Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Λέξεις

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΕΙΣΜΑ καὶ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΛΕΞΕΩΝ «στὰ τυπωμένα κείμενα στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά, στὸ διαδίκτυο, στὴν τηλεόραση, δίπλα μας. Νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν γλώσσα μὲ μεγαλύτερη αὐταπάρνηση κι ἀπὸ τὸ ἔδαφος».

γενοκτονία τν λληνικν λέξεων

Τοῦ Π. Λιάκου

ἐφημ. «Κυριακάτικη Δημοκρατία», 12.10.14

.           Ἡ εἰρωνεία τοῦ πράγματος: στὰ λόγια, εἴθισται νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ἐλευθερία τοῦ Λόγου ὅσοι τὸν καταστρέφουν.
.               […]

.           Εὐτυχῶς, ἀκόμα καὶ σήμερα, ἀκόμα καὶ οἱ εὐήθεις ἐκπρόσωποι τοῦ (κατὰ Ἡσίοδον) σιδηροῦ γένους γνωρίζουν ὅτι ὁ ἑλληνικὸς Λόγος εἶναι ἰσχυρότατος. Ἂν τὸ ἀντιστοιχοῦσε κάποιος μὲ ὁπλικὸ σύστημα, θὰ ἔπρεπε νὰ παραπέμψει σὲ ἐξελιγμένο καὶ σύνθετο σύστημα μαζικῆς σωτηρίας – ὄχι καταστροφῆς. Καὶ μὲ ὑπολογιστὴ ἂν τὸ παραλλήλιζε κάποιος θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφτεῖ ἕνα μοντέλο μὲ θεαματικὲς δυνατότητες καὶ ἀξεπέραστη, μὴ ἀντιγράψιμη τεχνολογία. Αὐτὰ ὅλα λοιπόν, τὴν μαγεία τοῦ Λόγου μας, τὴ δύναμη τῶν λέξεών μας καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἐκφράσεων, τῶν συνθέσεων, τὴν ἁρμονία τῶν ἤχων, τὴν αἰσθητικὴ τῶν ἐναλλασσόμενων γραμμάτων σὲ μία πρόταση, ὁρισμένοι τὰ ἐπιβουλεύονται. Προσπαθοῦν νὰ τὰ φέρουν στὸ ἔδαφος, νὰ τὰ ἰσοπεδώσουν.

.              Πρόσχημά τους ἡ «ἁπλοποίηση». Πρέπει νὰ «ἁπλοποιηθεῖ» ἡ γραφή μας γιὰ νὰ ἔχουν τάχα «ὅλοι» πρόσβαση. Ἀστεία πρόφαση. Ἂν ἀκολουθηθεῖ ἡ ἀτραπὸς τῆς ἰσοπέδωσης γιὰ νὰ ἔχουν «ὅλοι» πρόσβαση, καλύτερα νὰ πάρουμε μία χρονομηχανὴ καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἐπικοινωνία τῶν γρυλισμῶν καὶ τῶν ἐπιφωνημάτων. Τότε ποὺ ὅλες οἱ τεχνικὲς τοῦ φλὲρτ συνοψίζονταν σὲ ἕνα ρόπαλο καὶ τὸ σούρσιμο τοῦ σώματος τοῦ ἀσθενοῦς φύλου στὸ ἐγγύτερο σπήλαιο. Σὰν νὰ λέμε ὅτι πρέπει τὰ ψηφιακὰ μέσα ἀναπαραγωγῆς ἤχου νὰ μετατραποῦν σὲ μπομπινόφωνα ἢ γραμμόφωνα βινυλίου 78 στροφῶν. Καὶ ὁ φωτισμὸς τῶν πόλεων νὰ γίνεται μὲ φρυκτωρίες, ἐπειδὴ εἶναι ἁπλούστερο γιὰ ἕναν δῆμο νὰ ἀναθέτει σὲ ὑπάλληλό του νὰ ἀνάβει φωτιὲς παρὰ νὰ διατηρεῖ ἠλεκτρονικὸ σύστημα ἐλέγχου τοῦ δημοτικοῦ φωτισμοῦ.
.           Οἱ Αὐστριακοὶ γράφουν τὴν Βιέννη, τὴν πρωτεύουσά τους μὲ δύο «ν» καὶ ἐδῶ, οἱ κήρυκες τῆς μαζικῆς ἀποκολοκύνθωσης τὴν θέλουν μὲ ἕνα! Ἀφαίρεσαν ἀπὸ τὸ «παλληκάρι» ἕνα «λ» παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς προέλευσής του ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη «πάλλαξ» ἢ «πάλληξ» ποὺ σημαίνει νεαρός. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις, οἱ πιὸ μαχητικοὶ ὀπαδοὶ τῆς ἀποδόμησης ἀποδίδουν τὸ παλληκάρι ὡς «παλικάρι», ἀποσυνδέοντας τὴ λέξη ἀπὸ τὸ ἔτυμόν της. Τὸ γαρύφαλλο (ἀπὸ τὸ καρυόφυλλον) κατάντησε… γαρίφαλο. Ἰδοὺ ὁ μοναδικὸς τρόπος νὰ διαλύσουν τὴν σχέση συγγένειας ἀρχαίων καὶ νέων Ἑλλήνων: ἀποκολλώντας τὶς ἴδιες τὶς λέξεις ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴ σημασία τους, καὶ διαλύοντας τὴ δομή τους, τὸ ἐννοιολογικὸ DNA τους. (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Παρόμοια μέθοδο μεταχειρίζονται καὶ οἱ ὁραματιστὲς τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων μὲ μεταφρασμένα).
.              Οἱ περιπτώσεις τῶν λέξεων ποὺ καταστρέφονται ἀπὸ τὶς ὁμάδες ἀνελλήνιστων διαφόρων εἰδικοτήτων, προελεύσεων καὶ σκοπιμοτήτων εἶναι χιλιάδες. Στὰ τυπωμένα κείμενα στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά, στὸ διαδίκτυο, στὴν τηλεόραση, δίπλα μας διεξάγεται μὲ σύστημα, πεῖσμα καὶ ἑωσφορικὴ μανία κανονικὴ γενοκτονία λέξεων. Ὅσοι τὴν διαπράττουν πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἄμεσα καὶ καίρια. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους μας πρέπει νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν γλώσσα μὲ μεγαλύτερη αὐταπάρνηση κι ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Κι ἐμεῖς νὰ πάρουμε πίσω τὶς λέξεις μας. Ὁλόκληρες, ἀκέραιες, ἀπείραχτες, μία πρὸς μία.

, , ,

Σχολιάστε

Η ΑΣΘΕΝΙΚΗ «ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ …ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἀσθενικὴ ἡ «γενιὰ τῶν ὑπολογιστῶν»
καὶ ἡ γενιὰ τῶν… ψηφιακῶν νεοχριστιανῶν

