Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Σημαία

ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

Μὲ σημαία τὸν Σταυρὸ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.          16 Ἰανουαρίου 1822. Ὕστερα ἀπὸ τέσσερις αἰῶνες σκλαβιᾶς τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος διὰ τῶν νομίμων ἐκπροσώπων του στὴν Α´ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, διακηρύττει ἐπίσημα «ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν». Συγχρόνως ἀποφασίζει τὴν καθιέρωση ἑνιαίας σημαίας, ἡ ὁποία ὁρίζεται νὰ εἶναι γαλανόλευκη καὶ νὰ φέρει τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.
.           Δὲν ἦταν αὐθαίρετη ἐπιλογὴ οὔτε τυχαία ἱστορικὴ συγκυρία τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἱερότερο σύμβολο τῆς χριστιανικῆς Πίστεως, ὁ Τίμιος Σταυρός, καθιερώθηκε ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, τοῦ ἐνδοξότερου ἐθνικοῦ μας συμβόλου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως, ποὺ ἐπικυρώθηκε καὶ ἀπὸ τὶς ἑπόμενες δύο Ἐθνοσυνελεύσεις, ἦταν ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ κοινοῦ χαρακτηριστικοῦ ποὺ εἶχαν σχεδὸν ὅλες οἱ σημαῖες τῶν Ἀγωνιστῶν: τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ.
.          Τὴν πρώτη ἐπίσημη σημαία τῆς Ἐ­παναστάσεως ὕψωσε ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας, στὶς 22 Φεβρουαρίου 1821. Ἡ σημαία αὐτὴ ἦταν τρίχρωμη καὶ στὴ μία πλευρά της εἶχε τὴν εἰκόνα τῶν ἁγίων Κωνσταν­τίνου καὶ Ἑλένης μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὴν ἐπιγραφὴ «ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ». Τὸν Σταυρὸ ὡς τρόπαιο νίκης προέβαλε ὁ Ὑψηλάντης καὶ στὴν ἐμπνευσμένη Προκήρυξή του: «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι’ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν».
.          Σημαία ὁλόλευκη μὲ Σταυρὸ πλαισιωμένο ἀπὸ στεφάνι δάφνης εἶχε ὁ Ἀετὸς τῆς Ρούμελης, ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης. Τὸν Σταυρὸ εἶχε στὸ κέντρο τῆς σημαίας του κι ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Κι ὁ θρυλικὸς Παπαφλέσσας ὕστερα ἀπὸ τὴν πρώτη μεγάλη νίκη τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, προκειμένου νὰ ὑψώσει ἑλληνικὴ σημαία, ἔκοψε ἕνα κομμάτι ὕφασμα ἀπὸ τὸ γαλάζιο ράσο του, ἔσχισε καὶ δύο λωρίδες ἀπὸ τὴ λευκὴ φουστανέλλα τοῦ ἀγωνιστῆ Κεφάλα κι ἔφτιαξε αὐτοσχέδια «σημαία κυανὴ μὲ λευκὸν σταυρόν».
.          Ἀλλὰ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κυμάτιζε ἐπιβλητικὸς στὶς σημαῖες τῶν ὁπλαρχηγῶν, ἦταν ἐπίσης βαθιὰ χαραγμένος στὶς καρδιές τους καὶ τοὺς μετέδιδε θάρρος καὶ ἀνδρεία. Ἔλεγε ὁ ναύαρχος Μιαούλης: «Προχωροῦμε μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Σταυροῦ». Καὶ ὁ Ψαριανὸς ἥρωας Κανάρης μὲ τὸν δαυλὸ στὸ χέρι, πλάι στὴν τούρκικη ναυαρχίδα, τὴν κρίσιμη ὥρα φώναξε στοὺς ναῦτες του: «τὸν σταυρόν σας καὶ ρίξτε τοὺς γάντζους!»
.             Παράλληλα, τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὡς αἰώνιο σύμβολο θυσίας, ἐνέπνεε τοὺς Ἀγωνιστὲς νὰ μάχονται μὲ ἀξιοθαύμαστη αὐταπάρνηση καὶ ἀπόφαση θανάτου. Ἡ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου συγκινοῦσε τὶς καρδιές τους καὶ δυνάμωνε μέσα τους τὸν πόθο νὰ προσφέρουν κι αὐτοὶ τὴ ζωή τους θυσία γιὰ τὸ Γένος, προκειμένου νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ Πατρίδα. Γι’ αὐτὸ κι ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης σημειώνει χαρακτηριστικά: «αὐτείνη ἡ πατρίδα δὲν λευτερώθη μὲ παραμύθια, λευτερώθη μ’ αἵματα καὶ θυσίες».

