Ἄρθρα σημειωμένα ὡς λαϊκὴ κυριαρχία

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σ᾽ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ; (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ «ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: «Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀτέλειωτες παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος συνιστοῦν “σφετερισμὸ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας”, ὁ ὁποῖος διώκεται μόλις ἀποκατασταθεῖ ἡ νόμιμη ἐξουσία».

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Νικόπουλος
Πρόεδρος ἐ.τ. Ἀρείου Πάγου

Περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
ἀρ. τ. 503, Νοέμβριος 2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/07/ὑπάρχει-ἆραγε-σύνταγμα/

ΕΙΣ. ΣΗΜ.: Συνιστοῦμε στοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ προσέξουν ἰδιαίτερα τὸ ἄρθρο, ποῦ ἀκολουθεῖ. Κάνει σαφῆ λόγο γιὰ τὰ τεράστια λάθη κατὰ τὴν ἔνταξή μας στὴν Ε.Ο.Κ. καὶ τὴν ἀποδοχή μας τῆς Συνθήκης τῆς Λισαβώνας, ποὺ ἔθεσε ὑπὸ εὐρωπαϊκὸ κλοιὸ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα. Καὶ πῶς ἡ Ε.Ε. ἅλωσε συνταγματικῶς τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς μὲ τὴν ὁλοσχερῆ κατάργηση τῶν ἐθνικῶν τους συνταγμάτων. Τονίζει ὅτι τὸ ἑνιαῖο Εὐρωπαϊκὸ Σύνταγμα ἀγνόησε συστηματικὰ καὶ προκλητικὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἱστορικὲς καταβολές· ἀγνοήθηκε ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ρώμη, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὑπογραμμίζει τί σημαίνει ἡ πραξικοπηματικὴ ἔνταξη τῆς χώρας μας στὸ τοκογλυφικὸ καὶ ἀπανθρώπως ληστρικὸ ΔΝΤ. Καὶ τέλος ἀναφέρει τὶς κυριότερες διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας, οἱ ὁποῖες παραβιάστηκαν.

.         Ὁ βαθύτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀπέρριψαν τὸ προτεινόμενο ἑνιαῖο εὐρωπαϊκὸ Σύνταγμα, ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σχέδιο τοῦ προταθέντος ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος ἀγνοοῦσε συστηματικὰ καὶ προκλητικὰ μαζὶ τὶς ἱστορικὲς καταβολὲς τῆς Εὐρώπης. Οἱ ρίζες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀναμφισβητήτως εἶναι ἑλληνοχριστιανικές. Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς στηρίζεται ἐπὶ ἑνὸς τεραστίου πνευματικοῦ τρίποδος, ὁ ὁποῖος εἶναι στερεῶς ἐμπεπηγμένος ἐπὶ τριῶν φυσικῶν καὶ αἰωνίων λόφων, οἱ ὁποῖοι προβάλλουν ὑπερηφάνως στὸν ὁρίζοντα τῆς ἀνθρωπότητας: τῆς Ἀκροπόλεως, τοῦ Καπιτωλίου καὶ τοῦ Γολγοθa, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκπέμφθηκαν στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο ἡ Φιλοσοφία, τὸ Δίκαιο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καὶ σωτηρίας τοῦ κόσμου! Καὶ ὅμως, οἱ ἰθύνοντες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀρνήθηκαν ἐπιμόνως, πλὴν ἀνιστορήτως, νὰ προβοῦν σὲ ὁποιαδήποτε μνεία στὸ προοίμιο τοῦ σχεδίου τοῦ ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ συντάγματος τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, τοῦ ρωμαϊκοῦ Δικαίου καὶ τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποκόψουν τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὶς πνευματικές της ρίζες, ἰσχυριζόμενοι ψευδῶς καὶ ἀνιστορήτως ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀρχίζει δῆθεν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Καρλομάγνου καὶ ἐντεῦθεν. Οἱ πρὸ τοῦ Καρλομάγνου αἰῶνες εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀγνοήθηκαν κατὰ τρόπο προκλητικῶς ἀνιστόρητο καὶ ἀναιδῶς ἀντιεπιστημονικό! γνοήθηκε ἡ λλάδα, ἡ ὁποία ἔδωσε στὴν Εὐρώπη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομα, καὶ τὴ δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία, τὶς τέχνες, καὶ τὶς ἐπιστῆμες. γνοήθηκε Ρώμη, ἡ ὁποία ἔδωσε στὴν Εὐρώπη τὸ τελειότερο δικανικὸ σύστημα, τὸ περίφημο Ρωμαϊκὸ Δίκαιο, ἐπὶ τοῦ ὁποίου μέχρι καὶ σήμερα ἀκόμη στηρίζονται τὰ ἐθνικὰ Δίκαια τῶν περισσοτέρων εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν. γνοήθηκε τέλος τ Εαγγέλιο το Χριστο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγεννήθηκε ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ κόσμος ὁλόκληρος! Ἡ πρώτη πραγματικὴ Magna Charta τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐλευθεριῶν δὲν εἶναι ἡ γνωστὴ ἐκείνη τοῦ Ἰωάννη τοῦ Ἀκτήμονος, ἀλλὰ αὐτὴ ποὺ ἐντοπίζεται εὐχερῶς στὴ διακήρυξη τοῦ Απ. Παύλου: «οὐκ ἔνι  Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, δοῦλος καὶ ἐλεύθερος, ἄρσεν καὶ θῆλυ…» (Γαλ. γ΄ 28, Κολ. γ΄ 11). Ἐὰν ὄντως ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς ἄρχιζε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Καρλομάγνου, τότε ἡ Εὐρώπη θὰ ἦταν ἀκόμη «τρωγλοδύτισσα»!

