Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Νέες ταυτότητες

«ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ» (Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου)

ν ψει τς μερίδος τς 6ης κτωβρίου
μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα: Εσιτήριο χωρίς πιστροφή»

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

.             Ἐπειδή τά πράγματα ἔχουν γίνει πολύ σοβαρά καί ἐπειδή γιά τόν λόγο αὐτό τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου στίς 4.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ πρωτοβουλία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ θέμα: «Νέα ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή» θά ἤθελα νά κάνω κάποιες τοποθετήσεις χάριν τοῦ ἀδελφοῦ π. Ἐφραίμ καί ὅλων τῶν ἀρνουμένων τήν ἐπικινδυνότητα τῆς ἀπό ἐτῶν κυοφορουμένης ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος.

.            α) Πρέπει ὡς ποιμένες, ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νά διακατεχόμαστε ἀπό σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα ὅταν νουθετοῦμε καί διδάσκουμε τούς χριστιανούς καί νά ἔχουμε ὅσο εἶναι δυνατό πληρέστερη καί ὀρθότερη γνώση ὅσων διακηρύττουμε καί διαπραγματευόμαστε.

.            β) Πρέπει νά ἀποβάλουμε τήν μονοφυσιτική νοοτροπία περί σωτηρίας πού ἀρνεῖται τήν πληρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δῆθεν χάριν τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου εἶναι τό αὐτεξούσιό του, ἡ ἐλευθερία πού δώρησε ὁ Θεός στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς πλασθέντα κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσή Του.

.            γ) Ἡ ἀνωτέρω τοποθέτησή μας καί στάση μας μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ θέση μάχης. Μάχης πνευματικῆς χάριν τῆς ζωῆς καί σωτηρίας μας, γιατί ὀφείλουμε τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας νά ὑπερασπιζόμαστε καί χἀριν ὑμῶν καί χάριν τῶν ἀδελφῶν μας πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.

.            δ) Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερη εἰλικρίνεια γιά νά γνωρίσουμε τήν πραγματικότητα πού μᾶς περιβάλλει. Ἐν προκειμένῳ ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν γιά τήν Κάρτα πολίτη, ἡ σύνδεση της μέ τόν Ἀντίχριστο καί τήν τυρρανία του καί τα ἐρωτήματά τους δέν πρέπει νά ἐμβάλουν σέ μιά, κατά τόν π. Παΐσιο, «καλή ἀνησυχία» τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί ἀνησυχοῦν οἱ χριστιανοί; Μιά ὑπεραπλούστευση τοῦ τύπου «τούς παρασύρουν οἱ παλαιοημερολογίτες, οἱ φανατικοί καί οἱ ὕποπτοι κύκλοι τῶν φονταμενταλιστῶν» δέν πείθει σήμερα παρά ἐλαχίστους πού στρουθοκαμηλίζουν καί θέλουν νά συνεχίσουν τή χαρούμενη ἀνεμελιά καί τό american dream τῆς δεκαετίας τοῦ ’60.

.            Ἄν λοιπόν δέν περιφρονοῦμε τούς «ἀκατήχητους» χριστιανούς καί ἀποφασίσουμε νά ἐνωτισθοῦμε τόν προβληματισμό τους, θά ἀφήσουμε τόν ἐφησυχασμό μας καί θά ρίξουμε μιά εἰλικρινῆ ματιά γύρω μας, στήν πατρίδα μας, στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο. Ποιός δέν βλέπει τήν ὑπερσυγκέντρωση τοῦ κεφαλαίου σέ λίγα χέρια, τίς διακηρύξεις τῶν μεγάλων γιά παγκοσμιοποίηση, τήν ἐξουθένωση τῶν φτωχῶν καί ἀνέργων καί τήν ὑπόσχεση γιά παγκόσμια διακυβέρνηση (global govermence) ἤ καί παγκόσμια κυβέρνηση (Global government); Ποιός δέν βλέπει σέ παγκόσμια κλίμακα τήν ἐπιβολή τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως πού σημαίνει φακέλωμα ὅλης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί φυσική τους παρακολούθηση μέσῳ δορυφόρων; Ποιός δέν νιώθει τήν ἐπικείμενη τυρρανία καθώς μέσῳ τῆς καταγραφῆς καί ἐπεξεργασίας ἀπό τά φανερά καί ἄδηλα κέντρα ἐξουσίας τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων κάθε κίνηση μας, κάθε δράση καί ὄνειρό μας, πρό πάντων τῶν παιδιῶν μας, θά παρακολουθεῖται καί ἀνάλογα θά ἐμποδίζεται, θά περιορίζεται καί θά στρεβλώνεται;

.            ε) Ἔχοντας λοιπόν στοιχειώδη εἰλικρινῆ γνώση τῶν ὅσων συμβαίνουν ὀφείλουμε νά μάθουμε καλλίτερα τούς κινδύνους πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔκδοση καί πρό πάντων τήν παραλαβή τῆς «νέας ταυτότητος». Ἀπαραἰτητο εἶναι νἀ μαθητεύσουμε α) μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί β) μέ σοβαρότητα καί προσοχή σέ εἰδικά βιβλία καί φυλλάδια, σέ ἀναλύσεις εἰδικευμένων Ἑλλήνων καί ξένων ἐπιστημόνων καί ἐπιπλέον νά μάθουμε μέσῳ τοῦ διαδικτύου γιά τίς ἀντιδράσεις κρατῶν καί ἐπί μέρους ὁμάδων στήν παραλαβή τῶν ἔξυπνων καρτῶν ἀπό τούς πολίτες. Δέν θά εἶναι εἶναι ἄσχημο νά μελετήσουμε τά κείμενα τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου πού μέ ἁπλότητα καί βάθος εἰσέρχεται στό θέμα τῶν ταυτοτήτων καί χωρίς νά πανικοβάλλει κανέναν προειδοποιεῖ γιά τίς συνέπειες παραλαβῆς τους. Καί τέλος θά εἶναι πολύ καλό νά παρακολουθήσουμε ὅλοι τήν προαναγγελθεῖσα Ἡμερίδα.