* * *

.          Ἔτσι ἀγωνίσθηκαν οἱ τιτανομάχοι τοῦ 1821: μὲ Πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀπόφαση ὁλοκληρωτικῆς θυσίας. Γι’ αὐτὸ κι ἔκαναν σημαία τους τὸν Σταυρό. Κι ἀποφάσισαν νὰ ἑνώσουν τὰ δύο αὐτὰ ἱερὰ σύμβολα – τὸν Σταυρὸ καὶ τὴ Σημαία – γιὰ νὰ διαλαλοῦν στοὺς αἰῶνες ὅτι σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο ἡ Πίστη καὶ ἡ Πατρίδα εἶναι βαθιὰ ριζωμένες καὶ ἀδιάσπαστα ἑνωμένες. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀτίμητη κληρονομιά, ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ ἥρωες τοῦ ᾿21.
.          Ἀλήθεια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κυβερνοῦν αὐτὸ τὸν τόπο ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἀσπάζονται τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ δὲν ζητοῦν τὴ βοήθειά Του;… Πῶς μποροῦν νὰ λέγονται Ἕλληνες καὶ ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν ἡρώων αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν Πίστη καὶ ζητοῦν νὰ ἐξαφανισθεῖ ὁ Σταυρὸς ἀπὸ τὴ δημόσια ζωή; Ἆραγε θὰ τολμήσουν καὶ νὰ ἀφαιρέσουν τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὴ σημαία μας;…
.          Δὲν ἔχουν τέτοιο δικαίωμα! Δὲν ἐλευθέρωσαν αὐτοὶ τὴν Πατρίδα. Δὲν ἔχυσαν τὸ αἷμα τους. Πῶς θέλουν νὰ τὴ διαφεν­τεύουν ἀγνοώντας προκλητικὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Παράδοσή της; Αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸν κύριο λόγο, μᾶς φωνάζουν διὰ στόματος τοῦ Κολοκοτρώνη: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν Πίστη σας καὶ νὰ τὴ στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος».
.          Καθὼς τὶς ἡμέρες αὐτές, τὴν ἑβδομά­­δα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκ­κλη­σία μας προβάλλει τὸν Τίμιο Σταυρὸ γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύσει στὸν ἀγώνα μας, ἂς σκύψουμε εὐλαβικὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουμε γιὰ νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ πίστη, δύναμη καὶ ὑπομονή. Κι ὅταν στὴν ἑορ­τὴ τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου ἀντικρίσουμε τὸν Τίμιο Σταυρὸ νὰ κυματίζει στὴν ἑλληνική μας Σημαία, ἂς ἀναπέμψουμε θερμὴ τὴν προσευχή μας: Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σκέπαζε τὴν Ἑλλάδα μας!

 

, , , , ,

Σχολιάστε

H ΣΤΡΟΓΓΎΛΗ «ΤΟ ΠΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Μητρ. Μεσογαίας Νικόλαος), ὅπου ρητὰ ἀπαγορεύθηκε νὰ σηκωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία: Μήπως στὸ μέλλον ἀποδειχθεῖ κάτι ποὺ δὲν θὰ ἤθελε κανεὶς νὰ σκεφθεῖ ὣς τώρα γιὰ τὸ μικρὸ ἑλληνικὸ νησάκι;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Newsbomb.gr: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ

.         Ἡ νῆσος Στρογγύλη ἔχει βρεθεῖ ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὸ ἐπίκεντρό της ἐπικαιρότητας, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Newsbomb.gr γιὰ τὴν ἀπαγόρευση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ Βενιζέλου, νὰ ἁπλωθεῖ στὴν πλαγιὰ τοῦ νησιοῦ ἡ ἑλληνικὴ σημαία.
.           Τὸ γεγονὸς ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μετὰ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ νησὶ γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸν ὁποῖο ἀφιερώθηκε τὸ ἐκκλησάκι ποὺ χτίστηκε
.         Ἡ εἴδηση πυροδότησε ἐντονότατες ἀντιδράσεις, ἀφοῦ τὸ γεγονὸς μέχρι τὴ μέρα τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Νewsbomb εἶχε γίνει γνωστὸ μόνο στοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου. Ἐπισκεφθήκαμε τὸ νησὶ σὲ μία κρίσιμη περίοδο ποὺ οἱ ἐντολὲς ἦταν πολὺ συγκεκριμένες ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν γιὰ ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε ἐπίσκεψης στὸ νησὶ πλὴν τοῦ στρατοῦ.
.         Ὑπῆρξε ἐπίσης ρητ παγόρευση ν σηκωθε λληνικ σημαία, δωρε τς μητρόπολης Μεσογαίας κα Λαυρεωτικῆς, στὴν πλαγιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ, γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθοῦν οἱ Τοῦρκοι… γείτονες, ὅπως εἶπαν οἱ ἁρμόδιοι. Λὲς καὶ οἱ γείτονες, ἂν εἶχαν ἕνα παρόμοιο περιστατικὸ νὰ γιορτάσουν, θὰ μᾶς σκέφτονταν ἀναλόγως ἢ θὰ μᾶς ζητοῦσαν τὴν ἄδεια, ὅπως εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἔχουμε πράξει ἐμεῖς.
.               Τὸ μικρὸ ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου χτίστηκε μὲ χρήματα ποὺ φρόντισε νὰ μαζέψει ἀπὸ χορηγοὺς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καὶ ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς θὰ γινόταν τὴν ἡμέρα τῶν θυρανοιξίων. Ἡ μέρα ἐκείνη θὰ ἦταν ἡ πιὸ λαμπρὴ γιὰ τὸ Καστελλόριζο καὶ τὴ Στρογγύλη καὶ ὅμως ὅλα «βομβαρδίστηκαν» σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο τηλεφώνημα.
.         Ἡ ἄφιξη τῶν ὑπουργῶν ποὺ εἶχε προγραμματιστεῖ στὴ Στρογγύλη ἀκυρώθηκε, ἐνῶ οἱ κάτοικοι, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὸ προσκύνημά τους, ἔμειναν νὰ ἐκλιπαροῦν τὸν στρατὸ νὰ τοὺς μεταφέρει χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐντολὴ ἦταν ρητὴ καὶ ἡ ἐκδήλωση δὲν ἔπρεπε νὰ ἀποκτοῦσε πολιτικὲς διαστάσεις, οὔτε -κυρίως- νὰ ἀποκτήσει δημοσιότητα μέσα ἀπὸ τὴν προβολή της στὰ ἐθνικὰ τηλεοπτικά μας δίκτυα.
.         Δέκα λεπτὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο βρίσκεται ἡ Στρογγύλη καὶ ὅμως… Οἱ κάτοικοί του δὲν μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι ἑλληνικῆς γῆς, στὸ σπίτι τους, χωρὶς νὰ ξέρουν τὸ γιατί.
.         Ὁ στρατὸς πάγωσε ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν. Ἐνῶ εἶχε προετοιμάσει σκάφη γιὰ νὰ μεταφέρει τὸν κόσμο στὴ Στρογγύλη δωρεάν, εἶχε καρφώσει τοὺς λοστοὺς γιὰ νὰ ἁπλώσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία, εἶχε παραγγείλει μέχρι καὶ ἀναμνηστικὰ μπλουζάκια τυπωμένα μὲ τὴ Στρογγύλη, γιὰ νὰ τὰ μοιράσει στὸν κόσμο ποὺ θὰ πήγαινε νὰ προσκυνήσει τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἀκυρώθηκαν ὅλα. Μέσα σὲ λίγα λεπτά. Μὲ ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα… Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν εἶχαν κουράγιο οἱ στρατιῶτες τὴν ἑπόμενη μέρα νὰ κοιτάξουν στὰ μάτια τοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου

Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; «Εἴχαμε ἑτοιμάσει μία τελετὴ μὲ περηφάνεια γιὰ τὶς ἑλληνικές μας ψυχὲς καὶ τὶς δικές σας ποὺ κάθεστε ἐδῶ στὰ ξεχασμένα καὶ κρατᾶμε τὴν Ἑλλάδα ζωντανὴ καὶ τελικὰ κάποιοι βομβάρδισαν τὸ πεῖσμα μας;»…
Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; Πὼς ἐπὶ ὁλόκληρους μῆνες χτίζαμε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου μαζὶ μὲ τοὺς μηχανικούς, τοποθετούσαμε ἱστοὺς γιὰ σημαῖες, ζητούσαμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία νὰ μᾶς βοηθήσει στὸ ἔργο μας, γιὰ νὰ γιορτάσουμε στρατὸς καὶ πολίτες πάνω στὴν ἑλληνική μας βραχονησίδα καὶ δὲν μᾶς τὸ ἐπέτρεψαν;
Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; Πὼς ἐσᾶς ποὺ κρατᾶτε ἑλληνικὸ τὸ Καστελλόριζο καὶ λόγῳ τῆς παρουσίας σας κρατᾶμε καὶ τὴ Στρογγύλη, δὲν καταφέραμε νὰ σᾶς δώσουμε μία τέτοια χαρὰ νὰ βρεθεῖτε στὸ νησί μας, σὲ μία στιγμὴ ἐθνικῆς ἀνάτασης; Πὼς ἡ καρδιά μας χτυποῦσε δυνατὰ καὶ παραλίγο νὰ ἐκραγοῦμε, ὅταν ἀκούγαμε αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους, τό… «κανένας πολίτης στὴ Στρογγύλη, ὄχι σημαῖες καὶ ἑορτασμοί»; Πὼς βάλαμε τὰ κλάματα ἀπὸ τὸν ἐκνευρισμό μας, διότι ξαφνικὰ δὲν ξέραμε γιατί μᾶς γκρέμισαν ὅ,τι χτίσαμε; Πὼς ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἀπόφασή τους λέγοντας στὸν κόσμο ὅτι πρόκειται γιὰ στρατιωτικὴ ἀπόφαση;

[…]

