Ἄρθρα σημειωμένα ὡς μετρητά

ΔΙΠΛΟΣ «ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ» τῶν ΜΕΤΡΗΤΩΝ τὸ 2019

τσι θ καταργηθον τ μετρητ
Τ
διπλ σχέδιο γι συναλλαγς μόνο μ
κάρτα

26 Δεκεμβρίου 2018

.               Ἡ κυβέρνηση πιστεύει ὅτι θὰ μειώσει σημαντικὰ τὴ φοροδιαφυγὴ καθὼς ὅλες οἱ ἀγοραπωλησίες θὰ περνοῦν ἀπὸ τὰ POS καὶ θὰ φορολογοῦνται
.             Τὸ ἔμμεσο τέλος τῶν μετρητῶν στὶς συναλλαγὲς θὰ ἔρθει μέσα στὸ 2019, ἐφ᾽ ὅσον ὑλοποιηθοῦν δύο σχέδια τῆς κυβέρνησης. Τὸ ἕνα εἶναι γνωστὸ καὶ ἀφορᾶ στὴ μείωση τοῦ ὁρίου γιὰ συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ καὶ τὸ ὁποῖο σχεδιάζεται ἀπὸ τὰ 500 εὐρὼ νὰ πέσει στὰ 300 εὐρὼ ἢ ἀκόμη καὶ στὰ 200 εὐρώ. Αὐτὸ ὅπως εἶναι ἀντιληπτὸ θὰ αὐξήσει ραγδαῖα τὶς συναλλαγὲς μὲ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα καθὼς ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ χρησιμοποιοῦν κάρτες.
.             Τὸ δεύτερο ἀφορᾶ στὴν αὔξηση τοῦ ποσοῦ ποὺ θὰ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους γιὰ τὸ ἀφορολόγητο. Τὰ σενάρια φαίνεται νὰ εἶναι δύο. Ἡ πρώτη πρόταση ποὺ ἔχει πέσει στὸ τραπέζι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν συγκέντρωση ἀποδείξεων μὲ κάρτα γιὰ τὸ 15% τοῦ εἰσοδήματός τους, ἐὰν ἔχουν εἰσόδημα ὣς 10.000 εὐρὼ τὸ ἔτος, ἀντίστοιχα τὸ 20% γιὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 10.001 εὐρὼ ὡς 20.000 εὐρὼ τὸ ἔτος καὶ τὸ 25% γιὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 20.000 εὐρὼ καὶ πάνω.
.             Ἡ δεύτερη πρόταση ποὺ συζητεῖται ἀφορᾶ στὴν αὔξηση τῶν ὁρίων στὸ 20%, 25% καὶ στὸ 30% ἀντίστοιχα. Δηλαδὴ οἱ φορολογούμενοι θὰ πρέπει νὰ κάνουν διπλάσιες ἀγορὲς μὲ κάρτες, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ συμπληρώσουν τὸ ὅριο γιὰ τὸ ἀφορολόγητο, καθὼς σὲ διαφορετικὴ περίπτωση κινδυνεύουν μὲ φόρο-πρόστιμο γιὰ τὸ ποσὸ ποὺ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ καλύψουν.
.             Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ φορολογούμενοι θὰ πιέζονται νὰ κάνουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ἀγορὲς προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν μὲ κάρτες, ὥστε νὰ κλειδώνουν ἀπὸ νωρὶς τὸ ποσὸ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὸ ἀφορολόγητο.
.             Πρόκειται γιὰ μία διπλὴ ἔμμεση «κατάργηση» τῶν μετρητῶν ποὺ σιγὰ – σιγὰ θὰ μειώνεται στὴν καθημερινότητά μας καὶ θὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ μικρῆς ἀξίας συναλλαγές.
.             Ἔτσι ἡ κυβέρνηση πιστεύει ὅτι θὰ μειώσει σημαντικὰ τὴ φοροδιαφυγή, καθὼς ὅλες οἱ ἀγοραπωλησίες θὰ περνοῦν ἀπὸ τὰ POS καὶ θὰ φορολογοῦνται. Δὲν θὰ ἀποκρύβονται μὲ ἁπλὰ λόγια εἰσοδήματα.

 

ΠΗΓΗ: tanea.gr

,

Σχολιάστε

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΣΤΕ ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ σὲ λίγο!

νατροπ στς γορς μ μετρητ
– Τ
νέο σχέδιο γι μείωση το ρίου

Newsit, 01.10.2018

– Τὰ capital control εἶναι παρελθὸν καὶ τὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν φοβᾶται τὴ φοροδιαφυγὴ –
.         Σχέδιο νὰ μειωθεῖ κάτω ἀπὸ τὸ μισὸ τὸ ὅριο ἀγορῶν μὲ μετρητὰ – Τί θὰ ἀλλάξει καὶ πόσο θὰ ἐπηρεάσει τὴν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν
.             Ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπὸ σήμερα τὰ capital control ἀποτελοῦν παρελθὸν γιὰ τοὺς Ἕλληνες, τουλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὶς συναλλαγὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅμως τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν φοβᾶται ὅτι αὐτὸ θὰ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ ἔξαρση τῆς φοροδιαφυγῆς. Στὸ στόχαστρο μπαίνουν οἱ ἀγορὲς μὲ μετρητά.
.             Κάπως ἔτσι ὑπάρχει νέο σχέδιο γιὰ μείωση τοῦ ὁρίου ἀγορῶν μὲ μετρητὰ μὲ στόχο νὰ μειωθεῖ ἡ κίνηση “μαύρου” χρήματος.
.             Τὸ σχέδιο αὐτὸ προβλέπει μείωση τοῦ ὁρίου ἀπὸ τὰ 500 εὐρὼ ποὺ εἶναι σήμερα ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ τὰ 200 εὐρώ. Οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ πληρωμὴ μὲ κάρτα, ἐπιταγὴ ἢ πίστωση ἐπαγγελματικοῦ λογαριασμοῦ κάθε ἀγορᾶς ἢ ὑπηρεσίας.
.             Σήμερα ὑποχρεωτικὲς μέσῳ τραπέζης εἶναι ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 500 εὐρώ. Ὡστόσο μὲ τὴν ἄρση τῶν capital control θὰ εἶναι πιὸ εὔκολη ἡ κίνηση ρευστοῦ καὶ ἔτσι πιὸ εὔκολη ἡ κίνηση μεγαλύτερων “μαύρων” ποσῶν, γεγονὸς ποὺ προβληματίζει τὸ ὑπουργεῖο.
.            Ὁριστικὲς ἀποφάσεις δὲν ἔχουν ληφθεῖ, ὡστόσο οἱ ἀλλαγὲς ἀναμένεται νὰ ἰσχύσουν σὲ σχετικὰ σύντομο χρονικὸ διάστημα ὡς τὰ τέλη τοῦ ἔτους.

 

 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ καὶ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Σ ξέλιξη «πόλεμος κατ τν μετρητν»
– Τ
ντίπαλα στρατόπεδα, ο στόχοι κα ο
πιδιώξεις.

.         Ὑπάρχει μία παγκόσμια ὤθηση ἀπὸ τοὺς νομοθέτες γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς χρήσης φυσικῶν μετρητῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὴ ἡ κίνηση ἀναφέρεται συχνὰ ὡς “Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν μετρητῶν” καὶ ὑπάρχουν τρεῖς σημαντικοὶ παράγοντες:

  1. Κυβερνήσεις καὶ κεντρικὲς τράπεζες θέλουν τὴν ἐξάλειψη τῆς χρήσης μετρητῶν, καθὼς αὐτὸ θὰ διευκολύνει τὴν παρακολούθηση ὅλων τῶν τύπων συναλλαγῶν – συμπεριλαμβανομένων ἐκείνων ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ ἐγκληματίες.

  2. Σὰν ἐχθρὸς ὁρίζονται ἐγκληματίες καὶ τρομοκράτες, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιώντας χαρτονομίσματα μεγάλης ἀξίας καθιστοῦν τὶς παράνομες συναλλαγὲς εὐκολότερες καὶ αὐξάνουν τὴν ἀνωνυμία.

  3. Αὐτοὶ ποὺ ἐπηρεάζονται περισσότερο εἶναι οἱ ἁπλοὶ πολίτες καθὼς ἡ καταναγκαστικὴ ἐξάλειψη τῶν φυσικῶν μετρητῶν θὰ ἔχει πιθανὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐλευθερίες.

Εναι τ μετρητ κόμα βασιλιάς;

Τὰ μετρητὰ ἦταν πάντα ὁ βασιλιὰς – ἀλλὰ ξεκινώντας στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ εὐκολία χρήσης τῶν νέων τεχνολογιῶν συνέβαλε στὴ βελτίωση τῆς βιωσιμότητας τῶν συναλλαγῶν ἐκτὸς μετρητῶν:

-Ἠλεκτρονικὴ τραπεζικὴ
-Smartphones
-Τεχνολογίες πληρωμῶν
-Κρυπτονομίσματα

Τὸ 2015, πραγματοποιήθηκαν συναλλαγὲς χωρὶς μετρητὰ παγκοσμίως ἀξίας 426 δισ. δολλαρίων – αὔξηση κατὰ 50% ἀπὸ τὸ 2010.
Καὶ σήμερα, ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι πληρωμῆς ψηφιακά, ὅπως:

-Ἠλεκτρονικὴ τραπεζικὴ (Visa, Mastercard, Interac)
-Smartphones (Apple Pay)
-Ἐνδιάμεσοι (Paypal, Square)
-Κρυπτονομίσματα (Bitcoin)

.           Ἡ ἐπιτυχία αὐτῶν τῶν νέων τεχνολογιῶν ὤθησε τοὺς νομοθέτες νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ὅλες οἱ συναλλαγὲς πρέπει τώρα νὰ εἶναι ψηφιακές.

δ εναι τ πιχειρήματα γι μία κοινωνία χωρς μετρητά:

.             Ἡ κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων ὑψηλῆς ἀξίας ἀπὸ τὴν κυκλοφορία καθιστᾶ πιὸ δύσκολες τὶς συναλλαγὲς γιὰ τοὺς τρομοκράτες, τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν, τὸ ξέπλυμα χρήματος καὶ τὴ φοροδιαφυγή.
.             Ἕνα ἑκατ. εὐρὼ σὲ χαρτονομίσματα τῶν 100 δολλαρίων ζυγίζει μόνο ἕνα κιλό. Ἐκτιμᾶται ὅτι τὸ ποσὸ ποὺ διακινεῖται ἐτησίως ἀπὸ παράνομες καὶ ἐγκληματικὲς δραστηριότητες ἀγγίζει τὰ 2 τρισ. δολάρια.
.             Τὸ χαρτονόμισμα τῶν 100 δολαρίων εἶναι τὸ πλέον δημοφιλὲς στὸν κόσμο, μὲ 10 δισεκατομμύρια ἀπὸ αὐτὰ τὰ χαρτονομίσματα νὰ βρίσκονται σὲ κυκλοφορία. Αὐτὸ παρέχει ἐπίσης στοὺς ρυθμιστικοὺς φορεῖς μεγαλύτερο ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας.

-Περισσότερο εὔκολα ἀνιχνεύσιμα χρήματα σημαίνει ὑψηλότερα φορολογικὰ ἔσοδα.
-Σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κάποιος τρίτος (ρυθμιστικὴ ἀρχὴ) ποὺ ἐλέγχει ὅλες τὶς συναλλαγές.
-Οἱ κεντρικὲς τράπεζες μποροῦν νὰ ὑπαγορεύσουν τὴν πολιτικὴ τῶν ἐπιτοκίων ἐνθαρρύνοντας ἢ ἀποθαρρύνοντας τὶς δαπάνες, προκειμένου νὰ μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν τὸν πληθωρισμό.

.             Οἱ συναλλαγὲς χωρὶς φυσικὰ μετρητὰ εἶναι ταχύτερες καὶ πιὸ ἀποτελεσματικές.

-Οἱ τράπεζες θὰ ἐπιβαρύνονται μὲ πολὺ λιγότερο κόστος (μείωση προσωπικοῦ, αὔξηση τοῦ e-banking).
-Πιὸ εὔκολος ὁ ἔλεγχος τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καὶ ἡ ὑποβολὴ ἐλέγχων.
-Τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς χρήσης φυσικῶν μετρητῶν μπορεῖ νὰ φθάσει τὸ 1,5% τοῦ ΑΕΠ, σύμφωνα μὲ ὁρισμένους εἰδικούς.

.             Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ δυνατό, ὅτι τὰ μετρητὰ – εἰδικὰ τὰ μεγάλα χαρτονομίσματα – πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν. Τὰ μετρητὰ ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ περίπου τὸ 85% ὅλων τῶν συναλλαγῶν παγκοσμίως.

