Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ρατσισμός

ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ; Ποιός τελικὰ εἶναι ὁ φανατικός;

Ποιός τελικὰ εἶναι ὁ ρατσιστής;

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἔνδειξη ἐμπάθειας, ἀλλὰ συγχρόνως ξεκάθαρη καὶ ἀπερίφραστη στὴν ἔκφραση λύπης καὶ διαμαρτυρίας ὑπῆρξε ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπέστειλε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γαβρόγλου. (βλ. σχετ.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚA ΣYΜΒΟΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή». ) Ἡ ἐπιστολὴ ἐστάλη τὴν 1-9-2017 μὲ ἀφορμὴ τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς ἀπαγορεύσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων καὶ ἱερῶν εἰκόνων στοὺς χώρους ἐργασίας ἀπὸ Διευθύνουσα Σύμβουλο τοῦ ΕΟΠΠΕΠ πρὸς δύο ὑφιστάμενές της. Οἱ δύο ὑφιστάμενες ὑπάλληλοι ζήτησαν ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ μὲ ἀναφορά τους πρὸς τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ καὶ τὸ ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ τοὺς ἀπαντήσει ἐὰν ἀπαγορεύεται νὰ φέρουν τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἐὰν ὄχι, νὰ ἀναγνωρισθεῖ ρητὰ ἀπὸ τὸν ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στὸ χῶρο ἐργασίας τους. Σημειωτέον ὅτι οἱ δύο ὑπάλληλοι, παρὰ τὴν ψυχολογικὴ βία ποὺ ὑπέστησαν, δὲν ζήτησαν τὴν ἄσκηση διώξεως κατὰ τῆς προϊσταμένης τους.
.           Ὁ Μακαριώτατος προβαίνει μὲ τὴν ἐπιστολή του στὴν ἔκφραση εὐλόγων ἀποριῶν: «Ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευση νὰ ὑποχρεωθεῖ κανεὶς νὰ ἀποκαλύψει, παρὰ τὴ θέλησή του, τὰ θρησκευτικά του φρονήματα, θὰ φθάσουμε στὴν ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νὰ καθιστᾶ ὁ καθένας ἐμφανὲς τὸ θρησκευτικό του συναίσθημα στὸ δημόσιο χῶρο; (…) Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καὶ λαοῦ, συμπαρίσταται στὸ δίκαιο καὶ δημοκρατικὸ αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καὶ ἀναμένει τὴν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καὶ τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου». Ἀκολούθως καθιστᾶ τὸ ἐν λόγῳ Ὑ­πουργεῖο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιὰ ὅλους: τόσο γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὶς μειοψηφίες τῶν ἑτεροδόξων, ἑτεροθρήσκων ἢ τῶν μὴ θρησκευόντων.
.           Ἄξιες ἰδιαιτέρας ὑπογραμμίσεως εἶναι κάποιες παρατηρήσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὸν φανατισμὸ καὶ ἀπὸ ποιοὺς αὐτὸς πηγάζει καὶ πῶς κατευθύνεται. Τονίζει σχετικὰ στὴν ἐπιστολή του: «Στὴν Ἑλλάδα οἱ ἀπόπειρες (…) γιὰ τὴν προβολὴ καὶ ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας συνήθως ἐξαντλοῦνται σὲ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. (…) Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατὸν τόση ἐμμονὴ γιὰ τὴν ἐξαφάνιση εἰδικὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ δημόσια ζωὴ νὰ προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπὸ θρησκευτικὴ ἀδιαφορία. (…) Τὸ φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ, ποὺ διεκδικεῖ καὶ ἐπαίνους προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖ τὸν ἴσο σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων, μὲ τὸ διχαστικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλὴ γιὰ τὶς μειοψηφίες καὶ ἑπομένως δὲν ἀξίζει προστασίας».
.              Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ξεσκεπάζει τὶς πραγματικὲς προθέσεις, μεθοδεύ­σεις καὶ στοχοποιήσεις τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ποὺ κατεξοχὴν οἰκειοποιοῦνται τὶς ἔν­νοιες τῆς δημοκρατίας, ἰσονομίας, ἐλεύθερης ἐκφράσεως τῶν δικαιωμάτων κ.ο.κ. καὶ ψηφίζουν ἀντιρατσιστικοὺς νόμους – τώρα φαίνεται μὲ ποιό σκοπό: προκειμένου νὰ φραγεῖ κάθε στόμα σώφρονος ἀντιρρήσεως, κάθε ἔκφραση δικαιώματος τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας ἔναντι τῶν ἰσχνῶν μειοψηφιῶν σ᾿ αὐτὸν τὸν τόπο.
.           Ποῦ εἶναι λοιπὸν ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος νὰ ἰσχύσει στὴν περίπτωση τῆς διευθύνουσας συμβούλου τοῦ ΕΟΠΠΕΠ; Ποιός τελικὰ εἶναι ὁ φανατικός; Ποιός ὁ ρατσιστής; Ποιός ὁ φασιστικῆς νοοτροπίας; Καὶ ἐπιτέλους, μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴ χώρα τὴν Ὀρθόδοξη, τὸ 97% τῶν πολιτῶν της θὰ ἀντιμετωπισθοῦν ὡς ἀπερριμμένη μειοψηφία, προκειμένου δῆθεν νὰ μὴ θιγοῦν τὰ δικαιώματα τῶν διαφόρων μειοψηφιῶν τῆς τάξεως κάτω τοῦ 3%;
.           Κύριοι, ποὺ εἶστε στὰ δημόσια πράγματα, μὴν παίζετε μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δὲν σᾶς συμφέρει.

