Ἄρθρα σημειωμένα ὡς «Πάτερ ἡμῶν»

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ καὶ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

.               Ὁ Ἰωάννης περιέγραψε τὸ θηρίο νὰ ἀναδύεται ἀπὸ τὴν θάλασσα, ἀπὸ τὴν σκοτεινὴ ἄβυσσο τοῦ κακοῦ, μὲ χαρακτηριστικὰ τῆς ρωμαϊκῆς κρατικῆς μηχανῆς. Μορφοποίησε ἔτσι πολὺ συγκεκριμένα τὴν ἀπειλή, τὴν ὁποία ἀντιμετώπιζαν οἱ χριστιανοὶ τῶν ἡμερῶν του. Εἶναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀξίωση τῆς πολιτικῆς στοὺς ἀνθρώπους, ἡ ὁποία τέθηκε μέσῳ τῆς καισαρολατρίας καὶ ἔτσι ὑπερύψωσε τὴν πολιτικοοικονομικὴ δύναμη σὲ παντοδυναμία – σὲ μορφὴ τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖο ἀπειλεῖ νὰ μᾶς καταπιεῖ. Αὐτὸ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν καταρράκωση τῆς ἠθικῆς τάξεως μέσῳ ἑνὸς κυνικοῦ τρόπου τῆς ἀμφιβολίας καὶ τοῦ διαφωτισμοῦ. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀπειλὴ ὁ χριστιανὸς τῆς μαρτυρικῆς ἐποχῆς καλεῖ τὸν Κύριο ὡς τὴν μοναδικὴ δύναμη, ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν σώσει: ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, λύτρωσέ μας ἀπὸ τὸν Πονηρό.
.               Ἔστω κι ἂν δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἡ ἰδεολογία της, ἆραγε πόσο παρόντα εἶναι ὅλα; Ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ κυριαρχοῦν οἱ δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς, τοῦ ἐμπορίου μὲ ὅπλα καὶ ναρκωτικά, καὶ μὲ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν εἰς βάρος τοῦ κόσμου προβάλλοντας στὴν ἀνθρωπότητα ἀναγκαιότητες, στὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ κυριαρχοῦν οἱ ἰδεολογίες τῆς ἐπιτυχίας καὶ τῆς εὐημερίας, ποὺ μᾶς λένε: Ὁ Θεὸς εἶναι μόνο ἕνα ἐπινόημα, ἕνα κατασκεύασμα ποὺ μᾶς ἀφαιρεῖ τὸν χρόνο καὶ τὴν ἡδονὴ τῆς ζωῆς. Ὁλόκληρη ἡ Κυριακὴ Προσευχὴ καὶ ἰδιαιτέρως ἡ τελευταία παράκληση θέλουν νὰ μᾶς ποῦν: ἐὰν χάσεις τὸν Θεό, τότε ἔχασες τὸν ἑαυτό σου· εἶσαι ἕνα τυχαῖο προϊόν της ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν. Τότε ἔχει πραγματικὰ νικήσει ὁ Δράκοντας. Ὅσο δὲν μπορεῖ νὰ νὰ σὲ ἀποσπάσει ἀπὸ τὸν Θεό, τότε κανένα ἀπὸ τὰ δεινά, τὰ ὁποῖα σὲ ἀπειλοῦν, δὲν μπορεῖ νὰ σὲ βλάψει.

Διαφήμιση

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ “ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ”!!! (ὁ Πάπας Φραγκίσκος)

βλ. σχετ.:

