Ἄρθρα σημειωμένα ὡς προφητολογίες

ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΙ

Οἱ χρησμολόγοι

τοῦ Ν.Ι.

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

.                  Ἀπό τότε πού ἔγινα Κληρικός, πρίν πενήντα χρόνια (τό 1971) καί ἐρχόμουν σέ ἐπικοινωνία μέ διαφόρους Χριστιανούς, ἕνα ἀπό τά θέματα πού ἀντιμετώπιζα ἦταν ἡ χρησμολογία, πού σημαίνει τήν διατύπωση κάποιου χρησμοῦ, κάποιου μελλοντικοῦ γεγονότος, πού δίνεται ἀπό διαφόρους χρησμολόγους.
.                Τήν χρησμολογία τήν ἐξασκοῦσαν συστηματικά οἱ Χιλιαστές (Γιεχωβάδες), οἱ ὁποῖοι ὅριζαν διάφορες ἡμερομηνίες κατά τίς ὁποῖες θά καταστραφῆ ὁ κόσμος, θά ἑνοποιηθῆ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό μιά ἑνιαία Κυβέρνηση κλπ. Καί φυσικά συνεχῶς διαψεύδονταν.
.                     Ἡ νοοτροπία τῆς χρησμολογίας ὀργίαζε στήν Ἀμερική μέσα σέ Προτεσταντικούς κύκλους, γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά τό χάραγμα πού θά ἐπιβάλη στούς ἀνθρώπους, καί πολλά ἄλλα, παρερμηνεύοντας χωρία τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Αὐτό τό λέω, γιατί τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως δέν κάνει λόγο μόνο γιά τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά καί γιά τό χάραγμα τοῦ Χριστοῦ, καί ὅποιος δεχθῆ αὐτό τό χάραγμα, πού εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀνήκει στόν Χριστό. Πάντως, ἀπό τούς Προτεστάντες τῆς Ἀμερικῆς πέρασαν ὅλες αὐτές οἱ ἀπόψεις καί στήν Ἑλλάδα.
.                       Πέρα ἀπό αὐτό, ὅλα τά χρόνια πού εἶμαι Κληρικός ἄκουσα πολλούς «χρησμολόγους» Κληρικούς καί μοναχούς νά διαδίδουν πολλά και τρομακτικά, δίνοντας πολλές χρονολογίες γεγονότων καί καταστροφές, ὅπως ὅτι θά γίνη πόλεμος, θά μποῦν οἱ Τοῦρκοι στήν Ἑλλάδα, θά πέση πείνα, γι’ αὐτό θά πρέπει οἱ ἄνθρωποι νά καλλιεργοῦν στά σπίτια τους καί τά χωριά τους διάφορα προϊόντα, ὅτι μᾶς ψεκάζουν μέ τά ἀεροπλάνα καί μᾶς κοιμίζουν, ὅτι θά σταματήση ἡ ἀγορά νά τροφοδοτῆται ἀπό προϊόντα γι’ αὐτό πρέπει νά προμηθευτοῦμε πολλά τρόφιμα στά σπίτια μας, ὅτι μέ τά φάρμακα καί τά ἐμβόλια μᾶς τσιπάρουν ἤ βάζουν μέσα στό σῶμα μας δηλητήρια, ὅτι μᾶς παρακολουθοῦν καί μᾶς φακελώνουν, καί πολλά ἄλλα.
.                      Οἱ χρησμολόγοι αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἰδίως ὅταν εἶναι Κληρικοί, σκορποῦν φόβο, πανικό, ἀγωνία στούς ἀνθρώπους, πού χάνουν τόν ὕπνο τους, καταλήγουν σέ ψυχιάτρους καί παίρνουν φάρμακα, αἰσθάνονται γύρω τους ἐχθρούς, πού ἀπειλοῦν τήν ὕπαρξή τους.
.                       Σκεπτόμενος ὅλα αὐτά τά θέματα, προσπαθῶ νά ἐντοπίσω ποῦ εἶναι τό πρόβλημα καί γιατί σέ περιόδους κρίσεως ξεπετάγονται ὅλοι αὐτοί οἱ χρησμολόγοι, οἱ ὁποῖοι τρομοκρατοῦν τούς ἀνθρώπους καί γιατί τελικά, ἰδίως οἱ Χριστιανοί εἶναι ἐπιρρεπεῖς σέ τέτοιες χρησμολογίες;
.                            Φυσικά ὑπάρχουν πολλά τά αἴτια, ἀλλά τό βασικό νομίζω, εἶναι ἡ ἔλλειψη σοβαρῆς θεολογικῆς παιδείας καί ζωῆς. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔπαυσαν νά θεολογοῦν σοβαρά καί περιορίζονται σέ συνθήματα, σέ ψυχοπαθολογικές ἑρμηνεῖες, σέ ἀνασφάλειες, σέ προτεσταντικές ἐπιρροές. Ἀντί νά θεολογοῦν, παραπλανοῦν τούς ἀνθρώπους. Ὅταν ρωτήσης αὐτούς τούς χρησμολόγους κάποιο θεολογικό θέμα τό ὁποῖο ἀντιμετώπισαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἤ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν γνωρίζουν νά ἀπαντήσουν.
.                        Τελικά, οἱ χρησμολόγοι Κληρικοί ἐπενδύουν τίς δικές τους ἀνασφάλειες, τίς ἄγνοιες μέ χρησμούς, μέ ἡμερομηνίες πού ὁ Θεός θά τιμωρήση τούς ἀνθρώπους.Ὅμως, ἡ σοβαρή θεολογική ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων πού ἀναφύονται στήν κοινωνία δέν εἶναι ἡ χρησμολογία, πού εἶναι μιά τρομολαγνεία, ἀλλά ἡ ἀπόλυτη πίστη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀγώνας καί ἡ προσοχή γιά νά τηροῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας, ἡ πίστη στήν Ἐκκλησία, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τήν λατρεία, τήν θεία Λειτουργία καί τίς Συνοδικές ἀποφάσεις.
.                      Οἱ χρησμολόγοι ὄχι μόνον δέν ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στήν μετάνοια, ἀλλά τούς τρομοκρατοῦν καί τούς ὁδηγοῦν στήν ψυχοπάθεια μέ τήν πατερική ἔννοια τοῦ ὅρου.

