Ἄρθρα σημειωμένα ὡς λογισμικό

ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (e-) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ… ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ!

Διαβάζοντας τὸν νοῦ!

ΕΙΣ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Νὰ τὰ καλὰ νέα. Μιὰ νέα πολλὰ ὑποσχομένη ἐπιστημονικὴ ἀνακάλυψη: «μιὰ μέρα θὰ μποροῦν οἱ “ἐπιστήμονες” νὰ “διαβάζουν” τὶς σκέψεις μας καὶ τὸ τί θέλουμε νὰ ποῦμε πρὶν κὰν τὸ ποῦμε». Πρόκειται γιὰ ἕνα κατόρθωμα. Ἐπὶ θύραις δηλ. ὁ Ἠλεκτρονικὸς (e–) Διορατικὸς Πνευματικός!
.    Τὸ πρῶτο κέρδος θὰ εἶναι ὅτι πλέον δὲν θὰ ὑπάρχουν κρυφὲς σκέψεις. Εἰδικὰ οἱ πονηρὲς καὶ μοχθηρές, οἱ συνομωτικὲς καὶ ἐκδικητικές, οἱ μηχανορραφικὲς καὶ ραδιουργικὲς θὰ φανερώνονται. Ἔτσι τὸ Κράτος θὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει τὴν Ποιότητα (προφέρεται: “πχιότητα”!) τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν Ἀκεραιότητα τῶν Πολιτῶν. Αὐτὸ εἶναι ἕνα τεράστιο καλὸ πράγμα, γιατὶ ἔτσι αὐτομάτως θὰ ἐκλείψει ἡ ἀνάγκη τῆς Ἐξαγορεύσεως τῶν Λογισμῶν καὶ ἡ χρεία Διορατικῶν Γερόντων, καθὼς θὰ εἶναι δυνατὴ ἀντὶ τῆς ἐξαγορεύσεως ἡ “Ἐξόρυξή” τους δι᾽ ἐπιστημονικῶν – τεχνικῶν μέσων. Ἔτσι θὰ γίνει ἐπὶ τέλους καὶ χωρὶς ἀντιρρήσεις (τὸ κυριότερο!) ἡ γῆ παράδεισος, ἀφοῦ πλέον δὲν θὰ ὑπάρχουν κακοὶ λογισμοί. Ἂν μάλιστα συνδυασθεῖ καὶ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου καὶ δημιουργηθεῖ ἕνα ἠλεκτρονικὸ -τεχνολογικὸ πρωτόκολλο συνεννοήσεως τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου μὲ τὸν μηχανισμὸ ἐξορύξεως τῶν σκέψεων – λογισμῶν, τότε θὰ ἔχουμε πράγματι μιὰ τέλεια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση, μιὰ ὁλοκληρωμένη μεσσιανικὴ ἐφαρμογή.
.    Ἀλλὰ ὑπάρχει κι ἕνα δεύτερο καλὸ στὴν ὅλη ὑπόθεση. Ὅπως ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα ἕνας ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς θὰ «“μεταφράζει” τὶς σκέψεις στὴν ὀθόνη». Τὸ καλὸ λοιπὸν εἶναι ὅτι τὸ ψυχικὸ ἄλγος γιὰ τὶς λειτουργικὲς μεταφράσεις θὰ βρεῖ τὸ βάλσαμό του, κι ἀκόμα περισσότερο, ὄχι μιὰ πρόσκαιρη παρηγοριά ἀλλὰ μιὰ ἀσυναγώνιστη διέξοδο, παρακάμπτοντας τὴν μεσαιωνικὴ ἀντιδραστικότητα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς λειτουργικῆς γλώσσης. Θὰ συγκομίζεται π.χ. μέσα στὴν Ἐκκλησία ὁ φορητὸς ὑπολογιστὴς (τῶν βουλομένων) μὲ προεγκατεστημένο τὸ σχετικὸ λογισμικὸ καὶ αὐτομάτως θὰ ἔχουν μετάφραση τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν, προτοῦ κὰν διαβασθοῦν. Μάλιστα θὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἂν ὁ παπὰς εἶναι εὐσυνείδητος. Ἴσως δὲ μὲ πιὸ προχωρημένη τεχνολογία νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ ἡ ἀπ᾽ εὐθείας ἐξόρυξη καὶ μετάφραση… τοῦ θεϊκοῦ νοῦ!

