ἑταιρειῶν βιοτεχνολογίας, τῶν διεθνῶν νεοταξικῶν ὀργανισμῶν (μὲ τὰ ὁλοκληρωτικά τους νομοθετήματα codex alimentarius, agenda 21) καὶ τῶν κυβερνήσεων πιόνια τους (μὲ νόμους ὅπως ὁ S.510 στὶς ΗΠΑ). Ἡ νέα τάξη δείχνει μία πρωτοφανῆ ἐμμονὴ νὰ ἐπιβάλει τοὺς γενετικὰ τροποποιημένους (GMO) σπόρους καὶ ὀργανισμοὺς μὲ κάθε τρόπο, σὲ σημεῖο πλέον οἱ «ἀνθρωπιστικές» της ἐπεμβάσεις νὰ γίνονται μὲ αὐτὸν ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυρίαρχους λόγους.
.            Γνωρίζουμε ὅτι στὸ Ἰρὰκ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους νόμους ποὺ πέρασε τὸ κατοχικὸ καθεστὼς ἦταν ἡ ἀπαγόρευση στοὺς ἀγρότες νὰ διατηροῦν σπόρους γιὰ νὰ ξανασπείρουν τὴν νέα σοδειά, ὅπως γινόταν γιὰ χιλιετίες. Καὶ ὅταν αὐτὸ ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Μεσοποταμίας, ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε ἡ γεωργία πρὶν 10 χιλιάδες χρόνια, τότε μία τέτοια ἐνέργεια εἶναι πολὺ περισσότερο μία ξεκάθαρη δήλωση τῆς νέας τάξης γιὰ τὸ τέλος τῆς γεωργίας καὶ τῆς τροφῆς, ὅπως τὴν ξέραμε.
.            Μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιθετικὴ καὶ παραπλανητικὴ δράση τῶν ἑταιρειῶν βιοτεχνολογίας, οἱ γενετικὰ τροποποιημένες καλλιέργειες ἔχουν τώρα ἐξαπλωθεῖ σὲ πάνω ἀπὸ 25 χῶρες, ἔναντι μόλις 3 χωρῶν (ΗΠΑ, Καναδᾶς, Ἀργεντινὴ) μέχρι πρὶν λίγα χρόνια. Χαρακτηριστικὸ καὶ τραγικὸ παράδειγμα ἡ Ἰνδία, ὅπου μέσῳ τῆς ἐξαπάτησης τῶν μικρῶν ἀγροτῶν γιὰ μεγαλύτερες σοδειές, αὐτοὶ χρεώθηκαν γιὰ νὰ ἀγοράσουν γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶχαν πολὺ χειρότερη ἀπόδοση ἀπὸ τὶς δικές τους ντόπιες ποικιλίες.
.            Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ χιλιάδες αὐτοκτονίες αὐτῶν τῶν ἀγροτῶν. Καὶ ἡ ΕΕ, τὸ ἄλλοτε «ἰσχυρὸ» προπύργιο ἐνάντια στὰ μεταλλαγμένα, τώρα φαίνεται καθαρὰ τί ρόλο ἔπαιζε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἀφοῦ μὲ συγκεκριμένα νομοθετήματα ὑποσκάπτει πλέον ἐνεργὰ τὴν σταθερὴ ἀποστροφὴ τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν ἀπέναντι στοὺς γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμούς.
.            Ἕνα ἀκόμη ὕποπτο στοιχεῖο εἶναι ὅτι οἱ ἴδιες οἱ ἑταιρεῖες ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἀπόλυτη μανία νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὰ μεταλλαγμένα, φέρονται νὰ ἔχουν χρηματοδοτήσει τὴν παγκόσμια κιβωτὸ τῶν σπόρων στὸ Σβάρμπαλντ τῆς Νορβηγίας. Γιατί ἄραγε θὰ πρέπει νὰ ταϊστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα μὲ μεταλλαγμένα, μὲ κάτι δηλαδὴ ἀφύσικο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τροφή, ἐνῶ οἱ φυσικοὶ σπόροι θὰ εἶναι ὅλοι μαζεμένοι καὶ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους;
.            Τί ἄραγε σχεδιάζουν καὶ τί διακυβεύεται μὲ τὴν τροφή μας καὶ τὴν ἐπιβίωσή μας; Ὅμως ἂς ἐπανέλθουμε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποία ἀκοῦμε συνήθως νὰ λέγεται ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ τώρα ὑφίσταται, εἶναι ἕνα μεγάλο πείραμα τῆς νέας τάξης, τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ ἀλλοῦ, ἂν πετύχει. Τίποτε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀπέχει περισσότερο ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ἀπὸ ὅσο αὐτὴ ἡ ἄποψη. Καὶ αὐτὸ γιατί στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνεται κανένα πείραμα. Στὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται ἡ δοκιμασμένη λύση σὲ πάνω ἀπὸ 30 χῶρες στὸν κόσμο μὲ συμβολικότερη περίπτωση αὐτὴν τῆς Ἀργεντινῆς. Ἂν θέλουμε νὰ σώσουμε ὅ,τι μπορεῖ νὰ σωθεῖ, ἂς μελετήσουμε προσεκτικὰ τί ἔγινε ἐκεῖ καὶ πῶς ἡ Ἀργεντινὴ ἀπὸ πλούσια καὶ αὐτάρκης χώρα βρέθηκε νὰ πεινάει, νὰ ἔχει ἰδιωτικοποιηθεῖ ὁ πλοῦτος της καὶ τὸ νερό της καὶ νὰ τρώει μεταλλαγμένα.
.            Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομιὰ τοῦ ΔΝΤ καὶ ἐκεῖ σκοπεύουν νὰ ὁδηγήσουν κι ἐμᾶς, ἂν δὲν μπλοκαριστοῦν ἀπὸ ἔξυπνες δικές μας πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη ἐμφανιστεῖ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθοῦν σὲ κάθε πλευρὰ τῆς ζωῆς μας καὶ πρώτιστα στὸν ἔλεγχο τῆς τροφῆς.
.            Ἂς μὴν γελιόμαστε ἡ τροφή μας εἶναι ἤδη σοβαρότατα ἀλλοιωμένη καὶ τὰ μεταλλαγμένα εἶναι ἤδη ἐδῶ σὲ κάποιο ποσοστό: στὶς μεταλλαγμένες ζωοτροφὲς ποὺ δίνονται στὰ ζῶα, στὴν γλυκαντικὴ οὐσία ἀσπαρτάμη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ μεταλλαγμένο βακτήριο καὶ εἶναι τοξική, καὶ ποιὸς ξέρει ποῦ ἀλλοῦ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει σήμανση καὶ ἔλεγχος. Ἡ κατάσταση εἶναι πάρα, μὰ πάρα πολὺ σοβαρὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ἢ ὄχι, τὸ πρῶτο βῆμα ἅλωσης τῆς τροφῆς μας ἔχει γίνει.