Ν. Ι.
Ἰανουάριος 2021

,

2 Σχόλια

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ

Προσέχετε ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                 Γεμίσαμε προφῆτες! Καὶ ἄς λέη ὁ Χριστός, ὅτι «πάντες οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου (τοῦ βαπτιστοῦ) προεφήτευσαν» (Ματθ. ια´ 13). Δύο οἱ λόγοι, πού τὸν ὁποιοδήποτε «παπούλη»«γέροντα» τὸν βαπτίζουμε σήμερα προφήτη. Ὁ ἕνας λόγος εἶναι ἡ προφητομανία, ἡ μελλοντομανία, ἡ ἀνόητη θρησκευτικὴ περιέργεια. Ὁ ἄλλος λόγος, θεολογικώτερος αὐτός, ὅτι λησμονοῦμε πώς στὴν Καινὴ Διαθήκη τὶς περισσότερες φορὲς προφήτης σημαίνει διδάσκαλος.

• Ἔχει γίνει τῆς μόδας σήμερα νὰ ἀναζητοῦμε «προφῆτες», ἔστω κι ἂν εἶναι ψευδοπροφῆτες, νὰ θαυμάζουμε ὄχι τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά τὴν ἑτεροδιδασκαλία τῶν ψευδοδιδασκάλων, νὰ προσκολλώμεθα σὲ πρόσωπα, πού ὡς μάγοι καὶ ἀστρολόγοι ἀποφαίνονται γιὰ τὰ «μελλούμενα», νὰ ταυτίζουμε τὴν ἁγιότητ μὲ κάποιο ὑπαρκτὸ ἢ ἀνύπαρκτο προορατικὸ χάρισμα, νὰ μὴ κοιτᾶμε τὴν πραγματικότητα, ἄλλα νὰ παίρνουμε τοῖς μετρητοῖς προφητεῖες προσώπων, πού τούς ἀποκαλοῦμε «γεροντάδες». Μὲ ὅση εὐκολία ἐσύ βήχεις, μὲ τόση καὶ μεγαλύτερη οἱ προφητοπατέρες «πετᾶνε» μία προφητεία καὶ ξεσηκώνουν τοὺς ἀφελεῖς.

Ἄς ξεκαθαρίσουμε ἐν συντομίᾳ τέσσερα πράγματα:

• Στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχουν αὐθεντίες. Ἡ λέξις «γέροντας» προσιδιάζει μόνο στὸ μοναστήρι, καὶ σηματοδοτεῖ τὸν ἡγούμενο. Στὸν κόσμο οἱ πρεσβύτεροι, καὶ μάλιστα ὅσοι ἐξομολογοῦν, προσδιορίζονται μὲ τὴ λέξι «πατήρ».