Κήρυξη πολέμου

.             Οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ Κεντρικὲς Τράπεζες ἔχουν κινηθεῖ γρήγορα σὲ δεκάδες χῶρες γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ ἐξαλείφουν τὴ χρήση μετρητῶν.
Μερικὰ βασικὰ παραδείγματα;
.             Ἡ Αὐστραλία, ἡ Σιγκαπούρη, ἡ Βενεζουέλα, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἔχουν ἐξαλείψει (ἢ ἔχουν προτείνει τὴν ἐξάλειψη) χαρτονομισμάτων ὑψηλῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας.
.             Ἄλλες χῶρες ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Σουηδία καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχουν στοχεύσει στὴν προσθήκη περιορισμῶν στὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητά, στὴ μείωση τοῦ ποσοῦ ἀνάληψης ἀπὸ τὰ ΑΤΜ ἢ στὸν περιορισμὸ τοῦ ποσοῦ τῶν μετρητῶν ποὺ μποροῦν νὰ κρατηθοῦν ἐκτὸς τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος.
.             Τέλος, ὁρισμένες χῶρες ἔχουν κάνει πολὺ περισσότερα βήματα ὅπως ἡ Νότια Κορέα ἡ ὁποία ἔχει ὡς στόχο νὰ ἐξαλείψει τὴ χρήση τῶν χαρτονομισμάτων ἕως τὸ 2020.
.             Ὡστόσο αὐτὴ τὴ στιγμή, μιλώντας γιὰ τὸν “πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν” δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀναφερθεῖ κανεὶς στὴν Ἰνδία.
.             Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἰνδίας Narendra Modi ἀποφάσιε νὰ βγοῦν ἐκτὸς κυκλοφορίας τὰ χαρτονομίσματα τῶν 500 καὶ 1000 ρουπίων, καταργώντας τὸ 86% τῶν χαρτονομισμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ πολίτες.
.             Ἐνῶ οἱ Ἰνδοὶ θὰ μποροῦσαν θεωρητικὰ νὰ ἀνταλλάξουν τὰ χαρτονομίσμτα τῶν 500 καὶ 1.000 ρουπίων μὲ χαρτονομίσματα ὑψηλότερης ὀνομαστικῆς ἀξίας, ἦταν μόνο μέχρι τὸ ὅριο τῶν 4.000 ρουπῶν ἀνὰ ἄτομο.
.             Τὰ ποσὰ πάνω ἀπὸ αὐτὰ ἔπρεπε νὰ κατευθύνονται μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ σὲ μία χώρα ὅπου μόνο τὸ 50% τῶν Ἰνδῶν ἔχει πρόσβαση σὲ τραπεζικὰ ἱδρύματα.
.             Ἔχουν ἀναφερθεῖ τουλάχιστον 112 θάνατοι ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀπόσυρση τῶν συγκεκριμένων χαρτονομισμάτων.
.             Μερικοὶ ἄνθρωποι ἔχουν αὐτοκτονήσει, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι θάνατοι προέρχονται ἀπὸ ἡλικιωμένους ποὺ περίμεναν στὶς οὐρὲς τῶν τραπεζῶν γιὰ ὧρες ἢ ἡμέρες γιὰ νὰ ἀνταλλάξουν τὰ χρήματά τους. Οἱ ἐπιθέσεις τῶν κυβερνήσεων κατὰ τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν ἔχουν πολλὲς παράπλευρες

  1. Ἀπόρρητο

-Οἱ συναλλαγὲς χωρὶς μετρητὰ θὰ περιλαμβάνουν πάντοτε κάποιον ἐνδιάμεσο ἢ τρίτο (ρυθμιστικὴ ἀρχή).
-Αὐξημένη πρόσβαση τῶν κυβερνήσεων στὶς προσωπικὲς συναλλαγὲς καὶ τὰ ἀρχεῖα.
-Ὁρισμένα εἴδη συναλλαγῶν (τυχερὰ παιχνίδια κ.λπ.) θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπαγορευτοῦν ἢ νὰ παγώσουν ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις.
-Ἡ χρήση κρυπτονομισμάτων θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τέτοιες συναλλαγὲς

  1. Ἀποταμιεύσεις

-Οἱ πολίτες δὲν θὰ μποροῦν πλέον νὰ ἔχουν τὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία νὰ ἀποθηκεύουν τὸν πλοῦτο τους «ἔξω» ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
-Ἡ ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν καθιστᾶ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια μία ἐφικτὴ ἐπιλογὴ γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους χάραξης πολιτικῆς.
-Μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ σημαίνει ἐπίσης ὅτι ὅλοι οἱ ἀποταμιευτὲς θὰ εἶναι στὸ ἔλεος τῶν πιθανῶν τραπεζικῶν bail-in.
-Οἱ πολίτες θὰ ἔχουν περιορισμένες ἱκανότητες νὰ ἀντιδροῦν σὲ ἀκραῖα νομισματικὰ φαινόμενα, ὅπως ὁ ἀποπληθωρισμὸς ἢ ὁ πληθωρισμός.

  1. Ἀνθρώπινα δικαιώματα

.          Ἡ ταχεία ἀπόσυρση τῶν χαρτονομισμάτων ἀπὸ τὴν κυκλοφορία ἔχει παραβιάσει τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων.
-Στὴν Ἰνδία, ἡ κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων τῶν 500 καὶ τῶν 1.000 ρουπίων ἔχει προκαλέσει πολλαπλὲς ἀνθρώπινες τραγωδίες, περιλαμβανομένων τῶν ἀσθενῶν ποὺ στεροῦνται θεραπευτικῆς ἀγωγῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀντέξουν οἰκονομικὰ νὰ ἀγοράσουν τρόφιμα.
-Ἡ ἀπόσυρση τῶν χαρτονομισμάτων ἐπιδεινώνει ἐπίσης τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ζοῦν στὰ ἀνεπίσημα τμήματα τῆς οἰκονομίας.

  1. Cybersecurity

-Μὲ ὅλο τὸν πλοῦτο ποὺ ἀποθηκεύεται ψηφιακά, ὁ δυνητικὸς κίνδυνος καὶ ὁ ἀντίκτυπος τοῦ ἐγκλήματος στὸν κυβερνοχῶρο αὐξάνεται.
-Τὸ Hacking ἢ ἡ κλοπὴ ταυτότητας θὰ μποροῦσε νὰ καταστρέψει τὶς ἀποταμιεύσεις μίας ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.
-Τὸ κόστος τῶν διαδικτυακῶν παραβιάσεων δεδομένων ἀναμένεται ἤδη νὰ φθάσει τὰ 2,1 τρισ. δολλάρια μέχρι τὸ 2019, σύμφωνα μὲ τὴν Juniper Research.
Καθὼς “ὁ πόλεμος” κατὰ τῆς χρήσης μετρητῶν ἐπιταχύνεται τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ποιός θὰ σηκώσει τὴν πλειονότητα τῶν ζημιῶν;

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ bankingnews.gr)

σημασία τν μετρητν
κα
γιατί πρέπει ν τ χρησιμοποιο
με καθημερινά.

.           Ὅλοι μας πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅσο περισσότερο γίνεται τὰ μετρητὰ στὴν φυσική τους μορφή. Αὐτὸ ἀσκεῖ ἰσχυρὸ νομισματικὸ ἔλεγχο στοὺς τυχοδιωκτισμοὺς τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν τραπεζῶν.
.           Ἔχουμε πεῖ γιὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν στὴν φυσική τους μορφὴ καὶ θὰ τὸ κάνουμε πολλὲς φορὲς ἀκόμα. Μιλήσαμε γιὰ συγκεκριμένους στόχους τοῦ μονοπωλιακοῦ κεντρικοῦ νομισματικοῦ σχεδιασμοῦ, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν στὴν παρακολούθηση τῶν ἰδιωτικῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν καὶ στὴ χάραξη πολιτικῆς ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ μέρος ἑνὸς εὐρύτερου σχεδίου μέσω τοῦ ὁποίου οἱ κυβερνήσεις καλύπτουν τὶς βρομιὲς τοὺς ὅσον ἀφορᾶ τὴ νομισματικὴ πολιτικὴ καὶ προσπαθοῦν νὰ σταθεροποιήσουν τὸ ἐγγενῶς ἀσταθὲς τραπεζικὸ σύστημα.
.           Σὲ ἕνα σύστημα πολιτικοῦ fiat χρήματος καὶ κλασματικῶν ἀποθεματικῶν, ὑπάρχουν πολὺ ἐλάχιστοι περιορισμοὶ στὴν ἐπέκταση τῆς προσφορᾶς χρήματος καὶ τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων. Ἡ προοπτική της διάσπασης ὁλόκληρού του νομισματικοῦ συστήματος, περιορίζει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἀσυδοσία τῶν κυβερνήσεων καὶ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος στὴν ἄμβλυνση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τοῦ χρήματος καὶ τοῦ ὕψους τοῦ ἐπιτοκίου – ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ τελικά.
.           Ἡ χρήση μετρητῶν ἀσκεῖ ἔλεγχο καὶ προστατεύει τὸ νομισματικὸ σύστημα
.           Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι οἱ πληθωριστικὲς δυνατότητες τῶν νομισματικῶν πολιτικῶν ἐξασθενοῦν λόγω τῶν ὑψηλῶν ἀποθεματικῶν ποὺ διατηροῦν οἱ τράπεζες ἢ/καὶ ἀπὸ τὸ κοινὸ ποὺ προτιμᾶ τὴ χρήση μετρητῶν γιὰ συναλλαγές, δηλαδὴ τὴ διατήρηση τοῦ νομίσματος ἔξω ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. Αὐτὲς οἱ τελευταῖες ἐνέργειες μειώνουν τὸν «πολλαπλασιαστὴ τοῦ χρήματος», περιορίζοντας ἔτσι τὴν ἱκανότητα τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος νὰ αὐξήσει περαιτέρω τὴν προσφορὰ χρήματος καὶ πίστωσης. Μὲ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων στὶς συναλλαγὲς σὲ μετρητά, οἱ κυβερνήσεις στὴν πραγματικότητα καθιστοῦν δυνατὲς τὶς χαλαρὲς νομισματικὲς πολιτικές.
.           Ὁ von Mises γνώριζε αὐτὸ τὸ μηχανισμὸ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ χρυσοῦ κανόνα, ἂν καὶ δὲν γνώριζε ἀρχικά τους κινδύνους. Ὅπως σημειώνει ὁ καθηγητὴς Hulsmann (2007, σὲλ 650), στὴν ἀρχὴ τῆς καριέρας του, ὁ von Mises “θεωροῦσε ἀνόητο πὼς κάποιοι πίστευαν ὅτι τὰ κέρματα ἀπὸ πολύτιμα μέταλλα ἦταν χρήματα μὲ κάποια ἰσχυρότερη ἔννοια ἀπὸ ὅτι τὰ τραπεζογραμμάτια» (χαρτονομίσματα), ἀλλὰ τελικὰ συνειδητοποίησε τὴ σημασία τῆς πραγματικῆς κυκλοφορίας χρυσῶν ἡ ἀσημένιων νομισμάτων – (κυκλοφορία μετρητῶν σήμερα ποὺ περιορίζουν τὴ νομισματικὴ πολιτική). Ὁ ἴδιος ὁ von Mises σὲ ἰδιωτικὴ ἀλληλογραφία ἐπισήμανε πώς: «ἄλλαξα γνώμη σχετικὰ μὲ τὴ λειτουργία τοῦ προτύπου ἀνταλλαγῆς χρυσοῦ καὶ ὑποστηρίζω τὸν τρόπο ποὺ συνέβαινε πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια».
.           Τὸ 1948, ὁ von Mises παρουσίασε τὰ ἐπιχειρήματά του ὑπὲρ τῆς κυκλοφορίας χρυσῶν νομισμάτων ἀντὶ γιὰ χαρτονομίσματα – τὰ ὁποῖα ἐπιχειρήματα ἀργότερα ἐπεκτάθηκαν καὶ στὸ βιβλίο Human action σελ. 780 – σὲ μία συζήτηση (Hulsmann 2007, σελ 651): «Ἐὰν τὰ χρυσὰ νομίσματα χρησιμοποιοῦνται στὶς καθημερινὲς συναλλαγές, ἐὰν ὅλοι συνηθίζουν νὰ παραλαμβάνουν καὶ νὰ παραδίδουν χρυσὰ νομίσματα, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι εἶναι συνηθισμένοι νὰ μεταφέρουν χρυσὰ νομίσματα γιὰ λιανικὲς συναλλαγές, τὸ κοινὸ ἀντιλαμβάνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χρυσὸς εἶναι τὸ κανονικὸ χρῆμα τοῦ ἔθνους καὶ ὅτι ἡ χώρα εἶναι ὑπὸ τὸν χρυσὸ κανόνα. Αὐτὴ ἡ γνώση δὲν ἔχει μόνο παιδαγωγικὴ ἀξία. Ἐπιτρέπει στὸν μέσο πολίτη νὰ συνειδητοποιήσει ἐγκαίρως ἐὰν ἡ κυβέρνησή του εἶναι προσκολλημένη σὲ ὑγιεῖς νομισματικὲς πολιτικὲς ἢ ἂν χειραγωγεῖ τὸ νομισματικὸ σύστημα. Ἡ ἀδυναμία τοῦ χρυσοῦ κανόνα ἔγκειται μόνο στὸ γεγονὸς πὼς χωρὶς κυκλοφορία χρυσῶν νομισμάτων, καθίσταται ἐξαιρετικὰ δύσκολο γιὰ τὸν μέσο πολίτη νὰ διακρίνει τὸν πληθωρισμὸ στὰ ἀρχικά του στάδια. Μία ἀποτελεσματικὴ κυκλοφορία χρυσοῦ νομίσματος μετατρέπει τὸν ψηφοφόρο σὲ φύλακα ἑνὸς ὑγιοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Αὐτὴ εἶναι ἡ κύρια λειτουργία του.»
.           Ἔτσι, τὸ πρόσθετο μειονέκτημα τοῦ πολιτικοῦ fiat χρήματος χωρὶς οὐσιαστικὴ κυκλοφορία μετρητῶν στὴ φυσική τους μορφὴ (ὅπως στοχεύει νὰ ἐπιτύχει ἡ ποινικοποίηση τῶν μετρητῶν σήμερα) εἶναι ὅτι ἡ κεντρικὴ τράπεζα ἔχει τὴν ἀπόλυτη ἐλεύθερη κυριαρχία τοῦ νομισματικοῦ συστήματος.
.           Σύμφωνα μὲ τὸν Rothbard (2008, 132): «…Ὅσο περισσότερο τὸ κοινὸ εἶναι πρόθυμο νὰ νὰ μὴν χρησιμοποιεῖ μετρητά, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ δύναμη χειραγώγησης καὶ ἔκδοσης ἀκάλυπτου χρήματος ἐκ μέρους τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν».
.           Μὲ τὸ τελευταῖο ἐμπόδιο ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ καταργήσουν οἱ κεντρικοὶ σχεδιαστές, αὐτὸ τῶν μετρητῶν, ἡ πιθανότητα κατάρρευσης σὲ ὅτι ἔχει ἀπομείνει νὰ ἀποκαλεῖται νομισματικὸ σύστημα, αὐξάνεται ραγδαία. Τὸ 2008, τὸ παγκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ καρτὲλ ἔφτασε μία ἀνάσα ἀπὸ τὴν κατάρρευση ἀκριβῶς λόγω τῶν ἐπεκτατικῶν νομισματικῶν πολιτικῶν τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν.
.           Ἡ Ἑλλάδα πλησίασε κοντὰ στὸ νὰ καταστραφεῖ ὁλοκληρωτικὰ λόγῶ τῶν ἀνεξέλεγκτων πιστωτικῶν ἐπεκτάσεων τοῦ νομισματικοῦ συστήματος τῆς εὐρωζώνης. Τὸ 2015 ἐπιβλήθηκαν περιορισμοὶ στὴν διακίνηση κεφαλαίων καὶ ὅρια στὶς ἀναλήψεις μετρητῶν, πλήττοντας καίρια τὴν παραγωγή, τὶς συναλλαγὲς καὶ τὶς ἀτομικὲς οἰκονομικὲς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων. Ποιός μπορεῖ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα νὰ ἐμπιστευτεῖ σήμερα τὸ τραπεζικὸ σύστημα; Ἡ ἀπάντηση πρέπει νὰ εἶναι ξεκάθαρη. Κανένας.
.           λοι μας πρέπει ν χρησιμοποιομε σο περισσότερο γίνεται τ μετρητ στν φυσική τους μορφή. Αὐτὸ ἀσκεῖ ἰσχυρὸ νομισματικὸ ἔλεγχο στοὺς τυχοδιωκτισμοὺς τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ παράλληλα προστατεύει τὰ εἰσοδήματά μας ἀπὸ τὶς κατασχέσεις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Ὡς πολίτες μποροῦμε καὶ ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἀκόρεστη βουλιμία τῶν κυβερνήσεων καὶ στὶς μνημονιακὲς πολιτικὲς λεηλασίας τῶν περιουσιῶν μας.

