Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πολυπολιτισμικότητα

Ο «ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΕΧΘΡΟΣ τοῦ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

θανάσιμη πλάνη το πολυπολιτισμο

ἐφημ. «Δημοκρατία», 02.02.2020

.                      Οἱ διατροφικὲς συνήθειες τῶν Κινέζων φαντάζουν ἐξωφρενικὲς καὶ στοὺς Ἕλληνες καὶ γενικότερα σὲ ὅλους ὅσοι ἔχουν ἀνατραφεῖ μὲ βάση τὰ πολιτισμικὰ πρότυπά της Δύσης. Οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορονοϊοῦ δείχνουν ὅτι αὐτὸ τὸ μεγάλο χάσμα στὶς διατροφικὲς συνήθειες δὲν ὀφείλεται σὲ μία ἀχρείαστη ἰδεοληψία, ἀλλὰ ἔχει οὐσιαστικὸ περιεχόμενο. Οἱ Κινέζοι τρῶνε νυχτερίδες, σκύλους, ἑρπετὰ καὶ διάφορα ἄλλα ζῶα ἀλλὰ καί… ἔντομα καὶ μία ἀπὸ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς συνήθειας ἦταν ἡ μετάδοση τοῦ κορονοϊοῦ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ πρόκληση μίας παγκόσμιας ἐπιδημίας. Πέρα ἀπὸ αὐτό, πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ δημοκρατία, μία ἑλληνικὴ ἐπινόηση, ποὺ ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀξία τῆς Δύσης, δὲν σημαίνει κάτι γιὰ τὴν Κίνα. Ἐκεῖ ὁ ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ἡ ἀπόλυτη ὑποταγὴ τοῦ προσώπου στὴν ἐξουσία θεωροῦνται αὐτονόητα!
.                      Ἐξ ἴσου αὐτονόητος θεωρεῖται ὁ ὁλοκληρωτισμὸς γιὰ τὸ Ἰσλάμ. Ἡ πολεμικὴ θρησκεία, ποὺ ἵδρυσε ὁ Μωάμεθ, κηρύττει τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν κοινωνιῶν στοὺς κανόνες ποὺ καταγράφηκαν στὸ Κοράνι, στὸ ἱερὸ βιβλίο τοῦ μουσουλμανισμοῦ. Οἱ Ἕλληνες, οἱ πολίτες τῆς Ε.Ε., οἱ Ρῶσοι, οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου καὶ τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, οἱ Αὐστραλοὶ καὶ ἄλλοι λαοί, ποὺ ἔχουν χριστιανικὸ ἄξονα ἀναφορᾶς, θεωροῦν ἐγκληματικό, φρικτό, ἀδιανόητο νὰ λιθοβολοῦνται ἄνθρωποι γιὰ κάποια ἐρωτικὴ ἐπιλογή τους, νὰ πετιοῦνται σὰν σακιὰ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὶς ταράτσες ἢ νὰ ἀποκεφαλίζονται παραβάτες διάφορων διατάξεων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα σὲ κεντρικὲς πλατεῖες πόλεων.
.                      Ὅμως στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο τὰ προαναφερθέντα ἀποτελοῦν κομμάτι τῆς καθημερινότητας, θεσμοὶ ποὺ δὲν γίνεται νὰ ἀμφισβητηθοῦν δίχως νὰ καταβληθεῖ βαρύτατο προσωπικὸ ἢ συλλογικὸ κόστος. Ἡ ἐμμονὴ τῶν ὀρθοπολιτικῶν, τῶν ὀπαδῶν τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῶν κηρύκων τοῦ «πολυπολιτισμοῦ» νὰ διαβάζουν τὴν πραγματικότητα μὲ τὰ γυαλιὰ τῶν ἰδεοληψιῶν τους ἔχει ὁδηγήσει τὴ Δύση σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση στὸ πεδίο τοῦ παγκόσμιου ἀνταγωνισμοῦ καὶ σὲ παρακμὴ καὶ ὁδηγεῖ τὸ οἰκεῖο σὲ ἐμᾶς πολιτισμικὸ μοντέλο σὲ ὁριστικὴ ἐξαφάνιση. Δὲν μπορεῖ νὰ «ἐνσωματωθεῖ» τὸ Ἰσλὰμ στὴ Δύση διότι εἶναι ἄκαμπτο, δὲν μεταβάλλεται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, εἶναι ἀπόλυτο καὶ ἐπιδιώκει τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ποθοῦν οἱ ἀφελεῖς: ἀντὶ νὰ ἐνσωματωθεῖ στὴ Δύση (ποὺ θεωρεῖ φαύλη καὶ παρηκμασμένη), νὰ κυριαρχήσει καὶ νὰ ἐπιβάλει τοὺς δικούς του κανόνες.
.             
Καὶ ἡ Κίνα ἀποτελεῖ πολιτισμικὸ σύνολο μὲ μέγεθος, ποιότητες, χρονικὸ βάθος καὶ ἰδιομορφίες ποὺ καθιστοῦν μάταιη κάθε ἀπόπειρα «ἀφομοίωσης» ἢ ἐνσωμάτωσης σὲ ὁποιαδήποτε ἐκδοχὴ τῆς Δύσης. Οἱ ἀπόπειρες… δημιουργίας πολυπολιτισμικῶν κοινοτήτων εἶναι τόσο καταδικασμένες ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Ἱστορίας καὶ ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ὅσο τὰ ἑστιατόρια ποὺ περιλαμβάνουν στὸ μενοὺ τοὺς μολυσμένες νυχτερίδες… Ὁ πολυπολιτισμὸς εἶναι ἕνας θανάσιμος ἐχθρὸς τοῦ πολιτισμοῦ.

 

 

