Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πυρκαγιά

ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΣ «ΕΝΔΟΤΙΣΜΟΣ»!

Ἄλλη μιὰ περίπτωση ἀσυγχώρητου «ἐνδοτισμοῦ» τῆς Ἐκκλησίας στὶς κυβερνητικὲς ἀπαιτήσεις: Χτυπάει ἡ καμπάνα τοῦ Ναοῦ γιὰ νὰ εἰδοποιήσει γιὰ τὸν ἄμεσο κίνδυνο τῆς πυρκαϊᾶς! (Π. Τ.)

,

Σχολιάστε

ΕΝ ΟΨΕΙ ΦΟΒΕΡΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ!

Φοβερς δν εναι ο πυρκαγις πο γιναν,
λλ ατς πο θ
γίνουν

(ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καὶ φυσικὰ φοβερότερη ὅλων αὐτὴ ποὺ θὰ “καίει” αἰωνίως…!)

Τοῦ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου

.               Ἐντελῶς σοκαρισμένοι, οἱ πυροσβέστες στὴ Καλιφόρνια περιέγραψαν στὴ διάρκεια συνέντευξης τύπου τὶς πρωτοφανεῖς φωτιὲς ποὺ ἀντίκρισαν πρόσφατα. Δὲν ἦταν πυρκαγιές, ἦταν καταιγίδες ἀπὸ φωτιά, εἶπαν χαρακτηριστικά. Οἱ εἰδικοὶ γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, προειδοποίησαν: οἱ φωτιὲς θὰ εἶναι, ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, ὅλο καὶ πιὸ γρήγορες στὴν ἐξάπλωσή τους, ἰσχυρότερες καὶ φονικότερες.
.               Ἡ μόνη ἑρμηνεία, ποὺ ἔχει προταθεῖ γιὰ τὸν ἐξαιρετικὰ βίαιο χαρακτήρα τῶν πυρκαγιῶν στὴν Καλιφόρνια, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ συσσώρευση ξερῶν ὑλικῶν καὶ τὴν μείωση τῶν ὑδάτινων ἀποθεμάτων, λόγῳ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, οἱ τέσσερις ἀπὸ τὶς δέκα πιὸ καταστροφικὲς πυρκαγιὲς σὲ ὅλη τὴν (καταγεγραμμένη) ἱστορία τῆς Καλιφόρνια σημειώθηκαν μόνο τοὺς τελευταίους δέκα μῆνες.  Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ αὐξάνει τὴ θερμοκρασία τῶν ποταμιῶν, ἐπιταχύνει τὸ λιώσιμο τῶν χιονιῶν καὶ μειώνει τὸ χρόνο ἐξάτμισης τοῦ νεροῦ ἀπὸ τὸ λιώσιμο.
.               Χρειάζεται πολὺς χρόνος καὶ προσπάθεια γιὰ νὰ συνδεθεῖ αἰτιοκρατικὰ κάθε μεμονωμένο φυσικὸ γεγονὸς μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη δουλειά. Ἀλλὰ ἡ πρώτη, στατιστικὴ εἰκόνα, δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολιῶν. Ἔχουμε μπεῖ σὲ φάση, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις, ἐπιταχυνόμενης κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Δὲν εἶναι μόνο ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή…

.               Πυρκαγιὲς καὶ ἄλλες φυσικὲς καταστροφὲς γίνονται μὲν ἐντονότερες, ἀλλὰ ἡ ἔκταση καὶ οἱ συνέπειές τους ἐξαρτῶνται καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους παράγοντες. Στὴν περίπτωση τῆς Καλιφόρνια, ἔχουν συμβάλει σημαντικὰ ἡ διαρκὴς ὑποβάθμιση τῆς δημόσιας ὑποδομῆς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, λόγῳ τῶν ἀκολουθούμενων οἰκονομικῶν πολιτικῶν, μὲ πολλὲς φωτιὲς νὰ ἀνάβουν ἐξ αἰτίας τῆς κατάστασης τῶν καλωδίων μεταφορᾶς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος.

.               Ὄχι ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ἀμερικανικῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας εἶναι καλύτερη. Σὲ συνθῆκες ἄγριου νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ «ὑπεριδιωτικοποιήσεων», τὸ ἕνα τέταρτο τῶν πυροσβεστῶν, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν κατάσβεση πυρκαγιῶν στὴν ἄγρια φύση τῆς Καλιφόρνια, εἶναι φυλακισμένοι, ποὺ πληρώνονται ἕνα δολάριο τὴν ὥρα, ὅταν σβήνουν φωτιὲς καὶ δύο δολάρια τὴν ἡμέρα, ὅταν κάνουν προληπτικὸ ἔργο.
.               Τόσο ἡ συχνότητα, ὅσο καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῶν πυρκαγιῶν εἶναι πολυπαραγοντικὸ φαινόμενο, ποὺ σπανίως μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἕνα καὶ μόνο ἕνα παράγοντα. Γιὰ παράδειγμα, τὸ πόσο ὀργανωμένη εἶναι μία κοινωνία νὰ ἀντιμετωπίσει φυσικὲς καταστροφές, ποιὲς εἶναι οἱ προτεραιότητές της, εἶναι κρίσιμος, καθοριστικὸς παράγοντας γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχουν. Μία φτωχὴ χώρα, ὅπως ἡ Κούβα, ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπανειλημμένα πολὺ ἐπιτυχέστερη καὶ ἀποτελεσματικότερη τοῦ πάμπλουτου γείτονά της, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, στὴν ἀντιμετώπιση κάθε εἴδους καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, ὅπως οἱ τυφῶνες ποὺ συχνὰ περνᾶνε τὸ νησὶ χωρὶς νὰ προκαλέσουν ἢ μὲ ἐλάχιστα θύματα, γιὰ νὰ σκοτώσουν πολλοὺς ἀνθρώπους στὶς ΗΠΑ.

Οἱ ἐκρηκτικὲς παγκόσμιες ἀνισότητες

.               Κατὰ κανόνα βέβαια, οἱ φτωχότερες χῶρες συμβαίνει, τὶς περισσότερες φορές, νὰ εἶναι καὶ οἱ πιὸ ἀνοργάνωτες, γι’ αὐτὸ καὶ πληρώνουν πολὺ μεγαλύτερο τίμημα ἀπὸ τὶς πλούσιες σὲ θύματα καὶ ζημιές, γιὰ καταστροφὲς μάλιστα στὶς ὁποῖες συμβάλλει πολὺ περισσότερο ἡ κατανάλωση ὀρυκτῶν καυσίμων τῶν πλουσίων. Ἡ Καλιφόρνια, μία μόνο πολιτεία τῶν ΗΠΑ, καταναλώνει περισσότερη βενζίνη ἀπὸ σχεδὸν πενήντα ἀφρικανικὰ κράτη.

