Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

«ΜΠΡΟΣΤΑ Σ᾽ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΦΑΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΗ». (Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας)

Προκόπης Παυλόπουλος:
«Μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴν ἄφατη τραγωδία
οὐδεμία Ὀρθόδοξη συνείδηση μπορεῖ νὰ κοιμᾶται ἥσυχη»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ»

Ἀθήνα, 19.10.2015

Παναγιώτατε,
Μακαριώτατοι Πατριάρχες καὶ Προκαθήμενοι,
Ἁγιώτατοι,
Σοφολογιώτατοι,
Κύριοι Ὑπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

.         Ἡ Διεθνὴς Διάσκεψη, στὴν ὁποίαν συμμετέχετε, μὲ θέμα «Θρησκευτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Πλουραλισμὸς καὶ Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴν Μέση Ἀνατολή», ἀποκτᾶ καίρια σημασία κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι διεξάγεται σὲ μία περίοδο μοναδικῆς ἱστορικῆς κρισιμότητας. Κρισιμότητας, ἡ ὁποία προκύπτει πρωτίστως λόγῳ τοῦ ὅτι, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ δυστυχῶς, τὰ τεκταινόμενα στὴν Μέση Ἀνατολὴ κλονίζουν ἐπικίνδυνα τὰ θεμέλια τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν Λαῶν στὴν περιοχή. Περαιτέρω δέ, λόγῶ τῆς «ἔκρηξης», κυριολεκτικῶς, τῶν ροῶν προσφύγων πολέμου, τὰ πλήγματα κατὰ τῆς εἰρήνης διαμορφώνουν συνθῆκες ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, αὐτονοήτως ἀντίθετης πρὸς κάθε ἔννοια Πολιτισμοῦ καὶ Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία προσλαμβάνει ἔτσι οἰονεὶ πλανητικὲς διαστάσεις.

Ι.       Αὐτὲς λοιπὸν τὶς κρίσιμες ὧρες δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι μία τέτοια κατάσταση εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη πρὸς τὶς ἱστορικὲς καταβολὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ τοῦτο διότι ὁ γεωγραφικὸς χῶρος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀποτέλεσε μίαν ἀπὸ τὶς πρῶτες κοιτίδες ἱστορικοῦ πολιτισμοῦ παγκοσμίως. Τεκμηριωμένη ἀπόδειξη ἀποτελεῖ τὸ ὅτι τὰ σημαντικότερα μνημεῖα πολιτισμοῦ στὴν περιοχὴ προέκυψαν ἀπὸ τὴν ὄσμωση διαφορετικῶν πολιτισμῶν. Καί, γιὰ νὰ εἴμαστε κοντὰ στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴ ὄσμωση, ἡ ὁποία συντελέσθηκε, ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς συνάντησε τοὺς τοπικοὺς Πολιτισμοὺς κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ Περίοδο. Στὴν πορεία, πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση συνέβαλε, καὶ μάλιστα ἀποφασιστικῶς, ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση, ἀφοῦ ἡ Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, ἐξ ἀρχῆς, ἀγκάλιασε τὶς τοπικὲς γλῶσσες καὶ τοὺς τοπικοὺς Πολιτισμούς, βεβαίως στὸ μέτρο ποὺ κι ἐκεῖνοι ἤθελαν ν’ ἀκούσουν καὶ ν’ ἀποδεχθοῦν τὸ Εὐαγγελικὸ Μήνυμα.

ΙΙ. Ὑπὸ τὰ δεδομένα αὐτὰ ἡ Μέση Ἀνατολή, κατὰ τὶς ἱστορικὲς καταβολές της καὶ τὸν ἀντίστοιχο ἱστορικὸ προορισμό της, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει τόπος εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνύπαρξης Λαῶν καὶ Πολιτισμῶν. Ἰδίως δὲ τόπος, ὅπου ἡ θρησκευτικὴ διαφορετικότητα ὄχι μόνον δὲν διχάζει τοὺς Λαούς, ἀλλὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὸν προαναφερόμενο δρόμο τῆς εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνύπαρξης. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ γίνει πλήρως κατανοητὸ τὸ ὅτι σήμερα, γιὰ τὸν παγκόσμιο νομικὸ -καὶ ὄχι μόνον, φυσικά- πολιτισμό, τὸ δικαίωμα σὲ μία ἀνεκτικὴ πολυθρησκευτικὴ κοινωνία συνιστᾶ ἀναπόσπαστο τμῆμα του.

