Ἄρθρα σημειωμένα ὡς νερό

ΤΟ ΝΕΡΟ καὶ Η ΚΑΘΟΔΟΣ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ στὸν ΙΟΡΔΑΝΗ

Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ

ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ † Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»
(Ὀρθόδοξη Σωτηριολογία)
ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 1996,
σελ. 106-107

Ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστ.  Βιβλιογρ.»

α) σημασία το γρο στοιχείου:

.                Τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο (τὸ νερὸ) κυριαρχεῖ στὴν γῆ γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πλανήτης μας λέγεται καὶ Ὑδρόγειος. Στὴν Ἁγία Γραφή, τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, ἡ θάλασσα καί, εἰδικότερα, τὸ βάθος της, «ἡ ἄβυσσος», θεωρεῖται ὡς χῶρος κατοικίας τῶν δαιμόνων (Λουκ. η´ 31). Ἡ «ἄβυσσος» εἶναι ἕνας χῶρος χωρὶς φῶς, σκοτεινός, χῶρος «σκιᾶς καὶ θανάτου» (πρβλ. Γεν. α´ 2). Γενικὰ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο καὶ ἡ ἄβυσσος θεωροῦνται ὡς ἕδρα τοῦ βασιλείου τῶν δαιμόνων. Αὐτὸ φαίνεται ἰδιαίτερα στὴν Π. Διαθήκη. Ἕνα παράδειγμα: τοὺς Ἰσραηλίτες χώριζε ἀπὸ τὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας ἡ Ἐρυθρὰ θάλασσα. Ὁ Θεός, διὰ θαύματος «ἐπάταξε τὰ ὕδατα» καὶ «ἔθραυσε τὰς κεφαλὰς τῶν ἐκεῖσε ἐμφωλευόντων δρακόντων»! Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ πέρασε στὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, διασχίζοντας τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα καὶ κατανικώντας τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ. Τὸν ἴδιο συμβολισμὸ ἔχει καὶ ἡ βύθιση τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν ἁρμάτων τοῦ Φαραὼ στὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὑδάτων!

β) κάθοδος το Χριστο στν ορδάνη:

.          Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ σταθμὸ στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας. Ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο μαζὶ μὲ τὴν κάθοδό του στὸν Ἅδη, φανερώνουν ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐν Χριστῷ θείας Οἰκονομίας ἦταν καὶ ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ διαβόλου καὶ ἡ διάλυση τοῦ κράτους τῆς ἐξουσίας του.
.          Εἰδικότερα, ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη εἶχε τὶς ἑξῆς σωτηριολογικὲς συνέπειες:

Πρῶτον, κατάφερε τὸ πρῶτο καὶ ἀποφασιστικὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ βασιλείου τῶν δαιμόνων.

Δεύτερον, ἐγκαινίασε τὴν κάθαρση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά τους.

Τρίτον, ἐφώτισε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονταν ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου «ἐν χώρα καὶ σκιὰ θανάτου».

Τέταρτον, ἐγκαινίασε τὴν ἀνάπλαση τῆς ἀνθρώπινης φύσης.

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΑΣ!

Γενικς Διευθυντς τς Nestle:
«
σοι πιστεύουν τι τ Νερὸ ἀποτελε Δημόσιο γαθ εἶναι Ἀκραῖοι»!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ βασικὴ «ἐμμονὴ» τοῦ Διαβόλου εἶναι νὰ οἰκειωθεῖ παρανόμως τὰ Δημιουργήματα καὶ τὰ Δωρήματα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὅ,τι κάνει εἶναι μιὰ πλαστὴ ἀπομίμηση. Ἐπιδιώκει μὲ μίσος νὰ σφετερισθεῖ τὴν θεία Ἐξουσία. Σύμμαχο προσπαθεῖ νὰ κερδίσει τὸν ἄνθρωπο. Ἀκόμα καὶ τὶς θεϊκὲς ἰδιότητες ἀπομιμεῖται, μέχρι καὶ τὸν ἐνάρετο προσποιεῖται («ἄγγελος φωτὸς»), γιὰ νὰ ὑπονομεύσει τὸ θεϊκὸ ἔργο. Δὲν θὰ αφἠσει νὰ τοῦ ξεφύγει τίποτα. Ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μέχρι καὶ τὰ ἴδια τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα. .                ῾Η μισανθρωπία του τώρα ἔχει βάλει στὸ μάτι τὸ νερό, ὥστε νὰ «ἰδιωτικοποιηθεῖ» μέσα ἀπὸ «νόμιμες διαδικασίες». Προλειαίνει τὸ ἔδαφος μὲ τὴν ἰδεολογικἐμπροσθοφυλακὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ προχωρήσει στὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τοῦ σατανικοῦ σχεδίου του γιὰ τὴν ὐποδούλωση τῶν ἀνθρώπων, μέσα ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὸν δαιμονικὸ σφετερισμὸ τοῦ ΑΓΑΘΟΥ ποὺ ὀνομάζεται ΝΕΡΟ, ΥΔΩΡ.! Συγκεκριμένες ἐφαρμογὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς!
.          Σκέφτεστε νὰ σᾶς συλλαμβάνει ἡ Ἀστυνομία, ἐπειδὴ πίνετε νερὸ ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ χωριοῦ σας;……!!!!!

.               Ὁ Peter Brabeck-Letmathe εἶναι ὁ Γενικὸς διευθυντὴς τῆς Nestle. Στὸ Video ποὺ ἀκολουθεῖ διατυπώνει μὲ ἀπίστευτο κυνισμὸ ὅτι τὸ νερὸ δὲν εἶναι δημόσιο ἀγαθὸ καὶ ὅσοι τὸ πιστεύουν αὐτὸ εἶναι ἀκραῖοι!
.               Ἂς πάρουμε μία πρώτη γεύση τῆς «ποιότητας» τῶν «ἀνθρώπων» ποὺ θὰ ἐπιδιώξουν νὰ ἀποκτήσουν τὴ δημόσια ὕδρευση τῆς Ἑλλάδος ἐὰν τοὺς τὸ ἐπιτρέψουμε.

.        Ἐὰν συμβεῖ, τὸ λιγότερο ποὺ θὰ περιμένετε εἶναι ἡ κατακόρυφη ἄνοδος τοῦ κόστους τῶν ὑπηρεσιῶν ὕδρευσης καὶ ὁριστικὴ ἐξάλειψη ὁποιωνδήποτε κοινωνικῶν μέτρων σὲ ἀσθενέστερες τάξεις. Ἐννοεῖται ὁποιαδήποτε κατανόηση ἢ περίοδο χάριτος σὲ ἐνδεχόμενη ἀδυναμία πληρωμῆς λογαριασμοῦ ὕδρευσης νὰ τὴν ξεχάσετε….

ΠΗΓΗ:  olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ «ἀθῶοι» ὀπτιμιστὲς δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅτι σταδιακῶς περιστέλλονται οἰ ἀνθρώπινες ἐλευθερίες, οἱ αὐτονόητες καὶ συνυφασμένες μὲ τὴν «ἀνθρώπινη» ἰδιότητα. Οἱ νεώτερες γενιὲς δὲν θὰ γνωρίσουν τί σημαίνει ἐλευθερία ἀνθρώπινη, καθὼς θὰ εἶναι ἐθισμένες στὸν ἐγκλωβισμό ἐντὸς ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ κλωβοῦ «ἀσφαλείας» καὶ στερημένες τῶν ἀνθρωπίνων ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ὅπως π.χ. τῆς δυνατότητας νὰ μαζεύεις νερὸ σὲ δεξαμενὴ γιὰ οἰκιακὴ χρήση, ἢ νὰ διαθέτεις ΣΠΟΡΟΥΣ γιὰ νὰ φυτεύεις ἂν θέλεις πατάτες καὶ ντομάτες!. (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/01/07/ἀπαγόρευση-συλλογῆς-βρόχινου-νεροῦ/).
.         Ἡ ἐλευθερία εἶναι ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ συνεπῶς ἡ ὑπονόμευση καὶ φαλκίδευσή της πιστοποιεῖ τὴν δράση τῶν ἐπιβούλων ἀντιθέων δυνάμεων. Καὶ ἀντιστρόφως: Τὰ ἀντίθεα καὶ ἀπάνθρωπα Συστήματα  ἀπεργάζονται τὴν ἀφαίρεση τῆς Ἐλευθερίας. 

Στὴν Ἀμερικὴ ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τοῦ βρόχινου νεροῦ!
Σύντομα καὶ ἐδῶ.

.          Στην Ἀμερικὴ ἀπαγορεύεται νὰ συλλέγεται τὸ νερὸ τῆς βροχῆς, ποὺ θεωρεῖται μεταβατικὸ ὕδωρ καὶ καταλήγει στὸν ὑδροφόρο ὁρίζοντα καὶ ὡς ἐκ τούτου, θὰ πρέπει νὰ πληρώσεις στὸ κράτος γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσεις καὶ κυρίως γιὰ νὰ τὸ πιεῖς.
.            Ἔτσι ὅποιος συλλέγει σὲ κουβά, βαρέλι, ἢ δεξαμενὴ τὸ βρόχινο νερὸ εἶναι ἐγκληματίας. Ἂν δὲ μᾶς πιστεύετε δεῖτε τὸ βίντεο. Ὅσο γιὰ τὴν χώρα μας εἶναι ἀργὰ νὰ ἀνησυχήσετε. Τὰ πράγματα εἶναι ἤδη δρομολογημένα. Δεῖτε τὴν παρακάτω ἀνακοίνωση:

.         Τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων ἀνακοινώνει ὅτι ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς συναρμοδίους Ὑπουργοὺς καὶ ἐστάλη πρὸς δημοσίευση στὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο, ἡ τροποποίηση τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως 150559/10-6-2011, ποὺ ἀφορᾶ στὶς διαδικασίες, τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν χορήγηση ἀδειῶν γιὰ ὑφιστάμενα δικαιώματα χρήσεως νεροῦ.
.        Ἡ ΚΥΑ ποὺ ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συνεργασίας τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΥΠΑΑΤ καὶ ΥΠΕΚΑ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀγρότη – κατόχου γεωτρήσεως ἀπὸ ὁποιοδήποτε κόστος καὶ τὴν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν χορηγήσεως ἀδειῶν.
.          Ἡ καταληκτικὴ ἡμερομηνία ὑποβολῆς δικαιολογητικῶν γιὰ τὴν ἔκδοση ἄδειας χρήσεως νεροῦ εἶναι ἡ 16η Ἰουνίου 2012.
.          Ἡ ἐν λόγῳ ΚΥΑ ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπὸ τοὺς συναρμοδίους Ὑπουργοὺς Ἐσωτερικῶν, Οἰκονομικῶν, Ἀναπτύξεως, Ἀνταγωνιστικότητας καὶ Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, Ὑποδομῶν,  Μεταφορῶν καὶ Δικτύων, Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων, Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ. Δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τὴν ΚΥΑ 150559, ΦΕΚ 1440 τῆς 16-6-2011, ὅλα τὰ ἄτομα καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ κάνουν χρήση νεροῦ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο, θὰ πρέπει νὰ καταθέσουν δικαιολογητικὰ γιὰ νὰ πάρουν ἄδεια γιὰ ὑφιστάμενη χρήση νεροῦ.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

,

Σχολιάστε

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» Ἀπαγορεύθηκαν οἱ ἰδιωτικὲς καλλιέργειες
(βλ. σχετ. : https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/28/μετὰ-τὸν-φπα-ποινικοποιεῖται/)
καὶ τώρα ἡ συλλογὴ βρόχινου νεροῦ. Καλὰ πάει τὸ πράγμα! Καὶ στὰ δικά μας !

Ἀπαγορεύεται ἡ συλλογὴ νεροῦ τῆς βροχῆς!

. Ἡ ἐπέλαση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καὶ λίγες δεκαετίες στὶς ΗΠΑ. Κάθε μέρα ποὺ περνᾶ οἱ νομοθεσίες καὶ τὰ μέτρα ποὺ καθορίζει ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ αὐστηρὰ καὶ ἀδυσώπητα.
. Καὶ ὁ πλέον καλοπροαίρετος βλέπει ὅτι ὁδηγούμαστε σὲ μία δικτατορία, τέτοια ποὺ δὲν ἔχει ξαναβιώσει ἡ ἀνθρωπότητα. Ἔχουμε δημοσιεύσει στὸ παρελθὸν πολλὰ ἄρθρα ποὺ νὰ ἀφοροῦν τὸν ἔλεγχο τῆς πληροφορίας. Προσέξτε ὅτι αὐτὸ τὸ κορυφαῖο θέμα ποὺ θὰ δεῖτε στὸ βίντεο δὲν θὰ προβληθεῖ ἀπὸ κανένα ἑλληνικὸ κανάλι. Ὅλοι οἱ ξεπουλημένοι δημοσιογράφοι καὶ καναλάρχες θὰ ποῦν «αὐτὸ δὲν εἶναι εἴδηση». Ἐσεῖς τοὺς πιστεύετε;
. Καὶ ὅμως χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, αὐτοὶ οἱ μεγαλο-δημοσιογράφοι μᾶς ἀποκοιμίζουν ὅλους.
. Μᾶς ἀποσποῦν τὴν προσοχὴ σὲ ἀσήμαντες εἰδήσεις.
. Αὐτὴ ἡ νομοθεσία, ὅπως λέει καὶ τὸ βίντεο, δηλαδὴ ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἀποθήκευσης τοῦ βρόχινου νεροῦ, γίνεται γιὰ νὰ προστατευτοῦν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν οἰκονομικὰ συμφέροντα ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ νεροῦ.
. Τὸ ποιοί ἐξαγοράζουν τὶς πηγὲς νεροῦ σὲ ὅλη τὴν Γῆ τὸ ξέρετε. Αὐτοὶ προωθοῦν αὐτὲς τὶς νομοθεσίες στὶς ΗΠΑ ἀρχικὰ καὶ σὲ λίγο καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες. Δὲν πρέπει νὰ ἀπομονώνουμε τὰ γεγονότα. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὴν συνθήκη τοῦ Σέγκεν, πίσω ἀπὸ ΔΝΤ, πίσω ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας μας, πίσω ἀπὸ τὴν προώθηση τῆς χρήσης τοῦ φθορίου, πίσω ἀπὸ τὰ μεταλλαγμένα, πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς χρήσης τῶν νέων «δῆθεν» οἰκολογικῶν λαμπτήρων φθορισμοῦ, πίσω ἀπὸ τὸν νόμο ἀπαγόρευσης τῶν μικρῶν ἰδιωτικῶν κήπων καὶ πίσω ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἀεροψεκασμοὺς (chemtrails).
. Πρέπει ὁ κάθε πολίτης νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ μόνος τρόπος πληροφόρησης εἶναι τὸ νὰ μεταδώσει αὐτὲς τὶς πληροφορίες ἀπὸ στόμα σὲ στόμα σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ γνωστούς.
Δεῖτε τὸ βίντεο 2,3,4…10 φορὲς μέχρι νὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι πραγματικότητα καὶ ὅτι θὰ τὰ ὑποστοῦμε καὶ ἐμεῖς καὶ τὰ ἐγγόνια μας.

ΠΗΓΗ: http://hellenicrevenge.blogspot.com/

Σχολιάστε