 

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ eleytheriagora.gr/i-simasia-ton-metriton)

 

 

 

 

Σχολιάστε

Η «ΚΑΤΑΡΑ» ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

«Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί πλαστικό χρῆμα:
Ἐπιπτώσεις στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐλευθερία»

Δήμου Θανάσουλα, Δικηγόρου παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:
Κατάργηση Μετρητῶν – τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
Κυρίες καί κύριοι καλησπέρα σας.

.                 Εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες γιά τήν προσέλευσή σας. Ἦταν πολύ μεγάλη θυσία γιά τόν κόσμο, τό πρῶτο ζεστό Σαββατοκύριακο τοῦ καλοκαιριοῦ νά ἔρθει νά τό ἀφιερώσει σέ μιά τέτοια ἡμερίδα. Φαίνεται ἡ ἀγωνία καί ὁ καημός τοῦ κόσμου.

.              Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ, γι’αὐτό σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι στό ἑπόμενο διάστημα δέν θά σᾶς τιμωρήσω καί δέν θά φάω τήν ὥρα σας μέ δύσκολες νομικές ἐκφράσεις . Αὐτά τά ὁποῖα θά ποῦμε εἶναι πράγματα πού διδάσκεται ἕνας πρωτοετής φοιτητής τῆς Νομικῆς καί πού κανονικά ἔπρεπε νά τά διδάσκεται ἕνας μαθητής Γυμνασίου ἤ Λυκείου.
.                 Ξέρετε, τά πιό σοβαρά πράγματα, ὅπως οἱ συνταγματικές ἐλευθερίες, εἶναι καί τά πιό ἁπλά πράγματα.
.            Τί εἶναι τό Σύνταγμά μας; Τό ὕψιστο νομοθέτημα. Μόλις οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἐλευθέρωσαν μικρό κομμάτι τῆς πατρίδος τους, μέ ἀγωνία καί ματωμένες φουστανέλες μαζεύθηκαν καί ἔφτιαξαν τό πρῶτο Σύνταγμα. Συνέχεια καί διαδοχή εἶναι τό σημερινό Σύνταγμα πού ἔχουμε ἀκόμη, καί ξεκινᾶ «Εἰς τό ὄνομα τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος». Τό Σύνταγμα λέει ὅτι ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν λαό. Τό Σύνταγμα ἔχει θεσπισθεῖ γιά τόν λαό καί τό ἔθνος. Τί σημαίνει Σύνταγμα; Καθορίζω σχέσεις. Σχέσεις πολιτῶν μεταξύ τους, θεσμῶν καί ἐξουσιῶν τοῦ κράτους, πολιτῶν-κράτους. Οἱ νόμοι πού καθορίζουν δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις μας. Σχέσεις ἀνάμεσά μας, πολιτῶν καί κράτους, κρατῶν μέ ἄλλα κράτη. Ποιός κάνει τό Σύνταγμα; Αὐτός πού ἔχει τήν ἐξουσία. Ὁ λαός ἔχει τήν ἐξουσία, ἄρα ὁ λαός κάνει τό Σύνταγμα. Πέρυσι ἡ «Καθημερινή» διένειμε ἕνα Σύνταγμα μέ τίτλο: “Ἕνα πρωτότυπο Σύνταγμα γιά τήν Ἑλλάδα”· μεταξύ ἄλλων συντάκτες του ἦταν ὁ κ. Μάνος, ὁ κ. Χριστάκης· τά πνευματικά δικαιώματα τοῦ Συντάγματος τούτου ἀνῆκαν στό Lobal Citizen Foundation. Δέν θέλω νά σᾶς στενοχωρήσω ἀλλά αὐτή τή στιγμή σοβαρός διάλογος περί συνταγματικῆς ἀναθεώρησης γίνεται μέ βάση αὐτόν τόν ὀργανισμό. Εἶναι κατάντημα τῆς χώρας, τό Σύνταγμά μας νά τό ὁρίζει ἕνας πολυεθνικός ὀργανισμός, ἕνα πολιτικό ἵδρυμα τό ὁποῖο ἔχει σάν στόχο νά προάγει τήν παγκοσμιοποίηση ἀνά τήν ὑφήλιο. Εἴπαμε ὅτι τό Σύνταγμα τό καθορίζουν αὐτοί πού ἔχουν τήν ἐξουσία. Αὐτήν τή στιγμή κάποιοι νομίζουν ὅτι τήν ἔχουν καί τό κάνουν. Ἐμεῖς θά τούς τήν δώσουμε;
.                 Συνεχίζω. Τό Σύνταγμα ἔχει σχέση μέ τήν πραγματική ζωή. Μπορεῖ νά ποῦμε ¨τί μέ νοιάζει ἐμένα τό Σύνταγμα, ὅ, τι καί νά γίνει, ὅποιος ἀντισυνταγματικός νόμος κι᾿ ἄν βγεῖ, δέν μέ νοιάζει¨. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι γιατί τό Σύνταγμα ὁρίζει τά δικαιώματά μας. Καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ ἐλευθερία ὑπάρχει ὅταν μποροῦμε νά ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε διάφορα δικαιώματα· ἀτομικά καί κοινωνικά.· Δικαιώματα στήν ἴδια τήν ἐλεύθερη ἔκφραση, στήν ἐργασία, στήν περίθαλψη, στήν κοινωνική ἀσφάλεια, ἕνα σωρό δικαιώματα. Ξαφνικά τί ἀποφασίζεται; Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.
.                 Μπαίνει ἕνας ἀστερίσκος στά δικαιώματά μας αὐτά. Μᾶς λένε ¨θά μπορεῖτε νά τά ἀσκεῖτε, ἀρκεῖ νά μπεῖτε στό σύστημα , νά γραφτεῖτε στό taxis , νά πάρετε τήν Κάρτα¨. Ἡ Κάρτα θεσμικά ὑφίσταται . Εἶναι τό κλειδί χάριν τοῦ ὁποίου ὁ πολίτης θά μπορεῖ νά εἰσέρχεται στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. Ξεκίνησε μέ ἰδιαίτερο τρόπο . Οἱ πρῶτοι πού πῆραν τήν Κάρτα ἦταν οἱ κοινωνικές ὁμάδες πού εἶχαν ἀνάγκη. Νά στερηθοῦν τά τρόφιμα; τό συσσίτιο; Ἡ Κάρτα φορτίζεται κάθε μήνα γιά νά μπορῶ νά πηγαίνω στό Super Market.
.                 Σιγά σιγά μπαίνουν διάφοροι ἀστερίσκοι στά δικαιώματά μας. Θέλω γιά παράδειγμα νά γράψω φάρμακα. Πρέπει νά μέ δεχθεῖ τό σύστημα. Θέλω νά εἰσπράξω χρήματα. Πρέπει νά μέ δεχθεῖ τό σύστημα. Πρέπει νά ζητήσω ἀναβολή στό δικαστήριο. Πρέπει πρῶτα νά πληρώσω τό παράβολο καί ὕστερα νά ἀκούσει ὁ δικαστής τό δικαίωμά μου, ἄν μπορῶ νά πάρω ἀναβολή. Δέν εἴμαστε πολύ μακριά. Εἴμαστε ἤδη ἐδῶ. Αὐτό πού λείπει εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τό δίκτυο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι ἰσχυρό· οἱ ἀστερίσκοι αὐτοί ἔρχονται καί λειτουργοῦν γιά νά μᾶς ἐμποδίσουν νά ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας· Πόσοι ἀπό σᾶς ἔχετε πάει στό Κέντρο Ὑγείας ἤ σέ ἕναν γιατρό νά σᾶς γράψει φάρμακα καί σᾶς λέει ¨ἔπεσε τό σύστημα, δέν γίνεται¨ ; Πόσοι ἀπό σᾶς ἔχουν πάει σέ μία ἐφορία περιμένοντας νά πάρουν μία ἐνημερότητα καί ἀκοῦν τήν ἴδια φράση. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ κόσμος τήν ἀποδέχεται τήν φράση· σά νά μᾶς λένε “βρέχει” καί πρέπει ἐμεῖς χωρίς νά ἀντιδράσουμε νά τό δεχθοῦμε.
.                 Τί διαφορά ἔχει κάποιος πού δέν μπορεῖ νά πάρει φάρμακα ἀπό κάποιον σέ ὑποσαχάρια χώρα πού ἐπειδή ἔβρεξε δέν μπορεῖ νά πάει στό Δημαρχεῖο γιατί ἔπεσε νερό μέσα; Ἡ δικαιολογία ὅτι ἔπεσε τό σύστημα καί δέν μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ ἕνα ἀτομικό σου δικαίωμα δέν εἶναι δικαιολογία. Εἶναι δικαιολογία πού ἁρμόζει σέ προτεκτοράτα καί ὄχι σέ μία ἰσχυρή χώρα. Θά πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά δικαιώματά μας, νά ἀξιώνουμε νά ἱκανοποιοῦνται χωρίς ἀστερίσκο. Ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στήν περίθαλψη. Δέν ὑπάρχει ἀστερίσκος πού λέει “ἐκτός ἄν δέν ὑπάρχει ρεῦμα” ἤ “ἐκτός ἄν ἐκείνη τή μέρα ἔχει πέσει τό σύστημα”. Ὑπάρχει καί τό ζήτημα τῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας. Τό νά μπορεῖς νά πουλᾶς καί νά ἀγοράζεις ἐλεύθερα. Ὑπῆρξα προσωπικά μάρτυρας σέ Super Market σέ ὥρα αἰχμῆς. Δυό τρεῖς φορές. Ἄνθρωποι, πού μόλις εἶχαν πάρει τόν μισθό τους, εἶχαν πάει νά ψωνίσουν, γέμισαν τό καλάθι τους, καί ξαφνικά πέφτει τό σύστημα. Καί ἐνῶ περιμένουν στήν οὐρά ἀρχίζουν οἱ ἀνακοινώσεις “Ὅσοι ἔχουν τήν Κάρτα τῆς τράπεζας Πειραιῶς παρακαλοῦνται νά πληρώσουν μετρητά. Δέν λειτουργεῖ τό σύστημα, δέν δέχεται”. Ὁ κόσμος νά φωνάζει “πῆρα κρέατα, κάνει ζέστη, θά χαλάσουν, γιατί δέν μᾶς τό λέγατε;” Ἀναταραχή, κατακραυγή καί ἀναμονή καί ὥρα.
.             Ἄλλος ἀστερίσκος: Δέν μπορεῖ κάποιος νά πουλήσει καί νά ἀγοράσει ἐλεύθερα, γιατί ξαφνικά ἐδῶ ὑπεισέρχεται κάτι ἄλλο. Τί εἶναι αὐτό; Ἔχοντας τά μετρητά ἔχουμε κινητή περιουσία. Τήν κινητή τήν κάνουμε ὅ, τι θέλουμε. Τήν δωρίζουμε, τήν δανείζουμε. Τά χρήματα εἶναι κινητή περιουσία καί ξαφνικά ἔρχεται ἕνας νόμος καί τί μᾶς λέει; Τέρμα ἡ κινητή περιουσία. Σᾶς παίρνουμε τήν κινητή καί τήν μετατρέπουμε σέ ὑπηρεσία πού θά πληρώνετε γιά νά σᾶς τήν παρέχουμε κι᾿ ἄν θέλουμε. Καί ἐμεῖς τό δεχόμαστε καί συνωστιζόμαστε νά πάρουμε τήν ἀντίστοιχη κάρτα. Βάζουμε τά χεράκια μας καί βγάζουμε τά ματάκια μας. Ἔχουμε ἀναλογισθεῖ τί συνέπειες ἔχει στήν οἰκονομική μας ἐλευθερία; Δέν εἶναι ζήτημα εὐκολίας. Δέν εἶναι ζήτημα φοροδιαφυγῆς. Εἶναι ζήτημα ἐλέγχου. Εἶναι ζήτημα κέρδους. Τά πιστωτικά ἱδρύματα κερδίζουν. Μόνο γιά τό 9μηνο ἐκεῖνο τῶν capital kontrols ἦταν ἕνα κάτι δισεκατ. γιά τά τραπεζικά ἱδρύματα τό κέρδος. Δέν χρειάζεται νά πῶ γιά τό κέρδος τοῦ ΦΠΑ καί τί ἐπιβάρυνση ἔχουν τά νοικοκυριά. Τό δεχθήκαμε ὅμως καί αὐτό. Γιατί μᾶς ἐμφανίσθηκε ἀπό τά ΜΜΕ ὅτι πρέπει νά τό δεχθοῦμε. Τά ὁποῖα ΜΜΕ ἦταν ὅλως παραδόξως καί τυχαίως ὀφειλέτες καί οὐσιαστικά τελοῦν ὑπό τήν καθοδηγία τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων πού θέλουν νά μετατρέψουν τά μετρητά σέ πιστωτικό, ἠλεκτρονικό χρῆμα.
.                 Τίθεται ἀκόμη ἕνα ζήτημα. Ἄν καταφέρουν νά καταργηθοῦν τά μετρητά μας, ὅλες οἱ ἀποταμιεύσεις καί καταθέσεις θά τελοῦν ὑπό τόν ἄμεσο ἔλεγχο τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῶν πολυεθνικῶν. Τί σημαίνει αὐτό; Πρίν 1½ χρόνο ὁ ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος μίας τράπεζας τῆς Ἀγγλίας δήλωνε ὅτι στήν ἑπόμενη οἰκονομική κρίση γιά νά τήν ἀντιμετωπίσουμε, ἡ λύση εἶναι τά ἀρνητικά ἐπιτόκια. Ἕνα -3% θά μᾶς ἔκανε. Ἄν λοιπόν ἐπιτρέψουμε τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἀνά πᾶσα στιγμή θά εἴμαστε ἕρμαια τοῦ καθενός κυρίου πού θά ἀποφασίζει νά μειώνει τήν περιουσία μας καί νά ἀδιαφορεῖ γιά τόν κόπο μας. Δυστυχῶς δέν ἀρθρώνονται ἀντιδράσεις καί φωνές πού θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν, πέρα ἀπό συγκεκριμένα γεγονότα, ὅπως ἡ σημερινή ἐκδήλωση . Ὅπως ἔχει πεῖ ἕνας φίλος οἰκονομολόγος, ὁ Νίκος ὁ Διάκος, μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τό πλανητικό χωριό, ἀλλά δέν μᾶς ἔχουν πεῖ γιά ποιόν λόγο μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τό πλανητικό χωριό. Ἐκεῖ δέν θά μᾶς ἀνήκει τίποτα. Παρά μόνο θά δουλεύουμε γιά νά μᾶς παρέχεται μία ὑπηρεσία.
