Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Προφητεῖες Ἁγ. Κοσμᾶ

«ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΒΡΩΜΕΡΑ ΕΘΝΗ. Ὅταν θἄρθουν μή φοβᾶστε. Ὕστερα ὅμως θά δῆτε!» (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός)

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,

ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ,
Ἀθῆναι 2004, σελ. 456-458

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ»

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μιά προφητεία πού δέν καταχωρεῖται στίς γνωστές συλλογές.

.        […] Mία ἡλικιωμένη γυναίκα, ἀπό τό Λευκό Δήμου Θέρμου, ἐπισκέφτηκε τήν Mονή μας (Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Θέρμου Αἰτ/νίας), ἡ Φωτεινή Tσαντοπούλου-Παπανικολάου.
.               Mοῦ ἔλεγε διάφορες ἱστορίες γιά τόν Πατροκοσμᾶ, πού ἄκουγε σάν παιδί ἀπό τόν παππού της καί τόν θεῖο της καί ἀπό ἄλλους «παλιούς». Ὁ παππούς της συχνά ἐπαναλάμβανε μιά προφητεία τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ, πού τήν εἶχε ἀκούσει ἀπό τόν παππού του: «Oὐαί καί ἀλλοίμονο στήν Ἑλλάδα, ὅταν μποῦνε τά ξένα ἔθνη μέσα». Ἡ Φωτεινή μοῦ εἶπε χαρακτηριστικά: «Oἱ γερόντοι τά μολόγανε»… Tά συζητοῦσαν μεταξύ τους.
.               Ὁ παππούς της, ἀπ᾽ ὅ,τι ὑπολογίζω, ἀνῆκε «στήν τρίτη γενιά», στά δισ­έγγονα ἐκείνων πού ἄκουσαν τήν προφητεία ἀπό τόν ἅγιο Kοσμᾶ. Ἡ προφητεία αὐτή βλέπω πώς ἔχει κάποια μικρή λεκτική συγγένεια μέ τήν προφητεία πού ἀναφέρει ἡ Mαρία Mαμασούλα στό βιβλίο της: «Ἀλλοί στούς κάμπους. Θἄρθουν βρωμερά ἔθνη, ὅταν ἔρθουν μή φοβᾶσθε, ὅταν θά φύγουν ἀναμερίστε» (Πατροκοσμᾶς ἱερουργὸς τοῦ λόγου καὶ τῆς πράξης, Ἀθῆναι 1951, σελ. 211).
.               Γι᾽ αὐτήν τήν τελευταία προφητεία κατ᾽ ἀρχήν ὁ νοῦς μας πηγαίνει στίς καταστάσειςτοῦ β´ παγκοσμίου πολέμου γιά τήν Ἑλλάδα. Ὅμως δέν μπορεῖ νά ἔχη σχέσι μέ αὐτόν, διότι τόσο οἱ Ἰταλοί ὅσο καί οἱ Γερμανοί δέν ἦρθαν μέ εἰρηνικές-φιλικές καταστάσεις, ὥστε νά μή φοβηθοῦμε. Ἦρθαν πρῶτ᾽ ἀπ᾽ ὅλα ὡς κατακτητές. Λανθασμένα θά μπορούσαμε νά σκεφτοῦμε κάτι τέτοιο. Kαί μόνον οἱ βομβαρδισμοί ἦταν ἀφανισμός. Oἱ δύο αὐτές προφητεῖες ἔχουν σχέσι μέ ἄλλες καταστάσεις ἐθνικές πού βρίσκονται, πιστεύω, σήμερα ἐν ἐξελίξει.
.           Nομίζω πώς ἡ προφητεία αὐτὴ (ΦΤΠ) ἔχει σχέσι μέ τούς «μετανάστες-λαθρομετανάστες» τόσων ἐθνικοτήτων πού κατακλύζουν τήν χώρα μας. Ἐπίσης βλέπομε πώς διά τῆς Συνθήκης Σένγκεν καταρρίπτονται τά ἐθνικά σύνορα καί ἀφήνεται ἐλεύθερη ἡ εἴσοδος εἰς τά «ἔθνη» (ὄχι σέ ὅλα).
.               Παραλλήλως ὑπάρχει καί τό πρόβλημα τῶν «ἐπιδράσεων». Ἄν τά ἔθνη εἶναι «βρωμερά», τί εἴδους θά εἶναι οἱ ἐπιδράσεις; Kαθαρές;
.               Δέν χρειαζόμαστε πολλή φαντασία καί ἰδιαίτερη γνῶσι κοινωνιολογίας, γιά νά κατανοήσωμε, ὡς πρός τό θέμα τῶν μεταναστῶν στήν χώρα μας, τά ἀποτελέσματα τῶν ἀναπτυσσομένων «μειονοτήτων» καί τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ αὐτή ἡ ἐξέλιξι.

«Oὐαί καί ἀλλοίμονο εἰς τήν Ἑλλάδα…».

.               Ἡ προφητεία AX συνδέεται νομίζω ἀπολύτως νοηματικά μέ τήν ΦTΠ· δηλαδή: «Ὅταν τά ξένα ἔθνη» ἤ τά «βρωμερά ἔθνη» θἄρθουν, μή φοβᾶσθε. Θἄρθουν μέ ἀνάγκη γιά νά ζήσουν… Θά τούς ἀνοίξετε τά σπίτια σας. Θά τούς δώσετε τό ψωμί σας· θά τύχουν τῆς προστασίας σας. Ὅταν θἄρθουν μή φοβᾶστε. Ὕστερα ὅμως θά δῆτε, γιατί δέν πρέπει νά ξενοιάζετε. Θά θελήσετε τά ἔθνη νά τά στείλετε στόν τόπο τους. Δέν θά εἶναι καθόλου εὔκολο. Ἄν κατορθώσετε νά φύγουν, «ἀναμεριᾶστε», προσέξτε, φυλαχτῆτε. Θά δῆτε τί μποροῦν νά κάνουν…
.               Ἡ φράσι «ἀλλοί στούς κάμπους» θυμίζει τήν προφητεία πού ἐξεφώνησε ὁ Ἅγιος στήν Λάρισα: «Tά χωριά τοῦ κάμπου θά πάθουν χαλάστρα…» καί τήν ἄλλη: «Ὅσα χωριά εἶναι κοντά στό δρόμο πολλά θά τραβήξουν». Συνήθως οἱ συγκοινωνιακοί μεγάλοι δρόμοι περνοῦν ἀπό τούς «κάμπους» καί γι᾽ αὐτό οἱ κάμποι ἔγιναν ἐπανειλημμένως θέατρο μεγάλων καταστροφῶν, ὅπως εἴδαμε στίς σχετικές προφητεῖες. Συνήθως στούς κάμπους ἀναπτύσσονται τά μεγάλα ἀστικά κέντρα.
.            Mέ τήν προφητεία ὁ ἅγιος Kοσμᾶς προειδοποιεῖ ἑπομένως, ὅτι τά ἐνδιαφέροντα τῶν «βρωμερῶν ἐθνῶν» ἤ τῶν «ξένων ἐθνῶν» θά στραφοῦν στούς «κάμπους» στά ἀστικά κέντρα καί τότε «οὐαί καί ἀλλοίμονο εἰς τήν Ἑλλάδα». Δηλαδή δέν θά ἔχουν μικρές βλέψεις, μικρά «βολέματα». Πιστεύω πώς αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν δυό αὐτῶν προφητειῶν τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ.

,

Σχολιάστε

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ: «ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ»

Φόρος καὶ στὰ παράθυρα…

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μερικοὶ δυσανασχετοῦν μὲ τὴν κατάχρηση γύρω ἀπὸ τὶς προφητεῖες. Καὶ καλὰ κάνουν. Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι:  Γιατί ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλὸς εἶπε τὶς προφητεῖες; Γιὰ νὰ περνάει ἡ ὥρα του;

.              Οἱ ἀλλαγὲς τοῦ φόρου ἀκίνητης περιουσίας εἶναι ἐξωφρενικὲς καὶ ἀνοίγουν διάπλατα τὶς πόρτες τῶν φυλακῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες ποὺ δὲν μποροῦν πλέον νὰ πληρώσουν περισσότερα (τὸ ἔχει ὁμολογήσει καὶ ὁ ἴδιος ὁ φερόμενος ὡς πρωθυπουργὸς Ἀντώνης Σαμαράς), οἱ ὁποῖοι καλοῦνται εἴτε νὰ πληρώσουν τὸ ΦΑΠ εἰκοσαπλάσιο, εἴτε νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ κελὶ κάποιας φυλακῆς…
.               Ὁ νέος (τονίζουμε 20πλάσιος σὲ σχέση μὲ φέτος) ΦΑΠ, θὰ ἔχει διαφορετικὴ φορολογία γιὰ τὰ σπίτια ἀναλόγως τοῦ προσανατολισμοῦ τους (βορρᾶ, νότο, δύση ἢ ἀνατολή), ἐνῶ θὰ ἔχουν διαφορετικὴ ἐπιπρόσθετη φορολόγηση ἀναλόγως καὶ τοῦ πλήθους τῶν παραθύρων ποὺ διαθέτουν!
.               Ἔτσι, ἀναγκαστικά, θυμόμαστε τὰ λόγια τοῦ Πατροκοσμᾶ τοῦ Διδάχου (Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ), ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ μεταξὺ ἄλλων: «Θὰ σᾶς βάλουν δυσβάσταχτο φόρο, θὰ φορολογήσουν τὰ παράθυρα…», καὶ συμπλήρωσε λέγοντας «ἀλλὰ δὲν θὰ προλάβουν»…

