Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μακεδονία

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Τὸ Σκοπιανὸ στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Περιδιαβάζοντας πάγκους καὶ διαδρόμους παλαιοβιβλιοπωλείου ἕνα βιβλίο 110 σελίδων, μὲ φθαρμένα ἐξώφυλλα, μοῦ τράβηξε τὴν προσοχή. Ἦταν αἱ «Ἱστορικαὶ καὶ διπλωματικαὶ μελέται» τοῦ Περικλῆ Ἀλ. Ἀργυροπούλου. Καταγόμενος ἀπὸ ἐπιφανῆ οἰκογένεια Φαναριωτῶν διετέλεσε κατ’ ἐπανάληψη βουλευτὴς καὶ ὑπουργός. Στὸ βιβλίο του δημοσιεύονται ὁμιλίες του. Μεταξὺ αὐτῶν μία στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν (ΚΤΕ), στὴν Χάγη, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1928.
.           Ἐπρόκειτο περὶ «Παρατηρήσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συλλόγου τῆς ΚΤΕ ἐπὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ Βουλγαρικοῦ Συλλόγου ὑποβληθέντος ὑπομνήματος εἰς τὴν Ἕνωσιν Συλλόγων τῆς ΚΤΕ». Ἀπὸ τὶς «παρατηρήσεις» τοῦ Περικλῆ Ἀλ. Ἀργυροπούλου καταδεικνύεται πρῶτον ὅτι οὐδεμία ἀναφορὰ γίνεται ἐκ μέρους τῶν Βουλγάρων περὶ «Σλαυομακεδόνων». Οὐδεμία. Τὸ ἴδιο καὶ ἐκ μέρους τῶν Σέρβων, οὐδεμία ἀναφορά.
.         Σημειώνεται ὅτι ὁ Περ. Ἀργυρόπουλος ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ Βούλγαροι πέραν τοῦ κυρίου σκοποῦ τους, ποὺ ἦταν ὁ ἐκβουλγαρισμὸς τῆς Μακεδονίας, σὲ σχέδιο εἶχαν, ὡς δεύτερη λύση, νὰ ζητήσουν τὴν αὐτονόμησή της. Αὐτὴ τὴ δεύτερη λύση προώθησε ὁ Τίτο, ἀποδέχθηκε τὸ ΚΚΕ καὶ ἀνέχθηκε ἡ Βουλγαρία, μὴ πάντως παραιτούμενη ἀπὸ τὴν ἀντίληψή της ὅτι οἱ Σλάβοι τῆς Νότιας Σερβίας ἔχουν βουλγαρικὴ καταγωγή. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰ πρόσφατα ἀνοίγματα τῆς βουλγαρικῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σόφιας πρὸς τὰ Σκόπια.
.         Τὸ δεύτερο, ποὺ φαίνεται ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Περ. Ἀργυροπούλου στὴν ΚΤΕ, εἶναι ὅτι στὸ μέρος τῆς Μακεδονίας, ποὺ μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Νεϊγὶ παραχωρήθηκε στὴν Βουλγαρία, καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία ὑπῆρχε ἰσχυρὸς ἑλληνικὸς πληθυσμός, ὁ ὁποῖος ἀναγκάσθηκε νὰ ἐκπατρισθεῖ. Ὁ Ἕλληνας πολιτικὸς σημειώνει: «Αἱ φρικταὶ τραγωδίαι, αἱ ὁποῖαι ἐσημείωσαν τὴν βουλγαρικὴν κατοχὴν τῶν διαμερισμάτων τῆς Δράμας, τῆς Καβάλας καὶ τῶν Σερρῶν, ἀπὸ τοῦ 1916 μέχρι τοῦ 1918, ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ μετανάστευσις ἐκείνη ὠθήθη ὑπὸ μόνου του ἐνστίκτου τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ ὅτι τὰ χρησιμοποιηθέντα μέσα τοῦ παντὶ σθένει ἐκβουλγαρισμοῦ ἀποτελοῦν μίαν συστηματικὴν μέθοδον τεθεῖσαν ἐν ἐφαρμογῇ».
.         Ἕνα τρίτο σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ Περ. Ἀργυροπούλου στὴν ΚΤΕ εἶναι ἡ ἀξίωση τῶν Βουλγάρων πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ πάρει τὸ μέρος τους καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ ὅτι οἱ σλάβοι τῆς Μακεδονίας εἶναι Βούλγαροι!.. Καὶ ἕνα τέταρτο σημεῖο, ποὺ θίγει ὁ Περ. Ἀργυρόπουλος, εἶναι ὅτι οἱ Βούλγαροι ἕως τὸ 1903 προσπάθησαν νὰ ἐπεκταθοῦν στὴ Μακεδονία «διὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ σχολικῆς ὁδοῦ» καὶ ὅταν δὲν τὸ πέτυχαν, τότε χρησιμοποίησαν τὴ βία ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν.
.         Αὐτά, ποὺ ἐλέχθησαν τὸ 1928, εἶναι μέρος τῆς Ἱστορίας τοῦ Σκοπιανοῦ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὸ 1878 ἕως καὶ σήμερα ὑπάρχει μία σλαβικὴ γεωστρατηγικὴ γιὰ τὴ Μακεδονία. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἀμύνονται, μπορεῖ μὲ λάθη καὶ μὲ παραλείψεις, ἀλλὰ χωρὶς ὑποχωρήσεις στὶς σοβινιστικὲς καὶ ἀλυτρωτικὲς ἐπιθέσεις παλαιότερα τῆς Βουλγαρίας καί, ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες, τῶν Σκοπίων. Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ἔχει τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη νὰ παραδώσει στὴν ἑπόμενη κυβέρνηση ὅσα παρέλαβε. Τίποτε λιγότερο.-