.           Ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος πρωτοστάτησε σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα, νὰ χτιστεῖ τὸ ἐκκλησάκι στὴ Νῆσο Στρογγύλη καὶ φρόντισε οἰκονομικὰ γιὰ αὐτό. Ἔζησε ὅμως καὶ ὅλη τὴν ξεφτίλα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ τηρεῖ γιὰ ἄλλη μία φορὰ πολιτικὴ ἀναμονῆς, ὥστε νὰ μὴν προκαλέσει τοὺς Τούρκους, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνοι μᾶς πλησιάζουν μὲ θράσος καθημερινὰ καὶ φτάνουν μέχρι τό… Σούνιο. κτς κι ν στ μέλλον ποδειχθε κάτι πο δν θ θελε κανες ν σκεφθε ς τώρα γι τ μικρ λληνικ νησάκι.
.           Ὅσο ἤπιος καὶ ἂν ἀκούγεται ὁ σεβαστὸς Μητροπολίτης στὴ συνέντευξη ποὺ μᾶς παραχώρησε γὶ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα, ὁ λόγος τοῦ κρύβει πολλὰ μηνύματα. Δὲν κρύβει μόνο τὸν ἐνθουσιασμὸ ἑνὸς πατριώτη ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν καὶ ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἀλλὰ κρύβει καὶ τὴν εὐγενικὴ πικρία ποὺ τὴν τοποθετεῖ πολὺ ἔξυπνα στὴν δικαιολογία ὅτι «ἴσως κάποιο λόγο νὰ εἶχαν ποὺ δὲν ἤθελαν αὐτὸν τὸν ἑορτασμό…».
.       Καὶ κάτι τελευταῖο ποὺ ἴσως λέει πολλά… Ὁ στρατηγὸς τοῦ τάγματος τοῦ Καστελλορίζου παραιτήθηκε πρόσφατα… Σᾶς τὸ παραθέτουμε ὡς πληροφορία χωρὶς περαιτέρω σχολιασμό. Θὰ σᾶς τονίσουμε ὅμως ὅτι δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς στρατηγὸς ποὺ ἀναγκάζεται νὰ παραιτηθεῖ μετὰ ἀπὸ τέτοιους χειρισμοὺς τῶν ἁρμοδίων καὶ θὰ ἐπανέλθουμε μὲ ἀναλυτικὸ ρεπορτάζ.[…]

 

ΠΗΓΗ:newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ 150 τ.μ. ΣΤΗΝ ΧΙΟ

,

Σχολιάστε

«ΕΙΣΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΥΨΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ» (Μαθητὴς σὲ Λύκειο τῆς Κατερίνης πῆρε ἀποβολή, ἐπειδὴ ζήτησε νὰ γίνεται ἔπαρση τῆς Σημαίας)

Μαθητὴς σὲ Λύκειο τῆς Κατερίνης πῆρε ἀποβολή,
ἐπειδὴ ζήτησε νὰ γίνεται ἔπαρση τῆς Σημαίας
καὶ νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος!

.             Τὸ ὑψηλὸ ἐθνικό του φρόνημα καὶ ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα του τὴν Ἑλλάδα, ὁδήγησαν ἕναν μαθητὴ τῆς 1ης τάξης τοῦ 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, στὴν ἀποβολή!
.             Τό… σφάλμα του καὶ ἡ… ἀταξία του, ποὺ τοῦ στοίχισε τὴν τιμωρία του, ἦταν νὰ ἀξιώσει ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τοῦ σχολείου, νὰ ὑψώνεται ἡ Ἑλληνικὴ σημαία μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸν Νόμο Κ.Δ.Π. 223/97, παρ.33. (παρ. 33: Σὲ κάθε δημόσιο σχολεῖο ἀναρτῶνται καθημερινὰ τόσο ἡ ἑλληνικὴ ὅσο καὶ ἡ κυπριακὴ σημαία σὲ διαφορετικοὺς ἱστούς. Μία φορὰ τὴ βδομάδα γίνεται ἐπίσημα ἡ ἔπαρση τῶν σημαιῶν καὶ ψάλλεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος σὲ κοινὴ συγκέντρωση τῶν παιδιῶν καὶ παρουσίᾳ ὅλου τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ).

