Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Σάβ. Καλεντερίδης

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ (Σάβ. Καλεντερίδης) «Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τοὺς ὀρθοδόξους μειονότητα μέσα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ Ἰσλὰμ κυρίαρχη θρησκεία τῆς πατρίδας μας».

Μόνοι μας βγάζουμε τ μάτια μας

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

.             Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο –σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς μεταναστευτικὲς ροὲς πρὸς τὴ χώρα μας, ποὺ δὲν λένε νὰ σταματήσουν– μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀπρόβλεπτες καταστάσεις. Τὸ δημογραφικό, ποὺ μᾶς καλεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια νὰ ἀναλάβουμε δράσεις καὶ νὰ δώσουμε λύσεις –κάτι ποὺ μόνο ὁ Κώστας Καραμανλὴς μὲ τὶς κυβερνήσεις τοῦ ἔκανε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ σχετικὴ βελτίωση τῶν δεικτῶν τὰ χρόνια ποὺ ἴσχυσαν τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβαν τότε οἱ ἁρμόδιοι φορείς–, ἐπιτείνεται μὲ τὴ φυγὴ μισοῦ ἑκατομμυρίου μορφωμένων νέων τὰ χρόνια της κρίσης.
.             Ὅσον ἀφορᾶ τὶς μεταναστευτικὲς καὶ προσφυγικὲς ροές, σύμφωνα μὲ τὴ FRONTEX οἱ καταγεγραμμένοι παρανόμως εἰσελθόντες στὴν Ἑλλάδα ἦταν: Τὸ 2008: 52.300, τὸ 2009: 40.000, τὸ 2010: 55.700, τὸ 2011: 57.000, τὸ 2012: 37.200, τὸ 2013: 24.800, τὸ 2014: 50.834, τὸ 2015: 885.386, τὸ 2016: 182.287 καὶ τὸ 2017: 42.305. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ τρέχον ἔτος, 2018, τὰ μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν εἰσέλθει παράνομα στὴν Ἑλλάδα 43.562 ἄτομα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα ἔχουν εἰσέλθει παράνομα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν καταγραφεῖ 1.451.374 ἀλλοδαποί, ἐνῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄγνωστος ἀριθμὸς ἀτόμων ποὺ μπαίνουν καὶ παραμένουν στὴν Ἑλλάδα παράνομα.
.             Ὁ Ἀναστάσιος Λαβρέντζος, στὸ βιβλίο του Σιωπηρὴ ἅλωση (ἐκδ. Πραγματεία), μελετᾶ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας σὲ σχέση μὲ τὸ μεταναστευτικό, παραθέτοντας χρήσιμους πίνακες γιὰ τὴν πορεία του. Ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ὅτι «ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς εἰσερχόμαστε σὲ μία ἀσταμάτητη ἀριθμητικὴ συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ». Τὸ κλειδὶ ἐδῶ εἶναι ὁ ὅρος «ἀσταμάτητη». Δὲν ὁδεύουμε, δηλαδή, σὲ μία κατάσταση ἰσορροπίας σὲ ἕνα πιὸ χαμηλὸ ἀριθμητικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς μπαίνουμε σὲ μία κατηφόρα. Ὅπως λέμε, εἰσερχόμαστε σὲ τερματικὴ δημογραφικὴ φάση. Οἱ δημογραφικὲς προβολὲς διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν μᾶς δείχνουν ποῦ πηγαίνουμε. Ἐπιλέγοντας τὸ λεγόμενο κύριο σενάριο τῆς Eurostat –τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι καὶ τὸ πιὸ ἀπαισιόδοξο–, βλέπουμε ὅτι τὸ 2050 ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς θὰ εἶναι τὸ πολὺ ἐννέα ἑκατομμύρια. Αὐτὸ ὅμως ποὺ θὰ εἶναι τὸ χειρότερο εἶναι ἡ βαθιὰ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ παράλληλα θὰ συντελεῖται. Μὲ βάση τὸ ἴδιο σενάριο ἐκτιμᾶται ὅτι στὰ ἐννέα ἑκατομμύρια ποὺ ἀναφέραμε, τὰ τρία θὰ εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Δηλαδὴ μιλᾶμε γιὰ ἕναν πληθυσμὸ ὁ ὁποῖος στὸ μέσον του αἰώνα θὰ βρίσκεται στὰ πρόθυρα τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης. Ὅπως εἶπα, δέ, αὐτὸ δὲν εἶναι καν τὸ χειρότερο σενάριο. Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ αὐτὲς οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ἀρκούντως τρομοκρατικές, γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ κινητοποιηθοῦμε.
.             Ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ἐπίσης ὅτι «τὸ δημογραφικὸ ἔλλειμμα τῆς χώρας σὲ λίγες δεκαετίες θὰ εἶναι τόσο σημαντικό, ὥστε ἂν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ καλυφθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου μὲ μεταναστευτικὲς ροές, τότε πραγματικὰ θὰ μιλᾶμε γιὰ μία ἄλλη χώρα. Καὶ τὸ ἐρώτημα σὲ μία τέτοια περίπτωση εἶναι ἂν μία κοινωνία μεταβαλλόμενη μὲ τέτοιον τρόπο, θὰ μπορέσει νὰ διατηρήσει κάποια συνοχὴ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διαχειριστεῖ τὶς διαφορές της».
.             Ἄρα, μὲ βάση τοὺς ἀριθμούς, ποὺ εἶναι ἀμείλικτοι, ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει τὶς ἑπόμενες δεκαετίες –λόγῳ τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ τῶν πραγματικὰ ἀνεξέλεγκτων μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη– νὰ μετατραπεῖ σὲ μία ἄλλη χώρα. Δηλαδὴ μία ἄλλη Ἑλλάδα, τῆς ὁποῖοι οἱ κάτοικοι θὰ εἶναι κάτι σὰν Ἕλληνες, θὰ μιλοῦν κάτι ποὺ θὰ μοιάζει μὲ ἑλληνικὰ καὶ θὰ ἔχουν ἐθνικὴ συνείδηση κάτι σὰν ἑλληνική.
.             Γιὰ τὴ θρησκεία δὲν μιλᾶμε, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς νεότερους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τοὺς ὀρθοδόξους μειονότητα μέσα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ Ἰσλὰμ κυρίαρχη θρησκεία τῆς πατρίδας μας.
.             Καὶ ἐνῶ ἡ κατάσταση εἶναι αὐτὴ καὶ τὰ μείζονα αὐτὰ προβλήματα ἀπαιτοῦν ἕναν ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ διάλογο, οὕτως ὥστε νὰ ἀποφασίσουν οἱ πολίτες γιὰ τὴν πορεία ποὺ οἱ ἴδιοι θέλουν νὰ ἀκολουθήσει ἡ χώρα καὶ τὸ ἔθνος τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, διαβάζουμε ὅτι στὶς 10 καὶ 11 Δεκεμβρίου, κατὰ τὴ διάρκεια συνόδου στὸ Μαρακὲς (Μαρόκο), πρόκειται νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ ἡ «Παγκόσμια συμφωνία γιὰ τὴν ἀσφαλῆ, συντεταγμένη καὶ νόμιμη μετανάστευση», ἡ ὁποία ἂν καὶ μὴ δεσμευτική, δημιουργεῖ Δίκαιο καὶ καθιστὰ τὴ μετανάστευση δικαίωμα τῶν πολιτῶν τῆς γής.
.             Ὁρισμένες χῶρες ποὺ ἔχουν κυβερνήσεις ποὺ νοιάζονται γιὰ τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, καὶ ἔχουν στρατηγικὴ γιὰ τὴν πορεία τοῦ κράτους τους, ἔχουν δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουν τὴ συμφωνία. Οἱ χῶρες αὐτὲς εἶναι ἡ Αὐστραλία, ἡ Αὐστρία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Ἐσθονία, οἱ ΗΠΑ, τὸ Ἰσραήλ, ἡ Κροατία, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Πολωνία, ἡ Τσεχία, καὶ ἐσχάτως προστέθηκε καὶ ἡ Ἐλβετία.
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ κρατοῦσα ἄποψη στὴν Ἐλβετία εἶναι ὅτι οἱ μὴ δεσμευτικοὶ πολιτικοὶ στόχοι ποὺ διατυπώνονται στὸ κείμενο τῆς συμφωνίας θὰ μποροῦσαν νὰ μετατραποῦν σὲ νομικὰ δεσμευτικὲς διατάξεις μακροπρόθεσμα.
.             Καὶ ἐρχόμαστε τώρα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ ἀντιμετωπίζουν διπλὸ πρόβλημα, αὐτὸ τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης καὶ ἐκεῖνο τῆς ἀνεξέλεγκτης εἰσόδου μεταναστῶν, στὴ συντριπτική τους πλειονότητα μουσουλμάνων.
.             Ἀντὶ νὰ γίνει ἕνας ἐθνικὸς διάλογος μὲ τοὺς πολίτες, στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, στὰ ΜΜΕ, γιὰ τὸ θέμα, καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ βούληση τοῦ λαοῦ, ἐνόψει της ὑπογραφῆς τῆς ἐν λόγω συμφωνίας, ἐπικρατεῖ ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή.
.             Ποὺ σημαίνει, μία ὁμάδα πολιτικῶν καὶ διπλωματῶν, μία δράκα ἀτόμων ποὺ δὲν νοιάζονται γιὰ τὴν πορεία τῆς πατρίδας καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, γράφοντας στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τοὺς τὴ βούληση τῶν Ἑλλήνων, ἀποφάσισαν νὰ ὑπογράψουν, χωρὶς ἐμᾶς, γιὰ τὴ δική μας καταστροφή.
.             Κόμματα, πολιτικοί, διανοούμενοι καὶ δημοσιολογοῦντες σιωποῦν καὶ ἀφήνουν τὴ δράκα ποὺ προανέφερα νὰ ὑπογράψει τὴν καταστροφή μας.

Ναί, μόνοι μας βγάζουμε τὰ μάτια μας.

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

 

,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΦΤΑIΕΙ Η ΑΛΒΑΝIΑ ΓΙΑ ΤΗN ΒOΡΕΙΟ HΠΕΙΡΟ

Δν φταίει λβανία γι τὴν Βόρειο πειρο

Σάββας Καλεντερίδης

.             Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἄρχισε νὰ ἐγκαταλείπει τὰ ἐδάφη τῶν δυτικῶν Βαλκανίων μετὰ τὸν Ρωσοτουρκικὸ Πόλεμο τοῦ 1878, ποὺ ἔληξε μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας προέβλεπε καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ὀθωμανῶν ἀπὸ τὸ πιὸ σημαντικὸ διοικητικὸ καὶ θρησκευτικὸ κέντρο γιὰ τὸν σουλτάνο στὴν περιοχή, τὴ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς διοίκησής της ἀπὸ τὴν Αὐστροουγγαρία.
.            Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια, καὶ ἐνῶ ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μετὰ τὴν ἧττα στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, εἶχε μπεῖ στὴν ἡμιτελικὴ φάση τῆς διάλυσής της (ἡ τελικὴ ἦταν τὸ πέρας τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου), οἱ Ὀθωμανοὶ ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴν Ἀλβανία καὶ τὰ Σκόπια.
.             Εἶναι κρίσιμο νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἔκαναν ποτὲ ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα, ὅταν οἱ ἄλλοι λαοὶ τῶν Βαλκανίων, κυρίως Σέρβοι καὶ Ἕλληνες, διεκδικοῦσαν μὲ ἐξεγέρσεις καὶ ἔνοπλο ἀγώνα τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τους, γιατί ὡς ἔθνος ἦταν διχασμένοι σὲ ὀθωμανολάτρες καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ἤθελαν τὴν ἀνεξαρτησία τους, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Δύσης. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν δὲν σφυρηλατήθηκε μέσα ἀπὸ ἐθνικοὺς ἀγῶνες ἑνιαία ἐθνικὴ συνείδηση, διαδικασία ποὺ γίνεται τὶς τελευταῖες δεκαετίες μὲ τὸν «πόλεμο» στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ τὴν ἔνοπλη ἐξέγερση στὸ Τέτοβο τῆς πΓΔΜ. Γι’ αὐτὸν τὸ λόγο τὰ τελευταῖα χρόνια σφυρηλατεῖται καὶ τὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας, μὲ στόχο τὴν ἕνωση ὅλων τῶν Ἀλβανῶν σὲ ἕνα ἑνιαῖο ἀνεξάρτητο κράτος.
.             Ὅταν λοιπὸν οἱ Ὀθωμανοὶ ἄρχισαν νὰ τὰ «μαζεύουν» ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας, ἐξεγέρθηκαν οἱ Ἕλληνες τῆς Χειμάρας καὶ ἀπαίτησαν τὴν ἕνωσή τους μὲ τὴν Ἑλλάδα. Μάλιστα, μικρὴ δύναμη Χειμαριωτῶν καὶ Κρητῶν ἐθελοντῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ταγματάρχη Σπύρο Σπυρομήλιο, στὶς 18 Νοεμβρίου 1912 ἀποβιβάστηκε στὴν περιοχὴ τῆς Χειμάρας καὶ ἐκδίωξε τὶς ὀθωμανικὲς δυνάμεις.
.             Τὸ ἴδιο διάστημα, καὶ συγκεκριμένα στὶς 28 Νοεμβρίου 1912, ἔγινε ἡ πρώτη σύνοδος τῆς ἐθνοσυνέλευσης τῶν Ἀλβανῶν μὲ 83 ἀντιπροσώπους στὸν Αὐλώνα, ἡ ὁποία ἀνακήρυξε τὴν Ἀλβανία σὲ ἀνεξάρτητο κράτος, ἐνῶ μὲ τὴ δεύτερη σύνοδο στὶς 4 Δεκεμβρίου 1912 ἡ ἐθνοσυνέλευση σχημάτισε προσωρινὴ κυβέρνηση ποὺ ἄσκησε τὰ καθήκοντά της μέχρι τὶς 22 Ἰανουαρίου 1914. Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανίας ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴ Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου, στὶς 29 Ἰουλίου 1913.
.             Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἡ περιοχὴ τῆς Χειμάρας παρέμεινε ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ κήρυξε τὴν αὐτονομία της τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1914, ἀντιδρώντας στὴν ἀπόφαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων νὰ τὴν ἐντάξουν στὸ νεοσύστατο ἀλβανικὸ κράτος.
Ἐν τῷ μεταξύ, στὶς 13 Φεβρουαρίου 1914, ἡ Πανηπειρωτικὴ Συνέλευση, βλέποντας τὴν ἀπροθυμία τῆς Ἀθήνας νὰ δεχτεῖ τὴν ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀντιταχθεῖ στὰ σχέδια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ποὺ τὴν συμπεριέλαβαν στὰ ὅρια τοῦ νεοϊδρυθέντος ἀλβανικοῦ πριγκιπάτου, ἀποφάσισε νὰ ἐπιδιώξει τὴν αὐτονομία. Ἔτσι, γιὰ νὰ προστατευτεῖ ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς ἀπὸ ὁμάδες Ἀλβανῶν ἐνόπλων, ὁ ἐξ Ἀργυροκάστρου καταγόμενος Γεώργιος Χρηστάκης-Ζωγράφος, ποὺ εἶχε χρηματίσει ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας, στὶς 28 Φεβρουαρίου ἀνακήρυξε τὴν «Αὐτόνομη Δημοκρατία τῆς Βορείου Ἠπείρου».
.            Γιὰ τὴν ἱστορία, παραθέτουμε τὴν προκήρυξη – ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Πανηπειρωτικῆς Συνέλευσης ὑπογραφόταν καὶ ἀπὸ τοὺς μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως, Κορυτσᾶς καὶ Βελλᾶς, καὶ Κονίτσης:

«Ἠπειρῶται,
ἡ ἐν Ἀργυροκάστρῳ συνελθοῦσα Συντακτικὴ Συνέλευσις τῶν ἀντιπροσώπων, οὓς ὁμοφώνως ἀνέδειξεν ἡ γνώμη τοῦ Λαοῦ, ἀνεκήρυξεν τὴν ἵδρυσιν τῆς Αὐτονόμου Πολιτείας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεσθησομένην ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τὰς ὁποίας ἐξαναγκάζεται ὅπως ἐγκαταλίπῃ ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός… Ἡ Βόρειος Ἤπειρος κηρύσσει τὴν ἀνεξαρτησίαν της καὶ προσκαλεῖ τοὺς πολίτας της ὅπως ὑποβαλλόμενοι εἰς πᾶσαν θυσίαν προασπίσωσι τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἐδάφους καὶ τὰς ἐλευθερίας της, ἀπὸ πάσης προσβολῆς.
Ἡ Προσωρινὴ Κυβέρνησις, ὁ Πρόεδρος Γεώργιος Χρηστάκης-Ζωγράφος»

.               Ἡ ἐμπειρία τοῦ Γεωργίου Ζωγράφου σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ διεθνῶν σχέσεων ὁδήγησε στὴ διεθνῆ ἀναγνώριση τοῦ καθεστῶτος αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στὸ αὐτόνομο κράτος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο, συμπεριλαμβάνονταν ἡ Χειμάρα, τὸ Δέλβινο, ἡ Πρεμετή, οἱ Ἅγιοι Σαράντα καὶ ἡ Ἐρσέκα.
.            Λίγες μέρες μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς αὐτονομίας, στὶς 17 Μαρτίου 1914, μεταξὺ τοῦ πρίγκιπα Βίντ, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης, καὶ τοῦ Γεωργίου Χρηστάκη-Ζωγράφου, προέδρου τῆς «Αὐτόνομης Δημοκρατίας τῆς Βορείου Ἠπείρου», ὑπεγράφη τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας, ποὺ ἵδρυε τὴν Αὐτόνομη Δημοκρατία τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὡς μέρος τῆς ἐπικράτειας τοῦ νεοϊδρυθέντος ἀλβανικοῦ κράτους.
.            Μὲ τὴν ὑπογραφή του ἐπικράτησε εἰρήνη μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Ἀλβανῶν καὶ ἀναγνωρίστηκαν τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
.            Λίγους μῆνες μετὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ Α´ Παγκόσμιου Πολέμου, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1914, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς μπαίνει γιὰ δεύτερη φορὰ στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἀκυρώνοντας στὴν οὐσία τὴν αὐτόνομη κυβέρνηση. Στὶς ἐκλογὲς τῆς Ἑλλάδας τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1916 συμμετέχουν καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου τῶν νομῶν Ἀργυροκάστρου καὶ Κορυτσᾶς, ἐκλέγοντας 18 βουλευτές, οἱ ὁποῖοι γίνονται δεκτοὶ στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο μὲ χειροκροτήματα ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους βουλευτές.
.            Τὸν Μάρτιο, μὲ Βασιλικὸ Διάταγμα ἀνακηρύχθηκε ἡ ἕνωση τῆς περιοχῆς μὲ τὴν Ἑλλάδα, κίνηση ποὺ προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Ἰταλίας καὶ συνακόλουθα τὴν παρέμβαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ποὺ ἀκύρωσαν στὴν πράξη τὸ διάταγμα τῆς ἕνωσης μὲ τὴν Ἑλλάδα.
.            Οἱ Ἰταλοί, ἐπωφελούμενοι ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Διαχασμό, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1916 καταλαμβάνουν τὴ Χειμάρα καὶ τὸ Τεπελένι, καὶ μὲ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων ὁλόκληρη τὴ Βόρειο Ἤπειρο.
.            Στὶς 3 Ἰουνίου 1917 οἱ Ἰταλοὶ εἰσβολεῖς κηρύσσουν πανηγυρικὰ τὴν ἐνοποίηση καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανίας ὑπὸ ἰταλικὴ κυριαρχία, ἐνῶ τὸ 1921 ἀποφασίστηκε ἡ ὁριστικὴ ἐπιδίκαση τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν Ἀλβανία, ἀκυρώνοντας ντὲ φάκτο τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας.
.            Ἡ ὁριστικὴ ἐπιδίκαση τῆς Β. Ἠπείρου στὴν Ἀλβανία ἐπικυρώθηκε στὶς 27/11/1925 μὲ τὸ Δεύτερο Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἀναγνωρίζει ἡ Ἑλλάδα.
.            Σύμφωνα μὲ τὸν πρέσβη ἐπὶ τιμῇ Ἀλέξανδρο Μαλλιά, «τὰ χερσαῖα σύνορα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ἀλβανία δὲν ἔχουν ὁριστικοποιηθεῖ καὶ ἀναγνωρισθεῖ de jure ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Πράγμα ποὺ θὰ ἐπέτρεπε στὴν Ἀθήνα –ἂν ὑποθέσουμε ὅτι τὸ ἐπιδιώκει καὶ τὸ ἐπιθυμεῖ– νὰ παραμείνει  στὴν πάγια θέση της περὶ τῆς μὴ ἀναγνώρισης τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Φλωρεντίας τοῦ 1925. Ἡ ρητή του ἀναγνώριση εἶναι διακαὴς πόθος τῆς Ἀλβανίας. Ἄρα, ἡ –ἔναντι οὐσιαστικῶν ἀνταλλαγμάτων– ἀναγνώρισή του ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, μᾶς παρέχει σημαντικὸ περιθώριο διαπραγμάτευσης».
.            Αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴ Βόρειο Ἤπειρο. Στὸ ἄρθρο μας τῆς Κυριακῆς θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴ συνοπτική μας ἀναφορὰ σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, δικαιολογώντας τὸν τίτλο τοῦ σημερινοῦ μας ἄρθρου.

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!

Οἱ ΗΠΑ, ποὺ τὸ 1944 μιλοῦσαν γιὰ δημαγωγία ἐκ μέρους τοῦ Τίτο,
τώρα ὑποστηρίζουν τοὺς Σκοπιανοὺς

Ἀπὸ τὸν
Σάββα Καλεντερίδη
ἐφημ. «Δημοκρατία», 29.09.2018

.               Τὸ ἔχουμε ξαναγράψει, ὅμως στὴ συγκεκριμένη συγκυρία, λίγα εἰκοσιτετράωρα πρὶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα στὰ Σκόπια, κρίνεται σκόπιμο νὰ τὸ ἐπαναφέρουμε στὸ προσκήνιο.
.               Ὅταν ὁ Τίτο, τὸ 1944, ἀποφάσισε νὰ δημιουργήσει τὴν «Ὁμόσπονδη Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» στὸ πλαίσιο τῆς Γιουγκοσλαβίας, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν ἀμέσως μετὰ ἡ δημιουργία τῆς -ἀνύπαρκτης μέχρι τότε- «μακεδονικῆς γλώσσας» καὶ ἡ καλλιέργεια στοὺς μέχρι τότε βουλγαρικῆς συνείδησης κατοίκους τῆς ἐπαρχίας Βαρντάρσκα τῆς «μακεδονικῆς συνείδησης», ἡ ἐπίσημη θέση τῶν ΗΠΑ ἦταν ἡ ἑξῆς: «Ἡ (ἀμερικανικὴ) κυβέρνηση θεωρεῖ ὅτι ἀναφορές, ὅπως μακεδονικὸ “ἔθνος”, μακεδονικὴ “πατρίδα” ἢ μακεδονικὴ “συνείδηση”, συνιστοῦν ἀδικαιολόγητη δημαγωγία, ποὺ δὲν ἀντικατοπτρίζει καμία πολιτικὴ πραγματικότητα καὶ βλέπει σὲ αὐτὲς τὴν ἀναγέννηση ἑνὸς πιθανοῦ μανδύα, ποὺ θὰ ὑποκρύπτει ἐπιθετικὲς βλέψεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας».
.               Πρόκειται γιὰ τηλεγράφημα ποὺ ἔστειλε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Ἐντουαρντ Στετίνιους σὲ διάφορες πρεσβεῖες, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τοὺς Ἀμερικανοὺς διπλωμάτες γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ Τίτο καὶ τῶν κύκλων τῆς Τρίτης Διεθνοῦς εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας – ἕνα τηλεγράφημα ποὺ εἶναι ἀναρτημένο μέχρι σήμερα στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
.               Ὅσον ἀφορᾶ στὴν οὐσία τοῦ θέματος, εἶναι σὰν νὰ μὴν πέρασε μία μέρα. Οἱ στόχοι τῶν Σκοπίων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος παραμένουν ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι, ὅπως τοὺς περιγράφει ὁ τότε Ἀμερικανὸς ΥΠΕΞ Ἐντουαρντ Στετίνιους, μόνο ποὺ ἄλλαξαν οἱ παρτενὲρ τῶν Σκοπίων. Τότε ἦταν ὁ Τίτο καὶ ἡ Τρίτη Διεθνής, τώρα εἶναι ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστρία, ἡ Ε.Ε., τὸ ΝΑΤΟ, οἱ ΗΠΑ καὶ ὅλος ὁ δυτικὸς κόσμος ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτούς.
.               Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες παρήλασαν ἀπὸ τὰ Σκόπια δεκάδες ἀξιωματοῦχοι τῶν προαναφερθεισῶν χωρῶν καὶ θεσμῶν -στοὺς ὁποίους, σημειωτέον, ἡ Ἑλλάδα εἶναι πλῆρες μέλος-, συμπεριλαμβανομένων τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες δὲν μπῆκαν καν στὸν κόπο νὰ κατεβάσουν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ δικοῦ τους ΥΠΕΞ τὸ τηλεγράφημα τοῦ Στετίνιους. Δηλαδή, γιὰ νὰ μὴ γίνονται παρανοήσεις, οἱ σύμμαχοι τῆς Ἑλλάδας ὑποστηρίζουν ὅσα ἀναφέρονται στὸ προαναφερθὲν σῆμα, δηλαδὴ τὴν ὕπαρξη κράτους μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», «μακεδονικοῦ ἔθνους» καὶ «μακεδονικῆς ταυτότητας», τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὴ θέση τῆς Οὐάσινγκτον, «ἀποτελοῦν ἀδικαιολόγητη δημαγωγία, ποὺ δὲν ἀντικατοπτρίζει καμία πολιτικὴ πραγματικότητα καὶ βλέπει σὲ αὐτὲς τὴν ἀναγέννηση ἑνὸς πιθανοῦ μανδύα, ποὺ θὰ ὑποκρύπτει ἐπιθετικὲς βλέψεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας».
.               Φυσικά, πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ ὑποστήριξη αὐτὴ καλύπτεται πλήρως ἀπὸ τὴν ὑπογραφεῖσα Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὸν κ. Κοτζιά, γιὰ τὴν ὁποία δηλώνει, ὅπου σταθεῖ κι ὅπου βρεθεῖ στὸ ἐξωτερικό, ὑπερήφανος ὁ κ. Τσίπρας, ἐνῶ δὲν τολμᾶ νὰ ἐμφανιστεῖ χωρὶς τὴν προστασία τῶν ΜΑΤ μπροστὰ στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι, σὲ συντριπτικὰ ποσοστά, τὴ θεωροῦν βλαπτικὴ γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας – γιὰ νὰ μὴ χρησιμοποιήσουμε κάποιον ἄλλον, βαρύτερο χαρακτηρισμό, ποὺ ἀσφαλῶς τῆς ἁρμόζει. Ἐπίσης, πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ συμφωνία δὲν θὰ εἶχε ὑπογραφεῖ, ἂν δὲν συμφωνοῦσαν ὁ κ. Καμμένος καὶ τὸ κόμμα του, γιατί τὶς συμφωνίες μπορεῖ νὰ τὶς ὑπογράφει ἕνας ὑπουργός, ὅμως αὐτὲς σὲ κάθε περίπτωση τυγχάνουν τῆς ἔγκρισης τοῦ συνόλου τῆς κυβέρνησης.
.               Ἡ κυβέρνηση προβάλλει διάφορες θεωρίες γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὑπογραφὴ αὐτῆς τῆς συμφωνίας, ὅπως ὅτι «τὴ σύνθετη ὀνομασία τὴν εἶχαν δεχτεῖ καὶ οἱ ἄλλοι», ὅτι οἱ ἄλλοι ἀναγνώρισαν τὴ «μακεδονικὴ γλώσσα» καὶ ὅτι οἱ ὅροι τῆς συμφωνίας δὲν ἀναγνωρίζουν «μακεδονικὴ ταυτότητα». Ψέμα πάνω στὸ ψέμα, ἐνῶ, ἀκόμα κι ἂν δεχτοῦμε ὅτι οἱ ἄλλοι εἶχαν κάνει λάθη, αὐτὰ δὲν διορθώνονται μὲ ἕνα μεγαλύτερο, ποὺ εἶναι ἡ ὑπογραφὴ αὐτῆς τῆς συμφωνίας.
.               Ἐπίσης, μία παιδαριώδης δικαιολογία εἶναι ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει τεράστια οἰκονομικὰ ὀφέλη καὶ θὰ καταστεῖ ὑπερδύναμη στὴν περιοχή. Ξεχνοῦν νὰ ποῦν ὅτι τὸ ΑΕΠ τῶν Σκοπίων, μὲ τοὺς 2.000.000 κατοίκους, εἶναι ἀρκετὰ κάτω ἀπὸ 10 δισ. εὐρώ, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἤδη ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες σὲ ἐπενδύσεις στὴ γειτονικὴ χώρα. Ὅσο γιὰ τὸ «ὑπερδύναμη», μία χώρα ποὺ ἔχει ἐγγράψει τὰ 10.119 πιὸ ἀκριβὰ ἀκίνητα τοῦ Δημοσίου στὸ Ὑπερταμεῖο, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ξένους δανειστές, λόγῳ τῆς ἄθλιας διαπραγμάτευσης τοῦ διδύμου τῆς συμφορᾶς Τσίπρα – Βαρουφάκη, δὲν μπορεῖ νὰ λέει τέτοιες ἀνοησίες. Δὲν τὶς πιστεύουν οὔτε τὰ μικρὰ παιδιά, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ «βολεύονται» ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.
.               Μία ἄλλη δικαιολογία -πού, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κυβερνητικούς, μᾶς τὴ σερβίρει καὶ ὁ κ. Θεοδωράκης ἀπὸ τὸ Ποτάμι- εἶναι «νὰ κλείσουμε τὰ θέματα μὲ τὰ Σκόπια, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν τουρκικὴ ἀπειλή»! Ὢ τοῦ θαύματος! Ἐκεῖνοι ποὺ μέχρι χθὲς μᾶς ἔλεγαν «τουρκοφάγους», «πολεμοκάπηλους» καὶ «ὑπερπατριῶτες», ὅταν μιλούσαμε τεκμηριωμένα γιὰ τὴν τουρκικὴ ἀπειλή, ἐκεῖνοι ποὺ ἔλεγαν ὅτι «θὰ τὸ ρισκάρουμε» μὲ τὴν Τουρκία, ἐκεῖνοι ποὺ ἔλεγαν «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του» τώρα μᾶς κάνουν μαθήματα γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν τουρκικὴ ἀπειλή. Δὲν βλέπουν κὰν ὅτι ἡ Ἀλβανία, ἂν καὶ μπῆκε στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴ δική μας ὑπογραφή, ἀκύρωσε τὴ συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλάσσιων ζωνῶν, ποὺ ὑπέγραψε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Κώστα Καραμανλὴ καὶ ἐνίσχυσε τοὺς στρατιωτικοὺς δεσμούς της μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν τὶς ἐνισχύσουν καὶ τὰ Σκόπια, ὅταν μποῦν στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴ δική μας ὑπογραφή, τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ μία τουρκικὴ μειονότητα τοῦ 4% στὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πολὺ καλὰ ὀργανωμένη πολιτικά, τότε ἡ περικύκλωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ Βορρᾶ θὰ ἐπεκταθεῖ.
.               Ἐπίσης, μᾶς λένε ὅτι ὁ δυτικὸς παράγοντας θέλει νὰ βάλει τὰ Σκόπια στὸ ΝΑΤΟ καὶ νὰ τὰ ἐνσωματώσει στὴν Ε.Ε. γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἄσκηση ἐπιρροῆς σὲ αὐτὰ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ἐντάξει, νὰ γίνουν ὅλα αὐτά, γιατί ὅμως πρέπει νὰ γίνουν παίρνοντας τὰ Σκόπια ἕνα ὄνομα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει; Ὁ ἐπισπεύδων εἶναι τὰ Σκόπια, ὄχι ἡ Ἑλλάδα, ποὺ κρατᾶ στὰ χέρια της τὰ κλειδιὰ καὶ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ καὶ γιὰ τὴν Ε.Ε.
.             Γιατί δὲν τὰ χρησιμοποιήσαμε καὶ ξεπουλήσαμε τὴ Μακεδονία; Γιατί, λοιπόν, δὲν πιέστηκαν τὰ Σκόπια καὶ πιέστηκε ἡ Ἑλλάδα; Μήπως πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ τῆς Δύσης καὶ τῆς Γερμανίας κρύβεται κάτι ἄλλο, ποὺ ὑπερακοντίζει τὸ μέγεθος τῶν Σκοπίων;

 

 

,

Σχολιάστε

ΕΚΕΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ:
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Σάββας Καλεντερίδης

.         Στὸ ἄρθρο μας τῆς Παρασκευῆς («Τὰ πράγματα μὲ τ’ ὄνομά τους») ἔγινε μία προσπάθεια περιγραφῆς τῆς γεωπολιτικῆς κατάστασης ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὴν περιοχὴ καὶ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔχουν ληφθεῖ γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση καὶ ἔνταξη τῶν δυτικῶν Βαλκανίων στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ε.Ε.
.             Τὸ 2009, γιὰ νὰ ἄρουμε τὸ βέτο μας καὶ νὰ γίνει ἡ Ἀλβανία μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ὑπογράφηκε ἡ συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλασσίων ζωνῶν, τὴν ὁποία στὴ συνέχεια, μὲ δόλιο τρόπο πάγωσε τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας αὐτῆς. Πάντως, ἔστω καὶ μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ Ἑλλάδα τότε διαπραγματεύτηκε καὶ κάτι πῆρε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν τὸ κατοχύρωσε, πράγμα ποὺ πρέπει νὰ γίνει μάθημα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία, τώρα ποὺ «παζαρεύεται» ξανὰ ἡ ἴδια συμφωνία, μὲ χειρότερους ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἄρουμε τὸ βέτο καὶ νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς, στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ ὑπογράφει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ ἀναγνώστης αὐτὲς τὶς γραμμές, ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν πῆρε τίποτα, ἀλλὰ ἔδωσε τὰ πάντα.
.             Τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλώσσα καὶ ταυτότητα, μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ συμφωνία τὰ ἀναγνωρίζουμε, ἀποδυναμώνοντας τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη καὶ δημιουργώντας προϋποθέσεις ἀκόμα καὶ διαμελισμοῦ τῆς πατρίδας μας.

Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.

.             Κατ’ ἀρχάς, ἡ Ἑλλάδα, προτοῦ ὑπογράψει ὁποιαδήποτε συμφωνία, ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Γιατί οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους, ἐπιμένουν σὲ κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκει; Γιατί ἐπιμένουν στὸ ὄνομα Μακεδονία, τὴ μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα, τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἡ περιοχή τους δὲν εἶναι Μακεδονία, ὅτι ἡ γλώσσα τους εἶναι ἡ βουλγαρικὴ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι σλαβοβούλγαροι;
.             Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιατί θέλουν νὰ διεκδικήσουν τὶς περιοχὲς ποὺ διεκδικοῦσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, στὶς ὁποῖες κατοικοῦσαν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλώσσα μαζί τους. Πρόκειται γιὰ περιοχὲς τῶν νομῶν Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, Ἠμαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρῶν καὶ Δράμας, ὅπου ὑπάρχουν χωριὰ τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι μιλοῦν τὴ γλώσσα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, ἀναγνωρίζει ὡς «μακεδονική».
.             Ἔχω στὰ χέρια μου τὴ στιγμὴ ποὺ γράφεται αὐτὸ τὸ ἄρθρο, μία ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μὲ τίτλο «Ἀφανεῖς Γηγενεῖς Μακεδονομάχοι (1903-1913), τῶν ἐκδόσεων UNIVERSITY STUDIO PRESS, στὴν ὁποία καταγράφονται τὰ βιογραφικὰ τῶν σπουδαιότερων Μακεδονομάχων ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιοχές, οἱ ὁποῖοι πολέμησαν ἐναντίον τῶν κομιτατζήδων καὶ στὸ πλευρὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ Μακεδονία ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ νὰ μὴν περάσει στὰ χέρια τῶν Βουλγάρων. Εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν περιοχῶν, ὅπου σὲ κάποιο βαθμὸ μιλιέται ἀκόμα ἀπὸ τοὺς κατοίκους ἡ γλώσσα, ποὺ οἱ κ. Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς ἀναγνωρίζουν ὡς «μακεδονική».
.             Ὁ σεβασμός μου στοὺς πληθυσμοὺς αὐτοὺς εἶναι δεδομένος καὶ γνωρίζω τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔκαναν καὶ τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσαν, γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ὅταν οἱ βουλγαρικὲς ἀρχὲς γυρνοῦσαν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς κατοίκους νὰ δηλώσουν ὅτι εἶναι «Βούλγαροι» καὶ νὰ γλυτώσουν τὰ «τάγματα ἐργασίας», νὰ μὴν γίνουν δηλαδὴ ντουρντουβάκια. Ὅσοι δήλωναν, ἔπαιρναν τρόφιμα ἀπὸ τὴν βουλγαρικὴ ἐπιμελητεία καὶ εἶχαν τὴν προστασία τῶν βουλγαρικῶν ἀρχῶν κατοχῆς.
.             Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ δήλωσαν καὶ γι’ αὐτὸ δικαιοῦνται τὸν τίτλο τοῦ ἥρωα οἱ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κατοίκων αὐτῶν τῶν περιοχῶν, ποὺ ἐντοπίζονται ἀνατολικά τοῦ Στρυμόνα ποταμοῦ, ὅπου καὶ ἡ βουλγαρικὴ κατοχή.
.             Ὅμως, στὶς περιοχὲς δυτικά τοῦ Στρυμόνα, ποὺ ἦταν γερμανοκρατούμενες καὶ ἰταλοκρατούμενες, παίχτηκαν παιχνίδια στὶς πλάτες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, κυρίως ἀπὸ κέντρα ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τὸν ἔλεγχο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, μετὰ τὴ λήξη τῆς Κατοχῆς.
Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν, τὸ Νοέμβριο τοῦ 1943, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΕ ἱδρύθηκε στὴ Δυτικὴ Μακεδονία τὸ «Σλαβομακεδονικὸ Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο», γνωστὸ καὶ ὡς ΣΝΟΦ, τὸ ὁποῖο αὐτοδιαλύθηκε τὸν Μάιο τοῦ ἑπόμενου ἔτους γιὰ νὰ τὸ διαδεχθεῖ τὸ ΝΟΦ, τὸν Ἀπρίλιος τοῦ 1945, μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια καὶ στελεχωμένο ἀπὸ σλαβόφωνους Ἕλληνες ποὺ κατέφυγαν ἐκεῖ.
.             Στόχος καὶ τοῦ ΣΝΟΦ καὶ τὸ ΝΟΦ, ἦταν -καὶ παραμένει- ἡ δημιουργία τῆς «ἑνιαίας ἀνεξάρτητης Μακεδονίας», μὲ πρωτεύουσα τὴ Θεσσαλονίκη.
.             Αὐτὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ περιληπτικὰ ἡ ἱστορία καὶ ἐκεῖ κρύβεται τὸ μεγάλο μυστικό, ἡ ἐπιμονὴ τῶν Σκοπιανῶν καὶ ὅσων κρύβονται πίσω τους νὰ διεκδικοῦν κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει, δηλαδὴ τὴ γεωγραφικὴ Μακεδονία καὶ τὴ «μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα».
.             Στόχος τους εἶναι νὰ διεκδικήσουν «πελατεία» ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ποὺ κατοικοῦν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦν τὴν ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «μακεδονικὴ» γλώσσα, νὰ διεκδικήσουν «μακεδονικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα», ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει, γιὰ νὰ δημιουργήσουν μία ἐθνικὴ «μακεδονικὴ» μειονότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ συνέχεια νὰ διεκδικήσουν τὰ ἐδάφη αὐτὰ καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ χρόνια τώρα ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει κάνει κατάλληλη προεργασία, ἐλπίζουμε ἄκων, διαλαλώντας ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι μία πόλη πολυεθνική.

Πᾶμε τώρα στὸ θέμα τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας.

.             Στὸ παρελθὸν εἶχαν καταγραφεῖ κινήσεις τοῦ πρέσβη τῆς Τουρκίας στὶς περιοχὲς αὐτὲς καὶ ἐπαφὲς μὲ κύκλους τῶν σλαβόφωνων ποὺ διεκδικοῦν χρόνια τώρα τὸ δικαίωμα νὰ λέγονται «ἐθνικὰ Μακεδόνες».
.             Εἶναι γνωστὴ ἡ σύμπλευση καὶ ἡ συνεργασία κύκλων τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης μὲ τοὺς κύκλους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴ δημιουργία «μακεδονικῆς» μειονότητας στὴ Βόρειο Ἑλλάδα.
.             Ἡ συμφωνία ποὺ ὑπογράφει τὴν ὥρα αὐτὴ ὁ κ. Τσίπρας, διευκολύνει τὰ σχέδια αὐτὰ καὶ δημιουργεῖ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἐντείνουν τὴ δράση τους στὴν Ἑλλάδα ντόπιοι καὶ ξένοι κύκλοι, ποὺ ἔχουν στὰ σχέδιά τους τὴ δημιουργία αὐτῆς τῆς μειονότητας, μὲ τελικὸ στόχο τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδας.
.             Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, χωρὶς νὰ εἶναι ἐπιτελικὸς ἀξιωματικός, πόσο δύσκολη ἂν ὄχι ἀδύνατη θὰ εἶναι ἡ ἄμυνα στὸν Ἕβρο καὶ τὴ Θράκη. Μὲ ἄλλα λόγια, γκρεμίζονται καὶ πᾶνε στράφι ἐθνικοὶ ἀγῶνες 120 ἐτῶν, μὲ τὴν συμφωνία Τσίπρα-Καμένου-Κοτζιᾶ μὲ τὸν Ζάεφ.
.             Οἱ ἀναγνῶστες γνωρίζουν ὅτι ὁ γράφων δὲν κινδυνολογεῖ. Καὶ γι’ αὐτὸ ἡ συμφωνία αὐτὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ μόνο μὲ μία λέξη: Ἐσχάτη προδοσία.

 

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.com

,

Σχολιάστε

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Μόνο σταθερότητα δὲν θα φέρει στὰ Βαλκάνια ἡ ἀναγνώριση (ἀπὸ ἐμᾶς!)
ἑνὸς ἔθνους καὶ μιᾶς γλώσσας ποὺ δὲν ὑπάρχουν

Ἀπὸ τὸν
Σάββα Καλεντερίδη
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 02.06.2018

.             Ὅταν τὸ 1923 Ἕλληνες διπλωμάτες καὶ πολιτικοὶ ὑπέγραφαν τὴ Συμφωνία Ὑποχρεωτικῆς Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας, ἡ ὁποία ἐνσωματώθηκε στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἄφησαν «παραθυράκια» ἀνοιχτά, μὲ συνέπειες καταστροφικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
.             Ἐνῶ ἦταν γνωστὸ ὅτι ἡ περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θράκης συμπεριλαμβάνεται στὸν λεγόμενο «Ἐθνικὸ Ὅρκο» ποὺ ἔδωσαν οἱ βουλευτὲς τῆς ὀθωμανικῆς Βουλῆς στὴν τελευταία της συνεδρίαση στὴν Κωνσταντινούπολη, πρὶν ἀπὸ τὴ διάλυσή της καὶ τὴ συγκρότηση τῆς «Ἐθνοσυνέλευσης τοῦ Μεγάλου Τουρκικοῦ Ἔθνους» στὴν Ἄγκυρα, δέχτηκαν νὰ ἑξαιρεθοῦν τῆς ἀνταλλαγῆς οἱ μουσουλμάνοι τῆς Δ. Θράκης. Αὐτό, μάλιστα, ἔγινε ὕστερα ἀπὸ ἀπαίτηση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς γιὰ νὰ ἐξαιρεθοῦν τῆς Ἀνταλλαγῆς καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, καὶ νὰ σωθεῖ ἔτσι καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Δηλαδή, δεχτήκαμε τὴν παραμονὴ μουσουλμάνων σὲ μία περιοχὴ ποὺ γειτνιάζει μὲ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ μπορεῖ σχετικὰ εὔκολα -ἂν τὸ ἐπιτρέψουν οἱ συνθῆκες- νὰ «ἐνσωματωθεῖ» στὴν Τουρκία, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ στὸν «Ἐθνικὸ Ὅρκο» ὑπάρχει ἄρθρο ποὺ λέει ὅτι «οἱ κάτοικοι τῆς Δυτικῆς Θράκης θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ μέλλον τους μὲ τοπικὸ δημοψήφισμα».
.             Τὰ χρόνια πέρασαν καὶ ἀποδείχτηκε ὅτι ἐκείνη ἡ συμφωνία τελικὰ δὲν διασφάλισε τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα. Οἱ 100.000 μουσουλμάνοι τῆς Θράκης μετατράπηκαν σὲ «Τούρκους» καὶ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ἐθνικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Τουρκίας γιὰ ἐπέκταση πρὸς δυσμάς, ἐνῶ οἱ 150.000 Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἰμβρου καὶ τῆς Τενέδου ἐκδιώχθηκαν καὶ ἔμειναν δύο χιλιάδες γηρασμένες καὶ βασανισμένες ψυχές, ἕρμαιο καὶ παιχνιδάκι τῆς τουρκικῆς βαρβαρότητας. Αὐτὰ γίνονται, ὅταν ἀφήνεις παραθυράκια στὶς συμφωνίες.
.             Πᾶμε τώρα στὴ συμφωνία ποὺ τεκταίνεται καὶ εἶναι πιθανὸν νὰ ἔλθει πρὸς ἔγκριση στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή. Πρὶν πᾶμε ὅμως στὴ συμφωνία, νὰ κάνουμε ὁρισμένες παραδοχές:

➮Μακεδονικό ἔθνος ὑπάρχει; Ὄχι, δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν ἔχει καταγραφεῖ στὴν παγκόσμια Ἱστορία.
➮Μακεδονική γλῶσσα ὑπάρχει; Ὄχι, ὅπως ἔχουν γνωμοδοτήσει ὁ κ. Μπαμπινιώτης ἀλλὰ καὶ γλωσσολόγοι διεθνοῦς φήμης καὶ ἀποδοχῆς.
➮Σλαβομακεδονικό ἔθνος καὶ γλώσσα ὑπάρχουν; Ὄχι, εἶναι δημιούργημα τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ νὰ «περιτυλίξουν» τὴν ἐθνικὴ ὑποχώρηση ποὺ προετοιμάζουν δεκαετίες τώρα.
➮Υπάρχουν τρεῖς Μακεδονίες; Ὄχι, αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα ποὺ διαδίδεται, ὅτι δῆθεν μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου τοῦ 1913 ἡἙλλάδα πῆρε τὸ 50% τῆς Μακεδονίας, ἡ Σερβία τὸ 28%, ἡ Βουλγαρία τὸ 9% καὶ ἡ Ἀλβανία τὸ 1%. Ἔψαξα καὶ διάβασα τὴ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου καὶ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο. Εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα.
➮Ἱστορικά ἡ Μακεδονία ἐκτεινόταν στὰ σημερινὰ Σκόπια καὶ στὴ Βουλγαρία; Ὄχι, καὶ ἀπόδειξη σὲ αὐτὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀρχαῖες μακεδονικὲς πόλεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἀρχαία Ἡράκλεια, ποὺ βρίσκεται δίπλα στὸ Μοναστήρι.
.           Συνοψίζουμε: Μακεδονικὸ ἔθνος καὶ γλώσσα δὲν ὑπάρχουν, τρεῖς Μακεδονίες δὲν ὑπάρχουν, γεωγραφικὰ ἡ Μακεδονία δὲν ἐκτείνεται πέραν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων. Ἄρα, ἂν δεχτοῦμε αὐτὲς τὶς παραδοχές, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ «μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ γλώσσα», ποὺ δήλωσε ὁ Ζάεφ ὅτι ἔχει κατοχυρώσει στὴ συμφωνία ποὺ τεκταίνεται μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἡ «κάποια Μακεδονία» μὲ τὴν ὁποία θὰ ὀνομαστεῖ αὐτὸ τὸ κράτος, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ὅλα ἕνα τεχνητὸ κατασκεύασμα.
.               Κι ἂν τελικὰ ἡ συμφωνία αὐτὴ ἐπιτευχθεῖ καὶ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὰ Κοινοβούλια τῶν δύο χωρῶν, θὰ ὑπάρχει ἕνα κράτος ποὺ θὰ λέγεται «κάπως Μακεδονία» μὲ τὴ σφραγίδα καὶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ἑλλάδας, μέλος τῶν Η.Ε., τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε. Καὶ θὰ ὑπάρχει καὶ μία περιφέρεια τῆς Ἑλλάδας ποὺ θὰ ὀνομάζεται κι αὐτὴ «Περιφέρεια Μακεδονίας». Τί πιστεύει ὁ ἀναγνώστης, ὅτι τὸ κράτος θὰ διεκδικήσει νὰ ἐνσωματώσει τὴν περιφέρεια ἢ τὸ ἀνάποδο; Γιατί ἡ λύση αὐτὴ μόνο σταθερότητα δὲν προοιωνίζεται γιὰ τὴν περιοχή!
.               Ἐδῶ λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὰ κόμματα πρέπει νὰ μιλήσουν ἐπιτέλους τὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ἐξηγήσουν στοὺς Ἕλληνες πολίτες τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἄρα ἡ Ἑλλάδα ἀναγκάζεται νὰ ἀναγνωρίσει ἕνα ἔθνος καὶ μία γλῶσσα, ποὺ δὲν ὑπάρχουν, καὶ ἕνα κράτος μὲ ὄνομα, ποὺ δὲν δικαιοῦται, ἀφήνοντας ὄχι παράθυρο ἀλλὰ ὁλόκληρη πόρτα ὀρθάνοιχτη γιὰ διεκδίκηση τῆς μακεδονικῆς κληρονομιᾶς.
Καὶ μὴ μᾶς πεῖτε γιὰ τὸ «erga omnes», γιατί ὅλοι γνωρίζουν ὅτι προϊόντος τοῦ χρόνου θὰ ἐπικρατήσει τὸ «Μακεδονία» καὶ τὸ κράτος ποὺ θὰ ἀναγνωρίσουμε θὰ ἐνισχύει μέρα μὲ τὴ μέρα καὶ τὴν ἐθνικὴ μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ τὶς διεκδικήσεις ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα.
.               Αὐτὴ εἶναι ἡ σκληρὴ ἀλήθεια, καὶ οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ κόμματα πρέπει νὰ τὴν ποῦν στοὺς πολίτες. Γιατί τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη, πέραν τῶν ἄλλων, ἐξαγριώνουν τὸν κόσμο καὶ δίνουν τροφὴ σὲ κύκλους ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας. Προειδοποιοῦμε, τὸ Σκοπιανὸ καὶ ἡ συμφωνία-ἔκτρωμα θὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πολλαπλὴ ἀποσταθεροποίηση.

,

Σχολιάστε

«ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ: “Κύριοι, πᾶτε γιὰ ὕπνο”» (Σάβ. Καλεντερίδης)

πως τς παραμονς το ττίλα!
το Σάββα Καλεντερίδη

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 29.01.2018

.           Οἱ μόνοι ποὺ μποροῦμε νὰ ἀποτρέψουμε  τὴν ἐθνικὴ καταστροφή εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ πολίτες.
.           Τὸ 1974 εἶχε στηθεῖ μία σατανικὴ πλεκτάνη γιὰ νὰ ἐξουδετερωθοῦν ὅλοι οἱ μηχανισμοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδας, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ μὲ στρατιωτικὰ μέσα ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο. Θὰ ἀναφέρω μόνο τρία χαρακτηριστικὰ παραδείγματα.
.           Τὴν παραμονὴ τῆς εἰσβολῆς, ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ μονάδες τῆς Κύπρου ἀπευθύνθηκαν τὸ βράδυ τῆς 19ης Ἰουλίου 1974 στὸ ΓΕΕΦ, ἐπειδὴ εἶχαν πάρει πληροφορίες καὶ ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴν ἐπικείμενη τουρκικὴ εἰσβολή. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸ Ἐπιτελεῖο ἦταν «Κύριοι, πᾶτε γιὰ ὕπνο», ὅπως ἀναφέρει στὸ ὁμώνυμο βιβλίο-μαρτυρία ὁ ἀντιστράτηγος Ἐλευθέριος Σταμάτης, ποὺ ὑπηρετοῦσε τότε ὡς λοχαγὸς στὴ δοξασμένη 31η Μοίρα Καταδρομῶν.
.           Τὰ ὑποβρύχια «Γλαῦκος» καὶ «Νηρεὺς» τρεῖς φορὲς προσέγγισαν στὴν Κύπρο, δύο στὸν πρῶτο καὶ μία στὸν δεύτερο Ἀττίλα, καὶ τὶς τρεῖς φορὲς τὰ γύρισαν πίσω μὲ σχετικὲς διαταγές. Ὁ πλωτάρχης Γαβριὴλ στὴν ἀπόρρητη ἔκθεσή του δὲν ἀφήνει πολλὰ περιθώρια παρανόησης γιὰ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει ἡ μοίρα τῆς Κύπρου, ἂν δὲν διέκοπτε ἡ Ἀθήνα τὴν ἐπιχείρηση τῶν ὑποβρυχίων πρὸς τὴν Κύπρο. Γράφει: «Κατὰ τὴ μετακίνησιν τοῦ Ὑποβρυχίου πρὸς Κύπρον, ἤμουν πεπεισμένος ὅτι ἐφ’ ὅσον δὲν διεκόπτετο ὁ πλοῦς καὶ ἀνελάμβανα δρᾶσιν ὁμοῦ μετὰ τοῦ ὑποβρυχίου “Νηρεύς”, αἱ ἀπώλειαι τὰς ὁποίας θὰ ἐπιφέραμεν εἰς τὸν ἐχθρόν, θὰ ἦσαν τόσαι ὥστε νὰ ἠναγκάζετο νὰ ματαιώσῃ τὴν ἀποβίβασιν».
.           Ὁ πτέραρχος Παναγιώτης Μπαλὲς στὸ βιβλίο τοῦ «Παρακαταθῆκες Ἀετῶν» (Ἐκδόσεις Ἰνφογνώμων) ἀναφέρει ὅτι ὁ ἴδιος ὡς ἐπικεφαλῆς τετράδας ἀεροσκαφῶν Φάντομ (F-4), μαζὶ μὲ ἄλλη μία τετράδα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀντισμήναρχο Σκρέκα καὶ ἐμπειρότατα πληρώματα, στὶς 22 Ἰουλίου πέταξαν ἀπὸ τὴν Ἀνδραβίδα στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, γιὰ νὰ ἐπιχειρήσουν ἐναντίον τῶν Τούρκων, ποὺ ἀποβιβάζονταν στὴν Κερύνεια. Ἔλαβαν ἄνωθεν ἐντολὴ καὶ δὲν πέταξαν ποτέ. Ἂν πετοῦσαν, θὰ εἴχαμε τὸ πλεονέκτημα στὸν ἀέρα, ἀφοῦ τὰ Φάντομ ἦταν μία γενιὰ νεότερα ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ἀεροσκάφη, ποὺ πετοῦσαν καὶ ὑποστήριζαν τὴν ἐπιχείρηση τῆς εἰσβολῆς.
.           Τί ἀκολούθησε τὸ γνωρίζουμε ὅλοι. Τὸ 37% τοῦ νησιοῦ καταλήφθηκε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατὸ καὶ παραμένει ὑπὸ κατοχὴ ἕως σήμερα. Μάλιστα, σήμερα οἱ φωνὲς τῆς «λογικῆς» προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχτοῦμε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, νὰ ἀποδεχτοῦμε καὶ τοὺς ἐποίκους, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ δύο γενιὲς εἶναι κάτοικοι τοῦ νησιοῦ. Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι τὸ ἑξῆς: «Τί θὰ τοὺς ποῦμε τώρα, ὅτι δὲν εἶστε Τουρκοκύπριοι;»
.           Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον ὡς διὰ μαγείας ἄνοιξε μία σειρὰ ἀπὸ ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας. Ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ πῆγε στὴν Ἄγκυρα καὶ ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψη Ἐρντογὰν στὴν Ἑλλάδα, ὁ Ἀλβανὸς καὶ ὁ Σκοπιανὸς ΥΠΕΞ ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα καὶ συναντήθηκαν μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό τους καὶ ἀμέσως μετὰ ἄρχισε νὰ παρατηρεῖται κινητικότητα καὶ στὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ στὸ Σκοπιανό.
.           Ἰδιαίτερα στὸ Σκοπιανό, γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει βιασύνη νὰ «κλείσει» ἐν ὄψει τῆς συνόδου τοῦ ΝΑΤΟ τὸ καλοκαίρι, ὅπου ἀναμένεται νὰ γίνει δεκτὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, παρατηρεῖται ἀκριβῶς ἡ ἴδια κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε τὶς παραμονὲς τῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο. Οἱ πάντες εἶναι «πιασμένοι» γιὰ νὰ βρεθεῖ ἕνας τρόπος καὶ νὰ δεχτεῖ ἡ Ἑλλάδα τὴ σύνθετη ὀνομασία, δηλαδὴ Νέα ἢ Βόρεια Μακεδονία.
.           Γιὰ τὸ θέμα ἔχουν γραφτεῖ πολλά, ἁπλὰ ὑπογραμμίζουμε ὅτι, ἂν τὸ κράτος αὐτὸ ὀνομάζεται «Μακεδονία», μὲ γεωγραφικὸ ἢ χρονικὸ προσδιορισμό, τότε ὅσες ἀλλαγὲς κι ἂν γίνουν στὸ Σύνταγμά του -ποὺ δὲν θὰ γίνουν-, οἱ κάτοικοί του θὰ ἀποτελοῦν τὸ «μακεδονικὸ ἔθνος ποὺ μιλᾶ τὴ μακεδονικὴ γλώσσα». Ἄρα, πηγὴ τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ εἶναι τὸ ὄνομα, τελεία καὶ παύλα.
.           Ὅσο γιὰ τὸ ἐπιχείρημα ἐκείνων ποὺ λένε νὰ δώσουμε τὸ ὄνομα, λὲς καὶ ἔχουμε δικαίωμα νὰ κάνουμε κάτι τέτοιο, εἶναι τὸ ἴδιο μὲ ἐκεῖνο τῆς Κύπρου: Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ξέρουν ὅτι εἶναι Μακεδόνες δύο τρεῖς γενιές, τί θὰ τοὺς ποῦμε τώρα, ὅτι δὲν εἶναι;»
.           Δεῖτε, ὅμως, τί ἔλεγε τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ τὸ 1944, τότε ποὺ ἱδρύθηκε τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, γιὰ τὸ θέμα: «Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ θεωρεῖ τὶς συζητήσεις περὶ Μακεδονικοῦ “κράτους”, Μακεδονικῆς “πατρίδας”, καὶ Μακεδονικῆς “ἐθνικῆς συνείδησης” ἀβάσιμη προπαγάνδα, ἡ ὁποία δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ κάποια ἐθνικὴ ἢ πολιτικὴ πραγματικότητα, καὶ διακρίνουμε στὶς προσπάθειες αὐτὲς κεκαλυμμένες ἐπιθετικὲς διαθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος».
.           Συμπατριῶτες, πρέπει νὰ ἀναλογιστοῦμε ὅτι εἴμαστε πρὸ μίας ἐθνικῆς καταστροφῆς. Ἐπειδὴ ὅλα εἶναι «πιασμένα», οἱ μόνοι ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ ἀποτρέψουμε εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ πολίτες. Γι’ αὐτό, ὅλοι στὸ συλλαλητήριο τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου, στὶς 14.00, στὸ Σύνταγμα στὴν Ἀθήνα. Γιὰ τὴ Μακεδονία, γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

 

,

Σχολιάστε

«ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ»

Μν πυροβολετε τν Οκουμενικ Πατριάρχη

Σάββας Καλεντερίδης

.           Εἶναι τραγικὸ νὰ βλέπεις τοὺς Ἕλληνες νὰ αὐτοπυροβολοῦνται.
.             Τὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι δύσκολα θέματα καὶ ἀπαιτεῖται βαθιὰ ἱστορικὴ καὶ γεωπολιτικὴ γνώση γιὰ νὰ τὰ θίξει κανείς.
.           Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι στὴν οὐσία ὅμηρος, ἕνας αἰχμάλωτος στὴν τουρκικὴ βάρβαρη ἐξουσία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἐξημερωθεῖ οὔτε ἕναν πόντο, οὔτε μία ἴντσα, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Ὀθωμανοὶ κρέμασαν καὶ ἀπαγχόνισαν τὸν Γρηγόριο τὸν Ε´, ποὺ λοιδωροῦν ὁρισμένοι ἀγράμματοι καὶ κάποια σκοτεινὰ κέντρα, ποὺ ἀπεργάζονται τὰ συμφέροντα καὶ τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ Οἰκουμενικὸς Βαρθολομαῖος στὸν Ἐρντογάν, γιὰ τὴν “ἐπιτυχῆ ἔκβαση” τῆς ἐπιχείρησης “Κλάδος Ἐλαίας” ἐναντίον τῶν Κούρδων στὸ Ἀφρίν, κανεὶς δὲν γνωρίζει τὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες τὴν ἔγραψε καὶ τὴν ἀπέστειλε. Σημειώνω ὅτι εἶχε προηγηθεῖ πρὶν τρεῖς μέρες ἀνάλογη ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρμένιου Πατριάρχη στὴν Κωνσταντινούπολη.
.           Ἂν λοιπὸν τοῦ εἶπαν ἢ στέλνεις αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ ἢ τέλος τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, τί ἔπρεπε νὰ κάνει ὁ Βαρθολομαῖος;
.           Εἶχε τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ἁρμοδιότητα νὰ πάρει μία τέτοια ἀπόφαση καὶ νὰ παραδώσει τὴν Πόλη στοὺς Τούρκους, μετὰ ἀπὸ 1600 χρόνια λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ;
.           Γιατί πρέπει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Κωνσταντινούπολης κρατοῦν τὸ συμβόλαιο ἰδιοκτησίας τῆς Πόλης καὶ ἀποτελεῖ κάρφο στὸν ὀφθαλμὸ τῶν βαρβάρων.
.           Σταματῆστε λοιπὸν τὶς ἀνοησίες οἱ ἀγράμματοι καὶ οἱ ἀνίδεοι, γιατί δὲν γνωρίζετε πόσο βαρὺς εἶναι ὁ σταυρὸς ποὺ σηκώνει στοὺς ὤμους του ὁ ἑκάστοτε πατριάρχης καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Πόλης καὶ τὶς ἀθλιότητες ἐσεῖς ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ κέντρα.

Σᾶς βλέπουμε.
Σάββας Καλεντερίδης

Σημείωση:

.           Ἡ στάση τοῦ Πατριάρχη καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε γιὰ τὴν ἐπιχείρηση “Κλάδο Ἐλαίας” εἶναι ἀνάλογη μὲ ἐκείνη ποὺ τήρησε ὁ Γρηγόριος ὁ Ε´, ὅταν ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὁ Γρηγόριος ὁ Ε´ πρῶτα ὑποχρεώθηκε ἀπὸ τὸν σουλτάνο νὰ ἀφορίσει τοὺς Ἐπαναστάτες τοῦ 1821 καὶ τὸ ἔκανε. Μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα οἱ Ὀθωμανοὶ μπούκαραν στὸ Πατριαρχεῖο καὶ βρῆκαν ἀλληλογραφία τοῦ Πατριάρχη μὲ ἔξι μητροπολίτες, ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι ἦταν ὁ μεγάλος ἀρχηγὸς τῆς Ἐπανάστασης. Τότε τὸν κρέμασαν, καθὼς καὶ τοὺς μητροπολίτες.

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ» καὶ Η ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Σάββας Καλεντερίδης
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2016

.               Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν μεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας πρέπει νὰ σταματήσει.
.           Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου συνεχίζει νὰ παίζεται στὸ Προσφυγικὸ καὶ τὸ Μεταναστευτικό, στὴ «σκηνὴ τῆς Ἑλλάδας», μὲ μεγάλο πρωταγωνιστὴ τὴν Τουρκία, κομπάρσους τὶς χῶρες-μέλη τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Ζώνης Σένγκεν καὶ μεγάλο θύμα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς λαθρομετανάστες, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό.
.               Ἡ Τουρκία, τὸ πιὸ αἱμοσταγὲς κράτος τῆς οἰκουμένης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ Γερμανία, ἀφοῦ οἱ ἡγέτες τοῦ Βερολίνου εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴν εὐφυΐα νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ ναζισμοῦ, ἀπὸ τὴ μία ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔκανε ὡς κράτος καὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴ Γενοκτονία ἀπὸ Ἕλληνες, Ἀρμενίους καὶ Ἀσσυρίους καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, συνεχίζει τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἐφαρμόζοντας πολιτικὴ ἐθνοκάθαρσης στοὺς Κούρδους, ὑποστηρίζοντας ταυτοχρόνως τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ λεγόμενου Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἂλ Νόσρα – Ἂλ Κάιντα στὴ Συρία.
.               Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἔγκλημα ποὺ διαπράττει εἶναι αὐτὸ τῆς διοχέτευσης ἑκατοντάδων χιλιάδων ἕως σήμερα, ἑκατομμυρίων αὔριο, προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖθεν στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε.
.               Δὲν ὑπάρχει ὑπηρεσία τοῦ τουρκικοῦ κράτους ποὺ νὰ μὴν ἐμπλέκεται στὸ βρόμικο αὐτὸ παιχνίδι τῆς διακίνησης ἀνθρώπινων ψυχῶν, ἕνα ἔργο ποὺ ἐξ ἀντικειμένου διευκολύνεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει δύο χαρακτηριστικά. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ἔχει πέσει θύμα τῶν ἰδεοληψιῶν της καὶ τὸ δεύτερο ἡ χαρακτηριστικὴ ἀνικανότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν νὰ διαχειριστοῦν μὲ ἀποτελεσματικότητα τὸ θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖο πάρχει κίνδυνος ν πλήξει τν πατρίδα κα ν πάρει τ μορφ θνικς καταστροφς ντός το 2016 ν δν ληφθον μέτρα. Καὶ ὅταν λέμε μέτρα, ἐννοοῦμε καὶ στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἑλλάδα.
.               Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν ἀρχίσει τὸ Λιμενικὸ Σῶμα, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, τὸν Στρατὸ Ξηρᾶς καὶ ἄλλες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες καὶ τὴ συνεπικουρία τῆς Frontex, νὰ ἐντοπίζει στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τὰ κύματα τῶν ἐπίδοξων εἰσβολέων, νὰ ἐνημερώνει ἔγκαιρα τὴν ἕδρα τῆς Frontex καὶ τὶς Βρυξέλλες προτοῦ καν ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες καὶ οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοί, μὲ τὴ σειρά τους, νὰ ἐπιβάλλουν στὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀπόπλου, τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται.
.               Ἀφοῦ ληφθοῦν αὐτὰ τὰ μέτρα ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδας καὶ Ε.Ε., στὴ συνέχεια τὸ βάρος πρέπει νὰ πέσει στὴν Τουρκία. Μόνον ὅταν οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ ἀρχίσουν νὰ ἐνημερώνουν ἔγκαιρα τὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς γιὰ τὰ κύματα τῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ποὺ προετοιμάζονται νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες, μόνο τότε ἡ Τουρκία θὰ ξεσκεπαστεῖ καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ λάβει περιοριστικὰ μέτρα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ φαινόμενο.
.               Τὰ hot spots στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου δὲν εἶναι μέσο ἀντιμετώπισης τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ μέσο προάσπισης τῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδας. Γιατί ὅταν οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ ἐπίδοξοι λαθρομετανάστες γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν κέντρα καταγραφῆς στὰ νησιά, τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι νὰ βάλουμε καὶ ντουντοῦκες νὰ τοὺς καλοῦμε νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα.
.               Τέλος, γιὰ νὰ κατεβάσουμε ἐπιτέλους τὴ μάσκα καὶ τὸ προσωπεῖο τῆς Τουρκίας, ἀναφέρουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ ἀσφαλέστατες διπλωματικὲς πληροφορίες, χώρα-μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἰορδανία, τὸν Λίβανο καὶ τὴν Τουρκία νὰ προετοιμάσουν καταλόγους Σύρων προσφύγων, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρει ἡ συγκεκριμένη χώρα μὲ ἀεροπλάνα καὶ νὰ τοὺς χορηγήσει πολιτικὸ ἄσυλο. Ζήτησε 30.000 ἄτομα ἀπὸ κάθε προαναφερθεῖσα χώρα. Ὁ Λίβανος καὶ ἡ Ἰορδανία ἔδωσαν καταλόγους καὶ ἡ διαδικασία μεταφορᾶς ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ἡ Τουρκία δὲν ἔδωσε, ἀρνεῖται νὰ δώσει, γιατί χρησιμοποιε τος πρόσφυγες κα τος λαθρομετανάστες ς πλο ναντίον τς Ε.Ε. καί, δυστυχς, ναντίον τς παξιωμένης πατρίδας μας.
.           
Ἐπιτέλους, τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν προσφύγων, τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας, ἀπὸ τὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες.

Σάββας Καλεντερίδης

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Λαθρομετανάστευση: ταν πέφτουν ο μάσκες

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη

.                   Τὸ ἔχουμε ξαναγράψει, ἡ ἀνευθυνότητα, ὁ λαϊκισμὸς καὶ ἡ ἐξουσιομανία εἶναι τρεῖς ἀπὸ τὶς κατάρες τοῦ ἔθνους.
.                   Πρῶτα ξεκίνησαν μὲ τὴ λέξη λαθρομετανάστευση. Ἐκμεταλλευόμενοι τὸ γεγονὸς ὅτι στ ΜΜΕ κυριαρχον ετε μεταμελημένοι, ετε παραλλαγμένοι ετε μετανόητοι ριστεροί, κατάφεραν ν δαιμονοποιήσουν τς λέξεις κα ν λλάξουν κόμα κα τ νόημά τους.
.                   Ὅταν κάποιος ἀνεβαίνει λαθραία στὸ λεωφορεῖο ἢ κάποιο μέσο μαζικῆς μεταφορᾶς, τότε καλῶς λέγεται λαθρεπιβάτης.
.                   Ὅταν κάποιος διαβάζει τὶς ἐφημερίδες στὸ περίπτερο χωρὶς νὰ πληρώσει, λαθραία δηλαδή, λέγεται λαθραναγνώστης.
.                   Ὅταν κάποιος κυνηγᾶ λαθραία, λέγεται λαθροθήρας.
.                   Ὅταν κάποιος κάνει ἐμπόριο λαθραίων προϊόντων, λέγεται λαθρέμπορος.
.                   Ὅταν ὅμως κάποιος μπεῖ λαθραία σὲ μία χώρα, δὲν λέγεται λαθραῖος μετανάστης ἢ λαθρομετανάστης, γιατί αὐτὸ προσβάλει τὴν προσωπικότητά του!!!
.                   Καὶ τώρα, ἀφοῦ πρῶτα ξεκινήσαμε ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ συνεχίσαμε νὰ ἀποκαθηλώνουμε τὶς βασικὲς ἀξίες ποὺ διέπουν κράτος καὶ κοινωνία, γιὰ νὰ τὶς ἀντικαταστήσουμε μὲ τὰ ἀξιακὰ θέσφατα τῆς Ἀριστερᾶς, ἀφοῦ… διαπραγματευτήκαμε ἐπὶ ἕξι μῆνες, γιὰ νὰ καταστρέψουμε ὅ,τι εἶχε μείνει ὄρθιο ἀπὸ τὴν οἰκονομία μας καὶ νὰ ὑπογράψουμε ἕνα μνημόνιο κατὰ πολὺ χειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ὑπέγραψαν οἱ προηγούμενοι, οἱ «προσκυνημένοι», τώρα δὲν ἔρχονται αὐτοί, ἀλλὰ ὅλοι ἐμεῖς καὶ τὸ ἔθνος ὁλόκληρο ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς κυρίας Τασίας καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτῶν ποὺ ἔπαιξαν μὲ τὸν πόνο τῶν μεταναστῶν, λαθραίων καὶ μή, χτίζοντας καριέρες πολιτικάντηδων, αὐτῶν ποὺ ἔκαναν παιχνίδια μὲ τοὺς λαθρομετανάστες, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς διακινητές, πότε στὴ Βίλα Ἀμαλία καὶ πότε μπροστὰ ἀπὸ τὴ Βουλὴ καὶ στὴ Μεγάλη Βρετανία, παραμονὲς Χριστουγέννων, αὐτῶν ποὺ ἀφοῦ θὰ ἄλλαζαν τὴν Εὐρώπη ὁλόκληρη, θὰ ἔκαναν στοὺς Εὐρωπαίους ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μαθήματα μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.
.               Καὶ τώρα, ἀφοῦ ἔκλεισαν τὴν Ἀμυγδαλέζα, δημιουργοῦν μία ἄλλη «Ἀμυγδαλέζα», σχεδὸν μὲ τὰ ἴδια ὑλικὰ καὶ μέσα, τὴ φορὰ αὐτὴ πιὸ κοντὰ στὴν Ὁμόνοια, γιὰ νὰ λιάζονται οἱ λαθρομετανάστες καλύτερα.
.                   Ἐκεῖ περιορίζεται ἡ περίφημη μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!
.                   Καὶ τώρα, δὲν ἔρχονται αὐτοί, ὅπως θὰ τοὺς ἄξιζε, ἔρχεται ἡ χώρα ἀντιμέτωπη μὲ ἕνα τεράστιο καὶ ἐθνοβόρο πρόβλημα ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ δημιούργησαν οἱ ἴδιοι, ἕνα πρόβλημα ποὺ κανεὶς δὲν ξέρει τί διαστάσεις μπορεῖ νὰ λάβει καὶ κυρίως πῶς θὰ σταματήσει!
.                   Καὶ ἐπειδὴ πρέπει νὰ σχεδιάζουμε μὲ βάση τὸ χειρότερο σενάριο, τὸ ἔχουμε ξανατονίσει αὐτό, μπορεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ὑποτιθέμενους ὑποστηρικτὲς τῶν λαθρομεταναστῶν νὰ πεῖ στοὺς Ἕλληνες πολίτες τί θὰ γίνει ἂν τὰ δύο-τρία ἑπόμενα χρόνια συσσωρευθοῦν στὴν Ἑλλάδα γιὰ παράδειγμα 10 ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες, σχεδὸν στὸ σύνολό τους μουσουλμάνοι;
.                   Ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι μέσα σὲ ἕξι μῆνες ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικὰ οἱ εἴσοδοι λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποια ἐξέλιξη σὲ ὁποιαδήποτε χώρα ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται οἱ λαθρομετανάστες ἢ οἱ πρόσφυγες, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθεῖ ἡ κυρία Τασία!
.                   Ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸ μόνο ποὺ ἔχει ἀλλάξει εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀνοιχτῶν συνόρων τῆς κυβέρνησης, ποὺ ἔχει καταστήσει τὴν Ἑλλάδα τὴν πιὸ ἑλκυστικὴ χώρα τοῦ κόσμου γιὰ λαθρομετανάστευση;
.                   Ἔχουν ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ Ἀφρικανοὶ λαθρομετανάστες δὲν ἐπιλέγουν τὴν Πορτογαλία, τὴν Ἱσπανία καὶ τὴ Γαλλία, ἀλλὰ προτιμοῦν κυρίως τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ πατήσουν σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος;
.                   Ἔχουν ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ λαθρομετανάστες καὶ οἱ πρόσφυγες δὲν προτιμοῦν τὴ Βουλγαρία, ποὺ εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς προορισμός, ἀφοῦ δὲν παρεμβάλλεται θάλασσα, ἀλλὰ προτιμοῦν τὴν Ἑλλάδα, μὲ κίνδυνο νὰ θαλασσοπνιχτοῦν, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς, ποὺ εἶναι ἀνελέητοι;
.                   Ἔχουν ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες Πακιστανοὶ καὶ Μπαγκλαντεσιανοὶ ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους, χωρὶς νὰ ὑπάρχει πόλεμος ἢ ἄλλος κίνδυνος γι’ αὐτούς, γιὰ νὰ πληρώσουν χιλιάδες δολάρια καὶ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα καὶ μόνο στὴν Ἑλλάδα;
.                   Καὶ μὴν προσπαθήσουν πάλι, ἐφαρμόζοντας τὴν προσφιλῆ τους τακτική, τοῦ… τιποτισμοῦ, νὰ κρύψουν τὴν πλήρη ἀνεπάρκειά τους, ἐπικαλούμενοι τὴν εὐθύνη τῆς Εὐρώπης νὰ λύσει τὸ πρόβλημα ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ δημιουργήσαμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μὲ τὴν ἀνευθυνότητα καὶ τὸ λαϊκισμό μας.
.                   Γιατί ἂν ἡ Εὐρώπη δώσει τὴ λύση ποὺ ἐννοοῦν οἱ διανοούμενοι (sic) τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τότε ἡ Ἑλλάδα θὰ συνεχίσει νὰ ἀποτελεῖ τὸν ἑλκυστικότερο προορισμὸ τῆς παγκόσμιας λαθρομετανάστευσης, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος.

Ἐπιμύθιον.

.                   Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποτελέσει τὸν ἐπίσημο προστάτη ὅλων τῶν μουσουλμάνων τῆς Ἑλλάδας καὶ κάνει ὅ,τι πρέπει γι’ αὐτό. Σὲ κάθε τζαμὶ ποὺ λειτουργεῖ στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἐκ Θράκης ἐγκάθετος τῆς Ἄγκυρας. Ἂν δὲν κάνουμε κάτι, θὰ ἔλθει ἡ μέρα ποὺ θὰ χάσουμε τὴν Ἑλλάδα χωρὶς νὰ προλάβουμε νὰ ρίξουμε μία ντουφεκιά!

Σημείωση: τὸ ἄρθρο γράφτηκε πρὶν τὰ γεγονότα στὴν Κῶ

Πηγὴ ἠλ. κείμ.: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ «Δημοκρατία»)

,

Σχολιάστε

ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ, ΠΑΤΡΙΔΟΚΤΟΝΟΙ καὶ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ («Κάποιο κέντρο ἔχει κάνει “πολὺ καλὴ δουλειά”».)


Περ σημαίας, θνικο μνου, θνους κα πατρίδας
Σάββας Καλεντερίδης 

ἐφημ. «Κυριακάτικη Δημοκρατία», 25.10.15

.           Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἔχτισαν πολιτικὲς καὶ ἄλλες καριέρες προτάσσοντας ἰδέες καὶ σύμβολα ὅπως πατρίδα, σημαία, ἔθνος, ὀρθοδοξία, ποὺ θεωροῦνται ἱερὰ ἀπὸ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς κοινωνίας. Αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔκαναν, λεηλατώντας στὴν οὐσία αὐτὲς τὶς ἱερὲς ἔννοιες, χαρακτηρίζονται –καὶ σωστὰ– ὡς πατριδοκάπηλοι καὶ θεομπαῖχτες. Γιατί ὅταν ἐπικαλεῖσαι καὶ κάνεις ἰδεολογική σου σημαία μόνο γιὰ τὸ φαίνεσθαι ἰδέες καὶ σύμβολα, σοῦ πρέπουν τέτοιοι κι ἀκόμα χειρότεροι χαρακτηρισμοί.
.           Ἡ ζημιὰ ποὺ ἔκαναν καὶ κάνουν ὅσοι χρησιμοποιοῦν γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς τὶς προαναφερθεῖσες ἰδέες καὶ σύμβολα εἶναι μεγάλη, γιατί ἀφ᾽ ἑνὸς τὶς ἀπαξίωσαν στὰ μάτια τοῦ λαοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου στέρησαν τὴ δυνατότητα ἀπὸ τοὺς ἁγνοὺς ἰδεολόγους πατριῶτες νὰ τὶς ἐπικαλοῦνται. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἕνα ἄλλο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ἀμφισβητοῦσε συστηματικὰ τὶς ἔννοιες ἔθνος, κράτος, πατρίδα, σημαία, συντασσόμενο μὲ ἰδεολογίες ποὺ ὁδηγοῦσαν στὴν ἀπαξίωση τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν καὶ στὴν οὐσία στὴ διάλυση τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πατρίδας.
.             Ἡ κατάσταση αὐτὴ ὁδήγησε σταδιακὰ στὴν ἀλλοίωση τῶν παραδοσιακῶν χαρακτηριστικῶν της ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐνῶ γιὰ παράδειγμα τὴ δεκαετία τοῦ 1910 ἢ ἀκόμα καὶ τοῦ 1940, οἱ Ἕλληνες ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ αὐταπάρνηση στὸ πρῶτο κάλεσμα τῆς πατρίδας, καὶ τὸ ἔκαναν πολεμώντας πρῶτα ἐπὶ δέκα χρόνια στὰ Βαλκάνια καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ μετὰ στὴν Ἤπειρο, τὴ Γραμμὴ Μεταξᾶ καὶ τὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση, σταδιακ τ πατριωτικ ασθημα τν λλήνων μεταλλάχθηκε, μ ποτέλεσμα σήμερα ν φοβται κανες ν πε τι εναι λληνας πατριώτης, τι γαπ τ λληνικ θνος κα τν πατρίδα, ὅτι θεωρεῖ τὴν Ὀρθοδοξία μέρος τῆς ταυτότητας τοῦ Ἕλληνα, ὅτι ὀφείλουμε σεβασμὸ στὴ σημαία καὶ τὸν ἐθνικό μας ὕμνο, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθεῖ – ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔκαναν «σημαία» τους αὐτὲς τὶς ἰδέες καὶ τὰ σύμβολα οἱ πατριδοκάπηλοι καὶ οἱ θεομπαῖχτες.
.             Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑπάρχει ἕνα σοβαρὸ κομμάτι στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ βρίσκεται στὴν ἀντίπερα ὄχθη μὲ τοὺς πατριδοκάπηλους καὶ τοὺς θεομπαῖχτες, εἶναι οἱ κατ’ ἐπάγγελμα ἀνθέλληνες, ἀντιεθνικιστές, ἀναρχικοί, ἀριστεροί, καὶ μία σειρὰ ὁμάδες ποὺ ἔκαναν καριέρα ἀμφισβητώντας τὶς ἔννοιες πατρίδα, ἔθνος, σημαία, ἐθνικὸς ὕμνος καὶ Ὀρθοδοξία, φθάνοντας στὸ σημεῖο σήμερα νὰ καταλάβουν καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐξουσία.
.             Τὸ ἀξιοσημείωτο –καὶ ταυτοχρόνως ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν πατρίδα–, ποὺ χρήζει εἰδικῆς ἔρευνας καὶ ἀνάλυσης, εἶναι ὅτι ἄτομα αὐτῆς τῆς… ἰδεολογίας, μὲ ἀξιοθαύμαστη ἐπιμονὴ καὶ μεθοδικότητα, ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχουν διαβρώσει τοὺς μηχανισμοὺς τοῦ κράτους καὶ κυρίως τῆς παιδείας, μὲ προφανῆ στόχο νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν ἱστορία καὶ νὰ ἀλλοιώσουν τὰ ἰδιαίτερα καὶ παραδοσιακὰ χαρακτηριστικά του ἑλληνικοῦ ἔθνους.
.               Ἂν μελετήσει κανες τ στελέχωση κα τν καδημαϊκ συμπεριφορ στς δρες στορίας τν λληνικν πανεπιστημίων, θ διαπιστώσει τι κάποιο κέντρο χει κάνει «πολ καλ δουλειά», μ ποτέλεσμα πλέον τ λληνόπουλα ν μπολιάζονται μ τ λογική του… συνωστισμο, τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ, τῆς ἀμφισβήτησης τῆς προσφορᾶς τοῦ Μακρυγιάννη, ἐνῶ στήνονται νέα τοτέμ, μὲ γεγονότα καὶ «ἥρωες» ποὺ ὄχι μόνο δὲν πρόσφεραν στὸ ἔθνος καὶ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ τοὐναντίον ἔδρασαν ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντιπατριωτικά. Τὰ παραδείγματα εἶναι πάμπολλα, μὲ τελευταῖο τὴν ἡρωοποίηση τοῦ Γρηγορόπουλου καὶ τοῦ Παύλου Φύσσα, ποὺ μπορεῖ νὰ πλήρωσαν μὲ τὴ ζωή τους τὴν ἄδικη βία τοῦ κράτους καὶ ἑνὸς κόμματος, ὅμως ἐθνικοὶ ἥρωες καὶ μάρτυρες δὲν εἶναι.

Ὅμως γιατί τὰ λέμε ὅλα αὐτά.

.             Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό, ἢ μᾶλλον ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι, ἦταν παράδεκτη στάση το λληνα πρωθυπουργο τν ρα πο μπάντα τν νόπλων Δυνάμεων παιάνιζε τν θνικ μνο τς Γαλλίας στ μνημείου το γνωστου Στρατιώτη, (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: βλ. σχετ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΘΟΥΣ “ΦΡΑΓΚΟΥ” καὶ “ΕΛΛΗΝΟΣ”!κατὰ τὴν ἐπίσημη τελετὴ κατάθεσης στεφάνου ἀπὸ τὸν Γάλλο πρόεδρο Φρανσουὰ Ὀλάντ.
.           Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, γαλουχημένος μὲ τὰ νάματα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς… προόδου (ἤτοι καταλήψεις, ἀνυπακοὴ στὸ κράτος, βανδαλισμοὶ στὴ δημόσια περιουσία, ἀπαξίωση καὶ ἀπαρέσκεια στὶς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ ποὺ προαναφέρθηκαν), ἀπέδειξε ὅτι βρίσκεται στὸν κόσμο του, δηλαδὴ στὸν κόσμο ποὺ ἔπλασε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε τὶς ἀξίες τῆς ΚΝΕ καὶ συνέχεια τοῦ ΣΥΝ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀντὶ νὰ σταθεῖ σὲ στάση προσοχῆς, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν καλεσμένο καὶ τὴ χώρα του, ποὺ εἶναι ὁ κύριος σύμμαχός μας στὴν Εὐρώπη, εἶχε σταυρωμένα τὰ χέρια του, ἀνοικτὰ τὰ πόδια του, καὶ ἀτένιζε τὸν οὐρανό!
.            Ἐπειδὴ τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο στὴ ζωή, ἦλθε ἡ στιγμὴ οἱ Ἕλληνες νὰ προβληματιστοῦμε σοβαρά, γιατί ἀπὸ τὴ μία ο πατριδοκάπηλοι κα ο θεομπαχτες κα π τν λλη ο θνομηδενιστς κα ο πατριδοκτόνοι δηγον τ θνος κα τν πατρίδα στ διάλυση.

Νὰ μὴν τοὺς ἀφήσουμε.

, ,

Σχολιάστε