Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ο.Η.Ε.

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» !

Ὁ ΟΗΕ ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ δικαιώματα τῶν LGBT
εἶναι πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα

.           Ὁ ἀπεσταλμένος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὰ «δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων» δήλωσε ὅτι ὅταν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξὺ τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλoφίλων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πρέπει νὰ γίνει ξεκάθαρο ὅτι «ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιώματα καὶ μποροῦν νὰ περιοριστοῦν, ἐὰν εἶναι ἀπαραίτητο».
.           Σὲ μία πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, ὁ νεοδιορισθεὶς «ἀνεξάρτητος ἐμπειρογνώμονας» τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν «δικαιωμάτων τῶν LGTB», Vitit Muntarbhorn, εἶπε ὅτι οἱ ἀρνητικὲς ἠθικὲς κρίσεις γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ δραστηριότητα εἶναι ἕνα πρόσφατο φαινόμενο, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν “ἀποικιακὴ νομοθεσία”. Ὅταν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξὺ τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤ καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὁ Muntarbhorn εἶπε, ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία δὲν εἶναι ἀπόλυτη καὶ θὰ πρέπει νὰ δώσει τὴν προτεραιότητα στὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. «Ὑπάρχουν κάποια ἀπόλυτα δικαιώματα», εἶπε σὲ μία προφανῆ ἀναφορὰ στὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ, «ἀλλὰ ὑπάρχουν μερικὰ ποὺ δὲν εἶναι ἀπόλυτα». Καὶ ἐξήγησε ὅτι «ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ ἡ ἔκφραση τῆς θρησκείας» δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιώματα καὶ ὅτι μποροῦν νὰ περιοριστοῦν, ὅταν εἶναι ἀπαραίτητο.
.         Ὁ ἀνεξάρτητος ἐμπειρογνώμονας τόνισε ἐπίσης τὸ ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης, ὥστε τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ «γεννιοῦνται καὶ νὰ ἀνατρέφονται ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία» μὲ τὶς σωστὲς στάσεις ἀπέναντι στὸν «σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου», μία πρακτικὴ ποὺ ὁρισμένοι ἔχουν καταγγείλει ὅτι ἀποτελεῖ κατήχηση ἢ ἀκόμα καὶ «ἰδεολογία τοῦ φύλου» ἢ «ἰδεολογικὴ ἀποικιοκρατία».
.         Τὸ περασμένο καλοκαίρι, τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἐνέκρινε τὸ διορισμὸ ἑνὸς ἀνεξάρτητου ἐμπειρογνώμονα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπεράσπιση τῶν LGTB, καὶ τὸν Ὀκτώβριο, τὸ Συμβούλιο ἐπέλεξε τὸν Vitit Muntarbhorn ἀπὸ τὴν Ταϊλάνδη γιὰ τὴν πλήρωση τῆς θέσης.
.         Τὸν ἑπόμενο μήνα, ἕνας συνασπισμὸς 54 ἀφρικανικῶν κρατῶν ἀμφισβήτησε τὴ νομιμότητα τοῦ διορισμοῦ, ζητώντας ὁ διορισμός του νὰ τεθεῖ σὲ ἀναμονή. Ὑπέβαλαν ἕνα ψήφισμα ζητώντας τὴν ἀναστολὴ τοῦ ἐμπειρογνώμονα τῶν ΛΟΑΤ στὸν ΟΗΕ, σημειώνοντας ὅτι ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου καὶ ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς δὲν ἔχουν θέση στὶς διεθνεῖς πράξεις γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
.         Πολλοὶ κριτικοὶ προτείνουν ὅτι ὁ διορισμός του θὰ ἀποτελέσει παρέμβαση στοὺς νόμους πολλῶν χωρῶν τοῦ ΟΗΕ. Ἑβδομήντα τρεῖς χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ σχεδὸν τὸ 40 τοῖς ἑκατὸ ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ, σήμερα ἔχουν νόμους κατὰ τοῦ σοδομισμοῦ. Μόνο στὴν Ἀφρική, 33 κράτη ἔχουν νόμους ὅπου οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις ἀποτελοῦν ἔγκλημα, συμπεριλαμβανομένης τῆς Οὐγκάντας, τῆς Νιγηρίας, τοῦ Σουδὰν καὶ τῆς Μαυριτανίας.
.         Μιλώντας ἐκ μέρους τῶν ἀφρικανικῶν ἐθνῶν, ὁ πρέσβης τῆς Μποτσουάνα δήλωσε σὲ μία ἐπιτροπὴ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τὸ Νοέμβριο ὅτι τὰ ἀφρικανικὰ ἔθνη «ἀνησυχοῦν» ὅτι τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων θὰ χωθεῖ στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ὁ Πρέσβης Charles Ntwaagae εἶπε ὅτι τὸ Συμβούλιο δὲν ἔχει καμιὰ δουλειὰ νὰ ἀσχολεῖται μὲ «τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα φύλου», κάτι ποὺ ἀπουσιάζει ἐμφανῶς ἀπὸ τὸ ἔγγραφο τοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.
.         Ὁ ΟΗΕ δὲν ἔχει υἱοθετήσει μία ἐπίσημη θέση σχετικὰ μὲ τὰ ὑποτιθέμενα δικαιώματα τῆς ταυτότητας φύλου ἢ τοῦ γενετήσιου προσανατολισμοῦ, ἂν καὶ ἐγγυᾶται τὰ δικαιώματα τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀσφάλειας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς ἴσης προστασίας σὲ ὅλα τὰ πρόσωπα χωρὶς διάκριση.

Σημείωση Συντάκτη «Κ.Ο»: Τὸ παρακάτω εἶναι ἕνα ἐξαιρετικὸ σχόλιο ἀπὸ ἕνα σχετικὸ ἄρθρο στὸ Katehon.

.         Αὐτὴ εἶναι μία τυπικὴ περίπτωση ἀτζέντας “Πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ” τῶν λίμπεραλ παγκοσμιοποιητῶν ποὺ προωθεῖται στὸν ΟΗΕ. Ὁ Donald Trump μὲ τὸ ποὺ ἔγινε πρόεδρος τῶν ΗΠΑ διέταξε νὰ ἀποσυρθοῦν τὰ τόσο εὐνοημένα ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς τμήματα γιὰ τὰ «δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ» καὶ τὸν «ἔλεγχο τοῦ κλίματος» ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Ὡστόσο, οἱ παγκοσμιοποιητὲς συνεχίζουν τὴν ἐκστρατεία τους γιὰ τὴν ἄσκηση πίεσης τοῦ LGBT-ὁλοκληρωτισμοῦ στὸν ΟΗΕ. Ἡ ἀτζέντα τους ἔχει δύο βασικοὺς στόχους. Τν καταστροφ τν παραδοσιακν ξιν κα τν ντικατάστασή τους μ τν λίμπεραλ διαφθορά, καθς κα τν διασφάλιση τι ο παραδοσιακς οκογενειακς ξίες κα ο ρόλοι τν δύο φύλων θ ξασθενίσουν προκειμένου ν πιτευχθε τεχνητ μείωση το παγκόσμιου πληθυσμο, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ γενοκτονία.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, ,

Σχολιάστε

ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!!! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Βάλανε τὸ λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».