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ IA΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι μία ἀκόμη μαρτυρικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κληρικοί Της καὶ πιστὰ μέλη της ἦσαν οἱ πρωτοπόροι στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πάντα μένει στὴ μνήμη μου ὁ λόγος Τούρκου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου σὲ διεθνὲς συνέδριο, στὴ Λευκωσία. Μὲ πικρία, ποὺ δὲν τὴν ἔκρυψε, σημείωσε πὼς οἱ Ἕλληνες εἶναι τυχεροὶ ποὺ ἔχουν κλῆρο προοδευτικὸ καὶ μπροστάρη στοὺς ἀγῶνες τους, σὲ ἀντίθεση, ὅπως εἶπε, μὲ τοὺς ὀπισθοδρομικοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες τῆς Τουρκίας καὶ γενικὰ τοῦ Ἰσλάμ.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ 2018 διέρχεται μία ἀπὸ τὶς δυσχερέστερες περιόδους τῆς 168ης ἱστορίας Της τόσο μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅσο καὶ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Οἱ σχέσεις Της μὲ τὴν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Παπακώστα διέρχονται μία κρίσιμη φάση. Τὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἁλ. Τσίπρα στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης, ὅτι ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος θὰ προχωρήσει «στὸν ἐξορθολογισμὸ τῶν σχέσεων καὶ τοὺς διακριτοὺς ρόλους Ἐκκλησίας καὶ Κράτους» προκάλεσαν ἀνησυχία στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Αὐτὸ γιατί σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ποὺ παλαιότερα εἶχε συζητήσει μὲ τὸν κ. Τσίπρα διαπίστωσε μία στροφή του στὴ Θεσσαλονίκη.
.           Ὅταν ἐπῆλθε ἡ κρίση στὶς σχέσεις τοῦ κ. Ἱερωνύμου μὲ τὸν κ. Νίκο Φίλη, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ δεύτερου ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τότε τὰ ΜΜΕ ἔγραψαν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ κατὰ κάποιο τρόπο τὸν ἐπηρεάζει. Προφανῶς ὄχι πνευματικά, ἀφοῦ τότε αὐτὴ ἡ σχέση ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ «πιστεύω» τοῦ Ἀλ. Τσίπρα, τὴν προσωπική του ζωὴ καὶ τὰ ὅσα προωθεῖ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἐπίσης φαίνεται ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν τὸν ἐπηρεάζει καὶ στὰ θέματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ποὺ ἀφοροῦν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ μετὰ τὸν Νίκ. Φίλη Ὑπουργὸς Κώστας Γαβρόγλου συνεχίζει καὶ ἐπαυξάνει τὰ σχέδια τοῦ προκατόχου του στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ στὰ ἄλλα μαθήματα τῆς κλασσικῆς Παιδείας καὶ τῆς Ἱστορίας. Μετὰ τὴ ΔΕΘ φαίνεται ὅτι δὲν ἐπηρεάζει τὸν Ἀλ. Τσίπρα οὔτε στὸ θέμα τῆς σχέσης Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ὅπου εἶναι ἄγνωστες ἀκόμα οἱ βουλὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ…
.           Ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πιθανὸν νὰ κληθεῖ νὰ λάβει θέση καὶ νὰ δώσει τὸν πνευματικὸ ἀγώνα της σὲ τυχὸν πρόταση νὰ ἀλλάξει τὸ Ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, νὰ ἀλλάξει ἡ νομικὴ ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας (ἀπὸ ΝΠΔΔ σὲ ΝΠΙΔ), νὰ παύσει ἡ ἱστορικὰ καὶ ἠθικὰ κατοχυρωμένη συναλληλία καὶ οἱ «διακριτοὶ ρόλοι» νὰ σημαίνουν πλήρη περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν κοινωνία. Δὲν ἀποκλείεται νὰ τεθεῖ καὶ θέμα μισθοδοσίας τοῦ κλήρου, ποὺ εἶχε δοθεῖ σὲ ἀνταπόδοση τῆς ὑποχρεωτικῆς παραχώρησης τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὸ Κράτος.
.           Σὲ ὁρισμένα διοικητικὰ ζητήματα, ὅπως ἡ ἀπογραφὴ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος ποὺ διέπει τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια, ἡ κυβέρνηση ἱκανοποίησε αἰτήματα τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ὅπως ὁ Ἀλ. Τσίπρας τοῦ ἔκαμε τὸ χατήρι νὰ διορίσει τὸν κ. Δήμτσα Διοικητὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, παραβλέποντας τὴν ἀξιοκρατία καὶ τὸ ἐθιμικὸ καθεστώς, τῆς συνεννόησης καὶ τῆς συναίνεσης τοῦ Φαναρίου. Ὅμως αὐτὰ εἶναι ψιχία μπρὸς στὰ ὅσα ἔχουν διαπραχθεῖ σὲ βάρος τοῦ ποιμνίου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς πρὸς τὴν ἐλάχιστη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ ἔχει ἀπομείνει καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ἀπὸ τῆς ἀναρρήσεώς του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὶς μετὰ τὸ 2008 κυβερνήσεις γιὰ τὴν κατοχύρωση καὶ ἀξιοποίησή της, ἐλάχιστα ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπιτύχει. Ἐπιτροπὲς συγκροτοῦνται, ἀποτελέσματα ὅμως δὲν ὑπάρχουν, ἐνῶ κράτος, τοπικὴ αὐτοδιοίκηση καὶ ἰδιῶτες καταπατοῦν καὶ ἰδιοποιοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα…
.           Τὸ σοβαρότερο ποιμαντικὸ ζήτημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἑλλάδα γνωρίζει πρωτόφαντα γεγονότα. Ἡ κυβέρνηση προχωρεῖ μὲ γοργὰ βήματα πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ὑπὸ τὴν ἀδιαφορία τῆς πλειονοψηφίας τοῦ λαοῦ. Πρωθυπουργοί, Ὑπουργοὶ καὶ Βουλευτὲς πλέον δὲν ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο, δείχνοντας φανερὰ τὴν ἀθεΐα τους. Τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο ἔχει ἀλλοιωθεῖ, ἀφοῦ ὑπάρχει μία ὁλομέτωπη ἐπίθεση στὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας. Οἱ διευκολύνσεις στοὺς ἐφήμερους δεσμούς, μὲ τὰ συμφωνητικὰ συμβίωσης, ἡ ἐπέκταση τῶν συμφωνητικῶν καὶ σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ προσπάθεια οἱ ὁμόφυλοι νὰ υἱοθετοῦν καὶ παιδιά, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι τὸ ὁμόφυλο ζευγάρι εἶναι ἴσης βιολογικῆς καὶ ἠθικῆς ἀξίας μὲ τὸ φυσικὸ ζευγάρι, οἱ «ἔμφυλες ταυτότητες», ποὺ 15 ἐτῶν παιδὶ μπορεῖ νὰ ἀποφασίζει γιὰ τὸ φύλο του… Τὰ θρησκευτικὰ πλέον κατάντησαν ἕνα διεθνιστικὸ πολυθρησκευτικὸ καὶ πολυπολιτισμικὸ μάθημα, ποὺ θὰ μποροῦσαν οἱ ἐμπνευστές του νὰ τὸ στείλουν νὰ διδάσκεται ἐπίσης στοὺς ἀνιμιστὲς τῆς Τανζανίας ἢ στοὺς ἀντβεντιστὲς τῶν ΗΠΑ. Μὲ κάθε δηλαδὴ τρόπο προωθεῖται ἡ ἰδεολογία τοῦ Ἱδρύματος Σόρος γιὰ κατάργηση ἐθνικῶν συνόρων, θρησκειῶν, γλωσσῶν, ἱστοριῶν, ἀξιῶν, ἰδιοπροσωπιῶν, καὶ γιὰ προώθηση τῆς παγκόσμιας ἑνιαίας ἀνθρώπινης ἀντίληψης καὶ τῆς μίας κυβέρνησης, ποὺ θὰ τὴν κατευθύνει.
.           Στὰ ἐθνικὰ θέματα ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τὴν ἐπισημοποίηση τῆς φαλκίδευσης τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας στὴ Μακεδονία, μὲ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Οἱ σημερινοὶ Μητροπολίτες στὴ Μακεδονία καλοῦνται νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ποίμνιό τους, ἔναντι τῶν σχεδίων τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, τῶν Σκοπιανῶν, τοῦ ξένου παράγοντα καὶ τοῦ Φαναρίου.
.           Στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου καὶ στὴ Σύναξη τῶν Ἀρχιερέων στὴν Κωνσταντινούπολη συζητήθηκε τὸ θέμα τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κάλεσε τοὺς Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας νὰ ἐκφράσουν τὴν ἄποψή τους γιὰ τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία. Ὅλοι τους δὲν ἔθεσαν τὸ ζήτημα ὅτι ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τοῦ γειτονικοῦ κράτους εἶναι ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκλέξει ἐκεῖ κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ διαθέτει κανονικοὺς Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ μοναχές. Αὐτὸ θεώρησαν ὅτι δὲν εἶναι δικό τους ζήτημα καὶ ἂς τὸ λύσει ὁ κ. Βαρθολομαῖος μὲ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία. Ἦσαν ὅμως ὅλοι ἀπόλυτοι, ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ ἀνακηρυχθεῖ ἀπὸ τὸ Φανάρι Αὐτοκέφαλη ἡ Ἐκκλησία τῶν σχισματικῶν δὲν θὰ πρέπει νὰ πάρει τὸ ὄνομα «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία». Ὁ Πατριάρχης τοὺς εἶπε ὅτι εἶναι ἀποφασισμένος, ὅπως στὴν Οὐκρανία, νὰ προχωρήσει στὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων χωρὶς αὐτὴ νὰ ἔχει τὸ ὄνομα «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας», ἢ «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχριδῶν καὶ πάσης Μακεδονίας»… Ὅμως οἱ Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας ἀμφιβάλλουν ἂν οἱ Σκοπιανοὶ σχισματικοὶ Ἀρχιερεῖς θὰ τηρήσουν τὰ ὅσα θὰ συμφωνηθοῦν…
.           Ἡ στάση τοῦ κ. Ἱερώνυμου στὸ ἐθνικὸ θέμα εἶναι ὑποτονική. Προσωπικὰ ἐλάχιστα ἐξετέθη καὶ γιὰ τὴ στάση του πῆρε τὰ εὔσημα τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν ΜΜΕ, ποὺ τὴν στηρίζουν. Σημειώνεται ἡ πρόσφατη ἀποκάλυψη τοῦ wikileaks, ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία σὲ ἀπόρρητο τηλεγράφημά της, μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ἐκεῖ ἀποτυχημένη μεταμόσχευση ἥπατος, ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι «ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς διαδόχου του κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ ἐπηρεάσει τὴ συζήτηση θεμάτων πολιτικῆς καὶ κυρίως τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος». Ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς τὸ συγκεκριμένο κείμενο δὲν ἔχει διαψευστεῖ.
.           Σοβαρὸ πρόβλημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ αἰτία τῆς ἐλάχιστης ἀντίδρασής της στὴν ἐπιχειρούμενη μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου καὶ παρρησίας λόγου ἀπὸ πολλοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς. Ἔχει χαθεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ νεολαία. Ἔχει χαθεῖ ἡ γνωριμία μὲ τὰ νέα ζευγάρια καὶ ἡ συζήτηση μὲ αὐτὰ περὶ γάμου καὶ οἰκογένειας. Ἔχει χαθεῖ ἡ ἐπαφή, ἡ ἔξοδος πρὸς τὰ νιάτα. Οἱ μεμονωμένες προσπάθειες ἀρχιερέων καὶ ἱερέων εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανό. Εἶναι πάντως ἑστίες πνευματικῆς ἀντίστασης, κάτι τὸ παρήγορο.
.           Στὴ σημερινὴ παρακμὴ τῆς κοινωνίας εἶναι πρόκληση καὶ σκάνδαλο Ἀρχιερεῖς νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ποίμνιό τους. Εἶναι πρόκληση νὰ ἐμφανίζονται ἀποκλειστικὰ καὶ συχνότατα σὲ ἀρχιερατικὰ συλλείτουργα, νὰ διαφημίζονται κυρίως γιὰ τὶς γεωργικές τους ἐπιδόσεις, νὰ συζητοῦνται γιὰ τὰ πολυτελῆ ἄμφιά τους, νὰ θεωροῦν ὅτι ἐπιτελοῦν τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τους μὲ τὸ νὰ ἐκδίδουν κάποιες ἀνούσιες ἐγκυκλίους μέσα στὸ χρόνο καὶ ἄλλοι νὰ προσκολλῶνται στὴν ἀνάγνωση τοῦ Τύπου καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν δημοσίων σχέσεών τους. Πέραν τῶν ἄλλων ὑπολειτουργοῦν οἱ παραγωγικὲς σχολὲς γιὰ ἱερεῖς β΄ κατηγορίας, ποὺ ἐπανδρώνουν τὶς μὲ πολλὰ κενὰ ἱερέων κωμοπόλεις καὶ τὰ χωριά.