.          Ὑπάρχει ἕνα πολύ πιό σημαντικό κομμάτι. Τά προσωπικά δεδομένα. Ἡ visa ἔχει δυνατότητα νά προβλέψει πολύ πιό πρίν, ἄν ἕνα ζευγάρι θά χωρίσει. Ὅταν εἶχα δώσει μιά συνέντευξη σέ ἕνα κανάλι, ὁ δημοσιογράφος τόσο ἐντυπωσιάσθηκε πού τό εἶχε βάλει καί στό τρέϊλερ μέ ἐπιβλητική μουσική. Μποροῦσε νά προβλέψει 6 μῆνες πρίν, μέ βάση τίς κινήσεις τῶν πιστωτικῶν καρτῶν, ἄν θά χώριζε ἤ ὄχι, ἕνα ζευγάρι. Ἤμουν ἀνειλικρινής. Δυό χρόνια πρίν μποροῦσε νά τό προβλέψει.
.                 Ἡ visa τί καημό ἔχει; μεγάλο. Ὅταν χωρίζει ἕνα ζευγάρι στήν Ἀμερική πρέπει νά μοιράσει τήν περιουσία. Δημιουργοῦνται θέματα: ὑποθῆκες, δόσεις ἀπό πιστωτικές κάρτες, ἄρα αὐξάνονται τά ρίσκα. Ὅλα αὐτά ἦταν ἀνακοινώσεις τοῦ 2009. Τώρα τά πράγματα ἔχουν προχωρήσει. Ἔχουν πάει σέ ἄλλα ἐπίπεδα.
.                 Ὑπάρχουν ἀλγόριθμοι, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά προβλέπουν καί ἄλλα πράγματα. Βρέθηκε ἀλγόριθμος πού λέει, ἄν κάποιος ἀγοράσει τάδε μάρκα ἐλαστικῶν, τάδε μάρκα λιπαντικῶν γιά τό ἁμάξι του, πηγαίνει στό τάδε μπάρ, ἔχει αὐξημένες πιθανότητες κατά 75% νά καθυστερήσει τίς δόσεις τοῦ δανείου του. Αὐτοί οἱ ἀλγόριθμοι , προσβάσεις δεδομένων, πωλοῦνται σέ ἑταιρεῖες , οἱ ὁποῖες κάνουν ὅ, τι μποροῦν γιά νά τά χρησιμοποιήσουν. Γιατί ἔτσι προβλέπουν τό μέλλον. Αὐτή τή στιγμή οἱ ἀγορές δέν κινοῦνται μέ τό τί πουλᾶς καί ἀγοράζεις ἀλλά μέ προβλέψεις . Τά λεγόμενα παράγωγα. Φθάνουμε στό ποιός θά μπορεῖ νά ἐλέγχει τό μέλλον. Τά προσωπικά μας δεδομένα – ἐπειδή κάποιος μπορεῖ νά πεῖ “καί τί μέ νοιάζει ἐμένα, ἄς τό ξέρει αὐτό ὁ ἄλλος, τί μέ πειράζει;”- χρησιμοποιοῦνται ἀπό κάποιους, ὥστε νά ξέρουν τί θά κάνουμε στό μέλλον. Ἀκόμη κι ἄν δέν τό γνωρίζουμε, καί κινούμαστε μέ κάποιον ὑποσυνείδητο τρόπο, αὐτοί ἔχουν τόν τρόπο νά δοῦν τί ἤ τί δέν χρειαζόμαστε καί μέ ἀνάλογες κινήσεις θά βρεθοῦν μπροστά μας λέγοντας “πάρε αὐτό ἤ κάτι ἄλλο”. Ξαφνικά ἔχουμε ὑπαγόρευση συμπεριφορᾶς καί ὄχι ἁπλῶς παρακολούθηση δεδομένων. Εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ αὐτεξουσίου.
.                 Τό ζήτημα δέν εἶναι μόνο οἱ πιστωτικές κάρτες. Ἡ ζωή μας ὁλόκληρη ψηφιοποιεῖται. Αὐτός πού ἔχει ἤδη πρόσβαση στίς βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης μπορεῖ καί γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα ἀκόμη καί τίς καταναλωτικές συνήθειες.
.                 Ὡς ἔνδειξη αὐτάρεσκης ἱκανότητας, μία ἄλλη ἑταιρεία στήν Ἀμερική προέβλεψε ὅτι ὁ τάδε παίχτης τοῦ μπέηζ-μπώλ πρόκειται νά χωρίσει ἀπό τή γυναίκα του σέ 3 χρόνια. Χρησιμοποίησε τά μηνύματα στό facebook καί τά συμβόλαια πού ὑπέγραφε μέ τήν ἀθλητική ἑταιρεία. Καί ἡ πρόβλεψη ἐπιβεβαιώθηκε. Ἄρχισαν νά δημιουργοῦνται καί νέες προβλέψεις γιά ἄλλους παῖχτες.
.                 Τί καημό ἔχουν οἱ ἀθλητικές ὁμάδες, ἄν θά χωρίσει κάποιος ποδοσφαιριστής; Ἄν ἔχεις ἐπενδύσει ἑκατομμύρια σ᾿ αὐτόν τόν ἀθλητή, ὅταν ὁ ποδοσφαιριστής ἔχει στενοχώρια γιά τό τί θά γίνει μέ τόν γάμο του, εἶναι ἐπιβαρυντικό γιά τήν ὁμάδα. Ὁπότε ἡ ἑταιρεία ὀφείλει νά γνωρίζει πῶς τά πᾶς μέ τή γυναίκα σου, πρίν κἄν ἐσύ μπορέσεις νά τό ξέρεις. Ὥστε νά ἐπέμβει καί νά ὑπάρξει ἕνα βελούδινος γάμος ἤ νά προβλέψει καί νά σοῦ πεῖ “δέν σέ βλέπω καλά, δέν μοῦ κάνεις”. Ἄρα οἱ ἑταιρεῖες μᾶς ὑπαγορεύουν καί γιά τό πῶς νά φερθοῦμε.
.                 Ἄλλη ἑταιρεία στοιχείων κινητῆς τηλεφωνίας δήλωσε ὅτι μπορεῖ νά προβλέψει τό ποῦ θά βρίσκονται τήν ἑπόμενη μέρα ὅσοι θά χρησιμοποιοῦν τό λογισμικό της. Ὁ τσοπάνος στό χωριό μου τό ποῦ θά τρῶνε αὔριο οἱ κατσίκες του δέν τό ξέρει. Ἡ ἑταιρεία τό γνωρίζει κατά 90%.
.                 Ὅλα τά παράγωγα ἔσπευσαν νά ζητήσουν στοιχεῖα ἀπό ἑταιρεία προκειμένου νά γνωρίζουν τήν ἑπόμενη μέρα, ἄν τό συγκεκριμένο κατάστημα πού χρησιμοποιοῦν τίς μετοχές του θά ἔχει πελατειακή κίνηση ἤ ὄχι. Ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία ἔχει ἰδιαίτερο συμφέρον νά συνεχίζουν νά πηγαίνουν νά ψωνίζουν άπό τό κατάστημά της. Μέ διάφορα μηνύματα μέ διάφορους τρόπους ἔρχεται καί λειτουργεῖ πιεστικά στόν χρήστη ὥστε νά συνεχίσει νά εἶναι καλός πελάτης. Καί έμεῖς νομίζουμε ὅτι κάνουμε τήν ἐπανάστασή μας. Ὅπως ἔλεγε τό στέλεχος μιᾶς τέτοιας ἑταιρείας “δέν μέ νοιάζει πόσα σκουλαρήκια θά βάλεις, τί εἶδος ἐπαναστατικῆς μουσικῆς ἀκοῦς, τί τατουάζ ἔχεις, πόσα σέλφινγκ βγάζεις στό μίζερο μπάνιο σου, τί θά πιεῖς, τί θά κάνεις …ἐμένα μέ νοιάζει αὔριο νά εἶσαι μέ τό τσιπάκι σου στή δουλειά καί στίς δύο ἡ ὥρα νά ψωνίζεις τό τάδε προϊόν ἀπό τό τάδε μαγαζί”. Καί δυστυχῶς εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.
.           Στά παλιά χρόνια, ὅταν πήγαινε κανείς νά πάρει δάνειο, παρουσίαζε τά στοιχεῖα του, τόν κοιτοῦσε στά μάτια ὁ τραπεζίτης μαζί μέ τόν βοηθό του καί ἔπαιρναν τήν ἀπόφαση. Τώρα ἐντελῶς διαφορετικά. Σᾶς μίλησα γιά ἀλγόριθμους καί δυνατότητες πού ἔχουν. Τά πράγματα ἔχουν ἀκόμη περισσότερο προχωρήσει… Μέ τόν ἔλεγχο στό facebook δέν χρειάζεται κἄν νά δοῦν τίς καταναλωτικές κινήσεις. Ἀρκεῖ νά δοῦν, ἄν κάποιος τηρεῖ τήν ὑπόσχεσή του. Ἄν κάποιος κλείνει ραντεβοῦ καί δέν πηγαίνει ἤ ἀποδέχεται προσκλήσεις καί λέει ὅτι θά πάει καί δέν πάει, πάει νά πεῖ ὅτι εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις, πού μᾶλλον δέν θά πληρώσει τό δάνειο. Ἐδῶ βέβαια μπορῶ νά πῶ ὅτι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις του, μπορεῖ πάρα πολύ εὔκολα νά γίνει πρωθυπουργός, ἀλλά ἄν θελήσει νά πάρει καταναλωτικό δάνειο γιά νά ἀλλάξει τά ράφια μελαμίνης πού ἔχει στό μαγαζί, δέν πρόκειται.
.                 Ἕνα ἀπό τά ἀτομικά προβλήματα ὑπάρχει καί σέ γενικότερο ἐπίπεδο.
.                 Ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας, τά ἔξυπνα δίκτυα , πού προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι εἶναι κάτι πάρα πολύ καλό πού πρέπει νά προσχωρήσουμε, ἀποτελοῦν τόν κρατικό μας μηχανισμό. Εἴδαμε πολύ πρόσφατα τό ἐθνικό σύστημα τῆς Ἀγγλίας γιά μιά μέρα κατέρρευσε καί δέν γίνονταν χειρουργεῖα γιατί ἀποφάσισαν κάποιοι χάκερς ἐκείνη τή μέρα νά μποῦν καί νά ἐπέμβουν.
.                 Ὑψίστη προσβολή τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἑνός κράτους. Ἐμπιστευόμαστε ὅμως στούς ἴδιους πολιτικούς πού μᾶς χρέωσαν, καί τώρα ζητοῦν νά θυσιαζόμαστε γιά τή φοροδιαφυγή, αὐτό ἀκριβῶς τό πράγμα ἐμπιστευόμαστε. Σκεφθεῖτε λοιπόν ὅτι ὁλόκληρος οἰκονομικός μηχανισμός ἀγορᾶς – πωλήσεως μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν θά περιέλθει στόν ἔλεγχο δύο ἤ τριῶν μή ἐθνικῶν ἑταιρειῶν mastercard, visa diners. Ἄν ἡ χώρα μας ἤθελε νά κάνει κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτές τίς ἑταιρεῖες, ἀντιλαμβάνεσθε τί θά σήμαινε; Ἄμεσο ἐκβιασμό. Θά ἀφοροῦσε τήν καθημερινή μας ζωή. Εἶναι δυνατόν νά δεχόμαστε τέτοια ἀνευθυνότητα ἀπό τούς πολιτικούς; Νά ἐκχωρεῖται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν σέ ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς, πού νά ἐλέγχουν τήν οἰκονομία ἀνά πᾶσα στιγμή καί ὥρα; Προκειμένου νά ἀποφύγουμε δῆθεν ἀπό φοροδιαφυγή θά ἐμπλακοῦμε ἀκόμη περισσότερο, ὥστε νά ἐκχωρήσουμε τήν ἐθνική κυριαρχία;
.                 Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στό σύνολο πληριοφοριῶν μιᾶς χώρας ἔχει πρόσβαση στό συλλογικό ὑποσυνείδητο. Δέν ξέρω πῶς σᾶς ἀκούγεται. Οἱ ἀλγόριθμοι πού λέγαμε μποροῦν καί νά δουλεύουν. Ὑπάρχουν χῶρες πού ἔχει ἀλλοιωθεῖ τό ἐκλογικό τους ἀποτέλεσμα γιατί μέσῳ αὐτῶν τῶν δεδομένων μποροῦσαν μέ ΜΜΕ καί ύνά δουλέψουν τήν ψῆφο. Πρέπει νά σκεφτοῦμε τί ζητᾶμε, τί θέλουμε. Ἀσφάλεια; Εὐκολία; Ἐλευθερία; Θέλουμε αὐτό πού ἐπιβάλλει ἡ παγκοσμιοποίηση; Ἤ αὐτό πού ἐπιβάλλει τό πατριωτικό-ἐθνικό μας συμφέρον;
.            Νομίζω τά πράγματα στή χώρα μας εἶναι πάρα πολύ ἁπλά. Καί ἡ ἐλευθερία μας εἶναι βγαλμένη ἀπό τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά. Εἶναι ἀπό αἷμα. Καί τό πιό σημαντικό ἀγαθό γιά μᾶς εἶναι ἡ ἐλευθερία. Διότι ἐλευθερία σημαίνει αὐτεξούσιο. Ἀπό τό χειροκρότημα καταλαβαίνουμε ὅλοι ποιά εἶναι ἡ ἀπάντησή μας. Τί πρέπει νά κάνουμε; Τό Σύνταγμα ποιούς πρέπει νά προστατεύει; Πρέπι νά πάρουμε ἀποφάσεις νά θέσουμε κόκκινες γραμμές. Δέν εἶναι ζήτημα προλήψεων ἤ σκοταδισμοῦ ἤ κάτι ἄλλο. Δέν ὑπάρχει κάτι τό ὑπερφυσικό. Μόνο νομοθετήματα καί στυγνά δεδομένα.

Κόκκινες γραμμές :

1) Ὄχι στήν κατάργηση μετρητῶν

2) Ὄχι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Δέν μποροῦμε ποτέ νά ἀνταλλάξουμε τήν ἐλευθερία μας μέ τήν εὐκολία καί ὁποιονδήποτε ἀπατηλό παράδεισο. Οἱ πολῖτες νά μήν δεχθοῦν καί νά προσφύγουν σέ δικαστήρια . Δέν ἔχω αὐταπάτες, εἶναι μέτρα πού προχωροῦν. Ἀργά ἤ γρήγορα θά μᾶς ζητηθεῖ νά κάνουμε θυσίες. Εἶναι στό χέρι μας νά ἀντισταθοῦμε ὥστε νά ἀποτελέσουμε ἐξαιρέσεις σ᾿ αὐτό τό σύστημα. Ἕνα σύστημα εἶναι λειτουργικό ανάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐξαιρέσεων πού ἔχει. Ἄν καταφέρουμε αὐτοί πού ὑπέγραψαν γιά τίς ταυτότητες νά ὑπογράψουν καί γιά τήν ΚτΠ, τό σύστημα δέν θά μπορεῖ νά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τά θύματα τῆς προπαγάνδας καί τῆς παραπληροφόρησης. Γιά τούς ἐλεύθερους πολῖτες δέν θά εἶναι ὑπχρεωτικό. Θά ‘χουμε τήν δυνατότητα νά ἐπιβιώσουμε. Καί μαζί μέ μᾶς νά ἐπιβιώσει καί ¨ἡ πατρίδα μας καί οἱ ἐλευθερίες μας. Πρέπει νά συνεργασθοῦμε καί νά βροῦμε τρόπους ἀλληλοϋποστηρίξεως. Ἐναλλακτικούς τρόπους ὥστε νά μήν εἶναι μεγάλο τό βάρος τῆς ἀποφάσεως καί ὁ φόβος ἄν τεθοῦμε ἐκτός κοινωνίας ἤ συστήματος.
.                Αὐτά εἶχα νά σᾶς πῶ ὡς δικηγόρος. Τώρα θά σᾶς πῶ κάποια πράγματα ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος. Ὄχι ἀπό αὐτούς πού ξεματιάζουν, ἀλλά ἀπό τούς κανονικούς. Γνωρίζω ὅτι τό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο τό προσκυνῶ ὅταν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία, τό Εὐαγγέλιο – πάνω στό ὁποῖο ὁρκίζονται οἱ πολιτικοί μας, καί ὅλοι μας νά τηροῦμε τό Σύνταγμα, τούς Νόμους, – ὅτι εἶναι ἀληθές καί ἀκριβές ὡς τό τελευταῖο κόμμα. Αὐτό τό Εὐαγγέλιο λέει ὅτι ἐγώ πρέπει νά προσέξω καί νά μή λάβω τό χάραγμα. Γιατί ἄν τό λάβω δέν θά μπορῶ νά πουλῶ καί νά ἀγοράζω· καί ὅτι τό χάραγμα αὐτό εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου, ὁ ἀριθμός 666. Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι τό χάραγμα barcode ΕΑΜ 13, -τό ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ κατασκευαστής- ὅτι περιέχει τό 666. Πρώτη μεσαία τελευταία γραμμή = 666. Ὁποιοδήποτε τυπογραφικό προϊόν στό SUPER MARKET περιέχει αὐτό τό χάραγμα. Ὅταν τέθηκε στή Βουλή ἐπί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ἐπί Παπανδρέου τό θέμα τῆς Κάρτας στίς τεχνικές προδιαγραφές, εἶχε ἀνακοινωθεῖ ὅτι θά φέρει γραμμικό κώδικα ΕΑΜ 13 δηλ.666.
.           Μέ ἐνδιαφέρει ὅτι μία φωνή 2000 χρόνια πρίν, μέ προειδοποίησε ὅτι δέν θά δεχθῶ αὐτό τό σύστημα μέ τόν γραμμωτό κώδικα πού θά φέρει χάραγμα καί δυσώνυμο ἀριθμό.
.                 Ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος σέβομαι καί τιμῶ τούς ἁγίους. Καί ὁ ἅγιος Παΐσιος μᾶς προειδοποίησε στά Σημεῖα τῶν Καιρῶν. Ὀφείλουμε λοιπόν, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε χριστιανοί ὀρθόδοξοι,
νά μήν δεχθοῦμε τό χάραγμα,
νά μήν ὑποχωρήσουμε σ᾿ αὐτό τό σύστημα ὁλοκληρωτισμοῦ.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

 

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΦΙΑΛΤΗΣ» πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

Πορίσματα ἡμερίδος
«Κατάργηση Μετρητῶν – τέλος τῆς ἐλευθερίας».
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

.             Στίς 24 τοῦ μηνός Ἰουνίου 2017 διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), στήν αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη ἡμερίδα, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ θέμα

«Κατάργηση Μετρητντέλος τς λευθερίας.
δεύοντας πρός τόν λοκληρωτισμό».
Μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας FM 91,2 

καί τηλεοπτικά ἀπό τό Web TV  καί τήν Ἀχελῶος TV.
Τήν ἡμερίδα συντόνισε ὁ αἰδ. Πρωτοπρεσβύ­τερος Ἰωάννης Φωτόπουλος.

.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος προηγηθείσης προσευχῆς.  Ὁ Μητροπολίτης στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του τόνισε ὅτι ἀπό τόν Μεγάλο Ἀδελφό τῆς Νέας Τάξης ἐπιχειρεῖται ἡ καταπάτηση τῆς ἰδιωτικότητος καί ἡ καταστρατήγηση τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ ἀχρήματη κοινωνία εἶναι μέθοδος ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου καί καταδυνάστευσης τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖται, κατέληξε, ἀπ᾿ ὅλους δυναμική ἀντίσταση, νήψη, ἐγρήγορση καί ὀρθόδοξη ὁμολογία.
.        Ἐν συνεχείᾳ ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος παρουσίασε τήν προϊστορία τοῦ θέματος τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος ἤ Κάρτας τοῦ Πολίτη καί τίς σχέσεις τους μέ τά capital controls, τή μείωση τῶν μετρητῶν καί τή μείωση τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν. Ἐπεσήμανε τή σημασία τῆς ἡμερίδος καί τό σκοπό της ὡς ἀναχώματος στά ἀντιλαϊκά, ἀντεθνικά καί ἀντίθεα σχέδια τῶν σχεδιαστῶν τῆς νεοταξικῆς ὁλοκληρωτικῆς δράσης.

.              Ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῶν εἰδικῶν, ἐμπνευσμένων καί πεπειραμένων ὁμιλητῶν προέκυψαν τά παρακάτω πορίσματα:

1. Ὅσα ἀπίθανα καί ἐφιαλτικά ἐκτίθενται μέσα στό μυθιστόρημα τοῦ Ὄργουελ «1984» καί περιέχονται στά κινηματογραφικά ἔργα ἐπιστημονικῆς φαντασίας βλέπουμε στίς μέρες μας νά γίνονται πραγματικότητα. Αὐτή τή στιγμή σέ πολλές χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου καί ὄχι μόνο, μεθοδεύεται ἡ πλήρης κατάργηση τῶν μετρητῶν καί ἡ ἐμφύτευση microchip, ἡ ὁποία προπαγανδίζεται ὡς ὠφέλιμη γιά ἰατρική χρήση, γιά ἀσφάλεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί γιά  καθημερινή διευκόλυνση.  Στόν ὁρίζοντα τῶν ἐξουσιαστῶν βρίσκεται καί ἡ χρήση laser γιά ἐπιδερμική ἐφαρμογή τοῦ RFID καί ἡ σατανική προσπάθεια διασυνδεσιμότητας τοῦ ἐγκεφάλου μέ τούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές.
.             Τό πιό δυσάρεστο εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῶν συνειδήσεων πολλῶν συνανθρώπων μας πού ἀποδέχονται ἐθελούσια τό «τσιπάρισμα»  γιά λόγους ἐξυπηρετήσεως.

2.Τά μετρητά, πού εἶναι κατά τόν Ντοστογιέφσκυ, «ἡ ἐλευθερία κομμένη σέ νομίσματα» ἐνοχοποιοῦνται ἀπό τή Νέα Τάξη γιά τήν τρομοκρατία, τή φοροδιαφυγή, τή διακίνηση ναρκωτικῶν κλπ. Ἀπροσχημάτιστα τό ΔΝΤ μεθοδεύει τήν ἐξάλειψή τους καί προτείνει μεταξύ ἄλλων στίς χῶρες: α) κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων μεγάλης ἀξίας, β) πλαφόν καί ἄλλους περιορισμούς στίς συναλλαγές μέ μετρητά γ) οἰκονομικά κίνητρα γιά τήν ἐξάπλωση τῆς χρήσης τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί δ) ἐπικοινωνιακά προγράμματα γιά νά ἁπαλύνει τίς δικαιολογημένες ὑποψίες τῶν πολιτῶν. Ὅλα αὐτά ἔχουν ἤδη ἐφαρμοσθεῖ στήν πατρίδα μας ἀπό τά «ὑπάκουα» παιδιά τοῦ συστήματος. Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν μπορεῖ νά ὠφελήσει πολλούς: Τράπεζες, Κυβερνήσεις, Ἑταιρεῖες, κτός ἀπό τούς ἁπλούς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι θά ὑπόκεινται σέ πλήρη λεγχο γιά τό πο καί τό πς ξοδεύουν καί τήν τελευταία τους δεκάρα. Κατά συνέπεια εἴτε κεντρικά σέ μία βάση δεδομένων, εἴτε «ἀποκεντρωμένα» σέ πολλές βάσεις δεδομένων, θά δημιουργηθεῖ πλῆρες ἰατρικό, καταναλωτικό, θρησκευτικό, πολιτικό καί ὁποιοδήποτε ἄλλο προφίλ τῶν πολιτῶν πού  θά καταντήσουν ἕρμαια τόσο τοῦ πολιτικοῦ ὅσο καί τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος ἐφ᾽ ὅσον δέν θά ἔχουν πλέον στά χέρια τους τό βασικό ἀμυντικό τους ὅπλο: τήν ἀνάληψη τῶν καταθέσεών τους.
.              Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση πού ἀποτελεῖ τό στοίχημα τῆς πολιτικῆς καριέρας τῶν κυβερνητῶν μας ἀποσκοπεῖ στήν ἑδραίωση τοῦ ἤδη ἱδρυθέντος παγκοσμίου συστήματος διακυβερνήσεως τῶν ἀνθρώπων.  Μέσῳ αὐτοῦ ἐλέγχονται τά οἰκονομικά ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού ἀσφυκτιοῦν, ἀφοῦ οἱ τράπεζες μέ ἀντιλαϊκούς νόμους  ἀναγκάζουν τούς ἀνθρώπους σέ ἀλλοτριωμένο τρόπο ζωῆς, χωρίς ἀγάπη, χωρίς ἐπικοινωνία, χωρίς διάθεση γιά δημιουργία.
.              Σημαντικά γιά τήν ἡμερίδα μας καί τήν γενικότερη ἀντίσταση στήν ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος κρίνουμε τή στάση τοῦ διεθνοῦς φήμης οἰκονομολόγου και συγγραφέως Norbert Häring καί τό βιβλίο του «Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καί οἱ συνέπειές της».

3. Ἀντίθετα πρός τίς ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο κατοχυρώνει τήν προσωπική ἐλευθερία, τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητος, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τήν προστασία τῶν δεδομένων μας, ἡ ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος δημιουργεῖ προβλήματα στήν καθημερινή μας ζωή. Χαρακτηριστική ἡ φράση «ἔπεσε τό σύστημα».  Παρά τά ὅσα διακηρύττονται, μέ τό πλαστικό χρῆμα δημιουργοῦνται ἐμπόδια στίς οἰκονομικές συναλλαγές, στήν πρόσβαση στήν ὑγεία, τή δικαιοσύνη καί σέ ἄλλα κοινωνικά δικαιώματα. Γίνεται ἐκμετάλλευση τῶν προσωπικῶν δεδομένων (data mining) σέ σημεῖο δυνατότητος πρόβλεψης καί ἐλέγχου τῆς συμπεριφορᾶς τῶν πολιτῶν. Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος μας καί ὅλες οἱ ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν ἀπειλοῦνται ἀφοῦ μεθοδεύεται ἡ πλήρης ἐξάρτηση τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς ἀπό ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς (visa – mastercard). Οἱ προσωπικοί, κοινωνικοί καί ἐθνικοί κίνδυνοι ἐλλοχεύουν ἀπό τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν.

4.Τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία του πού σέβεται ἀπόλυτα ὁ Θεός, πλήττεται βάναυσα ἀπό τόν ἠλεκτρονικό καί οἰκονομικό ὁλοκληρωτισμό πού τείνει νά ἐπιβληθεῖ.
.             Ὁ ἐν Τριάδι Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ.  Ἡ εἰδοποιός διαφορά τοῦ ζεύγους τῶν πρωτοπλάστων ἀπό ὅλα τά ἄλλα δημιουργήματα ἦταν ἡ ἐλεύθερη βούληση καί ὁλοκάθαρο τό αὐτεξούσιο.  Μετά τήν παρακοή ἀμαυρώνεται ὁ νοῦς καί ἀλλοιώνεται τό αὐτεξούσιο.
.            Φαλκιδεύεται ἔτσι ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία του ἀπό τόν ἀντίδικο Διάβολο καί κάθε γενιά καταδυναστεύεται ἀπό τά ἔργα του τά δόλια.
.            Στίς μέρες μας ἡ μεθοδευμένη πολεμική του κατά τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ παίρνει τραγικές διαστάσεις.  Προσπαθεῖ νά εἰσχωρήσει στά μύχια τῶν ἀνθρώπων καταστρατηγώντας ὅ,τι ἐν τῷ μεταξύ, μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, Σταύρωσή Του καί Ἀνάστασή Του δημιουργήθηκε πρός σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ ἀρχέκακος ὄφις τῆς ἀνομίας, ὁ Διάβολος, ἀνατρέπει νόμους, συνήθειες, ἤθη καί ἔθιμα, τήν ἀληθῆ κατά Θεόν γνώση καί ὁτιδήποτε συγκροτεῖ καί θεώνει τόν ἄνθρωπο.  Ὁ ὑπαρκτός πολέμιος τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τό θράσος διά τοῦ κυρίου ἐκπροσώπου του, τοῦ Ἀντιχρίστου, νά προσπαθεῖ νά ἐκδιώξει τόν Χριστό ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό τίς κοινωνίες τους.
.             Ἡ σύγχρονη ἀποστασία ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ καταπάτηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ αἰτία τῶν παρόντων καί μελλοντικῶν δεινῶν.  Αὐτά δίνουν στόν Ἀντίχριστο τή δύναμη «νά διακηρύττει» ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «ὅτι ὅλοι οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ, ὅλοι οἱ νόμοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι κακοί καί ἐπικίνδυνοι, ὅτι εἶναι θανατηφόροι…πρέπει νά ἀπορριφθοῦν καί νά ἀντικατασταθοῦν μέ ἄλλους νόμους ἀντιθέτου περιεχομένου…!». Μέ αὐτή τή στόχευση ἐπιβάλλεται σήμερα ὁλοένα αὐξανόμενη ἡ χρήση τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στά ἠλεκτρονικά συστήματα ἐξυπηρετήσεως, στή διεθνῆ διακίνηση προϊόντων πληροφοριῶν καί ὑπηρεσιῶν.  Ἔτσι ἑδραιώνεται ἕνα παγκόσμιο συγκεντρωτικό σύστημα ἐξουσίας καί ὅσοι ἀρνηθοῦν νά προσχωρήσουν σ’αὐτό, ἀπειλοῦνται μέ οἰκονομικό ἀποκλεισμό. Συγκεκριμένα γεγονότα ἀπό τήν ἀναπτυσσόμενη κοινωνία χωρίς μετρητά, ἀποδεικνύουν τά ἀπάνθρωπα σχέδια ὅσων δραστηριοποιοῦνται γιά τήν ἐπιτυχῆ ἐγκαθίδρυση τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.
.              Ἰδιαίτερα μέσῳ τῆς παντοδύναμης ψηφιακῆς τεχνολογίας μάχεται νά ἑνώσει ὅλον τόν κόσμο σέ μιά παγκόσμια δικτατορία.  Ὑποχρεωτικά κάθε ἄνθρωπος θά πρέπει νά μετέχει ὡς μέλος σ’ αὐτήν, ὑπάκουος ἀπόλυτα στούς νόμους της καί τίς ἀπαιτήσεις της.  Θά παραμένει ἀνικανοποίητος ἄν δέν εἶναι γνωστή κάθε σκέψη, κάθε κίνηση, κάθε δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου. Μέσῳ τῆς συγχρόνου ψηφιακῆς τεχνολογίας εἶναι πανεύκολη καί ἄμεση ἡ γνώση ὅλων τῶν προσωπικῶν δεδομένων.  Σκοπός τῶν δυναστῶν τῆς νέας ἀντίχριστης Ἐποχῆς εἶναι νά ἐμφυτεύσουν τό τσιπάκι μέ ἄπειρες καταγραφικές δυνατότητες στό χέρι ἤ στό μέτωπο καί ἔτσι νά διαφεντεύουν ὅλη τήν Οἰκουμένη.
.                  Δέν ἦταν δυνατόν νά φθάσουν σ’ αὐτό τό πολυπόθητο τέλος, ἄν δέν τούς εἶχε φυτέψει στό μυαλό τους ὁ Διάβολος τό σχέδιο τοῦ οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγμα πού σήμερα διερχόμαστε.  Τά capital controls ἀπετέλεσαν τήν κορυφαία μέχρι σήμερα ἔκφραση τῆς οἰκονομικῆς καταπιέσεως.
.                Ἕπεται ἡ γενίκευση τῶν καρτῶν σ’ ὅλες τίς συναλλαγές καί τό τσιπάρισμα μαζί μέ τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου.
.               Ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός φρόντισε νά ἀποκαλύψει τόσο στό τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅσο καί στόν Ἅγιο Παΐσιο τίς σχετικές διαδικασίες τοῦ σφραγίσματος καί τῶν συνεπειῶν του ἀπό αὐτούς πού θά τό δεχθοῦν.  Ἐκεῖνοι πού δέν θά δεχθοῦν τή σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ὁποίας ὁ κωδικός εἶναι τό 666, θά ἐπιβιώσουν διά πίστεως καί θά περάσουν στήν αἰωνιότητα.
.                 Ἐπιβάλλεται λοιπόν ἐπειγόντως, τώρα, ἡ ὀρθή στάση ἀπέναντι στόν πνευματικό κίνδυνο στερήσεως τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας καί ἡ ἀντίστασή μας στήν ἐπίθεση τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως καθορίζεται ἀπό τήν ὀρθόδοξη παράδοση, τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί τήν ἔνδοξη ἱστορία μας. Ἑνωμένοι, μέ σταθερές βάσεις νά θέσουμε τόν ἑαυτό μας ἀνάχωμα στήν ἐπιβολή τῶν δυνάμεων τοῦ Ἀντιχρίστου.
.               Ἄς ποφασίσουμε ς κόκκινη γραμμή δέν τήν περνομε, ς δ καί μή παρέκει –τήν κάρτα μέ ποιαδήποτε μορφή, σχμα νομασία, ποία ταυτισμένη μέ μς θά περιέχει τά πάντα καί θά χρησιμοποιεται γιά λα, μιά κάρτα «λα σέ να». Σ΄ατήν θά πρέπει νά ντιδράσουμε καί νά ρνηθομε τήν παραλαβή της.
.               Ἀ
πό τήν λλη, πρέπει ς πράξη ντιστάσεως, παιτεται, νά χρησιμοποιομε σο εναι δυνατόν περισσότερο τά μετρητά στίς συναλλαγές μας.
.               
Ὅπλα στόν ἀγῶνα μας ἄς παραμείνουν ἡ διαρκής μετάνοια, ἡ καρδιακή συντριβή, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή ἡ ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους.  Ἡ ἔμπονη μετάνοια, ὅπως ἔχει δείξει ἡ βιβλική καί ἐκκλησιαστική μας ἱστορία μπορεῖ νά κάμψει τή δικαιολογημένη ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀποστασία μας ἀπό τό θέλημά Του.  Παράδειγμά μας ἄς παραμένει ἡ παρρησία τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πού βροντοφωνοῦσαν: «Δριμύς ὁ χειμών, ἀλλά γλυκύς ὁ Παράδεισος». Ἐν μέσῳ τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου ἀποκαλυπτόταν ὁ Παράδεισος. Μακάρι οἱ εὐχές τῶν ἑκατομμυρίων μαρτύρων τῆς Μίας Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας νά μᾶς στηρίζουν ὅλους μας καί νά μᾶς ἀξιώσουν τῆς αἰωνίου τρυφῆς τοῦ Παραδείσου.

, ,

Σχολιάστε

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Η ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

σέ συνεργασία μέ τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη,
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς,
διοργανώνουν

ἡμερίδα στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας στίς 24.06.17
καί ὥρα 5 μ.μ. – 9 μ.μ. μέ θέμα:

«Κατάργηση τῶν μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡμερίδα μόνον γιὰ Νοήμονες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόεδρος-Συντονιστής: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος

17:00 – 17:15: Προσευχή καί κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Χαιρετισμοί.

17:15 – 17:35: Χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ».

17:35 – 17:45: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμαρουσίου- Ὁ σκοπός τῆς σημερινῆς ἡμερίδος.

17:45 – 18:10: Dr. Δημήτριος Χιωτακάκος Διδάκτωρ Ἠλεκτρονικῆς & Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Manchester University, United Kingdom.- «Ἡ ὀργουελική διάσταση τῆς ἀχρήματης κοινωνίας».

18:10 – 18:35: Δῆμος Θανάσουλας Δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ- «Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί πλαστικό χρῆμα: Ἐπιπτώσεις στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐλευθερία».

18:35 – 19:00: Στάθης Ἀδαμόπουλος Οἰκονομολόγος-ἐκπαιδευτικός, Msc στήν χρηματοοικονομική.- «Κοινωνία χωρίς μετρητά: Στενεύει ὁ κλοιός».

19:00 – 19:15: Διάλειμμα

19:15 – 19:30: Συνέντευξη μέ τόν οἰκονομολόγο, συγγραφέα καί δημοσιογράφο Norbert Häring.

19:30 – 19:55: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων- «Οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός: Μία θεολογική προσέγγιση»

19:55: Συζήτηση

20:45: Πορίσματα

21:00: Ἐθνικός Ὕμνος

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΙ στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣῼ ΚΑΡΤΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΥ μὲ τίμημα: ἢ ΜΕΣΑ “ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ” ἢ ΕΞΩ “ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ καὶ ΥΠΟΠΤΟΣ”

κατάργηση τν μετρητν ξαπλώνεται παντο
ς κάτι «ναπόφευκτο».
Ποιό θ εναι μως τ τίμημα;

.                   Γνωρίζατε ὅτι τὸ 95 τοῖς ἑκατὸ τοῦ συνόλου τῶν πωλήσεων στὴ Σουηδία γίνονται χωρὶς μετρητά; Καὶ ξέρατε ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς Δανίας ἔχει ὡς δεδηλωμένο στόχο τὴν «ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν» μέχρι τὸ ἔτος 2030; Σὲ ὅλο τὸν κόσμο, βλέπουμε μία ἀδυσώπητη πορεία πρὸς μία κοινωνία χωρὶς μετρητά, καὶ πουθενὰ δὲν ἰσχύει αὐτὸ περισσότερο ἀπὸ ὅ, τι στὴ Βόρεια Εὐρώπη. Στὴ Σουηδία, ἑκατοντάδες ὑποκαταστήματα τραπεζῶν δὲν δέχονται ἢ δὲν διανέμουν πλέον μετρητά, καὶ χιλιάδες μηχανήματα ATM ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ὁριστικά. Αὐτὴ τὴν στιγμή, τὰ χαρτονομίσματα καὶ τὰ κέρματα ἀντιπροσωπεύουν μόνο μόλις τὸ 2 τοῖς ἑκατὸ τῆς σουηδικῆς οἰκονομίας, καὶ πολλὰ καταστήματα πλέον δὲν διαθέτουν καθόλου μετρητά. Ἡ ἰδέα μίας πραγματικὰ “cashless society” / «ἀχρήματης κοινωνίας» θεωρήθηκε κάποτε ὅτι ἀνῆκε στὸν χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ τώρα μᾶς λένε ὅτι εἶναι «ἀναπόφευκτη», καὶ οἱ ἀρχὲς ἐπιμένουν ὅτι ἔτσι θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ σταματήσουν ἐγκληματίες, τρομοκράτες, βαρόνους ναρκωτικῶν, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καὶ φοροφυγάδες. Ἀλλὰ ποιό θὰ εἶναι τὸ τίμημα γιὰ αὐτὴν τὴν «πρόοδο»;
.                   Στὴ Σουηδία, ἡ μετάβαση σὲ μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ ἔχει γίνει δεκτὴ μὲ ἐνθουσιασμό. Τὸ παρακάτω εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο τῶν New York Times ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ Σάββατο…
.                   «Οἱ ἐνορίτες πληκτρολογοῦν τὰ δέκατά τους στὶς ἐκκλησίες τους. Οἱ ἄστεγοι μικροπωλητὲς ἔχουν πάνω τους κινητὰ ποὺ διαβάζουν πιστωτικὲς κάρτες. Ἀκόμα καὶ τὸ “Μουσεῖο τῶν Abba”, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ‘ἱερὸ’ τοῦ συγκροτήματος ποὺ ἔγραψε κάποτε τὸ “Money, Money, Money,” θεωρεῖ τὰ μετρητὰ ὡς κάτι ποὺ ἀνήκει στὸν περασμένο αἰώνα καὶ δὲν ἀποδέχεται πλέον χαρτονομίσματα καὶ νομίσματα. Ἐλάχιστα μέρη δὲν ἔχουν κλίνει τόσο πολὺ σὲ ἕνα μέλλον χωρὶς μετρητά, ὅσο ἡ Σουηδία, ἡ ὁποία ἔχει ἐθιστεῖ στὴν εὐκολία τῆς πληρωμῆς μέσῳ app καὶ πλαστικοῦ χρήματος”.
.                   Γιὰ ἀρκετοὺς τὸ νὰ δίνεις χρήματα στὴν ἐκκλησία ἠλεκτρονικὰ φαίνεται ἀρκετὰ παράξενο. Ἀλλὰ ἔχει ἀρχίσει νὰ συμβαίνει καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ στὴ Σουηδία μερικὲς ἐκκλησίες συλλέγουν τὰ δέκατα καὶ τὶς προσφορές τους μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο…
.                 “Κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς πρόσφατης κυριακάτικης λειτουργίας, ὁ ἀριθμὸς τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τῆς ἐκκλησίας προβάλλεται σὲ μεγάλη ὀθόνη. Οἱ πιστοὶ βγάζουν τὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ δίνουν τὰ δέκατά τους, μέσῳ ἑνὸς app ποὺ ὀνομάζεται Swish, ἕνα σύστημα πληρωμῶν ποὺ ἔχει συσταθεῖ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τράπεζες τῆς Σουηδίας καὶ ποὺ ἔγινε τὸ ‘ἀντίπαλο δέος’ τῆς πληρωμῆς μὲ κάρτες.
.                 Ἄλλοι πιστοὶ παρατάσσονται σὲ ἕνα εἰδικὸ μηχάνημα γιὰ κάρτες, τὸ «Kollektomat», ὅπου μποροῦν νὰ μεταφέρουν χρήματα γιὰ διάφορες δραστηριότητες τῆς ἐκκλησίας. Πέρυσι, ἀπὸ τὰ 20 ἑκατομμύρια κορῶνες σὲ δέκατα ποὺ συλλέχθηκαν, περισσότερο ἀπὸ τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ προῆλθε ἀπὸ κάρτες ἢ ψηφιακὲς πληρωμές”.
.                 Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ Σουηδία ποὺ μεταβαίνει ραγδαία σὲ μία κοινωνία χωρὶς μετρητά. Στὴ Δανία, κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι ἔχουν ὡς στόχο “νὰ ἀπομακρύνουν ἐντελῶς τὸ χαρτονόμισμα” μέχρι τὸ ἔτος 2030…
.                 “Ἡ Σουηδία δὲν εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν. Ἡ γειτονικὴ Δανία, κάνει ἐπίσης, μεγάλα βήματα γιὰ νὰ μειώσει τὴν κυκλοφορία τῶν χαρτονομισμάτων τῆς χώρας.
.             Δύο δεκαετίες πρίν, περίπου τὸ 80 τοῖς ἑκατὸ τῶν πολιτῶν τῆς Δανίας βασίζονταν στὰ μετρητά, γιὰ τὰ ψώνια τους. Σήμερα, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔχει μειωθεῖ δραματικὰ σὲ 25 τοῖς ἑκατό.
.           «Μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ μετρητά», λέει ὁ διευθυντὴς τῆς ‘Matas IT’ Thomas Grane. «Ἡ διαχείριση, ἡ ἀσφάλεια καὶ ὅλα εἶναι ἀκριβά, ἔτσι, σίγουρα θέλουμε νὰ προωθήσουμε τὶς ψηφιακὲς πληρωμές, καὶ αὐτὸς φυσικὰ εἶναι ὁ λόγος ποὺ υἱοθετήσαμε πληρωμὲς μέσω κινητοῦ τηλεφώνου γιὰ νὰ βοηθήσουμε αὐτὴ τὴν διαδικασία»”.
.           Μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε ἕναν κόσμο, ὅπου δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιεῖτε μετρητὰ γιὰ ὁτιδήποτε; Πρὸς τὰ ἐκεῖ κατευθύνονται τὰ πράγματα – εἰδικὰ στὴν Εὐρώπη. Ὅπως ἔχουμε γράψει, οἱ συναλλαγὲς σὲ μετρητὰ ἄνω τῶν € 2.500 ἔχουν ἤδη ἀπαγορευθεῖ στὴν Ἱσπανία, ἐνῶ ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία ἔχουν ἀπαγορεύσει ὅλες τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ ἄνω τῶν € 1.000.
.           Σιγὰ-σιγά, τὰ διαθέσιμα ρευστὰ ἐξαλείφονται καὶ ὅ, τι ἔχουμε δεῖ μέχρι τώρα εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. 417 δισεκατομμύρια συναλλαγὲς χωρὶς μετρητὰ διεξήχθησαν τὸ 2014, καὶ ὁ τελικὸς ἀριθμὸς γιὰ τὸ 2015 προβλέπεται νὰ εἶναι πολὺ ὑψηλότερος.
.           Οἱ τράπεζες ‘θέλουν σὰν τρελές’ βέβαια αὐτὴ τὴν ἀλλαγή, διότι τοὺς ἐπιτρέπει νὰ βγάζουν περισσότερα χρήματα λόγῳ τῶν τελῶν ποὺ συλλέγουν ἀπὸ τὶς πιστωτικὲς κάρτες καὶ τὶς χρεωστικὲς κάρτες. Καὶ οἱ κυβερνήσεις ὅμως ὑποστηρίζουν φανατικὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτή, γιατί οἱ ἠλεκτρονικὲς πληρωμὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦνται καὶ νὰ ἐλέγχονται πολὺ πιὸ εὔκολα.
.           Μερικὰ χρόνια πίσω, μία τέτοια ἀλλαγὴ δημιουργοῦσε ἀντιρρήσεις καὶ διαφωνίες ἀπὸ ἀρκετοὺς κύκλους (πολιτικούς, θρησκευτικοὺς) καὶ ἁπλοὺς σκεπτόμενους ἀνθρώπους. Σήμερα ὅμως, πολὺ σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οἱ περισσότεροι φαίνεται ὅτι ἔχουν δεχθεῖ πλήρως ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ εἶναι «ἀναπόφευκτη», καὶ ὅτι εἶναι σίγουρα γιὰ τὸ «καλύτερο». Καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἡ προπαγάνδα εἶναι ἡ ἴδια. Γιὰ παράδειγμα, τὸ παρακάτω, ποὺ προέρχεται ἀπὸ μία αὐστραλιανὴ ἰστοσελίδα… «Καὶ ἔτσι ἔχουμε προετοιμαστεῖ γιὰ νὰ γυρίσουμε σελίδα τὸ νέο ἔτος – 2016, μία κρίσιμη χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποία ἡ Αὐστραλία θὰ ἐπιταχύνει γιὰ νὰ γίνει μία πραγματικὴ κοινωνία χωρὶς μετρητά. Ἡ κοινωνία χωρὶς μετρητὰ θὰ εἶναι ἕνας νέος κόσμος ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κέρματα τοῦ $ 1 καὶ τῶν $ 2 ἢ χαρτονομίσματα τῶν $ 5 ἢ τῶν $ 10. Ἕνας νέος κόσμος, στὸν ὁποῖο ὅλες οἱ ἐμπορικὲς συναλλαγές, ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ἑνὸς i-pad ἢ ἑνὸς χάμπουργκερ ἕως τὰ μηχανήματα πόκερ, τὴν ἀγορὰ μίας ἐφημερίδας, τὴν πληρωμὴ τῶν λογαριασμῶν τοῦ νοικοκυριοῦ, θὰ πρέπει νὰ καταβάλλονται ἠλεκτρονικά».
.           Καὶ στὸ ἴδιο ἄρθρο οἱ ἀναγνῶστες διαβάζουν ὅτι ἡ Αὐστραλία θὰ εἶναι πιθανῶς «μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ» μέχρι τὸ 2022 … “Ἔρευνα ἀπὸ τὴν Westpac Bank προβλέπει ὅτι ἡ Αὐστραλία θὰ εἶναι μία κοινωνία πλήρως χωρὶς μετρητὰ μέχρι τὸ 2022 – σὲ μόλις ἕξι χρόνια. Ἤδη τὸ ἥμισυ τοῦ συνόλου τῶν ἐμπορικῶν πληρωμῶν γίνονται πλέον ἠλεκτρονικά”.
.           Ἀκόμη καὶ σὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς φτωχότερες περιοχὲς τοῦ πλανήτη ὑπάρχει μία κίνηση πρὸς μία κοινωνία χωρὶς μετρητά. Τὸ 2015, οἱ τράπεζες στὴν Ἰνδία σημείωσαν σημαντικὴ πρόοδο σὲ αὐτὸ τὸ μέτωπο καὶ οἱ ἐκπτώσεις φόρου εἰσοδήματος θεωρήθηκαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ὡς κίνητρο “νὰ ἐνθαρρυνθοῦν οἱ πολίτες νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ συναλλαγὲς μὲ μετρητά”.
.               Θὰ μποροῦσε πραγματικὰ μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ νὰ μειώσει τὴν ἐγκληματικότητα καὶ νὰ κάνει τὴ ζωὴ ὅλων μας «καλύτερη»; Καὶ ἂν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ συνέβαινε αὐτό, ποιό ἀλήθεια, θὰ ἦταν τὸ «τίμημα»;
.           Τὸ νὰ μὴν μπορεῖς πλέον νὰ πᾶς ὅπου θέλεις καὶ νὰ κάνεις ὅ, τι θέλεις, χωρὶς τὸ κράτος νὰ σὲ παρακολουθεῖ συνεχῶς. Μὲ λίγα λόγια θὰ μεταβοῦμε οἰκειοθελῶς σε ἕνα σύστημα ποὺ θὰ φέρει μαζί του μια πολὺ σημαντικὴ ἀπώλεια τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας.
.             Καὶ εἶναι εὔκολο νὰ φανταστοῦμε ἕναν κόσμο ὅπου μία εἴδους “ταυτότητα” ποὺ θὰ ἐκδίδει τὸ κράτος, θὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν. Αὐτὸ θὰ δώσει στὴν κυβέρνηση τὸν πλήρη ἔλεγχο γιὰ τὸ ποιὸς χρησιμοποιεῖ «τὸ σύστημα» καὶ ποιὸς ὄχι. Ἡ δυνατότητα ἐξαναγκασμοῦ καὶ τυραννίας σὲ ἕνα τέτοιο σενάριο εἶναι προφανής.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τί θὰ κάνατε, ἂν δὲν μπορούσατε νὰ ἀγοράσετε, νὰ πωλήσετε, νὰ βρεῖτε δουλειά, νὰ ἀγοράσετε φάρμακα ἢ νὰ ἀνοίξετε ἕναν τραπεζικὸ λογαριασμό, χωρὶς νὰ εἶστε “γνωστὸς” στὸ σύστημα;

