Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

ΕΥΣΕΒΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΟΦΡΟΣΥΝΗ μὲ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ («στοὺς ναοὺς μπαινοβγαίνουμε ἀλλὰ στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ δὲν εἰσερχόμαστε»)

ΕΟΡΤΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020
(στὴ χρονιὰ τοῦ κορωνοϊοῦ)

τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξ/πόλεως Ἀνθίμου


.- - - - - - - - -. Ἡ Ἐκκλησία γιορτάζουμε σήμερα τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἕνα πραγματικὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ὅταν ἡ Μαρία ὁδηγήθηκε στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος γιὰ νὰ τὴν ἀναλάβουν οἱ ἱερεῖς νὰ τὴν προστατεύσουν, νὰ τὴν ἀναθρέψουν (μαζὶ μὲ ἄλλα παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ ἀφιερωμένα) καὶ μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 12 ἐτῶν νὰ τὴν παντρέψουν, σύμφωνα μὲ τὰ ἱερὰ ἱσραηλιτικὰ ἔθιμα. Βεβαίως τὸ πραγματικὸ ἐκεῖνο γεγονὸς ἔχει τὴ θεολογική του ἑρμηνεία· «εἰσῆλθε στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐπιτρέψει τὸ Θεὸ νὰ εἰσέλθει μέσα της κι ἔτσι νὰ ἀλληλοπεριχωρηθεῖ ὁ Θεὸς μὲ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ βεβαιώνουμε τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐλπίζουμε στὴ βέβαιη θέωση τοῦ ἀνθρώπου».
.- - - - - - - - -. Ὅμως, τὸ γεγονὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Ναό, ἔχει καὶ γιὰ μᾶς σήμερα τεράστια διδακτικὴ σημασία. Ἴσως νὰ ἀπορεῖτε καὶ νὰ μὲ ρωτήσετε· «Ἀπὸ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ἔχουμε νὰ ἀντλήσουμε διδάγματα, βεβαίως! ὅμως, ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τί ἔχουμε νὰ διδαχθοῦμε»;
Ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε νὰ διδαχθοῦμε πολλά, ὅλοι μας, στὴν ἐποχή μας καὶ μάλιστα στὶς μέρες τῆς καραντίνας ποὺ λόγῳ τῆς πανδημίας βιώνουμε ὅλοι τόσο δύσκολα. Ἔχουμε νὰ διδαχθοῦμε καὶ μακάρι νὰ μᾶς ἀξιώσει ἡ Παναγία μας νὰ τὸ καταλάβουμε καὶ νὰ τὸ ἀποδεχτοῦμε: ὅτι εἶναι ἀνάγκη ὅλοι μας νὰ εἰσέλθουμε κάποτε στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ!
.- - - - - - - - -. Ἐδῶ, πάλι σᾶς ἀκούω νὰ μὲ παροτρύνετε· «ναί! πιέστε τὴν Κυβέρνηση νὰ ἀνοίξουν οἱ ναοί, νὰ ἐρχόμαστε κι ὄχι νὰ λειτουργούμαστε ἀπὸ τὰ ραδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις». Ὅμως, ἐγὼ δὲν ἐννοῶ νὰ ἀνοίξουν τὰ οἰκοδομήματα τῶν ναῶν γιὰ νὰ εἰσέλθουμε, ποὺ πολὺ καλὰ ἔκανε ἡ Κυβέρνηση καὶ τὰ ἔκλεισε, ἀφοῦ ὁ λαός μας ἔδειξε καὶ γενικὰ συνεχίζει νὰ δείχνει (ἴσως ἀπὸ κόπωση) ἐλλειπὴ εὐθύνη πάνω στὸ θέμα.
.- - - - - - - - -. Ἐννοῶ ὅτι καὶ πρὶν τὴν πανδημία, πρὶν τὴν λήψη τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων, οἱ χριστιανοὶ δὲν ἐρχόμασταν στοὺς ναούς, ἀκόμα κι ὅταν ἐκκλησιαζόμασταν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, κάθε Κυριακή, ἴσως καὶ κάθε μέρα. Πάλι σᾶς ἀκούω νὰ ἀντιδρᾶτε· «τί θὲς νὰ πεῖς»; μοῦ φωνάζετε! Λέω, ὅτι στοὺς ναοὺς μπαινοβγαίναμε, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὅμως στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ δὲν εἰσερχόμασταν. Στὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ δὲν εἰσχωρούσαμε, στὴν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ δὲν ἀνταποκρινόμασταν, μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ δὲν συνεργαζόμασταν καὶ στὴ δικαιοσύνη Του συνεχῶς σηκώναμε ἐνστάσεις. Καὶ ἐξηγοῦμαι.
.- - - - - - - - -. Πιστέψαμε ὅτι συν-κυβερνοῦμε τὸ Κράτος μας, οἱ θρησκευόμενοι χριστιανοί, ἀκόμα
καὶ πολλοὶ κληρικοί μας, ὅμως ἀποδείχτηκε ὅτι πολὺ καλύτερα τὸ κυβερνοῦν οἱ πολιτικοί, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ κατευθύνουμε τελικὰ οὔτε τὸ ποίμνιό μας.
Ἡ εὐσεβιστικὴ ἀλλοφροσύνη μετέτρεψε τὰ λογικὰ πρόβατὰ σὲ ἀπρόβλεπτα ἐρίφια ποὺ θέλησαν νὰ ὑποκαταστήσουν τοὺς ποιμένες. Ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μᾶς διδάσκει νὰ ὑπακοῦμε ἀκόμα καὶ στὴν κοσμικὴ ἐξουσία (ποὺ στὸ κάτω-κάτω στὶς μέρες μας εἶναι ἀπὸ τὸ λαό μας δημοκρατικὰ ἐκλεγμένη), πολλοὶ χριστιανοί μας κίνησαν ἐπανάσταση ἐνάντια στὴν Ἐκκλησία τους, ποὺ δὲν ξέρω ἂν φέρει ἀνάσταση, πάντως μέχρι τώρα σπέρνει θανάτους.
.- - - - - - - - -. Πιστέψαμε ὅτι ἐμᾶς, λόγῳ τῆς πίστεώς μας, ὑποχρεοῦται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώσει (τοὺς ἄλλους ὄχι), καὶ κάναμε ἐπίδειξη αὐτῆς τῆς πίστεώς μας. Ὅμως αὐτὴ ἡ πίστη μας ἀποδείχτηκε λίγη, φτωχή, μικρὴ πίστη ποὺ ὄχι μόνο βουνὰ δὲν μπορεῖ νὰ μετακινήσει, ἀλλὰ οὔτε κὰν τὸν ἀπειροελάχιστο ἰό. Διχαστήκαμε οἱ χριστιανοί, σχίσαμε τὸν ἄρραφο χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, διακριθήκαμε σὲ εὐσεβεῖς: τάχα, ὅσοι ἀνεύθυνα ἀδιαφοροῦσαν γιὰ τὸν ἰὸ καὶ πίστευαν ἀφελῶς ὅτι εἶναι ἄτρωτοι· καὶ σὲ ἀσεβεῖς: συνήθως ἔτσι λένε τοὺς Ἐπισκόπους καὶ ὅσους συγκατανεύσαμε στὰ μέτρα καὶ καλέσαμε σὲ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ τάξη. Καὶ ὅσοι βιάστηκαν νὰ πατάξουν τοὺς ποιμένες, κηδεύουν σήμερα τὰ πρόβατα ἀλλότριας ποίμνης (ἀφοῦ δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα σ’ αὐτήν, ἀλλὰ χυμοῦν σὰν κλέφτες καὶ ληστὲς ἀπὸ ἀλλαχόθεν ἀνεύθυνες ψυχωσικὲς περιοχὲς τῆς ὑστερόβουλης ἀλαζονικῆς τους γνώμης. Καὶ δὲν κατάλαβαν πὼς ὅταν διακυβεύεται ἡ ὑγεία καὶ ἡ ζωή, τότε ἀκόμα καὶ ὁ θερμότερος πιστός, γίνεται ἐχθρός μας. Ὅταν μάλιστα ἐπέμενε ὁ Χριστὸς νὰ ἀποκτήσουμε παράλληλα μὲ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ περιστεριοῦ καὶ τὴ φρονιμάδα τοῦ φιδιοῦ.
.- - - - - - - - -.Πιστέψαμε ὅτι εἴμαστε ὑπεράνθρωποι, κρύψαμε τὴν προσβολή μας ἀπὸ τὸν ἰὸ καὶ ὁδηγηθήκαμε στὸν τάφο, ἀντὶ νὰ ὁμολογήσουμε τὸ λάθος μας καὶ νὰ σαλπίσουμε τὸ ὀρθό. Δὲν εἶναι ταπεινωτικὸ νὰ παραδεχτεῖς ὅτι ὡς ἄνθρωπος κι ἐσὺ πάσχεις· ἀλαζονικὸ εἶναι νὰ τὸ κρύψεις, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴ διαψευστεῖ δημόσια ὁ ἐγωϊσμός σου. Ὅταν ἐπικρέμεται θάνατος, τότε, καλὰ εἰπώθηκε, «μαγκιὲς» δὲν ἐπιτρέπονται. Οἱ εὐλαβεῖς ἐγωισμοί … σκοτώνουν! Μά! εἶναι καὶ οἱ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔτσι ἀμφισβητοῦν τὴν θεία Κοινωνία! Ἔ! καί; θὰ πεθάνουμε ἐμεῖς, ἐπειδὴ ὑπάρχουν ἄγευστοι, ἄπειροι καὶ ἀνίδεοι τῆς πνευματικῆς μας πορείας καὶ ἀμφισβητοῦν τὸ Μυστήριο τῆς ζωῆς; Βεβαίως, ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ζωή, βεβαίως δὲν βλάπτεται κανένας ἀπ’ αὐτήν, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἐμπειρία, μετρήσιμη ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ ἀπροσμέτρητη ἀπὸ τοὺς κοντόφθαλμους ἀναλφάβητους τῆς ἐκκλησιαστικῆς βιοτῆς. Ὁπότε, τί; Θὰ ἀναλάβουμε ἐμεῖς νὰ τοὺς ἀποδείξουμε τὴ ζωή μας; ἢ θὰ γίνουμε δικηγόροι τοῦ Χριστοῦ; Ἐκεῖνος, δὲν ὑπερασπίστηκε οὔτε τὸν ἑαυτό του στὸ Πραιτώριο, ἀλλὰ σιωποῦσε, ὅταν ὁ Πιλᾶτος προσπαθοῦσε νὰ τὸν ἀθωώσει.
Γι’ αὐτὸ φώναζα καὶ σᾶς ἔλεγα· φορᾶμε μάσκες μέχρι τὸ «μετὰ φόβου» καὶ ἐκεῖ, μπροστὰ στὸ ἅγιο Ποτήριο, βγάζουμε τὴ μάσκα, κάνουμε τὸ σταυρό μας καὶ μὲ ταπείνωση, μὲ συντριβὴ κοινωνᾶμε. Δὲν παινευόμαστε γιὰ τὸ Μυστήριο, δὲν κραυγάζουμε «ἐλᾶτε νὰ δεῖτε ὅτι δὲν θὰ πάθουμε τίποτε», γιατὶ κάτι τέτοιο εἶναι ἐπίδειξη τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.
.- - - - - - - - -.Ἐξ ἄλλου, ἐμεῖς κοινωνᾶμε γιὰ νὰ ζήσουμε κι ὄχι γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε! Κοινωνᾶμε γιὰ νὰ ἔχουμε στὴ ζωή μας καὶ στὸ θάνατό μας συντροφιὰ τὸ Χριστό! Ἀλλά, αὐτὰ εἶναι βίωμα, δὲν εἶναι διαφήμιση στὴν ἀγορά! Βλέπετε, λοιπόν, πόσο ἔξω εἴμαστε ἀπὸ τὸ μυαλὸ τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸ σχέδιο, ἀπὸ τὴ βούληση τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη Του; Γι’ αυτό· Ἂς σηκωθοῦν, κάποιοι, τάχα εὐσεβεῖς, ποὺ δὲν πίστεψαν ὅτι ὑπάρχει κορωνοϊός, λὲς καὶ μπορεῖ νὰ πέσει τρίχα ἀπὸ τὰ μαλλιά τους ἂν δὲν τὸ θέλει ὁ Θεός! Καὶ ἂς σοβαρευτοῦν.
.- - - - - - - - -.Ἂς σηκωθοῦν, ὅσοι, κρυμμένοι τώρα στὰ λαγούμια τους, ἑτοιμάζονται νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἐγκληματικά τους κηρύγματα, ποὺ ἄρδευαν ἀλλοφροσύνη ἀπὸ τὴν ἑωσφορική τους ἔπαρση, ποὺ τελικὰ σκότωσε συνανθρώπους τους. Κι ἂς ἡρεμήσουν, ὅσο μποροῦν.
.- - - - - - - - -.Ἂς σηκωθοῦν ὅσοι λάθεψαν καὶ δὲν ἄκουσαν τὴν Ἐκκλησία τους, ἀλλὰ τυχάρπαστους χριστέμπορους καὶ «γεγαυρωμένους ἐπὶ ὄχλους» διαδικτυακούς κι ἂς ταπεινωθοῦν μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν Ἐκκλησία.
.- - - - - - - - -.Ὅλοι νὰ σηκωθοῦμε, νὰ πᾶμε στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ (ὄχι μόνο στὸ οἰκοδόμημα), γιὰ νὰ εἰσέλθουμε, ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή μας, στὴν ἁγία σκέψη Του, στὴν ἱερὴ βούλησή Του, στὸ θεῖο Του σχέδιο καὶ στὴν ἀνυπέρβλητη δικαιοσύνη Του. Ἂς μποῦμε ταπεινωμένοι στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ μικρή, φτωχή, ὀρφανὴ καὶ ἄσημη τότε παρθένος. Ἂς μὴν φοβόμαστε τὴ λέξη καὶ τὴν ἔννοια τῆς ταπείνωσης, ἐξάλλου ἡ Ἐκκλησία ὅταν ταπεινώνεται, τότε ἐκτινάσσεται ὡς τὰ ἄστρα καὶ ἀστράφτει ὡς ὁ ἥλιος. Μὲ ταπείνωση, λοιπόν, ἂς καλλιεργήσουμε τὴν ἀναιμικὴ ἐμπιστοσύνη μας στὸ Θεό, μὲ ὑπακοή στὸ Σῶμα Του ποὺ εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησία κι ὄχι ὁ κάθε ὑπερφίαλος τάχα χριστιανός. Κι ἔτσι, ἐκεῖ ἂς περιμένουμε, ὅπως περίμενε ἡ Μαρία στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος, νὰ ‘ρθει καὶ σὲ μᾶς ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς διαμηνύσει τὸ «χαῖρε».
.- - - - - - - - -.Μόνο τότε θὰ φύγει ἀπὸ τὰ πρόσωπά μας ἡ θλίψη, μόνο τότε θὰ φύγει ἀπὸ τὴν κοινωνία μας ὁ φόβος καὶ ἡ μελαγχολία ποὺ μᾶς πλάκωσαν.
.- - - - - - - - -.Ἂς μᾶς ἀξιώσει ἡ Παναγία μας νὰ μποῦμε κι ἐμεῖς γρήγορα στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπως μπῆκε κι ἐκείνη ἡ ἄχραντος Παρθένος, σήμερα. Ἀμήν.

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

ΠΗΓΗ: imalexandroupolis.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΡΑΝΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ («Γονατίστε, προσευχηθεῖτε καὶ διαβάστε»)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ
για τὸν κορωνοϊό.

Ἀγαπητοί μου
Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου.

.              Οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ἐπιζητούσαμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν Θεό. Ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία, ἡ λογοτεχνία καὶ ἡ φιλοσοφία δηλώνουν τὴν ἐναγώνια ἐκείνη προσπάθεια. Ὁ Πλάτωνας, τελικά, ἀποφάνθηκε ὅτι: «ὁ Θεὸς δὲν γίνεται νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο». Τὴν λύτρωση τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως ἔφερε ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ὁμολόγησε: «ὁ Θεὸς φανερώθηκε μὲ σάρκα»! Ἔτσι, ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη μας ἐκκεντρίζει τὸν καθένα μας στὴν Ἁγία Τριάδα, καθὼς κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Δευτέρου Προσώπου της, τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.               Οἱ Χριστιανοὶ Ἕλληνες βιώνουμε ἐμπειρικὰ αὐτὸ τὸ θαῦμα ὡς τὸ πρώτιστο καὶ μόνο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅταν οἱ Χριστιανοὶ ζοῦμε τὸ Χριστὸ διαρκῶς ἀνάμεσά μας, τότε καὶ τὸ ψωμὶ μὲ τὸ κρασί, ποὺ προσκομίζετε οἱ Χριστιανοὶ στοὺς Ναούς, γίνεται Σῶμα καὶ Αἷμα Τοῦ πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Αὐτὴ ἡ ἐξαιρετικὴ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλους μας, γίνεται εὔκολα καὶ ὁρατὰ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας Του.
.            Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ὁ Θεὸς ἔχει κι ἄλλους τρόπους νὰ συνάπτει σχέση καὶ κοινωνία μὲ τοὺς ἐκλεκτούς Του. Ἔτσι ἡ Παρθένος Μαρία ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ κοινώνησε τὸν Χριστό, ὅταν Τὸν πῆρε ὁλόκληρο μέσα της. Ὁ εὐγνώμων ληστὴς κοινώνησε τὸν Χριστό, ὅταν διέκρινε τὸν Θεὸ στὸ διπλανό του ἐσταυρωμένο. Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία κοινωνοῦσε καθημερινὰ τὸ Χριστὸ στὴν ἔρημο, καθὼς γιγάντωνε ἐκεῖ ἡ δύναμη τῆς μετανοίας της. Οἱ στυλίτες καὶ οἱ ἀναχωρητὲς κοινωνοῦσαν ἀδιάκοπα τὸν Χριστὸ μὲ τὴν ἐπίπονη ἄσκησή τους.
.             Τὰ παραδείγματα αὐτὰ δείχνουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀδιέξοδα στὴν ποιμαντική της καὶ ἡ πνευματικότητά της δὲν εἶναι μονόδρομος. Ἔτσι, στὰ χρόνια τῶν Κατακομβῶν μετέδιδε τὴ θεία Κοινωνία μέσα σὲ ἐσκαμμένα μῆλα, ἐνῶ ἀργότερα, σὲ περιόδους ἐκτεταμένων πανδημιῶν, μέσα σὲ ξεχωριστὰ σκεύη. Τὸ σημαντικὸ δὲν εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κοινωνοῦμε, ἀλλά, ὁ χῶρος ἀπὸ τὴ ζωή μας ποὺ παραχωροῦμε στὸν Χριστό. Εἶναι βασικὴ ἡ σωματικὴ παρουσία μας στὸ Ναό, ἀλλὰ βασικότερη εἶναι ἡ πνευματική μας σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ἡ λογικὴ λατρεία Του.

Ἀγαπητοί μου,
.               Τὰ κρούσματα τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν Χώρα μας αὐξάνουν ἐπιδημικά. Ὁπωσδήποτε πολλοὶ συνάνθρωποί μας εἶναι φορεῖς τοῦ μικροβίου. Γι’ αὐτό, σᾶς παρακαλῶ πολὺ ὁ Ἐπίσκοπός σας, νὰ μείνουμε πλέον κλεισμένοι στὰ σπίτια μας. Ὅλοι μας καὶ κυρίως τὰ νέα παιδιά, οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τῶν Σχολείων μας. Νὰ τηρήσουμε ἐπακριβῶς ὅσα ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν Χώρα μας καὶ ὁ Δῆμος γιὰ τὴν Ἐπαρχία μᾶς ἔχουν ἐξαγγείλει. Χρειάζεται νὰ τηρήσουμε τὰ πρωτόκολλα ποὺ μᾶς δίνονται ἀπὸ τοὺς κρατικοὺς ὑπευθύνους καὶ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Ἂς μὴν κυκλοφορεῖ κανεὶς ἔξω στοὺς δρόμους χωρὶς σημαντικὸ λόγο. Μείνετε μέσα στὰ σπίτια σας. Ἐπανασυνδεθεῖτε μὲ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας σας, παῖξτε μὲ τὰ παιδιά σας, συζητεῖστε μεταξύ σας τὰ ζευγάρια. Γονατίστε, προσευχηθεῖτε καὶ διαβάστε. Ὅσοι δείξουν ἀδιαφορία στὴν τήρηση αὐτῶν τῶν ἐντολῶν καὶ κυκλοφοροῦν ἀνεύθυνα στοὺς δρόμους καὶ σὲ συναντήσεις, αὐτοὶ θὰ βασανίσουν καὶ θὰ σκοτώσουν εὐπαθεῖς συνανθρώπους μας κι αὐτὸ θὰ εἶναι τεράστιο βάρος στὴν ψυχή τους.
.               Σᾶς παρακαλῶ, ἀκόμα, νὰ περιορίσετε καὶ τὸν ἐρχομό σας στοὺς Ναούς. Φαίνεται περίεργο ποὺ σᾶς ζητῶ κάτι τέτοιο, ὅμως αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας. Νὰ μὴν ἔχετε ἐνδοιασμοὺς καὶ ἐνοχὲς γιὰ τὴν ἀποχή σας αὐτή. Νὰ ἐξασκήσετε τὴν ἀγάπη σας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους σας μὲ θερμὴ προσευχὴ μπροστὰ στὸ προσωπικό σας προσκυνητάρι. Τὸ μυστήριο τῆς εὐσεβείας δὲν ἔχει ὅρια. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐγκλωβίζεται σὲ τοπικὰ καὶ γεωγραφικὰ στεγανά. Προσέξτε! μὴν πεῖ κανεὶς «ἐγὼ θὰ πάω καὶ θὰ μὲ προστατέψει ὁ Θεός»! Δὲν «ἐκπειράζεται» ὁ Θεός, οὔτε ἐπιτρέπεται οἱ χριστιανοί, μὲ τὴν ἀσθενικὴ πίστη μας, νὰ καυχώμαστε γιὰ τὴ δύναμη τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Κι ἂν ὁ καλὸς Θεὸς θέλει νὰ δοκιμάσει τὴν πίστη μας, ὅπως δοκίμασε τὸν Ἰώβ; Ἐμεῖς ποὺ καθημερινὰ δεχόμαστε τὶς εὐεργεσίες Του, θὰ ἀρνηθοῦμε τώρα τὶς δοκιμασίες, τὶς ἀσθένειες καὶ τὸν θάνατο; Ἂς μὴν ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ δημιουργικὰ χέρια Του, ἀκόμα κι ἂν αὐτὰ μᾶς πονέσουν. Ὅταν μᾶς πονάει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐπειδὴ μᾶς προστατεύει ἀπὸ κάτι χειρότερο, ποὺ συνήθως ἐξυφαίνει ἡ ἀποστασία μας, ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἀμετανοησία μας.
.            Λοιπόν, οἱ Ναοί μας θὰ λειτουργοῦν μόνο κάθε Κυριακὴ πρωὶ γιὰ νὰ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία ἀπὸ τὶς 9.00 μέχρι τὶς 10.00, μὲ ἕναν ἱερέα μόνο καὶ ἕναν ψάλτη. Τὶς ὑπόλοιπες ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τοὺς λαοφιλεῖς Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία μας, σᾶς συστήνω καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ τὶς τελεῖτε στὰ σπίτια σας. Νὰ μετατρέψετε τὰ σπίτια σας σὲ Ἐκκλησίες καὶ ἔτσι, διόλου δὲν θὰ διακοπεῖ ἡ κοινωνία μας μὲ τὸν Χριστό. Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ θὰ μεταφέρουν τὸν Χριστὸ στὰ σπίτια μας γιὰ νὰ μᾶς συναντήσει στὰ δωμάτιά μας, στὰ κρεββάτιά μας ἂν εἴμαστε κλινήρεις ἢ καλύτερα γονατισμένους μπροστὰ στὴν ἄχραντη εἰκόνα Του.
.            Αὐτὴ ἡ μέριμνα, ἀποφυγῆς τοῦ συγχρωτισμοῦ, δὲν ἀφορᾶ στὴν ἐγωϊστικὴ προστασία τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὄχι! Λαμβάνεται ἐκτάκτως, ὥστε νὰ μὴν γίνουμε αἰτία διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καὶ ἀφορμὴ νὰ βασανιστοῦν ἡλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, πολυασθενεῖς καὶ βαρειὰ ἐγχειρισμένοι συνάνθρωποί μας ἢ κάποιοι ποὺ ἔχουν λανθάνουσες ἀρρώστιες οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἀκόμα ἐκδηλωθεῖ.
.                Θὰ διερωτηθοῦν κάποιοι: «γιατί, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει ὁ Θεός;» Βεβαίως καὶ μπορεῖ, ὅμως δικαιοῦται νὰ δοκιμάζει τὴν πίστη μας. Γι’ αὐτὸ ἐμεῖς Τοῦ ζητᾶμε διαρκῶς νὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ κάθε κακό, νὰ μᾶς αὐξάνει τὴν πίστη καὶ στὸ τέλος νὰ γίνεται στὴ ζωή μας, ὄχι τὸ δικό μας θέλημα ἀλλὰ τὸ δικό Του.
Ὅποτε, ἂς μὴν ταράζεται ἡ καρδιά σας, ἂς μὴν ἀνησυχεῖ ὁ λογισμός σας. Εἴτε μέσα στὸ Ναό, εἴτε κλεισμένοι στὸ σπίτι, ἂς μένουμε νοερὰ κοντὰ στὸ Χριστό μας. Στὸ μυαλό μας καὶ στὴν καρδιά μας νὰ πλημμυρίζει ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων μας. Ἡ προσευχή μας ἂς εἶναι θερμὴ καὶ ζωντανὴ γιὰ ὅλους τους συνανθρώπους μας. Ἂς θυσιάσουμε τὴ γνώριμη ἄνεσή μας γιὰ χάρη τους. Ἂς μείνουμε προσευχόμενοι μέσα στὰ σπίτια μας. Ἂς στερηθοῦμε, ἀκόμα καὶ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ὥστε νὰ βοηθήσουμε νὰ περάσει γρήγορα ἡ θεϊκὴ αὐτὴ δοκιμασία. Μετά, ἔχουμε χρόνο νὰ καλύψουμε τὰ κενά, νὰ διορθώσουμε τὶς ἀπουσίες μας. Μετά, θὰ ἀναπληρώσουμε τὴ στέρηση αὐτή, δὲν θὰ βγαίνουμε ἀπὸ τοὺς Ναοὺς νύχτα καὶ ἡμέρα.
.                    Πάντως, τώρα, ἡ ἀγάπη μας στὸν Χριστὸ ἂς καλλιεργηθεῖ χάρη τῶν συνανθρώπων μας καὶ ἡ ἀσκητικὴ ὑπακοή μας στὴν Ἐκκλησία ἂς ὑπηρετήσει τὴν κοινωνία μας.
.            Ἀκοῦστε με, σᾶς παρακαλῶ, τὸν Ἐπίσκοπό σας, ποὺ πονάει μὲ ὅσα σᾶς λέει, ὅμως ἔτσι πρέπει, ἔτσι θέλει ὁ Θεὸς νὰ πράξουμε.

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

ΠΗΓΗ: imalex.gr

,

Σχολιάστε

ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΦΡΑΙΜ

Γόρτυνος, Μεσογαίας καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως στὸν Κορυδαλλὸ
Γράφει ὁ Αἰμίλιος Πολυγένης

.          Τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται προφυλακισμένος στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ἐπισκέφθηκαν σήμερα ἄλλοι τρεῖς Μητροπολίτες.
.          Τὸ κατώφλι τῶν φυλακῶν πέρασε πρῶτα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του πρὸς τὸν Ἡγούμενο. «Εἶστε ὁμολογητής, σηκώνετε μεγάλο σταυρό», φέρεται νὰ εἶπε σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς Romfea.gr, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος στὸν Γέροντα Ἐφραίμ.
.          Ἐπίσης τὸν Ἡγούμενο Ἐφραίμ ἐπισκέφθηκαν καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Μεσογαίας κ. Νικόλαος καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος.
.          Νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ δύο Ἱεράρχες ἔφτασαν μαζί, στὶς φυλακὲς τοῦ Κορυδαλλοῦ λίγο μετὰ τὶς 19.00.
.          Τόσο ὁ Μητροπολίτης Νικόλαος, ὅσο καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος ἀνέφεραν πρὸς τὸν Γέροντα ὅτι βρίσκονται συνεχῶς στὸ πλευρό του.
.       Τέλος τὰ μάτια ὅλων εἶναι στραμένα στὴν αὐριανὴ σύγκληση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου σύμφωνα μὲ πληροφορίες πολλοὶ Ἀρχιερεῖς θὰ θίξουν τὸ θέμα τῆς προφυλάκισης. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Μητροπολίτες Γλυφάδας, Πατρῶν, Μεσογαίας καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως εἶναι συνοδικοὶ καὶ ἔχουν ἤδη ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἡγούμενο…

ΠΗΓΗ:Romfea.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ: «ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ…» !

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Λουκᾶν Παπαδῆμον 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ & ΣΟΥΦΛΙΟΥ   

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

 Ἐξοχώτατον
κ. Λουκᾶν Παπαδῆμον
Πρωθυπουργὸν
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
Μέγαρον Μαξίμου
Ἀθήνας

 Κύριε Πρωθυπουργέ,

.           Οἱ ὑπογραφόμενοι Μητροπολίτες, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου Δαμασκηνὸς καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος, παρακολουθοῦμε μὲ ἀγωνία τὸν ἀντίκτυπο καὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ φέρνει στὸν ἀκριτικὸ Νομό μας ἡ ἐθνική μας οἰκονομικὴ περιπέτεια. Ἀνησυχοῦμε καὶ προβληματιζόμαστε ἔντονα, χωρὶς νὰ χάνουμε τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεὸ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὴν δυναμικὴ τοῦ λαοῦ μας. Χωρὶς νὰ ἀμφισβητοῦμε τὶς προθέσεις τῆς Πολιτείας μας καὶ χωρὶς νὰ ἀγνοοῦμε τὶς δυνατότητές της, βιώνουμε δίπλα στὸ λαό μας τὴν ἀπορία καὶ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ γίνονται πλέον καθεστὼς στὴν τοπική μας κοινωνία.

.           Ἡ εἰκόνα ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἐκπέμπει πανελληνίως καὶ πανευρωπαϊκῶς ὁ Νομός μας δὲν εἶναι θετική, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν εἶναι εὐχάριστη γιὰ τοὺς κατοίκους του, κι αὐτὸ εἶναι τὸ βασικότερο.

 Κύριε Πρωθυπουργέ,

 .           Μερικὲς γνωστὲς ὁπωσδήποτε σὲ σᾶς, ἐμπειρικὰ ὅμως βιωμένες ἀπὸ ἐμᾶς, λεπτομέρειες αὐτῆς τῆς εἰκόνος, ὑπογραμμίζομε παρακάτω. Εἰκόνες ποὺ ἀμαυρώνουν ὁλόκληρο τὸ ἐθνικὸ τοπίο τοῦ πιὸ ἀκριτικοῦ Νομοῦ τῆς Πατρίδος μας.

.           1ο. Τὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα. Ἡ παράνομη εἴσοδος χιλιάδων μεταναστῶν ἀπὸ τὰ χερσαῖα σύνορα τοῦ Νομοῦ, ἔχει δημιουργήσει πρωτοφανῆ καὶ ὀγκώδη προβλήματα στὴν περιοχή. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, παραβιάζονται βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ποὺ παράτυπα εἰσέρχονται στὴ Χώρα, λόγῳ τῆς τεράστιας δαπάνης ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν λειτουργία ἀξιοπρεπῶν Κέντρων Ὑποδοχῆς. Διαπιστώνεται πλέον εὔκολα ἡ ἀρνητικὴ ψυχολογικὴ κατάσταση ποὺ διαμορφώθηκε σὲ ὅσους εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς μὲ τὶς ποικίλες ἀσθένειες καὶ συμπεριφορές. Ἐπιπλέον, γίνονται πρόξενοι ἀτυχημάτων καθὼς τὴ νύχτα κυκλοφοροῦν σὲ σκοτεινὰ μονοπάτια καὶ λεωφόρους ἐπιδιώκοντας δωρεὰν μεταφορικὸ μέσο καὶ χρήματα.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχει διαταραχθεῖ ἀνεπανόρθωτα τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας τῶν ἐντοπίων κατοίκων. Οἱ μετακινούμενες πολυπληθεῖς ὁμάδες τῶν νεαρῶν στὴν ἡλικία μεταναστῶν, σὲ δρόμους καὶ σὲ πλατεῖες χωριῶν μας, ἐπιφέρουν αἴσθημα τρόμου στοὺς ἡλικιωμένους γηγενεῖς, ποὺ κλείνονται στὰ σπίτια τους ἀπὸ τὸ μεσημέρι. Τὸ φαινόμενο γνωρίζει ἔξαρση. Τὸν Ὀκτώβριο 2011 εἰσῆλθαν ἀπὸ τὸ Νομό μας στὴ Χώρα, 9700 παράνομοι μετανάστες. Ἡ Frontex δὲν ἐπέφερε θεαματικὰ ἀποτελέσματα καὶ πλέον ἡ παρουσία της προκαλεῖ. Ο πισκέψεις πουργν κα Κυβερνητικν στελεχν, ποὺ κατὰ δεκάδες τὰ τελευταῖα ἔτη πραγματοποιήθηκαν στὸ Νομό, μόνο γι’ αὐτὸ τὸ ζήτημα, πεδείχθησαν τουριστικο περιεχομένου κατανάλωση λόγων, χωρὶς καμμία ἀπολύτως ὑλοποίηση μέτρων περιορισμοῦ ἢ ἀποτροπῆς τοῦ φαινομένου. Ἡ πρόσφατη δὲ ἐξαγγελθεῖσα πρόθεση τῆς Πολιτείας νὰ δημιουργήσει στὸ Νομό, ἐπιπλέον Κέντρα φύλαξης λαθρομεταναστῶν, ἐγκυμονεῖ κοινωνικὲς ἀναταραχὲς στὸν τόπο μὲ ἀνεξέλεγκτες ἐπιπτώσεις.

.           2ο. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν τοπικὴ οἰκονομία, δὲν παραθεωροῦμε τὴν δομικὰ πολυδιάστατη κρίση μὲ ἠθικές, πνευματικές, ἀξιακὲς καὶ οἰκονομικὲς διαστάσεις ποὺ βιώνει ἡ Χώρα μας, καθὼς καὶ τὰ τεράστια προβλήματα ποὺ ἐπιμερίζεται ἡ ἑλληνικὴ Περιφέρεια. Ὅμως, στὸν Ἕβρο, ὁ ἀντίκτυπος πολλαπλασιάζεται ἐπικίνδυνα μὲ τὴν τοπικὴ οἰκονομία καὶ ἐπιχειρηματικότητα νὰ πνέουν τὰ λοίσθια, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ τὶς διαστάσεις τους. Παρόμοια μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ σὲ ἄλλους Νομούς, ὅμως στὸν Ἕβρο, τὸ ζήτημα κλονίζει τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ θὰ προξενήσει δραματικὰ ἐπακόλουθα γιὰ ὁλόκληρη τὴν Πατρίδα μας. Δὲν ζητᾶμε προνομιακὴ μεταχείριση εἰς βάρος ἄλλων περιοχῶν ἀλλὰ ἐφαρμογὴ διαφορετικῶν ἀξιολογήσεων, ἱεραρχήσεων καὶ ἐπενδύσεων τῶν πόρων ποὺ ἀναλογοῦν στὴν περιοχή μας, μὲ στόχευση τὸν ἀνθρώπινο παράγοντα.

 .          3ο. Γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικότητα· οἱ πολιτικές, ποὺ μέχρι τώρα ἀσκήθηκαν στὴν περιοχή μας, ἀπεδείχθησαν ὅτι ἦταν σὲ λάθος κατεύθυνση καὶ παραμένουν μὲ λάθος στόχευση. Ἀντὶ νὰ ἐνισχύσουν τὴν τοπικὴ κοινωνία, τοὺς ἐργαζομένους, τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους μὲ ἐξορθολογισμὸ τῶν δαπανῶν, περιορισμὸ τῆς σπατάλης καὶ βελτίωση τῆς ἀνάπτυξης, διαπιστώνουμε ὅτι ἀποδόμησαν τὸν κοινωνικὸ ἱστό, περιθωριοποίησαν τὴν περιοχὴ καὶ βάλτωσαν τὶς Ἐπιχειρήσεις. Ἀπὸ αὐτές, οἱ μικρομεσαῖες κλείνουν μὲ ταχύτατο ρυθμό. Οἱ βιομηχανικὲς περιοχὲς μεταμορφώθηκαν σὲ φαντάσματα μὲ κουφάρια, ἀφοῦ οἱ μέχρι σήμερα Ἀναπτυξιακοὶ Νόμοι, ἐπέτρεψαν τὴν καταλήστευση τῶν ἐπιδοτήσεων ἀπὸ ἐπιτηδείους. Τὸ παρα-ἐμπόριο ἀνθεῖ καὶ συνεχῶς αὐξάνει εἰς βάρος τῶν ὑγειῶν ἐπιχειρήσεων, χωρὶς ἡ Πολιτεία νὰ παρεμβαίνει ἀποτελεσματικά. Τὸ ἀρνητικὸ αὐτὸ κλίμα ἀποτρέπει νέες ἐπενδύσεις. Ἡ ἀγορὰ καὶ κατανάλωση προϊόντων, ἀμφιβόλου ποιότητος, ἀπὸ τὶς γειτονικὲς Χῶρες, γενικεύεται. Τοπικὲς Ἐπιχειρήσεις μὲ ἱστορία προσφορᾶς, μεταφέρονται στὴ Βουλγαρία προκειμένου νὰ ἐπιβιώσουν.

 .          4ο. Ἡ ἀνεργία εἶναι τὸ θλιβερὸ ρεκὸρ ποὺ κατέκτησε ὁ ἀκριτικός μας τόπος. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, τὸ ποσοστὸ τῆς ἀνεργίας στὸν τόπο μας, τὸν Αὔγουστο 2011 ἀνῆλθε στὸ 20,4%, ἐνῶ ἔρευνες τῶν Ἐργατικῶν Κέντρων ἀνεβάζουν τὸ ποσοστὸ αὐτὸ στὸ 25-30%. Ἕνας στοὺς δύο Ἑβρίτες, ἡλικίας 20-30 ἐτῶν, εἶναι στὴν περιοχή μας ἄνεργος. Καθημερινῶς γινόμαστε μάρτυρες, κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα, νέων ἐπιστημόνων μας ποὺ μεταναστεύουν στὴν Τουρκία καὶ στὴν Αὐστραλία καὶ ἀλλοῦ γιὰ ἐξεύρεση ἐργασίας. Παρόμοια μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ σὲ ἄλλους Νομούς, ὅμως στὸν Ἕβρο, τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐνέχει ἐθνικοὺς κινδύνους γιὰ ὁλόκληρη τὴ Χώρα.

.          5ο. Ἡ «νέα φτώχεια», ἡ βραδυφλεγὴς αὐτὴ βόμβα στὰ θεμέλια της κοινωνίας, διαρκῶς διογκώνεται στὸν τόπο μας καὶ ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους μας, στὸν εὐτελισμὸ καταφυγῆς σὲ συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας.

.          6ο. Ἡ δημογραφικὴ γήρανση τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι γεγονὸς εὐδιάκριτο πλέον στὴν ὕπαιθρο, ὅταν ἀνατολικὰ τῶν συνόρων μας οἱ περιοχὲς ἐποικίζονται ραγδαία.

.          7ο. Οἱ ἀγρότες μας καὶ οἱ κτηνοτρόφοι, κάθε χρόνο, πληρώνουν ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῶν πλημμυρῶν τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὸ μόχθο τους ἐπιτείνουν τὴν ἐγκατάλειψη τῆς γεωργίας καὶ τῆς κτηνοτροφίας. Τὰ πλημμυρικὰ φαινόμενα καθίστανται ὁλοένα πιὸ ἐπικίνδυνα καὶ γιὰ τὴν ἀσφάλεια ἀκόμα καὶ τῶν κατοίκων στὶς παρέβρειες κοινότητες. Ἡ ἐξαγγελθεῖσα Ὑπηρεσία ἀντιμετωπίσεως τῶν πλημμυρῶν στὸ Σουφλί, παρέμεινε … ἐξαγγελία.

.          8ο. Τὰ ἔργα στὸν κάθετο ὁδικὸ ἄξονα τοῦ Νομοῦ, καρκινοβατοῦν. Καθημερινῶς στοὺς Ψαθάδες θρηνοῦμε θύματα.

.          9ο. Ἡ Σαμοθράκη, μὲ τὸν τεράστιο ἀρχαιολογικὸ καὶ ἱστορικὸ πλοῦτο, μὲ τοὺς ἐξαιρετικοὺς φυσικοὺς πόρους καὶ τὴ σημαντικὴ γεωστρατηγικὴ θέση, ποὺ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη Χώρα θὰ ἦταν μοναδικὸς πόλος περιφερειακῆς ἀνάπτυξης, σήμερα γίνεται γνωστὴ μόνο γιὰ τὴν ἀπουσία τακτικῆς ἀκτοπλοϊκῆς σύνδεσης ποὺ τὸν χειμώνα ἀπομονώνει τὸ Νησί, ἀπὸ τὴν ἀδυναμία διαχειρίσεως τῶν σκουπιδιῶν καὶ πρὸς φόβητρο τῶν κατοίκων, τὰ τουρκικὰ ἁλιευτικά, ποὺ προκλητικὰ ἁλιεύουν στὰ ἐθνικά μας ὕδατα.

.          10ο. Τὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως παραμένει ἐπὶ δεκαετίες σὲ λήθαργο. Ἡ ἀδύναμη θέληση τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν δὲν ἐπιτρέπει οὔτε τὴ διαδικασία ἐκβαθύνσεώς του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μὴ ἀξιοποίησή του.

.          11ο. Ὁ θρύλος τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Burgas – Ἀλεξανδρούπολη μετέτρεψε ὅλους μας σὲ βουβὰ πρόσωπα μίας πάλης ξένων καὶ ἀγνώστων συμφερόντων.

.          12ο. Τὰ διόδια τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, στὴν καρδιὰ τῆς θρακικῆς γῆς, μᾶλλον «τιμωροῦν» τοὺς Ἑβρίτες, ἐπειδὴ φυλάγουμε τὰ σύνορα. Ἀπὸ τὴν Ἱστορία  γνωρίζουμε ὅτι οἱ ὁπουδήποτε ἀκρίτες ἀπολάμβαναν προνόμια. Ἐμεῖς, ἐρχόμενοι στὸ Νομό μας ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, βυθιζόμαστε σὲ «ὁδικὴ μοναξιά». Τὰ ἑλληνικὰ αὐτοκίνητα ὁλοένα καὶ λιγοστεύουν σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς τουρκικὲς νταλίκες καὶ τὶς βουλγαρικὲς λιμουζίνες. Τώρα θὰ πληρώνουμε καὶ διόδια!

.          13ο. Ἡ ἐρήμωση τοῦ Βορείου Ἕβρου παίρνει πιὰ ἐκρηκτικὲς διαστάσεις. Τὰ χωριά μας δείχνουν ἐγκαταλελειμμένα καὶ παραμελημένα. Στὸ πλέον εὐαίσθητο σημεῖο τοῦ Νομοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Σχολεῖα κλείνουν τώρα καὶ Ὑπηρεσίες: ἡ Δ.Ο.Υ., τὰ γραφεῖα τῆς Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, τὰ γραφεῖα Δ.Ε.Η. καὶ Ο.Τ.Ε. καὶ συρρικνώνονται τὰ Τελωνεῖα. Ἀκούγεται δέ, ὡς ἐφιάλτης, σχέδιο μεταφορᾶς τῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν ἀπὸ τὴν Ὀρεστιάδα πρὸς τὴν Ροδόπη.

.          14ο. Οἱ μονάδες τοῦ Στρατοῦ συρρικνώνονται καὶ τὰ προκεχωρημένα φυλάκια, δυτικὰ τοῦ Ἕβρου, ἀδειάζουν. Ὁ στρατευμένος κόσμος, πέραν τοῦ αἰσθήματος ἀσφαλείας ποὺ παρέχει, συμβάλλει ἐξαιρετικὰ στὴν οἰκονομία τοῦ τόπου. Ἡ μείωση τῶν δαπανῶν τοῦ Στρατοῦ στὸν Ἕβρο(!) καὶ ἡ συρρίκνωσή του ἐπιφέρει διττὸ πανικὸ στὸν πληθυσμό μας.

.          15ο. Οἱ ἐπισκέψεις Προξένων καὶ Πρέσβεων διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν καὶ μὴ Χωρῶν, αὐξάνονται στὴν περιοχή μας, διερευνώντας τὴν θρησκευτικὴ μειονότητα τοῦ τόπου, τῶν δικαιωμάτων, τῆς ὁποίας ἐμεῖς πρῶτοι εἴμαστε φύλακες, πιά. Πάντως οἱ παραπάνω συχνὲς ἐπισκέψεις δημιουργοῦν στὸ λαό μας ἐρωτηματικά.

 Κύριε Πρωθυπουργέ,

.          Οἱ παραπάνω ἐπισημάνσεις ἔχουν τὶς αἰτίες καὶ τὰ ἐλαφρυντικά τους, ἐνδεχομένως. Ἐμεῖς, ὅμως, τὶς γνωρίζουμε ὡς γεγονότα, τραγικὰ καὶ δυσβάστακτα στὶς πλάτες τοῦ λαοῦ μας, ποὺ κόβουν κάθε ἰκμάδα προόδου, ἀνάπτυξης καὶ ἐπένδυσης στὸν τόπο μας. Δημιουργοῦν φόβο, σπέρνουν πανικὸ στοὺς κατοίκους καὶ ὁδηγοῦν τοὺς νέους Ἑβρίτες σὲ ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ μετανάστευση. Δὲν θὰ ξαναγυρίσουν στὴν γενέτειρά τους πιά. Τὸ ξέρουμε καὶ φοβόμαστε γι’ αὐτό. πότε κανένα γεωγραφικ διαμέρισμα δυτικότερα κα νότια δν θ μπορε ν κοιμται συχα. Γι’ αὐτὸ θεωροῦμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐγκύψετε ἐπάνω στὰ προβλήματα τοῦ τόπου ποὺ ἀποτελεῖ πύλη ἐξόδου καὶ εἰσόδου. Στοὺς Ναούς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ στὸ κρισιμότερο σημεῖο της ἐκφωνεῖται ἡ προτροπή: «τς θύρας, τς θύρας· ν σοφίᾳ πρόσχωμεν».

.          Αὐτὸ πράττουμε οἱ ὑποσημειούμενοι δύο Ἀρχιερεῖς τοῦ Νομοῦ, γνωρίζοντας ὅτι «ἐξ ὀλίγων ἀφορμὴν παρέχοντες» θὰ κατανοήσετε τὰ ὑπόλοιπα. Ἡ θητεία σας, ἔχει τὴ δυναμικὴ νὰ δώσει τὶς βάσεις καὶ τὸν προσανατολισμὸ μίας καίριας πολιτικῆς, σὲ ἕνα καίριο σημεῖο τῆς Πατρίδος μας, ποὺ βιώνει τὴν ὁριακή του πλέον κατάσταση.

.          Εὐχόμενοι τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ στὸ σύνολο ἔργο σας, διατελοῦμε·

Μετὰ τιμῆς ἐξαιρετικῆς καὶ εὐχῶν ἐγκαρδίων,

✥ Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου Δαμασκηνὸς
✥ Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

 Κοινοποίηση

1.  Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου, τ. Πρωθυπουργὸν-Πρόεδρον ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ἱπποκράτους 22, Ἀθήνας.

2.  Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν, Πρόεδρον Νέας Δημοκρατίας, Λεωφ. Συγγροῦ 340, Καλλιθέαν.

3.  Ἐξοχ. κ. Ἀλέκαν Παπαρήγαν, Γέν. Γραμματέαν Κ.Κ.Ε., Λεωφ. Ἡρακλείου 140, Ν. Ἰωνίαν.

4.  Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Πρόεδρον ΛΑ.Ο.Σ., Καλλιρόης 52, Ἀθήνας.

5.  Ἐξοχ. κ. Ἀλέξην Τσίπραν, Πρόεδρον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Βαλτετσίου 39, Ἀθήνας.

6.  Ἀξιοτ. Πανελλήνιο Συμβούλιο Πολ. Κίνησης Οἰκολόγων Πρασίνων, Πλατ. Ἐλευθερίας 14, Ἀθήνας.

7.  Ἐξοχ. κ. Θεοδώραν Μπακογιάννην, Πρόεδρον ΔΗ.ΣΥ., Λεωφ. Συγγροῦ 47, Ἀθήνας.

8.  Ἐξοχ. κ. Φώτιον Κουβέλην, Πρόεδρον ΔΗΜ.ΑΡ., Ἁγ. Κωνσταντίνου 40, Ἀθήνας.

9.  Ἐξοχ. κ. Φίλιππον Πετσάλνικον, Πρόεδρον Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Πλατ. Συντάγματος, Ἀθήνας.

ΠΗΓΗ: imalex.gr/65758052.el.aspx

, ,

Σχολιάστε

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ: «Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ. Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟ»

.      Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν Θράκη Ὁ ρόλος ἑνὸς ἱεράρχη ἐκεῖ, στὶς ἐσχατιὲς τῆς χώρας μας, εἶναι σύνθετος. Πνευματική, θρησκευτικὴ πλευρὰ καὶ ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἀλληλένδετες.
.       Ὁ μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καὶ Σαμοθράκης κ. Ἄνθιμος παραχώρησε στὴν ἐφημ. «Δημοκρατία» βαρυσήμαντη συνέντευξη, μιλώντας ἀνοιχτὰ γιὰ τὰ ζέοντα θέματα (πολιτικὴ τουρκικοῦ προξενείου, ἀνεργία, δημογραφικὸ κ.ἄ.)
.

Σεβασμιότατε, εἶστε ποιμενάρχης σὲ μία ἀκριτική, ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητη περιοχή. Τί σημαίνει αὐτὸ καὶ ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας;

Ὁ ρόλος τοῦ κλήρου σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκριτικὴ περιοχὴ τῆς χώρας μας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι διευρυμένος. Προηγεῖται, φυσικά, ἡ εὐθύνη μας γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν χριστιανῶν μας. Γι’ αὐτὸ οἱ κληρικοὶ προσπαθοῦμε, μὲ πλούσια λατρευτικὴ ζωὴ καὶ ἰδιαίτερα μὲ κήρυγμα καὶ ἐξομολόγηση, νὰ ἐνισχύουμε τὸ φρόνημα καὶ νὰ παρηγοροῦμε τὶς ἀδυναμίες τῶν πιστῶν μας. Ἔπειτα, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο οἱ οἰκονομικές μας δυνατότητες τὸ ἐπιτρέπουν, προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε σὲ τακτικὰ καὶ ἔκτακτα βιοποριστικὰ προβλήματα τῶν συνανθρώπων μας. Καταλαβαίνετε ὅτι αὐτὴ ἡ δράση μας δὲν περιορίζεται στὸν χριστιανικὸ πληθυσμὸ μόνο. Ἐδῶ καλοῦνται νὰ συνυπάρξουν ὀρθόδοξοι καὶ μουσουλμάνοι.

Σὲ ποιό ἐπίπεδο βρίσκεται σήμερα αὐτὴ ἡ σχέση;

Βρίσκεται σὲ πολὺ καλύτερο ἐπίπεδο ἀπὸ ὅ,τι στὸ παρελθόν. Ὅμως χρειάζεται νὰ γίνουν κι ἄλλα βήματα κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Ἡ μὲν κοινωνία νὰ μὴν ἀνέχεται διακρίσεις σὲ βάρος τῆς μειονότητος, ἡ δὲ μειονότητα νὰ μὴν ἀποδέχεται τὴν ἐκμετάλλευση, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχεται. Αὐτὴ ἡ σχέση, ὅπως τὴν εἴπατε, εἶναι δημοκρατικὴ κατάκτηση. Χρειάζεται ἀγώνα, ἐπαγρύπνηση τῆς Πολιτείας καὶ ἄνοδο τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῆς μειονότητος. Λέγεται ὅτι κάποιοι κύκλοι, ὅπως τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν συμφέροντά τους ἐκμεταλλεύονται τὴν μειονότητα… Δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη προσπάθεια γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τὸ γεγονὸς αὐτό. Τὸ προξενεῖο κάνει πολιτικὲς κινήσεις καὶ δὲν περιορίζεται στὶς προξενικὲς ἁρμοδιότητές του. Ἀσκεῖ τρομοκρατικὴ τακτικὴ στὶς μουσουλμανικὲς κοινότητες. Ἐπιπλέον, τὰ πολιτικὰ «μνημόσυνα» τοῦ Σαδὶκ (ὅταν ξέρουμε ὅτι ἡ ἰσλαμικὴ θρησκεία δὲν προβλέπει μνημόσυνα), οἱ πολυάνθρωπες καὶ πολύκροτες ἐπισκέψεις πολιτικῶν τῆς γείτονος (ἀποκαλώντας τοὺς μουσουλμάνους Τούρκους καὶ τὴν Τουρκία μητέρα Πατρίδα ) καθὼς καὶ ἡ ἀνοχὴ τοῦ δικαστικοῦ νόμου, τῆς Σαρίας (σκάνδαλο καὶ μομφὴ γιὰ τὴν δικαστικὴ ἐξουσία τῆς εὐρωπαϊκῆς χώρας μας), ἀποτελοῦν διαπιστωμένες τακτικὲς ἐκμετάλλευσης τῆς μειονότητος, κάτω ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία τοῦ κράτους μας.

Τὸ ὅλο κλίμα σήμερα δικαιολογεῖ ἀνησυχία στὸ ποίμνιό σας;

Τὸ πρόβλημα τῆς πατρίδος μας εἶναι ἕνα, μόνο ἕνα. Τὸ δημογραφικό! Ἀπὸ αὐτὸ ἀπορρέει καὶ ἡ ξενοφοβία καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἀνεργία. Ἡ Θράκη εἶναι ἡ κλεψύδρα, τὸ θερμόμετρο, ἡ πυξίδα τῆς ἑλληνικῆς πορείας. Ἡ Ἀθήνα δὲν μπορεῖ ἀκόμα νὰ δεῖ αὐτὴ τὴν καταστροφικὴ πορεία. Στὴν Θράκη, ὅμως, φαίνεται ξεκάθαρα. Τὸ βλέπουμε, τὸ φωνάζουμε. Ἂν δὲν ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα (τὰ ὁποῖα ἔχουμε προτείνει), ἡ ἀνησυχία τοῦ θρακικοῦ χριστιανικοῦ κόσμου θὰ φέρει ἀγανάκτηση, ρευστότητα, μετεωρισμὸ στὴν περιοχὴ καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν σὲ ὅλη τὴν χώρα.

Ἔχετε προσωπικὰ ἐκφράσει τὴν ἀγωνία τους γιὰ ἕνα νέο μεταναστευτικὸ ρεῦμα ὀρθοδόξων. Πῶς μπορεῖ αὐτὸ νὰ ἀποτραπεῖ;

Ἡ ἀπὸ ἐτῶν βιούμενη ἀνεργία στὸν τόπο μας μαστίζει τὸν πληθυσμό, τόσο τὸν μουσουλμανικὸ ὅσο καὶ τὸν χριστιανικό. Ὅμως οἱ μουσουλμάνοι ἀντλοῦν ἀπὸ τὸν πρωτογενῆ πλοῦτο τῆς χώρας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἀστικοποιημένους χριστιανούς, τοὺς ὁποίους ἡ ἀνεργία ὠθεῖ νὰ μεταναστεύσουν σὲ Ἀθήνα – Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται στὴν πρωτεύουσα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ συχνὰ ἀγνοοῦν τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς περιφερείας σας. Τί θὰ συνιστούσατε στὴν κεντρικὴ διοίκηση;

Ὅταν μᾶς ἐπισκέπτονται πολιτικοὶ καὶ ὑπηρεσιακοὶ παράγοντες τῆς πρωτευούσης, τοὺς ἐνημερώνουμε γιὰ τὰ δεδομένα, τοὺς προτείνουμε τὶς ἀπόψεις μας καὶ ζητᾶμε τὶς θεσμικὲς παρεμβάσεις τους. Ὅταν μᾶς ἀπαντοῦν ὅτι παρόμοια προβλήματα ἀντιμετωπίζει, γιὰ παράδειγμα, καὶ ἡ Εὐρυτανία, τότε καταλαβαίνουμε πόσο ἄσχετοι καὶ ἀνίδεοι εἶναι τῆς ἰδιαιτερότητος τῆς περιοχῆς μας. Κύριε Κυριακόπουλε, σᾶς ἐπαναλαμβάνω πιὸ ξεκάθαρα. Ἡ Θράκη πρέπει νὰ παραμείνει μοντέλο εὐρωπαϊκῆς πολιτιστικῆς συνύπαρξης. Ἂν γείρει ἀνισομερῶς πολιτιστικὰ ἢ ἐθνικὰ ἢ ἀναπτυξιακά, τότε ὄχι μόνο ἡ χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ μπεῖ σὲ πρωτόγνωρες σκληρὲς περιπέτειες. Ὁ παραμικρός, ἔστω καὶ ἀνεπαίσθητος, σεισμὸς στὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο τῆς Θράκης θὰ δημιουργήσει τσουνάμι σὲ ὁλόκληρη τὴν πολιτιστικὰ σεισμογενῆ Εὐρώπη.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «Δημοκρατία», 01.07.2011
Διαδίκτυο : romfea.gr

,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ, ΘΕΛΕΤΕ-ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ

Λάβρος ἦταν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ σήμερα στὴν πρωινὴ ἐκπομπὴ «Καλημέρα» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΑΛΤΕΡ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος. Ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος ἀπαντώντας σὲ δημοσιογράφο τοῦ πάνελ ποὺ ἀνέφερε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία κάνει ἔργο μὲ χρήματα τοῦ Κράτους, τόνισε: «Ατ πο λέτε εναι ψέματα, ἡ Ἐκκλησία κάνει ἔργο μὲ τὸν ὀβολὸ καὶ τὸ ὑστέρημα τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὰ φιλόπτωχα. Πόσες φορὲς πήγατε στὴν Ἐκκλησία καὶ βάλατε χρήματα στὸ φιλόπτωχο ταμεῖο, ἀλλὰ δὲν νομίζω ὅτι τὸ κάνατε γιατί ἐὰν τὸ εἴχατε κάνει θὰ τὸ ξέρατε».
Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐκπομπῆς ὁ δυναμικὸς Ἱεράρχης, ὑπογράμμισε ὅτι «οἱ πολιτικοὶ καὶ μερικοὶ δημοσιογράφοι δὲν ξέρουν τὸν παλμὸ τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων, ἐμεῖς θὰ εἴμαστε πάντοτε κοντὰ στοὺς φτωχούς». «Θὰ πουλήσουμε ἀκόμα καὶ Ἐκκλησίες, διότι τοὺς χριστιανούς μας δὲν θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ φτάσουν στὴν ἐξαθλίωση, ποὺ κάποιοι ἄλλοι τοὺς ὁδήγησαν», προσέθεσε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Ἄνθιμος.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, τόνισε: «Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἄποψή σας, κκλησία θ χει λόγο κα θ χει ποψη, θέλετε δν θέλετε!»

ΠΗΓΗ: romfea.gr

ΣΧΟΛΙΟ  «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛ.»:  Ἡ κρίση δείχνει νὰ ἀνασύρει κρυμμένες δυνάμεις καὶ νὰ ἐμψυχώνει ἀντὶ νὰ ἀποκαρδιώνει. Μήπως πρόκειται γιὰ τὰ προανακρούσματα τῆς ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ τοῦ ἐλληνορθόδοξου «αἵματος» μὲ τὶς δυνάμεις τῆς ἀλλοτριώσεως; Οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ.

 

, , ,

Σχολιάστε