.            Ἂν αὔριο ἔκαναν τὸ τελικὸ βῆμα καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων, θὰ ὑπῆρχε ἄραγε ἡ ἀπαιτούμενη γενικὴ κατακραυγὴ καὶ ἐνεργοποίηση ἢ θὰ πέρναγε κι αὐτὸ ὅπως ὅλη ἡ μέχρι τώρα κομπίνα τοῦ ψευδοχρέους; Τὸ ζήτημα τῆς τροφῆς εἶναι κορυφαίας καὶ ζωτικῆς σημασίας καὶ δὲν συγκρίνεται μὲ κανένα ἄλλο ζήτημα, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ δῆθεν ἄλλες προτεραιότητες. Εἶναι τὸ πρωτεῦον, γιατί ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἐπιβίωση, καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν αὐτάρκεια μέσῳ τῆς βιοποικιλότητας, καὶ τὴν διατροφικὴ ἀσφάλειά μας μὲ φρέσκια, ἁγνή, φυσικὴ τροφή.
.            Ἐπίσης εἶναι τὸ πρωτεῦον, γιατί τελικὰ ἡ τροφὴ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ μυαλοῦ μας, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ μέσῳ αὐτῆς ἐπιχειροῦν καὶ καταφέρνουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ συναινέσουμε μὲ τὸ δικό τους σκεπτικὸ ἀντίληψης τῶν πραγμάτων, τὸ ὁποῖο ὅμως ἀντανακλᾶ τὰ δικά τους καὶ μόνο συμφέροντα.
.            Μὲ τὴν «πράσινη ἐπανάσταση» μᾶς ἔκαναν νὰ συναινέσουμε καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ τρῶμε θὰ περιέχει δηλητήρια (φυτοφάρμακα). Μὲ τὴν βιομηχανικὴ ἐκμετάλλευση τῶν ζώων μᾶς ἔκαναν νὰ συναινέσουμε στὴν καταπίεση τῶν ἄλλων αἰσθανόμενων ὄντων τοῦ πλανήτη καὶ ἔτσι τελικὰ καὶ ἐμᾶς τῶν ἴδιων. Τώρα μὲ τὴν «ἐπανάσταση τῆς βιοτεχνολογίας» μᾶς παραπλανοῦν νὰ συναινέσουμε, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, στὸ ἴδιο τὸ τέλος τῆς ζωῆς, πάντα μέσα ἀπὸ τὶς γνωστές, ἀπατηλὲς κενολογίες περὶ ἀσφάλειας, ἀντιμετώπισης τῆς πείνας, κλπ.
.            Μὲ ἁπλὰ λόγια λοιπόν, τὸ κεφάλαιο τῶν σπόρων εἶναι τὸ τελικὸ καὶ ἀπόλυτα θεμελιῶδες πεδίο ἀναμέτρησης, γιατί πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἕνα ἰδεολογικὸ πεδίο, ὅπου θὰ πρέπει νὰ χτυπηθεῖ μιὰ γιὰ πάντα ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα, ὅτι δηλαδὴ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς παραγωγῆς τροφῆς μποροῦν νὰ ἐπιδοθοῦν κάποιοι στὴν καταστροφὴ τοῦ οἰκοσυστήματος καὶ στὴν καταπίεση τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅλων τῶν ζώων. Ἡ τρέχουσα συγκυρία ἐπιθετικῆς προώθησης τῶν γενετικὰ τροποποιημένων σπόρων καὶ ὀργανισμῶν δὲν εἶναι οὔτε τυχαία, οὔτε οὐρανοκατέβατη, ἀλλὰ πατάει σὲ μία πολὺ γερὴ βάση: στὴν ἰδεολογικὴ χειραγώγηση τῆς ἀνθρωπότητας ὅτι εἶναι «φυσιολογικὸ» νὰ δηλητηριάζουμε αὐτὸ ποὺ θὰ φᾶμε, ὕστερα ἀπὸ τὶς 5 καὶ πλέον δεκαετίες συμβατικῆς, χημικῆς γεωργίας.
.            Ἀφοῦ ἀπέσπασαν τὴν ἀποδοχή μας στὸ πρῶτο κακό, ἀφοῦ δηλαδὴ δεχθήκαμε τὸν τρόπο παραγωγῆς τους, ὁ ὁποῖος γεμίζει τὴν τροφή μας μὲ δηλητήρια, τώρα θεωροῦν ὅτι εἶναι πλέον ἀνοιχτὸς ὁ δρόμος νὰ ἐπεκτείνουν αὐτὸ τὸ κακὸ ἐκθετικά, διατηρώντας τὰ δηλητηριώδη φυτοφάρμακα καὶ ἐπιπλέον προσθέτοντας μία κακόβουλη γενετικὴ μετάλλαξη τοῦ DNA, ἡ ὁποία δὲν θὰ συνέβαινε ΠΟΤΕ στὴν φύση. πιμένουν δηλαδ στν πόλυτη νωμαλία, ποία ποδείχθηκε τραγικ διέξοδη, μ ειφόρος κα καταστροφική, καὶ τὴν παρουσιάζουν ὡς μονόδρομο, ἐνῶ ἀποσιωποῦν μὲ κάθε τρόπο τὶς πραγματικὰ ἀειφόρες καὶ φιλικὲς μορφὲς καλλιέργειας, ὅπως ἡ περμακουλτούρα, ἡ φυσικὴ καλλιέργεια, καὶ ἡ βιολογικὴ veganic καλλιέργεια, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ μόνες ποὺ μποροῦν νὰ διασφαλίσουν αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θὰ ἀξίζει νὰ ἀποκαλεῖται τροφή.
.            Τὸ τελευταῖο ὕπουλο ἐπιχείρημά τους εἶναι αὐτὸ τῆς δῆθεν «συνύπαρξης» τῶν μεταλλαγμένων καὶ φυσικῶν σπόρων. Ὅμως, ὅπως πολὺ εὔστοχα εἶπε κάποιος, «δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρχει ἡ ἐγκυμοσύνη μὲ τὴν παρθενία», καὶ ο μεταλλαγμένοι σπόροι θ λλοιώσουν κα θ ξαφανίσουν τος φυσικος σπόρους, μ ποτέλεσμα ν χαθε βιοποικιλότητα.
.            Κι ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα ξαναγίνονται, καὶ τὰ ψευδοχρέη π.χ. διαγράφονται, ἡ βιοποικιλότητα ποὺ θὰ χαθεῖ, δὲν ἐπανέρχεται.  ν μς πάρουν τος σπόρους, μς παίρνουν κα τν τελευταο λεγχο στν δια μας τν ζω κα τότε θ μιλμε γι τν πλήρη μετάλλαξή μας, σ να λλο, πόλυτα διαχειρίσιμο κα ναλώσιμο εδος, ρμαιο στ κακόβουλα σχέδια τς νέας τάξης.῝
.            Ἂν ὅμως ἀνατρέψουμε τὸ σκεπτικό τους στὸ βασικὸ πεδίο τῆς τροφῆς καὶ τοὺς ἀφαιρέσουμε κάθε νομιμότητα νὰ μᾶς ἐλέγχουν μὲ τὸ δῆθεν πρόσχημα ὅτι παράγουν τὴν τροφή μας, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος νὰ τοὺς ἀμφισβητήσουμε καὶ στὸν ἔλεγχο τῆς ὑγείας καὶ σὲ κάθε ἄλλη πλευρὰ τῆς ζωῆς μας καὶ τότε φυσικὰ τὰ ψέματα θὰ ἔχουν τελειώσει γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα καὶ τὴν ἀνωμαλία ποὺ λέγεται σύστημα τῆς νέας τάξης.