.    Τὸ δικό του διακριτὸ ἐγκεφαλικὸ «σῆμα» ἔχει κάθε ἦχος ποὺ συμμετέχει στὸν σχηματισμὸ λέξεων στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο. Ἐρευνητὲς ἀπὸ τὶς ΗΠΑ κατάφεραν γιὰ πρώτη φορὰ νὰ ἐντοπίσουν, χρησιμοποιώντας ἠλεκτρόδια, τὸ σῆμα αὐτό, μία ἀνακάλυψη ποὺ στὸ μέλλον μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἄτομα μὲ σοβαρὰ προβλήματα νὰ μιλήσουν μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ.
.  Οἱ ἐπιστήμονες παρακολούθησαν γιὰ πρώτη φορὰ τὶς λέξεις τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἦχοι τους σχηματίζονται στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο καὶ βρῆκαν ἐκείνη τὴν περιοχὴ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ ἐμπλέκεται στὴν δημιουργία ὅλων τῶν ἤχων ποὺ συμμετέχουν στὸν σχηματισμὸ τῶν λέξεων (περίπου 40 στὴν περίπτωση τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας).
.   Κάθε ἦχος ἔχει τὸ δικό του ἐγκεφαλικὸ «σῆμα», διαπίστωσαν κι ἐλπίζουν τώρα νὰ μπορέσουν νὰ δημιουργήσουν ἕνα πρόγραμμα ὑπολογιστῆ, τὸ ὁποῖο -συσχετίζοντας τοὺς ἤχους-σήματα μὲ τὶς ἀντίστοιχες λέξεις- θὰ μπορεῖ στὴν οὐσία νὰ ἀναπαράγει (νὰ «διαβάζει») τὶς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων χωρὶς κὰν αὐτὲς νὰ χρειάζεται νὰ γίνουν λέξεις καὶ νὰ ἐκφραστοῦν ἀνοιχτὰ μὲ τὸν λόγο.
.    Τὰ σχετικὰ πειράματα ἔγιναν μὲ τὴν βοήθεια τεσσάρων ἐθελοντῶν ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ σοβαρὴ ἐπιληψία καὶ στοὺς ὁποίους ἐμφυτεύτηκαν 64 ἠλεκτρόδια στὸ κεφάλι. Ἀρχικὰ οἱ ἐρευνητὲς ἀναζητοῦσαν τὴν αἰτία τῆς νόσου, ἀλλὰ στὴν πορεία ἑστίασαν στὶς ἐγκεφαλικὲς περιοχὲς ὅπου σχηματίζονται οἱ ἦχοι τῶν λέξεων καὶ «γεννιέται» ὁ λόγος.
.  Οἱ ἐθελοντὲς κλήθηκαν νὰ βγάζουν συνεχῶς τέσσερις ἐπαναλαμβανόμενους ἤχους (οο, αα, εε, ιι) καὶ οἱ ἐπιστήμονες ἀναζήτησαν στὸν ἐγκέφαλο τὰ σήματα ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν δημιουργία αὐτῶν τῶν ἤχων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν βασικὰ συστατικὰ τῶν λέξεων. Τελικά, οἱ ἐρευνητὲς ἐντόπισαν τὰ συγκεκριμένα ἠλεκτρικὰ σήματα ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς ξεχωριστοὺς ἤχους.
.   Ἂν καὶ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ φωνήματα δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ τὴν δημιουργία ὁλόκληρων λέξεων καὶ προτάσεων, οἱ νευροεπιστήμονες φιλοδοξοῦν, μὲ περαιτέρω ἔρευνα, νὰ ἀνακαλύψουν τὰ ἠλεκτρικὰ σήματα πιὸ πολύπλοκων ἤχων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦνται ὁλόκληρες οἱ σκέψεις καὶ τὰ λόγια. «Δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὅτι εἶμαι σὲ θέση νὰ διαβάσω τὸ μυαλὸ κάποιου. Ὅμως ἔχω πλέον στοιχεῖα πὼς αὐτὸ εἶναι δυνατό», δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητής.
.     Ἡ ὁμάδα του διαπίστωσε ὅτι ὁ ἐγκέφαλος γεννάει ἕνα διαφορετικὸ ἠλεκτρικὸ σῆμα ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἁπλῶς σκέφτονται γιὰ τὶς λέξεις (μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ἤχους) ἀπὸ ὅ,τι ὅταν μιλᾶνε καὶ ἐκφράζουν αὐτὲς τὶς σκέψεις. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, οἱ ἐρευνητὲς εὐελπιστοῦν ὅτι μιὰ μέρα θὰ μποροῦν νὰ «διαβάζουν» τὶς σκέψεις μας καὶ τὸ τί θέλουμε νὰ ποῦμε πρὶν κὰν τὸ ποῦμε (ἢ θὰ ξέρουν τί εἶναι αὐτὸ ποὺ σκεπτόμαστε, ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ ποῦμε…).
.     Ἐνῶ γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους μία τέτοια ἐπιστημονικὴ δυνατότητα, ἀκούγεται ἀπὸ ἐνοχλητικὴ ἕως σοβαρὰ ἀνησυχητική, γιὰ ἄλλους, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὅσους δὲν μποροῦν νὰ μιλήσουν, ἀνοίγει τὴν δυνατότητα νὰ «μιλήσουν» ἔμμεσα μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, ὁ ὁποῖος θὰ «μεταφράζει» τὶς σκέψεις τους στὴν ὀθόνη, ἔχοντας προηγουμένως «πιάσει» τὰ ἠλεκτρικὰ σήματα τῶν ἤχων τῶν σκέψεών τους.
.    Οἱ πιὸ τολμηροὶ ὀπαδοὶ τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἤδη ὁραματίζονται μορφὲς λεκτρονικς-νοητικς πικοινωνίας μεταξ τν νθρώπων μόνο μέσῳ τς σκέψεως.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ»

σχόλιο ID-ont.blogspot.com: Τὰ κατωτέρω περιγραφόμενα προβλήματα ἀσφαλείας προκύπτουν στὴν τεχνολογικὰ προηγμένη καὶ πολὺ ὀργανωμένη Γερμανία. Στὴν χώρα μας ἄραγε, ὅλα θὰ λειτουργήσουν ἄψογα καὶ δὲν θὰ βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ δυσάρεστες ἐκπλήξεις σχετικὰ μὲ τὴν “Κάρτα (ἐξυπηρετήσεως) τοῦ Πολίτου”; Ἀκολουθεῖ τὸ δημοσίευμα τῆς Deutsche Welle σὲ μετάφρασή μας:

Μόλις μία ἡμέρα μετὰ τὴν ἔκδοσή του, τὸ λογισμικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ διαβαστοῦν τὰ νέα γερμανικὰ δελτία ταυτότητας διαπιστώθηκε πὼς εἶναι εὐάλωτο σὲ ἐπιθέσεις ἀπὸ χάκερς. Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας Πληροφοριῶν κατήργησε συνδέσεις μὲ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της.Ο Jan Schejbal, ἕνας Γερμανὸς εἰδικὸς ἐρευνητὴς στὴν ἀσφάλεια τῶν ὑπολογιστῶν ποὺ ζεῖ στὴ Σουηδία, τὴν Τρίτη περιέγραψε ἕναν τρόπο ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ «σπάσει» τὸ λογισμικὸ γιὰ τὴν νέα ἠλεκτρονικὴ γερμανικὴ ταυτότητα (δηλ. Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτου). Ἡ ὁμοσπονδιακὴ ὑπηρεσία ἁρμόδια γιὰ τὸ πρόγραμμα σταμάτησε νὰ ἐπιτρέπει τὸ «κατέβασμα» τοῦ προγράμματος τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της. Οἱ νέες κάρτες, οἱ ὁποῖες εἶναι διαθέσιμες ἀπὸ τὴν 1 Νοεμβρίου καὶ θὰ ἀντικαταστήσουν σταδιακὰ τὶς τρέχουσες γερμανικὴ ταυτότητες, (διαβάστε προηγούμενη ἀνάρτησή μας μὲ τὶς ἀνησυχίες ποὺ προκαλεῖ στοὺς Γερμανοὺς ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα: http://id-ont.blogspot.com/2010/11/reuters.html) περιέχουν ἕνα RFID ἀσύρματο τσὶπ – τοῦ ἴδιου τύπου ποὺ ὑπάρχει σὲ πολλὲς κάρτες ἀσφαλείας ἢ κάρτες πληρωμῆς. Το τσὶπ ἀποθηκεύει ψηφιακὲς ἐκδόσεις τῆς φωτογραφίας τοῦ κατόχου, τὸ ὄνομα τοῦ κατόχου της κάρτας, διεύθυνση, ἡμερομηνία γέννησης, τὸ ὕψος, τὸ μάτι καὶ τὸ χρῶμα τῶν μαλλιῶν καὶ τὴν ὑπηρεσία ἐκδόσεως. (διαβάστε προηγούμενη ἀνάρτησή μας μὲ τὸ ρεπορτὰζ τῆς Deutsche Welle γιὰ τὴν Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτου: http://id-ont.blogspot.com/2010/10/deutsche-welle-chip.html) Τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν Ἀσφαλείας (BSI) ἰσχυρίστηκαν ὅτι οἱ κάρτες, θὰ βοηθήσουν τὴν κυβέρνηση νὰ παρέχει στὸν κάτοχό τους εὔκολη στὴ χρήση ψηφιακὴ ὑπογραφὴ καὶ ἄλλες κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες, καθὼς καὶ προστασία ἀπὸ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες καὶ phishing ἐπιθέσεις (καταγραφὴ προσωπικῶν δεδομένων ἐν ἀγνοίᾳ μας, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε ἱστοσελίδες). Οἱ Γερμανοὶ θὰ μποροῦν ἐπίσης νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὲς τὶς ταυτότητες ἀντὶ γιὰ διαβατήριο, ὅταν μετακινοῦνται ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πλαστογράφηση τοῦ διακομιστῆ

Γιὰ νὰ εἶναι χρήσιμες στὰ ἄτομα, οἱ ψηφιακὲς πληροφορίες ποὺ γράφονται στὶς κάρτες πρέπει νὰ μποροῦν διαβαστοῦν μὲ ἕναν «ἀναγνώστη καρτῶν» (card reader). Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόγραμμα AusweisApp («ID App»), τὸ λογισμικὸ ποὺ «τρέχει» ὁ ἀναγνώστης καρτῶν καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι προβληματικό, σύμφωνα μὲ τὸν Schejbal.Μετὰ τὴ λήψη τῆς πρώτης ἐκδόσεως τοῦ AusweisApp ἀπὸ μία ἱστοσελίδα τῆς Γερμανικῆς κυβερνήσεως, παρατηρήθηκε ἕνα σημαντικὸ κενὸ ἀσφαλείας, ὅταν τὸ πρόγραμμα ἐλέγχει γιὰ ἐνημερώσεις-νέες ἐκδόσεις. Τὸ λογισμικὸ δὲν ἐπαληθεύει τὴν προέλευση τῆς νέας ἐκδόσεως μὲ πιστοποιητικὸ ἀσφαλείας (SSL), τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι κάποιος μπορεῖ νὰ «κοροϊδέψει» τὸ πρόγραμμα, κάτι τὸ ὁποῖο θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει στὴ λήψη κακόβουλου λογισμικοῦ, ἀντὶ τοῦ σωστοῦ.«Ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἡ ἴδια μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα ἀρκετὰ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἀσφαλείας», δήλωσε ὁ Schejbal σὲ ἕνα e-mail στὴν Deutsche Welle. «Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ἐγγύηση καθίσταται ἄχρηστη, ἐὰν τὸ πλαίσιο ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν πρόσβαση σὲ αὐτὸ τὸν ἀσφαλῆ πυρήνα τῆς ταυτότητας εἶναι ἀνασφαλὲς καὶ ἐπιτρέπει νὰ θέτεται σὲ κίνδυνο ἡ συνολικὴ ἀσφάλεια». Ἂν ἡ νέα ἠλεκτρονικὴ κάρτα ταυτότητας εἶχε ἤδη χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως, τὸ κενὸ ἀσφαλείας στὴν ἐνημέρωση θὰ ἦταν σημαντικό, σύμφωνα μὲ τὸν Karsten Nohl, ἕναν ἀνεξάρτητο ἐμπειρογνώμονα ἀσφαλείας μὲ ἕδρα τὸ Βερολίνο.«Εὐτυχῶς, αὐτὸ δὲν συμβαίνει καὶ τὸ σφάλμα μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ σύντομα», εἶπε στὴν Deutsche Welle. «Αὐτὴ ἡ εὐπάθεια εἶναι μία ἄλλη ὑπενθύμιση τῆς πολυπλοκότητας τοῦ συστήματος ἀσφαλείας τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ὅλα τὰ συστήματα δὲν ἔχουν ἐλεγχθεῖ αὐστηρά.»Σὲ δήλωσή του στὴ γερμανικὴ ἱστοσελίδα Heise.de, τὸ BSI δήλωσε ὅτι ἐξετάζει τὸ θέμα τῶν ἐνημερώσεων (νέων ἐκδόσεων). Θὰ ἀφαιρεθεῖ ἐπίσης τὸ λογισμικὸ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ λήψη τοὺς ἐσφαλμένου προγράμματος.«Τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν λάβει γνώση γιὰ τὸν εὐάλωτο χαρακτήρα τοῦ προγράμματος AusweisApp τοῦ λογισμικοῦ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ λειτουργία τῆς eID (νέα ἠλεκτρονικοῦ τύπου ταυτότητας)» ἔγραψε. Τὸ BSI δὲν ἀπάντησε στὸ αἴτημα τῆς Deutsche Welle γιὰ ἕνα σχόλιο. «Ἂν ὑπάρχει θέμα εὐπάθειας στὸ λογισμικό, τὸ BSI θὰ προσφέρει μία νέα ἔκδοση τοῦ λογισμικοῦ χωρὶς καθυστέρηση καὶ θὰ ἐνημερώσει τὸ κοινὸ σχετικά.»

Οἱ ψηφιακὲς ταυτότητες ἐπεκτείνονται σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη

Οἱ ψηφιακὲς ταυτότητες ἔχουν ἀρχίσει καὶ ἐξαπλώνονται σὲ ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ Ἐσθονία ἔχει ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἐδῶ καὶ μία δεκαετία, ἡ ὁποία προσφέρει μὲ μία πληθώρα κυβερνητικῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν, καθὼς καὶ ψηφιακὴ ὑπογραφή. Τὸ Βέλγιο, ἡ Σουηδία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία ἔχουν ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ ὑπάρχουν σχέδια νὰ ἐκδοθοῦν στὸ Λουξεμβοῦργο καὶ τὴν Τσεχία. Ἐνῶ ὁ Schejbal προσέθεσε ὅτι δὲν εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, συμβούλευσε τοὺς Γερμανοὺς νὰ ἀποφύγουν τὶς ἠλεκτρονικὲς κάρτες γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο.«Δὲν εἶναι ἀσφαλεῖς, καὶ θὰ θέσουν τὸν χρήστη σὲ κίνδυνο», ἔγραψε. «Ἐὰν ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα χρησιμοποιηθεῖ παράνομα ἀπὸ τρίτον, ὁ χρήστης θὰ μπλέξει καὶ θὰ ἔχει μεγάλη δυσκολία νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ἦταν ὁ ἴδιος ποὺ ἔκανε μία συναλλαγή».