Σαουδάραβας προστάτης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!!!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Δὲν πρόκειται γιὰ κακόγουστο ἀνέκδοτο, οὔτε γιὰ φαντασιοκόπημα. Ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν διόρισε ἕνα Σαουδάραβα, τὸν διπλωμάτη Φαϊζὰλ Μπὶν Χασὰν Τράντ, ἐπικεφαλῆς τῆς μὲ σημαντικὴ ἐπιρροὴ συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διακυβερνητικoὺ Συμβουλίου γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ Συμβούλιο αὐτὸ συμμετέχουν ἐκπρόσωποι ἀπὸ 47 χῶρες καὶ βρίσκεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χασὰν Τρὰντ ἐξελέγη ἐπίσης ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁμάδας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου τῆς περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ καὶ τῆς Ἀσίας, τῆς ὁποίας οἱ χῶρες δὲν ἐφαρμόζουν τὴν παγκόσμια Διακήρυξη γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ.
.         Τὸ παράλογο τοῦ διορισμοῦ στὴν τόσο νευραλγικὴ θέση τοῦ Σαουδάραβα διπλωμάτη, τὸν ὁποῖο ἀποκάλυψε ἡ ὀργάνωση Παρατηρητήριο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸν ΟΗΕ, εἶναι ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὴ χώρα, ποὺ ἐφαρμόζει αὐστηρὰ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο (Σαρία) καὶ εἶναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἶναι ἀπολύτως παράλογο ὁ Τρὰντ νὰ καλεῖται λ.χ. νὰ προπαγανδίσει ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἴδιος ἔχει δηλώσει: «Ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου εἶναι νόμιμο μέτρο τοῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ καὶ τοῦ συμφέροντος τῆς κοινότητας…». Ὅπως λέγει ὁ λαὸς «βάλανε τὸ λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».
.         Ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία τοποθετεῖ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία σὲ μία ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες θέσεις στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ παραβιάζουν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ στὴν ἔκθεσή της γιὰ τὸ 2015, περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, κατατάσσει τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία στὶς ὀκτὼ χῶρες μὲ τὶς χειρότερες συνθῆκες θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Οἱ ὑπόλοιπες ἑπτὰ εἶναι: Βιρμανία, Κίνα, Ἐρυθραία, Βόρεια Κορέα, Σουδάν, Τουρκμενιστὰν καὶ Οὐζμπεκιστάν.
.         Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ὕπαρξη ναῶν ἄλλης θρησκείας, οὔτε ἡ ἀνοικτὴ παρουσίαση μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τῆς διαφορετικῆς θρησκευτικῆς πίστεως. Ἀπαγορεύονται ἀκόμη καὶ οἱ κατ᾽ οἶκον συναθροίσεις, ποὺ ἔχουν θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Τὸν περασμένο Αὔγουστο ἄνδρες τῆς θρησκευτικῆς ἀστυνομίας, σὲ συνεργασία μὲ ἀστυνομικοὺς της πόλης Al Khafji, εἰσέβαλαν σὲ σπίτι τῆς συνοικίας Aziziya καὶ συνέλαβαν 27 χριστιανούς, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ διαβάσουν τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἡ Wikipedia σημειώνει πὼς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐφαρμόζει «θρησκευτικὸ ἀπαρτχάϊντ» σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ Κατάρ, καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν στὸ ἔδαφός τους πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, παρὰ τὸ ὅτι στὴ μεγίστη πλειονοψηφία τους αὐτοὶ εἶναι σουνίτες μουσουλμάνοι. Καὶ βεβαίως δὲν εἶναι θέμα τὸ ποῦ νὰ τοὺς τακτοποιήσουν. Μόνο ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει διαθέσιμες 3.000.000 σκηνὲς πλήρως ἐξοπλισμένες καὶ κλιματιζόμενες. Τὴν ἴδια ὥρα ἡ ἴδια χώρα εὐνοεῖ τὴν προώθησή τους στὴν Εὐρώπη καὶ εἰδικότερα στὴ Γερμανία. Μάλιστα ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία πρότεινε στὴ Γερμανία νὰ χρηματοδοτήσει τὴν ἀνέγερση 200 τζαμιῶν, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν μουσουλμάνων προσφύγων!…
.         Ὁ διορισμὸς Σαουδάραβα διπλωμάτη σὲ ἀνώτατη θέση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα προκαλεῖ καὶ τὴν εὔλογη ἀπορία, γιατί τὸν ἀποδέχθηκαν οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες; Καὶ ἐπὶ πλέον, πῶς εἶναι δυνατὸν χῶρες ποὺ παραβιάζουν μὲ βάναυσο τρόπο τὶς ἀρχὲς τοῦ Χάρτη τοῦ ΟΗΕ ὄχι μόνο νὰ παραμένουν μέλη του, ἀλλὰ διπλωμάτες τους νὰ κατακτοῦν ὑψηλὲς θέσεις σ’ αὐτόν, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν (ὑποτίθεται) ἀρχὲς καὶ ἀξίες στὶς ὁποῖες δὲν πιστεύουν; Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὸ πάθος τῆς Δύσης γιὰ τὸ χρῆμα καὶ ἡ προσκόλλησή της στὸν πρακτικὸ ὑλισμὸ πνίγουν τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες της καὶ καταργοῦν τὶς χριστιανικὲς ἀρχές της.
.         Μία εὔλογη αἰτία γιὰ τὸν διορισμὸ εἶναι πὼς πρόκειται περὶ «ἀμοιβῆς» τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, γιὰ τὴν πετρελαϊκὴ πολιτική της, μὲ τὴν ὁποία διατηροῦνται χαμηλὲς οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου, κάτι ποὺ διευκολύνει τὶς οἰκονομίες τῶν δυτικῶν χωρῶν. Ἄλλη εἶναι πὼς μὲ τὸν πακτωλὸ εὐρωδολαρίων, ποὺ διαθέτει ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐξαγοράζει τὶς συνειδήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης. Τὸ πάθος τοῦ χρήματος καὶ ὁ πρακτικὸς ὑλισμὸς ὁδηγοῦν τὴ Δύση στὸ ξερίζωμα τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ στὴν κατάργηση τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν της. Ἔτσι οἱ ἡγέτες της τὴν σπρώχνουν πρὸς ἕνα μελλοντικὸ ἀνελέητο θρησκευτικὸ πόλεμο μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὅπως προέβλεψε ὁ Χάντινγκτον. –

, ,

Σχολιάστε