.     Τὰ παιδιὰ τῆς νέας γενιᾶς γίνονται σταδιακὰ πιὸ ἀδύναμα, λιγότερο μυώδη, πιὸ ἀνίκανα νὰ ἐκτελέσουν γυμναστικὲς ἀσκήσεις καὶ γενικότερα … σωματικὲς δραστηριότητες σὲ σχέση μὲ τὰ παιδιὰ τῶν προηγούμενων γενεῶν. Γι’ αὐτὸ φταίει κυρίως ἡ σύγχρονη online ζωὴ καὶ εἰδικότερα τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ βίντεο-παιγνίδια, οἱ ὑπολογιστὲς καὶ τὰ κινητὰ ἔχουν ἀντικαταστήσει τὶς ὑπαίθριες καὶ φυσικὲς δραστηριότητες, σύμφωνα μὲ μία νέα βρετανικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα.
.     Οἱ ἐρευνητὲς ἔκαναν συγκριτικὴ μελέτη γιὰ τὸ πόσο δυνατὰ ἦταν 315 δεκάχρονα ἀγόρια τὸ 2008, σὲ σχέση μὲ μία ὁμάδα 309 παιδιῶν ἴδιας ἡλικίας πρὶν μία δεκαετία, τὸ 1998.
.    Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι τὰ παιδιὰ τῆς νέας γενιᾶς, ποὺ εἶναι πλέον πιὸ ἐθισμένα στὸ διαδίκτυο καὶ στὴ σύγχρονη τεχνολογία, εἶναι εἰς θέσιν νὰ κάνουν λιγότερες γυμναστικὲς ἀσκήσεις (π.χ. νὰ κρεμαστοῦν ἀπὸ «μπάρες») σὲ σχέση μὲ τὰ παιδιὰ μόλις πρὶν μία δεκαετία, καθὼς ἔχουν λιγότερη δύναμη στὰ χέρια καὶ στὸ σφίξιμο (κατὰ μέσο ὄρο μείωση 26% καὶ 7% ἀντίστοιχα).
.     Ἡ νέα μελέτη ἐγείρει νέες ἀνησυχίες γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν νέων ἀπὸ τὶς σωματικὲς δραστηριότητες στὴν ὕπαιθρο καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἀνάγκη τὰ παιδιὰ νὰ γυμνάζονται περισσότερο. Προηγούμενες ἔρευνες ἔχουν ἐπίσης δείξει ὅτι τὰ παιδιὰ διαχρονικὰ γίνονται λιγότερο ἱκανὰ ἀπὸ φυσικὴ ἄποψη λόγῳ τῆς ὁλοένα πιὸ καθιστικῆς ζωῆς τους.
.    Οἱ ἐρευνητὲς καλοῦν νὰ δοθεῖ περισσότερη ἔμφαση στὸ μάθημα τῆς γυμναστικῆς σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ καλοῦν τὶς ἁρμόδιες δημόσιες Ἀρχὲς νὰ πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν προώθηση ἀθλητικῶν καὶ ὑπαίθριων δραστηριοτήτων στὴν νεολαία.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

.     ΣΧΟΛΙΟ: Παρεμπιπτόντως, στὰ ἑπόμενα χρόνια ποὺ πιθανότατα θὰ αὐξηθοῦν –σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω μελέτη- τὰ ποσοστὰ τῶν σωματικῶς ἀδυνάμων, ἀφοῦ αὐξανομένης τῆς ἐξαρτήσεως ἀπὸ τοὺς ὑπολογιστὲς ὁλοένα θὰ συρρικνώνεται ἡ σχέση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν «γύμναση», τὴν σωματικὴ ἄσκηση, ποιά λέξη «κατανοητὴ» θὰ βρεθεῖ τότε γιὰ νὰ ἀποδώσει ὅλο τὸ ἀθλητικό, ἀγωνιστικό, στρατιωτικό, γυμναστικὸ λεξιλόγιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ προσεύχονται ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ οἱ ΛΟΓΙΚΟΙ ἀναλυτὲς τῆς MONO–ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ νεοχριστιανικῆς ζωῆς;
.   Μᾶλλον ὅμως δὲν θὰ χρειάζεται πιὰ λεξιλόγιο. Οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι τόσο καλὰ γυμνασμένοι στὴν ΔΙΑΝΟΙΑ μὲ τὴν χρήση τῶν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ὥστε θὰ ἔχουν μεταλλαχθεῖ σὲ τέλειους ψηφιακοὺς χριστιανούς ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. Ὑπεραυτόματες λογικὲς ἐπεξεργασίες καὶ σοῦπερ «διανοητικὲς διαπορθμεύσεις» θὰ τοὺς χαρίζουν τὴν ἀπόλυτη αἰωνιότητα. 

, , , ,

Σχολιάστε

Η ΒΑΒΕΛ (ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ)

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν Βαβέλ ἐννοιῶν, λέξεων, ὀνομάτων κ.λπ, τὴν ὁποία εὐστοχότατα ἐπισημαίνει ὁ Στάθης στὸ κατωτέρω ἄρθρο του, ἐπιδιώκεται ἀπὸ ξενέρωτους θεολογικοὺς κύκλους ἡ προώθηση τῆς «μεταφράσεως» τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Ἔτσι ὥστε μέσα στὴν ἀντάρα τοῦ ψεύδους καὶ τὴν γενικὴ ἀσυνεννοησία, τὴν ὑποκρισία τῶν προσεκτικὰ ἐπιλεγμένων διατυπώσεων καὶ τὴν ἀμφισημία ἄλλων ὅρων καὶ «παρενδεδυμένων» λέξεων (προϊόντων μὲ τὴν σειρά τους παρενδυτικῶν [transvestire!] ἀντιλήψεων) νὰ χάσουμε τ᾽ αὐγὰ καὶ τὰ πασχάλια καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ -λειτουργικὴ γλῶσσα.

 ΒΑΒΕΛ
τοῦ ΣΤΑΘΗ Σ.

(19.V.2011)