ΠΗΓΗ: proionta-tis-fisis.info

 

 

,

Σχολιάστε

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΤΕΥΕΙ!

Στ φυλακ κα βαρι πρόστιμα ποιος καλλιεργε «παράνομους» σπόρους !!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν στὸν προελαύνοντα καθολικὸ ὁλοκληρωτισμὸ οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ φρικτὰ κακοῦργο πρόσωπο τοῦ δαίμονα, τότε εἶναι ἀνάξιοι τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

.               Ἡ ἐποχὴ τῶν σχεδιασμῶν τῆς παγκόσμιας Ὀργουελικῆς δικτατορίας τῆς ἀγορᾶς, καὶ ὁ πραγματικὸς ρόλος τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» ἀποκαλύπτεται καθημερινά. Μία νέα πρόταση νόμου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖ παράνομη τὴν «καλλιέργεια, τὴν ἀναπαραγωγὴ ἢ τὴν ἐμπορία» σπόρων καὶ κηπευτικῶν ποὺ δὲν ἔχουν «ἀξιολογηθεῖ, ἐγκριθεῖ καὶ γίνει ἀποδεκτοὶ» ἀπὸ μία νέα εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία τὸ λεγόμενο «Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φυτικῶν Ποικιλιῶν». Στὴ φυλακὴ καὶ βαριὰ πρόστιμα ὅποιος καλλιεργεῖ «παράνομους» σπόρους !!
.           Τὸ σχέδιο νόμου μὲ τὴν ὀνομασία «Plant Reproductive Material Law», ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ ἀποφασίζει αὐτὴ γιὰ ὅλα σχεδὸν τὰ φυτὰ καὶ τοὺς σπόρους. Ἂν ἕνας «ἐρασιτέχνης» ἀγρότης, τοῦ Σαββατοκύριακου, καλλιεργεῖ στὸν κῆπο του φυτὰ ἀπὸ σπόρους ποὺ δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο αὐτό, τότε θὰ μπορεῖ νὰ καταδικαστεῖ ὡς ἐγκληματίας!!!
.              Ὁ νόμος αὐτός, διαμαρτύρεται ὁ Ben Gabel τοῦ «Real Seed Catalogue», στοχεύει στὸ νὰ καταπνίξει τοὺς παραγωγοὺς τῶν τοπικῶν ποικιλιῶν, τοὺς βιοκαλλιεργητὲς καὶ τοὺς ἀγρότες ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ μικρὴ κλίμακα. «Ὅπως μποροῦμε νὰ ὑποπτευθοῦμε – δήλωσε ὁ Mike Adams τοῦ Natural News – ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἡ “τελικὴ λύση” τῆς Monsanto, τῆς DuPont καὶ τῶν ἄλλων πολυεθνικῶν ποὺ πουλᾶνε σπόρους, οἱ ὁποῖες ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν βάλει στόχο, νὰ κυριαρχήσουν πλήρως σὲ ὅλους τους σπόρους τὶς καλλιέργειες καὶ τὰ φυτὰ τοῦ πλανήτη.»!!!
.            Ποινικοποιώντας τοὺς μικροὺς καλλιεργητὲς κηπευτικῶν, σὰν ἐν δυνάμει ἐγκληματίες – προσθέτει ὁ Adams «ἡ εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία θὰ μπορεῖ ἐπιτέλους νὰ παραδώσει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς τροφικῆς… ἁλυσίδας στὰ χέρια τεράστιων ἑταιρειῶν ὅπως ἡ Monsanto (Ἑβραϊκὴ πολυεθνικὴ ἐταιρία)». Τὸ πρόβλημα, ὅμως, ὅπως τὸ ἀποσαφηνίζει ὁ Gabe εἶναι ὅτι: «Οἱ μικροὶ ἀγρότες ἔχουν πολὺ διαφορετικὲς ἀνάγκες ἀπὸ αὐτὲς τῶν πολυεθνικῶν – γιὰ παράδειγμα, καλλιεργοῦν χωρὶς νὰ χρησιμοποιοῦν μηχανὲς καὶ δὲν θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν χημικὰ σπρέι». Ἑπομένως, «δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ καταγραφοῦν οἱ ποικιλίες ποὺ ταιριάζουν σὲ ἕνα μικρὸ χωράφι, ἐπειδὴ δὲν πληροῦν τὰ αὐστηρὰ κριτήρια τοῦ “Ὀργανισμοῦ Φυτικῶν Ποικιλιῶν”, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν ἔγκριση τῶν τύπων σπόρων ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ βιομηχανικοὶ ἀγρότες».
.              Πρακτικά, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, ὅλα τὰ φυτά, οἱ σπόροι, τὰ λαχανικὰ καὶ οἱ καλλιεργητὲς θὰ πρέπει νὰ καταγραφοῦν. «Οἱ κυβερνήσεις δείχνουν ἐνθουσιασμένες μὲ τὴν ἰδέα νὰ καταγράψουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα», λέει ὁ Adams. Πόσο μᾶλλον ποὺ «οἱ μικροκαλλιεργητὲς θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν καὶ ἕνα εἰδικὸ φόρο στὴν εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία γιὰ νὰ καταγράψουν τοὺς σπόρους.» Τὴν ἐπεξεργασία τῶν αἰτημάτων, τὶς τυπικὲς ἐξετάσεις, τὶς τεχνικὲς ἀναλύσεις, τοὺς ἐλέγχους, τὴν ὀνομασιῶν τῶν ποικιλιῶν, τὰ ἔξοδα γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ τὰ φορτώνονται οἱ μικροπαραγωγοί, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτρέπονται ἀκόμα περισσότερο νὰ καλλιεργοῦν τὴ γῆ καὶ νὰ ἐξαρτῶνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς τεράστιες πολυεθνικές.

Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ» καὶ οἱ Παγκόσμιοι Δυνάστες εἶναι ἐδῶ. (conspiracyfeeds)

ΠΗΓΗ: pygmi.gr

,

Σχολιάστε

ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΠΕΡΙΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πς Monsanto κα λλοι κολοσσο λέγχουν
τ
ν παγκόσμια παραγωγή.
Πλέκεται ὁ ἱστὸς τῆς ἀράχνης,
ὥστε τὰ πάντα νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο (τῶν Πολυεθνικῶν)

τῆς Φραγκίσκας Μεγαλούδη

.            Στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου κατατέθηκε στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο αἴτηση γιὰ τὴν ἐκδίκαση μιᾶς ὑπόθεσης ποὺ ἐλάχιστα ἔγινε γνωστὴ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ὀργάνωση No patents on Seeds, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ γερμανικὸ τμῆμα τῆς Greenpeace ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ κινήματα πολιτῶν γιὰ τὴν οἰκολογία καὶ τὴν δίκαιη γεωργία, κατέθεσε μήνυση ἐναντίον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πατέντας EP1962578.

.            Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς πνευματικῶν δικαιωμάτων τὸ ἰνδικὸ πεπόνι, ἕνα εἶδος ποὺ ἔχει φυσικὴ ἀντίσταση στὸν ἰὸ CYSDV ποὺ πλήττει τὶς καλλιέργειες πεπονιοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, κατοχυρώνεται ὡς εὑρεσιτεχνία στὸν ἀμερικανικὸ κολοσσὸ Monsanto. Ἂν καὶ τὸ ἰνδικὸ πεπόνι εἶναι δηλωμένο στὴν παγκόσμια τράπεζα σπόρων ὡς παραδοσιακὸ ἰνδικὸ προϊόν, ἡ ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς δίνει τὸ δικαίωμα στὴν Monsanto, νὰ τὸ κατοχυρώσει καὶ ἑπομένως νὰ ἀπαγορεύσει στοὺς ἀγρότες νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν, ἂν δὲν τὸ ἀγοράσουν μὲ τοὺς ὅρους ποὺ θὰ θέτει ἡ ἑταιρεία.
.            Μπορεῖ ἡ ὑπόθεση νὰ μὴν παρουσιάζει ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ εὐρὺ κοινό, ἔχει ὅμως τεράστια σημασία, καθὼς ἡ κατοχύρωση σπόρων ἀπὸ ἑταιρεῖες κολοσσοὺς ὅπως ἡ Monsanto, σχετίζεται μεσα μ τ δικαίωμα το γρότη ν πιλέγει τί καλλιεργε κα το πολίτη ν γνωρίζει τί καταναλώνει. Ἡ “πνευματικὴ κατοχύρωση” (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: κατοχύρωση πνευματικῶν δικαιωμάτων) σπόρων καθιστᾶ τοὺς ἀγρότες δέσμιους τῶν γιγαντιαίων πολυεθνικῶν, ἐνῶ παράλληλα στερεῖ ἀπὸ τὸν καταναλωτὴ τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζει τί φαγητὸ φτάνει στὸ πιάτο του ἀλλὰ καὶ τί εἴδους τροφὲς καταναλώνουν τὰ ζῶα καὶ κατὰ συνέπεια καὶ ὁ ἴδιος μέσῳ τῶν γαλακτοκομικῶν καὶ τοῦ κρέατος.
.            Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ κατοχύρωση τῆς πατέντας δὲν περιορίζεται μόνο στὰ φυτὰ ἀλλὰ οἱ ἑταιρεῖες προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐπεκτείνουν καὶ στὰ ζῶα. Πατέντα ἔχει χορηγηθεῖ γιὰ τὴν χρήση τῶν βοοειδῶν, καθὼς οἱ ἑταιρεῖες προσπαθοῦν μέσα ἀπὸ γενετικὲς ἔρευνες νὰ μεγιστοποιήσουν τὴν παραγωγὴ γάλακτος.
.            κατάσταση γίνεται κόμα πι νησυχητικ καθς ο πολυεθνικς πιέζουν τς κυβερνήσεις τς Ερώπης, ν ντικαταστήσουν τν παραγωγ σπόρων μ τος δικούς τους κατοχυρωμένους, τος ποίους ο γρότες θ πρέπει ν γοράζουν π τς ταιρεες κάθε χρόνο. Στὴν Γαλλία, ὅπου καλλιεργοῦνται περίπου 5.000 ποικιλίες σπόρων, οἱ 600 εἶναι κατοχυρωμένοι καὶ ἀντιστοιχοῦν στὸ 99% τῶν σπόρων ποὺ καλλιεργοῦνται πρὸς κατανάλωση. Τὸ Νοέμβριο τοῦ 2011 τὸ γαλλικὸ ὑπουργεῖο γεωργίας ἀποφάσισε πὼς οἱ ἀγρότες ὀφείλουν νὰ πληρώνουν στὶς ἑταιρεῖες ἀποζημίωση γιὰ τὴν χρήση τῶν σπόρων τους, ὥστε ἐκεῖνες νὰ ἔχουν ἔσοδα γιὰ περαιτέρω ἔρευνες καὶ γενετικὲς βελτιώσεις τῶν εἰδῶν.
.            Μπορεῖ τὰ γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα νὰ βρίσκουν σθεναρὴ ἀντίσταση στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ καλλιέργειά τους νὰ περιορίζεται μόνο σὲ 110.000 ἑκτάρια ἀπὸ τὰ 179 ἑκατομμύρια καλλιεργήσιμης γῆς, οἱ ἑταιρεῖες ὅμως συνεχίζουν τὶς προσπάθειες γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς παραγωγῆς τροφίμων μέσῳ τῆς κατοχυρώσεώς τους. Κολοσσοὶ στὸν χῶρο τῆς ἀγροκαλλιέργειας, ὅπως ἡ Monsanto, ἡ Syngenta, ἡ Bayer καὶ ἡ Dupont διεκδικοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ νὰ κατοχυρώσουν προϊόντα ὅπως τὰ ἀγγούρια, οἱ ντομάτες, ἡ γλυκιὰ πιπεριά, ἡ κολοκύθα καὶ τὰ πεπόνια, ἐνῶ παράλληλα προσπαθοῦν νὰ κερδίσουν τὸ μονοπώλιο σὲ εἴδη ποὺ προέρχονται ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Συχνὰ προσπαθοῦν μέσῳ τῆς πατέντας νὰ ἐλέγχουν ὅλα τὰ στάδια παραγωγῆς, ἀπὸ τὴν καλλιέργεια ἑνὸς προϊόντος μέχρι τὴν ἄφιξή του στὸ πιάτο μας. Πρὶν ἕνα χρόνο ἡ Monsanto (τῆς ὁποίας ὁ ἐτήσιος τζίρος ἀγγίζει τὰ 44 δισ. δολάρια) ζήτησε νὰ πατεντάρει τὴν μαργαρίνη καὶ τὰ μπισκότα, στὰ ὁποῖα ὑπάρχουν ἴχνη σόγιας, εἶδος τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη κατοχυρωθεῖ στὴν ἑταιρεία.
.            Παράλληλα ἀπαίτησε νὰ μὴν ἐπιτρέπεται ἔλεγχος γιὰ ἴχνη γενετικὰ μεταλλαγμένων οὐσιῶν στὰ προϊόντα ποὺ ἔχει κατοχυρώσει. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς ἡ ἑταιρεία ἔχοντας πατεντάρει ἕνα προϊὸν σὲ τελικὸ στάδιο παραγωγῆς, ὅπως ἡ μαργαρίνη, θὰ ἔχει παράλληλα μονοπωλήσει καὶ ὅλη τὴν διαδικασία παραγωγῆς του (καὶ φυσικὰ καὶ τὶς πρῶτες ὕλες). Ἑπομένως θὰ μπορεῖ ὄχι μόνο νὰ ἐλέγχει τὸ προϊὸν ἀλλὰ καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ γενετικὰ μεταλλαγμένα εἴδη στὴν παραγωγή του, χωρὶς νὰ ὑπόκειται στοὺς εὐρωπαϊκοὺς νόμους ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν εἰσαγωγή τους στὴν Εὐρώπη.
.            Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ Κατοχύρωση («πατέντα») ἂν καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν κατοχύρωση τῆς διαδικασίας, ἐπιτρέπει ὅμως τὴν κατοχύρωση τοῦ τελικοῦ προϊόντος, ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ἀνήκει στὶς συμβατικὲς καλλιέργειες. Δίνει δηλαδὴ τὸ δικαίωμα σὲ μία τεράστια πολυεθνικὴ νὰ πατεντάρει τὴν ντομάτα ὡς εὑρεσιτεχνία ἀλλὰ ὄχι τὰ στάδια τῆς παραγωγῆς της. Ἡ ἱσπανικὴ Consejo Superior de Investigationes Cientificas ἔχει καταφέρει νὰ κατοχυρώσει ὡς εὑρεσιτεχνία τὸ συμβατικὸ ἡλιέλαιο καθὼς καὶ ὅλα τὰ προϊόντα ποὺ τὸ περιέχουν.
.            Monsanto μέσα π να δίκτυο μικρότερων ταιρειν, τς ποες χει γοράσει, θ καταφέρει σ λίγα χρόνια ν κατοχυρώσει ς ερεσιτεχνία λα σχεδν τ φυτ κα τ ζα. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπεκτείνει τὴν πατέντα σὲ προϊόντα ὅπως τὰ λουκάνικα, τὸ σαλάμι, τὸ ζαμπόν, τὰ αὐγὰ ἀλλὰ καὶ ὅσα προϊόντα περιέχουν αὐγά, ὑποπροϊόντα ψαριῶν ἢ ὅσα περιέχουν ἴχνη ψαριῶν, μὲ τὸ ἐπιχείρημα πὼς στὴν διαδικασία παραγωγῆς τῶν προϊόντων αὐτῶν χρησιμοποιήθηκε δική της σόγια (ἐφ᾽ ὅσον ἐλέγχει τὸ 100% τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς) μέσῳ τῶν τροφῶν μὲ τὶς ὁποῖες ταΐστηκαν τὰ ζῶα ποὺ παρήγαγαν τὰ προϊόντα αὐτά. Ατ τὸ ὁποῖο στν οσία πιδιώκουν ο τεράστιες πολυεθνικς εναι λεγχος το φαγητο κα τς παραγωγς του. Εἴδη ὅπως τὸ μπρόκολο, οἱ ντομάτες, τὸ μαρούλι, τὰ πεπόνια ἔχουν κατοχυρωθεῖ ὡς εὑρεσιτεχνίες ἀπὸ τὶς μεγάλες πολυεθνικὲς ὑποχρεώνοντας ἔτσι τοὺς παραγωγοὺς νὰ προμηθεύονται τοὺς σπόρους ἀπὸ τὶς συγκεκριμένες ἑταιρεῖες πληρώνοντας «πνευματικ δικαιώματα» κα παράλληλα φαιρώντας τους τὴν δυνατότητα ν τος παναχρησιμοποιήσουν.
.            Τέτοιες πρακτικς στν οσία συνιστον πειρατεία τς φύσεως, καταπάτηση το δικαιώματος το καταναλωτ ν πιλέγει κα τελικ πειλ κατ τς διας τῆς δημοκρατίας. λέγχοντας τν τροφ κα τν παραγωγή της, λέγχεις τ μέλλον κα τν ξιοπρέπεια τν νθρώπων.