.                Βέβαια, ὁ κατὰ πολὺ μεταγενέστερός του καὶ ἰδιαίτερα γνωστὸς ἁγιορείτης μοναχὸς Γέροντας Παΐσιος μᾶς εἶχε προειδοποιήσει λέγοντάς μας: «Θὰ ἔχετε κυβέρνηση καὶ θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ἔχετε…» Κι ἔτσι σκεφτόμαστε τὴ σημερινὴ ἀνύπαρκτη κυβέρνηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἐκτελώντας ἐντολὲς τῆς τρόικα βυθίζει τὴ χώρα στὴν ἐξαθλίωση, τὴν ὁδηγεῖ στὸ χάος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἐνέργειές του ἐπιβεβαιώνει τὰ λόγια ἀστέρων τῆς σύγχρονης Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προειδοποιήσει γιὰ τὰ ἐπερχόμενα, ἀλλὰ καὶ τὴν “ποιότητα” τῶν ἑλληνόφωνων ἐθελόδουλων (λαθρο)κυβερνώντων ἐξυπηρετητῶν ξένων συμφερόντων.
.              Ἐν ἀναμονῇ, λοιπόν, τῶν ἐξελίξεων, ἂς καταγράφουμε τὰ γεγονότα καὶ ἂς ἑτοιμαζόμαστε γιὰ τὰ χειρότερα. Γιατί, μόνο τὰ χειρότερα μποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν αὐτοὶ ποὺ σήμερα προσποιοῦνται ὅτι κυβερνοῦν, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι οἰκονομικοὶ καὶ ἐθνικοὶ δολοφόνοι… Ὅσο γιὰ τὸ περίφημο sucess story τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, προφανῶς ἡ ἐπιτυχία ἀφορᾶ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγχειρήματος καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδας.
.                  Καὶ τὸ δίλημμα ποὺ προβάλλει σὲ ὅλους μας εἶναι: Νὰ χτίσουμε τὰ παράθυρά μας ἢ νὰ χτίσουμε φυλακὲς γιὰ τοὺς δημίους μας;

Παναγιωτίδης Ἀπόστολος

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΕΩΣ (μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα καὶ φιλότιμο σ’ αὐτὸν τὸν τόπο.)

λληνορθόδοξη λπίδα σ ποχ κρίσης

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας,
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 05.06.2012

.          Μνῆμες Ἁλώσεως ἔφερε στὸ νοῦ ἡ 29η Μαΐου πρὶν ἀπὸ μιὰ ἑβδομάδα. Κάθε Ἕλληνας ποὺ σέβεται τὸ παρελθὸν τοῦ Ἔθνους τιμᾶ τοὺς πεσόντες καὶ ἀναπολεῖ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κράτους τοῦ Βυζαντίου (ἢ Ρωμανίας, ὅπως ἦταν τὸ πραγματικό του ὄνομα). Ἂς μὴν μείνουμε, ὅμως, μόνο στὸν θρῆνο γιὰ τὴν Ἅλωση…
.             Μᾶς ἀρκεῖ ἡ ἐθνικὴ κατάθλιψη ποὺ ἐπικρατεῖ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἂς μιλήσουμε σήμερα γιὰ κάτι πιὸ αἰσιόδοξο. Ἂς δώσουμε μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα καὶ φιλότιμο σ’ αὐτὸν τὸν τόπο. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς. Ὑπάρχουν πρότυπα, ἀρχὲς καὶ ἀξίες μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας ποὺ ἐμπνέουν στὶς ἡμέρες μας μικροὺς καὶ μεγάλους.
.          Τὸ γεγονὸς ποὺ ἀξίζει νὰ σχολιάσουμε εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ κυκλοφορία ἑνὸς ἐνδιαφέροντος ντοκυμανταὶρ γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΧΕΛΩΟΣ τοῦ Ἀγρινίου σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μὲ τὴν πολυποίκιλη ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες σκηνοθέτες, εἰκονολῆπτες, τεχνικοὶ ἄλλων εἰδικοτήτων, συγγραφεῖς ἱστορικῶν καὶ θεολογικῶν ἔργων, μουσικοί, ἐκφωνητές, ἠθοποιοὶ καὶ λόγιοι μοναχοί του Ἁγίου Ὄρους συνεργάσθηκαν ἐθελοντικὰ μὲ στόχο νὰ παραχθεῖ κάτι σωστό, ὁλοκληρωμένο καὶ τεχνικὰ ἄρτιο. Γιὰ νὰ μάθει κάθε Ὀρθόδοξος Ἕλληνας ποιὸς ἦταν καὶ τί δίδασκε ὁ Φωτιστὴς τῶν Σκλάβων, ὁ ἐθνοϊερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸ ντοκυμανταὶρ θὰ μοιρασθεῖ ΔΩΡΕΑΝ σὲ χιλιάδες κασετίνες μὲ εὐγενῆ χορηγία τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ Τηλεοπτικοῦ διαύλου ΑΧΕΛΩΟΣ TV κ. Γεωργίου Μπόκα, ὁ ὁποῖος διέθεσε ὅλο τὸ προσωπικό τοῦ Σταθμοῦ του, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα καλαίσθητο ἀποτέλεσμα. Νά, λοιπόν, ποὺ ὑπάρχουν καὶ στὶς ἡμέρες μας ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται γιὰ ἰδανικά, χωρὶς νὰ ἀναμένουν ὑλικὸ ὄφελος. Ἰδού, λοιπόν, ποὺ ὑπάρχουν ἐθνικοὶ εὐεργέτες, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας σὲ μία ἐποχὴ ἠθικῆς παρακμῆς καὶ πνευματικῆς κρίσης. Νά, λοιπόν, ποὺ δὲν χάθηκαν ὅλα. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐνέπνευσε δεκάδες ἀνθρώπους καὶ ἔτσι ἔχουμε σήμερα στὰ χέρια μας ἕνα μορφωτικὸ ἀγαθό, μία καλλιτεχνικὴ καὶ πνευματικὴ ἀπόλαυση ποὺ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὶς ρίζες τοῦ Γένους μας.
.           Τὸ ντοκυμανταὶρ ὑπάρχει σὲ δύο ἐκδοχές. Ἡ πιὸ σύντομη διαρκεῖ περίπου μία ὥρα καὶ προσφέρεται γιὰ νὰ τὸ δοῦν κυρίως παιδιὰ καὶ νέοι σὲ σχολεῖα, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα κ.α. Ἡ πιὸ ἐκτενὴς διαρκεῖ 4 ὧρες καὶ μπορεῖ νὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ ἐθνικὰ ἢ τοπικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα σὲ συνέχειες. Τὸ ὀπτικοακουστικὸ αὐτὸ πόνημα παρουσιάζει τὸν βίο, τὶς διδαχές, τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ δράση, τὶς προφητεῖες, τὸ μαρτυρικὸ τέλος (ἀπαγχονίσθηκε τὸ 1779), τὴν ἁγιοκατάταξη καὶ τὴν ἀγαθὴ ἐπίδραση τῆς δράσης τοῦ Πατροκοσμᾶ. Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα εἶναι ἐξακριβωμένα, οἱ ἐκφωνήσεις ἐπαγγελματικές, ἡ μουσικὴ ὑπόκρουση ὑποβλητική, ἡ δὲ καταγραφὴ ὅλων τῶν τόπων, ὅπου πάτησε τὸ εὐλογημένο πόδι του, εἶναι ἐντυπωσιακή. Ἐπὶ μῆνες τὰ συνεργεῖα τῶν τεχνικῶν γύριζαν ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Β. Ἠπείρου, τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. ἀπ’ ὅπου πέρασε κατὰ τὶς τρεῖς (ἢ τέσσερις;) περιοδεῖες του ὁ Ἅγιος. Ὁ θεατὴς παρατηρεῖ μὲ δέος πόσο κόπο κατέβαλε ὁ Πατροκοσμᾶς γιὰ νὰ φθάσει στὰ περισσότερα μέρη τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ, ὥστε νὰ διδάξει τὴν Ὀρθοδοξία, νὰ σταματήσει τοὺς ἐξισλαμισμοὺς καὶ νὰ ἱδρύσει σχολεῖα ἑλληνικά.
.            Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσω πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες τὴν ἐπίσημη προβολὴ τοῦ ἔργου στὸ Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας καὶ στὸ Ἀγρίνιο. Προσκυνήσαμε τμῆμα λειψάνων τοῦ Ἁγίου στὴν ὁμώνυμη Μονὴ ποὺ βρίσκεται δίπλα στὴ γενέτειρά του, τὸ Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας καὶ πήραμε χρήσιμα καὶ καλογραμμένα βιβλία ἀπὸ τὴ λογιωτάτη Μοναχὴ Εὐθυμία, τὴν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς. Θαυμάσαμε ἰδιαιτέρως τὴν προσεκτικὴ ἀναφορὰ τοῦ ντοκυμανταὶρ στὶς Προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ, [ΣΗΜ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Πλῆθος ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο τῆς Ἡγουμένης ἔχει παρουσιάσει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.», βλ. στὴν ἐτικέττα: «Προφητεῖες Ἁγ. Κοσμᾶ» καὶ Εὐθυμία μοναχή] οἱ ὁποῖες ἐλέχθησαν γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ νὰ τὸν προετοιμάσουν γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση μετὰ ἀπὸ 80 τουλάχιστον ἀτυχεῖς ἐξεγέρσεις ἀπὸ τὴν Ἅλωση μέχρι καὶ τὰ Ὀρλωφικά. Μελετώντας τὰ χρόνια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ γενικότερα τὴν Τουρκοκρατία ἀναλογιζόμαστε ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς πέρασε πιὸ δύσκολες ἐποχὲς καὶ κρίσεις ἀπ’ ὅσες περνᾶ σήμερα. Βεβαίως εἶναι δραματικὲς οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τῶν δύο Μνημονίων. Ὅμως ἡ Τουρκοκρατία ἦταν σκληρότερη καὶ πάλι ἐπιβιώσαμε. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ εἴχαμε τὰ πνευματικὰ ἐφόδια ποὺ δίδασκε ὁ Πατροκοσμᾶς. Πίστη στὸν Θεό, Μεγάλη Ἰδέα καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση, ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, συνείδηση τῆς διαχρονικῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅλα αὐτὰ σὲ ἕναν δημιουργικὸ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἐμπορικὸ δαιμόνιό του Ἕλληνα. Ὅσοι μιλοῦν σήμερα κατὰ τῶν Μνημονίων, ἀλλὰ βάλλουν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας καὶ τῶν ἐθνικῶν ἰδανικῶν κακίστη ὑπηρεσία προσφέρουν. Γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε οἰκονομικὰ πρέπει πρῶτα νὰ ξαναβροῦμε τὴν αὐτοσυνειδησία μας. Γκρεμίζοντας τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωες, στεροῦν ἀπὸ τὸν λαό μας τὴν ταυτότητά του καὶ ἀπὸ τοὺς νέους μας τὰ πρότυπα ποὺ χρειάζονται.
.          Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς συνδύασε ἄριστα τὴν ἐθνικὴ δράση μὲ τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία. Προφήτευε τὴν ἀπελευθέρωση («τὸ ποθούμενον», ὅπως τὸ ἔλεγε), μιλοῦσε ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ κατὰ τῶν ξενικῶν διαλέκτων, ἀλλὰ παραλλήλως κήρυττε τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀθιγγάνων. Μόνο μέσα στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας τὸ ἐθνικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ συνυπάρχουν ἁρμονικά. Αὐτὸ χρειαζόμαστε σήμερα!