.          Ἡ σπουδαιότερη ὅμως κυνικῶς ἀπροκάλυπτη ἐπιδρομὴ κατὰ τοῦ ἐθνικοῦ μας Συντάγματος ἔγινε μὲ τὴν πραξικοπηματικὴ ἔνταξη τῆς Χώρας μας στὸ ὄχι μόνο τοκογλυφικό, ἀλλὰ καὶ ἀπανθρώπως ληστρικὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν ψήφιση τοῦ λεγομένου «Μνημονίου 1», τὸ ἀντισυνταγματικὸ ἔργο τοῦ ὁποίου ὁλοκλήρωσε μὲ τὴν ἀλαζονικὴ νοοτροπία τοῦ κατακτητῆ, τὸ «Μνημόνιο 2». Πρόκειται στὴν οὐσία γιὰ δύο ἔξωθεν μὲν προερχόμενες, πλήρως μως σμένως δὲ σον καὶ ναιδς υοθετηθεσες καὶ ποστηριχθεσες π τς λληνικς κυβερνήσεως, προκάλυπτες καὶ λομέτωπες πιθέσεις κατ τοῦ θνικο μας Συντάγματος, π τοῦ ποίου ξακολουθον νὰ σελγον ναισχύντως οἱ λληνες κυβερνντες! Μὲ τὰ ὡς ἄνω ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενα … «κατακτητικὰ» στὴν οὐσία Μνημόνια καταλύεται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία κατὰ παραβίαση τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Συντάγματος, ὅπως σαφῶς προκύπτει ἀπὸ τὸ ἄρθρο 14 τοῦ πρώτου Μνημονίου… Σήμερα ποιός λληνας μπορε νὰ σχυρισθε πλέον τι τ θεμέλιο τοῦ πολιτεύματός μας εναι λαϊκ κυριαρχία, μετ τν πιβολ τν Μνημονίων στὴν Χώρα μας; Ποιός Ἕλληνας στ’ ἀλήθεια πιστεύει πλέον ὅτι στὴν Χώρα αὐτὴ ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸν λαό, ὅπως ὁρίζει τὸ ἄρθρο 1 τοῦ Συντάγματος; Σήμερα δυστυχῶς ὅλοι οἱ  Ἕλληνες, πλὴν ἐλαχίστων βολεμένων στὸ ληστρικὸ πολιτικὸ σύστημα, ασθάνονται τι βρίσκονται κάτω π μι στυγν «κοινοβουλευτικ δικτατορία», ἡ ποία σελγεναλγήτως σ βάρος το δημοκρατικο μας πολιτεύματος, ὅπως αὐτὸ τουλάχιστον περιγράφεται στὸ Σύνταγμά μας! Διότι ποιά δικτατορικὴ Κυβέρνηση θὰ τολμοῦσε νὰ λάβει μέσα σὲ τόσο λίγο χρονικὸ διάστημα, μόλις δύο ἐτῶν, τόσα πολλὰ ἀντιδημοκρατικὰ καὶ ἀντιλαϊκὰ μέτρα, ὅσα μέ… «ἐθνικὴ» ὑπερηφάνεια, ποὺ ἑρμηνεύεται ὡς κοινωνικὴ ἀναλγησία καὶ δημοκρατικὸς ἐμπαιγμός, ἔλαβε ἡ κυβέρνηση τὰ δύο τελευταῖα ἔτη; Πρὸς ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε ἁπλῶς τὰ γνωστὰ σὲ ὅλους μας ἀντικοινωνικά, ἀντιατομικά, ἀντιοικονομικὰ καὶ ἀντιδημοκρατικὰ μέτρα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ὅπως τὴν λεηλασία τῶν μισθῶν καὶ συντάξεων, τὴν κατάργηση τῶν στοιχειωδῶν ἐργασιακῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν δικαιωμάτων, τὴν φορολογικὴ ἐπιδρομὴ μὲ τὴν ἐπιβολὴ πολλαπλῆς φορολογίας, κατὰ τῶν ἐναπομεινάντων πλέον ἰσχνῶν ἕως ἀνυπάρκτων εἰσοδημάτων τῶν ἐργαζομένων, τὶς ἀθρόες ἀπολύσεις τῶν ἐργαζομένων καὶ τόσα ἄλλα «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς» ἀντισυνταγματικὰ μέτρα, καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Ἐθνικό μας Σύνταγμα προστατεύει τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καὶ ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου (ἄρθρο 25), ὑποχρεώνει τὸ Κράτος νὰ προστατεύει τὴν ἐργασία ὡς δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν δημιουργία συνθηκῶν ἀπασχόλησης (ἄρθρο 22 πάρ. 1), ἐπιβάλλει τὴν τήρηση ἀνάλογης φορολογίας τῶν Ἑλλήνων ὅλων καὶ ὄχι μόνο τῶν μισθωτῶν καὶ συνταξιούχων.