.               Ἀλλάζει τὸ «Πάτερ ἡμῶν» ὁ Πάπας Φραγκίσκος. «Ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ ὑποκύπτω στὸν πειρασμό. Δὲν μὲ προτρέπει ὁ Θεός. Ἕνας πατέρας δὲν τὸ κάνει αὐτό. Αὐτὸς ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸς εἶναι δικός του ρόλος», εἶπε ὁ προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
.             Τὴν ἀλλαγὴ μίας φράσης τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» ἐνέκρινε ὁ Πάπας Φραγκίσκος προκαλώντας ἀντιδράσεις στοὺς πιὸ παραδοσιακοὺς κύκλους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ τὴ φράση «lead us not into temptation» («μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν»), τὴν ὁποία ἀλλάζει σὲ «do not let us fall into temptation» («μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ ὑποκύψουμε στὸν πειρασμό»). Ὁ Πάπας εἶχε ἐκφράσει τὴ διαφωνία του ἀπὸ τὸ 2017, λέγοντας ὅτι «δὲν εἶναι καλὴ μετάφραση, ἐπειδὴ μιλάει γιὰ ἕναν Θεὸ ποὺ σὲ προτρέπει στὸν πειρασμό. Ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ ὑποκύπτω στὸν πειρασμό. Δὲν μὲ σπρώχνει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ δεῖ πῶς θὰ ὑποκύψω. Ἕνας πατέρας δὲν τὸ κάνει αὐτό. Ὁ πατέρας σὲ βοηθᾶ νὰ σηκωθεῖς ἀμέσως. Αὐτὸς ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸς εἶναι δικός του ρόλος». Σύμφωνα μὲ τὴ Βίβλο, ὁ Ἰησοῦς δίδαξε τὰ λόγια αὐτὰ στοὺς μαθητές Του, ὅταν τὸν ρώτησαν πῶς πρέπει νὰ προσεύχονται.
.             Ἡ ἀλλαγὴ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ σύνοδο τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἔγινε στὴ Ρώμη καὶ θὰ δημοσιευθεῖ στὸ βιβλίο ποὺ περιέχει τοὺς κανόνες γιὰ τὴ λειτουργία στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἀντιρρήσεις, ὅπως γράφει ἡ Guardian. Ἡ Μέρεντιθ Γουόρεν, λέκτορας βιβλικῶν καὶ θρησκευτικῶν σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σέφιλντ εἶπε ὅτι αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» προσπαθεῖ νὰ πεῖ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει κανέναν ρόλο στὸ κακό. Ἔτσι ὅμως, παραβλέπει πολλὲς ἀναφορὲς τῆς Βίβλου, ὅπου ὁ Θεὸς ἔχει συνεργαστεῖ μὲ τὸν διάβολο γιὰ νὰ βάλει σὲ πειρασμὸ τοὺς πιστούς, ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο του τὸν Υἱό. Ἡ νέα ἐκδοχὴ ἀντιτίθεται στὸ νόημα τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τοῦ εὐαγγελίου».
.             Ὁ Φίλιπ Λόουλερ, διευθυντὴς τῆς συντηρητικῆς ἰστοσελίδας Catholic World News, εἶπε ὅτι ὁ Πάπας συνηθίζει νὰ ἀλλάζει πράγματα καὶ νὰ προκαλεῖ σύγχυση. «Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀκόμα παράδειγμα καὶ μὲ κάνει νὰ ἀνησυχῶ καὶ νὰ ἀναρωτιέμαι, ποῦ θὰ σταματήσει, τί ἄλλο θὰ ἀλλάξει;». Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλλία δήλωσε ὅτι δὲν σχεδιάζει πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀλλάξει τὴν προσευχή. «Τὸ “Πάτερ ἡμῶν” ἄλλαξε στὰ ἰταλικά, ὄχι στὰ ἀγγλικά. Κάθε γλῶσσα θὰ πρέπει νὰ μελετηθεῖ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τὸ ἀκριβὲς νόημα», δήλωσε ἐκπρόσωπός της.

 