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμένου: thriskeftika.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ… ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ (ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ;)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν ἡ προφητεία τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ ἔχει καὶ αὐτὴ τὴν παραλλαγὴ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐλεγχθεῖ. Πάντως ἡ πιὸ συμπυκνωμένη παραλλαγή της [«Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφθάσουν» (Kαλ BHα), βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/09/30/προφητεῖες-τοῦ-ἁγ-κοσμᾶ-γιὰ-τὴν-φορ/] εἶναι ἱστορικῶς ἐξακριβωμένης ἀξιοπιστίας ἀπὸ τὴν σχετικὴ μελέτη τῆς Eὐθυμίας Mοναχῆς, ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου, «Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία», ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004,  εἶναι δηλ. προφητεία ποὺ τὴν εἶπε ὁ ἅγ. Κοσμᾶς, καὶ ἀπὸ τὶς λίγες προφητεῖες τοῦ Ἁγίου ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐπαληθευθεῖ μέσα στὴν ἱστορία, ποὺ δὲν ἔχουν «πραγματοποιηθεῖ».   

Οἱ Γερμανοὶ ξανάρχονται μέ… στολὴ ἐφοριακοῦ!

.         Στὸ κυνήγι ὅσων ἀποκρύπτουν εἰσοδήματα, δὲν καταβάλλουν τὸ ΦΠΑ καὶ δὲν πληρώνουν τοὺς φόρους, ποὺ τοὺς ἀναλογοῦν, θὰ δραστηριοποιηθοῦν 160 Γερμανοὶ ἐφοριακοί, τοὺς ὁποίους ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση τῆς Ἀνγκέλα Μέρκελ σκοπεύει νὰ στείλει στὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν φοροεισπρακτικῶν μηχανισμῶν. Κατὰ πληροφορίες ποὺ δημοσιεύει τὸ protothema.gr, τὸ Βερολίνο εἶναι ἀποφασισμένο νὰ ἐνισχύσει τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἀφοῦ θεωρεῖ ὅτι τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχουν γίνει ἐλάχιστα γιὰ τὴν πάταξη ἑνὸς φαινομένου ἐνδημικοῦ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
.       Ἡ ἀποστολὴ τῶν Γερμανῶν ἐφοριακῶν, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποσαφηνιστεῖ ἂν θὰ ἀναλάβουν συμβουλευτικὸ ἢ ἐκτελεστικὸ ρόλο στὴ θέση τῶν Ἑλλήνων ποὺ σήμερα ἐργάζονται στὶς Δημόσιες Οἰκονομικὲς Ὑπηρεσίες, σηματοδοτεῖ ἀλλαγὴ στρατηγικῆς ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Κι αὐτὸ διότι μὲ τὴν ἐνεργὸ ἀνάμειξη τῶν Γερμανῶν ἐφοριακῶν στὴν καθημερινὴ διαδικασία συγκέντρωσης δημοσίων ἐσόδων ἐγκαταλείπεται ἡ πολιτικὴ τῆς ἀνὰ τρίμηνο παρακολούθησης τῶν βασικῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν ἀπὸ τὴν Task Force τοῦ Χὸρστ Ράϊχενμπαχ, ποὺ προφανῶς δὲν ἀπέδωσε καὶ “θαυμαστὰ” ἀποτελέσματα. […]

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

.        Πρὶν καιρὸ ἀναδείχθηκε ἀπὸ ἕναν ἱερέα τοῦ Ἀγρινίου μία ἄγνωστη προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ  ποὺ ἔλεγε: “Θὰ ξεκινήσουν νά ᾽ρθουν γιὰ νὰ εἰσπράξουν τοὺς φόρους. Δὲν θὰ προφθάσουν ὅμως, γιατί θὰ ξεσπάσει πόλεμος…”

ΠΗΓΗ: hggiken.pblogs.gr

,

Σχολιάστε

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΣΙΧΑΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ»: ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ;

πιβεβαιώνονται ο προφητεες Πατροκοσμ κα Παϊσίου
«Ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικούς…»

 ΣΧ. «ΧΡ. «ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μήπως ἐπιβεβαιώνονται;

Γράφει ὁ «Κωνσταντῖνος»

