Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μέση Ἀνατολή

«ΜΠΡΟΣΤΑ Σ᾽ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΦΑΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΗ». (Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας)

Προκόπης Παυλόπουλος:
«Μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴν ἄφατη τραγωδία
οὐδεμία Ὀρθόδοξη συνείδηση μπορεῖ νὰ κοιμᾶται ἥσυχη»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ»

Ἀθήνα, 19.10.2015

Παναγιώτατε,
Μακαριώτατοι Πατριάρχες καὶ Προκαθήμενοι,
Ἁγιώτατοι,
Σοφολογιώτατοι,
Κύριοι Ὑπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

.         Ἡ Διεθνὴς Διάσκεψη, στὴν ὁποίαν συμμετέχετε, μὲ θέμα «Θρησκευτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Πλουραλισμὸς καὶ Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴν Μέση Ἀνατολή», ἀποκτᾶ καίρια σημασία κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι διεξάγεται σὲ μία περίοδο μοναδικῆς ἱστορικῆς κρισιμότητας. Κρισιμότητας, ἡ ὁποία προκύπτει πρωτίστως λόγῳ τοῦ ὅτι, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ δυστυχῶς, τὰ τεκταινόμενα στὴν Μέση Ἀνατολὴ κλονίζουν ἐπικίνδυνα τὰ θεμέλια τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν Λαῶν στὴν περιοχή. Περαιτέρω δέ, λόγῶ τῆς «ἔκρηξης», κυριολεκτικῶς, τῶν ροῶν προσφύγων πολέμου, τὰ πλήγματα κατὰ τῆς εἰρήνης διαμορφώνουν συνθῆκες ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, αὐτονοήτως ἀντίθετης πρὸς κάθε ἔννοια Πολιτισμοῦ καὶ Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία προσλαμβάνει ἔτσι οἰονεὶ πλανητικὲς διαστάσεις.

Ι.       Αὐτὲς λοιπὸν τὶς κρίσιμες ὧρες δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι μία τέτοια κατάσταση εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη πρὸς τὶς ἱστορικὲς καταβολὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ τοῦτο διότι ὁ γεωγραφικὸς χῶρος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀποτέλεσε μίαν ἀπὸ τὶς πρῶτες κοιτίδες ἱστορικοῦ πολιτισμοῦ παγκοσμίως. Τεκμηριωμένη ἀπόδειξη ἀποτελεῖ τὸ ὅτι τὰ σημαντικότερα μνημεῖα πολιτισμοῦ στὴν περιοχὴ προέκυψαν ἀπὸ τὴν ὄσμωση διαφορετικῶν πολιτισμῶν. Καί, γιὰ νὰ εἴμαστε κοντὰ στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴ ὄσμωση, ἡ ὁποία συντελέσθηκε, ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς συνάντησε τοὺς τοπικοὺς Πολιτισμοὺς κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ Περίοδο. Στὴν πορεία, πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση συνέβαλε, καὶ μάλιστα ἀποφασιστικῶς, ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση, ἀφοῦ ἡ Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, ἐξ ἀρχῆς, ἀγκάλιασε τὶς τοπικὲς γλῶσσες καὶ τοὺς τοπικοὺς Πολιτισμούς, βεβαίως στὸ μέτρο ποὺ κι ἐκεῖνοι ἤθελαν ν’ ἀκούσουν καὶ ν’ ἀποδεχθοῦν τὸ Εὐαγγελικὸ Μήνυμα.

ΙΙ. Ὑπὸ τὰ δεδομένα αὐτὰ ἡ Μέση Ἀνατολή, κατὰ τὶς ἱστορικὲς καταβολές της καὶ τὸν ἀντίστοιχο ἱστορικὸ προορισμό της, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει τόπος εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνύπαρξης Λαῶν καὶ Πολιτισμῶν. Ἰδίως δὲ τόπος, ὅπου ἡ θρησκευτικὴ διαφορετικότητα ὄχι μόνον δὲν διχάζει τοὺς Λαούς, ἀλλὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὸν προαναφερόμενο δρόμο τῆς εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνύπαρξης. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ γίνει πλήρως κατανοητὸ τὸ ὅτι σήμερα, γιὰ τὸν παγκόσμιο νομικὸ -καὶ ὄχι μόνον, φυσικά- πολιτισμό, τὸ δικαίωμα σὲ μία ἀνεκτικὴ πολυθρησκευτικὴ κοινωνία συνιστᾶ ἀναπόσπαστο τμῆμα του.

III. Αὐτὲς οἱ ἀναλύσεις καὶ διαπιστώσεις μὲ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ δικός σας ἱστορικὸς ρόλος, μεσ’ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης στὴν ὁποία συμμετέχετε καὶ συνυπάρχετε ἐνεργῶς καὶ ὑπὸ ὅρους ἀδελφοσύνης, προσδιορίζεται παραστατικῶς ἀπὸ τὸν ἀκόλουθο Μακαρισμό, ὅπως καταγράφεται στὸ 5ο Κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται». Ἐσεῖς λοιπόν, μὲ τὴν σοφία καὶ τὴν ἀνιδιοτέλεια ποὺ σᾶς προικίζει ἐκ Θεοῦ τὸ ἱερατικό σας σχῆμα, δῶστε τὸ παράδειγμα στοὺς πολιτικοὺς ταγούς, διατρανώνοντας τὴν θεμελιώδη γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἀνθρώπων ἀρχή: Στὸ ἐπίκεντρο τῆς Ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ προορισμοῦ της βρίσκονται ὁ Ἄνθρωπος καὶ ἡ Εἰρήνη. Οὐδεμία ἄλλη σκοπιμότητα ἐπιτρέπεται νὰ κατισχύσει, ὅποιο καὶ ἂν εἶναι τὸ «περίβλημα», ὑπὸ τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται. Κι ἀκόμη τοῦτο, ποὺ ἀφορᾶ πρωτίστως τὴν Ὀρθοδοξία: Τὸ Σπήλαιο καὶ ἡ Φάτνη τῆς Βηθλεὲμ δὲν συμβιβάζονται ἰδίως μὲ μία Μεσόγειο, ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ συμβολίζει ἱστορικῶς τὸ Φῶς καὶ τὴν Εἰρήνη, ἡ ὁποία μετατρέπεται σὲ χωνευτήρι ἀθώων ψυχῶν. Μπροστ σ’ ατν τν φατη τραγωδία οδεμία ρθόδοξη συνείδηση μπορε ν κοιμται συχη.

.         Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς κηρύσσω τὴν ἔναρξη τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὸν «Θρησκευτικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Πλουραλισμὸ καὶ τὴν Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴν Μέση Ἀνατολὴ» καὶ εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες σας.

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

δεύουμε λοταχς πρς μία Μέση νατολ χωρς Χριστιανος

 Γράφει ὁ Ἰωάννης Ἀθ. Μπαλτζώης
Ἀντγος (ἐ.ἀ.) καὶ πρώην ΑΚΑΜ Τὲλ Ἀβίβ

          .              Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι πολλὲς καὶ σὲ πολλὰ θέματα. Μία ἀπὸ τὶς πλέον σοβαρές, ποὺ ἡ «πολιτισμένη» Χριστιανικὴ Δύση θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἑστιάσει καὶ νὰ εἶχε  ἐπιμείνει, εἶναι τὸ ἄγνωστο καὶ ἀδιάφορο γιὰ τοὺς «ψευτοπροοδευτικοὺς διανοητὲς» καὶ ἐραστὲς τῶν πολυπολιτισμικῶν ἐθνῶν καὶ κρατῶν εἶναι τὸ θέμα τῆς μεγάλης μείωσης τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ σὲ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολή. Ἔτσι ὁδεύουμε ὁλοταχῶς σὲ μία Μέση Ἀνατολὴ χωρὶς Χριστιανοὺς καὶ δὲν εἶναι κινδυνολογία, οὔτε οἱ συνήθεις ὑπερβολές, καθόσον ἀποδεικνύεται τοῦτο  μὲ ἀριθμούς.
.              Σὲ πρόσφατο ἄρθρο τῆς ἔγκυρης ἐφημερίδος Yedioth Ahronoth, ὁ δημοσιογράφος Guy Bechor, πραγματεύεται τὴν ἀνησυχητικὴ μείωση τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ παραθέτει ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν τεκμηρίωσή του. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τον  Bechor τὰ  στατιστικὰ στοιχεῖα ἀναφορικὰ μὲ τὴν μείωση τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ σὲ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Α) Στὸ Ἰράκ, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν μειωθεῖ ἀπὸ 1,5 ἑκατ. τὸ 2003 σὲ 250 χιλ.

Β) Στὴ Συρία, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν μειωθεῖ ἀπὸ 1,75 ἑκατ. τὸ 2010 σὲ 450 χιλ.

Γ) Στὴν Αἴγυπτο, οἱ Κόπτες Χριστιανοὶ ἔχουν μειωθεῖ κατὰ 1,25 ἑκατ. σὲ σχέση μὲ τὰ 9 ἑκατ. τὸ 2011.

Δ) Στὸν Λίβανο, οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἀνέρχονται σὲ 1 ἑκατ. ζοῦν ὑπὸ τὴ σκιὰ τοῦ σιιτικοῦ καθεστῶτος ποὺ ἔχει ἐγκαθιδρύσει ἡ Χεζμπολλά.

.              Καὶ  δὲν εἶναι μόνο στὶς ἐν λόγῳ χῶρες. Ἀκόμη καὶ στὴν Παλαιστίνη, στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ συγκεκριμένα στὰ ἐδάφη τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς παρατηρεῖται μείωση τοῦ Χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα στὴν πόλη τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ, τὴν Βηθλεέμ, ὁ πληθυσμὸς τῆς ὁποίας ἀποτελεῖτο παλιότερα ἀπὸ Χριστιανοὺς σὲ ποσοστὸ 90%, τώρα ἐπικρατοῦν οἱ Μουσουλμάνοι, ποὺ ἀγγίζουν τὸ 65% τῶν κατοίκων, ὅπως τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ στὴν ἄλλη μεγάλη χριστιανικὴ πόλη, τὴν πόλη τοῦ Χριστοῦ,  τὴν Ναζαρέτ, ὅπου τὸ ποσοστὸ τῶν Χριστιανῶν μειώθηκε δραματικά. Τὸ αὐτὸ φαινόμενο παρατηρεῖται καὶ στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας ὅπου μερικὲς ἑκατοντάδες Χριστιανοὶ ἔχουν ἀπομείνει σὲ μία περιοχὴ ποὺ φιλοξενοῦσε, πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, περισσότερους ἀπὸ 2.500, καθὼς οἱ περισσότεροι, εἴτε ἐξισλαμίστηκαν εἴτε ἔφυγαν ἀπὸ τὴ Γάζα, λόγῳ τοῦ φανατισμοῦ τῆς ἐπικρατήσασας στὴν περιοχή, τῆς  Παλαιστινιακῆς ὀργάνωσης Χαμᾶς.
.              Τὰ αἴτια καὶ ἰδιαίτερα ἡ γενεσιουργὸς αἰτία τοῦ ἐν λόγῳ φαινομένου συνίσταται, σύμφωνα μὲ πολλοὺς ἀναλυτὲς καὶ κατὰ τὴν ἄποψή μας, στὴν κατίσχυση σαλαφιστικῶν καὶ λοιπῶν ἐξτρεμιστικῶν ἐκφάνσεων τοῦ Ἰσλάμ,  ποὺ ἀντιμετωπίζουν τοὺς Χριστιανοὺς ὡς ‘ἀπίστους’ καὶ δὲν ἐπιδιώκουν τὴ συμβίωση ἢ τὴν ἀνεκτικότητα, ὅπως π.χ. στὴν περίπτωση τῆς Χαμάς, ἢ σὲ αὐτὰ ποὺ συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὴν πολύπαθη καὶ μαρτυρικὴ αἱματοῦσα ἀκόμη Συρία, ἀπὸ τὴν πέραν ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ συμπεριφορὰ τῶν φανατικῶν ἐξτρεμιστικῶν ἰσλαμιστικῶν καὶ ναὶ τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων τῆς λεγόμενης «ἀντιπολίτευσης», ὄχι ὅλων βεβαίως μὲ τὶς ὁμαδικὲς σφαγὲς καὶ ἐκδίωξη τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὶς περιοχές των,  πολλῷ δὲ μᾶλλον τὴν ἀνάδειξη τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, στὴν ὁποία εἶχαν προχωρήσει πολλὰ κράτη τῆς περιοχῆς, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ἀραβικοῦ ἐθνικισμοῦ [παναραβισμοῦ].
.              Ὁ ἀρθογράφος Bechor (Ἰουδαῖος τὸ θρήσκευμα) στὸ ἄρθρο του  ἐπικρίνει σφοδρότατα τὴν  διεθνῆ κοινότητα, ἰδίᾳ δὲ τὴν «πολιτισμένη» Χριστιανική (;;;) Δύση, γιὰ τὴν στάση σιγῆς καὶ ἀδιαφορίας  ποὺ τηρεῖ στὸν συστηματικὸ διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολή, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ἀκόμα καὶ ὁ Πάπας ἀποφεύγει οἱαδήποτε ἀναφορὰ στὸ συγκεκριμένο  ζήτημα!! Δηλαδὴ ὁ Ἰσραηλινὸς δημοσιογράφος λέει αὐτὰ ποὺ οἱ συνήθως λαλίστατοι καὶ εὐαίσθητοι γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δυτικοὶ συνάδελφοί του καὶ τὰ διεθνῆ ΜΜΕ θὰ ἔπρεπε νὰ  εἶχαν σὲ πρώτη προτεραιότητα καὶ σὲ συνεχῆ καὶ ἔντονο ἐνδιαφέρον. Ἀλλὰ φεῦ!! Ὕποπτη σιγὴ καὶ ἀπόκρυψη!!
.              Ἔτσι  τελικὰ ὁ ἀρθρογράφος δικαιολογημένα πλέον ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ὀφείλουν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ πρόσβαση στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ στὰ ἱερὰ μνημεῖα τῆς Χριστιανοσύνης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν διατήρηση τοῦ ἐλέγχου τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀνατολικὴ Ἱερουσαλήμ, καθὼς τὸ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ, πλέον, τὴ μοναδικὴ χώρα στὴν Μέση Ἀνατολή, ὅπου τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο δὲν εἶναι ἀνεπιθύμητο.
.              Εἶναι πλέον φανερὸ ὅτι τὰ στοιχεῖα ποὺ προαναφέρθηκαν εἶναι ἀμείλικτα καὶ ἀποδεικνύουν τὴν ἀλήθεια ποὺ ἄγνωστο, γιατί ἀποκρύπτεται ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ Δύση. Μήπως ὁ σχεδιασμὸς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ποὺ  μὲ τὴν ἀναμόχλευση τῶν ἐθνικο-θρησκευτικῶν καὶ κοινωνικῶν διαφορῶν καὶ ἀντιθέσεων  τῶν κρατῶν στὴν Μέση Ἀνατολὴ (Ἀραβικὴ ἄνοιξη, ἐμφύλιος Συρίας, Ἰράκ, Σ. Ἀραβία, Κοῦρδοι κλπ), διαμορφώνουν μία νέα κατάσταση, μὲ διάσπαση καὶ διαχωρισμὸ τῶν ὑφισταμένων κρατῶν, μὲ νέα κράτη-προτεκτοράτα, ἄρα ἀπόλυτα ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ-πολιτικὴ καὶ ἄρχουσα διεθνῆ ἐλίτ, ὅπου οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔχουν θέση καὶ μέλλον;
.              Μήπως ὁ σχεδιασμὸς γιὰ τὴν περιοχὴ προβλέπει μόνο μουσουλμάνους καὶ ἀποφυγὴ τῆς πολυ-θρησκευτικότητας, ὅπως ὑπῆρχε μέχρι τώρα καὶ ἰδιαίτερα σὲ Συρία καὶ Λίβανο;  Οἱ σφαγὲς τῶν Χριστιανῶν μὲ φρικιαστικὸ τρόπο στὴν Συρία, οἱ καταστροφὲς τῶν ἐκκλησιῶν, ἡ ἀπαγωγὴ τῶν δύο Μητροπολιτῶν, ποὺ τελικὰ ἐξαφανίστηκαν (φυσικὰ ἐκτελέστηκαν), βίαια ἐπεισόδια ἐναντίον χριστιανῶν κοπτῶν στὴν Αἴγυπτο καὶ τόσα ἄλλα γεγονότα ποὺ συνέβησαν καὶ συμβαίνουν σὲ καθημερινὴ βάση σὲ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολὴ  καὶ φυσικὰ ἡ ἀφωνία τῆς Δύσης συνηγοροῦν σὲ μία τέτοια ἐξέλιξη, καθόσον ο συνθκες καθίστανται πλέον πικίνδυνες κα πιβίωση τν χριστιανικν κοινοτήτων μφίβολη.
.              Καὶ φυσικὰ μόνο στοὺς Ἁγίους Τόπους θὰ περιοριστεῖ ἡ  ἐλεύθερη πρόσβαση καὶ διακίνηση τῶν Χριστιανῶν. Καὶ ἐδῶ ἔρχεται ἡ διαπίστωση τοῦ ἀρθρογράφου ποὺ μὲ εὐφυῆ τρόπο συνδέει ὅλα τὰ παραπάνω, περὶ ἀφανισμοῦ τῶν Χριστιανῶν, μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνατολικῆς πόλης τῆς Ἱερουσαλήμ, ποὺ εὑρίσκονται πλεῖστα Ἅγια προσκυνήματα τῆς Χριστιανοσύνης. Καὶ εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα ἔχει δίκαιο!! Τὸ Ἰσραὴλ τὸ συμφέρει νὰ ἔχει τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνατολικῆς Ἱερουσαλὴμ γιὰ πολλοὺς λόγους, ἐθνικούς, ἀσφάλειας, ἐλέγχου, οἰκονομικοὺς κλπ.
.              Πάντως ὅπως καὶ νὰ ἔχουν τὰ πράγματα καὶ ἀνεξάρτητα τῶν καταιγιστικῶν ἐξελίξεων ποὺ ἀναμένονται σύντομα στὴν περιοχή, ἕνα εἶναι βέβαιο. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τοὺς Χριστιανούς, ἡ κατάσταση ποτὲ δὲν θὰ εἶναι ὅπως πρίν, τὸ μέλλον εἶναι δυσοίωνο γιὰ τὴν ὕπαρξή των στὴν περιοχὴ καὶ φαίνεται ὅτι ὁδεύουμε τελικὰ σὲ μία νέα Μέση Ἀνατολή, σὲ μία «ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ».

 ΠΗΓΗ: analystsforchange.org

 

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Οἱ διωγμοὶ τοῦ Ἰσλάμ κατὰ τῶν χριστιανῶν

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
 ἀρ. τ. 2075, 15.10.13
 

.                Εἶναι τραγικὸ ὅτι ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τοῦ ἀνατολικοῦ κυρίως κόσμου, καὶ ἰδιαίτερα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, παραμένει ἐντελῶς ξένο πρὸς τὴν ἀντίληψη περὶ θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Παρὰ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καὶ τὶς ἀνακαλύψεις, ἡ ἀνεξιθρησκία καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς λατρείας παραμένουν γιὰ τὸν κόσμο αὐτὸ ἄγνωστες. Καὶ ἐνῶ ὁ δυτικὸς κόσμος ἑόρτασε ἐφέτος τὰ 1.700 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς κυριαρχεῖ στὴν Ἀνατολὴ καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν μεταξὺ τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου, τὸ ὁποῖο δὲν ἀνέχεται θρησκευτικὴ πίστη διαφορετικὴ τῆς δικῆς του, καὶ προπαντὸς τὸν Χριστιανισμό. Ἡ ἀνεξιθρησκία καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς λατρείας εἶναι γιὰ τὸ Ἰσλὰμ ἀπαράδεκτη πολιτιστικὴ κατάκτηση. Γι’ αὐτὸ ἰσχύει μόνο τὸ «τζιχάντ». Ἡ εἰδησεογραφία καταγράφει καθημερινῶς ἀνατριχιαστικὰ παραδείγματα φανατικῆς συμπεριφορᾶς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀναφέρουμε μερικά: «Συγκλονιστικὲς εἶναι οἱ εἰδήσεις ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ δείχνουν τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν χώρα. Ἕνας Λιβανέζος καταδικά σθηκε σὲ 6ετῆ κάθειρξη καὶ σὲ 300 ρα βδισμούς, ἐπειδὴ ἔπεισε μία γυναί κα νὰ ἀσπασθῆ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὴν βοήθησε νὰ ἐγκαταλείψη τὴν χώρα καὶ νὰ μεταβῆ στὸ ἐξωτερικό. Παράλληλα ἕνας Σαουδάραβας καταδικάσθηκε σὲ 2ετῆ φυλάκιση καὶ 200 ραβδισμούς, ἐπειδὴ βοήθησε μία γυναίκα νὰ διαφύγει στὴν Σουηδία» («Ἑστία» 13-5-2013). Ἀμερικανικὸ τηλεοπτικὸ συνεργεῖο κατέγραψε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ CNN συγκλονιστικὲς σκηνὲς ἀπὸ τὴν καταστροφὴ ποὺ προκάλεσαν οἱ ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες στὴν πόλη Ἀλ Κουσέϊρ τῆς Συρίας καὶ εἰδικὰ σὲ ὁτιδήποτε χριστιανικό. Στὰ πρῶτα δεύτερα φαίνεται μιὰ χριστιανικὴ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία ὁλοσχερῶς κατεστραμμένη. Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ὑποδέχθηκαν τὸν ἐθνικὸ στρατὸ τῆς χώρας ὡς ἐλευθερωτή («Ρομφαία» 23-6-2013). Στὸ Πακιστὰν ἀστυνομικοὶ βασάνισαν μέσα στὴ φυλακὴ μέχρι θανάτου ἕνα χριστιανόπουλο 20 ἐτῶν. Τὸν βασάνιζαν ἐπὶ 10 ἡμέρες. Ἐξ ἄλλου στὶς φυλακὲς τοῦ Πακιστάν, ὅπως ἀναφέρουν ξένα εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα, ὑπάρχουν πολλὲς ἀναφορὲς γιὰ δολοφονίες χριστιανῶν («Ρομφαία» 23-6-2013). Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία, ὅπου ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Κορανίου τηροῦνται μὲ τρόπο ἄτεγκτο καὶ ἀπόλυτο, ἀπαγορεύεται ἡ δημόσια τήρηση τοῦ λατρευτικοῦ ἄλλης θρησκείας ἐκτὸς τῆς μουσουλμανικῆς. Ὅποιος πολίτης τῆς χώρας ἀλλαξοπιστεῖ, ἀντιμετωπίζει, ἀνεξαρτήτως τοῦ φύλου του, τὴ θανατικὴ ποινή («newsit.gr» 12-5-2013). Γενικῶς οἱ διώξεις, οἱ ἀπειλές, οἱ ἀπαγωγὲς χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ εἶναι συχνότατες, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀπαγωγὴ ἀπὸ ἰσλαμιστὲς τῶν ἀγνοουμένων ἀκόμη δύο Σύρων Ἱεραρχῶν, τοῦ  Ὀρθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Παύλου καὶ τοῦ Συροϊακωβίτου Μητροπολίτου κ. Ἰωάννου – Ἰμπραχίμ. Πάντως εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ καθαυτὸ ἐξοργιστικὴ ἡ ἀδιαφορία τῆς Δύσεως γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ συνεχὴ τραγικὰ γεγονότα. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς Δύσεως ὄχι μόνο δὲν κινητοποιοῦνται, ἀλλ’ οὔτε κὰν ἀκούονται νὰ τὰ καταδικάζουν!…

 

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ (ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ)

Τὰ συμφέροντα τῆς πατρίδας μας 

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας
ἐφημ. «Δημοκρατία», 01.09.2013

.                Οἱ ἐξελίξεις στὴν αἱματοβαμμένη Συρία καθιστοῦν πολὺ πιθανὴ μία στρατιωτικοῦ τύπου ἐπέμβαση τῶν ΗΠΑ, τῆς Βρετανίας καὶ τῶν συμμάχων τους. Ἀπὸ λεπτὸ σὲ λεπτὸ τὰ πάντα εἶναι πιθανά. Ἡ Ἑλλὰς θὰ κληθεῖ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ νὰ παράσχει διευκολύνσεις. Δύο ἀντίθετες σχολὲς σκέψεως ἔχουν καταγραφεῖ στὸν δημόσιο διάλογο, μὲ ἐνδιαφέροντα ἐπιχειρήματα ἑκατέρωθεν.
.                Ἡ ἰδεαλιστικὴ σχολὴ διαφωνεῖ μὲ ὁποιαδήποτε ἑλληνικὴ ἀνάμειξη. Οἱ ὀπαδοί της ἀμφισβητοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἄσαντ χρησιμοποίησε χημικὰ ἀέρια. Ἄλλωστε, εἴδαμε στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰρὰκ τοὺς Βρετανοὺς καὶ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ κατασκευάζουν ἢ νὰ διογκώνουν στοιχεῖα. Οἱ ἀρνούμενοι τὴν ἀνάμειξή μας ἐκφράζουν τὴν εὔλογη ἀνησυχία τους γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων σὲ περίπτωση πτώσης τοῦ Ἀσαντ. Ἂν ἐπικρατήσουν οἱ ἰσλαμιστές, ποιός ἐγγυᾶται τὸ μέλλον τῶν 800.000 Ροὺμ Ὀρτοντὸξ (Ἑλληνοορθοδόξων);
.                Ἡ ἄλλη σχολὴ σκέψεως, ἡ ρεαλιστική, καταθέτει τὰ ἑξῆς ἐπιχειρήματα: α) Ὅταν εἶσαι μέλος μίας συμμαχίας ὅπως τὸ ΝΑΤΟ, δὲν μπορεῖς νὰ ἀρνεῖσαι τὴ βοήθειά σου. β) Χρειαζόμαστε τὸν Ὀμπάμα γιὰ νὰ πιέσει τὸ ΔΝΤ ὑπὲρ μίας χαλάρωσης τῶν μέτρων ποὺ ἐπιβάλλει ἡ τρόικα. γ) Ἡ πιθανὴ πτώση τοῦ Ἄσαντ θὰ ὁδηγήσει ταχύτερα σὲ ἀπόσχιση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας, δηλαδὴ στὴ δημιουργία κουρδικοῦ κράτους, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Τουρκίας. Ἄρα ἡ δυτικὴ ἐπέμβαση μέσο-μακροπρόθεσμα θὰ ζημιώσει τὴν Τουρκία.
.                Δυστυχῶς, οἱ διεθνεῖς σχέσεις δὲν εἶναι ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος. Γι’ αὐτὸ ἡ ἰδεαλιστικὴ ἄποψη ἔχει λίγες πιθανότητες νὰ ἐπικρατήσει. Σὲ μία ἐποχὴ καὶ περιοχὴ λεπτῶν ἰσορροπιῶν καὶ ἀλλαγῆς γεωπολιτικῶν δεδομένων, πιθανότατα ἡ χώρα μας θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ ἀκολουθήσει τὴ ρεαλιστικὴ σχολὴ καὶ νὰ παράσχει διευκολύνσεις στοὺς δυτικούς. Ὅμως αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ γίνει ἄνευ ἀνταλλαγμάτων. Προτείνω νὰ ζητήσουμε τουλάχιστον τὶς ἑξῆς δύο διασφαλίσεις;

1) Νὰ δεσμευτοῦν οἱ ΗΠΑ ὅτι θὰ στηρίξουν τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα στὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ ΝΑ Μεσόγειο.

2) Νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Ἑλλὰς ὡς ἡ ἐπίσημη προστάτις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Συρίας καὶ τοῦ Λιβάνου, καὶ νὰ προεδρεύσει σὲ εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν προστασία τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς.

 .                Μακάρι νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη στὴ Συρία. Δὲν θέλουμε οὔτε δικτάτορες οὔτε ἰσλαμιστές.

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΝΑ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ (Στὴν Μ. Ἀνατολή)

ΤΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.             Μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις τῶν τελευταίων μηνῶν ἔχουν φέρει τὴν ὅλη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς σὲ μία ἐκρηκτικὴ κατάσταση καὶ ἔχουν δημιουργήσει ἕνα περίπλοκο σταυρόλεξο, τὸ ὁποῖο ἀκόμα καὶ οἱ πιὸ δυνατοὶ λύτες, δηλαδὴ κορυφαῖοι στρατηγικοὶ ἀναλυτές, δυσκολεύονται νὰ τὸ λύσουν καὶ νὰ προβλέψουν τὶς ἐξελίξεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πικρέμαται να τρομακτικὸ λοκαύτωμα ποὺ σίγουρα θὰ ἔχει πολὺ εὐρύτερες συνέπειες.
.             Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴν Συρία ἔχει φερει ἀντιμέτωπους τοὺς ἀντικαθεστωτικοὺς ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ. Ἡ Τουρκία, μαζὶ μὲ τὴν Δύση, στηρίζει τοὺς ἀντιπάλους τοῦ Ἄσαντ καὶ συχνὰ ἀντικαθεστωτικοὶ εἰσέρχονται στὸ συριακὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸ συριακὸ καθεστώς. Ὅμως ἀνάμεσα στοὺς ἀντικαθεστωτικοὺς ὑπάρχουν ἀκραῖοι ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι σκοπεύουν νὰ δημιουργήσουν ἰσλαμικὸ κράτος ἐνάντια στὸ Ἰσραὴλ καὶ στὴν Δύση. Τὸ Ἰσραὴλ κρατεῖ μία ἀμήχανη στάση, ἐνῶ διακατέχεται ἀπὸ μεγάλη ἀνασφάλεια καθὼς τὸ στάτους κβὸ τῆς περιοχῆς, ποὺ εἶχε στερεωθεῖ ἐπὶ δεκαετίες, ἔχει ἀνατραπεῖ ἐκ βάθρων. Ὁ Ἄσαντ ἔχει ἀφήσει ἐλευθέρους τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας, οἱ ὁποῖοι θεωρητικὰ εἶναι ἐναντίον του, ἀλλὰ τελευταία συγκρούονται μὲ τοὺς ἀντικαθεστωτικούς. Ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Κοῦρδοι, οἱ ἀντικαθεστωτικοὶ καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τοὺς ἐπιτέθηκαν μὲ ἀποτέλεσμα αἱματηρὲς συγκρούσεις μεταξὺ Κούρδων τῆς Συρίας καὶ ἀντικαθεστωτικῶν. Μάλιστα ὑπάρχουν κουρδικὲς καταγγελίες ὅτι μέλη τῆς Ἂλ Κάιντα εἰσῆλθαν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ἔδαφος, (ὅπου ὑποτίθεται ὅτι καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς Τούρκους), γιὰ νὰ χτυπήσουν τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας. Τὸ κουρδικὸ ΡΚΚ στὴν Τουρκίας, ποὺ τελευταία ἔχει αὐξήσει τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τῶν Τούρκων μὲ πολλὰ θύματα στὸν τουρκικὸ στρατό, στηρίζει τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας, ἐνῶ τελευταῖα ἔχει συνάψει ἄτυπη συμφωνία ἐκεχειρίας μὲ τὸ Ἰρὰν ἀπελευθερώνοντας δυνάμεις του ἀπὸ τὰ ἀνατολικά. Ὁ Κοῦρδος ἡγέτης τοῦ Ἰράκ, Μασούτ Μπαρζανί, εἶναι σύμμαχος τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ στηρίζει τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας ἐναντία στοὺς ἀντικαθεστωτικοὺς πού… στηρίζει ἡ Ἄγκυρα. Μέσα στὸ Ἰράκ, ἡ ἰρακινὴ κυβέρνηση ποὺ εἶναι σιιτικὴ καὶ φιλοϊρανική, τελευταία ἔχει στραφεῖ κατὰ τῆς Τουρκίας, ἐνῶ ἀποφάσισε νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς Κούρδους τοῦ Ἰρὰκ μὲ δυναμικὸ τρόπο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπειλεῖται νέα σύρραξη. Τὸ Ἰρὰν ὅμως ἔσπευσε νὰ στηρίξει τοὺς Κούρδους τοῦ Ἰρὰκ ἐναντίον τῆς… φιλοϊρανικῆς κυβέρνησης τῆς Βαγδάτης, μὲ σκοπὸ νὰ μπορεῖ νὰ μεταφέρει μέσῳ τοῦ ἰρακινοῦ Κουρδιστὰν δυνάμεις του στὴν Συρία, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν Ἄσαντ στὸν πόλεμό του κατὰ τῶν ἀντικαθεστωτικῶν. Στὸ θέμα αὐτὸ ἐνεπλάκη καὶ ἡ ἰρανικὴ ἀντιπολίτευση ποὺ ἔσπευσε νὰ καταγγείλει τὸ ἰρανικὸ καθεστὼς τῶν μουλάδων ὅτι… στρέφεται κατά τοῦ…φιλοϊρανικοῦ ἰρακινοῦ καθεστῶτος, ἐνῶ παράλληλα… καταδίκασε τὴν ἐπικείμενη εἰσβολὴ ἰρακινῶν στρατευμάτων στὸ κουρδικὸ Ἰράκ. Νοτιότερα αὐξάνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἔνταση μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Παλαιστίνων στὴν Γάζα, ἐνῶ ἡ Αἴγυπτος ποὺ θέλει τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἄσαντ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁρκισμένος ἐχθρὸς τοῦ Ἰσραήλ, σπεύδει νὰ στηρίξει τοὺς Παλαιστινίους ἐνάντια στὸ Ἰσραήλ. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως οἱ Ἄραβες ἐνῶ ρίχνουν μεγάλα κεφάλαια στὴν Συρία κατὰ τοῦ Ἄσαντ, ὅπως κατήγγειλε ἡ σιιτικὴ Χεζμπολὰχ τοῦ Λιβάνου ποὺ πολεμᾶ τὸ Ἰσραήλ, δὲν βοηθοῦν οὐσιαστικὰ τοὺς Παλαιστινίους στὴν Γάζα κατὰ τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ Τουρκία, ἐνῶ εἶναι σύμμαχος τῶν ΗΠΑ ποὺ στηρίζουν τὸ Ἰσραήλ, κατήγγειλε τὸ Ἰσραὴλ ὅτι εἶναι χώρα τρομοκράτης, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ΗΠΑ νὰ ἀπαντήσουν μὲ σκληρὸ τρόπο στὶς τουρκικὲς καταγγελίες ὅτι οἱ Τοῦρκοι δυναμιτίζουν τὶς προσπάθειες εἰρηνικῆς ἐπίλυσης τῆς διένεξης. Στὸν ἴδιο τὸν Λίβανο οἱ Σιΐτες εἶναι ὑπὲρ τοῦ Ἄσαντ, ἐνῶ οἱ Σουνίτες ἐναντίον του, μὲ τὴν ἀπειλὴ νὰ ἐπεκταθεῖ ὁ ἐμφύλιος τῆς Συρίας στὸ λιβανικὸ ἔδαφος. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὴν Ρωσία ποὺ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἐπανῆλθε μὲ ἀξιώσεις στὴν εὔφλεκτο περιοχὴ τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Τέλος δὲν ἔχει σταματήσει νὰ ὑπάρχει πάντα ὁ κίνδυνος σύγκρουσης μεταξὺ Ἰρὰν καὶ Ἰσραήλ, μὲ πιθανὲς ὀλέθριες πυρηνικὲς προεκτάσεις.

.             Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὸ μόνο συμπέρασμα ποὺ βγαίνει εἶναι ὅτι γιὰ ἄλλη μία φορὰ οἱ ἀνεύθυνες καὶ ἐπιπόλαιες πολιτικὲς τῆς Δύσης, (Εὐρώπη-ΗΠΑ), στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν λεγόμενη «ἀραβικὴ ἄνοιξη» (ποὺ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἀραβικὸς ἰσλαμιστικὸς «χειμώνας»), ἐπιδιώκοντας τὸν ἔλεγχο τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς περιοχῆς, γιατί γι’ αὐτὰ γίνεται ὅλη αὐτὴ ἡ φασαρία, ἔχουν προκαλέσει ἕνα τρομακτικὸ ἀδιέξοδο ποὺ κανεὶς δὲν ξέρει πὼς θὰ ἐξελιχτεῖ.
.             Τὸ θλιβερὸ εἶναι πὼς ἡ Ἑλλάδα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πάζλ, ποὺ ἀπασχολεῖ συνεχῶς τὴν διεθνῆ ἐπικαιρότητα, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει οὐσιαστικὸ καὶ ἀποφασιστικὸ λόγο καθὼς ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν στὴν περιοχή μας, «βουλιαγμένη» στὴν ἀτέρμονη κρίση της, ἀπουσιάζει ὁλοκληρωτικὰ θέτοντας σὲ κίνδυνο τὰ ζωτικά μας συμφέροντα, ὅπως ΑΟΖ καὶ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Οἱ «σωτῆρες» μας, ποὺ τὸ μόνο ποὺ ξέρουν εἶναι νὰ ξεπουλᾶνε τὰ πάντα «ἀντὶ πινακίου φακῆς», κάποτε θὰ πρέπει νὰ δώσουν λόγο γιὰ αὐτὴ τὴν στρατηγική μας ἐκμηδένιση ποὺ πλήττει καίρια τὴν ἐθνική μας κυριαρχία.

 ΠΗΓΗ: aienaristeyein.com

,

Σχολιάστε

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ- Ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὴν μεγάλη ἐπίθεση [;]

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

“Μὲ τὸ δάχτυλο στὴν σκανδάλη” οἱ πάντες
ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο μέχρι τὸν Κόλπο – Ἀντίστροφη μέτρηση

Τοῦ τμήματος εἰδήσεων defencenet.gr

.         Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὴν ἐπίθεση στὴν Συρία ἔχει ξεκινήσει, καὶ μπορεῖ νὰ συμπαρασύρει καὶ τὸ Ἰρὰν σὲ μία πιθανὴ προσπάθεια τῆς Δύσης νὰ καθαρίσει δύο “ἐκκρεμότητες” σὲ ἕνα μὲ μία γιαγντιαία πολεμικὴ ἐπιχείρηση, ὅσο καὶ ἂν τὸ Ἰρὰν εἶναι τελείως διαφορετικὸ μέγεθος ἀπὸ τὴν Συρία.
.         Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ, γνωστοῦ γιὰ τὶς ἐπαφές του μὲ τὶς ἰσραηλινὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἱστότοπου DEBKA συμπίπτουν ἀπόλυτα μὲ αὐτὰ ποὺ δημοσίευσε χθὲς τὸ defencenet.gr περὶ ἄμεσης ἔναρξης ἐπιχειρήσεων μετὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές, καὶ πάντως ὄχι πέραν τοῦ Νοεμβρίου.
.         Οἱ πληροφορίες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ μέτωπα δείχνουν αὐξημένη πολεμικὴ προπαρασκευή:

– Οἱ ἀμερικανικὲς ἀεροναυτικὲς δυνάμεις ἔχουν συγκεντρωθεῖ στὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα στὰ νησιὰ Σοκότρα καὶ στὸ νησὶ Μαζίρα ποὺ ἀνήκει στὸ Ὀμὰν στὸν Περσικὸ Κόλπο. Ἀπὸ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου οἱ ΗΠΑ διατηροῦν συμπληρωματικὲς δυνάμεις σὲ Τουρκία, Ἰορδανία καὶ Ἰσραήλ, ἐνῶ στὴν βάση τῆς Σούδας αὐξάνουν τὰ ἀποθέματα σὲ καύσιμα καὶ πυρομαχικά.

– Βρετανία καὶ Γαλλία ἔχουν συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις στὴν μεγάλη ναυτικὴ βάση τοῦ  Port Zayed καὶ στὴν ἀεροπορικὴ βάση τοῦ Al Dhafra καὶ τὰ δύο στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα.

– Τὸ ρωσικὸ πυρηνοκίνητο καταδρομικὸ τῶν 12.500 τόνων καὶ τοῦ ἐντυπωσιακοῦ ὁπλικοῦ φορτίου, τὸ περίφημο Moskva (Νο 121) τῆς κλάσης Slava, ἡ ναυαρχίδα τοῦ ρωσικοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας,  ἔχει προγραμματιστεῖ ἀπὸ τὸ ρωσικὸ Ναυτικὸ νὰ περάσει γιὰ τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη (Βόσπορος) καὶ στὶς 7 Νοεμβρίου περνᾶ τὰ Δαρδανέλια γιὰ νὰ ξεχυθεῖ στὸ Αἰγαῖο μὲ τελικὴ κατεύθυνση τὴν Αν. Μεσόγειο. Θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν φρεγάτα PYTILIVIY (Νὸ 808) κλάσης KRIVAK καὶ δύο ἁρματαγωγὰ κλάσης Aligator τὸ NIKOLAY FILCHENKOV (Νὸ 152) καὶ τὸ SARATOV (Νο 150). Γαλλία καὶ Ἰσραήλ, αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἔχουν δείξει σημάδια ἑτοιμότητας πρὸς ἀνάληψη στρατιωτικῆς δράσης στὴν Συρία.

.         Ὁ ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Binyamin Netanyahu συνομιλοῦσε συνεχῶς ἐπὶ δύο ἡμέρες μὲ τὸν πρόεδρο Φρανσουὰ Ὀλάντ, ἐνῶ καθὼς ὁ ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς ἄμυνας Ἐχοὺντ Μπάρακ προσγειώνονταν στὸ Λονδίνο, ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον ἔλαβε ἀναφορὰ ὅτι πολεμικὰ ἀεροσκάφη τῆς RAF βρίσκονται σὲ ἑτοιμότητα γιὰ τὸν Περσικὸ Κόλπο. Ὁ Μπαρὰκ “πέταξε” στὸ Λονδίνο μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ στρατηγοῦ Μάρτιν Ντέμπσι, ἀρχηγοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῶν ΗΠΑ, ὅπου κατὰ τὸ Debka κανονίστηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέρειες γιὰ μία πιθανὴ ἀμερικανοϊσραηλινὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία. Ἂν καὶ ἀκόμα δὲν εἶναι γνωστὸ ποιὸς θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τῶν ἀμερικανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων – ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ἢ ὁ Μὶτ Ρόμνει – ὁ Ἀμερικάνος στρατηγὸς δεσμεύθηκε νὰ ἔχει σὲ διαθεσιμότητα δυνάμεις ἕτοιμες νὰ ἐπέμβουν! Ἀσχέτως τοῦ ποιὸς θὰ κερδίσει τὶς ἐκλογὲς δὲν θὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ “ἀκινησία” εἰδικὰ στὸ θέμα τῆς Συρίας.

.         Ἡ παρουσία Φρουρῶν τῆς Ἐπανάστασης καὶ ἀνδρῶν τῆς Χεζμπολὰ στὸ πλευρὸ τοῦ Ἄσαντ ἀναγκάζει τοὺς σχεδιαστὲς τῆς ἐπίθεσης νὰ ὑπολογίζουν σὲ ἄμεση ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Ἰράν, ἀπὸ τὴν λιβανέζικη Χεζμπολά, καὶ ἀπὸ τὴν Λωρίδα τῆς Γάζας.
.         Ὅλες οἱ ἀμερικανικές, βρετανικές, καὶ γαλλικὲς δυνάμεις, βρίσκονται ἤδη στὴν θέση τους στὴν Μέση Ἀνατολή, καὶ στὸν Περσικὸ Κόλπο, ἐνῶ οἱ δυνάμεις τοῦ Ἰσραὴλ βρίσκονται σὲ ἀναμονή, περιμένοντας ἐντολὴ ἐπίθεσης εἴτε πρὸς Συρία εἴτε πρὸς Ἰράν.
.         Οἱ στρατιωτικοὶ ἀναλυτὲς θεωροῦν ὅτι ἡ πολεμικὴ φάση ἔχει ἤδη ξεκινήσει μετὰ τὴν κατάρριψη τοῦ μὴ ἐπανδρωμένου ἰρανικοῦ ἀεροσκάφους στὶς 6 Ὀκτωβρίου καὶ τὸν βομβαρδισμὸ τοῦ σουδανέζικου ἐργοστασίου ἀπὸ ἰσραηλινοὺς στὶς 24 Ὀκτωβρίου. Μάλιστα σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ὁ Ναύαρχος James Winnfeld δήλωσε ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ ἀποκαλύψουν τὶς προθέσεις τους μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὶς 6 Νοεμβρίου. Οἱ στιγμὲς εἶναι κρίσιμες, γιὰ ὁτιδήποτε νεώτερο θὰ σᾶς ἐνημερώσουμε.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Σχολιάστε

ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ. Ἡ Σ. Ἀραβία ἐκκενώνει τὸν Λίβανο

Ἐπίκειται ἐπίθεση;
– Ἡ Σ. Ἀραβία ἐκκενώνει τὸν Λίβανο

.              Μαῦρα σύνεφα συγκεντρώνονται πάνω ἀπὸ τὴν Μ. Ἀνατολή: Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς ὑπηκόους της νὰ ἐγκαταλείψουν ἀμέσως τὸν Λίβανο, μετέδωσε σήμερα τὸ κρατικὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο μέσῳ κατεπείγοντος μηνύματος ποὺ ἔστειλε στὰ κινητὰ τηλέφωνα. «Ἡ πρεσβεία τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὸν Λίβανο καλεῖ τοὺς Σαουδάραβες ὑπηκόους νὰ φύγουν ἀμέσως ἀπὸ τὸ Λίβανο», ἀναφέρεται στὸ μήνυμα, χωρὶς νὰ δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς ταξιδιωτικῆς ὁδηγίας, ἀλλὰ εἶναι σαφὲς ὅτι ἀναμένουν ἀντίποινα εἰς βάρος Σαουδαράβων σὲ περίπτωση ἐπίθεσης κατὰ τοῦ Ἰρὰν ἢ τῆς Συρίας ἀπὸ δυτικούς. Ἄρα πιθανότατα κάτι τέτοιο ἐπίκειται. […]

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

 

 

Σχολιάστε

KΛΙΜΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Κλιμάκωση σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο
– Αὔξηση ἐπιτήρησης τῶν ρωσικῶν Στόλων ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ

.            Αὔξηση τοῦ ἐπιπέδου ἐπιτήρησης καὶ ἐπιφυλακῆς τοῦ ΝΑΤΟ ἀπέναντι στὸ σύνολο τῶν ρωσικῶν Στόλων (Βόρειου Στόλου, Βαλτικῆς Θάλασσας, Μαύρης Θάλασσας καὶ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ) καταγράφεται τὰ τελευταῖα 24ωρα, ὅπως μεταδίδουν ρωσικὰ πρακτορεῖα, πληροφορίες, οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώθηκαν ἀπὸ πηγὲς τοῦ ΓΕΕΘΑ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Μεσόγειο, ποὺ ἐρωτήθηκαν σχετικὰ ἀπὸ τὸ defencenet.gr.
.            Ἡ κατάσταση χαρακτηρίζεται ὡς “ἐνισχυμένη ἐποπτεία”, ἀλλὰ τὰ πράγματα φαίνεται ὅτι εἶναι πολὺ σοβαρότερα ἀπ᾽ ὅσο περιγράφονται ἀπὸ τὴν ἀνώδυνη φράση. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ξεκίνησαν οἱ στολίσκοι ἀπὸ τὸν Βόρειο Ὠκεανὸ καὶ τὴν Μαύρη Θάλασσα γιὰ τὴν Συρία καὶ ἔγινε σαφῶς πιὸ εὐδιάκριτη ἡ πιθανότητα σύγκρουσης στὴν Συρία, ποὺ νὰ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια αὐτοῦ ποὺ συνέβη πέρσι στὴν Λιβύη, δηλαδὴ νὰ ὑπάρξει ἐνεργὸς ἀντιπαράθεση ρωσικῶν δυνάμεων μὲ αὐτὲς τοῦ ΝΑΤΟ, ἄλλαξε τὸ ἐπίπεδο ἐπιτήρησης τῶν ρωσικῶν δυνάμεων. Καὶ φαίνεται ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ μήνυμα ἤθελε νὰ περάσει καὶ τὸ ΝΑΤΟ στὴν Ρωσία, ἀφοῦ πλέον οἱ πτήσεις τῶν ἀεροσκαφῶν ναυτικῆς συνεργασίας καὶ ἐπιτήρησης πύκνωσαν, ἀλλὰ καὶ ἔγιναν πολὺ στενὲς ἐπάνω ἀπὸ τὰ ρωσικὰ πολεμικά.
.            Ὅπως μετέδωσε τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Ria Novosti, ἐπικαλούμενο πηγὴ τοῦ ρωσικοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας, ἀμερικανικὰ P-3C Orion, καθὼς καὶ ΝΑΤΟϊκά ΑWΑCS, ἀλλὰ καὶ ἀεροσκάφη ναυτικῆς συνεργασίας καὶ ἐπιτήρησης τῶν ἄλλων χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ ἔχουν ξεκινήσει περιπολίες στενῆς παρακολούθησης τῶν ναυτικῶν δυνάμεων τῆς Ρωσίας συνολικὰ καὶ ὄχι μόνο τῶν δύο στολίσκων ποὺ κατευθύνονται πρὸς Συρία.
.            Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ καὶ ἡ ἐπιτήρηση τῶν ρωσικῶν ὑποβρυχίων τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἔχει αὐξηθεῖ ἡ ρίψη ἠχοσημαντήρων στὸν Βόρειο Ὠκεανὸ ἔξω ἀπὸ τὶς βάσεις τῶν ρωσικῶν ὑποβρυχίων, ἐνῶ ἀπὸ ρωσικῆς πλευρᾶς ὑποστηρίζεται ὅτι δύο ἀμερικανικὰ ὑποβρύχια-κυνηγοί, κλάσης Los Angeles ἔχουν προστεθεῖ στὴν ἀμεριανικὴ ναυτικὴ δύναμη τοῦ Βόρειου Ἀτλαντικοῦ. Εἶναι σαφὲς ὅτι ργά, λλ σταθερ κατάσταση κλιμακώνεται. Καὶ δὲν ἔχει σχέση μόνο μὲ τὴν Συρία ἢ καὶ τὸ Ἰράν.
.            Κατὰ ἕνα περίεργο τρόπο τὰ ρωσικὰ think tank ἐπιμένουν νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι στὴν περιοχὴ τὸ “γεωγραφικὰ ἑνιαῖο” σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἔκταση τῆς κρίσης, τῆς Μ. Ἀνατολῆς καὶ τοῦ Κόλπου μὲ τὸν ρωσικὸ Καύκασο, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ μῆνες ὑποδέχεται μεγάλο ἀριθμὸ ρωσικῶν στρατιωτικῶν μονάδων. Οἱ ἑπόμενες ἑβδομάδες θὰ εἶναι κρίσιμες…

ΠΗΓΗ:  defencenet.gr 

,

Σχολιάστε

Η “ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΡΜΑΔΑ” ΔΙΑΠΛΕΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΡΙΑ. Ἡ μεγαλύτερη κινητοποίηση τοῦ ρωσικοῦ Στόλου τὰ τελευταῖα 20 χρόνια!

Ξεκίνησε ἡ κάθοδος τῶν Ρώσων
– Ἡ «κόκκινη» ἁρμάδα διαπλέει τὸ Αἰγαῖο

.           Διαπλέει τὸ Αἰγαῖο ὁ πρῶτος ρωσικὸς Στόλος καθὼς κατευθύνεται πρὸς τὴν Συρία, καὶ κανεὶς δὲν γνωρίζει ἐὰν θὰ ὑπάρξει συνάντηση ἐν πλῷ μεταξὺ τῶν ρωσικῶν σκαφῶν καὶ πλοίων τοῦ 6ου ἀμερικανικοῦ Στόλου ποὺ ἐπίσης κινοῦνται στὴν ἴδια περιοχή.
.        Πιὸ συγκεκριμένα τὸ ρωσικὸ ἀντιτορπιλικὸ Smetlivi, τελευταῖο πλοῖο τῆς κλάσης Kashin Mod, τὰ ἁρματαγωγὰ Ν. Filchenkov (κλάσης Alligator/Project 1171) καὶ Tsesar Kunikov (κλάσης Ropucha-I /Project 775) καὶ τὸ ρυμουλκὸ Shakhtar βρίσκονται τώρα μεταξὺ Νάξου καὶ Ἰκαρίας κατευθυνόμενα πρὸς τὸ νότιο Αἰγαῖο ἐνῶ τὸ ἄλλο ρυμουλκὸ Okhtensy βρίσκεται νοτιότερα μεταξὺ Καρπάθου καὶ Ρόδου.
.           Ὑπενθυμίζεται πὼς τὰ σκάφη τοῦ πρώτου ρωσικοῦ  Στόλου ἀκολουθοῦν καὶ τὰ πλοῖα τοῦ ρωσικοῦ Στόλου τῆς βόρειας θάλασσας, ἀποτελουμένου ἀπὸ τὸ  ἀντιτορπιλικὸ Admiral Chabanenko κλάσης Udaloy ΙΙ καὶ τρία ἀποβατικὰ πλοῖα κλάσης Ropucha, τὰ ὁποῖα ξεκίνησαν τὸ ταξίδι τους γιὰ τὴν Μεσόγειο ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Severomorsk στὶς 10 Ἰουλίου.
.           Τὰ σκάφη τοῦ πρώτου Στόλου ἀναμένεται νὰ ἔχουν φτάσει στὴν Συρία καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸ λιμάνι τῆς Tartus μέχρι αὔριο τὸ  ἀπόγευμα τὸ ἀργότερο. Νὰ σημειωθεῖ πὼς αὔριο στὴ Ρόδο πρόκειται νὰ καταπλεύσει τὸ ἀμερικανικὸ ἀεροπλανοφόρο «USS Dwight D. Eisenhower» (CVN 69), μαζὶ μὲ τὰ σκάφη USS Winston S. Churchill (DDG 81), USS Jason Dunham (DDG 109), USS Hue City (CG 66) καὶ  USS Farragut (DDG 99), ὅλα τοῦ 6ου ἀμερικανικοῦ Στόλου.
.           Δὲν εἶναι γνωστὸ ἐὰν τελικὰ οἱ δύο ναυτικὲς δυνάμεις διασταυρώσουν τὶς πορεῖες τους, ἀλλὰ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Ρωσία ἡ κάθοδος τόσων σκαφῶν στὴν ΝΑ Μεσόγειο συνιστᾶ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες κινητοποιήσεις τοῦ ρωσικοῦ Ναυτικοῦ τὰ τελευταῖα 20 χρόνια.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ “ΧΑΟΣ” ΣΤΗΝ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ: ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ “ΑΝΑΨΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ”, ΤΟ ΙΡΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Πρς χάος: Τ σραλ “ναψε τς μηχανς τν ρμάτων
– Τ
ρν πειλεῖ τὴν Τουρκία!

.            Μία χαοτικὴ κατάσταση σὲ ἐπίπεδο ἀπειλῶν καὶ στρατιωτικῶν ἰσορροπιῶν δημιουργεῖται ταχύτατα μὲ “πυροκροτητὴ” τὸ συριακὸ ζήτημα: Δηλώσεις Ἰσραηλινοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ: “Τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἕτοιμο γιὰ ἀστραπιαῖο πόλεμο στὸ Λίβανο”, στὸ “κάδρο” τυχὸν ἐπίθεσης τῶν δυτικῶν στὴν Συρία, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ὁ Ἰρανὸς κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ κυβερνητικοῦ κόμματος, Ἐμὶρ Χουσεΐν Γκαζιζάντε δήλωνε πρὶν λίγες ὧρες ὄτι “Ἡ Τεχεράνη σὲ ἐνδεχόμενη τουρκικὴ ἐπίθεση στὴ Συρία δὲν θὰ μείνει ἀπαθής”.
.            Καὶ συμπλήρωσε λέγοντας: “Τοὺς τελευταίους μῆνες ἡ Τουρκία ἔχει γίνει ἕνα ἐργαλεῖο τῶν ἰμπεριαλιστῶν καὶ τῶν ἀποικιοκρατῶν καὶ αὐτὸ δὲν φαίνεται καλὸ γιὰ μία μουσουλμανικὴ χώρα. Ἡ Τουρκία θὰ πρέπει νὰ λάβει ὑπ᾽ ὄψιν της ὅτι σὲ ἐνδεχόμενη ἐπίθεσή της στὴ Συρία, τὸ Ἰρὰν δὲν θὰ παραμείνει σιωπηλό, ἀλλὰ θὰ ἐφαρμόσει μέτρα ποὺ θὰ περιλαμβάνουν στρατιωτικὴ ἀπάντηση”.
.            Ἡ δήλωση αὐτὴ ἔρχεται σὲ συνέχεια τῆς δηλώσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἰρανικῆς Ἀεροπορίας Ἐμὶρ Χατζιζάντε ὄτι “Τὸ Ἰρὰν θὰ καταστρέψει μὲ βαλλιστικὴ πυραυλικὴ ἐπίθεση τὸ σύστημα ραντὰρ τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Κιούρετζικ τῆς Μαλάτιας στὴν Τουρκία”. Γενικά τὸ Ἰρὰν ἔχει σηκώσει πολὺ τοὺς τόνους στὸ θέμα τῆς Συρίας, ἴσως ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ὁ ἑπόμενος στόχος εἶναι τὸ ἴδιο. Νὰ σημειώσουμε ὅτι μὲ τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχει καταρρεύσει ἡ φιλικὴ σχέση Τουρκίας πρὸς Ἰρὰν καὶ Συρία καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη μένει νὰ τὰ δοῦμε.
.            Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν ἄλλο μεγάλο παίκτη τῆς περιοχῆς, τὸ Ἰσραήλ, τοῦ ὁποίου ἡ θέση εἶναι μᾶλλον ἀμφίρροπη, ἀφοῦ σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ ἤθελε μία ἰσλαμικὴ Συρία, ἀλλὰ θὰ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀποφύγει ἕνα πυρηνικὸ Ἰράν, φαίνεται ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ οἱ δυτικοὶ κτυπήσουν τὴν Συρία καὶ ἐν μέσῳ γενικευμένου χάους, μπορεῖ νὰ ἀποφύγει νὰ ἐμπλακεῖ στὴν σύγκρουση (τὸ θεωροῦμε βέβαιο αὐτό), ἀλλά δὲν θὰ μείνει ἄπραγο ἔναντι τῆς φιλοϊρανικῆς Χεζμπολὰχ στὸν Λίβανο, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ ἐπιδιώξει νὰ πάρει τὴ ρεβὰνς ἀπὸ τὴν “μὴ νίκη” τοῦ 2006 καὶ τὶς μεγάλες ἀπώλειες ποὺ κατέγραψε ὁ ἰσραηλινὸς Στρατός.
.           Βέβαια, ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως τὰ πράγματα δὲν εἶναι καὶ τόσο ξεκαθαρισμένα: Ἀπὸ τότε “ἔχει κυλήσει πολὺ νερὸ στὸ αὐλάκι” στὸν Λίβανο και η Χεζμπολὰχ συμμετέχει κανονικὰ στὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας! Δηλαδή μια ἰσραηλινὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Χεζμπολὰχ θὰ εἶναι πρακτικὰ μία ἐπίθεση κατὰ τοῦ Λιβάνου.

[…]

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Σχολιάστε