ΠΗΓΗ: Protagon.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ Πάπας διόρθωσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Πάπας διόρθωσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Συγκεκριμένα, ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκυρη ἰταλικὴ ἐφημερίδα “Corriere della Sera” (7 Δεκεμβρίου 2017, σελ. 18), στὸν Πάπα δὲν ἄρεσε τὸ σημεῖο «…καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν» τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, τὴν ὁποία ὑπέδειξε στοὺς μαθητές του καὶ σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ὁ Χριστὸς νὰ λένε (δηλαδὴ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»). Ὅπως εἶπε ὁ Πάπας, σὲ συνέντευξή του πρὸς τὸν θεολόγο Don Marco Pozza, ἄλλαξε τὸ συγκεκριμένο σημεῖο τῆς προσευχῆς μὲ τὸ «…καὶ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις στὸν πειρασμό».
.           Βεβαίως ἡ ἔννοια τοῦ «εἰσενέγκῃς ἠμᾶς εἰς πειρασμὸν» δὲν εἶναι «μὴν μᾶς ἐγκαταλείψεις», ἀλλὰ … «μὴν μᾶς εἰσαγάγεις σὲ πειρασμό». Τὸ «εἰσενέγκῃς» εἶναι ὑποτακτικὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος εἰσφέρω. Τὸ λεξικὸ τῶν Liddell – Scott τὸ μεταφέρει στὰ νεοελληνικὰ ὡς «εἰσάγω». Ἡ ἀπόδοση τοῦ ρήματος «εἰσενέγκῃς» στὴ Vulgata, στὴ λατινικὴ δηλαδὴ μετάφραση τοῦ πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ κειμένου, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, εἶναι πιστή. Χρησιμοποίησε τὸ ρῆμα «inducere», ποὺ σημαίνει «ἐμβάλλω», ὅμως μὲ τὴ λογική του ὁ Πάπας δὲν τὴν δέχθηκε καὶ τὴν ἄλλαξε… Καὶ ἐξήγησε τὸ γιατί στὴ συνέντευξή του: «Εἶμαι ἐγὼ ποὺ ἁμαρτάνω, δὲν εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ρίχνει στὸν πειρασμό, γιὰ νὰ δεῖ μετὰ πόσο εἶμαι ἁμαρτωλός. Αὐτὸς ποὺ μᾶς εἰσάγει στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο του. Ἔτσι ἡ ἔννοια τῆς δικῆς μας ἑρμηνείας εἶναι: Ὅταν ὁ Σατανᾶς μὲ εἰσάγει στὸν πειρασμὸ λέγω: σύ, σὲ παρακαλῶ δός μου τὸ χέρι, δός μου τὸ χέρι σου, ὅπως ἔκαμες, ὅταν ὁ Πέτρος βυθιζόταν καὶ ζήτησε τὴ βοήθειά σου». Εἶναι μία λογικὴ καὶ φορτισμένη συναισθηματικὰ ἄποψη, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός.
.           Ἡ διόρθωση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Πάπα προκάλεσε ἀντίδραση στοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς θεολογικοὺς κύκλους. Ἤδη στὴ γαλλικὴ μετάφραση δὲν ἀκολουθήθηκε ἡ ἀποφασισθεῖσα ἀλλαγή, ἀλλὰ τὸ «… μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν» μεταφράσθηκε στὸ «μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ εἰσέλθουμε σὲ πειρασμὸ» καὶ αὐτὴ τὴ μετάφραση ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Ἱσπανοὶ ρωμαιοκαθολικοί. Ἐπίσης στὴν Ἰταλία οἱ περισσότεροι πιστοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν…» κατὰ τὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου. Γιὰ νὰ περιορίσει τὶς ἀντιδράσεις ὁ βιβλικὸς θεολόγος καὶ καρδινάλιος τῆς Φλωρεντίας Τζιουζέπε Μπετόρι ἔδωσε μία συμβιβαστικὴ ἐξήγηση στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ «Osservatore Romano». Εἶπε ὅτι τὸ «Μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις» ἔχει διπλὴ σημασία: «μὴν μᾶς ἀφήσεις ἐμεῖς νὰ μποῦμε στὸν πειρασμὸ» ἀλλὰ καὶ «μὴν μᾶς ἀφήσεις μόνους, ὅταν εἴμαστε μέσα στὸν πειρασμό». Δηλαδὴ ἐκδοχὲς ἑρμηνείας τῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἐπέφερε ὁ Πάπας, μακριὰ ὅμως ἀπὸ τὴ δική του …
.           Ἡ πιὸ σοβαρὴ ἀντίρρηση ἦταν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μπροῦνο Φόρτε, τὸν ὁποῖο ἐκτιμᾶ ὡς θεολόγο ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος καὶ τὸν ὁποῖο ὁ σημερινὸς Πάπας προβίβασε σὲ γενικὸ γραμματέα τῆς πρόσφατης Συνόδου. Στὸ σχόλιό του πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ Θείας Λατρείας τοῦ Βατικανοῦ σημείωσε: «Κατὰ τὴν ἄποψή μου τὸ “…Μὴν μᾶς ἐγκαταλείψεις…” εἶναι μία ἀτυχὴς ἑρμηνεία, διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Μὲ πείθει ἀκόμη λιγότερο ἀπὸ τὸ “Μὴν μᾶς εἰσαγάγεις…”…».
