Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

ΑΕΙ ΣΥΝ ΖΩΗΦΟΡῼ ΒΑΣΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΚῼ ΖΩΣΑ.

ΑΕΙ ΣΥΝ ΖΩΗΦΟΡ ΒΑΣΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΚ ΖΩΣΑ.

το Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπ. Φθιώτιδος Νικολάου “Θεομητορικά Νεύματα”)

     .             Δεῦτε ὦ φιλέορτοι τῆς Θεομήτορος σήμερον τήν ἱεράν Μετάστασιν φαιδρῶς ἑορτάσωμεν. Μέσα στήν καλοκαιρινή φύση, ἡ ὁποία ἀπό κάθε σημεῖο, ἐκπέμπει εὐωδία καί φῶς, μέ ἀναστάσιμη φωταύγεια καί πνευματική εὐφροσύνη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἱερά καί εὐκλεῆ μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί συγκαλεῖ ὅλους μας νά καταυγασθοῦμε ἀπό τόν φωτισμό τῆς εὐσεβείας, ὁ ὁποῖος μέ τήν δύναμη τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφαπλώνεται εἰς ὁλόκληρη τήν κτίση.

     Ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι «δόξα ἐν οὐρανῷ, ἐπί γῆς εὐφροσύνη». Ἄν καί θάνατο προσεγγίζωμε, δέν θλιβόμεθα καί δέν θρηνοῦμε, γιατί αὐτός ὁ θάνατος εἶναι «διαβατήριον ζωῆς ἀϊδίου καί κρείττονος». Ἡ Παναγία Παρθένος μιμουμένη τόν ποιητήν της καί Υἱόν «ὑπέρ φύσιν» ὑποκύπτει εἰς τούς νόμους τῆς φύσεως. Ἀποθνήσκει καί ἐγείρεται μέ τήν δύναμη τοῦ Υἱοῦ της. Διά τοῦ θανάτου της εἰσάγεται εἰς τήν αἰώνιον ζωή, Ἐκείνη πού ἐγέννησε τήν ἐνυπόστατο ζωή. Τό «εὐρύχωρο χωρίον τοῦ Λόγου» γνωρίζει λῆξιν αἰώνιον καί εὐρύχωρον. Ὁ τάφος γίνεται «κλῖμαξ πρός οὐρανόν».

     .             Ἀπό τά οὐράνια σκηνώματα ἡ φιλάγαθος Παρθένος ραίνει ἐπί πάντας τά ἀγαθά ἐλέη της καί ἀφήνει τόν κενό τάφο της πλήρη χάριτος καί εὐλογίας. «Ὦ κηδείας! ὦ χάριτος! ὦ τῆς ὑπέρ λόγου ὑμνήσεως!» ἀναφωνεῖ ἐκστατικός ὁ ἱερός ὑμνογράφος στόν προεόρτιο κανόνα τῆς Κοιμήσεως. Οὔτε οἱ γλῶσσες τῶν ρητορευόντων, οὔτε τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων ἠμποροῦν νά ἑρμηνεύσουν καί νά ἀνευφημήσουν τό ὑπέρλαμπρο γεγονός τῆς Κοιμήσεως.

.             Ἄς σαλπίσωμε λοιπόν μέ τήν σάλπιγγα τοῦ πνεύματος κι ἄς ἑορτάσωμε τήν μεγάλη πανήγυρη. Μέ ἁγνά καρδιακά κύμβαλα καί μέ εὔηχο σάλπιγγα ὑψηλῆς διανοίας ἄς εὐφημήσωμε τήν κοίμηση τῆς Παρθένου, γιά νά ὑψώσει τά ἅγια χέρια της, πού ἀγκάλιασαν τόν Θεό καί ὡς Μητέρα πάντων νά ἱκετεύσει γιά ἐμᾶς καί τόν κόσμο ὁλόκληρο.

     .             Ἡ σημερινή ἑορτή «πάντας συνηγάγετο πρός εὐφροσύνη τούς πιστούς ἐξαρχούσης Μαριάμ». Τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί κάθε γεγονός τῆς ζωῆς της μᾶς ἀποκαλύπτει καί ἑρμηνεύει τήν ἀναστάσιμη καί κανούργια ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ κέντρο τήν Θεία Εὐχαριστία χειραγωγεῖ τούς πιστούς στήν κοινωνία τῆς θείας ζωῆς. Ἡ κοίμηση τῆς Παναγίας τιμᾶται μέ τόν Χριστό μαζί καί ὅλους τούς ἁγίους ὡς γεγονός καί λειτουργική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε ἑορτή εἶναι πρωταρχικά τρόπος ζωῆς καί σκέψεως τῆς Ἐκκλησίας, αἴσθηση καί βίωση τῶν νέων δυνάμεων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πού ἐνεργοῦν σ’ αὐτή μετά τήν σάρκωση καί τήν ἀνάσταση. Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας πού εἶναι «ἡ εἰκών τῆς Ἐκκλησίας» κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ἐκδηλώνει καί βεβαιώνει τήν ἐνέργεια καί χάρη τῆς νέας ζωῆς στόν κόσμο.

      .             Ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση μέ μεγάλη ἱερότητα μᾶς προετοίμασε γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως μέ καθημερινές παρακλήσεις καί ἐγκράτεια, ὥστε νά γευθοῦμε τήν χαρά τῆς ἑορτῆς κοινωνῶντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν, μέ θεία δόξα πεποικιλμένη, ἐκκλησιαστική λατρεία. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἑνωμένη μέ τόν Χριστό στή ζωή καί στόν θάνατο. Κάθε ἐγκώμιό της ἔχει ἀναφορά στόν Χριστό. «Ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί τήν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν». Ὁ ἱερός ὑμνογράφος στά Στιχηρά προσόμοια ἀναφωνεῖ: «Κεχαριτωμένη χαῖρε μετά σοῦ ὁ Κύριος» καί στό τέλος τοῦ ὀκτάηχου δοξαστικοῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ πάλι λέγει: «Διό ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεί σύν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ καί τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς…».

     .             Ἡ Παρθένος ἀκολούθησε «τάς ὁδούς τοῦ Σωτῆρος» καί δείχνει σέ ὅλους μας τόν ἴδιο δρόμο. Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό στό πασχάλιο δεῖπνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας φέρνει στήν ψυχή μας τήν εὐφροσύνη τῆς ἑορτῆς καί τήν χαράν τῆς πανηγύρεως. Χωρίς τήν συμμετοχή μας στό δεῖπνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἡ ἑορτή θά μείνει χωρίς ἀνακαινιστική δύναμη, ὡς μία εὐκαιρία ἱκανοποίησης συναισθηματικῶν καί ψυχολογικῶν ἀναγκῶν. Θά μᾶς συγκινήσουν οἱ λιτανεῖες, οἱ ὡραῖες βυζαντινές ψαλμωδίες, ὁ διάκοσμος τοῦ ναοῦ, ἡ μεγαλλοπρέπεια τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀλλά θά μείνουμε μακρυά ἀπό τή γέφυρα πού περνάει τούς πιστούς ἀπό τόν παρόντα κόσμο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δέν εἶναι ἁπλῶς μιά σελίδα στό ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἱστορική πρόγευση καί κοινωνία στή ζωή τῆς Ἁγιότητος.

     Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας ἐφ’ ὅσον εἶναι μνήμη καί ἐπιπόθηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ θά ἐπιφέρει στήν ψυχή τήν «καλή ἀλλοίωση», τήν συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καί τήν ἐπιθυμία τῆς καθαρότητος. Ἄλλως τε ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες τοῦ Δεκαπενταυγούστου μέ κεντρικό πρόσωπο τήν Παναγία μᾶς παρουσίασαν αὐτόν τόν στόχο προσφέροντας ὡς παράδειγμα τήν ἁγιότητα καί τά χαρίσματα τῆς Θεοτόκου. Μή θέλωμε τήν Θεοτόκο προστάτιν καί βοηθόν μόνο στίς βιοτικές μας ἀνάγκες, ἄς τήν προσλάβωμε ὁδηγό καί διδάσκαλο στήν πορεία «τῆς ἄνω φύσεως». Αὐτή ἡ πορεία μέσα σέ μιά κοινωνία συγκεχυμένη καί ἀλλοπρόσαλλη, ὅπως ἡ σημερινή, δέν εἶναι ἀκατόρθωτη. Ὁ δρόμος τῆς ἁγιότητος καί σωτηρίας πάντοτε περνάει μέσα ἀπό τούς κινδύνους καί τίς ἐνέδρες τῆς ἁμαρτίας. Μέ τόν Χριστό καί τήν Παναγία ὅμως οἱ δυσκολίες καί τά ἐμπόδια ὑπερπηδῶνται καί διαβαίνει ὁ πιστός ἀβλαβής στόν χῶρο τῆς χαρᾶς τοῦ Θεοῦ, ὅπου κάθε μέρα εἶναι ἑορτή στήν ὁποία «κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν καί ἄδουσιν ᾠδήν καινήν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. 14, 3).

     «Τήν θείαν ταύτην καί πάντιμον τελοῦντες ἑορτήν οἱ Θεόφρονες τῆς Θεομήτορος, δεῦτε τάς χεῖρας κροτήσωμεν τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες».(Εἱρμός Στ΄ ᾨδῆς τοῦ κανόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου). Ἡ μετάσταση τῆς Θεοτόκου ὡς γεγονός τοῦ παρελθόντος βιώνεται ὡς παρόν καί ζωντανεύει λειτουργικά στή ζωή μας τήν πρόγευση τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Αὐτό μᾶς δίδει χαρά, ὅτι στό ἱστορικό παρόν φανερώνεται ἡ θεία ζωή καί μεταστοιχειώνεται μέ τή δύναμη τῆς ἀναστάσεως τό κοσμικό καί προσωρινό.

     .             Τήν εὐφροσύνη τῆς αἰωνίου ζωῆς μᾶς χαρίζει ἡ παροῦσα ἑορτή τῆς Θεομήτορος. Τήν εὐλογία τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ διά τῆς Θεοτόκου μᾶς προσφέρει ἡ πάνσεπτος Κοίμησή της. Χαρεῖτε μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν Θεοστόλιστη μέ θεία δόξα ἑορτή τῆς Παναγίας καί φωταγωγηθεῖτε μέ τό φῶς τῆς ἀναστάσεώς της. Ἡ αὔρα τῆς ἀγάπης της ἄς ἀγκαλιάσει κάθε πρόβλημά σας καί ἡ μητρική της στοργή ἄς πραΰνει κάθε πόνο καί δοκιμασία σας.

    Ἡ Παναγία εἶναι παροῦσα στή ζωή κάθε πιστοῦ πού μέ πίστη τήν ἐπικαλεῖται. Ὅταν ὁ θάνατος γίνεται ζωή καί οἱ πίκρες εὐτυχία, τότε ἡ ὑπέρβαση τοῦ κόσμου εἶναι γεγονός πραγματικό καί χειροπιαστό. Σ’ αὐτή τήν ὑπέρβαση εἴθε νά ὁδηγηθῶμε ὅλοι ἐμεῖς, πού μέ υἱϊκή ἀγάπη περικυκλώνουμε σήμερα τό ζωηφόρο σκήνωμα τῆς Θεοτόκου καί μέ δέος βιώνομε τό μυστήριο τῆς ζωοκοιμήτου μεταστάσεώς της.

     .             Σέ ὅλους σας πατρικῶς εὔχομαι χρόνια πολλά μέ ἀκοίμητη καί διηνεκῆ τήν προστασία τῆς Θεομήτορος.

ΠΗΓΗ: imfth.gr 

, ,

Σχολιάστε

MHΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «ΚΗΡΥΣΣΟΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ καί ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἐλᾶτε νά κατα­τα­γεῖτε στόν στρατό τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως Χριστοῦ».

Τετάρτη, 07 .08. 2013

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος
Πρός τά εὐσεβῆ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ Μητρ. Φθιώτιδος ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐπίλυση ἑνὸς ὀξυνουμένου (μεθοδευμένου ἐννοεῖται …!) προβλήματος τῆς Ἐκκλησίας σήμερα.

