Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος

«Η ΟΦΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ»

Πλανᾶσθε, κ. Τσίπρα,
Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος!

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!

Θέμα: Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

* * * * * * *
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1η
19.11.1018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

.               Ἡ πατρική μας ἀγάπη πρός τόν Ἐφημεριακό ἱερό Κλῆρο τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος μᾶς ὑποχρεώνει νά προβοῦμε στήν παροῦσα ἔκτακτον Ἔκδοσιν, προκειμένου νά ὑπερασπισθοῦμε τά δικαιώματα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων μας. Ἡ κατά τήν 16ην Νοεμβρίου λήγ. ἔτους συνελθοῦσα ἐκτάκτως Ἱερά Σύνοδος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κυρίως δέ τά ἐπακολουθήσαντα γεγονότα, ἤτοι τό Ἀνακοινωθέν τῆς Ι.Σ.Ι., οἱ Δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου καί ὅσα μετά ταῦτα ἠκολούθησαν, ἐπλημμύρισαν τήν ψυχήν μας ἀπό ἀγωνία!
.               Διά τοῦ παρόντος φυλλαδίου ἐπιχειροῦμεν νά δώσωμεν μιά ἀποστομωτική ἀπάντηση εἰς ὅσα ψευδῶς καί ἀνερυθριάστως ἐπεκαλέσθη ὁ ὑπερηφανευόμενος διά τήν ἀθεΐαν του Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξ. Τσίπρας! Ὁ κ. Τσίπρας, ὁ ὁποῖος ἔχει στρατολογηθῆ ἐκ μέρους ξένων Δυνάμεων καί Διεθνῶν οἰκονομικῶν Παραγόντων, προκειμένου νά καταστρέψῃ τήν Ἑλλάδα μας, νά ἀλλοιώσῃ τόν Ὀρθόδοξον χαρακτῆρα καί προσανατολισμό της, τελικά δέ νά καταστήσῃ τήν Ἑλλάδα μιά «οὐδετερόθρησκη» Χώρα!
.               Μέ ἄλλα λόγια ὁ Πρωθυπουργός ἔχει κηρύξει σέ διωγμό τήν Ὀρθοδοξία μας, τήν Ἐκκλησία μας, τούς Ναούς μας καί τούς Κληρικούς μας καί, δυστυχῶς, ἐμεῖς οἱ Ταγοί τῆς Ἐκκλησίας δέν τό ἔχουμε ἀντιληφθῆ! Δυστυχῶς ἀνάμεσα στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας ὑπῆρξαν Μητροπολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐχαρακτήρισαν τήν «Συμφωνίαν» ἤ καί «Προ-Συμφωνίαν» Ἀρχιεπισκόπου καί Πρωθυπουργοῦ ὡς γεγονός «ὑψίστης πολιτικῆς σπουδαιότητος καί σημασίας»!!!
.               Ἡμεῖς, λοιπόν, ὑψώνοντας τήν ἰσχνή φωνή μας, ἀποφασίσαμε νά ποῦμε πρός τόν κ. Πρωθυπουργό, εὐθέως καί μεγαλοφώνως, τήν ταπεινή μας γνώμη, ὅτι δηλ. ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει στήν Ἐκκλησία τήν ὕπαρξη καί τήν ὑπόστασή της! Ἀντιθέτως, ἡ Ἐκκλησία οὐδέν ὀφείλει στήν Πολιτεία, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, τ.ἔ. οἱ ἐχθροί καί τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος!
.               Ἄρα τό πρόβλημα τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου δέν εἶναι ζήτημα, τό ὁποῖον ἐντάσσεται στίς ἁρμοδιότητες τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως, ἀσυστόλως καί ἀνερυθριάστως, ψευδόμενος εἶπεν ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ Πολιτεία, ἀνιστόρητε καί ἄθεε κ. Τσίπρα, ὅσα χρήματα καί ἐάν καταβάλῃ στήν Ἐκκλησία, ΔΕΝ ἠμπορεῖ νά ξεχρεώσῃ τό χρέος της πρός τήν Μητέρα καί Τροφό τοῦ Γένους, ἐν ταὐτῷ δέ καί Σώτειρα τοῦ Ἔθνους! Ἡ ὀφειλή τῆς Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησία θά παραμένῃ πάντοτε ΕΝΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΝ ΧΡΕΟΣ, καθ’ ὅσον οἱ ποταμοί αἵματος τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, παντός βαθμοῦ, τῶν θυσιασθέντων «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», δέν ἐξοφλοῦνται μέ χρῆμα!
.               Μέ κανένα τρόπο δέν ἠμποροῦμε νά δεχθοῦμε τήν ἄποψη τοῦ ἱστορικῶς ἀνίδεου καί, ὡς πρός τήν Ὀρθοδοξία ἐχθροῦ της, τέως Ὑπουργοῦ κ. Νικ. Φίλη, ὅτι «Ἡ Πολιτεία δέν ὀφείλει δεκάρα στήν Ἐκκλησία». «Χωρίς ἔγκυρα στοιχεῖα, εἶπεν, ἐπικυρωμένα ἀπό τά ἁρμόδια κρατικά ὄργανα, δέν μποροῦμε νά πάρουμε καμία πολιτική ἀπόφαση, οὔτε βέβαια νά ἀλλάξουμε ἀβασάνιστα τήν πάγια θέση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ὅτι δέν ὀφείλει δεκάρα τσακιστή στήν Ἐκκλησία»! ([1]).
.               Αὐτή καί μόνον ἡ θέση ἑνός θρασύτατου πολιτικοῦ ἀνδρός, ἐχθρικῶς διακειμένου πρός τήν Μητέρα και Τροφό τοῦ Ἔθνους, τήν Ἐκκλησία μας, ὁ ὁποῖος καυχᾶται, διότι κατήργησε τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ([2]) ἀπό τήν Δημόσια Ἐκπαίδευση, μᾶς ὠθεῖ νά χαράξουμε αὐτές τίς γραμμές, χρησιμοποιῶντας τήν σκληρή γλῶσσα τῆς ἀληθείας!
.                 Δέν θά ἀναφερθοῦμε στίς ἀθλιότητες καί τά ἐγκλήματα τῶν Κομμουνιστῶν κατά τήν διάρκειαν τοῦ Συμμοριτοπολέμου (1946-1949), μόνον καί μόνον διά νά μή προσβάλουμε τήν «φιλοτιμία» τῶν ἀριστερῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν σήμερα τό πηδάλιο τῆς πολυβασανισμένης Πατρίδος μας. Πλήν ὅμως, διά νά ἐκτιμήσουν τό μέγεθος τῆς πατρικῆς μας συγκαταβάσεως, μόνον ὡς χαρακτηριστικόν δεῖγμα τῆς μοχθηρότητος τῶν Κομμουνιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν, θά δημοσιοποιήσουμε, στό τελευταῖο μέρος τοῦ παρόντος, τήν βαρβαρική φονική συμπεριφορά τους στήν περίπτωση τοῦ Ἥρωος ἱερέως καί Νεομάρτυρος Παπα-Σκρέκα ἀπό τήν περιοχήν τῶν Τρικάλων Θεσσαλίας, ἕνα ἔγκλημα τό ὁποῖον διέπραξαν κατά τήν πανίερη ἡμέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τοῦ ἔτους 1947 (4 Ἀπριλίου).
.           Βλέπετε, «πάσσαλος πασσάλῳ ἐκρούεται»!

+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018
40ή Ἐπέτειος τῆς εἰς τό Αἴγιον ἐνθρονίσεως (19.11.1978)

—————————

[1] Βλ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 18.11.2018 σελ. Α15

[2]  ἐνθ.  ἀνωτ. «Θυμίζω, πάντως, ὅτι τότε ἡ σύγκρουση μέ τήν Ἐκκλησία ἀφοροῦσε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἔχω βέβαια τήν ἱκανοποίηση, ὅτι ναί μέν ἐγώ ἔφυγα ἀπό τό Ὑπουργεῖο, ἀλλά ἡ μεγάλη ἀλλαγή στά Θρησκευτικά  ἔμεινε καί ρίζωσε».

 

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΕΔΩΣΑΝ “ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ”!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ “ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ”!
________________________________________________________________________

Πρὸς τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας:

 1. Σύρου κλπ. κ. Δωρόθεον
  1. Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον,
 2. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών,
 3. Κερκύρας κλπ. κ. Νεκτάριον,
 4. Γλυφάδας κλπ. κ. Παῦλον,
 5. Θήρας κλπ. κ. Ἐπιφάνιον,
 6. Δράμας κ. Παῦλον,
 7. Σισανίου κλπ. κ. Παῦλον,
 8. Κιλκισίου κλπ. κ. Ἐμμανουήλ,
 9. Λαγκαδᾶ κλπ. κ. Ἰωάννην,
 10. Χίου κλπ. κ. Μάρκον        
  καὶ
 11. Πρεβέζης κλπ. κ. Χρυσόστομον

Μέλη τῆς ληξάσης 161ης Συνοδικῆς περιόδου
Εἰς τὰς ἕδρας των

           ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ:   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποδέχθηκε τὴν μετάνοια τοῦ Δήμου Βερύκιου. Στὴ σύνοδο ἀναγνώστηκε ἡ ἐπιστολὴ μετανοίας ποὺ ἀπηύθυνε στὴν ΔΙΣ ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναρτήσει στὸ twitter παραποιημένη τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. «Ἀνεγνώσθη πράγματι ἡ ἐπιστολὴ-δήλωση μετανοίας, τὴν ὁποία ὁ κ. Βερύκιος ἀπέστειλε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπισημαίνει τὸ μέγιστο λάθος καὶ τὸ μέγιστο σφάλμα τὸ ὁποῖο διεπράχθη διὰ τῆς παραποιήσεως τοῦ Ἁγιωτάτου προσώπου τῆς Παναγίας ὅμως στὴν μακροθυμία ποὺ δείχνει πάντοτε ἡ Ἐκκλησία, ἐδέχθη καὶ τὴν μετάνοια τοῦ κ. Βερυκίου», δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Συνόδου καὶ Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος.
.             Ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Alpha στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὰ social media χρησιμοποίησε μία εἰκόνα προσβλητικὴ γιὰ τὴν Παναγία μὲ τὸ πρόσωπο ἀρουραίου…Μετὰ τὸν σάλο ποὺ προκάλεσε, ἀφαίρεσε τὴν προσβλητικὴ εἰκόνα καὶ μὲ δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη γιὰ αὐτὸ τὸ σφάλμα τονίζοντας ὅτι παραπλανήθηκε ἐπειδὴ ἔψαχνε γρήγορα μία φωτογραφία στὸ διαδίκτυο. Γιὰ τὴν ἐπίμαχη ἀνάρτηση τὸν ἀφόρισε ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος». (Πηγή: NEWSROOM IEFIMERIDA.GR- 27.08.2018).

************

Σεβασμιώτατοι καὶ Ἀγαπητοί μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί

.         Ὡς φαίνεται, ἦτο θέλημα τοῦ Κυρίου μας νὰ δοκιμάσω καὶ αὐτὴν τὴν μεγάλην πικρίαν κατὰ τὴν δύσιν τῆς ζωῆς μου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ταπεινῆς ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, ἔπειτα ἀπὸ μίαν θητείαν καὶ προσφορὰν τεσσαράκοντα καὶ δύο (42) ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης!

.           Πρόκειται διὰ τὴν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΝ, βλαπτικὴν δὲ διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Διδαχήν, Ἀπόφασιν Ὑμῶν, ὡς Μελῶν τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, περὶ τοῦ ἀσεβεστάτου ἐκείνου ἀτόμου, τοῦ Δημητρίου Βερυκίου, Ἀπόφασιν ἤτις ἐλήφθη τὴν 27ην Αυγούστου ἐ.ἔ. κατὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς θητείας Σας ὡς Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 161ης Συνοδικῆς περιόδου! Δι’αὐτῆς ἔχετε ἀλλοιώσει τὸ περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως.
.             Διὰ τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς ἡμῶν θὰ ἐπιχειρήσωμεν νὰ Σᾶς παρουσιάσωμεν τὰ δύο βασικὰ σημεῖα τῆς Ὑμετέρας Ἀποφάσεως τῆς 27ης Αύγούστου 2018, διὰ τῶν ὁποίων ἀλλοιοῦται ἡ Ὀρθόδοξος Διδασκαλία. Ἰδοὺ λοιπὸν ταῦτα:

 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ;

.       Ἀπετολμήσατε καὶ ἐχορηγήσατε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς τὸν ὑβριστὴν τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος ἠμῶν Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, διὰ τινὸς διοικητικῆς Ἀποφάσεως Ὑμῶν! Ἠρκέσθητε δήλ. εἰς μίαν δήλωσιν μετανοίας, ἤτις ἐγένετο δημοσίως βεβαίως, διὰ τῆς ὁποίας ὅμως ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ μία συντελεσθεῖσα ἁμαρτία; «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος …. ἐδέχθη τὴν μετάνοια τοῦ κ. Βερυκίου» ἐδήλωσεν ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Δ.Ι.Σ.
.           Δὲν θὰ ἔδει, ἄραγε, τὸ Ὑμέτερον Ἀνακοινωθὲν νὰ συμπληρωθῆ καὶ μὲ μίαν ὑπόδειξιν ὡς ἡ ἀκόλουθος: «Ὑπενθυμίζομεν ὅμως εἰς τὸν ἁμαρτήσαντα ἀδελφόν μας, ὅτι ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν μας παρέχεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως! Μόνον διὰ τοῦ ἐπιτραχηλίου τοῦ πνευματικοῦ-ἐξομολόγου ἱερέως. Ἐκεῖ, λοιπόν, ὀφείλει νὰ σπεύση οὗτος τὸ ταχύτερον, διὰ νὰ λάβη τὴν ἄφεσιν διὰ τὸ ὑπ’ αὐτοῦ διαπραχθὲν ἔγκλημα». Διὰ τῆς φράσεως «Η Ιερά Σύνοδος… εδέχθη καὶ τὴν μετάνοια τοῦ κ. Βερυκίου», ὂ τελέσας τὸ ἔγκλημα τῆς καθυβρίσεως τῶν ἱερῶν Εἰκόνων δύναται πλέον νὰ ἔχη ἤρεμον τὴν συνείδησίν του!

Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ,
.       Σᾶς ἐρωτῶ: Ποῖος Σᾶς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ ἀκυρώνετε τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ νὰ ἀλλοιώνετε τὸ περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἠμῶν Πίστεως;

Καὶ ταῦτα μὲν ὡς τὴν μίαν πλευρὰν τοῦ ὑφ’ Ὑμῶν συντελεσθέντος ἐγκλήματος. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἄλλη πτυχὴ πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς ἀφέσεως τῆς ὑπὸ τοῦ Δημητρίου Βερυκίου συντελεσθείσης ἁμαρτίας: Δὲν θὰ ἔδει ὠσαύτως εἰς τὸν ἐκτραχηλισθέντα τοῦτον ὑπηρέτην τῆς δημοσιογραφίας νὰ ὑποδείξετε, ὅτι ἐν ταυτῷ ὀφείλει νὰ ἐπανορθώση ἀμέσως τὸ σφάλμα του, ἤτοι νὰ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ εἰς το twitter αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν αὐτὴν θέσιν τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καὶ τοῦ Θείου Βρέφους ἄνευ ἀλλοιώσεων, δηλ. ὡς αὔτη ἔχει παραδοθῆ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Μετάνοια μὲ λόγια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Μετάνοια σημαίνει ἐπανόρθωσιν ἑνὸς σφάλματος! Ἡ μετάνοια ὀφείλει νὰ εἶναι ἔμπρακτος καὶ οὐχὶ μόνον μὲ λόγια!
.           
Διατί, λοιπόν, Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ἀπερρίψατε ἀβασανίστως τὴν διδαχὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ Ὁποῖος, ἀπολογούμενος ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Ἀγρίππα, εἶπε τὰ ἑξῆς ἀθάνατα λόγια: «Ὅθεν, Βασιλεῦ Ἀγρίππα,…..εἰς πᾶσαν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας» (Πράξ. κϛ´20).
.             Ἔμπλεως ἀνησυχίας καὶ αὖθις Σᾶς ἐρωτῶ:
Διατὶ ἀλλοιώνετε τὸ περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως;
Διατί καταργεῖτε ἀβασανίστως τὸ Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως; Ηκούσατε τί περὶ ἐξομολογήσεως νὰ ἐξέρχεται ἐκ τῶν χειλέων τοῦ ἀσεβοῦς τούτου ἀνθρώπου; Δὲν διηρωτήθητε μήπως καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ δημοσίως ἐκφρασθεῖσα μεταμέλειά του ἐντάσσεται εἰς τὰ «κόλπα» καὶ τὰς μεθοδεύσεις τῆς δημοσιογραφίας;

 1. ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ!

.           Τὸ δεύτερον -καὶ συγχρόνως σπουδαιότερον- σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐπιτρέψατε ἡμῖν νὰ ὁδηγήσωμεν τὴν σκέψιν Σας, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡμεῖς ὁ ταλαίπωρος καὶ εὐτελὴς δοῦλος τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, ἐξ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως ὁρμώμενοι, ἀπηγγείλαμεν καὶ ἐδημοσιεύσαμεν τὸν γνωστὸν ἐκκλησιαστικῶς Μέγα Ἀφορισμὸν κατὰ τοῦ ἀσεβεστάτου τούτου ἀνθρώπου, ὅστις ἀπετόλμησε νὰ βλασφημήση ἐμπράκτως τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καὶ τοῦ Θείου Βρέφους, παρουσιάζων τήν «Παναγίαν τὴν Ἀρουραίαν»; Δὲν γνωρίζετε, ἄραγε, ὅτι ἡ ποινὴ τοῦ Ἀφορισμοῦ εἶναι ἡ ἐσχάτη ποινή, ἥτις ἐπιβάλλεται εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις ὑπὸ Ἀρχιερέως; Δὲν γνωρίζετε ἐπίσης, ὅτι ἡ ποινὴ αὕτη ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ οὔτε καὶ δι’ αὐτῆς τῆς Ἐξομολογήσεως; Τέλος, ΑΓΝΟΕΙΤΕ, ὅτι καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΡΗ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ; Τὸ δικαίωμα τοῦτο ἔχει ΜΟΝΟΝ ὁ ἐπιβαλὼν τόν Ἀφορισμὸν Ἀρχιερεύς!
.           Διατί, λοιπόν, ἀπετολμήσατε νὰ ἀγνοήσετε τὸν ὑφ’ ἡμῶν ἐπιβληθέντα Ἀφορισμόν; Πῶς θὰ ἀρθῆ τώρα ἡ σύγχυσις εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἠθικῶς ἐγκληματίσαντος;

Σεβασμιώτατοι καὶ Ἀγαπητοί μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

.           Διὰ λόγους συνειδήσεως ἐθεωρήσαμεν χρέος νὰ Σᾶς γνωστοποιήσωμεν τὸν ἠθικὸν σκανδαλισμὸν τῆς ψυχῆς μας. Καὶ ἐπειδὴ «τὰ δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καὶ νὰ ἐλέγχωνται», ἐθεωρήσαμεν χρέος ἀδελφικὸν νὰ Σᾶς γνωστοποιήσωμεν τὰς ἀπορίας μας. Μὲ πολλὴν ἀγωνίαν θὰ ἀναμένωμεν, ὡς εἶναι φυσικόν, τὴν Ὑμετέραν ἀπόκρισιν. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἀνακῦψαν ζήτημα τυγχάνει μείζονος σημασίας καὶ σπουδαιότητος διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, θὰ μᾶς συγχωρήσητε, ἵνα κοινοποιήσωμεν τοῦτο καὶ πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, παρὰ τῆς Ὁποίας καὶ θὰ ἀναμένωμεν τὴν δέουσαν ἀπάντησιν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, κατασπαζόμενοι ἐν Κυρίῳ πάντας Ὑμᾶς, διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

 

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.com

 

Σχολιάστε

«ΤΙ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑΞΕΙ; ΜΗΠΩΣ Η ΘΕΟΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, ΜΗΠΩΣ Η ΕΝΝΟΙΑ “ΘΕΟΣ” ἢ ΜΗΠΩΣ Η ΕΝΝΟΙΑ “ΠΑΤΡΙΔΑ”»; (ΑΜΕΣΑ καὶ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

 ΑΜΕΣΑ καὶ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ἐρωτήματα
τοῦ Σεβ. Καλαβαρύτων κ. Ἀμβροσίου

πρὸς τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐν σχέσει πρὸς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

(βλ. ὁλόκληρη τὴν ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ
ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ Ν.Δ.
http://mkka.blogspot.gr/2017/02/blog-post_20.html)

 1. Ἀληθεύει ἡ πληροφορία ὅτι ἐξεδώσατε ἐντολὴ στοὺς 16 Βουλευτές σας, ὅπως ἀποσύρουν τὶς ὑπογραφές των ἀπὸ τὴν Ἐπερώτηση περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους…;

 2. Ἐάν, ναί, τί Σᾶς ἔχει πειράξει; Ἡ ἀνέγερσις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν πρωτοβουλίαν τῶν παραγόντων τῆς Ἀπριλιανῆς Κυβερνήσεως μὲ Πρωθυπουργὸν τὸν Γεώργιον Παπαδόπουλον! Εἶναι μία παληὰ ὑπόσχεσις τῶν Ἡρώων Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ὑπόσχεσις τοῦ Ἔθνους διὰ νὰ ἐκφράσουμε ἐμπράκτως τὴν εὐγνωμοσύνην μας πρὸς τὸν Πανάγαθον Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀνέστησε ἀπὸ τὴν τέφραν μας!

 3. Τί Σᾶς ἔχει πειράξει; Μήπως ἡ θεοσέβεια τῶν Ἡρώων Προγόνων μας; Σεῖς, λοιπόν, δὲν ἀναγνωρίζετε τὸ Τάμα; Δὲν εἶναι Τάμα τοῦ Ἔθνους; Τὸ θεωρεῖτε παράλογο ἢ καὶ ὑπερβολικό; Ἀρνεῖσθε τὴν ὑλοποίησίν του; Ἐὰν “ΝΑΙ”, παρακαλῶ νὰ μᾶς τὸ δηλώσετε, ὥστε νὰ γνωρίζουμε τὰ βαθύτερα πατριωτικά Σας αἰσθήματα.

 4. Τί Σᾶς ἔχει πειράξει; Μήπως ἡ ἔννοια Θεός; Ἐξ ὅσων δυνάμεθα νὰ γνωρίζωμεν, Σεῖς προέρχεσθε ἀπὸ μίαν οἰκογένειαν θεοσεβῶν ἀνθρώπων! …!

 5. Θὰ τὸ ἐπαναλάβω: Τί, λοιπόν, Σᾶς ἔχει πειράξει; Μήπως ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδος; … Ἡ στάσις Σας παραμένει ἀνεξήγητη!

Ἀγαπητὲ κ. Πρόεδρε τῆς Νέας Δημοκρατίας,

.           Ὡς Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σᾶς παρακαλῶ νὰ ξεκαθαρίσετε τὰ πράγματα! Νὰ μᾶς εἴπετε τί πιστεύετε καὶ τί φρονεῖτε! Καὶ τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γίνη, πρὶν φθάσουμε στὶς ἐκλογές.
.          Γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό Σας ὑπάρχει μία «ἀχλὺς» δηλ. μία θολούρα! Ἀμέσως μόλις ἐξελέγητε Ἀργηγὸς τῆς Ν.Δ., χωρὶς κάποιο δισταγμό, χωρὶς κάποια ἀνάγκη καὶ χωρὶς κάποια δικαιολογία, παριστάμενος στὴ Βουλή, δὲν ἐδιστάσατε νὰ ψηφίσετε τὸ κατάπτυστο «Σύμφωνο Συμβίωσης τῶν Ὁμοφυλοφίλων»! Στὴ συνέχεια, δυστυχῶς, ἐψηφίσατε τὸν Νόμο, ὁ ὁποῖος δίδει τὸ δικαίωμα στὰ Ὁμοφυλόφιλα «ζευγάρια» νὰ υἱοθετοῦν παιδάκια! Ἔπειτα οὐδόλως ἀντιδράσατε στὸ Νομοσχέδιο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἕνα ζευγάρι μπορεῖ νὰ χωρίση μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, κάνοντας δηλ. μία Δήλωση στὸν Συμβολαιογράφο! Ὅλα αὐτὰ μας ἔχουν προβληματίσει.
.          Τελικὰ πιστεύετε στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας;

ΣΥΜΠΛ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπίσης νὰ ἀπαντήσει σχετικῶς πρὸς τὴν «Θεματικὴ ἑβδομάδα» καὶ τὴν «Ἀποδόμηση τῶν Ἐμφύλων στερεοτύπων». Γιατί μέχρι στιγμῆς ποιεῖ τὴν νήσσαν!

 

Σχολιάστε

Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙHΣΗ … ΑΡΧΙΣΕ! ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ! ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙHΣΗ … ΑΡΧΙΣΕ!
ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου

.                 Ναί, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, ἡ Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδας ἄρχισε! Δηλαδὴ ἡ κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ Ἑλλάδα μας, μεταλλάσσεται σὲ μία Χώρα πολυθρησκευτικότητος καὶ πολυπολιτισμικότητος.
.                 Ἡ Ὀρθοδοξία παραγκωνίζεται! Ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, τὰ κύρια χαρακτηριστικά τῆς χώρας μας ἀρχίζουν νὰ μπαίνουν στὸ χρονοντούλαπο!
.                    Νέα ἤθη, νέοι τρόποι, νέος τρόπος ζωῆς θὰ κυριαρχήσει πλέον σύντομα στὴ δοξασμένη Ἑλλάδα μας! Στὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία ἐγέννησε σοφούς! ‘Ἔδωσε τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στὰ ἄλλα Ἔθνη! Ταυτίσθηκε μὲ τὴν μόνη ἀληθινὴ θρησκεία, τὸν Χριστιανισμό, καὶ δοξάσθηκε!
.                   Προχωρᾶμε ὁλοταχῶς στὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τοῦ ἄλλοτε Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Τουρκοὺτ Ὀζάλ, ὁ ὁποῖος εἶπε τὰ ἑξῆς προφητικὰ λόγια: «Θὰ κατακτήσουμε τὴν Εὐρώπη διὰ τῶν γεννήσεων»!
.                      Ἡ ἀρχὴ ἔγινε τὶς χιλιάδες τῶν μεταναστῶν – κατακτητῶν τῆς Χώρας μας. Εἶναι Μουσουλμάνοι! Ἡ Χώρα μᾶς μεταμορφώνεται! Ἡ ὑπογεννητικότητα τῶν Ἑλλήνων ἀντιπαρατίθεται στὴν ὑπὲρ-γεννητικότητα, δήλ. τὴν ὑπερπαραγωγή, τῶν Μουσουλμάνων! Κατὰ μίαν στατιστικὴν κατὰ τὸ ἔτος 2030, κατ’ ἄλλους δὲ κατὰ τὸ ἔτος 2080, στὴν Ἑλλάδα οἱ Ἕλληνες θὰ εἶναι ἕνα ἑκατομμύριο (1.000.000) μόνον!!!!
.               Ἔπειτα ἔχουμε τὴν Ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Δήλ. ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης μεταποιεῖται! Ἀπὸ χῶρο διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μετατρέπεται σὲ χῶρο δίδασκα- λίας τοῦ Ἰσλάμ! Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἰσοσκελίζεται μὲ τὸ Κοράνιον! Χριστὸς καὶ Μωάμεθ ἐξισώνονται! Χριστιανισμὸς καὶ Μουσουλμανισμὸς στὴν Θεσσαλονίκη ἀδελφοποιοῦνται!
.             Ὡς συνέπεια τῶν παραπάνω ἔχουμε καὶ τὴν μετακίνηση τῶν Θρησκευτικῶν Συμβόλων! Θὰ ἔλεγα τὴν κατάργηση τῶν Θρησκευτικῶν Συμβόλων, διὰ τῆς μετακινήσεως τῶν, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται οἱ Μουσουλμάνοι…. Αὐτό, δυστυχῶς, πραγματοποιήθηκε καὶ πάλι στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης! Τὸ θλιβερὸ αὐτὸ γεγονὸς πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν σιωπηλὴ ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάποια διαμαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως,!
.             Ἡ σχετικὴ εἴδηση μεταδόθηκε ἀπὸ τὸν ἱστότοπο «ekklisiaonline.gr» καὶ προκάλεσε ὀδύνη στὴν ψυχή μας. Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου μὲ Ἀνακοίνωσή του, ἡ ὁποία γνωστοποιήθηκε διὰ τοῦ Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Romfea.gr» τῆς 4ης-02-2016, λέγει πολλά, ἀλλὰ -δυστυχῶς- χωρὶς νὰ μᾶς πείθει! «Ἕνα προσκυνητάρι ποὺ εἶχε στηθεῖ ἐκεῖ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, χωρὶς νὰ ἔχει προφανῆ σχέση μὲ τὸν χῶρο, μεταφέρθηκε στὸν φυσικό του χῶρο, δηλαδὴ ἔξω ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι τῆς Σχολῆς, προσδίδοντας ἱεροπρέπεια καὶ καθιστώντας εὐδιάκριτη τὴν εἴσοδο τοῦ παρεκκλησίου, ποὺ παλαιότερα μόλις διακρινόταν ἀπὸ τὴν εἴσοδο μίας κοινῆς αἴθουσας».

.                   Διερωτώμεθα καὶ ἐρωτᾶμε τὸν ἀγαπητό μας κ. Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς:

1) Γιὰ τὴν μετακίνηση τοῦ Προσκυνηταρίου ὑπάρχει Ἀπόφασις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;
2) Γιατί παραθεωρήθηκε ἕνα κεκτημένο δικαίωμα τῶν φοιτητῶν κλπ. παραγόντων τοῦ Πανεπιστημίου; Ὅλοι αὐτοὶ ἐρωτήθησαν, ἐὰν συμφωνοῦν γιὰ τὴν μετακίνηση;
3) Γιὰ νὰ ἀναδειχθῆ τὸ Παρεκκλήσιον, δὲν θὰ ἦταν καλύτερα, ἐὰν τοποθετοῦσαν ἕνα ἄλλο Προσκυνητάρι ἐκεῖ;
4) Ὁ συσχετισμὸς τοῦ Προσκυνηταρίου μὲ τὶς μαρμάρινες πλάκες, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁμιλεῖ ὁ κ. Κοσμήτωρ, δὲν εὑρίσκει κάποιο λογικὸ ἔρεισμα!
.                 Μὲ λίγα λόγια ὁ κ. Κοσμήτωρ αὐτοδιαψεύδεται καὶ αὐτοκαταδικάζεται, ὅταν παραδέχεται καὶ ὅταν ὁμολογεῖ ὅτι «ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἐπισκέπτεται τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ πλῆθος μουσουλμάνων φοιτητῶν κάθε Παρασκευὴ γιὰ τὴν τέλεση τῆς καθιερωμένης τους προσευχῆς».
.           Συνδέοντας τὸ γεγονὸς τῆς μετακινήσεως τοῦ Προσκυνηταρίου μὲ τὸ πλῆθος τῶν προσερχομένων Μουσουλμάνων γιὰ τὴν τέλεση τῆς προσευχῆς τους, ἄθελά του ὁμολογεῖ τὸ βαθύτερο κίνητρο. Δηλαδή, ἀφοῦ τώρα θὰ ἔχουμε καὶ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρέσουμε τὰ χριστιανικὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Σχολῆς, ὥστε νὰ μὴ παρενοχλοῦνται οἱ προσερχόμενοι Μουσουλμάνοι.
5) Ἄρα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ ἐτῶν ἤδη χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς Μουσουλμανικὸν Τέμενος, ὅπου πλῆθος Μουσουλμάνων Φοιτητῶν κάθε Παρασκευὴ προσέρχεται «γιὰ τὴν τέλεση τῆς καθιερωμένης τους προσευχῆς».
.             Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τὸν κ. Κοσμήτορα γιὰ τὴν ὁμολογία του. Δηλαδὴ ἀπὸ χρόνια τώρα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ χρησιμοποιεῖται ὡς τόπος προσευχῆς Μουσουλμάνων Φοιτητῶν! Διαποροῦμε: Καλά, κάπου ἀλλοῦ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ πᾶνε οἱ Μουσουλμάνοι; Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει μία κάποια ἄλλη Αἴθουσα ἐκτός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς; Θά ᾽πρεπε, ντὲ καὶ καλά, ἡ προσευχή τους νὰ γίνεται στὸ χῶρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

.           Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, ἡ μετακίνηση τοῦ Προσκυνηταρίου, μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἦταν μία ἀκόμη παραχώρηση τῶν Ὀρθοδόξων πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ….ἀδελφούς μας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία, καθ᾽ ὅσον ἡ παραχώρηση αὐτὴ ἔλαβε χώρα σὲ χῶρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης. Γι᾽ αὐτὸ καὶ θὰ ἐπρότεινα μία καινούργια ὀνομασία! «Σχολὴ Θρησκειολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

.           Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
.          Ἡ Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος ἄρχισε! Πρωτοπόρος πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ καθίσταται, δυστυχῶς, ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκφράζουμε τὴν βαθειὰ λύπη μας καὶ τὴν ἀκόμη πιὸ βαθύτερη ἀγανάκτησή μας!

Αἴγιον, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ

Διήμερο πένθος κήρυξε ὁ Μητρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος
γιὰ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως.
Οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου χτυποῦν πένθιμα.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τώρα καὶ ἐδῶ ποὺ φτάσαμε καλύτερα νὰ χτυπήσουμε τὰ ξερά μας τὰ κεφάλια, ποὺ ἔχουμε τέτοια ὑποκείμενα γιὰ ἄρχοντες.

.               Τὸ Σάββατο ὁ κ. Ἀμβρόσιος κάλεσε στὸ Ἐπισκοπεῖο τοὺς προϊσταμένους τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου, γιὰ νὰ συζητήσουν σχετικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἐξετάζοντας, λοιπόν, τρόπους ἀντίδρασης στὴν προσπάθεια τῆς Πολιτείας «νὰ νομιμοποιήσει “ἐναλλακτικὲς” μορφὲς συμβιώσεως ποὺ ὑποσκάπτουν καὶ ὑπονομεύουν τὸν παραδοσιακὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας, εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναμένεται νὰ δημιουργήσουν τεράστια ἠθικά, ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα μὲ τὴν ἐφαρμογή τους» ἀποφάσισαν:
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ21.          Οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλης τοῦ Αἰγίου, τὴν Δευτέρα 21 καὶ τὴν Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, ἡμέρα ψήφισης τοῦ νόμου, νὰ χτυπήσουν πένθιμα ἀπὸ 12.00-12.30.
2.           Νὰ ἀναρτηθοῦν τὴν Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου πανὸ διαμαρτυρίας σὲ κεντρικὰ σημεῖα τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου.

.           Παράλληλα, σὲ σημερινή του ἀνάρτηση στὸ blog του ἐπιτίθεται στὸν δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, ἀναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καὶ μόνον ἡ δοθεῖσα μεγάλη δημοσιότης, θετικὴ ἢ ἀρνητική, μᾶς ἱκανοποίησε πλήρως! Διότι κατωρθώσαμε τὸ ἀκατόρθωτο! δηλ. νὰ συζητηθῆ ἀπὸ τὴν Κοινωνία τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὴν νομιμοποίηση τῆς συμβιώσεως προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ γάμου, ὥστε νὰ μὴ περάσει πλέον ἀπαρατήρητο, “στὰ μουλωχτά”, ὅπως λέγει ὁ λαός!
.           Καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἐπισημαίνουμε τὴν ὅλως ἀπαράδεκτη τοποθέτηση τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη, ὁ ὁποῖος ἀδιάντροπα εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Νὰ μαθαίνουμε καὶ γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία στὸ σχολεῖο, ὄχι μόνο γιὰ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό!» Λυπούμεθα! Πολὺ λυπούμεθα, κ. Δήμαρχε τῆς Θεσσαλονίκης.
Στὴν ἀντίπερα ὄχθη, ὡς ἀντὶ-Μπουταρικοί, εὐτυχῶς, εὑρίσκονται πολλοὶ ἄλλοι ἀξιόλογοι παράγοντες:
Ἤδη ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ΑΝ. ΕΛ. τοῦ κ. Παν. Καμμένου καταψήφισε τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τὴν διαδικασία τῆς ἀρχικῆς του ἐπεξεργασίας!
Ὁ κ. Δημ. Κουτσούμπας τοῦ ΚΚΕ ἐπίσης ἔλαβε ἀρνητικὴ θέση. Ἀλλὰ καὶ ὁ τέως Ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Θεόδ. Πάγκαλος ἔλαβε θέση κατὰ τοῦ Νομοσχεδίου!
.              Οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος, Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος, Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς, Μεσογαίας κ. Νικόλαος, καθὼς ἐπίσης καὶ σύσσωμος ὁ Ἐφημεριακὸς Κλῆρος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων α) Φλωρίνης β) Πατρῶν καὶ γ) Καλαβρύτων-Αἰγιαλείας ἐξηγέρθησαν καὶ προέβησαν εἴτε σὲ Δηλώσεις, εἴτε σὲ Ψηφίσματα, διὰ τῶν ὁποίων καταδικάζουν αὐτὸ τὸ ἀναίσχυντο Νομοσχέδιο.

.                   Τέλος ὁ Μακαριώτ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή του, ἐξέθεσε τὴν ἀντίθεσή του, δηλ. τὴν ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ προωθούμενο κατάπτυστο Νομοσχέδιο».

ΠΗΓΗ: news247 (ἀπὸ thestival)

,

Σχολιάστε

ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ! (ΝΕΟ-ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ)

ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
& ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ!
ΟΛΟΙ ΒΑΛΘΗΚΑΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου 

.                         Μὲ μεγάλη θλίψη σήμερα θέλουμε νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ τρία (3) ἐπίσημα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα, ὡς φαίνεται,  σκοπὸ τῆς ζωῆς τους ἔβαλαν νὰ γκρεμίσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας ἢ τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία μας!

ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΟΜΑΧΟΣ!

.                         Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας κ. Νίκ. Φίλης! Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του σκοπό του ἔχει βάλει νὰ ἀνατρέψει τὰ πάντα ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Δημόσια Σχολεῖα! Ἰδοὺ ἡ σχετικὴ εἴδηση:

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τὴν ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, Νίκος Φίλης, ἀπαντώντας σὲ ἐπίκαιρη ἐρώτηση στὴν Βουλή.  Ο κ. Φίλης ἔκανε λόγο γιὰ ἀναγκαία ἀναμόρφωση τῶν Θρησκευτικῶν, «ὥστε νὰ γίνει μάθημα Θρησκειολογίας, γνώσεις τῶν θρησκειῶν, μὲ ἰδιαίτερη παρουσίαση τοῦ πολιτιστικοῦ ρόλου τῆς ὀρθοδοξίας στὴ χώρα μας».  Ἤδη τὸ θεσμικὰ ἁρμόδιο Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἐπεξεργάζεται σχετικὲς προτάσεις (Πηγή: Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» 21.10.2015)

.                       Ἀλλὰ καὶ στὴν ἐφημερίδα “ΑΞΙΑ” (φ. τῆς 2.11.2015) σὲ περισπούδαστο ἄρθρο του ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π. Θεσσαλονίκης, καταγγέλλει, ὅτι “τὰ νέα Θρησκευτικὰ θὰ εἶναι ἕνα σοῦπερ μάρκετ θρησκειῶν”!!!  Καὶ συμπληρώνει: “Πρόκειται γιὰ ἕνα μεθοδευμένο σχέδιο, μὲ ἀπρόβλεπτες παιδαγωγικὲς συνέπειες, ποὺ θὰ ἀποδομήσει τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ θὰ καταργήσει τὴ διαφορετικότητα”!!!! (βλ. σχετ.: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ “ΝΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ” «Εἶναι ἀντιεπιστημονικό, ἀντιπαιδαγωγικό, παράνομο, ἀντισυνταγματικό, ἀλλοιώνει καὶ τελικὰ ἐκμηδενίζει τὴ θρησκευτικὴ πίστη τῶν παιδιῶν μὲ τὴ μέθοδο τῆς πολτοποίησης τῶν θρησκειῶν».)
.                         Αὐτό, λοιπόν, ἐπιδιώκει ὁ πρῶτος Χριστομάχος, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης! Θέλει, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὴ λαϊκὴ ἔκφραση, “νὰ μᾶς ἀλλάξει τὴν πίστη” !!!!!

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΜΑΧΟΣ!

.                        Ὁ δεύτερος Χριστομάχος εἶναι ὁ Καθηγητὴς τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου καὶ τέως Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὑπουργὸς κ. Μ. Σταθόπουλος.  Σὲ ἀπαντητικὴ ἐπιστολή του πρὸς ἕνα ἀρθρογράφο τῆς ἐφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2.10.2015) ἰσχυρίζεται, ὅτι τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν παρεχόμενη παιδεία στὰ παιδιὰ μας ἐπιδιώκει “νὰ καλλιεργεῖται μὲν ἡ Ἐθνικὴ καὶ Θρησκευτικὴ συνείδηση, ἀλλὰ ὄχι ἢ Χριστιανική” !!!!!!
.                         Στὴν ἀπαράδεκτη, στρεβλωτικὴ τῶν πραγμάτων καὶ ἐξωπραγματικὴ αὐτὴ ἄποψη ἀποστομωτική, κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη,  ἀπάντηση ἔδωσε -διὰ τῶν στηλῶν τῆς ΕΣΤΙΑΣ (φ. 27.11.2015) – ὁ κ. Γ. Σταραντζῆς. Ἐπικαλεῖται τὴν ὅλη δομὴ τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος! Ὡς γνωστόν, στὸ Προοίμιό του τὸ Σύνταγμα ἀρχίζει μὲ τὶς λέξεις: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ “Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος”
.                         Αὐτὸ τὸ ἁπλὸ γεγονὸς δὲν τὸ γνωρίζει ὁ Καθηγητὴς τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου κ. Σταθόπουλος; Διερωτῶμαι: Εἶναι ἄραγε θεόστραβος; Ἢ μήπως κάνει ὅτι δὲν βλέπει;
.                         Ἡ ταπεινή μας γνώμη εἶναι ὅτι οὔτε θεόστραβος εἶναι, οὔτε κάνει ὅτι δὲν βλέπει! Ἀντίθετα βλέπει καὶ πολεμάει μὲ μανία αὐτὸ ποὺ βλέπει, διότι θέλει νὰ τὸ γκρεμίσει! Καθὼς ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται, ὁ κ.Σταθόπουλος εἶναι ἕνας ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν σκοπὸ τῆς ζωῆς τῶν νὰ ἀποχριστιανίσουν τὴν Ἑλλάδα μας!
.                         Στὴ συνέχεια σᾶς παραθέτουμε τὴν ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ κ. Γ. Σταραντζῆ, τὸν ὁποῖον καὶ συγχαίρουμε γιὰ τὴν πρωτοβουλία του. Ἂς ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας!

Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
Κύριε Διευθυντά,

        .            Ὁ κ. Μ. Σταθόπουλος, π. πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διακεκριμένος πανεπιστημιακὸς δάσκαλος τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου, σὲ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ (2-1-2015) σὲ ἄρθρο τοῦ ἔγκριτου δημοσιογράφου καὶ διανοουμένου Τάκη Θεοδωρόπουλου ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Καθημερινή, ὑποστηρίζει τὴ γνώμη ὅτι τὸ Σύνταγμα ἐπιδιώκει μὲ τὴν παρεχόμενη παιδεία στὴ σπουδάζουσα Νεολαία νὰ καλλιεργεῖται μὲν ἡ Ἐθνικὴ καὶ Θρησκευτικὴ συνείδηση ἀλλὰ ὄχι ἡ Χριστιανική.  Συμφωνῶ μὲ τὶς ἔγκριτες ἀπόψεις τοῦ δημοσιογράφου –διανοούμενου Τάκη Θεοδωρόπουλου καὶ διαφωνῶ μὲ τὸ Μ. Σταθόπουλο γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
.           Πράγματι τὸ ἄρ. 16 τοῦ Συντάγματος ἐπιβάλλει τὴν ἰσότιμη καλλιέργεια τῆς Ἐθνικῆς καὶ τῆς Θρησκευτικῆς συνείδησης. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς συνείδησης; Ἢ μόνο τῆς Χριστιανικῆς; Εἶναι δυνατὸς ὁ Συνταγματικὸς νόμος της νὰ ἀξιώνει διπλὰ στὴν καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς συνείδησης νὰ καλλιεργεῖται ἰσότιμα ἡ μουσουλμανικὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη θρησκευτικὴ συνείδηση ἐκτός τῆς χριστιανικῆς; Τὸ Σύνταγμα δὲν ὁρίζει γιὰ διδασκαλία ἀλλὰ γιὰ καλλιέργεια. Πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἀναφέρεται στὸ «ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος» καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ ὄχι τίτλο ἐκτὸς αὐτοῦ, ἀλλὰ περιεχόμενο τοῦ Συντάγματος ποὺ διαχέει τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα σὲ κορυφαῖες διατάξεις τοῦ (θρησκευτικὸς ὅρκος Προέδρου Δημοκρατίας, Θρησκευτικὸς ὅρκος βουλευτῶν).
.           Τὸ ἄρ. 16 κουβαλάει τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό, τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀγάπης ποὺ εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῶν πολιτισμῶν.  Το πρῶτο Ἑλληνικὸ Σύνταγμα ὅριζε «Ἕλληνας εἶναι ὅποιος εἶναι Χριστιανός».
.           Ἀλλὰ ἂς τὸ ἀφήσουμε αὐτό. Τί κάφρος ὑπάρχει στὸν ὀρθόδοξο χριστιανισμό; Γιατί αὐτὴ ἡ καταφορὰ ἐναντίον του; Ὁ Τσώρτσιλ προκειμένου νὰ συνταχθεῖ ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μεταπολεμικὰ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὰ ἔθνη ἔγραφε:  «Πρὶν γράψετε λέξη, διαβάστε τὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους Ὁμιλία»!!!  Πράγματι εἶναι τὸ Σύνταγμα τῆς Ἀνθρωπότητας!  Παγκόσμιο, οἰκουμενικὸ κείμενο ὑψίστης ἠθικῆς ἀκτινοβολίας γιὰ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πλάσματα.  Ὁ δικός μας Παν. Κανελλόπουλος στὸ ἐξαίσιο βιβλίο του «Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχή μας» γράφει ὅτι «Ὁ Χριστὸς δὲν ἦρθε μόνο γιὰ τοὺς Χριστιανούς, ἦρθε καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν εἶναι χριστιανοί»!  Γιατί λοιπὸν νὰ πυροβολεῖται ὁ χριστιανισμός, ἡ ὀρθόδοξη πίστη; Ἀσφαλῶς καὶ ἡ ἀνεξιθρησκία εἶναι συνταγματικὸ δικαίωμα. Εἶναι ὅμως σφάλμα νὰ καταργήσουμε τὰ θρησκευτικὰ ἀπ’ τὰ σχολεῖα στὰ χρόνια ποὺ ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ἀλτρουϊσμὸς ποὺ διδάσκει ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶναι «οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκεία» ἐπειδὴ οἱ ἐξουσίες τὰ ὑπόσχονται καὶ τὰ ἐμπορεύονται.
Γ. Σταραντζῆς  (Πηγή: Ἐφημ. «ΕΣΤΙΑ» 27.11.2015) 

ΤΡΙΤΟΣ ΘΕΟΜΑΧΟΣ!

.                 Ὁ τρίτος εἶναι ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ Ἀδικίας, Καθηγητὴς τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου στὸ Α. Π. Θεσσαλονίκης, κ. Νίκ. Παρασκευόπουλος.
.                   Ὁ κ. Παρασκευόπουλος, καθὼς φαίνεται, ἔβαλε σὰν σκοπό του νὰ νομιμοποιήσει τὴν ἀνηθικότητα καὶ μάλιστα τὴν παρὰ φύση σεξουαλικότητα! Προωθεῖ τὸ ἐπίμαχο Νομοσχέδιο γιὰ τὸ “Σύμφωνο συμβίωσης Ὁμοφυλοφίλων”, ἤτοι προσπαθεῖ νὰ μεταβάλει τὴν Ἑλληνική, καὶ κατὰ βάσιν συντηρητική, Κοινωνία μας σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα!
.                         Πολὺ σωστὰ ὁ ἐπίτιμος δικηγόρος κ. Λεωνίδας Μαργαρίτης, σὲ ἄρθρο του, τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε στὴν ἔγκριτο καὶ σοβαρὴ Ἐφημερίδα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” τῶν Πατρῶν (φ. τῆς 29ης.11.2015 σέλ. 18) παρατηρεῖ: “Δυστυχῶς τὴν πρωτοτυπία τοῦ νομοσχεδίου εἶχε ἐμπνευστεῖ καὶ ὁ Νέρων, ποὺ ὅπως σημειώνει ὁ ἱστορικὸς Κάσσιος Δίων, συνῆψε ἐπίσημη ὁμοφυλικὴ σχέση μὲ δύο ‘Ἕλληνες ἀπελεύθερους. Τὸν “ἀνδρώδη” Πυθαγόρα καὶ τὸν “γυναικώδη” Σπόρο, τὸν ὁποῖο κατέστησε ἐκτομία καὶ τὸν ὠνόμασε Σαββίνα”!
.                         Ὁ κ. Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης, ἐν ψυχρῷ ὑπηρέτης ἐν προκειμένω τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀδικίας, ἀγνοεῖ τὸν ὁρισμὸ τοῦ νομομαθοῦς ρωμαίου Μοδεστίνου, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου ἀποτελεῖ “Ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνάφεια  καὶ συγκλήρωση τοῦ βίου παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία”! Καὶ ὁ κ. Μαργαρίτης συμπληρώνει: “Στὸ Νομοσχέδιο ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου ἀντιμετωπίζεται θεσμικὰ καὶ μόνο ὡς δικαιοπρακτικὴ ἐνέργεια, ποὺ ρυθμίζει τὴ σχέση τῶν μερῶν καὶ ἀπο-ἱεροποιεῖται πλήρως” !!!!
.                         Μερικοὶ Πανεπιστημιακοὶ Καθηγηταὶ-Ὑπουργοὶ ἐκ τοῦ Διαβόλου, ὡς φαίνεται, παρακινούμενοι καὶ ὄργανα τοῦ ἀρχεκάκου Δαίμονος καταστάντες, βάλθηκαν νὰ ἀλλάξουν τὴν Ἑλλάδα μας! Νὰ τὴν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν παράδοση τῶν εἴκοσι τόσων αἰώνων, ὅπου παγοσμίως ἔχει ἀναγνωρισθῆ ὡς ἡ κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὄχι μόνον νὰ τὴν καταστήσουν σὲ ἄθεο Κράτος, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα!
.                   Νὰ γιατί -μὲ πολλὴ ὀργὴ- θὰ ἐπαναλάβουμε καὶ ἐδῶ τὶς λέξεις: ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ!
.                           Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη ὅλοι αὐτοὶ -καὶ ὅσοι πράττουν τὰ παρόμοια-, τελικά, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, εἶναι ὄργανα τοῦ Διαβόλου! Ἐργάζονται πυρετωδῶς γιὰ νὰ ἑδραιωθῆ τὸ Κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου στὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία! Τὴν ἀρχὴ εἶχε κάνει ὁ κ. Κώστας Σημίτης, ὁ Ἐβραιοκαταγόμενος, μὲ τὴν κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὴν ἀστυνομική μας ταυτότητα! Τώρα ἔρχονται οἱ νεώτεροι θεομάχοι! Ὅλοι αὐτοί, γιὰ τοὺς ὁποίους ὡμιλήσαμε ἐκτενῶς παραπάνω, εἶναι ἐργάτες τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης! Ὄργανα τοῦ Διαβόλου! Καθὼς ἀπὸ τὰ γεγονότα ἀποδεικνύεται ὅτι τελικὰ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν χάσει τὴν θεία Χάρη, ποὺ ἔλαβαν διὰ τοῦ χριστιανικοῦ Βαπτίσματος! Εἶναι ἀπὸ-χριστιανισμένοι! Ἔφυγεν ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν καρδιά τους! ‘Ἡ μᾶλλον ἐδίωξαν τὸν Χριστὸν ἀπὸ τὴν καρδιά τους! Καὶ ἔτσι ἔδωκαν τὸ δικαίωμα νὰ εἰσέλθει ὁ Διάβολος μέσα τους! Εἶπαν πρὸς τὸν Σωτήρα Χριστόν:  “Ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ! Ὁδούς Σου εἰδέναι οὐ βούλομαι”! (Ἰώβ, ΚΑ´ 14)
.                 Ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ἔχει γράψει σχετικὰ τὰ ἑξῆς σπουδαῖα: ”Τί κακό, Χριστιανοί μου, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς βρῆκε σὲ τοῦτον τὸν αἰώνα! Φύγανε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἔγινε ὁ αἰώνας μας αὐτός αἰὼν τῆς ἀποστασίας. Ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος ἀνεκάλυψε σήμερα, μερικὰ πράγματα ἀπὸ ἐκεῖνα, φυσικά, ποὺ εἶχε βάλει ὁ Θεὸς μέσα στὴ φύσι ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ὅπως λ.χ. τὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια, καὶ πῆρε ὁ νοῦς του ἀέρα. Ἔκαμε μερικὲς προόδους στὶς τεχνικὲς ἐπιστῆμες, ἀνέβηκε καὶ στὴ σελήνη κι ἔπεσε δυστυχῶς στὴν ἔπαρσι καὶ τὴν ἀλαζονεία. Ἀποστάτησε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐφούσκωσε τὸ κεφάλι πολλῶν ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Ἔγιναν ἐγωισταὶ καὶ κατήντησαν στὴν ἀπιστία. Δὲν θέλουν πιὰ ν᾽  ἀκούσουν γιὰ Θεό, οὔτε νὰ σκεφθοῦν γιὰ ψυχὴ καὶ γιὰ μετὰ θάνατον ζωή. Ἔνοχοι οἱ δυστυχεῖς, πέρα ὣς πέρα, καθὼς εἶναι, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, ποὺ τοὺς ἐλέγχει γιὰ τὶς παρανομίες τους. Δὲν θέλουν, οὔτε καὶ ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο ν᾽ ἀκούσουν τὴν θεία Λειτουργία. «Θεέ! Ἔα!… Ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ· ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι», φωνάζει ὁ σύγχρονος ἀποστάτης. Δηλαδή, Θεὲ φύγε ἀπὸ κοντά μου. Τὰς ἐντολάς σου νὰ ξέρω δὲν θέλω”! (βλ. σχετ.: ΘΕΕ, ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΟΥ! «Ἀπόστα ἀφ᾽ ἡμῶν»).
.                         Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότης! Ἔτσι ὅμως, δυστυχῶς, στὴν καρδιά τους παρεχώρησαν χῶρο στὸν Διάβολο! Κυριαρχοῦνται ἔκτοτε ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα! Ἔτσι ὅμως, ὡς τέκνα τοῦ Διαβόλου, εἶναι καταραμένοι!

.                     Ἀδελφοί μου,

.                     “Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου”! Οἱ τῆς ἀριστερᾶς πλευρᾶς τοῦ Κοινωνικοῦ Σώματος ἔβαλαν στόχο νὰ πολεμήσουν τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Χριστιανισμό! Στὴν Ρωσσία οἱ Μπολσεβίκοι Κομμουνιστὲς τὸ ἐπεχείρησαν ἐπὶ ὀγδόντα τόσα (80) χρόνια, ἀλλὰ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΩΡΘΩΣΑΝ! Οἱ δικοί μας Νέο-μπολσεβίκοι ζοῦν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου! Ζοῦν ἐκτὸς ἐποχῆς! Νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΣΟΥΝ!
.                     Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, δηλ. ἐσεῖς καὶ ἐγώ, πρέπει νὰ μείνουμε ἀδιάφοροι! Πρέπει νὰ ἀμυνθοῦμε! Πρέπει νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια της Φυλῆς μας! Πρέπει νὰ γίνουμε Μάρτυρες καὶ Ὁμολογητὲς “γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία”!
.                     Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος καὶ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀφείλουν νὰ δώσουν τὸ σύνθημα τῆς ἀντιστάσεως! Ἐὰν δὲν τὸ πράξουν ἐγκαίρως, τότε ὁ καθένας μας ἂς ἀναλάβει τὴν εὐθύνη του ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἔναντι τῆς συνειδήσεώς του, ἔναντι τῆς ἱστορίας τῆς Ὀρθόδοξου Ἑλλάδος! Ἀδελφοί, “οἱ καιροὶ οὐ μενετοί”! Ὁ Χριστός μας διώκεται! Οἱ Ἕλληνες τοῦ 21ου αἰῶνος ἐζήλωσαν τὴν δόξαν τῶν Ἑβραίων, τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ; Κύριε ἐλέησον!
.                     Ἂν εἶναι ἔτσι, λοιπόν, ἐντελῶς αὐθόρμητα ἀνεβαίνουν στὰ χείλη μας τὰ λόγια του ψαλμωδοῦ: “Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν οἱ μισοῦντες Αὐτόν”!
.               “Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός”!
.               “Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν….” Ἀμήν! Ἀμήν! Ἀμήν!

Αἴγιον, 4 Δεκεμβρίου 2015

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ! 

 

, , , ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ “ΞΕΦΤΙΛΑ” «Θέλουν μαζανθρώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ὑπογάστριό τους καὶ δὲν θὰ ἔχουν ἀπόψεις, ἰδέες. Ὅλα πλέον, προκειμένου νὰ τὰ προσαρμόσουμε στὴν ἐπιθυμία τῆς Παγκοσμιοποίησης γιὰ τὸν μαζάνθρωπο, γιὰ τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε φυσιολογικό, οὔτε παθολογικό».

Gay Pride = ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΗΨΕΩΣ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ  “ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ”

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

   .                 Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Χώρα μας συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ θεμέλιά της ἕνεκα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, μερικοὶ ἠθικὰ ξεφτιλισμένοι τύποι, ποὺ ἔχασαν αὐτὸ ποὺ  ἄλλοτε ἐλέγαμε, τὴν «λίγη τσίπα, μωρέ», δηλ. τὴν ντροπή, ἠθέλησαν νὰ παρουσιάσουν τὴν ἠθική τους ξεφτίλα μὲ τὸ ὡραῖο ὄνομα “ὑπερηφάνεια”! Πρόκειται γι᾽ αὐτούς, ποὺ τὶς τελευταῖες αὐτὲς ἡμέρες ἔκαμαν μιὰ ἐμφάνιση στὴν Ἀθήνα, ἑτοιμάζουν δὲ καὶ παρέλαση στὴν Θεσσαλονίκη τὶς ἀμέσως προσεχεῖς ἡμέρες, γιὰ νὰ μᾶς ποῦν, πὼς νοιώθουν ὑπερηφάνεια, γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἀποτελοῦν ἔκτρωμα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως! Εἶναι αὐτοί, ποὺ στὶς ἡμέρες μας μιμοῦνται τὰ σαρκικὰ ἐλαττώματα, ποὺ κάποτε εἶχαν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς Σόδομα καὶ Γόμορρα, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁμιλεῖ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Ὁ Θεὸς τοὺς συχάθηκε καὶ γι᾽ αὐτὸ ἔρριψε φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τοὺς κατέστρεψεν ὁλοσχερῶς!  «Καὶ ….ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ καὶ κατέστρεψε  τὰς πόλεις ταύτας  καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς…»  (βλ. Γένεσις, κεφ. 19, στ. 24-25)
.                   Δὲν ἔχουμε τίποτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι συνεφιλιώθησαν μὲ τὴν διαστροφὴ τῆς σαρκικῆς μίξεως.  Ὁ Θεὸς ἂς τοὺς ὁδηγήσει στὴν μετάνοια! Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ἀδιαμαρτυρήτως καὶ τὴν ἄποψή τους, ὅτι αἰσθάνονται ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ὑπέκυψαν σὲ μία ἡδονικὴ σαρκικὴ διαστροφή! Δὲν θὰ τοὺς ἐπαινέσουμε, ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι νοιώθουν ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, δοῦλοι ὄντες σὲ ἕνα ἀνώμαλο καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ συχαμερὸ σαρκικὸ πάθος, ποὺ δὲν ἔχει καμμιά, ἀπολύτως καμμιά, δικαιολογία!  Ἂς βγάζουν τὰ μάτια τους μὲ ὅποιο τρόπο θέλουν, ἀρκεῖ νὰ μὴ μᾶς προκαλοῦν καὶ νὰ μὴ ἐρεθίζουν τὴν χριστιανική μας συνείδηση! Δὲν θὰ τοὺς ποῦμε καὶ μπράβο, ὅταν ἀκυρώνουν τὸν θεῖο Νόμο καὶ ὅταν ἀνατρέπουν τοὺς Νόμους τῆς φύσεως! Ἂς βγάζουν τὰ μάτια τους τουλάχιστον στὰ κρυφά! Ὅπως ὁ κλέφτης δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ὑπερηφάνειαν, ἐπειδὴ ὑπέκυψε στὸ πάθος τῆς κλοπῆς, ἔτσι, καὶ  ἀκόμη πολὺ περισσότερο, καὶ ὁ ὁμοφυλόφιλος, ὁ ἀνώμαλος, ὁ ἀφύσικος, ὁ συχαμερὸς σαρκολάτρης, δὲν μπορεῖ νὰ νοιώθει ὑπερηφάνειαν! Ἂς εἶναι Δήμαρχος, ἂς εἶναι Ὑπουργός, ἂς εἶναι Πρέσβυς, ἂς εἶναι πλούσιος, ἂς εἶναι πτωχός! Ὅ,τι κι ἂν εἶναι ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅσες παρελάσεις κι ἂς κάνουν μὲ τὸν τίτλο “Pride Gay” τελικὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἀπόβρασμα τῆς φύσεως! Τοὺς συχαίνονται καὶ ὁ Θεὸς καὶ οἱ  ἄνθρωποι!  Στὸ Δήμαρχο ποὺ διατύπωσε τὴν εὐχὴ «νὰ ὑπογραφεῖ τὸ πρῶτο σύμφωνο συμβίωσης μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων στὸ Δημαρχεῖο” τοῦ ἐκφράζουμε τὴ βαθειά μας θλίψη.
.                 Ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ μερικοὺς «σοφούς» τῆς ἀριστερῆς κουλτούρας, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο 2015 ἀνέλαβαν τὴν διακυβέρνηση τῆς Χώρας καὶ πανηγυρίζοντες μὲ τὰ πλήθη τῶν ἀνωμάλων καὶ ἀνεγκέφαλων αὐτῶν ἀτόμων, ἐθεάθησαν προχθὲς στὴν πλατεία Κλαυθμῶνος καὶ ἐδήλωσαν, ὅτι θὰ ὑπερψηφίσουν τὸν σχετικὸ Νόμο, ὅταν θὰ ἔλθει στὴ Βουλή! Πρώτη μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ μία Κυρία (ἢ κυρία;) πού, ἀφοῦ ἔλυσε ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα τοῦ Κοινοβουλίου, καταπιάστηκε καὶ μὲ τὸ ζήτημα, ποὺ «θὰ κάνουν τὰ τσίσα τοὺς» οἱ τὴν Βουλὴν φυλάσσοντες Ἀστυνομικοί!!!!!!!
.                 Στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δεχόμεθα μὲ συμπάθεια καὶ μὲ περισσὴ ἀγάπη τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, ὅταν αὐτὸς αἰσθάνεται τὴν ἐνοχήν του, ὁμολογεῖ τὸ πάθος του, ἐκφράζει τὴν σταθερὴ θέλησή του νὰ πολεμήσει  τὰ πάθη τῆς ψυχῆς του καὶ ἐν μετανοία ζητεῖ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ! Σὲ καμμιὰ ὅμως περίπτωση δὲν γίνεται δεκτὸς ὁ ἁμαρτωλός, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ γιὰ τὴ ἁμαρτωλότητά του!
.               Στοὺς ἀρρωστημένους καὶ πεπλανημένους αὐτοὺς Ἀδελφούς μας, τοὺς Ὁμοφυλοφίλους, ἀφιερώνουμε τὸ σημερινὸ σημείωμά μας. Παραθέτουμε τοὺς λόγους

 τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
ἑνὸς κοσμικοῦ παράγοντος ἀπὸ τὸν δημοσιογραφικὸ χῶρο καὶ
ἑνὸς ἰατροῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος σὲ συνέντευξή του ὁμιλεῖ γιὰ τὸ Gay Pride μὲ λόγια καθαρά!

.           Στὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, ὁ Ὁποῖος σθεναρῶς ἀνθίσταται στὴν παρακμὴ τῶν ἠθῶν καὶ ἀγνωνίζεται γιὰ τὴν μὴ πραγματοποίηση τῆς παρελάσεως αὐτῶν τῶν ἠθικὰ ἐκφυλισμένων προσώπων στὴ Θεσσαλονίκη, συμπαριστάμεθα ὁλοψύχως! Στοὺς Φοιτητὲς τῆς Θεολογίας τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι μὲ ὑπερηφάνεια ὑπογράφουν ἕνα Ὑπόμνημα διαμαρτυρίας μὲ τὸν τίτλον  «Τέκνα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου» ἐκφράζουμε τὰ συγχαρητηριά μας. Τέλος,
.           Πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀρρωστημένους Ἀδελφούς μας εὐχόμεθα ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, 16 Ἰουνίου 2015

Συνέντευξη ατρο Καθηγητο κ. ποστόλου Ι. Χατζητόλιου
γι
τς μοφυλοφιλικς «παρελάσεις περηφανείας»

Ἐρώτηση:

-Κύριε Καθηγητά, τί ἔχετε νὰ πεῖτε γιὰ τὶς παρελάσεις «ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφανείας» ποὺ θὰ διεξαχθοῦν καὶ φέτος σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη;

Ἀπάντηση:

-Νομίζω ὅτι καὶ οἱ διοργανωτὲς καὶ ὁ λαὸς θὰ πρέπει, ὄχι νὰ ὑπερηφανεύονται, ἀλλὰ νὰ ντρέπονται γιὰ τὴν κατάντια αὐτή, ὅπου ἄτομα τὰ ὁποῖα ἔχουν παρεκκλίσεις τῆς σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς τους, παρὰ φύσιν συμπεριφορές, ἐμφανίζονται στοὺς δρόμους τῆς πόλης… -σὲ μία ἱστορικὴ πόλη, σὲ μία πόλη μὲ βαθειὲς ρίζες, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐθνική, ὅσο κι ὅσον ἀφορᾶ τὴν θρησκευτική μας ἱστορία- νὰ παρελαύνουν καὶ νὰ ὑπερηφανεύονται.
.              Γιατί νὰ ὑπερηφανεύονται; Νὰ ὑπερηφανεύονται γιατί θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἕναν δικό τους παρὰ φύσιν τρόπο ζωῆς; Αὐτὸ εἶναι. Διότι οὐδεὶς ἔχει σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ἀντίρρηση ὁ ὁποιοσδήποτε νὰ ἐπιλέγει τὸν τρόπο τῆς σεξουαλικῆς του συμπεριφορᾶς, ἀρκεῖ αὐτὸ ὅμως, νὰ μὴ θέλει νὰ τὸ ἐπιβάλλει ὡς πρότυπο στοὺς ἄλλους. Ἐδῶ, πρόκειται περὶ αὐτοῦ. Ἔχουμε γεμίσει σὲ ὅλα τὰ κανάλια, σ’ ὅλες τὶς τηλεοράσεις ἀνθρώπους μὲ gay-συμπεριφορά, μὲ θηλυπρέπεια, λὲς κι αὐτοὶ εἶναι οἱ κυρίαρχοι, ἡ φυσικὴ- ἡ φυσιολογικὴ συμπεριφορά. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα. Λοιπόν, καὶ αὐτὸ τὸ gay-pride τὸ δείχνει, μὲ τὶς εὐλογίες δυστυχῶς τοῦ Δήμου καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχουν ἀντιστάσεις κι ἀντιρρήσεις ἀπὸ τὸν Θεσσαλονικιώτικο λαὸ καὶ τοὺς ἐκπροσώπους του, χωρὶς ἐπαναλαμβάνω νὰ ὑπάρχουν αὐτές, διότι δὲν εἶναι ἀντίρρηση ἡ ἀντίσταση τὸ νὰ γίνει μία Ἀγρυπνία ἢ νὰ ὑπάρξει μία προσευχὴ τοῦ Ἱεράρχου μας νὰ μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεὸς γι’ αὐτὲς τὶς συμπεριφορές. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα κομμάτι.
.                 Τὸ ἄλλο κομμάτι εἶναι ὅμως, ὅτι ζοῦμε σὲ μία Συντεταγμένη Πολιτεία, μὲ θεσμοὺς πολιτικούς, μὲ Νομικὲς Διατάξεις… Ποῦ εἶναι αὐτὲς οἱ Νομικὲς Διατάξεις; Ἐγὼ μεγάλωσα γνωρίζοντας ὅτι ὑπάρχει προστασία τῆς δημοσίας αἰδοῦς, προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς. Ὅταν διάφοροι, ἂς ποῦμε, τραβεστί, ἡμίγυμνοι καὶ γυμνοὶ κυκλοφοροῦν στὴν πόλη παρευλαύνοντας, αὐτὸ δὲν εἶναι προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς; Τί εἶναι δηλαδὴ προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς, ἂν δὲν εἶναι αὐτό;
.           Λοιπόν, δεύτερον: ποῦ εἶναι ἡ ἀντιπολίτευση στόν Δῆμο; Ὁ ἀνθυποψήφιος τοῦ κυρίου Μπουτάρη, λέγεται Καλαφάτης. Ποῦ εἶναι ὁ κύριος Καλαφάτης; Βέβαια, καὶ οἱ μικρότερες παρατάξεις στὸν Δῆμο, ἀλλὰ ὁ κύριος Καλαφάτης, ὡς τρόπον τινὰ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, ποῦ εἶναι, νὰ ὀργανώσει, ἂς ποῦμε, μία διαμαρτυρία γι’ αὐτὸ τὸ θέμα; Καὶ οἱ βουλευτὲς τῆς Θεσσαλονίκης, ἰδιαίτερα αὐτοὶ ποὺ ψηφίστηκαν ἀπὸ ὅσους δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸ χάλι αὐτό, ποῦ εἶναι; Ποῦ βρίσκονται ὅλοι τους; Νὰ σᾶς πῶ κάτι; Ἐγὼ ἂν ἤμουν, θὰ ἔκανα -γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν ἐντάσεις-, τουλάχιστον μία καθιστικὴ διαμαρτυρία! Καθιστικὴ διαμαρτυρία στὴν περιοχή! Καὶ ἂς πᾶνε ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο νὰ κάνουν τὴν παρέλασή τους παρακάτω, στὶς ὡραῖες ἀκτὲς ποὺ ἔχουμε, ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, ἂν θέλουν νὰ μποροῦν νὰ βουτήξουν καὶ στὴν θάλασσα. Δηλαδὴ θέλουν καὶ στὸ Κέντρο τῆς πόλης! Θέλουν καὶ μὲ ἱστορικὸ συμβολισμὸ παρέλαση!
.               Λοιπόν, αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι ἀνεπίτρεπτα! Καὶ ἐπαναλαμβάνω, ποῦ εἶναι ἡ ἀντιπολίτευση στὸν Δῆμο, νὰ καλέσει τὸν κόσμο, νὰ κάνει ἕνα συλλαλητήριο ἀντίδρασης γι’ αὐτὸ τὸ θέμα ποὺ προσβάλλει καὶ τὴν πόλη καὶ τοὺς ἀνθρώπους της; Ἐὰν εχαν γίνει δέκα παρελάσεις «pride» τν κατ φύσιν συμπεριφερομένων σεξουαλικς πολιτν τς Θεσσαλονίκης, ς γινόταν κα μία παρέλαση τν παρ φύσιν. δ τώρα, προσπαθον ν μς τ πιβάλλουν, λς κα εναι μοναδικ ατό, μοναδικ συμπεριφορά. Τ παιδι τί μηνύματα παίρνουν ς πομε; Τί μηνύματα παίρνουν οἱ νέοι, τὰ παιδιά, τί; Τί ἀκριβῶς θέλει νὰ κάνει ὁ κύριος Μπουτάρης; Τί ἀκριβῶς θέλει νὰ κάνει; Λοιπόν, ἔπρεπε σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, νὰ καταγγελθεῖ ὁ κύριος Μπουτάρης καὶ νὰ ὑπάρξει ἀντίδραση ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες παρατάξεις στὸν Δῆμο! Ἐκτὸς ἂν συμφωνοῦν! Ἂς βγοῦν νὰ μᾶς τὸ ποῦνε! Μὴν βγαίνουν προεκλογικὰ μόνο καὶ λένε: «ἐμεῖς διαφωνοῦμε μὲ τὸν κύριο Μπουτάρη». Ἂς βγοῦν τώρα νὰ μᾶς τὸ ποῦνε. Ποῦ εἶναι, ποῦ βρίσκονται; Δὲν ξέρω, ποῦ βρίσκονται. Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι οἱ πολίτες τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ διαφωνοῦν, ἔχουν ἀφεθεῖ ἀνυπεράσπιστοι ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τους, δημοτικοὺς συμβούλους, περιφερειακοὺς συμβούλους καὶ βουλευτές.

Ἐρώτηση:

-Κύριε Καθηγητά, οἱ διάφοροι παράγοντες, ὅπως π.χ. ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλοι τῆς Ἀθήνας, πιστεύετε ὅτι προσπαθοῦν νὰ παρουσιάσουν αὐτὸ τὸ φριχτὸ ἁμάρτημα -γιατί ἔτσι εἶναι γιὰ τὴν Πίστη μας- σὰν κάτι τὸ φυσιολογικό;

Ἀπάντηση:

-Κοιτάξτε, ατ τ διάφορα τομα πο τυχαίνει ν εναι σήμερα Δήμαρχοι, ἢ τυχαίνει ν εναι σ πολιτικς θέσεις, κατ τ γνώμη μου, ξυπηρετον στόχους μιᾶς Παγκοσμιοποίησης, μιᾶς μογενοποίησης πρς τ κάτω, το πληθυσμο, τσι στε τ τομα, ο πολίτες ν εναι εάλωτοι σ ποιαδήποτε ξάρτηση κα δικτατορία. Διότι ταν κάποιος εναι εάλωτος στ πάθη του, εναι εάλωτος κα σ ,τιδήποτε το πιβληθε! Δὲν ἔχει ἀντιστάσεις, δὲν ἔχει ἀντιρρήσεις. Λοιπόν, ἐδῶ εἶναι προφανές, τὸ βλέπουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα παγκόσμιο κίνημα.
.               Βλέπουμε, τὶς προάλλες, ὅτι γίνεται δημοψήφισμα στὴν Ἰρλανδία γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τί ἀκολουθεῖ τὰ διάφορα gay-pride; Ἡ νομιμοποίηση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, καὶ στὴν συνέχεια ἡ νομιμοποίηση τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ τὰ ζευγάρια ὁμοφυλοφίλων! Δηλαδή, ἀνατρέπεται ὅλη ἡ βάση τῆς Ψυχιατρικῆς, τῆς ἐξέλιξης τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ ταύτιση μὲ τὸ ἴδιο φύλο. Δηλαδ τ παιδιά, μεγαλώνουν μέσα σ μία οκογένεια κα ταυτίζονται, νάλογα μ τ φύλο τους, μ τν πατέρα τους μ τν μητέρα τους. ταν δν πάρχει ατ τ πράγμα, δυναμιτίζεται ξέλιξη, διαμόρφωση, λοκλήρωση τς προσωπικότητος. Ατ πνε ν κάνουνε. Δν θέλουν προσωπικότητες. Θέλουν μαζάνθρωπους, ο ποοι θ σχολονται μ τ πογάστριό τους κα δν θ χουν πόψεις, δέες. Δν θ εναι πολιτικ ντα τελικά, κατ τν ριστοτέλη.
.           Ατ εναι λη στορία. Λοιπόν, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τώρα ποὺ μοῦ λέτε, ποὺ εἶναι Δήμαρχοι, ἢ ξέρω γώ τί ἄλλο εἶναι, αὐτοὶ εἶναι ταγμένοι σ μία τέτοια «λογική». Μπορεῖ εἴτε ἠθελημένα, εἴτε ἄθελά τους. Μπορεῖ καὶ κάποιοι νὰ θεωροῦν ὅτι εἶναι πάρα πολὺ «δημοκράτες καὶ προοδευτικοὶ» ὅταν ἀποδέχονται ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἰσότιμα μὲ τὴν φυσιολογικὴ συμπεριφορά. Καὶ πάλι δὲν μιλάω γιὰ τὸ κάθε ἄτομο, τὸ ὁποῖο ἐν πάσῃ περιπτώσει στὸν προσωπικό του χῶρο, στὴν προσωπική του σφαίρα, θὰ μποροῦσε νὰ συμπεριφερθεῖ -ἐφ᾽ ὅσον δὲν βλάπτει κανέναν ἄλλον- μὲ μία «ἐλευθερία», ποὺ ὁ ἴδιος ἢ ἡ ἴδια νομίζει. Μιλάω γι κοινωνικ πρότυπα. δ, ατ τ πράγματα ποτελον, πως μάθαμε στν ατρική, σεξουαλικς διαταραχές, σεξουαλικς παρεκκλίσεις. Ν σς π, σεξουαλικ παρέκκλιση εναι κα μαζοχισμός, εναι κα σαδισμός, εναι κα παιδεραστία.

.             Ἤδη, δέ, στὴν Εὐρώπη, ἐμφανίστηκαν σὲ διάφορες χῶρες αἰτήματα νὰ νομιμοποιηθεῖ ἡ παιδεραστία. Θὰ ἀντιλέξει κανεὶς ἐκεῖ, ὅτι: «ξέρετε, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἐνῆλιξ αὐτὸς ποὺ συμμετέχει στὴν πράξη, ἄρα ἐκεῖ διαφοροποιεῖται ὡς παρέκκλιση». Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα; Στὸ ἑπόμενο στάδιο θὰ ποῦνε ὅτι: «ἐνῆλιξ γίνεσαι στὰ δεκαπέντε σου». Δηλαδὴ αὐτὲς ὅλες οἱ ἀθλιότητες ποὺ συμβαίνουν, γιατί μόνο ὡς ἀθλιότητες μπορῶ νὰ τὶς χαρακτηρίσω, ὅπου μπορεῖ τώρα νὰ βγεῖ κανεὶς καὶ νὰ πεῖ ὅτι: «ξέρετε, ὅτι κατὰ τὴν Ψυχιατρικὴ πλέον, θεωρεῖται ἐπιλογή». χουν λλάξει κα τν ατρική. Δηλαδ λες ατς ο θεωρίες, τ ψυχαναλυτικ πρότυπα, λα ατ πλέον, προκειμένου ν τ προσαρμόσουμε στν πιθυμία τς Παγκοσμιοποίησης γι τν μαζάνθρωπο, γι τ τι δν πάρχει οτε φυσιολογικό, οτε παθολογικό, λα εναι νας χταρμάς, τι οτε σκοπός, οτε προορισμς το νθρώπου πάρχει στν προοπτικ ατ λλάξανε κα τ ψυχιατρικά, κα τώρα λέει: «πιλογή», «μία πιλογή» Τί πιλογή; Πο στηρίζονται; Παλαιότερα λέγανε: «εναι νόσημα, πάρχει γενετικ προδιάθεση ψυχολογικ τραύματα κατ τν νάπτυξη». Τώρα λένε: «εναι πιλογή! Δν εναι νόσημα!».
.             Θὰ ἤθελα πραγματικὰ νὰ δῶ τεκμηριωμένη ἰατρικὴ ἄποψη περὶ τοῦ θέματος ἀπὸ τοὺς Ψυχιάτρους -ποὺ δὲν ὑπάρχει- ἀλλὰ τὸ κυριώτερο ποὺ θὰ ἤθελα νὰ δῶ εἶναι τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ τὴν πολιτεία. Τὸ θέμα εἶναι ἰατρικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐπιμέρους ἄτομα. Εἶναι ὅμως, ἐξόχως κοινωνικὸ καὶ πολιτικό, ὅταν μετατρέπεται σὲ συλλογικὸ μὲ διάφορες ἐκδηλώσεις «ὑπερηφανείας» καὶ νομοθετικὲς ρυθμίσεις ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλλουν ἀλλαγὲς στὰ κοινωνικὰ καὶ ἀξιακὰ πρότυπα. Ἡ κάθε κοινωνία πρέπει νὰ ἔχει κανόνες μὲ τοὺς ὁποίους πορεύεται. Καὶ οἱ κανόνες αὐτοὶ πρέπει νὰ στηρίζονται σὲ μία προοπτικὴ φυσιολογική.
.               Φυσιολογική, λοιπόν, προοπτικὴ εἶναι οἱ σχέσεις τῶν δύο φύλων καὶ ὄχι ἡ σχέση τοῦ ἑνὸς φύλου μὲ τὸν ἑαυτό του. Ὡς ἐκ τούτου, περιμένω, ὅπως πάλι εἶπα, τὶς ἀντιδράσεις τῆς κοινωνίας. Δὲν ἔχει σημασία νὰ ἀντιδρῶ ἐγὼ καὶ νὰ μὲ κατηγοροῦν ὡς «συντηρητικὸ» καὶ «ὁμοφοβικό». Προσέξτε· ἅμα πεῖς ὅτι: «δὲν εἶναι σωστὸ αὐτό», σοῦ λένε: «εἶσαι ὁμοφοβικός». Δηλαδὴ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἂν εἶσαι κατά, ἂς ποῦμε, τῶν σφαγέων, ἢ ξέρω ᾽γώ, τῶν βασανιστῶν, θὰ σοῦ ποῦν: «εἶσαι βασανιστοφοβικὸς ἢ σαδιστοφοβικός»! Θὰ χρησιμοποιοῦσα ἐν προκειμένῳ μία ἔκφραση, νομίζω ὅτι ἡ ὅλη ἱστορία ἀγγίζει τὰ ὅρια τοῦ λεκτικοῦ αὐνανισμοῦ.
.             Λοιπόν, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως, καμμία ἀπολύτως λογικὴ σ’ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀδράνεια ποὺ ὑπάρχει! Ποῦ εἶναι τὰ κόμματα; μιλομε γι οκονομικ κρίση. οκονομικ κρίση εναι πόρροια κα τς κοινωνικς-πνευματικς κρίσης πο πάρχει. Δν εναι ξεκομμένη. Ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε τώρα διάφορα κόμματα στὴν Βουλὴ καὶ διάφορες παρατάξεις στὸν Δῆμο οἱ ὁποῖες κοκορομαχοῦν καὶ διαφωνοῦν καὶ ἀδιαφοροῦν σὲ τέτοια σημαντικὰ θέματα, δὲν ἐμφανίζονται καὶ κρύβονται σὲ τέτοια σημαντικὰ θέματα, ποῦ διαφοροποιοῦνται οὐσιαστικά; Πουθενὰ δὲν διαφοροποιοῦνται! Ἡ διαφοροποίηση δὲν εἶναι ἂν ἕνα Φ.Π.Α. θὰ εἶναι 11 ἢ 23%, πράγμα τὸ ὁποῖο μεταφράζεται σὲ 10% διαφορά, δηλαδὴ στὸ εὐρὼ στὸ 1,10. Δὲν εἶναι ἐκεῖ ἡ διαφοροποίηση. Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ ἔλασσον. Τ μεζον εναι κοσμοθεωριακή σου τοποθέτηση. Ποιά εἶναι, κύριε ἐκπρόσωπε, ἡ κοσμοθεωριακή σου τοποθέτηση; Ποιά εἶναι ἡ ἐθνική σου τοποθέτηση; Ποιά εἶναι ἡ θρησκευτική σου τοποθέτηση; Ποιά εἶναι ἡ κοινωνική σου τοποθέτηση; Ποῦ εἶσαι; Ποῦ βρίσκεσαι, κύριε ἐκπρόσωπε; Δὲν εἶσαι πουθενά!
.                 Συμπεραίνοντας, ὁ λαὸς ἔχει ἀφεθεῖ ἀπροστάτευτος καὶ δυστυχῶς, ὁ καθένας, ὅσο μπορεῖ, πρέπει νὰ περιφρουρήσει στὸν στενό του περίγυρο, τὶς ἀρχές, τὶς ἀξίες, τὸ ἦθος καὶ τὴν φύση του! Φτάσαμε στ σημεο ν περιφρουρομε κα τν φύση μας! Τίθεται π μφισβήτησιν κα φύση μας! Ατ κι ν εναι!…

 orthodoxia-ellhnismos.gr

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ! «Ὁ ἀντιρατσιστικὸς Νόμος δὲν ἰσχύει ἄραγε γι’ αὐτούς, ποὺ τὸν ἐψήφισαν;»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ

Τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.           Σταῦρος Θεοδωράκης:  Ἀρχηγὸς Κόμματος!

 Πράγμα, ποὺ σημαίνει ὅτι τώρα πιὰ ἀσκεῖ ἕνα πολυέξοδο ἐπάγγελμα!
Ἕνα ἐπάγγελμα, ποὺ θέλει ἕναν ἢ καὶ πολλοὺς πολὺ Μεγάλους Χρηματοδότες,
Ἕνα ἐπάγγελμα, ποὺ ἀπαιτεῖ Ἀνταπόδοση Ὑπηρεσιῶν,
Ἕνα ἐπάγγελμα, πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐνίοτε κρύβονται συμφέροντα, ἐπιδιώξεις, σχέδια ντόπιων ἢ καὶ ξένων Δυνάμεων, συνωμοσίες καὶ ἄλλα παρόμοια.

.         Ἂς μὴ μοῦ φέρετε ἀντιρρήσεις. Οἱ ἐφημερίδες ἔχουν γράψει, ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, μᾶς ἦλθε ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ μὲ ἐντολὴ νὰ «ἀλλάξει», δηλ. νὰ καταστρέψει, τὴν Ἑλλάδα! Γιὰ τὸ καταστροφικὸ ἔργο του οἱ Μεγάλοι τῆς Ἀμερικῆς τοῦ ἔδωσαν καὶ κάποια ἑκατομμύρια δολλάρια, γύρω στὰ ἑκατὸ (100.000.000), γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιτελέσει τὴν ἀποστολή του!
.         «Ὁ Ἀνδρέας λοιπὸν μὲ ἀπόδειξη τὸ παρακάτω ἔγγραφο χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴν τράπεζα τῶν Rockefeller, chase Manhattan Bank μὲ 100.000.000 Δολάρια τὸ 1974 γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Πασόκ.
.         Ἡ κοινὴ λογικὴ λέει ὅτι ὅταν ἕνας τραπεζίτης δίνει ἕνα δολάριο, ἀποσκοπεῖ σὲ κέρδος 1000 δολαρίων, ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἀνδρέας βγῆκε πρωθυπουργός, ἔβαλε λουκέτο στὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις στὴν Ἑλλάδα (izola, pitsos, elinda, κτλ κτλ) μέσῳ τῶν διπλασιασμῶν μισθῶν καὶ εἰσφορῶν χωρὶς νὰ ἐλαφρύνει ὅμως φορολογικὰ τὶς ἑταιρεῖες γιὰ νὰ ὑπάρξει ἰσορροπία.
.         Αὐτὸ εἶχε σὰν λογικὸ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα πλέον νὰ μὴν παράγει, ὁπότε καὶ νὰ μὴν ἐξάγει τίποτα κλείνοντας τὴν κάνουλα τῶν κρατικῶν ἐσόδων (ἡ ὁποία ἔκτοτε δὲν ξανάνοιξε ποτέ)». (Πηγή: ksipnistere.com/2014/07/blog-post_5913.html)

 Σταῦρος Θεοδωράκης. Ὁ ἄνθρωπος μυστήριο!

.         Ἀπὸ δημοσιογράφος ξαφνικὰ γίνεται Ἀρχηχὸς πολιτικοῦ Σχηματισμοῦ!
.         Ἀπὸ ἐργάτης ξαφνικὰ γίνεται Ἐργοδότης!
.         Ἀπὸ ὑπάλληλος ξαφνικὰ γίνεται Μεγάλο-ἐπιχειρηματίας!
.         Ἀπὸ ψηφοφόρος ξαφνικὰ γίνεται ψηφο-ζήτουλας!
.         Ἀπὸ τὸ τίποτα ξαφνικὰ προβάλλει ἐνώπιόν μας καί …ρατσιστής!!!!!!

Σταῦρος Θεοδωράκης! Καμαρῶστε τον! Ἀπὸ δημοσιογράφος ἔγινε Ἀρχηχὸς Κόμματος! Διερωτῶμαι, λοιπόν:

.         Πῶς τόσο ξαφνικὰ ἀναρριχήθηκε στὴ θέση αὐτή.
.         Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Ποτάμι»;
.         Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τους;
.         Γιατί ἄραγε νὰ διαλέξει γιὰ τὸ κόμμα του τὸ ὄνομα «Ποτάμι», ἕνα ὄνομα ποὺ μᾶς θυμίζει πλημμύρες καὶ καταστροφές;
.         Ποῦ τὸ πάει, ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ποὺ γυρίζει μὲ ἕνα δισάκι στὸν ὦμο, συνήθως δὲ ἀξύριστος καὶ ἀτημέλητος;
.         Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι τὸ κουβάρι τώρα μόλις ἄρχισε νὰ ξετυλίγεται. Κάτι κάτι ἄρχισε νὰ διαφαίνεται!
.         Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης μὲ κάποιες πρόσφατες δηλώσεις προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ΚΑ-ΤΑ-ΣΤΡΟ-ΦΙ-ΚΟΣ παράγων τοῦ τόπου! Ἕνας ὑπηρέτης τοῦ διχασμοῦ! Ἕνας ἐπικίνδυνος ρατσιστής!
.         Μὲ ἀφορμὴ τὴν περιφορὰ Ἐπιταφίου στὸ χωριὸ Ἐχίνος τῆς Θράκης, κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶναι «Πομάκοι», δηλ. Μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, προσπάθησε νὰ ἐνσπείρει τὸ μικρόβιο τῆς διχοστασίας καὶ τῆς φαγωμάρας σὲ ἕνα κομμάτι τῆς Πατρίδος μας, ὅπου οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἐχίνου ἀπὸ δεκαετίες τώρα συμβιώνουν εἰρηνικὰ καὶ ἁρμονικά!
.         Καταγγέλλω, λοιπόν, τὸν κ. Σταῦρο Θεοδωράκη ὡς ἕναν ἐπικίνδυνο καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπαράδεκτο Ρατσιστή! Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, πῶς καὶ γιατί ἀκόμη δὲν ἔγινε κάποια παρέμβαση ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα. ντιρατσιστικς Νόμος δν σχύει ραγε γι ατούς, πο τν ψήφισαν;
.         Ἀπάντηση, καὶ μάλιστα ἀποστομωτική, στὸν κ. Θεοδωράκη ἔδωσε ἕνας κάτοικος τοῦ Ἐχίνου, Μουσουλμάνος στὸ Θρήσκευμα, μὲ δηλώσεις του, οἱ ὀπoῖες ἐδημοσιεύθησαν στὸν τοπικὸ Τύπο τῆς Ξάνθης. Ὁ κ. Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλὴ ἐδήλωσε: «Καταδικάζω ὡς Μουσουλμάνος τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν περιοχή, ποὺ θέλουν νὰ πλήξουν τὶς καλὲς σχέσεις Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων… Γιὰ τό …γεγονὸς τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἐχίνο, ποὺ ὁρισμένοι θέλουν νὰ τὸ συνδυάζουν, γιὰ νὰ φτιάξουν μία δῆθεν ἀνησυχητικὴ εἰκόνα, ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι τὸ ἐκκλησάκι ἐκεῖ λειτουργεῖ ἀπὸ χρόνια ἀκόμα καὶ τὸ βράδυ τῆς Ἀνάστασης, χωρὶς ποτὲ νὰ προκαλεῖ κανέναν.
.         Ἡ περιφορὰ στὰ ὅρια τοῦ οἰκισμοῦ, ὅπου εἶναι ὁ ναός, τὸ κέντρο ὑγείας, ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία, ἡ ἀστυνομία καὶ τὸ μνημεῖο πεσόντων, δὲν καταλαβαίνω ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ ἀρνητικά. Ποιόν πειράζει ὁ ἐκκλησιασμὸς ὅσων τέτοιες μέρες ὑπηρετοῦν στὸ χωριὸ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ συμφέρον;
.         Πότε ἄκουσαν χριστιανοὺς νὰ παρεξηγοῦνται γιὰ μουσουλμανικὴ προσευχὴ ὁπουδήποτε;
.         Ἐγὼ ζητάω ἕναν Εἰσαγγελέα νὰ τοὺς καλέσει νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ ὅσα κάνουν σὲ βάρος τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης γιατί αὐτὰ μοῦ θυμίζουν μόνο ἐποχὲς ντροπῆς». Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλὴ (ΑΝ.ΕΛ.)
.       Ἀντί, λοιπόν, ὁ ταλαίπωρος αὐτὸς ἄνθρωπος νὰ διδάξει τὴν ἀλληλοανοχή, τὸν ἀλληλοσεβασμὸ καὶ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀλληλοκατανόηση καὶ τὴν συνύπαρξη Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων στὸν Ἐχίνο τῆς Θράκης, ἔρριξε τὸ δηλητήριο τῆς διχόνοιας καὶ τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου τῆς χριστιανικῆς παροικίας!
.       Ἐπὶ πλέον ὁ κ. Θεοδωράκης μὲ περισσὴ θρασύτητα ἐπιτέθηκε καὶ στὸν πολὺ συνετὸ οἰκεῖο Μητροπολίτη τῆς Ξάνθης Σεβασμιώτατο κ. Παντελεήμονα, τὸν ὁποῖον σέβονται καὶ ἀγαποῦν ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς. Τὸ ὁμολογεῖ Μουσουλμάνος καὶ μάλιστα μὲ περισσὴ σαφήνεια:   «…Ὅσο γιὰ τὴν ἀναφορὰ στὸν Μητροπολίτη Ξάνθης, αὐτὴ ἦταν ποὺ ὄργισε πιὸ πολὺ καὶ ντράπηκα γιὰ σᾶς (ἐννοεῖ τὸν κ. Θεοδωράκη) Νὰ κατηγορεῖται ὀνομαστικὰ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ τόσα χρόνια ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν ξεχωρίζει θρήσκευμα σὲ ὅσους βοηθᾶ . Ἕνας ἄνθρωπος χαμηλῶν τόνων ποὺ ἡ πόρτα τῆς Μητρόπολης εἶναι πάντα ἀνοικτὴ γιά μᾶς. Ποτὲ δὲν μᾶς ξεχώρισε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος. Πότε δὲν μᾶς πρόσβαλε. Μόνο μᾶς βοήθησε! ΝΤΡΟΠΗ νὰ ὑπογράφουν τέτοια κείμενα καὶ νὰ ζητοῦν τὰ ρέστα»  (Βλ. Ἐφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ τῆς Ξάνθης) Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλῆ (ΑΝ.ΕΛ.)
.       Ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν κ. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀναμένω τὶς ἐνέργειές του, ὥστε ὁ κ. Θεοδωράκης νὰ μὴ ἐπιχειρήσει καὶ πάλι τὸν διχασμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ τὶς χαζορατσιστικές του ἐνέργειες καὶ τοποθετήσεις.
.       Ἀπευθυνόμενος δὲ πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ Λαό, καταγγέλλω τὸν κ. Θεοδωράκη ὡς πολέμιο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἐχθρὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, προαναγγέλλω δέ, γιὰ νὰ τὸ σημειώσουν οἱ νεώτεροι, ὅτι τὸ τέλος του θὰ εἶναι ὀδυνηρό, ὅμοιο μὲ ὅλους τοὺς κατὰ καιροὺς πολεμίους τῆς πίστεώς μας.  Παρακαλῶ νὰ προσευχώμεθα γιὰ νὰ τοῦ δώσει ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸν Σωτήρα Χριστό.

 Αἴγιον, 18 Μαΐου 2015 

+ ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

,

Σχολιάστε

ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ! («Τὰ ἀντίχριστα καὶ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ καμώματα, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται πληκτικὰ καὶ μονότονα κάθε χρόνο».)

ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ!

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΘΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΪ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ! ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!
Τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὰ τὰ ἀντίχριστα καὶ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ καμώματα, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται πληκτικὰ καὶ μονότονα κάθε χρόνο, ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἰ ἀντίχριστοι αὐτοὶ ἔχουν «θέμα». Τεράστιο. Ἄλλωστε «τὴν καρυδιὰ πού ᾽χει καρύδια πετροβολοῦν».
.              Ἂν εἶχαν ὅμως ἀνδρεία θὰ ἀποτολμοῦσαν ἆραγε νὰ «παίξουν» κάτι τέτοιο γιὰ ἄλλους «μεσσίες»; Ὅταν πρὸ τριμήνου στὸ Παρίσι φονεύθηκαν οἰ δημοσιογράφοι τοῦ γνωστοῦ σατυρικοῦ περιοδικοῦ, ξεσηκώθηκε ὅλη ἡ Εὐρώπη. Ὅταν κατὰ καιροὺς σφαγιάζονται χριστιανοὶ στὴν Νιγηρία, οὐδεὶς εὐαισθητοποιεῖται! Αὐτὸς εἶναι ὁ πλουραλισμός καὶ ὁ ἀντιρατσισμός. Αὐτὴ τὴν συνταγὴ ἀκολουθεῖ καὶ τὸ γνωστὸ “ἐκλεπτυσμένο’’ κανάλι λυμάτων καὶ …ξεπλυμάτων.
.          Πάντως ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη προστασίας ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα. Ἂν ὁ Λαὸς αὐτός, ὁ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ, εἶχε ψυχή, θὰ ἦταν ὁ ἴδιος «Εἰσαγγελεύς» καὶ δὲν θὰ τολμοῦσε κανένα  βοθροκάναλο νὰ διακωμωδήσει ἢ νὰ περιπαίξει τὴν Χριστιανικὴ Πίστη. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει Λαός. Συνεπῶς…

.             Ἦταν Μεγάλο Σάββατο βράδυ, γύρω στὶς 10.20 μ.μ. ὅταν κτύπησε τὸ τηλέφωνό μου. Ἑτοιμαζόμουν γιὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως Στὴν ἄλλη ἄκρη ἦταν ἕνας μαχητὴς Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας μας. Γεμάτος ἱερὴ ἀγανάκτηση μοῦ διηγήθηκε, ὅτι κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς ΣΚΑΙ παρουσίαζε ἕνα ντοκυμανταίρ, ἑβραϊκῆς ἐμπνεύσεως καὶ προελεύσεως, διὰ τοῦ ὁποίου προσβάλλεται βάναυσα τὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! “Κάτι πρέπει νὰ κάνουμε”, μοῦ εἶπε καὶ κλείσαμε τὸ τηλέφωνο, εὐχηθέντες εἰς ἀλλήλους μὲ τὸ γνωστὸ  “ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ”.
.             Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι δὲν εἶχα διαθέσιμο χρόνο, ἄνοιξα τὸν τηλεοπτικό μου δέκτη γιὰ νὰ πάρω μία γεύση περὶ τοῦ τί συμβαίνει. Καὶ δυστυχῶς πιστοποίησα μὲ τὰ ἴδιά μου τὰ μάτια κάτι ἀπίστευτο! Τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια χριστιανοὶ ἑτοιμάζονταν, γιὰ νὰ μεταβοῦν στὸ Ναὸ καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἀναστάντα Σωτήρα Χριστό, οἱ διαβολεμένοι καὶ ἀντίχριστοι παράγοντες τοῦ ΣΚΑΪ ἐδιάλεξαν, γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἕνα ντοκυμανταίρ, τὸ ὁποῖον σκοπὸν εἶχε νὰ παρουσιάσει “τὸν μύθο τοῦ Μεσσία”  Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Χριστὸς δὲν ὑπῆρξε ἱστορικὸ πρόσωπο! Εἶναι κατασκεύασμα κάποιων! Γιὰ νὰ “ἀποδείξουν” τὸν ἰσχυρισμό τους, ἐὰν καλῶς ἀντιλήφθηκα, ἀναφέρθησαν καὶ σὲ ἄλλους Μεσσίες!  Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ὑποσημειούμενος ἄνοιγε τὸ δέκτη τῆς τηλεοράσεως, γινόταν λόγος γιὰ ἕνα ἀκόμη Μεσσία, ποὺ ἐμφανίσθηκε διακόσια τόσα χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ!
.             Τὴν ἄλλη μέρα, δηλ. τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα, ἀνέτρεξα στὶς ἐφημερίδες γιὰ νὰ δῶ τὸ Πρόγραμμα τοῦ ΣΚΑΪ. Πράγματι στὸ Πρόγραμμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἀπὸ τὶς 10.00 μ.μ. ἕως τὴν 1.00′ πρωϊνὴ ὥρα, ἀναγράφεται τὸ βλάσφημο: “22.00´ Ἰησοῦς. Ἡ δημιουργία ἑνὸς Μεσσία-Ντοκυμανταίρ” !!!!! Καὶ μόνο ὁ τίτλος θὰ μοῦ ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ κατανοήσω τὰ σχέδια τῶν Ἀντιχρίστων Παραγόντων τοῦ ΣΚΑΪ. Γιὰ τὸν κάθε ἀφελῆ τηλεθεατή, χωρὶς ἄλλο, ὁ τίτλος παραπέμπει στὴ σκέψη, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἕνας “κατασκευασμένος” Μεσσίας!!!  Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ ἐκφράζει ἡ λέξις «Δημιουργία», παρὰ μόνο τὴν ἔννοια «κατασκευή»;  Δηλ. ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Σαρκωθείς, Σταυρωθείς  καὶ Ἀναστὰς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ! Ὅλα αὐτά, κατὰ τοὺς ἀντίχριστους ἀνθρώπους τοῦ ΣΚΑΪ, εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς δημιουργίας, δηλ. μιᾶς κατασκευῆς. ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ!
.             Στὴν πιὸ ἱερὴ ὥρα, τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ναοὶ τῶν Ὀρθοδόξων πλημμυρίζουν καὶ τὰ πλήθη συρρέουν ἐκεῖ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἀναστάντα Χριστό, οἱ Ἀντίχριστοι τοῦ Σκάϊ χύνουν τὸ δηλητήριο τῆς ἀθεΐας γιὰ νὰ δηλητηριάσουν τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν ἀνθρώπων! Ὄχι, κύριοι! Ὁ Χριστὸς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ! Ἂν τὸ ἀρρωστημένο μυαλό σας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποδεχθῆ, νὰ πᾶτε νὰ ἐξαφανισθῆτε! Εἶσθε ἀρρωστημένα μυαλά! Εἶσθε ἐπικίνδυνοι!
.             Διερωτώμεθα: Δὲν ὑπάρχουν Δικαστὲς στὴν Ἀθήνα; Γιατί δὲν ἐφαρμόζουν τὶς διατάξεις τοῦ Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου;  Γιατί σιωποῦν;
.             Διερωτώμεθα ἐπίσης: Δὲν ὑπάρχει πιὰ τὸ λεγόμενο Ραδιοτηλεοπτικὸ Συμβούλιο; Γιατί δὲν ἀντιδρᾶ;
.             Μὲ δεδομένα τὰ παραπάνω ξεκινήσαμε γιὰ τὸ Ναὸ τῆς Φανερωμένης ἐδῶ στὸ Αἴγιο, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁπότε, λίγο πρὶν ψάλουμε τὸν ὕμνο “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”, ἀπὸ τὴν εἰδικὴ ἐξέδρα, ἀδράξαμε τὴν εὐκαρία νὰ καταγγείλουμε τὸ γεγονὸς στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα καὶ νὰ καταλήξουμε  μὲ τὰ λόγια τῆς ὑμνολογίας τῆς βραδυᾶς τῆς Ἀναστάσεως: Στοὺς παράγοντες τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ ἀπευθυνόμενοι, εἴπαμε ἀπὸ τῆς ἐξέδρας, ἀπευθύνουμε τὰ λόγια, ποὺ θὰ ἀκουσθοῦν ψαλλόμενα ἐντὸς ὀλίγου: «…….Διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς οἱ μισοῦντες Αὐτόν», «Ὡς ἐκλείπει καπνὸς ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός»…..«οὕτως ἀπολεσθήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ», καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ ἀσεβέστατοι Παράγοντες τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ!
.             Ἐπικουρικῶς προσθέτουμε ἐδῶ, ὅτι τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα ὁ Σταθμὸς τοῦ ΣΚΑΪ ἐπέμενε στὴν ἀντίχριστη διδασκαλία του! Στὸ Πρόγραμμα τῆς ἡμέρας εἶχαν ἀναγγελθῆ δύο ντοκυμαντέρ, ὡς ἑξῆς:
22.00´  Οἱ  μυστικὲς ζωὲς τῶν 12 Ἀποστόλων.
23.00´ Ἰησοῦς: Θεωρίες συνωμοσίας.
.            Καὶ οἱ δύο ἐκπομπὲς εἶχαν ἕνα ἀπαίσιο περιεχόμενο! Ἀλλὰ τὸ κορυφαῖο σημεῖο τους ἦταν αὐτό, ὅπου ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ κατονομάζεται ὡς «σύντροφος» τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰσησοῦ Χριστοῦ!!!! Ἡ ὥρα ἦταν περίπου 11.10´μ.μ., ὅταν ἐξεστόμισαν αὐτὸ τὸ ἀπαράδεκτο, ὅτι δηλ. ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἦταν ἡ «φιλενάδα» τοῦ Κυρίου μας, στὴν ἐρωτικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ὅρου!
.             Ἀναστημένε Χριστέ μου, σφράγισε τὸ βλάσφημο στόμα τους! Ἐξαφάνισέ τους  ἀπὸ προσώπου τῆς ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας! «….φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς οἱ μισοῦντες Αὐτόν»!
.             Ἂς μὴ σπεύσουν νὰ μᾶς κατακρίνουν μερικοὶ «super ὀρθόδοξοι» κληρικοὶ γιὰ τὴν γλῶσσα, ποὺ χρησιμοποιοῦμε!  Ἐμεῖς ἁπλῶς δανεισθήκαμε τὰ λόγια τῆς ὑμνολογίας, δηλ. τὴν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἀναστάσιμη βραδυά! Ἐπαναλάβαμε -μὲ συγκεκριμένη ὅμως ἀναφορὰ- τὰ λόγια ποὺ καὶ ἐκεῖνοι ἔψαλαν, μάλιστα δὲ καὶ σὲ τόνο θριαμβευτικό, κατὰ τὴν ἀναστάσιμη ἀκολουθία! Ἡ γλῶσσα τῶν Προφητῶν ἦταν πάντοτε καθαρή, συχνὰ δὲ καὶ ἐπώνυμη! Ἐπὶ παραδείγματι ὁ Προφήτης καὶ Πρόδρομος Ἰωάννης, ἀναφερόμενος στὴ σχέση τοῦ Ἡρώδη μὲ τὴν Ἡρωδιάδα, τὴν γυναίκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ του, ἔλεγε πρὸς τὸν Ἡγεμόνα: «οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου”! (Ματθ. ιδ´ 4)
.             Χριστιανοὶ Ἀδελφοί, μὴ ξανανοίξετε τὸ Πρόγραμμα ΣΚΑΪ! Φτύστε τους! Εἶναι ὄργανα τοῦ Διαβόλου! Εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Ἀντιχρίστου στὶς ἡμέρες μας!
.             ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες! «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, Πάσχα 2015

Σχολιάστε

ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ “ΜΥΛΟΣ” «Ναί, τὰ περὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας τὰ συζητήσαμε, ἀλλὰ μὴ τὰ λέτε πρὸς τὰ ἔξω».

ΕΝΗΜΕΡ

           Ἐν Αἰγίῳ τῇ 3ῃ Ἀπριλίου 2015 

.           Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος προέβη στὴν ἀκόλουθη Δήλωση:
«Στὸ Chambesy τῆς Γενεύης ἔλαβαν χώραν δύο Συνελεύσεις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Προπαρασκευῆς τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ συγκληθῆ κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος 2016. Μετέχουν ἐκεῖ Ἱεράρχες ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ἐπίσης καὶ Καθηγητὲς τῆς Θεολογίας. Προεδρεύει ὁ κατὰ πάντα σεβαστὸς Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους δὲ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Ἀπὸ ἀκριτομύθιες, οἱ ὁποῖες διέρρευσαν, κατὰ τὶς Συνεδρίες τοῦ Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἡ Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας! Καθὼς λέγεται, κατατέθηκε πρόταση τοῦ Σεβ. Προέδρου, ὥστε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος «νὰ ἐκφράζει τὴν ἀλληλεγγύη της στὶς “σεξουαλικὲς μειονότητες” δηλ. στὰ ἄτομα, ποὺ ὑφίστανται διώξεις γιὰ τὶς σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Ἡ ὁμοφυλοφιλία, λοιπόν, εἶπαν, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ὑφίστανται διώξεις οἱ ἀδελφοί μας. Διέρρευσεν ἐπίσης, ὅτι μερικοὶ τῶν Ἀρχιερέων ἔλεγαν, καὶ πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι τὸ “μεγαλύτερο ἁμάρτημα”! [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πράγματι, ἐπειδὴ τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα εἶναι τὸ «δούλεμα» ποὺ λαμβάνει χώρα ἐν ψυχρῷ!… Ἄλλωστε ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι μόνον τὸ διαστροφικὸ σωματικὸ πάθος  ἀλλὰ καὶ ἡ διεστραμμένη ψυχικὴ νόσος, κι ἂν ἀκόμα δὲν ἐκφράζεται σωματικά»!] Τέλος, πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ λέγεται, πὼς συνετάχθησαν, δυστυχῶς ἂν εἶναι ἀλήθεια, καὶ οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας, σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

.             Ἐμεῖς προσωπικὰ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ὅτι στὴν Γενεύη συνετελέσθη μία τέτοια ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς! ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, ὅτι οἱ Μητροπολίτες Δημητριάδος καὶ Μεσσηνίας ἐψήφισαν μία τέτοια ἀνήθικη διάταξη!
.             Παρὰ ταῦτα τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ ἡσυχάσουμε! Καὶ ἰδοὺ τὸ γιατί:

1.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου, μὲ ἀνακοίνωσή του, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων «Romfea.gr» τὴν 1ην Ἀπριλίου ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ τὴν ΕΙΔΗΣΗ, ἀλλὰ –δυστυχῶς– τὴν ἐπιβεβαιώνει! δηλ. δὲν λέγει, ὅτι εἶναι συκοφαντικὰ καὶ ἀνυπόστατα, ὅσα ἐγράφησαν γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ παρακαλεῖ τὰ Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς μὲ τὶς λέξεις: «σταματῆστε τὶς διαρροὲς στὰ ΜΜΕ»! Ἄρα, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἐπιβεβαιώνει τὴν δι’ ἡμᾶς ἐξοργιστικὴ εἴδηση! Εἶναι σὰν νὰ λέγει: «Ναί, τὰ περὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας τὰ συζητήσαμε καὶ τὰ ἀποφασίσαμε, ἀλλὰ μὴ τὰ λέτε πρὸς τὰ ἔξω»!!!!
.             Ἰδοὺ πὼς ἀκριβῶς ἔχει τὸ δημοσίευμα τῆς Ρομφαίας: «Νὰ σταματήσουν τὶς “διαρροὲς” σὲ δημοσιογράφους καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιῶν ζήτησε ὁ προεδρεύων τῆς εἰδικῆς διορθόδοξης ἐπιτροπῆς ποὺ ἔχει συσταθεῖ γιὰ τὴν προπαρασκευὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς Romfea.gr ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης ζήτησε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Γ´ συνεδρίας τῆς ἐπιτροπῆς στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη της, νὰ μὴν μιλοῦν στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ γιὰ τὰ ὅσα θέματα τίθενται ἐπὶ τάπητος. Ἀφορμὴ γιὰ τὴν “ἀπαγόρευση” ἀποτέλεσε ἡ εἴδηση ποὺ ἤθελε τὴν προπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ στὴν προηγούμενη συνεδρία της νὰ ζητᾶ τὴν κατάθεση τροπολογίας, μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος θὰ ἐκφράζει τὴν ἀλληλεγγύη της στὶς “σεξουαλικὲς μειονότητες”, δηλαδὴ τὰ ἄτομα ποὺ ὑφίστανται διώξεις γιὰ τὶς σεξουαλικές τους προτιμήσεις».
.             Ἡ ὁμοφυλοφιλία, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἀφορμὴ “γιὰ νὰ ὑφίστανται διώξεις οἱ ἀδελφοί μας” ἔλεγαν ἀρχιερεῖς καὶ πὼς δὲν εἶναι τὸ “μεγαλύτερο ἁμάρτημα”.
2.           Καὶ αὐτὰ μὲν ὅσον ἀφορᾶ στὸν Σεβ. Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἂς ἔλθουμε τώρα καὶ στὰ Μέλη τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπὲρ αὐτῶν τῶν θέσεων τάχθηκαν ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ψήφισαν ὑπέρ. Εἰδικότερα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ψήφισαν ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων οἱ μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος Ἰγνάτιος. Ἔντονα διαφώνησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ Ρουμανίας.
.             Κάθε λογικὰ σκεπτόμενος ἄνθρωπος θὰ ἀνέμενε νὰ πραγματοποιηθεῖ μία ἔκρηξη ἀγανακτήσεως ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ –ἐπίλεκτα κατὰ τὰ λοιπὰ- Μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ, δυστυχῶς, ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ!
.             Ὁ σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος προέβη σὲ μία Ἀνακοίνωση διὰ τῆς Romfea.gr, διὰ τῆς ὁποίας ὅμως –ἐμμέσως πλὴν σαφῶς- ἐπιβεβαιώνει καὶ αὐτὸς τὴν ἐγκληματικὴ Ἀπόφαση τῆς Γενεύης!
.             Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα: «Διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὰ ὅσα φέρονται νὰ ἀναφέρθηκαν στὴν προπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος σὲ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὸν κ. Αἰμίλιο Πολυγένη Διευθυντὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων Romfea.gr. Ὁ Σεβασμιώτατος παρέπεμψε γιὰ τὸ θέμα σὲ ἄρθρο τοῦ κυρίου Θεόδωρου Γιάγκου, καθηγητοῦ καὶ προέδρου τοῦ τμήματος κοινωνικῆς θεολογίας»
.             Ἂς μὴ μᾶς περνάει γιὰ τόσο ἀφελεῖς ὁ Σεβ. Μεσσηνίας! Τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τί εἶπε καὶ τί ἔγραψε ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γιάγκος γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας! Τὸ ἐρώτημα εἶναι τί ἐλέχθη καὶ τί ἀποφασίσθηκε στὸ Chambesy τῆς Γενεύης κατὰ τὸν Φεβρουάριο μήνα. Θὰ ἦταν λίαν ἱκανοποιητικὴ μία δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Χρυσοστόμου, ποὺ θὰ ἔλεγε περίπου τὰ ἑξῆς: «Ὅλα αὐτὰ εἶναι ψεύδη! Οὐδέποτε συζητήσαμε ἕνα τέτοιο θέμα! Οὐδέποτε συμφωνήσαμε κάτι ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἐμεῖς τὴν καταδικάζουμε ἀπεριφράστως»!
.             Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, δὲν ὑπάρχει μία τέτοια σαφὴς δήλωση, τότε καὶ ὁ Σεβ. Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἀλλὰ καὶ οἱ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ Μεσσηνίας κ .Χρυσόστομος στὴ συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πληρώματος ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ!
.             Εἰσερχόμεθα στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Εἶναι ἡμέρες ἱερὲς αὐτὲς ποὺ ἔρχονται! Μὴ μᾶς κολάζετε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί! Δὲν μποροῦν οἱ λαϊκοὶ νὰ εἶναι σοφώτεροι ἠμῶν τῶν Διδασκάλων τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς! Μάθετε, σᾶς παρακαλῶ, ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος μὲ πρόσφατη Ἀποφασή του ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ τὸ «γάμο» δύο ὁμοφυλοφίλων, ποὺ εἶχε τελεσθῆ στὴν Τῆλο κατὰ τὸ ἔτος 2007 (Βλ. ἐφημερίδα «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 17 Μαρτίου 2015). Μάθετε, παρακαλῶ, νὰ λέτε «τὸ ΝΑΙ, ναὶ καὶ τὸ ΟΥ, οὔ», διότι τὸ «περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστι» (Ματθ. ε´ 37) κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιποίμενος καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

, ,

Σχολιάστε