.           Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Ἢ μέσα στὸ σύστημα. Ἢ «ὕποπτος» καὶ «ἀποκλεισμένος».

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

 

 

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ» !!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ παραλογισμός, ἡ παράνοια δὲν πρόκειται νὰ ἔχει τελειωμό. Ἂς μὴ διαφεύγει τῆς προσοχῆς ὅτι ὅλοι οἱ “πετυχημένοι” ὁλοκληρωτισμοὶ “ὁλοκληρώνονται” μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ παράνοιαΒέβαια ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι κύκλοι τὴν ἀναζητοῦν σὲ λάθος τόπο (ἴσως καὶ αὐτὴ ἡ λάθος ἀναζήτηση νὰ ἀποτελεῖ σκέλος τῆς “παράνοιας”), ἀλλὰ δὲν πειράζει. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ πράγματα δείχνουν ἕνα δρόμο. Ὅλο καὶ περισσότερο ἡ προσωπικὴ ζωὴ διώκεται. ΝΟΜΟΙ (κι ἔχει σημασία αὐτὸ μεγάλη), νόμοι προωθοῦνται, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς (μαζὶ καὶ τῶν συναλλαγῶν), πάντοτε μὲ ἕνα εὐλογοφανὲς πρόσχημα. Ἔτσι καὶ ἡ χρήση μετρητῶν τείνει νὰ θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.
.       Ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ἢ φοροκάρτα ποῦ “βόσκει”;… Κάτι λέγανε γιὰ τὸ 2012!

ΗΠΑ: Κυκλοφορεῖς μὲ μετρητά; Μᾶλλον εἶσαι τρομοκράτης!

Russia Today (Katerina Azarova)
/ μετάφρ. ἱστολόγιο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.        Ἔχετε φακό; Ἢ πληρώνετε μὲ μετρητά, ἀντὶ μὲ πιστωτικὴ κάρτα; Καὶ ἔτσι κάνετε τὰ ψώνια σας γιὰ τὴν ἑβδομάδα; Τότε αὐτὴ ἡ συμεπροφορά σας, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI, θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς κάνει «τρομοκράτη».
.          Πρόσφατα, προβλήθηκε στὸ Internet ἕνα βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας (DHS), τὸ ὁποῖο λέει στοὺς ἀνθρώπους χωρὶς πολλὰ – πολλά, ὅτι «τ ν πληρώνεις μ μετρητ εναι ποπτο κα περίεργο». Μὲ μία δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἤρεμη φωνή, ὁ ἀφηγητὴς λέει στοὺς θεατὲς ὅτι, «ἐὰν κάποιος ἐμφανίζεται μὲ νευρικότητα ἢ ἄγχος, ἢ ἐπιμένει νὰ πληρώσει μὲ μετρητά, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας. Αὐτὴ εἶναι μία ὕποπτη συμπεριφορά». Ἔτσι λοιπόν, ἂν εἴχατε μία ἀγχωτικὴ ἡμέρα καὶ δὲν ἔχτε πιστωτικὴ κάρτα, εἶστε μέσα στοὺς ὕποπτους…
.         Αὐτὴ ἡ πρόταση, καὶ πολλοὶ ἄλλες, ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ξενοδοχεῖα σὲ ὅλες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς μέρος τοῦ συνεχιζομένου προγράμματος τοῦ DHS “See something, Say something” («Βλέπεις κάτι, Πές το»). Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ ἕνα 84σέλιδο ἐγχειρίδιο, μὲ τὸν μεγαλειώδη τίτλο, “Ὁδηγὸς Προστατευτικῶν Μέτρων γιὰ τὴν Βιομηχανία Διαμονῆς τῶν ΗΠΑ” – ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι τ ν ζητ κάποιος τν προστασία τς διωτικς του ζως, μεταξ λλων, ποτελε κόκκινη σημαία.
.         Καὶ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ: σὲ ἕνα πόλεμο κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. νας πιθανς τρομοκράτης, λέει τ πρόγραμμα, εναι πολ πι εκολο ν παρακολουθεται, ν χρησιμοποιε πιστωτικ κάρτα. χρήση τς πιστωτικς κάρτας παρέχει στν Μεγάλο δελφ μεση πρόσβαση σ πληροφορίες γι τν γοραστή, τ στορικ γορν του – καί, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν δυνατότητα νὰ κοπεῖ ἡ πρόσβασή του σὲ αὐτὴν μέσα σὲ μία στιγμή.
.         Ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἰδέας παρέχει μία μᾶλλον ζοφερὴ προοπτική: τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, ἀφαιροῦν τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς ποὺ διασφαλίζεται σὲ μία ὑποτιθέμενη ἐλεύθερη χώρα.
.         Δὲν θέλετε νὰ ἔχετε πιστωτικὴ κάρτα; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Εἶστε νευρικός; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Δὲν θέλουν νὰ σᾶς ἐνοχλοῦν; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης.
.         Καὶ τὸ πράγμα χειροτερεύει. Σὲ ἕνα φυλλάδιο τοῦ FBI ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ “κάνουν μαζικὲς ἀγορὲς ἀντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ἀδιάβροχου ἐξοπλισμοῦ, δοχείων μὲ ἕτοιμα γεύματα ἢ συσκευῶν νυχτερινῆς ὅρασης, συμπεριλαμβανομένων φακῶν», θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται. Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι «ἐν δυνάμει στοιχεῖα τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων».
.         Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι πού, ἂς ποῦμε, θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ κατασκήνωση, μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα. Μποροῦν νὰ πάρουν μόνο τὶς πιστωτικές τους κάρτες, νὰ μποῦνε μέσα στὸ δάσος καὶ ἔτσι νὰ κατασκηνώσουν! (!!!!!!)
.         Καὶ παραλογισμς δὲν τελειώνει ἐκεῖ. ποπτος εναι κα ποιος ψιθυρίζει στ κινητό του στέλνει να γραπτ μήνυμα διακριτικ σ δημόσιο χρο. Ἔτσι γιὰ νὰ εἴσαστε νομοταγὴς πολίτης, θὰ πρέπει προφανῶς νὰ συνομιλεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἀλληλογραφία σας φωναχτά!
.         Στὸ στόχαστρο εἶναι πάλι οἱ πατριωτικὲς / δεξιὲς πολιτικὲς τάσεις καὶ κυρίως ὁ λευκὸς πληθυσμὸς τῶν ΗΠΑ, καθὼς προηγήθηκε τὸ βίντεο ποὺ στοχοποιοῦσε ξεκάθαρα τοὺς λευκοὺς ὡς «Νο 1 ἐν δυνάμει τρομοκράτες», ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν παρομοίασε πρόσφατα τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Tea Party μὲ τρομοκράτες.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε