Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολ. Σπάρτης Εὐστάθιος

«ΤΙ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ! ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΣΤΑΥΛΟ» (Μητρ. Σπάρτης Εὑστάθιος)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

«Ἀνέκλινεν Αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι»

            Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί,

.               Μέ κινητήρια δύναμη τή σταθερή καί ἀνόθευτη πίστη μας καί μέ ὁδηγό τόν ὑπέρλαμπρο ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ, ὑπακούοντας στό εὐλογημένο καί κοσμοχαρμόσυνο προσκλητήριο τῆς φιλόστοργης Ἐκκλησίας μας, φθάσαμε καί ἐφέτος κατά τήν ἁγία αὐτή καί συγκλονιστική νύχτα στόν ὁλοφώτεινο τοῦ Ναοῦ χῶρο, γιά νά δοῦμε μέ τά μάτια μας «ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».
.               Βλέπουμε κατάπληκτοι νά ἐνδύεται ὁ ἅγιος, ὁ ἀχώρητος καί ἄφθαρτος Θεός τήν ἀλλοιωμένη καί φθαρτή δική μας σάρκα, γιά νά φορέσει καί σ’ἐμᾶς τή θεοΰφαντη καί ἔνδοξη στολή τῆς ἀφθαρσίας. Κατεβαίνει στήν ταλαίπωρη, κακοποιημένη καί κατασκότεινη γῆ μας, γιά νά τή μεταμορφώσει σέ οὐρανό πολύφωτο. Μπαίνει στά μονοπάτια τῆς ἱστορίας, γιά νά ἀναμορφώσει τήν ἀνθρωπότητα καί νά κοσμήσει τά ἀνθρώπινα ἤθη μέ τήν ἀναζωογονητική Χάρη Του. Ἔρχεται στόν πολυστένακτο κόσμο μας, γιά νά προσφέρει πλούσια τήν ἀπύθμενη ἀγάπη Του καί τήν εἰρήνη, πού τόσο μᾶς χρειάζονται καί λαχταροῦμε. Εἶναι, ὅμως, ἀπίστευτο, ἀδελφοί μου, ἀλλά ἀληθινό. Εἶναι ἀνεξήγητη, ἀλλά θλιβερή πραγματικότητα. Δέν ὑπῆρχε τόπος γιά τή Βασίλισσα τοῦ κόσμου, τήν Παναγία μας. Δέν εὑρέθη στοιχειῶδες κατάλυμα γιά τό Δημιουργό τοῦ παντός, τόν Κύριο καί Δομήτορα  τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Μέ ἄλλα λόγια, ὅταν ὁ Ἰωσήφ καί ἡ παρθένος Μαριάμ βρίσκονταν στή Βηθλεέμ, συμπληρώθηκαν οἱ ἡμέρες γιά νά γεννήσει καί ἡ Θεοτόκος γέννησε τό μονογενῆ Υἱό της καί τόν σπαργάνωσε καί τόν ἔβαλε στή φάτνη, διότι δέν ὑπῆρχε θέση στό πανδοχεῖο, γιά νά διαμείνουν.
.               Σταῦλο, λοιπόν, ἔδωσε ἡ ἀχάριστη ἀνθρωπότητα στόν ἐνσαρκωθέντα Θεό. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα σκοτεινό, ψυχρό καί ἀκάθαρτο σπήλαιο ἐντός λόφου, χωρίς  παράθυρα μ’ ἕνα ἄνοιγμα πρός τό φῶς καί μέ μόνιμους κατοίκους τά ζῶα. Δέν ἦταν τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ὁ γραφικός τόπος πού παρουσιάζει ἡ φαντασία μας σέ ἐπίκαιρες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά τό χειρότερο καί πλέον ἀκατάλληλο μέρος, γιά νά γεννηθεῖ ἄνθρωπος.
.               Ἦταν, βέβαια, φυσική καί ἀναπόφευκτη αὐτή ἡ συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό, διότι ἡ ἀνθρωπότητα τότε εἶχε ἐκφυλιστεῖ καί εἶχε μεταβληθεῖ σ’ ἕναν ἀπέραντο πνευματικό σταῦλο. Ἡ ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων καί οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀπογόνων τους εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀποσύνθεση. Κατάπτωση τῆς γυναίκας, περιφρόνηση πρός τό παιδί, δουλεία, ἀκολασία, κακία, πάθη, ἀδικίες ἦταν τά στίγματα τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου. Ὁ δυστυχής ἄνθρωπος δέν εἶχε κατανοήσει τήν τιμή καί τήν ἀξία πού εἶχε ὡς «κατ’εἰκόνα Θεοῦ» Δημιούργημα καί γι’αὐτό «παρεσυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς». Ἐξίσωσε, δηλαδή, τόν ἑαυτό του μέ τά ἀνόητα ζῶα καί ἐξομοιώθηκε μέ αὐτά.
.               Σ’ αὐτόν τόν κόσμο γεννήθηκε ὁ Σωτήρας μας  καί μέ τή χάρη τοῦ Βρέφους τῆς Βηθλεέμ ἁγιάσθηκαν καί ἀρωματίσθηκαν μυριάδες ψυχῶν. Ἀπό τήν ἐποχή τῆς Γεννήσεως τοῦ Λυτρωτῆ ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἅγιες ψυχές σ’ ὅλα τά κοινωνικά στρώματα καί σ’ ὅλα τά χριστιανικά ἔθνη.
.               Ἀλλά τί τραγική εἰρωνεία! Καί σήμερα ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας μοιάζει μέ σταῦλο. Ἐνῶ ἦλθε ὁ Θεραπευτής πού περίμεναν, πολλοί παραμένουν καί σήμερα ἀθεράπευτοι.  Ἐνῶ ἦλθε ὁ Ἐλευθερωτής τῶν ψυχῶν, πολλοί ἐξακολουθοῦν νά εἶναι δεσμῶτες τῆς ἁμαρτίας. Πλήθη πολλά ἀγνοοῦν τόν ἀληθινό Θεό καί προσκυνοῦν τά εἴδωλα καί τά κτίσματα Αὐτοῦ. Τό ἐξωφρενικό εἶναι, ὅτι καί πλεῖστοι κατ’ ὄνομα χριστιανοί εἶναι μακράν τοῦ Θεοῦ. Οἱ συνήθειές τους, οἱ λόγοι τους, οἱ πράξεις τους δέν ἔχουν σχέση μέ τό Εὐαγγέλιο. Πολλοί μιλοῦν γιά τό Χριστό, ἀλλά στήν καθημερινότητά τους ἀρνοῦνται τό Χριστό καί κινοῦνται χωρίς Αὐτόν. Οἱ καρδιές πολλῶν μοιάζουν μέ σταῦλο ὅπου ἐμφωλεύουν τά διάφορα πάθη, τό ἄκρατο ἀτομικό συμφέρον, ὁ ἐγωισμός, ἡ φιληδονία, ἡ ποικιλώνυμη κακία. Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό μᾶς συγκλονίζονται καί ἀγανακτοῦν, βλέποντας τά παιδιά μας συστηματικά νά διδάσκονται τήν ἀθεΐα, τήν ἐγκληματικότητα νά παίρνει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, τήν Πολιτεία νά ὑπονομεύει τόν πατροπαράδοτο  θεσμό τῆς οἰκογένειας, τά ναρκωτικά νά ἔχουν ἁλώσει τά σχολεῖα,  τή φαυλότητα νά κατακλύζει πολλούς τομεῖς τῆς κοινωνίας μας;
.               Ὁ θεοποιημένος ὑλικός πολιτισμός δέν μπορεῖ νά διαλύσει τό σκοτάδι τῆς ἠθικῆς νύχτας καί τά ποικίλα ἀδιέξοδα τῆς ὑλιστικῆς καί ἄθεης ζωῆς. Εἶναι μέγιστη ἀνάγκη, ἀδελφοί μου, νά πλησιάσουμε ἐμεῖς στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί νά διερευνήσουμε τίς καρδιές μας. Νά ἐξετάσουμε μήπως  τό ὑλικό συμφέρον μᾶς ἔχει ἐγκλωβίσει στή γῆ. Μήπως τά διάφορα πάθη ἔχουν καταλάβει τήν ψυχή μας καί γιά τό Σωτῆρα μας δέν ὑπάρχει τόπος. Μήπως διαβάζουμε πολλά βιβλία καί ρυπαρογραφήματα καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο μᾶς εἶναι ἄγνωστο. Μήπως ὁ Ἱερός Ναός καί τά ἄχραντα μυστήρια εἶναι ξένα γιά μᾶς.
.               Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀγωνιστοῦμε νά ἐπανενθρονίσουμε στήν καρδιά μας τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας, ἐγκάρδια χαιρετίζω τόν εὐαγῆ ἱερό Κλῆρο, τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπόλεώς μας καί τούς προσφιλεῖς μας Ἀποδήμους, εὐχόμενος ὑγεία, χαρά, εἰρήνη καί κάθε εὐλογία πού ἔχει ἀφετηρία της τή φάτνη, ὅπου ταπεινά γεννήθηκε ὁ Χριστός.

   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

Θερμός Εὐχέτης πρός τόν Γεννηθέντα Κύριο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΓΑΜΟΒΑΠΤΙΣΗ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ …ΠΑΡΑΛΙΑ!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ καὶ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
μὲ θέμα τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος

09.07.2013

Πρός
Τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 Θέμα: «Περί τῆς ὀρθόδοξης τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος»

 Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

.                Παρακολουθῶ τόν τελευταῖο καιρό μέ πολλή ἀγωνία διάφορα γεγονότα περίεργα, πρωτάκουστα, νεοφανῆ καί τελείως ἀντίθετα μέ τίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας.
.                Μερικά ἀπό αὐτά πού γίνονται στήν Ἑλλάδα μας ἔρχονται ἀπ’ ἔξω  καί ἐπαναλαμβάνονται στήν ἀθάνατη Χώρα μας και μοιάζουν κακόγουστα.
.                Ἄλλα εἶναι «παραγωγῆς» ἐγχώριας καί ἀποδεικνύουν  ὅτι οἱ Νεοέλληνες ἄρχισαν νά κλωτσοῦν τίς παραδόσεις τους, νά προσβάλλουν τή χριστιανική ἰδιότητά τους καί νά διασύρουν τόν τόπο μας καί τήν ἱστορία του.
.                Ἔγραφε κάποιος κοινωνιολόγος, γνήσιος Ἕλληνας καί συνειδητός χριστιανός, ὅτι ποτέ δέ φανταζόταν ὅτι στήν Ἑλλάδα  θά γίνονταν αὐτά, πού οὔτε στίς χῶρες χωρίς ἱστορία καί πολιτισμό γίνονται.
.                Συγκεκριμένα περιστατικά μέ ἀναγκάζουν ν’ ἀπευθυνθῶ στούς χριστιανούς μας καί, ἀφοῦ ὑπογραμμμίσω τήν ἀπρέπεια  αὐτῶν τῶν περιπτώσεων καί νά παρακαλέσω ὅλους σας, μεγάλους καί μικρούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά σεβαστοῦμε τήν παράδοσή μας, νά δείξουμε εὐλάβεια σέ ὅσα ἡ Ἐκκλησία μας, γιά αἰῶνες μᾶς διέσωσε καί τίποτε ἀπό αὐτά πού κράτησαν οἱ πρόγονοί μας νά μήν περιφρονήσουμε. «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις» μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος  καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος μᾶς συμβουλεύουν ὅτι «λαός πού λησμονεῖ τήν παράδοσή του καί τήν ἱστορία του εἶναι καταδικασμένος νά ἐξαφανισθεῖ».

α. Ζητοῦν κάποιοι γονεῖς «κουλτουριάρηδες» νά βαπτίσουν τά παιδιά τους, ὄχι στόν ἱερό Ναό τῆς ἐνορίας τους, ἀλλά στή θάλασσα. Εἶναι, μοῦ λέγουν ἤ μοῦ γράφουν, πολύ ὄμορφα ἐκεῖ καί ἔχει τό Μυστήριο μιά ἁπλότητα. Δέν μπορῶ νά ἐννοήσω ποιά εἶναι ἡ ἁπλότητα καί ποῦ βλέπουν τήν ὀμορφιά. Ὑπάρχει τίποτε πιό ὡραῖο ἀπό τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ; Οἱ χριστιανοί μας ἔχουν δεθεῖ μέ τόν Ναό. Ἐκεῖ βαπτίζονται, ἐκεῖ στεφανώνονται καί ἀπό ἐκεῖ παίρνουν τή Μακαρία Ὁδό.
.                Ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου, ὁ διάκοσμος τοῦ Ναοῦ μέ τίς διδακτικές ἁγιογραφίες ἤ μέ τίς ἱερές εἰκόνες δημιουργοῦν τήν κατάλληλη ἀτμόσφαιρα γιά ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Τό κάθε Μυστήριο, πού εἶναι ἁγιαστική πράξη, συνδέεται καί ἐκφράζεται μέ τήν προσευχή ὄχι μόνο τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων, ἀλλά καί τῶν συγγενῶν καί τῶν προσκεκλημένων.
.           Εὑρισκόμαστε μέσα στόν Ναό καί πολλές φορές τό μυαλό μας τρέχει στά βιοτικά καί τά κοσμικά, ὥστε νά χρειάζεται ὁ λειτουργός νά μᾶς ἀνακαλέσει μέ τήν ὑμνολογική συμβουλή «πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν». Μπορεῖτε νά σκεφθεῖτε νά τελεῖται τό Μυστήριο ἔξω, στήν ὕπαιθρο ἤ στήν παραλία;
.                Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος δέν ἔγινε στά κτήματα ἤ στήν ἀγορά, ἀλλά σέ συγκεκριμένο προσευχητικό τόπο, ὅπου ἔγινε τό πρῶτο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας.
.                Ἔτσι μᾶς δίδαξε ἡ Ἐκκλησία δυό χιλιάδες χρόνια ἀπό τότε. Γιατί θέλουμε σήμερα ν’ἀλλάξουμε μία καταξιωμένη παράδοση;
.                Στό διάστημα αὐτῶν τῶν αἰώνων ἔχουμε βαπτίσεις σέ ποταμούς καί θάλασσες, ἀλλά αὐτά τά γεγονότα τά ὑπαγόρευσε μιά ἀνάγκη. Ἡ Ἐκκλησία, κατ’ οἰκονομίαν, τά ἐδέχθη, ἀλλά ἀποτελοῦν μιά ἐξαίρεση πού ἐπιβεβαιώνει τόν κανόνα.
.                Ποιά ἀνάγκη ὑπαγορεύει σήμερα νά γίνει τό βάπτισμα στή θάλασσα; Τουλάχιστον ἐκεῖνοι πού τό ζητοῦν οὐδέποτε διατύπωσαν ἕναν λόγο σοβαρό, πνευματικό, πρακτικό, γιά νά τό ἀξιολογήσουμε.
.                Ὁ λόγος πού ὑπαγορεύει τήν παράκληση μερικῶν, πού γίνεται ἐνοχλητική ἀπαίτηση, εἶναι ἕνας καί μόνος. Νά κάνουν αὐτοί κάτι πού δέν κάνουν οἱ ἄλλοι. Νά δείξουν ὅτι αὐτοί δέν μοιάζουν μέ τούς πολλούς. Ὅτι δέν δέχονται τίς δεσμεύσεις τοῦ παρελθόντος. Ὅτι αὐτοί ἔχουν ἕνα σύγχρονο, προοδευτικό πνεῦμα, πού ἱκανοποιεῖ τούς ἰδίους καί γι’αὐτό θέλουν νά τό ἐπιβάλουν καί στούς ἄλλους.
.                Βέβαια προστίθενται κοντά σ’αὐτές τίς αἰτίες καί ἡ πρόφαση, ὅτι τό κοσμικό Κέντρο πού θά γίνει ἡ δεξίωση εἶναι στήν παραλία καί προπάντων οἱ φωτογράφοι δέν θά δυσκολεύονται ν’ἀπαθανατίσουν τίς διάφορες σκηνές τοῦ Μυστηρίου.
.                Ἀλλά, παιδιά μου, ἐκεῖ φθάσαμε, νά προσπαθοῦμε ν’ ἀλλάξουμε τήν ὀρθόδοξη παράδοσή μας μέ λόγους καί αἰτίες πού ἱκανοποιοῦν τόν ἐγωισμό μας καί γελοιοποιοῦν τήν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου καί τό ἀποϊεροποιοῦν σέ τελευταία ἀνάλυση;

 β. Τά τελευταῖα χρόνια κερδίζει ἔδαφος καί μία ἄλλη ἀξιοκατάκριτη ἀπαίτηση μερικῶν ἐλαχίστων, μέχρι αὐτή τή στιγμή, ἀλλά οἱ στατιστικές δείχνουν ὅτι θά ἔχουμε αὔξηση σύν τῷ χρόνῳ.
.                Θέλουν τήν ἡμέρα πού θά κάνουν τόν γάμο τους, τήν ἴδια ἡμέρα νά βαπτίσουν καί τό παιδί πού ἀπέκτησαν, γιατί ἐν τῷ μεταξύ εἶχαν συνάψει γάμο πολιτικό.
.                Παλαιότερα ἐθεωρεῖτο μεγάλη ἐντροπή πρίν ἀπό τόν θρησκευτικό γάμο νά ἀποκτήσουν παιδί. Ἔλεγαν μάλιστα εἰρωνικά καί ἐμπαικτικά «ἄντε καί στό γάμο σου βαπτίσια».
.                Και ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς μας, ὁ ὁποῖος ποτέ δέν θέλει τό καλό, ὑπαγορεύει χίλιες δικαιολογίες, ὥστε νά παρακινήσει τούς ἀνθρώπους νά διαπράξουν τό μεγάλο λάθος, νά κάνουν γάμο πολιτικό, γιά νά ἐπακολουθήσουν ἀναρίθμητες ἄλλες παραβάσεις τοῦ ἠθικοῦ καί εὐαγγελικοῦ νόμου.
.                Ἄλλοτε, ὅταν  ἁμάρτανε ὁ ἄνθρωπος, εἶχε τύψεις στή συνείδησή του, πονοῦσε ψυχικά, ὁλόκληρος ὁ ψυχοσωματικός του κόσμος δέν εἶχε ἠρεμία «οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπό προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου», ἔγραφε ὁ ἐμπνευσμένος προφήτης Δαβίδ.
.             Σήμερα ἁμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος καί δέν νοιάζεται γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς του. Δέν καταβάλλει καμία μέριμνα γιά τήν κάθαρσή του. Καί ὄχι μόνο αὐτό. Ἁμαρτάνει ἐν γνώσει του καί δημοσίως, χωρίς νά ἐντρέπεται, χωρίς ν’ἀναστατώνεται, χωρίς νά χάνει τόν ὕπνο του, ἔτσι τουλάχιστον διαδίδει στό περιβάλλον του.
.                Κάνει, ὅμως, καί κάτι ἀκόμη χειρότερο, ἀπαιτεῖ νά τοῦ ποῦν οἱ ἄλλοι καί μπράβο, νά τόν ἐπαινέσουν καί νά τόν χειροκροτήσουν. Αὐτός πού ἔκανε πολιτικό γάμο, ἐάν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός, ἔκανε ἕνα μεγάλο λάθος καί ὀφείλει νά τό διορθώσει.  Ὀφείλει  νά ἐπισκεφθεῖ τόν πνευματικό του καί ν’ ἀκούσει τήν διακριτική συμβουλή του, νά κάνει αὐτό πού διδάσκει ἡ Ἐκκλησία γιά τό δικό του καλό. Νά τελέσει τόν θρησκευτικό γάμο χωρίς ἀναβολή καί καθυστέρηση. Καί ἄν ἀπέκτησε παιδί ἀπό τόν πολιτικό γάμο, ὀφείλει νά τό βαπτίσει ἔγκαιρα, ἀναλαμβάνοντας τίς εὐθύνες του.
.                Ἡ δικαιολογία, ὅτι εἶναι πολυέξοδα τά Μυστήρια καί γι’αὐτό θά γίνουν ὁ γάμος καί τό βάπτισμα μαζί, εἶναι «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις».
.                Ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν συμφώνησε μέ πολυέξοδες κοσμικές ἐμφανίσεις καί ἐκδηλώσεις. Ποτέ δέν πρέπει νά κολακεύει τίς φιλοδοξίες τῶν ἀνθρώπων. Πάντα πρέπει νά προβάλλει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί νά συμβάλλει στό πλησίασμα τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν πηγή τῆς  χάριτος, πού εἶναι ὁ Χριστός.
.                Ὅπου δέν πρόσεξε αὐτό τό θέμα ἄθελά της, ἔγινε συνένοχος μέ τούς παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καί ζημίωσε τούς χριστιανούς της. Γι’αὐτό ἄλλωστε γράφεται καί αὐτή ἡ Ἐπιστολή, γιά νά προλάβουμε ὅ,τι εἶναι δυνατό νά περισώσουμε.

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

.                Κάνω μιά θερμή ἔκκληση σέ ὅλους σας.
.                Νά σεβαστεῖτε τήν δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά σεβαστεῖτε τούς γονεῖς καί συγγενεῖς σας, πού υἱοθετοῦν καταστάσεις ἐξ ἀνάγκης καί μέ πόνο ψυχικό. Δέν πρέπει νά σᾶς καθυστερήσω περισσότερο, γιά νά σᾶς πῶ πόσα δάκρυα ἔχυσαν γονεῖς ἐξ αἰτίας τέτοιων καταστάσεων καί πόσο ντροπιασμένοι ἔνοιωσαν, διότι στή δική τους οἰκογένεια συνέβη κάτι τέτοιο ξαφνικά καί ἀντίθετο μέ τίς ἀρχές τους.
.                Σᾶς ἱκετεύω, ὅσοι κάματε πολιτικό γάμο νά τακτοποιηθεῖτε μέ τόν πνευματικό σας καί νά διορθώσετε τό λάθος.
.                Ὅσοι ἀποκτήσατε παιδί ἐκ τοῦ πολιτικοῦ γάμου νά τό βαπτίσετε χωρίς ἀναβολή καί ὄχι τήν ἡμέρα τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου σας. Τό ἕνα λάθος δέν διορθώνει τό ἄλλο.
.                Ζῶ μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι θ’ ἀκούσετε τή γεμάτη ἀγωνία φωνή τοῦ πνευματικοῦ σας πατέρα καί θά ἐφαρμόσετε τή συμβουλή του.
.                Ἡ προσευχή μου θά εἶναι ὁλόθερμη, ὥστε νά καρποφορήσει ὁ λόγος μου.

 Εὐχέτης πρός τόν Κύριο

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

,

Σχολιάστε

«ΟΨΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΝ ΕΞΕΚΕΝΤΗΣΑΝ» («Πολλοί εἶναι ἠθοποιοί τῆς ἀθεΐας, κάνουν πώς δέν πιστεύουν», Μητρ. Σπάρτης Εὐστάθιος)

«Ὄψονται εἰς ὅν ἐξεκέντησαν»,
τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐσταθίου

Ἀπό το βιβλίο: “ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ”,
ἔκδ. Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, 2010

.             Ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, μέσα σέ ἀτμόσφαιρα μυσταγωγική, προσφέρει στά παιδιά της συχνά -πυκνά τό λειτουργικό της πλοῦτο, ἰδιαίτερα τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέ κορύφωμα τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί μάλιστα τήν Μεγάλη Παρασκευή, πού θεωρεῖται «τά ἅγια τῶν ἁγίων» τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου τοῦ ἔτους.
.             Ξεκουράζονται οἱ κουρασμένοι στρατοκόποι αὐτῆς τῆς ζωῆς καί ἐφοδιάζονται μέ πνευματική δύναμη οἱ νοσταλγοί τῆς αἰωνιότητας, μέσα ἀπό θεῖα διδάγματα πού ξεπηδοῦν ἀπό τούς ἐκπάγλου ὡραιότητας βαθυστόχαστους ὕμνους.
.             Εἶναι παρήγορο τό γεγονός, ὅτι ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας καί μορφώσεως καί τάξεως κατακλύζει τούς Ἱερούς Ναούς, τίς ἡμέρες πού ἡ Ἐκκλησία μας παρουσιάζει καί ἑορτάζει τά Πανάχραντα πάθη τοῦ Κυρίου μας.
.             Ἀνάμεσα σ΄αὐτό τό πλῆθος κυριαρχεῖ ἡ νεανική ἡλικία, πού ἀποτελεῖ καί τήν ἐλπίδα μας στῆς ἀπελπισίας τόν καιρό.
.             Ἐπίσης καί ἡ ὁμοψυχία πού καλλιεργεῖται στούς Ἱερούς ναούς κατά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα ἐγγυᾶται τήν ἀνυπέρβλητη δύναμη ἀντιστάσεως στοῦ κακοῦ τόν δρόμο.
Μέσα σ᾽αὐτή τήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, εἴμαστε ἕτοιμοι καί τό Θεό νά εὐχαριστήσουμε γιά αὐτή τήν εὐλογία του καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς καί τούς ἀγωνιζόμενους νέους μας νά ἐπαινέσουμε γιά τήν ὡραία πορεία τους, γιά τά φιλόθρησκα αἰσθήματά τους καί γιά τήν πνευματική τους δίψα στήν περίοδο τῆς κρίσης. Παράλληλα ὅμως, κανένας μας δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει, ὅπως καθημερινά διαπιστώνουμε, ὅτι σκοτεινές δυνάμεις ἐργάζονται πυρετωδῶς καί ἀπεργάζονται τόν ἀφανισμό τῶν ἀνθρώπων, δημιουργώντας σύγχυση στά θέματα τῆς θρησκείας, γιά τά ὁποῖα ὅλοι ἔχουν εὐαισθησία.
.             Τό βλέπουμε καί τό παρακολουθοῦμε αὐτό τό σχέδιο σέ κάθε μέρος τῆς γῆς. Μερικοί μάλιστα δέν κρύβουν τούς σκοπούς τους καί προβάλλουν τό σατανικό καί ὀλέθριο ἔργο τους, εἶτε μέ τόν προφορικό, εἴτε μέ τό γραπτό λόγο τους καί βέβαια μέ τίς ἐπικίνδυνες ἐνέργειές τους.
.             Ὑπουργός ἐκ τῶν πρώτων μεγάλης χώρας, πού φιλοδοξεῖ νά ἔχει τόν πρῶτο λόγο στά θέματα πού ἐνδιαφέρουν ὅλο τόν κόσμο, ἔλεγε, πρίν ἀπό μερικά χρόνια: «θέλετε ν΄ ἀποδυναμώσετε τίς ἀντιστασιακές δυνάμεις πού διαθέτει ἡ Ἑλλάδα; Μιά εἶναι ἡ λύση. Κτυπᾶτε τή γλῶσσα της καί τήν ὀρθοδοξία της».
.             Ἄλλοτε οἱ δυνάμεις αὐτές ἦταν ὑπόγειες, σκοτεινές καί ἔκαναν ζημιά χωρίς νά πέφτουν στήν ἀντίληψη τῶν πολλῶν. Σήμερα δουλεύουν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς καί τά σχέδιά τους φιλοδοξοῦν νά τά ἐφαρμόσουν ὅσο γίνεται πιό γρήγορα καί μέ ἐπιτυχία.
.             Ἐπειδή γιά μᾶς ἡ θρησκεία τῶν πατέρων μας, γιά τήν ὁποία χύθηκαν ποταμοί αἵματος καί ἱδρώτας καί δάκρυα, εἶναι ὁ πιό πολύτιμος θησαυρός μας, τό ἀνυπολόγιστης ἀξίας μέγεθος, πρέπει νά σταθοῦμε μέ σοβαρότητα στίς κρίσιμες στιγμές πού περνάει ἡ ἀνθρωπότητα καί μέ ἀποφασιστικότητα ὁ ἕνας νά ἐνισχύει τόν ἄλλο, ὥστε νά ἀντισταθοῦμε σ΄αὐτή τή φοβερή λαίλαπα.
.             Νά τονώσουμε τό θρησκευτικό μας αἴσθημα, ν΄αὐξήσουμε τήν πίστη μας, νά τροφοδοτήσουμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας καί πρός τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, πού γεννήθηκε ἀπό τήν λογχευθεῖσα πλευρά του, καί ὕστερα ὁ καθένας νά στηρίξει τόν ἀδελφό του, μέ τόν κρυστάλλινο λόγο του καί μέ τήν ἐνάρετη πολιτεία του.
.             Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τό μεγαλύτερο κακό στήν Ἐκκλησία μας καί στό κάθε μέλος της δέν τό κάνουν οἱ ἀναρίθμητες αἱρέσεις, οὔτε οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες, πού ἔκαναν τήν παρουσία τους τελευταῖα ἀνησυχητική, οὔτε οἱ ἄθεοι καί ὑλιστές, οὔτε οἱ φορεῖς τοῦ πνεύματος τῆς παγκοσμιοποίησης. Ὅλοι αὐτοί τά φῦλλα καταστρέφουν τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτοί πού καταστρέφουν τούς κλάδους καί τόν κορμό της καί ἀπειλοῦν τίς ρίζες της εἶναι τά ἴδια τά παιδιά της, εἴτε αὐτοί εἶναι κληρικοί, εἴτε λαϊκοί. Ὁ σκανδαλώδης βίος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἀσυνέπεια διδασκαλίας καί ζωῆς τους εἶναι ὁ πιό ἐπικίνδυνος ἐχθρός της.
«Πολλοί ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησίαν, οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο ἡ δέ Ἐκκλησία ὑπέρ τούς οὐρανούς ἀναβέβηκε». Τά ἑκατομμύρια οἱ Μάρτυρες ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ δυνάμεις τῆς Ἐκκλησίας μας καί οἱ δυνατότητές της εἶναι εὐλογημένα ἀντιστασιακά ἀποθέματα γιά τήν ἐνεστῶσα ἀνάγκη.
.             Ὅταν ὑπάρχουν ἅγιοι ἐκπρόσωποι καί ἁγιασμένα μέλη, τότε κανείς δέν μπορεῖ νά ἀδικήσει τήν ὑπόθεσή της καί νά ἐμποδίσει τή νικηφόρα πορεία της.
.             Ἐπειδή στίς μέρες μας οἱ ἐκλεκτοί ἔχουν ἀνησυχητικά ἀραιώσει, γι΄αὐτό φοβούμαστε τίς σκοτεινές δυνάμεις καί πρέπει νά ἀντισταθοῦμε μέ ὅ,τι ἔχει στή διάθεσή μας ὁ Θεός.
Μποροῦμε καί τή θεολογική σκέψη νά ἐπιστρατεύσουμε καί τήν ὀξυγράφο πέννα νά χρησιμοποιήσουμε καί τά ἐπιχειρήματα πού ἱκανοποιοῦν τή λογική ν΄ἀναζητήσουμε, γιατί πολλοί σήμερα εἶναι ὀρθολογιστές καί ἀποδέχονται μόνο ὅσα ἡ λογική υἱοθετεῖ καί προστάζει.
Μπορεῖ νά ποῦμε σέ ἐκείνους πού θεωροῦν μωρία τό Σταυρό καί στούς ἄλλους πού τόν βλέπουν ἀκόμη σάν σκάνδαλο:
.             «Κύριοι ἔχετε δυό προβλήματα μπροστά σας νά λύσετε. Ἔχετε δυό ἐρωτήματα ν΄ ἀπαντήσετε. Ἄν τά καταφέρετε, τότε μπορεῖτε νά αἰσιοδοξεῖτε γιά τό μέλλον! Διαφορετικά, γιατί γινόσαστε ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ καί Ἐκκλησιομάχοι; Πιέστε τή σκέψη σας νά βρεῖτε τίς λύσεις, γιατί φαίνεται πώς πολεμᾶτε χωρίς νά ἔχετε καλά ὑπολογίσει τόν ἀντίπαλό σας. Δέ θέλετε τό χριστιανισμό, λέτε πώς σᾶς κούρασε, σκεπτόσαστε ὅτι ἡ ἐφαρμογή του στίς μέρες μας εἶναι δύσκολη. Μερικοί νοσταλγήσατε τούς θεούς τοῦ Ὀλύμπου, ἄλλοι ἀνατολικές θρησκεῖες καί ὁρισμένοι σηκώνετε τό λάβαρο τῆς ἀθεΐας. Σεβόμαστε τούς προβληματισμούς σας, δέν κατηγοροῦμε τό πνεῦμα τό ἐρευνητικό πού ἔχετε. Δῶστε ἀπάντηση πειστική στά δύο ἐρωτήματα καί ὕστερα ὅ,τι σᾶς φωτίσει ὁ Θεός σας νά κάνετε».
.             Ἰδού τά δύο ἐρωτήματα :
α) Μέ ποιά θρησκεία θά ἀντικαταστήσετε τόν Χριστιανισμό;
β) Πῶς θά σβήσετε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἱστορία;
.             Σπεύδουν μερικοί μέ εὐκολία ν΄ἀπαντήσουν στό πρῶτο ἐρώτημα. Συγκεκριμένα, λένε ὅτι θά ἀντικαταστήσουν τό χριστιανισμό μέ τήν ἀρχαία εἰδωλολατρική θρησκεία. Θά φέρουν τούς θεούς τοῦ Ὀλύμπου. Κάποιοι ἀπό αὐτούς στά κείμενά τους ἐπιστρατεύουν ἐπιχειρήματα γιά τήν ἀναγκαιότητα ἐπιστροφῆς στήν ἀρχαία θρησκεία.
.             Ἐμεῖς ἐδῶ δέ θά ἐπικαλεσθοῦμε ὅλα τά ἐπιχειρήματα τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά τούς διαψεύσουμε. Ἀπαντᾶμε μέ τόν ἀνυπέρβλητο ψαλμωδό, πού κάθε του λέξη εἶναι ἕνα κέντημα στήν καρδιά ἐκείνων πού ἀναζητοῦν χωρίς ἰδιοτέλεια τόν τέλειο Θεό καί τήν πιό σωστή θρησκεία: «Οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν (δηλαδή τῶν εἰδωλολατρῶν) ἀργύριον καί χρυσίον. στόμα ἔχουσι καί οὐ λαλήσουσι, ὀφθαλμούς ἔχουσι καί οὐκ ὄψονται, ὧτα ἔχουσι καί οὐκ ἀκούσονται».
.             Εἶναι ἐξακριβωμένη, ὅμως, καί καθόλου δέν ἀποσιωπᾶται αὐτή ἡ ἀλήθεια καί ἀπό τούς ἴδιους τούς σοφούς προγόνους μας, ἀπό τούς ὁποίους μερικοί ἔφθασαν καί πλησίασαν τόν ἀληθινό Θεό, ξεχωρίζοντάς τον ἀπό τούς πολλούς, ὅπως ὁ Σωκράτης, πού γι΄αὐτό θεωρεῖται καί ὡς «ὁ πρό Χριστοῦ χριστιανός φιλόσοφος».
.             Ἐπίσης, θ΄ἀναφέρουμε τό χρησμό τῆς Πυθίας πού δόθηκε στόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη, ὅταν προσπάθησε να ἀναβιώσει τήν εἰδωλολατρική θρησκεία. Ἐπισημαίνει ἡ Πυθία: «Εἴπατε τῷ βασιλεῖ χαμαί πέσε δαίδαλος αὐλά, οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβαν, οὐ μάντιδα δάφνην, οὐ παγάν λαλέουσαν, ἀπέσβετο καί λάλον ὕδωρ».
.             Καί ἄν χρησιμοποιοῦμε τό χρησμό, ἐνῶ δέν δεχόμαστε τούς χρησμούς τῶν ἀρχαίων Μαντείων, τό κάνουμε, γιά νά ποῦμε στούς νοσταλγούς τοῦ παρελθόντος: «Ὁ χρησμός ἤ εἶναι ἀληθινός καί πρέπει νά ἀποβάλλετε τίς σκέψεις σας περί ἀντικαταστάσεως τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπό τό δωδεκάθεο ἤ εἶναι ψεύτικος καί, ἑπομένως, ἡ Πυθία ἐνέπαιζε ἐκείνους πού ζητοῦσαν τή συμβουλή της καί ζάλιζαν τούς ἀνθρώπους οἱ καρκινοειδεῖς χρησμοί της.
Θυμηθεῖτε, ἀκόμη, καί μή λησμονεῖτε ποτέ τόν ἀποφθεγματικό λόγο τοῦ Ἰουλιανοῦ πού διατύπωσε λίγες στιγμές πρίν πεθάνει: « Νενίκηκάς με Ναζωραῖε».
.             Εἶναι καιρός νά θεωροῦμε ἐθνικό ὅ,τι εἶναι ἀληθινό καί νά μή λησμονοῦμε, ὅτι οἱ θεοί τῶν προγόνων μας ἦταν τά θεοποιημένα πάθη τους. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι γιά τή μέθη εἶχαν σάν θεό τό Διόνυσο, γιά τίς συζυγικές ἀπάτες καί τήν ὀργή τό Δία, γιά τή ζήλεια τήν Ἤρα, γιά τήν ἀνηθικότητα τήν Ἀφροδίτη, γιά τήν πονηρία τόν Ἑρμῆ κλπ.
.             Ἄλλοι ὑποστηρίζουν : Θά ἀποδεχθοῦμε τή θρησκεία τῶν γειτόνων μας, μέ τούς ὁποίους ἔχουμε φιλίες-λυκοφιλίες λέγουν οἱ συνετοί-, τό Ἰσλάμ, πού ἄλλωστε ἔχει ἐξαπλωθεῖ σ΄ὅλα τῆς γῆς τά μήκη καί τά πλάτη καί ἐπηρεάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων. Ἔχει πολύ πιστούς ὀπαδούς πού σέβονται τόν Ἀλλάχ, νηστεύουν, προσεύχονται καί ἡ στάση τους μέσα στά τζαμιά τους κάνει ἐντύπωση καί σέ πολλούς ὀρθόδοξους χριστιανούς. Σέβονται τόν τόπο τῆς λατρείας τους καί βγάζουν μπαίνοντας και τά παπούτσια τους, ἀκόμη και οἱ πιό ὑψηλά ἱστάμενοι, ὅταν πολλοί χριστιανοί ἄρχοντες δέν κάνουν οὔτε τό σταυρό τους, μπαίνοντας στούς ἱερούς Ναούς μας».
.             Ὅμως, πέραν πάσης μισαλλοδοξίας τρέμει κανείς καί στό λογισμό, ὅτι μπορεῖ ν΄ἀντικαταστήσει τή θρησκεία τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας, μιά θρησκεία πού ἔχει ἔμβλημά της τή βία, τή σκληρότητα καί ὡς οὐσία τῆς διδασκαλίας της τή χονδροειδῆ ἱκανοποίηση τῶν σωματικῶν ἀναγκῶν τῶν ὀπαδῶν της καί στήν παροῦσα ζωή καί στή μέλλουσα.
.             «Ὄχι αὐτή τή θρησκεία οὔτε καί ἐκείνη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Δέ θέλουμε καμία. Ἐπιζητοῦμε τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό θρησκευτικά ἰδεολογήματα, ἀπό προκαταλήψεις τοῦ παρελθόντος, ἀπό ναούς καί ἱερεῖς πού ἐκεῖ ὐπηρετοῦν, ἀπό ἱερές βίβλους πού δημιουργοῦν ἐνοχές καί ἀναστατώνουν τή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. Κάτω ὁ Θεός. Δέν τόν ἔχουμε ἀνάγκη. Πέρασε ἡ ἐποχή του. Σήμερα εἴμαστε ἐλεύθεροι νά ρυθμίσουμε τά τῆς ζωῆς μας» ἀναφωνοῦν ἄλλοι.
.             Πόσο ἀνόητα σκέπτονται οἱ ἄνθρωποι! Πόσο ἐπιπόλαια ἀντιμετωπίζουν βασικά καί σοβαρά θέματα τῆς ζωῆς τους! Μά δέν εἶναι ἐφεύρεση κάποιων ἡ θρησκεία, ὅπως δέν εἶναι ἐφεύρεση τοῦ φούρναρη ὁ φοῦρνος. Ὁ ἄνθρωπος γεννιέται θρησκευτική προσωπικότητα. Αὐτό πού δέ θέλουν νά ἐννοήσουν οἱ περίεργοι πού ἀναπολοῦν τό παρελθόν ἤ αἰσθάνονται κουρασμένοι ἀπό τό παρόν ἤ θέλουν ἐν πάση περιπτώσει μιά ἀλλαγή, τό ἔχουν προσεγγίσει ὀτρηροί ἐπιστήμονες καί σοβαροί μελετητές τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ θέματος.
.             Ὁ Πλούταρχος, γιά παράδειγμα, γεμάτος ἱκανοποίηση ἀπό τήν περιήγησή του σ΄ὅλα τά μέρη τῆς χώρας μας μέ χαρακτηριστική αὐτοπεποίθηση καταγράφει: «Εὕροις δ΄ἄν ἀπιών πόλεις ἀγραμμάτους, ἀτειχίστους, ἀπαιδεύτους….. ἀνιέρου δέ πόλεως καί ἀθέου οὐδείς ἔστι, οὐδ΄ ἔσται γεγονώς θεατής’’.
.             Ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος ἀναφέρει κάτι πολύ σημαντικό ἀπό τή δική του περιπέτεια καί ἐμπειρία: «Θεέ μου, μᾶς ἔπλασες γιά Σένα, γι΄αὐτό ἡ ψυχή μας πουθενά ἀλλοῦ δέν εὑρίσκει ἀνάπαυση παρά μόνο κοντά Σου». «Μοιάζει», λέγει ὁ ἴδιος στίς Ἐξομολογήσεις του, «ὁ ἄνθρωπος ὅπως τό ρυάκι. Γνωρίζει τό ρυάκι ὅτι πατέρας του εἶναι ὁ ὠκεανός. Τό νερό τοῦ ὠκεανοῦ ἐξατμίστηκε ἔγινε σύννεφο, τό σύννεφο ἔγινε βροχή πού σχημάτισε τό ρυάκι. Γι΄αὐτό συνέχεια εἶναι ἀνήσυχο και τρέχει. Τρώγει τήν πέτρα, διαπερνᾶ τό χῶμα καί εὑρίσκει ἀνάπαυση καί ἡσυχάζει μόνο ὅταν πέσει στόν ὠκεανό, ὅταν εὑρεθεῖ κοντά στόν πατέρα του! ».
Καί ὁ Ἐρνέστος Ψυχάρης ἐπιγραμματικά σημειώνει : «Ἄκερος βοῦς, ἄπτερον πτηνόν ἄθυμος λέων, ἰδού τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό». Κάποτε, δηλαδή, μπορεῖ νά γεννηθεῖ ἕνα βόδι χωρίς κέρατα, ἕνα πτηνό χωρίς φτερά ἤ ἕνα λιοντάρι πού δέ θά ἔχει τήν ὁρμή τοῦ λέοντος. Μπορεῖ αὐτό νά συμβεῖ, ἔχει κάποιες φορές γίνει. Ὅμως αὐτό ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, τέρας τῆς φύσης, ζεῖ λίγο, πολύ λίγο καί πεθαίνει, γιά νά ἡσυχάσουν καί οἱ ἄνθρωποι πού ἀναστατώθηκαν μέ τήν τερατώδη γέννησή του.
.             Μπορεῖ, σημειώνει ὁ ἴδιος, νά εὑρεθεῖ κάποτε ἕνας ἄνθρωπος πού νά μήν πιστεύει σέ Θεό. Νά μήν ἔχει τό θεό του. Πραγματικά, ὅμως, νά μήν πιστεύει. Γιατί πολλοί εἶναι ἠθοποιοί τῆς ἀθεΐας, κάνουν πώς δέν πιστεύουν, γιατί τό σηκώνει ἡ παρέα, τό ἀπαιτεῖ ἡ ἐποχή, τό ἐπιβάλλει κάποια ἰδιοτελής ἐπιδίωξη. Ἄν συμβεῖ πράγματι νά μήν πιστεύει σέ Θεό, τότε μπροστά μας θά ἔχουμε ἕνα τέρας τῆς ἀνθρώπινης φύσης.
.             Καί ὁ πολύς Πασκάλ ἔγραψε, γιά νά ἀποδείξει ὅτι αὐτοί πού κάνουν τόν ἄθεο ἔχουν λόγο: «Δέ δημιουργεῖ τόν ἄθεο τό καλλιεργημένο μυαλό, ἀλλά ἡ διεφθαρμένη καρδιά». Ὁ Κύριός μας, ἐξ ἄλλου, διδάσκει ἐπιγραμματικά: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».
.             Συμπεραίνουμε ἀπό τήν ἀναφορά ὅλων αὐτῶν τῶν σοφῶν καί καλλιεργημένων ἀνθρώπων, ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Θεό. Ἄν δέν ὑπῆρχε Θεός, ἔγραψε κάποιος μέ ὑπερβάλλοντα ζῆλο, θά ἔπρεπε νά τόν δημιουργήσουμε, γιά νά στηριχθοῦμε στά πόδια μας. Προσθέτει ἐπιγραμματικά καί μιά ἄλλη πνευματική προσωπικότητα: «Εἶναι εὐκολότερο νά θεμελιώσεις μέ ἄμμο φρούριο στόν ἀέρα, παρά νά ὑπάρξει βιώσιμη κοινωνία χωρίς τόν Θεό».
Καί ἐρχόμαστε στό δεύτερο ἐρώτημα, κάνοντας μιά ὑποθετική σκέψη γιά ὅσα μέχρι αὐτή τή στιγμή γράψαμε.
.             Διά τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς, ὅπως λέγουν οἱ μαθηματικοί, ὑποθέτουμε ὅτι ἐπιλέξαμε μιά ἀπό τίς δυό θρησκεῖες πού προαναφέραμε ἤ ἀπό τίς ἀναρίθμητες ἄλλες πού ὑπάρχουν ἤ τήν ἀ-θρησκεία. Πῶς θά σβήσουμε ἀπό τήν ἱστορία τό χριστιανισμό; Ἔχει διαποτίσει τόν κόσμο ὅλο καί ὅλα τά πνευματικά ἐπιτεύγματα τῶν ἀνθρώπων τά ἔχει ἐπηρεάσει μερικά λιγότερο ἄλλα περισσότερο καί ἄλλα ἀπόλυτα.
.             Τό δίκαιο, τήν τέχνη, τή φιλοσοφία, τήν ποίηση, τήν ἐπιστήμη καί ἄλλα πολλά. Ἔχουν γραφεῖ ἑκατομμύρια βιβλία καί χιλιάδες ἑκατομμύρια σελίδες γιά τό Ναζωραῖο, γιά τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό πού ἦλθε «διακονῆσαι καί οὐ διακονηθῆναι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν». Ἔχουν κατασκευασθεῖ ἔργα πού εἶναι το κορύφωμα τῆς τελειότητας καί στολίζουν πόλεις καί χωριά καί τά συναντᾶ κανείς στό πέρασμά του καθημερινά. Ναοί μεγάλοι καί μικροί, καθεδρικοί, παρεκκλήσια ἤ ἐξωκκλήσια πού μαρτυροῦν τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων. Ὑπάρχουν ἔργα ζωγραφικῆς καί ἁγιογραφίας πού εἶναι ἐπηρεασμένα ἀπό τή διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
.             Ποιός ὅλα αὐτά τά δημιουργήματα θά θελήσει ἤ θά μπορέσει νά τά καταστρέψει; Καί ἄν μπορεῖ νά κάμει αὐτό τό καταστρεπτικό ἔργο, τί θά μείνει ἐπάνω στόν πλανήτη μας, γιά νά μαρτυρεῖ τήν ἀξιοσύνη, τή σύνεση, τήν ψυχική καί διανοητική καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου, τόν πολιτισμό του καί τόν ἀνθρωπισμό του;
.             Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ Ρενάν, ἄθεος πολλά χρόνια καί πιστός στά τελευταῖα τῆς ζωῆς του, ὅταν ἔλεγε: «Χριστέ, ἄν σβήσει τό ὄνομά σου ἀπό τήν ἱστορία, εἶναι σάν νά σβήσει ὁ ἥλιος τό φῶς του, ὡς νά σεισθεῖ ἡ γῆ ἀπό τά θεμέλια της». Προσθέτει, ἐπίσης, χωρίς δισταγμό: «εὐκολότερο εἶναι νά σβήσουμε τόν ἥλιο μέ τά δάκρυά μας ἤ νά στερέψουμε τή θάλασσα, πίνοντας τό ἁλμυρό νερό της παρά νά ἐξαφανίσουμε τά ἀνεξίτηλα ἴχνη τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στή γῆ».
.             Γι΄ αὐτό καταλήγει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ μιά δοξολογητική στροφή: «γιά μᾶς ὁ Χριστός εἶναι τά πάντα καί πατέρας καί ἀδελφός καί οἰκία καί τροφή καί φίλος καί ἔνδυμα καί φῶς καί ζωή καί ἀλήθεια καί ὁδός. Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός».

 ΠΗΓΗ: immspartis.gr

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΣΠΑΡΤΗΣ: «Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ» [ὁ αὐτοσκοπὸς τῆς εὐημερίας (τῶν ἀριθμῶν) καὶ ἡ κατανάλωση τρώγουν καὶ τὴν Κυριακή, ὥστε νὰ μὴν παραμείνει τίποτα ὄρθιο καὶ καθαρὸ στὴν ψυχή μας καὶ νὰ ἀποξενωθεῖ ὁ φιλόθεος λαός μας ἀπὸ τὶς ἱερὲς καὶ ζωογόνες παραδόσεις του.]

Ἡ ργία τς Κυριακς θυσία στὸν βωμ το καταναλωτισμοῦ

το Μητροπολίτου Μονεμβασίας κα Σπάρτης κ. Εσταθίου

09.01.2013

.      Πρόσφατα, μὲ νομοθετικὴ ρύθμιση τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως οὐσιαστικὰ δρομολογήθηκε ἡ κατάλυση τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀργίας καὶ στὴ Χώρα μας. Μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὴ διάταξη αὐτὴ ἐπιτρέπεται καὶ ἡ προαιρετικὴ λειτουργία ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ ἔτους τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων μὲ ἐμβαδὸν μέχρι 250 τ.μ., ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἀνήκουν σ᾽ ἁλυσίδα Καταστημάτων καὶ δὲν λειτουργοῦν μὲ συμφωνίες συνεργασίας τοῦ τύπου «shops-in-a-shop. Εἶναι βέβαιο, ἐν τούτοις, ὅτι ἡ de jure ἐθελουσία λειτουργία τῶν καταστημάτων αὐτῶν μέσα σὲ περιβάλλον βαθειᾶς κρίσης καὶ ἔντονου ἀνταγωνισμοῦ θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ de facto ὑποχρεωτική.
.      Δὲν μποροῦμε ἀνεπιφύλακτα νὰ συνηγορήσουμε ὑπὲρ τῆς ἄποψης ὅτι ἔτσι θὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀγοραστικῆς κίνησης, ἡ ὑποβοήθηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ ἡ ὤθηση τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὅταν μάλιστα πολλοὶ οἰκονομολόγοι καὶ φορεῖς ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν ἀγορὰ ἀντιτείνουν βάσιμη ἀπορριπτικὴ ἐπιχειρηματολογία. Γιατί, πῶς εἶναι δυνατόν, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἑλληνικὲς οἰκογένειες κατὰ μέγα μέρος φυτοζωοῦν, χωρὶς νὰ διαθέτουν χρήματα πολλὲς φορὲς οὔτε γιὰ τὰ ἀναγκαῖα (τροφή, στέγη, μόρφωση τῶν παιδιῶν τους, ὑγειονομικὴ περίθαλψη), κάποιοι ἐμπειρογνώμονες νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν καλπάζουσα οἰκονομικὴ ὕφεση ὡς ζήτημα διεύρυνσης τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων καὶ τῆς ἐργασίας τῶν ὑπαλλήλων ἤ ….μετάθεσης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς τὴ Δευτέρα, ὥστε ἡ ἀγορὰ νὰ …ἀναθερμανθεῖ, νὰ …ἀπελευθερωθεῖ, νὰ …ἐκσυγχρονισθεῖ καὶ νά …..ἐξευρωπαϊσθεῖ; Ἀναρωτιόμαστε, ἐπιπρόσθετα, ποιοὶ εἶναι οἱ εἰσηγητὲς αὐτοῦ τοῦ μέτρου καὶ ἂν ὑπολανθάνουν, ὅπως ἀρκετοὶ ἰσχυρίζονται, ἄλλες σκοπιμότητες ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ καθιστοῦν προσχηματικὸ τὸν προτασσόμενο σκοπό του.
.      Μποροῦμε καὶ πρέπει, ὅμως, νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ μέτρο αὐτὸ προσβάλλει καὶ βεβηλώνει κατάφωρα τὴν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς, ποὺ εἶναι ἡ Μεγάλη Γιορτὴ τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας, καὶ καταργεῖ ἕναν χριστιανικὸ θεσμὸ ἑδραιωμένο στὴν συνείδηση καὶ τὴν Παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
.      Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει, ἀνέκαθεν, τὴν ἔντιμη ἐργασία ὡς ἕναν σημαντικὸ παράγοντα γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν. Παράλληλα, οἱ Χριστιανοί, θέλοντας νὰ τιμήσουν τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, τὴν «μία τῶν Σαββάτων», δηλαδὴ τὴν ἑπομένη μέρα, τὴν πρώτη τῆς ἑβδομάδας δὲν τὴν ἔχουν ὀνομάσει ἡμέρα ἀργίας, ἀλλὰ ἁγιασμοῦ. Ἔτσι, κάθε Κυριακὴ συναθροίζονται, μὲ σκοπὸ νὰ τελέσουν τὸ ζωοποιὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», μᾶς προτρέπει καὶ ὁ ἀναστάσιμος ψαλμός.
.      Ἐπίσης, ἂς θυμηθοῦμε ὄτι ἡ Ϛ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καθιέρωσε τὴν Κυριακὴ ὡς «τελεία ἀργία», ἡμέρα ἀφιερωμένη στὸν Χριστό. Οἱ Χριστιανοί, ξεχνώντας γιὰ λίγο τὶς βιοτικὲς μέριμνες, ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ψυχή τους, συμμετέχοντας στὴν Θεία Λειτουργία, καὶ συμπροσευχόμενοι «ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου», τὸν κατ᾽ ἐξοχὴν προσευχητικὸ καὶ λατρευτικὸ χῶρο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τὸν Κανόνα αὐτὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ κάθε Κανόνα, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ὁποίου ἀγωνίστηκε καὶ ὁ διδάχος τοῦ Γένους καὶ ἐθνοϊερομάρτυρας ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, διασαλπίζοντας ὅτι “Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο”, οὐδεὶς νομιμοποιεῖται νὰ τὸν διαστρεβλώνει καὶ νὰ τὸν καταστρατηγεῖ χάριν μάλιστα τοῦ καταναλωτισμοῦ καὶ τοῦ ὑλικοῦ εὐδαιμονισμοῦ.
.      Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια. Τὰ Σαββατόβραδα, μποροῦν νὰ θυμηθοῦν κυρίως οἱ μεγαλύτεροι τὸν πατέρα ποὺ σχόλαζε ἀπὸ τὴν δουλειά του μὲ τὴν καμπάνα τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ ἐπέστρεφε στὸ σπίτι του. Ἐκεῖ τὸν ὑποδέχονταν ἡ γιαγιά, ὁ παππούς, τὰ ἀδέλφια, ἡ σύζυγος, τὰ παιδιά, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν κλασικὴ ἐκτεταμένη οἰκογένεια τῶν τριῶν ἢ τεσσάρων γενεῶν. Ἐκεῖ τὸν περίμενε τὸ ἀναμμένο καντήλι στὸ εἰκονοστάσι καὶ ἡ μυρωδιὰ τοῦ λιβανιοῦ. Ἐκεῖ εὕρισκε τὸ οἰκογενειακὸ δεῖπνο, ἀνακουφιζόταν ἀπὸ τὸν ἤρεμο ὕπνο καὶ ἀγαλλίαζε μὲ τὴν σκέψη ὅτι τὸ κυριακάτικο πρωὶ θὰ ἐκκλησιαστοῦν ὅλοι. Τὸ ξημέρωμα ἡ οἰκογένεια σύσσωμη μετέβαινε στὸν ἐνοριακὸ Ναό, παρακολουθοῦσε εὐλαβῶς τὴν θεία Λειτουργία, μεταλάμβανε τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ μὲ εὐφροσύνη πνευματική  ἐπέστρεφε στὸ σπίτι. Στὴν θαλπωρή του ὁ βιοπαλαιστὴς πατέρας εἶχε τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία τῆς περισυλλογῆς καὶ ὅλοι τὸν χρόνο νὰ συνομιλήσουν, νὰ ἀστειευτοῦν, νὰ συσκεφθοῦν γιὰ τὴν λύση τῶν προβλημάτων καὶ νὰ καθίσουν μαζὶ στὴν μεσημεριανὴ τράπεζα, σφυρηλατώντας τοὺς οἰκογενειακούς δεσμούς.
.      Στὶς σύγχρονες βιομηχανικὲς καὶ μεταβιομηχανικὲς κοινωνίες, ἡ ρύπανση τοῦ χρόνου ἔχει κατακλύσει πολλὲς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀτομικισμὸς σὲ συνδυασμὸ μ’ ἄλλους παράγοντες ἔχουν συρρικνώσει καὶ παραμορφώσει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. “Θόρυβοι” σημειώνει σύγχρονος διανοούμενος, “εἰκόνες ἀλλεπάλληλες, βία ἀτελείωτη, ἀχαλίνωτος ἐρωτισμός, εἶναι ἡ καθημερινὴ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου… μία ἀφηνιασμένη προπαγάνδα κατάλληλη γιὰ πλύση ἐγκεφάλου ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ταλανισμένο Δυτικὸ ἄνθρωπο καὶ τὸ τελευταῖο λεπτὸ τῆς περισυλλογῆς..”. Μόνο ἡ Κυριακὴ ἔμεινε, ποὺ περιορίζονται λίγο οἱ φωνὲς καὶ τὸ τρέξιμο τῆς ἀγορᾶς, τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ τοῦ μεροκάματου, γιὰ νὰ ἡσυχάσει κάπως ὁ ἄνθρωπος, ἔμπορος, ὑπάλληλος, ἐν γένει ἐργαζόμενος καὶ καταναλωτής, καὶ νὰ στοχαστεῖ τὴν ὕπαρξη καὶ τὸν προορισμό του. Τώρα πι ατοσκοπς τς εημερίας (τν ριθμν) κα κατανάλωση, πο φυδατώνουν κα μολύνουν τ σμα κα τν ψυχή, τρώγουν κα τν Κυριακή, στε ν μν παραμείνει τίποτα ρθιο κα καθαρ στν ψυχή μας κα ν ποξενωθε φιλόθεος λαός μας π τς ερς κα ζωογόνες παραδόσεις του.
.      Δὲν μποροῦμε κατακλείοντας νὰ μὴν ἐπισημάνουμε καὶ τὴν ἐπιβάρυνση ποὺ θὰ ἔχει ὁ ἐργαζόμενος στὴν ὑγεία του, ἂν συρρικνωθεῖ περαιτέρω ὁ διαθέσιμος χρόνος γιὰ τὴν ἀναγκαία ἀνάπαυσή του. περκόπωση, πίσης, θ πηρεάσει ρνητικ κα τν παραγωγικότητά του στ πλαίσιο τς πιχείρησης. Εναι χαρακτηριστικ τ παράδειγμα τς πρώην Σοβιετικς νωσης, ὅπου, ἀφοῦ γιὰ ἰδεολογικούς λόγους κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, διαπίστωσαν μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα πτώση τῆς παραγωγικότητας 30%, γεγονὸς ποὺ ἐπέβαλε τὴν ἐπαναφορά της.
.      Τὸ σύνθημα, ἑπομένως, τοῦ ὠφελιμιστῆ Ἄγγλου Φιλοσόφου John Stuart Mill «ναὶ στὸ ἔθιμο τῆς ἀργίας μία ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ ὁποιαδήποτε ἡμέρα», ποὺ λειτουργεῖ ὡς ἰδεολογικὴ ἀφετηρία γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ υἱοθετηθεῖ οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, οὔτε ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαό μας.

Ὁ Μητροπολίτης
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐστάθιος

 ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: «Περιφρονήσαμε τόν ἅγιο Ἄρτο καί τό ἅγιο Ποτήριο καί γι’ αὐτό πεινᾶμε καί διψᾶμε, γι’ αὐτό ἐξανεμίσαμε τά ὑλικά ἀγαθά καί σήμερα ἔχει ἀρχίσει ἡ στέρησή τους. Ἔχουμε λύπη, γιατί ὁ Χριστός μᾶς λείπει.».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ καὶ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

“Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε”

Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί,

.          Γιορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τοῦ Χριστοῦ μας τή Γέννηση. Γιορτάζει τό ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, πού μέ κίνητρο τήν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη Του ἦλθε κοντά στόν κουρασμένο ἀπό τή βιοπάλη καί καταπληγωμένο ἀπό τήν πολυώνυμη ἁμαρτία ἄνθρωπο.
.          Καί ἦλθε κοντά μας γιά νά μᾶς μεταμορφώσει ἀπό ἀγρίους σ’ ἁγίους. Ἦλθε γιά νά μᾶς ἀνορθώσει, γιά νά μᾶς παρηγορήσει, γιά νά μᾶς δώσει τή σωτήρια ἐλπίδα καί γιά νά μᾶς ἐξασφαλίσει ὅλα τά ἐφόδια τῆς ἐπίγειας εὐτυχίας μας καί τῆς αἰώνιας μακαριότητάς μας. Αὐτόν τόν σκοπό τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Γεννήσεως βλέπουν μέ τίς πνευματικές διόπτρες τους οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό τό μυστικό μᾶς ἀποκαλύπτουν μέ τούς θερμούς, βαθυστόχαστους καί ἐλπιδοφόρους λόγους τους, πού ἔχουν  συνθέσει καί μέ δύναμη ἔχουν  ἐκφωνήσει τήν κατάλληλη στιγμή. Αὐτό εἶναι τό νόημα ὅλων τῶν ἐκπάγλου ὡραιότητος χριστουγεννιάτικων  ὕμνων, πού μέ τέχνη καί  ἔμπνευση δημιούργησαν καί μελοποίησαν χαρισματικοί Ἅγιοι, ὥστε νά τέρπεται ἀκόμη καί ἡ ἀκοή μας, μά περισσότερο νά εὐφραίνεται ἡ καρδιά μας, νά φωτίζεται ἡ διάνοιά μας καί νά στηρίζονται τά διαβήματά μας.
.          Τά ἐφετινά  Χριστούγεννα γιά μᾶς τούς ἕλληνες, πού κατοικοῦμε σ’ αὐτή τήν ἔνδοξη Χώρα, πού σήμερα διασύρεται καί ποικιλοτρόπως δοκιμάζεται, ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία. Εἶναι ἀνάγκη νά τά ἰδοῦμε καί ἀπό μία ἄλλη ὀπτική γωνία, γιά νά ὠφεληθοῦμε καί νά στηριχθοῦμε στή δύσκολη περίοδο τῆς δοκιμασίας μας. Ὁ Κύριός μας καί Θεός μας γεννήθηκε ἀδύναμο βρέφος καί φτωχός, ἀφοῦ δέν εἶχε οὔτε τά στοιχειώδη καί ἀπαραίτητα γιά κάθε παιδί πού ἔρχεται στόν κόσμο. Δέν ἔχει στέγη, ἀφοῦ ἀνακλίνεται στή φάτνη, οὔτε ζεστασιά, ἀφοῦ αὐτή τοῦ τήν ἐξασφαλίζουν τά ἄλογα ζῶα μέ τήν ἀναπνοή τους. Γεννήθηκε καί ἀμέσως δοκίμασε τά δεινά τῆς ἐξορίας καί φυγῆς στήν Αἴγυπτο, ἀφοῦ ὁ Ἡρώδης  ἑτοίμασε τό ξίφος του γιά νά τό φονεύσει.
.          Ἀλήθεια, πόση παρηγοριά δέν παίρνουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού εἶναι φτωχοί  καί ἄστεγοι, πού δέ διαθέτουν τά πιό στοιχειώδη καί ἀπαραίτητα γιά τόν ἑαυτό τους καί γιά τά παιδιά τους καί προσπαθοῦν νά χορτάσουν τό ἄδειο στομάχι τους ἀπό αὐτά πού εὑρίσκουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἤ στά συσσίτια πού ἡ Ἐκκλησία μας σάν φιλόστοργη μάνα μαζί καί ἄλλοι φορεῖς τούς ἐξασφαλίζουν, ὅταν ἀκοῦνε, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἦταν φτωχός καί ἄστεγος! Τόν Χριστό μας βλέπουν ἐμπερίστατο καί κάνουν ὑπομονή μέχρι νά περάσει ἡ ὀργή τοῦ κακοῦ καί ἡ φτώχεια, πού ὕστερα ἀπό τόσα χρόνια ἔδειξε πάλι τό σκληρό της πρόσωπο. Τήν ἀπειλή τοῦ Ἡρώδη ἐναντίον τοῦ θείου καί ἁγίου βρέφους, πού ἔχει τήν τελειότητα καί τήν ἀναμαρτησία στόν ἀπόλυτο βαθμό, ἀκοῦνε οἱ ταλαίπωροι ὁμόθρησκοι καί ὁμοεθνεῖς μας καί διαπιστώνουν ὅτι τό πρόσωπο τῆς ἐξουσίας εἶναι σ’ ὅλες τίς ἐποχές τό ἴδιο καί ταυτίζουν τήν ἐξορία τοῦ Κυρίου μας στήν Αἴγυπτο καί τίς δοκιμασίες τῆς φυγῆς του ἐκεῖ μέ τίς περιπέτειες τῆς Χώρας μας, πού τίς ἐπέβαλαν ὅσοι δικοί μας δέν τήν ἀγαποῦν πραγματικά, ἀλλά προπάντων οἱ εὐρωπαῖοι, πού, ἐνῶ προσποιοῦνται τούς φίλους, μᾶς πίνουν τό αἷμα καί μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει σέ πρωτόγνωρη περιπέτεια.
.          Στά ἀφτιά ὅλων ἠχοῦν τά λόγια τά δικά Του, πού πρέπει νά προσέξουμε γιά νά στηριχθοῦμε. «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι».
.          Ὅμως, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, σ’ αὐτή τήν κοινωνική ἀναστάτωση καί ἐθνική περιπέτεια, ἐκτός ἀπό τήν ὑπομονή πού πρέπει νά δείξουμε καί τήν ὁποία μᾶς ἐξασφαλίζει ἡ πίστη μας στόν Θεό, πού μᾶς ἀγαπάει, ἐκτός ἀπό τήν ἐλπίδα μας, ὅτι ὅλα τά πικρά θά περάσουν κάποια στιγμή καί θά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες γιά τήν πατρίδα μας, εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε καί μιά διερεύνηση καί μέ πνεῦμα αὐστηρῆς κριτικῆς νά μάθουμε τά αἴτια τῆς σημερινῆς δοκιμασίας.
.          Χωρίς δυσκολία θά διαπιστώσουμε, ὅτι γιά πάρα πολλά ἀπό τά πικρά πού συμβαίνουν εἴμαστε ὅλοι ἔνοχοι. Εἴτε μέ τόν λόγο μας, εἴτε μέ τή σιωπή μας, εἴτε μέ τήν ἀδιαφορία μας, εἴτε μέ τήν ὑπέρμετρη κατανάλωση, εἴτε μέ τή βουλιμία μας, εἴτε μέ τή φιλοδοξία  καί τόν ἐγωισμό μας,  εἴτε  μέ  τή διαστροφή τῶν ἐπιθυμιῶν μας φτωχύναμε καί ἐπισύραμε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ.
.          Περιφρονήσαμε τόν ἅγιο Ἄρτο καί τό ἅγιο Ποτήριο καί γι’ αὐτό πεινᾶμε καί διψᾶμε.  Εἴχαμε ὡς σύνθημά μας τό «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν», γι’ αὐτό  ἐξανεμίσαμε τά ὑλικά ἀγαθά καί σήμερα ἔχει ἀρχίσει ἡ στέρησή τους. Δέ θελήσαμε νά μάθουμε ὅτι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἀσκητική ζωή μέ τήν ἔννοια τῆς ὀλιγάρκειας καί τῆς ἐγκράτειας. Ἔχουμε λύπη, γιατί ὁ Χριστός μᾶς λείπει.

.         Ἐξορίσαμε ἀπό τή ζωή μας τόν Χριστό. Δέν τόν ὑπολογίσαμε στόν οἰκογενειακό προγραμματισμό, στά ἔξοδά μας καί στίς ἀπαιτήσεις μας. Δέ θελήσαμε νά ἰδοῦμε τόν Θεό στό πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου μας, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῶν πατέρων «Εἶδες τόν ἀδελφό σου, εἶδες τόν Θεό σου», καί ἀγαπήσαμε ὑπέρμετρα τόν ἑαυτό μας γι’αὐτό μεταβάλαμε τήν κοινωνία μας σέ ζούγκλα καί ἔγινε ὁ ἕνας ἄνθρωπος γιά τόν ἄλλο λύκος.Μέ ἀφορμή τή Μεγάλη Γιορτή τῶν Χριστουγέννων ἄς συνειδητοποιήσουμε  ὅλες αὐτές τίς ἀλήθειες, ὅσο πικρές καί ἄν εἶναι, καί ἄς διορθώσουμε τά σοβαρά μας λάθη. Τότε ὁ Κύριός  μας θά σταθεῖ  κοντά μας, ὄχι μόνο παρηγορητής καί ἐνισχυτής μας, ἀλλά κυρίως λυτρωτής μας. Τό θέλει ὡς πατέρας μας καί μπορεῖ ὡς Θεός μας.

.          Στά χέρια Του ὅλα μεταβάλλονται. Τά βάσανά μας εἶναι ὁ μισθός πού χρειάζεται γιά νά ἐξασφαλίσουμε τό εἰσιτήριο γιά τόν Παράδεισο.

.          Εἴμαστε ὅλοι παιδιά ἑνός Ἀθάνατου Πατέρα. Τί εἴδους ἀθάνατος πατέρας θά ἦταν, ἄν δέ δημιουργοῦσε ἀθάνατα παιδιά, ὅμοια μέ Ἐκεῖνον; Ἄς ἔχουμε αἰσιοδοξία, γιά νά βλέπουμε τά λουλούδια, γιατί ἡ ἀπαισιοδοξία μᾶς κάνει νά βλέπουμε μόνο τά σκουπίδια.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις  χαιρετίζω τόν ἱερό Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν εὐσεβῆ λαό μας καί τούς ἀποδήμους ἀδελφούς μας, ἐπικαλούμενος γιά τόν καθένα  τήν Εὐλογία τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012

Εὐχέτης Σας πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο

Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 ΠΗΓΗ: immspartis.gr

Σχολιάστε

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ «Ἀναρωτιέμαι γιατί ἡ Πολιτεία παρά τίς πολυάριθμες δημογραφικές μελέτες πού ἔχουν κατά καιρούς ἐκπονηθεῖ καί ὅλες κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν ἐθνική μας συνοχή, βιωσιμότητα καί ἱστορική συνέχεια λόγῳ τῆς ὑπογεννητικότητας, όχι μόνο δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τήν ὕψιστη ἐθνική ἀνάγκη στήριξης τῆς οἰκογένειας καί κυρίως ἐκείνης μέ περισσότερα ἀπό δύο παιδιά μέσῳ μιᾶς οἰκογενειακῆς πολιτικῆς, ἀλλά καί τήν ὑπονομεύει,».

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μεταξὺ ἄλλων ὑπογραμμίζει ὁ Μητρ. Σπάρτης τὰ ἑξῆς: «Ἀναρωτιέμαι γιατί ἡ Πολιτεία παρά τίς πολυάριθμες δημογραφικές  μελέτες πού ἔχουν κατά καιρούς ἐκπονηθεῖ καί ὅλες κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν ἐθνική μας συνοχή, βιωσιμότητα καί ἱστορική συνέχεια λόγῳ τῆς ὑπογεννητικότητας, ὄχι μόνο δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τήν ὕψιστη ἐθνική ἀνάγκη στήριξης τῆς οἰκογένειας καί κυρίως ἐκείνης μέ περισσότερα ἀπό δύο παιδιά μέσῳ μιᾶς οἰκογενειακῆς πολιτικῆς, ἀλλά καί τήν ὑπονομεύει».
.          Πράγματι αὐτὴ ἡ τελευταία λέξη ἔχει ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ. Ἀλλὰ τώρα πιὰ ἔχει φανεῖ ὁλοκάθαρα ἡ Ἐργολαβία. Οὐδεὶς φρόνιμος ἀμφιβάλλει πλέον γιὰ τὴν ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν, ἡ ὀποία εἶχε στοχοποιήσει παντὶ τρόπῳ τὸν θεμελιώδη θεσμὸ τῆς Οἰκογενείας. Τώρα “κάνουμε ταμεῖο”. 

Ἐπιστολή – παρέμβαση
τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐσταθίου
ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2012
(Ἡμερ. δημοσιεύσ. 30.11.2012)

Ἐξοχώτατον
 Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. κ. Ἰωάννην Στουρνάραν
Εἰς Ἀθήνας

 Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

.             Ἡ οἰκογένεια κατά τόν Ἀπ. Παῦλο εἶναι «ἡ κατ’ οἶκον ἐκκλησία», τό φυτώριο τῆς Βασιλείας τοῦ  Θεοῦ καί τό ἐργαστήριο ἐνάρετων προσωπικοτήτων. Μέσα στήν ἀτμόσφαιρά της διαπλάθεται ὁ ἐργατικός ἄνθρωπος, ὁ εὐσεβής χριστιανός, ὁ χρηστός πολίτης, ὁ εὐσυνείδητος ἐπαγγελματίας.  Πολιτεῖες χωρίς οἰκογένεια δέν μποροῦν νά ὀρθοποδήσουν. Εἶναι, γενικότερα, ἕνα θερμοκήπιο μέσα στό ὁποῖο καλλιεργεῖται ὁ κοινωνικός, ὁ οἰκονομικός, ὁ πολιτικός καί ὁ θρησκευτικός βίος. Ἑπομένως, ὁ προορισμός τῆς οἰκογένειας εἶναι θεῖος καί κοσμοϊστορικός.
.             Ἔχοντας πληροφορηθεῖ ἀπό τά Μ.Μ.Ε. τίς ἐπαχθεῖς διατάξεις τοῦ νέου Φορολογικοῦ  Νομοσχεδίου, πού ἐντός ὀλίγου πρόκειται νά κατατεθεῖ γιά διαβούλευση, θεωρῶ ποιμαντική μου μέριμνα καί ὑποχρέωση, πού ἀπορρέει ἀκριβῶς ἀπό τήν καθοριστική σημασία τοῦ εὐλογημένου ἀπό τόν Θεό θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας πού μόλις σκιαγράφησα,  νά παρέμβω καί νά σᾶς  παρακαλέσω νά ἐπανεξετάσετε τά ἄρθρα πού ἀφοροῦν τή μείωση τοῦ ἀφορολόγητου γιά τούς ἕλληνες πολίτες μέ παιδιά.
.             Οὐσιαστικά πρόκειται, ὅπως πολλοί ἀκράδαντα καί τεκμηριωμένα ὑποστηρίζουν, γιά  ἕναν παραλογισμό καί μία  «τιμωρία» τῆς  ἑλληνικῆς οἰκογένειας ἀπό τήν πλευρά τῆς Πολιτείας.  Ἰδιαίτερα βάλλεται κατάφωρα ἡ ἡρωική πολύτεκνη οἰκογένεια, ἀφοῦ ἡ φορολογική ἐπιβάρυνση κλιμακώνεται δραματικά γιά τούς γονεῖς πού ἀνατρέφουν τρία ἤ περισσσότερα παιδιά. Ἡ ρύθμιση αὐτή σέ συνδυασμό  μέ τίς ὑπόλοιπες μνημονιακές περικοπές θά ἐξαντλήσει  περαιτέρω  καί θά ὁδηγήσει στόν μαρασμό τό δυναμικότερο κύτταρο ἀνανέωσης τοῦ πληθυσμοῦ καί φυσικά θά συντελέσει στόν μεγαλύτερο περιορισμό τῶν ὑποψηφίων πολυτέκνων, ὅταν ὁ δείκτης γηρασμοῦ τῆς χώρας μας  κινεῖται ἀνοδικά μέ παράλληλη συρρίκνωση τοῦ παιδικοῦ πληθυσμοῦ. Ἐνδεικτικά θυμίζω, ὅτι τή δεκαετία 1971-1981 ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀνῆλθε στό 0,37%, ὅταν τή δεκαετία τοῦ 1950 ἦταν στό 9%. Σήμερα, λόγῳ καί τοῦ μοντερνισμοῦ πού τείνει στήν κατάργηση τῆς οἰκογένειας, τό ἰσοζύγιο γεννήσεων  καί θανάτων εἶναι ἀρνητικό  στόν ἑλληνικό πληθυσμό, ὅταν τό ἀντίστοιχο στούς ἀλλοδαπούς εἶναι πλεονασματικό,  μέ συνέπεια σέ λίγα χρόνια, χωρίς νά θέλω νά γίνω μάντης κακῶν, νά ἔχουμε γίνει μειονότητα στήν ἴδια μας τήν πατρίδα.
.             Καί στό σημεῖο αὐτό, συμμεριζόμενος τόν γενικότερο προβληματισμό, ἀναρωτιέμαι γιατί ἡ Πολιτεία παρά τίς πολυάριθμες δημογραφικές  μελέτες πού ἔχουν κατά καιρούς ἐκπονηθεῖ καί ὅλες κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν ἐθνική μας συνοχή, βιωσιμότητα καί ἱστορική συνέχεια λόγῳ τῆς ὑπογεννητικότητας, όχι μόνο δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τήν ὕψιστη ἐθνική ἀνάγκη στήριξης τῆς οἰκογένειας καί κυρίως ἐκείνης μέ περισσότερα ἀπό δύο παιδιά μέσῳ μιᾶς οἰκογενειακῆς πολιτικῆς, ἀλλά καί τήν ὑπονομεύει, ὅπως στήν προκειμένη περίπτωση.
.             Ἄς θυμίσω ἐδῶ ὅτι ἡ λαμπρή νίκη τοῦ 1821 κερδήθηκε, διότι καί «οἱ καλύβες ἦταν γεμάτες παιδιά», ὅπως διακήρυξε ὁ Μεγάλος Κολοκοτρώνης.  Ὁ καθηγητής, ἐπίσης, στό Τεχνολογικό Ἰνστιτοῦτο τῆς Μασσαχουσέτης Samulson ἔχει διατυπώσει τήν ἄποψη πώς «ἡ κοινωνία στήν  ὁποία οἱ γονεῖς νομίζουν ὅτι ἕνα ἀγόρι καί ἕνα κορίτσι εἶναι ἀρκετά, εἶναι καταδικασμένη σέ ἐξαφάνιση, γιατί τά δύο παιδιά κατά οἰκογένεια δέν ἀρκοῦν πρός ἀντιστάθμιση ἐκείνων πού πεθαίνουν ἤ μένουν ἄτεκνοι ἤ δέ νυμφεύονται». Ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἶναι καί ἡ πολυτεκνική ἀριθμητική τοῦ φιλόλογου Μπιλάλη (ΠΕΦΙΤ, τ. 9/1981, σελ.3).  Ὑποστηρίζει, πιο συγκεκριμένα, ὅτι: 1 παιδί  ἴσον 0 παιδιά, γιατί δέν εἶναι οὔτε ἡ φυσική συνέχεια καί ἀναπλήρωση τῶν γονέων.  2 παιδιά ἴσον 0, διότι εἶναι μόλις τό ἐλάχιστο ὅριο καί ὀδηγεῖ σέ φυσικό μαρασμό τήν οἰκογένεια.  3 παιδιά, ἐπίσης, ἴσον 0 παιδιά, γιατί καί τό τρίτο παιδί δέν εἶναι παράγοντας ἀνανεωτικός καί δυναμικός γιά τήν οἰκογένεια καί μάλιστα τήν οἰκογένεια ὡς συστατικό κύτταρο τῆς στενότερης ἀλλά καί τῆς εὐρύτερης Οἰκογένειας, τῆς μικρῆς πατρίδας, τοῦ Χωριοῦ-Χώρας καί τῆς μεγάλης πατρίδας, τοῦ Ἔθνους. Γιατί καί τό τρίτο παιδί δέν ἀνανεώνει καί δέν ἀναπληρώνει τά φυσικά μειονεκτήματα τῆς μεγάλης καί μικρής οἰκογένειας, ὅπως τή φυσική ἀτεκνία, τήν ἀσθένεια, τόν πρόωρο θάνατο, τή μετανάστευση, τόν θάνατο κ.λπ. 4 παιδιά ἴσον 1 παιδί.
.             Ἔτσι, ὁ φυσικός καί φυσιολογικός ὁρισμός τῆς οἰκογένειας  δέν ὁρίζεται ἀπό τήν ὕπαρξη ἁπλῶς παιδιῶν ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ, ἀλλά ἀπό τά 4 παιδιά.  Αὐτό, βέβαια, ἰσχύει γιά τά φυσικά –φυσιολογικά ὅρια, μέ βάση τήν κοινή καί τήν κοινωνική -ὄχι μοντέρνα ἀλλά παραδοσιακή ἑλληνική- λογική, πού θεωρεῖ ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι τό πρῶτο κύτταρο τοῦ ὀργανωμένου συλλογικοῦ βίου, ὅτι θεμέλιο γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή  εἶναι ἡ οἰκογένεια καί ὄχι τό ἄτομο,  ὅτι ἀληθινή ζωή σημαίνει τό νά μή ζεῖς μόνο γιά τόν ἑαυτό σου, ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι προορισμένοι νά ζοῦν ὁ ἕνας χάρη τοῦ ἄλλου, γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι «φύσει κοινωνικόν ζῶον» κατά τόν Ἀριστοτέλη καί γιατί «ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ» (Γεν. β´18-25).
.          Ἐν κατακλεῖδι, για μία ἀκόμη φορά, ἀπευθύνω ἔκκληση πρός τήν ἑλληνική Πολιτεία νά σταθεῖ ἀρωγός στά πολλά καί ποικίλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἑλληνικές οἰκογένειες και κυρίως οἱ πολύτεκνες, πού εἶναι στυλοβάτες τοῦ Ἔθνους μας. Θερμά παρακαλῶ τόν Πρωθυπουργό τῆς Χώρας μας καί τήν Κυβέρνηση ὄχι μόνο νά μειώσουν τή φορολογία τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, ἀλλά καί νά θεσπίσουν εὐεργετικές διατάξεις γιά τή διευκόλυνσή τους, ὥστε νά γίνει ἡ Πολιτεία ὁ Σίμων ὁ Κυρηναῖος γιά τή δεινοπαθοῦσα πολύτεκνη οἰκογένεια.

 + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, ,

Σχολιάστε

“ΛΟΥΚΕΤΟ” ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

Λουκέτο στὰ δρύματα
τ
ς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας κα Σπάρτης

.          Λόγῳ τῆς κρίσεως, μὲ “λουκέτο” ἀπειλοῦνται καὶ τὰ ἱδρύματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, σύμφωνα μὲ τὸν μητροπολίτη Εὐστάθιο, ποὺ μίλησε σὲ τοπικὸ ραδιόφωνο τῆς Λακωνίας, κάνοντας λόγο γιὰ «πρωτόγνωρο πρόβλημα, ἀφοῦ ἕως πρότινος τὰ ἱδρύματα λειτουργοῦσαν ἄριστα», ὅπως εἶπε, καὶ τὰ τεράστια προβλήματα παρουσιάστηκαν μὲ τὴν κρίση. «Εἶναι πάρα πολλοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ περιθάλπονται μέσα σὲ αὐτοὺς τοὺς “ναοὺς τῆς ἀγάπης” ποὺ διαχειριζόμαστε», τόνισε, ἀποκαλύπτοντας πὼς ζήτησε ἀπὸ τοὺς διευθυντὲς τῶν ἱδρυμάτων, νὰ μάθει πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ περιθάλπονται, θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς πάρουν οἱ συγγενεῖς τους στὸ σπίτι. Τελικὰ προέκυψε πὼς στὸ π.χ. Ἄσυλο Ἀνιάτων, ἀπὸ τοὺς 90 ποὺ περιθάλπονται μόνο οἱ 15 ἔχουν στενοὺς συγγενεῖς, οἱ ἄλλοι δὲν ἔχουν κανέναν.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr/prionokordela

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ» (τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδοξίας συντελοῦν στήν ἐπικράτηση ἀξιῶν καί ἀρχῶν γιά τίς ὁποῖες δείχνουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον οἱ σημερινές προηγμένες κοινωνίες.)

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 2012
(Ἡμερ. ἀναρτήσεως 02.11.12)

Ἐξοχώτατον
Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων
Κ.κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Εἰς Ἀθήνας

Ἀγαπητέ μου κ. Ὑπουργέ,

.             Τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἑλληνική Πολιτεία μέ διάφορες πράξεις της ἤ παραλείψεις της φαίνεται νά μήν ἐκτιμᾶ στόν πρέποντα βαθμό τήν ὕψιστη ἀποστολή καί τήν πολυσχιδῆ προσφορά στό Ἔθνος καί στήν κοινωνία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς παιδείας, στό πλαίσιο μιᾶς ἐκσυγχρονιστικῆς συμπόρευσης τοῦ σύγχρονου σχολείου μέ τίς κυρίαρχες τεχνοκρατικές καί ὑλιστικές, ἤτοι ἀθεϊστικές ἐπιταγές. Μάλιστα, ἡ μείωση τῶν διδακτικῶν ὡρῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στό «Νέο Λύκειο» καί οἱ μηδενικές, ἀντίθετα μ’ ἄλλους κλάδους, προσλήψεις Θεολόγων καθηγητῶν κατά τό τρέχον ἔτος, πού ἔχουν ὡς συνέπεια θλιβερή σέ ἀρκετά σχολεῖα νά μή διδάσκεται τό μάθημα ἤ νά «διδάσκεται» ἀπό ἐκπαιδευτικούς ἄλλων εἰδικοτήτων, ἑρμηνεύονται καί ὡς σταδιακή κατάργησή του ἀπό τά Ἀναλυτικά Σχολικά Προγράμματα.
.             Ἔχει ἐπισημανθεῖ πλειστάκις ὅτι ἡ ἀξία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δέν ἀποτελεῖ ἕναν μεμονωμένο, ἀνεδαφικό καί παρωχημένο ἰσχυρισμό, ἀλλά γενικότερη πεποίθηση καί ὁμολογία, πού θεμελιώνεται σέ πολλαπλά τεκμήρια.
.         Κατ᾽ ἀρχήν, τό ἐν λόγῳ μάθημα προσφέρει στόν ταλαιπωρημένο νέο τόν κατελθόντα, σαρκωθέντα καί ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. 14,β). Μέ τή συνεχῆ γνώση καί ἐγκόλπωση τῆς Ἀλήθειας ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τήν ἀκριβοθώρητη πραγματική ἐλευθερία. Ἡ ἐλευθερία αὐτή μεταφράζεται πρωτίστως σ’ ἀποδέσμευση ἀπό τό κράτος τῶν ἐσωτερικῶν σωματικῶν καί ψυχικῶν προσωπικῶν παθῶν καί ἀδυναμιῶν, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει καί τή χειραφέτηση ἀπό ἐξωτερικές δοκιμασίες καί καταπιέσεις, πού σήμερα πλεονάζουν.
.             Ἐπιπλέον, ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ἐλεύθερος, φύσει καί θέσει ἀνήσυχος, γνώστης τῆς αὐθεντικῆς ἀλήθειας, τοῦ ὀρθοῦ καί τοῦ δικαίου μπορεῖ να νιώθει, ἀλλά καί νά ἐμπνέει σιγουριά, ἀσφάλεια, ἐλπίδα, ὅραμα, αἰσιοδοξία. Μέσα στή σημερινή ὑλόφρονα κοινωνία τῆς τεχνολογικῆς ἀποθέωσης, τῆς βρώσης καί τῆς πόσης, τοῦ ἄκρατου ὑποκειμενισμοῦ, τῆς καχυποψίας, τῆς ἀβεβαιότητας, τοῦ ψυχικοῦ κενοῦ ὁ πραγματικά ἐλεύθερος ἄνθρωπος γνωρίζει ἀπό ποῦ ἔρχεται, ποῦ καταφεύγει καί ποῦ κατευθύνεται. Ἡ φυσική του ὀξύνοια, διαφωτιζόμενη ἀπό τή γνώση τῆς Ἀλήθειας καί διαποτιζόμενη ἀπό τήν ἀρετή τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, δέν ἐκφυλίζεται σέ πονηρία, κακία, μοχθηρία καί ἀδικία, παράγοντες πολλῶν δεινῶν καί ἀντικοινωνικῶν συμπεριφορῶν. Ἀντίθετα, ἡ φυσική εὐστροφία ἀνυψώνεται σ’ εὐφορία, σέ καρποφορία, σέ κοινωνική καί ἐθνική προσφορά. Περαιτέρω, ἡ ἐγγυημένη ἀσφάλεια καί βεβαιότητα καί ἡ παραγωγή κοινωνικοῦ ἔργου χαρίζουν ψυχική πλήρωση, χαρά, εὐτυχία, εὐφροσύνη, γαλήνη. Ὁ Κύριος τό λέγει σαφῶς: «Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρά ὑμῶν πληρωθῇ» (Ἰω. ιε´11).
.             Γενικότερα, ὅπως ὁμολογοῦν κορυφαῖοι θεράποντες τῆς ἐπιστήμης καί τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς σκηνῆς, τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδοξίας συντελοῦν στήν ἐπικράτηση ἀξιῶν καί ἀρχῶν γιά τίς ὁποῖες δείχνουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον οἱ σημερινές προηγμένες κοινωνίες. Σταχυολογοῦμε καί μνημονεύουμε τήν ὑπερνίκηση τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, τήν κοινωνική δικαιοσύνη, τήν ἐλευθερία συνειδήσεως, τήν ἐξύψωση τῆς γυναίκας, τήν εἰρήνη, τό δημοκρατικό φρόνημα, τήν οἰκολογική εὐαισθησία, τήν ἀλληλεγγύη προσώπων καί λαῶν κ. ἄ. Αὐτές οἱ ἀξίες, πού εἰσήχθησαν καί διά τῆς διαδόσεως τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος, συμβάλλουν ὁπωσδήποτε καί στήν ἑνότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν πολιτειῶν καί στήν ὀρθή παγκοσμιότητα.
.             Τελικά, ἡ θρησκευτική σχολική παιδεία, ἐφ᾽ ὅσον βέβαια ἔχει κατηχητικό καί ὄχι θρησκειολογικό περιεχόμενο καί παρέχεται ἀπό ὀρθόδοξους Θεολόγους μέ γνωστικά καί πνευματικά προσόντα καί χρηστό ἦθος, συνεργεῖ στή διαμόρφωση ἰσορροπημένων πολιτῶν καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινοπολιτείας. Τέτοιοι πολίτες δέν θά ἀναζητοῦν σέ ψυχοφθόρα καί σωματοκτόνα κέντρα ἐπίπλαστους παραδείσους καί συγχρόνως θά εἶναι ἀπαλλαγμένοι ἀπό ἐπιθετικές συμπεριφορές καί ἀντικοινωνικές τάσεις.
.        Ἑπομένως, δέν εἶναι μόνο καθῆκον, ἐπιβεβλημένο καί ἀπό τό Σύνταγμα, ἀλλά καί συμφέρον τῆς Πολιτείας νά ἐνισχύει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά σέβεται τόν καθηγητή-δάσκαλο αὐτοῦ τοῦ μαθήματος, νά τόν ὑποστηρίζει, νά ἀναγνωρίζει τή σοβαρότητα τῆς ἀποστολῆς του καί νά τόν ἀντιμετωπίζει ὡς ἰσότιμο μέ τούς ἐκπαιδευτικούς τῶν ὑπόλοιπων γνωστικῶν ἀντικειμένων.
.             Ἐκφράζοντας, γιά τούς παραπάνω λόγους, τήν προσδοκία ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, παρά τίς ποικίλες συμπληγάδες, ὄχι μόνο δέν θά ὑποβαθμίσει περισσότερο, ἀλλά θά ἐνδιαφερθεῖ οὐσιαστικά γιά τή θρησκευτική ἀγωγή τῶν νέων μας, τήν πεμπτουσία τῆς διαπαιδαγώγησής τους, διατελῶ,

Μετά τιμῆς και εὐχῶν

+ Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΓΕΝΝΑΙΑ “ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ” ΜΗΤΡΟΠ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: «ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, κ. ΓΕΝΙΚΕ, ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (Ἐπιστολή του πρὸς τὸν Γ. Γραμματέα Θρησκευμάτων)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ MONΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

31.07.2012

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 17ῃ Ἰουλίου 2012

Ἀξιότιμον
Κύριον Γεώργιον Καλαντζῆν
Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀθήνας

Ἀγαπητέ μου κ. Γενικέ,

.          Πρόσεξα ἀπό τό διαδίκτυο ὅσα εἴπατε στά «ΝΕΑ» γιά τήν πρόταση τοῦ ΚΕΠΕ πού ἀφορᾶ στήν περικοπή τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, τήν ὁποία χαρακτηρίσατε ὡς ἀσύμφορη.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά καταγράψω ἐδῶ κάποιες προσωπικές μου παρατηρήσεις γιά τό ἴδιο θέμα, ἀλλά ἀπό ἄλλη ὀπτική γωνία.

α) Τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μέ τρόπο ἀξιοθαύμαστο δέν πρέπει νά τό συσχετίζουμε μέ τή μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Εἶναι δυνατό οἱ κληρικοί μας, οἱ γενναῖοι αὐτοί συμπαραστάτες στόν πόνο καί στή δοκιμασία τοῦ λαοῦ μας, νά σκεφτοῦν ἐκδικητικά καί νά ἀποφασίσουν νά ἀναστείλουν τήν ὅποια προσφορά τους, ἐπειδή ἡ Πολιτεία μέ ἐνδεχόμενη – ἀχαρακτήριστη – ἀπόφασή της θά κόψει τόν μισθό τους; Εἶναι δυνατό νά φανταστοῦμε ἕναν πατέρα νά στερεῖ ἀπό τό παιδί του κάθε ὑλική καί ἠθική βοήθεια, ἐπειδή τό παιδί του συμπεριφέρθηκε μέ σκληρότητα ἀπέναντί του; Ἄν αὐτό δέ γίνεται μέ ὁποιονδήποτε πατέρα καί ὁποιοδήποτε παιδί, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, πῶς εἶναι δυνατό νά τό διανοηθεῖ καί νά τό κάνει ἡ πνευματική τροφός τοῦ λαοῦ μας καί στοργική Μητέρα του, ἡ Ἐκκλησία; Τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι νά στερήσει ἀπό τά παιδιά της τή συμπαράστασή της χωρίς αὐτά νά φταῖνε σέ τίποτε, γιατί ἡ Πολιτεία ἔδειξε τό σκληρό πρόσωπό της πρός τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας.

β) Ἡ σκέψη σας, ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἐκτιμᾶται γιά τό ἔτος 2011 σέ 100 ἑκατομμύρια ἔχει ἐπίσης μία ἀδύνατη πλευρά.  Τό κόστος τῆς ὑλικῆς προσφορᾶς της ξεπερνᾶ τά 100 ἑκατομμύρια, διότι πρέπει νά ὑπολογιστεῖ καί ἡ σέ εἶδος προσφορά της, ἡ ὁποία φθάνει τά 50 ἑκατομμύρια.

.          Ὅμως δέν πρέπει νά περιορίζουμε τή συμπαράστασή της στά ὑλικά ἀγαθά, δοθέντος ὅτι ἡ ἠθική της ἀρωγή εἶναι ἀξιοθαύμαστη καί ἀξεπέραστη.
.          Οἱ κληρικοί μας αὐτά τά ποσά πού διαθέτουν σήμερα γιά τόν λαό μας οὔτε ἐπιθυμοῦν οὔτε μποροῦν νά τά κρατήσουν γιά τόν ἑαυτό τους, ἔστω καί ἄν γίνουν φτωχοί ὅσο καί οἱ πιό φτωχοί τοῦ λαοῦ μας. Κανένας δέν θά τούς δικαιολογήσει, ἄν ἀπό αὐτά πού συγκεντρώνουν γιά τούς ἄλλους κάποια τά χρησιμοποιήσουν γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά οὔτε καί οἱ δυνάμενοι θά τά προσφέρουν ὑπέρ τῶν κληρικῶν μας, γιατί κάποιοι τά κατάφεραν νά δημιουργήσουν ἕνα ἀντικληρικό πνεῦμα στήν ἐποχή μας.

γ) Εἶναι ἀλήθεια -καί χαίρω, διότι τό ὑπογραμμίζετε- ὅτι τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γίνεται σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Ἁγίων Πατέρων καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά συνεχισθεῖ γιά ὅσο καιρό διαρκέσει ἡ δοκιμασία καί μετά τό τέλος  αὐτῆς, γιατί ὁ Κύριος τό εἶπε μέ τά ἀλάνθαστα λόγια του «τούς πτωχούς πάντοτε θά ἔχετε μαζί σας».

.          Ὅμως, καλέ μου κ. Γενικέ, πρέπει νά εἰποῦμε στόν λαό μας τήν ἀλήθεια. Πολλές φορές λέμε ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ὅτι τό Κράτος πῆρε τό 96% τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἀλλά ἡ Πολιτεία ποτέ δέν εἶπε ὅτι πῆρε ἀπό τήν Ἐκκλησία αὐτή τήν περιουσία. Γιατί δέν τό λέτε καί Σεῖς ὡς ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο;  Βγεῖτε στά κανάλια καί πέστε στόν λαό μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας σέ δύσκολες στιγμές ἔδωσε χάρη τοῦ ἐμπερίστατου λαοῦ τό 96% τῆς περιουσίας της. Σᾶς ….ἐπιτρέπουμε νά ἀποκρύψετε τό γεγονός ὅτι καί ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς περιουσίας τό ἅρπαξε  βιαίως  ἡ Πολιτεία. Πεῖτε, ὅμως, στόν κόσμο ὅτι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ἐδόθη κατά 96%. Μᾶς πονάει, ὅταν δέν τό λέτε εὐθέως. Μᾶς πληγώνει ἡ σιωπή σας. Γι’ αὐτό καί ὁ λαός μας συνεχίζει νά ὁμιλεῖ περί ἀμύθητης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Δέν τόν πείσαμε ἐμεῖς, γιατί δέν βοηθήσατε ἐσεῖς. Δέν ἐντρέπονται καί ἀρχηγοί κομμάτων ἤ κομματικά στελέχη νά ὁμιλοῦν γι’ αὐτή τήν περιουσία καί νά προσθέτουν τήν κακόβουλη εἴδηση, ὅτι καί γι’αὐτή τήν περιουσία πού ἔχει, δηλαδή τό 4%, δέν πληρώνει φόρο. Πόσες φορές τό ἔχουμε πεῖ, τό ἔχουμε δημοσιεύσει, ὅτι πληρώνει ἡ Ἐκκλησία ὅλους τούς φόρους πού πληρώνουν καί ὅλα τά ἄλλα Νομικά Πρόσωπα. Φόρους δέν πληρώνουν οἱ Αἱρετικοί  τῆς Ἑλλάδος καί οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Χώρας μας, γιά τούς ὁποίους ὅμως δέ λέγεται τίποτε. Γιατί δέν τά λέτε αὐτά;

δ) Καί κάτι τελευταῖο. Πιέζεσθε ἀσφαλῶς ἀπό πολλούς καί ποικίλους νά κόψετε τόν μισθό τῶν ἱερέων. Αὐτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἥρωες καί μάρτυρες, γιατί ὑπηρετοῦν τόν λαό μας, καί, ἐνῶ οἱ ἄλλοι παράγοντες ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν λαό, μένουν κοντά στόν πόνο του καί στά προβλήματά του, γεγονός πού φαίνεται ἰδιαίτερα στά χωριά καί στήν ἐπαρχία. Αὐτῶν πού εἶναι ἥρωες καί μάρτυρες, διότι ἔχουν πολύτεκνες οἰκογένειες οἱ περισσότεροι καί πασχίζουν νά ἀντιμετωπίσουν τίς δυσκολίες μέ ἕναν πενιχρό μισθό, χωρίς νά μποροῦν νά ἐργασθοῦν  καί σέ ἄλλη ἐργασία, ἀφοῦ τό ράσο τους τούς ἐμποδίζει.  Αὐτῶν πού εἶναι στοργικοί πατέρες μέ ὑποχρεώσεις πολλές, ἀφοῦ πρέπει νά φροντίζουν ὄχι μόνο γιά τό ψωμί τῶν παιδιῶν τους, ἀλλά καί γιά τή διατροφή τῶν φτωχῶν, τῶν ἀστέγων καί τῶν παντελῶς ἀναργύρων ἐνοριτῶν τους, στούς ὁποίους ἔχουν χρέος  νά ἀνοίξουν – καί τό κάνουν – ὄχι μόνο τό πορτοφόλι τους, ἀλλά καί τό σπίτι τους.
.          Γιατί δέν λέτε ὅτι «δέν μποροῦμε νά τό κάνουμε, ἀφοῦ  δέν μποροῦμε νά ἀθετήσουμε τήν ὑπογραφεῖσα συμφωνία Ἐκκλησίας – Πολιτείας  μέ τήν ὁποία ἡ δεύτερη πῆρε τό 96% τῆς περιουσίας τῆς πρώτης. Ἡ Πολιτεία ἔναντι αὐτῆς τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναλάβει τή μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τή λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. Κάτω ἀπό αὐτό τό κείμενο ἔβαλαν τίς ὑπογραφές τους ἡ τότε Κυβέρνηση  καί ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος. Ἄν το κάνουμε, θά εἴμαστε ἕνας ὀργανισμός ἀσυνεπής καί ἀφερέγγυος»;
.          Ἔτσι, ἐάν μιλήσετε, θά ἀπαλλαγεῖτε ἀπό τίς ὀχλήσεις ὅλων ἐκείνων  πού εὑρίσκουν εὐκαιρία νά χύνουν τό δηλητήριο τῆς ψυχῆς τους στ’ αὐτιά εὐτυχῶς πρός τό παρόν καί ὄχι στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

.          Ἄς εὐχηθοῦμε νά μή συντελεστοῦν ἀνοσιουργήματα γιά τά ὁποῖα θά κλάψουμε, ὅταν θά εἶναι ἀργά.

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, , ,

Σχολιάστε

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (Μητρ. Σπάρτης Εὑστάθιος)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

[Πρὸς Τόν Ἱ. Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας]

«Ἡ ὀρθή στάση τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι στήν οἰκονομική κρίση».

.       Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί,

.        Εἶναι γνωστά τά ἀποτελέσματα τῆς οἰκονομικῆς ὕφεσης σέ ὅλους μας. Ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια δέ χτύπησαν μόνο τά σπίτια τῶν φτωχῶν καί πολυμελῶν οἰκογενειῶν, ὅπως ἄλλοτε, ἀλλά καί τά σπίτια ἐκείνων πού ποτέ μέχρι σήμερα δέν εἶχαν σκεφτεῖ ὅτι θά περνοῦσαν μιά τέτοια δοκιμασία.
.        Μέσα σ’αὐτές τίς πρωτόγνωρες συνθῆκες καί ἐπειδή ἡ πεῖνα δέν ἔχει μάτια, βγῆκαν στόν δρόμο καί οἱ μέχρι χθές ἔχοντες.  Ἁπλώνουν τό χέρι τους καί ζητοῦν βοήθεια καί οἱ μέχρι χθές εὔποροι ἤ ἐν πάση περιπτώσει αὐτοί πού δέν εἶχαν στερηθεῖ στή ζωή τους τίποτε. Πλησιάζουν τούς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων καί αὐτοί πού ἄλλοτε πέταγαν τό μισό φαγητό τους ἀπό τήν ὑπερκατανάλωση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Τώρα πλέον καί δέν ξέρουμε μέχρι πότε, φτωχός δέν εἶναι ὁ Γεωργάκης πού καθόταν στή γωνιά τοῦ δρόμου καί ζητοῦσε βοήθεια γιά τόν ἑαυτό του καί τή γυναίκα του, ἀλλά φτωχός εἶναι καί ὁ ἄνθρωπος τῆς διπλανῆς μας πόρτας πού εἶχε αὐτοκίνητο καί τό πούλησε, πού εἶχε κτῆμα καί τό ἔδωσε, γιά νά μπορέσει νά ζήσει τήν οἰκογένειά του, καθώς καί αὐτός πού κινδυνεύει νά χάσει ἀκόμη καί τό σπίτι πού μένει, διότι χρωστάει στήν Τράπεζα, ἡ ὁποία  τόν εἰδοποίησε μέ κλητῆρα πρίν ἀπό λίγες μέρες.
.       Ποιά θέση πρέπει νά πάρουμε σ’ αὐτή τή δοκιμασία, πού ἔχει καί ἄλλες ἐπιπτώσεις, οἱ ὁποῖες, ἄν δέν τίς προσέξουμε, μπορεῖ νά προκαλέσουν ἀκόμη καί κατάθλιψη καί νά ὁδηγήσουν σέ τραγικές πράξεις σχετικές μέ τήν ἴδια τή ζωή μας;
.        Τό πρῶτο πού πρέπει νά κάνουν ὅσοι χτυπήθηκαν ἀπό αὐτή τήν δοκιμασία εἶναι νά τονώσουν τήν πίστη τους στόν Πανάγαθο Θεό καί στήν σωστική Πρόνοιά Του. Νά πιστεύουν ὅτι Ἐκεῖνος, πού ἔδωσε τό στόμα, θά φροντίσει καί γιά τήν τροφή. Ἐκεῖνος, πού τρέφει τά σπουργίτια καί ἐνδιαφέρεται γιά ὅλη τήν φύση ἔλλογη καί ἄλογη, δέν θά ἀδιαφορήσει γιά τόν ἄνθρωπο, πού εἶναι τό πιό τέλειο δημιούργημά Του καί χάρη τοῦ ὁποίου ταπεινώθηκε καί σταυρώθηκε, γιά νά κάνει ἀναμφισβήτητη τήν ἀγάπη Του. Τό «ἔχει ὁ Θεός», πού ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι ἀπό μᾶς, πρέπει νά βρεῖ θέση καί πάλι στά χείλη μας.
.         Τό δεύτερο πού εἶναι ἀνάγκη νά σκεφτοῦμε καί νά προσπαθήσουμε νά κάνουμε εἶναι ἡ διόρθωσή μας καί ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας. Δέν εἶναι δυνατό νά τρώγει κάποιος καί νά μεθάει καί νά πετάει στά σκουπίδια τό φαγητό πού περίσσευσε, ὅταν γνωρίζει ὅτι γύρω του ὑπάρχουν φτωχοί καί πεινασμένοι. Αὐτοί δέν εἶναι ἄλλου Θεοῦ παιδιά, ἄλλα εἶναι τοῦ ἴδιου δημιουργήματα καί ἑπομένως εἶναι καί δικά μας ἀδέλφια. Εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι μιά τέτοια σπατάλη πού γίνεται μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τῶν πεινασμένων θά ἔχει δυσμενῆ ἀποτελέσματα. Ἄν δέν συμμεριζόμαστε τήν φτώχεια τῶν ἄλλων, θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά γίνουμε φτωχοί, γιά νά διδαχθοῦμε τήν σωστή συμπεριφορά μας ἀπέναντί τους. Νά ζητήσουμε, λοιπόν, συγγνώμη πρῶτα ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἐγωιστική συμπεριφορά μας καί ὕστερα συγγνώμη καί ἀπό τούς ἴδιους τούς φτωχούς πού περιφρονήσαμε. Μόνο ἐάν μέσα μας νιώσουμε συντριβή καί μαζί μέ τούς ἀδύνατους ἀδελφούς μας συναντηθοῦμε καί μαζί μέ ἐκείνους σηκώσουμε τά χέρια μας στόν οὐρανό, τότε θά ἔλθει ἡ συγχώρηση καί ἡ εὐλογία.
.           Ἀλλά θά πρέπει νά κάνουμε ἕνα ἐπιπλέον  βῆμα πρός τά ἐμπρός. Ὅσοι  ἀκόμη ἀντέχουν, ὅσοι ἔχουν «σπλάχνα οἰκτιρμῶν» ν’ ἀνοίξουν τήν καρδιά τους καί νά δώσουν κάτι ἀπό ἐκεῖνα πού ἔχουν. Ἄν εἶναι ἀπό τό περίσσευμά τους καί τό προσφέρουν μέ τήν καρδιά τους καί μέ κίνητρο τήν ἀγάπη τους, θά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί δέ θά στερηθοῦν ποτέ καί τίποτα.  «Θέλεις νά ἔχεις, δῶσε» λέγει τό ἀπόσταγμα τῆς σοφίας τοῦ λαοῦ μας. Ἄν δώσεις ἀπό τό ὑστέρημά σου, τότε νά γνωρίζεις ὅτι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι πλούσια γιά  ὅλη τήν οἰκογένειά σου, ἐνῶ ταυτόχρονα θά δίδεις καί ἕνα ἀξιοθαύμαστο παράδειγμα στήν κοινωνία, ἀνάμεσα στήν ὁποία λιγόστεψαν τά παραδείγματα τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν, οἱ ὁποῖοι ὑστεροῦνταν γιά νά βοηθήσουν τόν συνάνθρωπο.
.         Ἔτσι, ἀδελφοί μου, πιασμένοι χέρι – χέρι, θά ἀντιμετωπίσουμε χριστιανικά τήν δοκιμασία πού μᾶς βρῆκε καί θά ἐλπίζουμε ὅτι θά ἔχει τέλος ἡ περιπέτεια τῆς Χώρας μας καί θά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες. Ἡ ἐλπίδα ποτέ δέν πρέπει νά μᾶς ἐγκαταλείψει.
.         Πρίν κλείσω τήν ἐπικοινωνία μας, θέλω νά προσθέσω κάτι πρακτικό, πού θά ἀποτελεῖ  καί ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης μας.
.           Μερικοί πιστεύουν, ὅτι τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα πρέπει νά βοηθᾶμε τούς φτωχούς. Ὅμως, καί οἱ φτωχοί ἔχουν στομάχι, πού δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν τροφή μόνο αὐτές τίς ἑορταστικές περιόδους, ἀλλά ὁλόκληρο τόν χρόνο. Ἑπομένως, εἶναι ἀνάγκη νά συνεχίσουμε τήν προσφορά μας καί κατά τήν περίοδο πού διανύουμε. Μάλιστα τό καθῆκον τῆς φιλανθρωπίας τονίζεται τόσο ἀπό τίς Ἀποστολικές καί Εὐαγγελικές περικοπές ὅσο καί ἀπό τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί καί ἡ νηστεία, μεταξύ τῶν ἄλλων,  ἔχει καί αὐτό τό νόημα, ν’ αὐξήσουμε τήν ἐλεημοσύνη.
.         Προτείνω, λοιπόν, αὐτό πού γίνεται σέ μερικά Σουπερμάρκετς (Supermarkets)  στήν Ἀθήνα καί σέ ἄλλες μεγάλες πόλεις νά γίνει καί στήν ἐπαρχία μας.[…]

Ἀδελφοί μου,

.       Ἄς προσφέρουμε  μιά σταγόνα ἀγάπης στόν ὠκεανό τῆς ἀνάγκης. Θά τήν εὐλογήσει ὁ Θεός καί πρώτη καί ἄμεση ἀμοιβή θά εἶναι ἡ χαρά γιά ὅλους μας καί ἡ συμπαράσταση στόν ἐμπερίστατο ἀδελφό μας, πού, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μας, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός Του.

Μέ εὐγνώμονες εὐχαριστίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, ,

Σχολιάστε