.            ϛ) Ἀπό κάποιους καλούς καί σοβαρούς κληρικούς χλευάζεται ὁ ἀποτροπιασμός ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666. Ἀπορῶ. Δέν ἔχουν διαβάσει τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη; Ἤ μήπως τήν ἔχουν διαβάσει ὡς …οἰκολογικό βιβλίο(!) ὅπως τήν θεωροῦσε καί κάποιος Μητροπολίτης; Δέν ἀναγνωρίζουν ὅτι τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου, ἡ σφραγίδα του, μέ τήν ὁποία δηλώνει τήν ἰδιοκτησία του πάνω στόν ἄνθρωπο εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, δηλ. ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666; Ἡ σύγχυση πού ἐπέφεραν στούς χριστιανούς σχετικά δημοσιεύματα ἀπό γνωστούς κληρικούς εἶναι πρωτοφανής καί οἱ συγγράψαντες αὐτά φέρουν ἀκέραιη τήν εὐθύνη γιά τήν σύγχυση αὐτή. Δικαιούμαστε ὡς ἱερεῖς νά διαστρέφουμε τά ἁγιογραφικά λόγια καί νά εἰρωνευόμαστε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων; Καί τί σημαίνει αὐτό πού λέγεται διαρκῶς ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε γιά τόν Χριστό καί ὄχι γιά τόν Ἀντίχριστο; Ἐννοεῖται ὅτι τό κέντρο τῆς διδασκαλίας μας εἶναι ὁ Χριστός καί διαρκῶς γι΄Αὐτόν καί γιά τίς ἐντολές Του γίνεται λόγος στά κηρύγματά μας καί στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Ἀλλά…ἀλλά ὑπάρχει καί ὁ ἀντίχριστος! Ὁμιλεῖ καί ὁ Κύριος γιά τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν «ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας» καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στίς ἐπιστολές του καί τήν Ἀποκάλυψη. Αὐτά δέν πρέπει νά διδαχθοῦν; Οἱ Ἅγιοι τά δίδαξαν καί ἐμεῖς «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι» ὀφείλουμε νά τά διδάσκουμε.

.            ζ) Εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τοῦ κινδύνου τῶν ταυτοτήτων ζητοῦμε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά τοποθετηθεῖ πάνω στό ζήτημα αὐτό. Ὄντως ἡ Ἱ. Σύνοδος ἔχει συστήσει δύο ἐπιτροπές γιά τήν ἐξέτασή του. Κληρικοί καί λαϊκοί ζητοῦμε νά ἐπιβεβαιώσει καί ἐνδεχομένως νά ἐπεκτείνει τήν παλαιότερη ἀπόφασή της γιά τή μή παραλαβή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν καί ἡ ἐπίμονη ἔκκλησή τους πρός τούς κατ΄ἐξοχήν ποιμένες τους νά λάβουν ἀπόφαση εἶναι καί νόμιμη καί δικαιολογημένη. Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εἶναι σάν τό κολλέγιο τῶν καρδιναλίων τοῦ πάπα, ἀνεξάρτητη ἀπό τόν λαό «πού μᾶς λέει κάθε φορά τί πρέπει νά κάνουμε», ἀλλά ἀποφασίζει στή συγκεκριμένη περίπτωση ἔχοντας ἀκούσει τά αἰτήματα καί ἔχοντας ἐγκολπωθεῖ τό ὀρθό φρόνημα τοῦ λαοῦ. Ἡ Σύνοδος ἐκφράζει καί ὀφείλει νά ἐκφράζει τήν πίστη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἔτσι ἔγινε καί τό 1993 καί τό 1997 μέ τήν ἀπόπειρα ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν κληρικῶν μοναχῶν καί πιστῶν μέ φυλλάδια, δημοσιεύματα συγκεντρώσεις ὑπογραφῶν καί λαοσυνάξεις βοήθησαν καί βεβαίωσαν τήν Ἱ. Σύνοδο στίς ἀρνητικές γιά τή λήψη ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀποφάσεις της.

.            Ἀλλά ἄς δοῦμε τί ἔγινε καί τήν περίοδο τῆς Είκονομαχίας. Τό 717μ.Χ. ξεκίνησε ἡ Εἰκονομαχία καί ἡ Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το 787! Μήπως ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί κληρικοί καί λαϊκοί ἦσαν ἀδρανεῖς περιμένοντας νά τούς πεῖ ἡ τότε Σύνοδος «τί πρέπει νά κάνουν καί πῶς νά πορευτοῦν»; Ὅταν ἔγινε ἡ εἰκονομαχική Σύνοδος τῆς Ἱερείας, πού θεωροῦσε τίς εἰκόνες εἴδωλα θά ἔπρεπε «νά πορευτοῦν» ὑπακούοντας τή Σύνοδο; Ὄχι, βέβαια καί γι’αὐτό ἔχοντας ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική συνείδηση, ἀγωνίσθηκαν ἕως θανάτου καί ἦλθε ἡ Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος νά ἐπβεβαιώσει τό ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ, νά διακηρύξει τήν τιμητική προσκύνηση τῶν εἰκόνων καί νά μακαρίσει τούς ἀγωνισθέντας.