.    Ὁμιλοῦμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες περὶ «συναίνεσης». Ὁμιλεῖ γιὰ «συναίνεση» ὁ Παπανδρέου, ὁμιλεῖ γιὰ «συναίνεση» ἡ Τρόικα, ὁμιλεῖ γιὰ «συναίνεση» κι ἕνα μέρος τοῦ Τύπου, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐννοεῖται ἀλλὰ καὶ ὑποδεικνύεται, ἂν δὲν ὑπαγορεύεται, ἡ ὑποταγὴ ἑνὸς μέρους σὲ ἕνα ἄλλο. Ὅταν ἄλλο διακηρύσσεται καὶ ἄλλο ἐπιδιώκεται, δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κάποιο εἶδος διαστροφῆς τῶν λέξεων, ἀλλὰ μὲ ἁπλὴ κυβερνητικὴ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι λοξίες οἱ λέξεις, λαοπλάνα εἶναι ἡ ἐξουσία.
.   Τὸ φαινόμενο εἶναι εὐρύτερο. Αἴφνης ὁ Καντάφι, λόγου χάριν, κατηγορεῖται γιὰ «ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος», ἤτοι δολοφονίες ἀμάχων, δηλαδὴ γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ κάνουν καὶ οἱ «σύμμαχοι» ποὺ ἔχουν ἐπέμβει στὴ χώρα του. Ατ χρήση τν ννοιν κα τν λέξεων σν ν χουν δύο πρόσωπα πως ανς – μως μον-ζυγ δικά μας κα τ δύο, χει κάνει τ ψέμα εκολο καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς πολιτικῆς σχεδὸν ἀδύνατον…
.   Ζοῦμε σὲ μία κοινωνία στὴν ὁποίαν ὁ δημόσιος λόγος (καὶ διάλογος) εἶναι ἀπὸ χέρι ὑπονομευμένος. Διότι ρολογία του συντίθεται κυρίως π κατ συνθήκη ψεύδη, π ψευδεπίγραφες ννοιες κι π παρενδεδυμένες λέξεις.
.    Ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία ἔχει ἐπιβάλει στερεότυπα ποὺ λλα λένε κι λλα ννοον, εὐφημισμοὺς ἀλλὰ καὶ δυσωνυμίες, μ ποτέλεσμα μία βαβλ συνεννοησίας κα κατ συνέπειαν ποκολοκύνθωσης σ μαζικ κλίμακα– μωραίνει τὸ σύστημα οὓς βούλεται ἀπολέσαι.
.  Ἐπὶ παραδείγματι: λέμε «προσωπικὰ δεδομένα». Δὲν ὑπάρχουν «προσωπικὰ δεδομένα», ὑπάρχει γενικὸ φακέλλωμα, στὸ ὁποῖον ἔχουν πρόσβαση οἱ πάντες: ἀστυνομία, μυστικὲς ὑπηρεσίες, τράπεζες, διαφημιστικὲς ἑταιρεῖες, ἀσφαλιστικὲς τοιαῦτες καὶ πᾶς τὶς ὅστις τυγχάνει ἐνδιαφερόμενος.
.    Λέμε, «ἀνθρώπινα δικαιώματα». Δὲν ὑπάρχουν παρὰ ὡς πρόσχημα προπαγάνδας καὶ «ἀνθρωπιστικῶν ἐπεμβάσεων» – ἄλλος ἕνας ὅρος κι αὐτὸς λούφας καὶ παραλλαγῆς κάτω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖον κρύβονται ὁ ἰμπεριαλισμὸς καὶ ἡ ἀποικιοκρατία.
.   Τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» στὴν ἐργασία δὲν ὑπάρχουν· στὴν ὑγεία, ἀργοπεθαίνουν· στὴν ἀσφάλιση, ἔχουν πάρει σύνταξη – μειωμένη κι ἀτιμωτική. Στὴν ἐκπαίδευση, σβήνουν καὶ στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τυλίγονται σὲ μία κόλλα χαρτὶ ἀπὸ τὸ πλεῖστον τῶν ΜΜΕ καὶ βεβαίως ἀπὸ τὸ ὑπερόπλο τῆς τηλεόρασης.
.   Λέμε: «ἐλεύθερη ἀγορὰ» καὶ (θὰ ἔπρεπε νὰ) ἐννοοῦμε τὸ σκλάβωμα τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ οὔτε ἡ ἴδια ἡ ἀγορὰ εἶναι «ἐλεύθερη», αἰχμάλωτη εἶναι τῆς μὴ πραγματικῆς οἰκονομίας, τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τῶν ὑπερεθνικῶν μεγάλων ἑταιρειῶν. Τῶν μονοπωλίων καὶ τῶν τράστ.
.     Λέμε: «ἀπελευθέρωση τῆς ἐργασίας» καὶ συμβαίνει ἀποθηρίωση τοῦ κεφαλαίου. Πρόκειται γιὰ τὴν προοδευτικὴ κι ἐν τέλει ὁριστικὴ κατάργηση τῶν ἐργατικῶν κατακτήσεων ἑνὸς αἰώνα – τοῦ τρομεροῦ 20οῦ Αἰώνα. Πρόκειται γιὰ τὴν κατάλυση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἐργασίας, τῆς τέχνης ποὺ αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς παρήγαγε καθὼς καὶ τῶν ἐλπίδων ποὺ γέννησε γιὰ μία ἀνθρωπότητα ἀνθρωπιστική. Διαδικασία πού μὲ τὴν σειρά της συνοδεύεται ἀπὸ πλῆθος ἀντίστοιχων τραβεστὶ νεολογισμῶν, ὅπως ἡ «εὐέλικτη ἐργασία», οἱ «ἀπασχολήσιμοι», ἡ «διαχείριση ἀνθρώπινου δυναμικοῦ» κι ἄλλα πονηρὰ παρόμοια.
.    ρολογίες τς πλάκας κα τς ποκρισίας, ἡ σημειολογία μίας ἐξουσίας ποὺ μεταλλάσσει τὶς (ἀστικὲς ἔστω) δημοκρατίες σὲ τυραννίδες. Κλισὲ ποὺ ἔχουν ἀναχθεῖ σὲ φετὶχ τῆς μαζικῆς μας ἀποβλάκωσης. Μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι σκέφτονται χωρὶς κὰν νὰ τὸ συνειδητοποιοῦν, ἔτσι μὲ τὴν δύναμη τῆς ἀδράνειας. «Ἀνταγωνισμός». Λένε «ἀνταγωνισμὸς» ὡς νὰ ἐπρόκειτο γιὰ τὸ πλαίσιο τοῦ ὑγιῶς ἐπιχειρεῖν, ἐνῶ πρόκειται γιὰ τὸν νόμο τῆς ζούγκλας, ὅπου ὁ ἰσχυρότερος τρώει τὸν ἀσθενέστερο, ὥσπου ὁ κάθε κλάδος τῆς οἰκονομίας (ἐθνικῆς καὶ διεθνικῆς) νὰ μονοπωληθεῖ.
.    Λένε ὅτι ὁ ἀνταγωνισμὸς ρίχνει τὶς τιμὲς – βεβαίως! μέχρι νὰ ὁδηγήσει στὸ μονοπώλιο, ὅποτε θὰ τὶς αὐξάνει μόνο του πλέον τὸ τέρας τράστ κατὰ τὸ δοκοῦν.
.  Λένε «κρατισμὸς» καὶ μέμφονται τὸ κράτος αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔχουν στὰ χέρια τους, πλουτίζουν ἀπ᾽ αὐτό, κρατικοδίαιτοι καὶ διαπλεκόμενοι, ἐνῶ ταυτοχρόνως τὸ ξεχαρβαλώνουν καὶ τὸ κάνουν σὰν τὰ μοῦτρα τους: δυσλειτουργικὸ γιὰ τὸν λαό, ἀντιπαραγωγικὸ γιὰ τὸ ἐπιχειρεῖν καὶ ἐχθρικὸ γιὰ ὅσους δὲν εἶναι πελάτες τῆς κομματοκρατίας.
.     «Λαϊκισμὸς» – ἡ αἴσχιστη μομφὴ κατὰ τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ποπουλιστὲς καὶ τοὺς δημαγωγοὺς ποὺ τὸν λεηλατοῦν καὶ τὸν καταδυναστεύουν -τὸ «κάτσε καλὰ» ἐναντίον ὅσων δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμα φυτά, θύματα τῆς προπαγάνδας τους.
.     Μὲ κορυφαῖον τὸν «ἐκσυγχρονισμὸ» ποὺ σημαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἐργαζομένων, αὐτῶν ποὺ παράγουν τὸν πλοῦτο, στὴν ἐποχὴ τοῦ Ντίκενς, στὸ μεροδούλι-μεροφάι, στὸ μὰμ-κακὰ-καὶ νάνι.
.     Χέρι-χέρι, διαφήμιση καὶ προπαγάνδα στὴ σύγχρονη Βαβὲλ ἄλλα λένε καὶ ἄλλα ἐννοοῦν.
.     Λένε «πολυπολιτισμὸς» κι ἐννοοῦν τὴ δημιουργία χρήσιμων καὶ προσοδοφόρων γκέτο μέσα στὶς πόλεις. Λένε «αὐτοπροσδιορισμὸς» κι ἀνοίγουν τὴν πόρτα γιὰ τὸν διαμελισμὸ χωρῶν καὶ τὸν διχασμὸ λαῶν. Μιλᾶμε γιὰ Μὴ-Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις ποὺ ὅμως λαμβάνουν κυβερνητικὲς χρηματοδοτήσεις.
.   Λένε «πολιτικὴ ὀρθότης» καὶ στὸ ὄνομά της ἔχουν ἐξαπολύσει τὴν πιὸ ἰταμὴ ἀλλὰ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης. Ὁ καθένας, ἂν εἶναι ἀντιιμπεριαλιστὴς μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ γιὰ ἀντιαμερικανισμό. Ἂν εἶναι πατριώτης γιὰ ἐθνικισμό. Ἂν εἶναι ἀντισιωνιστής, γιὰ ἀντισημιτισμό. Ἂν ξέρει πέντε γράμματα, γιὰ ἀρχαιολαγνεία καὶ προγονοπληξία.
.    Μία ὀργουελιανὴ βαβέλ, μία διαρκὴς καφκικὴ δίκη προθέσεων καὶ ἰδεῶν -οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καθιερώσει τὰ «ἐγκλήματα γνώμης» – τὰ ὀνομάζουν «ἐγκλήματα μίσους» κι ὅποιον πάρει ὁ χάρος (λὲς κι εἶναι, λόγου χάριν, κακὸ νὰ μισεῖς τὸν ναζισμό). Ἐπ᾽ αὐτοῦ μάλιστα ἐξομοιώνουν τὸν κομμουνισμὸ μὲ τὸν φασισμὸ καὶ τρέχα γύρευε νὰ βρεῖς ὀκτάωρο, Πικάσο καὶ Ἰησοῦ Χριστό.
.    Ὅμως τὸ μεγάλο τους ἐπίτευγμα εἶναι τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε», ἤγουν ξιοποίηση τν παθολογιν.
.    Κάθε τάξη, κλάδος, κατάσταση ἔχει τὴν παθολογία της, οἱ γιατροί, οἱ γεωργοί, οἱ δημοσιογράφοι, ὁ δημόσιος τομέας. Ἡ ἀνάδειξη ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες Δυνατοὺς αὐτῶν τῶν παθολογιῶν σὲ γενικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς κάθε τάξης (π.χ. «οἱ γιατροὶ τὰ παίρνουν», «οἱ γεωργοὶ τεμπελιάζουν» καὶ τὰ λοιπὰ) τὶς ἀπονομιμοποιεῖ στὴ συνείδηση τῶν ἄλλων, τὶς ξεφτιλίζει καὶ τὶς καθιστᾶ εὐάλωτες στὶς ὀρέξεις τῶν… «ἐλίτ». Ὁπού «ἐλὶτ» εἶναι μία ἀκόμη κρυπτωνυμία τῆς ἀστικῆς τάξης, τῶν ἐξ αὐτῆς λαμόγιων καὶ «νταβατζήδων».
.    Τέλος, τὸ πιὸ ὀχληρὸ ἀλλὰ καὶ πιὸ ἐπικίνδυνο μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἔπος τῆς ἀμερικανιᾶς στὴ σημειολογία ποὺ ἐλέγχει τὴν κοινωνία εἶναι ὅτι υἱοθετήθηκε (μάλιστα μὲ τὴν εὐήθεια καὶ τὸν ζῆλο τοῦ νεοφώτιστου) ἀπὸ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς μὴ κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς· ποὺ κατέστησε ἔτσι ἑαυτὴν παρακολούθημα τῶν νεοφιλελεύθερων ἐπιλογῶν, εἴτε αὐτὲς ἐκφράζονταν ὑπὸ τὴ δορὰ μιᾶς τάχα σοσιαλιστικῆς ρητορικῆς, εἴτε ἀπὸ τὶς ὑπαγορεύσεις τῶν λύκων αὐτοπροσώπως καὶ φόρα παρτίδα.
.     Δῶστε σὲ ὁρισμένους ἀριστεροὺς ὅρους ὅπως «φαντασιακό», «ἡ ἀλήθεια τοῦ ἄλλου», «ἀφήγηση» (ἀντὶ γιὰ ἱστορία), «ναστοχασμς» [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὴ ἡ λεξούλα εἶναι περιπόθητη καὶ μεταξὺ ἐπιλέκτων ἐκπροσώπων τοῦ θεολογικοῦ στερεώματος! Πάνω της στήνουν μιὰ ὁλόκληρη ἐργολαβία κατεδαφίσεως τῶν πατροπαραδότων καὶ εἰσαγωγῆς καινοτομιῶν πάσης φύσεως καὶ α-φύσεως…!]   καὶ πάρτε τους τὴν ψυχή! Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαναν – τοὺς πῆραν τὴν ψυχή!
.   Ὅπως καὶ νά ᾽χει, ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα ἀβάσταχτης ἐλαφρότητας περὶ τὸ «τίς βούλεται ἀγορεύειν» στὴν ἀγορὰ καὶ στὸν δημόσιο βίο, ἴσως ἡ βλάβη νά ᾽ναι πλέον ἀνήκεστος…
.    Ἂν ὄχι, θὰ τὸ δοῦμε στοὺς δρόμους.
.     Ἂν ἀνθίσει ξανὰ ἡ ποίηση τῶν ἀνθρώπων, θὰ ἀνθίσει στοὺς δρόμους -στὰ σαλόνια πλέον τελεῖται μόνον ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ὅσων ζωγραφίσαν κάποτε στὴ ζωὴ μας μία «Κυριακή», μία «σχόλη». Διότι, ταν νας πρωθυπουργς βαφτίζει τ ξεπούλημα «κμηδενισμ τς συμμετοχς το Δημοσίου», τότε ο λέξεις πο βγαίνουν π᾽ τ στόμα του χουν φορέσει μαρες κουκολες κα σκοτώνουν – τ λογική, τς λπίδες, λλ κα τς ποιες πιθανότητες γι μία στρατηγικ συνεννόησης…