• Τὸ προορατικὸ χάρισμα δὲν σημειώνεται στὴν Καινὴ Διαθήκη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος γιὰ ὅσους προφητολογοῦν ἢ «πνίγουν» τοὺς ἀνθρώπους μὲ φτωχὰ θρησκευτικὰ πραγματάκια λέει: «Μάτην σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων» (Ματθ. ιε´ 9. Κολοσ. β’ 22).

• Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἠρεμία ψυχῆς. Ὅσοι δὲν ξέρουν τί λένε ἢ περὶ τίνων «διαβεβαιοῦνται» (Α´ Τιμ. α´ 7), τὸ μόνο πού κατορθώνουν εἶναι νὰ ταράσσουν τὸν κόσμο καὶ νὰ προκαλοῦν ταραχώδεις συζητήσεις. Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθαι ἀπό τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὅ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. α´ 6-7).

• Ὅσους παριστάνουν τοὺς προφῆτες, ἡ Γραφὴ τοὺς σφραγίζει μὲ μερικὰ Ψ: Ψευδοπροφῆτες: «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν» (Ματθ. ζ´ 15). «Καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι» (Ματθ. κδ´ 11). Ἄλλο Ψ: Ψευδοδιδάσκαλοι: «Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῶ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι» (Β´ Πέτρ. β´ 1). Ἄλλο Ψ: Ψευδόχριστοι: «Ἐγερθή­σονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆτες καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Ματθ. κδ´ 24). Ἄλλο Ψ: Ψευδαπόστολοι: «Οἱ ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. Καὶ οὐ θαυμαστόν. Αὐτος γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχη­ματίζεται εἰς ἄγγελον φωτὸς» (Β´ Κορ. ια´ 13).

.                 Ὅλα τὰ Ψ, πού δείχνουν πῶς τὸ ψέμα πάει νὰ κάλυψη τὴν ἀληθινὴ διδασκαλία, εἶναι πρὸς ἀποφυγή. «Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τὸν Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἔξε-ληλύθασιν εἰς τόν κοσμον» (Α’ Ἰωάν. δ´ 1). Ὅλα τά Ψ μεγιστοποιοῦν πρόσωπα «παπούληδες» καὶ «γεροντάδες», ἀλλὰ κρύβουν τὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι. Κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν» (Λουκ. ϛ´ 26).

Ἡ ἀπάτη τῶν ψευδοπροφητῶν διαδίδεται σήμερα γρήγορα ἀπὸ τὰ σχετικὰ video στὸ youtube, πού εἶναι ἑκατοντάδες. Ρασοφόροι κάθε τάξεως ἀπό ἁπλοὶ καλόγεροι μέχρι πολυφημισμένοι «γεροντάδες», καὶ μερικοί, ἐλάχιστοι εὐτυχῶς ἐπίσκοποι, μὲ ὕφος θεϊκῆς αὐθεντίας γίνονται ἀναμεταδότες «θείων» μηνυμάτων, τουτέστιν, φανταστικῶν παραμυθιῶν. Καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι, ὅτι γιὰ νὰ γίνουν πιστευτὲς οἱ προφητεῖες τους τὶς βάζουν στὸ στόμα εὐσεβῶν πνευματικῶν πετέρων, πού μερικοὶ ἔχουν ἁγιοκαταταχτῆ τελευταία. Καλὰ εἶπε ἕνας σεμνὸς Μητροπολίτης: «Ἂν σηκωθοῦν οἱ ἅγιοι αὐτοί, θὰ κλείσουν τὰ στόματα ὅλων τῶν προφητολογούντων».

• Δείγματα τῶν ψευτοπροφητειῶν, πού κυκλοφοροῦν καὶ ἔχουν ἀναστατώσει τοὺς ἀφελεῖς, παραθέτουμε παρακάτω:

–Θὰ γεννηθῆ ἕνας μεγάλος ἡγέτης, διάδοχος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

–Βλέπω εἰς τὸ μέλλον ἕνα νέον ἄνθρωπο! Εἶναι ὁ νέος Μ. Κωνσταντῖνος, ποὺ θὰ πάρη τὴν Πόλη του, τὴν Κωνσταντινούπολη.

–Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα θὰ μιλιέται ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη.

–Θὰ γίνη σεισμὸς μεγάλος. Θὰ σωριαστῆ ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Καὶ ὕστερα θὰ ἔρθη πείνα μεγάλη.