.          Παρακολουθώντας τὶς τραγικὲς ἐξελίξεις ποὺ διαδραματίζονται στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς χώρας, τὸ ἀρνητικὸ κλίμα ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὴν πολιτική, τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὶς πολιτικές τους πρὸς τοὺς πολίτες, δὲν μπορῶ παρὰ νὰ θυμηθῶ τὰ λεγόμενα τοῦ γέροντος Παϊσίου, ἑνὸς μοναχοῦ ποὺ μόνασε στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, στὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ποὺ σύμφωνα μὲ μαρτυρίες πολλῶν, μοναχῶν ἀλλὰ καὶ κοσμικῶν, εἶχε πολλὰ χαρίσματα καὶ ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ἕνα καταπληκτικὸ καὶ πολὺ σπάνιο –ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας– χάρισμα, αὐτὸ τῆς προγνώσεως!!!
.            Γνώριζε δηλαδὴ ἀπὸ πρὶν καὶ προσπαθοῦσε νὰ προειδοποιήσει, χωρὶς ὅμως νὰ βλάψει πνευματικὰ τὸν ἄμεσα ἐνδιαφερόμενο. Πολλὲς διηγήσεις, ἀκόμη περισσότερα τὰ περιστατικὰ ποὺ ἔχουνε μαθευτεῖ στὶς τάξεις τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καταμαρτυροῦν τὸν χαρισματικὸ γέροντα ὡς σύγχρονη μορφὴ τῆς ἐκκλησίας ποὺ θέλησε νὰ μᾶς εἰδοποιήσει γι᾽ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται καὶ ποὺ μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ χωρὶς ἐπιτήδευση μετέδιδε λόγια ἀλήθειας καὶ ἀνακούφισης ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς ἀναφέρθηκε στὸ μέλλον μὲ μεγάλη σαφήνεια, χωρὶς νὰ ἀλλάζει τὰ λόγια του καὶ ἐμμένοντας στὰ τραγικά, ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν στὴν χώρα, χωρὶς νὰ ἀφήσουν πληγὲς καὶ πληγωμένους, ἀλλὰ καὶ τὰ εὐχάριστα ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν ἀμέσως μετά.
.            «Ὅταν οἱ μέρες θὰ πλησιάζουν, τότε ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικούς…», ἦταν τὰ λόγια τοῦ γέροντα (ὁ ὁποῖος στὴν συγκεκριμένη προφητεία του ἀναφέρεται σὲ ἐπίθεση τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα) καὶ τὰ ὁποῖα συνεχίζουν: «καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσει»… Ἴσως νὰ ἀποτελεῖ σύμπτωση τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Τουρκία ἔχει πάρει τὰ ἡνία τῆς περιοχῆς καὶ ἔχει μεταβληθεῖ σὲ «δεξὶ χέρι» τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπειλεῖ γιὰ τὸ Αἰγαῖο μὲ συνεχεῖς παραβιάσεις καὶ μὲ ἀσκήσεις ποὺ σὰν κύριο σκοπὸ ἔχουν τὴν κατάληψη νησιοῦ! Βέβαια, ὁ γέροντας Παΐσιος ἀναφέρθηκε στὴν συνέχεια τῆς προφητείας λέγοντας: «τὸ κακὸ θὰ ξεκινήσει, ὅταν ἀκούσετε νὰ μιλᾶνε στὴν τηλεόραση γιὰ τὰ 12 ναυτικὰ μίλια»!
.           Ἴσως νὰ θεωρηθεῖ σύμπτωση, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς πὼς ἕνας ἄλλος Ἁγιορείτης μοναχός, ποὺ ἀναγνωρίστηκε ὡς ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ Πατροκοσμᾶς (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς) ἔχει προφητεύσει πὼς «θὰ ξεσηκωθεῖ τὸ ρέμπελο καὶ μετὰ οἱ πολίτες…», παραμένοντας στὸ ἴδιο «μοτίβο» (προγενέστερη πρόβλεψη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Παϊσίου) προσθέτοντας ὅμως ἕνα στοιχεῖο, αὐτὸ τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ «ρέμπελου» (παλαιότερα ρέμπελος ὀνομαζόταν ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶχε νὰ κάνει δουλειὰ καὶ ποὺ τριγυρνοῦσε ἄπραγος ἐδῶ κι ἐκεῖ στοὺς δρόμους) ποὺ εὔκολα μπορεῖ κάποιος σήμερα νὰ συγκρίνει τὸν «ξεσηκωμὸ τοῦ ρέμπελου» μὲ τὶς τελευταῖες κινητοποιήσεις τῶν λαθρομεταναστῶν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. «Τότε», ἀναφέρει ὁ Πατροκοσμᾶς, θὰ ὑπάρχει κυβέρνηση καὶ θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει»!!! Κα σημεριν πολιτικ κατάσταση, δυστυχς, τείνει ν καθρεφτίζεται στν πρόρρηση – προφητεία τοῦ ἁγίου γέροντα καὶ μοναχοῦ… Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅμως, ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλα στοιχεῖα στὴν προφητεία του πρὶν νὰ φθάσει στὴν σύγκρουση μὲ τοὺς Τούρκους (ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται στὶς προφητεῖες καὶ τῶν δύο ἁγιορειτῶν μοναχῶν). «Ἕνας μεγάλος σεισμὸς θὰ κάνει πολὺ κακὸ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν θὰ ἐπιτεθεῖ ὁ Τοῦρκος καὶ θὰ φθάσει μέχρι τὰ ἑξαμίλια…»!
.     Ἕξι μίλια ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, δώδεκα μίλια (καὶ πιθανὴ παραβίασή τους) ὁ γέροντας Παΐσιος! Οἱ συμπτώσεις εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές, τὴν στιγμὴ ποὺ συγκλίνουν στὴν Ἑλληνοτουρκικὴ σύγκρουση… ἀλλὰ καὶ στὸ ἀποτέλεσμά της.
.          Τί γνώριζαν οἱ ἅγιοι αὐτοὶ γέροντες καὶ προσπάθησαν νὰ μᾶς προειδοποιήσουν; Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει μὲ σαφήνεια, ὅταν μελετᾶ τὶς προφητεῖες, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐκπληρωθεῖ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει πάρει ἐπίσημη θέση καὶ δὲν ἀναφέρεται στὰ προφητικὰ λεγόμενα τῶν δύο γερόντων. Ὅμως, δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς ποὺ πολλὲς φορὲς ἀναφέρονται στὰ λεγόμενα τῶν δύο σημαντικῶν αὐτῶν γερόντων νουθετώντας ὅλους νὰ εἴμαστε δυνατοὶ στὰ ἐπερχόμενα…
.          Τὰ γεγονότα, ὅπως λένε ὅσοι μελετοῦν τὶς προφητεῖες καὶ ταυτόχρονα παρακολουθοῦν τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις ἀλλὰ καὶ τὶς Ἑλληνικές, τρέχουν πολὺ γρήγορα. Ἔχουν ἀποκτήσει μεγάλη ταχύτητα καὶ δὲν προλαβαίνουμε νὰ τὰ μαθαίνουμε ὅλα…
.          «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε, αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ…», δήλωσε μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα ὁ Πατροκοσμᾶς καὶ ἀναλογιζόμενοι τὴν τελευταία «ἐκστρατεία» τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὸν Ἀραβικὸ κόσμο, ἐν ὄψει τῶν συζητήσεων ποὺ γίνονται γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐνέργειας καὶ τοὺς ἐνεργειακοὺς δρόμους, μὲ ἐπιφυλάξεις μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς μᾶλλον βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ σημαντικὲς (ἴσως καὶ τραγικὲς) ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ χάρτη τῶν Βαλκανίων καὶ στὴν ἀλλαγὴ συνόρων ποὺ τόσο πολὺ προωθεῖται ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο (καὶ ὄχι μόνο)…
.          Ἐπειδὴ ἡ κατάθεση τῶν «προφητειῶν» τῶν δύο αὐτῶν ἀγαπημένων γερόντων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι δυνατὸν νὰ λειτουργήσει ὡς ἀρνητικὸ κάλεσμα ν φήσει σπόρους συνωμοσιολογίας, καλ θ ταν ν ναφερθε πς ο γέροντες ποτ δν προκάλεσαν, ποτ δν πιζήτησαν κα σ λόκληρο τὸν βίο τους πέφευγαν συστηματικ ν προκαλέσουν κα διαίτερα ν προκαλέσουν «λαθεμένα νειρα» ν δημιουργήσουν φόβους στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς πλησίαζαν καὶ ἀποζητοῦσαν τὴν συμβουλή τους ἢ ἁπλὰ νὰ ἀκούσουν τὰ λόγια τους. Σεμνοὶ καὶ ζώντας μὲ προσευχή, ἔχοντας σὰν γεῦμα ὅ,τι τοὺς προσέφερε ἡ φύση καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι, ταπεινοὶ μέχρις ἐσχάτων προσπάθησαν νὰ φέρουν τὴν εἰρήνη, τὴν ἀγαλλίαση καὶ τὴν ἀγάπη στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀποζητοῦσαν νὰ τοὺς ἐξευτελίσουν…

 .        «Ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικοὺς καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσει…», ἁπλὰ σκεφτεῖτε το…

 ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡΟΓΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

.        «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφθάσουν»

.    «Θά βάλουν φόρον στίς κότες καί στά παράθυρα»  https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/09/30/προφητεῖες-τοῦ-ἁγ-κοσμᾶ-γιὰ-τὴν-φορ/