ΠΗΓΗ: otyposnews.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΕΙ!

Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς προοδεύει. Οἱ σπόροι ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ
Ἔρχεται ὁ ἔλεγχος τῆς τροφῆς καὶ ἀπαγόρευση
τῆς ἐπαναχρησιμοποίησης σπόρων γιὰ τοὺς Γάλλους ἀγρότες

.          Ἕνα νέο αὐστηρὸ νομοσχέδιο ποὺ θὰ ἐπιβάλλει τὴν καταβολὴ δικαιωμάτων χρήσης τῶν σπόρων καὶ περιορίζει τὴν ἐλεύθερη ἰδιοπαραγωγὴ ψηφίσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ κοινοβούλιο. Ἡ νέα νομοθεσία ἐπιβεβαιώνει τὴν γενικότερη τάση στὴν Ε.Ε. περιορισμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀγροτῶν ἐπὶ τῆς χρήσης τῶν σπόρων καθὼς ἐντείνει καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὶς δυνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγροτικὴ βιοποικιλότητα.

 .             Γιὰ τοὺς Γάλλους ἀγρότες ἡ ἐλεύθερη χρήση σπόρων δείχνει πολὺ σύντομα νὰ γίνεται ἀνάμνηση. Οἱ ἰδιοπαραγώμενοι σπόροι, γνωστοὶ ὡς “σπόροι ἀγροκτήματος,” ἐπιλέγονται ἀπὸ τοὺς ἀγρότες ἀπὸ τὴ δική τους σοδειὰ καὶ διατηροῦνται γιὰ φύτευση τὴν ἑπόμενη χρονιά. Ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες, αὐτὸ εἶχε πρακτικὰ περιοριστεῖ κατὰ πολύ, ἰδιαίτερα ἀπὸ τότε ποὺ οἱ σπόροι προστατεύονται ἀπὸ τὸ Πιστοποιητικὸ Φυτικῶν Ποικιλιῶν (PVC), ἢ ἀλλιῶς τοῦ δικαιώματος ἰδιοκτησίας ποὺ ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στοὺς “ἰδιοκτῆτες” τῶν σπόρων. Ἡ ἐπαναχρησιμοποίηση αὐτῶν τῶν σπόρων πρὸς φύτευση ἦταν θεωρητικὰ ἀπαγορευμένη, ἂν καὶ στὴ πραγματικότητα, ἡ πρακτική της ἐπαναχρησιμοποίησης τῶν σπόρων ἦταν εὐρέως ἀνεκτὴ στὴ Γαλλία. Ὡστόσο, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς ἡ νομοθεσία θὰ γίνει πολὺ πιὸ αὐστηρὴ σύμφωνα μὲ ἕνα νομοσχέδιο τοῦ κεντροδεξιοῦ κόμματος Γαλλικοῦ κόμματος UMP τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε στὶς 28 Νοεμβρίου ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ κοινοβούλιο.
.             “’Από τὶς 5.000 φυτικὲς ποικιλίες ποὺ καλλιεργοῦνται γιὰ ἐμπορικοὺς σκοποὺς στὴν Γαλλία, οἱ 1.600 προστατεύονται μὲ πιστοποιητικὸ PVC ἀντιστοιχώντας στὸ 99% τῶν καλλιεργούμενων ποικιλιῶν”, ἐξηγεῖ ὁ Delphine Guey, τῆς Ἐθνικῆς Διεπαγγελματικῆς Ὁμάδας Σπόρων (NISG). Ὡστόσο, μέχρι σήμερα, καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Ἐθνικὸ Συντονιστικὸ γιὰ τὴν Ὑπεράσπιση τῶν Σπόρων Ἀγροκτήματος (CNDSF), περίπου τὸ ἥμισυ τῶν καλλιεργούμενων σιτηρῶν ἐπαναχρησιμοποιοῦνται γιὰ φύτευση ἀπὸ τοὺς ἀγρότες, κάτι ποὺ εἶναι σχεδὸν πάντα “παρανομο”. Φαίνεται, παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὅτι ὁ καιρὸς τῆς “νομικῆς ἀβεβαιότητας” ἔχει παρέλθει: Σύμφωνα μὲ τὸ Γαλλικὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας “..οἱ σπόροι δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν φορολογία, ὅπως συμβαίνει ἕως σήμερα.”
.             Τὸ νομοσχέδιο τοῦ κόμματος UMP οὐσιαστικὰ ἑρμηνεύει ἕναν Εὐρωπαϊκὸ κανονισμὸ ἀπὸ τὸ 1994 σχετικὰ μὲ τὶς φυτικὲς ποικιλίες, ὁ ὁποῖος μέχρι τώρα δὲν ἦταν σὲ οὐσιαστικὴ ἰσχὺ στὴν Γαλλία. Κατὰ συνέπεια, οἱ αὐτοπαραγώμενοι σπόροι, οἱ ὁποῖοι μέχρι πρότινος βρίσκονταν ὑπὸ ἕνα καθεστὼς ἀνοχῆς τῆς ὕπαρξής τους, ἔχουν πιὰ νομιμοποιηθεῖ, μὲ τὴν προϋπόθεση βέβαια ὅτι πρέπει νὰ δοθεῖ κάποια “ἀποζημίωση στοὺς ἰδιοκτῆτες τοῦ πιστοποιητικοῦ PVC” – ἐννοώντας, τὸ νὰ πληρώνονται οἱ ἑταιρεῖες σπόρων – “μὲ στόχο αὐτὲς νὰ συνεχίσουν νὰ ἀφιερώνουν τὴν δύναμή τους στὴν ἔρευνα καὶ τὴν συνεχῆ βελτίωση τῶν γενετικῶν πόρων”, ὅπως ἀναφέρει τὸ κείμενο τοῦ νόμου. Ἐξαίρεση στὸ παραπάνω ἀποτελοῦν γεωργοὶ ποὺ παράγουν λιγότερους ἀπὸ 92 τόνους σιτηρῶν.