.           Ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἕντεκα Ἀρχιερεῖς, 80 ἐτῶν. Φυσικὰ ἔχουν τὶς δυσκολίες τους στὴ διαποίμανση τοῦ λαοῦ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρότεινε στὴ Σύνοδο νὰ μεταβοῦν σὲ δύο ἀπὸ αὐτοὺς Ἔξαρχοι (Σημ. Δὲν εἶναι μόνο τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ στέλνει Ἐξάρχους..) καὶ νὰ συζητήσουν μαζί τους τὴν παραίτησή τους. Ἡ πρόταση δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ὡς μὴ σωστὴ συμπεριφορὰ πρὸς πολιοὺς Ἱεράρχες καὶ ὡς μὴ συμβατὴ μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.
.           Εὐκολότερα προβάλλεται στὴν κοινὴ γνώμη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ σημαντικό, εἶναι ἡ ἀλήθεια, κοινωνικό της ἔργο. Πρόκειται περὶ ὑπαρκτοῦ κινδύνου νὰ καταντήσει ἡ Ἐκκλησία κοινωνικὴ ὑπηρεσία τοῦ κράτους καὶ ἁπλῶς νὰ συμπληρώνει τὰ πολλὰ κενά του στὴν κοινωνικὴ πρόνοια… Ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι νὰ καταστεῖ τὸ συμπλήρωμα τοῦ κράτους καὶ νὰ δείχνει καλὸ πρόσωπο στὴν κοινωνία, ὅπως τὰ πολλὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, ἀλλὰ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ βεβαίως, στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη στὸν συνάνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει καταντήσει νὰ μὴν ἔχει μαρτυρία ζωῆς, ἀλλὰ μόνο φροντίδα γιὰ τὸ κοινωνικὸ πρόσωπό της καὶ μάλιστα αὐτὴ ἡ φροντίδα γίνεται τυποποιημένα, μέσῳ ΜΚΟ καὶ ἰδιωτικῶν ἐπιχορηγήσεων…
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀνέπτυξε τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Σχολές, βλέποντας τὴν ὑποβάθμιση τῶν θεολογικῶν σχολῶν. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι οἱ θεολογικὲς σχολὲς δὲν ἔχουν σχεδὸν καμία συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀκολουθοῦν ἕναν δρόμο νοησιαρχικό, σχολαστικὸ καὶ μακρὰν τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικότητας.
.           Στὶς διορθόδοξες σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀντιμετωπίζει σφοδρὴ ἐκκλησιαστικὴ ἐπίθεση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ προσωπικὰ ἀπὸ τὸν Προκαθήμενό του κ. Βαρθολομαῖο. Στὸ 2018 ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν βρίσκεται στὰ πολιτικὰ δικαστήρια μὲ τὸ Φανάρι, γιατί θέλησε ἀντικανονικὰ νὰ ἀποκτήσει ναὸ μὲ τὸν πέριξ αὐτοῦ χῶρο μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐπίσης χωρὶς νὰ ἐρωτήσει, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τὸν κυρίαρχο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργάνωσε ἐντός του 2018 «οἰκολογικὸ συνέδριο» στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα καὶ στὰ τουριστικὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ…
.           Ὁ κ. Βαρθολομαῖος προκάλεσε καὶ πάλι ἐνόχληση στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ σὲ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ νὰ προσκαλέσει στὴ Σύναξη τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1-3 Σεπτεμβρίου 2018) καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῶν «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Βασικὸς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν μποροῦν νὰ μετέχουν σὲ δύο Ἱεραρχίες. Ἀφοῦ οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν «Νέων Χωρῶν» ἀνήκουν, συνεδριάζουν καὶ ἐκλέγονται ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀπολύτως ἀντικανονικὸ νὰ μετέχουν καὶ τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Σύνοδος αὐθαιρετοῦν, γιὰ νὰ δείξουν τὸ ἀπαράδεκτο, ὅτι οἱ Νέες Χῶρες τοὺς ἀνήκουν… Ἀπαράδεκτο ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου στὴν Οὐκρανία. Ἴδιες περιπτώσεις, διαφορετικὴ μεταχείριση ἀπὸ τὸ Φανάρι.
.           Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς «Νέες Χῶρες», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ ἔχουν πικρότατα βιώματα ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου σὲ Ἐκεῖνον, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τὸ Φανάρι γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν, ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ συμπεριφέρονται ὡς δόκιμοι μοναχοὶ πρὸς τὸν Ἡγούμενό τους.
.           Εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ δείχνουν νὰ κυριαρχεῖ μέσα τους ὁ φόβος «μὴν τοὺς μαλώσει» ὁ Πατριάρχης, μὴν τοὺς ἐκφράσει παράπονα, ὅτι συμπεριφέρονται ἀγνωμόνως πρὸς τὴν «Μητέρα Ἐκκλησία», πρὸς τὸ «Πονεμένο Φανάρι». Τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου, μαζὶ τὸ ἐπικάλυμμά του, ποὺ εἶναι τὸ συναίσθημα πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης φαίνεται ὅτι κυριαρχοῦν ἐπὶ τῆς Κανονικότητας, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Μητροπολίτες ποὺ δὲν μετέβησαν στὴν Σύναξη τῆς Κωνσταντινούπολης προέβαλαν λόγους ἀσθενείας, γήρατος, ἢ ἀπασχόλησης στὴ Μητρόπολή τους καὶ οὐδεὶς προέβαλε λόγους κανονικότητας… Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάσταση πολλῶν Μητροπολιτῶν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸ 2018. Λυπηρό, ἀλλὰ μὲ αὐτοὺς πρέπει οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, ὁ ὑπόλοιπος κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐπιβίωση τῆς Ἐκκλησίας.
.           Πολλοὶ διερωτῶνται ἂν ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐγκρίνει τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Οὐκρανία. Μὲ τὰ δεδομένα ὅτι, ὅπως ἀναφέρθηκε προηγουμένως, σὲ πολλοὺς Ἀρχιερεῖς δὲν ἰσχύει ἡ προτεραιότητα τῆς ἐπισκοπικῆς τους συνείδησης, ἀλλὰ βάζουν σὲ προτεραιότητα τί εἰκόνα θὰ παρουσιάσουν στὸν «Κύρη» τους Πατριάρχη δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει αἰσιοδοξία ὅτι σὲ μία ἐνδεχόμενη ψηφοφορία θὰ ἐνεργήσουν σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Ἂν ἡ ψηφοφορία γίνει μυστική, τότε ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα ἡ πλειονοψηφία τῶν Ἀρχιερέων νὰ μὴν ἐγκρίνει τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ στίγμα ὅτι συνέπραξε μὲ τὸ Φανάρι στὴν πρόκληση σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.           Νέα πρόκληση ἀπὸ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ προσωπικὰ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο μέσα στὸ 2018 εἶναι, ποὺ ἔρχεται γιὰ δεύτερη φορά, μέσα στὸ 2018, στὴν Ἀθήνα. Σκοπός του νὰ βραβευθεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ οἰκολογικό του ἔργο (!!!). Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔχει βρεῖ τὴν οἰκολογία γιὰ νὰ συγκεντρώνει βραβεῖα καὶ ἐπαίνους. Σὰν τὸν Ὓβ Κουστό. Μὲ τὴν οἰκολογία καὶ τὰ ἀνοίγματά του πρὸς τὸ Βατικανὸ δὲν μένει στὴν ἀφάνεια.
.           Ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴ διαμονή του στὴν Ἀθήνα θὰ μεταβεῖ στὸ Μάτι γιὰ νὰ τελέσει Τρισάγιο στὴ μνήμη τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας τῆς ἐκεῖ πυρκαγιᾶς. Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει συναισθηματισμούς, οὔτε πρέπει νὰ παίζει ἐπικοινωνιακὰ – λαϊκιστικὰ παιχνίδια, ποὺ μιλᾶνε στὸ θυμικὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀποσποῦν τὸ εὔκολο, ἀλλὰ χωρὶς οὐσία καὶ βάθος χειροκρότημα, ἀρκοῦσε στὸν κ. Βαρθολομαῖο τὸ Τρισάγιο ποὺ τέλεσε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπως ἔκαμαν καὶ οἱ ἄλλοι Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι. Οὐδεὶς ἀπὸ αὐτοὺς διενοήθη νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα νὰ τελέσει Τρισάγιο. Τὸ Μάτι ἔχει τὸν Μητροπολίτη του, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία, ἔχει τὸν Προκαθήμενο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Γιατί αὐτοὶ πρέπει νὰ «καπελωθοῦν» ἀπὸ τὸν Πατριάρχη; Ποιό τὸ κέρδος γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν, φρικτῷ τῷ τρόπω, θανόντων στὸ Μάτι ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ κ. Βαρθολομαίου; Αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνιακὴ κοσμικὴ ἀντίληψη δὲν κάνει καλὸ στὴν Ἐκκλησία, οὔτε στὸν κ. Βαρθολομαῖο, παρὰ τὰ φαινόμενα.
.           Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου, τὸ Τρισάγιο στὸ Μάτι καὶ ἡ βράβευσή του θὰ γίνουν τὶς ἡμέρες ποὺ συνεδριάζει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Στὸ Μάτι θὰ μεταβεῖ τὴν ὥρα ποὺ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος θὰ ἀναγιγνώσκει στὴν Ἱεραρχία τὴν εἰσήγησή του! Ἐπίσης τὴν ὥρα ποὺ ὁ Πατριάρχης θὰ βραβεύεται, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ τιμᾶ τὸν Μητροπολίτη Καρυστίας κ. Σεραφεὶμ γιὰ τὰ 50 χρόνια Ἀρχιερατείας του! Διερωτᾶται πάλι κανεὶς γιατί προκαλεῖ τόσο ὁ Πατριάρχης τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Προκαθήμενό της, ποὺ ἄλλοτε ἦταν πιστός του φίλος καὶ ὑπηρετοῦσε τὰ συμφέροντα τοῦ Φαναρίου;…
.           Στὰ διορθόδοξα δὲν δίδεται κάποια βαρύτητα. Ἀποστέλλονται καθηκόντως Ἀρχιερεῖς στὶς ἐπιτροπές, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν κάποια ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Γενικὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αὐτὸν τὸν καιρὸ ἐπικρατεῖ ἡ ἐσωστρέφεια. Ἀποφεύγει νὰ λαμβάνει θέση ἐπὶ τῶν διορθοδόξων ζητημάτων, ποὺ προκύπτουν, ὅπως ἐπίσης δὲν συμμετέχει σὲ διορθόδοξες συναντήσεις. Ἐπίσης κρατάει σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις. Μία ἐξαίρεση στὴν ἐσωστρέφεια εἶναι τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες καὶ παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Ἡ παρουσία του εἶναι ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ἀνταποκρίνεται στὴν ἀποστολή του νὰ ἐκπροσωπεῖ ἐπαξίως στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαό. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπιδιώκει νὰ κλείσει τὸ ὡς ἄνω γραφεῖο, κάτι ποὺ ἐπιθυμοῦν καὶ κάποιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ κινοῦνται εἴτε ἀπὸ ὠφελιμιστικοὺς λόγους, εἴτε ἀπὸ φθόνο γιὰ τὸ σημαντικὸ ἔργο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε καὶ τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖ.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεχίζει νὰ προσφέρει πολλὰ στὴν ἱεραποστολὴ στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴ διαποίμανση τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἑλλήνων, μὲ τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ θέτει στὴ διάθεση τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καὶ Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως τὸ Φανάρι θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὸ (ἐξ) ὑπηρετεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος… Οὐδεμία εὐγνωμοσύνη. Ἀντίθετα «χολὴ ἀντὶ τοῦ μάννα». Στὴν ἱεραποστολὴ περιλαμβάνονται καὶ οἱ 150 ὑποτροφίες ποὺ προσφέρει γιὰ σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα σὲ σπουδαστὲς διαφόρων Ἐκκλησιῶν.-