–Θὰ ἔχουμε εἰσβολὴ τῶν Τούρκων σὲ δύο Ἑλληνικὰ νησιά. Θὰ μᾶς τὰ πάρουν.

–Θὰ γίνη παγκόσμιος πόλεμος. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος δὲν θὰ ἔχουν πόλεμο.

–Ἡ Ρωσία θὰ κάνη πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία ὀλίγων ἡμερῶν.

–Πρὶν ἀρχίση ὁ πόλεμος, θὰ φανῆ ἕνας μεγάλος Σταυρὸς πάνω ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολι.

–Θὰ μᾶς βοηθήσουν πολλοὶ λαοί. Θὰ καταλάβουμε τὴν Πόλη καὶ ὅλη τὴ Μικρὰ Ἀσία.

–Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ!

–Εἶπε «γέροντας»: Νὰ μὴ στείλετε τὰ παιδιά σας στὸ σχολεῖο. Καλύτερα νὰ μείνουν ἀγράμματα, παρὰ νὰ φορέσουν μάσκα.

–Ἡ Παναγία παρακαλεῖ τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ τὴν ρώτησα (λέει ὁ «γέροντας»): Τί σοῦ ἀπάντησε; Λέει ἡ Παναγία: Μοῦ εἶπε ὁ Χριστός: «Δὲν γίνεται, Μητέρα».

–Κάθε μέρα βλέπω (λέει μεγαλόσχημος ρασοφόρος) καὶ συνομιλῶ μὲ τοὺς Γέροντες, τὸ Γέροντα Πορφύριο, τὸ Γέροντα Παΐσιο, τὸ Γέροντα Ἰάκωβο, τὸ Γέροντα Εὐμένιο… Καὶ μοῦ λένε τὸ τί πρόκειται νὰ συμβῆ…. Πολλὰ βράδυα βλέπω τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα καὶ τὴν Παναγία.

–Μαζέψτε τρόφιμα. Νὰ βγάλτε τὰ λεφτά σας ἀπό τὶς Τράπεζες. Θάρθη πεῖνα. Νὰ φτιάξετε εἰδικὲς ἀποθῆκες γιὰ τὰ ρεβύθια, τὶς πατάτες, τὸ ρύζι, τὰ μακαρόνια καὶ κονσέρβες πολλῶν εἰδῶν. Ἀποθηκεῦστε τρόφιμα γιὰ ἕνα χρόνο…

• Ὅσοι ἀποπροσανατολίζουν τοὺς πιστοὺς ἀπό το εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καὶ τοὺς φανατίζουν μὲ τάχα προφητεῖες, εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀπατεῶνες; Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Φοβοῦμαι μήπως ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπό τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστὸν» (Β´ Κορ. ια´ 3).

,

Σχολιάστε

TΟ “ΤΕΛΟΣ” ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ («ἡ ἑτοιμασία ποὺ θέλει ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἐμᾶς δὲν εἶναι μάσκες ὀξυγόνου, καταφύγια καὶ ἀποθῆκες τροφίμων.»)

Τὸ «τέλος» τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ κόσμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

.         Πότε θὰ γίνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου; Μία ἐρώτηση – ἀναζήτηση ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀκοῦμε συχνά. Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ κείμενα στὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο,  ρεπορτὰζ καὶ ταινίες θεωροῦν πιθανὸ νὰ συμβεῖ τὸ τέλος, μία παγκόσμια καταστροφὴ στὶς 21/12/2012. Ἄλλοι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013, τὸ 2018 καὶ πάει λέγοντας.   Πῶς  φθάσαμε ὅμως μέχρι ἐδῶ;
.         Ὑπάρχουν ὁμάδες ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἀναγάγει τὰ ἔσχατα σὲ μέγιστο ὑπαρξιακό, μοναδικὸ ζήτημα. Θυμίζουν  τοὺς Θεσσαλονικεῖς τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ποὺ ἡ ἀναμονὴ τῶν ἐσχάτων τοὺς ἔκανε νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἐργασίες τους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως τοὺς ἐλέγχει αὐστηρὰ «ὅποιος δὲν θέλει νὰ ἐργάζεται, δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρώει» Θεσ. Β´ γ´ 10 .  Ὁ ἴδιος θὰ τονίσει στὴν πρώτη του ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς (Ε´1) « Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι·»
.         Μὲ ὅπλο λοιπὸν τὴν ἐσχατολογία, πολλὲς ὁμάδες τρομοκρατοῦν τὰ μέλη τους. Στὴν ἐπικείμενη παγκόσμια καταστροφὴ ἕνας τρόπος σωτηρίας ὑπάρχει, νὰ εἶσαι ἐνεργὸ μέλος τῆς ὁμάδας.

 Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.

.         Κεντρικὴ διδασκαλία τους  εἶναι αὐτὴ γιὰ τὴ σφαγὴ στὸν Ἀρμαγεδώνα, ὅπου ὁ Χριστὸς θὰ ἐμφανισθεῖ,  ὡς «μέγας σφαγεὺς» (Διεκδίκησις, τ. Α΄, 1932, σ. 60) γιὰ νὰ «προχωρήση εἰς ἀπερίγραπτον σφαγήν, ὅμοια τῆς ὁποίας δὲν ἔχει γίνει» (Φῶς, τ. Α´, 1930, σ. 371), πρὶν ἐγκαθιδρύσει μία χιλιετῆ βασιλεία στὸν κόσμο.  Ἀπό τὴ φοβερὴ σφαγὴ θὰ ἑξαιρεθοῦν μόνον οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
.          Πότε θὰ γίνουν, ὅμως, αὐτά; Οἱ «προφῆτες» τῆς αἵρεσης ἔλεγαν ὅτι ἢ ἐγκαθίδρυση τῆς βασιλείας θὰ γίνει τὸ 1914. Ὁρίστηκε νέα ἡμερομηνία τὸ 1918. Μετὰ εἶπαν ὅτι ἔγινε τὸ 1914 ἀόρατα, τὸ φθινόπωρο τοῦ 1925, τὸ 1975. Σήμερα διακηρύσσουν πὼς «Ὅλα τὰ παθήματα θὰ τερματιστοῦν σὲ λίγο!» (φύλ.2012)

 Πεντηκοστιανοί

.         Κάτι ἀνάλογο ἰσχύει καὶ μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν γιὰ τὴν «ἁρπαγὴ τῆς Ἐκκλησίας», κατὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς θὰ ἔλθει νὰ «ἁρπάξει» τοὺς ὀπαδούς του (τὰ μέλη τῆς αἵρεσης)  γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦν τὰ δεινὰ τοῦ ἀντιχρίστου
.         Κι ἐδῶ ἡ ἴδια πρακτικὴ τοῦ προσδιορισμοῦ χρονολογιῶν  μὲ βάση πάντα προφητικὲς ἀποκαλύψεις. Τὸ 1986 (φ. 3, Μάρτ. 1986, σ. 1), ἡ δεκαετία τοῦ 1990 (φ. 73, Ἰαν. 1991, σ. 1,4),  τὸ 1992 (φ. 79, Ἰούλ. 1991, σ. 6), τὸ 1993 κ.ἃ

 Ὁ μοναχὸς Μάξιμος

.         Τὸ 2006 κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Μάξιμου Βαρβαρῆ μὲ τίτλο «Ὁ Ἀντίχριστος ἦλθεν». Ἐδῶ ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἀντίχριστος γεννήθηκε τὸ 1983 καὶ θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ 2013 γιὰ νὰ κυβερνήσει γιὰ 7 χρόνια.
.         Μὲ δεύτερο βιβλίο του ὑποστηρίζει ὅτι τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ γίνει τὸ 2018. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀπόφαση τῆς (12/12/2007) ἐνημέρωσε ὅτι τὸ βιβλίο αὐτό:  εἶναι γεμάτο ἀπὸ κακοδοξίες,  δὲν ἐκφράζει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, δὲν στηρίζεται στὴν Ἁγ. Γραφὴ καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
.         Τὸ 2011 ὁ μοναχὸς Μάξιμος ἀνακοίνωσε τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἀντβεντιστές τῆς ἑβδόμης ἡμέρας

.         Ὁ ἀγρότης Γουίλιαμ Μίλερ μελετοῦσε μὲ πάθος τὴν Ἁγία Γραφή. Ἀπὸ τὴ μελέτη του κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἀνάμεσα στὶς Γραφὲς εἶναι κρυμμένη ἡ ἡμερομηνία τῆς καταστροφῆς τοῦ κόσμου. Πολλοὶ τὸν πίστεψαν καὶ τὸν ἀκολούθησαν, οἱ λεγόμενοι Μιλλερίτες. Πίστεψαν ὅτι ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία ποὺ θὰ ἐρχόταν τὸ τέλος, θὰ ἦταν ἡ 23 Ἀπριλίου τοῦ 1843.