«Αἰδὼς Ἀργεῖοι!»

.         Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀναφέρουμε ὅλως ἐνδεικτικῶς τὶς κυριότερες διατάξεις τοῦ Συντάγματος, οἱ ὁποῖες παραβιάσθηκαν ἑξακολουθητικῶς ἐκ μέρους τοῦ ἴδιου τοῦ Κράτους, τὰ τελευταῖα δύο καὶ πλέον χρόνια:

Ἄρθρο 1 § 1 καὶ 2 (λαϊκὴ κυριαρχία).
Ἄρθρο 4 § 1 καὶ 5 (ἰσότητα καὶ ἀνάλογη συμμετοχὴ στὰ δημόσια βάρη).
Ἄρθρο 16 § 2 (σκοπὸς τῆς παιδείας ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων).
Ἄρθρο 18 § 1 (περὶ προστασίας τοῦ ὑπογείου πλούτου τῆς Χώρας).
Ἄρθρο 21 § 1, 3, 4 (προστασία τῆς οἰκογένειας τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, μέριμνα γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ τὴν περίθαλψή τους καὶ τὴν ἀπόκτηση κατοικίας ἀπὸ αὐτοὺς ποῦ τὴν στεροῦνται).
Ἄρθρο 22 (προστασία τῆς ἐργασίας, μέριμνα γιὰ τὴν ἀπασχόληση καὶ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ἐξύψωση τῶν ἐργαζομένων, συλλογικὲς συμβάσεις ἐργασίας, κανόνες διαιτησίας).
Ἄρθρο 25 (ὑποχρέωση τοῦ Κράτους νὰ ἐγγυᾶται τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καὶ ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου).
Ἄρθρο 38 § 2 (νέος πρωθυπουργὸς σὲ περίπτωση παραιτήσεως τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος).

.         Ὡς ἁπλὸς Ἕλληνας πολίτης, ἀλλὰ καὶ ὡς πρώην ἀνώτατος δικαστὴς τῆς Χώρας, πρόεδρος τοῦ ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου αὐτῆς, τοῦ Ἀρείου Πάγου, εὔχομαι ἔστω τὴν ὑστάτη στιγμή, νὰ ἀναλογισθοῦν ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι τὶς εὐθύνες τους, νὰ τὶς ἀναλάβουν στὸ ἀκέραιο, θέτοντας τέλος στὶς προκλητικὲς παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος καὶ ἐπαναφέροντες τὴν ἤδη διασαλευθεῖσα συνταγματικὴ τάξη καὶ νομιμότητα.

.         Διαφορετικὰ τὸν λόγο ἔχει ὁ λαός, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νὰ ἀναλάβει τὶς δικές του εὐθύνες, ἀσκώντας τὸ δικαίωμα «ὑπερασπίσεως τοῦ Συντάγματος», τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καὶ ὑποχρέωσή του, ὅπως αὐτὸ προβλέπεται ρητῶς στὸ ἄρθρο 120 §§ 2 καὶ 4 τοῦ Συντάγματος, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ ἀτέλειωτες παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος δὲν συνιστοῦν ἁπλῶς «ἔλλειμμα σεβασμοῦ τοῦ Κράτους πρὸς τὸ ἐθνικό μας ΣΥΝΤΑΓΜΑ», ὅπως ἐπὶ τὸ ἐπιεικέστερον χαρακτηρίσθηκαν στὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ «σφετερισμ τς λαϊκς κυριαρχίας», ὁ ὁποῖος διώκεται μόλις ἀποκατασταθεῖ ἡ νόμιμη ἐξουσία, ὅπως ρητῶς ὁρίζει, προειδοποιώντας τοὺς σφετεριστές, τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα στὴν § 3 τοῦ ἰδίου ὡς ἄνω ἄρθρου.

, ,

Σχολιάστε