Ἕνα πολὺ ἀπειλητικότερο μέλλον

.               Τούτων δοθέντων, ἡ συχνότητα, ἡ βιαιότητα καὶ ὁ καταστροφικὸς χαρακτήρας τῶν πυρκαγιῶν καὶ ἄλλων ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων, ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν Πορτογαλία μέχρι τὴ Σουηδία, ἀπὸ τὶς Ἰνδίες μέχρι τὴν Ὀνδούρα, φωνάζουν, ὄχι ἁπλῶς προειδοποιοῦν, γιὰ τὸ τί πρόκειται νὰ συμβεῖ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ πρωτοφανὴς καύσων τοῦ Ἰουλίου, διάρκειας δύο ἑβδομάδων, στὸ βόρειο ἠμισφαίριο, περιλαμβανομένης τῆς Ἀρκτικῆς ζώνης. Ὄχι μόνο ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σὲ πλήρη δράση, τὰ πράγματα πᾶνε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, δὲν ἀκολουθοῦν τὸ εὐνοϊκότερο σενάριο στὸ ὁποῖο ἤλπιζαν οἱ ἐπιστήμονες.
.                Αὐτὰ ποὺ βλέπουμε εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Τὸ κλίμα τῆς Γῆς συνιστᾶ μία ἀσταθῆ ἰσορροπία, ἑπομένως φοβᾶται κανεὶς ὅτι οἱ ἐκτροπὲς ἀπὸ τὴν κατάσταση ἰσορροπίας θὰ βαίνουν αὐτοτροφοδοτούμενες καὶ ἐπιταχυνόμενες.

Πρὸς πυράκτωση ἡ Μέση Ἀνατολή, πρὸς ἐρημοποίηση τὰ Βαλκάνια

.               Ὑπενθυμίζουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι ὁρισμένα νησιωτικὰ κράτη ἀπειλοῦνται μὲ ταχεία ἐξαφάνιση λόγῳ ἀνόδου τῶν ὑδάτων, ὁλόκληρες χῶρες καὶ περιοχὲς τοῦ κόσμου κινδυνεύουν νὰ μὴν εἶναι κατοικήσιμες μέσα σὲ διάστημα μερικῶν δεκαετιῶν,  ὅπως ἡ Μέση Ἀνατολή, στὴν ὁποία ὑπάγεται ἀπὸ κλιματικῆς ἀπόψεως ἡ Κύπρος. Ἡ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη, περιλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδας, θὰ εἶναι ἡ περιοχὴ ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ πληγεῖ περισσότερο ἀπὸ τὸ φαινόμενο σὲ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο.
.               Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του, τὸ περιοδικὸ τῶν New York Times, κυκλοφόρησε μονοθεματικό, ἀφιερωμένο στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Ὁ ἀναγνώστης θὰ βρεῖ ἐκεῖ στοιχεῖα γιὰ τὶς συστηματικὲς προσπάθειες τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν ὅπως ἡ Ἔξον καὶ τὸ American Petroleum Institute, νὰ παραπληροφορήσουν συστηματικὰ τὴν κοινὴ γνώμη ὡς πρὸς τὰ ἀποτελέσματα τῆς καύσης ὀρυκτῶν καυσίμων.

Καπιταλισμός, Πολιτισμὸς καὶ Κλίμα

.               Ἀλλὰ εἶναι ἡ ἐξαίρεση. Στὰ χέρια τῶν Τραπεζῶν, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὴν ἱστορία, τὰ μεγάλα μέσα ΜΜΕ καὶ ἰδίως οἱ τηλεοράσεις, ἀναφέρονται ἀσφαλῶς στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, ἀποφεύγουν ὅμως νὰ τὰ συνδέσουν μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Ἀλλὰ κι ὅταν τὰ συνδέουν, προσπαθοῦν νὰ περιορίσουν τὴ συζήτηση στὴν τεχνική της διάσταση καὶ νὰ μὴν θίξουν τοὺς οἰκονομικούς, κοινωνικοὺς καὶ διεθνεῖς παράγοντες ποὺ προκαλοῦν τὸ φαινόμενο.
.               Ἤδη ἄλλωστε, ἀπὸ τὸ 1970, οἱ ἐργασίες τῆς Λέσχης τῆς Ρώμης κατέληγαν στὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπ’ ἄπειρον ἀνάπτυξη, ὁδηγώντας ἕναν ἀπὸ τοὺς γνωστότερους καὶ ἐμβριθέστερους μεταπολεμικοὺς οἰκονομολόγους, τὸν καὶ Μαρξιστὴ Ἐρνέστ Μαντέλ, νὰ συμπεράνει ὅτι, ἂν εἶναι ἔτσι, ὁ ἴδιος ὁ καπιταλισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ, γιατί δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καπιταλισμὸς χωρὶς διαρκῆ ἀνάπτυξη. Μισὸ αἰώνα ἀργότερα, τὰ ἴδια περίπου ἔγραφε καὶ ὁ Τζὼρτζ Μονμπιό, τῆς βρετανικῆς Γκάρντιαν, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν. Ἀλλὰ καὶ τὰ «ἀφεντικὰ» τοῦ πλανήτη διαπίστωσαν, στὴν περσινὴ σύναξη τοῦ Νταβός, ὅτι οἱ οἰκολογικὲς συνιστοῦν ἕνα ὅλο καὶ πιὸ σημαντικὸ τμῆμα τῶν ἀπειλῶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
.               Τὸ διαπίστωσαν, μόνο ποὺ μετὰ πῆγαν γιὰ … καφὲ καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς. Μόνο μία μεγάλη συνειδητοποίηση καὶ κινητοποίηση ἐθνικά, περιφερειακὰ καὶ παγκοσμίως τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης, μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἰσχὺ μίας φούχτας πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ δροῦν γιὰ τὰ ἰδιοτελῆ τους συμφέροντα, ὅπως ὁ καρκίνος στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.
.               ν τώρα συνδυάσουμε τς οκολογικς πειλς μ λες τς πόλοιπες, π τν τεχνητ εφυΐα μέχρι τς παρενέργειες τν τροποποιήσεων το νθρώπινου γονιδιώματος, μοιάζει μλλον προφανς τ συμπέρασμα τι νθρωπότητα, μ τν παροσα κοινωνική, ν χι κα ψυχολογικ δομή της, μλλον δν θ πιβιώσει πέραν το τρέχοντος αἰῶνος. μόνος λόγος πο δν βγαίνει τ πολ λογικ ατ συμπέρασμα παρ π λίγους βαθι σκεπτόμενους νθρώπους, εναι τι δν μς ρέσει. Μήπως μως πρέπει ν κάνουμε κάτι πρν εναι πολ ργά;
.               Μήπως εἶναι ἐν τέλει ἀκραῖος παραλογισμὸς νὰ κάνει κάποιος παιδιά, νὰ κάνει τόσες, συχνὰ αἱματηρὲς προσπάθειες γιὰ νὰ ζήσουν καλύτερα σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο, καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀδιαφορεῖ πλήρως γιὰ τὸ ἂν θὰ ὑπάρχουν στὸ τέλος καὶ πῶς θὰ εἶναι καὶ ἡ χώρα του καὶ ὁ κόσμος;  (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Παραλογισμὸς εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἁμαρτία, ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό, ἡ ἀλαζονία τοῦ κτιστοῦ ἀπέναντι στὸν Ἄκτιστο, ἡ ὁποία ἐπάγεται ὅλες αὐτὲς τὶς δυσοίωνες καὶ ὀλέθριες συνέπειες. Πλησιάζει ἡ ὥρα νὰ πληρωθεῖ ὁ λογαριασμὸς τῆς ὑπεροπτικῆς [ἀντὶ τῆς ταπεινῆς] καὶ σπάταλης [ἀντὶ ἐγκρατοῦς] χρήσεως τοῦ κτιστοῦ [φυσικοῦ] περιβάλλοντος. Ἐγγύς!)
.               Τὸ νὰ καταλαβαίνεις κάτι σὲ βάθος, σημαίνει καὶ νὰ ἐνεργεῖς.

 

ΠΗΓΗ: konstantakopoulos.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΑΠΕΙΡΙΑ ΑΠΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ καὶ ΠΑΝΤΟΥ: Νὰ χτυπήσει τὸν ἄνθρωπο κεραυνός, νὰ τὸν καταπιοῦν τὰ κύματα, νὰ καεῖ ζωντανὸς στὴν πυρκαϊά, νὰ πνιγεῖ μὲ φριχτὴ ἀγωνία στὴν πλημμύρα.

Η «ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ» ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ Αἴνιγμα τοῦ Κακοῦ»,
ἐκδ. «Ἴκαρος», Ἀθῆναι 2008, σελ. 39-43,

ἠλ. στοιχ. «Χριστ. Βιβλιογρ».

.                   Σὲ κάθε δευτερόλεπτο τοῦ ἀνθρώπινου βίου παραμονεύει ἡ «βλάβη»: ἡ ἀρρώστια, τὸ ἀτύχημα, ἡ βασανιστικὴ ἀναπηρία, τὸ ἀνυπόφορο ἄλγος, ἡ ἐξευτελιστικὴ ἀνημπόρια, ἡ παράκρουση, ἡ ἄνοια. Σὰν νὰ μὴν ἀρκεῖ ποὺ πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ σὰν νὰ πρέπει νὰ πεθάνει μὲ πόνους φριχτούς, βασανισμὸ ἀνυπέρβλητης ὀδύνης, ἑξαθλιωτικὲς ταπεινώσεις. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων δὲν ἀξιώνεται τέλη βίου ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, σὲ προχωρημένο γῆρας.
.             Σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς γῆς παραμονεύει, σὲ κάθε δευτερόλεπτο, ὁ σεισμός: τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ταφεῖ ζωντανὸς ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπὸ ἐρείπια. Ἄλλου παραμονεύει ἡ κατολίσθηση, ἀλλοῦ ὁ τυφώνας ἢ ὁ κυκλώνας, ὁ καύσωνας ἢ ὁ παγετός. Ἀπειρία ἐνδεχομένων αἰφνίδιου βασανιστικοῦ θανάτου, πειρία πειλν το κακο λλοχεύουν συνεχς κα παντο. Ν χτυπήσει τν νθρωπο κεραυνός, ν τν καταπιον τ κύματα, ν καε ζωντανς στν πυρκαϊά, ν πνιγε μ φριχτ γωνία στν πλημμύρα.
.           Τὸ ἐφιαλτικὸ καὶ σκανδαλῶδες σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις (καὶ σὲ πάμπολλες ἄλλες) εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῆς φύσης γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἰδιαιτερότητα, τὴ μόνη ἔλλογη ὕπαρξη μέσα στὸ σύμπαν, τὴ μόνη δυνατότητα συνείδησης, αὐτεπίγνωσης τοῦ κόσμου. Σὲ κάθε φυσικὴ καταστροφὴ οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις θανατώνονται σὰν ὁποιοδήποτε ἄλογο ζῶο, ἐξοντώνονται μαζικά, συνθλίβονται καὶ ἀφανίζονται ὅπως τὰ πιὸ ἀδύναμα ἀπὸ τὰ ἔμβια ὑπαρκτὰ – ἔντομα ἢ τρωκτικά.

* * *

.                 Ἡ φύση λειτουργεῖ χωρὶς νὰ ξεχωρίζει ποιότητες. Εἶναι τελείως ἀδιάφορο γιὰ τὶς λειτουργίες τῆς φύσης, ἂν παρεμπιπτόντως ἐξαλειφθοῦν μερικὲς χιλιάδες ἀμοιβάδες (μονοκύτταρα παρασιτικὰ πρωτόζωα) ἢ μερικὲς χιλιάδες ἄνθρωποι ποὺ μόνο ὁ ἐγκέφαλος τοῦ καθενὸς εἶναι «τὸ πιὸ μοναδικὰ πολύπλοκο ὑλικὸ ἀντικείμενο στὸ γνωστὸ σύμπαν». Γιὰ τὴν ἀνθρώπινη λογική, αὐτὴ ἡ τέλεια ἀδιαφορία τῆς φύσης γιὰ τὶς ποιοτικὲς διαφοροποιήσεις, ἡ μηχανιστικὴ αὐτονομία τῶν λειτουργιῶν της, εἶναι ἰσχυρὸ ἀντεπιχείρημα σὲ κάθε πρόταση νοήματος (ἑρμηνείας τῆς αἰτίας καὶ τοῦ σκοποῦ) τῆς συμπαντικῆς πραγματικότητας. Εἶναι ἀναμφίβολη ἔκφανση κακοῦ.
.               Καὶ ἡ φύση ἀδιαφορεῖ ὄχι μόνο γιὰ τὴ διάκριση λειτουργικῶν ποιοτήτων (τὴν ἀξιολογικὴ διαβάθμιση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας) ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διάκριση ποιοτήτων ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ἐμπειρία (λογικὴ καὶ κρίση) διαχρονικὰ τὶς ὀνομάζει ἠθικές. Ἡ ὀδύνη, ὁ βασανισμός, ἡ φθορά, ὁ βίαιος ἢ πρόωρος θάνατος δὲν εἶναι «τιμωρία» γιὰ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους: γιὰ ὅσους βλάπτουν τὸ εἶδος, ὅσους σαδιστικὰ τυραννοῦν τοὺς συνανθρώπους τους. Εἶναι κλρος κοινς γι λους. Θύματα ἐπώδυνης ἀρρώστιας, τραγικοῦ ἀτυχήματος, λοιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, γίνονται ἀδιακρίτως οἱ ἐνάρετοι καὶ οἱ φαῦλοι, οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακόβουλοι, οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἄδικοι, οἱ φιλεύσπλαχνοι καὶ οἱ κακοῦργοι. Ἡ φύση δὲν γνωρίζει ἠθικὲς ποιότητες.
.             Ἂν μάλιστα ἰσχύει ὁ νόμος τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς, τῆς ἐπιβίωσης τοῦ ἰσχυροτέρου, τότε οἱ «ἠθικὲς» ἀξιολογήσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ λειτουργικότητα τῆς φύσης εἶναι ἀντίστροφες ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ποιότητες ποὺ καθόρισε ἡ ἀνθρώπινη ἐμπειρία (λογικὴ καὶ κρίση): ὁ βάναυσος, ὁ ἰδιοτελής, ὁ δόλιος εἶναι ὁ δυνατός, ἄρα ὁ καλός· ὁ μειλίχιος, ὁ φιλόστοργος, ὁ εἰλικρινὴς εἶναι ὁ ἀδύναμος, δηλαδὴ ὁ κακός.
.             Ἄλλη ἡ λογικὴ τῆς φύσης καὶ ἄλλη ἡ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου. Δηλαδή: ἄλλη ἡ λογικὴ τοῦ λειτουργικοῦ αὐτοσκοποῦ, τῆς λειτουργικῆς ἀναγκαιότητας, καὶ ἄλλη ἡ λογικὴ τῆς δυναμικῆς τῶν στόχων, τῆς ἐπιδίωξης καὶ διαβάθμισης ποιοτήτων. Μὲ τὴ λογικὴ τῆς ἀναγκαιότητας (τῆς δεδομένης λειτουργίας ποὺ πραγματοποιεῖται σὰν αὐτοσκοπὸς) ἀποκλείεται νὰ ἐvτoπίσει ὁ ἄνθρωπος νόημα (αἰτία καὶ σκοπὸ) τῆς ὕπαρξης, τοῦ κόσμου, τῆς Ἱστορίας. Γιὰ νὰ ὑπάρχει νόημα, προϋποτίθεται ἐλευθερία, ἐπιλογὴ ἐνδεχομένων, βουλητικὴ ἐπιδίωξη. ν φύση εναι μόνο ναγκαιότητα, δεδομένος κα νερμήνευτος ατοσκοπός, τότε γίνεται ναγκαία κα παραδοχ τς λογίας το παρκτικο γεγονότος κα το κοσμικο γίγνεσθαι.
.                   Ὅμως τὸ ἀναίτιο καὶ ἄσκοπο τῆς ὕπαρξης, τοῦ κόσμου, τῆς Ἱστορίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐντοπιστεῖ λογικὰ παρὰ μόνο μὲ μία λογικὴ λειτουργία διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ λογικὴ λειτουργία τῆς φύσης, καὶ ποὺ εἶναι ἡ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου. Βέβαια, οἱ συγκεκριμένες πραγματώσεις (ὑποστάσεις) τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, (ὑποστάσεις συνείδησης, λόγου, ἐλευθερίας, δημιουργικῆς ἑτερότητας) συντρίβονται καὶ ἀφανίζονται στὴ μηχανιστικὴ λειτουργία τῆς φύσης ὡς αὐτοσκοποῦ, ἀλλὰ ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ λογικὴ τῆς φύσης καὶ στὴ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἤδη ὑπαρκτικὸ δεδομένο, στοιχεῖο αὐτεπίγνωσης γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐπίγνωσης τῆς ὑπαρκτικῆς του ἑτερότητας, τῆς διαφορᾶς του ἀπὸ τὴ φύση.
.             Ἡ αὐτεπίγνωση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ διαφορὰ τῆς λογικῆς του καὶ τοῦ ὑπαρκτικοῦ του τρόπου ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὸν τρόπο τῆς φύσης, ἔχει πολὺ συγκεκριμένες (γιὰ τὴν ἀνθρώπινη πάντα λογικὴ) συνέπειες:
.             Πρόβλημα κακο δν μπορε ν τεθε παρ μόνο μ τος ρους τς λογικς το νθρώπου, ὅρους νοήματος τοῦ ὑπαρκτοῦ: δυναμικῆς στόχων, διαβάθμισης ποιοτήτων.
.           Μὲ δεδομένο ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι φύση (ἀποτελεῖ μέρος τῆς φύσης) καὶ ταυτόχρονα λειτουργεῖ μὲ λογικὴ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ διαπιστώνει στὴ φύση, βιώνει τὴ διαφορὰ τῆς λειτουργίας τοῦ ὅλου ὡς πρὸς τὶς λειτουργικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ μέρους σὰν ἀντίφαση ἢ ἀντιπαλότητα – βιώνει τὸ ὅλον ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὸ μέρος. Πιστοποιεῖ τὴ φύση ἀvτίπαλo τοῦ ἀνθρώπου, ἀπειλὴ (ἕως καὶ σαδιστικὴ ἐπιβουλή) γιὰ τὸν ἄνθρωπο: ταυτίζεται ἡ φύση μὲ τὸ κακό.

Βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου… οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾿ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ εὑρίσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾿ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω. (Ρωμ. ζ´ 15-24)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΚΟΥ»

 

,

Σχολιάστε

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ (Κ. Χολέβας)

 Γιατί καῖνε τὰ νησιά μας;

Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
ἀρ. φ. 39/26.08.12, σελ. 12

.          Θαυμάζω τὸ θάρρος τοῦ κ. Ν. Δένδια ποὺ παραδέχθηκε δημοσίως αὐτὸ ποὺ ὅλοι σχεδὸν ὑποψιαζόμασταν. Ὅτι οἱ φωτιὲς στὴν Χίο καὶ σὲ ἄλλα νησιά μας εἶναι ἀποτέλεσμα ἐμπρησμοῦ καὶ γενικότερα κακόβουλου σχεδιασμοῦ. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς ντεντέκτιβ, γιὰ νὰ σκεφθεῖ ὅτι ὁ κυριώτερος ὕποπτος εἶναι ἡ Τουρκία, εἰδικὰ γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἀλλὰ καὶ ἄλλες χῶρες κατὰ καιροὺς ἔχουν δράσει εἰς βάρος μας. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε τὶς δηλώσεις τοῦ κ. Βύρωνα Πολύδωρα ὅτι κατὰ τὶς μεγάλες πύρινες καταστροφὲς τοῦ 2007 εἶχαν συλληφθεῖ Σκοπιανοὶ πράκτορες.
.          Τὸν ρόλο τῆς Τουρκίας στὸν ἐμπρησμὸ ἑλληνικῶν δασῶν ἔχει ὁμολογήσει δημοσίως ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Μεσοὺτ Γιλμὰζ συνδέοντας τὰ γεγονότα μὲ τὴν περίοδο πρωθυπουργίας τῆς Τανσοῦ Τσιλέρ. Ἄλλωστε ἡ ἴδια πρώην πρωθυπουργὸς κατηγορήθηκε ὅτι εἶχε ὑποβοηθήσει τὶς σχέσεις παρακράτους καὶ ὑποκόσμου, ὅπως ἀποδείχθηκε καὶ μὲ τὸ πολυσυζητημένο τροχαῖο δυστύχημα τοῦ Σουσουρλούκ. Ὅπως ἔχει γραφεῖ καὶ ἀπὸ Τούρκους δημοσιογράφους, ὑπὸ τὴν προστασία τῶν πανισχύρων Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας δροῦν κατὰ καιροὺς εἰδικὲς ὁμάδες «ἀνορθοδόξου πολέμου» μὲ στόχο τὴν ὑποβοήθηση τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ὁ Ὀρχὰν Κεμὰλ Τσενγκὶζ στὴν ἐφημερίδα ΖΑΜΑΝ τῆς 28 Ἰουνίου 2012 ἔγραψε ὅτι τὰ Σεπτεμβριανὰ τοῦ 1955 ὀργανώθηκαν μυστικὰ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Εἰδικοῦ Πολέμου τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Παρέπεμψε δὲ σὲ συνέντευξη τοῦ ἀποστράτου στρατηγοῦ Σαμπρὶ Γιρμιμπέσογλου, ὁ ὁποῖος ὁμολόγησε ὅτι τὸ πογκρὸμ κατὰ τῶν Ἑλλήνων τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1955 ἦταν μία ἐπιτυχημένη ἀποστολὴ τοῦ Τμήματος Εἰδικοῦ Πολέμου. Ὁ δημοσιογράφος ἀναφέρει ὅτι σήμερα αὐτὲς τὶς «βρώμικες» ἐπιχειρήσεις ὀργανώνει καὶ ἐκτελεῖ τὸ Τμῆμα Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς καὶ Ἐπιχειρήσεων (TUSHAD), τὸ ὁποῖο ὑπάγεται στὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις (Καταδρομεῖς, βατραχάνθρωποι κ.ἄ) τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ.
.          Οἱ τουρκικὲς εἰδικὲς στρατιωτικὲς καὶ πολιτικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ ὑποβοηθοῦν κρυφὰ τὸ ἔργο τῶν κυβερνώντων, ἔχουν πολλοὺς λόγους νὰ προκαλεῖ καταστροφὲς μέσῳ πυρκαγιᾶς στὰ νησιά μας. Πρῶτον θέλουν νὰ βλάψουν τὴν οἰκονομία μας καὶ ἡ περίπτωση τῶν μαστιχόδενδρων τῆς Χίου εἶναι χαρακτηριστική. Κατέστρεψαν τὸ 40% περίπου τῆς παραγωγῆς ἑνὸς λίαν ἐξαγώγιμου προϊόντος. Δεύτερον θέλουν νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς τουρίστες ἀπὸ τὰ νησιά μας, γιὰ νὰ μειωθοῦν τὰ ἔσοδά μας καὶ κυρίως γιὰ νὰ τοὺς στρέψουν στὰ μικρασιατικὰ παράλια, ὅπου ἔχουν δημιουργήσει ἄριστη τουριστικὴ ὑποδομὴ (μαρίνες, ξενοδοχεῖα κ.α). Τρίτον τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ ἀπογυμνώνεται τὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν βλάστηση καὶ νὰ ἀποκαλύπτονται τυχὸν ἀποθῆκες ὁπλισμοῦ ἢ χῶροι τάξεως τοῦ Στρατοῦ μας. Γενικότερα νὰ μαθαίνουν πιὸ εὔκολα τὰ τυχὸν μυστικὰ τῆς ἀμύνης τῶν ἀνατολικῶν νησιῶν μας. Καὶ παράλληλα δοκιμάζουν τὴν ταχύτητα ἀντιδράσεως τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ μας, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες πολλὲς φορὲς ἐμπλέκονται στὴν κατάσβεση πυρκαγιῶν. Πρόκειται μὲ ἄλλα λόγια γιὰ ργανωμένο σχέδιο Ψυχολογικο κα Οκονομικο Πολέμου κατ τς πατρίδας μας.
.          Τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα ἐνίσχυσε καὶ ἡ ὑποχωρητικότητα ὁρισμένων Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ δημάρχων. Ἰδίως κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Κ. Σημίτη εἴδαμε γεγονότα ποὺ ἀποθράσυναν τοὺς Τούρκους. Ὑποχώρηση ἀπὸ τὰ Ἴμια, παράδοση Ὀτσαλάν, ζεϊμπέκικα τοῦ Γ. Παπανδρέου μὲ μία κυβέρνηση, στὴν ὁποία μετεῖχαν καὶ οἱ Γκρίζοι Λύκοι τοῦ Μπαχτσελί. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἡ Κύπρος κατηγοροῦσε τοὺς ἀκροδεξιοὺς Γκρίζους Λύκους γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ Τάσου Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Σολωμοῦ Σολωμοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ τότε ΥΠΕΞ τῆς Ἑλλάδος καλόπιανε μιὰ τουρκικὴ κυβέρνηση, στὴν ὁποία συγκυβερνοῦσε ἡ πολιτικὴ ἔκφραση τῶν δολοφόνων! Καὶ φυσικὰ θεωρῶ ἐθνικῶς ἀναξιοπρεπεῖς ὁρισμένες ἐκδηλώσεις δῆθεν «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας», στὶς ὁποῖες συμμετέχουν καὶ δήμαρχοι ἑλληνικῶν πόλεων καὶ νησιῶν. Μᾶς βρίσκουν ἀφελεῖς καὶ μᾶς καῖνε!

,

Σχολιάστε

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΡΟΧΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Σωτήρια ἡ βραδινὴ βροχὴ γιὰ τὴν πυρκαγιὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος.
Σὲ ὕφεση ἡ φωτιά.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ «ἀνέλπιστη» βοήθεια στὸ Θεοτοκοφίλητο Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι ΠΟΤΕ ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ἀλλὰ ἔχει ΟΝΟΜΑ. Αὐτὸ τὸ Ὄνομα μπορεῖ «ἀνελπίστως» νὰ σβήσει ΚΑΙ τὴν «φωτιὰ» ποὺ κατακαίει τὴν Πατρίδα μας. Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.

.               Εὐεργετικὰ γιὰ τὴν πορεία κατασβέσεως τῆς φωτιᾶς στὸ Ἅγιον Ὄρος λειτούργησε ἡ βροχὴ ποὺ ἔπεφτε κατὰ διαστήματα τὴ νύχτα στὴν περιοχή. Σύμφωνα μὲ τὴν Πυροσβεστική, ἡ φωτιὰ βρίσκεται πλέον σὲ ὕφεση καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐνεργὰ μέτωπα.
.               Ἀπὸ τὸ πρωὶ τὰ ἐναέρια μέσα δὲν πραγματοποιοῦν ρίψεις λόγῳ τῆς χαμηλῆς νεφώσεως στὴν περιοχή. Οἱ ἐπίγειες δυνάμεις ποὺ ἐπιχειροῦν στὰ δύσβατα σημεῖα τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας ἐπιθεωροῦν τὰ σημεῖα ποὺ καπνίζουν καὶ καταβάλλουν προσπάθεια νὰ σβήσουν τὶς τελευταῖες ἑστίες φωτιᾶς, ποὺ καῖνε ἀκόμη.
.               Ἡ βροχὴ ξεκίνησε πρὶν τὰ μεσάνυχτα, προσφέροντας μία νέλπιστη βοήθεια στὶς δυνάμεις πυροσβέσεως. Μέχρι ἐκείνη τὴν ὥρα, ἡ κατάσταση ἐθεωρεῖτο κρίσιμη, καθὼς τὸ πύρινο μέτωπο ἐκτεινόταν σὲ μῆκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων καὶ εἶχε φτάσει σὲ ἀπόσταση 1,5 μὲ 2 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ Μονὴ Χιλανδαρίου.
.               «Ἡ βροχὴ ἦταν σωτήρια», εἶπε ὁ πολιτικὸς Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀρίστος Κασμίρογλου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν αἰσιοδοξία του ὅτι τὶς ἑπόμενες ὧρες ἡ φωτιὰ θὰ τεθεῖ ὑπὸ ἔλεγχον. Ἡ φωτιὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος ξέσπασε τὴν περασμένη Τετάρτη ἔχοντας κατακάψει χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

, , , ,

Σχολιάστε

«ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΚΑΨΑΝ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΟ 2007»

ΔΔΣΠ/ΓΕΕΘΑ:
“Σκοπιανοὶ μὲ ἀλβανικὰ διαβατήρια ἔκαψαν τὴν Πελοπόννησο τὸ 2007”

.                    «να κρως μπιστευτικ γγραφο, μ τ πτ νόματα τν μελν τς ργανωτικς μάδας Σκοπιανν πρακτόρων μ λβανικ διαβατήρια, ο ποοι εθύνονταν γι τς πυρκαγις το 2007 στν Πελοπόνννησο, διαβιβάστηκε π τν Διακλαδικ Διεύθυνση Πληροφοριν τν νόπλων Δυνάμεων στὸν τότε πουργ θνικς μύνης Εὐ. Μεϊμαράκη κα π κεῖ προωθήθηκε στν πουργ σωτερικν Π. Χηνοφώτη».
.                    Ατ ποκαλύπτει σήμερα, μ καθυστέρηση 4,5 τν βέβαια τότε πουργς Δημόσιας Τάξης Βύρωνας Πολύδωρας σ συνέντευξή του στν φημερίδα “Δημοκρατία”. «να πληροφοριακ σημείωμα τν πηρεσιν τν νόπλων Δυνάμεων, τ ποο δόθη στς 17 Νοεμβρίου 2007 στν τότε πουργ θνικς μυνας Βαγγέλη Μεϊμαράκη ο πυρκαγις το θέρους 2007 σ σημαντικ ριθμ εναι ργο ξτρεμιστν Σκοπιανν, σ συνεργασία μ ξιωματούχους τν μυστικν πηρεσιν τν Σκοπίων».
.                    Μεταξ τς πταμελος μάδας πο ργάνωσαν τς γκληματικς ατς πυρκαγις εναι κα κάποιοι ξιωματοχοι, πιχειρηματίες, λλ κα νθρωποι πο μπλέκονται σ κυκλώματα ναρκωτικν.  «Στόχος τν πιχειρήσεων ταν ποσταθεροποίηση κα ποδυνάμωση τς πολιτικς τς λλάδας κα δημιουργία πολιτικς στάθειας ν ψει τν ξελίξεων γι τν νταξη τν Σκοπίων στ ΝΑΤΟ», ποστηρίζεται στ διο ρθρο.
.                    Σημειώνεται, τι ο καταστροφικς πυρκαγις στν λεία τν Αγουστο το 2007 εχαν σν ποτέλεσμα ν χάσουν μ τραγικ τρόπο τὴν ζωή τους 63 νθρωποι κα ν κατακαον 269 κτάρια περίπου.
.                    Ν δομε πότε θ βγον στ φς κα ο ναφορς γι τ Δεκεμβριανά του 2008 κα τν ρόλο τν ξένων μυστικν πηρεσιν στν ποδούλωση τς χώρας π τότε μέχρι σήμερα…
.                    Ἐπὶ τῇ εκαιρίᾳ ναδεικνύεται πιτέλους κα κρίσιμος θνικ ρόλος τς Διακλαδικς Διεύθυνσης Στρατιωτικν Πληροφοριν, ποία πάγεται πευθείας στ Γ.Ε.ΕΘ.Α., τν ρχηγία το ποίου στς πυρκαγις το 2007 μόλις εχε ναλάβει ντιστράτηγος Δ. Γράψας, μέχρι τότε Α/ΓΕΣ.
.                    «στρατιωτικ Ε.Υ.Π.» διοικεται π ποστράτηγο ( ξιωματικ ντίστοιχου βαθμο) κα πάγεται π εθείας στν ρχηγ Γ.Ε.ΕΘ.Α. ργάνωση τς πηρεσίας περιλαμβάνει τέσσερις βασικς διευθύνσεις. […]

 ΠΗΓΗ: Τμμα εδήσεων defencenet.gr

 

Σχολιάστε

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΜΑΣ ΚΑΙ «ΦΙΛΩΝ» ΜΑΣ ΕΠΕΣΑΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr 
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΜΑΣ ΚΑΙ «ΦΙΛΩΝ» ΜΑΣ
«ΚΟΛΟΒΩΝ ΦΙΔΙΩΝ» ΕΠΕΣΑΝ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30ΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  •  Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 1064/29.12.2011

1. Ὅλα αὐτά, ποὺ ἐτονίζαμε σὲ διάφορες ὁμιλίες μας πρὸ τοῦ 1990, ἀλλὰ καὶ αὐτά, ποὺ ἐγράφαμε εἰς τὰ διάφορα τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ὡς π.χ. :

τεῦχος 6 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2001), σελ. 25-31,
τεῦχος 20 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004) , σελ. 47, 53-54,
τεῦχος 28 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006), σελ. 22-23,
τεῦχος 33 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007) σελ. 79, 87,
τεῦχος 37 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008) σελ. 153,
τεῦχος 44 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010) σελ. 33, 47
τεῦχος 48 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011) σελ. 55

ἐπιβεβαιώνονται περιτράνως μὲ τὴν ὁμολογίαν τοῦ τέως ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας κ. Mesut Yılmaz σὲ συνέντευξί του πρὸς τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Bir Gün.

 2. Τόσον στὶς ὁμιλίες μας, ὅσον καὶ στὰ ὡς ἄνω γραπτά μας ἐτονίζαμε ὅτι ἐκτὸς τῶν ἀνοήτων, ἀπρόσεκτων καὶ ἐπιπόλαιων Ἑλλήνων, ποὺ προκαλοῦν πυρκαϊές μὲ τὴν ἀπόρριψι ἀναμμένων τσιγάρων ἀπὸ τοὺς νικοτινομανεῖς ἢ ἐξ αἰτίας διαφόρων ἐργασιῶν ἐρασιτεχνῶν ἀγροτῶν καὶ λοιπῶν ἀφελῶν γερόντων, ἀσυνειδήτων τουριστῶν, τὶς μεγαλύτερες ἄκρως καταστρεπτικὲς πυρκαϊὲς μᾶς τὶς δημιουργοῦν ξένοι πράκτορες τῶν φίλων καὶ συμμάχων μας.

 3. Αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι Νέρωνες εἶναι πανοῦργοι καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνοι εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες, διότι ἐνεργοῦν ὠργανωμένα μὲ ἐπιστημονικὲς μεθόδους, ὅταν ἀναμένονται ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, ἀνεμοθύελλες ἢ παρατεταμένη ξηρασία.

 4. Στὶς ὁμιλίες μας καὶ τὰ γραφόμενά μας ἐτονίζαμε ἐπὶ λέξει, ὅτι ἕνας Ταγματάρχης ἢ Συνταγματάρχης, κατάσκοπος τῶν «φίλων» χωρῶν, μὲ μὶα πολυτελέστατη Mercedes καὶ ἕνα «χανουμάκι», «παίζοντάς» το τουρίστας, δύναται νὰ καταστρέψῃ τὰ πάντα μὲ ἀθόρυβα ἀεροβόλα, ἐκτοξεύοντας ἐμπρηστικὲς ὕλες μὲ ἀλεξίπτωτον καὶ λοιπὲς μεθόδους ἢ καὶ μὲ ἀκτίνες λέϊζερ καὶ μὲ λοιπὲς σατανικὲς ἐφευρέσεις. Δύναται νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὸν Ταύγετο καὶ λοιπὰ ὄρη τῆς Πελοποννήσου, νὰ περάσῃ ἀπὸ τὶς παριὲς Γερανίων Ὀρέων, Πάρνηθος, Πεντέλης καὶ λοιπὲς δασώδεις ἐκτάσεις μέχρι καὶ τὸν Ὄλυμπο, νὰ ἐνσπείρῃ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ καὶ εἰς τὸν Πλαταμῶνα νὰ γευματήσῃ, νὰ κάνῃ τὸ μπάνιο του καὶ νὰ συνεχίσῃ Χαλκιδικὴ καὶ λοιπὰ δάση τῆς Μακεδονίας μας καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ Σκόπια, Τουρκία κ.λπ., ἐπιφέρων πολλαπλάσιες καταστροφὲς ἀπ᾿ ὅτι ἑκατοντάδες μεραρχίες καὶ δεκάδες στρατιῶν…

 5. Οἱ κυβερνήσεις τῶν Süleyman Demirel, İsmet İnönü καὶ μετέπειτα τῆς Tansu Çiller σὲ στενοτάτη συνεργασία μὲ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς Τουρκίας ἐλάμβανον πληθώρα ἀποφάσεων, ποὺ τὶς ὀνόμαζαν «πολιτικὴ ἐθνικῆς ἀσφαλείας» καὶ ἀποσκοποῦσαν στὴν κατατρομοκράτησι ὄχι μόνον τῶν ἐσωτερικῶν ἀντιπάλων τους, ἀλλὰ καὶ τῶν γειτόνων τους. Π.χ. γιὰ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς Κούρδους ἐξηφάνιζαν ὄχι μόνον τοὺς ἀντιστασιακούς Κούρδους, ἀλλὰ καὶ Τούρκους διανοουμένους, ποὺ κατήγγειλον τὴν βάναυση συμπεριφορὰ ἔναντι τῶν μειονοτήτων, Χριστιανῶν, Ἀρμενίων, Κούρδων κ.λπ. Τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες ἔχουν ἐξαφανίσει 20.000 ἀνθώπους. Πρὸς τοῦτο ὠργάνωναν καὶ ἐνίσχυαν παντοιοτρόπως ὄχι μόνον τὶς ἔνοπλες δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ παρακρατικὲς ὀργανώσεις, ὡς π.χ. τοὺς γκρίζους λύκους, ἡ περίφημη εἰδικὴ μονάδα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ὑπὸ τὸν Korkut Eken, τὰ στελέχη τῶν ὁποίων ἐκπαιδεύθηκαν στὴν Ἀμερική.

 6. Ἡ περιβόητος Tansu Çiller ἐδήλωνε γιὰ αὐτὸ τὸν στρατό της: «ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἀπαντοῦμε στοὺς τρομοκράτες μὲ τὸν τρόπον, ποὺ τὸν αἰσθάνονται». Καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς εἰδικῆς αὐτῆς λίαν ἐπικινδύνου ὁμάδος, στρατηγὸς Eken:  «θὰ πολεμοῦμε τοὺς ἀντάρτες σὰν ἀντάρτες»

 7. Πολλὲς ἐπιτροπὲς τῆς Τουρκίας ἔχουν ἀναλάβει νὰ ἐξετάσουν τὰ ἔκτροπα αὐτὰ τῆς Tansu Çiller καὶ τῶν ἄλλων κυβερνήσεων καὶ ὅλα ἀναφέροντο στὴν δημοσιότητα, ἐκτὸς τῶν ἐπιμέρους σελίδων, ποὺ ἀνέφεραν συγκεκριμένα πρόσωπα καὶ ἐνέργειες, μὲ τὴν δικαιολογία, ὅτι λόγοι ἀσφαλείας δὲν ἐπέτρεπον νὰ δημοσιευθοῦν οἱ ἐπὶ μέρους αὐτὲς σελίδες.

 8. Τυφλὸ ὄργανο τῆς περιβοήτου Tansu Çiller ἦτο ὁ διαβόητος Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας ὁ Mehmet Ağar, φόβος καὶ τρόμος τῶν πάντων. Τοῦ ἐναντιώνοντο οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ εἰδικοῦ στρατοῦ τοῦ Ἐκὲν στὰ καταχθόνια σχεδιά του καὶ στὶς ἰδιοτέλειες του, ὡς π.χ. διακινήσεις ναρκωτικῶν, ἐκχωρήσεις καζίνο καὶ διανομὴ τῶν κρατικῶν κονδυλίων κ.λπ. οἰκονομικὰ ἐγκλήματα. Ὅλα αὐτὰ τὰ σκάνδαλα ἔχουν ἀποκαλυφθῆ καὶ ἀποδειχθῆ: ἀπὸ τὴν διαμάχη, ποὺ εἶχε ξεσπάσει μεταξὺ τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας Mehmet Eimour καὶ τοῦ Korkut Eken καθὼς καὶ τοῦ Aixan Tsarkin, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐπὶ κεφαλῆς ὁμάδος τοῦ εἰδικοῦ στρατοῦ τοῦ Eken. Ὁ Tsarkin εὑρίσκεται φυλακισμὲνος καὶ συνεχῶς ὁμολογεῖ τὶς χιλιάδες ἐγκλήματα καὶ ἐπιδεικνύει καὶ τοὺς χώρους, ὅπου ἔχουν ταφῆ τὰ θύματα.

 9. Ὁ Mesut Yılmaz ὁμολογεῖ μερικὲς ἀλήθειες ὑποστηρίζοντας ἑτέρα παράταξι.

 10. Αὐτονόητον εἶναι ὅτι ὁ Mesut Yılmaz ὑφίσταται συνεχῶς ἀφάνταστες πιέσεις νὰ ἀνακαλέσῃ τὶς δηλώσεις του, καὶ τώρα τὶς δικαιολογεῖ δῆθεν ὅτι οἱ δημοσιογράφοι παρενόησαν τὶς δηλώσεις του καὶ τὶς διεστρέβλωσαν.

 11. Ὅλα αὐτά, ποὺ ἐγράψαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἀντικειμενικοὶ δημοσιογράφοι καὶ συγγραφεῖς, ἔχουν πλήρως ἀποδειχθῆ καὶ ἐλπίζομε οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ μὴ ἀδρανήσουν καὶ ὑποκύψουν καὶ πάλιν στὶς πιέσεις τῶν ἄλλων «φίλων» μας, ἀλλὰ νὰ ἀναθέσουν σὲ ἱκανοτάτους, εὐσυνειδήτους καὶ ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτομένους διπλωμάτες καὶ ἐπιστήμονες νὰ συντάξουν ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα πρὸς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, καταγγέλοντες τὴν Τουρκία ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς, ὅτι εἶναι ἄκρως ἀνώριμος νὰ συμμετάσχῃ σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, διότι συμπεριφέρεται σὰν εἰδεχθέστατος σύγχρονος Νέρων. Πρέπει δὲ νὰ θεμελιωθῇ μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ἀγωγὴ ἐναντίον τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ζητήσωμεν ἀποζημιώσεις διὰ τὶς τεράστιες καταστροφές, ποὺ ὑπέστημεν τὴν τελευταία τριακονταετία.

 12. Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἐρημώθηκε τόσον πολὺ ἀπὸ τὸν εἰδεχθέστατον Νέρωνα Ἰμπραὴμ καὶ ὅλη τὴν Τουρκιὰ κατὰ τὴν περίοδον τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἐπαναστάσεως. Οὔτε ἀπὸ τὸν ἰταλογερμανικὸν πόλεμον, τὸν ἀνταρτοπόλεμον καὶ λοιπὲς ἄλλες φυσικὲς συμφορές, ὅσον ἀπὸ τοὺς ἄφρονες καὶ εἰδεχθέστατους ἐγκληματίες γειτονές μας.

13. Μέχρι καὶ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1930 ἡ Ἑλλάδα ἐκαλύπτετο κατὰ τὸ 1/3 ἀπὸ δάση. Τώρα δὲν καλύπτεται οὔτε τὸ 1/20 τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ἀπὸ δάση.

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ» ΤΟΥ ΓΙΛΜΑΖ

 ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Tὰ κατωτέρω, περὶ ἐμπλοκῆς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς γείτονος στὶς πυρκαγιές ἐν Ἑλλάδι, ἀποτελοῦσαν κοινὸ τόπο τὰ προηγούμενα χρόνια σὲ ἰδιωτικὲς συζητήσεις, οἱ ὁποῖες (συζητήσεις) –συμφώνως πρὸς πρόσφατα ποιμαντικοῦ χαρακτῆρος δημοσιεύματα– ὅπως «ἀποδεικνύουν» τὰ πράγματα ἦταν ἐντελῶς ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ… καὶ ὡς ἐκ τούτου ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ…!
Φωτιὰ στὰ μπατζάκια μας!

Σοβαρς ο δηλώσεις Γιλμζ περ τουρκικς μπλοκς στὶς πυρκαγις

Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἀναμένει νὰ ἐνημερωθεῖ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχὲς τῆς Τουρκίας

.         «Οἱ πληροφορίες ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ ποὺ ἀποδίδονται ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Τύπο στὸν πρώην Πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας Μ. Γιλμὰζ εἶναι σοβαρὲς καὶ πρέπει νὰ διερευνηθοῦν. Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἀναμένει νὰ ἐνημερωθεῖ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχὲς τῆς Τουρκίας», τόνισε σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Γρηγόρης Δελαβέκουρας, σχολιάζοντας τὶς δηλώσεις τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, Μεσοὺτ Γιλμὰζ περὶ ἐμπλοκῆς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὶς καταστροφικὲς πυρκαγιὲς στὴν Ἑλλάδα, τὴν περίοδο 1995 – 1997.
.         Σὲ δηλώσεις του στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Βirgun, ὁ Γιλμὰζ ἔκανε λόγο γιὰ κονδύλια ποὺ δόθηκαν τότε, ὥστε νὰ προκληθεῖ ἀποσταθεροποίηση μὲ πραξικόπημα κατὰ τοῦ προέδρου Ἀλίγιεφ τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ πυρκαγιὲς σὲ ἑλληνικὰ δάση.
.         Οἱ ἀποκαλύψεις Γιλμὰζ ἔχουν προκαλέσει σάλο στὴν Ἀθήνα.

 ΠΗΓΗ: skai.gr

,

Σχολιάστε