.             Ὁ λόγος γιὰ τὸν Γιῶργο Δεμερτζῆ, ὁ ὁποῖος ὄντας πρόεδρος τοῦ 15μελοῦς συμβουλίου καὶ πρὸ τῆς ἐτσιθελικῆς ἄρνησης τοῦ διευθυντῆ του, νὰ κάνει δεκτὸ τὸ αἴτημά του, ζήτησε ἀπὸ τοὺς 560 συνολικὰ μαθητὲς ποὺ φοιτοῦν στὸ συγκεκριμένο σχολεῖο – εἶναι τὸ μεγαλύτερο τῆς Κατερίνης, νὰ ὑπογράψουν ἐὰν θέλουν νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος καὶ νὰ ὑψώνεται ἡ σημαία.
.             Σύμφωνα μὲ τὸ eleftherologion.blogspot.gr, ποὺ πρῶτο παρουσίασε τὸ θέμα κατ᾽ ἀποκλειστικότητα, τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν συντριπτικὰ ὑπὲρ τῆς ἰδέας-αἰτήματος τοῦ Γιώργου Δεμερτζῆ, ἀφοῦ οἱ 530 μαθητὲς ὑπέγραψαν «ΝΑΙ», ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι 30 «ΟΧΙ».
.             Οἱ 530 ἀπὸ τοὺς 560 μαθητὲς τοῦ 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης εἶπαν μάταια «ΝΑΙ» στὴν ἔπαρση τῆς σημαίας καὶ στὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.
.             Ὁ Γιῶργος Δεμερτζῆς περιγράφοντας τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν ξεχωριστὴ αὐτὴ ἱστορία ἀπόρροια τῆς ἀγάπης του γιὰ τὴ σημαία καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, εἶπε: «Ζήτησα ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου μου, νὰ ὑπογράψουν ἂν θέλουν νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικός μας ὕμνος καὶ νὰ γίνεται ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας. Ὑπέγραψαν οἱ 530 μαθητὲς ὑπὲρ καὶ οἱ 30 κατά, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ παιδιὰ διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων. Ὁ ἀξιότιμος κύριος διευθυντὴς ὅμως ἔφερε ἀντίρρηση σὲ ὅλο αὐτό, λογικὰ διότι δὲν εἶναι Ἕλληνας καὶ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ διαπαιδαγώγηση. Ἐπίσης ὅποιος λέει τὴν ἀλήθεια ἀπέναντί του διαστρεβλώνει τὰ λόγια του καὶ τοῦ δίνει μία καλὴ ἀποβολή. Ἐμένα μοῦ ἔδωσε 3 ἡμέρες ἀποβολὴ συκοφαντώντας με ὅτι εἶμαι φασίστας, ἀναρχικός, ἀκραῖος, κακός, ἀπειλὴ γιὰ τὴ δημοκρατία καὶ γιὰ τὸ σχολεῖο! Μαζί του εἶναι κι ἄλλοι ἐκπαιδευτικοὶ καὶ μοῦ κάνουν πόλεμο, ὥστε νὰ μὲ διώξουν ἀπὸ τὸ σχολεῖο τόσο ἐμένα ἀλλὰ καὶ ὅποιον δὲν ὑποστηρίζει τὶς δικές τους ἰδέες καὶ συμφέροντα».
katerini-3.             Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὁ Γιῶργος ἔκανε συμβολικὴ κατάληψη στὸ σχολεῖο χωρὶς νὰ προκαλέσει φασαρίες καὶ φθορές, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ὑψώσει τὴν Ἑλληνικὴ σημαία, ὅπως βλέπετε στὴ φωτογραφία ὅπου εἰκονίζονται τὰ παιδιὰ τοῦ 15μελους συμβουλίου τοῦ 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης.

ΠΗΓΗ: makeleio.gr (ἀπὸ τὸ eleftherologion.blogspot.gr)

4 Σχόλια

ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Ξεκίνησε λλαγ τς λληνικς σημαίας
– Καταργο
ν τν σταυρ

234234234.                     Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται κοντὰ στὴν ὁλοκλήρωση μίας σύνθετης καὶ ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητης διαπραγμάτευσης, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνόρθωση τῆς εἰκόνας τῆς χώρας μας διεθνῶς καὶ ἰδίως, στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Σκοπὸς εἶναι νὰ ἀλλάξει τὸ κλίμα τόσο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ὅμως στὶς διαπραγματεύσεις, τέθηκε ἕνα ζήτημα ἀπὸ τὰ παλιά. Ἕνα θέμα ποὺ εἶχε συζητηθεῖ ξανὰ ἐπὶ πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, ἀνακινεῖται ἐκ νέου τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ εἶναι ἡ… ἀλλαγὴ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ὥστε νὰ μὴν ἐμφανίζεται πλέον τὸ θρησκευτικὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ στὸ ἄνω ἀριστερὸ μέρος της.
.                     Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προσπαθεῖ νὰ συντονίσει τὶς ἑλληνικὲς προσπάθειες μὲ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε. ποὺ ἐμπίπτουν στὴν ἴδια κατηγορία. Ὡς γνωστόν, ὑπάρχουν ἀρκετὲς χῶρες τῆς Ε.Ε. ποὺ ἔχουν τὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ στὴ σημαία τους ὅπως: Ἡ Φινλανδία, ἡ Σουηδία, ἡ Δανία, ἡ Μεγάλη Βρετανία, ἡ Μάλτα, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἄλλες.