III. Αὐτὲς οἱ ἀναλύσεις καὶ διαπιστώσεις μὲ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ δικός σας ἱστορικὸς ρόλος, μεσ’ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης στὴν ὁποία συμμετέχετε καὶ συνυπάρχετε ἐνεργῶς καὶ ὑπὸ ὅρους ἀδελφοσύνης, προσδιορίζεται παραστατικῶς ἀπὸ τὸν ἀκόλουθο Μακαρισμό, ὅπως καταγράφεται στὸ 5ο Κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται». Ἐσεῖς λοιπόν, μὲ τὴν σοφία καὶ τὴν ἀνιδιοτέλεια ποὺ σᾶς προικίζει ἐκ Θεοῦ τὸ ἱερατικό σας σχῆμα, δῶστε τὸ παράδειγμα στοὺς πολιτικοὺς ταγούς, διατρανώνοντας τὴν θεμελιώδη γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἀνθρώπων ἀρχή: Στὸ ἐπίκεντρο τῆς Ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ προορισμοῦ της βρίσκονται ὁ Ἄνθρωπος καὶ ἡ Εἰρήνη. Οὐδεμία ἄλλη σκοπιμότητα ἐπιτρέπεται νὰ κατισχύσει, ὅποιο καὶ ἂν εἶναι τὸ «περίβλημα», ὑπὸ τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται. Κι ἀκόμη τοῦτο, ποὺ ἀφορᾶ πρωτίστως τὴν Ὀρθοδοξία: Τὸ Σπήλαιο καὶ ἡ Φάτνη τῆς Βηθλεὲμ δὲν συμβιβάζονται ἰδίως μὲ μία Μεσόγειο, ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ συμβολίζει ἱστορικῶς τὸ Φῶς καὶ τὴν Εἰρήνη, ἡ ὁποία μετατρέπεται σὲ χωνευτήρι ἀθώων ψυχῶν. Μπροστ σ’ ατν τν φατη τραγωδία οδεμία ρθόδοξη συνείδηση μπορε ν κοιμται συχη.

.         Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς κηρύσσω τὴν ἔναρξη τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὸν «Θρησκευτικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Πλουραλισμὸ καὶ τὴν Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴν Μέση Ἀνατολὴ» καὶ εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες σας.

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ.

Κ. Παπούλιας: Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σήμερα ἐξαιρετικὰ σημαντικὸς

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Βεβαίως εἶναι σημαντικός (καὶ σήμερα καὶ χθὲς καὶ αὔριο!), ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐννοήσει ὁ κ. Πρόεδρος…! 

.             Τὸν σημαντικὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴν πολυεπίπεδη, ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κρίση ποὺ περνάει ἡ χώρα ὑπογράμμισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, προσφωνώντας τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, στὸ καθιερωμένο γεῦμα ποὺ παρέθεσε πρὸς τιμή του καὶ στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιορτάζοντας τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας.
.             Ὁ κ. Παπούλιας τόνισε χαρακτηριστικὰ ὅτι «ἡ πατρίδα μας περνᾶ σκληρὴ δοκιμασία. Ἡ ἀνεργία, ἡ ὑποβάθμιση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ἡ διάχυση τῆς φτώχειας, οἱ οἰκονομικὲς ἀνισότητες, θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν κοινωνικὴ συνοχή. Σὲ τέτοιες συνθῆκες βρίσκουν ἔδαφος νὰ ἀναπτυχθοῦν ἀκρότητες, βία, μισαλλοδοξία, διχασμοί», γι’ αὐτό, συνέχισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, «ὁ ρόλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶναι σήμερα ἐξαιρετικὰ σημαντικός. Ὅλο καὶ περισσότεροι συμπολίτες μᾶς προσβλέπουν στὴν κοινωνική της προσφορὰ καὶ στήριξή της». Ἐπεσήμανε δὲ ὅτι γνωρίζει καλὰ τὸ σημαντικὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καθὼς «ἡ κρίση ποὺ περνᾶμε εἶναι πολυδιάστατη, εἶναι κρίση ἠθικὴ-πνευματική. Τὸ ἀξιακὸ μας σύστημα κλονίζεται, θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας μας ἀμφισβητοῦνται καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει σήμερα ἐξαιρετικὴ σημασία καὶ ὁ λόγος ποὺ ἀρθρώνει ἡ Ἐκκλησία. Ἀκούω μὲ συγκίνηση τοὺς Ἱεράρχες ποὺ κηρύσσουν ἀγάπη, ἀλληλεγγύη, ἀνεκτικότητα, ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης».
.             Ὑπογράμμισε ἀκόμη τὴν ἀνυποχώρητη θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὑπὲρ τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καθώς, ὅπως εἶπε, γίνεται αὐτόματα πρωτοπόρος στὸν ἀγώνα γιὰ μία γνήσια καὶ ὁλοκληρωμένη δημοκρατία.
.             Ὁ Κάρολος Παπούλιας ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν φτώχεια τὴν ὁποία χαρακτήρισε μάστιγα καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι σημαντικὴ ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη ποὺ διδάσκει καὶ πρέπει νὰ κηρύττει ἡ Ἐκκλησία.
.             Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ τὴν πρόσκληση τόνισε: «Τὸ μυστικὸ τοῦ ἀγώνα ἦταν καὶ εἶναι πάντοτε ἡ ἑνότητα καὶ αὐτοθυσία. Οἱ δυσκολίες, οἱ κρίσεις τὰ ἀδιέξοδα σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν. Ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νὰ μένουμε ὄρθιοι στὰ τείχη τῆς καρδιᾶς μας. Ἡ σημερινὴ τράπεζα ποὺ εἴχατε τὴν ἀγάπη νὰ μᾶς παραθέσετε, αὐτὸ νοηματοδοτεῖ, τὴ συμπόρευση Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, ὁ καθένας στὸ χρέος καὶ στὶς ἁρμοδιότητές του, μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ πάντοτε τὴν διακονία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἕλληνα καὶ τῆς εὐλογημένης αὐτῆς χώρας, τῆς Ἑλλάδος».

 ΠΗΓΗ: real.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΔΗΜOKΡ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄλλη μιὰ περικοπὴ
ἐκ τοῦ κατὰ Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας «Δημοκρατικοῦ Αἰσθήματος»
(βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/07/συντριπτικὸ-ράπισμα-τοῦ-τριακονταε/)

Ασχος. Κινδυνεύει μ λουκέτο κα τ συλο νιάτων

.         Ὀργὴ καὶ ἀπύθμενη ντροπὴ προκαλεῖ ὁ οἰκονομικὸς μαρασμὸς τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων, στὸ ὁποῖο ὁ ΕΟΠΥΥ δὲν καταβάλλει τὰ 2,5 ἑκατομμύρια εὐρώ, ποὺ ὀφείλει, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ 260 ἀνίατοι συνάνθρωποί μας νὰ κινδυνεύουν ἄμεσα.
.         Τὸ Ἵδρυμα ποὺ λειτουργεῖ 120 χρόνια τώρα , οὐδέποτε ἀντιμετώπισε προβλήματα οὔτε ἀκόμη καὶ τὶς περιόδους τῶν Βαλκανικῶν καὶ τῶν δύο Παγκόσμιων Πολέμων.
.         Οἱ ἐπίδοξοι κατακτητὲς τῆς χώρας μερίμνησαν ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία του στὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων. Τὸ Ἵδρυμα δὲν χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ καὶ οἱ μοναδικοί του πόροι προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς τῶν νοσηλευομένων.
.         Αὐτὲς οἱ εἰσφορὲς δὲν ἔχουν καταβληθεῖ ἀπὸ τὸν νέο φορέα, ἐνῶ τὰ εἰσοδήματα τοῦ Ἀσύλου ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἀκίνητης περιουσίας του εἶναι ἐλάχιστα. Ο δ 170 ργαζόμενοι συνεχίζουν ν σκον μ αταπάρνηση τ καθήκοντά τους παρ᾽ ὅτι εναι πλήρωτοι π τν περασμένο Φεβρουάριο! Αἶσχος!!!

ΠΗΓΗ: parapolitika.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΝΟΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ καὶ ΤΗΣ ΕΘΝΟΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ;

«Ἡ βιαιοπραγία τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἰς βάρος τῆς κ. Κανέλλη καὶ τῆς κ. Δούρου προσβάλλει τὸ δημοκρατικὸ αἴσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», παρατήρησε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:

Βεβαίως, Ἐξοχώτατε.

.         Ἀλλὰ δὲν προσβάλλει ἁπλῶς τὸ δημοκρατικὸ αἴσθημα. Προσβάλλει πρωτίστως τὴν ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, τὴν ὁποία κάθε ἄνθρωπος φέρει καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ σωματικὴ βία συνιστᾶ ΠΑΡΑΒΑΣΗ τῶν ΕΝΤΟΛΩΝ τοῦ Θεοῦ, ἀθέτηση τῆς ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ Α Γ Α Π Η Σ, τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδίδαξε μέχρι θανάτου θανάτου δὲ σταυροῦ. Σταυρό, τὸν ὁποῖο ἐξ ἴσου ΑΠΕΧΘΩΣ καὶ ΒΛΑΣΦΗΜΩΣ ἄλλος ὑποψήφιος βουλευτὴς προσέβαλε πρὸ ἡμερῶν. Καὶ οὐδεὶς θεσμικὸς τῆς Δημοκρατίας εὐαισθητοποιήθηκε!
.          Τὸ δὲ «δημοκρατικὸ αἴσθημα» εἶναι ἕνα «ἀπήχημα», ἕνας ἀντίλαλος τῆς βαθειᾶς αἰσθήσεως ὅτι ὁ «ἄλλος» εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