.         Μετὰ την  24 Ἀπριλίου οἱ Μιλλερίτες διασπάστηκαν. Ἐκεῖνοι ποὺ συνέχισαν νὰ κηρύττουν τὸ τέλος τοῦ κόσμου σχημάτισαν τὴν ἐκκλησία τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας. Τὸ ὄνομά τους προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστη τους ὅτι ἡ Δευτέρα Ἔλευση (ἀγγλ. Advent) τοῦ Χριστοῦ θὰ γίνει γρήγορα..

Ἡ  οὐρὰ τοῦ Κομήτη τοῦ Χάλεϊ

.         Τὸ 1881, ἕνας ἀστρονόμος μελέτησε τοὺς κομῆτες καὶ ἀνακάλυψε ὅτι στὶς οὐρὲς τους ὑπάρχει ἕνα θανατηφόρο ἀέριο, παρόμοιο μὲ τὸ ὑδροκυάνιο. Ἡ μελέτη του δημοσιεύτηκε, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔδωσε μεγάλη σημασία. Ἀπὸ τότε κάθε φορὰ ποὺ κάποιος κομήτης  πλησιάζει τὴν γῆ, ἀκούγονται διάφορα σενάρια τέλους.

Ἐλβετία 1994

.         Μαζικὴ αὐτοκτονία 48 μελῶν τοῦ «Τάγματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἥλιου», «Heavens Gate»(Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ). Στὰ τέλη τοῦ Μαρτίου 1997, ὁ ἡγέτης καὶ ἱδρυτὴς τῆς ὁμάδας «Heavens Gate» (Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ) Μάρσαλ Ἀπλγουάϊτ ὁδήγησε τὰ 39 μέλη τῆς ὁμάδας στὸν θάνατο.

Νοστράδαμος

.         Ὁ Μισέλ ντὲ Νοστρεντάμ ἢ ἁπλῶς Νοστράδαμος ἦταν ἔνας Γάλλος φαρμακοποιος καὶ φημισμένος μάντης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκδώσει συλλογές προφητειῶν ποὺ ἔγιναν παγκοσμίως γνωστές. Οἱ ἐσχατολογικὲς προβλέψεις πολλές.  Το τέλος τοῦ κόσμου θὰ ἐρχόταν τὸ 1732.

Σὲ μία ἄλλη προφητεία του “Τὸ ἔτος 1999, τὸν ἕβδομο μήνα/ Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ θὰ ἔρθει ὁ μεγάλος βασιλιὰς τοῦ τρόμου”. Φυσικά, κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε ποτέ, καὶ ἀποδείχτηκε ὅτι  ὁ Νοστράδαμος στὸ θέμα συντέλεια τοῦ κόσμου ἔπεσε ἔξω.

 1 Ἰανουαρίου 2000 μ.Χ.

Διάφορες θεωρίες τοῦ χάους μὲ τὰ κομπιοῦτερ νὰ τρελαίνονται καὶ τὸν πλανήτη νὰ καταστρέφεται μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς νέας χιλιετίας.

 5 Μαΐου 2000 μ.Χ.

.         Στὴν περίπτωση ποὺ τὸ τέλος τοῦ κόσμου δὲν θὰ ἐρχόταν ἀπὸ τοὺς ὑπολογιστές, ὁ Ρίτσαρντ Νοῦν εἶχε μία ἐναλλακτική, τὴν ὁποία ἀνέλυσε στὸ βιβλίο τοῦ “5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster.” Σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά του, οἱ πάγοι τῆς Ἀνταρκτικῆς στὶς 5 Μαΐου τοῦ 2000 θὰ ἔλιωναν…

 Τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας

.         Ἐδῶ οἱ θεωρίες στηρίζονται κυρίως στὸ ὅτι τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας, ἑνὸς ἀρχαίου λαοῦ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς λήγει στὶς 21/12/2012. Τότε, σύμφωνα μὲ τοὺς διακινητὲς αὐτῶν τῶν ἀντιλήψεων, τελειώνει καὶ ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου.
.         Βέβαια, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ κάποιοι κύκλοι χρησιμοποιοῦν τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν.  Τὸ εἶχαν  χρησιμοποιήσει καὶ στὶς 16/8/1987.
.         Τί λένε ὅμως οἱ ἴδιοι οἱ Μάγιας γιὰ τὸ ἡμερολόγιό τους καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου;
.            Σφοδρὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς κυβέρνησης τῆς Γουατεμάλας ἐξαπέλυσαν οἰ Μάγιας, καταγγέλλοντας ὅτι συντηρεῖ καὶ διαιωνίζει τὸν μύθο γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου μὲ στόχο τὸ οἰκονομικὸ κέρδος. «Καταδικάζουμε τὴν ἀπάτη, τὰ ψέματα καὶ τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν παράδοση γιὰ τὸ κέρδος. Δὲν λένε τὴν ἀλήθεια γιὰ τοὺς ἡμερολογιακοὺς κύκλους», τόνισε σὲ δηλώσεις τοῦ ὁ Felipe Gomez, ἀρχηγὸς τῆς συμμαχίας τῶν Μάγιας. (econews)
.         Σύμφωνα μὲ τοὺς Μάγιας στις 21 Δεκεμβρίου δεν ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ τελειώνει εἶναι ἕνας ἡμερολογιακὸς κύκλος. Τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας ἔχει 18 μῆνες, 20 ἡμερῶν ὁ καθένας, σὺν ἕναν ἱερὸ μήνα πέντε ἡμερῶν.