Advertisements

,

Σχολιάστε

Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΤΟ ΚΡΑΣΙ καὶ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ («ὑπερμεγέθεις κοτσάνες»!)

Μπουτάρης, τ εροδρόμιο,
τ
κρασ κα
Μακεδονία.
(
«πς ν καταλάβει διος Μπουτάρης
τι λέει νοησίες»)

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης.

.             Ὁ Μπουτάρης λέει ὅτι θὰ μπορούσαμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ ὄνομα τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” καὶ τοῦ σταθμοῦ ΚΤΕΛ, ἐπειδὴ μπερδεύονται οἱ τουρίστες νομίζοντας ὅτι πηγαίνουν στὴν “Μακεδονία”. Μάλιστα. Δηλαδὴ ποῦ πηγαίνουν ρὲ μεγάλε; στὴν Αἴγυπτο;
.             Γιατί δὲν ἀλλάζεις, Δήμαρχε, τὸ ὄνομα τῆς πόλης; τὸ Θεσσαλονίκη εἶναι ἑλληνικὴ λέξη. Νίκη μετὰ τῶν Θεσσαλῶν (ἐναντίον τῶν Φερῶν καὶ τῶν Φωκέων). Οἱ “Μακεδόνες” δὲν τὴν καταλαβαίνουν τὴν λέξη, καὶ γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο τὴν ὀνομάζουν “Σολούν”. Ἂς τὴν ὀνομάσουμε καὶ τὴν πόλη Σολούν, γιὰ νὰ πάψει πιὰ ἡ «ἑλληνικὴ προπαγάνδα» ὅτι ἡ «Μακεδονία εἶναι ἑλληνική». Ὅπως ὅλος ὁ κόσμος γνωρίζει, ἡ «Μακεδονία εἶναι μακεδονική».
.             Ἔτσι δὲν εἶναι, ρὲ Δήμαρχε; μὲ τὴν εὐκαιρία, μιὰ ποὺ τὸ ἐπώνυμό σου εἶναι καὶ ὄνομα ἑνὸς προϊόντος, ἴσως καταλάβεις πόσο ὑπερμεγέθεις κοτσάνες λὲς καὶ κάνεις στὸ θέμα αὐτό, θὰ σοῦ πῶ τὸ ἑξῆς.

Πῶς θὰ καταλάβει μέχρι καὶ ὁ Μπουτάρης ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς ὀνομασίας.