.             Ἀπὸ τὸ 2001, ἡ νομοθεσία αὐτὴ εἶχε ἐφαρμογὴ εἶχε ἐφαρμογὴ μόνο σὲ ἕνα εἶδος, τὸ σιτάρι γιὰ παρασκευὴ ψωμιοῦ. Ὀνομάζεται «ἀναγκαία ἐθελοντικὴ συνεισφορὰ» καὶ συλλέγονταν ἀπὸ τὶς σποροπαραγωγικὲς ἑνώσεις. Οἱ καλλιεργητὲς ἔπρεπε νὰ καταβάλουν 50 σέντς/τόνο κατὰ τὴν συγκομιδὴ τοῦ σιταριοῦ. Αὐτὸ τὸ σύστημα τώρα θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ μία ἀνοικτὴ λίστα 21 εἰδῶν, λέει ὁ Xavier Beulin, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἑνώσεων Παραγωγῶν Ἀγροτικῶν Προϊόντων (NFAPU). Μὲ λίγα λόγια, σύμφωνα μὲ τὸν Guy Kastler, Διευθύνοντα Σύμβουλο τοῦ Δικτύου σπόρων καὶ μέλος τῆς συνομοσπονδίας Ἀγροτῶν γιὰ τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ καλλιεργούμενα εἴδη – ὅπως σόγια, φροῦτα, λαχανικὰ – ἡ ἐπαναχρησιμοποίηση τῶν σπόρων μας θὰ εἶναι ἀπαγορευμένη, καὶ γιὰ τὰ ἄλλα μισὰ – σιτηρὰ καὶ κτηνοτροφικὰ εἴδη – θὰ πρέπει νὰ πληρώνουμε γιὰ νὰ τὰ ἐπαναχρησιμοποιήσουμε”.

 Ἔρχεται ἡ ἰδιωτικοποίηση τῶν σπόρων;

.             Πολλὲς οἰκολογικὲς καὶ ἀγροτικὲς ἑνώσεις φοβοῦνται μία σημαντικὴ παρέμβαση ἀπὸ τὶς σποροπαραγωγικὲς ἑταιρεῖες στὴν πρόσβαση σὲ σπόρους μέσα ἀπὸ δικαιώματα ἰδιοκτησίας τὰ ὁποῖα θὰ ἐπεκταθοῦν σὲ διάφορες καλλιέργειες καὶ τὰ παραγόμενα προϊόντα τους. Μὲ τὴν ἐν λόγῳ φορολόγηση, “ἀκόμη καὶ οἱ ἀγρότες ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐμπορικοὺς σπόρους θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν γιὰ τοὺς σπόρους τους,” ἐπισημαίνει ὁ Guy Kastler. Οἱ φόβοι ποὺ διατυπώνονται εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν σπόρων ἀγροκτήματος ποὺ χρησιμοποιεῖται θὰ μειωθεῖ καθὼς αὐτοὶ θὰ ἀκριβύνουν καὶ θὰ γίνουν ἔτσι λιγότερο ἑλκυστικοὶ γιὰ τοὺς ἀγρότες. Μεταξὺ φόρων καὶ ἀπαγόρευσης ἐπαναχρησιμοποίησης τῶν δικῶν τους σπόρων, οἱ ἀγρότες θὰ φορολογοῦνται ὅλο καὶ περισσότερο κάθε φορά, χωρὶς πλέον νὰ τοὺς παράγουν, ἀλλὰ μὲ τὸ ἀγοράζουν κάθε χρονιὰ τοὺς σπόρους τους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει ὁ φόβος ὅτι θὰ ὑπάρξει αὔξηση τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὴν βιομηχανία σπόρων.
.             Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ Xavier Beulin πιστεύει πὼς ἐξασφαλίζεται ἔτσι ἡ συνεισφορὰ ἀπὸ τὸν καθένα στὴν ἔρευνα τῶν καλλιεργούμενων σπόρων, δεδομένου ὅτι αὐτοὶ γενικότερα προέρχονται ἀπὸ τοὺς σπόρους ἀγροκτήματος. Κάνοντας ἕναν παραλληλισμὸ μὲ ἕνα νόμο ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν “προστασία τῶν δημιουργῶν” ταινιῶν καὶ μουσικῆς, ὁ πρόεδρος τῆς NFAPU ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι “φυσιολογικὸ ὅσοι χρησιμοποιοῦν σπόρους ἀγροκτήματος νὰ συμμετέχουν ἐπίσης στὴν χρηματοδότηση τῆς δημιουργίας νέων ποικιλιῶν, δεδομένου ὅτι ἡ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ ἐπωφεληθοῦν”.
.             Ἀντικρούοντας αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα, ἡ Ἕνωση Ἀγροτικοῦ Συντονισμοῦ τονίζουν στὴν ἰστοσελίδα τους ὅτι ὁ Beulin Xavier δὲν εἶναι μόνο ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀγροτικῶν Ἑνώσεων NFAPU, ἀλλὰ καὶ διευθυντὴς τῆς ὁμάδας Sofiproteol, “ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέρος μίας μεγαλύτερης ὁμάδας γαλλικῶν ἑταιρειῶν σπόρων ὅπως ἡ Euralis SEMENCES, Limagrain κ.α.”.

 Ἔρχεται ἡ ἀπώλεια τῆς βιοποικιλότητας;

.             Ἕνας περαιτέρω φόβος εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τοῦ μέτρου αὐτοῦ στὴ γεωργικὴ βιοποικιλότητα. Προφανῶς, φυτεύοντας συνέχεια μόνο μία ποικιλία -κάτι ποὺ σχεδὸν πάντα προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔρευνα- δὲν αὐξάνει τὴ βιοποικιλότητα. Ὁ Guy Kastler προτείνει ὅτι μὲ τὴν χρήση ἰδιοπαραγόμενων σπόρων “νέα χαρακτηριστικὰ ἐμφανίζονται, τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπουν στὸ φυτὸ νὰ προσαρμοστεῖ καλύτερα στὸ ἔδαφος, τὸ κλίμα, τὶς τοπικὲς συνθῆκες. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι δυνατὸν νὰ μειωθεῖ ἡ χρήση λιπασμάτων καὶ φυτοφαρμάκων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ βιομηχανία σπόρων προσαρμόζει τὰ φυτά τους στὰ δικά τους λιπάσματα καὶ φυτοφάρμακα, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι τὰ ἴδια παντοῦ τείνοντας νὰ δημιουργήσουν ὁμοιομορφία τῶν φυτῶν, ὅπου καὶ ἂν καλλιεργοῦνται“.

 Πρὸς ἕνα καθεστὼς πατεντῶν

.             Τὸ πιστοποιητικὸ PVC στὴ Γαλλία εἶναι μία ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τὶς πατέντες σὲ ζωντανοὺς ὀργανισμούς, ποὺ εἶναι σὲ ἰσχύ, γιὰ παράδειγμα, στὶς ΗΠΑ. Αὐτὸ τὸ δικαίωμα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καταχωρεῖται ἀπὸ ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες, μέσῳ τῆς ἔρευνας, ἔχουν δημιουργήσει ὑβριδικὲς ποικιλίες καὶ ἔχουν μονοπώλιο τῆς πώλησης τῶν σπόρων [γιὰ ἀρκετὰ χρόνια] ἀπὸ τὰ εἴδη αὐτά, ὅπως συμβαίνει στὴ Γαλλία γιὰ περίπου 450 εἴδη.
.             Ὁρισμένοι, ὅπως ὁ Guy Kastler, φοβοῦνται ὅτι αὐτὸ θὰ εἶναι εὐνοϊκὸ γιὰ τὸ καθεστὼς πατεντῶν, τὸ ὁποῖο περιορίζει τὰ δικαιώματα τῶν ἀγροτῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἐλεύθερα προστατευόμενους σπόρους. Σὲ κάθε περίπτωση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ πιστοποιητικὸ PVC, ἡ πατέντα ἀπαγορεύει ἐντελῶς στοὺς ἀγρότες νὰ καλλιεργοῦν [πατενταρισμένους] σπόρους ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἴδια παραγωγή, μὲ ἢ χωρὶς ἀποζημίωση, σύμφωνα μὲ Delphine Guey. Αὐτὴ συμβαίνει ἤδη μὲ τὶς γενετικὰ τροποποιημένες ποικιλίες (μεταλλαγμένα) ποὺ ἀνήκουν στὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Monsanto, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὴν Marie-Monique Robinin στὸ ντοκιμαντὲρ “Ὁ Κόσμος Σύμφωνα μὲ τὴν Monsanto”, ἔχει δημιουργήσει ἕνα εἴδων “ἀστυνομικῶν σπόρων” ποὺ εἰδικεύονται στὴν παρενόχληση τῶν ἀγροτῶν ποὺ φυτεύουν ἢ ἀνταλλάσσουν “παρανομα” [πατενταρισμένους] σπόρους δικιᾶς τοὺς παραγωγῆς.
.             Ἡ ἄλλη διαφορὰ μὲ τὶς πατέντες εἶναι ὅτι τὸ πιστοποιητικὸ PCV ἐπιτρέπει στοὺς ἰδιοκτῆτες νὰ χρησιμοποιοῦν ἐλεύθερα προστατευόμενες ποικιλίες, ἐπωφελούμενοι τῶν γενετικῶν πόρων τους καὶ νὰ δημιουργήσουν νέες ποικιλίες. Ἔτσι, ἡ χρήση ἑνὸς γονιδίου ἀπὸ τὸ ἕνα φυτικὸ εἶδος δὲν ἐπιτρέπει τὴν χορήγηση πατέντας, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὴν πλήρη ἰδιοποίησή του. Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ ἐπέτρεψε, σύμφωνα μὲ Delphine Guey, τὴν διατήρηση τῆς ποικιλίας τῶν γαλλικῶν ἑταιρειῶν σπόρων. Καὶ τουλάχιστον ἐπέτρεψε στοὺς παραγωγοὺς ἐπιλέξουν ἀπὸ μία εὐρύτερη ποικιλία ποικιλιῶν. Ὡστόσο, ἂν καὶ ἡ κατοχύρωση πατέντας σὲ ἔμβιους ὀργανισμοὺς δὲν ἐπιτρέπεται στὴν Γαλλία, ἡ πατεντοποίηση φυτικῶν γονιδίων ἤδη ὑφίσταται καὶ ἡ τάση αὐτὴ συνεχῶς αὐξάνεται.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ» (ἐφημ. Le Monde)

, ,

Σχολιάστε

ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ !

[βλ. σχετ. https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/28/μετὰ-τὸν-φπα-ποινικοποιεῖται/]

Τελικὰ πέρασε ὁ νόμος στὶς ΗΠΑ ποὺ ἀπαγορεύει τοὺς μικροὺς ἰδιωτικοὺς κήπους καὶ καλλιέργειες

Ὁσονούπω ἔρχεται καὶ στὴν Εὐρώπη ἡ ἀνάλογη ἀπαγόρευση. Αὐτό, πρὸς πλήρη δικαίωση τῶν ἐξουσιαστῶν οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς τροφῆς σχεδιάζουν νὰ ἐξουσιάσουν τοὺς λαούς. Ὄχι πὼς δὲν ἐξουσιάζουν, ἀλλὰ τώρα, καὶ μὲ τὸν νόμο, θὰ ἀπαγορεύσουν, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσους ἔχουν κάποιες δυνατότητες ἴδιο-καλλιέργειας, τὴν τροφικὴ αὐτάρκεια ὥστε νά… εἴμαστε ἐντελῶς ἐξαρτημένοι.
Σκοπός των ἡ μετάλλαξίς μας ψυχῇ τε καὶ σώματι. Φυσικὰ δὲν ἀναφερόμαστε σὲ ἁγνὲς ὑγιεινὲς φυσικὲς τροφές, ἀλλὰ γιὰ ἐκτρώματα τοῦ ἐργαστηρίου. Μιλᾶμε γιὰ ἕνα μοναδικὸ ἐπιχείρημα καθολικοῦ ἐλέγχου τῶν μαζῶν, χωρὶς προηγούμενο. http://eleftheri-epistimi.blogspot.com

«Εἴχαμε γράψει στὶς 23/11/2010 ὅτι στὴν Ἀμερικὴ προσπαθοῦσαν νὰ περάσουν ἕνα νόμο ποὺ ἀπαγορεύει τὶς μικρὲς προσωπικὲς καλλιέργειες. Αὐτὸς ἦταν ὁ νόμος «S 510». Στὴν πορεία τῆς ψήφισης διαπιστώθηκε ὅτι ὁ νόμος ἦταν ἀντισυνταγματικὸς καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ κατοχυρώσουν τὴν ψήφισή του. Δὲν χρειάστηκε πολὺ γιὰ νὰ βροῦν οἱ «Δημοκρατικοὶ» στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων ἕνα ἄλλο τρόπο γιὰ νὰ ξεπεράσουν τὸ συνταγματικὸ κώλυμα ποὺ ἐμπόδιζε τὴν ψήφιση τοῦ νόμου «S 510 Περὶ Ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς Ἀσφάλειας τῶν Τροφίμων», μετὰ τὴν ἔγκρισή του ἀπὸ τὴν Σύγκλητο τὴν περασμένη ἑβδομάδα. Ἔκαναν ὅ,τι γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα. Σιωπηρὰ τὸ ἐπισύναψαν ὡς τροπολογία ἑνὸς νόμου γιὰ πιστώσεις τοῦ κράτους. Αὐτὸ συνέβη καὶ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα στὴν δημοτικὴ καὶ δεκάδες ἄλλες τροπολογίες».