, , ,

Σχολιάστε

«ΚΑΡΦΩΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ»

Ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸν 21ο αἰώνα

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                Στὸ διαδίκτυο ἐντοπίσαμε μία ἐνδιαφέρουσα εἴδηση: «Οἱ Ρῶσοι ‟κάρφωσαν” τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴν καρδιὰ τοῦ Παρισιοῦ. Ἕτοιμη σχεδὸν ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος (…). Κάποιοι τὰ δημόσια ἔσοδά τους τὰ κατευθύνουν στὸ νὰ ὁμολογοῦν Ὀρθοδοξία, εἴτε στὸ Κόσοβο, ἀναστηλώνοντας κατεστραμμένες ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ἐκκλησίες, εἴτε ἀνοικοδομών­τας Ὀρθόδοξους Ἱεροὺς Ναοὺς στὸ κέν­τρο τῆς Εὐρώπης. Ἔτσι λοιπὸν μὲ πανηγυρικὸ τρόπο (…) τοποθετήθηκε ὁ βάρους 8 τόνων τροῦλος στὴν ρωσικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος, δίπλα ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν πύργο τοῦ Ἄιφελ, μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας νὰ δεσπόζει στὴν περιοχή. Τὰ χρήματα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ναοῦ δόθηκαν ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση» («Dioptra-news» 23-3-2016).
.                Εἶναι ἄξιο προσοχῆς τὸ ὅτι ὄχι μόνο τὸ ρωσικὸ πατριαρχεῖο, ἀλλὰ καὶ ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση χρηματοδότησαν τὴν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ. Ἑπομένως πολὺ ὠφέλιμο γιὰ τὸν λαό μας θὰ εἶναι ἂν οἱ πολιτικοὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ποὺ τὸν κυβερνοῦν κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, κατανοήσουν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει ἡ Ὀρθόδοξη πίστη στὴ σύγχρονη ἀποστατημένη κοινωνία. Τὰ μέτρα ποὺ παίρνουν μεθοδικὰ οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τῆς Δύσεως γιὰ νὰ ὁδηγήσουν ἀπὸ τὴν «πολυπολιτισμικὴ κοινωνία» στὴν περίφημη «παγκοσμιοποίηση», μόνο σὲ τραγικὰ ἀ­διέξοδα καταλήγουν. Στὴν πατρίδα μας τὸ πράγμα εἶναι ἐμφανέστατο καὶ μόνο ἐξ αἰτίας τοῦ τεραστίου μεταναστευτικοῦ προβλήματος. Ἄραγε οἱ σημερινοὶ κυβερνῆτες μας θὰ θελήσουν νὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἀληθινὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας; Διαφορετικὰ θὰ ἐπαληθευθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν; Καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο (=χάθηκαν, ἐξαφανίσθηκαν)»!

, , ,

Σχολιάστε

ΟΤΑΝ ΕΞΑΓΕΙΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΕΙΣΑΓΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (Δ. Νατσιός) «Οἱ Τζιχαντιστὲς πολὺ ἁπλὰ ἀκολουθοῦν κατὰ γράμμα τὸ Κοράνιο. Τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου τὸ παρακολουθοῦμε στὸ Παρίσι».

Ὅταν ἐξάγεις «ἀνθρωπιστικοὺς» πολέμους, εἰσάγεις τρομοκρατία

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.         Πέρυσι, μὲ ἀφορμὴ τὶς τότε τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι, ἔγραφα (βλ. σχετ.: « ): «Τὸ 1997 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Λιβάνη» κυκλοφορήθηκε ἕνα ἐξαιρετικὸ βιβλίο μὲ τίτλο “Ἡ οἰκονομικὴ φρίκη”, τῆς Γαλλίδας δημοσιογράφου καὶ μυθιστοριογράφου Βιβιὰν Φορεστέρ. Τὸ θυμήθηκα λόγῳ τῶν πρόσφατων γεγονότων. Οἱ Γάλλοι, πέραν τοῦ πολυπολιτισμικοῦ προσηλυτισμοῦ, ἀναπολώντας καὶ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὑπῆρξαν “Μεγάλη Δύναμη” συμμετεῖχαν, ὡς πιστὰ σκυλάκια τῶν Ἀμερικανῶν, σὲ «ἀνθρωπιστικὲς» καὶ «εἰρηνευτικὲς» ἐπεμβάσεις κατὰ ἰσλαμικῶν χωρῶν. Ὅλα αὐτὰ τὰ σπιθαμιαῖα ἀναστήματα ποὺ κυβερνοῦν τὴν χώρα τους τὰ τελευταῖα χρόνια-Σαρκοζί, Ὀλὰντ- μὲ περισσὴ ἀφροσύνη, δὲν ἀντιλήφθηκαν τὴν παγίδα: δὲν βομβαρδίζεις λαούς, οἱ ὁποῖοι κάποτε “γεύτηκαν” τὴν… ἀποικιοκρατία σου καὶ δεύτερον ἡ ἐπέμβαση δὲν ἐξάγεται μόνον ὑπὸ μορφὴ στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ εἰσάγεται ὑπὸ μορφὴ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν. (Τὶς ὁποῖες πληρώνουν ἀθῶοι καὶ ἄμαχοι, διότι οἱ ὑπεύθυνοι εἶναι ἀπρόσβλητοι. Καὶ καλὰ οἱ λαοὶ αὐτοὶ νὰ στρέψουν τὴν ὀργή τους στοὺς ἡγέτες τους καὶ στὰ κοπροκάναλα, ποὺ δορυφοροῦν τὶς ἐγκληματικές τους…φιλανθρωπίες).
.         Ἐντοπίζεται ὅμως καὶ μία ἄλλη παράμετρος, ἴσως ἡ κρισιμότερη, γιὰ τὴν ὁποία θὰ παραπέμψουμε στὸ βιβλίο τῆς Φορεστὲρ (σελ. 25-26). “Βλέπουμε καθημερινὰ νὰ προσλαμβάνονται, νὰ ἀπολύονται ἄντρες καὶ γυναῖκες, μέσα σὲ μία ἀγορὰ ἐργασίας ποὺ μεταβάλλεται, συρρικνώνεται, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φανταστική, μία ἀγορὰ ἀπὸ τὴν ὁποία αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐξαρτῶνται, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ ζωή τους, ἐνῶ ἐκείνη δὲν ἐξαρτᾶται πιὰ ἀπ’ αὐτούς. Βλέπουμε ἤδη, τόσο συχνά, ὅτι δὲν τοὺς προσλαμβάνουν ποτέ. Καὶ τότε, ἰδιαίτερα οἱ νέοι, φυτοζωοῦν μέσα σ’ ἕνα τεράστιο κενὸ ποὺ παρουσιάζεται σὰν ἐξευτελιστικὸ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο θεωροῦνται ὑπεύθυνοι οἱ ἴδιοι. Βλέπουμε πὼς ξεκινώντας ἀπὸ ἐκεῖ, ἡ ζωὴ τοὺς κακοποιεῖ καὶ ἡ κοινωνία βοηθᾶ στὴν κακοποίηση αὐτή. Βλέπουμε ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει κάτι χειρότερο: ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἐκμετάλλευσης. Πῶς νὰ μὴν τρέμουν αὐτὰ τὰ πλήθη, ποὺ δὲν εἶναι ἐκμεταλλεύσιμα, ποὺ δὲν εἶναι πιὰ καθόλου ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση;…
.             Ἑπομένως, σὰν ἠχώ, καὶ πάλι τὸ ἐρώτημα: εἶναι χρήσιμο νὰ ζεῖ κανείς, ἂν δὲν εἶναι ἐπικερδὴς γιὰ τὸ κέρδος; Κι αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἀποτελεῖ τὴν ἠχὼ ἑνὸς ἄλλου: πρέπει κανείς, ν’ ‘ἀξίζει’ νὰ ζεῖ, γιὰ νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζεῖ; Καὶ μ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἐκφράζεται ὁ κρυφὸς φόβος, ἡ ἀόριστη ἀλλὰ δικαιολογημένη φρίκη ὅτι, σύντομα, θὰ θεωρεῖται περιττὸς ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἢ καὶ ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός. Ὄχι πολίτες δεύτερης κατηγορίας οὔτε κἂν ἀπορριπτέοι: περιττοί… Καὶ κατὰ συνέπεια ἐπιζήμιοι. Καὶ κατὰ συνέπεια…”. Καὶ κατὰ συνέπεια ὀργισμένοι. Καὶ κατὰ συνέπεια γεμάτοι μίσος. Καὶ ἂν εἶσαι καὶ μουσουλμάνος, μ’ ἕνα Κοράνι ποὺ σοῦ διδάσκει τὴν ἀνωτερότητα καὶ τὴν περιφρόνηση κατὰ τῶν διεφθαρμένων δυτικῶν ἀπίστων, πολὺ εὔκολα, γιὰ νὰ ἔχεις καὶ τὸ «πνευματικὸ ἄλλοθι» καὶ τὴν πεποίθηση ὅτι πράττεις κάτι ἱερό, ἁρπάζεις τὸ καλάσνικοφ καὶ ὅποιον πάρει… ὁ Ἀλλάχ.
.             Στὴν Γαλλία καὶ γενικὰ στὴν δυτικὴ κυρίως Εὐρώπη, ἔφτασε στὴν ἐνηλικίωση ἡ πρώτη γενιὰ ὅπου ὁ σεβασμὸς γιὰ τὴν γνώση τῶν προγόνων δὲν εἶναι πολιτικὰ ὀρθός, μία γενιὰ ποὺ “διδάχτηκε” τὴν ἐπανάσταση κατὰ τῶν ἠθικῶν αὐθεντιῶν καὶ ἐξουσιῶν, μία γενιὰ ποὺ ἀνδρώθηκε μὲ τὸ κρανιοκενὲς σύνθημα “νὰ εἶσαι ὁ ἐαυτός σου”.
.         Στὴν εἰσβολὴ μεταναστευτικῶν πληθυσμῶν, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν καὶ τὴν πολιτιστικὴ καὶ ἐθνοφυλετική τους σκευή, ποὺ δὲν εἶναι πάντοτε συμβατὴ μὲ τὰ ἤθη ἢ καὶ τὸ δίκαιο τῆς χώρας ὑποδοχῆς -ἐν προκειμένω τῆς Γαλλίας- (π.χ. ἡ κλειτοριδεκτομὴ ἢ ἡ εἰσαγωγὴ θρησκευτικῶν συμβόλων στὸ ἀρνησίθρησκο δημόσιο γαλλικὸ σχολεῖο ἢ τὸ αἴτημα γιὰ à la carte, πολυπολιτισμικὴ ἐκπαίδευση), οἱ Γάλλοι ἀπάντησαν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο: μέσῳ τῶν ἠλιθιογόνων ΜΜΕ καὶ τῆς ἐκπαίδευσης, καλλιέργησαν τὸ μίσος γιὰ τὸ παρελθόν, ποινικοποίησαν τὴν παράδοσή τους, «φτιάχνοντας νεολαία χωρὶς μνήμη γεννημένη ἀπὸ τὸ μηδέν». Καὶ ὅμως, κατὰ τὸ γνωστὸ ἀξίωμα, «ἡ οὐσιωδέστερη καὶ σημαντικότερη ἀποστολὴ τῆς Παιδείας, εἶναι ἡ ἔνταξη τῶν νέων στὸ παρελθόν». Καὶ ἀντίθετα ἡ λήθη εἶναι ἡ πέμπτη φάλαγγα στὴ στρατηγικὴ τῆς ἱστορίας.
.         Οἱ μουσουλμάνοι Γάλλοι, οἱ νέοι ποὺ στρατεύονται στὸ φανατικὸ Ἰσλάμ, γεννήθηκαν ἀπὸ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ δουλειᾶς, εἶχαν λίγο ἕως πολὺ ἐνταχθεῖ στὴν γαλλικὴ κοινωνία. Τὸ θεωροῦσαν «εὐλογία» ποὺ ἄφησαν τὶς πάμφτωχες ἐρήμους τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ ἔστησαν σπιτικὸ σὲ φιλόξενη, τότε, χώρα. Τὰ παιδιά τους ὅμως τὰ ἀνέμενε ἄλλη μοίρα. Τὰ δημόσια σχολεῖα, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ δραστικότερο ὅπλο ἔνταξης καὶ ἀφομοίωσης, τὴν γαλλικὴ παιδεία καὶ κουλτούρα, ἀφέθηκαν στὰ νύχια τῆς παγκοσμιοποιημένης «ἐλὶτ-ἀλήτ», καρυκευμένης μὲ τὸν τίτλο τῆς “ἀριστερᾶς”, ἡ ὁποία στὸ ὄνομα τῆς «κοινῆς κουλτούρας», ἰσοπέδωσε τὴν ἐκπαίδευση. (Τὸ μόνο ποὺ διδάσκει μὲ ζῆλο ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἡ ἐξοικείωση μὲ τὶς νέες τεχνολογίες, τὴν ὁποία κάποιοι τιποτολόγοι τὴν θεωροῦν ἔνδειξη πεπαιδευμένου πολίτη-μαθητῆ. Ἡ στρατολόγηση στὶς ὀρδὲς τοῦ Ἰσλὰμ γίνεται μέσῳ διαδικτύου, ἂν δὲν κάνω λάθος). Ἀποτέλεσμα: βαρβαρότητα, ἀνεργία, γκετοποίηση. «Ὁ βάρβαρος δὲν εἶναι ὁ ἄγριος, δὲν εἶναι ὁ ἄλλος, στὸν ὁποῖο ἀρνοῦμαι τὴν ἀνθρωπιά, τὴν ἀξιοπρέπεια, τὸ σεβασμό. Βάρβαρος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ἐντάσσεται – οὔτε μὲ τὴν προσχώρηση οὔτε μὲ τὴν ἀντίδρασή του– στὸν πολιτισμό, δηλαδή, στὴ συνέχεια αὐτοῦ ποὺ δημιούργησαν ὅσοι προηγήθηκαν. Εἶναι ἀνιστορικὸς ἐκτὸς γενιᾶς. Δὲν ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ὕπαρξης τῶν πατέρων του, εἶναι μετεωρίτης, γεωγραφικὰ καὶ χρονικὰ χωρὶς βάση», γράφει ἡ Ν. Πολονὺ στὸ περισπούδαστο βιβλίο της “τὰ χαμένα παιδιά μας”. (ἔκδ. «Πόλις», σελ. 50).
.         λη ατ πολυπολιτισμικ σαπουνόφουσκα πο αωρεῖτο τόσα χρόνια, διαλύεται μ δυνηρς συνέπειες. Οἱ νέοι μουσουλμάνοι Γάλλοι βρῆκαν καταφύγιο-νόημα ζωῆς στὰ παραγγέλματα τοῦ Ἰσλάμ. Τ γαλλικ σύστημα πέτυχε παταγωδς ν τοςξανθρωπίσει. Ὅταν, ἀντὶ γιὰ τὸν Πλάτωνα, διδάσκεις “συνταγὲς μαγειρικῆς” ἢ “ὁδηγίες χρήσης οἰκιακῶν συσκευῶν” -τέτοιες ἀνοησίες περιέχουν καὶ τὰ γαλλικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια- δηλαδὴ τὸ “τίποτε”, τότε τὸ κενὸ τὸ ἀναπληρώνει κάτι πολὺ δελεαστικὸ γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, ἀλλὰ φρικῶδες γιὰ τοὺς δημοσιογραφικὰ φθίνοντες καὶ ἐκλεπτυσμένους ἀπὸ τὸ ἀποκάρωμα τῆς εὐζωίας, εἰρηνόφιλους Γάλλους: ὁ τζιχαντισμός, ἡ μνησικακία καὶ τὸ ἐκδικητικὸ μένος γιὰ τοὺς ἀπίστους, τοὺς ἐχθρούς του “προφήτη”. (Σημειωτέον: Οἱ γονεῖς τῶν δύο μουσουλμάνων, τοὺς παρακαλοῦσαν νὰ παραδοθοῦν στὶς γαλλικὲς ἀρχές. Ἦταν πλέον ἀργά. Τὰ παιδιά τους εἶχαν ἄλλο… γονέα, οἱ φυσικοὶ γονεῖς τους παραῆταν Γάλλοι).
.         Θ πάρουν ἆραγε να μάθημα ο μέτερες «μαϊμοδες», λη ατ νεοταξικ σαχλαμάρα, πο τ μόνο πο κανε τ τελευταῖα χρόνια εναι ν ντιγράφει τ φράγκικα κπαιδευτικ συστήματα-νοσήματα. Ὅ,τι γυάλιζε στὸν κάθε ἡμιμαθῆ Γραικύλο, τὰ λύματα τῶν δυτικῶν, τὸ “ἔριχνε” μὲς στὴν Ἐκπαίδευση βαφτίζοντάς το μὲ τὰ εὔηχα καὶ ἠχηρὰ φληναφήματα: μεταρρύθμιση, ἀνακαίνιση, ἀναπτέρωση ἢ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
.         Τούτη τὴν στιγμὴ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο ἀκολουθεῖ τὴν ὀλέθρια γαλλικὴ συνταγή. Γελοιοποιεῖ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, διασύρει τὴν ἱστορία μας, ἀποκρύπτει θυσίες καὶ ἡρωισμούς, ἐξωραΐζει ἐγκλήματα καὶ Γενοκτονίες, (τώρα τὶς ἀρνεῖται), λυμαίνεται τὴν γλῶσσα μας, περιφρονεῖ τοὺς σπουδαίους λογοτέχνες μας, προβάλλει τὴν ἀσημαντότητα, μ’ ἕνα λόγο κακουργεῖ ἐναντίον τῆς ἔθνους. Τὸ σὸκ τῆς λαθρομετανάστευσης ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ ἡμιθανές… πτῶμα τῆς ἐθνικῆς μας Παιδείας, καταδικάζοντας καὶ τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν ἀμάθεια καὶ τὴν βαρβαρότητα. Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ποὺ φιλοξενοῦμε στὰ θρανία τῶν αἰθουσῶν μας, γνωρίζουμε τὴν ἐξέλιξη. Τὸ κακὸ ἐπωάζεται».

.         Αὐτὰ πέρυσι. Δυστυχῶς τὸ κακὸ κάποια στιγμὴ θὰ διαρρήξει τὸ κέλυφος. Κι οἱ ἡμέτεροι ἀντὶ νὰ συμμαζευτοῦν καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν στάση τους, στέλνουν λάθος μηνύματα: ἰσλαμικὲς σπουδές, τεμένη, Τασίες, ἰθαγένεια σὲ μουσουλμανόπαιδα μὲ ἐννιάχρονη φοίτηση, καταιγισμὸς «δράσεων» στὰ σχολεῖα γιὰ τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ἰσλαμοφοβία. Καὶ ἂς σταματήσει τὸ παραμύθι γιὰ δῆθεν ἐξτρεμιστικὸ καὶ ἀκραῖο Ἰσλάμ. Ο Τζιχαντιστς πολ πλ κολουθον κατ γράμμα τ Κοράνιο. Τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου τὸ παρακολουθοῦμε στὸ Παρίσι. Θὰ τὸ ξαναδοῦμε στὴν Ρώμη, στὸ Λονδίνο καὶ σ’ ἄλλες δυτικὲς μεγαλουπόλεις ποὺ ζοῦν «ἄπιστοι» ….

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ… ΟΜΟΡΦΙΕΣ

Βέλγιο: «Πέταξαν ξω» τουρκάλα βουλευτ
πο δν ναγνώριζε τν γενοκτονία τν ρμενίων

.             Ἡ τουρκικῆς καταγωγῆς βουλευτὴς Βρυξελλῶν Mahinur Ozdemir διεγράφη ἀπὸ τὸ κόμμα CDH (centre democrate humaniste), λόγῳ τῆς ἄρνησής της νὰ συνταχθεῖ μὲ τὴν κομματικὴ γραμμὴ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴ Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
.             Πολίτες τουρκικῆς καταγωγῆς διαδήλωσαν τὸ περασμένο Σάββατο στὶς Βρυξέλλες κατὰ τῆς διαδικασίας, στὴν ὁποία οἱ Βέλγοι πολιτικοὶ καλοῦνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.
.             Τὸ γεγονὸς προβληματίζει ἀρθρογράφους καὶ σχολιαστὲς τοῦ βελγικοῦ τύπου γιὰ τὸ τί θὰ πράξουν καὶ τὰ ἄλλα βελγικὰ κόμματα, ἀλλὰ καὶ οἱ τουρκικῆς καταγωγῆς βουλευτὲς ποὺ ἐκλέγονται μὲ αὐτὰ καὶ ψηφίζονται ἀπὸ ἕνα πολυπληθὲς σῶμα τουρκικῆς καταγωγῆς Βέλγων ψηφοφόρων.
.             Σὲ κάθε περίπτωση καὶ πέρα ἀπὸ τὶς κινήσεις τῶν κομμάτων, ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ Βέλγιο, σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δὲν ἔχει ξεκάθαρα (μὲ νόμο) ἀναγνωρίσει τὴν ἀρμενικὴ γενοκτονία.

ΣΧ. «ΧΡ.ΒΙΒΛ.»: «Προβληματίζονται».…! ! ! Ἄστε τους νὰ προβληματίζονται! Ἡ πολυπολιτισμικότητα κάνει καλό!

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Βανδαλισμοὶ χριστιανικῶν νεκροταφείων

ΕΙΣ. ΣΧ. ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ πραγματικὰ ὑπέροχη «πολυπολιτισμικότητα» ἐπιφυλάσσει τὴν πιὸ “ἐπιλεκτικὴ’’ μεταχείριση σὲ ὁτιδήποτε χριστιανικό!

.             Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ διαβάσαμε τὴν ἀ­­­κόλουθη εἴδηση: «Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ διαφορὰ στὴ στάση τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ Τύπου καὶ τῶν ἀνάλογων δηλώσεων, σχετικὰ μὲ τοὺς βανδαλισμοὺς κατὰ χριστιανικῶν τό­­πων στὴν Εὐρώπη καὶ ἰδιαίτερα στὴ Γαλ­­λία. Στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν ἐπιθέσεις κατὰ ἑβραϊκῶν ­νεκροταφείων ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἔντονα τὶς ­καταδικάζει (…). Ἀλλὰ στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν βεβηλώσεις χριστιανικῶν τόπων, ὑ­­­­πάρχει σιωπή.
.            Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ σιωπή. Εἶναι καὶ ἡ ὑποκρισία. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 τὸ εἰδησεογραφικὸ κανάλι BFMTV δημοσίευσε στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ βεβήλωση νεκροταφείων τὸ 2014. Στὴν πρώτη θέση βρέθηκαν λοιπὸν χριστιανικὰ νεκροταφεῖα, μὲ συνολικὰ 206 περιπτώσεις, στὴ δεύ­­τερη θέση καὶ σὲ τεράστια ­διαφορά, ἦ­­­ταν τὰ ἑβραϊκὰ νεκροταφεῖα μὲ συνολικὰ 6 περιπτώσεις, καὶ στὴν τρίτη τὰ μουσουλ­μανικὰ μὲ συνολικὰ 4 ­περιπτώσεις. (…) Οἱ πρῶτες ­πληροφορίες ­δημοσιεύθηκαν τὸ πρωί, ἀλλὰ τὸ μεσημέρι (…) τὸ κανάλι ἄλλαξε καὶ δὲν ἀνέφερε πλέον “χριστιανικὰ” νεκροταφεῖα, ἀλλὰ “δημοτικὰ” νε­κροταφεῖα!» (ἱστολόγιο «Κόκκινος οὐ­ρανὸς» 27-3-2015).
.          Εἶναι νὰ θλίβεται κάθε συνετὸς ἄνθρωπος γιὰ τὴ συνεχιζόμενη ἀποχριστιανοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα τῆς Γαλλίας, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι δεσπόζουν τὰ δημοκρατικὰ ἰδεώδη καὶ προστατεύονται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Στὴν πραγματικότητα ἡ λεγόμενη «Νέα Τάξη» πραγμάτων μὲ τὴ διαφημιζόμενη παγκοσμιοποίηση καὶ πολυπολιτισμικότητα ἔχει ἀπονευρώσει τὰ ἄλλοτε χριστιανικὰ κράτη τῆς «γηραιᾶς ἠπείρου», μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κυβερνήσεις τους νὰ ἀνέχονται τὶς ἀντιχριστιανικὲς προσβολὲς καὶ νὰ παρουσιάζουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία μόνο ὅ­­­­ταν θίγονται τὰ δικαιώματα δυναμικῶν μειοψηφιῶν, ὅπως οἱ ἑβραῖοι καὶ οἱ μουσουλμάνοι. Ἐὰν αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἠθικοκοινωνικὴ ὀπισθοδρόμηση, τότε τί εἶναι;

ΠΗΓΗ: osotir.org

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ; ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! «Τὸ ἀντίτιμο τῶν πειραμάτων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς πατρίδας ἦταν ὁ θάνατος προσώπων καὶ συνόλων. Ψυχῶν καὶ σωμάτων».

Πολυπολιτισμός; Μς τελείωσε!

Τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 11.01.15

.              Οἱ ἄνθρωποι, ὡς μεμονωμένα πρόσωπα ἢ ὡς ὀργανωμένα σύνολα, καλοῦνται συχνὰ νὰ ἀπαντήσουν σὲ διάφορες προκλήσεις καὶ διλήμματα ποὺ τίθενται ἐνώπιόν τους ἀπὸ τὴ συγκυρία. Ὅταν ἀποφεύγουν νὰ ἀπαντήσουν οἱ ἴδιοι, τότε ἀπαντᾶ ἡ ζωὴ γιὰ λογαριασμό τους καὶ ὅσα λέει δὲν ἀρέσουν καθόλου στοὺς στρουθοκαμηλίζοντες φυγόπονους.
.              Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ ἀνέλαβε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ παρακμάζοντος δυτικοῦ πολιτισμοῦ νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐρωτήματα ἂν εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἔνταξη, ἡ ἐνσωμάτωση ἢ ἡ ἀφομοίωση τόσων πολλῶν ἀλλογενῶν καὶ ἀλλοθρήσκων ἐντὸς τῶν κοινωνιῶν τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης καὶ ἂν εἶναι ἐπιτυχὲς τὸ πείραμα τοῦ «πολυπολιτισμοῦ» ποὺ ἐμπνεύστηκαν οἱ νεομαρξιστὲς τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης καὶ ξεκίνησαν νὰ ἐφαρμόζουν μὲ σχεδόν… θρησκευτικὸ ζῆλο οἱ σκληροπυρηνικοὶ «δημοκρατικοὶ» τῶν ΗΠΑ.
.              Ἡ ἀντιπαραδοσιακὴ ἐκστρατεία, ἡ ὁποία διεξάγεται σ᾽ ὁλόκληρη τὴ Δύση καὶ ἔχει ἐπικρατήσει στὸ σύνολο τῶν κατεστημένων μηχανισμῶν παραγωγῆς ἰδεολογίας (ΜΜΕ, πανεπιστήμια, πολιτικὰ κόμματα), ἤθελε διακαῶς νὰ πείσει τοὺς πάντες ὅτι ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἡ παράδοση, ἡ σπονδύλωση μὲ τὸ ἱστορικὸ παρελθόν, ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελοῦν μεγάλα προβλήματα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀποτελοῦν ἐμπόδια γιὰ τὴν ἄνευ ὁρίων καὶ ὅρων «πρόοδο» τοῦ εἴδους μας.
.              Ὁ ἄνθρωπος γιὰ τοὺς βαθύτατα μισάνθρωπους κύκλους, ποὺ αὐτοσυστήνονται ὡς… ἀνθρωπιστές, ἀντιρατσιστὲς καὶ νεωτεριστές, δὲν εἶναι πολίτης ἀλλὰ πρόσωπο. Μεμονωμένο. Ἀποκομμένο ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ τὶς ρίζες – ἀκόμα καὶ τὶς οἰκογενειακές. Ἡ κανονικότητα δὲν ἔχει διαφορὰ ἀπὸ τὴν ἀνωμαλία. Οὔτε ἡ εὐλάβεια ἀπὸ τὴ βλασφημία. Ἡ Νέα Τάξη, οὐσιαστικά, ἤθελε στὴ θέση ἑνὸς Ἀθηναίου πολίτη, εὐλαβῆ πρὸς τὰ θεῖα καὶ ἀνυποχώρητα πατριώτη, νὰ ἐγκαταστήσει ἕναν ὑπήκοο τῆς Βαβυλώνας. Καὶ ἀπέτυχε ἀπόλυτα, θεαματικά, μὲ οἰκτρὰ ἀποτελέσματα. Τ ντίτιμο τν πειραμάτων τν χθρν το Χριστο κα τς πατρίδας ταν θάνατος προσώπων κα συνόλων. Ψυχν κα σωμάτων.
.               Οἱ ἰσλαμιστὲς δὲν θέλουν νὰ ζήσουν ἁρμονικὰ μὲ τοὺς χριστιανούς. Δὲν ἀναγνωρίζουν δικαιώματα στοὺς ἀλλοπίστους. Δὲν θέλουν εἰρήνη. Ἐπιδιώκουν ἐπικράτηση. Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς γυναῖκες, τοὺς «ἀπίστους», τὰ κεκτημένα ὅσων δὲν τοὺς μοιάζουν. Τὸ μόνο τους ἐπιχείρημα, ὅταν εἶναι σὲ θέση ἰσχύος, εἶναι ἡ… ἰσχύς. Ὅταν εἶναι ἀδύναμοι, ὀργανώνουν τὴν ἑπόμενη ἔφοδό τους.
.              Τὰ περιστατικὰ ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὰ παραπάνω εἶναι τόσα πολλά, ποὺ δὲν χωροῦν σ᾽ ὅλες τὶς ἐκδόσεις ὅλων τῶν ἐντύπων ΜΜΕ τῆς χώρας. Τὰ μακελειὰ ποὺ προκαλοῦνται σὲ καθημερινὴ βάση εἶναι φριχτότερα ἀπ᾽ ὅσα ἀντέχει ὁ νοῦς. Ἡ λαθρομετανάστευση, ἡ ἔγχυση τοῦ νεοταξικοῦ δηλητηρίου μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς ταυτότητας τῶν ἐθνῶν καὶ τὴ διάλυση τῆς ὁμοιογένειάς τους, ὁδηγεῖ σὲ ἔνοπλη ἀντιπαράθεση. Πολυπολιτισμὸς τέλος! Αὐτὸ μᾶς κραυγάζει ἡ πραγματικότητα. Ἀκούει κανείς;

Σχολιάστε

ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Η “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ” ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!

Τί ἀποδεικνύεται στὴν Οὐκρανία

 Γράφει ὁ Κ. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 01.02.14

.               Ποιὰ πλευρὰ ἔχει δίκιο στὴν Οὐκρανία; Οὔτε ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος Γιανουκόβιτς εἶχε μεγάλη σχέση μὲ τὴ δημοκρατία οὔτε οἱ διαδηλωτὲς ποὺ τὸν ἐκθρόνισαν εἶναι θαυμαστές τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δημοκρατικοῦ προτύπου. Ἡ Οὐκρανία δὲν ἔμαθε ποτὲ νὰ κυβερνᾶται δημοκρατικά, διότι ἔζησε ἐπὶ αἰῶνες ὑπὸ τὸ τσαρικὸ καθεστὼς καὶ στὴ συνέχεια κυβερνήθηκε ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ ὁλοκληρωτισμό. Τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα ποὺ παρουσιάζει σήμερα ὀφείλονται πρωτίστως στὴν πολυπολιτισμικὴ δομή της.
.               Ἡ οὐκρανικὴ ἐθνικὴ συνείδηση εἶναι μὲν ὑπαρκτή, ἀλλὰ δὲν ἐκφράζει μεγάλο μέρος τῶν πολιτῶν τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας. Ἄλλοι νιώθουν Ρῶσοι, ἄλλοι μόνο Οὐκρανοί, ἄλλοι καὶ τὰ δύο, ἄλλοι τίποτε ἀπὸ αὐτά, ἄλλοι θυμοῦνται τὶς γερμανικὲς ἢ πολωνικὲς ρίζες τους καὶ ἄλλοι ψάχνονται. Ἄλλοι εἶναι πιστοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ ἄλλοι Οὐνίτες. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς οὐκρανικῆς Ἱστορίας εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν Οὐνιτῶν ἢ Ἑλληνοκαθολικῶν στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες της. Ἀπὸ τὸ 1219 ὁ παπισμὸς πειραματίστηκε στὴ μέθοδο αὐτὴ τοῦ προσηλυτισμοῦ ὀρθοδόξων. Ἄφηνε τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς πιστοὺς νὰ τηροῦν ἐπιφανειακὰ τὰ ὀρθόδοξα ἔθιμα, ἀλλὰ τοὺς ὑποχρέωνε νὰ ὑπακούουν στὸν Πάπα. Ἡ λανθασμένη αὐτὴ μορφὴ ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν  ὀνομάζεται Οὐνία (στὰ λατινικὰ σημαίνει ἕνωση) καὶ ἀπορρίπτεται κατηγορηματικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.
.               Πολλοὶ Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησαν στὸ πλευρὸ τῶν Γερμανῶν ναζὶ καὶ μετὰ τὸν πόλεμο τιμωρήθηκαν ἀπὸ τὸν Στάλιν ὡς συνεργάτες τοῦ κατακτητῆ. Συνεχιστὲς τῆς φιλοναζιστικῆς ἰδεολογίας εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ κινήματος Σβόμποντα, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ὡς φιλοευρωπαϊκὸ καὶ πρωτοστατεῖ στὶς διαδηλώσεις. Ἡ Οὐκρανία κινδυνεύει νὰ διασπαστεῖ λόγῳ τῆς πολυπολιτισμικῆς συνθέσεώς της .
.               Τὰ πολυπολιτισμικὰ κράτη, στὰ ὁποῖα ἄνωθεν ἐπεβλήθησαν τεχνητὲς ἐθνικὲς συνειδήσεις, εὔκολα διαλύονται ἢ ὁδηγοῦνται σὲ ἐσωτερικὲς αἱματηρὲς συγκρούσεις. Μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Γάλλοι δημιούργησαν τὸ κράτος τοῦ Λιβάνου κόβοντας μία λωρίδα ἀπὸ τὴ Συρία. Μοίρασαν τὶς ἐξουσίες αὐθαίρετα σὲ Μαρωνίτες, Ὀρθοδόξους, Ἀρμενίους, Σουνίτες, Σιίτες καὶ Δρούζους, καὶ τελικὰ τὸ οἰκοδόμημα κατέρρευσε. Ἀπὸ τὸ 1975 μέχρι σήμερα οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες τοῦ Λιβάνου συγκρούονται μὲ κάθε τρόπο. Θυμίζω καὶ τὴν προσπάθεια τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Τίτο νὰ ἐπιβάλει τὴ γιουγκοσλαβικὴ συνείδηση σὲ Σέρβους καὶ Κροάτες. Μετὰ τὸν θάνατό του ἡ Γιουγκοσλαβία διελύθη μὲ ὀδυνηρὸ τρόπο.
.               Χρήσιμα διδάγματα γιὰ ὅσους θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία.

, ,

Σχολιάστε

ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΑΥΡΟ!

Τηλεπαρουσιάστρια ἀπολύθηκε,
ἐπειδὴ φοροῦσε σταυρό!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  Ἀτόφια  ἡ …πολυπολιτισμικότητά τους!

.          Ἡ Siv Kristin Sællmann – μία δημοφιλὴς παρουσιάστρια τηλεοπτικῶν δελτίων εἰδήσεων στὴ Νορβηγία ἀπολύθηκε ἀπὸ τὴ δουλειά της, ἐπειδὴ «ἔβγαινε ζωντανὰ» στὰ δελτία φορώντας ἕνα ἁλυσιδάκι μὲ ἕνα σταυρὸ (1,4 ἑκατοστά).
.          Μερικοὶ τηλεθεατὲς – κυρίως μέλη τῆς τοπικῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας – διαμαρτυρήθηκαν, ὑποστηρίζοντας ὅτι «ἕνα περιδέραιο μὲ ἕνα σταυρὸ προσβάλλει τὸ Ἰσλὰμ» καὶ «αὐτὸ τὸ σύμβολο δὲν ἐγγυᾶται τὴν ἀμεροληψία τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ».
.          Ἡ δημοσιογράφος, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ καὶ πιὸ δημοφιλῆ ὀνόματα τῆς νορβηγικῆς δημόσιας τηλεόρασης, ἀπολύθηκε καὶ τῆς ἀπαγορεύτηκε νὰ παρουσιάζει τὶς ἐκπομπές της, μὲ τὸ σκεπτικὸ «μήπως γίνει μία πηγὴ διχόνοιας καὶ ἐγκλημάτων» (!).
.          Ἂς σημειωθεῖ ὅτι τὸ κρατικὸ κανάλι NRK εἶναι αὐτὸ στὸ ὁποῖο πρόσφατα, δύο τηλεπαρουσιαστὲς ἀνέφεραν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι «ἀξίζουν» νὰ δέχονται ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες.

 ΠΗΓΗ: agios-dimitrios.blogspot.gr (ἀπὸ tro-ma-ktiko.blogspot.gr)

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ” ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ!

Ὁ γερμανικὸς «ὁδηγὸς» γιὰ μετανάστες, Θρησκευτικὰ

 Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 24.09.2013

.                 Ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτυχία τῆς κυρίας Μέρκελ καὶ ὁ κομβικὸς ρόλος ποὺ διαδραματίζει ἡ Γερμανία στὴν Εὐρώπη μοῦ φέρνουν στὸν νοῦ τὴ συζήτηση γιὰ τὴν πολυπολιτισμικότητα. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι ἂν οἱ μετανάστες ποὺ ζοῦν σὲ μία εὐρωπαϊκὴ χώρα, ἰδίως οἱ ἀσιατικῆς προελεύσεως, μποροῦν νὰ ζοῦν σὲ κόσμους παράλληλους χωρὶς νὰ ἐνσωματώνονται καὶ χωρὶς νὰ σέβονται τὴν Ἱστορία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ λαοῦ ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ. Ἡ πολυπολιτισμικὴ ἀντίληψη, ἡ ὁποία ἐνθουσιάζει ὁρισμένους συμπατριῶτες μας, ἀπαντᾶ ὅτι θὰ πρέπει ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες ὀρθόδοξοι, νὰ κάνουμε ἐκπτώσεις καὶ ὑποχωρήσεις γιὰ νὰ μὴ θίγονται οἱ μετανάστες. Νὰ ἀλλάξουμε τὰ βιβλία Ἱστορίας, νὰ κατεβάσουμε τὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ δικαστήρια, νὰ μετατρέψουμε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὀρθόδοξο σὲ θρησκειολογικό, γενικότερα νὰ μὴν ἐπιμένουμε στὴν ἑλληνικότητά μας. Ἡ ἀντίθετη ἄποψη προτείνει ὡς λύση τὴν ἐνσωμάτωση – ἔνταξη ἐκείνων τῶν μεταναστῶν ποὺ θέλουν καὶ μποροῦν. Νὰ κάνουν δηλαδὴ οἱ φιλοξενούμενοι τὶς ἀπαραίτητες ὑποχωρήσεις καὶ ὄχι οἱ φιλοξενοῦντες.
.                 Στὴ Γερμανία ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ἰδεῶν τῶν Οἰκολόγων – Πρασίνων, οἱ ὁποῖοι συγκυβέρνησαν μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες τοῦ Σρέντερ, ἄρχισε πρὸ εἴκοσι ἐτῶν νὰ ἐπικρατεῖ ἡ πολυπολιτισμικὴ ἄποψη. Τελικὰ δημιουργήθηκαν γκέτο Τούρκων, Ἀράβων, Πακιστανῶν κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι οὔτε γερμανικὰ μάθαιναν οὔτε ἔδειχναν διάθεση ἐνσωματώσεως στὶς θεμελιώδεις ἀξίες τῆς γερμανικῆς κοινωνίας. Στὶς 17 Ὀκτωβρίου τοῦ 2010 ἡ Ἀνγκέλα Μέρκελ δήλωσε δημοσίως ὅτι στὴ Γερμανία ἡ πολυπολιτισμικότητα ἀπέτυχε πλήρως. Εἶπε: «Εἴχαμε τὴν αὐταπάτη νὰ νομίζουμε ὅτι Γερμανοὶ καὶ ξένοι ἐργάτες θὰ ζούσαμε εὐτυχισμένοι ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο. Κοροϊδεύαμε τὸν ἑαυτό μας λέγοντας ὅτι οἱ ἀλλοδαποὶ δὲν θὰ παραμείνουν. Ἡ τάση ἕως τώρα ἦταν νὰ ἀποδεχόμαστε τὴν πολυπολιτισμικὴ ἀντίληψη. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ἔχει ἀποτύχει, ἔχει ἀποτύχει πλήρως».
.                 Ἡ καγκελάριος δήλωσε ὅτι δὲν θὰ κλείσει τὰ σύνορα τῆς Γερμανίας γιὰ τοὺς μετανάστες, ἀλλὰ θὰ προτιμᾶ εἰδικευμένους ἐπιστήμονες καὶ θὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς μετανάστες νὰ μαθαίνουν καλὰ τὴ γερμανικὴ γλώσσα. Οἱ συνεταῖροι της στὴ Βαυαρία, οἱ Χριστιανοκοινωνιστές, συμφώνησαν καὶ ἔκαναν λόγο γιὰ μία κυρίαρχη γερμανικὴ πολιτιστικὴ ταυτότητα, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ ἀποδέχονται ὅλοι οἱ ἀλλοδαποί.
.                 Μὲ τὴν ἄποψη τῆς Μέρκελ περὶ ἀποτυχίας τῆς πολυπολιτισμικότητας ἔχουν, μὲ δικά τους λόγια, συνταχθεῖ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον, ὁ παλαίμαχος ἡγέτης τῆς ἰταλικῆς Ἀριστερᾶς Μάσιμο Ντ’ Ἀλέμα καὶ ἄλλοι. Χρήσιμο μήνυμα γιὰ τοὺς ἐν Ἑλλάδι πολυπολιτισμικούς. Καὶ ἐπειδὴ προσφάτως ἀκούσαμε ὁρισμένες «ἐκσυγχρονιστικὲς» προτάσεις γιὰ τὴ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ πολυπολιτισμικὸ – θρησκειολογικό, καταγράφω πῶς ἡ Γερμανία ἀντιμετωπίζει τὸ ζήτημα.
.                 Τὸ μάθημα εἶναι ὑποχρεωτικὸ καὶ βαθμολογεῖται σὲ ὅλες τὶς τάξεις ἰσοτίμως μὲ τὰ ἄλλα μαθήματα. Ἔχει περιεχόμενο ἀμιγῶς ὁμολογιακὸ – χριστιανικὸ καὶ οὐδεὶς σκέφτηκε ποτὲ νὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ θρησκειολογία. Οἱ μαθητὲς ἐπιλέγουν μεταξὺ ρωμαιοκαθολικοῦ καὶ εὐαγγελικοῦ (λουθηρανικοῦ) περιεχομένου τοῦ μαθήματος. Οἱ δύο μεγάλες αὐτὲς χριστιανικὲς κοινότητες τῆς Γερμανίας, καθολικοὶ καὶ εὐαγγελικοί, ἔχουν τὴν ἐπιμέλεια τῶν βιβλίων, τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος καὶ τῆς ἐγκρίσεως τῶν καθηγητῶν. Τὸ κράτος πληρώνει τοὺς διδάσκοντες, ἀλλὰ αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴ διδασκαλία τῶν δύο ἐπικρατουσῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν.
.                 Οἱ ὀρθόδοξοι δικαιοῦνται νὰ διδάσκουν τὴν πίστη τους, ὅταν συγκεντρώνεται σὲ μία τάξη ἱκανὸς ἀριθμός, τὸν δὲ καθηγητὴ διορίζει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γερμανίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ μουσουλμάνοι δὲν διορίζουν δικούς τους διδάσκοντες, διότι ἐκλήθησαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ δηλώσουν ἂν σέβονται πλήρως τὸ Σύνταγμα καὶ τὴ νομοθεσία (π.χ. ἰσότητα ἀνδρῶν καὶ γυναικὼν) καὶ ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν. Τὰ παιδιά τους μαζὶ μὲ ὅσους ζητοῦν ἀπαλλαγὴ παρακολουθοῦν ὡς ἐναλλακτικὸ μάθημα τὴν Ἠθικὴ καὶ βαθμολογοῦνται κανονικά.
.                 Γιατί οἱ Ἕλληνες «προοδευτικοὶ» προτείνουν ἀποτυχημένα πρότυπα;

, , ,

Σχολιάστε