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (enet.gr)

, , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ ΜΑΓΟΙ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ…ΣΤΙΓΜΗ

Νέο, σημερινὸ “χτύπημα” ἀπὸ γραφίδα ὑπὲρ τῶν μεταφράσεων τῶν λειτουργικῶν κειμένων (βλ. σχετ. amen.gr):

«Μεγάλο μέρος τῆς θείας λατρείας:κατανόητες λέξεις καὶ μαγικὴ σκέψη (…) Ο ερες τν πρωτόγονων φυλν λλ κα διάφοροι σύγχρονοι γύρτες, ετονύχηδες “μάγοι” στηρίζουν τν ποτιθέμενη δύναμή τους (κα τ κέρδη τους) σ ατ τν ποτιθέμενη περφυσικ δύναμη το χου τς μορφς κάποιων διαίτερων λέξεων. Πείθουν τος επιστους πς ρκε ν προφέρουν ν γράψουν κάποιες μυστικς λέξεις κα ατομάτως όρατες πάρξεις ποκύπτουν στ δύναμη τν λέξεων κα τος πηρετον»

.       Αὐτὰ γράφει ἡ γραφίδα ποὺ ὑπερμαχεῖ τῶν “μεταφράσεων”. Καὶ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀφήνει εὐδιάκριτο τὸν ὑπαινιγμὸ ὅτι ἡ Λατρεία τῆς (ἑλληνόφωνης) Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι “μαγική” καὶ τὴν νέμονται «ἀγύρτες μάγοι». Μάλιστα, «ἀγύρτες μάγοι»! Αὐτὸ τὸ ἦθος ἐδίδαξαν στὴν γραφίδα οἱ ἀετονύχηδες τῆς αὐθαιρεσίας καὶ οἱ «ἀγιατολάχ» τῆς καινοτομίας καὶ φυσικὰ αὐτὰ τὰ προχειρολογήματα ἀντιγράφει ἡ γραφίδα. Μ᾽ αὐτὴ τὴν ὡς ράκος ἀποκαθημένης φλυαρία τὴν ἐξόπλισαν, γιὰ νὰ παπαγαλίζει μονότονα καὶ πληκτικὰ τὰ ἴδια νερουλιασμένα ἀναμασήματα, καὶ νὰ συκοφαντεῖ μὲ ἰταμὸ τρόπο τὴν ἁγία μας λειτουργικὴ (ἐκκλησιαστικὴ) γλῶσσα καὶ τοὺς διακόνους της, ὅτι τάχα χρησιμοποιώντας «ἰδιαίτερες λέξεις μὲ ὑπερφυσικὴ δύναμη» ἐξαναγκάζουν «αὐτομάτως κάποιες ἀόρατες ὑπάρξεις» γιὰ νὰ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές τους. Σὲ τέτοια εὐτέλεια δὲν ἀνιχνεύεται ποτὲ οὔτε ἐλάχιστο ἴχνος αὐτοσεβασμοῦ.