Ἄλλες ἡμερομηνίες

2060 μ.χ …. μία σημείωση τοῦ Νεύτωνα
2068 μ.χ ….ὁ ἀστεροειδὴς Ἀπόφις θὰ χτυπήσει τὴ γῆ

Τί λένε ὅμως οἱ ἐπιστήμονες;

.         Οἱ ἀστρολόγοι δὲν βλέπουν λόγους γιὰ τὶς συζητήσεις περὶ ἐπικειμένου «τέλους τοῦ κόσμου». «Καμία ἀστρονομικὴ ἢ ἀστρολογικὴ προϋπόθεση γι’ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει», εἶπε  ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἕνωσης Ἐπαγγελματιῶν Ἀστρολόγων Μπορὶς Μπόικο. (ΠΗΓΗ Φωνὴ τῆς Ρωσίας)

Σὲ συνέντευξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ ἐπιστήμονες τῆς ΝΑSΑ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀκούστηκαν τὰ παρακάτω:

– Τίποτα κακὸ δὲν θὰ συμβεῖ στὴ γῆ τὸ 2012. Ὁ πλανήτης μας κινεῖται μιὰ χαρὰ γιὰ περισσότερο ἀπὸ 4 δισεκατομμύρια ἔτη, καὶ ἀξιόπιστοι ἐπιστήμονες παγκοσμίως δὲν ἔχουν βρεῖ καμία ἀπειλὴ ποὺ νὰ συνδέεται μὲ τὸ 2012.
– Δὲν θὰ ὑπάρξει καμία πλανητικὴ εὐθυγράμμιση στὶς ἑπόμενες δεκαετίες, ἡ Γῆ δὲν θὰ διασχίσει τὸ κέντρο τοῦ γαλαξία μας τὸ 2012, καὶ ἀκόμα κι ἂν αὐτὲς οἱ εὐθυγραμμίσεις ἦταν νὰ ἐμφανιστοῦν, τὰ ἀποτελέσματά τους στὴν Γῆ θὰ ἦταν ἀμελητέα. Κάθε Δεκέμβριο ἡ γῆ καὶ ὁ ἥλιος εὐθυγραμμίζονται κατὰ προσέγγιση μὲ τὸ κέντρο τοῦ γαλαξία μας, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐτήσιο γεγονὸς καμίας σημασίας.
– Ἡ γῆ μπορεῖ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ χτυπηθεῖ ἀπὸ κομῆτες καὶ ἀστεροειδεῖς, ἂν καὶ μεγάλες συγκρούσεις εἶναι πολὺ σπάνιες. Ὁ τελευταῖος μεγάλος μετεωρίτης ποὺ ἔπεσε στὴ Γῆ ἦταν 65 ἑκατομμύρια χρόνια πρίν, καὶ αὐτὸ ὁδήγησε στὴν ἐξάλειψη τῶν δεινοσαύρων. Ἤδη ἔχουμε καθορίσει ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ἀντικείμενο τόσο μεγάλο ὅσο αὐτὸ ποὺ σκότωσε τοὺς δεινοσαύρους.
–  Γιὰ ὅλα ὅσα λέγονται γιὰ τὴν καταστροφὴ ἢ τὶς δραματικὲς ἀλλαγὲς τοῦ 2012, ποῦ εἶναι οἱ ἀποδείξεις; Ποῦ εἶναι τὰ στοιχεῖα; Δὲν ὑπάρχει κανένας, γιὰ ὅλους τοὺς πλασματικοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ γίνονται σὲ βιβλία, ταινίες, ντοκιμαντὲρ ἢ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου γι᾽ αὐτὸ τὸ θέμα. Δὲν ὑπάρχει κανένα ἀξιόπιστο στοιχεῖο γιὰ ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ γίνονται ὑπὲρ τῶν ἀσυνήθιστων γεγονότων ποὺ πραγματοποιοῦνται τὸ Δεκέμβρη τοῦ 2012. (odysonline.gr)

