Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ρατσισμός

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

21.5.2013

1. Μὲ τὸν κατ’ εὐφημισμὸν «ἀντιρατσιστικὸ νόμο» τίθεται ταφόπλακα στὴν ἀληθινὴ-ἔμπρακτο Δημοκρατία τοῦ «τίς ἀγορεύειν βούλεται», δηλαδὴ «ποῖος θέλει νὰ λάβῃ τὸν λόγο».
.          Διὰ μέσου τῶν αἰώνων καταργήθηκαν αὐτὲς οἱ ἀληθινὲς δημοκρατικὲς ἀξίες καὶ τὸν λόγο ἠμποροῦσαν νὰ ἔχουν ἡ ὀλιγαρχία, οἱ τύραννοι, οἱ αὐταρχικοὶ αὐτοκράτορες, βασιλεῖς, ἡγεμόνες, φεουδάρχες, οἱ μαῦροι καὶ κόκκινοι φασίστες καὶ προσφάτως οἱ  δῆθεν ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ εἰς τὰ Κοινοβούλια.

2. Ὅμως αὐτοί, ἀντὶ νὰ εἶναι «πατέρες τοῦ Ἔθνους» κατήντησαν ἐμμέσως ἤ ἀμέσως πατραλοῖες (πατροκτόνοι). Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κάθε κόμματος, ὡσὰν τοὺς «ἰνδιάνους» (γαλιά), τοὺς ὁδηγεῖ στὴν κομματικὴ πειθαρχία. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ περισσότεροι ἀρχηγοί, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως κατήντησαν δοτοί, ἀνδρείκελα, πουλημένοι καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πασχίζοντες νὰ ἐκμαυλίσουν τὸν λαὸ μὲ ἀφθονώτατα αἴσχιστα θεάματα. Καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ ἱκανοποιοῦν τὶς ζωώδεις ὑλιστικές του βουλιμίες, παρέχοντάς του τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ μὲ θαλασσοδάνεια, ὁδηγώντας τον στὴν παγκοσμιοποίησι, τὴν σαρκολατρεία καὶ τὸν ἔκλυτο βίο, γιὰ νὰ μὴ δύναται νὰ ἀντισταθῇ στὴν σῆψι. Ἄλλοτε δέ, τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο, ἐξωθοῦντες τον στὶς αὐτοκτονίες.

3. Παλαιότερα, ὑπῆρχαν πνευματικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι, ὅταν ἔβλεπαν βαρεῖς, αἱμοδιψεῖς λύκους νὰ κατασπαράσσουν τὰ πνευματικὰ ποίμνια, κατέλειπαν τὴν φλογέρα καὶ ἅρπαζαν τὴν σφενδόνη καὶ ἔλεγχαν δριμύτατα τοὺς φαύλους καὶ κακοὺς ἡγέτες.
.          Ὅπως παραδείγματος χάριν, ὁ μέγιστος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, εἰσερχόμενος ἀκόμη καὶ στὴν κρεβατοκάμαρα, τονίζων καὶ στὸν θηριώδη Ἡρώδη τὸ «οὐκ ἔξεστί σοί ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μάρκ. ϛ´ 18), δηλαδὴ «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχῃς ὡς γυναίκα σου τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὑπερασπιζόμενος τὴν φτωχειὰ χήρα, ἔλεγξε δριμύτατα τὴν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, ποὺ ἤθελε νὰ τῆς σφετερισθῇ τὸν κῆπο της, δίπλα στὰ ἀνάκτορα, ἀποκαλῶν αὐτὴν ὡς «Ἀδοξία». Καὶ ἐτόνιζε: «πάλιν Ἡρωδίας μαίνεται, πάλιν Ἡρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι».

4. Χιλιάδες τέτοιοι πνευματικοὶ πατέρες ἐτάσσοντο μὲ τὸ μέρος τοῦ Λαοῦ καὶ ἐναντιώνοντο κατὰ τῶν ἀπάνθρωπα συμπεριφερομένων ἀρχόντων, ἀκολουθώντας πιστὰ τὴν διδασκαλία καὶ τὰ βήματα τοῦ Θεανθρώπου, ἀποστρεφόμενοι «…πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν…» (Ἑβρ. ια´ 25).

5. Σήμερα ὅμως, ὄχι μόνον ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία δὲν θέλουν νὰ ἔλθουν σὲ ρῆξι μὲ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ οἱ περισσότεροι τῶν μεγαλοσχημόνων κληρικῶν μας συμπορεύονται μὲ τοὺς ἀντιχριστιανικῶς συμπεριφερομένους καὶ ἐνεργοῦντας διεφθαρμένους ἄρχοντες. Λέγουν δὲ «ναί» (αὐτοὶ οἱ «νενέκοι», οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν ἀείμνηστο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη χρειάζονται «φωτιὰ καὶ τσεκούρι») εἰς ὅλα τὰ καταλυτικῶς δρῶντα νομοσχέδια καὶ ἀποφάσεις τῆς Νομοθετικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ἀκόμη καὶ στὸ φίμωτρο-τὴν ταφόπλακα τῆς πραγματικῆς Δημοκρατίας.
.          Τώρα εἶναι ἡ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἀνανήψουν ὅλοι οἱ μέχρι τώρα ἀμέσως ἤ ἐμμέσως σιωποῦντες ἤ δικαιολογοῦντες τὰ ἀδικαιολόγητα.

 6. Ὁδηγούμεθα στὴν ἐποχὴ τῆς Πομπηίας, ὅπου δὲν ἐτιμωροῦντο οἱ φαῦλοι καὶ ἀναίσχυντα ἁμαρτάνοντες, ἀλλὰ οἱ ὑγιῶς θρησκευτικὰ καὶ κοινωνικὰ ὀρθοφρονοῦντες.

7. Ἀλλὰ ἰδοὺ «χεῖρον Πομπηίας» σήμερον…

8. Μὲ τὸν πρὸς ψήφισι κατατεθέντα νόμο ἀπειλοῦνται ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες νὰ φυλακίζωνται καὶ νὰ πληρώνουν τεράστιες ποινές, ἄν πιστεύουν καὶ ἐφαρμόζουν τὰ λόγια τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἔτσι ἀκριβῶς ταλαιπωρήθηκε βάναυσα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ νὰ φθάσῃ ἀπὸ τὴν Καισάρεια μέχρι τὸν Καίσαρα τῆς Ρώμης.
.          Ἐνῷ ἀντιθέτως θὰ προστατεύωνται ὅλοι οἱ αἰσχροί, ἀναίσχυντοι, ἀνώμαλοι, παλλακίδες, φαῦλοι καὶ ἀντιχριστιανικῶς ἐκφραζόμενοι καὶ βιοῦντες «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς.

9. Κανεὶς πλέον, ἡγέτης κατὰ τὴν ἁρμοδιότητα ἤ τὴν γεωγραφία, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ σιωπᾶ. Αὐτὴ ἡ σιωπὴ τοῦ ὁποιουδήποτε εἶναι συνενοχὴ  Διότι ἡ ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων ἀποκτήθηκε μὲ ποταμοὺς αἱμάτων.

10. Ἡ εὐγενὴς καὶ εὐπρεπὴς κριτικὴ δίδει τὸν λόγο, ἀνοίγει τὸν διάλογο. Ἡ Ἱστορία βεβαιώνει, ὅτι, ὅπου δὲν ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ὁ Διάβολος.

11. Ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς τῆς Πρωσίας Στόϊτς τονίζει: «εἰς καμία Σχολὴ τοῦ κόσμου δὲν μπορεῖς νὰ μάθῃς τὸ τὶ εἶναι ψεῦδος, ἀλήθεια, ἀπάτη, διαστροφή, παρὰ μόνον στὴν πολιτική. Αὐτὰ ποὺ ἐξαίρουν οἱ πολιτικοὶ μὲ διαπρύσιους λόγους, οἱ ἴδιοι τὰ τορπιλίζουν καὶ ἐξαφανίζουν ἐμμέσως».

12. Ἀλλὰ ἄς παρακολουθήσωμε σχετικῶς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο εἰς τὸ ἄρθρο του: ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ («Θὰ φιμώσουν τὸν ἱερὸν ἄμβωνα! Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐπίσκοπο νὰ διδάσκει τοὺς πιστούς του! Ἀπαγορεύεται στὸν ἱεροκήρυκα νὰ ἀναπτύσσει τὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο!») καὶ ἄλλους ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικὰ ἐκφραζομένους Ἕλληνες, ὡς π.χ. τὸν κ. Γεώργιο Ἀναστόπουλο εἰς τὸ ἄρθρο του: http://aegeanhawk.blogspot.gr/2013/05/blog-post_3165.html ὰ κείμενα τῶν ὁποίων ἀναδημοσιεύομε εὐχαρίστως αὐτοτελῶς εἰς τὸ παρόν. Συμφωνοῦμε καὶ ἐπαυξάνουμε.

13. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀντιδράσωμε ὁμαδικῶς, πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

Νὰ συστρατευθῶμε: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β´ Κορ. ϛ´ 2). Διότιι «ο υο το αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι πρ τος υος το φωτς ες τν γενεν τν αυτν εσι …» (Λουκ. 16, 8).

14. Αὔριο δὲν θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν οὔτε νὰ προσευχόμαστε: «ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΑΛΛΟΦΥΛΛΩΝ»καὶ λοιπά.

15. Ἤδη ὁ τ. Εἰσαγγελεὺς καὶ νῦν Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Χαράλαμπος Ἀθανασίου καὶ ὡς εἰδήμων κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου λέγοντας ὅτι «ἐπαρκέστατες διατάξεις ὑπάρχουν γιὰ τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ξενοφοβία. Περαιτέρω προσθῆκες διατάξεων ἀπειλοῦν τὶς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων».

Δὲν ἔχομε χρεία ἄλλων μαρτύρων.

16. Ὁ Ἀντίχριστος μᾶς ἀπειλεῖ. Εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν.