.             Γιάννη Μπουτάρη, ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνας γείτονάς σου, ὁ Σλάβωφ βγάζει κι αὐτὸς κρασί. Καὶ μία ὡραία ἡμέρα ἀλλάζει ὄνομα στὸ κρασί του καὶ τὸ ὀνομάζει “Μπουτάρης”. Μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι τέσσερα τετραγωνικὰ μέτρα ἀπὸ τὸ οἰνοποιεῖο τοῦ ἀνῆκαν πρὶν 350 χρόνια στὴν ἄκρη τῆς αὐλῆς τοῦ κτήματος τοῦ πρὸ-πρὸ-πρό… πάππου σου, ἐκεῖ ποὺ ἔχεις ἐσὺ τώρα τὸ δικό σου οἰνοποιεῖο.
.             Τὰ βγάζει λοιπὸν στὴν ἀγορὰ καὶ συμβαίνει τὸ ἑξῆς. Ἐσὺ Μπουτάρη, ἔχεις μπεῖ σὲ ἕναν συναιτερισμὸ μὲ τὸ ὄνομα «Ἑλλάδιον» κρασί. Τὸ Ἑλλάδιον κρασὶ εἶναι μεγάλη φίρμα καὶ διαθέτει πολλοὺς τύπους, τὸ «Μπουτάρης» εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτά. Ἔχει κι ἄλλους τύπους: «Μακεδονικὸ» καὶ ἄλλα. Ἂς ἐπικεντρωθοῦμε στὰ δικά σου. Ἐσὺ λοιπὸν συνεχίζεις νὰ παράγεις κρασὶ Μπουτάρη, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπωνυμία «Ἑλλάδιον».
.             Ὁ γείτονάς σου ὅμως βγάζει κρασὶ «Μπουτάρης», ὅπως εἴπαμε. Ἔτσι παντοῦ στὸν κόσμο, σὲ ἐκθέσεις κρασιοῦ κλπ, ὅλοι ξέρουν ὅτι τὸ κρασὶ Μπουτάρης τὸ βγάζει ὁ φίλος σου καὶ γείτονας, ὁ Σλάβωφ. Συχνὰ σὲ ρωτᾶνε ἂν ἔχεις σχέση μὲ τὰ κρασιὰ Μπουτάρης. Ἐσύ, γνωρίζοντας τί ἔχεις συμβεῖ, δὲν ἀπαντᾶς «ναί, δικά μου εἶναι» θεωρώντας ὅτι μιλᾶς γιὰ τὰ δικά σου κρασιά, ἀλλὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ κάνεις τὰ ἑξῆς:
.             Κάθεσαι γιὰ κανένα πεντάλεπτο καὶ τοὺς ἐξηγεῖς ὅλη τὴν ἱστορία, ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ μόνος Μπουτάρης, ὅτι ὁ ἄλλος ἔχει ἄλλο ὄνομα καὶ ἔχει ὑφαρπάξει τὸ ὄνομά σου μὲ ἀνεδαφικὲς ἀφορμές, ὅτι κακῶς ἐκμεταλλεύεται τὸ ὄνομά σου στὴν ἀγορά, ὅτι ὑπάρχει κρασὶ «Μπουτάρης» κάτω ἀπὸ τὴν ἐπωνυμία «Ἑλλάδιον», ποὺ τὸ γνωρίζουν βέβαια οἱ συνομιλητές σου. Ἐξηγώντας ὅλα αὐτά, οἱ ἄλλοι βαριοῦνται στὸ δευτερόλεπτο καὶ σκέφτονται «τί ἄτομο κι αὐτός! βγάζει κρασὶ σὲ μία τόσο μεγάλη φίρμα καὶ θέλει νὰ ἐξαφανίσει ἀπὸ τὸν χάρτη τοῦ κρασιοῦ τὸν γείτονά του, θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ διεστραμμένος».
.             Αὐτὰ λοιπὸν συμβαίνουν γιὰ χρόνια. Μία ἡμέρα ὅμως: Ἔρχεται ἕνας συγγενής σου, Δήμαρχος μάλιστα, καὶ σοῦ λέει «ρὲ σὺ Γιάννη, ἐγὼ τοὺς ἀποκαλῶ Μπουτάρη, δὲ μὲ νοιάζει». Καλεῖ μάλιστα καὶ τὸν Δήμαρχο τοῦ Σλάβωφ καὶ τὸν ἀποκαλεῖ μπροστὰ σὲ ὅλους Μπουτάρη. Τὸ κάνει συχνὰ ἔκτοτε.
.             Μία ἄλλη φορά, ὅταν εἶχες βγεῖ στὸν δρόμο νὰ φωνάξεις «ἐγὼ εἶμαι ὁ Μπουτάρης!», ὁ συγγενής σου ἀποκάλεσε «κατάπτυστη» τὴν πράξη σου.
.             Τὶς προάλλες, ὁ ἴδιος συγγενής σου λέει «θὰ ἦταν ὡραία ἰδέα νὰ ἀλλάξουμε τὸ ὄνομα στὸ θυροτηλέφωνο, διότι τὸ Μπουτάρης μπερδεύει τοὺς ἐπισκέπτες νομίζοντας ὅτι τὸ σπίτι εἶναι τοῦ Μπουτάρη» (λὲς καὶ δὲν εἶναι τοῦ Μπουτάρη!).
.             Λέει ἐπίσης, νὰ ἀποδεχθεῖς τὸ ὄνομα «Ἄνω Μπουτάρης» γιὰ τὰ κρασιὰ τοῦ γείτονα. Μὰ ἔτσι, δὲν θὰ ὑπάρχει μπέρδεμα! Τύπος Μπουτάρης στὴν μάρκα Ἑλλάδιον ἐσύ, Ἄνω Μπουτάρης οἱ γείτονες! Τὸν κοιτάζεις ἄφωνος ποὺ δὲν καταλαβαίνει τὸ προφανές, ὅτι τὸ «Ἄνω» δὲν θὰ ἀλλάξει τίποτα καὶ θὰ ξεχαστεῖ.
.             Καὶ τέλος, ἔρχεται ὁ φίλος σου ὁ Δήμαρχος καὶ σοῦ λέει νὰ ἀλλάξεις μέχρι καὶ ταυτότητα. Νὰ γίνεις «Κάτω Μπουτάρης».
.             Πῶς σοῦ φαίνεται ρὲ Γιάννη Μπουτάρη;
.             Καλὴ ἰδέα;