 Ὁ τελικὸς κατάλογος τῶν νέων μέτρων

Τοῦ Γιώργου Παλαιτσάκη

.         Ἰσχυρὸ σὸκ θὰ ὑποστοῦν τὸ 2012 ἑκατομμύρια νοικοκυριὰ ποὺ δαπανοῦν σημαντικὰ ποσὰ γιὰ νὰ καλύψουν βασικὲς βιοτικές τους ἀνάγκες, καθὼς μὲ τὸ πρόσφατα ψηφισθὲν πολυνομοσχέδιο μειώνονται σημαντικ τ φορολόγητα ρια εἰσοδήματος, αξάνονται ο φορολογικο συντελεστές, περικόπτονται δραστικὰ τὰ ποσὰ τῶν προσωπικῶν καὶ τῶν καταναλωτικῶν δαπανῶν ποὺ ἀναγνωρίζονται γιὰ ἔκπτωση ἀπὸ τὸν τελικὸ φόρο εἰσοδήματος, ἐπιβάλλεται σὲ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους ἡ ποχρέωση ν προκαταβάλουν τν εδικ εσφορ λληλεγγύης ἐπὶ τῶν εἰσοδημάτων τοῦ 2012 καὶ περιορίζονται σημαντικ φορολογικς παλλαγς ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνάπηρους, νεφροπαθεῖς καὶ νέους ἐπιχειρηματίες.
.         Τὰ περισσότερα νοικοκυριὰ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ πληρώσουν τὸ ἑπόμενο ἔτος πέρογκους φόρους γιὰ τὰ φετινά τους εἰσοδήματα. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις μάλιστα ο φόροι θ εναι πολλαπλάσιοι αὐτῶν ποὺ κατέβαλαν γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2010! Ταυτόχρονα, οἱ μισθωτοὶ καὶ οἱ συνταξιοῦχοι θὰ ὑποστοῦν πιπλέον πιβαρύνσεις καὶ μὲ τὴν προσθήκη τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2012 στὶς κρατήσεις φόρου μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν, ποὺ θὰ ἐπιβάλλονται στὶς ἀποδοχές τους ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ ἑπόμενου ἔτους.
.         Ἐπιπλέον, ὅλοι οἱ φορολογούμενοι μὲ ἐτήσια εἰσοδήματα ἄνω τῶν 12.000 εὐρὼ γιὰ τὸ 2011 θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν τὸ 2012 καὶ τὴν εἰδικὴ εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης γιὰ τὸ 2011, μὲ τὰ ἐκκαθαριστικὰ σημειώματα τοῦ φόρου γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ ἔτους αὐτοῦ. Τὰ ποσὰ τῆς εἰσφορᾶς θὰ συμπεριληφθοῦν, δηλαδή, στὰ ἐκκαθαριστικὰ σημειώματα τοῦ φόρου γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011.
.        Οὐσιαστικά, ἀπὸ τὴν ἐκκαθάριση τῶν φορολογικῶν δηλώσεων γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011 δὲν ἀναμένεται νὰ προκύψουν ἐπιστροφὲς φόρου στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν περιπτώσεων. Οἱ περισσότεροι φορολογούμενοι εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ λάβουν χρεωστικὰ ἐκκαθαριστικὰ σημειώματα, γιὰ νὰ πληρώσουν τὰ ἐπιπλέον πέρογκα ποσ φόρων εἰσοδήματα καὶ “εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης” ποὺ θὰ προκύψουν.

.         Τὰ τελικὰ ποσὰ φόρου εἰσοδήματος ποὺ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ πληρώσουν πάνω ἀπὸ 4.000.000 νοικοκυριὰ τὸ 2012 θὰ εἶναι πέρμετρα αξημένα, ἐπειδή, κατὰ τὴ μηχανογραφικὴ ἐκκαθάριση τῶν δηλώσεων ποὺ θὰ ἔχουν ὑποβληθεῖ γιὰ τὸ 2011, θὰ ἐφαρμοστοῦν οἱ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὶς μειώσεις στὰ ἀφορολόγητα ὅρια εἰσοδήματος, τὶς αξήσεις τν συντελεστν φόρου γιὰ τὰ χαμηλὰ καὶ τὰ μεσαῖα εἰσοδήματα καὶ τὶς περαιτέρω περικοπὲς τῶν φορολογικῶν ἐκπτώσεων, τὶς ὁποῖες νομοθέτησε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Εὖ. Βενιζέλος μὲ τὸ πρόσφατα ψηφισθὲν πολυνομοσχέδιο. Οἱ ρυθμίσεις Βενιζέλου θὰ ἐκτοξεύσουν σὲ ἐξωπραγματικὰ ἐπίπεδά τους φόρους γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011, καθὼς θὰ συνδυαστοῦν καὶ μὲ τὴν ψηφισθεῖσα ἀπὸ τὸν Ἰούλιο διάταξη, ἡ ὁποία προβλέπει ὅτι γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2011 καταργεται πρόσθετη κπτωση φόρου ποὺ παρέχεται σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ φορολογούμενος μαζέψει ἀποδείξεις συνολικῆς ἀξίας μεγαλύτερης αὐτῆς ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν κατοχύρωση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου.

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 23.10.2011

,

Σχολιάστε

«Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ· ΨΥΧΕΣ ΜΟΝΟ ΝΑ ΓΛΥΤΩΝΕΤΕ» (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἱτωλός)

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 282

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν νά δίνετε· ψυχές μόνο νά γλυτώνετε» (52 Kαντ).

«Ὅ,τι σᾶς ζητήσουν δόστε το· μοναχά τή ζωή σας νά γλυτώσετε» [18(α) Ἀλβ].

«Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν νά δίνετε. Ψυχές μόνο νά γλυτώσετε» (39 Kαλ).

.      Πρόκειται βέβαια γιά τήν ἴδια προφητεία (καί ὄχι γιά τρεῖς). Ἐδῶ ὁ Ἅγιος ἐννοεῖ νά δίνωμε, προκειμένου νά γλυτώσωμε τήν ζωή μας, ὑλικά πράγματα· ποτέ ὅμως τήν πίστι μας. Tόν Xριστό καί τήν ψυχή μας, ἐδίδαξε ὁ Ἅγιος, δέν θά τά παραδώσωμε ποτέ, ἔστω κι ἄν τό σῶμα μας τό τηγανίσουν, τό κόψουν κομματάκια.

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠAIΔEIAΣ

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 424-427

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠAIΔEIAΣ

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.         «Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τά σχολεῖα, πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται» [116 Kαντ]. Ὅλ᾽ αὐτά πού σημειώσαμε στήν ἄλλη προφητεία, δέν εἶναι αὐτά πού ἰσχύουν καί γιά τά σχολεῖα ;
.        Ὁ ἅγιος Kοσμᾶς κατέβαλε τεράστια προσπάθεια γιά τήν ἵδρυσι σχολείων. Ὅπου περνοῦσε παρακαλοῦσε καί προέτρεπε τούς γονεῖς νά ἀνοίξουν σχολεῖα. Ἔκανε ἐράνους. Προέτρεπε τίς γυναῖκες νά προσφέρουν τά κοσμήματά τους γιά νά φτιάξουν σχολεῖα. Oἱ ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου πού σώζονται, ἀφοροῦν σ᾽ αὐτό τό θέμα (ἐκτός ἀπό δύο). Ἤξερε τήν ἀξία τοῦ σχολείου. Ἤξερε ὅμως καλά καί τόν προορισμό τοῦ σχολείου καί τί ἔπρεπε νά μαθαίνουν τά παιδιά στό σχολεῖο. Ἔλεγε: «Nά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖο καλόν… νά μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά. Διότι ἀπό τό σχολεῖο μανθάνομεν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία Tριάς, τί εἶναι Ἄγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία· τί εἶναι ψυχή, σῶμα κ.λπ. Διότι χωρίς τό σχολεῖο περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος…».
.      Παρά τήν προσπάθειά του τήν μεγάλη γιά τήν ἵδρυσι σχολείων καί τό πρόγραμμα παιδείας πού καθώριζε, μέ πρῶτο μάθημα τήν ὀρθόδοξη κατήχηση, ὅμως βύθισε τό προφητικό του βλέμμα στό μέλλον, καί ἐξεφώνησε τήν προφητεία 116 Kαντ.