Ἀγαπητοί μου αδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

.                 Ἀσφαλῶς ἔχετε ἀντιληφθεῖ πόσο μας κοστίζει ψυχικά καί πόσο τα­λαι­πω­ρεῖ τήν τοπική μας Ἐκκλησία τό μέτρο πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση πρό τριετίας, νά μή διορίζει νέους ἐφημερίους. Κάθε χρόνος πού περνάει λιγο­στεύ­ουν κατά ἕξ (6) οἱ ἐφημέριοι τῆς Μητροπόλεώς μας καί στά 80 ἐφημεριακά κενά προ­στί­θενται καί ἄλλα. Οἱ ἐναπομένοντες Ἱερεῖς κατα­βά­λουν ὑπεράν­θρω­πες προσπά­θειες νά ἐξυπηρετήσουν τίς πνευματικές καί λει­τουργι­κές ἀνάγκες τῶν ἀπορφανισμένων χωριῶν, ἀλλά τό πρόβλημα συνεχῶς διογκώ­νεται. Κάθε χωριό ἔχει τίς ἑορτές του, τά ἐκκλησιαστικά του ἔθιμα, τίς παραδόσεις του καί ἔχει μάθει νά ζεῖ μέ τόν ἦχο τῆς καμπάνας, μέ τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καί μέ τήν εὐλογημένη παρουσία τοῦ Ἱερέως στίς χαρές καί στίς λύπες του.
.                 Ἡ ἔλλειψη Ἱερέων εἶναι τό τελειωτικό κτύπημα τοῦ χωριοῦ καί τῆς ὑπαίθρου χώρας. Χωρίς Ἱερέα οἱ ἄνθρωποι ξεστρατίζουν ἀπό τόν δρόμο τῆς πνευ­ματικῆς ζωῆς καί εἶναι εὐάλωτοι στούς πάσης φύσεως παραθρησκευ­τι­κούς καί αἱρετικούς προπαγανδιστές, οἱ ὁποῖοι «περιάγουν τήν θάλασσαν καί τήν ξηράν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον» (Ματθ. 23,15). Βάζουν τό μικρόβιο τῆς αἱρέσεως στήν μικρή κοινωνία καί ἀλλοιώνουν τίς ψυχές, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνουν πολλοί τόν δρόμο τους, ὅπως τά πρόβατα «τά μή ἔχοντα ποιμένα» (Ματθ. 9,36).
.                 Ἤδη βαδίζομε τόν τρίτο χρόνο καί μόνο δύο (2) θέσεις ἐφημερίων ἐδό­θη­σαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Τά κενά ὅμως, πού ἐδη­μιουρ­γή­θησαν μέ συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις σέ ἄλλες Μητροπόλεις καί θανάτους, εἶναι 18. Ὅσοι πονᾶτε τήν Ἐκκλησία καί τό χωριό πού γεννη­θή­κατε καί ἀνα­τρα­φήκατε, ἀντιλαμβάνεσθε τό μέγεθος τοῦ προβλήματος. Ἔχομε εἰπεῖ καί σέ ἄλλη περίπτωση, ὅτι δέν κακίζομε τήν Πολιτεία γιά τό σκληρό αὐτό μέτρο, πού δέν ἀδικεῖ μόνο τούς ὑποψηφίους Ἱερεῖς, ἀλλά ἀδικεῖ καί τόν λαό. Ἡ οἰκονομική κρίση, ὅπως τήν διαχειρίζονται, εἶναι ἀνάλ­γη­τη καί δέν γνωρίζει συναισθηματισμούς. Ἡ πολιτεία βάσει σχεδιασμοῦ πο­ρεύεται. Ἐμεῖς ὡς πολίτες νομοταγεῖς ὀφείλομε ὑπακοή εἰς τούς νόμους τοῦ κράτους, ὅσο κί ἄν εἶναι βαρεῖς καί ἀσήκωτοι.  Δέν ἐμποδιζόμεθα ὅμως ὡς Ἐκκλησία, νά λάβωμε δικά μας μέτρα, τά ὁποῖα θά οἰκονομήσουν τήν παροῦσα δεινή περίσταση καί θά ἀνακουφίσουν πνευματικά τόν λαό. Δέν πρέπει νά μένουμε μόνο στην κριτική καί δέν ὠφελεῖ ἡ ἀντιπαράθεση μέ τήν Πολιτεία.
.                 Κι ἄν μιά ἄλλη πολιτική κατάσταση λάβει ἐχθρική θέση πρός τήν Ἐκκλη­σία, τί θά πράξωμε; Θά μείνωμε θεατές τῆς διαλύσεως τῶν ἐνοριῶν καί τῆς ἐγκαταλείψεως τῶν πιστῶν;
.                 Ἡ ποθουμένη οἰκονομική ἀνάκαμψη παρατείνεται ἀορίστως. Στά κεντρι­κά Μέσα ἐνημερώσεως «σκᾶνε» βόμβες γιά διακοπή μισθοδοσίας τῶν Ἱερέων, γιά μείωση συντάξεων καί γιά ἄλλα μέτρα, τά ὁποῖα, ὅπως λένε, προ­τεί­νει ἡ Τρόϊκα. Ἀπό πλευρᾶς κυβερνήσεως διαψεύδονται, ἀλλά ὁ φόβος καί ἡ ἀπορία μένει.
.                 Πάντα τά ἀνωτέρω σᾶς ἀνέφερα, γιά νά παρουσιάσω σέ ὅλους σας τήν ἔκταση τοῦ προβλήματος τῆς παύσεως τοῦ διορισμοῦ νέων Ἐφημερίων καί τήν ἀνάγκη, πού προκύπτει, νά εὑρεθεῖ τρόπος στηρίξεως τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μικρῶν ἐνοριῶν τῆς ὑπαίθρου.
.                 Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει δυναμικό ἀξιόλογο, τό ὁποῖο πρέπει τώρα στούς χαλεπούς καιρούς νά ἐπιστρατευθεῖ καί νά δραστηριοποιηθεῖ. Ἐλᾶτε, ὅσοι ἀγαπᾶτε τήν Ἐκκλησία νά συμπαρασταθεῖτε στίς ἀνάγκες τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων.  Ἐλᾶτε οἱ δυνάμενοι καί ἔχοντες τά προσόντα νά ὑπηρετήσετε τήν Ἐκ­κλη­σία, θεολόγοι καθηγητές, δάσκαλοι καί ἄλλων ἐπιστημῶν ἐκπαιδευ­τι­κοί, στρα­τιωτικοί, συνταξιοῦχοι ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων καί ἐργαζόμενοι, μέλη τῶν θρησκευτικῶν σωματείων καί ἀδελφοτήτων, ἐλᾶτε νά ἐνδυθεῖτε τό μέγα τῆς Ἱερωσύνης ἔνδυμα καί νά ἀνοίξετε τίς κλεισμένες ἐκκλησίες τῶν χωριῶν μας.
.                 Ὅσοι παιδιόθεν εἴχατε τόν πόθο τῆς Ἱερωσύνης καί ἡ καρδιά σας φλέ­γε­ται ἀπό ἀγάπη πρός τόν Χριστό, ἐλᾶτε! Σᾶς καλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας! «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4,19).
.                 Κηρύσσομε σήμερα πνευματική ἐπιστράτευση καί ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἐλᾶτε νά κατα­τα­γεῖτε στόν στρατό τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως Χριστοῦ.
.                 «Οὐ γάρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν …, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ Εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ» (Β´ Τιμοθ. 1,7-8).
.                 Τώρα σᾶς ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία. Τολμήσατε καί ὁ Κύριός μας θά εὐλογήσει τήν ἀπόφασή σας.
.                 Εὐχηθεῖτε, ἀδελφοί μου, νά ἀναδείξει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐργάτας εἰς τόν Θεῖον ἀμπελῶνα του, διότι «ὁ θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι» (Ματθ. 9,37). Τήν ἐλπίδα μας στηρίζομε στόν Χριστό καί ἀπό τόν Χριστό ἀναμένομε τήν λύση.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΓΗ: imfth.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ «Ἡ ἡμέρα τῆς ἁγιοκατατάξεώς του εἶναι πολὺ κοντά.» (Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος)

Ὁ Ὅσιος Γέρων Παΐσιος

 Τοῦ Μητροπ. Φθιώτιδος Νικολάου

.           Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τὸν μακαριστὸ Γέροντα Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ ὅταν ζοῦσε καὶ μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του ὁμόφωνα ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας πιστεύει καὶ ἤδη τὸν θεωρεῖ ἅγιο. Στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ὁμόδοξες χῶρες ὅλοι μιλοῦν γιὰ τὶς διδαχές του, γιὰ τὰ θαύματά του καὶ τὸ προορατικό του χάρισμα, μὲ τὸ ὁποῖο, ὡς οὐράνιο τηλεσκόπιο, ἐγνώριζε τὰ ἐσώτατα μέρη τῶν ψυχῶν καὶ στοὺς προσκυνητὲς προσέφερε τὸ φάρμακο τῆς σωτηρίας.
1373532785606.           Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶχε τὴν ἄνωθεν σοφία, ἡ ὁποία ἂν καὶ ἀγράμματο τὸν κατέτασσε στὴν χορεία τῶν οἰκουμενικῶν διδασκάλων. Τὰ λόγια του ἦταν σοφά, οἱ συμβουλὲς του γλυκὲς ὑπὲρ μέλι, ἡ ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία ἀγκάλιαζε κάθε ἄνθρωπο θεϊκή, ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ του ἐξέπεμπαν τὴν φωτιστικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
.           Στὸ πρόσωπό του ἐγνωρίσαμε τὴν ἁγιότητα σὲ ὅλο τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος. Τὰ λόγια του ἦταν «ρήματα ζωῆς αἰωνίου». Τὰ χαριτωμένα ἀστεῖα του ἦταν γεμάτα σοφία καὶ λεπτότητα. Ὅ,τι ἔλεγε ἦταν εὐαγγέλιο. Τὸ φιλόστοργο καὶ συμπαθητικὸ ὕφος του ἠρεμοῦσε κάθε ταραγμένη ψυχή.
.           Κανένας πνευματικὸς δὲν προσέφερε τόσο μεγάλο ἔργο, ὅσο ὁ Γέροντας Παΐσιος. Κανένας γιατρὸς δὲν ἐθεράπευσε τόσους ἀσθενεῖς, ὅσους ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν Μοναχὸς Παΐσιος. Κανένας ποιμὴν δὲν ὁδήγησε τὸ λογικὸ ποίμνιο τόσο ἄξια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, ὅσο ὁ ταπεινὸς αὐτὸς Ἁγιορείτης Μοναχός. Ἡ παρρησία του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑπερβαίνει καὶ αὐτοὺς τοὺς μεγάλους ἁγίους. Ἡ παρουσία του στὴν ἐποχή μας ἦταν δῶρο Θεοῦ γιὰ τοὺς πονεμένους ἀνθρώπους.
.           Ἡ συνείδηση τὴς Ἐκκλησίας τὸν πιστεύει ὡς ἕνα μεγάλο ἅγιο. Τὸ ὄνομά του ἔφθασε στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ἡ ἡμέρα τῆς ἁγιοκατατάξεώς του εἶναι πολὺ κοντά. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, σὲ πρόσφατη ὁμιλία του στὴ Νίγδη τῆς Καππαδοκίας συγκαταρίθμησε τὸν Γέροντα Παΐσιο στοὺς ἁγίους τῆς Καππαδοκίας.
.           Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὴν Σεπτὴ Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς ἁγιότητος τοῦ Γέροντος Παΐσιου θὰ εἶναι ἡμέρα θριάμβου τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

.           Ἂς πρεσβεύει πρὸς Κύριον ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΓΗ: imfth.gr

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «“ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ. ΑΚΗΡΥΚΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Ἡ προσπάθεια ἀλλοτριώσεως τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου εἶναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οἱ ἀντίθεες δυνάμεις σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς έχουν κηρύξει ὕπουλο πόλεμο κατά τῆς Κυριακῆς ἀργίας, διότι τήν θεωροῦν ἀνατρεπτική τῶν σχεδίων τους».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Πρός
τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

.            Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
.            Μέσα στή γενική ἰσοπέδωση ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, πού οἱ σοφοί ἐγκέφαλοι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἔχουν ἐπινοήσει καί στό πρόγραμμα ἀποχριστιανοποίησεως τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου κοινωνίας ἐντάσσεται καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας μέ τό πρόσχημα βέβαια τῆς προσπάθειας τονώσεως τῆς ἀνταγωνιστικότητος, τῆς αὐξήσεως τῆς ἀπασχολήσεως καί τῆς κινήσεως τῶν ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων.
.            Ὅλοι ἀντιλαμβανόμεθα, ὅτι εἶναι σέ ἐφαρμογή ἐπιχείρηση νά μή μείνει τίποτε ὄρθιο γιά νά οἰκοδομηθεῖ ἀπό τήν ἀρχή μία καινούργια κοινωνία μέ βασικούς πόλους τήν πανθρησκεία καί τήν παγκοσμιοποίηση.
.            Ἡ πολεμική κατά τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἔχει μακρά ἱστορία. Ἡ προσπάθεια ἀλλοτριώσεως τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου εἶναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οἱ ἀντίθεες δυνάμεις σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς έχουν κηρύξει ὕπουλο πόλεμο κατά τῆς Κυριακῆς ἀργίας, διότι τήν θεωροῦν ἀνατρεπτική τῶν σχεδίων τους.
.            Αὐτός ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος φωτός καί σκότους ἔχει στόχο τήν Κυριακή, γιατί αὐτή ἡ ἡμέρα ἁγιάζει καί ἐνισχύει τήν πίστη. Ὑπέρ αὐτῆς ἀγωνίσθηκαν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες μέχρι σήμερα, μέ κορυφαῖο τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος στά μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας ἀγωνίσθηκε νά μεταθέσει τά παζάρια ἀπό τήν Κυριακή σέ ἄλλη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, γιά νά ἐκκλησιάζονται οἱ πιστοί καί νά μή βεβηλώνουν μέ τό ἐμπόριο τήν ἁγία ἡμέρα τοῦ Κυρίου.
.            Κατά τή Γαλλική Ἐπανάσταση τοῦ 1789 εἶχαν φθάσει οἱ ἄνομοι στό σημεῖο γιά ἕνα διάστημα νά καταργήσουν τήν Κυριακή καί ὡς ἡμέρα ἀργίας, νά καθιερώσουν τήν Δευτέρα, τήν ὁποία μάλιστα εἰρωνικά ὀνόμασαν «Ἁγία Δευτέρα». Σήμερα ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ Διεθνής σύμβαση τοῦ 1975 πού ἀπαγορεύει αὐστηρά τήν ἐργασία τῶν ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων τίς Κυριακές. Ἀπό τό 1992 ὅμως ἔχουν ἀρχίσει μάχη γιά τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καί ὅπως φαίνεται ἔχουν ἰσχυρούς ὑποστηρικτές, παρ’ ὅτι ὁ ἐμπορικός κόσμος τῆς πατρίδος μας ὁμοφώνως ἀντιδρᾶ καί τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπορρίπτει κάθε ἰδέα καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας.
.            Ἡ Κυριακή εἶναι ἡμέρα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.
.            Τήν Κυριακή ἔλαβαν χώρα τά μεγάλα γεγονότα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
.            Τήν Κυριακή ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γιά τήν ὁποία ψάλλομε: «Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν σαββάτων, ἡ βασιλίς καί κυρία, ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων…».
.            Τήν Κυριακή ἔγινε ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τό ὑπερώον τῆς Ἱερουσαλήμ ἐπί τούς Μαθητάς καί Ἀποστόλους.
.             Τήν Κυριακή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στή νῆσο Πάτμο εἶδε τό ὅραμα καί ἔγραψε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.    «ἐγενόμην ἐν τῆ νήσω τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί διά τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρα, καί ἤκουσα φωνήν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης· Ὅ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καί πέμψον ταῖς ἑπτά ἐκκλησίαις…» (Ἀπ. Ἰω. 1.10).
.            Τήν Κυριακή συνείρχοντο οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί ἀπεφάσιζαν γιά τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας.
.            Παλαιότερα τήν Κυριακή ἐτελοῦντο οἱ Γάμοι τῶν πιστῶν καί οἱ Βαπτίσεις τῶν νηπίων, οἱ χειροτονίες τῶν Διακόνων, Πρεσβυτέρων καί Ἐπισκόπων.
.             Ὅλα τά ἱερά καί ἅγια ἐτελοῦντο τήν Κυριακή, γιατί ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς δευτέρας δημιουργίας, εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα ἁγιασμένη, εὐλογημένη, δεδοξασμένη.
.               Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στή μανία ἀποδομήσεως τῆς κοινωνίας ἀπό τίς πανανθρώπινες ἀξίες καί τά στηρίγματα, πού τήν συγκρατοῦν στήν πορεία της ἐπιδιώκει νά καταργήσει τήν Κυριακή ἀπό τή ζωή μας, νά μᾶς ἀποξενώσει ἀπό τά νοήματά της, νά τήν κάνει, ὅπως εἶναι ὅλες οἱ ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, νά τήν  ἀποξενώσει ἀπό τό Θεό καί νά τήν ἀφιερώσει στή λατρεία τοῦ Βάκχου, τῆς Ἀφροδίτης καί τῶν ἄλλων ψευδοθεοτήτων τῆς ἀνομίας.

.              Σ’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἀνατροπή δυστυχῶς συνεργοῦν καί πολλοί Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀντί νά τήν χρησιμοποιήσουν γιά τήν πνευματική τους ἐνίσχυση, τήν οἰκογενειακή τους ἑνότητα, τήν σωματική τους ἀνακούφιση, τήν καταναλώνουν σέ γλέντια, ξενύχτια καί σέ ἔργα τοῦ σκότους, μέ τά ὁποῖα αὐτοί οἱ ἴδιοι -χριστιανοί ὄντες- καταφέρουν τό χειρότερο κτύπημα στήν Κυριακή ἀργία.
.           Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι ἀδιανόητη ἡ νομοθετική κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας. Σύσσωμος ὁ πιστός λαός ἀντιδρᾶ, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Ἐμπορικῶν Συλλόγων καί τῶν ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων, οἱ ἁπλοί οἰκογενειάρχες, οἱ ἐχέφρονες πολίτες πού θέλουν νά ἔχουν τήν Κυριακή ὡς ἡμέρα σχόλης ἀφιερωμένη στό Θεό, στήν οἰκογένεια, στήν παράδοση, στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο.
.             Ἰδού τί λέγει μεταξύ ἄλλων ἡ Ἐθνική Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου σέ μία ἐπιστολή πού μᾶς ἀπέστειλε: «Χωρίς τήν Κυριακάτικη ἀργία χαλαρώνουν οἱ κοινωνικοί δεσμοί καί ἐνισχύεται ἡ ἀποξένωση. Τότε ὅλες οἱ μέρες θά μοιάζουν καθημερινές καί ἡ ξεχωριστή Κυριακή θά ἀντιμετωπίζεται τό ἴδιο. Ἡ Κυριακάτικη ἀργία ἐπιβάλλεται νά παραμείνει κανόνας καί ὄχι νά γίνει ἐξαίρεση».
.             Ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἀκούγονται πολλές φωνές. Τήν κατάργησή της καταδικάζουν ὅλα τά μέλη τῆς ΕΣΕΕ μέ τίς 14 περιφερειακές ὁμοσπονδίες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου καί τούς 288 τοπικούς ἐμπορικούς συλλόγους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σχεδόν ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς ἀγορᾶς.
.               Τότε γιά ποιούς θά λειτουργεῖ ἡ ἀγορά τίς Κυριακές, ἀφοῦ ἐκεῖνοι πού ζοῦν μέσα σ’ αὐτή μέ πολλά ἐπιχειρήματα ἀρνοῦνται; Ποιούς θά ἐξυπηρετεῖ τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων ἀφοῦ οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποί τους, πού ζοῦν ἀπό αὐτά καί εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή τους δέν συμφωνοῦν;
.             Γιά τούς τουρίστες καί τούς μετανάστες θά ἰσοπεδωθοῦν προαιώνιες ἀρχές τῆς πατρίδος μας;
.            Δέν θά ἀφήσουμε τίποτε ὄρθιο σέ αὐτόν τόν μαρτυρικό καί αἱματοβαμμένο τόπο;

Ἀδελφοί μου.

 .                Τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις θά ἔχωμε τακτικά ἀπό τά συστήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Μόλις τελειώνουν τό ἕνα θέμα, ἀνοίγουν τό ἄλλο. Αὐτά πού θέλουν νά καθιερώσουν εἶναι νάρκες στά θεμέλια τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας.
.             Κρατηθεῖτε ἑνωμένοι μέ τήν πίστη τῶν ἁγίων μας καί τήν παράδοση τῶν Πατέρων μας. Ἡ κρίση αὐτή κάπου θά ξεθυμάνει καί ὕστερα πάλι θά ἀναζητήσωμε τά ἐχέγγυα ζωῆς, προόδου καί πολιτισμοῦ ἀπό τό θησαυροφυλάκιο τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως.
.               Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει στόν καθένα μας:  «Μή φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων, καί ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ ἅδου» (Ἀπ. Ἰω. α´18).

Ἀδελφοί μου.

.             Πρῶτοι ἐμεῖς νά σεβασθοῦμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Νά τήν ἁγιάσουμε μέ τόν ἐκκλησιασμό, τήν ἐξάσκηση τῆς ἀγάπης καί τήν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν.
.            Σᾶς εὔχομαι πλουσία τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση γιά τήν μαρτυρία τῆς πίστεως καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΓΗ: imfth.gr

,

Σχολιάστε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: «ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΡΑΓΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ;»

Συνέντευξη γιὰ τὸ προωθούμενο νομοσχέδιο
κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας
παρεχώρησε χθὲς τὸ πρωὶ ὁ  Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος,
στὸν τοπικὸ Ραδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καθαρὴ καὶ εὑφυεστάτη προσέγγιση. Κανονικὴ «τρίπλα» στοὺς ὑποκριτὲς ἐκκλησιομάχους καὶ δολίους Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως. Ἔχει δὲ μεγάλη σημασία ὅτι ἄλλοι τινὲς τῶν ἱεραρχῶν ἀντὶ νὰ μιλήσουν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, δηλ. ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, τὴν ΣΤΗΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ τοῦ προωθουμένου νομοσχεδίου προτίμησαν νὰ βάλουν κατὰ τῶν σχετικῶν θέσεων τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων (γιὰ ἐξασφάλιση «ἐπικοινωνιακοῦ πλεονεκτήματος»!) Ἐπιεικῶς· βρέθηκαν ἐκτὸς θέματος. Ἀλλὰ ἔτσι εἶναι. Στὸ μάρκετινγκ πρέπει πάντα νὰ προσφέρεις αὐτὸ ποὺ ζητιέται!

,

Σχολιάστε

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΖΩΟΠΟΙΕΙ (Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος)

 Ἡ νηστεία ζωοποιε

 Τοῦ  Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου 

.             Ἡ περίοδος τῆς νηστείας εἶναι εὐλογημένη. Ἔχει βέβαια πολὺ κόπο καὶ προϋποθέτει πολλὲς στερήσεις. Τώρα περισσότερο ἀπὸ πρὶν πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε κατὰ τῶν παθῶν, κατὰ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸν νὰ οἰκοδομήσουμε τὸν καινούργιο ἄνθρωπο ἐν Χριστῷ. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς τῆς ἐγκρατείας ἔχει πολλοὺς κινδύνους. Μοιάζει μὲ ἕνα ταξίδι μέσα σὲ ἀχανῆ  ὠκεανό. Καὶ ὅπως στὰ ταξίδια ὑπάρχουν πολλοὶ κίνδυνοι ἀπὸ πειρατές, ἀπὸ καταιγίδες, ἀπὸ ὑφάλους, ἀπὸ κυκλῶνες, ἔτσι καὶ στὸν πιστὸ ποὺ πλέει «τὴν ἁλμυρὰν τοῦ βίου θάλασσαν» αὐτὴν τὴν περίοδο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος οἱ κίνδυνοι εἶναι περισσότεροι. Ἐξεγείρονται τὰ πάθη, ἐπιτίθενται οἱ διάβολοι, σὰν τὰ φίδια ποὺ κλείνει κανεὶς μέσα σ’ ἕνα δοχεῖο γιὰ νὰ ψοφήσουν, μανιακὰ τὰ θηρία τῆς ψυχῆς ἀναμοχλεύουν τὰ ἔνστικτα.
.             Ἀλήθεια, εἶναι παρατηρημένο πὼς τὶς περιόδους τῶν νηστειῶν ἡ πανούργα στρατηγικὴ τοῦ διαβόλου εἶναι πιὸ ἐπιθετική. Τότε συμβαίνουν ἔριδες, διχοστασίες, θυμοί, πτώσεις σαρκικές, ἔντονες ἐπιθυμίες, συναισθηματικὲς ἀναστατώσεις, ἀνεξήγητες ἐπιθυμίες, ὅ,τι περίεργο καὶ δυσδιάκριτο στὰ βάθη τῆς ψυχῆς. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ τὴν περίοδο μᾶς παρέχει τὰ φάρμακα μὲ τὰ ὁποῖα ἐπουλώνονται οἱ πληγὲς ἀπὸ τὶς πτώσεις καὶ ἐξουδετερώνονται τὰ μικρόβια. Εἶναι ἡ νηστεία, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἐλεημοσύνη. Πόσο ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ποὺ γιὰ τὴ γαστριμαργία του ἀπορρίπτει τὸ φάρμακο τῆς νηστείας, φάρμακο πού, ὅπως καὶ ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη διακηρύττει, ὠφελεῖ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Κι ἂν ἤξερε νὰ προσεύχεται δὲν θὰ ὑπέφερε ἀπὸ τὸ ἀνίατο ἄγχος, οὔτε θὰ κατέφευγε στὰ ψυχοφάρμακα , ἀλλὰ ἡ ἐπικοινωνία του μὲ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης θὰ τοῦ γαλήνευε τὴν προσωπικότητα καὶ θὰ τοῦ χάριζε τὴν πραγματικὴ εὐτυχία. Ἡ νηστεία, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἀγάπη μαζὶ θὰ τὸν μεταμόρφωναν ἐν Χριστῷ, θὰ τὸν ἔκαναν ἄλλο ἄνθρωπο, πραγματικὸ ἄνθρωπο. Λείπει σήμερα ἡ ἀγάπη. Κυριαρχεῖ ἡ παθολογικὴ ἀγάπη γιὰ τὸ ἐγώ, ποὺ κλείνει τὸν ἄνθρωπο ἀσφυκτικὰ στὸν ἑαυτό του, τὸν ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν πλησίον κι ἀπ’ ὅλη τὴν κτίση καὶ τὸν καταδικάζει στὴν ἀνυπόφορη μοναξιά.

.             Ἡ περίοδος τῆς ἀμώμου νηστείας θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει. Εἶναι μία περίοδος ἀφυπνιστική, τὴν ὁποία ἂν βιώσουμε ὅπως ὑποδεικνύει ἡ Ἐκκλησία μας, θὰ γίνουμε ἄλλοι ἄνθρωποι.  Οἱ διαπιστώσεις εἶναι ἀπογοητευτικές. Πόσοι σήμερα τηροῦν τὴν ἐγκράτεια τῆς Ἐκκλησίας; (Ὅταν λέμε ἐγκράτεια ἐννοοῦμε νηστεία). Πόσοι παρακολουθοῦν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, τὰ Ἀπόδειπνα μὲ τοὺς ὡραίους ψαλμοὺς καὶ τοὺς κατανυκτικοὺς ὕμνους «Κύριε τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν γενοῦ» ποὺ παλιὰ συγκέντρωναν πλῆθος παιδιῶν ποὺ τὰ ἔψελναν μὲ τὶς λεπτὲς ἀγγελικές τους φωνές; Πόσοι βάζουν στὴν ἄκρη κάτι ἀπὸ τὸ περίσσευμά τους γιὰ τὶς ἀνάγκες κάποιας οἰκογένειας ποὺ μὲ πολλὴ δυσκολία ἐξοικονομεῖ τὸν ἐπιούσιο;
.             Καταντήσαμε νὰ περιορίσουμε τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῆς περιόδου μέσα στὰ γράμματα τῶν Ἀκολουθιῶν καὶ δὲν τοὺς δώσαμε τὴ δυνατότητα νὰ γίνει ζωή. Τὰ ἐνδιαφέροντα σήμερα εἶναι διαφορετικά. Ἐνδιαφέροντα ποὺ δὲν μᾶς ζωοποιοῦν, ἀλλὰ θανατώνουν τὴν ψυχή.
.             Δὲν ἀπέμεινε πιὰ τίποτα ποὺ νὰ μᾶς ἐγγυᾶται τὴ χαρά. Ὅλα ἀπεδείχθησαν ἀδύναμα νὰ μᾶς χαρίσουν ἐκεῖνο ποὺ μόνο ὁ Θεὸς δωρίζει. «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος» (Β΄ Κορ. ϛ΄2). Ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας. «Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς» (Ρωμ. ιγ΄13).

.             Ἂς ἀγωνισθοῦμε μὲ τὰ ὅπλα τῶν θείων χαρισμάτων. Στὸν κοπιώδη πόλεμο θὰ ἔχουμε τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν κραταιὰ προστασία τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων. Ἔτσι θὰ φθάσουμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅπου μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ θὰ σταυρωθοῦμε καὶ θὰ ἀναστηθοῦμε στὴ Βασιλεία τῆς αἰωνιότητος.
.             Ἕως τότε ὑπομονὴ στοὺς κόπους τῆς ἀσκήσεως καὶ στὴν κακοπάθεια τῆς νηστείας. Ἔτσι θὰ ἀποκτήσουμε «ἀγάπης τὴν λαμπρότητα, προσευχῆς τὴν ἀστραπήν, ἁγνείας καθαρότητα, εὐανδρείας ἰσχύν».
.             Μὲ σεβασμό, ὑπακοὴ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Σωτήρα μας Χριστὸ ἂς ἐργασθοῦμε ὅλοι γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ προσώπου μας, γιὰ νὰ ἔχουμε τόπο καὶ θέση στὴ χαρὰ καὶ τὴ δόξα τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως.

ΠΗΓΗ: imfth.gr

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «ΑΝΕΔΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ»

«νεδαφικ κα ψυχολόγητη πρόταση φορολογίας τν πιστν»

.         Συνέντευξη τοῦ  Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου στὸ Κεντρικὸ Δελτίο Εἰδήσεων τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος» σχετικὰ μὲ δηλώσεις Βουλευτοῦ, γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν πιστῶν.

 

 ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «H ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ». Πῶς μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα μπορεῖ κανείς νά ἐλπί­ζει, ὅτι ὁ νέος χρόνος 2013 θά εἶναι καλύτερος;

 ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013

 Τοῦ  Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

ΠΑΝΤΟΚΡ.         Δρασκελίσαμε τό κατῶφλι τοῦ νέου χρόνου ἀφήνοντας πίσω μας τόν παλαιό καί ἤδη μετρᾶνε στή ζωή μας τά δικά του λεπτά καί οἱ δικές του ὧρες.
.         Ὅλα τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα τοῦ 2012 εἶναι πιά παρελθόν. Ἡ προο­πτι­κή τοῦ καινούργιου χρόνου, πού διανοίγεται μπροστά μας ἔχει πολ­λές ἐλπί­δες καί πολλούς πόθους. Μακάρι ὁ Θεός νά εὐλογήσει, ὥστε τό 2013 νά εἶναι ἔτος πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως. Ὁλοψύχως ἱκετεύομε καί πα­ρα­καλοῦμε τόν χορηγό παντός ἀγαθοῦ: «Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε. Παντός τοῦ λαοῦ μνήσθητι Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, καί ἐπί πάντας ἔκχεον τό πλούσιόν σου ἔλεος, πᾶσι παρέχων τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα. Σύ γάρ εἶ ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων, ὁ τῶν χειμαζομένων σωτήρ, ὁ τῶν πλεόντων λιμήν, ὁ τῶν νοσούντων ἰατρός».

.         Ἡ διαγραφομένη πορεία δέν φαίνεται νά εἶναι εὐχάριστη. Ὁ Γολγοθᾶς συνεχίζεται. Οἱ ποιμαντικές καταιγίδες μαίνονται. Ὁ λαός ἐξαπορεῖ καί μένει ἐμ­βρόντητος μπροστά στίς ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις. Αἴσθημα βα­θειᾶς ἀναστα­τώ­σεως κυριαρχεῖ στούς ἀνέργους, στούς πολυτέκνους, στούς πτω­χούς μέ ὅσα κυο­φοροῦνται καί ἀποφασίζονται. Διαφαίνονται στόν ὀρί­ζο­ντα ἀκτῖνες φωτός, ἀλλά πρίν ἀκόμα ἀπλωθοῦν στή γῆ τίς καλύ­πτουν τά παχιά μαῦρα σύννεφα τῆς ἀπογνώσεως. Πῶς λοιπόν μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα μπορεῖ κανείς νά ἐλπί­ζει, ὅτι ὁ νέος χρόνος 2013 θά εἶναι καλύτερος;

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

.         Τό χειρότερο στήν παροῦσα κατάσταση εἶναι ἡ ἀπαισιοδοξία. Χρειάζε­ται ὅλοι μαζί νά ἀνανήψουμε καί νά βάλλουμε ἀρχή. Νά θέσουμε στόχους καί νά ἐργασθοῦμε μέ πεῖσμα γιά τήν κατάκτησή τους.
.         α) Τό πρῶτο καί κύριο, πού πρέπει νά ἐπιδιώξουμε, εἶναι ἡ ἑνότητα. Ἡ συμπαγής ἑνότητα καί ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ εἶναι ὀχύρωμα κατά τῶν ἐχ­θρῶν μας. Οἱ ἀκρότητες καί οἱ κατακερματισμοί τῶν δυνάμεων διευ­κο­λύ­νουν τούς ἐπιβούλους τῆς πατρίδος μας. Νά διατηρήσουμε τήν ψυχική καί κοι­νωνική ἑνότητα. Νά ἀναζητήσουμε τά σημεῖα, πού μᾶς ἑνώνουν καί νά ὀργανωθοῦμε ξανά.
.         β) Ὁ λαός μας χρειάζεται καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς ἡγέτες του εἰλικρίνεια. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς διαφθορᾶς. Νά γνω­ρί­σουμε τήν πραγματική κατάσταση τῆς πατρίδος μας γιά νά ἀνα­συγκρο­τή­σουμε τίς δυνάμεις μας καί νά ὁρμήσουμε πρός τά ἐμπρός.
.         γ) Χωρίς ἐργασία προκοπή δέν ὑπάρχει. Ἐμάθαμε νά ζοῦμε σέ μιά κατά­στα­ση ραστώνης. Νά ξυπνήσουμε ἀπό αὐτό τόν λήθαργο καί νά προγραμ­μα­τισθοῦμε. Ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, πού συνεχῶς αὐξά­νε­ται. Ὑπάρ­χουν, ὅμως, πολλοί τρόποι καί τόποι γιά ἐκεῖνον, πού ἔχει ὄρεξη γιά δουλειά. Ἡ ἀνάπτυξη μή περιμένουμε, ὅτι θά ἔλθει μόνο ἀπό τούς ἔξω, θά ἔλθει, ἐάν καί ἐφ’ ὅσον καί ἐμεῖς αὐτενεργήσουμε.
.         δ) Ἡ κοινωνική ἀναταραχή εἶναι δυνατόν νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μεγάλα καί ὀλέθρια ἀδιέξοδα. Γι᾽αὐτό οἱ καιροί ἐπιτάσσουν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά σεβασμό καί τήρηση τῆς νομιμότητος. Οἱ φρικαλεότητες τῆς διαφθορᾶς καί τῆς παρανομίας ὁδήγησαν τήν Ἑλληνική κοινωνία στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ἐάν οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος, θά εἴμεθα ὑπόλογοι ἀπέναντι στήν ἱστορία καί στίς νέες γενιές, πού δικαιοῦνται νά ζήσουν καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.
.         ε) Προσόν τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς εἶναι τό θάρρος καί ἡ ἐπινοητικότης. Ἀπό τόν πολυμήχανο Ὀδυσσέα μέχρι τόν πιό ἄξιο σημερινό Ἕλληνα ὑπάρ­χει στά κύτταρα τοῦ Γένους μας αὐτή ἡ δύναμη, πού ἀνεβάζει τό φρόνημα, φωτίζει τή σκέψη καί δυναμώνει τήν ψυχή, γιά νά ὑπερβεῖ ὅλες τίς δυσκο­λίες. Ἐλπίζουμε ὅτι ὅλα θά τά ἀντιμετωπίσουμε καί θά ἐπανεύρουμε τόν ρυθμό τῆς προόδου καί τῆς εὐτυχίας.

Ἀδελφοί μου.

.         Μή ξεχνᾶτε, ὅτι ἐπάνω ἀπό ὅλους μας ὑπάρχει ὁ Θεός πρός τόν ὁποῖο ἄς καταφύγουμε γιά νά μᾶς ἀποστείλλει τό κουράγιο, πού χρειαζόμαστε, ὥστε νά περάσουμε ἀκινδύνως τίς συμπληγάδες.
.         Μαζί μέ τόν Θεό ἄς πορευθοῦμε καί κατά τήν νέα αὐτή χρονιά.

«Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ψ. 45) Εὐλογημένος καί χαρούμενος νά εἶναι ὁ καινούργιος χρόνος.

Μετά πατρικῶν ἐνθέρμων εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΓΗ: imfth.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡΟΠ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Πρός τόν εὐσεβῆ  τῆς Ἐκκλησίας λαόν.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

.         Ἀνέτειλε καί πάλι ἡ Ἀνατολή τῶν Ἀνατολῶν, ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν, ἡ κοσμοσωτήριος κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτή τή χρονιά μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς βαρυχειμωνιᾶς, τό ψῦχος καί τήν κατήφεια τῆς ὁποίας, ὅμως, διαλύει ὁ ἀνατείλας Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Φωτίζονται τά σύμπαντα μέ τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ καί οἱ ἀκτῖνες του διεγείρουν τίς κουρασμένες ψυχές νά σύρουν τά βήματά τους στή νέα Βηθλεέμ τῆς Χάριτος καί νά ἐναποθέσουν κάθε ἐλπίδα στό Κύριό μας ψελλίζοντας: «Ὁ τεχθείς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς».
.         Ἐάν θέλωμε νά εἴμαστε ρεαλισταί πρέπει νά ἀντιμετωπίζωμε τήν πραγματικότητα ὅπως εἶναι καί ὄχι ὅπως τήν θέλομε νά εἶναι. Καί ἡ πραγματικότητα σήμερα εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θέτουν ἕνα ἐρώτημα βασικῆς σημασίας. Λένε, δηλαδή, ὅτι σήμερα, πού τόσο ὁ κόσμος ἔχει προοδεύσει καί ἔχει κατακτήσει τό πᾶν, σέ τί χρειάζεται ὁ Χριστός; Σέ τί μπορεῖ νά βοηθήσει ἤ μᾶλλον σέ τί τόν ἔχομε ἀνάγκη νά μᾶς σώσει; Τίς ἀσθένειες τίς ὑπερνικοῦμε μέ τά φάρμακα. Τήν ἄγνοια μέ τήν διεύρυνση τῆς μορφώσεως. Τήν πτωχεία μέ τή συστηματοποίηση τῆς πα­ρα­γω­γῆς καί κατανομῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Σέ λίγο θά ἐξασφαλίσωμε καί αὐτόν τόν Παράδεισο. Θά ζοῦμε ὅλοι σέ ἕνα ἐπίγειο παράδεισο.
.         Καί ἐάν, ὅμως, ὑποτεθεῖ, ὅτι ὅλα ἦταν τόσο ὡραῖα καί ρόδινα καί ἐάν ἀκόμα εἶχαν κατανικηθεῖ ὅλες οἱ ἀσθένειες καί εἶχε λυθεῖ τό πρόβλημα τῆς φτώχειας καί εἶχαν κατατροπωθεῖ ἡ ἄγνοια καί ὅλα τά κακά, θά παρέμενε ἀκόμα στήν ἀνθρωπότητα ὡς ἀνοιχτή πληγή, πού χρειάζεται φάρμακα καί θεραπεία, ἡ ἁμαρτία.
.         Ἡ ἁμαρτία σέ ὅλες τίς ἐκφράσεις της εἶναι μιά κατάσταση, πού κανείς δέν διαμφισβητεῖ. Ἀναδεύει μέσα μας. Ἡ μόρφωση καί γενικώτερα ἡ ἐκπαί­δευ­ση εἶναι δυνατόν νά ἀλλάξει τήν μορφή της καί τήν ἔκφρασή της, ὄχι ὅμως καί τήν οὐσία της. Ὁ Χριστός μᾶς ἔσωσε ἀπό τήν ἁμαρτία. Ξερίζωσε ἀπό τή σάρκα μας καί τήν ψυχή μας τήν ἁμαρτία καί καθάρισε τήν ὕπαρξή μας ἀπό κάθε μολυσμό. Μέ τή σάρκωσή Του ἀνακαίνισε τήν «παλαιωθεῑσαν φύσιν» καί μᾶς ἀνέπλασε χαρίζοντάς μας τή νέα πνοή ζωῆς, τό Πανάγιον Πνεῦμα. Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:  «Πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι διά τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρωμ. γ´ 24). Δηλαδή, «ὅλοι ἁμάρτησαν καί στεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί παίρνουν τήν δικαίωση δωρεάν μέ τήν χάριν του διά τῆς λυτρώσεως, πού ἔγινε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ».
.         Γράφων ὁ ἴδιος στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου τονίζει: «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις· τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα» (Β´ Κορινθ. ε´ 17).
.         Μέ τήν ἐνανθρώπιση «ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τιτ. β´11), ἡ ὁποία μᾶς διδάσκει νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια καί τίς κοσμικές ἐπιθυμίες καί νά ζοῦμε στόν παρόντα κόσμο μέ ἐγκράτεια, δικαιοσύνη καί εὐσέβεια ἀναμένοντες τήν εὐλογημένη ἐλπίδα μας, πού εἶναι ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός.
.         Ἄλλως τε καί τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου πρός τόν φοβισμένο Ἰωσήφ ἦταν: «αὐτός γάρ σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α´ 21).
.         Τήν ἀλήθεια αὐτή διετράνωσε πάλι ὁ Ἀγγελος πρός τούς ἀγραυ­λοῦ­ντες ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, οἱ ὁποῖοι στή θέα του ἐφοβήθησαν φόβον μέ­γαν. Τούς εἶπε: «Ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ» (Λουκ. β´ 11).
.         Διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γνωρίσαμε τήν ἀλήθεια καί εἴδαμε τό φῶς τό ἀληθινό. Αὐτό τό φῶς διέλυσε τό σκότος, πού μᾶς ἐμπόδιζε νά ἰδοῦμε τό φῶς. Ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε τήν ἀληθινή χαρά καί μᾶς ἀπήλλαξε ἀπό τήν πίκρα τῆς ἁμαρτίας. Κατέλυσε τό διάφραγμα, πού μᾶς ἐμπόδιζε νά πλησιάσωμε τόν Θεό. Ἐξουδετέρωσε τήν πηγή καί μητέρα τῶν κακῶν, τήν ἁμαρτία, πού παραλύει τήν ψυχή καί φέρνει τή φθορά στό σῶμα.
.         Μέ χαρά ὁ ἱερός ὑμνογράφος πανηγυρίζει καί τόν Θεό δοξολογεῖ γιά τήν σωστική του ἐπέμβαση στήν ἱστορία, διά τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου: «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, τό παρόν μυστήριον ἐκδιηγού­με­νοι. Τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ρομφαία τά νῶτα δίδω­σι, καί τά Χερουβίμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς· κἀγώ τοῦ παρα­δεί­­σου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ προεξεβλήθην διά τῆς παρακοῆς». (Στι­χηρό Ἰδιόμελο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων).
.         Παράδεισος δέν εἶναι τά μεγάλα κατορθώματα καί ἐπιτεύματα τοῦ ἀνθρώπου. Εὐτυχία δέν εἶναι ἡ ἐπάρκεια τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρόοδος δέν εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση μερικῶν σοβαρῶν ἀσθενειῶν. Παράδεισος εἶναι ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς. Διά τοῦ μυστηρίου τῆς Γεννήσεως «κἀγώ τοῦ πα­ρα­δεί­σου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω» τονίζει ὁ ὑμνογράφος. Χωρίς τόν Χριστό δέν ὑπάρχει εἰρήνη καί εὐδοκία. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νἀ φθάσει νά γίνει ρομπότ, νά γίνει ὑπεράνθρωπος ἤ ὑπάνθρωπος, ἀλλά ἄνθρωπος δίχως τόν Χριστό δέν μπορεῖ νά γίνει ποτέ.
.         Ἡ σημερινή κοινωνία χρειάζεται ἀνθρώπους. Ὅσοι παρουσιάζονται ὡς ὑπεράνθρωποι εἶναι εἰκονική πραγματικότητα. Κρύπτονται πίσω ἀπό τήν ὑποκρισία καί τό ψέμα. Τώρα, πού μέ τήν κρίση ἔπεσε ἡ αὐλαία τῶν ἰσχυ­ρῶν καί ἀηττήτων ψευδοϋπερανθρώπων, οἱ ὁποῖοι μέ τά χρηματι­στή­ρια καί τίς διεθνεῖς Τράπεζες ὑπέσχοντο τήν εὐημερία στά ἔθνη. Τά πολιτι­κά συστήματα καταρρέουν καί νέα ἐμφανίζονται σχήματα, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει εἰς τούς αἰῶνας. Ἡ Ἐκκλησία Του μένει ἀσάλευτη καί δεδο­ξα­σμέ­νη εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὡς ἡ μόνη ἐγγύηση γιά τήν λύτρωση τοῦ ἀν­θρώ­­που ἀπό τά δεινά καί τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἄς ἀναζητήσωμε καί ἄς οἱκοδομήσωμε τόν ἄνθρωπο μέ τις ἀρχές καί τά ἰδανικά, μέ τήν ἀν­θρω­πιά καί τήν εὐαισθησία, «τόν κατά Θεόν κτισθέντα», ὅπως τόν μορ­φο­ποίησε μέ τή δική του σάρκα ὁ δι’ ἡμᾶς Σαρκωθείς Θεός.
.         «Λαός, σκότει καθεζόμενος, ἰδέτω τό φῶς λάμψαν τό ἀνέσπερον» δια­κη­ρύττει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαός, πού κάθεται στό σκοτάδι, ἄς ἰδεῖ τό ἀνέ­σπε­ρο φῶς, πού ἔλαμψε. «Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε καί ἄνθρωπος εἰς οὐ­ρα­νούς ἀναβέβηκε». Γιά τήν ἀπέραντη αὐτή ἀγάπη καί ἀνεκτίμητη δωρεά ἄς ἑνώσωμε τή φωνή μας μέ τις Ἀγγελικές δοξολογίες, ψάλλοντες καί λέγοντες: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.»

.         «Τῷ δέ Σωτῆρι Χριστῷ δόξα καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν».

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΗΓΗ: imfth.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΩΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

Δήλωση τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου
γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας

.           Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, μὲ πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν μικρῶν καταστημάτων. Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθηκε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύεται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι τάχα χάριν οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότητα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.
.           Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν ἀγορά, ὅπως διαμηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ καθιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο Κράτος.
.           Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλήλους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρομαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέτρο.

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 ΠΗΓΗ: imfth.gr

, ,

Σχολιάστε