 

 

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΟΡΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Σκοπιανὸ καὶ ὁ Σόρος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ 87χρονος ἑβραιοουγγρικῆς καταγωγῆς καὶ ἄθεος μεγιστάνας τοῦ πλούτου Τζὸρτζ Σόρος, διὰ μέσου «τῶν ἱδρυμάτων ἀνοικτῆς κοινωνίας», τὰ ὁποῖα χρηματοδοτεῖ καὶ ἐλέγχει, ἐπιδιώκει νὰ προωθήσει τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ μία παγκόσμια κυβέρνηση, στὴν ὁποία ὅλοι νὰ πειθαρχοῦν. Πρὸς τοῦτο ἐπιδιώκει νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐπὶ μέρους ἐθνικὲς ταυτότητες καὶ νὰ συμβεῖ ἐκεῖνο, ποὺ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: ἕνας τεράστιος κιμάς, ὁ ὁποῖος νὰ πλάθεται καὶ νὰ διαπλάθεται κατὰ τὶς ἐντολὲς ὅσων θὰ ἔχουν τὴν παγκόσμια ἐξουσία.
.           Αὐτὴ ἡ παγκόσμια κοινωνία, ποὺ ἐπιδιώκει ὁ Σόρος, θὰ εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή του, ἕνας παράδεισος… Αὐτὸς ὁ «παράδεισος» εἶναι ὁ σύγχρονος ἐφιάλτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο σὲ κάθε ἐλεύθερο καὶ δημοκράτη πολίτη. Μέσα ἀπὸ τὰ ὡραιοποιημένα λόγια «ἀποστολῆς καὶ ἀξιῶν» τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος ἐπανέρχεται ὁ ἐφιάλτης τοῦ σοβιετικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ τοῦ «μεγάλου ἀδελφοῦ». «Πιστεύουμε στὴν κατάργηση τῶν διαχωριστικῶν γραμμῶν, ποὺ περιλαμβάνουν φυλές, τάξεις, γένη, σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα», γράφουν στὶς «Ἀξίες» του. Γιὰ τὸν σκοπό τους ἔχουν κατασκευάσει ἕναν ἰδεολογικὸ καὶ ἐπικοινωνιακὸ μηχανισμὸ – ὁδοστρωτήρα. Μὲ αὐτὸν ἐπιδιώκουν νὰ ἀναμίξουν τοὺς λαούς, νὰ ἰσοπεδώσουν τὶς ἐθνικὲς ταυτότητές τους, νὰ διαγράψουν τὸ ἱστορικὸ παρελθόν τους καὶ νὰ ἐπιβάλουν μίαν ἄθεη καὶ χωρὶς διαφορὲς φυλῶν, καὶ φύλων παγκόσμια ὁλοκληρωτικὴ κοινωνία…
.           Γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό του ὁ Σόρος ἔχει ἐπενδύσει 32 δισεκατομμύρια δολάρια στὰ ἱδρύματά του, ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ 140 χῶρες! Στὴν περίπτωση τῶν Σκοπίων οἱ ὀργανώσεις τοῦ Σόρος κατηγοροῦνται ὅτι ἐνεπλάκησαν στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ἐθνικιστικοῦ Κόμματος VMRO καὶ στὴν ἄνοδο τῆς σημερινῆς «μετριοπαθοῦς» σκοπιανῆς κυβέρνησης. Σκοπός, νὰ προωθηθεῖ συμφωνία γιὰ τὸ ὄνομα μὲ τὴν «συνεργάσιμη» κυβέρνηση Τσίπρα…
.           Ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα σὲ ρεπορτὰζ τῶν ἰδίων τῶν ὀργανώσεων τοῦ Σόρος (Q&A: The Open Society Foundations in a Changing Europe, November 8, 2017) ἀναφέρεται ὅτι ἐνεπλάκησαν στὰ θέματα τῆς Ἑλλάδας. Γράφεται σχετικά: «Ἡ πρώτη μεγάλης ἔκτασης πρωτοβουλία ποὺ ἀνέλαβε ἡ μόλις ἱδρυθεῖσα Ἀνοικτῆς Κοινωνίας Πρωτοβουλία γιὰ τὴν Εὐρώπη ἦταν στὴν Ἑλλάδα, στὴν ὁποία, ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης παραβιάσθηκαν θεμελιώδη δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, χρηματοδοτήσαμε ὀργανώσεις στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες προστατεύουν αὐτὰ τὰ δικαιώματα – καὶ συνεχίζουμε νὰ τὸ κάνουμε». Δεδομένων τῶν κολοσσιαίων ποσῶν ποὺ ἐπενδύει γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν σκοπῶν του ὁ Σόρος, ὀφείλει ἡ κυβέρνηση νὰ ἀποκαλύψει ποιὲς ὀργανώσεις πῆραν καὶ παίρνουν ποσὰ ἀπὸ τὰ ἱδρύματά του καὶ πόσα.
.           Ὁ σχεδιασμὸς τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας, μαζὶ μὲ τοὺς Σλαύους τῶν Σκοπίων νὰ θεωρηθοῦν «Μακεδόνες». Ἔτσι πιστεύει ὅτι θὰ σβήσει ἡ ταυτότητά μας. Ὁ Σόρος μπορεῖ νὰ σχεδιάζει ὅ,τι θέλει καὶ νὰ βρίσκει εὐήκοα ὦτα καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ὅμως δὲν θὰ εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ πετύχει στὰ σχέδιά του. Τὸ συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας τὸ ἀπέδειξε.  

,

Σχολιάστε

«ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑΝΗ σχισματικὴ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀνακοινωθέν 09.02.2018  

.            Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 7ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 9ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2018.
.            Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, […] Ἐξητάσθησαν ἐπίσης καί αἱ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκδηλούμεναι ἀντικανονικαί ἐνέργειαι τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐν τῷ κράτει τῆς FYROM Ἐκκλησίας.

 

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

 

Σχολιάστε

«ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» (Οἰκουμεν. Πατριάρχης)

Ἀπευθυνόμενος σὲ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Πέλλα

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης:
Οἱ Μακεδόνες γνωρίζετε τί προσέφερε ἡ Ἐκκλησία
γιὰ νὰ μείνει ὁ τόπος σας ἑλληνικὸς

ΠΗΓΗ: protothema.gr 10.02.2018, 22:10

.                 Στὴν προσφορὰ τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸ Μακεδονικὸ ἀγώνα ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀπευθυνόμενος σὲ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Πέλλα καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας, σὲ ὁμιλία του, σήμερα, μετὰ τὸν ἑσπερινό, ὅπου χοροστάτησε, στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
.             «Γνωρίζετε ἐσεῖς οἱ Μακεδόνες τί ἔχει προσφέρει αὐτὴ ἡ μαρτυρικὴ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἐσᾶς, στὸν τόπο σας, γιὰ νὰ παραμείνει ἑλληνικός. Ἀπὸ ἐδῶ σᾶς ἀπεστάλησαν ὁ Αἰμιλιανὸς Λαζαρίδης, ὁ [Μητροπολίτης] Γρεβενῶν, ὁ Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ὁ Καστορίας Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἥρωες Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα καὶ ὑποστήριξαν, προτάσσοντας τὰ στήθη τους, τὸ Γένος μας καὶ τὴν Πίστη μας», τόνισε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἐμφανῶς συγκινημένος συνέχισε: «Ἀπὸ τὴ μία ἦταν οἱ Ἑξαρχικοὶ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦταν οἱ Πατριαρχικοί, οἱ ὁποῖοι μὲ κατεύθυνση καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὸ κλεινὸν Φανάριον, τὸ ἄσημον κατὰ κόσμον, διεξήγαγον ἕνα ἡρωικὸν ἀγώνα. Καὶ τὸ ξέρω ὅτι ἐσεῖς εἴσαστε πάντοτε εὐγνώμονες πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Τὸ διαπιστώνω ἀπὸ τὶς ἐδῶ προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις σας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πολλὰ ταξίδια ποὺ πραγματοποίησα, ὅλα αὐτὰ τὰ 26 χρόνια τῆς ταπεινῆς Πατριαρχίας μου, στὶς διάφορες Μητροπόλεις τῆς βορείου Ἑλλάδος, τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», ὅπου μὲ προσεκάλεσαν οἱ Ποιμενάρχες σας καὶ μὲ φιλοξενήσατε ὅλοι ἐσεῖς, οἱ βορειοελλαδίτες, μὲ στοργή, μὲ σεβασμὸ καὶ μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Γιατί στὸ πρόσωπο τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου ἐπικεντρώνεται καὶ ἐκφράζεται ὅ,τι πολύτιμον καὶ θυσιαστικὸν προσέφερε αὐτὴ ἡ μαρτυρικὴ καὶ πρωτόθρονος Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν αἰώνων».

[…]

,

Σχολιάστε

H TIMH TOY ΕΘΝΟΥΣ

Ἡ τιμή τοῦ Ἔθνους

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
τοῦ Μ. Κοττάκη στὴν «ΕΣΤΙΑ»,
05.02.18
ἠλ. στοιχ. «Χριστ. Βιβλιογρ.».

.                 Ἡ ἀνακίνηση τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος ὑπῆρξε μιᾶς πρώτης τάξεως ἀφορμή προκειμένου νά διαλυθοῦν οἱ αὐταπάτες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος σέ μιά σειρά ἀπό ζητήματα ἀπό τήν στάση τοῦ διεθνοῦς παράγοντος ἀπέναντι στά ἐθνικά συμφέροντα, μέχρι τήν βαθειά πολιτική καί κοινωνική διεργασία πού συντελεῖται στό ἐκλογικό σῶμα στήν μετά μνημόνιο ἐποχή. Ἀπό τήν αὐταπάτη τοῦ Μαξίμου ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπό τό πρόγραμμα τό καθιστᾶ παντοδύναμο μέσα στό σύστημα ἕως τήν ψευδαίσθηση τῆς ἀντιπολίτευσης πώς τά ἐθνικά θέματα δέν «πουλᾶνε». «Πουλᾶνε» ὅταν ὁ λαός ἀντιληφθεῖ ὅτι κάποιοι τά «πουλᾶνε».
.                 Ὁ αἰφνιδιασμός τῆς κυβέρνησης πού πορευόταν μέ τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ συμμαχικός παράγων εἶναι μαζί της ὑπῆρξε πλήρης. Ὅπως τελικά ἀποδεικνύεται, οὔτε αὐτή τήν φορά ἔχουμε τήν διαιτησία μαζί μας. «Σαράντα-ἑξήντα» καί ἄν! Ἡ περασμένη ἑβδομάδα ξεκίνησε μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νίκο Κοτζιᾶ νά τονίζει ὅτι «ἐγώ δημόσιο πόλεμο ὅπως ζητᾶ ἡ ἀντιπολίτευση μέ τόν κ. Νίμιτς –γιατί ἔκανε τήν μία ἤ τήν ἄλλη δήλωση πού δέν τούς ἄρεσε– δέν πρόκειται νά κάνω»! Καί ἡ ἑβδομάδα, τέσσερεις ἡμέρες ἀργότερα ἔκλεισε μέ δημόσια δήλωση τοῦ κ. Κοτζιᾶ κατά τοῦ Νίμιτς μέ ἀφορμή δηλώσεις του στά Σκόπια πού ἐπιχειροῦσε νά προεξοφλήσει τήν ἑλληνική θέση γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς «μακεδονικῆς ταυτότητας». Τόσο κράτησε ἡ ἐκεχειρία. Ὅταν κάποιοι ἐπισημαίναμε δημοσίως ὅτι ἡ κυβέρνηση πρέπει νά τραβήξει τό αὐτί τοῦ μεσολαβητῆ γιά τίς προκλητικά ἄνισες ἀποστάσεις πού τηρεῖ ἀπό τά δύο μέρη, ἤμασταν κακοί, ἐνοχλητικοί καί «κομματικοί». Τώρα ὁ κ. Κοτζιᾶς μᾶς λέει ὅτι «τοῦ ἐπισήμανα μέ αὐστηρότητα ὅτι δέν εἶναι ἁρμόδιος νά ὁμιλεῖ γιά τήν πολιτική τῶν Ἀθηνῶν». Ἔστω.
.                 Νομίζω ὅτι τήν ἴδια ἔκπληξη μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν πρέπει νά ἔνιωσε καί τό Μαξίμου πού διαπράττει σοβαρότατο λάθος στρατηγικῆς. Τήν στιγμή πού ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής στήν Ἑλλάδα στέλνει δημοσίως τό μήνυμα ὅτι οἱ ΗΠΑ «στηρίζουν» τόν Νίμιτς, στήν κυβέρνηση πιστεύουν ὅτι μποροῦν νά τόν προσπεράσουν γιά νά κάνουν ἀπ’ εὐθείας διαπραγματεύσεις μέ τούς Σκοπιανούς στό παρασκήνιο. Κάποιος πού τό προσπάθησε ἀφελῶς τό 2010-2011 –ὁ Γιῶργος Παπανδρέου– ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα. Ὅταν κάνεις παράλληλη διαπραγμάτευση καί ἐπιχειρεῖς νά τά βρεῖς μέ τό ἄλλο μέρος σέ εἰδυλλιακά μέρη, ὅπως τό Νταβός, στέλνεις λάθος μηνύματα. Ἐμφανίζεσαι ὡσάν νά μήν πιστεύεις στίς δυνάμεις σου, παίζεις ἀφόρητα βαλκανικά. Καί τό ἀποτέλεσμα ποιό εἶναι; Νέο συμμαχικό μήνυμα. Θά τό λύσεις μέ διαιτησία Νίμιτς καί μέ τούς ὅρους μας. Τό «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» παραμένει μέχρι τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στήν ΕΕ ξέχνα τήν ἀλλαγή στό Σύνταγμά τους, ἡ δέσμη ἰδεῶν Νίμιτς τά προβλέπει ὅλα αὐτά.
.                 Ἠθικό συμπέρασμα γιά τήν κυβέρνηση πού ὀνειρεύεται ὅτι κάνει διάλογο μέ τήν Ἱστορία. Τό θέμα θά λυθεῖ, ἄν λυθεῖ, μέ τήν γνωστή στημένη διαιτησία. Μέ τήν ἴδια διαιτησία πού πῆγε καί ὁ Καραμανλῆς στό Βουκουρέστι. Ἡ ἀνακίνηση τοῦ Μακεδονικοῦ καί ἡ μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση αἰφνιδίασε ὅμως σέ πρῶτο στάδιο καί τήν ἀντιπολίτευση. Οἱ κορυφές της θεωροῦσαν παρωχημένα καί ξεπερασμένα τά τμήματα ἐκεῖνα τοῦ πληθυσμοῦ πού ἔχουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιά θέματα ἐθνικῆς ταυτότητας. Δέν ἀνέμεναν τέτοια ἀντίδραση.

Σχολιάστε

Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ «Νά κατεβάσουν 140.000 πολίτες στόν δρόμο. Ἄν μποροῦν, ἄς τό τολμήσουν!»

Ἡ σκυτάλη τῆς Μακεδονίας
στήν νέα γενιά τῆς πατρίδος!

1,5 ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἔσωσαν τήν ὑπόληψη τῆς χώρας

ἐφημ. «ΕΣΤΙΑ»,
05.02. 2018

ἠλ. στοιχ. «Χριστ. Βιβλιογρ.»

.               Γράφει ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης στό περίφημο «Ἐν λευκῷ» του: «Θά ἔρθει κάποτε ὁ καιρός πού τό παρελθόν θά μᾶς αἰφνιδιάσει μέ τήν δύναμη τῆς ἐπικαιρότητάς του. Δέν θά ἔχει ἀλλάξει ἐκεῖνο ἀλλά τό μυαλό μας!» Ἡ στιγμή αὐτή ἦταν χθές. 1,5 ἑκατομμύριο Ἕλληνες προσπέρασαν τήν ἡγεσία τους, ἡ ὁποία στήν πλειονότητά της ἀπεῖχε σέ ἐπίπεδο κορυφῆς ἀπό τήν γιγαντιαία αὐτή κινητοποίηση, καί ἔδωσαν τό «παρών» στήν συγκέντρωση πού ὀργάνωσαν οἱ Παμμακεδονικές ὀργανώσεις μέ σκοπό ἕναν καί μοναδικό: νά σώσουν τήν ὑπόληψη τοῦ Ἔθνους. Νά σώσουν τήν τιμή τοῦ Ἔθνους. Νά τήν σώσουν ἀπέναντι σέ αὐτούς πού διαπραγματεύονται χωρίς νά δίδουν τήν μάχη γιά τήν ὑπεράσπιση τίτλων τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς μας.
.               Πρωταγωνιστές σέ αὐτή τήν αὐθεντική λαϊκή ἐθνοσυνέλευση δέν ὑπῆρξαν οἱ ὁμιλητές. Αὐτοί, ἄτονοι, χωρίς πάθος, ὑπηρεσιακοί, ἀπογοήτευσαν σέ μεγάλο βαθμό τό πλῆθος. Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἔφθασε μάλιστα στό σημεῖο νά προτείνει νά ἀφήσουμε τούς Σκοπιανούς νά ζήσουν τόν «μακεδονικό μύθο τους»! Οὔτε βεβαίως ὡς πρωταγωνιστές λογίζονται οἱ πολιτικοί πού θυμήθηκαν νά πᾶνε στό συλλαλητήριο μόνο μετά τήν πρωτοφανῆ ἐπιτυχία πού σημείωσε τό πρῶτο στήν Θεσσαλονίκη. Μερικοί ἐξ αὐτῶν μάλιστα, κορυφαῖοι, κρύφτηκαν στά σκαλιά τῆς Μεγάλης Βρετάνιας ἀπό ὅπου μέ ἀσφάλεια παρακολούθησαν τήν ἐκδήλωση, καθώς λίγη ὥρα πρίν εἶχαν γίνει στόχοι ἀποδοκιμασιῶν ἀπό τμῆμα τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους.
.             Τά κόμματα εὐτυχῶς γιά τήν ἑνωτική φυσιογνωμία τοῦ συλλαλητηρίου δέν κατάφεραν νά τό «καπελώσουν». Παρέστησαν ὡς κομπάρσοι τῆς πρωτοπορίας τοῦ πλήθους. Καί βεβαίως πρωταγωνιστές δέν ἦταν τά κανάλια. Ὁρισμένα πού ἔχουν διακριθεῖ γιά τήν ἀνθελληνική ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας ἔφθασαν χθές νά παραδίδουν μαθήματα ἐθνοκεντρισμοῦ. Ὁ λαός ὅμως δέν ξεχνᾶ!