.           Ἐξ ἄλλου, Ἐξοχώτατε, ποιός θὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὸ ΒΑΝΑΥΣΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ, γιὰ τὴν ΤΕΡΑΤΩΔΗ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ποὺ ἔχει ἀσκηθεῖ στὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρατία στὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ καὶ τὴν ἔχει ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ; Ποιός μὲ δημοκρατικὴ εὐαισθησία θὰ βρεθεῖ νὰ ὑπερασπισθεῖ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ΠΛΗΓΕΙ ΒΑΝΑΥΣΑ ἀπὸ τὸ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΡΑΠΙΣΜΑ τοῦ τριακονταετοῦς πολιτικοῦ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ καὶ ΤΗΣ ΕΘΝΟΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ; Ποιός θὰ δηλώσει τὴν ἀπέχθεια καὶ τὸν ἀποτροπιασμό του γιὰ τὴν βάρβαρη ἐξουδένωση καὶ ἀπάνθρωπη ἐξουδετέρωση ὄχι μόνο τοῦ δημοκρατικοῦ αἰσθήματος ἀλλὰ αὐτοῦ τοῦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ; ΠΟΙΟΣ; ΠΟΙΟΣ θὰ ὑποστηρίξει ἐμπράκτως τὴν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ γιὰ λιγότερη ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ;

.           Γιατί στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε χάσει τὴν αἴσθηση τοῦ ΛΟΓΟΥ;

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΟΙΔΟΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;»

Παπούλιας:
«Ποι
ός εναι κ. Σόιμπλε
πο
μπορε ν λοιδορήσει τν λλάδα;»

.           Τὴν ἔντονη ἐνόχλησή του γιὰ τὴ στάση ποὺ τηροῦν ἔναντι τῆς Ἑλλάδας οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὶς πιέσεις ποὺ ἀσκεῖ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἐξέφρασε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.
.           Μὲ ἔντονο τρόπο ἀντέδρασε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στὶς ἐπανειλημμένες πιέσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀσκοῦνται ἀπὸ Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους καὶ εἰδικὰ τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ὁ κ. Παπούλιας […] ἐκδήλωσε σὲ ὑψηλοὺς τόνους τὴν ἐνόχλησή τους γιὰ τὸ ὕφος καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κ. Σόιμπλε: «Ὅλοι ἔχουμε χρέος νὰ βάλουμε πλάτη γιὰ νὰ περάσουμε τὴν κρίση. Δὲν δέχομαι νὰ λοιδορεῖται ἡ πατρίδα μου ἀπὸ τὸν κ. Σόιμπλε, δὲν τὸ δέχομαι σὰν Ἕλληνας. Ποιός εἶναι ὁ κ. Σόιμπλε ποὺ μπορεῖ νὰ λοιδορήσει τὴν Ἑλλάδα; Ποιοί εἶναι οἱ Ὀλλανδοί; Ποιοί εἶναι οἱ Φιλανδοί; Ἐμεῖς πάντοτε εἴχαμε τὴν ὑπερηφάνεια νὰ ὑπερασπιστοῦμε ὄχι μόνο τὴ δικιά μας ἐλευθερία, ὄχι μονάχα τὴ δικιά μας πατρίδα, ἀλλὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Εὐρώπης. Δὲν θὰ ἐπικαλεστῶ τὰ κοινότυπα τοῦ Τσώρτσιλ γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων. Τὰ ξέρουμε ἐμεῖς, τὰ ξέρουν οἱ παπποῦδες μας, τὰ ξέρουν οἱ πατεράδες μας», συνέχισε ὁ κ. Παπούλιας. «Ὁ παππούς μου ἦταν ὁ πρῶτος ὑπαξιωματικὸς τραυματίας στὴ μάχη τῶν Βουκολιῶν στὴν Κρήτη, ὅταν πῆγαν γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν Κρήτη». […]

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΠΟΤΕ ΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ» (Μιὰ ἐθνικὴ κραυγή)

Γιατί κλαῖς, Πρόεδρε;

Τῆς Νίνας Γεωργιάδου  

Τ᾽ ἀληθινὰ δάκρυα ἀπεχθάνονται τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. (ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ)

28 Ὀκτώβρη 2011. Εἶδα τὸ παιδὶ στὸ ἀναπηρικὸ καρότσι νὰ ὀρθώνεται.
Εἶδα τὸ φάσκελο τοῦ ἔφηβου στοὺς κομισάριους.
Εἶδα τοὺς νέους ν’ ἀποστρέφουν τὸ βλέμμα ἀπ᾽ τὴν ἐξέδρα τοῦ καίσαρα.
Εἶδα τὸ πένθος στὰ ἄσπρα πουκάμισα.
Εἶδα τὴ σημαία νὰ ἀτενίζει τὸ λαό.
Εἶδα τὶς μπάντες μὲ μαῦρες κορδέλες
Εἶδα τὴν ἀπόγνωση νὰ γίνεται ὀργή,
τὴν ὀργὴ νὰ παίρνει στόμα,
τὸ στόμα νὰ καταριέται καὶ ν᾽ ἀπαιτεῖ.
ΕΠΕΛΑΣΗ, ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΠΡΟΕΛΑΣΗ.

.        Στὴν τελετὴ παράδοσης τῆς Προεδρίας τὸ 2005, ἡ ἀποχωροῦσα πρόεδρος, κ. Ψαρούδα Μπενάκη, τονίζει: «τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιοριστοῦν», «Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται, ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων», «Ἡ δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμαστεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.        κτοτε κ. Μπενάκη ξαφανίστηκε π τ πολιτικ προσκήνιο, ν τ δήλωσή της δν καταδέχτηκε ν σχολιάσει κανένας μβριθς ναλυτής, κανένας εδικς παραθυρολάγνος.
.      Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀπίστευτη δήλωση, θὰ μπορούσατε τουλάχιστον νὰ πεῖτε πώς, ὅσον ἀφορᾶ στὴν προεδρία τῆς δημοκρατίας, θὰ ἀποκρούσετε τέτοια μαῦρα ἐνδεχόμενα καὶ θὰ προστατέψετε τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων. .
.        Ἐσεῖς τότε, κύριε πρόεδρε, ἀπαντήσατε μ᾽ ἕνα ἀσυνάρτητο «εὐχαριστῶ».
.        Ἡ «λαϊκὴ κυριαρχία», ποὺ ἀναφέρεται στὸν πρόλογο τοῦ Συντάγματος καὶ ποὺ μὲ τόσο ὡραῖα λογάκια διατυμπανίστηκε ἀπὸ τὸ μεγάλο παραμυθὰ στὸ «συμβόλαιο μὲ τὸ λαό», συρρικνώθηκε στὴν ὑπογραφὴ τοῦ νεογιάπη ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν καὶ παραοικονομίας.
.        Ἀπὸ τὶς 6 Μάη 2010 καὶ στὸ ἑξῆς, ὁ ἑκάστοτε αὐτὸς ἀποφασίζει τὴν ἀνανέωση τῶν συνθηκῶν παράδοσης τῆς χώρας, καταδεχόμενος ἐνίοτε νὰ σᾶς ἐνημερώνει.
.        Οἱ πολλοὶ τῶν “ἐγκρίτων” συνταγματολόγων καὶ οἱ συνυπεύθυνοι συνυπουργοὶ κατάπιανε ἀμάσητη τὴν πιὸ κατάφωρη παραβίασή του.
.        Ἡ χώρα παραδόθηκε στὸ στόμα τοῦ λύκου. Ἄρχισε ἡ μεγάλη νύχτα γιὰ τὸ λαό.
.        Ἐσεῖς τότε ἐκκωφαντικά, καὶ ὁπωσδήποτε χωρὶς νὰ δακρύσετε, σιωπήσατε, κύριε πρόεδρε.
.        Καὶ ὅσο ἔβλεπαν μὲ πόση ἄνεση συνυπογράφετε, ἀποφάσισαν νὰ μὴν μπαίνουν καν στὸν κόπο. Οὔτε ἐκεῖνοι, οὔτε ἐσεῖς.
.        Μνημόνιο καὶ δανειακὴ σύμβαση, οἱ δύο μαῦρες νεκρολογίες. δὲν φέρνουν καν τὴ δική σας ὑπογραφή.
.      Ὄχι γιατί τὴν ἀρνηθήκατε, ὅπως θὰ ᾽πρεπε ὡς ἐγγυητὴς τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ γιατί σᾶς θεώρησαν – τόσο ἀπαξιωτικὰ γιὰ σᾶς, τόσο καταστροφικὰ γιὰ τὴ χώρα – δεδομένο.
.        Κι ὅμως δὲν δακρύσατε.
.        Ὅταν ὁ ὑπογεγραμμένος ἀπὸ ἐσᾶς νόμος περὶ συλλογικῶν διαπραγματεύσεων καὶ τὸ ἄρθρο 22 τοῦ Συντάγματος περὶ προστασίας τῆς ἐργασίας, «ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς ἐξύψωσης τοῦ ἐργαζόμενου» καὶ ἄλλα τέτοια μπλὰ-μπλά, ἔγιναν κουρέλι ἀπὸ ἕνα μνημόνιο ἐνταφιασμοῦ τῆς στοιχειώδους ἐργασιακῆς ἀξιοπρέπειας, ἀποδεχτήκατε τὸ κουρέλιασμα. Μόνο ποὺ δὲν κουρελιαζόντουσαν λέξεις καὶ κατ᾽ ἐπίφαση διακηρύξεις, ἀλλὰ οἱ ζωὲς χιλιάδων ἀνθρώπων.
.        Ἐσεῖς τότε, ἐπιλέξατε τὸ ρόλο τοῦ μητροπολίτη τῶν εὐχελαίων καί, χωρὶς νὰ δακρύσετε, παραμείνατε στὴ θαλπωρὴ τῆς σιωπῆς.
.        Κα σο βλεπαν μ πόση νεση συνυπογράφετε, σς φερναν γι πικύρωση τν να θάνατο, μετ τν λλο. 
.    Καὶ νὰ καὶ ὁ Καλλικράτης, ποὺ ἔρχεται κομίζοντας τὴν ἀποδόμηση τῆς χώρας.  Ἕνας νόμος ποὺ ἡ ψυχή του συνοψίζεται στὸ τρίπτυχο: ὁμοσπονδιοποίηση, συγκεντρωτισμός, ἰδιωτικοποίηση.