.           Ὁ Πάπας καὶ οἱ περὶ αὐτὸν σύμβουλοι δὲν ἔλαβαν ὑπόψη τους τὶς ἑρμηνεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου σημείου τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς. Ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπέφερε ὁ Πάπας εἶναι σοβαρότερη ἐκείνης τοῦ «φιλιόκβε». Τότε, οἱ προκάτοχοί του, ἀλλοίωσαν κείμενο Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τώρα, ἐκεῖνος ἀλλοίωσε λόγο τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.
.           Ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης σημειώνει ὅτι ὁ Κύριος λέγοντας «Μὴ μᾶς εἰσαγάγεις στὸν πειρασμὸ» προσθέτει ἀμέσως τὸ «Γλύτωσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρό». Καὶ περαιτέρω ἐξηγεῖ ὅτι προσευχόμαστε καὶ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴν μᾶς εἰσαγάγει σὲ πειρασμό, ἐπειδὴ τὸν ἀπεχθανόμαστε. Δηλαδὴ κάνουμε αὐτὸ ποὺ κάνει ὅποιος ἀπεχθάνεται τὸν πόλεμο, ποὺ προσεύχεται καὶ ζητεῖ νὰ μὴν ἀναμιχθεῖ σ’ αὐτόν. Ἐπίσης ὅποιος φοβᾶται τὴ φωτιὰ προσεύχεται νὰ μὴν πέσει σ’ αὐτὴν καὶ ὅποιος τρέμει τὴ θάλασσα εὔχεται νὰ μὴ βρεθεῖ στὴν ἀνάγκη νὰ ταξιδέψει στὴ θάλασσα. Ἔτσι ὅποιος φοβᾶται τὴ συνάντηση μὲ τὸν πονηρὸ εὔχεται νὰ μὴν ὁδηγηθεῖ σ’ αὐτόν. (Βλ. σχ. Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης «Λόγοι εἰς τὴν προσευχήν», Εἰσαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Ἀρχιμ. Παγκρατίου Μπρούσαλη, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, β΄ ἔκδοση, Ἀθῆναι 1989, σελ. 160-165).
.           Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς συσχετίζει τὸ «…Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», μὲ τὸ προηγούμενο αἴτημα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς. Γράφει ὅτι ὅποιος δὲν ἔχει καθαρὴ τὴν καρδιά του καὶ δὲν ἔχει συγχωρήσει τοὺς ἄλλους, πέφτει, κατὰ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, σὲ δοκιμασίες, γιὰ νὰ μαλακώσει ἡ ψυχή του: « …Καὶ τῷ πειρασμῷ καὶ τῷ πονηρῷ κατὰ δικαίαν ἐκδοθήσεται κρίσιν, ἵνα μάθῃ καθαίρεσθαι πλημμελῶν, τὰς κατ’ ἄλλων ἑαυτοῦ μομφὰς ἀφαιρούμενος» (P.G. 90,904). Ὁ Διονύσιος Ἀλεξανδρείας σημειώνει σχετικά: «Διὰ τοῦ πειρασμοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ λύτρωσή μας καὶ νὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ τῆς ἐκπλήρωσής της» (ΒΕΠ 17, 258, 19-25). Καὶ ὁ Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἐξηγεῖ: «Προσευχόμαστε νὰ μὴν εἰσέλθουμε σὲ πειρασμό, γιατί τὸν θεωροῦμε ὡς ἕνα χείμαρρο, τοῦ ὁποίου ἡ διάβαση εἶναι δύσκολη». (ΒΕΠ, 39, 261, 13-19).
.           Τὸ αἴτημα «μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», κατὰ τὸν Διονύσιο Ἀλεξανδρείας, προσλαμβάνει τὶς σωστές του διαστάσεις μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου στὴ Γεθσημανή, ὅταν προσευχόμενος στὸν Πατέρα Τοῦ εἶπε: «Εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», γιὰ νὰ προσθέσει ἀμέσως μετά: «Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σὺ» (Ματθ. κϛ´ 39). Ὅπως γράφει, αὐτὸ ποὺ ὁ Κύριος ἔκανε, νὰ ζητήσει μὲν ἀπὸ τὸν Πατέρα Του νὰ Τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν δοκιμασία, ἀλλὰ τελικὰ νὰ Τοῦ πεῖ «Οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς Σὺ» εἶναι ποὺ μᾶς δίδαξε νὰ ζητᾶμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». (ΒΕΠ 17,262, 19-38).
.           Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες Καινοδιαθηκολόγοι μεταφέρουν στὰ νεοελληνικὰ περιφραστικὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν». Ὁ ἀείμνηστος Τρεμπέλας μὲ τὸ «μὴν ἐπιτρέψεις νὰ πέσωμεν εἰς πειρασμὸν» καὶ οἱ καθηγητὲς Π. Βασιλειάδης, Ι. Γαλάνης, Ι. Καραβιδόπουλος καὶ Γ. Γαλίτης «μὴ μᾶς ἀφήσεις νὰ πέσουμε σὲ πειρασμό», εἶναι δηλαδὴ ἴδια μὲ ἐκείνη τῶν Γάλλων ρωμαιοκαθολικῶν. προσθήκη μως στν λόγο το Κυρίου νς κόμη ρήματος, «μν πιτρέψεις» στν πρώτη πόδοση, «μ μς φήσεις» στ δεύτερη, φήνει τ περιθώριο ν δίδεται ντύπωση τι Κύριος μᾶς συνέστησε, γι ν παλλαγομε π τν πειρασμό, ν ζητμε ν καταργηθε τ ατεξούσιο κα λευθερία μας, τ βασικ δηλαδ στοιχεα τς πόστασής μας κα τς κρίσεως το Θεο.-

Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ παπικοὶ πάντοτε ἤθελαν ἀπὸ τὴν ἔπαρσή τους τὴν «καινοτομία». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ξεχωρίστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
.       Ὁ Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ἔχει σαφῆ ἐξήγηση γιὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», ὅπου λιτὰ καὶ ὄμορφα ἐξηγεῖ ὅτι ὑπάρχουν δύο εἰδῶν πειρασμοί.  Σχετικὸ ἀπόσπασμα παραθέτει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»

 

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ καὶ ΑΝΤ᾽ ΑΥΤΗΣ ΛΕΕΙ ΤΟ “ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ”!

ΗΠΑ: 18χρονος πόφοιτος λυκείου σκίζει τν μιλία του
κα
λέει τ «Πάτερ  ἡμν»

Π. ΗΜ.            Ἡ ἀποχαιρετιστήρια ὁμιλία ἀποφοίτου στὴ Νότια Καρολίνα συγκέντρωσε ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα, ὅταν ἐκεῖνος ἔσκισε τὴν [προ-εγκεκριμένη] προγραμματισμένη ὁμιλία του καὶ ἀντὶ αὐτῆς εἶπε τὴν Κυριακὴ προσευχὴ στὴν ἀποφοίτηση ἀπὸ τὸ Λύκειό του τὸ Σάββατο.
.            Ἡ πράξη ἦταν προφανῶς μία ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς σχολικῆς περιφέρειας Pickens County School District νὰ μὴ περιλαμβάνεται προσευχὴ στὶς τελετὲς ἀποφοίτησης, ἀναφέρει τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Christian News. Ἀξιωματοῦχοι εἶπαν ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἐλήφθη ἀφ᾽ ὅτου ἡ περιοχὴ κατακλύσθηκε ἀπὸ καταγγελίες ἀθεϊστικῶν ὁμάδων.
.            Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε τὸν Roy Costner IV τῆς Liberty High School. Ἔσκισε τὴν ὁμιλία ἀποφοίτησής του μπροστὰ σὲ ὅλους καὶ ἄρχισε νὰ μιλάει γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἀνατροφή του. «Ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους ἔχουμε πρότυπο, ἔχουν βοηθήσει νὰ διαπλαστοῦμε καὶ νὰ γίνουμε οἱ ἐνήλικες ποὺ εἴμαστε σήμερα», εἶπε. «Εἶμαι πολὺ χαρούμενος ποὺ καὶ οἱ δύο γονεῖς μου μὲ ὁδήγησαν στὸν Κύριο σὲ νεαρὴ ἡλικία». «Καὶ νομίζω ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς θὰ καταλάβετε ὅταν πῶ … -ἔκανε μία παύση- “Πάτερ ἠμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου …”»
.            Ἡ αἴθουσα ἄρχισε νὰ κατακλύζεται ἀπὸ χειροκροτήματα καὶ ἐπευφημίες.
.            «Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ», συνέχισε. «Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. »
.            «Ἤμουν συγκλονισμένος ἐκεῖνες τὶς στιγμές. Δὲν ἤξερα τί εἴδους ἀντιδράσεις θὰ ἐπρόκειτο νὰ ἔχουν. Δὲν περίμενα μία ἀνταπόκριση αὐτοῦ τοῦ μεγέθους. Ἦταν τόσο ἐνθουσιώδεις οἱ ἐπευφημίες, ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ ἀκούσω τὴν δική μου φωνή».
.            Ὁ John Eby, ἐκπρόσωπος τῆς σχολικῆς περιφέρειας Pickens County School District, εἶπε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν πειθαρχικὰ μέτρα κατὰ τοῦ κ. Costner.
.            «Ἡ ἀπόφαση εἶναι ὅτι ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ τιμωρήσουμε τοὺς μαθητὲς γιὰ τὴν ἔκφραση τῶν θρησκειῶν τους», εἶπε ὁ Christian News. «Εἶναι ἀπόφοιτος τώρα. Δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε γι᾽ αὐτό, ἀκόμη καὶ ἂν τὸ θέλαμε».

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, ,

Σχολιάστε