.               Βασικός πρωταγωνιστής τῆς συγκεντρώσεως αὐτῆς ἦταν ἡ νέα γενιά ἡ ὁποία σέ αὐτή τήν συνέλευση τοῦ ἔθνους παρέλαβε τήν σκυτάλη ὑπερασπίσεως τῆς Μακεδονίας. Ὅλοι ὅσοι εἰρωνεύοντο ἐδῶ καί ἡμέρες ὡς «γραφικούς» καί «ἀκροδεξιούς» τούς συμμετέχοντες στό συλλαλητήριο θά πρέπει νά σκεφθοῦν δύο καί τρεῖς φορές στό μέλλον πῶς θά ἀξιολογοῦν τήν συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, τώρα πού χιλιάδες νέοι τυλιγμένοι μέ τή Σημαία ἦταν ἐκεῖ!
.               Βασικοί πρωταγωνιστές ἦταν οἱ Ἀπόδημοι Ἕλληνες καί κυρίως οἱ ὁμογενειακές ὀργανώσεις πού ἀνέλαβαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή τά ἡνία τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων ἀφήνοντας πίσω τούς γηγενεῖς ἐπιτήδειους λαϊκιστές.
.             Βασικοί πρωταγωνιστές ἦταν οἱ ἁπλοί ἄδολοι Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες ἀπό ὅλες τίς τάξεις καί τίς γωνιές τῆς πατρίδας πού ἐγκατέλειψαν τίς ἐργασίες τους καί πλημμύρισαν τήν πλατεία Συντάγματος ἡ ὁποία εἶχε νά δεῖ τόσο κόσμο ἀπό τίς πολιτικές συγκεντρώσεις στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000. Πολίτες ἀπό τήν Κρήτη ἕως τόν Ἔβρο, ἀπό τό Καστελλόριζο ἕως τήν Ἤπειρο καί ἀπό τήν Μακεδονία ἕως τήν Κρήτη καί τήν Πελοπόννησο!
.               Καί ἄν κάτι ἐντυπωσίασε ὅλους ὅσοι παρέστησαν στό συλλαλητήριο, αὐτό ἦταν τό πάθος τῶν συγκεντρωμένων νά ἀνεμίζουν στόν ἀέρα τήν ἑλληνική σημαία! Ἡ Κυβέρνησις θορυβημένη μετά τήν παλλαϊκή συγκέντρωση περιορίσθηκε νά διαρρεύσει ὅτι «ἐξωτερική πολιτική δέν γίνεται μέ συλλαλητήρια». Λάθος! Λάθος, διότι τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἀφορᾶ στήν ἐσωτερική πολιτική. Ὄχι μόνο τήν ἐξωτερική!
.               Ἡ Κυβέρνησις αἰφνιδιασμένη ἀπό τήν λαϊκή συμμετοχή ἰσχυρίσθηκε ὅτι στό συλλαλητήριο μετεῖχαν μόλις 140.000 πολίτες. Λάθος κι αὐτό! Ὄχι μόνον διότι εἶναι ἀνακριβές ἀλλά καί γιά τόν ἑξῆς λόγο: ἄν ὁ κ. Πολάκης καί οἱ λοιποί ὑπουργοί θεωροῦν ὅτι τό πλῆθος ἦταν μικρό, δέν ἔχουν παρά νά διοργανώσουν καί αὐτοί μιά συγκέντρωση καί νά δοκιμάσουν νά κατεβάσουν 140.000 πολίτες στόν δρόμο. Ἄν μποροῦν, ἄς τό τολμήσουν!


Ἐλύτης: Τό παρελθόν
θά μᾶς αἰφνιδιάζει
μέ τήν ἐπικαιρότητά του
(Ἐν λευκῷ)

Σχολιάστε