Ἄρθρα σημειωμένα ὡς νησιά

ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ. ΟΦΕΛΗ.

ποικισμς λληνικν νησιν. πάρχουν φέλη;

Ἀναστάσιος Καραμπογιάς
Δικηγόρος
huffingtonpost.gr 01.08.2017

.                     Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἐνημερωθήκαμε ὅτι ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργὸς Ναυτιλίας τῆς παρούσας κυβέρνησης Νεκτάριος Σαντορινιός, διαβίβασε στὴ Βουλὴ ἕνα ἔγγραφο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Γενικὴ Γραμματεία Αἰγαίου καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς «δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ καταβάλλει σοβαρὲς προσπάθειες γιὰ τὴν προοπτικὴ κατοίκησης 28 μικρῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, μὲ στόχο τὰ νησιὰ αὐτὰ νὰ ἀποκτήσουν οἰκονομικὴ δραστηριότητα καὶ νὰ κατοικηθοῦν κάποια ἀπὸ αὐτὰ γιὰ ἐθνικοὺς κυρίως λόγους».
.                     Εὐθὺς ἀμέσως ἡ Τουρκία ἔμαθε γιὰ τὰ σχέδιά μας, ξεκίνησε τὶς προσφιλεῖς τακτικές της, τῶν ἀπειλῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν «γκρίζων ζωνῶν», μὲ ἀποτέλεσμα ἄλλη μία ἑλληνικὴ κυβέρνηση, νὰ ἀποδειχθεῖ κατώτερη τῶν περιστάσεων στὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ νὰ ἀποσύρει ἆρον-ἆρον τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο (;;).
.                     Ἡ ἀρχικὴ σύλληψη τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου ἀνάγεται στὸ 1994, ὅταν ἐπὶ κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε μία προσπάθεια ἀξιοποίησης μικρῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκατοίκητων νησιῶν (18 νησιῶν τότε), στὸ Αἰγαῖο, μὲ κατασκευὴ ἔργων μικρῆς κλίμακας, μὲ τὴν ἐπιδίωξη προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ μὲ στόχο κάποια ἐξ αὐτῶν νὰ κατοικηθοῦν. Δυστυχῶς ὅμως ἡ κρίση στὰ Ἴμια τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 εἶναι πιθανὸν νὰ παρέπεμψε στὶς καλένδες τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχε λάβει πολὺ μεγάλη δημοσιότητα καὶ ἤδη κάποιοι Ἕλληνες εἶχαν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ νησιὰ αὐτά.
.                    Τὰ 28 νησιὰ ποὺ φαίνεται ὅτι θέλησε ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ κατοικηθοῦν οὐδέποτε ἀνακοινώθηκαν, ἀλλὰ σίγουρα κάποια ἐξ αὐτῶν εἶναι τὰ κάτωθι (στὸν παρακάτω πίνακα περιέχονται στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ τοῦ 2011 καὶ τοῦ 1951, ὥστε νὰ γίνει σύγκριση πληθυσμοῦ τῶν δύο περιόδων):