.                     Στὰ πλαίσια τῶν νέων ἀντιλήψεων ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν Εὐρώπη καὶ παγκοσμίως γιὰ τὸν «διάλογο τῶν πολιτισμῶν» καὶ τὴν θρησκευτικὴ οὐδετερότητα τοῦ κράτους, ἡ Ε.Ε. ἐνθαρρύνει ἤδη ἀπὸ τὸ 2008 τὶς παραπάνω χῶρες, νὰ εὐθυγραμμισθοῦν μὲ τὶς ὑπόλοιπες τροποποιώντας τὶς ἐθνικές τους σημαῖες. Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου μάλιστα, ὅταν ἦταν πρωθυπουργός, εἶχε ἀναφέρει σὲ συνεργάτες του ὅτι μεσοπρόθεσμα, ἡ μάχη γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ Σταυροῦ εἶναι χαμένη.
.                    Ἡ Ἄγκελα Μέρκελ εἶχε μάλιστα ἐξομολογηθεῖ στὸν Πρόεδρο τῆς Κομισιὸν Μπαρόζο, ὅτι ἂν τὸ σχέδιο ὑλοποιηθεῖ, εἶναι διατεθειμένη νὰ αὐξήσει τὴν χρηματοδότηση τῶν ἑλληνικῶν ἐλλειμμάτων, διευκολύνοντας ἔτσι τοὺς χειρισμοὺς τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ. Δὲν ἐπιθυμεῖ ὅμως ἡ ἀπόφαση γιὰ κατάργηση τοῦ Σταυροῦ, νὰ ἀνακοινωθεῖ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2016 φοβούμενη τὸ πολιτικὸ κόστος ποὺ θὰ ὑποστεῖ ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ. Ἀπὸ πλευρᾶς σκανδιναβικῶν χωρῶν, δὲν ἀναμένονται ἰδιαίτερες ἀντιδράσεις, καθότι ἡ κοινὴ γνώμη φαίνεται ὥριμη νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν σημαιῶν.

 Ὁριζόντιες καὶ κάθετες λωρίδες ἡ… «νέα» Σημαία τῆς Ἑλλάδας

  .                     Ἔντονη ἀρχίζει νὰ γίνεται τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ παρουσία σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας, χωρὶς τὸν σταυρό, ἐνῶ οἱ γραμμὲς πλέον εἶναι κάθετες ἢ ὁριζόντιες σὲ μπλὲ καὶ ἄσπρο χρῶμα. Δυστυχῶς πολλοὶ δῆμοι τῆς Ἑλλάδος, σιγὰ – σιγὰ ἀντικαθιστοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία μὲ πανάκια καὶ λουρίδες, ποὺ ἁπλὰ ἔχουν τὸ γαλάζιο καὶ τὸ λευκό! […]
.                     Ὡστόσο, ἂν καὶ στὴν ἀρχὴ δὲν δώσαμε σημασία, στὴν ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταύγουστου πρὶν λίγες ἡμέρες, σὲ πολλὲς ἐκκλησίες ὑπῆρχε ἡ ἴδια σημαία… Σιγὰ – σιγὰ αὐτὸ θὰ ἐξαπλωθεῖ, μὲ τελικὸ σκοπὸ νὰ συνηθίσει ὁ Ἕλληνας πολίτης στὴν ἰδέα τῆς νέας σημαίας. Τὴν ἴδια σημαία τὴν εἴδαμε στὴ Θεσσαλονίκη, στὰ ἀποκαλυπτήρια του ἀγάλματος τοῦ Καραμανλῆ τὸ 2011. Ἐὰν προσέξατε ἡ Ἑλληνικὴ σημαία δὲν ἦταν Ἑλληνικὴ σημαία, ἀλλὰ ἕνα πράγμα μὲ τέσσερις λωρίδες χωρὶς Σταυρό. Τὴν ἴδια σημαία τὴν πρωτοείδαμε τὸ 2009 ἀλλὰ καὶ τὸ 2010 στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΝΤ1, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων.ANT1-3-640x340 ant1-2-636x340
.                     Τὸ ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στὴν ἀλλαγὴ τῆς σημαίας. Τὸ θέμα εἶχε θέσει ἀνεπίσημα ἡ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πρὶν ἀρκετὰ χρόνια καὶ σᾶς θυμίζω τὴν δημόσια ἀναφορὰ τοῦ Σηφουνάκη ὡς ὑπουργοῦ Αἰγαίου τὸ 2000 στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Alpha καὶ στὸν δημοσιογράφο κ. Ἀθανασιάδη, ὅπου μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, εἶχε τοποθετηθεῖ ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία. Συγκεκριμένα εἶχε πεῖ: «Σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κρατικό της σῆμα θρησκευτικὸ σύμβολο ποὺ δὲν ἐκφράζει ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες». Στὸ ἐπίμονο δὲ ἐρώτημα τοῦ δημοσιογράφου, ἐὰν ἐνδέχεται μακροπρόθεσμα νὰ ἀλλάξει ἡ Σημαία μας μὲ κατάργηση τοῦ Σταυροῦ, ἡ ἀπάντηση τοῦ Σηφουνάκη ἦταν «βεβαίως».

ΠΗΓΗ: hristospanagia3.blogspot.gr (ἀπὸ katohika.gr)

Σχολιάστε

ΣΗΚΩΣΤΕ ΨΗΛA ΤΗN ΓΑΛΑΝOΛΕΥΚΗ (Κ. Χολέβας)

Σηκῶστε ψηλὰ τὴν γαλανόλευκη

 Γράφει ὁ Κων. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 24.11.2013

.                  Οὔτε ὁ πρῶτος εἶμαι οὔτε ὁ τελευταῖος ποὺ νιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ συγχαρῶ τοὺς παῖκτες καὶ τὸν προπονητὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν πρόκριση στὸ Παγκόσμιο Κύπελλο τοῦ 2014. Εἶναι ἕνα σημαντικὸ ἐπίτευγμα, μὲ προεκτάσεις εὐρύτερες. Χρειαζόταν ὁ λαός μας μία τονωτικὴ ἔνεση. Μία εὐχάριστη εἴδηση, ἕνα χαμόγελο αἰσιοδοξίας. Ἡ κρίση καταβάλλει ψυχολογικὰ πολλοὺς συνέλληνες καὶ ὅποιος μᾶς χαρίζει χαμόγελο καὶ αὐτοπεποίθηση εἶναι ἄξιος εὐγνωμοσύνης.
.                  Ὁ ἀθλητισμὸς μᾶς ἔχει δώσει μεγάλες στιγμὲς ψυχικῆς ἀνατάσεως. Καὶ προσφάτως καὶ παλαιότερα. Ἀπὸ τὸ πρόσφατο παρελθὸν ἀνακαλῶ στὴ μνήμη μου τὴ συγκίνηση ὅλων μας γιὰ τὸ EURO τοῦ 2004. Μοῦ ἔκανε μάλιστα ἐντύπωση ἡ ἐνθουσιώδης ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι διαδήλωναν ἐπὶ ὧρες ἐκεῖνο τὸ βράδυ στὶς μεγάλες πόλεις τοῦ νησιοῦ. Ἀναρίθμητες γαλανόλευκες ξεδιπλώθηκαν καὶ ἀνέμιζαν στὰ χέρια μικρῶν καὶ μεγάλων, λίγους μῆνες μετὰ τὸ ὑπερήφανο «ΟΧΙ» στὸ Σχέδιο Ἀνάν. Ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Ἐὰν ἐφαρμοζόταν τὸ διχοτομικὸ αὐτὸ σχέδιο, θὰ ἀπαγορευόταν ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στὴν Κύπρο. Οἱ μὲν Ἑλληνοκύπριοι θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιοῦν μόνο τὴ σημερινὴ σημαία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, οἱ δὲ Τουρκοκύπριοι μία παραλλαγὴ τῆς τουρκικῆς σημαίας. Στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν: Ἐθνικὴ Ἑλλάδος – Σχέδιο Ἀνάν: 1-0.
.                  Ἦταν ἄλλωστε χαρακτηριστικὴ καὶ ἡ ἀφίσα ποὺ συναντοῦσα ἐπὶ πολλὰ χρόνια σὲ καταστήματα τῆς Κύπρου. Παρουσίαζε τὴν Ἐθνικὴ Ἑλλάδος τοῦ 2004 καὶ ἔγραφε: «Εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς κάνατε νὰ νιώθουμε ὑπερήφανοι»!
.                  Ἀπὸ τὴν παλαιότερη Ἱστορία μᾶς εἶναι χρήσιμο νὰ θυμηθοῦμε ὅτι μετὰ τὴν πτώχευση ἐπὶ Χ. Τρικούπη τὸ 1893 καὶ τὴν ἐθνικὴ κατάθλιψη ποὺ ἄρχισε νὰ ἐπικρατεῖ ἦλθε μία ἀθλητικὴ ἐπιτυχία, τὸ χρυσὸ μετάλλιο τοῦ Σπύρου Λούη, νὰ μᾶς ξαναφέρει στὸ διεθνὲς προσκήνιο καὶ νὰ χαρίσει αἰσιοδοξία καὶ τόνωση τοῦ ἠθικοῦ στοὺς παπποῦδες μας. Ὁ νερουλὰς ἀπὸ τὸ Μαρούσι κέρδισε στὸν Μαραθώνιο στοὺς πρώτους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῶν νέων χρόνων, ἀφοῦ προηγουμένως νήστεψε καὶ προσευχήθηκε στὴν Παναγία. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας πάντα ἦταν καὶ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.
.                  Τὰ παιδιὰ τῆς Ἐθνικῆς μας ἀπέδειξαν ὅτι ὁ Ἕλληνας διαθέτει ὁμαδικότητα καὶ ὀργανωτικότητα, ὅταν πιστέψει στὸν ἑαυτό του. Ἂς σηκώσουμε ψηλὰ τὴ γαλανόλευκη καὶ ἂς ἀγωνισθοῦμε γιὰ ἐπιτυχίες σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς!

Κωνσταντῖνος Χολέβας

, , ,

Σχολιάστε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ «Τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία στὸ μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ μας»

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.         Μὴ ξεχάσουμε ἐπ᾽ οὐδενὶ καὶ φέτος, ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ μετά, νὰ ὑψώσουμε τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία στὸ μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ μας, ὄχι κρεμασμένη σὰ πλυμένο ροῦχο γιὰ στέγνωμα, ἀλλὰ σὲ ἱστὸ (κοντάρι) καὶ μὲ Σταυρὸ στὴν κορυφή. Δὲν εἶναι ἁπλὸ καθῆκον ἑνὸς πατριώτη αὐτό, ἀλλὰ ἕνα Σύμβολο, τὸ Σύμβολο, τῆς Πατρίδας μας.
.         Ὅλα παίζουν ρόλο καὶ ἔχουν τὸ σκοπό τους. Τὸ κοντάρι συμβολίζει τὴ ραχοκοκαλιὰ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν Ἕβρο μέχρι τὴν Κύπρο. Ὁ Σταυρὸς εἶναι Σύμβολο Νίκης καὶ Θυσίας. Οἱ γαλάζιες καὶ ἄσπρες λουρίδες εἶναι τὸ Σύνθημα “Ἐλευθερία ἢ Θάνατος” (ἰσάριθμη ἀντιστοίχιση). Τὸ γαλάζιο χρῶμα εἶναι ὁ οὐρανός, ἀλλὰ καὶ ἡ δόξα. Τὸ γαλάζιο, ἂς σημειωθεῖ, εἶναι τὸ χρῶμα τῆς δόξας καὶ στὴν Ἁγιογραφία μας. Τὸ λευκὸ εἶναι τὸ χρῶμα τῆς ἀθωότητας, καθαρότητας καὶ ἁγνότητας καὶ στὴν ἐθνικὴ διάσταση συμβολίζει τὴν καθαρότητα τῶν ἰδανικῶν μας. Συμβολίζει ἐπίσης καὶ τὰ κύματα μὲ τοὺς ἀφροὺς τῆς θάλασσάς μας. Τὸ πανὶ εἶναι ἡ Πατρίδα, ἡ ἱστορία. Οἱ χρυσὲς φοῦντες εἶναι οἱ ψυχὲς τῶν θυσιασθέντων ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος καὶ τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεως. Ὁ Σταυρὸς μέσα στὸ πανὶ εἶναι ἡ ὀρθόδοξη Πίστη ποὺ κατέχει καίρια θέση στὴ διαχρονικὴ Πατρίδα μας.
.         Ἐπιτρέπεται λοιπὸν νὰ ξεχάσουμε καὶ νὰ ἀμελήσουμε νὰ ἀναρτήσουμε τὴ Σημαία μας στὴν Ἐθνική μας Ἐπέτειο; Ἕνα τέτοιο Σύμβολο μὲ τόση Ἱστορία καὶ μὲ τέτοια Πατρίδα;
.         Ἡ πρώτη Σημαία βγῆκε ἀπὸ τὶς φουστανέλες τῶν πολεμιστῶν, τὰ φορέματα τῶν Ἑλληνίδων καὶ τὰ ζωστικὰ τῶν Παπάδων ἀγωνιστῶν. Μπῆκε στὰ πλοῖα καὶ τὰ μετερίζια τῶν Ἀγώνων μας. Ὁρκιστήκαμε, στεφανωθήκαμε, πολεμήσαμε, ματώσαμε καὶ σαβανωθήκαμε μὲ τὴ Σημαία μας.
.         Κυματίζει στὶς θάλασσές μας, στὰ Ἑλληνορθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Ἱεραποστολές μας, στοὺς Ναοὺς καὶ τὰ ξωκκλήσια μας, στὰ βράχια καὶ τὶς πεδιάδες μας καὶ φρουρεῖ τὰ σύνορά μας.
.         Κρίμα δὲν εἶναι νὰ λείπει ἀπὸ τοὺς ἐξῶστες μας;
.         Λοιπόν, ἂς προμηθευτοῦμε ὅλοι τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία μας. Μακάρι νά ᾽χαμε τὴ διάθεση νὰ τὴν ἀναρτούσαμε γιὰ πάντα χωρὶς ὑποστολὴ στὰ σπίτια μας. Τουλάχιστον ἂς τὸ κάνουμε αὐτὸ στὴν καρδιά μας καὶ ὁπωσδήποτε στὶς μεγάλες γιορτὲς ἐκεῖ ποὺ μένουμε. Δὲν εἶναι μόνο πατριωτικό μας καθῆκον, ἀλλὰ καὶ ἐποπτικὴ διδασκαλία γιὰ τὶς νεώτερες γενιές. Ἂς βάλουμε μάλιστα καὶ τὰ παιδιά μας νὰ τὴν κρεμοῦν καὶ ὑψώνουν, γιὰ νὰ μαθαίνουν καὶ νὰ συγκινοῦνται. Μετὰ δὲ τὸ τέλος τοῦ Σημαιοστολισμοῦ καθαρὴ καὶ διπλωμένη νὰ τὴν τοποθετοῦμε δίπλα στὸ Εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ μας, γιατί “αὐτὸ τὸ γαλανὸ πανὶ καὶ τ᾽ ἄσπρο” εἶναι ἡ Μαρτυρική, ἡ Πληγωμένη, ἡ Δοξασμένη Σημαία μας. Ἡ Σημαία τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἑλλάδας.

Σχολιάστε