Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Πάπας

ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΙΝΔΙΑΝΩΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μὲ φτερὰ ἰνδιάνων ὁ Πάπας Φραγκίσκος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .              Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπισκέφθηκε τὸν Καναδὰ πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες καὶ φόρεσε παραδοσιακὰ φτερὰ ἡγετῶν αὐτοχθόνων πληθυσμῶν (ἰνδιάνων) τῆς ἐν λόγῳ χώρας. Ἐπίσης φίλησε συμβολικὰ τὸ χέρι ἑνὸς τῶν ἡγετῶν τους. Ἔτσι ἐξέφρασε τὴ μετάνοια καὶ τὴ συγγνώμη τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ τέλεσαν μισιονάριοι τοῦ Βατικανοῦ σὲ βάρος ὁμοεθνῶν τους ἀπὸ τὸ 1831 ἕως τὸ 1996.
.              Στὸ διάστημα αὐτὸ ὑπολογίζεται ὅτι 150.000 παιδιὰ αὐτοχθόνων τοῦ Καναδᾶ, κυρίως τῶν φυλῶν Ἰνουὶτ καὶ Μέτις, κακοποιήθηκαν καὶ πολλὰ πέθαναν ἀπὸ τὴν κακομεταχείριση τῶν μισιοναρίων σὲ οἰκοτροφεῖα ποὺ εἶχαν αὐτοὶ ἀνεγείρει μὲ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τοῦ κράτους τοῦ Καναδᾶ. Τὰ παιδιὰ βιαίως ἀποσπῶντο ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὰ ἔβαζαν στὰ οὐσιαστικὰ σωφρονιστικὰ ἱδρύματα, ὅπου οἱ ἐντεταλμένοι τοῦ Βατικανοῦ μὲ βάρβαρες μεθόδους ἐπιδίωκαν νὰἀφαιρέσουν ἀπὸ τὶς ψυχές τους τὴ μητρική τους γλώσσα, τὸν πολιτισμό τους, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, γενικὰ τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλουν τὸν δυτικὸ «προοδευτικὸ» τρόπο ζωῆς…
.              Οἱ συνθῆκες στὰ ἐν λόγῳ οἰκοτροφεῖα ἀπὸ ἄποψη διαβίωσης καὶ ὑγιεινῆς ἦσανἄθλιες γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ γι’ αὐτὸ τὰ περισσότερα ὑπέφεραν ἀπὸ ἐπιδημίες καὶ πολλὰ ἀπέθνησκαν. Καὶ σήμερα, ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές, κοντὰ στὰ οἰκοτροφεῖα – κολαστήρια ἀνακαλύπτονται ὁμαδικοὶ τάφοι, μὲ ὀστᾶ παιδιῶν ἰνδιάνων τοῦ Καναδᾶ. Ἡ βίαιη ἁρπαγὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὸ μὲ βάναυσους τρόπους ξερίζωμα τῆς ταυτότητάς τους θυμίζει στοὺς Ἕλληνες τὸ παιδομάζωμα, ποὺ οἱ Ὀθωμανοὶ ἅρπαζαν τὰ ἑλληνόπουλα, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὰ μὲν ἀγόρια στὸν γενιτσαρισμό, τὰ δὲ κορίτσια στὰ χαρέμια… Θυμίζει ἀκόμη τὶς ἐποχὲς τῆς Φραγκοκρατίας, ὅταν οἱ μισιονάριοι ἐπιχείρησαν νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶνἙλλήνων τὴν Πίστη καὶ τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ τοὺς «ἐκσυγχρονίσουν» κάνοντάς τους ὑπηκόους τοῦ Πάπα… Ὁ Πάπας χρόνια ἀρνιόταν νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς τοῦ Καναδᾶ, ὅμως ἡ σὲ βάρος του παγκόσμια κατακραυγὴ τὸν ὑποχρέωσε νὰ δείξει μὲ ἐπικοινωνιακὸ τρόπο τὴ μετάνοιά του… Τὸ Βατικανὸ πλήττεται γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἀπὸ τὰ σκάνδαλα στελεχῶν του. Προηγήθηκαν οἱ ἀποκαλύψεις περὶ σεξουαλικῆς κακοποίησης ἑκατοντάδων χιλιάδων νέων ἀνθρώπων σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου.

.              Οἱ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες ἀνθρώπων τοῦ Βατικανοῦ φυσικὰ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀντίθετα, διαχρονικὰ οἱ μέθοδοί τους συναγωνίζονται  στὴσύλληψη καὶ  ἐφαρμογή τους αὐτὲς τῆς ἄθεης καὶ κοσμικῆς κρατικῆς ἐξουσίας τῆς Δύσης… Χαρακτηριστικὰ ἐνεργειῶν ἀνθρώπων τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ διὰ βιαίων μέσων συντριβὴ τοῦ διαφορετικοῦ, ἡ ἱκανοποίηση τῶν κατώτερων ἐνστίκτων, τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ. Θυμίζω τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση, τὴν καύση στὴν πυρὰ τῶν Σαβοναρόλα, Χούς, Τζιορντάνο Μπροῦνο, Ζὰν ντ᾽ Ἄρκ, τὶς ἀπειλὲς στὸν Γαλιλαῖο, τὸ παπικὸ κράτος, ἕως τὸ 1870, τὸν «Ἴντεξ», ποὺ στὰἀπαγορευμένα ἔργα – βιβλία ἦσαν, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, τῶν Κοπέρνικου, Ντεφόε, Δουμᾶ, πατρὸς καὶ υἱοῦ, Ἐράσμου, Ἀνατὸλ Φράνς, Γκίμπον, Χομπς, Κάντ, Λόκ, Πασκάλ, Ζολά. Νὰθυμίσουμε τὴν ἐπίθεση τῶν Ἰησουιτῶν κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Οὐκρανίας. Καὶἀπὸ τὸν 15ο-16ο  αἰώνα καὶ τὸν διεφθαρμένο Πάπα Ἀλέξανδρο Ϛ΄ τὸν Βοργία στὸν 20ό αἰώνα μὲὅλα τὰ τραγικὰ ποὺ συνέβησαν  σὲ χιλιάδες παιδιὰ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν οἰκοτροφείων, ἕως καὶ σήμερα, μὲ τὰ ὅσα ἀποκαλύφθηκαν στὸν Καναδά..
.                Ἀντίθετα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πορευόμενη συνοδικὰ δίδει μαρτυρία γιὰ ΧριστὸἘσταυρωμένο καὶ Ἀναστημένο καὶ  ἀμύνεται διὰ τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ μαρτυρίου στὶς ἐπιθέσεις τῶν ποικίλων ἐχθρῶν Της. Ἐπιχειρεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ἡ ταύτισή Της μὲ τὴν παπικὴ Ἐκκλησία. Χρησιμοποιοῦνται μεμονωμένες ἄσχετες περιπτώσεις, μεγεθύνονται, καὶ αὐθαιρέτως ταυτίζονται μὲτὰ τραγικὰ ποὺ ἔπραξε τὸ Βατικανό. Παρὰ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες τῶν ποιμένων της ἡ νοοτροπία καὶ τὰ βιώματά τους εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ τῶν παπικῶν.  Ἂν κάποιος ἀπὸ τοὺς ποιμένες Της ζηλέψει τὸν Πάπα καὶ ἐπιζητήσει  νὰ τὸν μιμηθεῖ, πρέπει νὰ ξέρει ὅτι θὰ εἶναι κακὸς μιμητής του καὶ θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ἕνας νέος Βησσαρίωνας τῆς Ἐκκλησίας.-   

Διαφήμιση

,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ προπαγάνδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                     Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι προφανῶς σὲ δυσχερῆ θέση μετὰ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Τότε δημοσιοποιήθηκε στὴ Γαλλία ἡ Ἔκθεση τῆς ἀνεξάρτητης ἐπιτροπῆς Σοβέ, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε ὅτι 2.900 ἕως 3.200 ρωμαιοκαθολικοὶ κληρικοί, μοναχοί, μοναχὲς καὶ λαϊκὰ μέλη ἐντεταλμένα στὴν κατήχηση τῆς νεολαίας ἀπὸ τὸ 1950 ἕως τὸ 2020 εἶχαν βιάσει σεξουαλικὰ 216.000 παιδιά, μὲ μέσον ὅρο ἡλικίας τὰ 12,5 χρόνια. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη καίριο κτύπημα στὸκύρος τοῦ Βατικανοῦ, μετὰ τὶς ἀνάλογες ἀποκαλύψεις στὶς ΗΠΑ, στὴν Αὐστραλία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.
.                     Γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς δυσμενέστατες ἐντυπώσεις στὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη ἀπὸτὶς ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀπαράδεκτες καὶ ποινικὰ κολάσιμες πράξεις στελεχῶν του ὁ Πάπας, χρειαζόταν ἐπειγόντως μία θετικὴ κίνηση γιὰ τὸ πρόσωπό του καὶ κατ’ ἐπέκταση γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Πρὸς τοῦτο ἐπέλεξε ὡς θέμα τὴ μετανάστευση καὶ ὡς πεδίο δράσης του τὶς ἐγκαταστάσεις μεταναστῶν καὶ προσφύγων στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ σενάριο ἐξαιρετικό, μὲ πρωταγωνιστῆ τὸν ἴδιο τὸν Πάπα, ποὺ ἐπικοινωνιακὰ εἶναι ἄριστος. Ἡ ἐπίσκεψη στοὺς μετανάστες καὶ οἱ σκηνὲς ποὺ ἦταν μαζί τους, ποὺ χάιδευε τὰ παιδιά, οἱ ἀγκαλιὲς καὶ τὰφιλιά, τὸ «Φιατάκι» ποὺ χρησιμοποίησε, ἄφησαν ἄριστες ἐντυπώσεις. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὁμιλίες του…
.                     Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι καὶ ἡγεμόνας τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Γι᾽ αὐτὸκαὶ μετὰ τὶς σχετικὲς διαβουλεύσεις τὸν ἐκάλεσαν ὁ κ. Ἀναστασιάδης στὴν Κύπρο καὶ ἡ καΣακελλαροπούλου στὴν Ἑλλάδα. Ὅμως εἶναι ἡγεμόνας, ποὺ δὲν ἔχει εὐθύνες στὴ διαχείριση τοῦμεταναστευτικοῦ ζητήματος. Ἔτσι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐκτόξευσε συνθήματα, ποὺ ἔγιναν μὲν τίτλοι εἰδήσεων στὰ ΜΜΕ, ἀλλὰ ποὺ μὲ αὐτὰ κινδυνεύει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι συμπεριφέρθηκε ὡς ἀνεύθυνος λαϊκιστὴς πολιτικός, ἀντὶ τοῦ νὰ εἶναι ὑπεύθυνος πνευματικὸς ταγός. Ἀκόμη ἐρωτήματα προκαλεῖ ἡ κίνησή του νὰ πάρει κάποιους πρόσφυγες στὸ Βατικανό. Ἤδη ἀπὸ τὴν Κύπρο στὶς 16 Δεκεμβρίου θὰ πάρει τοὺς πρώτους 15 καὶ μετὰ τὰ Χριστούγεννα τοὺς ὑπόλοιπους. Τὸ ἴδιο περίπου θὰ γίνει καὶστὴν Ἑλλάδα. Καὶ μετά; Φιλοξενοῦνται στὸ Βατικανό; Ὄχι βέβαια. Τότε ποῦ; Σὲ κάποια Μονὴ ἢ σὲ κάποια ἐγκατάσταση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὴν Ἰταλία; Σὲ ἄλλο κράτος; Ἀλλὰ τότε δὲν τοὺς ἀναλαμβάνει τὸ Βατικανό, ἀλλὰ τὸ Ἰταλικὸ ἢ ὅποιο ἄλλο κράτος… Δηλαδή, λέγει ὁ λαός μας, μνημόσυνο μὲ ξένα κόλλυβα….
.                     Ἀπόδειξη τῆς δύσκολης θέσης, στὴν ὁποία εἶναι ὁ Πάπας Φραγκίσκος, λόγῳ τῶν ὅσων φρικιαστικῶν γεγονότων ἀποκαλύφθηκαν στὴ Γαλλία καὶ ἀλλοῦ, εἶναι ἡ ἀντίφαση ποὺ ἔπεσε κατὰ τὴ συνέντευξη Τύπου στὸ ἀεροπλάνο τῆς ἐπιστροφῆς του στὴ Ρώμη. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸθέμα ἀπὸ δημοσιογράφο, εἶπε ὅτι δὲν ἔχει διαβάσει τὴν Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Σοβὲ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δηλώσει κάτι, πρὶν ἀκούσει καὶ τὴν ἄποψη τῶν Γάλλων ἐπισκόπων, ποὺ προσεχῶς θὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν…  Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Σοβέ, εἶχε δηλώσει ὅτι αἰσθάνεται ντροπὴ γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν στὴ Γαλλία…-

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ “ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ”!!! (ὁ Πάπας Φραγκίσκος)

βλ. σχετ.:

.               Ἀλλάζει τὸ «Πάτερ ἡμῶν» ὁ Πάπας Φραγκίσκος. «Ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ ὑποκύπτω στὸν πειρασμό. Δὲν μὲ προτρέπει ὁ Θεός. Ἕνας πατέρας δὲν τὸ κάνει αὐτό. Αὐτὸς ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸς εἶναι δικός του ρόλος», εἶπε ὁ προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
.             Τὴν ἀλλαγὴ μίας φράσης τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» ἐνέκρινε ὁ Πάπας Φραγκίσκος προκαλώντας ἀντιδράσεις στοὺς πιὸ παραδοσιακοὺς κύκλους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ τὴ φράση «lead us not into temptation» («μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν»), τὴν ὁποία ἀλλάζει σὲ «do not let us fall into temptation» («μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ ὑποκύψουμε στὸν πειρασμό»). Ὁ Πάπας εἶχε ἐκφράσει τὴ διαφωνία του ἀπὸ τὸ 2017, λέγοντας ὅτι «δὲν εἶναι καλὴ μετάφραση, ἐπειδὴ μιλάει γιὰ ἕναν Θεὸ ποὺ σὲ προτρέπει στὸν πειρασμό. Ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ ὑποκύπτω στὸν πειρασμό. Δὲν μὲ σπρώχνει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ δεῖ πῶς θὰ ὑποκύψω. Ἕνας πατέρας δὲν τὸ κάνει αὐτό. Ὁ πατέρας σὲ βοηθᾶ νὰ σηκωθεῖς ἀμέσως. Αὐτὸς ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸς εἶναι δικός του ρόλος». Σύμφωνα μὲ τὴ Βίβλο, ὁ Ἰησοῦς δίδαξε τὰ λόγια αὐτὰ στοὺς μαθητές Του, ὅταν τὸν ρώτησαν πῶς πρέπει νὰ προσεύχονται.
.             Ἡ ἀλλαγὴ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ σύνοδο τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἔγινε στὴ Ρώμη καὶ θὰ δημοσιευθεῖ στὸ βιβλίο ποὺ περιέχει τοὺς κανόνες γιὰ τὴ λειτουργία στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἀντιρρήσεις, ὅπως γράφει ἡ Guardian. Ἡ Μέρεντιθ Γουόρεν, λέκτορας βιβλικῶν καὶ θρησκευτικῶν σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σέφιλντ εἶπε ὅτι αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» προσπαθεῖ νὰ πεῖ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει κανέναν ρόλο στὸ κακό. Ἔτσι ὅμως, παραβλέπει πολλὲς ἀναφορὲς τῆς Βίβλου, ὅπου ὁ Θεὸς ἔχει συνεργαστεῖ μὲ τὸν διάβολο γιὰ νὰ βάλει σὲ πειρασμὸ τοὺς πιστούς, ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο του τὸν Υἱό. Ἡ νέα ἐκδοχὴ ἀντιτίθεται στὸ νόημα τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τοῦ εὐαγγελίου».
.             Ὁ Φίλιπ Λόουλερ, διευθυντὴς τῆς συντηρητικῆς ἰστοσελίδας Catholic World News, εἶπε ὅτι ὁ Πάπας συνηθίζει νὰ ἀλλάζει πράγματα καὶ νὰ προκαλεῖ σύγχυση. «Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀκόμα παράδειγμα καὶ μὲ κάνει νὰ ἀνησυχῶ καὶ νὰ ἀναρωτιέμαι, ποῦ θὰ σταματήσει, τί ἄλλο θὰ ἀλλάξει;». Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλλία δήλωσε ὅτι δὲν σχεδιάζει πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀλλάξει τὴν προσευχή. «Τὸ “Πάτερ ἡμῶν” ἄλλαξε στὰ ἰταλικά, ὄχι στὰ ἀγγλικά. Κάθε γλῶσσα θὰ πρέπει νὰ μελετηθεῖ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τὸ ἀκριβὲς νόημα», δήλωσε ἐκπρόσωπός της.

 

ΠΗΓΗ: Protagon.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΦΙΑΣΚΟ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ εἰς ΣΟΦΙΑ καὶ ΣΚΟΠΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φιάσκο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα εἰς Σόφια καὶ Σκόπια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 7 Μαΐου, στὴ Σόφια καὶ στὰ Σκόπια ἦταν μία σκέτη ἀποτυχία, ἕνα φιάσκο. Τὸν Πάπα περίμενε στὴ Σόφια ἡ παγερὴ ψυχρότητα τοῦ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης κ. Νεόφυτος δέχθηκε ἐθιμοτυπικὰ τὸν Πάπα στὸ μέγαρο τοῦ Πατριαρχείου καὶ τίποτε ἄλλο. Στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι ὁ Πάπας πῆγε μόνο μὲ τὴ συνοδεία του καὶ μὲ ἐκπροσώπους τῆς βουλγαρικῆς κυβερνήσεως. Οὐδεὶς Ὀρθόδοξος κληρικὸς ἦταν παρὼν στὴν ἐπίσκεψη. Σημειώνεται ὅτι ἡ Πατριαρχικὴ Σύνοδος μὲ Ἐγκύκλιό της, ποὺ κυκλοφορήθηκε λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἀφίξεως τοῦ Πάπα στὴ Σόφια, ἀπαγόρευσε στοὺς ὑπ’ αὐτὴν κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ συμμετάσχουν στὶς παπικὲς ἐκδηλώσεις.
.             Στὴ Σόφια ὁ Πάπας, ὅπως ὁ ἑκάστοτε ἡγέτης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν παγίως πράττει στὶς χῶρες ποὺ ἐπισκέπτεται, τέλεσε τὴ Λειτουργία, ἔκανε μίαν ἀνοικτὴ ὁμιλία σὲ κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλης καὶ μίλησε σὲ χῶρο, ὅπου φιλοξενοῦνται πρόσφυγες. Παρὰ τὴν κινητοποίηση ποὺ ἔγινε ἡ προσέλευση στὴν κεντρικὴ ὁμιλία του ἦταν μικρή. Σὲ αὐτὴν ὑπῆρξε μία συμβολικὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα ἀπὸ τοὺς χορωδοὺς τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου Νέφσκι.
.             Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σόφιας εἶναι ἐκ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἀπέχει τῶν θεολογικῶν διαλόγων μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία μαζί τους. Ὁ ἀριθμὸς τῶν 44.000 Βουλγάρων Ρωμαιοκαθολικῶν (ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τοῦ Βατικανοῦ καὶ εἶναι τὸ 0,6% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) θεωρεῖται ὑπερβολικός. Βουλγαρικὲς πηγὲς δὲν τοὺς ἀνεβάζουν πάνω ἀπὸ 15.000 καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Οὐνίτες. Ἡ Βουλγαρία, ὅπως καὶ τὰ Σκόπια, εἶναι χῶρες μὲ πληθυσμὸ Ὀρθόδοξο, στὴ μεγάλη του πλειονοψηφία, καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ θεωροῦνται ξένο σῶμα.

Στὰ Σκόπια

.             Στὰ Σκόπια, ὅπου ὁ Πάπας Φραγκίσκος μετέβη μετὰ τὴ Σόφια, δὲν εἶχε οὔτε ψυχρὴ οὔτε θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς τῆς γειτονικῆς χώρας. Καὶ αὐτὸ γιατί, ἁπλούστατα, δὲν εἶχε καμία ὑποδοχή, δὲν ὑπῆρξε κάποιος Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ! Ὁ ἀναγνωριζόμενος ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ὡς κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ οἱ σχισματικοί, ποὺ ὑποστηρίζονται καὶ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Κράτος, δὲν ἀναγνωρίζονται καὶ δὲν ἔχουν κοινωνία μὲ καμία ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες… Ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς τοῦ γειτονικοῦ κράτους ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ὑποστεῖ πολλὲς δοκιμασίες καὶ παρέμεινε χρόνια στὴ φυλακή. Γι’ αὐτὸν ὁ Πάπας οὐδένα λόγο συμπαθείας ἐξέφρασε. Προέχει ἡ διπλωματία.
.             Τὶς λίγες ὧρες ποὺ ἔμεινε στὰ Σκόπια ὁ Πάπας συνάντησε παντελῆ ἀδιαφορία ἀπὸ τὸν κόσμο. Στὴ γειτονικὴ χώρα οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ εἶναι ἀκόμη λιγότεροι ἀπὸ ἐκείνους τῆς Βουλγαρίας. Τὸ Βατικανὸ τοὺς ἀναβιβάζει σὲ 20.000, στὴν πραγματικότητα δὲν πρέπει νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ 5.000. Ἡ κεντρικὴ πλατεία, στὴν ὁποία ἔκαμε τὴν ὁμιλία του, ἦταν μισοάδεια. Οἱ διοργανωτὲς μίλησαν γιὰ 15.000 ἀνθρώπους, στὴν πραγματικότητα δὲν ἦσαν πάνω ἀπὸ 2.000. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ γειτονικὴ χώρα δικαιολογήθηκε μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἐνορία καὶ στὸ ἐκεῖ τοποθετηθὲν ἄγαλμα τῆς Ἀδελφῆς Τερέζας, ποὺ ἦταν, ἀπὸ τοὺς γονεῖς της, ἀλβανικῆς καὶ βλαχικῆς καταγωγῆς καὶ ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὰ Σκόπια.
.             Τὸ φιάσκο ἔγκειται στὸ ὅτι οὐδεὶς Ὀρθόδοξος κληρικὸς τῆς Σόφιας καὶ τῶν Σκοπίων εἶχε συμμετοχὴ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα καὶ στὸ ὅτι στὶς δύο αὐτὲς χῶρες οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχουν παπικοί. Πρὸς τί λοιπὸν τὸ ταξίδι τοῦ Πάπα; Σημειώνεται ὅτι ὁ Πάπας ἐπισκέφθηκε τὶς γειτονικὲς χῶρες χωρὶς πρόσκληση ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ μὲ μόνο τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν τους, μὲ τὶς ὁποῖες διατηρεῖ ἐξαιρετικὲς σχέσεις. Δηλαδὴ ἔδρασε ὡς πολιτικὸς ἡγεμόνας καὶ δὲν κράτησε οὔτε τὰ προσχήματα ὅτι εἶναι καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης.

Τὰ σενάρια τῆς ἐπίσκεψης

.           Ἡ ἑλβετικὴ ἐφημερίδα «Le temps» θέτει τὸ ἐρώτημα γιατί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα σὲ χῶρες μὲ ἐλάχιστους Ρωμαιοκαθολικούς, ὅπως ἡ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια, καὶ δίνει μίαν ἀπάντηση ὅτι τὸ Βατικανὸ «ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν περιφέρεια τῆς Εὐρώπης καὶ γιὰ τὴν φτώχεια ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ καὶ προκαλεῖ κοινωνικὲς συγκρούσεις….».
.           Ὅποιος γνωρίζει ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ παρακολούθησε τὰ λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα καὶ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν του στὴ Σόφια καὶ στὰ Σκόπια μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ὁρισμένα συμπεράσματα γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπίσκεψής του. Ὁ Πάπας στὴν ὁμιλία, ποὺ ἔκαμε στὴ Ρώμη μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὶς δύο Βαλκανικὲς χῶρες:
.           Χαρακτήρισε σημαντικὴ καὶ ἕνα βῆμα πρὸς τὰ μπρὸς τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τὰ μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου, ἔστω καὶ ἂν ἔγινε ὑπὸ τὴν πίεση τῆς Βουλγαρικῆς κυβερνήσεως καὶ ἦταν ψυχρὴ καὶ ἀπολύτως τυπική.
.           Παραδέχθηκε ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος εἶναι «ἑλληνικῆς καταγωγῆς», ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.
.           Δὲν ἔκανε τὸ λάθος νὰ ἀναφέρει τὴ γειτονικὴ χώρα ὡς «Μακεδονία», ὅπως ἔκαμαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βατικανοῦ στὰ πανὸ καὶ στὶς ἀφίσες ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψής του στὴν χώρα αὐτή. Σημειώνεται ὅτι ὁ σλάβος Ἰωάννης Παῦλος Β΄ ἦταν ἡ ὁ πρῶτος Πάπας, ποὺ εἶχε ἀπευθύνει εὐχὲς στοὺς «Μακεδόνες» στὰ «μακεδονικά».
.           Ἐπέμεινε στὶς ἀνοικτὲς πύλες τῆς Εὐρώπης καὶ στὴν ὑποδοχὴ καὶ περίθαλψη τῶν προσφύγων ἀπὸ τὶς ἄλλες ἠπείρους.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πολλὰ ἀπὸ ὅσα γράφτηκαν ἢ εἰπώθηκαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀπὸ παπικοὺς κληρικοὺς στὶς δύο γειτονικὲς χῶρες εἶναι ποὺ δείχνουν τὴ σταθερὴ καὶ ἀμετάβλητη γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὶς ἰδεολογικὲς ἀπολυτότητές του περὶ τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας στοὺς χριστιανούς. Ἕνας ἀπὸ τοὺς προσφωνήσαντες τὸν Πάπα θύμισε ὅτι ἡ Σόφια εἶναι ἡ ἀρχαία Σαρδική, ὅπου τὸ 343 συνεκλήθη Σύνοδος ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες Κώνσταντα καὶ Κωνσταντῖνο, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πάπα Ἰούλιο. Ἐπὶ αἰῶνες ὁ Πάπας διεκδικοῦσε τὴ δικαιοδοσία στὴν περιοχὴ αὐτή. Ἡ διένεξη ἔφτασε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Μεγάλου καὶ συνεχίσθηκε καὶ κάποιους ἀκόμη αἰῶνες.
.           Στὰ Σκόπια παπικὸς κληρικὸς ἐνώπιον τοῦ Πάπα κατ’ ἐπανάληψιν ἀναφέρθηκε στὰ σημεῖα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, γιὰ τὴ Μακεδονία καὶ στοὺς Μακεδόνες. Πρόκειται γιὰ νόσφιση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ παπικὸς κληρικὸς ἰδιοποιήθηκε τὴν ἀλήθεια, ὅτι τὴ Μακεδονία Ἕλληνες τὴν κατοικοῦν, καὶ σὲ αὐτούς, στοὺς Θεσσαλονικεῖς, στοὺς Φιλιππησίους καὶ στοὺς ἄλλους, ἀπευθύνεται ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.   πενθύμιση τι Ρώμη εχε κάποτε διεκδικήσει τν κκλησιαστικ δικαιοδοσία τς Βουλγαρίας κα κ μέρους το παπικο κληρικο «σλαβοποίηση» τς Μακεδονίας κα τν κε λλήνων στος ποίους πευθύνθηκε πόστολος Παλος, εναι μέρος τς γεωπολιτικς προπαγάνδας το Βατικανο στ Βαλκάνια.
.           Στὶς σημερινὲς γεωπολιτικὲς συνθῆκες τὸ Βατικανὸ ταυτίζεται μὲ τὴ Δύση καὶ εἰδικότερα τὶς ΗΠΑ στοὺς σκοπούς, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιτύχουν. Σὲ συνεργασία μὲ τὶς χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ μὲ μοχλὸ τὴν Οὐνία, τὸ Βατικανὸ ἀπὸ καιρὸ προωθεῖ τὴν χειραφέτηση τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἡγετικῆς του θέσης στοὺς χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων τῶν Βαλκανίων. Στὴν ἐπιδίωξη αὐτὴ βρίσκει πολύτιμο συνεργάτη τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. ΗΠΑ καὶ Πάπας ἐπιδιώκουν νὰ ἡγοῦνται τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους ἡ κάθε πλευρά, καί, πρὸς τὸ παρόν, ἀφήνουν ἔξω τὰ ὅσα συμβαίνουν στὶς ἄλλες χῶρες καὶ θρησκεῖες. Στὸ πλαίσιο τῆς συνεργασίας μὲ τὸ Βατικανὸ ὁ Σάμιουελ Μπράουνμπακ, πρέσβης τῶν ΗΠΑ γιὰ τὶς σὲ ὅλο τὸν κόσμο «θρησκευτικὲς ἐλευθερίες» (Σημ. Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὴν προώθηση τῆς πλανητικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ διὰ τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν), ἐπισκέφθηκε, μετὰ τὸν Πάπα, τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τοῦ ζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, νὰ συμμετάσχει σὲ θρησκευτικὸ συνέδριο, ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὴν Οὐάσινγκτον τὸν προσεχῆ Ἰούλιο… Ὁ ἐν λόγῳ πρέσβης προηγουμένως εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ μετὰ τὴ Σόφια ἐπισκέφθηκε στὸ Βουκουρέστι τὸν Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιὴλ καὶ τὴ Μολδαβία.
.           Στὸ πρόγραμμα τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ἡ διευκόλυνση τῶν προσφύγων ποὺ ἐπιζητοῦν νὰ εἰσέλθουν κατὰ κύματα παρανόμως στὴν Εὐρώπη. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει καὶ τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες τῶν Βαλκανίων. Σ’ αὐτὸ ἐντάσσεται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ καρδιναλίου Κόνραντ Κραγιέφσκι, «ἀποστολικοῦ ὑπεύθυνου» γιὰ τοὺς πρόσφυγες, στὴ Λέσβο ἀπὸ τὶς 8 ἕως τὶς 10 Μαΐου 2019. Κατὰ τὰ ρωμαιοκαθολικὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του ἐπισκέφθηκε καταυλισμοὺς προσφύγων καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ κατοίκους τοῦ νησιοῦ καὶ ἐκπροσώπους ΜΚΟ. Ὁ καρδινάλιος μετέβη στὴ συνέχεια στὸ Λουξεμβοῦργο, συνοδευόμενος ἀπὸ δύο οἰκογένειες προσφύγων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία εἶναι χριστιανική…-

,

Σχολιάστε

1204: Η ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ! «Ἀντὶ νὰ πλήξουν τὴν ἡμισέληνο βεβήλωσαν τὸν Σταυρό!» (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

1204: Ἡ Σταυροφορία κατὰ τοῦ Σταυροῦ!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Μία ἀπὸ τὶς μελανότερες σελίδες τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας εἶναι ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους, στὶς 13 Ἀπριλίου τοῦ 1204. Ὀκτακόσια δέκα πέντε χρόνια μετὰ τὸ τραγικὸ γεγονὸς οἱ ἐπιπτώσεις του παραμένουν ζωντανὲς καὶ ἡ νοοτροπία τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης δὲν διαφέρει πολὺ ἀπὸ αὐτήν τοῦ τότε Πάπα Ἰννοκεντίου Γ΄.
.           Ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν στὸ κλασικὸ ἔργο του «Σταυροφορίες» σημειώνει ὅτι ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους δὲν ἔχει παρόμοιά της στὴν ἱστορία. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Ρ. Μπράουνινγκ στὴ μελέτη του «Ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία» γράφει: «Ἂν ὑπῆρξε ἕνα καὶ μόνο μοιραῖο κτύπημα γιὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ Βυζαντίου, αὐτὸ ἔγινε τὸ 1204 καὶ ὄχι τὸ 1453».
.           Οἱ σταυροφορίες ἦσαν ἰδέα τῆς Παποσύνης. Ὅπως γράφει ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ἱερομόναχος π. Μάρκος Φώσκολος «χωρὶς τὴ “Γρηγοριανὴ Μεταρρύθμιση” δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ ἔννοια τῆς σταυροφορίας». Καὶ ἐξηγεῖ: «Μὲ τὸ μεταρρυθμιστικό του ἔργο, ποὺ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ φέρει τὴν παποσύνη ἐπικεφαλῆς τῆς χριστιανοσύνης,… ὁ Πάπας Γρηγόριος Ζ΄ (1073 – 1085) καλλιέργησε τὴν ἰδέα (τῆς σταυροφορίας)» πιστεύοντας σὲ μεγάλα ὀφέλη. Ὁ ἴδιος συνέταξε τὸ κείμενο «Dictatus Papae». Πρόκειται γιὰ τὸ ντοκουμέντο, ποὺ ἐκφράζει τὴν διαχρονικὴ πεποίθηση τῆς Ρώμης περὶ τῆς ἀπόλυτης ἐξουσίας τοῦ Πάπα ἐπὶ τῆς Γῆς. Οὐσιαστικὰ ὁ Πάπας Γρηγόριος Ζ΄ εἶναι ὁ πρῶτος θεωρητικὸς τοῦ παποκαισαρισμοῦ καὶ τῆς θεοκρατικῆς ἀπολυταρχίας καὶ ὁ πρῶτος ἐκ δογματικῆς πεποιθήσεως πλανητάρχης.
.           Οἱ ἑπόμενοι πάπες ὑλοποίησαν τὸ σχέδιο τοῦ Γρηγορίου Ζ΄, μὲ πρῶτο τὸν Οὐρβανὸ Β΄, ποὺ ὀργάνωσε τὴν Πρώτη Σταυροφορία. Οἱ σταυροφορίες σκοπὸ εἶχαν νὰ ἀπελευθερώσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους. Παράλληλα ὅμως γίνονταν πολλὰ πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ παιχνίδια, γιὰ νὰ φτάσουν στὴν κατάντια οἱ σταυροφόροι στὴν Δ΄ Σταυροφορία ἀντὶ γιὰ τὰ κατακτημένα ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ Ἱεροσόλυμα νὰ κτυπήσουν τὴν Χριστιανικὴ Βασιλεύουσα, ἀντὶ νὰ πολεμήσουν τοὺς Μουσουλμάνους νὰ ἐξοντώσουν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἀντὶ νὰ πλήξουν τὴν ἡμισέληνο νὰ βεβηλώσουν τὸν Σταυρό!
.           Τί τοὺς ἔκανε νὰ προβοῦν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ φρικτότερα ἐγκλήματα τῆς Ἱστορίας; Ὄχι βέβαια τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας τοῦ Βυζαντίου. Ὁ φθόνος γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Βασιλεύουσας, καὶ ἡ ἀκόρεστη βάρβαρη ἐπιθυμία λεηλασίας τοῦ ὑλικοῦ, πνευματικοῦ, καὶ πολιτισμικοῦ πλούτου της. Ὁ ἐκ τῶν κατακτητῶν Γοδεφρεῖδος Βιλλαρδουίνος στὸ χρονικό, ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, περιγράφει τὸ λάγνο μάτι τῶν βαρβάρων πολιορκητῶν, ὅταν τὴν ἀντίκρισαν: «Τώρα μπορεῖτε νὰ μάθετε πῶς κοίταζαν ἐπίμονα τὴν Κωνσταντινούπολη… Δὲν μποροῦσαν ποτὲ νὰ σκεφτοῦν πὼς μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ ὅλο τὸν κόσμο μία τόσο πλούσια πόλη, ὅταν εἶδαν αὐτὰ τὰ ψηλά της τείχη καὶ τοὺς πλούσιους πύργους κι αὐτὰ τὰ πλούσια παλάτια κι αὐτὲς τὶς ψηλὲς ἐκκλησίες, ποὺ ἦταν τόσο πολλὲς ποὺ κανεὶς δὲν θὰ τὸ πίστευε, ἂν δὲν τὸ ἔβλεπε μὲ τὰ μάτια του… Δὲν ὑπῆρξε ἄνθρωπος ποὺ τὴν εἶδε καὶ δὲν ἀνατρίχιασε…».
.           Ἡ περιγραφὴ τῶν λεηλασιῶν καὶ τῶν βεβηλώσεων ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς «σταυροφόρους» εἶναι πτωχὴ μπρὸς στὴν πραγματικότητα. Ὁ Βιλλαρδουίνος στὸ Χρονικό του σημειώνει σχετικά: «Πολλοὶ ποὺ εἶχαν σκορπιστεῖ στὴν πόλη πήρανε πολλὰ ποὺ κανεὶς δὲν ἤξερε νὰ πεῖ πόσα, χρυσάφι καὶ ἀσήμι καὶ σκεύη πολύτιμα πετράδια καὶ μετάξια καὶ γούνινα φορέματα ἀπὸ γκρίζο σκίουρο καὶ ἀπὸ ἐρμίνα καὶ ὅλα τὰ ἀκριβὰ πράματα ποὺ βρέθηκαν ποτὲ στὴ γῆ… Καὶ μεγάλη ἦταν ἡ χαρὰ γιὰ τὰ πλούτη καὶ γιὰ τὴ νίκη ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. Γιατί ἐκεῖνοι ποὺ ἦσαν φτωχοί, βρεθήκανε σὲ πλούτη καὶ σὲ πολυτέλεια…».
.           Οἱ ἁρπαγὲς τῶν τιμαλφῶν ἦταν ἡ μία πλευρὰ τῆς λεηλασίας. Ἡ ἄλλη ἦσαν οἱ ἁρπαγὲς τῶν πολύτιμων ἔργων τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καὶ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, καθὼς καὶ τὰ πολλὰ λείψανα ἁγίων. Ὅλα σήμερα βρίσκονται στὴ Δύση… Ἕνα ὁρατὸ παράδειγμα: Τὰ τέσσερα μπρούτζινα ἄλογα ποὺ ἦσαν στὸν Ἱππόδρομο τῆς Κωνσταντινούπολης βρίσκονται σήμερα στὴν Ἐκκλησία (!) τοῦ Ἁγίου Μάρκου, στὴ Βενετία… Φρικτότερη γιὰ τοὺς χριστιανοὺς καὶ γιὰ κάθε πολιτισμένο ἄνθρωπο ἦταν ἡ βεβήλωση τῶν ἐντὸς τῶν Ναῶν καὶ τῶν Μοναστηριῶν ἱερῶν σκευῶν.

Ἡ συγγνώμη τοῦ Πάπα

.           Οἱ Ἕλληνες διατηροῦν μὲ πικρία στὴ μνήμη τους τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κων. Στεφανόπουλου, τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β΄ στὴν Ἀθήνα ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τοῦ ἔθεσε ἐνώπιον τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ Προκαθήμενο τὴν «ἀφιλάδελφο» συμπεριφορὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (Δ΄ Σταυροφορία, Φραγκοκρατία, Οὐνία) πρὸς τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους καὶ τοῦ ἐπισήμανε ὅτι γι’ αὐτὴν ἡ Ρώμη οὐδέποτε ζήτησε συγγνώμη.
.           Στὴν ἀπάντησή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ὁ Πάπας εἶπε: «Γιὰ ὅλες τὶς παρελθοῦσες καὶ παροῦσες περιστάσεις ὅπου τὰ τέκνα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἁμάρτησαν μὲ πράξεις καὶ παραλείψεις κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν τους, ὁ Κύριος ἂς μᾶς χορηγήσει τὴ συγχώρηση, ποὺ τοῦ ζητοῦμε… Ἀναλογίζομαι τὴ δραματικὴ ἅλωση τῆς αὐτοκρατορικῆς πόλεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἀπὸ τόσο μακροὺς χρόνους ἦταν ὁ προμαχώνας τὴ Χριστιανοσύνης στὴν Ἀνατολή. Εἶναι τραγικὸ ὅτι οἱ ἐπιδρομεῖς, ξεκινώντας γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση τῶν χριστιανῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐστράφησαν κατὰ τῶν ἀδελφῶν τους ἐν τῇ πίστει. Τὸ γεγονὸς ὅτι χριστιανοὶ λατίνοι συμμετεῖχαν σ’ αὐτὸ προκαλεῖ στοὺς καθολικοὺς βαθιὰ θλίψη». Οἱ δύο ὁμιλίες εἶναι ἱστορικὲς καὶ ἀποσπάσματά τους περιέχονται σὲ διάφορες γλῶσσες στὴν Wikipedia καὶ στὸ λῆμμα «Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (1204)». –

 

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας ὀνομάζει «Μακεδονία» τὰ Σκόπια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δὲν ἐκπληττόμεθα βεβαίως, ἐπειδὴ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ περιμένουμε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν ἀρχιμάστορα τῆς παραχαράξεως τοῦ ἴδιου τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Βλέποντας τὸ Βατικανὸ μπορεῖ καθένας νὰ ἔχει μιὰ πλήρη καὶ ἀνάγλυφη εἰκόνα τῆς ψευδοεκκλησίας ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ,τιδήποτε ψεύτικο καὶ προδοτικό, εἴτε στὴν Θεολογία, εἴτε στὴν Λατρεία, εἴτε στὴν Ἱστορία ὁ Πάπας ἔχει μιὰ «γενετικὴ» προδιάθεση νὰ τὸ ἐπινοεῖ, νὰ τὸ ἐνστερνίζεται καὶ νὰ τὸ πραγματώνει. Ὁπότε γιατί νὰ μὴ τρέξει πρῶτος καὶ καλύτερος νὰ ἀγκαλιάσει τὸ αἴσχιστο Ψέμα τῶν Πρεσπῶν!
.          Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θὰ δικαιωθεῖ ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόπο­βιτς, ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι στὴν ἱστορία τοῦ ἀν­θρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα.

.         Ὁ Πάπας θὰ ἐπισκεφθεῖ στὶς 7 προσεχοῦς Μαΐου τὰ Σκόπια καὶ στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ τὸ γειτονικὸ κράτος ὀνομάζεται «Μακεδονία», οὔτε κὰν «Βόρεια Μακεδονία». Εἶναι ἔτσι ὁ πρῶτος ἀρχηγὸς κράτους καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης, ποὺ μετὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παραποιεῖ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ σκανδαλωδῶς μεροληπτεῖ ὑπὲρ τῶν γειτόνων μας.

.         Ἡ ἱστοσελίδα vatican news, ἀναφέρεται στὸ ταξίδι καί, πέραν τῶν ἄλλων, δημοσιεύει τὴν ἀφίσα τῆς ἐπίσκεψης, ὅπως τὴν κατασκεύασε τὸ Βατικανό. Μὲ αὐτὴν θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι τοῦ γειτονικοῦ κράτους καὶ αὐτὴν θὰ δημοσιεύσουν τὰ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ΜΜΕ. Ἡ ἀφίσα ἔχει σὲ πρῶτο πλάνο τὸν Πάπα νὰ εὐλογεῖ καὶ ἀπὸ κάτω μὲ μεγάλα γράμματα γράφεται: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴ Μακεδονία – 7 Μαΐου 2019».
.         Στὸ φόντο τῆς ἀφίσας ὑπάρχει τὸ σχῆμα τῆς χώρας καὶ ἡ σημαία της. Πάνω ἀπὸ τὸν Πάπα γράφεται τὸ μότο τῆς ἐπίσκεψης: «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸ ποίμνιο», λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (ιβ΄ 32). Στὰ Σκόπια δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ρωμαιοκαθολικοί, πλὴν τῶν διπλωματῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μότο τῆς ἐπίσκεψης, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔχει καὶ μεσσιανικὸ χαρακτήρα, ἀφοῦ στὸν ἑπόμενο στίχο ὁ Λουκᾶς γράφει: «Σὲ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε, ὁ Πατέρας σας νὰ δώσει τὴ βασιλεία του», δηλαδή, κατὰ τὸ Βατικανό, στὸν Πάπα… Ὁ πληθυσμὸς τῆς γειτονικῆς χώρας ἀποτελεῖται ἀπὸ σλάβους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς (65%) καὶ ἀλβανοὺς – κοσοβάρους σιίτες Μουσουλμάνους (33,5%).
.                  Τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατί ὁ Πάπας ἐπισκέπτεται μία χώρα, στὴν ὁποία δὲν ὑπάρχουν ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ὀνομασία «Μακεδονία», προκαλώντας τὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἀπάντηση εἶναι πὼς τὸ Βατικανὸ ἔχει τὴ δική του γεωπολιτική, ἡ ὁποία προηγεῖται αἰῶνες ἐκείνης τῶν κατὰ καιροὺς μεγάλων κοσμικῶν δυνάμεων. Ἡ ἐφαρμογή της ἔχει δύο σκέλη: Πρῶτον νὰ θέσει ὑπὸ τὸν Πάπα ὅλους τοὺς χριστιανοὺς καὶ δεύτερον νὰ ἔχει κύριο λόγο στὴν ἐξουσία ἐπὶ τῶν λαῶν τῆς Γῆς. Σήμερα ἡ γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ ταυτίζεται μὲ αὐτὴν τῶν μεγάλων δυνάμεων τῆς Δύσης. Ἐπιδιώκει καὶ αὐτὸ νὰ περιορίσει τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ρωσίας στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς ἄλλες ἠπείρους καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν περιορισμὸ νὰ ἀποκτήσει ὀφέλη. Κυρίως στὶς χῶρες πού, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία, εἶναι Ὀρθόδοξες, ὅπως στὴν Οὐκρανία, στὴ Βουλγαρία (τὴν ὁποία θὰ ἐπισκεφθεῖ πρὶν ἀπὸ τὰ Σκόπια, στὶς 6 Μαΐου), στὴ Ρουμανία, ὅπου, ὅπως στὴν Οὐκρανία, οἱ Οὐνίτες εἶναι πολυάριθμοι, καὶ στὰ Σκόπια.
.         Σημειώνεται ὅτι ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος πρῶτος στὶς urbi et orbi εὐχές του ἔλεγε ὅτι εὐλογοῦσε στὴ «μακεδονικὴ» γλῶσσα τοὺς «Μακεδόνες» τῶν Σκοπίων… Ἐπίσης οἱ δυτικοστραφεῖς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Βουλγαρίας, κάθε χρόνο στὶς 24 Μαΐου, ἡμέρα ποὺ ἑορτάζονται στὶς χῶρες τους οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, ἐπισκέπτονται τὴ Ρώμη γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου καὶ νὰ συναντηθοῦν μὲ τὸν Πάπα… Νὰ προστεθεῖ ὅτι πρὶν κάποια χρόνια οἱ σχισματικοὶ ἀρχιερεῖς τῶν Σκοπίων ἀπείλησαν νὰ ὑπαχθοῦν στὸν Πάπα καὶ νὰ καταστοῦν οὐνίτες, ἀλλὰ ὑποχώρησαν μπρὸς στὴν ἰσχυρὴ ἀντίδραση ποὺ ὑπῆρξε ἀπὸ τὸν σλαβικὸ κλῆρο καὶ λαὸ τῆς γειτονικῆς χώρας…
.         Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ὡς κρατικοῦ ἡγεμόνος τοῦ Βατικανοῦ, στὰ Σκόπια, θὰ προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἰσχυρὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀναταράξεις. Πάντοτε ὁ Πάπας στὶς ἐπισκέψεις του συναντᾶται μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς κάθε χώρας. Στὰ Σκόπια ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, ποὺ προσκάλεσε τὸν Πάπα, ἀναγνωρίζει ὡς ἐπίσημη Ἐκκλησία, αὐτὴν ποὺ ὅλες οἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θεωροῦν σχισματικὴ καὶ δὲν ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση καὶ κοινωνία μαζί της.
.         Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου εἶναι τὰ Σκόπια, καὶ οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν ὡς κανονικὴ τὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σκοπίων Ἰωάννη αὐτόνομη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, τὴν ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀναγνωρίζει ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, ἀλλὰ διώκει τὸν προκαθήμενο καὶ τοὺς κληρικούς της. Ὁ Πάπας συναντώντας τοὺς σχισματικοὺς ἀρχιερεῖς θὰ ἐπιτελέσει ἕνα ἀκόμη βαρὺ ἐκκλησιολογικὸ ἀτόπημα καὶ θὰ προκαλέσει τὴ δίκαιη ἀντίδραση τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὄχι μόνο. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἐναντίον τῶν σχεδίων Δύσης, Βατικανοῦ καὶ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία, μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό…
.         Τὸ Βατικανὸ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὴ γεωπολιτικὴ τῆς Δύσης. Ὁ χρόνος θὰ δείξει ἂν εἶναι κοινὴ ἐπιδίωξή τους νὰ προωθηθεῖ, κατὰ τὸ πρότυπό της Οὐκρανίας, ἡ ἀναγνώριση ὡς κανονικῆς τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νὰ περιορισθεῖ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὶς χῶρες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σημ. Ἀκολουθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία τοῦ Μαυροβουνίου;) καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ σύνθετη ὀνομασία μὲ τὸ «Μακεδονία» σὲ αὐτήν. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ Βατικανὸ ἤδη ὀνομάζει «Μακεδονία» τὴ γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ τὸ Φανάρι σιωπᾶ, ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος…-