ΠΗΓΗ: http://ksipnistere.blogspot.com

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΕΤΑ ΤΟΝ “ΦΠΑ” ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ …ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

«Χ.Β.»: Ὁ φόβος τους μήπως ἀντιδράσουν οἱ πολίτες τοὺς ὁδηγεῖ σὲ ἀποκάλυψη τῶν δυναστικῶν σχεδιασμῶν τους. Πρόκειται γιὰ τὰ ἀκραῖα ἐργαλεῖα στραγγαλισμοῦ τῶν ἐλευθεριῶν. Ἔρχεται ὁ καιρὸς ποὺ ἡ Παγκόσμια Δικτατορία θὰ ὑπερβεῖ τοὺς Ναβουχοδονόσορες καὶ τοὺς Διοκλητιανούς.
Κι ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν βεβαίως ὅχι παράνομα ἀλλὰ μὲ τὸ Νόμο. Βεβαίως με τὸν Νόμο ποὺ σιγά-σιγὰ  ἰδιωτικοποιήθηκε καὶ ἔμεινε στὰ χέρια τῶν ὀλίγων μὲ τὴν ἔνοχη ἀνοχή καὶ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν.
Ὅλοι οἱ νεονομοταγεῖς χαρεῖτε τοὺς ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Προετοιμάζουν ἀπαγόρευση καλλιεργειῶν σὲ ἰδιωτικοὺς κήπους.
Ποινικοποιεῖται ἡ παραγωγὴ σπιτικῶν, ὀργανικῶν τροφῶν

Ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη θὰ ἐπιβάλει διὰ νόμου τὴν κατανάλωση δηλητηρίων. Ἑτοιμάζεται νέο νομοσχέδιο στὴν Γερουσία τῶν ΗΠΑ γιὰ ἀπαγόρευση τῆς ἐλεύθερης κηπουρικῆς καὶ τῶν σπιτικῶν ὀργανικῶν τροφῶν. Δὲν φτάνει ποὺ στὸν νέο Μεσαίωνα τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ ἄσφαιρου μαρξισμοῦ ποὺ τὸν “ἀντιμάχεται” θὰ ἐξαθλιωθεῖ ὁ πληθυσμὸς καὶ θὰ συνθλιβεῖ ἡ μεσαία τάξη, τοιμάζουν δη τ νομικά τους πλα γι ν καταστείλουν σους θελήσουν ν δραπετεύσουν π τν παράνοια τς Νέας Τάξης, πιστρέφοντας στς μικρές, ατάρκεις, γροτικς κοινότητες ὅπου ὁ καθένας θὰ μπορεῖ τουλάχιστον νὰ παράγει τὴν τροφὴ γι’ αὐτόν, τὴν οἰκογένειά του καὶ τὴν κοινότητά του.
Θέλουν οἱ ἐπιλογές μας γιὰ φαγητὸ νὰ μείνουν στὰ μεταλλαγμένα τροφικὰ τερατουργήματα καὶ τὰ ἐμποτισμένα μὲ δηλητήριο ἀναλώσιμα τῶν πολυεθνικῶν ὑπερκαταστημάτων. Δὲν μᾶς θέλουν νὰ ἔχουμε ἐπιλογὴ νὰ τρῶμε τὶς ντομάτες τοῦ γείτονα, τὶς πατάτες τοῦ συγχωριανοῦ, τὸ λάδι τοῦ θείου, τὰ μῆλα τοῦ κουμπάρου. Μς θέλουν ν τρμε τ γνωστης ταυτότητας, ποιότητας κα σύνθεσης φροτα κα λαχανικ πο θ εσάγονται π γνωστες χρες κα μ διαφανες κα γνωστες συνθκες παραγωγς.
Μία ἀκόμη ὕπουλη διάταξη αὐτοῦ τοῦ νόμου εἶναι παγόρευση φύλαξης σπόρων. Γιατί ἄραγε…; Γιατί μόνο οἱ ἀφανεῖς ἀφέντες αὐτοῦ πλανήτη νὰ ἔχουν τέτοιο δικαίωμα; Σύντομα νὰ περιμένουμε τέτοιες νομοθεσίες καὶ στὴν Ε.Ε.
Δεῖτε πὼς ἑτοιμάζουν νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν ἀποθήκευση σπόρων καὶ τὴν κατ’ οἶκον καλλιέργεια λαχανικῶν σὲ ἰδιωτικοὺς κήπους.
Μὲ πρόσχημα τὴν “προστασία” τῶν καταναλωτῶν θὰ φροντίσουν κάθε μπουκιὰ ποὺ καταλήγει στὸ στόμα μας νὰ ἔχει τὴν ἔγκριση καὶ τὴ σφραγίδα “εὐαγῶν” πολυεθνικῶν ὅπως ἡ Monsanto, τῆς ὁποίας ὑπάλληλοι ἤδη κατέχουν ὑψηλόβαθμες θέσεις στὴν Ἀμερικανικὴ κυβέρνηση. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γνωστὸ codex alimentarius… ἡ θηλιὰ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμὸ τῆς ἀνθρωπότητας σφίγγει ἐπικίνδυνα. Ἀρρωστημένοι ἐγκέφαλοι, ποὺ αἰσθάνονται “παιδιὰ τοῦ θεοῦ” καὶ ἀνώτερη φυλὴ ἔχουν συγκεντρώσει στὰ χέρια τοὺς τὸν πλοῦτο τοῦ πλανήτη καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν πραγματοποίηση τόσο ἀρρωστημένων σχεδίων, ποὺ οὔτε ὁ κινηματογράφος ἐπιστημονικῆς φαντασίας δὲν πρόλαβε νὰ σκεφτεῖ ὡς σενάριο.
Τί περιέχουν, λοιπόν, τὰ ὑβρίδια ποὺ σκοπεύουν νὰ ἐπιβάλουν στὶς καλλιέργειες;
Τί “συστατικὰ” κρύβουν μέσα τους, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ἄκρως ἐπιβεβλημένα πρὸς κατανάλωση μὲ μορφὴ τροφῆς ἀπὸ τοὺς πολίτες;
Ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἀκόμη καὶ τὰ εἴδη τροφῆς ποὺ θὰ καταναλώνουμε;

ΠΗΓΗ: http://kostasxan.blogspot.com

 

, , , , ,

Σχολιάστε