.        Ἐκ πρώτης ὄψεως νομίζομε πώς ἔκανε προφητική ἀναφορά στά καλά πού θά προέλθουν ἀπό τό σχολεῖο, δηλ. ὅτι ἀπό τό σχολεῖο, θά βγοῦν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ ἐφευρέτες κ.λπ. πού θά προσφέρουν στόν κόσμο τόν καρπό τῶν κόπων τῆς μαθήσεως, τῆς γνώσεως, τίς ἐφευρέσεις τῆς πειραματικῆς τους ἀσκήσεως.
.      Bλέποντας ὅμως τό κατάντημα τῆς παιδείας κατανοοῦμε ὅτι πέραν τῶν κατορθωμάτων τῆς παιδείας ὁ Ἅγιος μιλοῦσε γιά τήν σημερινή της κατάπτωσι, πού πράγματι τέτοιο χάλι δέν μπορούσαμε ποτέ νά φανταστοῦμε. Ἀφαιρέσαμε τόν Θεό ἀπό τό σχολεῖο. Pεύματα διάφορα ἀντίθεα εἰσχώρησαν στήν παιδεία, ἀκατάλληλα πρόσωπα γιά τό διδακτικό ἔργο πολλές φορές, ἀδιάφορα. Mερικές φορές νομίζεις πώς ἔχει γίνει ἐκλογή παιδαγωγῶν γιά νά ἀφελληνίσουν καί ἀπορθοδοξοποιήσουν τήν παιδεία. Ἔτσι τά παιδιά καί οἱ νέοι «οὔτε τόν Θεό φοβοῦνται οὔτε τούς ἀνθρώπους ντρέπονται». Ἀδιαντροπιά. Ὅσα παιδιά ξεκινοῦν καλά, βγαίνουν ἀπό τό σχολεῖο ἀλλοιωμένα. Oἱ γονεῖς δέν μποροῦν πλέον νά ἀναχαιτίσουν τά παιδιά τους·ὄχι ὅτι δέν φέρουν εὐθῦνες καί οἱ ἴδιοι. Ἡ παιδεία ξεκινάει ἀπό τό σπίτι.
.        Ἡ αὐτοδιοίκησι, πρός τήν ὁποία ὡδηγήθηκαν οἱ μαθητές γιά ὡρισμένους παιδαγωγικούς λόγους, κατέληξε σέ ἀσυδοσία καί ἀναρχία. Kαταλήψεις Σχολείων κ.λπ. Γιά σεβασμό σέ καθηγητή καί γονιό δέν μιλᾶμε σήμερα. Ἀναρχία. Ἡ λέξις «ἀναρχικός» δέν λέει ὅσα περικλείει. Nαρκωτικά κινοῦνται στά σχολεῖα καί στά δημοτικά ἀκόμα.
.        Σεξουαλική ἀγωγή («κατάρτισι») πού ἀρχίζει ἀπό τό δημοτικό. Mοῦ ἔλεγε νηπιαγωγός πώς μόλις ἀρχίζουν τά παιδιά τό πρόγραμμά τους, ἀρχίζει «πολύ ἀθώα» καί ἡ διαφώτισι. Ὑποδύονται τή νύφη καί τόν γαμπρό. Ὁ γαμπρός περιμένει τή νύφη μέ ἀνθοδέσμες, φιλιά κ.λπ. Tά πράγματα δέν μένουν ὥς ἐκεῖ…
.        Kαταστρέψαμε τήν παιδική ἀθωότητα. Σέβομαι τόν χῶρο τοῦ βιβλίου τούτου καί δέν θέλω νά ἀναφέρω τόν τρόπο τῆς προσφορᾶς τοῦ μαθήματος αὐτοῦ στά νήπια στήν N. Ὑόρκη καί ἀλλοῦ καί τά ἀποτελέσματά της. Ὁπότε τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ψυχίατρο.
.        Πρόκειται γιά «κτηνοποίησι» τῆς νεολαίας, κατά τήν ὁμολογία τοῦ βουλευτοῦ Tζ. B. Oὔττ. Tάσεις αὐτοκτονίας καί σεξουαλικῆς ἐγκληματικῆς ὠμότητας.
.        Προστίθεται ἡ «παιδεία» τῆς τηλεοράσεως πού εἶναι ἐξ ἴσου σημαντική: «…παιδαγωγία τῶν νηπίων στήν τηλεόρασι, σεξουαλική κατεύθυνσι, πορνική χειραγώγησι, κατεύθυνσι πρός τό ἔγκλημα· παρουσιάζονται ὅλοι οἱ τρόποι διαρρήξεων, ἀπατεωνιῶν, πλαστογραφιῶν, φόνων, βιασμῶν κ.λπ. …Πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Mέσων Mαζικῆς Ἐνημερώσεως προβαλλομένων ἔργων ἀσεβοῦς περιεχομένου, θιγόντων τό Πρόσωπο τοῦ Kυρίου καί διακωμωδούντων πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποκοπή ἐσκεμμένη ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, γιά νά μήν ἔρχωνται οἱ ἔφηβοι σέ ἐπαφή μέ τίς ρίζες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ διά τῶν κειμένων καί τόν θησαυρό τῶν βυζαντινῶν συγγραφέων. Ἀλλοίωσι ἐσκεμμένη τῆς γλώσσας…».
.        Συζητώντας μέ ἐκπαιδευτικούς πληροφορήθηκα, ὅτι ἕνας τύπος μή κληρονομικῆς δυσλεξίας, πού παρατηρεῖται σέ σημερινά παιδιά, ὀφείλεται στόν τρόπο ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὡρισμένα παιδιά, ἐνῶ εἶναι ἔξυπνα καί ἐκφράζονται προφορικά θαυμάσια, δέν γράφουν ὀρθά τίς λέξεις· δέν μποροῦν νά ἀναγνώσουν. Eἰδικοί Παιδαγωγοί δέχονται, πὼς τό φαινόμενο ὀφείλεται στήν κατάργησι τοῦ συλλαβισμοῦ, ὡς ἐναρκτικό σημεῖο δυσκολίας. Στήν Ἑλληνική γλῶσσα προφέρονται ὅλα τά γράμματα. Δέν χρειάζεται μηχανική μνήμη, τήν ὁποία χρειάζονται ἄλλες γλῶσσες, πού δέν προφέρουν 2-3 γράμματα στήν σειρά. Ποῖος ὁ λόγος νά ταλαιπωροῦμε τά παιδιά ἀφαιρώντας τόν συλλαβισμό; Ποιός ἀπό τούς παλιούς πάθαινε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν «δυσλεξία»; Πόσον ἀγῶνα εἶχε κάνει ὁ ἅγιος Kοσμᾶς γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα. Kαί ἔλεγε στά σχολεῖα: «τά  παιδιά νά μαθαίνουν ἑλληνικά» δηλ. ἐννοοῦσε νά μαθαίνουν ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἀπαραίτητη προϋπόθεσι γιά τήν ἀνάνηψι τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, τήν ὁποία σήμερα ἐσκεμμένως προσπαθοῦμε νά καταργήσουμε. Ἔχομε ἀκόμα ἀλλοιώσει τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Tά πάντα παραποιοῦνται. «Ἰδιαίτερη σημασία πρέπει νά δοθεῖ στή γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί μάλιστα τῆς ἀρχαίας ἐκ τῆς ὁποίας πηγάζει ἡ ἀνά τούς αἰῶνας ἐξελισσομένη γλώσσα μας».
.        Kαί μήπως εἶναι μόνον αὐτά τά καθοριστικά στοιχεῖα παρακμῆς τῆς παιδείας;
.       Πράγματι, οὐδέ ἐμεῖς στά νεανικά μας χρόνια δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε τί πράγματα πρόκειται νά βγοῦν ἀπό τά σχολεῖα. Πόσο μᾶλλον οἱ φτωχοί ραγιάδες, πού μέ αἷμα καί ἀμέτρητες δυσκολίες ἵδρυαν ἕνα σχολεῖο, μέ τήν προτροπή μάλιστα τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ, μέ τήν κρυφή ἐλπίδα τῆς ἀναγεννήσεώς τους καί τῆς ἀπελευθερώσεώς τους ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Ἡ δική μας ὅμως ὑποδούλωσι σήμερα, τολμῶ νά πῶ, εἶναι χειρότερη. Oἱ κίνδυνοι τῆς δουλείας μας τραγικώτεροι.
.       Kι ἕναν ἅγιο Kοσμᾶ δέν διαθέτομε σήμερα…

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ -ΧΡΕΗ («Θά σᾶς ρίξουν παρᾶ πολύ· θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν»)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο:
Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 439-444

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ -ΧΡΕΗ

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 .        Ἡ προφητεία 12(α) Ἀλβ – 99 Kαντ  νομίζω πώς ἔχει μεγάλη σχέσι μέ τήν φορολογία πού ἐξετάσαμε λίγο πιό πάνω: «Θά σᾶς ρίξουν παρᾶ πολύ· θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν» [12(α) Ἀλβ].
.        Ἡ προφητεία ἐπαναλαμβάνεται αὐτολεξεί στήν συλλογή Kαντιώτη (99 Kαντ).
.        Bεβαίως ἀμέσως ὁ νοῦς μας πηγαίνει στά μεγάλα δάνεια καί στίς ἐπιδοτήσεις. Tό ὑπό συγκρότησι νεοσυσταθέν ἑλληνικό κράτος μετά τήν ἀποτίναξι τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ προσπαθοῦσε νά ὀρθοποδήση οἰκονομικῶς διά παροχῆς πρός αὐτό δανείων ἀπό ἄλλα κράτη.
.        Ὡς πρός τήν προφητεία τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ δέν νομίζω πώς ὑπάρχει καμμιά ἀνάγκη νά μελετήσωμε αὐτήν τήν πλευρά.
.     Kατά τήν γνώμη μου, οἱ ἐπιδοτήσεις μέ «παρᾶ πολύ» ἀφοροῦν στά δάνεια τῶν HΠA μετά τόν β´ παγκόσμιο πόλεμο ὑπό τύπον πολεμικῶν ἀνορθώσεων στό κράτος μας ἀλλά καί σέ ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη (σχέδιον Marshal) καί πρό πάντων ἀργότερα τά δάνεια καί οἱ ἐπιδοτήσεις ὕψους πολλῶν δισεκατομμυρίων ἀπό τήν Eὐρωπαϊκή Ἕνωσι, τά ὁποῖα ἔκαναν τήν χώρα μας νά εὐημερῆ.
.        Πρόκειται γιά τά λεγόμενα «πακέτα» τῶν ἐπιδοτήσεων. Aὐτός εἶναι ὁ πολύς παράς. Ὡς πρός τά δάνεια τοῦ ὕψους πολλῶν δισεκατομμυρίων κάποτε πρέπει νά ἀποδοθοῦν πίσω.
.        Ἤδη συζητεῖται ὅτι μέ τήν εἰσδοχή καινούργιων μελῶν-κρατῶν στήν Eὐρωπαϊκή Ἕνωσι, τά παλαιά μέλη πρέπει νά ἐπιστρέφουν τά δάνεια, ὥστε νά δανειοδοτηθοῦν καί τά καινούργια μέλη-κράτη καί νά στηριχτοῦν οἰκονομικά.
.        Φυσικό εἶναι πώς τό κράτος μας, διά νά ἀντιμετωπίση, ἔστω τμηματικά, αὐτή τήν ἐπιστροφή τῶν δανείων, θά ἐπιβάλη ὑψηλούς φόρους. Ἄν τώρα ἡ φορολογία μας θεωρεῖται ἐξωφρενική, μποροῦμε νά σκεφτοῦμε τί ἔχει στό μέλλον νά γίνη. (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὰ γράφονται τὸ 2004, ὁπότε ἐκδίδεται τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, δηλ. εἰς ἀνύποπτον σχετικῶς χρόνο)Tότε θά δοῦμε πόσοι φόροι θά μποῦν «στά παράθυρα καί στίς κότες». Ἄν ὑπάρχουν καί ψύλλοι καί γι᾽ αὐτούς θά φορολογούμεθα… Aὐτή ἡ φορολογία θά ἐπιδράση διαβρωτικά ἰδιαίτερα στήν ὕπαιθρο καί ἡ εὐημερία θά μεταστραφῆ σέ οἰκονομική κρίσι πολύ μεγάλη.

.        Aὐτά ὅμως ἀφοροῦν τό α´ μέρος τῆς προφητείας 12(α) Ἀλβ: «θά σᾶς ρίξουν παρᾶ πολύ». Ἡ προφητεία συνεχίζεται καί μέ τό δεύτερο μέρος της: «θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν».
.        Eὔλογο εἶναι τό ἐρώτημα: γιατί δέν θά μπορέσουν;
.        Ὑποχρέωσί  μας εἶναι νά τόν δώσωμε πίσω. Δάνειο πήραμε. Ἔχομε, δέν ἔχομε νά φᾶμε, πρέπει νά ἐπιστρέψωμε τά ξένα…
.        Bλέποντας τίς γενικώτερες καταστάσεις πολέμων κ.λπ. σκέπτομαι μήπως μᾶς περιμένη καινούργια παγκόσμια κρίσι, κανένας τρίτος Παγκόσμιος «γενικός πόλεμος» καί ἰσοπεδωθοῦν ὅλα; Tότε ποιός νά ζητήση τά… δανεικά; ἀλλά καί ποιός θά ἐπιζήση…
.        Ἡ προφητεία 12(α) Ἀλβ ὡς πρός τό δεύτερο μέρος της, μέ τό ὁποῖον ἀσχολούμεθα τώρα, συνδέεται νοηματικά ἀμέσως μέ τήν προφητεία 67 Kαντ πού ἐξετάσαμε προηγουμένως: «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφτάσουν»…

.        Oἱ δυό αὐτές προφητεῖες ἀλληλο-ἑρμηνεύονται. Ἔχουν ἀπόλυτη σχέσι μεταξύ τους, πού ἐκ πρώτης ὄψεως δέν φαίνεται: Δηλαδή θά ἐπιβληθῆ δυσβάστακτη φορολογία (67 Kαντ) ἡ ὁποία θά ὀφείλεται στόν «παρά (τόν) πολύ» [12(α) Ἀλβ]. Ὁ παράς ὁ πολύς εἶναι τά δάνεια (ἄς παραθεωρήσωμε τίς ἐπιδοτήσεις ἄλλου εἴδους) τά ὁποῖα ὀφείλει τό Kράτος νά ἐπιστρέψη «θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω» [12(α) Ἀλβ]. Θά τόν ἀπαιτήση ἡ Eὐρωπαϊκή Ἕνωσι. Ἀκριβῶς ἕνεκα τούτου ἡ δυσβάστακτη φορολογία («στίς κότες καί στά παράθυρα» —68 Kαντ— ἴσως γελᾶμε, ἀλλά…).

.          Oἱ δύο προφητεῖες 67 Kαντ καί 12(α) Ἀλβ καταλήγουν στό ἴδιο σημεῖο:
— «… θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω (“παρᾶ” – δάνεια) ἀλλά  δέν θά μπορέσουν» [12(α) Ἀλβ].
— «… ἀλλά δέν θά προφθάσουν» (67 Kαντ).

Δηλ. δέν θά μπορέσουν γιατί δέν θά προφτάσουν. Tώρα, τό γιατί δέν θά προφτάσουν, θά δοῦμε…

.        Ἐδῶ παραθέτω ἕνα δεῖγμα δανεισμοῦ κατά τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία» μέ ἡμερομηνία 20/5/03. Tό βιβλίο αὐτό δέν ἔχει καμμιά σχέσι (οὔτε ἐγώ βέβαια) μέ κόμματα καί κομματικές κριτικές. Ἀναδημοσιεύω τό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» σάν μιά μικρή εἰκόνα ἑνός τελευταίου δανεισμοῦ καί τά προβλήματα πού ἀκολουθοῦν, μετά τά κρατικά δάνεια (μετά τόν «παρά»).

 «Ὑπέρογκος δανεισμός. Kατά τό α´ τετράμηνο τοῦ 2003 ὁ δανεισμός τοῦ δημοσίου προσέλαβε ρυθμούς πού μόνον κατά τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80 εἶχε γνωρίσει ὁ τόπος. Ἀνατρέποντας κάθε πρόβλεψη τοῦ Προϋπολογισμοῦ τό δημόσιο αὔξησε τίς δανειακές ἀνάγκες κατά 66,6% καί δανείσθηκε μέχρι τόν Ἀπρίλιο 20 δισ. εὐρώ, ἔναντι προβλέψεως-ὁρίου 30 δισ. εὐρώ γιά ὁλόκληρο τό χρόνο!
Eἶναι ἄγνωστο ποῦ θά φθάση τελικῶς ὁ δημόσιος δανεισμός ἐφέτος, δοθέντος ὅτι ἡ Kυβέρνησις ἔχει νά ἀντιμετωπίση ἀκόμη τά ἑξῆς:
— Aὐξήσεις  μισθῶν  καί συντάξεων τοῦ δημοσίου καί καταβολή ἀναδρομικῶν ἕξι μηνῶν, τόν Ἰούνιο.
— Προσδιορισμός  ζημιῶν  καλλιεργητῶν ἀπό τήν κακοκαιρία τοῦ Mαρτίου.
.           Tά  ἀνωτέρω δέν περιλαμβάνονται φυσικά στήν τρομακτική αὔξηση τῶν πρωτογενῶν δημοσίων δαπανῶν, οἱ ὁποῖες ἀντί νά μειωθοῦν τετραπλασιάσθηκαν, σημειώνοντας ρυθμό αὐξήσεως 25,2% ἔναντι στόχου 6%! Tήν ἰδία στιγμή τά δημόσια ἔσοδα λόγῳ γενικώτερης ὑφέσεως παρουσιάζουν σημαντικώτατη ὑστέρηση, αὐξανόμενα κατά 1,17% ἔναντι στόχου 4,9%.
.       Tά  στοιχεῖα  αὐτά ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι προβληματική οὕτως ἤ ἄλλως. Πολύ περισσότερο πού ἤδη βρισκόμαστε στό ἐκλογικό δωδεκάμηνο, μέ τήν Kυβέρνηση νά προγραμματίζη «κοινωνικά πακέτα» καί ἄλλες προεκλογικές παροχές, κυριώτερες τῶν ὁποίων εἶναι:
— Nέο μισθολόγιο δημοσίων ὑπαλλήλων. Ἡ AΔEΔY πραγματοποιεῖ σήμερα 24ωρη ἀπεργία μέ αἰτήματα ὅπως: Ἔνταξη ὅλων τῶν καθολικῶν ἐπιδομάτων στό βασικό μισθό, τήν εἰσαγωγή τοῦ θεσμοῦ τῶν «βαρέων καί ἀνθυγιεινῶν» καί στό δημόσιο (!) κ.λπ.
— Kαθιέρωση τοῦ θεσμοῦ τῆς μερικῆς ἀπασχολήσεως στό δημόσιο, μέ πρόβλεψη τήν πρόσληψη 30.000 ὑπαλλήλων τῆς κατηγορίας αὐτῆς!
Mέ τήν νοοτροπία πού ἐπεκράτησε μέχρι τώρα καί τόν προγραμματισμό πού γίνεται ἐνὄψει τῆς προσεχοῦς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως, καθίσταται φανερό ὅτι ἡ Kυβέρνησις δανείζεται τά πάντα καί «τά δίνει ὅλα» κατά τό πρότυπο τοῦ ᾽89».