.            η) Ὑπάρχει καί κάποιο ὄχι μικρό, μεγάλο θά ἔλεγα, δίκιο γιά ὅσα γράφει ὁ π. Ἐφραίμ καί ἄλλοι ἀδελφοί κληρικοί. Εἶναι γεγονός ὅτι ὑπάρχουν ἀκραῖα φαινόμενα στή ἀντιμετώπιση τῶν ἐσχατολογικῶν ζητημάτων. Ψευδοπροφῆτες μέ ἡμερομηνίες γιά τήν ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου, γιά πόλεμο καί πεῖνα, μέ ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις γιά συγκέντρωση τροφίμων κλπ. Δέν μπορεῖς νά κλείσεις τό στόμα κανενός.
.            Αὐτό τό γεγονός ὅμως δέν μπορεῖ νά «θολώνει τά νερά» καί νά ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας τῶν σημερινῶν γεγονότων καί τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐλευθερίας μας. Δέν πρέπει νά τά βάζουμε ὅλα σέ ἕνα τσουβάλι. Τίς ἀληθινές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων μαζί μέ τούς ψευδοπροφῆτες τούς ψευδοοραματιστές καί ψευδοφωτισμένους. Τήν ἀληθινή διδασκαλία μέ τίς πλανημένες ψευδοδιδασκαλίες καί τήν ἐπιστημονική πληροφόρηση μέ τήν φαντασιακή παραπληροφόρηση.
.            Δέν πρέπει, ὅσο καί ἄν στενοχωρούμεθα-καί κανείς βέβαια δέν χαίρεται μέ αὐτό τό ἀπαίσιο στρίμωγμα -νά κρύβουμε ὅτι ὁ ἀντίχριστος θἀ ἀπαιτήσει προδρομικά πάνω στίς ταυτότητές μας καί στή συνέχεια πάνω στό σῶμα μας τό χάραγμά του γιά κάθε συναλλαγή μας. Ἐξ ἄλλου βλέπουμε ὅτι τά πάντα σήμερα εἶναι ἐλεγχόμενες συναλλαγές. Δέν πρέπει νά καλλιεργοῦμε τόν ἐφησυχασμό στά πνευματικά μας παιδιά. Δέν πρέπει, ὅπως γράφει ὁ γέρων Παΐσιος, «νά φασκιώνουμε τά πνευματικά μας τέκνα» καί νά τούς λέμε δέν πειράζει νά πάρεις καί τήν ταυτότητα καί ὅτι ἀρκεῖ νά πιστεύεις.

.            θ) Καί κάτι τελευταῖο. Μερικοί ζώντας σέ ἕνα σέ ἕνα «ὄμορφο κόσμο ἠθικό ἀγγελικά πλασμένο»-ἀσφαλῶς στή φαντασία τους- δέν ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει γιά τή σωτηρία τους ἡ μέσῳ ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων παράδοση τῆς ἐλευθερίας τους. «Πάρε τήν ἐλευθερία μου καί δῶσε μου ψωμί», εἶναι σάν νά λένε στούς ποικίλους ἐξουσιαστές. Ἔ λοιπόν. Ἀφοῦ μέ τήν θέλησή μας παραδώσουμε, μιά καί μᾶς παίρνουν μέ τή βία σιγά-σιγά τά πάντα, τό θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ἀργά ἤ γρήγορα πρῶτα στίς ταυτότητές μας καί ὕστερα στό σῶμα μας θά δεχθοῦμε ἀνήμποροι καί φοβισμένοι τό ἀντίχριστο χάραγμα. Ἀντίθετα ἄν σταθοῦμε ὄρθιοι καί γενναῖοι στήν πίστη μας στό Χριστό μέ φρόνημα ἀδούλωτο ἐνισχυόμενοι πλούσια ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ θά κρατήσουμε ἀκέραιη τήν ἐσωτερική μας φυσική καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΡΟΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΠΡΟΒΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Ταυτότητα νέου τύπου γι τος φοιτητς

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ φοιτητὲς σὲ ρόλο «ἰνδικῶν χοιριδίων» ἐν ὄψει τῆς γενικῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων ταυτοτήτων. Ἐξύμνηση τῶν πλεονεκτημάτων τους καὶ σταδιακὴ ἐξοικείωση («ἐὰν τὸ θέλουν οἱ δικαιοῦχοι της θὰ μποροῦν νὰ περιλάβουν σ’ αὐτὴν καὶ προσωπικὰ στοιχεῖα».)

.               Νέο τύπο φοιτητικῆς ταυτότητας δίνει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στοὺς φοιτητὲς καὶ τὶς φοιτήτριες Πανεπιστημίων καὶ ΤΕΙ. Ἡ ταυτότητα αὐτὴ θὰ εἶναι αὐστηρὰ προσωπική, ἐνῶ ἐὰν τὸ θέλουν οἱ δικαιοῦχοι της θὰ μποροῦν νὰ περιλάβουν σ’ αὐτὴν καὶ προσωπικὰ στοιχεῖα (ὅπως π.χ. προβλήματα ὑγείας).
.             Ἡ ὑποβολὴ ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων γιὰ τὴν δωρεὰν ἔκδοση τῆς νέας φοιτητικῆς ταυτότητας θὰ ξεκινήσει στὶς 24 τοῦ μηνός. Ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, πρόκειται γιὰ ἕνα νέο, ἠλεκτρονικὸ καὶ ἀδιάβλητο σύστημα. Ἀπὸ τὴν Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου καὶ μετά, οἱ προπτυχιακοὶ καὶ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ὅλων τῶν Πανεπιστημίων καὶ ΤΕΙ τῆς χώρας θὰ μποροῦν νὰ ὑποβάλουν τὴν αἴτησή τους γιὰ ἔκδοση νέας φοιτητικῆς ταυτότητας, ἀπὸ τὴ διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.
.           Ἡ νέου τύπου ταυτότητα θὰ διαθέτει ἰσχυρὰ χαρακτηριστικὰ μηχανικῆς ἀντοχῆς, καθὼς καὶ ἀσφάλειας ἔναντι πλαστογραφίας. Ἐπιπλέον, ἔχει σχεδιαστεῖ ἔτσι ὥστε νὰ ἔχει ἰσχὺ γιὰ ὅσα ἔτη διαρκεῖ ἡ φοιτητικὴ ἰδιότητα καὶ νὰ καλύπτει πολλαπλὲς χρήσεις, ἐπιπλέον τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου (πάσο). Συνεπῶς, κάθε Ἵδρυμα μπορεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὶς νέου τύπου ταυτότητες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νέων, ἐξειδικευμένων ὑπηρεσιῶν καὶ ἐφαρμογῶν, μὲ στόχο τὴν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν φοιτητῶν του.

 ΠΗΓΗ: NEWS 247

Σχολιάστε

«NEA TAYTOTΗΤΑ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» (Ἡμερίδα γιὰ τὴν “νέα ταυτότητα”)

 

ΠΗΓΗ: «ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ»

 

 

, ,

Σχολιάστε

«ΤΡΕΛΟΣ ΧΟΡΟΣ» ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εμαστε λοι π παρακολούθηση
Γερμανικὴ ἑταιρεία θὰ μᾶς «φακελώσει»

Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα

.           Ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ νὰ γίνουμε γερμανικὴ ἀποικία χάνοντας ὁποιαδήποτε προσωπικὰ δεδομένα, γίνεται μὲ τὸ «φακέλωμα» ὅλων μας ἀπὸ τὴν ἀθώα φαινομενικὰ «κάρτα τοῦ πολίτη». Ὁ «Μεγάλος ἀδελφός», ὅπως τὸν ὁραματίστηκε ὁ Ὄργουελ, ἐγκαθίσταται πλέον στὴν Ἑλλάδα, ὥστε κάθε Ἕλληνας πολίτης νὰ εἶναι ἐκτεθειμένος σὲ τράπεζες, ἀστυνομία, ἐφορίες ἢ ἀκόμη καὶ ἰδιῶτες μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ παλιὰ δελτία ταυτότητας.
.           Καὶ γύρω ἀπὸ τὸν Ἕλληνα «Big Brother» ἔχει στηθεῖ ἤδη ἕνας τρελὸς χορὸς ἑκατομμυρίων εὐρὼ μὲ πρωταγωνιστὲς μία ἰαπωνικὴ ἑταιρεία καὶ τὸ γερμανικὸ ἐθνικὸ τυπογραφεῖο, ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων Ἑλλήνων μεσαζόντων συγκρούονται μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πάρει τὴ δουλειὰ γιατί «τὰ λεφτὰ εἶναι πολλά, Ἄρη μου». Καὶ βέβαια, ἤδη ἔχουν πάρει κεφάλι στὴ σύγκρουση οἱ Γερμανοί…
.           Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, δηλαδὴ οἱ νέου τύπου ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ἀποτελοῦν τὸ ψηφιακὸ ἀποτύπωμα τοῦ κάθε Ἕλληνα. Πέρα ἀπὸ τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ κάθε πολίτη, ποὺ θὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτὴ τὴ νέα ταυτότητα (ἡμερομηνία γεννήσεως, πατρώνυμο, χρῶμα ὀφθαλμῶν κλπ) θὰ ἐμπεριέχονται καὶ στοιχεῖα ὅπως ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ΑΦΜ, ὁ Ἀριθμὸς Δημοτολογίου καὶ πολλὰ ἄλλα στοιχεῖα ποὺ παραβιάζουν τὰ ἀτομικὰ δεδομένα τοῦ κάθε πολίτη.
.           Πληροφορίες κάνουν λόγο καὶ γιὰ ἐνσωμάτωση ἑνὸς τσὶπ μνήμης χωρὶς ἐπαφή, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ διαβάζεται χωρὶς νὰ εἰσάγεται σὲ κάποια συσκευή. Τὸ τσιπάκι χωρὶς ἐπαφὴ θὰ εἶναι ἐξατομικευμένο ἐκ τῶν προτέρων καὶ θὰ ἐνσωματώνεται στὸ σῶμα τῆς κάρτας κατὰ τὴ διαδικασία παραγωγῆς της.
.           Σὲ πρώτη φάση τὴ δουλειὰ ἐπρόκειτο νὰ πάρει ἡ ἰαπωνικὴ ἑταιρεία Toppan Printing Co Ltd καὶ μάλιστα εἶχε συνάψει μία πρώτη συμφωνία μὲ τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2005 ἀλλὰ στὸ παιχνίδι, μόλις ἔγινε γνωστὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, μπῆκε ὁ ἰδιωτικὸς γερμανικὸς κολοσσὸς Gieseke und Devrient καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ κρατικοποιημένη πλέον Bundesdruckerei. Κι ἐκεῖ ἀρχίζει τὸ μεγάλο παιχνίδι ἀφ᾽ ἑνὸς γιὰ τὸ «φακέλωμα» ὅλων μας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ πάρουν τὰ λεφτὰ αὐτοῦ τοῦ «φακελώματος». Ἀλλὰ καὶ τὰ προνόμιά του.

.              […]

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΟΝΟΝ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

“Κάρτα το πολίτου”=“Νέα λεκτρονικ ταυτότητα”
ν δν ντιδράσουμε μς μειναν μόνο 2 μνες λευθερίας!!!

ΕΙΣ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Μπορεῖ ὅμως καὶ νὰ μὴν πᾶνε “εὐθύγραμμα” τὰ πράγματα!  «Τὰ γεγονότα τῆς παράδοσης τῆς Πόλης στοὺς Ἕλληνες θὰ προλάβουν τὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς ταυτότητας κι ἔτσι θὰ σωθοῦν πολλοἄνθρωποι καὶ πολλοἄλλοι λαοί, οὁποῖοι θὰ τὴν παίρνανε… Γι᾽ ατ τ θέμα προσευχήθηκαν πάρα πολλογ εμαι τελευταος – κα Θες εσάκουσε τν προσευχή μας! Θ προλάβουν κα θ γίνουν τ γεγονότα τς Πόλης γι ν γλιτώσουμε π τν ταυτότητα!» (hggiken.pblogs.gr)

.          Δυστυχῶς, ὅπως ὅλα δείχνουν,  ὁ καιρός  τῆς “ἀγρανάπαυσης” τελείωσε, ὅπως τελείωσε καὶ ὁ χρόνος εὐρωατλαντικῶν  “ὁραμάτων” μαζὶ μὲ τὴν προεκλογικὴ διανομὴ ψευδαισθήσεων περὶ “σωτηρίας”,“ἀνάπτυξης”, “ἀκύρωσης τοῦ μνημονίου”, “ἐπαναδιαπραγμάτευσης τοῦ χρέους” καὶ ἄλλων  τινῶν  ψυχοναρκωτικῶν.
.          Ὅταν τὸ πρωὶ τῆς 14ης Ἰουνίου 2012 εἴδαμε  μὲ ἔκπληξη τὸ ὑπηρεσιακὸ «ὑπουργεῖο προστασίας τοῦ πολίτη» νὰ  ἀνακοινώνει  ὅτι ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο  Σεπτέμβριο θὰ ἀρχίσει  ἡ ἀντικατάσταση  τῶν ταυτοτήτων μας μὲ νέες, οἱ ὁποῖες θὰ μοιάζουν μὲ  πιστωτικὴ κάρτα, ἀμέσως  καταλάβαμε  ὄτι  δὲν ἦταν καθόλου τυχαῖος οὔτε ὁ τρόπος, οὔτε ἀσφαλῶς καὶ ὁ χρόνος (τρεῖς ἡμέρες πρὶν  ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς) ποὺ ἡ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ κυβέρνηση ἀποφάσισε  νὰ ἀνακοινώσει  τὴν ἐπιβολὴ  τῆς “νέας ταυτότητας”.
.         Ἡ “Κλασσικοπερίπτωση” ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ “νέα ταυτότητα”  θὰ εἶναι  ἡ  “Κάρτα Τοῦ Πολίτη” δηλαδὴ  ἡ ὁλοκλήρωση  τῶν ὑποδομῶν  τῆς “δουλοπαροικίας – Ἑλλὰς”, γιὰ τὶς ὁποῖες τόσο “πάσχισαν” οἱ ξένες κατοχικὲς δυνάμεις καὶ οἱ ντόπιοι συνεργάτες τους. Θὰ εἶναι λοιπὸν ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη“, τῆς ὁποίας ἡ διανομὴ  ἀναγγέλθηκε σήμερα στὰ “μουλωχτὰ”  ἀπὸ τὸ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ὑπουργεῖο ΠΡΟ-ΠΟ, καὶ μάλιστα  τὴν στιγμὴ  ποὺ ὁ “κουρνιαχτὸς”  τῆς  προεκλογικῆς  λασπομαχίας καὶ της  εὐρωατλαντικῆς  τρομοκρατίας ἔχει γίνει τόσο πυκνὸς ποὺ δὲν βλέπουμε οὔτε στοὺς δέκα πόντους .
.         Σοῦ λένε: Ποιός θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὴ τὴν εἴδηση; Ποιός θὰ καταλάβει ὅτι ἀπὸ τὸ φθινόπωρο, μὲ τὴν συνδρομὴ μάλιστα ἐνδεχομένως κάποιας “ἀντιμνημονιακῆς – ἀριστερῆς” κυβέρνησης, ὁ κάθε Ἕλληνας  θὰ εἶναι μαρκαρισμένος καὶ ἠλεκτρονικὰ παρακολουθούμενος ἀπὸ ἑκατὸ ἀόρατα μάτια; Ποιός θὰ  θυμηθεῖ ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, τὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν ἔστειλε ἐπείγουσα ἐγκύκλιο σὲ ὅλους (ἐκτὸς ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα), ἀπαιτώντας  νὰ παραδίδουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς  κάθε δεδομένο ποὺ καταγράφουν στὶς βάσεις τους γιὰ πελάτες καὶ συναλλασσόμενους; Ποιός θὰ θυμηθεῖ τὰ ὅσα ἔχουν ὑποστηρίξει ἑκατοντάδες ἐπιστήμονες καὶ εἰδικοὶ  γιὰ τοὺς κινδύνους ἀπὸ αὐτὴν τὴν τυρρανικὴ  ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης; Καὶ τὸ κυριώτερο: Ποιός  θὰ διαβάσει τί λέει ὁ περίφημος κανονισμὸς ΕΚ 2252/2004, στὸν ὁποῖο βασίζεται αὐτὴ ἡ ἐσπευσμένη, δαπανηρὴ καὶ ἄσκοπη σὲ τέτοιους καιροὺς ἀντικατάσταση τῶν  ταυτοτήτων μας μὲ νέες  πλαστικὲς καὶ ἀσφαλῶς πιὸ “ἔξυπνες”;

[…]

ΠΗΓΗ: klassikoperiptosi.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ (Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντου)

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210-8025211

Ἀμαρούσιον 23-6-2012

νημέρωση, γρήγορση, προσευχή!

.            Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται «δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ» ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας μέ νέου τύπου ταυτότητα. (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/14/ἔκτακτη-εἴδηση-ἔρχεται-ἡ-κάρτα-ἀνακ/)
.            Στό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς 14ης Ἰουνίου δέν ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλά «διαδικασίες ἔκδοσης νέου τύπου δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». Καί λίγο πιό κάτω τό δελτίο τύπου ἀναφέρει ὅτι «θά ἔχει τή μορφή πιστωτικῆς κάρτας μέ χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί ἐπίσης θά ἀναγνωρίζεται καί ὡς ταξιδιωτικό ἔγγραφο σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό».
.            Ὅλοι ὅσοι διάβασαν τό δελτίο τύπου μέ ἀνησυχία ὑποψιάζονται ὅτι πρόκειται γιά ὁλοκλήρωση διασύνδεσης τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν βάσεων δεδομένων (TAXIS, ἠλ. συνταγογράφηση, δημοτολόγιο …) καί σχέση τους μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἤδη στό διαδίκτυο ἔχουν δηλώσει περίπου ἑκατό χιλιάδες πολῖτες, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά παραλάβουν τήν Κάρτα τοῦ πολίτη (ΚτΠ).

.            Ἡ ΠΡΑΟΣ (Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, μέ διάφορα δημοσιεύματα, ἀναρτήσεις σέ ἱστοσελίδες καί συζητήσεις σέ τηλεοπτικά κανάλια ἔχουν ἐκφράσει τούς σοβαρούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ἀρνοῦνται νά ἀντικαταστήσουν τήν ἁπλῆ ἀστυνομική ταυτότητα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
.            Οἱ ἀντιδράσεις γύρω ἀπό τήν ΚτΠ ἄρχισαν πρό διετίας περίπου. Τό ὅλο θέμα περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἔχει ἀπασχολήσει εὐρύ κοινό Ἑλλήνων πολιτῶν περισσότερο ἀπό μιά εἰκοσαετία. Οἱ διάφορες κυβερνήσεις πίεζαν κατά καιρούς δυναστικά νά ἐκδοθοῦν οἱ νέες ταυτότητες, γιά τό καλό καί τή διευκόλυνση τῶν πολιτῶν κατά τίς συναλλαγές τους μέ τούς διαφόρους φορεῖς τοῦ δημοσίου καί τίς τράπεζες. Δέν κατάφεραν ὅμως οἱ δημοκρατικές κυβερνήσεις νά πείσουν τό λαό καί γιαυτό μέχρι τώρα ἀνέβαλαν τή θεσμοθέτηση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος.

.            Συγκρίνοντας τά κατά τό παρελθόν δημοσιεύματα περί τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μέ τά περιεχόμενα στό ὡς ἄνω «Δελτίο Τύπου», καθώς καί τήν παραπομπή τοῦ «Δελτίου Τύπου» στόν κανονισμό (ΕΚ) ἀριθ. 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2004 ὑποψιαζόμαστε, ὅτι ὅλα τά παραπάνω λιγοστά χαρακτηριστικά μᾶς παραπέμπουν στήν ΚτΠ. Γνωρίζοντας ἐπίσης , ὅτι ἡ ΚτΠ θά ἀποτελεῖ τό ψηφιακό ἐργαλεῖο πού θά διασυνδέει ὅλες τίς ἀνεξάρτητες ὡς τώρα βάσεις δεδομένων τῶν κρατικῶν. ὑπηρεσιῶν (ὑγείας, ἀσφάλισης, οἰκονομικῶν, δημοτολογίου. κλπ) γιά ὅλη τή ζωή τοῦ κάθε πολίτη, ὀνομάσαμε τήν ΚτΠ ὡς τή πιό τέλεια φυλακή, ἠλεκτρονική φυλακή. Ἑπομένως δέν ἀποτελεῖ ἁπλῆ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας.
.            Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐφοδιασμένη μέ τό νέας τεχνολογίας τσιπάκι R.F.I.D. θά ἑνώνει ὅλα τά ἀρχεῖα πού ἀφοροῦν κάθε πολίτη μέσῳ τοῦ Α.Μ.Κ.Α. – ὅπως φαίνεται ἀπο τήν ἐπιμονή τῶν ἀρχῶν γιά παραλαβή τοῦ Α.Μ.Κ.Α. ἀπό ὅλους τούς πολῖτες – ἤ μέ τή χρήση ἄλλου ἑνιαίου ἀριθμοῦ κατά τίς διαθέσεις τῶν κρατούντων καί θά παρέχει ἀνά πᾶσα στιγμή σέ ἄδηλα ντόπια ἤ ξένα κέντρα ἐξουσίας ὅλες τίς πληροφορίες τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ὅλων τῶν χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν μας. Ἤδη κατά τό ἄμεσο παρελθόν τά συναρμόδια ὑπουργεῖα Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί Προστασίας τοῦ Πολίτη μᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικά οἱ ἐργασίες γιά ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἑπομένως ἔχουν δημιουργηθεῖ, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά τους, ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
.            Βέβαια, λόγῳ τῆς ὀνομασθείσης καί ἐπιβληθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἔχουν καταπατηθεῖ τόσοι σοβαροί νόμοι κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς προστασίας τοῦ πολίτη, πού ἡ ἐπιβολή τῆς ΚτΠ θά εἶναι ἡ χαριστική βολή τῆς Νέας Ἐποχῆς πρός ἐξοντωτικό εὐτελισμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη. Ἄς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι δέν εἶναι ἐλάχιστοι οἱ χάκερς, πού κατάφεραν νά ἐξαιρέσουν χρήματα ἀπό τραπεζικους λογαριασμούς ἁπλῶν πολιτῶν καθώς ἐπίσης καί νά ὑπεξαιρέσουν πολύτιμα ἤ κρίσιμα ἔγγραφα ἀπό μυστικές κρατικές ὑπηρεσίες.
.            Διερωτώμαστε, γιατί ὁ Ὑπουργός τῆς Ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης ἐξέδωσε τό ὡς ἄνω δελτίο τύπου; Δέν μποροῦσε νά ἀναμείνει τήν ὁρκωμοσία τῆς ὁριστικῆς κυβέρνησης; Γιατί ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει τήν ἀντικατάσταση τοῦ δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητος;
.            Καλόπιστα καί καλοπροαίρετα ζητᾶμε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νά ἀνακοινώσει τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῶν ταυτοτήτων νέου τύπου. Ὁ ἑλληνικός ὀρθόδοξος λαός μας ἔχει ἀποδείξει στήν πράξη καί στή θεωρία, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἐφοδιασθεῖ, μέ τέτοιο ἐπίσημο ἔγγραφο, ὅπως εἶναι ἡ Ἀστυνομική Ταυτότητα, πάνω ἤ μέσα στό ὁποῖο θά ὑπάρχουν σύμβολα ἀντίχριστα, δαιμονικά ἤ δυνατότητες πού περιορίζουν ἤ ἀκυρώνουν τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Ἄλλωστε οἱ προθέσεις τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού καταδυναστεύουν διά τῆς «κρίσεως» ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό, τόν ἔχουν καταστήσει πιό προσεκτικό πάνω στά εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα τῆς νέας τάξης, πού σερβίρει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι τόσο ἐξευτελισμένος ὁ λαός μας ἀπό τήν ἀπαξιωτική συμπεριφορά βουλευτῶν, ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν, ἀλλά παρά ταῦτα δίνει μεγάλη σημασία στήν ὅποια ἀλλαγή ταυτότητας, μήν ἀποδεχόμενος εὔκολα τήν ὁποιαδήποτε γιά τό καλό του τροποποίηση, μετά ἀπό τόσα πού τοῦ ἔχουν κάνει, καί μάλιστα ἄν ὑποψιασθεῖ ὅτι ἡ ταυτότητα αὐτή, πού τοῦ ἐπιβάλλει ἡ δυναστεία τῶν κυβερνητῶν, προσβάλλει τήν ὀρθόδοξη εἰς Χριστόν πίστη του.
.            Ἐπίσης ἄν ἐφαρμοσθοῦν σταδιακά οἱ ἐπιταγές τῶν μνημονίων, θά εἶναι τόσο πενιχρές οἱ ἀμοιβές τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων καί συνταξιούχων, πού δέ θά ὑπάρχει κανένα κίνητρο γιά νά σπεύσει ὁ πολίτης νά πάρει ταυτότητα πού θά τόν ἐγκλωβίζει πιό βαθειά στή δυστυχία, στήν ἀνέχεια καί τήν ἀσφυκτική παρακολούθηση ὅλων τῶν δραστηριοτήτων του καί ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του.
.            Στήν ἱστοσελίδα naftemporiki.gr παρουσιάστηκε ἡ πρόσθια καί ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ νέου τύπου ἀστυνομικῆς ταυτότητας πού παραπέμπει στίς ταυτότητες τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Ἀδυνατοῦμε νά ἐννοήσουμε τί θέλει νά ὑποδηλώσει ἡ ὑποτιθέμενη ὁμοιότητα τοῦ σχεδιαζομένου νέου δελτίου ταυτότητος μέ τίς ταυτότητες τῶν ἀστυνομικῶν. Ἀφοῦ ἔκανε τόν κόπο τό ὑπουργεῖο νά μᾶς πληροφορήσει γιά τό μεῖζον αὐτό θέμα ἐν μέσῃ κρίσει, ἐν ὄψει ἐκλογῶν καί ὑπηρεσιακῆς οὔσης κυβερνήσεως, γιατί δέν μᾶς ἔδινε τουλάχιστον μέ τρόπο συγκεκριμένο τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς ἐπαγγελομένης νέας ταυτότητος;
.            Εὐτυχῶς, πρίν ἀπό τίς δύσκολες παροῦσες ἡμέρες τῆς κρίσεως ὁ θεοφώτιστος γέροντας π. Παΐσιος μᾶς εἶχε προειδοποιήσει συγκεκριμένα γιά τίς ἀντίχριστες πολιτικές πού θά στραφοῦν ἐνάντια στήν ἐλευθερία καί στά οἰκονομικά τοῦ πολίτη πρός ὑποδούλωσή του στόν ἀντίχριστο τρόπο ζωῆς καί στό ἀντίχριστο χάραγμα. Μεταφέρουμε ἐπακριβῶς τίς θεοφώτιστες ἀπόψεις τοῦ γέροντα, πού μέ τό δικό του γραφικό χαρακτήρα μᾶς πληροφορεῖ: «Πίσω ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τῆς σημερινῆς «ἐλευθερίας», τῆς ἔλλειψης σεβασμοῦ στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στούς μεγαλυτέρους, γονεῖς καί διδασκάλους, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ, κρύβεται ἡ πνευματική σκλαβιά, τό ἄγχος καί ἡ ἀναρχία πού ὁδηγοῦν τόν κόσμο στό ἀδιέξοδο, στήν ψυχική καί σωματική καταστροφή.
.            Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου: «ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξϛ´»=666. (Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ΄ 16-18).
.            Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Καισαρείας γράφει τά ἑξῆς: «περί τοῦ μιαροῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου καί τήν μέν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου, ὡς καί τά λοιπά τά περί αὐτοῦ γεγραμμένα, ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καί ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν·… ἀλλ’ οὐκ εὐδόκησεν ἡ θεία Χάρις ἐν θείᾳ βίβλῳ τό τοῦ λυμεῶνος ὄνομα γραφῆναι· ὡς ἐν γυμνασίας δέ λόγῳ πολλά ἐστιν εὑρεῖν…». (ἁγίου Ἀνδρέα Καισαρείας, ἐξήγησις εἰς τήν Ἰωάννου Ἀποκ. Σελ. 341-342 κεφ. ΛΗ΄).
.            Τό παράξενο ὅμως, καί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῷ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώσουν τήν πίστη, νά νοιώθουν θεϊκή παρηγοριά.
.            Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· «… τό ἀποπλανᾶν εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Μάρκ. ιγ΄). Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό». (Ἐννοεῖ τήν ἀφώτιστη ὀρθή λογική).
.            Οἱ παραπάνω ἅγιες προβλέψεις τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου ἀσφαλῶς καί δέν μᾶς πανικοβάλλουν. Ἀντιθέτως μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς παρηγοροῦν στήν περίοδο τῆς παρούσης κρίσεως, πού εἶναι συμβατή μέ τίς προφητεῖες του. Ταπεινῶς ἀναμένουμε καί ὅσα ἄλλα ἔχει προβλέψει, ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, νά πραγματοποιηθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία τῶν πιστευόντων στίς Ἀλήθειες τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως πού εἶχε ὡς βάση του καί θεμέλιό του ὁ ἅγιος γέροντας.

Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
π. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΔΥΣΩΝΥΜΗ ΥΠΕΡΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μὲ ἁδρὲς γραμμές  ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος, προχθὲς Δευτέρα 14.06.2010, σὲ ὁμιλία του στὸν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου  Ἀμαρουσίου, κάνοντας μιὰ ἀναγκαία ἱστορικὴ ἀναδρομή,  περιέγραψε  ἐκεῖνες τις  διαδικασίες  τῶν παρελθουσῶν κυβερνήσεων  ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τὴν δημιουργία τῶν καταλλήλων νέο-ἐποχήτικων  ὑποδομών  (συνθήκη Σένγκεν,  ΕΚΑΜ,  ΑΜΚΑ κλπ) γιὰ τὴν  πραγματοποίηση τοῦ “ὁράματος”  τῆς παγκόσμιας ψηφιακῆς διακυβερνήσεως, γιὰ νὰ φτάσουμε τελικὰ  σήμερα  στὸ  σημεῖο  ὅπου ὁ  Ἕλληνας Ὀρθόδοξος πολίτης  ὁδηγεῖται σὲ ψηφιακὴ αἰχμαλωσία καὶ  πνευματικὴ ἀποστασία.
Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε  τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἀναδρομὴ ἀναφερόμενος στὶς δηλώσεις  ξένων καὶ Ἑλλήνων πολιτικῶν, ποὺ ὁμολογοῦσαν τὴν  χρήση  τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ στὶς  νέες ταυτότητες (καγκελάριος  Σρέντερ,  κ. Πάγκαλος κλπ),  ἀναφέρθηκε στὶς ἐπιστημονικὲς τεκμηριώσεις ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ χρήση  αὐτοῦ του ἀριθμοῦ τόσο στὴν “κάρτα τοῦ πελάτη” (bar-code, EAN13)  ὅσο καὶ στὴν “Κάρτα τοῦ πολίτη” ἡ ὁποία ὄπως  τόνισε θὰ εἶναι  κατὰ πᾶσαν  βεβαιότητα  ἡ νέα ὑπερταυτότητα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει   κάθε  ὑπάρχουσα κάρτα,  ταυτότητα ἢ βιβλιάριο.
Ἀκολούθως  μίλησε γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ τὸν μηχανισμὸ ἐλέγχου τῆς ζωῆς μᾶς μέσα ἀπὸ τὴν χρήση αὐτῶν τῶν καρτῶν  καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς συνέπειες  στὴν καθημερινότητα τοὺ  Ἕλληνα πολίτη αὐτῆς τῆς ψηφιακῆς αἰχμαλωσίας. Σχετικὰ  εἶπε ὁ π. Σαράντης  ὄτι  “πρὶν θεσμοθετηθεῖ  ἡ ‘κάρτα τοῦ πολίτη’  καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν (ὅπως τόνισε)  τὸ ἐπάρατο χάραγμα,   ἡ  ὀρθοτομοῦσα τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας  Ὀρθοδοξη  Ἐκκλησία μας,   ἡ Μητέρα  καὶ τροφὸς μας   δὲν πρέπει  νὰ ἀρθρώσει  τὸ λόγο τῆς Ἀληθείας Της  καὶ νὰ δώσει διακριτικὲς κατευθύνσεις  στὰ τέκνα της;”. Σὲ ἄλλο σημεῖο   βεβαίωνε ὄτι  “ἡ παγκόσμια  ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση εἶναι ἔργο τῆς  “Νέας Ἐποχῆς” ,   ἔργο  τοῦ διαβόλου  μὲ ἀντίθετη νοοτροπία  ἀπὸ  τοῦ Κυρίου μας,  μὲ τὴ νοοτροπία δηλαδὴ  τῆς ἐπιβολῆς μιᾶς παγκόσμιας ἀσφυκτικῆς δικτατορίας.”

Καταλήγοντας  ἀνέφερε ὅτι τὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνέγνωσε,  θὰ διανεμηθεῖ στοὺς πιστούς,  ἀφοῦ πρῶτα  τὸ  παραδώσει στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος.
Μετὰ τὴν ὁμιλία  ἀπάντησε στὶς ἐρωτήσεις καὶ τὶς ἀπορίες ποὺ ἐξέφρασαν  πολλοὶ παρευρισκόμενοι,  ἐνῶ  ἔκανε ἐντύπωση  ἡ παρέμβαση  ἑνὸς  πιστοῦ ὁ ὁποῖος  πρότεινε  νὰ ὑποβληθοῦν  τόσο ἀτομικὰ ὅσο καὶ συλλογικὰ ἀπὸ τοὺς λαϊκούς   μηνύσεις (κάνοντας χρήση τῶν ἄρθρων τοῦ συντάγματος)  ἐναντίον  τῆς νομοθετούσας  κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας καὶ τῆς κυβερνήσεως  μὲ τὴν κατηγορία  τῆς θεσμικῆς (μέσῳ τοῦ νόμου)  στερήσεως  τῆς ἐλευθερίας  μας  καὶ  ὡς ἐκ τούτου τῆς καταργήσεως τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος.

ΠΗΓΗ:  http://orthodox-watch.blogspot.com/

, , , ,

Σχολιάστε