Προηγούμενες ἀτέλειες ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ σχετικὰ μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα.

Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ Schejbal δὲν εἶναι ἡ πρώτη, ὅσον ἀφορᾶ στὰ κενὰ ἀσφαλείας ποὺ βρέθηκαν στὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες. Τὸν Σεπτέμβριο, ἡ γερμανικὴ ὁμάδα τῶν χάκερ Chaos Computer Club (CCC), ἔδειξε πὼς τὰ μέτρα ἀσφαλείας τοῦ ἀναγνώστη καρτῶν θὰ μποροῦσαν νὰ παρακαμφθοῦν. Μετὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἀριθμοῦ PIN τῆς ταυτότητας, μὲ τὴ χρήση ἑνὸς προγράμματος ποὺ καταγράφει τὶς πληκτρολογήσεις, οἱ hackers ἦταν σὲ θέση νὰ ξαναγράψουν ὅλες τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα. Οἱ ἀναγνῶστες καρτῶν ὑπάρχουν σὲ μία ποικιλία μοντέλων, καὶ ἡ CCC χρησιμοποίησε τὸ πιὸ συνηθισμένο μοντέλο.

Ἐρευνητὲς ἀσφαλείας ἔχουν ἀμφιβολίες

Ὁ Manuel Bach, ὁ ἠλεκτρονικὸς διαχειριστὴς τοῦ ἔργου τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας τῆς BSI, ἀπάντησε λέγοντας ὅτι οἱ Γερμανοὶ πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ὑπολογιστῶν τους καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ ὑπολογιστές τους παραμένουν χωρὶς τὸ κακόβουλο λογισμικὸ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ κλέψουν κωδικοὺς PIN καὶ ἄλλα προσωπικὰ δεδομένα. «Τὸ Γερμανικὸ δελτίο ταυτότητας δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς προστατεύσει ἀπὸ δούρειους ἵππους, εἶναι ἀκριβῶς ἕνα κομμάτι πλαστικὸ μὲ μικροτσὶπ στὸ ἐσωτερικὸ» (Διαβάστε προηγούμενη ἀνάρτησή μας: http://id-ont.blogspot.com/2010/10/rfid-chip.html), εἶπε στὴ Deutsche Welle σὲ συνέντευξή του τὸν περασμένο μήνα. «Ἐσεῖς ὡς χρήστης-πολίτης ἔχετε τὴν εὐθύνη νὰ ἐξασφαλίσετε τὸ σύστημά σας. Ἂν τὸ κάνετε αὐτό, εἶστε πολὺ ἀσφαλεῖς, ἀκόμη καὶ μὲ μία ἁπλὴ συσκευὴ ἀναγνώσεως καρτῶν».
Ἀλλὰ ἡ Constanze Kurz, ἐκπρόσωπος τῆς CCC, δήλωσε ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν θὰ πρέπει νὰ περιμένει ἀπὸ ὅλους τοὺς Γερμανοὺς νὰ εἶναι εἰδικοὶ στὴν τεχνολογία.«Ἂν προσποιοῦνται ὅτι ὅλοι οἱ πολίτες εἶναι πραγματικὰ ἄνετοι μὲ τοὺς ὑπολογιστές, καὶ ὅτι μποροῦν νὰ διαχειρίζονται τὴν ἀσφάλεια τῶν συστημάτων τους, τότε εἶναι σίγουρα λάθος», εἶπε σὲ μία συνέντευξη μὲ τὴν Deutsche Welle. «Ὁ χάκερ θὰ ἐπιτεθεῖ πάντα στὸ πιὸ ἀδύναμο σημεῖο καὶ τὸ πιὸ ἀδύναμο σημεῖο εἶναι ὁ χρήστης.»
Συντάκτης: Cyrus Farivar. Ἐπιμέλεια: Sinico Seanhttp://www.dw-world.de/dw/article/0,,6211080,00.html

Πηγή: http://id-ont.blogspot.com/
klision.blogspot.com

 

, , ,

Σχολιάστε