 

Σχολιάστε

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Εἶναι κακὸ νὰ «παράγη» ὀρθοδόξους τό Θρησκευτικὸ μάθημα! Ἔτσι ὑποστηρίζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, καὶ γι’ αὐτὸ προέβη σὲ ἀναμόρφωσι τῆς διδακτέας ὕλης. Καὶ βεβαίως οὔτε ἡ Παιδεία οὔτε ἡ Ἐκκλησία «παράγει» πιστούς. Καλλιεργοῦν ὅμως τὴν πίστι στὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  • Γιατί ἆραγε τὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι διάφορο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τὴν ἀπάντησι δὲν τὴν δίνει τὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλ’ ἡ ἀναγκαιότητα τῶν θεσμῶν. Βεβαίως δὲν εἶναι θεαματικά τά ἀποτελέσματα τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, πολλὲς φορὲς δὲ ἔχουμε ἀρνητικὲς ἐμπειρίες ἀπό κάποιο θεολόγο καθηγητή, πού ἢ ἦταν ἀνεπαρκὴς ἢ ἦταν ἄσχετος! Ἀλλὰ μήπως καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατηχήσεως εἶναι θεαματικά; Ἀκατάρτιστα πολλὲς φορὲς νεαρὰ ἄτομα «βαφτίζονται» κατηχητὲς καὶ τὰ λίγα παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ δὲν ἐμπνέονται, δὲν οἰκοδομοῦνται.

  • Τὸ πρόβλημα εἶναι: Γιατί οἱ μὲν ἐπίσκοποι δὲν ρίχνουν ὅλο τό βάρος στὴν κατήχησι καὶ γιατί τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας πολεμεῖ μὲ λύσσα κάθε ὁμολογιακὸ χαρακτῆρα τῶν Θρησκευτικῶν;

  • Νὰ διδάσκονται καὶ ἄλλα θρησκεύματα τονίζει (ὑπερτονίζει) τὸ νέο πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου. Στὴν ἐπιστολή του πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ὑπογραμμίζει: «Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει τίποτε νὰ φοβηθεῖ ἀπό τή σύγκρισι μὲ τὰ ἄλλα θρησκεύματα καὶ δόγματα. Ἡ σύγκρισις ὅμως προϋποθέτει ὅτι τὸ μάθημα παρέχει στὸ μαθητὴ συνεκτικὴ καὶ πλήρη εἰκόνα τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς Ὀρθοδοξὶας, δηλαδὴ ἕνα σύνολο δομημένων γνώσεων μὲ ψύχραιμη ἐπιστημονικὴ προσέγγιση καὶ ὄχι σκόπιμες ψηφίδες κοινωνιολογικοῦ ἢ φιλοσοφικοῦ προβληματισμοῦ. Ἤδη ἀπό τό 2015 ἡ ρητορικὴ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συστηματικὰ διαστρέβλωνε, κατὰ βολικὸ τρόπο τὸν ρόλο τοῦ ὑπάρχοντος μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ὡς μιᾶς δῆθεν ἀνελεύθερης καὶ προσηλυτιστικῆς διαδικασίας “παραγωγῆς πιστῶν” τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέσα στὴ σχολικὴ αἴθουσα».

  • Γιὰ ποιό λόγο πρέπει (κατὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας) τά Θρησκευτικὰ νὰ εἶναι θρησκειολογικὸ μάθημα; Καὶ γιατί τὸ προτεινόμενο πρόγραμμα νὰ ἐξισώνη Χριστὸ – Ἀλλὰχ – Βούδα – Κομφούκιο κ.λπ.; Καὶ γιατί νὰ κάνη πλύσι ἐγκεφάλου στὰ παιδιὰ ἀπό τὴν Γ´ Δημοτικοῦ μέχρι τὴν Γ´ Λυκείου, ὑποχρεώνοντάς τα νὰ γνωρίζουν ἰσοστάσια τὶς γιορτὲς π.χ. τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς γιορτὲς τῶν μουσουλμάνων, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Βουδισμοῦ κ.ο.κ.;

  • Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὸ ἄρθρο 55 τοῦ νόμου 4386/2016 δίνει τὸ δικαίωμα στοὺς Ἕλληνες Ἰσραηλῖτες καὶ Ρωμαιοκαθολικοὺς νὰ διδάσκουν τὰ παιδιὰ τους τὴ θρησκευτική τους πίστι μὲ ἐκπαιδευτικούς τοῦ δόγματός τους καὶ τῆς ἐπιλογῆς τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας στὴ Δυτικὴ Θράκη. Σημειώνει ἐν προκειμένῳ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος: «Τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα εἶναι, γιατί τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισε νὰ στερήσει τὸ δικαίωμα ἀνάλογης θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως στὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς χώρας μας;».

  • Γιατί αὐτὸς ὁ ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων;

.            Πάντως ἡ πολεμικὴ κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἄς γίνη ἀφορμὴ νά ἀφυπνισθοῦν oἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν βγαίνει τίποτε μὲ πολυαρχιερατικὲς παραστάσεις καὶ μὲ ποικιλώνυμες προσκυνηματικές ἐκδηλώσεις. Ὁ λαὸς θέλει κατήχησι. Τὰ παιδιὰ θέλουν κατήχησι. Οἱ νέοι θέλουν στιβαρὸ, πειστικὸ λὸγο.

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ! «Ὁ ἀντιρατσιστικὸς Νόμος δὲν ἰσχύει ἄραγε γι’ αὐτούς, ποὺ τὸν ἐψήφισαν;»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ

Τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.           Σταῦρος Θεοδωράκης:  Ἀρχηγὸς Κόμματος!

 Πράγμα, ποὺ σημαίνει ὅτι τώρα πιὰ ἀσκεῖ ἕνα πολυέξοδο ἐπάγγελμα!
Ἕνα ἐπάγγελμα, ποὺ θέλει ἕναν ἢ καὶ πολλοὺς πολὺ Μεγάλους Χρηματοδότες,
Ἕνα ἐπάγγελμα, ποὺ ἀπαιτεῖ Ἀνταπόδοση Ὑπηρεσιῶν,
Ἕνα ἐπάγγελμα, πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐνίοτε κρύβονται συμφέροντα, ἐπιδιώξεις, σχέδια ντόπιων ἢ καὶ ξένων Δυνάμεων, συνωμοσίες καὶ ἄλλα παρόμοια.

.         Ἂς μὴ μοῦ φέρετε ἀντιρρήσεις. Οἱ ἐφημερίδες ἔχουν γράψει, ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, μᾶς ἦλθε ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ μὲ ἐντολὴ νὰ «ἀλλάξει», δηλ. νὰ καταστρέψει, τὴν Ἑλλάδα! Γιὰ τὸ καταστροφικὸ ἔργο του οἱ Μεγάλοι τῆς Ἀμερικῆς τοῦ ἔδωσαν καὶ κάποια ἑκατομμύρια δολλάρια, γύρω στὰ ἑκατὸ (100.000.000), γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιτελέσει τὴν ἀποστολή του!
.         «Ὁ Ἀνδρέας λοιπὸν μὲ ἀπόδειξη τὸ παρακάτω ἔγγραφο χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴν τράπεζα τῶν Rockefeller, chase Manhattan Bank μὲ 100.000.000 Δολάρια τὸ 1974 γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Πασόκ.
.         Ἡ κοινὴ λογικὴ λέει ὅτι ὅταν ἕνας τραπεζίτης δίνει ἕνα δολάριο, ἀποσκοπεῖ σὲ κέρδος 1000 δολαρίων, ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἀνδρέας βγῆκε πρωθυπουργός, ἔβαλε λουκέτο στὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις στὴν Ἑλλάδα (izola, pitsos, elinda, κτλ κτλ) μέσῳ τῶν διπλασιασμῶν μισθῶν καὶ εἰσφορῶν χωρὶς νὰ ἐλαφρύνει ὅμως φορολογικὰ τὶς ἑταιρεῖες γιὰ νὰ ὑπάρξει ἰσορροπία.
.         Αὐτὸ εἶχε σὰν λογικὸ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα πλέον νὰ μὴν παράγει, ὁπότε καὶ νὰ μὴν ἐξάγει τίποτα κλείνοντας τὴν κάνουλα τῶν κρατικῶν ἐσόδων (ἡ ὁποία ἔκτοτε δὲν ξανάνοιξε ποτέ)». (Πηγή: ksipnistere.com/2014/07/blog-post_5913.html)

 Σταῦρος Θεοδωράκης. Ὁ ἄνθρωπος μυστήριο!

.         Ἀπὸ δημοσιογράφος ξαφνικὰ γίνεται Ἀρχηχὸς πολιτικοῦ Σχηματισμοῦ!
.         Ἀπὸ ἐργάτης ξαφνικὰ γίνεται Ἐργοδότης!
.         Ἀπὸ ὑπάλληλος ξαφνικὰ γίνεται Μεγάλο-ἐπιχειρηματίας!
.         Ἀπὸ ψηφοφόρος ξαφνικὰ γίνεται ψηφο-ζήτουλας!
.         Ἀπὸ τὸ τίποτα ξαφνικὰ προβάλλει ἐνώπιόν μας καί …ρατσιστής!!!!!!

Σταῦρος Θεοδωράκης! Καμαρῶστε τον! Ἀπὸ δημοσιογράφος ἔγινε Ἀρχηχὸς Κόμματος! Διερωτῶμαι, λοιπόν:

.         Πῶς τόσο ξαφνικὰ ἀναρριχήθηκε στὴ θέση αὐτή.
.         Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Ποτάμι»;
.         Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τους;
.         Γιατί ἄραγε νὰ διαλέξει γιὰ τὸ κόμμα του τὸ ὄνομα «Ποτάμι», ἕνα ὄνομα ποὺ μᾶς θυμίζει πλημμύρες καὶ καταστροφές;
.         Ποῦ τὸ πάει, ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ποὺ γυρίζει μὲ ἕνα δισάκι στὸν ὦμο, συνήθως δὲ ἀξύριστος καὶ ἀτημέλητος;
.         Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι τὸ κουβάρι τώρα μόλις ἄρχισε νὰ ξετυλίγεται. Κάτι κάτι ἄρχισε νὰ διαφαίνεται!
.         Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης μὲ κάποιες πρόσφατες δηλώσεις προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ΚΑ-ΤΑ-ΣΤΡΟ-ΦΙ-ΚΟΣ παράγων τοῦ τόπου! Ἕνας ὑπηρέτης τοῦ διχασμοῦ! Ἕνας ἐπικίνδυνος ρατσιστής!
.         Μὲ ἀφορμὴ τὴν περιφορὰ Ἐπιταφίου στὸ χωριὸ Ἐχίνος τῆς Θράκης, κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶναι «Πομάκοι», δηλ. Μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, προσπάθησε νὰ ἐνσπείρει τὸ μικρόβιο τῆς διχοστασίας καὶ τῆς φαγωμάρας σὲ ἕνα κομμάτι τῆς Πατρίδος μας, ὅπου οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἐχίνου ἀπὸ δεκαετίες τώρα συμβιώνουν εἰρηνικὰ καὶ ἁρμονικά!
.         Καταγγέλλω, λοιπόν, τὸν κ. Σταῦρο Θεοδωράκη ὡς ἕναν ἐπικίνδυνο καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπαράδεκτο Ρατσιστή! Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, πῶς καὶ γιατί ἀκόμη δὲν ἔγινε κάποια παρέμβαση ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα. ντιρατσιστικς Νόμος δν σχύει ραγε γι ατούς, πο τν ψήφισαν;
.         Ἀπάντηση, καὶ μάλιστα ἀποστομωτική, στὸν κ. Θεοδωράκη ἔδωσε ἕνας κάτοικος τοῦ Ἐχίνου, Μουσουλμάνος στὸ Θρήσκευμα, μὲ δηλώσεις του, οἱ ὀπoῖες ἐδημοσιεύθησαν στὸν τοπικὸ Τύπο τῆς Ξάνθης. Ὁ κ. Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλὴ ἐδήλωσε: «Καταδικάζω ὡς Μουσουλμάνος τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν περιοχή, ποὺ θέλουν νὰ πλήξουν τὶς καλὲς σχέσεις Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων… Γιὰ τό …γεγονὸς τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἐχίνο, ποὺ ὁρισμένοι θέλουν νὰ τὸ συνδυάζουν, γιὰ νὰ φτιάξουν μία δῆθεν ἀνησυχητικὴ εἰκόνα, ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι τὸ ἐκκλησάκι ἐκεῖ λειτουργεῖ ἀπὸ χρόνια ἀκόμα καὶ τὸ βράδυ τῆς Ἀνάστασης, χωρὶς ποτὲ νὰ προκαλεῖ κανέναν.
.         Ἡ περιφορὰ στὰ ὅρια τοῦ οἰκισμοῦ, ὅπου εἶναι ὁ ναός, τὸ κέντρο ὑγείας, ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία, ἡ ἀστυνομία καὶ τὸ μνημεῖο πεσόντων, δὲν καταλαβαίνω ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ ἀρνητικά. Ποιόν πειράζει ὁ ἐκκλησιασμὸς ὅσων τέτοιες μέρες ὑπηρετοῦν στὸ χωριὸ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ συμφέρον;
.         Πότε ἄκουσαν χριστιανοὺς νὰ παρεξηγοῦνται γιὰ μουσουλμανικὴ προσευχὴ ὁπουδήποτε;
.         Ἐγὼ ζητάω ἕναν Εἰσαγγελέα νὰ τοὺς καλέσει νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ ὅσα κάνουν σὲ βάρος τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης γιατί αὐτὰ μοῦ θυμίζουν μόνο ἐποχὲς ντροπῆς». Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλὴ (ΑΝ.ΕΛ.)
.       Ἀντί, λοιπόν, ὁ ταλαίπωρος αὐτὸς ἄνθρωπος νὰ διδάξει τὴν ἀλληλοανοχή, τὸν ἀλληλοσεβασμὸ καὶ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀλληλοκατανόηση καὶ τὴν συνύπαρξη Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων στὸν Ἐχίνο τῆς Θράκης, ἔρριξε τὸ δηλητήριο τῆς διχόνοιας καὶ τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου τῆς χριστιανικῆς παροικίας!
.       Ἐπὶ πλέον ὁ κ. Θεοδωράκης μὲ περισσὴ θρασύτητα ἐπιτέθηκε καὶ στὸν πολὺ συνετὸ οἰκεῖο Μητροπολίτη τῆς Ξάνθης Σεβασμιώτατο κ. Παντελεήμονα, τὸν ὁποῖον σέβονται καὶ ἀγαποῦν ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς. Τὸ ὁμολογεῖ Μουσουλμάνος καὶ μάλιστα μὲ περισσὴ σαφήνεια:   «…Ὅσο γιὰ τὴν ἀναφορὰ στὸν Μητροπολίτη Ξάνθης, αὐτὴ ἦταν ποὺ ὄργισε πιὸ πολὺ καὶ ντράπηκα γιὰ σᾶς (ἐννοεῖ τὸν κ. Θεοδωράκη) Νὰ κατηγορεῖται ὀνομαστικὰ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ τόσα χρόνια ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν ξεχωρίζει θρήσκευμα σὲ ὅσους βοηθᾶ . Ἕνας ἄνθρωπος χαμηλῶν τόνων ποὺ ἡ πόρτα τῆς Μητρόπολης εἶναι πάντα ἀνοικτὴ γιά μᾶς. Ποτὲ δὲν μᾶς ξεχώρισε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος. Πότε δὲν μᾶς πρόσβαλε. Μόνο μᾶς βοήθησε! ΝΤΡΟΠΗ νὰ ὑπογράφουν τέτοια κείμενα καὶ νὰ ζητοῦν τὰ ρέστα»  (Βλ. Ἐφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ τῆς Ξάνθης) Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλῆ (ΑΝ.ΕΛ.)
.       Ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν κ. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀναμένω τὶς ἐνέργειές του, ὥστε ὁ κ. Θεοδωράκης νὰ μὴ ἐπιχειρήσει καὶ πάλι τὸν διχασμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ τὶς χαζορατσιστικές του ἐνέργειες καὶ τοποθετήσεις.
.       Ἀπευθυνόμενος δὲ πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ Λαό, καταγγέλλω τὸν κ. Θεοδωράκη ὡς πολέμιο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἐχθρὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, προαναγγέλλω δέ, γιὰ νὰ τὸ σημειώσουν οἱ νεώτεροι, ὅτι τὸ τέλος του θὰ εἶναι ὀδυνηρό, ὅμοιο μὲ ὅλους τοὺς κατὰ καιροὺς πολεμίους τῆς πίστεώς μας.  Παρακαλῶ νὰ προσευχώμεθα γιὰ νὰ τοῦ δώσει ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸν Σωτήρα Χριστό.

 Αἴγιον, 18 Μαΐου 2015 

+ ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (Κ. Χολέβας)

Τὸ μοναδικὸ ὅπλο κατὰ τῆς βίας.

Κωνσταντῖνος Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 06.10.2013

.              Ἡ κοινωνία μας ἔχει πολλὰ προβλήματα. Δὲν ἀντέχει ἄλλη βία, ἄλλο μίσος. Ἡ βία, ἀπ’ ὅπου κι ἂν προέρχεται, εἶναι καταδικαστέα. Ἰδιαιτέρως δὲ ἡ ρατσιστικὴ βία εἶναι ἀπεχθὴς καὶ ἀντίθετη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παράδοσή μας καὶ μὲ τὴ δημοκρατικὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ μας. Εἶναι ἀναγκαία ἡ διδασκαλία τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας στὰ σχολεῖα καὶ ἡ ἀπόρριψη κάθε μορφῆς ὁλοκληρωτισμοῦ ἀπὸ τοὺς νέους μας.
.              Εἶναι εὐχάριστο, ἐν προκειμένῳ, ὅτι τὸ πρόγραμμα τοῦ Νέου Λυκείου δίνει ἔμφαση στὴν πολιτικὴ παιδεία. Νὰ ἀναζητηθοῦν κείμενα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία ὅλων τῶν ἱστορικῶν περιόδων ποὺ καταδεικνύουν ὅτι Ἑλληνισμὸς καὶ ὑγιὴς πατριωτισμὸς συμβαδίζουν μὲ μία ἀντίληψη ὑπεύθυνης δημοκρατίας, στὴν ὁποία ὅλοι ἔχουμε δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεώσεις. Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους εἶναι ἀπαραίτητο ἀνάγνωσμα γιὰ κάθε μαθητὴ καὶ μαθήτρια καὶ λυποῦμαι ποὺ καταργήθηκε ἀπὸ τὴν Γ´ Λυκείου. Ἐπίσης τὰ κείμενα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ τονίζουν τὴ σύνδεση πατριωτισμοῦ καὶ δημοκρατίας.
.              Τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ οἰκοδομεῖ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση μὲ πίστη στὴ διαχρονικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, χωρὶς ἐκδικητικότητα γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο λαό. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ δώσουμε τὴν κατάλληλη δημοκρατικὴ παιδεία στοὺς νέους μας, γιὰ νὰ μὴ γίνονται θαυμαστὲς ὁλοκληρωτικῶν προτύπων. Ἡ νεολαία εἶναι ἐνθουσιώδης, χρειάζεται ἡρωικὰ πρότυπα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτη ἡ ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἂς δώσουμε στὰ παιδιά μας ὑγιῆ πρότυπα πατριωτισμοῦ καὶ γενναιότητας, γιὰ νὰ μὴ γίνονται θαυμαστὲς ἀντιδημοκρατικῶν ἰδεῶν καὶ προτύπων.
.              Ἡ προσπάθεια τῶν ἀποδομητῶν τῆς ἐθνικῆς μνήμης νὰ γράψουν μία νέα, τεχνητὴ Ἱστορία, χωρὶς ἐθνικοὺς ἥρωες καὶ μάρτυρες, ἀφήνει ἕνα ψυχικὸ κενὸ στὰ ἑλληνικὰ νιάτα, τὸ ὁποῖο σπεύδουν νὰ καλύψουν οἱ προπαγανδιστὲς τῶν διάφορων μορφῶν βίας, ἀνελευθερίας καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ. Δημοκρατικ παιδεία σημαίνει ν διδάσκουμε τν ρωικ στορία το λληνισμο χωρς συμπλέγματα μειονεξίας θνικς λαζονείας.
.              Ἐξ ἄλλου τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ νεοπαγανιστικὸ πνεῦμα τῶν ὀπαδῶν τοῦ ρατσισμοῦ θὰ ἐξουδετερώσουμε διδάσκοντας τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν ἀνεκτικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ ὄχι μία ἀνούσια θρησκειολογία. ρθόδοξη χριστιανικ διδασκαλία συνδύασε θαυμάσια τν πατριωτισμ μ τν καταδίκη τοῦ ρατσισμο. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προφήτευε τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως τοὺς καλοῦσε νὰ σέβονται τοὺς Ἀθιγγάνους ὡς ἰσοτίμους συνανθρώπους τους.
.              Ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς ὀρθόδοξοι ἀπορρίπτουμε τὴ μισαλλοδοξία!

, , , , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ” ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ!» ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΥΝ!

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΥΝ!

Τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.                 Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἀντιρατσιστικὸ Νομοσχέδιο ἀποσύρθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, οἱ ὁποῖες κυβερνοῦν τὸν κόσμο δὲν ἡσύχασαν! Τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὰ ἀριστερόστροφα Κόμματα ἐπιμένουν στὸ νὰ ἐπιβάλουν τὸ φίμωτρο στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, δηλ.νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν νὰ ἐκφράζουμε καὶ νὰ λέμε ἐλεύθερα τὴν γνώμη μας! Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὑπεραμυνόμενος τοῦ Νομοσχεδίου, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωση, ὅτι ἀποσύρεται, ἐνώπιον τῶν τηλεοπτικῶν μηχανῶν ὡμολόγησεν χωρὶς νὰ κοκκινίζει ὁ δυστυχής, ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Νομοσχεδίου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΗ ἀπὸ ἑλληνικοὺς παράγοντες, ΑΛΛΑ μᾶς ἀπεστάλη ἀπὸ Κέντρα Ἀποφάσεων τοῦ Ἐξωτερικοῦ μὲ τὴν ἐντολὴ  νὰ τὸ ψηφίσουμε καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε!!!!!! Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν στὴν αἰχμάλωτη Χώρα μας πρὸς δόξαν τῆς Δημοκρατίας! Τῆς Δημοκρατίας, ποὺ γεννήθηκε σ᾽ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο! Τῆς Δημοκρατίας, τὴν ὁποίαν καταπατοῦν καὶ δολοφονοῦν κάποια πολιτικὰ σχήματα καὶ Κόμματα, τῆς ἐποχῆς μας, τὰ ὁποῖα διεκδικοῦν τὸ δικαίωμα νὰ λέγωνται “Δημοκρατικά”, ἐνῶ στὴν πράξη ἀποδεικνύονται ἀπολυταρχικά!
.                 Ὁ κ. Βενιζέλος, λοιπόν, ἄθελά του ἴσως, μᾶς ἀποκάλυψε τὸ μεγάλο μυστικό, ὅτι δηλ. τὰ ξένα Ἀφεντικά μας θέλουν νὰ ψηφισθῆ τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας. Ἄρα κερδισαμε μὲν τὴ μάχη, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ πόλεμος δὲν ἐτελείωσε! Εἶναι δὲ ἄκρως λυπηρό, ἂς τὸ ποῦμε εὐγενικά, τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου κ. Κονιδάρη, καυχᾶται πὼς δὲν ἔχει ἀντιταχθῆ κατὰ τοῦ διαβολικῆς ἐμπνεύσεως καὶ διατυπώσεως κατάπτυστου αὐτοῦ Νομοσχεδίου!
.                 Ὥστε λοιπόν, μόνο καί μόνο, γιὰ νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν λήθαργο οἱ ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ὡς φαίνεται μὲ τὶς λανθασμένες  εἰσηγήσεις τους, ἔχουν παραπληροφορήσει τὸν κατὰ τὰ ἄλλα εὐγενῆ καὶ νηφάλιο  Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, προβαίνουμε στὴν δημοσίευση τῆς ἀνοικτῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ. Γρυπαίου,  (βλ. σχετ.: http://mkka.blogspot.gr/2013/06/blog-post_12.html) ἐπικαλούμενοι καὶ τὴν μεσιτεία τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας, τοῦ Ὁποίου ταπεινὸς προσκυνητὴς καὶ ἱκέτης ἤλθαμε στὴν πόλη Του. Ἡ μάχη κερδήθηκε, ὁ πόλεμος ὅμως συνεχίζεται!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Συμφερούπολις τῆς Κριμαίας, 11 Ἰουνίου 2013

,

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ «Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια ἀνέχεται μιὰ πρωτοφανῆ γιὰ τὸν μικρὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας μας ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ καὶ παραμονὴ διαφορετικῶν θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ ὁμάδων.– Τί κρύβεται τελικὰ πίσω ἀπὸ τὸ ἀνελεύθερο αὐτὸ νομοσχέδιο;»

Ἀντιρατσιστικὸς παροξυσμός!

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ἀρ. τ. 2067, 01.06.13

 

.           Ἐνῶ αὐτὰ συμβαίνουν στὶς παραπάνω μουσουλμανικὲς χῶρες (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/05/28/διοκλητιάνειες-σφαγὲς/) καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη βρίσκεται οὐσιαστικὰ ὑπὸ διωγμόν, στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, μὲ διάφορα νομοθετήματα ὄχι μόνο προστατεύονται οἱ λαθρομετανάστες (ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μουσουλμάνοι), ἀλλὰ καὶ νομιμοποιεῖται ἡ πλήρης ἀσυδοσία τους. Γι̕  αὐτὸ καὶ μεγάλη ἀνησυχία ἔχει προκαλέσει τὸ ὑπὸ συζήτηση σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς «ἀντιρατσιστικὸς νόμος».
.           Ποιά ἄραγε ἀνάγκη ἐπιβάλλει τὴν ψήφιση ἑνὸς τέτοιου νόμου; Εἶναι οἱ Ἕλληνες «ρατσιστές»; Ἂν ἐξαιρέσουμε ἐλάχιστα μεμονωμένα περιστατικά, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια ἀνέχεται μιὰ πρωτοφανῆ γιὰ τὸν μικρὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας μας ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ καὶ παραμονὴ διαφορετικῶν θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ ὁμάδων. Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς εἶναι τραγικές. Ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει ἐκτιναχθεῖ στὰ ὕψη. Μοναχικὰ ἡλικιωμένα ἄτομα στραγγαλίζονται γιὰ ἐλάχιστα χρήματα!
.           Ἡ «μαύρη ἐργασία» μαζὶ μὲ τὴν πορνεία καὶ τὰ ναρκωτικὰ κάνουν θραύση! Ἀνάμεσα στὸν γηγενὴ πληθυσμὸ ζοῦν περίπου δύο ἑκατομμύρια ἀλλοδαποί, εὐπρόσδεκτοι στὰ δημόσια σχολεῖα, στὰ νοσοκομεῖα, στά – ἐκκλησιαστικὰ κυρίως – συσσίτια καὶ μάλιστα σὲ καιροὺς πείνας καὶ ἀφιλίας.
.           Πολὺ φοβόμαστε ὅτι βασικὸς σκοπὸς τοῦ νομοσχεδίου εἶναι νὰ προλάβει τὴν κριτικὴ καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων σ̕ αὐτὴ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο πληθυσμῶν μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ κοσμοθεωρία ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν μέσο Ἕλληνα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν εὐρωπαῖο πολίτη. Οἱ παρανόμως εἰσερχόμενοι στὴ χώρα μετανάστες στὴν πλειοψηφία τους εἶναι φορεῖς θρησκευτικῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας, τοῦ ἰσλαμισμοῦ, κέντρο τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ «τζιχάντ», ὁ ἱερὸς πόλεμος κατὰ τῶν ἀπίστων. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ προκαλεῖται προβληματισμὸς σὲ εὐρύτερα στρώματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν «γκεττοποίηση» καὶ τὶς πράξεις παρανομίας πολλῶν λαθρομεταναστῶν σὲ μεγάλα τμήματα τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ ἄλλων περιοχῶν τῆς χώρας.
.           Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, ποινικοποιώντας τὴν πρόκληση τῆς λεγόμενης «ἐχθροπάθειας», ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἐλευθερία κριτικῆς. Ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως στοχασμῶν καὶ κριτικῆς προστατεύεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 14 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
.           Ἡ ἀσαφὴς ἔννοια τῆς «ἐχθροπάθειας» εἶναι νομικὰ προβληματικὴ καὶ πιθανότατα θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὰ δικαστήρια ὡς ἀντικείμενη στὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως ποὺ προστατεύει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀσάφεια στὸ κρίσιμο αὐτὸ σημεῖο τοῦ ἐπίμαχου νομοσχεδίου ἔρχεται ἐπιπλέον σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνάγκη θεσπίσεως σαφῶν ποινικῶν νόμων, τὴν ὁποία ὑποστηρίζει ἀνυποχώρητα ὁ κορυφαῖος σήμερα ποινικολόγος Καθηγητὴς Νομικῆς κ. Νικόλαος Ἀνδρουλάκης.
.           Εἶναι λοιπὸν ὁρατὸς ὁ κίνδυνος νὰ θυσιασθεῖ τεχνηέντως μία ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὸν βωμὸ τῶν θεωριῶν τῆς «πολυπολιτισμικότητας», τὴν ὁποία ἡ κυριαρχούσα πολιτικὴ νοοτροπία μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ὑφιστάμεθα. Παρὰ ταῦτα διάφοροι πολιτικοὶ σχολιαστὲς κατηγοροῦν ἀσύστολα τὴν Ἐκκλησία, παραβλέποντας τὴν ποικίλη συμπαράστασή της πρὸς ὅλους τοὺς μετανάστες, μὲ ἀποκορύφωμα τὰ συσσίτιά της, στὰ ὁποῖα δέχεται ὅλους τοὺς ἐνδεεῖς, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Καὶ διερωτᾶται κάθε σοβαρὸς ἄνθρωπος: Γιατί συκοφαντοῦμε τὴ χώρα μας ἄλλη μιὰ φορά; Γιατί μὲ περισσὴ ἀναίδεια πετροβολοῦμε τὴ μητέρα μας Ἐκκλησία; Τί κρύβεται τελικὰ πίσω ἀπὸ τὸ ἀνελεύθερο αὐτὸ νομοσχέδιο; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δίνει ἀπάντηση τὸ ἑπόμενο σχόλιό μας.

 

Σχολιάστε

ΤΟ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ” ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

 

EIΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τόσο ζωτικῆς σημασίας εἶναι τὸ “ἀντιρατσιστικό” γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρατία, ὥστε «προκαλοῦνται ἐνδοκυβερνητικοὶ κλυδωνισμοί» (ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ δημοσιογραφικὴ ὑπερβολή)! Αὐτὸ φυσικὰ εἶναι δείκτης τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει γιὰ τὴν Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως. Εἶναι ὁλοφάνερο πόσο ἔχει ἐπενδύσει ἡ Ἐργολαβία ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξυπηρετήσει –ἐν περιπτώσει προωθήσεώς του πρὸς ψήφιση–  τὰ μέγιστα τὰ συμφέροντα τῶν Ἱεράκων τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ τῆς φυσικῆς Ἐξοντώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

 […] Κλυδωνισμος στὴν κυβερνητικ συνεργασία συνεχίζει ν προκαλε τ ντιρατσιστικ νομοσχέδιο, μ τος κυβερνητικος ταίρους ν συναντνται σήμερα στς 18:00 τ πόγευμα θέτοντας π τάπητος τ ζήτημα. […]

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr καὶ skai.gr 

Σχολιάστε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: «ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΡΑΓΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ;»

Συνέντευξη γιὰ τὸ προωθούμενο νομοσχέδιο
κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας
παρεχώρησε χθὲς τὸ πρωὶ ὁ  Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος,
στὸν τοπικὸ Ραδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καθαρὴ καὶ εὑφυεστάτη προσέγγιση. Κανονικὴ «τρίπλα» στοὺς ὑποκριτὲς ἐκκλησιομάχους καὶ δολίους Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως. Ἔχει δὲ μεγάλη σημασία ὅτι ἄλλοι τινὲς τῶν ἱεραρχῶν ἀντὶ νὰ μιλήσουν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, δηλ. ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, τὴν ΣΤΗΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ τοῦ προωθουμένου νομοσχεδίου προτίμησαν νὰ βάλουν κατὰ τῶν σχετικῶν θέσεων τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων (γιὰ ἐξασφάλιση «ἐπικοινωνιακοῦ πλεονεκτήματος»!) Ἐπιεικῶς· βρέθηκαν ἐκτὸς θέματος. Ἀλλὰ ἔτσι εἶναι. Στὸ μάρκετινγκ πρέπει πάντα νὰ προσφέρεις αὐτὸ ποὺ ζητιέται!

,

Σχολιάστε

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«Ταφόπλακα» στὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο Ρουπακιώτη
Μόνο βελτιώσεις στὴν κείμενη νομοθεσία δέχεται τὸ κυβερνῶν κόμμα,
ὅπως ἀποφασίστηκε σὲ σύσκεψη στὴν Βουλὴ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ πρώτη φάση καλὰ πῆγε. Σφυγμομέτρησαν τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὴν ποιότητα τῶν ἰδεολογικῶν ἀντιστάσεων. Κάποια ὡραία ἡμέρα θὰ τὸ ξαναφέρουν στὸ προσκήνιο. Ἡ κοινὴ γνώμη τότε θὰ εἶναι ἤδη ἐξοικειωμένη, συνεπῶς πιὸ ἀδιάφορη καὶ ὁπωσδήποτε ἀδρανοποιημένη.
.            Εἶναι πολυφορεμένο τὸ «κουστουμάκι» πιά! τὸ ἐπικοινωνιακὸ τέχνασμα χειραγωγήσεως δηλαδή.

 .            «Ταφόπλακα» στὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο Ρουπακιώτη ἐπιχειρεῖ νὰ βάλει ἡ ΝΔ, ἡ ὁποία σὲ σύσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε πρὶν λίγη ὥρα στὴν Βουλή, ἀποφάσισε ὅτι τὸ ὑφιστάμενο νομικὸ πλαίσιο εἶναι ἐπαρκὲς καὶ ὅτι ἡ ΝΔ δὲν θεσπίζει ἰδιώνυμο ἀδίκημα, καθὼς αὐτὸ θὰ παραβίαζε τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης. (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Χρειαζόταν ἆραγε σύσκεψη γιὰ τὸ προφανές;…)

[…]

.             Μετὰ ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτηση καὶ σχολιασμὸ ἐπὶ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Ἄντ. Ρουπακιώτη, οἱ συμμετέχοντες στὴν σύσκεψη κατέληξαν, σύμφωνα μὲ πληροφορίες στὶς ἑξῆς διαπιστώσεις: ἀφ’ ἑνός, ὅτι τὸ ὑφιστάμενο πλαίσιο (Ν.927/79 καὶ ἄρθρο 79 παρ. 3 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα) εἶναι ἐπαρκὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ καὶ ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ ΝΔ «δὲν θεσπίζει ἰδιώνυμο», κάτι, ἄλλωστε, ποὺ ὅπως ἔλεγαν ἁρμόδιες πηγὲς τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, «θὰ συνιστοῦσε παραβίαση τῆς θεμελιώδους συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» καὶ «θὰ μποροῦσε νὰ γενικευθεῖ κατὰ πάντων».  Ἔτσι, κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι «τυχὸν βελτιώσεις στὴν κειμένη νομοθεσία εἶναι ἐφικτὲς καὶ θεμιτὲς» ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΝΔ. Μάλιστα, ἐπικαλέστηκαν τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας δὲν ἔχει ἐκφραστεῖ θετικὰ» γιὰ τὸ νομοσχέδιο Ρουπακιώτη. «Ἂν χρειαστεῖ νὰ γίνουν κάποια ἐπιμέρους πράγματα καὶ προσθῆκες ἂς γίνουν», ἔλεγε ἁρμόδια πηγή.

 ΠΗΓΗ:  tovima.gr

 

 

 

Σχολιάστε

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΣΧΕΙ «Στὸ τέλος θὰ ἀπαγορευθεῖ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, διότι καταδικάζει τὶς διαστροφὲς καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκός».

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΣΧΕΙ

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.         Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου πάσχει σχεδὸν καθ᾽ ὁλοκληρίαν, ὅπως περίτρανα ἀπέδειξε πρόσφατα ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος. Καὶ παλαιότερα ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι διέκριναν τὸν κίνδυνο τῆς λογοκρισίας καὶ τῆς φιμώσεως τῆς ἀληθείας μὲ ἀνάλογα σχέδια νόμου. Εἶναι κρίμα τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας τῆς γνώμης, τῆς φανερώσεως τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀνεμποδίστου ἐκφράσεως τοῦ λόγου, μάλιστα δὲ στὴ χώρα τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ μᾶς τὸ ἀφαιρέσουν οἱ ὁδηγίες τῆς Δύσεως καὶ ἡ δειλία τῶν ἐντοπίων ἀρχόντων.
.         Ἐπιτέλους αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο δὲν πρέπει νὰ περάσει. Δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε τὴν γνώμη μας. Οἱ μόνοι ποὺ θὰ μιλᾶνε θὰ εἶναι οἱ βουλευτὲς λόγῳ ἀσυλίας. Ποινικοποιεῖται ἡ γνώμη καὶ ἡ ἄποψη. Ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε. «Ὅποιος μοῦ δένει τὴ γλώσσα, μοῦ δένει τὴ συνείδηση», ἔλεγε κάποιος. Τὸ νὰ ἐμποδίζεται προληπτικὰ ὁ ἄνθρωπος νὰ μιλήσει, δὲν ὑπῆρχε οὔτε πρὶν χιλιάδες χρόνια. Τί εἶπε ὁ Θεμιστοκλῆς στὸν Εὐρυβιάδη: «Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ». Οὔτε αὐτὸ δὲν θὰ ἀνέχεται τὸ ἀπαράδεκτο νομοσχέδιο.
.         Νὰ μὴ μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ αὐτὰ ποὺ λέγει τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ παράδοσή μας, ὁ πολιτισμός μας, καταλαβαίνουμε τὴν τραγικὴ κατάσταση, στὴν ὁποία θὰ περιέλθει ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου στὴ χώρα ποὺ τὴν γέννησε. Στ τέλος θ παγορευθε κα τ Εαγγέλιο, διότι καταδικάζει τς διαστροφς κα τ πάθη τς σαρκός. Δὲν θὰ μπορεῖ κάποιος κήρυκας νὰ πεῖ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο: “πάρτε καὶ διαβάστε τὸ Εὐαγγέλιο”, κι αὐτὸ μὲ φόβο, ἀρκεῖ νὰ μὴ σᾶς δοῦνε, γιατί τὸ Εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ ἐναντίον τῶν πλουσίων, τῶν σοδομιτῶν, τῶν ἀρχόντων… Αὐτὸ ποὺ πάει νὰ γίνει εἶναι φοβερό! Σὲ λίγο θὰ γίνονται καταγγελίες, μηνύσεις, συλλήψεις ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ γιὰ λόγια ποὺ δὲν εἴπαμε, ἐπειδὴ κάποιοι διέκριναν «πρόθεση καὶ ἐχθροπάθεια».
.         Ἐρευνοῦμε τὴν αἰτία γιὰ ὅλα αὐτά… Ἄλλαξαν τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων, διαφοροποίησαν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἀπὸ ὁμολογιακὸ τὸ ἔκαναν θρησκειολογικό, θέλουν νὰ χτίσουν παντοῦ τζαμιά, φέρνουν τώρα τὸ ἀντιρατσιστικὸ λεγόμενο νομοσχέδιο… Ὅλα αὐτὰ βεβαίως γίνονται χάριν τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως – πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς – θαυμάζουν καὶ θέλουν τὴν ἑλληνικὴ κουλτούρα στὴ ζωή τους.
.         Ερώπη ατ τ στιγμ χει πάψει ν εναι χριστιανική, κριβς γιατί δειασε π τν πίστη το Εαγγελίου καὶ ἀρχίζει πλέον σὲ πολλὰ μέρη νὰ ἐφαρμόζεται ὁ μουσουλμανικὸς νόμος τῆς Σαρία. Στὴν Ἀγγλία δὲν κάνουν Χριστούγεννα, ἀποκαθηλώνουν χριστιανικὰ σύμβολα, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φορᾶνε σταυρὸ οἱ Χριστιανοὶ στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ μὴ ἐνοχληθοῦν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ἐκεῖ θέλουν νὰ φτάσουμε; «Τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιμπραμένων ἡμεῖς ἀνοήτως καὶ αὐτοκτονικῶς νομοσχεδιάζουμε»!
.         Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ περάσει. Μόνο πάνω ἀπὸ τὰ πτώματά μας. “Ὅσο ζοῦμε καὶ ἀναπνέουμε, ἔλεγε ὁ Παπαδιαμάντης δὲν θὰ πάψουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὶς ὀμορφιὲς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας μας καὶ ὅποιος Ἕλληνας ὀρθόδοξος θέλει νὰ κάνει τὸν ἄθεο καὶ τὸν φωτισμένο, εἶναι ἕνας νάνος ποὺ θέλει νὰ ψιλώσει πατώντας στὶς ἄκρες τῶν δακτύλων του, ἀλλὰ ματαίως”.
.         Τὸν ἑλληνικὸ λαὸ δὲν τὸν σκέφτονται; Θὰ φιμώσουν ἕναν ὁλόκληρο περήφανο καὶ ἐλεύθερο λαὸ γιὰ κάποιους ξένους, ποὺ ὁ λαὸς αὐτὸς τοὺς ἀγκάλιασε, τοὺς βοήθησε, τοὺς ἀγάπησε, τοὺς ἐνσωμάτωσε… Εἶναι ἄδικο καὶ τὸ ἄδικο δὲν τὸ εὐλογεῖ ὁ Θεός.
.         Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι καὶ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὅσο ἀκόμη ἐπιτρέπεται, νὰ ὑψώσουν φωνὴ διαμαρτυρίας πρὸς κάθε κατεύθυνση. Αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο εἶναι ἀπαράδεκτο. Ὑπάρχουν νόμοι ποὺ τιμωροῦν τὰ ὅποια ἀδικήματα Ἑλλήνων καὶ ξένων. Ατ πο πάει ν γίνει ξεφεύγει τν ρίων τς Δημοκρατίας. Ὅσοι τὸ σκέφτηκαν, τὸ ὀργάνωσαν, τὸ προωθοῦν, δὲν ἀντιδροῦν, τὸ ἀνέχονται, αὐτοὶ ὅλοι ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας, ποὺ τὴν προίκισε ὁ Θεὸς μὲ λογικό, αὐτεξούσιο καὶ ἐλευθερία λόγου. Θὰ λογοδοτήσουν στὸν Κύριο. “Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος”!!!

,

Σχολιάστε