,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ Πάπας διόρθωσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Πάπας διόρθωσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Συγκεκριμένα, ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκυρη ἰταλικὴ ἐφημερίδα “Corriere della Sera” (7 Δεκεμβρίου 2017, σελ. 18), στὸν Πάπα δὲν ἄρεσε τὸ σημεῖο «…καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν» τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, τὴν ὁποία ὑπέδειξε στοὺς μαθητές του καὶ σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ὁ Χριστὸς νὰ λένε (δηλαδὴ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»). Ὅπως εἶπε ὁ Πάπας, σὲ συνέντευξή του πρὸς τὸν θεολόγο Don Marco Pozza, ἄλλαξε τὸ συγκεκριμένο σημεῖο τῆς προσευχῆς μὲ τὸ «…καὶ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις στὸν πειρασμό».
.           Βεβαίως ἡ ἔννοια τοῦ «εἰσενέγκῃς ἠμᾶς εἰς πειρασμὸν» δὲν εἶναι «μὴν μᾶς ἐγκαταλείψεις», ἀλλὰ … «μὴν μᾶς εἰσαγάγεις σὲ πειρασμό». Τὸ «εἰσενέγκῃς» εἶναι ὑποτακτικὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος εἰσφέρω. Τὸ λεξικὸ τῶν Liddell – Scott τὸ μεταφέρει στὰ νεοελληνικὰ ὡς «εἰσάγω». Ἡ ἀπόδοση τοῦ ρήματος «εἰσενέγκῃς» στὴ Vulgata, στὴ λατινικὴ δηλαδὴ μετάφραση τοῦ πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ κειμένου, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, εἶναι πιστή. Χρησιμοποίησε τὸ ρῆμα «inducere», ποὺ σημαίνει «ἐμβάλλω», ὅμως μὲ τὴ λογική του ὁ Πάπας δὲν τὴν δέχθηκε καὶ τὴν ἄλλαξε… Καὶ ἐξήγησε τὸ γιατί στὴ συνέντευξή του: «Εἶμαι ἐγὼ ποὺ ἁμαρτάνω, δὲν εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ρίχνει στὸν πειρασμό, γιὰ νὰ δεῖ μετὰ πόσο εἶμαι ἁμαρτωλός. Αὐτὸς ποὺ μᾶς εἰσάγει στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο του. Ἔτσι ἡ ἔννοια τῆς δικῆς μας ἑρμηνείας εἶναι: Ὅταν ὁ Σατανᾶς μὲ εἰσάγει στὸν πειρασμὸ λέγω: σύ, σὲ παρακαλῶ δός μου τὸ χέρι, δός μου τὸ χέρι σου, ὅπως ἔκαμες, ὅταν ὁ Πέτρος βυθιζόταν καὶ ζήτησε τὴ βοήθειά σου». Εἶναι μία λογικὴ καὶ φορτισμένη συναισθηματικὰ ἄποψη, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός.
.           Ἡ διόρθωση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Πάπα προκάλεσε ἀντίδραση στοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς θεολογικοὺς κύκλους. Ἤδη στὴ γαλλικὴ μετάφραση δὲν ἀκολουθήθηκε ἡ ἀποφασισθεῖσα ἀλλαγή, ἀλλὰ τὸ «… μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν» μεταφράσθηκε στὸ «μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ εἰσέλθουμε σὲ πειρασμὸ» καὶ αὐτὴ τὴ μετάφραση ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Ἱσπανοὶ ρωμαιοκαθολικοί. Ἐπίσης στὴν Ἰταλία οἱ περισσότεροι πιστοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν…» κατὰ τὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου. Γιὰ νὰ περιορίσει τὶς ἀντιδράσεις ὁ βιβλικὸς θεολόγος καὶ καρδινάλιος τῆς Φλωρεντίας Τζιουζέπε Μπετόρι ἔδωσε μία συμβιβαστικὴ ἐξήγηση στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ «Osservatore Romano». Εἶπε ὅτι τὸ «Μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις» ἔχει διπλὴ σημασία: «μὴν μᾶς ἀφήσεις ἐμεῖς νὰ μποῦμε στὸν πειρασμὸ» ἀλλὰ καὶ «μὴν μᾶς ἀφήσεις μόνους, ὅταν εἴμαστε μέσα στὸν πειρασμό». Δηλαδὴ ἐκδοχὲς ἑρμηνείας τῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἐπέφερε ὁ Πάπας, μακριὰ ὅμως ἀπὸ τὴ δική του …
.           Ἡ πιὸ σοβαρὴ ἀντίρρηση ἦταν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μπροῦνο Φόρτε, τὸν ὁποῖο ἐκτιμᾶ ὡς θεολόγο ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος καὶ τὸν ὁποῖο ὁ σημερινὸς Πάπας προβίβασε σὲ γενικὸ γραμματέα τῆς πρόσφατης Συνόδου. Στὸ σχόλιό του πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ Θείας Λατρείας τοῦ Βατικανοῦ σημείωσε: «Κατὰ τὴν ἄποψή μου τὸ “…Μὴν μᾶς ἐγκαταλείψεις…” εἶναι μία ἀτυχὴς ἑρμηνεία, διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Μὲ πείθει ἀκόμη λιγότερο ἀπὸ τὸ “Μὴν μᾶς εἰσαγάγεις…”…».
.           Ὁ Πάπας καὶ οἱ περὶ αὐτὸν σύμβουλοι δὲν ἔλαβαν ὑπόψη τους τὶς ἑρμηνεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου σημείου τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς. Ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπέφερε ὁ Πάπας εἶναι σοβαρότερη ἐκείνης τοῦ «φιλιόκβε». Τότε, οἱ προκάτοχοί του, ἀλλοίωσαν κείμενο Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τώρα, ἐκεῖνος ἀλλοίωσε λόγο τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.
.           Ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης σημειώνει ὅτι ὁ Κύριος λέγοντας «Μὴ μᾶς εἰσαγάγεις στὸν πειρασμὸ» προσθέτει ἀμέσως τὸ «Γλύτωσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρό». Καὶ περαιτέρω ἐξηγεῖ ὅτι προσευχόμαστε καὶ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴν μᾶς εἰσαγάγει σὲ πειρασμό, ἐπειδὴ τὸν ἀπεχθανόμαστε. Δηλαδὴ κάνουμε αὐτὸ ποὺ κάνει ὅποιος ἀπεχθάνεται τὸν πόλεμο, ποὺ προσεύχεται καὶ ζητεῖ νὰ μὴν ἀναμιχθεῖ σ’ αὐτόν. Ἐπίσης ὅποιος φοβᾶται τὴ φωτιὰ προσεύχεται νὰ μὴν πέσει σ’ αὐτὴν καὶ ὅποιος τρέμει τὴ θάλασσα εὔχεται νὰ μὴ βρεθεῖ στὴν ἀνάγκη νὰ ταξιδέψει στὴ θάλασσα. Ἔτσι ὅποιος φοβᾶται τὴ συνάντηση μὲ τὸν πονηρὸ εὔχεται νὰ μὴν ὁδηγηθεῖ σ’ αὐτόν. (Βλ. σχ. Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης «Λόγοι εἰς τὴν προσευχήν», Εἰσαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Ἀρχιμ. Παγκρατίου Μπρούσαλη, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, β΄ ἔκδοση, Ἀθῆναι 1989, σελ. 160-165).
.           Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς συσχετίζει τὸ «…Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», μὲ τὸ προηγούμενο αἴτημα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς. Γράφει ὅτι ὅποιος δὲν ἔχει καθαρὴ τὴν καρδιά του καὶ δὲν ἔχει συγχωρήσει τοὺς ἄλλους, πέφτει, κατὰ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, σὲ δοκιμασίες, γιὰ νὰ μαλακώσει ἡ ψυχή του: « …Καὶ τῷ πειρασμῷ καὶ τῷ πονηρῷ κατὰ δικαίαν ἐκδοθήσεται κρίσιν, ἵνα μάθῃ καθαίρεσθαι πλημμελῶν, τὰς κατ’ ἄλλων ἑαυτοῦ μομφὰς ἀφαιρούμενος» (P.G. 90,904). Ὁ Διονύσιος Ἀλεξανδρείας σημειώνει σχετικά: «Διὰ τοῦ πειρασμοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ λύτρωσή μας καὶ νὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ τῆς ἐκπλήρωσής της» (ΒΕΠ 17, 258, 19-25). Καὶ ὁ Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἐξηγεῖ: «Προσευχόμαστε νὰ μὴν εἰσέλθουμε σὲ πειρασμό, γιατί τὸν θεωροῦμε ὡς ἕνα χείμαρρο, τοῦ ὁποίου ἡ διάβαση εἶναι δύσκολη». (ΒΕΠ, 39, 261, 13-19).
.           Τὸ αἴτημα «μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», κατὰ τὸν Διονύσιο Ἀλεξανδρείας, προσλαμβάνει τὶς σωστές του διαστάσεις μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου στὴ Γεθσημανή, ὅταν προσευχόμενος στὸν Πατέρα Τοῦ εἶπε: «Εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», γιὰ νὰ προσθέσει ἀμέσως μετά: «Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σὺ» (Ματθ. κϛ´ 39). Ὅπως γράφει, αὐτὸ ποὺ ὁ Κύριος ἔκανε, νὰ ζητήσει μὲν ἀπὸ τὸν Πατέρα Του νὰ Τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν δοκιμασία, ἀλλὰ τελικὰ νὰ Τοῦ πεῖ «Οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς Σὺ» εἶναι ποὺ μᾶς δίδαξε νὰ ζητᾶμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». (ΒΕΠ 17,262, 19-38).
.           Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες Καινοδιαθηκολόγοι μεταφέρουν στὰ νεοελληνικὰ περιφραστικὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν». Ὁ ἀείμνηστος Τρεμπέλας μὲ τὸ «μὴν ἐπιτρέψεις νὰ πέσωμεν εἰς πειρασμὸν» καὶ οἱ καθηγητὲς Π. Βασιλειάδης, Ι. Γαλάνης, Ι. Καραβιδόπουλος καὶ Γ. Γαλίτης «μὴ μᾶς ἀφήσεις νὰ πέσουμε σὲ πειρασμό», εἶναι δηλαδὴ ἴδια μὲ ἐκείνη τῶν Γάλλων ρωμαιοκαθολικῶν. προσθήκη μως στν λόγο το Κυρίου νς κόμη ρήματος, «μν πιτρέψεις» στν πρώτη πόδοση, «μ μς φήσεις» στ δεύτερη, φήνει τ περιθώριο ν δίδεται ντύπωση τι Κύριος μᾶς συνέστησε, γι ν παλλαγομε π τν πειρασμό, ν ζητμε ν καταργηθε τ ατεξούσιο κα λευθερία μας, τ βασικ δηλαδ στοιχεα τς πόστασής μας κα τς κρίσεως το Θεο.-

Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ παπικοὶ πάντοτε ἤθελαν ἀπὸ τὴν ἔπαρσή τους τὴν «καινοτομία». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ξεχωρίστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
.       Ὁ Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ἔχει σαφῆ ἐξήγηση γιὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», ὅπου λιτὰ καὶ ὄμορφα ἐξηγεῖ ὅτι ὑπάρχουν δύο εἰδῶν πειρασμοί.  Σχετικὸ ἀπόσπασμα παραθέτει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»

 

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!

Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΆΠΑΣ

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 09.12.16

.           Κάθε φορὰ ποὺ βλέπω ἢ ἀκούω τὸν πάπα σὲ κάποια λατρευτικὴ ἡ κοινωνικὴ ἐκδήλωση, διαπιστώνω μὲ λύπη ὅτι μέγα χάσμα ἐστήρικται μεταξὺ ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν. Ἡ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει εἶναι μεγάλη καὶ ἡ ὅποια προσέγγιση ἀδύνατη. Καὶ ἀπορῶ μὲ τοὺς δικούς μας οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι λαχταροῦν πότε νὰ πλησιάσουν τὸν πάπα, νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ χέρι, νὰ βρεθοῦν ἔστω καὶ λίγα λεπτὰ κοντά του, νὰ πάρουν δύναμη ἀπὸ τὴ δύναμή του, νὰ γίνουν μέτοχοι τῆς «πνευματικότητάς του» καὶ νὰ ἀξιωθοῦν τῆς πολύτιμης εὐλογίας του. Δὲν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ δοῦν ὅτι τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ οἱ πολιτικές του ἐπιδιώξεις τὸν ἔχουν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο βίωμα καὶ ἔχει πιὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἄδειο δοχεῖο. Κινεῖται καὶ ἐμφανίζεται μὲ τρόπο κοσμικὸ καὶ θέλει νὰ δημιουργεῖ ἐντυπώσεις πὼς τάχα αὐτὸς καὶ μόνο ἐκπροσωπεῖ τὸν χριστιανισμὸ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αὔριο θὰ εἶναι καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς πανθρησκείας, γιὰ τὴν ὁποία ἐργάζονται ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου.
.           Ὁ πάπας ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει διαμορφώσει τὸν δικό του κόσμο, ποὺ εἶναι παντελῶς ἀλλοτριωμένος.Ἐργάζεται ἀδιάκοπα νὰ στηρίζει τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημα τῆς «ἐκκλησίας» του καὶ νὰ διαφυλάσσει τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο, παράλληλα δὲ νὰ ὑλοποιεῖ τὸ σχέδιό του νὰ ὑποτάξει ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ὁ πάπας δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ποὺ διακονεῖ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶναι ὁ πολιτικὸς καὶ ἐγκόσμιος ἡγέτης τῆς «Ἐκκλησίας», ποὺ ὑπηρετεῖ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ὁ Χριστὸς ἔχει καταδικάσει στὴν ἐποχή του ἢ ποὺ τὸν εἶχαν ἀφήσει ἀδιάφορο, γιατί τὸ ἔργο Του ἦταν νὰ προσφέρει στὸ λαὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴ διδασκαλία καὶ τὶς ἐντολὲς ποὺ ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία. Νὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ πολιτεύονται ὡς ἄγγελoι τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ πάπας ἔχει ξεχάσει πρὸ πολλοῦ τὸν οὐρανό. Εἶναι ἡγέτης, εἶναι ἀρχηγὸς κρατιδίου, ἐπιλέγει τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ θεατρινίζει μὲ θρασύτητα τὴν πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό.
.               Ὅλα αὐτὰ εἶναι φυσικὰ ἐπακόλουθα, γιατί μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δὲν μπορεῖς νὰ κατανοήσεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Οἱ παπικοὶ συνεχῶς μεταρρυθμίζονται καὶ προσαρμόζονται, ὅπως οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες ποὺ δὲν πιστεύουν στὴ σταθερότητα. Τοὺς λείπει τὸ ἐκκλησιαστικὸ βίωμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ ἀπέναντί τους. Οἱ σχέσεις μας τυπικὲς καὶ συγκρατημένες, χωρὶς ὑποχωρήσεις καὶ συμπροσευχές, χωρὶς «συνοδοιπορίες ἀγάπης», χωρὶς κατὰ συνθήκην μεγάλα καὶ κούφια λόγια, χωρὶς ἐναγκαλισμοὺς καὶ χειροκροτήματα καὶ χωρὶς ἐμπιστοσύνη στὶς ὑποσχέσεις καὶ διαβεβαιώσεις τους. Καὶ τὰ λέω αὐτά, γιατί οἱ οἰκουμενιστὲς ἔχουν ξεφύγει ἀπὸ κάθε ὅριο. Ἐπιδιώκουν τὶς καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ζητοῦν ἀκόμα καὶ ἱερὰ λείψανα ἀπ᾽ αὐτούς! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βοηθοῦν τοὺς παπικοὺς νὰ πετύχουν τὸ δόλιο σκοπό τους, δηλαδὴ τὴν ὑποταγὴ τῶν ὀρθοδόξων! Ἀλλὰ ποῦ νὰ καταλάβουν οἱ σοφοί τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Ἔχουν ὑποστεῖ τόση πνευματικὴ διάβρωση, ποὺ θεωροῦν τὸ λύκο στoργικὸ ποιμένα καὶ τρέχουν ἀπὸ κοντά του χωρὶς νὰ συναισθάνονται ὅτι ὁ συγχρωτισμὸς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ καταδικασμένος ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

,

Σχολιάστε

«ΤΑΔΕ ΕΦΗ» Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ»!

«Τάδε ἔφη» ὁ Πάπας!

.             Στὴν μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» δημοσιεύθηκε (28-6-2016) ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ εἴδηση: «“Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλόφιλους”, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος, ἀπαντών­τας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, κατὰ τὴν πτήση ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὸ Γιερεβὰν (σ.σ. τῆς Ἀρμενίας) πρὸς τὴ Ρώμη.
.            Πιὸ ἀναλυτικὰ ὁ πάπας τόνισε: “Πιστεύω πὼς ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς φτωχούς, ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ποὺ ἦταν θύματα βιασμοῦ, ἀπὸ τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα τυχαίνουν ἐκμετάλλευσης στὴν ἐργασία καὶ ἐπειδὴ εὐλόγησε τόσα ὅπλα”.
.             Ἀναφερόμενος εἰδικότερα στὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, προσέθεσε: “Τὸ εἶπα κατὰ τὸ πρῶτο μου ταξίδι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω. Ἐπαναλαμβάνω μᾶλλον τὴν Κατήχηση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: Οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν πρέπει νὰ εἶναι θύματα διακρίσεων, πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε, μποροῦμε νὰ τοὺς συνοδεύσουμε μὲ τὴν ποιμαντική μας δράση. Μπορεῖ νὰ καταδικασθεῖ κάποια προσβλητικὴ πρὸς τοὺς ἄλλους παρέμβαση. Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει καλὴ θέληση καὶ άναζητεῖ τὸν Θεό, ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ κρίνουμε;”».
.           Ὁ Πάπας βέβαια μπορεῖ νὰ λέει καὶ νὰ δηλώνει ὅ,τι θέλει. Δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι αὐ­τὰ ποὺ λέει εὐσταθοῦν. Ἄλλωστε εἶναι ὄχι ἁπλῶς αἱρετικὸς ἀλλὰ αἱρεσιάρχης. Καὶ ἐ­δῶ ὁ Πάπας περιπλέκει τὰ πράγματα. Ἡ συμπάθειά του, ὅπως τὴν ἐξέφρασε πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους, δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα. Ἔκανε λάθος ὁ «ἀλάθητος». Ἔπρεπε μὲ πατρικὰ λόγια νὰ τοὺς καλέσει σὲ μετάνοια, ν̕ ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ τοὺς δεχθεῖ κοντά του. Νὰ τοὺς πεῖ τί ἔπαθαν οἱ ὅμοιοί τους στὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Αὐτὸ σημαίνει πραγματικὸς σεβασμὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Ἀγάπη εἰλικρινὴς καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

ΠΗΓΗ: osotir.org

,

Σχολιάστε

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ»

«Ὁ ρόλος τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης
στήν κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς α´ χιλιετίας»
*

Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος K. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com

[Ἐν ὄψει τῆς ΙΔ´ συναντήσεως τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου

Ὀρθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικῶν στό Chieti τῆς Ἰταλίας (15-22.9.2016)]

4- Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ-Μ. ΛΑΥΡΑ ΑΓ. ΟΡΟΣἈπὸ τὴ μελέτη τῶν πρακτικῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μποροῦμε μὲ βεβαιότητα νὰ καθορίσουμε τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης καὶ τοῦ ἐπισκόπου της στὴν κοινωνία τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων:

Α´ Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης.

 1. Εἶναι σαφὲς τὸ αὐξημένο κῦρος καὶ ἡ ἐξαιρετικὴ τιμὴ ποὺ ἀπονεμόταν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Συνακόλουθα, στὸν ἐπίσκοπό της ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἀναγνωρίσει πρωτεῖο τιμῆς καὶ προκαθεδρίας στὴν τάξη τῶν τιμηθέντων μὲ πρεσβεῖα Πατριαρχικῶν Θρόνων. Οἱ λόγοι εἶναι σαφεῖς: α) ἦταν ἡ Ἐκκλησία τῆς «μεγαλωνύμου Ρώμης», τῆς πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρατορίας, β) ἦταν δραστήρια στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ στὴν συναντίληψη ἄλλων ἐμπεριστάτων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ γ) ἦταν ἡ μοναδικὴ πόλη στὸ δυτικὸ-λατινικὸ κόσμο ποὺ δέχθηκε τὴν παρουσία καὶ τὸ κήρυγμα τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἐκεῖ μαρτύρησαν καὶ ἡ ὁποία διατηροῦσε τοὺς Τάφους τους.

 2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἐκαυχάτο ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἀποστολικὴ καταγωγή της ἀπὸ τοὺς Πρωτοκορυφαίους, τὴν ὁποία, προϊόντος τοῦ χρόνου, περιόρισε καὶ διαμόρφωσε σὲ «πέτρειο». Θὰ πρέπει ὅμως νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ κανένα κανόνα Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἡ ἀπόδοση πρεσβείων τιμῆς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης δὲν συνδέεται μὲ τὴν ἀποστολικὴ προέλευσή της, ἡ ὁποία κατὰ τὰ ἄλλα θεωρεῖται δεδομένη.

 3. Στὴν Ἀνατολὴ ἡ ἔννοια τῆς ἀποστολικότητος νοηματοδοτήθηκε διαφορετικὰ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπέκτησε ἄλλη βαρύτητα. Ταυτόχρονα ὅμως σύνολη ἡ Ἐκκλησία ἀποδεχόταν ὅτι ἡ ἀποστολικότητα δὲν ἦταν ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς Ρώμης, ἀλλὰ ἀφοροῦσε καὶ στοὺς τιμηθέντες μὲ ἐξαιρετικὰ προνόμια θρόνους τῆς Ἀνατολῆς.

 4. Ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία – σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση – εἶχε ἀναγνωρίσει στὸν ἐπίσκοπο Ρώμης πρωτεῖο τιμῆς καὶ πρωτοκαθεδρίας . ὄχι ὅμως πρωτεῖο ἐξουσίας (ὑπεροχικῆς δικαιοδοσίας) ἐφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κατὰ καιροὺς προσπάθεια ρωμαίων παραγόντων νὰ δώσουν στὰ πρεσβεῖα τιμῆς τὴ διάσταση πρωτείου ἐξουσίας, «πέτρειας» μάλιστα προελεύσεως, δὲν ἀφοροῦσε στὸ σύνολο τῶν ἐπισκόπων Ρώμης καὶ φυσικὰ δὲν ἦταν ἡ πάγια καὶ σταθερὴ ἐκκλησιολογικὴ θέση σύνολης τῆς Δυτικῆς-Λατινικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐποχῆς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 5. Ὅταν προέκυπτε μεῖζον θέμα πίστεως καὶ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, κάθε ἐπίσκοπος, πολλῷ μᾶλλον ὁ τῆς «μεγαλωνύμου Ρώμης», εἶχε ὄχι μόνο τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ τό ἐπιτακτικὸ καθῆκον ἐπεμβάσεως ἀκόμα καὶ σὲ ἄλλη τοπικὴ Ἐκκλησία. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ ἦταν ἀπολύτως ἀποδεκτὴ κατὰ τοὺς ὀκτὼ πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μάλιστα σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα δὲν ὑφίστατο ὑποχρεωτικὰ στὴν κοινωνία μὲ τὸν ἔχοντα τὴν προκαθεδρία ἢ τὰ πρεσβεῖα τιμῆς θρόνο, ἀλλὰ μὲ αὐτὸν ὁ ὁποῖος στὴν συγκεκριμένη περίπτωση ἐξέφραζε τὴν ἀληθῆ πίστη καί διέθετε τὸ «πρωτεῖο ἀληθείας». Αὐτὸ συνέβη μὲ τὸν Ἃγ. Κύριλλο στὴν Γ΄ ἢ τὸν πάπα Ἃγ. Λέοντα στὴν Δ΄ Οἰκουμενική. Ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρὰ, ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης δὲν ἀποδεικνυόταν ἀντάξιος τῆς ἐπισκοπικῆς του διακονίας ἡ κοινωνία μὲ αὐτὸν διακοπτόταν ὄχι μὸνο ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοπικὲς Ἐκκλησίες τῆς Δύσεως.

Β´ Ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης καὶ οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι.

 1. 1. Οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἀπετέλεσαν γιὰ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία κορυφαῖες στιγμὲς φανερώσεως τῆς ἐν τῇ Ἀληθείᾳ ἑνότητός Της. Παράλληλα, ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία κατέστησε ἀπολύτως σαφὲς ὅτι ὑπέρτατη Ἀρχὴ καὶ Αὐθεντία στήν Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, τὶς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται ὅλοι νὰ σέβονται.

 2. Ἡ εὐθύνη τῆς συγκλήσεως τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀνῆκε ἀποκλειστικὰ στὸν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος καθόριζε καὶ τὶς σχετικὲς διαδικασίες. Ἀσφαλῶς, ἡ συνεννόηση μὲ τοὺς ἐπισκόπους τῶν πρωτοθρόνων Ἐκκλησιῶν καὶ κυρίως μὲ τὸν Ρώμης καὶ τὸν Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ἐπιβεβλημένη. Ὅμως ἡ προκαθεδρία τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης δὲν τοῦ παρεῖχε τὸ δικαίωμα τοῦ καθορισμοῦ τῶν διαδικαστικῶν θεμάτων τῶν Συνόδων, οὔτε δικαίωμα ἀρνησικυρίας.

 3. Σὲ καμία Οἰκουμενικὴ Σύνοδο δὲν παρέστη προσωπικὰ ὁ ἴδιος ὁ πάπας, ἀλλὰ στὶς περισσότερες ἐκπροσωπήθηκε. Ἐπίσης, σὲ καμία Σύνοδο δὲν προήδρευσαν οἱ τοποτηρητές του. Ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὸ ρόλο τοῦ πάπα Ρώμης στὴ κοινωνία τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἔχει ἡ Ε΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία, ἐκτός τοῦ θεολογικοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἀπεφάνθη καὶ ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ καταδικάζοντας τὸν πάπα Βιγίλιο μετὰ τὴν ἀδικαιολόγητη ἄρνησή του νὰ συνεδρεύσει μὲ τοὺς ἄλλους Πατριάρχες. Γιὰ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία – στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση – ὁ πάπας ὑπόκειται στὴ συνοδικὴ δικαστικὴ κρίση καὶ ἐξουσία σὲ θέματα ὄχι μόνο πίστεως ἀλλὰ καὶ κανονικῆς τάξεως.

 4. Τὸ κύριο ἔργο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους ὡς πρωτοθρόνου τῶν Πατριαρχῶν ἦταν νὰ διατυπώσει στὴ δογματική του ἐπιστολή, ποὺ τρόπον τινὰ ἐπεῖχε θέση κεντρικῆς εἰσηγήσεως στὴ Σύνοδο, τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ἐπὶ τοῦ ἀνακύψαντος θεολογικοῦ ζητήματος βάσει τῆς ὁποίας ἐπιστολῆς διεξάγονταν καί οἱ συνοδικὲς συζητήσεις. Συνεπῶς, ἡ θέση τοῦ πάπα Ρώμης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἦταν ἐντὸς τῶν Συνόδων καὶ ὄχι ὑπεράνω αὐτῶν. Μόνο ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς συμμετοχῆς στὶς συνοδικὲς διαδικασίες ὁ πάπας ἀναγνωριζόταν ὡς «κεφαλὴ καὶ πατέρας καὶ πρῶτος» τῶν συνεδρευόντων αὐτῷ ἐπισκόπων καὶ πατριαρχῶν . δὲν ἀποφαινόταν αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκουαν, ἀλλὰ «διασκέπτεται … μαζὶ μὲ ὅλους».

Γ´ Ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης στὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 1. Ἡ Ἐκκλησία ἐπεδίωκε μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τὴ διασάλευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος ποὺ προκαλοῦσε ἡ δράση τῶν αἱρέσεων. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ συμμετοχή, ἡ συμφωνία καὶ ἡ συμπόρευση τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης καὶ συνακόλουθα τῆς «μέχρι τῶν κλιμάτων τοῦ ὠκεανοῦ» Ἐκκλησίας του στὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις ἦταν ἀπαραίτητη, κυρίως γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἑνότητος μὲ τὴν ἀποτροπὴ τῆς δημιουργίας σχίσματος. Ἔτσι, ὅταν αὐτὸ ἐπιτυγχανόταν, ἦταν ἰδιαίτερα ἔκδηλη ἡ χαρὰ καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν συνοδικῶν Πατέρων τά ὁποῖα     ἐκφράζονταν μὲ ἔντονο τρόπο.

 2. Ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀποφαίνεται ὡς ἀπόλυτη ἐξουσία ἔχουσα χωρὶς νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ βούληση ἢ τὶς ἀποφάσεις μεμονωμένων προσώπων. Καὶ ἡ πράξη αὐτὴ ἦταν ἀπολύτως ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Ἔτσι, λήφθηκαν ἀποφάσεις ἀπόντος τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης ἢ ἀκόμα καὶ παρὰ τὴν κατηγορηματικὴ ἀντίθεσή του. Ἐπιπλέον, ἀκόμα καὶ στὶς περιπτώσεις πού γίνονταν ἀποδεκτὲς οἱ προτάσεις του, εἶχε προηγηθεῖ ἡ βάσανος τοῦ συνοδικοῦ ἐλέγχου μὲ βάσει τὴν μέχρι τότε ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ, ἐφ’ ὅσον ἐξασφαλιζόταν ἡ συνοδικὴ συμφωνία, τότε γίνονταν οἱ προτάσεις τοῦ Ρώμης ἀποδεκτὲς.

.             Στὴ «συνοδικὴ ψῆφο», τὸν Ὅρο τῆς Ε´ Οἰκουμενικῆς, ἔχει καταγραφεῖ μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο ἡ θέση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας: «κατὰ τὰς κοινάς συνδιασκέψεις τὸ φῶς τῆς ἀληθείας διαλύει τὰ σκότη τοῦ ψεύδους, ἀφοῦ ἐκεῖ τίθενται ὑπὸ κρίσιν τὰ ἐξ ἑκατέρου μέρους προτεινόμενα πρὸς συζήτησιν. Διότι εἰς τὰ ζητήματα πίστεως κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προδικάσει κάτι διὰ λογαρισμὸ τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας καθ’ ὅσον ὅλοι μας ἔχομεν τὴν ἀνάγκη τοῦ πλησίον μας». Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολικὸ νὰ λέγαμε ὅτι ἡ Ε´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι προεῖδε τὴν ἐξέλιξη τῆς Δύσεως καὶ δογμάτισε καταδικάζοντας ρητῶς καὶ ἀπεριφράστως τὸ περὶ ἀλαθήτου δόγμα τῆς Α´ Βατικανῆς: Γιὰ τὴ Σύνοδο ὁ πάπας δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλάθητος οὔτε ex sese, οὔτε ex consensu Ecclesiae.

 1. Ἡ προκαθεδρία τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης, ἀλλὰ παράλληλα καὶ ἡ ἰσότητα τῶν πέντε Πατριαρχῶν ἐπιμαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς «τύπους ὑπογραφῆς» τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων. Ὅλοι οἱ πατριάρχες καθὼς καὶ οἱ ἐπίσκοποι ὑπογράφουν στὸν αὐτὸ «τόπο» καὶ μὲ ἑνιαῖο τρόπο σύμφωνα μὲ τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῶν πατριαρχικῶν Θρόνων. Ἀσφαλῶς ὡς πρωτόθρονος ὑπογράφει πρῶτος ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης. Ὁ πάπας οὐδέποτε διεκδίκησε, καὶ οὔτε θὰ μποροῦσαν νὰ τοῦ χορηγήσουν ἰδιαίτερο τύπο ὑπογραφῆς.

Δ´ Ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες.

 1. Οἱ ἱεροὶ Κανόνες ὡς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπηχοῦν ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ διαμορφώνουν τὸ ἦθος καὶ τὴν πράξη τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ περιφρόνηση τοῦ οἰκουμενικοῦ κύρους καὶ τῆς ἰσχύος τῶν κανόνων.

 2. Βασικοὶ κανόνες ποὺ ἀναφέρονται στὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῶν πρωτοθρόνων πατριαρχικῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι οἱ A-6, A-7, Β-3, Δ-28 καὶ Στ-36. Ὁ πλέον καθοριστικὸς γιὰ τὴ θέση τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία, εἶναι ὁ Δ-28, ὁ ὁποῖος ἑρμηνεύει τὸν Β-3 καὶ ἀποτελεῖ τὴ βάση τοῦ Στ-36. Ἡ σπουδαιότητα τοῦ Δ-28 ἔγκειται στὸ περιεχόμενό του ἀλλὰ καὶ στὴ διαδικασία ἐκδόσεως.                           α) Ἀναφορικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο : περιβάλλει μεν μὲ κανονικὸ κῦρος τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῆς Ρώμης, χορηγώντας στὸν Κωνσταντινουπόλεως «τὰ ἴσα πρεσβεῖα» μὲ αὐτὰ τοῦ Ρώμης, ἀλλὰ παράλληλα προσβάλλει τὸ καιριότερο σημεῖο ἐπὶ τοῦ ὁποίου στηρίζεται ἡ – κατὰ τὴ Ρώμη – ὑπεροχὴ τοῦ παπικοῦ θρόνου ἔναντι τῶν ἄλλων πατριαρχικῶν θρόνων: τὴν «πέτρεια» ἀποστολικότητα καὶ τὴν «θείῳ δικαίῳ» χορήγηση τοῦ πρωτείου ἐξουσίας ἐφ’ ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας.                                     β) Ὡς πρὸς τὴ διαδικασία ἐκδόσεως: Ἡ ὑπὸ τὸν Μ. Λέοντα κατηγορηματικὴ ἀντίθεση καὶ οἱ ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ὄχι μόνο δὲν ἀκύρωσαν τὸν Δ-28, ἀλλὰ οὔτε καὶ μείωσαν τὸ κῦρος, τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν οἰκουμενικότητά του. Καὶ αὐτὸ ἦταν αὐτονόητο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, διότι ἦταν ἀδιανόητη γιὰ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ἀκύρωση συνοδικῆς ἀποφάσεως καὶ μάλιστα Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπὸ μία Τοπικὴ Ἐκκλησία ἢ ἕνα πρόσωπο. Δὲν ἀναγνωριζόταν οὔτε στὸν πάπα τῆς Ρώμης κάποιο δικαίωμα ἐγκρίσεως ἢ ἀπορρίψεως τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων . ἀντιθέτως αὐτὸς ὑποχρεωνόταν σὲ συμμόρφωση.

 3. Οἱ ρωμαϊκὲς ἀντιλήψεις πού μὲ ἰδιαίτερο σθένος ὑποστήριξε ὁ πάπας Μ. Λέων περὶ «πετρείου» ἀποστολικότητος τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης, Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀντιοχείας καὶ τῆς, λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀποστολικότητος, χορηγήσεως σέ αὐτές πρεσβείων δὲν ἀπέκτησαν κανένα κανονικὸ ἔρεισμα καὶ οὔτε ἄσκησαν κάποια ἐπίδραση στὴ ζωὴ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἀκόμα καὶ ἡ ἴδια ἡ Ρώμη δὲν τὶς ἀποδέχθηκε ἐν τῇ πράξει καὶ σύντομα τὶς ἐγκατέλειψε.

 4. Ἡ ϛ´ ἐν Τρούλλῳ (Πενθέκτη) Οἰκουμενικὴ Σύνοδος σὲ πέντε κανόνες καταδικάζει ἔθιμα ποὺ εἶχαν ἐπικρατήσει στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης.

Ε´ Ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση . «ἡ ἀρ­χὴ τῆς ποι­κι­λί­ας ἐν τῇ ἑνό­τη­τι».

.              Στὸν ἐπίσημο Θεολογικὸ Διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὴ Ρώμη ἔχει κατατεθεῖ ὡς πρόταση γιὰ τὴν ὑπέρβαση τοῦ ἀδιεξόδου ποὺ δημιουργοῦν τὰ παπικὰ δόγματα στὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ περίφημη «ἀρ­χὴ τῆς ποι­κι­λί­ας ἐν τῇ ἑνό­τη­τι». Ἡ πρόταση αὐτὴ, κατά τοὺς εἰσηγητές της, βασίζεται στὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως 879-880[1], ἀλλὰ μέ τόν τρόπο πού   προτείνεται, οὐσιαστικὰ ὑλοποιεῖ τὸ «περὶ Οἰκουμενισμοῦ»[2] Διάταγμα τῆς Β΄ Βατικανῆς[3] καὶ ἀναζητεῖ τὴν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ ποικιλομορφίᾳ τῶν δογμάτων. Δηλαδή, οἱ μὲν Δυτικοὶ νὰ ἀποδέχονται τὸ περὶ τοῦ Ἀπ. Πέτρου δόγμα καὶ τὰ δόγματα τοῦ παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου, ὅπως ἔχουν διατυπωθεῖ στὶς Α΄ καὶ Β΄ Βατικανὲς Συνόδους, χωρὶς ὅμως τὴν ἀπαίτηση νὰ τὰ ἐπιβάλουν στὴν Ἀνατολή, οἱ δὲ Ὀρθόδοξοι νὰ μποροῦν νὰ μὴν τὰ ἀποδέχονται, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν τὰ χαρακτηρίζουν ὡς αἱρετικὴ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαία πίστη καὶ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τή διατύπωση τοῦ τότε Καρδιναλίου J. Ratzinger καὶ μετέπειτα πάπα Βενεδίκτου XVI[4]! Σύμφωνα μέ τήν πρόταση αὐτή καὶ ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία ἔτσι πολιτεύτηκε: ἡ μὲν Δύση ἀποδεχόταν τὸ παπικὸ πρωτεῖο ἐξουσίας χωρὶς νὰ τὸ ἐπιβάλει στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἡ Ἀνατολὴ ἀνεχόταν τὴ διαφοροποίηση αὐτὴ τῆς Δύσεως χωρὶς νὰ τὴν καταδικάζει ὡς ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπὴ . διαφορετικὰ πίστευε ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ εἴμαστε σὲ πλήρη ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία[5] . ἢ μὲ ἄλλα λόγια «ἡ νόμιμη διαφορὰ δὲν εἶναι καθόλου ἀντίθετη στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, μάλιστα αὐξάνει τὸ κόσμημά της καὶ συντελεῖ ὄχι λίγο στὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς της»[6].
.            Πρὶν προβοῦμε στὴν ἀπαραίτητη σύντομη κριτικὴ στὴν πρόταση αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀποκρυπτογραφήσουμε τὴν πραγματικὴ διάστασή της. Ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὸς ὡς πρὸς τὸ σημεῖο αὐτὸ ἦταν ὁ λόγος τοῦ πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄ στοὺς Καθολικοὺς Ἀνατολικοὺς Πατριάρχες (Οὐνίτες) τὴν 29.9.1998.
.                   Εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὁ πάπας στοὺς Οὐνίτες Πατριάρχες: «Σᾶς ζητῶ νὰ παράσχετε τὴ βοήθειά σας στὸν πάπα ἐν ὀνόματι τῆς ὑπευθυνότητας στὴν ἐπανασύσταση τῆς πλήρους κοινωνίας μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (OL § 24). Εἶσθε ὑπεύθυνοι διότι εἶσθε οἱ Πατριάρχες τῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες μοιράζονται μὲ τὴν Ὀρθοδοξία ἕνα μεγάλο μέρος τῆς θεολογικῆς, λειτουργικῆς, πνευματικῆς καὶ κανονικῆς παραδόσεως. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἐπιθυμῶ οἱ Ἐκκλησίες σας νὰ εἶναι καθ’ ὁλοκληρίαν συνεργάτες στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο τῆς ἀγάπης καὶ στὸν θεολογικὸ διάλογο, εἴτε σὲ τοπικὸ εἴτε σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο» καὶ συνέχισε ὁ πάπας «Ὁ ἰδιαίτερος ρόλος τῶν Καθολικῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν (σημ. συντ: Οὐνιτῶν) ἀντιστοιχεῖ σὲ αὐτὸν πού παραμένει κενὸς λόγῳ τῆς ἐλλείψεως πλήρους κοινωνίας μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τόσο τὸ διάταγμα Orientalium Εcclesiarum τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, ὅσο καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Διάταξη Sacri Canones (σ. ΙΧ-Χ) μὲ τὴν ὁποία δημοσιεύθηκε ὁ CCEO κατέστησαν σαφὲς πόσο ἡ ὑφιστάμενη κατάστασις καὶ οἱ κανόνες οἱ ὁποῖοι τὴν διέπουν εἶναι προσανατολισμένοι πρὸς τὴν πλήρη κοινωνία τὴν τόσο ἐπιθυμητὴ μεταξύ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ συνεργασία σας μὲ τὸν πάπα θὰ ἀποδείξει στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὅτι ἡ παράδοση τῆς ‘’συνεργείας’’ μεταξὺ Ρώμης καὶ τῶν Πατριαρχείων συνεχίζει νὰ ὑφίσταται – ἂν καὶ περιορισμένη καὶ τετρωμένη – καὶ μπορεῖ ἀκόμη νὰ ἀναπτυχθεῖ γιὰ τὸ καλό τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκτείνεται σὲ ὁλόκληρη τὴ γῆ»[7].
.               Τὰ ἀνωτέρω καθιστοῦν σαφὲς ὅτι ἡ Ρώμη ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει – παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις[8] – ἡ πλήρης κοινωνία μὲ τὴν Ὀρθοδοξία νὰ ἐπιτευχθεῖ βάσει μιᾶς βελτιωμένης ἐκδόσεως τῆς Οὐνίας[9] πού νὰ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους[10]. Πρὸς αὐτὴ τὴ στόχευση ἡ συμβολὴ τῆς ἀρχῆς τῆς «ποικιλίας ἐν τῇ ἑνότητι» εἶναι καθοριστική[11], παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οὔτε ἱστορικὰ ἐπιβεβαιώνεται, οὔτε θεολογικὰ μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτή, ὅπως παρουσιάζεται.
.              Ἡ μελέτη τῶν πρακτικῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καταδεικνύει ὡς ἱστορικὰ ἀνεπέρειστο τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία τῆς α΄ χιλιετίας διαφορετικὰ πίστευε ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση ἀναφορικὰ μὲ τὴ θέση τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης. Ἀντίθετα προκύπτει μὲ σαφήνεια ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀναγνωριζόταν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἡ ἐκ τοῦ Ἀπ. Πέτρου καταγωγή, ἐν τούτοις ἀκόμη καὶ στὴν ἴδια τὴ Δυτικὴ-Λατινικὴ Ἐκκλησία δὲν ἦταν ἀποδεκτὴ καμία μορφὴ παπικῆς ὑπεροχικῆς δικαιοδοσίας (πρωτεῖο ἐξουσίας) ἐφ’ ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἀναγνωριζόταν στὸν πάπα ἀποκλειστικὸ δικαίωμα στὴν ἔκφραση τῆς πίστεως, καὶ μάλιστα ἀλάθητο. Ὑπενθυμίζουμε ἐπιγραμματικὰ :

 1. Τὴν ἀποδοχὴ ἐκ μέρους καὶ τῶν παπικῶν λεγάτων τοῦ συνοδικοῦ ἐλέγχου τῶν δογματικῶν ἐπιστολῶν τῶν παπῶν Μ. Λέοντος, Ἁγ. Ἀγάθωνος καὶ Ἁγ. Ἀδριανοῦ μὲ τὸ ἐρώτημα ἂν εἶναι σύμφωνες μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση.

 2. Τὶς ἀπόψεις τοῦ πάπα Ἁγ. Λέοντος τοῦ Μεγάλου ἐναντίον τοῦ Δ-28, οἱ ὁποῖες δὲν ἔγιναν ἀποδεκτὲς οὔτε ἀπὸ διαδόχους του καὶ σύντομα ἐγκαταλή-φθηκαν καὶ στὴ Δύση μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Σχίσματος.

 3. Τὴν ἄρνηση κατ’ ἀρχήν τῶν δυτικῶν λατίνων ἐπισκόπων νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς περὶ πίστεως ἀποφάσεις τοῦ πάπα Ρώμης Βιγιλίου καὶ συνακόλουθα τὶς κατ’ ἐπανάληψιν καταδικαστικὲς ἀποφάσεις Δυτικῶν Συνόδων (πρὸ καὶ μετὰ τὴν Ε΄ Οἰκουμενικὴ) ἐναντίον τοῦ συγκεκριμένου πάπα.