 – Ὑπογράψτε, κύριε πρόεδρε.
– Τί εἶναι αὐτό;
– Ὁ νόμος νούμερο 3852/10.
– Καὶ σὲ τί ἀφορᾶ;
– Στὸ «νοικοκύρεμα, τὴ μεταρρύθμιση, τὸν ἐκσυγχρονισμό».

.        Τόσο ἀνυποψίαστος πιὰ στὸ βιασμὸ τῶν ἐννοιῶν;
.        Στ νούμερο 3852/10, πογράψατε τ συγχώνευση σχολείων, τ κλείσιμο νοσοκομείων, τν γκατάλειψη το ρεινο χωριο, τν προαναγγελία τν «λεύθερων ζωνν».
.        Ἐσεῖς τότε ζητήσατε καινούργια πένα, γιὰ νὰ βάλετε ἀδάκρυτα τὴν εὐδιάκριτη ἐπικύρωση.
.    Ὅταν ὁ εὐτραφὴς ἐγγονὸς τοῦ Πάγκαλου προανήγγειλε τὴν ἀντισυνταγματικὴ κατάργηση τῆς μονιμότητας, ὁ καθηγητὴς τοῦ συνταγματικοῦ Δικαίου, κ. Ἀντώνης Μανιτάκης, δήλωσε: «Δὲν τολμῶ νὰ φανταστῶ ὅτι θὰ ὑπάρξει ἑλληνικὴ κυβέρνηση ποὺ θὰ τὸ ἐπιχειρήσει. Τὸ θεωρῶ οὕτως ἢ ἄλλως ἀπάνθρωπο: καὶ μόνη ἡ σκέψη του μὲ ξεπερνᾶ ὡς νομικό, ὡς συνταγματολόγο, ὡς δημοκρατικὸ πολίτη».
.        Αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι δική σας δήλωση.
.        Δὲν ἔγινε ποτέ.
.      Ἀντίθετα, ὅταν προχθὲς σᾶς ἔφεραν τὸ νόμο «περὶ νέου ἑνιαίου μισθολογίου», ρωτήσατε τί πάει νὰ πεῖ «ἔφεδρος». Οἱ ἐπιμελητὲς τῶν λογοτεχνικῶν αὐτῶν κειμένων σᾶς ἐξήγησαν: «τοὺς ἀπονέμουμε ἀξιώματα, κύριε πρόεδρε».
.        Ἐσεῖς τότε ἀμολήσατε, χωρὶς νὰ δακρύσετε, ἄλλη μία φαρδιὰ-πλατιὰ ὑπογραφή.
.        Καὶ νὰ μία καταιγίδα νόμων κα πονόμων γιὰ κατώτατους μισθούς, ἡμερήσιες συμβάσεις, χαράτσια καὶ δεκάτες, ἐπιβολὴ τέλους ἀκινήτου σὲ ἀνθρώπους μὲ ἀναπηρία 75% καὶ σὲ ἄνεργους, προκαταβολικὲς ἀπαλλαγὲς τῶν ὑπουργῶν ἀπὸ κακουργήματα ἐνάντια στὴ χώρα.
.        Κοντέψατε νὰ πάθετε τενοντίτιδα ἀπ’ τὶς πολλὲς ὑπογραφὲς κι ὅμως δὲν διστάσατε νὰ ἐπικυρώνετε, χωρὶς νὰ δακρύζετε, κύριε πρόεδρε.
.        Κι ὅταν ξεμπέρδεψαν μὲ τὰ βραχυπρόθεσμα, σᾶς ἔφεραν πρὸς ὑπογραφὴ τὰ ‘μεσοπρόθεσμα’. Τὸ κατοχικὸ φιρμάνι ποὺ ἐπισείει τὴν ἐσχάτη προδοσία, μὲ μπὶτ παρὰ ξεπούλημα ὅλου τοῦ πλούτου αὐτοῦ τοῦ κατασπαταλημένου λαοῦ, μὲ ὑποχρέωσή του, λέει, νὰ συντηρεῖ τὰ πουλημένα καὶ νὰ ἐγγυᾶται καὶ δάνεια γιὰ τοὺς ἀγοραστές.
.        Οὔτε καὶ τότε δακρύσατε καὶ ἐπιπλέον συνυπογράψατε.
.        Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ διαβάσαμε γιὰ τὸν πρῶτο ἀπελπισμένο ποὺ αὐτοκτόνησε, γιατί δὲν ἄντεξε τὴν ἀπόλυση, τὴν ἀνεργία, τὴν ἐξαθλίωση, τὸ ἄδειο βλέμμα τοῦ παιδιοῦ του μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν δεκάδες αὐτόχειρες. Τί θλιβερὴ πρωτιά, ἡ χώρα τοῦ ἥλιου, τοῦ ἀπέραντου γαλάζιου, τοῦ τουριστικοῦ μύθου νὰ εἶναι σήμερα πρώτη σὲ αὐτοκτονίες σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.
.        Οὔτε ὅμως καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν δακρύσατε ποτέ, κύριε πρόεδρε.
.        Καὶ ὅταν τὰ χημικὰ καὶ τὰ δακρυγόνα πνίγουν τὴν Ἀθήνα καὶ τρέχουν ποτάμια τὰ δάκρυα αὐτῶν ποὺ ἐπιμένουν νὰ μὴν αὐτοκτονοῦν καὶ νὰ διεκδικοῦν τὸ δικαίωμά τους στὴ ζωή, καὶ τὸ χαμένο γέλιο τῶν παιδιῶν τους, τί σόι μόνωση ἔχει τὸ προεδρικὸ μέγαρο, ὥστε νὰ μὴν τρέχει ἕνα δικό σας δάκρυ, κύριε πρόεδρε;
.        Εἴχατε τρεῖς ἐπιλογές: τὴ συνενοχή, τὴν ἄρνηση νὰ ἐπικυρώσετε ὅλη αὐτὴ τὴν ἀντισυνταγματική, δηλητηριώδη νομοκαταιγίδα καὶ – ἂν σᾶς ἦταν δύσκολο νὰ προκαλέσετε πολιτειακὸ ζήτημα – τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο, μὲ μία ἀξιοπρεπῆ παραίτηση.
.        ς φήνατε κάποιον, πο δν πολέμησε τος Ναζί, ν πογράφει τν να θάνατο μετ τν λλο. Κάνατε τὶς ἐπιλογές σας.
.        Δὲν θέλω νὰ λαϊκίζω, κύριε πρόεδρε, ὅμως ὅταν χτὲς ἀναφερθήκατε στὴ συμμετοχή σας στὸ ἀντιναζιστικὸ ἀγώνα, σκεφθήκατε πόσες χιλιάδες, ἀπὸ τοὺς τότε συναγωνιστές σας, ἔφαγε ἡ ἐξορία, ὁ ταγματασφαλίτης, τὰ βασανιστήρια; Πόσοι ἔμειναν ἀνώνυμοι, θαμμένοι γιὰ πάντα στὸν ὁμαδικὸ τάφο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου; Πόσοι π ατ τ «τιμημένα γηρατει» πρέπει σήμερα ν πιλέξουν νάμεσα στ φαΐ κα τ φάρμακο, γιατί σύνταξή τους δὲν φτάνει; Ὅτι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ποὺ δούλεψαν σκληρά, ἡ δική σας ἐτήσια ἀμοιβὴ τῶν 447.000 εὐρὼ ἀγγίζει τὰ νούμερα τῶν συμπαντικῶν μετρήσεων;
.        Σκεφθετε μόνο τι γι τ συνταξιοχο τν 500 ερ – πο μ τ δική σας πάλι πογραφ ξεπερν τ φορολόγητο τν 5000 – τήσια μοιβά σας ντιστοιχε σ 75 χρόνια πεντακοσάρικου.
.        Ἂν δακρύζατε γιὰ ὅλα αὐτὰ ἢ γιατί ἀνθρώπινα αἰσθανθήκατε πολὺ τυχερός, κατανοητό, κύριε πρόεδρε.
.        Θυμηθεῖτε μόνο ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη λαϊκὴ θυμοσοφία πὼς «τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα».
.        Ἂν κλαίγατε, γιατί εἴδατε κι ἐσεῖς τὸ παιδὶ στὸ ἀναπηρικὸ καρότσι νὰ ἀποστρέφει τὸ κεφάλι καὶ τὸν ἔφηβο νὰ φασκελώνει τοὺς κομισάριους τῆς ἐξέδρας, ποὺ τοὺς χαντακώνουν τὴ ζωή, θὰ ἦταν τιμή σας.
.        Καὶ τέλος – γιατί ἡ πολλὴ κλαυσιολογία καταντάει ἀηδία – μν ντρέπεστε γιά μας, κύριε πρόεδρε. Κρατεστε τ ντροπ κα μοιραστετε την μ᾽ ατος πο πισκέπτονται τ προεδρικ μέγαρο γι μία καινούργια πογραφ ποὺ ἀφορᾶ στὸ ξεπούλημα τῆς χώρας καὶ τὴν ἐρήμωση τοῦ λαοῦ.
.        Δὲν ζητήσαμε ἀπὸ τοὺς πατεράδες καὶ παπποῦδες μας νὰ πολεμήσουν τὸ Δ´ Ράιχ καὶ τοὺς σημερινοὺς δωσίλογους, γιατί αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ σὲ μᾶς. Δὲν τοὺς ζητᾶμε ὅμως νὰ παίξουν καὶ τὸ ρόλο τοῦ Ἀβραάμ.
.        Δὲν εἴμαστε πρόβατα καὶ δὲν θὰ πᾶμε ποτὲ ἑκούσια στὸ σφαγεῖο.
.        Καί, κύριε πρόεδρε, θυμηθεῖτε πὼς ὅποιος μετράει πρόβατα, στὴ γλώσσα τοῦ Αἰσχύλου, θά ᾽χει τὸν ὕπνο τοῦ Ἀγαμέμνονα.