 .         Ὅλες οἱ θεωρίες, τὰ σενάρια καὶ οἱ πλάνες αὐτὲς γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου προκαλοῦν ἀγωνία, φρίκη, ἀνασφάλεια ὁ ἴδιος ὁ Κύριος προειδοποιεῖ: «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήση … ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Ματθ. κδ´ 4-24)

 Μελετώντας τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὰ ἔσχατα μποροῦμε νὰ ποῦμε:

1ον Κανεὶς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπολογίσει πότε ἀκριβῶς θὰ γίνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου, μόνο ὁ Θεὸς Πατέρας γνωριζει τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα ποὺ θὰ συμβεῖ ( Ματθ. κεφ. κδ´, στίχ. 36 καὶ 42-44). Τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α´ Θεσσ. ε´ 2-4).. Ἑπομένως ὅποιος ὁρίζει ἡμερομηνίες εἶναι ἀπατεώνας

2ον Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν Τὸν ρώτησαν οἱ μαθητές Του, ἀπάντησε ὅτι τὸ τέλος θὰ ἔρθει ἀπρόσμενα, ὅπως ὁ κλέφτης μέσα στὴ νύχτα. Ἑπομένως θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι, μὲ πνευματικὴ ἀφύπνιση καὶ ἐπαγρύπνηση

3ον Πρὶν τὸ τέλος θὰ ὑπάρξουν «σημεῖα», ποὺ θὰ προσανατολίσουν τοὺς χριστιανοὺς ὄχι στὸ πότε ἀκριβῶς θὰ γίνει, ἀλλὰ ὅτι πλησιάζει.

4ον Τὸ τέλος τοῦ κόσμου δὲν θὰ εἶναι  τέλος, ἀλλὰ ἡ «Ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς» (Πράξεις β´ 20), μὲ γεγονότα ποὺ λαχταροῦν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τους οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ!

– Θὰ ἐπιστρέψει ὁ Χριστὸς γεμάτος φῶς καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους (Ματθ. κεφ. κε´, 31).

– Θὰ γίνει ἡ ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν! (κατὰ Ἰωάννην, κεφ. 5, στίχ. 25. Α´Θεσ. δ´ 16. Ἀποκάλυψις κ´ 11-13, κ.λ.π.).

–  Θὰ νικηθεῖ τελείως τὸ κακό,

–   θὰ πάψει ὁ θάνατος καὶ θὰ ἀνατείλει ἡ αἰώνια ἡμέρα τοῦ παραδείσου (Ἀποκάλυψις, κεφ. κα´-κβ´).

–  Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ περιμένουμε τὸ τέλος μὲ φόβο, ἀλλὰ μὲ χαρὰ

–  Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίνει τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης κάθε δυσκολίας «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,  ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.» (Α´ Θεσ. ε´ 16-18)

–   Ἡ ἴδια ἡ Ἀποκάλυψη τελειώνει μὲ τὴν προσευχὴ «Ναί, ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. κβ´ 20)

Ἀλλὰ πρὶν τὸ τέλος, θὰ ἔρθει ἡ μέρα τῆς δικῆς μας συνάντησης μὲ τὸν Ἰησοῦ. Θα εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ Τὸν ἀντικρίσουμε;

.           Καὶ φυσικὰ ἡ τοιμασία πο θέλει Χριστς πὸ μς δν εναι μάσκες ξυγόνου, καταφύγια καὶ ποθκες τροφίμων.

–  Στὴν Ὀρθοδοξία  λοιπὸν δὲν φοβόμαστε τὸ «τέλος»

–  Δὲν ψάχνουμε γιὰ τὸν ἀντίχριστο ἀλλὰ ἀναζητοῦμε μὲ λαχτάρα τὸν Χριστὸ

–  Ἐδῶ  δὲν ὑπάρχει κανένας κακὸς Θεὸς ποὺ νὰ ἀπειλεῖ μὲ ποτάμια αἱμάτων

–  Ἐδῶ δὲν περιμένουμε κανένα «τέλος».

–  Περιμένουμε τὸν Χριστό.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΠΗΓΗ: papakallinikos.wordpress.com

,

Σχολιάστε