17. Ὅπως «στρώνουμε, κοιμόμαστε» καὶ «ὅ,τι σπέρνουμε,  θερίζουμε» …

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: «ΚΑΘΗΣΤΕ ΣΤ᾽ ΑΥΓΑ ΣΑΣ. Ποιός, κυρά μου, δημιούργησε τὶς τόσες μυριάδες ἀνέργων; Ὄχι βέβαια ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς δικές σας -ὅλων δηλ. τῶν πολιτικῶν- ἐγκληματικὲς πράξεις!» (Ἀπάντηση στὴν βουλευτὴ κ. Κανελλοπούλου)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΗΝ κα Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ἀναφερόμενος στὶς Δηλώσεις τῆς κας Κανελλοπούλου, ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς:

.            «Μὲ ἐνδιαφέρον ἀνέγνωσα τὶς δηλώσεις τῆς κας Κανελλοπούλου, ὅπως αὐτὲς δημοσιεύονται στὸ Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Romfea.gr» (21.05.2013). Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ Κυρία Βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐφαρμόζει τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, πρὶν κἂν αὐτὸ ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλή!  Μᾶς ἀπαγορεύει δηλ. νὰ ἔχουμε ἄποψη στὰ καθημερινῶς δρώμενα!
.             Κατ’ ἀρχὴν θερμὲς ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες μου στὴ λαλίστατη αὐτὴ Κυρία, ἐπειδὴ πολὺ συχνὰ κάνει τὸν κόπο νὰ ἀσχολεῖται μαζί μας. Ἂς πάρει λοιπὸν σήμερα τὴν δέουσα ἀπάντηση.
.           «Δὲν ἔχει καμμιὰ δουλειὰ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ νομοσχεδίων ποὺ ψηφίζονται ἢ καταψηφίζονται ἀπὸ ἐκλεγμένους βουλευτές», λέγει ἡ κα Κανελλοπούλου. Ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτό: Συλλαμβάνεται, ὅτι διακατέχεται ἀπὸ φασιστικὴ νοοτροπία! Ἀγνοεῖ, ὅτι στὴν Δημοκρατία ὅλοι οἱ πολίτες ἔχουν λόγο! Ποῦ ἀνήκει ἄραγε; Μήπως στὸ σύστημα «ἀποφασίσαμε καὶ διατάζουμε»;
.              Οἱ Βουλευτὲς ἐκλέγονται ἀπὸ τὸν Λαό. Μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων καὶ οἱ Ἐπίσκοποι ψηφίζουν! Ἄρα, κα Κανελλοπούλου, ἀφοῦ σᾶς ψηφίζουμε, ἔχουμε τὸ δικαίωμα καὶ νὰ σᾶς ἐλέγχουμε! Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει καὶ ἐπιτρέπει τὶς Διαμαρτυρίες, τὶς Διαδηλώσεις, τὶς Ἀπεργίες κλπ.! Μὴ ποὺ πεῖτε, ὅτι ἐκεῖ στὴν Βουλὴ τὰ κάνετε ὅλα ἀγγελικά, ὅλα τέλεια!  Εἴτε λοιπὸν σᾶς ἀρέσει, εἴτε ὄχι ἐσεῖς οἱ Βουλευτὲς λογοδοτεῖτε σὲ ἐμᾶς τοὺς ψηφοφόρους, σὲ ἐμᾶς τὸν φτωχὸ Λαό! Λογοδοτεῖτε δὲ κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγμὴ γιὰ κάθε πράξη καὶ κάθε λόγο σας!
.              Μὲ τὴν νοοτροπία σας ἀποδεικνύετε, ὅτι εἶσθε μιὰ σχέτη φασίστρια! Ὡς Βουλευτὴς δὲν δέχεσθε κριτική!
.              Σᾶς ἐρωτῶ λοιπόν: Ἂν εἶσθε ἀλάθητοι, γιατί ἄραγε ὁ Ἀρχηγός σας κ. Τσίπρας ἀλλάζει συνεχῶς γνῶμες καὶ θέσεις, ὅπως ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὰ πουκάμισα;
.              Τὰ περὶ συμμετοχῆς μας στὴν κηδεία τοῦ Στρατηγοῦ Ντερτιλῆ εἶναι πιὰ πολὺ παληὸ ἀνέκδοτο! Δὲν ἔχετε κάτι νεώτερο νὰ μᾶς πεῖτε; Δὲν ἀκούσατε ὅτι ὁ κ. Ζίζεκ, ἕνας φιλόσοφος τοῦ δικοῦ σας χώρου, προχθὲς μπροστὰ στὸν Ἀρχηγό σας καὶ προσωπικό του φίλο κ. Τσίπρα εἶπε τὰ ἑξῆς συγκλονιστικὰ περὶ Γκουλάγκ; Ἀκοῦστε τα: «Τὸ τέστ ποὺ πρέπει νὰ γίνεται στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἀντὶ νὰ τοὺς ρωτᾶμε τί πιστεύουν γιὰ τὴν Εὐρώπη, πρέπει νὰ τοὺς ρωτᾶμε τί πιστεύουν γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἂν δὲν ὑποστηρίζουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ….τὸ δημοκρατικὸ μέλλον πρέπει νὰ ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ πάρουν εἰσιτήριο πρώτης θέσης  χωρὶς ἐπιστροφὴ στὰ γκουλάγκ» !!!!!! (βλ. ἐφημερίδα “Δημοκρατία”, 21.05.2013)
.              Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τὰ «γκουλὰγκ» ἦσαν τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ἐξοντώσεως στὸ ἄλλοτε Σοβιετικὸ μπλόκ!!! Ἐρωτῶ τὴν κα Κανελλοπούλου: προέβη ἄραγε σὲ κάποια δήλωση, διὰ τῆς ὁποίας νὰ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μέσα στὸ κόμμα της, τὸν ΣΥΡΙΖΑ; Ὄχι, βέβαια! Οἱ δικές μας δηλώσεις τὴν ἐμάραναν!
.              Κυρία Κανελλοπούλου, λίγη σεμνότης καὶ λίγη ντροπὴ σᾶς χρειάζονται! Ἀποτελοῦν στολίδι γιὰ τὴν γυναίκα! Ἄλλωστε στὰ καθαρῶς ἐπισκοπικά μας καθήκοντα δὲν σᾶς διορίσαμε οὔτε Σύμβουλο, οὔτε πολὺ περισσότερο ἐλεγκτή! Καθῆστε, λοιπόν,  κυρία μου, στ’ αὐγά σας! «Μή, πέρα τῶν πεδίλων!» Ἐὰν δὲν ἤμουνα Ἱεράρχης, θὰ σᾶς ἔλεγα τὸ λαϊκὸ ρητὸ «κυττάξτε τὴ στραβομάρα σας». Ἀλλὰ ὡς Ἱεράρχης δὲν μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω αὐτὴ τὴν ὁρολογία! Ἐπαναλαμβάνω: Καθῆστε στ’αὐγά σας!
.              Εὐχαριστήθηκα πολύ, διότι ἡ κρούση τῶν κωδώνων τῶν ἱερῶν ναῶν σᾶς ἐνόχλησε πολύ! Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ τὸ ἀποφασίσαμε! Γιὰ νὰ σᾶς συνταράξουμε! Γιὰ νὰ σᾶς κάνουμε, νὰ ἀνησυχήσετε! Τελικά, ὅπως ἀποδείχθηκε, τὸ κατορθώσαμε!  Ταράξαμε τὴν μακαριότητά σας καὶ …. τρομάξατε! Χτυπήσαμε καὶ θὰ ξαναχτυπήσουμε τὶς καμπάνες μας,  γιὰ νὰ ξυπνήσει Ἑλληνικὸς Λαός. Αὐτὸς ὁ χιλιοπροδομένος Λαός, ποἐσεῖς οἱ πολιτικοὶ τὸν ἀποκοιμίζετε μὲ τὰ παραμύθια σας, τὸν ἐκμεταλλεύεσθε μὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἐξουσίας, τὸν φορολογεῖτε ἀλύπητα, τὸν  φέρατε σἔσχατη ἔνδεια!  

.                Μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τελευταίων βουλευτικῶν ἐκλογῶν ὁ Λαός μας ἀπέδειξε πόση ἐκτίμηση σᾶς ἔχει! Ὄχι προσωπικὰ σὲ σᾶς, ἀλλὰ στὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου! Γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ ἔχουμε μία τρικομματικὴ Κυβέρνηση! Εἶσθε ἄδικοι! Σὲ μᾶς ἐπιβάλλετε τὴν λιτότητα, ἐνῶ ἐσεῖς ἀμείβεσθε μὲ παχυλοὺς μισθούς! Τὸ «κούρεμα» τῶν μισθῶν δὲν σᾶς ἄγγιξε! Τὰ χειρότερα, λοιπόν, γιὰ σᾶς ἔρχονται! Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, ἄν, λέγω, σεῖς προσωπικὰ κάποια στιγμὴ περιέλθετε σἔνδεια, ἐμεῖς οἐκκλησιαστικοὶ θὰ σᾶς συνδράμουμε! Θυμηθεῖτε το! Δὲν κρατᾶμε κακία! Δὲν κρατᾶμε ὑπόλοιπα! Συγχωροῦμε καὶ λησμονοῦμε! Λησμονοῦμε καὶ συγχωροῦμε! Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο μας! Ἀλλὰ καὶ δὲν σκύβουμε τὸ κεφάλι σὲ κάποιες κυρίες, ὁσάκις μᾶς ὑβρίζουν καὶ μᾶς εὐτελίζουν!
.                Τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, ποὺ σεῖς τόσο πολὺ ὑποστηρίζετε, βάζει στὸν γύψο τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα! Μᾶς ἀπαγορεύει νὰ ἐκφράζουμε τὴν γνώμη μας δημοσίως! Μᾶς μετατρέπει σὲ φανταράκια! Μᾶς μεταβάλλει σὲ ραγιάδες! Ὑποστηρίζετε, λοιπόν, τὸν φασισμὸ καὶ θέλετε νὰ λέγεσθε Δημοκράτισα;
.                Ἂς ἔλθουμε τώρα καὶ στοὺς ἀνέργους! Ποιός, κυρά μου, δημιούργησε τὶς τόσες μυριάδες ἀνέργων; Ὄχι βέβαια Ἐκκλησία, Ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς δικές σας –ὅλων δηλ. τῶν πολιτικῶν- ἐγκληματικὲς πράξεις! Ἐμεῖς ἐδῶ στὴν μικρή μας Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια χρόνια τώρα ἔχουμε ἱδρύσει Γηροκομεῖα, Μονάδες Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, Συσσίτια, Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο, Βρεφονηπιακὸ Σταθμ κ.λπ.
.                Ἀλλὰ σεῖς, κα Κανελλοπούλου, οὐδέποτε μέχρι σήμερα καταδεχθήκατε νὰ δρασκελίσετε τὸ κατώφλι τῶν Γηροκομείων μας! Ποτὲ δὲν ἤλθατε νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖτε! Καὶ κάτι παραπάνω: Ποτὲ δὲν μᾶς καταδεχθήκατε νὰ μᾶς προσφέρετε ἔστω ἕνα εὐρὼ ἀπὸ τὸ παχυλὸ προσωπικό σας βαλάντιο σὰν δωρεά, ἔτσι γιὰ νὰ ἐνισχύσετε συμβολικὰ τουλάχιστον τὴν φιλανθρωπική μας προσπάθεια! Ὅταν ἀκοῦτε «Ἐκκλησία», συνταράσσεσθε, χάνετε τὸ κέφι σας! Γιατί ἄραγε; Ὁ Ἀρχηγός σας μὲ ὑπερηφάνεια διακηρύσσει, ὅτι εἶναι ἄθεος! Οὔτε πολιτικό, οὔτε καὶ θρησκευτικὸ γάμο ἔχει τελέσει, ὅπως διαδίδεται χωρὶς καὶ νὰ διαψεύδεται! Δὲν ἔχει κάνει γάμο «μὲ παπὰ καὶ μὲ κουμπάρο», ὅπως ἤθελε παλαιότερα τὸ λαϊκὸ τραγούδι! Οὔτε ἐπίσης τὰ παιδάκια του τὰ ἔχει βαπτίσει χριστιανικά! Τί θέλετε, λοιπόν, καὶ ἀσχολεῖσθε μὲ τὴν Ἐκκλησία;  Ἂς μείνουν οἱ ἄθεοι μὲ τὴν ἀθεΐα τους καὶ οἱ χριστιανοὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τους! Δὲν νομιμοποιεῖσθε, ὥστε νἀσχολεῖσθε μαζί μας.
.           Λοιπόν, γιὰ νὰ τελειώνουμε, Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, ὅτι τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας εἶναι τὸ πιὸ αἰσχρὸ καὶ τὸ πιὸ ἀπολυταρχικὸ νομοσχέδιο, ποὺ πέρασε ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή! Πρέπει νὰ ντρέπεσθε, διότι τὸ ὑποστηρίζετε!
.          Ἀγαπητή μου Κυρία Κανελλοπούλου, περαστικά σας! Συνέχεια στὸν ἄχαρι αὐτὸ διάλογο δὲν πρόκειται νὰ δώσουμε. Τελεία καὶ παύλα. Σεβασθεῖτε μας, γιὰ νὰ σᾶς σεβασθοῦμε!»

 Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

, , ,

Σχολιάστε

ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ («Θὰ φιμώσουν τὸν ἱερὸν ἄμβωνα! Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐπίσκοπο νὰ διδάσκει τοὺς πιστούς του! Ἀπαγορεύεται στὸν ἱεροκήρυκα νὰ ἀναπτύσσει τὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο!»)

ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

Τοῦ Μητροπολ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

 «Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀντιρατσισμοῦ, ἐπιχειρεῖται μία ἐπίθεση στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου…». (Πάσχος  Μανδραβέλης)

ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΡΑΓΙΑΔΕΣ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΔΙΑΚΟΙ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΠΑΠΑΔΕΣ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Ἀδελφοί μου,

.        Θέλω νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, τὸ ὁποῖον ἔχει ἤδη κατατεθῆ στὴν Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς. Ἐξ ἀρχῆς πρέπει νὰ δηλώσουμε, ὅτι ἐξ ὁρισμοῦ εἴμεθα ἀντίθετοι καὶ συνεπῶς ἀπεριφράστως καταδικάζουμε κάθε μορφὴ ρατσισμοῦ καὶ κάθε μορφὴ βιαιοπραγίας ἐναντίον τῶν συνανθρώπων μας, ποὺ προσβάλλουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ὁποθενδήποτε καὶ νὰ προέρχεται! Ἀλλὰ τοῦτο δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἀγαπᾶμε τὴν Πατρίδα μας, νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ ἐκφέρουμε τὴν γνώμη μας γιὰ ὅσα συμβαίνουν ὁλόγυρά μας!
.        Ὡστόσο μὲ τὸ Νομοσχέδιο, ποὺ προωθεῖται τώρα πρὸς ψήφιση στὴν Βουλὴ καταλύονται ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! Θέτουν ΦΙΜΩΤΡΟ στὸ στόμα τοῦ νομοταγοῦς Ἕλληνος, ἐνῶ δὲν λαμβάνουν κανένα μέτρο γιὰ τοὺς ἐγκληματίες ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἐν πολλοῖς λυμαίνονται τὸν τόπο μας καὶ συχνὰ ἀπειλοῦν τὴν ζωή μας!
.        Μὲ τὸ ἐπίμαχο Νομοσχέδιο, λοιπόν, ἐπιχειροῦν νὰ φιμώσουν τὸν Ἕλληνα! Το παγορεύουν ν χει γνώμη! Κα πίσης το παγορεύουν ν  κφράζει λευθέρως κα δημοσίως τ γνώμη του! Ἂν τολμήσει νὰ ἐκφρασθῆ δημοσίως γιὰ κάτι, ποὺ θὰ τὸν ἐνοχλοῦσε, τὸν περιμένει ἡ φυλακὴ καὶ ἕνα σοβαρὸ χρηματικὸ πρόστιμο. Εἶναι λοιπὸν ὡς ἐὰν οἱ Βουλευτὲς μας νὰ μᾶς λέγουν: “Σκάσε καὶ δούλευε, ραγιὰ”.  Θὰ τὸ δεχθοῦμε;
.        Τὸ τραγικὸ στὴν ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι ὅτι ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας μας τηρεῖ σιγὴν ἰχθύος ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ! Φῆμες μάλιστα λέγουν, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, παρασυρομένη ἴσως ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες σχετικὲς θέσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου κ. Παύλου,  ὑποστηρίζει τὸ κατάπτυστο αὐτὸ Νομοσχέδιο, ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος φέρεται ὡς νὰ διαμαρτυρήθηκε στὸν Ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Εὐάγγελο Βενιζέλο γιὰ τὶς σχετικὲς διαρροές!
.        Ἂς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τὸ ζήτημα μὲ περισσότερη προσοχή. Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι ἀπ᾽ ἐδῶ καὶ πέρα ὅ,τι στραβὸ κι ἂν συμβαίνει ὁλόγυρά μας, θὰ εἶναι ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Νόμου, ἀφοῦ δηλ. ἐμεῖς δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν γνώμη μας δημοσίως,

Δηλαδὴ

.        Ὁ Γυμνισμὸς θὰ εἶναι ἐλεύθερος!
.        Ἡ Ὁμοφυλοφιλία, ἡ πορνεία καὶ κάθε εἴδους διαστροφὴ θὰ κυριαρχήσουν ὁλόγυρά μας ἀνεμποδίστως, παρασύροντας τοὺς νέους μας στὴν ἠθικὴ πτώση καὶ τὴν ἐξαθλίωση!
.        Οι ἔμποροι ναρκωτικῶν καθὼς καὶ τὰ «βαποράκια» τους θὰ κινοῦνται ἐλεύθερα!
.        Κανείς, μ κανείς, δν θ μπορε ν ρθρώσει να λόγο ναντίον τους, μόνο κα μόνο πειδ θ χαρακτηρίζεται «ρατσιστής»! Ἔτσι ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ διαστροφὴ θὰ δροῦν ἀνενόχλητοι πιά! Τὸ κοινωνικὸ Σύνολο δὲν θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διατυπώσει εἴτε προφορικῶς, εἴτε γραπτῶς μιὰ γνώμη ἐναντίον τους! Αὐτὸ χαρακτηρίζεται «ρατσισμός»!
.        Τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν Ἐκκλησία! Μεταξ τν λλων θ  φιμώνουν κα τν ερν μβωνα!  Μία πιὸ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ Νομοσχεδίου μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα, ὅτι

Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐπίσκοπο νὰ διδάσκει τοὺς πιστούς του!
Ἀπαγορεύεται στὸν ἱεροκήρυκα νὰ ἀναπτύσσει τὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο!
Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐφημέριο νὰ ἐνημερώνει τοὺς Ἐνορίτες του γιὰ τὰ διάφορα ἰδεολογικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς, γιὰ τὶς αἱρέσεις κλπ. καὶ νὰ ἐφιστᾶ τὴν προσοχή τους. Ἐὰν π.χ. τολμήσει νὰ κηρύξει κατὰ τῶν Χιλιαστῶν, θὰ συλλαμβάνεται!
.         Ἔτσι λοιπόν: Οἱ Χιλιαστὲς ἐλεύθερα θὰ χτυπᾶνε τὴν πόρτα μας! Οἱ ἔμποροι τῆς σάρκας ἀνεμπόδιστοι θὰ παρενοχλοῦν τὰ παιδιά μας!Οἱ ἔμποροι τῶν ναρκωτικῶν θὰ στήνωνται ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ πωλοῦν τὴν πραμάτειά τους!
.        Κανεὶς ἀπὸ αὔριο δὲν θὰ μπορεῖ νὰ πεῖ κάτι ἐναντίον τους, ἀφοῦ ὁ Νόμος μας τὸ ἀπαγορεύει! «Ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου, μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, παροτρύνει, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ μίσος, κατὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων, ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ ἢ τὴν ταυτότητα φύλου, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι (6) μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ πέντε ἕως εἴκοσι χιλιάδων (5.000-20.000) εὐρώ».

 Παρακαλοῦμε ὅποιον γνωρίζει λίγα ἑλληνικὰ νὰ μᾶς ἐξηγήσει:

Ποιός Δικαστὴς εἶναι τόσο καρδιογνώστης, ὥστε νὰ γνωρίζει τὴν «πρόθεση» κάποιου; 
Ποιός Νόμος θεσπίζει τν καταδίκη τν «προθέσεων»; Μέχρι τώρα κρίνονταν ο πράξεις, χι  μως κα ο προθέσεις τν πολιτν! 
Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ρατσισμὸς μὲ «τὴν ἐθνοτικὴ καταγωγὴ» κάποιου; Τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ ὅρος «ἐθνοτικὴ» καὶ σὲ τί διαφέρει ἀπὸ τὸν ὅρο «ἐθνικὴ καταγωγὴ» ἑνὸς προσώπου;
Ποιά σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ρατσισμὸς μὲ «τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ» ἑνὸς ἀτόμου; Δηλ. δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε γνώμη γιὰ τὶς σεξουαλικὲς διαστροφές; 
Ποιά σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ρατσισμὸς μὲ «τὴν ταυτότητα φύλου» ἑνὸς προσώπου; Δηλ. δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε γνώμη γιὰ τὸ ἂν εἶναι κοινωνικῶς ἀποδεκτὴ ἡ διὰ τῆς χειρουργικῆς ἰατρικῆς ἀλλαγὴ τοῦ φύλου σὲ ἕνα πρόσωπο;