.        Ἑπομένως ὁ παράς ὁ πολύς ἔπεσε (μᾶς τόν «ἔρριξαν»). Φορολογίες ἔχομε μέγιστες καί προσδοκοῦμε τό ἀπροχώρητο, γιά νά δώσωμε τά δάνεια πίσω.
.        Ἀλλά Kύριος οἶδε τίς παραστάσεις τίς γενικώτερες, πού δέν θά προλάβη οὔτε ὁ ἕνας νά δώση οὔτε ὁ ἄλλος νά πάρη…
.         Θέλω ὅμως νά σχολιάσω λίγο καί τό θέμα τῶν ἐπιδοτήσεων πού δέν πρόκειται περί δανείων.
.        Mήπως οἱ «ἐπιδοτήσεις» ἔχουν ἀπαιτήσεις ὑψηλότερου κόστους ἀπό τά δάνεια;
.   Mήπως ζητηθοῦν γι᾽ αὐτές παραχωρήσεις ἄλλου εἴδους, πού οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν μποροῦν νά ἀποδεχθοῦν; π.χ. ἀπορθοδοξοποίησι γιά νά μή φαινώμαστε «μισαλλόδοξοι» καί ἕνεκα τούτου οἱ ταυτότητες δέν «θά» σημειώνουν τό θρήσκευμά μας… Ἱερωσύνη γυναικῶν (!) γιά νά συμβαδίζωμε μέ τίς ἰσχύουσες καταστάσεις ἄλλων ὁμολογιῶν, διότι πρέπει νά ὑπάρχη ἰσοτιμία τῶν φύλων…
.        Kατάργησι ἀβάτου Ἁγίου Ὄρους καί τόσα ἄλλα… Γιά νά προχωρήσωμε ὕστερα σέ σφραγίσματα Ἀντιχρίστου… κ.λπ.
.      Ἀλλά καί ἀπό Ἐθνικῆς πλευρᾶς: ὑποβάθμισι ἐθνικῶν ἑορτῶν, ἑλληνικῆς σημαίας (τί ταλαιπωρία ἔχει αὐτή ἡ σημαία! Θά διαμαρτυρηθοῦν τά ὀστᾶ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων στό Ἀλβανικό Mέτωπο…) καί τόσα ἄλλα.
.        Bλέπομε πώς οἱ «ἐπιδοτήσεις» εἶναι δάνεια ἀκριβώτερα τῶν δανείων…
.          Φυσικά δέν ἐξέθεσα ὅλα τά σημεῖα τοιούτου «δανείου».
.        Eἶναι δυνατόν ἕνεκα ἐπιδοτήσεων νά προδώσωμε Ὀρθοδοξία – Πατρίδα; Δέν ἔχομε πατρίδα; Δέν ἔχομε Ἐκκλησία; Πᾶνε τά σύνορά μας; Ἔτσι θά εἴμαστε «Eὐρώπη»: ἄν δέν ἔχωμε Πατρίδα μέ σύνορα, μέ Ὀρθοδοξία, ἐπειδή ἡ σχεδόν ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Eὐρώπη ἔχει Bατικανό πού δέν περιορίζει τά σύνορά της;
.        Nά μή δώση ὁ Θεός ἐπιστροφή τοιούτου εἴδους «ἐπιδοτήσεων», διότι «δέν θά μπορέσουν νά τά πάρουν πίσω»…

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπίκαιρη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀνάλυση τῶν συγκεκριμένων προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ. Ἂς ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν δύο παράμετροι:
Α´) Καμιὰ προφητεία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δὲν «ἀστόχησε».
Β´) Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς κατωτέρω ἀναφερόμενες προφητεῖες δὲν ἔχει ἀκόμη «ταυτισθεῖ» ἱστορικῶς. Εἶναι συνεπῶς «ἀνοιχτὴ» γιὰ ἐπαλήθευση μέσα στὴν ἱστορία. Οἱεσδήποτε ὁμοιότητες μὲ τὴν τρέχουσα κατάσταση στὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θεωρηθοῦν συμπτωματικές!

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 439-444

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦOPOΛOΓIA

.        «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφθάσουν» (Kαλ BHα)
.        «Θά βάλουν φόρον στίς κότες καί στά παράθυρα»(Kαλ BHβ).

.       Oἱ δύο αὐτές προφητεῖες ἐπαναλαμβάνονται αὐτολεξεί στήν συλλογή Kαντιώτη. (Kαλ BHα — 67 Kαντ., Kαλ BHβ — 68 Kαντ.)

.        Ἡ φορολογία, κατά τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ, δέν ἦταν καθόλου ἄγνωστη. Mάλιστα ὁ Ἅγιος ὠθοῦσε τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες νά δίνουν στούς Tούρκους τόν φόρο. Ἀλλά καί γιά τό θέμα τῆς ἐλευθερίας τῆς πίστεως ἔλεγε πώς ὁ Tοῦρκος «ἄσπρα» (χρήματα) θέλει. Δόστα καί σ᾽ ἀφήνει ἐλεύθερο στά θρησκευτικά σου καθήκοντα. Aὐτό τό εἴδαμε καί πάρα πάνω.
.        Mέ τήν προφητεία 67 Kαντ καί 68 Kαντ ὁ Ἅγιος προμηνύει ἄλλες καταστάσεις μελλοντικές. Nομίζω πώς ἡ προφητεία 67 Kαντ καί ἡ προφητεία 68 Kαντ δέν ἐντοπίζονται στίς ἴδιες περιπτώσεις. Eἶναι δύο διαφορετικές προφητεῖες. Oἱ προφητεῖες αὐτές ἔχουν ἐκφωνηθῆ στήν Ἤπειρο.
.        Φορολογίες ἀπό τούς Tούρκους εἶχαν ἐπιβληθῆ στούς χριστιανικούς πληθυσμούς πολλές φορές. Ἡ ἐπανάστασι τοῦ 1854 κατ᾽ ἀρχήν ξέσπασε, ἕνεκα τῆς ἀντιδράσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Pαδοβιζίου γιά τήν ἀπελπιστική φορολογία πού οἱ Tοῦρκοι ἐπέβαλαν στούς Ἕλληνες χριστιανούς, καί ἡ ὁποία μετεδόθη σέ ὅλη τήν Ἤπειρο καί Θεσσαλία.
.        Oἱ ἀντιδράσεις αὐτές εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα δολοφονίες, καταπίεσι μεγαλύτερη, λαφυραγώγησι Tουρκαλβανῶν σέ ἐκκλησίες, ἐκβιασμούς, σφαγές, λεηλασίες, φυλάκισι ἀθώων πολιτῶν. Oἱ πρόκριτοι ἀναγκάστηκαν νά φύγουν στά βουνά καί 200 οἰκογένειες χριστιανῶν μετανάστευσαν στήν Ἑλλάδα.
.        Tό β´ μέρος τῆς προφητείας 67 Kαντ, «…ἀλλά δέν θά προφθάσουν» μέ κάνει νά ὁδηγῶ τή σκέψι μου πώς ὁ ἅγιος Kοσμᾶς δέν ἀναφερόταν σ᾽ αὐτή τήν φορολογία, διότι ὄχι μόνον πρόλαβαν καί τήν ἐπέβαλαν (γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου ἔγινε καί ἡ ἐξέγερσι), ἀλλά καί μετά τήν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1854 ἐξακολουθοῦσε ἡ διόγκωσι τῆς φορολογίας τρομακτικά καί ἡ ἀνεξέλεγκτη κατάχρησι τῆς ἐξουσίας.

.      Πολύ παράξενη εἶναι ἡ προφητεία 68 Kαντ.: «Θά σᾶς βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα».
.       Στό βιβλίο του «Ἡ Ἤπειρος» ὁ K. Bακαλόπουλος ἔχει καταχωρήσει τήν ἑξῆς μαρτυρία ἑνός Bορειοηπειρώτη «…Mοὔλεγε ὁ πατέρας μου (ὅτι)… ὁ ἅγιος Kοσμᾶς εἶχε πεῖ θά βάλουν φόρο στά παραθύρια καί στίς κότες. Πραγματικά ἐπέρσι πήραμε τόν νόμο τόν Σεπτέμβρη καί (= νά) βαστήξετε 10 κότες χωρίς κόκκορα κλεισμένες στό κοτέτσι, ἅμα βγεῖ κότα ὄξω θά πληρώσετε 3.000 φόρο. Ἐκτελέστηκε ἡ προφητεία τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ ἀπό τό 1700 τό 1982».
.         Ἐπίσης σ᾽ ἕνα ἡμερολόγιο τσέπης τοῦ 1995 πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἑλληνισμό τῆς Bορείου Ἠπείρου, τό ὁποῖον ἐξέδωσε ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», κάτω ἀπό τό Mάϊο καταχωρεῖ τήν ἀνωτέρω προφητεία μέ τό σχόλιο «… καί μήπως οἱ Bορειοηπειρῶτες δέν πλήρωναν πρόστιμο ἄν οἱ κότες τους ἔτρωγαν σπόρους ἀπό τό στάρι τοῦ συνεταιρισμοῦ;».
.        Δέν ξέρω ἄν αὐτές οἱ πληροφορίες ἐπαληθεύωνται κι ἄν δι᾽ αὐτῶν μποροῦμε νά δεχθοῦμε τήν ἐπαλήθευσι τῆς προφητείας αὐτῆς. Ὅμως γνωρίζω τήν μεγάλη φορολογία πού ἔχομε σήμερα στή χώρα μας. Πληρώνομε φόρο σπιθαμή πρός σπιθαμή γιά τά σπίτια μας κι ἄν ὁ φόρος γιά τά παράθυρα πού λέγει ὁ ἅγιος Kοσμᾶς εἶναι σχηματικός ἤ καί γιά τίς κότες, ὅμως ἡ φορολογία εἶναι πολύ μεγάλη.
.        Δέν ξέρω, μήπως στό μέλλον, ἕνεκα καλύψεως ἐθνικῶν χρεῶν, δρομολογηθῆ κάποια φοβερή φορολογία, ἀκόμα πιό δυσβάστακτη, ἡ ὁποία ἕνεκα ἀπροβλέπτων τώρα καταστάσεων δέν πραγματοποιηθῆ. Mήπως παρεμβληθῆ κανένας «γενικός» πόλεμος; (ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Αὐτὰ γράφονται τὸ 2004, ὁπότε καὶ ἐξεδόθη τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ)

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε