Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μυστηριακὴ Ἐκκλησιολογία

ΨΗΓΜΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

  • Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (20 Ἰουνίου ἡ μνήμη του). Μιὰ ὑπέροχη μορφὴ ἀληθινοῦ θεολόγου καὶ ἡσυχαστικοῦ πατρός. Συνδυάζει τὴν ἁγιότητα, τὴν νηπτικὴ ζωή, τὴν δογματικὴ ἀκρίβεια καὶ τὴν θεολογικὴ ὀξύνοια.
«Ὁ Καβάσιλας ἔζησε ζωὴν οὐσιαστικῶς σεμνήν. Φύσις ἀριστοκρατικὴ μὲ μόρφωσιν ἐξαιρετικήν, μὲ σχέσεις ὑψηλάς, παρέμεινε πάντοτε ἐν τῷ μεγαλείῳ του ἁπλοῦς. Οὕτως, ἐνῷ ἐπηρέασε βαθύτατα τὴν ἐποχήν του καὶ συνετέλεσεν ἀπoφασιστικῶς εἰς τὴν ἑδραίωσιν καὶ ἐξάπλωσιν τῆς νίκης τῶν ήσυχαστῶν, ἡ προσωπικὴ πορεία του ὑπῆρξε πάντοτε ἀθόρυβος. Ἐπραγμάτωσεν ὁ ἴδιος τὸ ἰδανικόν, τό ὁποῖον περιγράφει εἰς τὰ ἔργα του ὡς λειτoυργικὴν «ἡσυχίαν» καί «ἀδιάλειπτον προσευχήν». (Παναγιώτης Νέλλας, Προλεγόμενα εἰς τὴν μελέτην Νικολάου τοῦ Καβάσιλα, Ἀθῆναι 1968).
Ἡ «µυστηριακὴ» ἐκκλησιολογία τὴν ὁποίαν, ἀκολουθῶν τοὺς µεγάλους Πατέρας, ἀναπτύσσει ὁ Καβάσιλας, ἀποδεικνύεται,οὕτω, σήµερον ὁ πυρὴν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας: «Σηµαίνεται ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς µυστηρίοις οὐκ ὡς ἐν συµβόλοις, ἀλλ᾽ ὡς ἐν καρδίᾳ µέλη, καὶ ὡς ἐν ρίζῃ τοῦ φυτοῦ κλάδοι, καὶ καθάπερ ἔφη ὁ Κύριος, ὡς ἐν ἀµπέλῳ κλήµατα. Οὐ γὰρ ὀνόµατος ἐνταῦθα κοινωνία µόνον, ἢ ἀναλογία ὁµοιότητος, ἀλλὰ πράγµατος ταυτότης. Καὶ γὰρ σῶµα καὶ αἷµα Χριστοῦ τὰ µυστήρια· ἀλλὰ τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ ταῦτα βρῶσίς ἐστι καὶ πόσις αληθινή· καὶ τούτων µετέχουσα -οὐ πρὸς ἀνθρώπινον αὐτὰ µεταβάλλει σῶµα, καθάπερ ἄλλο τι σιτίον, ἀλλ᾽ αὐτὴ µεταβάλλεται εἰς ἐκεῖνα, τῶν κρειττόνων ὑπερνικώντων. Ἐπεὶ καὶ σίδηρος ὁµιλήσας πυρί, αὐτὸς γίνεται πῦρ, οὐ τῷ πυρὶ δίδωσιν εῖναι σίδηρον· καὶ καθάπερ τὸν πυρακτωθέντα σίδηρον .. , πῦρ ὁρῶµεν, οὕτω καὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν εἴ τις ἰδεῖν δυνηθείη … οὐδὲν ἕτερον ἢ αὐτό µόνον τὸ Κυριακὸν ὄψεται σῶµα» (ΛΗ’)!

, , ,

Σχολιάστε