Καὶ συνεχίζει ἡ γραφίδα μεταξὺ ἄλλων:

«Ἐἀν βρισκόμαστε στὸν καιρὸ τῆς εἰκονομαχίας, τὸ Πνεῦμα θὰ φώτιζε τὸν Παλαμᾶ καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸν ἀκούσουμε νὰ μᾶς ψιθυρίζει: Δὲν τιμοῦμε τὸ ξύλο καὶ τὰ χρώματα, τιμοῦμε τὸ ἱερὸ πρόσωπο ποὺ ἀπεικονίζεται σὲ μίαν εἰκόνα. Δν τιμομε τς λέξεις, τν συνδυασμ χων γραπτν σημείων, λλ τ ερ νόημα πο εκονίζουν. Δν τιμομε τ σημεο, λλ τ σημαινόμενο. εκόνα χει παιδαγωγικ κα φιλάνθρωπη δράση, κάνοντας ρατ τ όρατο γι τν δύναμη νθρώπινη φύση κα τν νο. Καταδέχεται ν μεταφράσει τ πνευματικ φς σ φωτοστέφανο γύρω π τ κεφάλι Ἑνός γίου ἢ μίας γίας, γι ν μπορε ν τ κατανοήσει κα πι πλς κα θος πιστός, κόμα κα τ βρέφος, τ παιδ τ νήπιο, κόμα κα νεοεισερχόμενος στν κκλησία.τσι γιότητα γίνεται σχμα κα χρμα κατανοητ στν στιγμ π τν καθένα κα τν καθεμιά

.            Πρῶτον: «Ἐὰν βρισκόμασταν στὸν καιρὸ τῆς εἰκονομαχίας, τὸ Πνεῦμα θὰ φώτιζε» νὰ … μὴ βιαζόμαστε, γιατὶ ὁ Παλαμᾶς ἀκόμα δὲν εἶχε προφθάσει νὰ γεννηθεῖ ! (καὶ συνεπῶς νὰ θεολογήσει) καὶ τὸ Πνεῦμα θὰ μᾶς ὑπεδείκνυε νὰ ἀπευθυνθοῦμε στὸν Δαμασκηνὸ ἢ τὸν Στουδίτη, πρὸς ἐπίλυσιν τῶν ἀποριῶν μας!
.          Ἐκτὸς αὐτοῦ θὰ μᾶς φώτιζε νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν πατερικὴ θεολογικὴ διατύπωση καὶ «συνδυασμὸ ἤχων» περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ ἀναφερόμαστε στοὺς Ἁγίους καὶ νὰ τοὺς τιμᾶμε μὲ τὸν σεβαστικὸ ὀρθόδοξο τρόπο: «Ἅγιος Γρηγόριος» Παλαμᾶς καὶ «Ἅγιος Ἰωάννης» Δαμασκηνὸς, κι ὄχι «μὲ συνδυασμὸ ἤχων καὶ λέξεων» ποὺ φανερώνουν ἐπηρμένη ἀκαδημαϊκὴ ἐξοικείωση, ὡσὰν ὁ «Παλαμᾶς» νὰ εἶναι τὸ “παιδὶ γιὰ τὰ θελήματα”.

.         Δεύτερον: Ἀφοῦ δὲν τιμμε τὸν «ἦχο» ἀλλὰ τὸ «ἱερὸ νόημα» (!!!sic) τότε π.χ. ἀντὶ γιὰ τὸν «ἦχο» “Χριστὸς” μποροῦμε κάλλιστα νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν «ἦχο» “Ἀλλάχ”. Ἀντὶ γιὰ τὸν «ἦχο» “Θεοτόκος” μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν «ἦχο» “Χριστοτόκος” ἢ προσφυέστερα “Νότρ Ντάμ”. Κι ἀντὶ γιὰ τὸν «ἦχο» Ἐκκλησία μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν «ἦχο» “Συναγωγή”. Τὸ περιεχόμενο «ἱερὸ» νόημα εἶναι τὸ ἴδιο!

.       Τρίτον: ἀφοῦ τιμμε «τὸ ἱερὸ πρόσωπο ποὺ ἀπεικονίζεται σὲ μίαν εἰκόνα», τότε νὰ προβοῦμε ἀνενδοίαστα στὴν “μετάφραση” τῆς Παναγίας Πορταΐτισσας τῶν Ἰβήρων ἐπιζωγραφίζοντάς την γιὰ νὰ γίνει μοντέρνα καὶ καθαρὴ εἰκόνα ποὺ νὰ φαίνεται «στὴν στιγμή». Κι ἀκόμα καλύτερα νὰ βάλουμε ἕνα ἁγιογράφο νὰ ζωγραφήσει τὴν εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων μὲ τὸν Χριστὸ νὰ κάθεται πάνω σὲ ἕνα μηχανάκι φορώντας ἕνα παντελόνι τζήν! Αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ πιὸ συνεπὴς μετάφραση, τελείως κατανοητὴ καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἁπλοὺς καὶ «ἀθώους» (;), ποὺ δὲν γνωρίζουν …ἀρχαιολογία!

.    Τέταρτον: Μία Εἰκὼν δὲν ἔχει ποτὲ δράση. Ἔχει πάντοτε Χάρη. Καὶ ἐντελῶς συμπτωματικῶς οἱ διαφορετικοὶ αὐτοὶ «ἦχοι» (δράση καὶ Χάρη) σημαίνουν τελείως διαφορετικὲς πραγματικότητες.

.     Πέμπτον: «ἀκόμα καὶ τὸ βρέφος». Ἰδοὺ ἡ νοησιαρχία σὲ ὅλη της τὴν μεγαλειώδη ἐκδίπλωση: Θὰ μεταφρασθεῖ ἡ Λατρεία, γιὰ νὰ τὴν «καταλαβαίνουν» τὰ βρέφη! Ἔ, λοιπόν, δὲν μᾶς ἔφτανε ὁ ὀχετὸς τῆς προπαγάνδας ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, προσετέθη τώρα καὶ ὁ χείμαρρος τῆς …μωρολογίας!

.      Ἕκτον: «τσι γιότητα γίνεται σχμα κα χρμα κατανοητ στν στιγμ». Αὐτὸ ἦταν πραγματικὰ ἡ χαριστική βολή. Ἡ ἁγιότητα γίνεται σχῆμα (sic) κατανοητ στν στιγμ. Mὲ τὴν “εἰκόνα” λοιπὸν ἡ Ἁγιότητα (σημ.: ὄχι τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου !) γίνεται ὄχι μόνο «κατανοητή» (ναί, διαβάζετε σωστά, ἡ ἁγιότητα γίνεται ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ!), ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ὅλη αὐτὴ ἡ κατανόηση τῆς ἁγιότητας ἐπιτελεῖται ΣΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, δηλ. …fast track ! Ἔχουμε πλέον ἀπογειωθεῖ καὶ κινούμαστε  σὲ ὑπερβατικοὺς κόσμους, ὅπου τὰ σχόλια παρακμάζουν!

.           Πάντως ἡ ἐν λόγῳ γραφὶς κάνει μιὰ ὄντως ἐμπνευσμένη ἀναδίπλωση, πρὶν ὁλοκληρώσει τὸ σύρσιμό της ἐπὶ τοῦ χάρτου, καὶ γεμίζει τὸν ἀναγνώστη μὲ ἐλπιδοφόρο μήνυμα: «Ὁ τυφλὸς τοῦ Εὐαγγελίου ἀκούει κάτι μεσ᾽ στὸ σκοτάδι του καὶ νιώθει καθαρὰ πὼς εἶναι σημάδι ἔλευσης τοῦ Χριστοῦ».
.        Πραγματικά, βουτηγμένοι μέσα στὸ σκοτάδι τῆς συγχύσεως καὶ τῆς ἀκατανόητης ἀσυνεννοησίας θὰ ἦταν λυτρωτικὸ νὰ νιώθαμε καθαρά ἕνα σημάδι, ἐμεῖς οἱ τυφλοί, κάποιο χτύπο στὴν καρδιά καὶ τὴν εὐκταία Του Φωνή ὅτι ἦρθε!

Λ. Α. Ι.

 

, , ,

Σχολιάστε

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σταύρου Τρικαλιώτη
ἐφημερίου ῾Ι.  Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς ὁμωνύμου Δήμου

᾿Αγάπη: ἡ ὑψηλότερη ἀρετή στόν Χριστιανισμό. Σήμερα εἶδος ὑπό ἐξαφάνιση. ᾿Αληθινή ἀγάπη συναντᾶς ἐνίοτε σέ ὁρισμένους ἀσκητές τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους, ἀλλά καί σέ μερικούς ἐν τῷ κόσμῳ διαβιοῦντες  κληρικούς  καί λαϊκούς. Οἱ ὑπόλοιποι ἁπλῶς φιλολογοῦμε περί ἀγάπης. Συνήθως ὅταν ὁμιλοῦμε περί ἀγάπης ἐννοοῦμε μιά φιλική διάθεση μέχρι ἐκεῖ πού δέν θίγονται τά συμφέροντά μας. ῞Οσο γιά τήν θυσιαστική ἀγάπη μόνο στά πατερικά κείμενα θά τήν συναντήσετε καί σέ ὁρισμένους σύγχρονους χριστιανούς πού ξεπέρασαν τόν ἀτομισμό καί τήν ἰδιοτέλεια.

Βαριέμαι: συνηθισμένη στό λεξιλόγιο τῶν νέων. Παλιά οἱ νέοι ἀγωνίζονταν γιά κάτι. Σήμερα πίνουν τό φραπεδάκι τους στίς καφετέριες τῆς ῾Αγίου ᾿Ιωάννου, μερικές φορές καί καθημερινά. ῞Οσο γιά τό χαρτζιλίκι, ὁ μπαμπᾶς ἔχει γιά μένα…῾Ετυμολογικά ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τό ἀρχαῖο βαροῦμαι (= «δυσανασχετῶ, πιέζομαι»). Μήπως αὐτή ἡ δυσανασχέτηση καί πίεση  τῶν νέων ὀφείλεται σέ κάτι πιό βαθύ; Μήπως πρέπει νά ψάξουμε λίγο τήν ψυχούλα τους καί νά μήν μείνουμε μόνο στό ἐξωτερικό φαινόμενο;

Γιατί; ῞Ενας σύνδεσμος πού τόν χρησιμοποιοῦμε ἀρκετά συχνά. Εἰσάγει βασανιστικές ἐρωτηματικές προτάσεις. Τά περισσότερα «γιατί» μένουν ἀναπάντητα,  ἐπειδή  μᾶς βολεύει νά τά θάβουμε κάπου βαθιά  μέσα μας. ῎Ελα,  ὅμως,  πού μερικές φορές ἀναδύονται βασανιστικά. Τότε εἶναι πού πρέπει νά εἴμαστε τίμιοι μέ τόν ἑαυτό μας. Κάποιου εἴδους ἐνδοσκόπηση ἴσως μᾶς βοηθήσει νά ξετυλίξουμε τό κουβάρι τοῦ ἐσωτερικοῦ μας μπερδέματος.

Δάσος: ἀγαπημένη λέξη τῶν οἰκολόγων καί τῶν κάθε εἴδους φλυαρούντων καί κοπτομένων γιά τό περιβάλλον. Συγγενής ἔννοια: πράσινη ἀνάπτυξη, πολύ σίκ σύγχρονη ἔκφραση πού φορέθηκε ἀρκετά τελευταῖα. Συχνή φράση: βλέπω τό δένδρο καί χάνω τό δάσος. Πολλές φορές ἀπολυτοποιοῦμε ἰδεολογίες καί ἐξιδανικεύουμε  ἀνθρώπους. ῾Εστιάζουμε στό μερικό, τό ἐφήμερο καί χάνουμε τήν πανοραμική θέα, τή σφαιρική θεώρηση τῶν πραγμάτων. Τά χρόνια ὅμως κυλοῦν γρήγορα, ἀλλά τό καταλαβαίνουμε κάπως ἀργά. Πρίν εἶναι πολύ  ἀργά ἄς μιλήσουμε μέ λόγια ἁπλά στόν ἑαυτό μας, γιατί ἡ ψυχή μας αὔριο κάνει πανιά, ὅπως μᾶς λέει καί ὁ ποιητής.

᾿Εκλογές (βουλευτικές, νομαρχιακές, δημοτικές): Μιά πληγωμένη ἱστορία. Λαός ὁ εὐκολόπιστος καί  πάντα προδομένος, θά μᾶς πεῖ ὁ ποιητής. ᾿Αλισβερίσι,συμφωνίες κάτω ἀπό τό τραπέζι, πισώπλατα μαχαιρώματα, φιλίες μέ ἡμερομηνία λήξεως, μαγειρέματα, ἀνταλλάγματα, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά συνθέτουν τό μενοῦ ἑνός κακομαγειρεμένου φαγητοῦ. Συγγνώμη, ἀλλά βαρυστομάχησα… Δέν θά πάρω!

Ζηλοφθονία: Φοβερό πάθος πού δηλητηριάζει ἀνεπανόρθωτα τίς ἀνθρώπινες σχέσεις. ῾Ο ζηλόφθονος καίγεται κυριολεκτικά  μέσα του γι᾿ αὐτό πού ἔχει ὁ ἄλλος καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά τόν βλάψει. ᾿Εδῶ ἰσχύει τό ρηθέν ὑπό τοῦ Κυρίου: Μάχαιραν ἔδωσες καί μάχαιραν θά λάβεις.

῾Ηγέτης: Προϊόν μέ ἡμερομηνία λήξεως: οὐκ ἀεί ἄρχει, ἔλεγε κάποιος σοφός. ῾Η ἐξουσία εἶναι γλυκιά, ἀλλά φθείρει συνειδήσεις, ἀνθρώπους. Σκοτώνει ἀνθρώπινες σχέσεις. ῾Ο ἡγέτης πρέπει νά εἶναι ὡς ὁ διακονῶν, ὑπηρέτης τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ. ῾Ο ἀληθινός ἡγέτης πρέπει νά ἔχει πρῶτα τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί ἔπειτα τῶν ἀνθρώπων. ῎Αν καβαλήσει τό καλάμι, τότε…

Θάνατος: Κάτι πού πρέπει νά ἔχουμε διαρκῶς στόν νοῦ μας, γιά νά μήν ξεθαρρεύουμε. Συνήθως ἔχουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι ἀφορᾶ μόνο τούς ἄλλους, ἀλλά σάν λουλούδι κάποιο χέρι θά μᾶς κόψει μιά αὐγή, ὅπως λέει καί ἡ λαϊκή ποιήτρια. Εἶναι τό μόνο βέβαιο. Τό μόνο ἐφόδιο πού χρειάζεται γι᾿ αὐτό τό μακρινό ταξίδι εἶναι ἡ καθαρή συνείδηση, ὄχι αὔριο καί μεθαύριο, ἀλλά ΤΩΡΑ ἤ ἄν θέλετε: ἐδῶ καί τώρα!

᾿Ιδανικά: κάτι πού ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ζῶο. Δέν ὑπάρχει χειρότερο πρᾶγμα γιά ἕναν ἄνθρωπο νά ξεπουλάει τά ἰδανικά του γιά τό χρῆμα ἤ τή δόξα. Λίγους ἄνθρωπους κράτησα βαθιά γιά πάντα στήν καρδιά μου: αὐτούς πού πίστευαν σέ ἰδανικά καί ἀξίες κι αὐτούς πού δέν πουλοῦσαν τούς φίλους τους ἀντί πινακίου φακῆς.