.                     Ἐὰν καὶ ἐφ᾽ ὅσον τὰ νησιὰ αὐτὰ κατοικηθοῦν, τὸ κέρδος γιὰ τὴν Ἑλλάδα φαίνεται ὅτι εἶναι μεγάλο καθὼς σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 121 παρ. 3 τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας «Οἱ βράχοι οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν νὰ συντηρήσουν ἀνθρώπινη διαβίωση ἢ δική τους οἰκονομικὴ ζωή, δὲν θὰ ἔχουν ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη ἢ ὑφαλοκρηπίδα». Κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἤτοι τοῦ ἐποικισμοῦ τῶν νησιῶν μας, θὰ ἱκανοποιεῖτο ὁ ὅρος σχετικὰ μὲ τὴν συντήρηση ἀνθρώπινης διαβίωσης. Ἑπομένως τὰ νησιά μας αὐτὰ θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ διεκδικήσουν ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ.
.                     Αὐτὸ βέβαια σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ ξεπεράσει τὸ φοβικὸ σύνδρομο ποὺ τὴ διακατέχει ἔναντι τῆς Τουρκίας. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα καὶ φωτεινὸς φάρος γενναίας πολιτικῆς εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ ἄσκησε ὁ ἀείμνηστος πρώην πρόεδρος τῆς Κύπρου Τάσος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος κατάφερε τὸ 2004 νὰ ἀνακηρύξει τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, κόντρα σὲ φωνὲς καὶ ἐπιθέσεις ποὺ δεχόταν ἀπὸ τοὺς ταγοὺς τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς. Καὶ βέβαια σήμερα ἡ Κύπρος ἀποκομίζει τὰ ὀφέλη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς μὲ τὸ γεωτρύπανο West Capella, τὸ ὁποῖο αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐπιχειρεῖ στὸ οἰκόπεδο ὑπ᾽ ἀριθμὸν 11 τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ (ποὺ μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ γιγαντιαίου κοιτάσματος Zor στὴν Αἴγυπτο, ὑπάρχουν πολλὲς ἐλπίδες νὰ εἶναι καὶ αὐτὸ πλούσιο σὲ ὑδρογονάνθρακες).
.                 Ἀναφορικὰ μὲ τὰ νησιά μας, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ ἰδιαίτερα εὐαίσθητη γεωγραφικὴ θέση καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν πολὺ λίγους κατοίκους θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ στὸ παράδειγμα τῶν Ἀντικυθήρων. Πρὸ δύο μηνῶν περίπου ὁ Δήμαρχος τῶν Κυθήρων δήλωσε ὅτι λόγῳ τοῦ διαρκῶς συρρικνουμένου πληθυσμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων, ἐξετάζεται μία πρόταση ἐποικισμοῦ τοῦ νησιοῦ ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Συρίας. Ὁ πληθυσμὸς στὸ νησὶ τῶν Ἀντικυθήρων ἀνέρχεται πλέον στὰ 20 ἄτομα, ὅταν τὸ 1950 κατοικοῦσαν τὸ νησὶ 200 ἄτομα. Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὁ Δήμαρχος τῶν Κυθήρων θὰ ἔχει ἤδη ἀπευθύνει γενικὸ κάλεσμα καὶ σὲ ἑλληνικὲς οἰκογένειες, ἄπορες, χωρὶς ἐργασία, ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀσχοληθοῦν ἐνεργὰ μὲ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ νησιοῦ. Καὶ αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία λύση γιὰ τὰ μικρὰ νησιά μας, νὰ δώσουμε κίνητρα σὲ ἑλληνικὲς οἰκογένειες, νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ ὀργανώσουν τὴν πρωτογενῆ παραγωγή, νὰ δημιουργήσουμε νέες θέσεις ἐργασίας καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε φοροαπαλλαγές. Θ πρέπει ν δοθον κίνητρα γι μόνιμο γιατρ στ νησι ατ κα μία παρκ συγκοινωνία, γι ν μπορε τ ποιοδήποτε μικρ νησ ν χει καλ διασύνδεση. Κα φυσικ λα ατ κα γι λόγους θνικο συμφέροντος.
.                     Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρωγὴ τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς, νὰ συνδράμουν στὴν προσπάθεια αὐτὴ πεφωτισμένοι δήμαρχοι καὶ νὰ μπορέσουν νὰ δώσουν στὰ μικρὰ νησιά μας τὴν αἴγλη ποὺ τοὺς ἀξίζει. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ νῆσος Τῆλος, ποὺ πρόσφατα (πρὸ μηνὸς) ἀνακηρύχθηκε ὡς τὸ πρῶτο ἐνεργειακὸ αὐτόνομο νησὶ τῆς Μεσογείου. Ἕνα νησὶ ποὺ ἔχει τριπλασιάσει σχεδὸν τὸν πληθυσμό του τὰ τελευταῖα εἴκοσι πέντε χρόνια, δεῖγμα ὅτι κάτι γίνεται σωστὰ ἐκεῖ (829 κάτοικοι τὸ 2011). Ὅπως ἐπίσης καὶ στὴ νῆσο Χάλκη (702 κάτοικοι τὸ 2011).
.           Πῶς μποροῦν ὅμως νὰ ὑλοποιηθοῦν ὅλες αὐτὲς οἱ ἰδέες καὶ νὰ ἀποκτήσουμε μία πιὸ σταθερὴ ἐξωτερικὴ πολιτική; Καταρχὴν θεωρῶ ὅτι πρέπει στὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπάρχει ἕνα σταθερὸ ἐπιτελεῖο μὲ ἀξιόλογους διπλωμάτες (π.χ. πρεσβευτές, διεθνολόγους, ἀπόστρατους ἀξιωματικοὺς ἐνόπλων δυνάμεων μὲ σχετικὰ προσόντα κλπ ὡς βαθεῖς γνῶστες τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς) οἱ ὁποῖοι θὰ χαράσσουν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ὄχι μόνο βραχυπρόθεσμα, ἀλλὰ καὶ μακροπρόθεσμα. Θὰ μελετοῦν τὰ γεγονότα στὴ διεθνῆ σκακιέρα, θὰ ἀνακαλύπτουν εὐκαιρίες, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπισημαίνουν τὶς ἀπειλὲς καὶ γενικῶς θὰ βοηθοῦν τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση νὰ χαράσσει τὴν ἐξωτερική της πολιτική. Δὲν μπορεῖ ἡ ἐξωτερική μας πολιτικὴ νὰ ἀλλάζει ἀνάλογα μὲ τὶς κυβερνήσεις ποὺ ἀνεβαίνουν στὴν ἐξουσία. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα σὲ αὐτὸ εἶναι ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἔχει σταθερὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ βῆμα – βῆμα προχωράει στὰ σχέδια, τὰ ὁποῖα ἔχει καταρτίσει χρόνια τώρα (π.χ. προσπάθεια γιὰ δημιουργία γκρίζων ζωνῶν κλπ).
.                     Θέλουμε μία πολυδιάστατη ἐξωτερικὴ πολιτική, ποὺ θὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ὅλα τὰ κράτη, θὰ ἐξυπηρετεῖ τὸ ἐθνικὸ σχέδιο ποὺ θὰ ἔχει δημιουργηθεῖ σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ἀπὸ ἕνα ἀξιόλογο ἐπιτελεῖο, θὰ παίζει σωστὰ καὶ ἔξυπνα τὸ χαρτὶ τῆς γεωστρατηγικῆς μας θέσης, θὰ πουλάει ἀκριβὰ τὸ κάθε τί, θὰ θέτει τὰ ὅριά της καὶ τὶς κόκκινες γραμμές της, θὰ διεκδικεῖ καὶ δὲν θὰ ἐκλιπαρεῖ, θὰ εἶναι πρωτοπόρος καὶ ὄχι ὁ παρίας τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης καὶ τοῦ κόσμου γενικά… Μόνο τότε ἡ χώρα μας ἡ Ἑλλάδα, θὰ ἀποκτήσει μεγαλύτερη αὐτοπεποίθηση καὶ θὰ μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὴ θέση ποὺ πραγματικά τῆς ἀξίζει στὸ διεθνὲς στερέωμα!

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

 

Διαφήμιση

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ “ΤΡΟΪΚΑΣ”

Ἡ κκένωση νησιν δείχνει τ πραγματικ σχέδιο τς τρόικας

Τοῦ Κωνσταντίνου
ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.        Ὅλοι μας παρακολουθήσαμε τὶς προηγούμενες ἡμέρες τὸ θρίλερ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ μία πρόταση χαμηλόβαθμου ὑπαλλήλου τῆς τρόικας καὶ κατήντησε νὰ γίνει προπαγανδιστικὸ ἐργαλεῖο τῆς κυβερνητικῆς μηχανῆς ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν πολιτῶν.
.        Ἦταν, πραγματικά, μία πρόταση ποὺ περιγράφεται σὰν «ἀπολύτως παράλογη» ἢ σὰν καθαρὰ ἐπιθετικὴ ὡς πρὸς τὰ ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ δὲν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ἀναλυτὲς ποὺ «ξέφυγαν» καὶ σύνδεσαν τὰ μὴ κατοικίσιμα νησιὰ μὲ τὴν ἀπώλεια τῆς ΑΟΖ ποὺ θὰ προέκυπτε ἐὰν αὐτὰ κατοικοῦνταν…! Μὲ ἁπλὰ λόγια, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ καὶ γιὰ ἀγνώστους λόγους, φαίνεται πὼς ἀρχίσαμε «νὰ διυλίζουμε τὸν κώνωπα καὶ νὰ καταπίνουμε (ἀμάσητη) τὴν κάμηλο», ἀσχολούμενοι μὲ περιπτώσεις ἐπὶ περιπτώσεων, ἀλλὰ –δυστυχῶς- χωρὶς νὰ ἀκουμπᾶμε στὴν οὐσία τῆς πρότασης τοῦ τροϊκανοῦ ὑπαλλήλου.
.        Εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ πρόταση ποὺ ὁμολόγησε καὶ ἀποδέχθηκε –ἔστω καὶ διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ- ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Στυλιανίδης, ἀποτελεῖ τὴν σοβαρότερη ἀπειλὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκτοξεύσει ἡ τρόικα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία μέσῳ τῆς πρότασης αὐτῆς ἔχει πάψει εὐθέως νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει ὡς χώρα καὶ τὴν βλέπει ὡς… ἐπιχείρηση. Κι αὐτό, ἐπειδὴ ἡ οὐσία τῆς πρότασης περικλείεται στὸν ἀριθμὸ τῶν κατοίκων ποὺ τέθηκε ὡς ὅριο κατοίκησης ἑνὸς Ἑλληνικοῦ νησιοῦ. Μὲ ἁπλὰ λόγια, δηλαδή, ὁ ὑπάλληλος τῆς τρόικας βλέπει πὼς δὲν συμφέρει στὸ κράτος νὰ δημιουργεῖ ἢ νὰ συντηρεῖ ὑποδομὲς γιὰ μία περιοχὴ ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἱκανὰ ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη πρὸς τὰ κρατικὰ ταμεῖα καὶ ὡς ἐκ τούτου, αὐτὴ ἡ περιοχὴ πρέπει νὰ πάψει νὰ κατοικεῖται, ἀφοῦ εἶναι ἀσύμφορη!!!
.        Τί θέλει νὰ μᾶς πεῖ δηλαδὴ ἡ τρόικα μέσῳ τοῦ ὑπαλλήλου της; Μήπως στὴν πραγματικότητα κάνει εὐθεία παρέμβαση ὕπαρξης τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, μόνο σὲ περιοχὲς οἱ ὁποῖες εἶναι προσοδοφόρες, ἐνῶ οἱ μὴ «συμφέρουσες» θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλείπονται;
.        Μποροῦμε, ἄραγε, νὰ κατανοήσουμε τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸ σύνολο τῆς Ἑλληνικῆς γεωγραφικῆς ἐπικρατείας; Μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί σημαίνει νὰ ἀποχωρεῖ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἢ νὰ ἐκκενώνεται ἡ μὴ συμφέρουσα περιοχὴ ἀπὸ τοὺς κατοίκους της; Εἶναι ἡ χώρα κατάστημα καὶ οἱ διάφορες περιοχές της (νησιωτικὲς ἢ ἠπειρωτικὲς) ἀποτελοῦν ὑποκαταστήματα καὶ μέσα εἴσπραξης ἐσόδων γιὰ τὴν κρατικὴ μηχανή; Καὶ ἂν συμβαίνει αὐτό, ποῦ βρίσκεται τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ ποῦ βρίσκονται οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους, ποὺ ἐπιβάλλονται μέσῳ τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας; Ὑπονοεῖ, ἄραγε, ὁ κατώτατος ὑπάλληλος τῆς τρόικας, πὼς τὸ κράτος δὲν ἔχει καμία ὑποχρέωση πρὸς τοὺς κατοίκους του, οἱ ὁποῖοι θὰ πρέπει νὰ μετατραποῦν σὲ μηχανὲς παραγωγῆς χρήματος γιὰ νὰ ταϊστοῦν οἱ ἀνάγκες κάλυψης τῶν τοκοχρεωλυσίων τῆς χώρας;
.        Τί σημαίνει ὅμως ἐπακριβῶς αὐτὴ ἡ πρόταση περὶ ἐκκένωσης νησιῶν κάτω τῶν 150 κατοίκων; Στὴν οὐσία σημαίνει διαγραφὴ τῶν νησιῶν (ἢ ἄλλων περιοχῶν ποὺ θὰ κριθοῦν ἀσύμφορες ἀπὸ τοὺς τροϊκανοὺς ὑπαλλήλους) ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Τί θὰ συμβεῖ τότε; Ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο, τὸ κενὸ κυριαρχίας θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τοὺς ἄμεσα ἐνδιαφερομένους. Δηλαδή, περιοχὲς τῆς Ἠπείρου, τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῶν νησιῶν τοῦ βορείου καὶ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, θὰ βρεθοῦν ἀντιμέτωπες μὲ τὴν ἐπιθετικὴ (μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο) εἰσβολὴ ξένων χωρῶν, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς συμπεριλάβουν στὴν ἐθνική τους κυριαρχία. Ἀλλά, ἐγκατάλειψη ἐθνικοῦ χώρου, συνιστᾶ αὐτομάτως ἐθνικὴ προδοσία. Ἔγκλημα τὸ ὁποῖο ὁρίζεται μὲ σαφήνεια στὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τιμωρεῖται (ἂν ὄχι μὲ αὐτόματες διαδικασίες) μὲ τὶς αὐστηρότερες ὑπάρχουσες ποινές.
.        Ἐὰν συμβαίνει αὐτό, τότε δὲν παραβιάζεται μόνο τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο, ἀπὸ ὅπου προκύπτουν ὅλα ὅσα ὁρίζουν ἕνα κράτος… Μήπως ἡ συγκεκριμένη τροϊκανὴ πρόταση (ποὺ ἀποκλείεται νὰ ἔγινε οὔτε μὲ τὴ μορφὴ ἀστείου, οὔτε χωρὶς νὰ ἔχουν γνώση οἱ ὑψηλόβαθμοι ὑπάλληλοι τῆς τρόικας, ἀλλὰ οὔτε καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν γνώση τὰ εὐρωπαϊκὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδας) θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ ἄμεση σύλληψη τοῦ ὑπαλλήλου (καὶ τῶν ἐντολέων του) ποὺ τὴν ἐκστόμισε, ἀφοῦ στὴν οὐσία προέτρεψε κυβερνητικοὺς συμβούλους καὶ κυβερνητικὰ στελέχη στὴν συμφωνία γιὰ κατάργηση τοῦ Συντάγματος καὶ παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου;
.        Γιατί, λοιπόν, δὲν ὁδηγεῖται ὁ συγκεκριμένος ὑπάλληλος καὶ οἱ ἀνώτεροί του στὸ Ἑλληνικὸ Δικαστήριο, μὲ τὴν κατηγορία ἀπόπειρας σύστασης συμμορίας μὲ σκοπὸ τὴν δράση κατὰ τῶν ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καὶ συμφερόντων καὶ ἀπόπειρα ἔκθεσης μικρῶν ἢ μεγάλων γεωγραφικῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδας σὲ ἐξωτερικὸ κίνδυνο;
.        Γιατί, ὁ κ. Στυλιανίδης, ἐνῶ ἀποδέχθηκε τὸ γεγονὸς ὡς ὑπαρκτό, δὲν ἔχει προχωρήσει σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐνέργειες στὶς ὁποῖες εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προβεῖ; Δὲν γνωρίζει τὸν νόμο ὁ κ. ὑπουργός; Δὲν γνωρίζει πὼς ἡ μὴ ἐπιβολὴ τῶν ὅσων σαφέστατα ὁρίζει τὸ Σύνταγμα, τὸν μεταβάλλουν σὲ συνεργὸ τοῦ συγκεκριμένου κατώτατου τροϊκανοῦ ὑπαλλήλου καὶ τῶν ἐντολέων του;
.            Μήπως θὰ μποροῦσε νὰ παρέμβει στὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση κάποιος Εἰσαγγελέας, καλώντας ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους;
.         Ἐκτὸς καὶ ἐὰν ἡ πρόταση αὐτὴ ἀποτελοῦσε προοίμιο τοῦ αὔριο ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ «διασῶστες» μας, μέσῳ τοῦ τεμαχισμοῦ τῆς χώρας μας καὶ τοῦ διαμερισμοῦ τῆς Ἑλλάδας σὲ συμφέροντα «τεμάχια» καὶ μή. Πάντως, τὸ γεγονὸς ἀπόπειρας δημιουργίας σύστασης συμμορίας μὲ σκοπὸ τὴν δράση κατὰ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀληθινὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου πρῶτος ὁ κ. Σαμαρὰς θὰ ἔπρεπε νὰ δημοσιοποιήσει τὶς προθέσεις του γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα κι ἔπειτα νὰ ζητοῦσε τὴν ἄμεση καὶ αὐστηρὴ παρέμβαση τῆς Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: «ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ…ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΗΣΙΑ;» (π.χ. Οἰνοῦσσες, Φοῦρνοι, Ἀγαθονήσι, Ἀρκοί, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Ψέριμος καὶ Γαῦδος)!!!

Προκαλεῖ  Τορκος βουλευτής:
«Ὑψώθηκε λληνικ σημαία σ νησί μας»!

Νέα Τουρκικὴ πρόκληση! Αὐτὴ τὴν φορὰ ἀπὸ Τοῦρκο βουλευτὴ

.            Ἐρώτηση μὲ τὴν ὁποία κάνει λόγο γιὰ «ἑλληνικὴ κατοχὴ σὲ τουρκικὰ νησιὰ» στὸ βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο, τὰ Δωδεκάνησα καὶ τὸ Κρητικὸ Πέλαγος κατέθεσε στὸ προεδρεῖο τῆς τουρκικῆς ἐθνοσυνέλευσης, ζητώντας νὰ ἀπαντηθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ὁ βουλευτὴς τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση) Μπουλὲντ Τεζτζάν.
.            Σύμφωνα μὲ τηλεγράφημα τοῦ τουρκικοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου ΑΝΚΑ, ὁ βουλευτὴς ἀναφέρει πὼς «προβάλλεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἔχει ὑψωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία» σὲ νησιὰ τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου ὅπως Οἰνοῦσσες, Φοῦρνοι, Θύμαινα, στὰ Δωδεκάνησα καὶ συγκεκριμένα στὰ νησιὰ Ἀγαθονήσι, Ἀρκοί, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Ψέριμος, Γυαλί, Λέβιθα, Κίναρος καὶ στὸ Κρητικὸ Πέλαγος στὰ νησιὰ Γαῦδος, Δία, Διονυσάδες, Γαϊδουρονήσι καὶ Κουφονήσι. Καὶ ἐρωτᾶ: «Ἀληθεύει ὅτι ἐπιδείχθηκε ἐθελοτυφλία στὴν κατοχὴ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου; Γιὰ ποιό λόγο ἐπετράπη νὰ ὑψωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία στὸ Ἀγαθονήσι; Τί σχεδιάζει νὰ κάνει τὸ ὑπουργεῖο σας ἀπέναντι στὴ ντὲ φάκτο κατοχή;»!
.            Ἂν ὁ Νταβούτογλου δὲν γνωρίζει γεωγραφία, μποροῦμε νὰ τοῦ προσφέρουμε δωρεὰν μαθήματα… Κάποιος πρέπει νὰ τὸν βάλει στὴν θέση του! Δὲν ἔχει μάθει νὰ κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο νὰ προκαλεῖ!

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ

κποίηση νησίδων, βραχονησίδων
κα
ὶ λλων ερν καὶ ὁσίων

 Γράφει ὁ καθηγητὴς Παναγιώτης Ἥφαιστος

.       Ἡ ἀναγγελθεῖσα ἐκποίηση τῶν νήσων καὶ νησίδων τῶν ἑλληνικῶν θαλασσῶν μὲ μεταμφίεση δῆθεν τὴν «ἀξιοποίησή τους» εἶναι σύμπτωμα μίας βαθύτερης πολιτικοπνευματικῆς κρίσης. Συμβολίζει μία ἀπελπιστικὰ διεστραμμένη καὶ λανθασμένη ἀντίληψη ὡς πρὸς τὸ τί εἶναι οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ περιφρονεῖ πάγιες παραδοχὲς γιὰ τὸ πς συνδέονται τ δημόσια γαθ μ τος πολίτες, τν εημερία τους, τ περιβάλλον τους, τν ξιοπρέπειά τους, τς κοσμοθεωρίες τους, τ δημοκρατία τους κα τν πολιτική τους λευθερία. Εἶναι ἐπίσης ἀπελπιστικὰ ἀνορθολογικὴ ὅσον ἀφορᾶ στοὺς τρόπους ἀντιμετώπισης τῆς συντρέχουσας χρηματοοικονομικῆς κρίσης.
.       Εἶναι μία στάση ἀξιοθρήνητα κοντόφθαλμη καὶ μικροπρεπής: Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ (ἴδιο) πολιτικὸ προσωπικὸ λόγω λαθῶν, παραλείψεων καὶ σπαρακτικῆς διαπραγματευτικῆς ἀνικανότητας προκαλεῖ ἀπώλεια ἑκατοντάδων δισεκατομμυρίων εὐρὼ θὰ σωθοῦμε, περίπου μᾶς λένε, ἐὰν μὲ τὴν ἐσπευσμένη καὶ ἐξευτελιστικὴ ἐκποίηση τῶν ἱερῶν μας τοπίων ἐπενδυθούνμερικα ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τούρκους ἢ γερμανοὺς χρηματιστὲς καὶ κερδοσκόπους.
.       Μὲ μία λέξη: ἡ ἐκποίηση τῶν δημόσιων ἀγαθῶν μας εἶναι πράξη ποὺ ἐνσαρκώνει παραδοχὲς ἰδιωτείας καὶ ὑποδηλώνει μία ἄκρως ἐπικίνδυνη πολιτικὴ ἀνικανότητα. Ἡ θάλασσά μας καὶ οἱ ἀπείρου φυσικοῦ κάλλους καὶ πάμπλουτης χλωρίδας νῆσοι, νησίδες καὶ βραχονησίδες δὲν προσφέρονται γιὰ ξεπούλημα στοὺς ἰδιῶτες. Εἶναι ἀθάνατα συλλογικὰ ἀγαθὰ καὶ μία ἀπόφαση ἐκποίησής τους εἶναι βέβηλη, παράλογη καὶ ἀνορθολογική. Τὰ ἱερὰ αὐτὰ θαλάσσια τοπία συνδέουν πνευματικά, ψυχικὰ καὶ ὑλικά τοὺς σημερινοὺς ζωντανοὺς Ἕλληνες μὲ τοὺς νεκρούς τους καὶ μὲ τὶς μελλοντικὲς γενιές τους. Τὸ ξεπούλημά τους θὰ εἶναι ἕνα ἀνθρωπολογικό, οἰκολογικὸ καὶ περιβαλλοντολογικὸ ἔγκλημα. Ὅπως καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα δημόσια ἀγαθὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, οἱ θάλασσές μας, τὰ νησιά της καὶ οἱ πανταχόθεν διάσπαρτοι νῆσοι, νησίδες καὶ βραχονησίδες συνδέονται μὲ τὸν τρόπο ζωῆς μας καὶ μὲ τὸ ἱστορικό μας γίγνεσθαι.
.       Συνδέονται μὲ μακραίωνες ἐθνικὲς μνῆμες, μὲ ἀγῶνες ἐλευθερίας, μὲ τὴ γεωπολιτισμική μας ὑπόσταση, μὲ τὴν ἀσφάλειά μας, μὲ τοὺς πλουτοπαραγωγικούς μας πόρους, μὲ τὴ μακραίωνη λαϊκὴ ἐξύμνηση τῶν μοναδικῶν ἀθάνατων φυσικῶν τοπίων καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ τους παρελθόντος καὶ μὲ τὶς πατροπαράδοτες παραδόσεις μας. Ἐπὶ χιλιετίες κανένας δὲν καταπάτησε αὐτὰ τὰ ἱερὰ τοπία, αὐτὰ τὰ θαύματα τῆς φύσης. Τώρα ἁπλώνονται βέβηλα χέρια.

Ἀντὶ ρηξικέλευθων ἀποφάσεων ἀντιμετώπισης τῆς κερδοσκοπικῆς ἐπίθεσης τῶν τελευταίων ἐτῶν –καὶ νὰ θυμίσω ὅτι πλήττει καὶ ἄλλα κράτη τὰ ὁποῖα τὴν ἀντιμετωπίζουν διαφορετικὰ– καὶ ἀντὶ ἐμπνευσμένων ἡγετικῶν στάσεων ποὺ συσπειρώνουν τοὺς πολίτες καὶ διασφαλίζουν τὴν κοινωνικὴ συνοχή,ἡ ἐπίπλαστη σημερινὴ διακυβέρνηση μετατρέπεται σὲ ἐπικίνδυνο ἐντολοδόχο πολιτικὰ ἀνεξέλεγκτων τεχνοκρατῶν καὶ ἀδιαφανῶν ξένων συμφερόντων. Γίνονται ἕρμαιο, ἐπιπλέον, τῶν καταστροφικῶν ἡγεμονικῶν στρατηγικῶν τῶν πολιτικὰ ἀδιόρθωτων ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης.
.       Χωρὶς πολιτικοὺς σκοπούς, χωρὶς ὅραμα, χωρὶς κοινωνικοπολιτικοὺς ἐλέγχους, χωρὶς ὀρθολογιστικὸ σχέδιο ἀντιστροφῆς τῆς ὕφεσης καὶ οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης καὶ τρομοκρατημένα ἀπὸ τὴν ἐπερχόμενη θύελλα λόγω ἀπανωτῶν λαθῶν τους, τὰ μέλη τῆς σημερινῆς ἐπίπλαστης διακυβέρνησης κατάντησαν νὰ θέλουν νὰ ξεπουλήσουν ὅ,τι ἱερότερο διαθέτουμε.
.       Ἐξανέμισαν ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια σὲ μερικοὺς μῆνες καὶ θὰ «σώσουν τὴν Ἑλλάδα», μᾶς λένε, μὲ τὰ ψίχουλα τοῦ ξεπουλήματος τῶν ἱερῶν μας τοπίων. Χάθηκε κάθε μέτρο, κάθε λογική, κάθε ὀρθολογισμός. Ἂν στὸ ὄνομα μίας τέτοιας ψευδεπίγραφης καὶ φτηνῆς δικαιολογίας περὶ οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ξεπουληθοῦν τὰ δημόσια ἀγαθά μας, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀποτελεῖ τὴν ἰσχυρότερη ἀπόδειξη πὼς ἡ πλήρης ἐκμηδένισή μας κοντεύει.
.       Ἀντὶ οἱ νησίδες μας νὰ εἶναι διασφαλισμένες ἑπτασφράγιστα κατὰ τῆς ἰδιωτείας καὶ ἡ πολιτεία νὰ βεβαιώνει ὅτι ὑπάρχει ἐλεύθερη πρόσβαση στοὺς Ἕλληνες πολίτες, ἡ παροῦσα διακυβέρνηση μεθοδεύει τὴν ἁρπαγή τους καὶ τὴν παντοτινὴ ἐκποίησή τους. Τὸ κοινωνικὸ κόστος θὰ εἶναι γιγαντιαῖο, ἐνῶ σὲ κάθε περίπτωση τὸ οἰκονομικὸ ὄφελος μηδαμινό. Ἡ μιζέρια τῶν δικαιολογιῶν περὶ «οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης» εἶναι κυριολεκτικὰ ἀξιοθρήνητη.
.       Εἶναι θλιβερὸ νὰ ἀκούει κανεὶς ἀστεῖες θέσεις ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἐκλογικεύσουν τὸ ξεπούλημα τῶν ἀθάνατων ἀγαθῶν ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας! Τὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης ὅτι μεθοδεύεται ἡ ἐκποίηση τῶν ἐπὶ χιλιετίες ἀνέγγιχτων νήσων καὶ βραχονησίδων συμβολίζει τὴν ἐκμηδένιση κάθε ποιοτικῆς ἀξίωσης καὶ κάθε προσχήματος ἀξιοπρέπειας. Ἡ ποιότητα ἐκμηδενίζεται στὸ ὄνομα τῆς ποσότητας καὶ σαρώνονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια.

[…]

ΠΗΓΗ: olympia.gr

Σχολιάστε

«ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ»!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸν Τεύτονα …«κι ἂν τὸν πλένεις, τὸ σαπούνι σου χαλᾶς»!

«Δῶστε τὰ νησιά σας εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως»

.             Ἔκπληξη προκαλεῖ ἡ σημερινὴ (χθεσινὴ) πρόταση τοῦ προέδρου τοῦ Αὐστριακοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου, Κρίστοφ Λάιτλ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἡ Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε ἀπὸ μόνη της νὰ προχωρήσει στὴν πώληση μερικῶν, ἀπομακρυσμένων, ἀκατοίκητων νησιῶν, κάτι πού, κατὰ τὴν γνώμη του, θὰ ἀποτελοῦσε μία συμβολικὴ χειρονομία, θὰ εἶχε ὀφέλη γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ θὰ ἐπηρέαζε θετικὰ τὸ κλίμα στὴν Εὐρώπη γιὰ τὴν Ἀθήνα.
.             «Δὲν πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια τὰ χρήματα, ποὺ θὰ εἰσπραχτοῦν, ἀλλὰ γιὰ μία κίνηση ποὺ δείχνει ὅτι ἡ χώρα εἶναι πρόθυμη σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση νὰ μὴν ζητᾶ μόνο βοήθεια ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ νὰ κάνει καὶ ἡ ἴδια ὅ,τι μπορεῖ», ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ σὲ συνέντευξή του στὸ Αὐστριακὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΡΑ), ἐκφράζοντας κατόπιν τὴν πεποίθησή του ὅτι, μὲ μία τέτοια ἐνέργεια, ποὺ σίγουρα δὲν εἶναι εὔκολη γιὰ τοὺς Ἕλληνες, θὰ μετριαστεῖ τὸ «δημαγωγικὸ κλίμα» ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Εὐρώπη κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ οἱ φίλοι τῆς Ἑλλάδας θὰ ἔχουν ἕνα ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα.
.             Συγχρόνως, ὁ ἴδιος ἀπορρίπτει κατηγορηματικὰ μιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας ἢ μιὰ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, τονίζοντας πὼς κανεὶς εἰδικὸς δὲν ἔχει καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὸ θὰ συνιστοῦσε μία σκόπιμη ἐναλλακτικὴ ἐπιλογὴ καὶ σημειώνοντας ὅτι ἀπὸ οἰκονομικὴ ἄποψη εἶναι ἀνυπολόγιστες οἱ ψυχολογικὲς συνέπειες τῆς συνδεομένης μὲ κάτι τέτοιο ἀνασφαλείας.

ΠΗΓΗ: real.gr

Σχολιάστε

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ… ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΚΡΑΣ MΙΣΘΩΣΕΩΣ

Ἡ Ἄγκυρα δὲν θὰ πάρει Ἑλληνικὰ νησιὰ μὲ ἀπόβαση ἀλλὰ μέ… leasing!
Ἀντὶ γιὰ κομάντο, θὰ ἀποβιβαστοῦν τουρκικά… κεφάλαια!

.            Ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐνοικίαση τῆς νησίδας Ἀλιμνιᾶς στὴν Χάλκη, ἐκδήλωσαν δύο τουρκικοὶ ὅμιλοι (ὁ ἕνας εἶναι ὁ ὅμιλος τοῦ μεγιστάνα Κότς), ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ πληροφορήθηκαν ὅτι ἡ βραχονησίδα ἐνοικιάζεται! Ἂν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1996 στὰ Ἴμια ἤξεραν τί θὰ ἀκολουθοῦσε στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, σίγουρα δὲν θὰ ἔμπαιναν στὸ κόπο νὰ κάνουν ὁλόκληρη ἐπιχείρηση μὲ κομμάντο: Θὰ περίμεναν νὰ ἐνοικιάσουν μὲ σύμβαση μακρᾶς μισθώσεως (leasing) τὶς βραχoνησίδες, καὶ θὰ ἔληγε ἡ ὑπόθεση.
.       Ἔτσι λοιπὸν τὰ σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ ἡ ἔλλειψη πόρων ὁδήγησαν τὸν Δῆμο τοῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ νὰ βάλει ἐνοικιαστήριο στὴν βραχονησίδα Ἀλιμνιᾶς ἔκτασης 7,4 τετρ. χλμ.
.          Ὁ δήμαρχος Μιχάλης Πατρός, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει στὴν ἐνοικίαση τῆς Ἀλιμνιᾶς «γιὰ νὰ πάψουμε πιὰ νὰ ζοῦμε σὰν ἐπαῖτες τοῦ ἀθηνοκεντρικοῦ κράτους καὶ νὰ δώσουμε ἐπιτέλους μία ἀνάσα στὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τοῦ τόπου μας».
.         Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ δεκάδες ΟΤΑ ἀπειλοῦνται μὲ λουκέτο λόγῳ τῶν χρεῶν, ὁ δῆμος τῆς μικρῆς Χάλκης πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμὸ γιὰ τὴν πρόσληψη ἑταιρείας συμβούλων, ἡ ὁποία θὰ ἀναλάβει νὰ ἐκτελέσει τὴν ὑπηρεσία μὲ τίτλο «Σύμβουλος ὑποστήριξης τοῦ Δήμου Χάλκης στὴ διαδικασία ἀνάδειξης φορέα διαχείρισης γιὰ τὴν χρήση καὶ ἐκμετάλλευση τῆς νήσου Ἀλιμνίας».
.         Καὶ ἂν ἡ Ἀλιμνιὰ χαρακτηρίζεται τοπογραφικὰ ὡς βραχονησίδα, ἡ πραγματικότητα σύμφωνα μὲ τὸν κ. Μιχάλη Πατρὸ εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ «ἕνα πανέμορφο νησάκι ἀπείρου φυσικοῦ κάλλους πού, ἂν καὶ ἀπὸ τὸ 1966 παραμένει ἀκατοίκητο, τὰ καλοκαίρια ἑκατοντάδες παραθεριστὲς τὸ ἐπισκέπτονται μὲ ἱστιοφόρα καὶ φουσκωτὰ γιὰ νὰ ἀπολαύσουν τὰ γαλαζοπράσινα νερὰ στὶς μαγευτικές του παραλίες».
.        Σύμφωνα μὲ τὸν δήμαρχο τῆς Χάλκης ἤδη ἔχουν γίνει πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης οἱ πρῶτες κρούσεις ἀπὸ ὑποψήφιους ἐπενδυτὲς ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν τουριστικὴ ἀξιοποίηση τῆς Ἀλιμνιᾶς, καὶ τόνισε πὼς «τὸ πρῶτο 15νθήμερο τοῦ Δεκεμβρίου θὰ συνεδριάσει ἡ Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ δήμου, οὖσα ἁρμοδία, γιὰ νὰ ἑτοιμάσει τὸν φάκελο γιὰ τὸν διαγωνισμό».
.        Μὲ δεδομένες τὶς πρῶτες προτάσεις ποὺ ἔχουν γίνει στὸν Δῆμο γιὰ τὴν Ἀλιμνιά, θεωρεῖται σχεδὸν σίγουρη ἡ ἐνοικίαση τῆς βραχονησίδας μέσα στὸ 2012 μὲ διαδικασίες«fast track».
.        Οἱ δύο τουρκικοὶ ὅμιλοι θέλουν νὰ μετατρέψουν τὸ νησὶ σὲ κέντρο ἀνεφοδιασμοῦ σκαφῶν ἀναψυχῆς καὶ κέντρο προσωρινῆς διαμονῆς μὲ κλὰμπ κλπ. Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε; Ἴσως εἶναι ἡ μοίρα τοῦ Ἔθνους, ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε καὶ νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸ θεῖο δῶρο ποὺ λέγεται “Αἰγαῖο”, νὰ μᾶς ἄξιζε νὰ τὸ δοῦμε καὶ αὐτό…

ΠΗΓΗ: 

,

Σχολιάστε

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (Μετὰ τὰ τουρκικὰ σήριαλ)

Κι μως!  Συζητμε λεκτροδότηση νησιν μας πὸ Τουρκία!!!

.         Τὸ Σάββατο τὸ Ἱστολόγιο «Onalert» εἶχε δημοσιεύσει το ρεπορτὰζ τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας ΧΟΥΡΙΕΤ, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος φερόταν ἕτοιμος νὰ συζητήσει τὴν ἠλεκτροδότηση νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ τὴ Τουρκία! Γράφαμε ὅτι φερόταν, γιατί πιστεύαμε ὅτι θὰ ἐπρόκειτο προφανῶς γιὰ λανθασμένη ἐκτίμηση τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας. Φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι.
.         «Ἔχουμε μιλήσει καὶ στὸ παρελθὸν μὲ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴ διασύνδεση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν μὲ τὴν Τουρκία γιὰ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια καὶ ἀκόμη τὸ ἐξετάζουμε», φέρεται νὰ δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος στὸ περιθώριο φόρουμ Ἐνέργειας, τὴν περασμένη Παρασκευὴ στὴν Κωνσταντινούπολη.
.         Ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς –σύμφωνα πάντα μὲ τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα, τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται καὶ ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος»– τόνισε ὅτι σχεδιάζει νὰ προσφύγει στὴν τουρκικὴ ἀγορὰ ἐνέργειας γιὰ τὴν ἠλεκτροδότηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν θεωρώντας ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐνισχύσει τὶς σχέσεις Ἀθήνας-Ἄγκυρας ποὺ βρέθηκαν ὑπὸ πίεση ἀπὸ τὶς ἐργασίες γεώτρησης τῶν Ἑλληνοκυπρίων.
.         «Πάντα θέλαμε νὰ διασυνδέσουμε τὰ νησιὰ μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα ἀλλὰ ὑπάρχει μία πιθανότητα νὰ τὰ διασυνδέσουμε μὲ τουρκικὰ δίκτυα», φέρεται νὰ εἶπε ὁ κ. Παπακωνσταντίνου καὶ πρσέθεσε ὅτι ἡ κίνηση ἴσως νὰ ἀποδειχτεῖ περισσότερο προσιτὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
.         Δὲν ἀπέκλεισε τὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ σὲ τουρκικὴ ἐταιρία, σημειώνοντας ὅτι οἱ τουρκικὲς ἑταιρίες μποροῦν νὰ πάρουν μέρος στοὺς διαγωνισμοὺς γιὰ τὶς ἰδιωτικοποιήσεις ποὺ θὰ ξεκινήσουν τὸ Δεκέμβριο.
.         Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχει ἀπελευθερωθεῖ ἡ ἀγορὰ ἐνέργειας, κάθε ἰδιώτης ἀκόμη καὶ οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νὰ προμηθεύουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα.
.         Τὸν Μάιο τοῦ 2010, ὅταν ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν εἶχε ἐπισκεφτεῖ τὴν Ἀθήνα, Τοῦρκοι ἐπιχειρηματίες εἶχαν συζητήσει τὸ θέμα τῆς ἠλεκτροδοτήσεως τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν μὲ τὴν τότε ὑπουργὸ Περιβάλλοντος ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική.
.         Σύμφωνα μὲ τὸν «Ἐλεύθερο Τύπο», οἱ Τοῦρκοι ἐπιχειρηματίες ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ παρέχουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα στὰ ἀκριτικὰ ἑλληνικὰ νησιά, μποροῦν νὰ τὸ κάνουν μόνο μὲ τὴν κατάθεση μιᾶς αἰτήσεως γιὰ ἄδεια προμηθείας στὴν Ρυθμιστικὴ Ἀρχὴ Ἐνεργείας. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον οἱ προϋποθέσεις πληροῦνται, ἡ ΡΑΕ δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ.
.         Ἡ ἠλεκτροδότηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν ἐπιδοτεῖται μέσῳ τῶν Ὑπηρεσιῶν Κοινῆς Ὠφέλειας, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἠλεκτροδότηση τῶν νησιῶν (ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ δημοφιλεῖς τουριστικοὶ προορισμοὶ) ξεπερνοῦν τὸ 1 δισ. εὐρὼ τὸ χρόνο.

ΠΗΓΗ: onalert.gr

Σχολιάστε

Η «ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΗΝΕΙΑΣ»

Η «ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΗΝΕΙΑΣ»
20 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή της
τοῦ Γεωργίου Κ. Γιαγκάκη
Οἰκονομολόγου-Νησιολόγου


Μικρὴ συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς ζωῆς
τῶν γυναικῶν-φρουρῶν τοῦ Αἰγαίου.

«Κυρὰ στὴ Ρήνεια,
Εὐτυχισμένη ποὺ ζεῖς γαλήνια,
Μακριὰ ἀπὸ τὶς μικρότητες τῶν ἀνθρώπων,
Μόνη, στὴ νῆσο τῶν Βοσκοτόπων.

Καὶ τώρα μέσα στὸ κρύο τοῦ χειμώνα
Σκέπτομαι τῆς μοναξιᾶς σου τὸν ἀγώνα,
Ὅμως, ἔχεις ἀποκτήσει πιὰ τὴν πείρα,
Ἔχεις ἀγαπήσει τὴ δική σου μοίρα.

Κι ὅταν ἀνάβεις τοῦ Ἅη Γιώργη τὸ καντήλι,
Δὲν σὲ φοβίζει ἡ νύχτα ποὺ διώχνει τὸ δείλι…»

(1988) Ἀπὸ τὰ «Ἀρχιπελαγικά», Μύκονος 1989

Η «ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΗΝΕΙΑΣ»

.         Συμπληρώνονται ἐφέτος 20 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀσθένεια τῆς Κατερίνας Γεωργ. Σαντοριναίου (1915-1990), ποὺ ὑπῆρξε μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες γυναικεῖες μοναχικὲς καὶ θυμόσοφες μορφὲς τοῦ Αἰγαίου. Ἕνας σύγχρονος θηλυκὸς ἀναχωρητής, πιὸ γνωστὴ στὴν Μύκονο ὡς «Διαφεντοῦ τῆς Μεγάλης Δήλου» καὶ ὡς «Κυρὰ τῆς Ρήνειας» σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν ἀείμνηστη «Κυρὰ τῆς Ρῶ» [τὴν Δέσποινα Ἀχλαδιώτου (1898-1982)], τὴν σύγχρονή της «σημαιοφόρο» στὴν θάλασσα τῆς Λυκίας (περὶ αὐτῆς ὑφίσταται πλούσια βιβλιογραφία).
.         Ἡ Κατερίνα ἔζησε μὲ τὸν σύζυγό της στὴν Ρήνεια καὶ μεγάλωσε ἐκεῖ τὰ ἑπτὰ παιδιά της. Ἀντιμετώπισε τὴν σκληρὴ ἀγροτικὴ ζωὴ χωρὶς μέχρι σχετικὰ πρόσφατα τὰ βασικὰ ἀγαθὰ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, συντροφιὰ μὲ τὴν οἰκογένειά της καὶ τοὺς καλλιεργητὲς καὶ κτηνοτρόφους τοῦ νησιοῦ ποὺ πηγαινοέρχονταν (καὶ πηγαινοέρχονται) αὐθημερὸν συνήθως ἀπὸ τὴν Μύκονο μὲ τὸ «βοϊδάδικο» καΐκι.
.          Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ συζύγου της καὶ τὴν ἀποδημία τῶν παιδιῶν της, δὲν ἐγκατέλειψε τὴν Ρήνεια καὶ δὲν ἐπέστρεψε στὴν Μύκονο. Εἶχε ἀγαπήσει αὐτὸ τὸ σχετικὰ μεγάλο καὶ εὔφορο νησὶ –τὸ χωρὶς θορύβους, αὐτοκίνητα καὶ καυσαέρια– καὶ τῆς ἦταν ἀδιανόητο νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν λουλουδιασμένη αὐλή της, τὰ ζῶα της καὶ τὶς ἐκκλησίες της.
.         Ὅταν ὁ καιρὸς ἦταν καλὸς καὶ ἔφθανε στὴν Μεγάλη Δῆλο τὸ μισθωμένο καΐκι μὲ τοὺς καλλιεργητές της (τὸ ἀποκαλούμενο Βοϊδάδικο), κατέβαινε πάνω στὸ ὑποζύγιό της στὸ γραφικὸ λιμανάκι τοῦ Κάσαρη, ντυμένη τὴν γαλάζια στολή της μὲ τὴν ἄσπρη μαντίλα στὸ κεφάλι της, κανόνιζε τὶς δουλειές της καὶ παραλάμβανε τοὺς τυχὸν ἐπισκέπτες τοῦ νησιοῦ, τοὺς ὁδηγοῦσε στὸ ἐσωτερικό του καὶ τοὺς φιλοξενοῦσε μὲ μεγάλη προθυμία στὸ σπιτικό της.
.         Ὅταν ἔπνεαν (συχνὰ) σ’ αὐτὴ τὴν περιοχὴ τοῦ ἀρχιπελάγους –ἀπέναντι ἀπὸ τὸν θρυλικὸ Τσικνιὰ– δυνατοὶ ἄνεμοι καὶ διέκοπταν τὴν συγκοινωνία μὲ τὸν ἔξω κόσμο, παρέμενε στὸ «χωριό» της συντροφιὰ μὲ τὰ σκυλιά της, τὴν Φρήντα καὶ τὴν Ἀνεμόεσσα (τὴν ὀνόμασε ἔτσι καθ’ ὑπόδειξη τοῦ γράφοντος), καὶ τὸ μοναδικὸ τηλέφωνο τῆς Ρήνειας.
.          Ἔφτιαχνε τὰ τυράκια της, καθάριζε τὸ σπίτι της καὶ φρόντιζε τὶς πέντε ἐκκλησίες τοῦ νησιοῦ. Τὰ τελευταῖα χρόνια, λόγῳ τῆς ἡλικίας της, ἡ φροντίς της ὡς ἐθελόντριας ἐπιτρόπου τῶν ναΐσκων εἶχε περιορισθεῖ κυρίως στὶς δύο γειτονικὲς πρὸς τὸ σπίτι της ἐκκλησίες, τὸν Ἅγιο Γεώργιο καὶ τὴν Ἁγία Τριάδα, στὴν ὁποία γίνεται κάθε χρόνο καὶ μεγάλο πανηγύρι. Τὶς συντηροῦσε, τὶς καθάριζε, τὶς στόλιζε μὲ ἀγριολούλουδα καὶ στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἄναβε καθημερινῶς τὰ καντήλια του.
.          Ἡ «Κυρὰ τῆς Ρήνειας» ἔζησε στὴν Μεγάλη Δῆλο συνεχῶς 54 χρόνια. Ἦταν ὁ νησοφύλαξ, ὁ ξενοδόχος, ὁ ξεναγός, ὁ τηλεφωνητὴς καὶ ὁ καντηλανάφτης της, δηλαδὴ ἡ ψυχή της.
.           Ἐτάφη στὶς 28 Ἀπριλίου 1990, στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τῆς Μυκόνου, μὲ τὴν γνωστὴ γαλανόλευκη ἀμφίεσή της.
.          Εἶναι εὐχάριστο ὅτι ὁ υἱός της ὁ Σπύρος συνεχίζει νὰ φροντίζει τὴν κτηματικὴ μερίδα της στὴν Ρήνεια καὶ τὸν ναΐσκο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

, ,

Σχολιάστε