.        Κατὰ τὴν γνώμη μας, μὲ δυὸ λόγια: Ἐμᾶς τοὺς Κληρικούς, μερικῶς τουλάχιστον, μᾶς καταργοῦν! Μ τ πιχείρημα το ρατσισμο μς παγορεύουν  ν διδάσκουμε πλέον τν θικ νόμο κα μάλιστα μέσα στν ερ Ναό! Ἂν τὸ ἐπιχειρήσουμε, τότε θὰ μποροῦν νὰ μᾶς συλλάβουν! Ὁ Ἐφημέριος, ποὺ θὰ βλέπει τοὺς Χιλιαστὲς νὰ ἁλωνίζουν στὴν Ἐνορία τους, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ συστήσει στοὺς χριστιανοὺς τὴν ἁπλὴ αὐτὴ σύσταση: «μὴ τοὺς ἀνοίγετε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σας! Μὴ δέχεσθε τὰ βιβλία τους καὶ τὰ περιοδικὰ τους. Εἶναι αἱρετικοί!» Ἂν τὸ τολμήσει, θὰ χαρακτηρίζεται ρατσιστής! Θὰ τοῦ προσάπτεται ἡ κατηγορία, ὅτι «προκαλεῖ ἢ διεγείρει σέ…μίσος, κατὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων» !!!!!!!!
.        Καὶ ὄχι μόνον αὐτό! Ἀλλὰ ἐνῶ θὰ τρῶμε καὶ ξύλο ἀπὸ τοὺς ξένους, θὰ πληρώνουμε ἐμεῖς τὰ σπασμένα! Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ κ. Ἰωσὴφ Κονδυλάκης, πυρηνικὸς φυσικός, ἕνας θαρραλέος ὑπερασπιστής  τῆς Ὀρθοδοξίας: «Ἀλβανὸς κτύπησε Ἕλληνα μαθητὴ καὶ ἀπεβλήθη ὁ Ἕλληνας»!!!! Τὸ περιστατικὸ συνέβη στὶς 14 Ἀπριλίου 2013 σὲ Γυμνάσιο τοῦ Ναυπλίου. «Ἕλληνας μαθητὴς δέχθηκε ἄνανδρη καὶ ἀνελέητη ἐπίθεση μὲ λακτίσματα στὸ κεφάλι καὶ γροθιὲς στὸν αὐχένα ἀμέσως μετὰ τὸ σχόλασμα. Ἡ ἐπίθεση προκλήθηκε ἀπὸ  μαθητὴ Ἀλβανικῆς καταγωγῆς, βρίζοντας παράλληλα τὴν Ἑλλάδα, τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν οἰκογένεια τοῦ θύματος, ποὺ εὐτυχῶς σώθηκε χωρὶς νὰ συμβεῖ τὸ μοιραῖο. Τὸ ἐξοργιστικὸ ὅμως εἶναι, ὅπως ἀνέφερε ὁ Ἕλληνας μαθητής, πὼς ὄχι μονάχα δὲν βρῆκε τὴν ἀπαιτούμενη ψυχολογικὴ καὶ ἠθικὴ συμπαράσταση ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους καθηγητές, μετὰ ἀπὸ ἔντονη καὶ ποικίλη ψυχολογικὴ καὶ ἐνδοσχολικὴ βία, ποὺ δέχεται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἀπὸ ἀλλοδαποὺς μαθητές, ἀλλὰ δέχθηκε κιόλας μία ἡμέρα ἀποβολή! Πρὶν τὸ συμβὰν καὶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα ὁ τραυματισθεὶς μαθητὴς εἶχε ἐνημερώσει τὸν Γυμνασιάρχη γιὰ χτυπήματα καὶ βρισιὲς καὶ ἀπειλές, ποὺ δεχόταν στὰ διαλείμματα ἀπὸ τοὺς ἀλλοδαποὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἐν τούτοις, παρὰ τὸ κάλεσμα τοῦ Γυμνασιάρχη ἀρνήθηκαν νὰ προσέλθουν στὸ Γραφεῖο του. Ὁ δράστης εἶναι ἕνας φανατικὸς Μουσουλμάνος Ἀλβανικῆς καταγωγῆς».
.        Στὸ ὄνομα τοῦ ρατσισμοῦ, λοιπόν, μᾶς ἐπιβάλλεται μία φίμωση καὶ μία πνευματικῆς φύσεως δικτατορία!  Ἀπὸ τώρα καὶ ἑξῆς τὸ πανανθρώπινο, καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀναφαίρετο, δικαίωμα νὰ ἔχουμε γνώμη καὶ κυρίως νὰ τὴν ἐκφράζουμε δημοσίως “μπαίνει στὸ γύψο”! Μᾶς βάζουν φερμουὰρ στὸ στόμα! Ὥστε οἱ ἀλλοδαποὶ θὰ ἔχουν περισσότερες ἐλευθερίες ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς γηγενεῖς καὶ αὐτόχθονες. Θὰ εἴμαστε, λοιπόν, πρόσφυγες στὸν τόπο μας!

 .              Ἂς τὸ σκεφθοῦμε καλύτερα. Μὲ τὸ κατάπτυστο αὐτὸ Νομοσχέδιο μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ σᾶς διδάσκουμε:
Γιὰ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ ἢ ἁπλῶς Χιλιαστές!
Γιὰ τοὺς Μασώνους καὶ τὴν Μασωνία!
Γιά τὴν ἀπαράδεκτη συμμετοχή τῶν Τεκτόνων στὶς παρελάσεις τῶν ἐθνικῶν μας Ἐπετείων
Γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τὸ Ἑβραϊκὸ λόμπυ!
Γιὰ τὴν παιδοφιλία!
Γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία!
Γιὰ τὴ μοιχεία καὶ τὴν πορνεία!
Γιὰ τὴν παράνομη συμβίωση!
Γιὰ τὴν γενοκτονία, ποὺ συντελεῖται διὰ μέσου τῶν ἐκτρώσεων!
Γιὰ τὸν ἀνάξιο ἐκεῖνο πατέρα, ποὺ κακοποιοῦσε τὴν κόρη τοῦ ἐπὶ μία δεκαετία καὶ μέχρι τὰ 16 τῆς χρόνια, γεγονὸς ποὺ τὴν ἀνάγκασε σὲ ἀπόπειρα αὐτοκτονίας! (“Ἐλ. Τύπος”, 16.05.2013)
Γιὰ τὸν Ὀλλανδὸ ἀνιματὲρ στὴν Κρήτη, ποὺ κατέσφαξε μὲ 20 μαχαιριὲς ἕνα δωδεκάχρονο ἀγόρι-τουρίστα!(“Ἔλ. Τύπος”, 16.05.2013).
Γιὰ τὸ ἐμπόριο τῆς σάρκας!
Γιὰ τὴν προσπάθεια νομιμοποιήσεως τοῦ γάμου τῶν gays!
Γενικῶς, γι ,τι ντιστρατεύεται στ Νόμο το Θεο, δηλ. γι τν ΑΜΑΡΤΙΑ!
.             Μὲ τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὸν ρατσισμὸ ἀναγνωρίζεται καὶ ἐμμέσως νομιμοποιεῖται κάθε εἴδους παληανθρωπιά, παντὸς εἴδους ἁμαρτία καὶ διαστροφή!
.             Ἀπ’ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς καθένας θὰ μπορεῖ νὰ ζήσει ὅπως θέλει καὶ οὐδεὶς πλέον θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διαμαρτυρηθεῖ! παρανομία πιβάλλεται μ δικτατορικ τρόπο! Ἡ ἐλευθέρα ἔκφραση τῆς Γνώμης καταργεῖται! Ματαίως τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει (ἄρθρο 14, παρ. 1), ὅτι «ἕκαστος δύναται νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικῶς, ἐγγράφως καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμούς του, τηρῶν τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους»!
.             Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκπαίδευση τῶν Ἑλληνοπαίδων ἀνατρέπεται! Ποιός Καθηγητὴς πιὰ μπορεῖ χρησιμοποιήσει τὴν αἴθουσα διδασκαλίας γιὰ νὰ αὐξήσει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλληνοπαίδων ἢ καὶ γιὰ νὰ δημιουργήσει τὴν «ἐθνικὴ» συνείδηση στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν του; Καὶ ὅμως τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει τὰ ἀκόλουθα: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴν ἀποστολὴν τοῦ Κράτους, ἔχει δὲ ὡς σκοπὸν τὴν ἠθικήν, πνευματικήν, ἐπαγγελματικὴν καὶ φυσικὴν ἀγωγὴν τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ τὴν διάπλασιν αὐτῶν ὡς ἐλευθέρων καὶ ὑπευθύνων πολιτῶν» (ἄρθρον 16 παρ. 2).  Ἀπ’ ἐδῶ καὶ πέρα ξεχάστε τελείως ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως!  Μᾶς μεταβάλλουν σὲ ζῶα, οὔτε κὰν παραγωγικά, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀνεργία μαστίζει τὴν μετα-μνημονιακὴ κοινωνία μας!

.             Ἐλᾶτε νὰ ξανακοιτάξουμε τὸ Νομοσχέδιο:

Ἄρθρο 3

Δημόσιος ἐγκωμιασμός, ἄρνηση ἢ ἐκμηδένιση ἐγκλημάτων
1.     Ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου, μέσῶ τοῦ διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, ἐγκωμιάζει, ἀρνεῖται κακόβουλα ἢ ἐκμηδενίζει τὴ σημασία ἐγκλημάτων γενοκτονίας, ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἐγκλημάτων πολέμου, ὅπως αὐτὰ ὁρίζονται στὰ ἄρθρα 6,7 καὶ 8 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου ποὺ κυρώθηκε μὲ τὸ ν. 3003/2002 (Α 75) ἢ τῶν ἐγκλημάτων ποὺ ὁρίζονται στὸ ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Στρατοδικείου ποὺ προσαρτᾶται στὴν Συμφωνία τοῦ Λονδίνου τῆς 8ης Αὐγούστου 1945, καθὼς καὶ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ ναζισμοῦ, καὶ ἡ πράξη αὐτὴ στρέφεται κατὰ ὁμάδας προσώπων ποὺ προσδιορίζεται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ ἢ τὴν ταυτότητα φύλου, κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ μίσος κατὰ μίας τέτοιας ὁμάδας ἢ μέλους της, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ πέντε ἕως εἴκοσι χιλιάδων (5.000 -20.000) εὐρώ.