 4. Τὴν κατ’ ἐπανάληψιν ἐκφρασθεῖσα αὐτοσυνειδησία τοῦ ἰδίου τοῦ πάπα Βιγιλίου, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν διεκδίκησε κάποια, δῆθεν θείῳ δικαίῳ, ὑπερέχουσα ἐξουσία ἢ «πέτρειο» αὐθεντία βάσει τῆς ὁποίας ὑπεχρεοῦτο ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ λοιποὶ Πατριάρχες νὰ πειθαρχήσουν σ’ αὐτόν. Ἐπίσης, ὁ πάπας Βιγίλιος δὲν ἔθεσε θέμα ἀντικανονικότητος ἢ ἀκυρότητος τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου λόγῳ τῆς διαφωνίας καὶ ἀπουσίας του. Ἀντίθετα, ὑποσχέθηκε ρητῶς ὅτι θὰ συμμορφωθεῖ στὴν ὅποια περὶ πίστεως ἀπόφαση τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ θεώρησε δίκαιη τὴν κατ’ αὐτοῦ καταδικαστικὴ ἀπόφασή της.

 5. Τό ὅτι ἡ σύγκληση ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ πάπα Ἁγ. Ἀγάθωνα τῆς Συνόδου τῶν 125 ἐπισκόπων ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρώμης γιὰ τὴ συνοδικὴ ἀντιμετώπιση καὶ ἀπόφανση ἐπὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ μονοθελητισμοῦ δείχνει τὴν πράξη καὶ τὸ στέρεο ἐκκλησιολογικὸ ἦθος τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης. Ἐνδεικτικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀναφορὰ τῆς Συνόδου τῆς Ρώμης ὅτι «ἐμεῖς μὲ πολὺ κόπο συγκεντρωθήκαμε» ἀπὸ «τῶν κλιμάτων τοῦ ὠκεανοῦ» μὲ σκοπὸ νὰ συνδιασκεφθοῦμε ἐν Συνόδῳ «ἵνα ἐξ ὅλης τῆς κοινότητος τῆς δουλικῆς ἡμῶν συνόδου ἡ ἡμετέρα ἀναφορὰ γενήσoιτο. μήπως ἐὰν μονομερῶς τὸ πραττόμενον γνωσθήσηται, τὸ μέρος λάθῃ».

 6. Τὴ σύμπραξη τῆς Ρώμης στὴν καταδίκη τοῦ πάπα Ὁνωρίου στὴν Στ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.

 7. Ὅτι ἡ Δύση ἀποδέχονταν τὸν καθοριστικό ρόλο τοῦ αὐτοκράτορα στὸ διαδικαστικὸ μέρος τῆς Συνόδου καὶ ποτέ δέν ἐπέμεινε στὴ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῶν Οἰκουμενικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν τοπικῶν Συνόδων τῆς Δύσεως ἀπὸ τοὺς παπικοὺς ἀποκρισαρίους.

 8. Ὅτι μία σειρὰ κανόνων τοπικῶν Συνόδων καὶ Ἁγ. Πατέρων ἐπικυρωμένων ἀπὸ τὸν Στ-2 καὶ Ζ-1 ἐπιμαρτυροῦν ὅτι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ στὸν ἐπίσκοπό της καὶ ἡ ἀρχαία Δυτικὴ-Λατινικὴ Ἐκκλησία ἀναγνώριζε, ὅπως καὶ ἡ Ἀνατολή, μεγάλο σεβασμὸ καὶ πρωτεῖο τιμῆς, ἀλλὰ ὄχι πρωτεῖο δικαιοδοσίας ἢ καὶ ἀλαθήτου καθορισμοῦ τῆς πίστεως . τὰ πρακτικὰ τῶν ἐν Καρθαγένῃ Συνόδων τῆς λατινικῆς βορειοαφρικανικῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἀποφάσεις τους γιὰ ἀπαγόρευση τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς στὴ Ρώμη ἢ ἡ διένεξη μεταξύ τοῦ πάπα Ἁγ. Στεφάνου καί τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ Καρχηδόνος γιὰ τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν αὐτὸ ὑποδηλώνουν.

 9. Τέλος, ὁ ἐπίλογος τῆς ἐπιστολῆς τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης εἶναι ὁ πλέον ἐκφραστικός τοῦ κινδύνου πού διέβλεπαν οἱ λατῖνοι Πατέρες τῆς Β. Ἀφρικῆς κάτω ἀπὸ τὴν, ἐν τῇ γενέσει της, ἀπαίτηση τῆς Ρώμης γιὰ ἐπέκταση τῆς δικαιοδοσίας της στὴν κρίση τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀφρικῆς: «Ἐκβιβαστάς τοίνυν κληρικοὺς ὑμῶν τινῶν αἰτούντων μὴ θέλετε ἀποστέλλειν, μήτε παραχωρεῖν, ἵνα μὴ τὸν καπνώδη τῦφον τοῦ κόσμου δόξωμεν εἰσάγειν τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ, ἣτις τὸ φῶς τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης τὴν ἡμέραν τοῖς τὸν Θεὸν ἰδεῖν ἐπιθυμοῦσι προσφέρει».

.               Τὰ ἀνωτέρω ἐπιβεβαιώνουν ὅτι καί στή Δυτικὴ Ἐκκλησία κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων δὲν ἀναγνωριζόταν στὸν ἐπίσκοπο Ρώμης «πέτρειο πρωτεῖο» ἢ «πέτρειο λειτούργημα ἑνότητος», οὔτε κάποια ὑπερέχουσα ἐξουσία ἐφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἢ τὸ δικαίωμα τῆς ἀλαθήτου ἐκφράσεως τῆς πίστεως. Ἔτσι, οἱ σποραδικὲς ἐκφράσεις παπικῶν ἀντιπροσώπων ἢ ὁρισμένων ἐπιστολῶν καὶ ἂν ἀκόμα ἑρμηνευθοῦν ὡς δηλωτικὲς ἀπαιτήσεως κάποιου πρωτείου ἐξουσίας δὲν ἐξέφραζαν σύνολη τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία, οὔτε ἀπηχοῦσαν τὴ δυτικὴ θεολογία σὲ ὅλη τὴν ἔκταση δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρώμης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Συνεπῶς, κατά τοὺς ὀκτὼ πρώτους αἰῶνες τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας στὶς βασικὲς ἐκκλησιολογικὲς ἀρχὲς γιὰ τὸν ρόλο τῶν ἐπισκόπων τῶν πρωτοθρόνων Ἐκκλησιῶν συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης ὑπῆρχε ταυτότητα ἀπόψεων μεταξὺ Ἀνατολῆς καί Δύσεως.
.             
Ἐπὶ πλέον δέ, καὶ ἂν ἀκόμα θεωρήσουμε ὅτι ὑπῆρχε σημαντικὴ διάσταση ἀπόψεων Ἀνατολῆς – Δύσεως κατὰ τοὺς ὀκτὼ πρώτους αἰῶνες, ἀναφορικὰ μὲ τὴν οὐσία καὶ τὸ ρόλο τοῦ τιμητικοῦ πρωτείου τοῦ Ρώμης – γεγονὸς ποὺ ὅπως καταδείξαμε δέν ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων – θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ διαφορὰ μὲ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα εἶναι ἀβυσσαλέα μετὰ τὴ δογματοποίηση τῆς δῆθεν ὑπεροχικῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀπ. Πέτρου ἐπὶ τῶν ἄλλων Ἀποστόλων καὶ τοῦ παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου στὶς Α´ καὶ Β´ Βατικανὲς Συνόδους! Τότε εἴχαμε ἀντιμέτωπες ἁπλὲς δηλώσεις ἢ ἑρμηνεῖες . σήμερα, μετὰ τίς δύο αὐτές Βατικανές Συνόδους, ἔχουμε – κατά τή Ρώμη – κεφαλαιώδη δόγματα πίστεως πού ἀνήκουν στὴν «οὐσιαστικὴ καὶ ἀμετάκλητο δομὴ τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ἡ ἄρνηση τῶν ὁποίων, ὡς ἐκ τούτου, ἐπισύρει ἀναθεματισμοὺς τῆς «οἰκουμενικῆς» Α΄ Βατικανῆς, ποὺ παραμένουν σὲ ἰσχὺ καὶ μέ τὴ Β΄ Βατικανὴ «οἰκουμενικὴ» Σύνοδο.
.              Κατά συνέπεια, ἡ προσπάθεια κύκλων τινῶν νὰ παρουσιάσουν τὰ παπικὰ δόγματα τῆς Α΄ Βατικανῆς ὡς τῆς αὐτῆς βαρύτητος μὲ κάποιες ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν παπικῶν λεγάτων ἢ τῶν παπικῶν ἐπιστολῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας εἶναι σαφῶς παραπειστική.
.               Ἐπίσης, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς «ἀρχῆς τῆς ποικιλίας ἐν τῇ ἑνότητι» ὄχι σὲ ἥσσονος σημασίας ἐκκλησιαστικὰ ἔθιμα, ἀλλὰ σὲ βασικὰ ἐκκλησιολογικὰ δόγματα ποὺ ἅπτονται τῆς ἴδιας τῆς δομῆς καὶ ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας[12] εἶναι καὶ ἀπὸ ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως ἀπαράδεκτη. Ἐὰν, σύμφωνα μὲ τὴν παπικὴ ἐκκλησιο-λογία τῆς Β΄ Βατικανῆς, ἡ ἄρνηση τῶν παπικῶν δογμάτων καταδεικνύει σοβαρὸ ἐκκλησιολογικὸ ἔλλειμμα[13] τότε δὲν ἔχουμε Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, διότι εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητη ἡ ὕπαρξη Ἐκκλησίας μὲ ἐκκλησιολογικὲς ἐλλείψεις! Ἐπιπλέον, εἶναι ἀδιανόητο τὸ δυτικὸ μέρος τῆς ὑπὸ σύσταση(;) νέας «ἑνωμένης Ἐκκλησίας» νὰ θεωρεῖ ὡς ἐκκλησιολογικῶς θεμελιώδη δόγματα τὰ περὶ τοῦ Ἀπ. Πέτρου καὶ τοῦ παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου (σύμφωνα μέ τήν Α΄ καί τή Β΄ Βατικανή) καὶ τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα νὰ τὰ ἀρνεῖται. Οὐδέποτε στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τὰ δόγματα πίστεως ἦσαν ὑποχρεωτικά γιὰ ὅλους τούς πιστοὺς μόνο μιᾶς συγκεκριμένης ἐδαφικῆς περιοχῆς (ἢ ρυθμοῦ!), ἐνῶ σὲ ἄλλη περιοχή ὑπῆρχε ἡ δυνατότητά μὴ ἀποδοχῆς τους. Δὲν νοεῖται νὰ ἀνήκουμε στὴν ἴδια «ἑνωμένη Ἐκκλησία» καὶ οἱ μὲν Δυτικοί νὰ δέχονται ὡς δόγμα πίστεως ἀναγκαῖο γιὰ τὴ σωτηρία ὅτι ὁ πάπας εἶναι ἀλάθητος, ὅταν ἀποφαίνεται ex cathedra, οἱ δὲ λοιποί κατηγορηματικὰ νὰ τὸ ἀρνοῦνται.
.                 Καθίσταται λοιπόν προφανὲς ὅτι εἶναι ἀδιανόητη γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ ἀρχὴ τῆς «ποικιλίας ἐν τῇ ἑνότητι», ὅπως ἐσχάτως ἔχει νοηματοδοθεῖ, καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀπορρέουσα πρόταση τοῦ καρδιναλίου, τότε, καὶ μετέπειτα πάπα Βενεδίκτου ΧVI.
.                 Ἂν λοιπὸν ἡ «ἀρχὴ τῆς ποικιλίας ἐν τῇ ἑνότητι», ὅπως παρουσιάζεται τελευταῖα, δὲ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ γιὰ τὴν πολυπόθητη ἕνωση Ἀνατολῆς-Δύσεως, ποιὰ θὰ ἦταν ἡ ἐνδεδειγμένη πρόταση γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς διαιρέσεως μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν; Νομίζω πώς μοναδική ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια, ἡ ὁποία προϋποθέτει – καὶ ταυτόχρονα πραγματώνεται μὲ – τὴν ἐν ταπεινώσει ἐπιστροφὴ στὶς βασικὲς θεολογικὲς ἀρχὲς καὶ προϋποθέσεις μὲ τὶς ὁποῖες ἔζησε ἡ Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ ταπείνωση θὰ ἑλκύσει τὴ θεία Χάρη και τότε θὰ πραγματοποιηθεῖ ὄχι ἕνας ἀδόκιμος διπλωματικὸς συμβιβασμὸς μὲ ἀμφίσημες διατυπώσεις, ὁ ὁποῖος θὰ προσθέσει μόνο πικρία καὶ προβλήματα, ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ καὶ γνήσια «ἑνότητα πίστεως καὶ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

   Πάτρα 1 . 9 . 2016

* Τό παρόν ἄρθρο εἶναι τά ἐπιλεγόμενα τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας (master) τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καί ὁ ἐπίσκοπός της στά πρακτικά καί στίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 2016, σ.σ. 400. Γιά τήν ἀπαραίτητη τεκμηρίωση στίς πηγές παραπέμπουμε στήν ἔκδοση.

[1]   MANSI 17, 489B : «Ἡ ἁγία σύνοδος εἶπεν . ἕκαστος θρόνος ἔχει ἀρχαῖά τινα παραδεδομένα ἔθη. καὶ οὐ χρὴ περὶ τούτων πρὸς ἀλλήλους διαφιλονικεῖν καὶ ἐρίζειν. φυλάττει μὲν γὰρ ἡ τῶν Ρωμαίων ἐκκλησία τά ἔθη αὐτῆς καὶ προσῆκον ἐστι. φυλάττει δὲ καὶ ἡ Κωνσταντινοπολιτῶν ἐκκλησία ἴδιά τινα ἔθη ἄνωθεν παραλαβοῦσα . ὡσαύτως καὶ οἱ τῆς Ἀνατολῆς θρόνοι». Ἡ Σύνοδος ὅμως, ὅπως στὴ συνέχεια ἀναφέρε-ται, ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀθρόον χειροτονία καὶ ὄχι γιὰ κεφαλαιώδους σημασίας θεολογικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἅπτονται τῆς ἴδια τῆς δομῆς καὶ τῆς οὐσίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστεως ὅπως εἶναι τὰ παπικὰ δόγματα γιὰ τὴ Ρώμη.

[2] Ἀναλυτικότερα γιά τήν ἐκκλησιολογία τοῦ UR πό ρθοδόξου πλευρᾶς, βλ. Π. Χίρς, Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀναθεώρηση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, Uncut Mountain Press, Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης 2014.

[3] «Μποροῦμε ἀνεπιφύλακτα νά ποῦμε ὅτι στὴν “καρδιὰ” τοῦ Διατάγματος συναντοῦμε τὸ θέμα τῆς ἑνότητας καὶ τῆς διαφορετικότητας. Καὶ παρόλο ποὺ τὸ θέμα αὐτὸ δὲν ἐκτίθεται ἔκδηλα στὰ τρία κεφάλαια τοῦ κειμένου, ὡστόσο αὐτὸ διαφαίνεται ὡς τρόπος ἀναγνώσεως καὶ συνοχῆς ὅλου τοῦ κειμένου», βλ. W. Henn, «At the Heart of Unitatis Redintegratio. Unity in Diversity», Gregorianum 88(2007) 2, 330 κἑ. «Διάταγμα γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ», §16-18, στὸ Ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος. Διατάξεις-Διατάγματα-Δηλώσεις-Μηνύματα, ἐπιμ. Ἰω. Ἀσημάκης – Λ. Κισκινής, Analecta Theologica 8, ἔκδ. Ἀποστολικὸν Βικαριᾶτον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 483: «Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀπαρχές, οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς ἀκολουθοῦσαν δική τους κανονικὴ τάξη, ἐπικυρωμένη ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ ἀπὸ τὶς Συνόδους, ἀκόμα καὶ τὶς Οἰκουμενικές. Μία κάποια διαφορετικότητα ἐθίμων καὶ συνηθειῶν, ὅπως προείπαμε, δὲν ἀντιβαίνει στὸ ἐλάχιστο στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, μάλιστα αὐξάνει τὴν ὡραιότητά της καὶ ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητη βοήθεια στὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς της. Γιαὐτὸ ἱερὴ Σύνοδος, γιὰ νά ἐκλείψει κάθε ἀμφιβολία, δηλώνει ὅτι οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς, μὲ ἐπίγνωση τῆς ἀναγκαίας ἑνότητας ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουν τὴν ἐξουσία νὰ ρυθμίζουν τὴ δική τους κανονικὴ τάξη, ὡς περισσότερο ἁρμόζουσα στὸν χαρακτήρα τῶν πιστῶν τους καὶ καταλληλότερη γιὰ νὰ προάγει τὸ καλὸ τῶν ψυχῶν. τέλεια τήρηση αὐτῆς τῆς παραδοσιακῆς ἀρχῆς, ὁποία εἶναι ἀλήθεια δὲν τηρήθηκε πάντοτε, ἀνήκει σὲ ἐκεῖνα τὰ πράγματα ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπολύτως ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας. Αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε πρὶν γιὰ τὴ νόμιμη διαφορετικότητα πρέπει νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ στὴ διαφορετικὴ διατύπωση τῶν θεολογικῶν διδασκαλιῶν», βλ. καί Παπικὴ Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ «Ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» («Ut unum sint») τοῦ Ἁγίου Πατρὸς Ἰωάννου Παύλου Β΄ γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ καθῆκον, 25 Μαΐου 1995, Libreria Editrice Vaticana, Πόλη τοῦ Βατικανοῦ,  § 57. Ἡ πρόταση τῆς «ἑνότητος ἐν τῇ ποικιλίᾳ» ἐτέθη ὡς βάση γιά τὴν ἕνωση τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὸν πάπα Λέοντα ΙΓ΄, στόν ὁποῖο ἀπάντησε ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1895, στό Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. 2, ἐν Ἀθήναις 1953, σ. 934 κἑ. Στὸ ἴδιο πλαίσιο κινεῖται καὶ τὸ «Διάταγμα γιά τίς Ἀνατολικές Καθολικές Ἐκκλησίες» (Orientalium Ecclesiarum), βλ. Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος. ΔιατάξειςΔιατάγματαΔηλώσειςΜηνύματα, ἐπιμ. Ἰω. Ἀσημάκης – Λ. Κισκινής, Analecta Theologica 8, ἔκδ. Ἀποστολικὸν Βικαριᾶτον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 491.

[4] Κατά τον J. Ratzinger: «Ἀναφορικὰ μὲ τὴν περὶ πρωτείου διδασκαλία, Ρώμη δὲν πρέπει νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ κάτι περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε καθοριστεῖ καὶ εἶχε βιωθεῖ κατὰ τὴν πρώτη χιλιετίαἩ ἐπανένωση μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ πάνω στὴ βάση ὅτι ἡ Ἀνατολὴ θὰ παρῃτεῖτο ἀπὸ τὸ νὰ πολεμᾶ τὴ δυτικὴ ἐξέλιξη τῆς β΄χιλιετίας ὡς αἱρετικὴ καὶ θὰ ἀναγνώριζε τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία μὲ ἐκείνη τὴ μορφὴ ὡς νόμιμη καὶ ὀρθὴ ἀπὸ ἄποψη πίστης, στὴν ὁποία ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία βρέθηκε μέσα ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς β΄χιλιετίας, ἐνῶ ἀντίστροφα ἡ Δύση θὰ ἀναγνώριζε τὴν Ἀνατολὴ ὡς νόμιμη καὶ ὀρθὴ στὴν πίστη σὲ ἐκείνη τὴ μορφὴ τὴν ὁποία αὐτὴ διατήρησε στὴν ἱστορία της» (J. Ratzinger, Theologische Prinzipienehre : Bausteine zur Fundamentaltheologie, Munich 1982, σ. 209). Στὸ ἴδιο πνεῦμα κινεῖται καὶ ἡ πρόταση τοῦ Μητροπολίτου (τότε) Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνοῦ («Τί τὸ μόνιμον καὶ τί τὸ μεταβλητὸν εἰς τὴν πετρίνειον διακονίαν. Σκέψεις ἐξ Ὀρθοδόξου ἐπόψεως», Στάχυς, 52-67(1977-1981) 508, D. Papandreou, “Ein Beitrag zur Uberwindung der Trennung zwischen der romisch-katholischen und der orthdoxen Kirche” στὸ Vasilios von Aristi, Das Papsamt: Dienst oder Hindernis für die Ökumene ? Regensburg 1985, σ. 162, 166-167), τοῦ H. Scutte, στὸ Χρ. Σαββᾶτος (νῦν Μητρ. Μεσσηνίας), Τὸ παπικὸ πρωτεῖο στὸ διάλογο μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, Ἀθήνα 2006, σ. 14 καὶ τοῦ E. Lanne, στό Δαμασκηνοῦ, «Τί τὸ μόνιμον καὶ τί τὸ μεταβλητὸν εἰς τὴν πετρίνειον διακονίαν. Σκέψεις ἐξ Ὀρθοδόξου ἐπόψεως», Στάχυς, 52-67(1977-1981) 516-517.

Ἂς ἐπιτραπεῖ μία διαπίστωση μὲ πολὺ πόνο στὰ ὑπὸ τοῦ Ratzinger λεχθέντα: εἶναι ἰδιαίτερα τραγικὸ μία ὁλόκληρη τοπικὴ Ἐκκλησία, ἡ μεγαλύτερη, ἡ ἐνδοξότερη καὶ εὐκλεέστερη τῆς α΄ χιλιετίας νὰ ἔχει περιέλθει σὲ τέτοια σύγχυση, ὥστε: νὰ θεωρεῖ θετικὴ θεολογικὴ ἐξέλιξη καὶ πρόοδο τὰὅσαἔχουνσυντελεστεῖ στὴ β΄χιλιετία ἀναφορικὰ μὲ τὸ παπικὸ πρωτεῖο!
νὰ θεωρεῖ ὡς θεολογικὴ πρόοδο τὴν ἄρνηση τῆς θεόπνευστης, κανονικῆς, ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ παραδόσεως τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων!
νὰ θεωρεῖ ὡς θεολογικὴ πρόοδο τὸ θεμελιωμένο πάνω στὶς πλαστογραφίες τοῦ ζοφεροῦ Μεσαίωνα (τὴνψευδο-ΚωνσταντίνειοΔωρεὰκαὶτὶςψευδο-Ἰσιδώρειες Διατάξεις) παπικὸ θεσμὸ (Προσχέδιο Κρήτης, § 15)!
Παρακαλῶ ἂς μὴν ἐκληφθεῖ ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὡς ἐχθρικὴ ἢ πολεμικὴ κατὰ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ἀλλὰ μόνο ὡς ἔκφραση θλίψεως καὶ πόνου καί ταυτόχρονα καὶ ἀνησυχίας καὶ ἐγρηγόρσεως γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους!

[5] Ἡ θέση αὐτὴ ρητὰ ἔχει διατυπωθεῖ στὸ «Προσχέδιο τῆς Κρήτης» στὶς §§ 15, 22 καὶ ἰδιαιτέρως στὴν τελευ-ταία § 32 : « ἐμ­πει­ρί­α τῆς πρώ­της χι­λι­ε­τί­ας ­πη­ρέ­α­σε βα­θειὰ τὴν πο­ρεί­α τῶν σχέ­σε­ων με­τα­ξὺ τῶν Ἐκ­κλη­σι­ῶν τῆς ­να­το­λῆς καὶ τῆς Δύ­σε­ως. Πα­ρὰ τὴν ­να­πτυσ­σό­με­νη δι­ά­στα­ση καὶ τὰ προ­σω­ρι­νὰ σχί­σμα­τα κα­τὰ τὴ διά­ρκεια αὐ­τῆς τῆς πε­ρι­ό­δου, κοι­νω­νί­α ­κό­μη δι­α­τη­ρεῖ­το με­τα­ξὺ Δύ­σεως καὶ Ἀνα­τολῆς. ἀρ­χὴ τῆς ποι­κι­λί­ας ἐν τῇ ἑνό­τη­τι, ­ποί­α ­γι­νε κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κὰ δε­κτὴ στὴ Σύ­νο­δο τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως ποὺ ­γι­νε τὸ 879-80, ­χει ­δι­αί­τε­ρη ση­μα­σί­α γιὰ τὸ θέ­μα στὸ πα­ρὸν αὐ­τὸ στά­διο τοῦ δι­α­λό­γου μας. Σα­φεῖς δι­α­στά­σεις στὴν ἀν­τί­λη­ψη καὶ ἑρ­μη­νεί­α δὲν ἐμ­πό­δι­σαν ­να­το­λὴ καὶ Δύ­ση νὰ πα­ρα­μεί­νουν σὲ κοι­νω­νί­α. ­πῆρ­χε δυ­να­τὴ αἴ­σθη­ση ­τι ­πάρ­χει μί­α Ἐκ­κλη­σί­α, καὶ ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα νὰ πα­ρα­μέ­νου­με σὲ ­νό­τη­τα ὡς ­να ποί­μνιο μὲ ­να ποι­μέ­να (­ω­άν. 10, 16). πρώ­τη χι­λι­ε­τί­α ­ποί­α ­χει ­ξε­τα­σθεῖ σαὐ­τὸ τὸ στά­διο τοῦ δι­α­λό­γου μας, εἶ­ναι κοι­νὴ πα­ρά­δο­ση ἀμ­φο­τέ­ρων τῶν Ἐκ­κλη­σι­ῶν μας. Στὶς βα­σι­κὲς θε­ο­λο­γι­κὲς καὶ ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κὲς ἀρ­χὲς οἱ ­ποῖ­ες ­χουν συν­ταυ­τι­σθεῖ ­δῶ, αὐ­τὴ κοι­νὴ πα­ρά­δο­ση θὰ πρέ­πει νὰ ­πη­ρε­τεῖ ὡς πρό­τυ­πο γιὰ τὴν ­πο­κα­τά­στα­ση τῆς πλήρους κοινωνίας». Παρόμοια ἔχει ὑποστηρίξει καὶ ὁ Δαμασκηνὸς Τρανουπόλεως, «Τί τὸ μόνιμον καὶ τί τὸ μεταβλητὸν εἰς τὴν πετρίνειον διακονίαν. Σκέψεις ἐξ Ὀρθοδόξου ἐπόψεως», Στάχυς, 52-67(1977-1981) 508.

[6] Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» (ut unum sint) τοῦ Ἁγίου Πατρὸς Ἰωάννου Παύλου Β΄ γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ καθῆκον, 25 Μαΐου 1995, § 50, Liberia editrice Vaticana, Πόλη τοῦ Βατικανοῦ, σ. 62.

[7] «Le rôle particulier des Églises orientales catholiques correspond à celui qui est resté vacant à cause du manque de communion complète avec les Églises orthodoxes. Aussi bien le Décret Orientalium Ecclesiarum du Concile Vatican II que la Constitution apostolique Sacri canones (p. IX-X) qui a accompagné la publication du Code des canons des Églises orientales, ont mis en évidence combien la situation présente, et les règles qui la régissent, sont dirigées vers la pleine communion tant souhaitée entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes. Votre collaboration avec le Pape et entre vous pourra montrer aux Églises orthodoxes que la tradition de la «synergie» entre Rome et les Patriarcats s’est maintenue – bien que limitée et blessée -, qu’elle s’est peut-être même développée pour le bien de l’unique Église de Dieu, répandue par toute la terre», La documentation catholique, no 2192, 15.11.1998. σ. 951-953 καί στό διαδικτυακό τόπο : www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documents/ Actes-du-Pape/Aidez-l-eveque-de-Rome-dans-sa-reflexion-sur-son-ministere-d-unite-2013-04-09-935467

[8] « Ἁγία (Β΄ Βατικανὴ) Σύνοδος πολὺ χαίρεται γιὰ τὴν καρποφόρα καὶ δραστήρια συνεργασία τῶν Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσης καὶ ταυτόχρονα δηλώνει : ὅλες αὐτὲς οἱ κανονικὲς διατάξεις καθορίστηκαν γιὰ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ἕως ὅτου Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ οἱ διαιρεμένες Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες ἑνωθοῦν στὴν πληρότητα τῆς κοινωνίας» (ΟΕ § 30, στὸ B΄ Βατικανῆς, Κείμενα, σ. 504. Πάντως ἡ Σύνοδος «πολύ χαίρεται» γιὰ τὸ μέχρι τώρα ἔργο τῆς Οὐνίας …

[9] Γιὰ τὴν Οὐνία στὸ θεολογικὸ διάλογο μὲ τὴ Ρώμη βλ. Θ. Ζήση, Οὐνία, Ἡ καταδίκη καὶ ἡ ἀθώωση, ἔκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 2002, Γ. Καψάνη, «Οὐνία, Ἡ μέθοδος τοῦ παποκεντρικοῦ Οἰκουμενισμοῦ», Παρακαταθήκη, 60(2008), 3-10. Ἱστορικὴ προσέγγιση τῆς Οὐνίας, βλ. Γ. Μεταλληνός, Δ. Γόνης, Η. Φρατσέας, Εὐ. Μοράρου, Ἐπισκ. Βανάτου Ἀθανάσιος (Γιέβτιτς), Ἡ Οὐνία, χθὲς καὶ σήμερα, ἔκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1992. Ἐκτενέστερη βιβλιογραφία γιὰ τὴν Οὐνία,   βλ. Κ. Κωτσιόπουλος, Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία, ἔκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1993.

[10] Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ Ρώμη προβάλει τίς διατάξεις τοῦ «Διατάγματος γιὰ τὶς Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες» ὡς «ἕνα εἶδος “ἐγγύησης” ὅτι ἡ ἐπανεύρεση τῆς κοινωνίας μὲ τὴ Ρώμη δὲν συνεπάγεται καμιὰ ἀποποίηση τῶν ἴδιων στοιχείων τῶν μὴ λατινικῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων»! (B΄ Βατικανῆς, Κείμενα, σ. 491.

[11] Θ. Ζήση, «Ἡ οὐνία ὡς πρότυπο ψευδοῦς ἑνότητος. Τὰ ὅρια τῆς ποικιλομορφίας ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἑνότητα», – «Πρωτεῖον» Συνοδικότης καὶ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας, Πρακτικὰ Θεολογικῆς Ἡμερίδος, ἔκδ. Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, Πειραιεύς 2011, σ. 107-114.

[12] Congregatio pro Doctrina Fidei, Letter Communionis notio,  § 17. 3 (28.5.1992), στή διαδυκτιακή τοποθεσία www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_en.html.

[13] «Unitatis Redintegratio» («Διάταγμα γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ») Διάταγμα τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου § 3, στὸ B΄ Βατικανῆς, Κείμενα, σ. 471. Ἰ. Μαραγκοῦ, Οἰκουμενικὰ Α΄, Ἀθήνα 1986, σ. 33,   καὶ ἡ ἀπὸ 29.6.2007 ἀπάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ Διδασκαλία τῆς Πίστεως (Congregatio pro Doctrina Fidei) τῆς Ρωμαϊκῆς Κουρίας, στή διαδικτυακή τοποθεσία www.vatican.va/roman_curia/congregations/ cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_200 70629_responsa-quaestiones_en.html.

,

Σχολιάστε