Κάθαρση: Εὔηχη λέξη, ἀλλά τίς  πιό πολλές φορές τήν χρησιμοποιοῦμε γιά τούς ἄλλους. Θέλει δύναμη ψυχῆς νά στρέψεις τά πεπυρωμένα βέλη κατά τοῦ ἑαυτοῦ σου. Ἅν δέν μπεῖ βαθιά τό νυστέρι στό σεσηπός μέλος, δέν ὑπάρχει γιατρειά. ῾Ο ἔσω τῆς καρδίας ἄνθρωπος εἶναι τό ζητούμενο.

Λάκκος (συνώνυμο:λακούβα): ᾿Επικίνδυνο ἄνοιγμα στό ἔδαφος. ῾Ο Δανιήλ  στήν Π. Δ. κατόπιν συνομωσίας ρίχτηκε στόν λάκκο τῶν λεόντων. Σώθηκε μέ θεϊκή παρέμβαση. Μεταφορικά: Οἱ ἄνθρωποι σκάβουν στούς ἄλλους ἄλλου εἴδους λάκκους. ῞Ομως οἱ πνευματικοί νόμοι εἶναι ἀμείλικτοι: ὅποιος σκάβει τόν λάκκο τ᾿  ἀλλουνοῦ πέφτει ὁ ἴδιος μέσα (παροιμ.). Δηλ. ὅποιος προσπαθεῖ νά βλάψει  κάποιον ὑφίσταται στό τέλος ὁ ἴδιος τίς συνέπειες τῶν πράξεών του. ᾿Ηθικό δίδαγμα: Προσοχή στίς παγίδες πού στήνουμε στούς ἄλλους. ᾿Εκδικοῦνται!

Μετάνοια: Λέξη κλειδί γιά διέξοδο ἀπό πολλές ψυχοφθόρες καταστάσεις. ῾Η συνειδητοποιήση τῶν ἐσωτερικῶν ἑλκῶν μας εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τήν πνευματική μας ἀναγέννηση. Τό κήρυγμα τοῦ Κυρίου συνοψίζεται στίς λέξεις: Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Δ.Ν.Τ. (Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο). Ξαφνικά τό καινούργιο ἀφεντικό μας. Μπῆκε γιά τά καλά στή ζωή μας. ῾Υπαγορεύει τά πάντα! ῞Εως πότε; ῎Αγνωστο. Ψυχραιμία, παιδιά, θά περάσει κι αὐτό…

Ξερόλας: Αὐτός πού ἔχει ἄποψη γιά ὅλους καί γιά ὅλα. ῞Ενας τέτοιος ἄνθρωπος δύσκολα θά φτάσει στήν ἀληθινή αὐτογνωσία κατά τό σωκρατικόν: ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα. ῾Ο ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς διδάσκει: Γιατί κι ἄν ἀκόμη εἶσαι ἀπέραντα σοφός καί ἀντιλαμβάνεσαι ἀμέσως τά πρέποντα, ἀλλά δέν παύεις νά εἶσαι ἄνθρωπος καί ἔχεις ἑπομένως ἀνάγκη συμβούλου. Μόνον ὁ Θεός δέν ἔχει καμμιά ἀνάγκη καί μόνον Αὐτός δέν χρειάζεται σύμβουλο.

῞Οραμα: ᾿Αλίμονο στούς ἀνθρώπους πού ζοῦν χωρίς τήν προσδοκία ἐνός καλύτερου αὔριο. Οἱ ἄνθρωποι -εἶχε πεί κάποιος- δέν δέν πεθαίνουν μέ τόν βιολογικό τους θάνατο, πεθαίνουν ὅταν πεθάνουν τά ὁράματά τους. Τί ὁράματα καί τί προοπτική ζωῆς θά δώσουμε στούς νέους μας σήμερα, ὅταν μέσα μας βιώνουμε τόν θάνατο καί τήν ἀπελπισία;

Προσπερνῶ (μτφ.): ἀποφεύγω νά ἐπιμείνω σέ κάτι. Πολλές φορές πρέπει στή ζωή μας νά προσπερνοῦμε καταστάσεις ἤ ἀνθρώπους πού μᾶς πλήγωσαν ἤ μᾶς ἔβλαψαν. ῾Η ἀνωτερότητα καί ἡ σιωπή μας γίνονται κάρβουνα ἀναμμένα γιά τούς ἀπρόσμενους ἐχθρούς μας.  ῾Η καλοσύνη μας ἴσως τούς βοηθήσει νά ἔρθουν σέ συναίσθηση καί νά ποῦν,  ἔστω,  ἕνα συγγνώμη.

Ρόλος: ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται στή ζωή τους νά παίξουν κάποιο ρόλο, σπουδαῖο ἤ μικρό, δέν ἔχει σημασία. Τό πιό ἀηδιαστικό ὅμως εἶναι νά παίζεις σέ δύο ταμπλώ. Γίνεται; ῎Ε, στόν κόσμο τῆς ὑποκρισίας καί τοῦ εὐτελισμοῦ τῶν ἀξιῶν πού ζοῦμε, γίνεται καί παραγίνεται. Συμβουλή:μακριά ἀπό τέτοιους ντουμπλφάς  τύπους!!!

Συκοφαντία: Φοβερό ἁμάρτημα πού πολλές φορές τό παίρνουμε ἀφήφιστα. ῾Ο προφήτης Δαυίδ προσεύχεται: Λύτρωσέ με ἀπό συκοφαντίας ἀνθρώπων καί φυλάξω τάς ἐντολάς σου. ᾿Ακόμα καί τήν ψυχή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἄγγιξε ὁ πόνος πού προξενεῖ ἡ συκοφαντία καί ἡ λύπη πού προξενεῖ ἡ συκοφαντία ἄγγιξε τήν καθαρή ψυχή του. ῎Ελεγε, λοιπόν, σέ κάποιο φίλο του: «Πρέπει ὅλα νά τά σκεπάζουμε, ὅλα νά τά ὑπομένουμε καί νά ἀφήνουμε τήν δικαίωση τοῦ ἑαυτοῦ μας στόν Κύριο, ὁ ὁποῖος δέν θά μᾶς παραβλέψει, διότι “῾Ο συκοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν”» (Παρ. ιδ΄, 31).

Τσιπάκι (νέων ταυτοτήτων) : Ποιός θά μᾶς γλιτώσει ἀπό τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση τοῦ μεγάλου ἀδερφοῦ; Πολλοί συμπολίτες μας λένε ὄχι στήν ἠλεκτρονική σκλαβιά, γιατί γιά σκλαβιά πρόκειται. ᾿Εσεῖς;  Εὐχαριστῶ, δέν θά πάρω!

῞Υδωρ: λόγια λέξη, εὔηχη, ποιητική. Τί γίνεται ὅμως ὅταν δίνουμε γῆ καί ὕδωρ, ὅταν τά ξεπουλᾶμε ὅλα, συνειδήσεις, ἀξιοπρέπεια, ἦθος, καλοσύνη, φιλία; ῾Ο Θεός νά μᾶς φυλάει ἀπό ἕναν τέτοιο ξεπεσμό.

Φιλαλήθης:῾Ο ἄνθρωπος πού ἐκτιμῶ ἰδιαίτερα. ῾Η ἀνθρώπινη ὑποκρισία μοῦ προκαλεῖ  ἴλιγγο. Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις πού θεμελιώνονται πάνω στό ψέμα καταρρέουν σύντομα σάν χάρτινος πύργος.

Χριστός ᾿Ιησοῦς (Χριστούγεννα): Τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου  καί ἡ θεϊκή Διδασκαλία του  συγκινεῖ βαθύτατα ἑκατομμύρια ἀνθρώπων. Καλεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο κοντά του μέ πολλή ἀγάπη. Δέν μᾶς κρίνει, δέν μᾶς ἐκδικεῖται, ἀλλά μᾶς περιμένει ὡς στοργικός Πατέρας. Θά ἀνταποκριθοῦμε, τουλάχιστον αὐτά τά Χριστούγεννα;

Ψυχή: ῞Ο,τι  πολυτιμότερο στόν ἄνθρωπο. Κι ὅμως πόσο παραμελοῦμε τήν ψυχούλα μας! Τήν λερώνουμε καθημερινά μέ τίς πράξεις μας, τήν τύρβη τῆς καθημερινότητας, τήν πνευματική ἀπραξία μας. ῾Η ψυχή ποθεῖ τήν κάθαρση ἀπό τίς ἁμαρτίες καί τά πάθη πού τήν ταλαιπωροῦν μέσω τῆς ᾿Εξομολόγησης σέ Πνευματικό Πατέρα. Θά τό κάνουμε, τουλάχιστον φέτος;

῾Ωρολόγιο: Χρησιμότατο. Μᾶς δείχνει τήν διάρκεια ἀλλά καί τό πέρασμα τοῦ χρόνου. Κάθε παραμονή πρωτοχρονιᾶς σκέφτομαι: Πόσο γρήγορα κυλᾶ ὁ χρόνος; Καί φέτος τό ἴδιο μᾶλλον θά κάνω. Φτάνει ὅμως μιά ἁπλή διαπίστωση; Χρόνου φείδου, ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι, δηλαδή λυπήσου τόν χρόνο σου καί μή τόν σπαταλᾶς ἄσκοπα. Καί ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος παρότρυνε: ᾿Εξαγοραζόμενοι τόν καιρόν. Καλή χρονιά!

 

Σχολιάστε

ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ἄν κάποιος σᾶς πεῖ: «ἀγόρασα ἕνα κλιματιστικό μέ ἀναστροφέα τάσης, ἀλλά λόγῳ προβλήματος μέ τό χλωροφθοράνθρακα ἔπρεπε νά τό ἀντικαταστήσω. Ὑπῆρχε ὅμως βλάβη στό ὑλισμικό καί δέν ἦταν δυνατή ἡ ἀναγνώριση τοῦ γραμμοκώδικα», ἴσως νά μήν καταλάβετε ὅτι ὁ γνωστός σας ἀγόρασε «ἕνα ἔρ κοντίσιον τύπου ἰνβέρτερ, ἀλλά λόγῳ προβλήματος μέ τό φρέον ἔπρεπε νά τό ἀντικαταστήσει. Ὅμως ὑπῆρχε βλάβη στό χάρντγουερ καί δέν ἦταν δυνατή ἡ ἀναγνώριση τοῦ bar code».
Καί ἕνα κουίζ, ἕνας γρίφος γιά ποδοσφαιρόφιλους: Ὅταν ὁ διαιτητής δίνει «βολή ἐνδεκάμετρου», τί ἀκριβῶς ἔχει δώσει; Πέναλτι, βέβαια. Χτύπημα ἀπό τήν ἄσπρη βούλα πού ἀπέχει 11 μέτρα ἀπό τή γραμμή τῆς ἑστίας.
Ἐδῶ καί μερικά χρόνια ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί τό Κέντρο Ἐρεύνης Ἐπιστημονικῶν Ὅρων καί Νεολογισμῶν καταγράφει νεολογισμούς, πού μπῆκαν μέ ταχύτητα στή ζωή μας καί δέν πρόλαβαν νά μποῦν στά λεξικά, ἐνῶ προτείνει ἑλληνικές λέξεις πού θά μποροῦσαν νά ἀντικαταστήσουν ξένους ὅρους. Πρόσφατα ἐκδόθηκε ὁ νέος διπλός τόμος. Ἕνας πραγματικός θησαυρός . Ἰδοὺ ἕνα μικρό δεῖγμα:
Ξενόγλωσσοι νεολογισμοί
Back up –ἐφεδρεία — Bake off ψωμί= ταχύψηστο ψωμί — Brainstorming= καταιγισμός ἰδεῶν — Demo= ἐπίδειξη—Exit poll= μεταδημοσκόπηση — Free press= δωρεάν τύπος — High speed ferry= ταχύπλοο ὀχηματαγωγό — Hot line= γραμμή ἐπειγόντων — Intercity= διαστικός (σιδηρόδρομος) — Lead in= πρόδρομη ἐκπομπή — Mainstream= κυρίαρχο ρεῦμα — Multiple choice= πολυεπιλογικός — Photo finis= φωτοτερματισμός — Point system= ποινολόγιο — Shop in shop= ἐνδοκατάστημα — Think tank= δεξαμενή ἰδεῶν — Ἀλά κάρτ = κατ᾽ ἐπιλογήν — Κονσεπτ= σύλληψη, ἔννοια — Ντελιβερι= ταχυδιανομή — Κούριερ= ταχυμεταφορέας — Τρέντ= σύγχρονος, μοντέρνος
Νεολογισμοί Πληροφορικῆς καί Τεχνολογίας
Browser= φυλλομετρητής — Bar code= γραμμοκώδικας — Chat=δικτυοσυνομιλία, — Cruise control= ταχοστάτης — Hacking=δικτυοπαραβίαση — Intercooler= ἐναλλάκτης θερμότητας — Inverter= ἀναστροφέας τάσεως — Modem= μετατροπέας — Slide up (κινητό)= συρταρωτό κινητό — Web camera= δικτυοκάμερα —  e-pass= τηλεδιόδια
Νεολογισμοί Οἰκονομίας
Assets=περιουσιακά στοιχεῖα — Internet banking= δικτυοτραπεζική — Blue chip = μετοχή ὑψηλῆς κεφαλαιοποίησης — Deal = συναλλαγή — Euribor= διατραπεζικό ἐπιτόκιο — Joint venture – κοινοπραξία — Premium= ὑπερτίμημα — Real estate= ἐπιχειρήσεις ἀκινήτων — Short selling= ἀκάλυπτη πώληση — ?Νεολογισμοί ἀθλημάτων — Πέναλτι = βολή ἐνδεκάμετρου — Pivot play= παιχνίδι περιστροφῆς — Play offs= ἀγῶνες ἀποκλεισμοῦ — Rebound= διεκδίκηση τῆς μπάλας — Assist= τελική μεταβίβαση — Corner ( Kick)= χτυπῶ γωνιακό
Ὑπάρχουν ὅμως καί «ἀθησαύριστοι» νεολογισμοί. Λέξεις πού χρησιμοποιοῦνται συχνά, χωρίς ὅμως νά ἔχουν καταγραφεῖ στά μεγαλύτερα Λεξικά, τουλάχιστον μέχρι στιγμῆς: ἀγροτοσυνδικαλιστής, ἀερανάρτηση, ἀερόψυξη, ἀνθρακόνημα, ἀνοσοανεπάρκεια, ἀσφαλτοτάπητας, αὐτοπεραίωση, βιοηθικός, βιοτρομοκρατία, νανοκλίμακα, πολυτασικός, προσπελασιμότητα, σταυροθηρία, τηλεδίκη, ὑδροενεργητικός, φοροεπιδρομή, χρονοσήμανση καί πλῆθος ἄλλων λέξεων. Γιά νά καταγραφεῖ μία λέξη ὡς νεολογισμός, πρέπει νά παρουσιάζει τουλάχιστον 50 ἐμφανίσεις στή μηχανή ἀναζήτησης Google.
Ἡ ἀναζήτηση δέν σταματᾶ, διότι ἡ γλῶσσα εἶναι ζωντανή, ἐξελίσσεται καί μᾶς ἐκπλήσσει συνεχῶς μέ τόν δυναμισμό της. Εἶναι βέβαιο ὅτι στό ἑπόμενο Δελτίο Ὁρολογίας καί Νεολογισμῶν θά ὑπάρχει ἡ λέξη «σπρέντ» πού εἰσέβαλε πρόσφατα στή ζωή καί κυρίως στήν τσέπη τοῦ νεοέλληνα.

,

Σχολιάστε