 Παρακαλοῦμε ὅποιον γνωρίζει λίγα ἑλληνικὰ νὰ μᾶς ἐξηγήσει:

 .             Ποιός ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἀπαγορεύσει νὰ ἔχουμε γνώμη γιὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ «ἐγκλήματα γενοκτονίας»;
.             Ποιός ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἀπαγορεύσει νὰ καταδικάσουμε συμπεριφορὲς ἀτόμων, ὁμάδων ἢ καὶ Κρατῶν, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ «ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος»;
.             Ποιός π.χ. ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἀπαγορεύσει νὰ καταδικάσουμε τὸν πρὸ ὀλίγων ἐτῶν βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ ἀεροσκάφη τῆς πόλεως τοῦ Βελιγραδίου, τῶν ἀμάχων, τοῦ Νοσοκομείου κλπ. ἐκεῖ  μὲ «τὶς εἰρηνικὲς ἀμερικανικὲς βόμβες», ὅπως τὶς ὀνόμασαν τότε;
.             Δηλαδή, μόνον οἱ Βουλευτὲς δικαιοῦνται νὰ ἀπολαμβάνουν τῆς ἀσυλίας εἴτε στὰ λόγια τους, εἴτε στὶς πράξεις τους; Ἐμεῖς ὁ φτωχὸς λαός  δὲν ἔχουμε κάποιο δικαίωμα ἔκφρασης γνώμης; Θὰ ἀφεθοῦμε λοιπὸν ἄοπλοι καὶ ἀνυπεράσπιστοι στὴν κρίση κάποιου Δικαστοῦ, ὁ ὁποῖος, ἂν εἶναι γαλάζιος, θὰ κρίνει ἀλλοιώτικα τὶς προθέσεις μας, ἂν εἶναι πράσινος, θὰ τὶς κρίνει ἀλλοιώτικα, ἢ ἂν εἶναι κόκκινος θὰ κρίνει τὶς προθέσεις μας κατὰ τὸ δικό του γοῦστο! Εἶναι Κράτος Δικαίου αὐτό;
.             Πολύ σωστὰ ὁ Δημοσιογράφος κ. Πάσχος Μανδραβέλης  σὲ ἄρθρο του, ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Καθημερινὴ» τῆς 14ης Μαΐου 2013, ἐπισημαίνει ὅτι διὰ τοῦ περὶ ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας Νομοσχεδίου ἐπεισάγεται ἕνας νέος ὅρος, «ἡ ἐχθροπάθεια»! Καὶ διερωτᾶται: Γιατί χρειάζεται λοιπὸν τὸ ἄρθρο 3 τοῦ σχεδίου νόμου Καστανίδη (ποὺ θὰ ξανασερβίρει ὁ κ. Ρουπακιώτης), τὸ ὁποῖο προβλέπει πὼς «ὅποιος ἀπὸ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου ἢ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ ἐχθροπάθεια κατὰ ὁμάδας ἢ προσώπου, ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμό, ἢ κατὰ πραγμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω ὁμάδες ἢ πρόσωπα, κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκθέσει σὲ κίνδυνο τὴν δημόσια τάξη, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι (6) μηνῶν ἕως τριῶν (3) ἐτῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ χιλίων ἕως πέντε χιλιάδων (1.000 – 5.000) εὐρώ»; Γιὰ νὰ ψάχνουμε νὰ βροῦμε ποιά εἶναι ἡ «ἐχθροπάθεια»; Ἐδῶ οἱ δικαστὲς τὸ 1992 βρῆκαν «ἐχθροπάθεια» ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρχε καὶ καταδίκασαν τοὺς ἀφισοκολλητὲς σὲ φυλάκιση, δὲν μποροῦν μὲ τὸ ὑπάρχον νομικὸ πλαίσιο νὰ τιμωρήσουν τὴν πραγματικὴ προτροπὴ σὲ ρατσιστικὰ ἐγκλήματα ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ἄρθρο 189 παρ. 2 τοῦ Π.Κ. (προτροπὴ σὲ διατάραξη κοινῆς εἰρήνης) ἢ τὸ ἄρθρο 46 (ἠθικὴ αὐτουργία);  … Ἡ «Αὐγὴ» ἔγραφε στὶς 9/3/2011: «Οἱ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ρατσισμοῦ ἀποτελοῦν ἀπαράδεκτους καὶ ἀντισυνταγματικοὺς περιορισμοὺς τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης. Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀντιρατσισμοῦ, ἐπιχειρεῖται μία ἐπίθεση στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου…».
.             Ὁ Καθηγητής τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Ἄλκης Δερβιτσιώτης μᾶς δίδει μία ἀκόμη διάσταση τοῦ Νομοσχεδίου. Ἀναφέρεται στὴν κρυφὴ πλευρὰ τοῦ κειμένου καὶ ὑποστηρίζει, ὅτι «πολλαπλῶς προβληματικὴ εἶναι ἡ διάταξη αὐτὴ στὸ μέτρο ποὺ κάτω ἀπὸ τὴν ἕνωση προσώπων ὑποκρύπτει  τὸ πολιτικὸ κόμμα». Καὶ συνεχίζει: «Ἐπιπλέον ἐγείρονται ζητήματα, ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην συγκρουσιακά, γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἔκφρασης καὶ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐλευθερία ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἔρευνας καὶ τῆς ἀνακοίνωσης τῶν πορισμάτων της» (ΤΑ ΝΕΑ, 17.05.2013).
.             Ἄρα καὶ οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ Διδάσκαλοι φτύνουν αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα. Τὰ πολιτικὰ κόμματα προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὰ ἐσωκομματικά τους ἢ καὶ τὰ ἐσωπολιτικὰ τοὺς προβλήματα καὶ ὁδηγοῦν τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ στὸ γύψο καὶ στὸ φίμωτρο!

     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μέχρι σήμερα οἱ ἄνθρωποι τοῦ ὑποκόσμου, τῆς ἀνομίας καὶ τῆς φαυλότητος  στὴν μέχρι σήμερα Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἑλλάδα μας ἐθεωροῦντο  “περιθωριακοί “,  “ἀνώμαλοι “,  “ἔκφυλοι “,  “ἔμποροι τῆς σαρκός “,  “ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας “ καὶ ἦσαν παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν!  Δυστυχῶς μετὰ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ Νομοσχεδίου ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι καὶ μὲ θρασύτητα! Δηλ. θὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ὅ,τι τοὺς καπνίσει!
.           Ἀντιθέτως οἱ ἔντιμοι οἰκογενειάρχες, οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς σεμνότητος, οἱ ἠθικοὶ καὶ ἀξιοπρεπεῖς  ἄνθρωποι, θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ φορᾶνε πλέον ἕνα φίμωτρο στὸ στόμα τους! Καὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται πρὸς δόξαν τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!!!!!
.           Ἐμπρός, λοιπόν, Ἀδελφοί μας, ἐλᾶτε ἐδῶ στὸ Αἴγιο! Ἐλᾶτε νὰ κάνετε πρόβα τὸ φίμωτρο, ποὺ θὰ σᾶς φορέσουν! Ἐλᾶτε νὰ διαλέξετε τὸ στύλ, τὸ χρῶμα καὶ τὸ μέγεθος στὸ δικό σας φίμωτρο!

 Αἴγιον, 20 Μαΐου 2013

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΗΜ. Ἐλπίζω πὼς σήμερα δὲν θὰ εἶναι ἡ τελευταία φορά, ποὺ μπορῶ νὰ σᾶς γράφω ἔτσι, λίγο ἐπαναστατικά!  

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ” ΝΟΜΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Ἡ «ἐχθροπάθεια» μᾶς μάρανε

Ἀποσπάσματα ἄρθρου τοῦ Φαήλου Κρανιδιώτη
ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 19.05.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ βόμβα ποὺ λέγεται ἐχθροπάθεια εἶναι ΠΥΡΗΝΙΚΗ! Τὸ πιὸ ἀποκρουστικὸ πρόσωπο τοῦ πλέον ἀνατριχιαστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν ἱστορία προβάλλει μέσα ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ ἔμπνευση περὶ ποινικοποιήσεως τοῦ “μίσους”. «Ὅταν ποινικοποιεῖς ἀφηρημένες ἔννοιες, τόσο ὑποκειμενικὲς ὅπως τὸ “μίσος”, τότε εἶσαι μεσοτοιχία μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σίγουρα ἀγκαλιὰ μὲ τὴν βλακεία», διότι πανεύκολα “μίσος” εἶναι ὅ,τι δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς ἐπιθυμίες τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος, ποὺ ἤδη ἔχει ἐγκατασταθεῖ. Μέσα στὴν ἀοριστία τοῦ ὅρου μίσος (κατ᾽ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὴν χριστιανικῆς ἐμπνεύσεως «ἀγάπη») μποροῦν  νὰ χωρέσουν πολλά…! Πολὺ “εὔκολα” ἀκόμα καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἐνδέχεται νὰ καταδικασθεῖ ποινικῶς μέσα ἀπὸ νεφελώδη ὅρο “ἐχθροπάθεια”. Ἡ πλήρης ἀποδοκιμασία ἠθικῶν ἐκτροπῶν π.χ., ποὺ συναντᾶμε στὴν Ἁγία Γραφή, κάλλιστα μποροῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν ποινικὴ δίωξη βάσει τοῦ κυοφορουμένου νόμου.

.            Ὁ «ἀντιρατσισμὸς» καὶ οἱ λαθρομετανάστες εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Πουλώντας τὸ πρῶτο καὶ ἀβαντάροντας τοὺς δεύτερους δικαιώνουν τὴν πολιτικὴ τοὺς ὕπαρξη οἱ μύστες αὐτῆς τῆς χλαπάτσας τῆς δημοκρατίας μας, ἀπὸ τὴν Ἄκρα Ἀριστερὰ ἕως τὴν νεοφιλελεύθερη ἢ ἐλαφρολαϊκὴ Δεξιά. Ἐκεῖ βέβαια ποὺ ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα ἔχει πήξει σὰν μάκα στὶς ἐγκεφαλικὲς σπεῖρες, εἶναι στὸ ἱερατεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. […] Πίσω ὅμως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὁ καθεστωτικὸς «ἀντιρατσισμός». Τώρα δὲ πάει στὴν Βουλὴ κι ὁ νέος Ἀντιρατσιστικὸς Νόμος, ἐκεῖ ποὺ προεδρεύει ἐνίοτε ὁ Δραγασάκης, ὁ Χρῆστος Ζαμπούνης τοῦ κοινοβουλευτικοῦ σαβουὰρ βίβρ. Τὸν μετέφερε μὲ εὐλάβεια στὴν Κιβωτὸ τῆς Προόδου, ὁ Ἀντώνης Ρουπακιώτης, ὑπὸ τὰ δάκρυα εὐσέβειας τῆς ΔΗΜΑΡ καὶ τὶς δαιμονικὲς κραυγὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ/Βίλα Ἀμαλία/Σόρος, ποὺ ἀνυπομονεῖ.

Τί σᾶς λείπει, Ἕλληνες; Μὲ ποιὸν καημὸ ξυπνᾶτε καὶ κοιμάστε; Τί σᾶς καίει; Παραδεχτεῖτε το, δὲν εἶναι τὸ χαράτσι ἢ ἡ ἀνεργία, δὲν εἶναι ποὺ ἀγοράσατε μὲ δάνειο σπίτι στὴν Πλατεία Ἀμερικῆς καὶ βρεθήκατε νὰ μένετε στὸ Μογκαντίσου, σύνορα μὲ Λαχώρη. Ἐκεῖ ποὺ μπεγλερᾶτε στὴν ἀναμονὴ τοῦ ΕΟΠΥΥ, ἄνεργοι καὶ ἄρρωστοι ἀπὸ πάνω, ἢ ὅταν ἀνοίγετε μὲ κλειστὰ μάτια καὶ δαγκωμένα χείλη τὸν λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ, γιατί δὲν παραδέχεστε ὅτι τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν σᾶς ἀπασχολεῖ; Τὸ Ἔθνος σύσσωμο περιμένει νὰ ἐναρμονιστοῦμε, ἀλφαδιά, μὲ τὴν Ἀπόφαση Πλαίσιο 2008/913 τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ «γιὰ τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου».
.                  Ἁπλὲς καὶ καθαρὲς κουβέντες. Ἡ ὑφιστάμενη ποινικὴ νομοθεσία εἶναι ἐπαρκέστατη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ὑπάρχει νόμος ἀπὸ τὸ 1979, ὁ 927, ὅπως τροποποιήθηκε μὲ τὸν Ν. 1419/1984, ποὺ διώκει αὐτεπάγγελτα πράξεις ἢ ἐνέργειες ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ἢ βία κατὰ ὁμάδων ἢ ἀτόμων λόγω φυλετικῆς ἢ ἐθνικῆς καταγωγῆς ἢ θρησκεύματος.
.                  Ὑπάρχουν ἐπίσης οἱ διατάξεις περὶ ἐξύβρισης, αὐτὲς ποὺ τιμωροῦν τὴν προτροπὴ σὲ τέλεση ἐγκληματικῶν πράξεων, τὴν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης, τὴν προτροπὴ σὲ διατάραξη κοινῆς εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς περιουσίας.
.                  Κυρίως ὅμως, γιὰ ὁποιαδήποτε ἀξιόποινη πράξη, κάθε εἴδους, ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 2008 ἡ παράγραφος 3 τοῦ ἄρθρου 79 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ποὺ προβλέπει τὸ ρατσιστικὸ κίνητρο ὡς ἐπιβαρυντικὴ περίσταση σὲ ὁποιοδήποτε ἔγκλημα.
.                  Γιατί λοιπὸν χρειαζόμαστε κι ἄλλον; Λένε, γιατί τὸ ἐπιβάλλει ἡ Ἀπόφαση Πλαίσιο τῆς ΕΕ. Μὰ αὐτὲς ζητοῦν ἀπὸ τὰ μέλη τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου, δὲν ἐπιβάλλουν τὸ πῶς. Ἔχουμε λοιπὸν ἐπαρκέστατο θεσμικὸ πλαίσιο, ποὺ προβλέπει αὐξημένες ποινές, ὅταν τελέσεις πραγματικὸ ἔγκλημα, προσβάλλεις, χτυπήσεις, σκοτώσεις μὲ ρατσιστικὰ κίνητρα ἢ προτρέπεις ἄλλους νὰ τὸ κάνουν.
.                  Ατ πο θέλουν ν μς κοτσάρουν ο ν λλάδι εχωβάδες τς «προόδου» εναι τος ρους «χθροπάθεια» κα μίσος. ρος «χθροπάθεια», π σο ξέρω, δν πάρχει στν ντιρατσιστικ νομοθεσία λλων χωρν. […] Ὅταν ποινικοποιεῖς ἀφηρημένες ἔννοιες, τόσο ὑποκειμενικὲς ὅπως τὸ «μίσος», τότε εἶσαι μεσοτοιχία μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σίγουρα ἀγκαλιὰ μὲ τὴ βλακεία. Καὶ τί πάει νὰ πεῖ «ἐχθροπάθεια»; Τί ἑλληνικούρα εἶναι αὐτή; Ποιός σκερβελὲς τὴν ἔπλασε; Ἐγώ, π.χ. θεωρῶ ὅτι σειρὰ θέσεων καὶ δηλώσεων βουλευτῶν τῆς Κουμουνδούρου σπέρνουν μίσος σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς συκοφαντοῦν ὡς δῆθεν «ρατσιστές», ἐνδεχομένως προτρέποντας ἔτσι ἀλλοδαποὺς νὰ ἀσκήσουν βία. Θεωρῶ ἐπίσης ὅτι θέσεις τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς ἀριστερᾶς ἐν γένει ἐγκωμιάζουν ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ὄχι λιγότερα ἀπεχθῆ ἀπὸ τοῦ ναζισμοῦ, τὰ ὁποῖα τέλεσαν τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα. Σὲ πολλὲς δὲ ἀνατολικοευρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ψηφιστεῖ καὶ σχετικοὶ νόμοι ἀναγνωρίζοντας τὰ κομμουνιστικὰ ἐγκλήματα. Μὲ βάση τὴν λογικὴ αὐτοῦ τοῦ νόμου, θὰ πρέπει νὰ κάτσει στὸ σκαμνὶ ἡ μισὴ Ἑλλάδα τὴν ἄλλη μισή.
.                  Ἑπομένως νόμους ἔχουμε, δικαστὲς κι ἀστυνομία ἔχουμε. Ἂς ἀφιερώσουμε χρόνο καὶ φαιὰ οὐσία γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ἀληθινῶν προβλημάτων…

, ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Κ. Χολέβας) «Γιὰ νὰ μειωθοῦν δραστικὰ τὰ ρατσιστικὰ φαινόμενα, ἂς προστατεύσουμε τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων».

Ὁ πατριωτισμὸς καὶ ἡ δημοκρατία

Γράφει ὁ Κων. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 04.11.12

.           Ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσσαλονίκης συγκρατῶ τὴ χρήσιμη διαπίστωσή του ὅτι πατριωτισμὸς χωρὶς δημοκρατία δὲν νοεῖται. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Καὶ δημοκρατία χωρὶς πατριωτισμὸς ἐπίσης δὲν νοεῖται. Καὶ ὁ πατριωτισμὸς χρειάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ].
.           Εἶναι ἀπαραίτητη αὐτὴ ἡ ἐπισήμανση, γιατί πρέπει νὰ καταδικαστοῦν ἐκεῖνοι ποὺ καπηλεύονται τὸν πατριωτισμό, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴ ρατσιστικὴ ἰδεολογία τους καὶ τὶς πράξεις βίας. Πιστεύω ὅμως ὅτι ἡ πρωθυπουργικὴ ἐπισήμανση ἀπευθύνεται ἐμμέσως καὶ πρὸς τὸ ἄλλο ἄκρο: σὲ ἐκείνους ποὺ κόπτονται δῆθεν γιὰ τὴ δημοκρατία καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία, χλευάζουν τοὺς ἥρωες καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας.
.           Ἡ νεώτερη Ἱστορία μας ἔχει νὰ παρουσιάσει μεγάλες μορφές, ποὺ συνδύασαν τὸν γνήσιο πατριωτισμὸ μὲ τὶς δημοκρατικὲς εὐαισθησίες. Θυμίζω τὸν ἐθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλῆ, ὁ ὁποῖος πρόβαλε μὲ τὴ Χάρτα καὶ ἄλλα ἔργα του τὴ Μεγάλη Ἰδέα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων, ἀλλὰ παράλληλα θεμελίωσε τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ πέτυχε, χωρὶς νὰ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τυχὸν ἀθεϊστικὲς ἰδέες, ποὺ εἶχαν ὁρισμένοι ἐκπρόσωποι τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ὁ Ρήγας παρέμεινε πιστὸς ὀρθόδοξος χριστιανός. Ὅταν τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν ἀνέκριναν οἱ Αὐστριακοὶ στὴν Τεργέστη, τόνισε ὅτι ἀγωνίζεται γιὰ δύο σκοπούς: Πρῶτον, γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του καί, δεύτερον, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας του.
.           Μέσα στὸ ἴδιο πλαίσιο θεωρῶ βαρυσήμαντη τὴν πρόσφατη παρέμβαση τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου μὲ τίτλο «Ρατσισμὸς καὶ δημοκρατία» (βλ.σχετ.: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος) Ὁ σεβασμιώτατος ἀναφέρει ὅτι οἱ χριστιανοὶ «δὲν μποροῦμε νὰ υἱοθετοῦμε πρακτικὲς βίας ἐναντίον συνανθρώπων μας ποὺ δὲν ἀνήκουν στὶς ἴδιες μὲ ἐμᾶς φυλὴ καὶ θρησκεία». Προεκτείνει ὅμως τὸν προβληματισμό του καὶ ὑπογραμμίζει τὸν κίνδυνο λιβανοποιήσεως καὶ ἰσλαμοποιήσεως τῆς χώρας μας, ἔχοντας ὁ ἴδιος διδάξει πολλὰ χρόνια στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Λιβάνου. Ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἀθρόα καὶ ἐλεύθερη εἴσοδος διαφόρων μουσουλμανικῶν ὁμάδων διατάραξε τὴ δημογραφικὴ ἰσορροπία καὶ ὁδήγησε τὸν Λίβανο σὲ ἐμφύλιο πόλεμο καὶ σὲ οἰκονομικὴ καταστροφή.
.              Καὶ καταλήγει ὁ κ. Ἱερόθεος στὴν ἀκόλουθη προτροπή: «Ἑπομένως, εἴμαστε ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς βίας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας ποὺ ὀργανώνεται σωστά, καθὼς καὶ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς χώρας μας».
.           Γιὰ νὰ μειωθοῦν δραστικὰ τὰ ρατσιστικὰ φαινόμενα, ἂς προστατεύσουμε τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων.

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: «Ἡ Ἐκκλησία ἀγαπάει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους». (Νέο πρόγραμμα 10.000 ἐμβολιασμῶν σὲ ἄπορα παιδιά)

Νέο μήνυμα ερωνύμου κατ το ρατσισμο

.          Τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν χρειάζεται προστάτες ἐπανέλαβε χθὲς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς ὅπου ἐγκαινίασε τὸ πρόγραμμα 10.000 ἐμβολιασμῶν σὲ ἄπορα παιδιά.
.          Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς ὅπου ἐγκαινίασε τὸ πρόγραμμα 10.000 ἐμβολιασμῶν σὲ ἄπορα παιδιά.
.          Στέλνοντας νέο μήνυμα […] ὁ κ. Ἱερώνυμος τόνισε πὼς «ἡ Ἐκκλησία ἀγαπάει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους -καὶ μὴ χριστιανοὺς καὶ μαύρους καὶ ἄσπρους- καὶ πορεύεται, κάνει τὸν δρόμο της, χωρὶς νὰ χρειάζεται προστάτες».
.          Ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφτηκε χθὲς τὸ πρωὶ τὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν γενικὸ διευθυντὴ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἀποστολὴ» Κωνσταντῖνο Δήμτσα. Εὐχήθηκε καλὴ ἐπιτυχία στὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν καὶ τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ καθένα νὰ ἔχει τὴν κάρτα ὑγείας, ὅπου θὰ καταγράφεται τὸ ἱστορικό του καὶ θὰ τηρεῖται μία ὀρθὴ ἰατρικὴ παρακολούθηση.
.          Σημειώνεται ὅτι μέχρι σήμερα ἔχουν ἐξεταστεῖ περισσότεροι ἀπὸ 13.500 ἀνασφάλιστοι στοὺς ὁποίους ἔχουν παραχωρηθεῖ δωρεὰν φάρμακα. Χθές, ἀπὸ τὸ κεντρικὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς ξεκίνησε τὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα θὰ γίνει χαρτογράφηση τοῦ παιδικοῦ πληθυσμοῦ.
.          Σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ΙΣΑ Γ. Πατούλη, ἡ ἐκστρατεία ἔχει στόχο τὴν ἐμβολιαστικὴ κάλυψη καὶ προφύλαξη ἀνεμβολίαστων παιδιῶν ἀπὸ ἄλλες χῶρες ποὺ πιθανῶς φέρουν λοιμώδη μεταδοτικὰ νοσήματα. Ἐπίσης, τὴν πλήρη χορήγηση τοῦ ἐμβολίου προκειμένου τὰ παιδιὰ νὰ εἶναι πλήρως προστατευμένα, καθὼς τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρήθηκε ἔντονα τὸ φαινόμενο νὰ νοσοῦν ἀνήλικα ἀπὸ λοιμώδεις νόσους. Ὅπως ἐξήγησε ὁ κ. Πατούλης, τὸ 99% τῶν παιδιῶν αὐτῶν δὲν εἶχαν κάνει τὸ πλῆρες ἐμβολιαστικὸ σχῆμα γιὰ κάθε νόσο (π.χ. μηνιγγιτιδόκοκκο, πνευμονιόκοκκο, HPV, ἡπατίτιδες κ.α.) καὶ ἦταν ἐκτεθειμένα στὰ λοιμώδη αὐτὰ νοσήματα.

 ΠΗΓΗ: ethnos.gr

,

Σχολιάστε

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

«Ρατσισμς κα Δημοκρατία»

Τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου
(γιὰ τὴν Romfea.gr)

.           Συχνὰ ἔρχονται στὴν ἐπικαιρότητα θέματα καὶ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχόλησαν στὸ παρελθὸν τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν κοινωνία καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ χύθηκε πολὺ μελάνι γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν.  Εἶναι ἕνας ἱστορικὸς νόμος ὅτι γίνεται ἀνακύκληση τῶν ἰδίων φαινομένων, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ζῆ σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ εἶναι ὁ ἴδιος.  Ὁ ἀρχαῖος σοφὸς Ἡράκλειτος κάνει λόγο γιὰ τὸ «κατὰ πάντα κατ’ ἔριν γίνεσθαι», δηλαδὴ τὸ «γίνεσθαι» εἶναι συνέπεια συγκρούσεως τῶν ἀντιθέτων, ὅλα βρίσκονται σὲ διαρκῆ κίνηση καὶ ἀλλαγή.
.           Πολλὲς φορὲς γίνεται λόγος γιὰ τὸν ρατσισμὸ ἢ τὸν φυλετισμὸ ποὺ εἶναι ἡ «κοινωνικὴ ἢ πολιτικὴ πρακτικὴ διακρίσεων ἀπέναντι σὲ φυλετικές, ἐθνικές, κοινωνικὲς κλπ. ὁμάδες ποὺ θεωροῦνται κατώτερες» (Γ. Μπαμπινιώτης). Βέβαια, ἄλλο εἶναι ὁ ἐθνισμός, δηλαδὴ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ Ἔθνος, τὴν Πατρίδα, καὶ ἄλλο εἶναι ὁ ἐθνικισμὸς ἢ ἐθνοφυλετισμός, ποὺ εἶναι τὸ προβάδισμα καὶ ὁ ὑπερτονισμὸς μίας φυλῆς σὲ βάρος τῆς ἑνότητας τῆς κοινωνίας.
.           Ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ἔτος 1872, ἀντικρούοντας περιπτώσεις ἐθνοφυλετισμοῦ, ποὺ παρατηρήθηκαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ δημιουργοῦσαν προβλήματα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ἀπεφάνθη ὅτι ὁ ἐθνοφυλετισμὸς εἶναι «ξένος» πρὸς τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι «νεωτερικὴ λύμη», εἶναι «φυλετικὴ παρασυναγωγὴ» καὶ τελικὰ εἶναι «καινὴ δόξα», δηλαδὴ αἵρεση.
.           Ἑπομένως, τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι λελυμένο ἀπὸ πλευρᾶς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀλλὰ δυστυχῶς στὸν πρακτικὸ τομέα δημιουργοῦνται παρεκτροπὲς καὶ διάφοροι Χριστιανοὶ διακατέχονται ἀπὸ ρατσιστικὲς καὶ ἐθνοφυλετικὲς ἰδεολογίες ἢ πρακτικές. Τέτοιες καταστάσεις διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀλλοιώνουν τὴν οἰκουμενική της ἀποστολὴ ποὺ συμβαδίζει μὲ τὴν ἀγάπη καθενὸς στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα.
.           Ἔτσι, οἱ σύγχρονοι Χριστιανοί, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, δὲν μποροῦμε νὰ διακατεχόμαστε ἀπὸ ρατσιστικὰ ἢ ἐθνοφυλετικὰ ἰδεολογήματα ποὺ λειτουργοῦν εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς, γιατί ἔτσι καταργοῦμε στὴν πράξη τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ νὰ διδάξουμε ὅλα τὰ ἔθνη, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι κεκλημένοι στὴν θεία ζωὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία.Οὔτε ἐμεῖς οἱ νέοι Ἱεράρχες πρέπει νὰ υἱοθετοῦμε παλαιότερες πρακτικὲς συνεργασίας μὲ ἀντιδημοκρατικὲς νοοτροπίες καὶ καταστάσεις, οἱ ὁποῖες καταργοῦν τὸ πολιτικό, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σύστημα διοίκησης, ὅπως ἔγινε τὸ 1967.
.           Ἐπίσης, δὲν μποροῦμε νὰ υἱοθετοῦμε πρακτικὲς βίας ἐναντίον συνανθρώπων μας ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν ἴδια μὲ μᾶς φυλὴ καὶ θρησκεία. Ἡ ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ προσφέρουμε σὲ κάθε ἀλλόφυλο καὶ ἀλλοεθνῆ εἶναι βασικὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
.           Ἂς θυμηθοῦμε τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, στὴν ὁποία ὁ Χριστὸς δίδαξε ὅτι πρέπει νὰ προσφέρουμε βοήθεια σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ πάσχει καὶ ὑποφέρει, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἀλλοεθνὴς καὶ ἀλλόφυλος, καὶ νὰ θεραπεύουμε τὶς πληγές του μὲ τὸ κρασὶ καὶ τὸ λάδι, ἀλλὰ νὰ τὸν φέρουμε καὶ ἐπάνω «στὸ ἴδιο κτῆνος» καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦμε στὸ «Πανδοχεῖο» γιὰ πλήρη θεραπεία.
.           Ἡ σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη διαγωγὴ τοῦ «ἱερέα» καὶ τοῦ «λευΐτη», ὅπως παρουσιάζεται στὴν ἴδια παραβολή, καταδικάζεται ἀπὸ τὸν Χριστό.
.           Ὅλα αὐτὰ εἶναι δεδομένα καὶ ἀναμφισβήτητα. Ἀλλὰ ὑπάρχουν δύο ἐπὶ μέρους πραγματικότητες ποὺ πρέπει νὰ τονισθοῦν, ἐπειδὴ πρέπει νὰ ζοῦμε σὲ εὐνομούμενες πολιτεῖες, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐπικρατοῦν καταστάσεις εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης.

.           Ἡ πρώτη πραγματικότητα εἶναι ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμβῆ στὸν χώρα μᾶς αὐτὸ ποὺ ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «λιβανοποίηση». Κατὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ γινόταν στὸν Λίβανο γιὰ μία δεκαπενταετία (1975-1990) βρέθηκα ἐκεῖ ἕνα χρονικὸ διάστημα. Ἤμουν αὐτόπτης μάρτυς συγκρούσεων μεταξὺ Χριστιανῶν Μαρωνιτῶν (ὄχι τῶν Ροὺμ Ὄρθοδοξ) καὶ τῶν Μουσουλμάνων.  Στὴν ἀρχὴ δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω γιατί σκοτώνονται μεταξύ τους οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς μικρῆς Χώρας καὶ μάλιστα μέσα στὴν ὄμορφη Πόλη τῆς Βηρυττοῦ, ποὺ ἦταν τότε πράγματι τὸ μικρὸ Παρίσι τῆς Ἀνατολῆς. Μὲ τὸν καιρό, ὅμως, καὶ τὴν ἐξέταση τῶν πραγμάτων διεπίστωσα ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ Λιβάνου εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα μεγάλο πρόβλημα.
.           Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό, τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20ού αἰώνα, καθόρισαν τὸν τρόπο τῆς λειτουργίας τῶν θεσμῶν τῆς Χώρας (Πρόεδρο, Πρωθυπουργό, Πρόεδρο Βουλῆς, Ὑπουργοὺς κλπ.) σύμφωνα μὲ τὸ ποσοστὸ τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν καὶ πολιτιστικῶν ὁμάδων, ἤτοι Μαρωνιτῶν, Ρωμηῶν Ὀρθοδόξων, Σουνιτῶν Σιϊτῶν κλπ.  Ὅμως, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ ἀθρόα καὶ ἐλεύθερη εἴσοδος τῶν διαφόρων Μουσουλμανικῶν ὁμάδων ἄλλαξε τὰ δημογραφικὰ δεδομένα τῆς χώρας, ὅποτε μερικοὶ ἤθελαν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος, ποὺ νὰ ἐξυπηρετῆ τὴν νέα πραγματικότητα.  Ἔτσι, μαζὶ μὲ ἄλλα αἴτια, ἐξερράγη ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ προκάλεσε μεγάλη αἱμορραγία στὴν Χώρα σὲ ἀνθρώπινες ζωές, ἀλλὰ καὶ ὑλικὰ ἀγαθά.
.           Τὸ πρόβλημα, λοιπόν, εἶναι νὰ μὴ ζήσουμε στὴν Χώρα μας αὐτὸ τὸ φαινόμενο τῆς «λιβανοποίησης» τῆς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ζωῆς, ποὺ πιθανὸν νὰ εἶναι σχέδια ποὺ ἀπεργάζονται διάφορα κέντρα στὴν Δύση καὶ στὴν Ἀνατολή.
.           Καὶ αὐτὸ εἶναι πρωτίστως εὐθύνη τοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφόρων οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ παραβλέπη, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὰ τεκταινόμενα σχέδια γεωπολιτικῶν ἀλλαγῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὰ γεγονότα ποὺ συντελοῦν στὴν ἀλλοίωση τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς κοινωνίας μας. Πρέπει ν παραμείνη ρρηκτος βασικς κοινωνικς κα πολιτιστικς στς στν κοινωνία μας, γιατί διαφορετικ θ χάσουμε τν πολιτιστικ κα πνευματικὴ διοπροσωπία μας κα τν διαίτερη τατυτότητά μας.
.           Τὸ Κράτος μὲ τοὺς θεσμούς του, πρέπει νὰ ἀναλάβη δράση στὸν τομέα αὐτό, ὥστε στὴν συνέχεια νὰ μὴ διαμαρτύρεται ὅταν κάποιοι ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ καλύψουν αὐτὸ τὸ κενό, οὐσιαστικὰ τὴν ἀδράνειά τους.
.           Ἡ δεύτερη πραγματικότητα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἐνισχυθοῦν ἀκόμη περισσότερο οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοὶ στὴν Χώρα μας, γιατί ἀπὸ ὅλα τὰ συστήματα ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν ἀνθρωπότητα ἡ Δημοκρατία εἶναι τὸ καλύτερο, παρὰ τὶς ὅποιες ἀδυναμίες ποὺ ἀναφύονται σ’ αὐτήν.
.           Πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦμε γι’ αὐτὸ καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουμε τὴν ὑπονόμευση τῶν Δημοκρατικῶν ἀρχῶν καὶ θεσμῶν.
.           Μπορεῖ μερικοὶ πολιτικοὶ νὰ ἔχουν κάνει λάθη, καὶ ἀσφαλῶς ἔκαναν, ἀλλὰ δὲν πρέπει στὸ ὄνομα αὐτῶν τῶν λαθῶν νὰ ὑπονομεύεται τὸ ὑγιὲς δημοκρατικὸ πολίτευμα, μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀντιπολίτευση, οἱ θεσμοὶ μίας κοινωνίας καὶ τελικὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Δημοκρατία.
.           Διαβλέπω δὲ κάποιες ὑπερβολικὲς κριτικὲς -συνειδητὲς ἢ ἀσυνείδητες– στοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς. Προσωπικὰ νομίζω ὅτι οἱ «ὀλίγιστοι» πολιτικοὶ εἶναι καλύτεροι ἀπὸ τοὺς «πανέξυπνους» δικτάτορες, ποὺ στεροῦν τὶς ἐλευθερίες τοῦ λαοῦ.
.           Φυσικά, καὶ οἱ πολιτικοὶ δὲν πρέπει νὰ ἐκμεταλλεύωνται τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς πρὸς ἴδιον ὄφελος. Οὔτε, βέβαια, πρέπει νὰ ἐπικρατήση «ἡ δημοκρατία τοῦ θεατῆ», οὔτε νὰ ἰσχύη κατὰ πάντα ἡ λεγόμενη «εἰδικευμένη τάξη», οὔτε φυσικὰ νὰ ὑπάρχουν δυνάμεις ποὺ νὰ ὁδηγοῦν τὸν λαὸ στὸ νὰ γίνη «τὸ κοπάδι ποὺ τά ᾽χει χαμένα», «τὸ ζαλισμένο κοπάδι», γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Νόαμ Τσόμσκι, ποὺ ἑρμήνευσε ἀνάλογα γεγονότα.
.           Στὴν Εὐρώπη τὸν περασμένο αἰώνα ἐμφανίσθηκαν ἰδεολογίες ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς θεωρίες τοῦ Ρουσώ –παρὰ τὰ θετικὰ σημεία– γιὰ ἐπάνοδο στὴν φύση καὶ περνώντας μέσα ἀπὸ διάφορες διαδικασίες ἔφθασαν στὸν ὑπεράνθρωπό του Νίτσε, μὲ τὶς βασικὲς ἀρχές του ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ φονευθῆ ὁ Θεός, νὰ μὴ λυπᾶται κανεὶς τὸν πλησίον, νὰ διακατέχεται κανεὶς ἀπὸ τὸν ἀνελέητο πόθο γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ φυσικά, ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀφοῦ ὁ ὑπεράνθρωπος εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἠθικὴ διάκριση κακοῦ καὶ καλοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀπάνθρωπη ἰδεολογία γέννησε τὸν φασισμὸ καὶ τὸν ναζισμό, ποὺ αἱματοκύλισε τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γέννησε τὸν ἄθεο ὑπαρξισμὸ μὲ τὸ συνθημα «οἱ ἄλλοι εἶναι ἡ κόλασή μου». Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε καὶ μάλιστα σὲ αὐτὴν τὴν Χώρα, ἰδίως αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται ἡ κρίση δὲν εἶναι ἁπλῶς οἰκονομική, ἀλλὰ κατ’ ἐξοχὴν γεωπολιτικὴ καὶ ἀνταγωνιστικὴ διαφόρων οἰκονομιῶν, Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ἀπαιτεῖται νηφαλιότητα, σωφροσύνη, διάκριση.
.           Καὶ πρὸ παντὸς ἀπαιτεῖται νὰ στερεώσουμε καὶ ἐνισχύσουμε ἀκόμη περισσότερο τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς.
.           Ἐπὶ πλέον θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἀπὸ τὸ Κράτος, σὲ ὀρθὴ κατεύθυνση, τὸ φαινόμενο τῆς λαθρομετανάστευσης, ποὺ ἐνδεχομένως νὰ εἶναι τὸ ἰσχυρὸ ὅπλο τῶν διαφόρων κέντρων λήψεως ἀποφάσεων, γιὰ νὰ διαλύσουν τὸν κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἱστὸ τῆς Πατρίδας μας. Τ πρόβλημα πο δημιουργεται σήμερα προέρχεται π τν λιγωρία τν νομίμων ρχν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ρατσιστικὲς ἰδεολογίες στὴν πρακτική τους μορφή, οἱ ὁποῖες καλύπτουν μερικὰ κενὰ σὲ βάρος ἀνθρώπων ποὺ εἶναι θύματα τῆς παγκόσμιας ἀδικίας.
.           Ἑπομένως, εἴμαστε ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς βίας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς Δημοκρατίας ποὺ ὀργανώνεται σωστά, καθὼς καὶ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς Χώρας μας.–

ΠΗΓΗ: Romfea.gr 

, , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ;

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:Ἄραγε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν προστασία τῶν ἰθαγενῶν αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου ἀπὸ τὴν Ἀλλοτρίωση καὶ τὴν Φυσικὴ Ἐξόντωση πότε θὰ πάει στὴν Βουλή; Ἄραγε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν προστασία τῶν ἰθαγενῶν αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου ἀπὸ τὴν ἡττοπάθεια πότε θὰ πάει στὴν Βουλή;
.     Κανενὸς ὁ νοῦς βεβαίως δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πάει «στὰ βρώμικα νερὰ τῆς συνωμοσιολογίας», σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «πάντα τὰ διάφορα μέτρα λαμβάνονται μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ πληγῆ ἡ πίστη καὶ ἡ πατρίδα. Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν περιβόητη (καὶ τελικὰ διαψευσθεῖσα) δήλωση τοῦ Κίσσινγκερ ἐναντίον τοῦ ἑλληνισμοῦ» [ὅπως προσφάτως ἐγράφη].
.        Παρεμπιπτόντως μιὰ ἐρώτηση: ποιός ἔμφρων σήμερα, μετὰ ἀπὸ τόσες χυλόπιττες, ποὺ ἔχει φάει, πιστεύει τὶς ἐπίσημες πολιτικὲς δηλώσεις ἢ διαψεύσεις; Ἀλλὰ κι ἂν ἀκόμα διαψεύστηκε πράγματι ἡ ἐν λόγῳ δήλωση Κίσσινγκερ–βάζοντας τὸν “καλὸ λογισμό”– ἐν τούτοις ραγε τὸ βάρος ποῦ πέφτει; Στὸ ἐὰν εἶπε αὐτολεξεὶ ὁ Κίσσινγκερ τὴν διαβόητη «δήλωσή» του ἢ ἂν αὐτά –ποὺ φέρεται εἰπὼν– τὰ βλέπουμε καὶ τὰ ζοῦμε ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΑ; Τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον; (Ματθ. κγ´ 19). 

Στὴν Βουλ τ νομοσχέδιο
κατ
το ρατσισμο κα τς ξενοφοβίας

.         Κατατέθηκε σήμερα στὴν Βουλὴ τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιὰ τὴν καταπολέμηση ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας. Στὸ νομοσχέδιο προβλέπονται ὑψηλὲς χρηματικὲς ποινὲς καὶ ποινὲς φυλάκισης γιὰ ἐκδηλώσεις μίσους ἢ βιαιοπραγιῶν κατὰ προσώπων μὲ συγκεκριμένα φυλετικά, γενετικὰ καὶ ἄλλα χαρακτηριστικά, ὅπως χρῶμα, θρησκεία ἢ καταγωγή.
.         Συγκεκριμένα, στὸ σχέδιο νόμου προβλέπεται, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς:
.         – Ἐπιβάλλεται χρηματικὴ ποινὴ 3.000 εὐρὼ ἕως 10.000 εὐρὼ καὶ φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνῶν ἕως 3 ἐτῶν σὲ ὅποιον, μὲ πρόθεση, δημόσια καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο (προφορικά, διὰ τοῦ τύπου ἢ μέσῳ διαδικτύου κ.λ.π.) παροτρύνει, προκαλεῖ ἢ διεγείρει βιαιοπραγίες ἢ μίσος κατὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων ἢ κατὰ πραγμάτων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται κυρίως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προσδιορίζονται βάσει συγκεκριμένων φυλετικῶν, γενετικῶν καὶ ἄλλων χαρακτηριστικῶν τους, ὅπως χρῶμα, καταγωγή, θρησκεία, κατὰ τέτοιο τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ τεθεῖ σὲ κίνδυνο ἡ δημόσια τάξη ἢ νὰ ἀπειλεῖται ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν.
.         – Καθορίζονται οἱ ποινικὲς κυρώσεις ποὺ ἐπιβάλλονται σὲ περίπτωση ποὺ οἱ πράξεις τους εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν τέλεση ἐγκλήματος (φυλάκιση τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ χρηματικὴ ποινὴ ἀπὸ 6.000 ἕως 20.000 εὐρώ).
.         – Προβλέπεται φυλάκιση μέχρι δύο ἔτη σὲ ὅποιον συνιστᾶ ἢ συμμετέχει σὲ ἕνωση προσώπων ὁποιασδήποτε μορφῆς ποὺ ἐπιδιώκει συστηματικὰ τὴν τέλεση τῶν προαναφερομένων πράξεων.
.         – Προσδιορίζονται οἱ διοικητικὲς κυρώσεις, ποὺ ἐπιβάλλονται εἰς βάρος τῶν νομικῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα ἐμπλέκονται στὴν τέλεση ἀξιοποίνων πράξεων.

ΠΗΓΗ: enet.gr

, , ,

Σχολιάστε