Νίνα Γεωργιάδου 
Κάλυμνος, 29-10-11

ΠΗΓΗ: http://www.resaltomag.gr
(ἀπὸ newstrap.gr/m-episimainoume/me-sxolia/10149-giati-klais-proedre-.html)

, ,

Σχολιάστε

«ΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

Καλόν ἐντάφιον Προεδρία!

Τοῦ Σαράντου Καργάκου

.        Μία ἐθνική ἐπέτειος δέν εἶναι … ἐπαίτειος. Οἱ νεκροί δέν ἐπαιτοῦν· ἀπαιτοῦν. Πρωτίστως τό σεβασμό μας. Αὐτά πού ἔγιναν στή Θεσσαλονίκη τήν 28η Ὀκτωβρίου δέν ἐκθέτουν ἁπλῶς τήν Ἑλλαδα διεθνῶς. Ἀποτελοῦν ἀσέβεια ἑνός ἄδοξου παρόντος πρός ἕνα ἔνδοξο παρελθόν. Ὁ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας ὄφειλε -ἔστω καί μόνος- νά σταθεῖ στήν ἐξέδρα σέ στάση προσοχῆς καί νά ἀποτίσει φόρο τιμῆς στίς παρελαύνουσες σκιές τῶν νεκρῶν πού μέ τό αἷμα τους ἔγραψαν τό ἔπος του ᾽40. Ἐπέλεξε ν᾽ ἀποχωρήσει σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας. Εἶναι κι αὐτό μιά στάση· νιώθεται, ὅπως λέει ὁ ποιητής.
.       Ὄφειλε ὅμως ὡς τηρητής καί ὄχι παρατηρητής τοῦ Συντάγματος νά παραιτηθεῖ, γιά νά θέσει τόν πολιτικό κόσμο καί τούς πολίτες πρό τῶν εὐθυνῶν τους. Δέν θέλω νά πιστεύω ὅτι ὁ ἄνθρωπος, πού γνώρισα κάποτε ὡς ἀθλητή, ἔχει ἀσπασθεῖ σέ παραλλαγή τήν περιλάλητη φράση τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας: “Καλόν ἐντάφιον ἡ … προεδρία”!

 ΠΗΓΗ: sarantoskargakos.gr

, , , ,

Σχολιάστε