Ἄρθρα σημειωμένα ὡς κορωνοϊός

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2021 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ὁ μόνιμος «ἰός», ὁ «ἔσχατος ἐχθρὸς» ὁ θάνατος)

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2021

Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου Β´

.                             Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου μᾶς βρίσκει γιὰ δεύτερη χρονιὰ τραυματισμένους. Ταπεινωμένη ἡ οἰκουμένη ἀπὸ ἕνα ἀόρατο ἐχθρό, ἀναγκάζεται σὲ ἀπομόνωση τῶν κοινωνιῶν. Πολλοὶ ἄνθρωποι πέθαναν μέσα σὲ ἕνα χρόνο. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐπιθυμῶ νὰ φέρω στὴ μνήμη μας τὴν ἀπώλεια αὐτῶν τῶν συνανθρώπων μας, καθὼς καὶ τῶν ἐπισκόπων, ἱερέων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καὶ πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
.                             Εἰδικοὶ καὶ ἐπιστήμονες προσπαθοῦν νὰ ἀναχαιτίσουν τὴ μετάδοση τοῦ ἰοῦ, μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, νὰ συμβάλλουν μὲ ὑπευθυνότητα. Ὅμως, ὁρισμένοι ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ ἰοῦ καὶ ἄλλοι τὴν συνδέουν μὲ σενάρια συνωμοσίας. Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω προσωπικὰ ὅλους τοὺς ἰατροὺς καὶ τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικὸ γιὰ τὴν καθημερινή τους αὐτοθυσία.
.                             Οἱ πανδημίες διαβρώνουν τὸν ἤδη ὑπάρχοντα τρόπο ζωῆς καὶ προωθοῦν ἕναν νέο. Ἡ τωρινὴ πανδημία ρυθμίζει ψηφιακὰ τὴ ζωή μας μὲ τρόπο σχεδὸν καθολικό. Ὅλα γίνονται ἀπὸ μακριά: τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία. Βιώνουμε τὴν κορύφωση τῆς τραγωδίας κατὰ τὴν φοβερὰ ὥρα τοῦ θανάτου. Δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ δοῦμε, οὔτε νὰ ἀγγίξουμε γιὰ τελευταία φορὰτοὺς ἀγαπημένους μας νεκρούς.
.                             Πολλὲς ἀπὸ τὶς νέες αὐτὲς ἀλλαγὲς ἦρθαν φιλοδοξώντας νὰ μείνουν μόνιμα καὶχαρακτηρίζονται ἀπὸ μία παραδοξότητα: τὸ νέο, ποὺ προβάλλει ὡς λύση, ταυτόχρονα μᾶς ὑποδουλώνει. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς διευκολύνει, συγχρόνως μᾶς ἐξαρτᾶ, μᾶς περιορίζει τὴν ἐλευθερία. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία διευκολύνει τὴ ζωὴ τοῦ πλανήτη, παράλληλα μᾶς ἀποξενώνει.
.                             Οἱ πανδημίες ἀποτελοῦν σύμπτωμα τῆς ἀνθρώπινης θνητότητας, ποὺ εἰσῆλθε στὴν ἱστορία, ὅταν διακόψαμε τὴ σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ κάναμε κέντρο τῆς ζωῆς μας τὸν ἑαυτό μας. Ἔκτοτε, ἐπικεντρωνόμαστε μονομερῶς στὴν ἀνακούφιση τῶν ἑκάστοτε προβλημάτων καὶ μᾶς διαφεύγει τὸ οὐσιῶδες: ἀκόμη καὶ ἐὰν αὐτὸς ὁ ἰὸς νικηθεῖ, ἀργότερα ἄλλος θὰ ἐμφανισθεῖ, ὅπως συμβαίνει πάντοτε στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ αὐτὸ ὑπάρχει ὁ μόνιμος «ἰός», ὁ«ἔσχατος ἐχθρὸς» ὁ θάνατος. Ἡ αἰτία τῶν ἀνθρωπίνων προβλημάτων εἶναι πνευματική: εἶναι ἡἀνθρώπινη φιλαυτία.
.                             Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ἀνέτρεψε τὰ μέχρι τότε ἀνθρώπινα, ἀδαμικὰδεδομένα καὶ εἰσήγαγε στὴν ἱστορία νέα, μυστηριακά, ἐσχατολογικὰ δεδομένα. Μὲ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας, μὲ τὴν Ἐνσάρκωση καὶ τὴν Ἀνάστασή Του, ἀνέπλασε τὴν ἀνθρώπινη φύση: «Ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, …ἡμᾶς διεβίβασεν». Ἡ κοσμικὴ πραγματικότητα γεύεται ἤδη τὴν ἐν Χριστῷἀνακαίνισή της: «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια». Ἀπέναντι στὴφθορὰ ὁλόφωτη ἡ Χάρη τῆς Ἀναστάσεως.
.                             Τὸ κέντρο τῆς Ἱστορίας πλέον δὲν εἶναι ἀδαμικἀνθρωπότητα ποὺ θνήσκει, ἀλλἡ μεταμορφωμένη ἐν Χριστἀναστημένη ἀνθρωπότητα, ποὺ συναντοῦμε στὴν Ἐκκλησία. ἩἘκκλησία, ὡς ἄλλη ζύμη, διὰ τοῦ Θεανθρώπου, προετοιμάζει καθοριστικά, σιωπηρά, διὰ τῆς ἄκρας ταπεινώσεως καὶ ἀδοξίας, τὴν ὑποδοχὴ τῆς Ἐρχομένης Βασιλείας Του.

Ἀδελφοί μου,

.                             Ἡ πανδημία μᾶς ἔφερε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἐνώπιον τῶν ὁρίων μας. Ἔφερε στὸ προσκήνιο τὸν θάνατο ποὺ ἀπωθοῦμε στὸ παρασκήνιο. Τὸν ἀφύσικο θάνατο ποὺ ὁ Θεάνθρωπος νίκησε μὲ τὴν Ἀνάστασή Του. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, δὲν ζοῦμε ὅπως «οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα», καθότι μέσα ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας προγευόμαστε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀπαρχὴ«ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου».
.                             Εὔχομαι ἡ χαρὰ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως νὰ καταυγάζει τὴ ζωή μας.

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!».

ΠΗΓΗ: iaath.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                     Διερχόμαστε τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ποὺ κορυφώνεται στὴν Κυριακάτικη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ σωτηριῶδες μήνυμα ποὺ Αὐτὴ εὐαγγελίζεται διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του. Οἱ Ἕλληνες ζοῦμε ἔντονα τὴν Ἀνάσταση, τὴν πανηγυρίζουμε. Μπορεῖ νὰ μὴν εἰσερχόμαστε ἰδιαίτερα στὴ Θεολογία τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τῶν ὅσων ὑπέστη στὴνἐπίγεια ζωή Του καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἀλλὰ νιώθουμε ὅτι  αὐτὸ τὸ Μυστήριο, εἶναι συνυφασμένο μὲ τὴ ζωή μας, εἶναι ριζωμένο στὴν ψυχή μας.
.                     Τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες οἱ Ἕλληνες βρίσκουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκδηλώσουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστό, τὴν ἐθνική, τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστική μας συνέχεια καὶ συνοχή. Ἰδιαιτέρως ἡ συμμετοχή μας στὶς Ἀκολουθίες, στὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ στὴ Θεία Μετάληψη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα βοηθάει στὴν ἀνάπαυλα ἀπὸ τὴν τύρβη τῆς καθημερινότητας καὶστὴ βίωση τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσκύνηση τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ,ἡ συμμετοχὴ στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ ἡ ἐκδήλωση τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡπιστοποίηση τῆς Πίστης τῶν Ἑλλήνων.
.                     Αὐτὰ τὰ ριζωμένα βιώματα τοῦ λαοῦ μας, ποὺ ἐπιβιώσανε μέσα μας ὅλους τοὺς προηγούμενους αἰῶνες ὑπάρχουν σήμερα γεγονότα ποὺ δείχνουν ὅτι σχετικοποιοῦνται καὶ ἐκλαμβάνονται ὡς ἁπλὲς κοινωνικὲς δραστηριότητες, ποὺ ἐπιδέχονται μεταφορές, περικοπές, ἀλλοιώσεις. Αἰτία δὲν εἶναι ἡ πανδημία, εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν βιωμάτων μας μέσα στὴν πανδημία. Ἡ ὑπερισχύουσα ἀντίληψη εἶναι ἡ ἐξίσωση τῶν βιωμάτων, ποὺ συνιστοῦν τὴνἰδιοπροσωπία μας, μὲ τὶς ὠφελιμιστικὲς ἀντιλήψεις περὶ τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας.
.                      Γιὰ τὴ σωστὴ ἐφαρμογὴ τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων στὴ λειτουργία τῶν Ναῶν κατὰτὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀπαιτεῖται γνώση καὶ ἀποδοχὴ τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικότητας καὶ τῶνἐθνικῶν μας παραδόσεων. Χρειάζεται ὅσοι παίρνουν τὶς ἀποφάσεις νὰ μὴν ἔχουν συμπλέγματα ἰδεολογικῆς κατωτερότητας ἔναντι ὅσων δῆθεν ἀποτελοῦν τὴν ἐκσυγχρονιστικὴ ἰντελιγκέντσια τῆς χώρας μας. Χρειάζεται ἐπίσης νὰ ἔχουν διάθεση νὰ ἐξηγοῦν τὰ μέτρα στὸ λαό, ὅπως γίνεται μὲ τὸν ἐμβολιασμό, νὰ μὴν ἐπιδεικνύουν ἀλαζονεία καὶ νὰ μὴν δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι γνωρίζουν θέματα, ποὺ προφανῶς ἀγνοοῦν.
.                     Γιὰ τὴ στάση τῶν πολιτικῶν μας εὐθύνη μεγάλη ἔχει ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία. Δείχνει ὅτι προτιμᾶ νὰ ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές τους, γιατί θέλει τὴν ἡσυχία της, παρὰ νὰ ἐξηγεῖ καὶ νὰ πείθει τοὺς καλόπιστους τουλάχιστον πολιτικοὺς ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὅταν αὐτὰπαραβιάζονται. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ὁ λαὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική του ἡγεσία παραμένει ἐπὶ 13 χρόνια χωρὶς ποιμαντικὴ μέριμνα. Γιὰ τὸ τί «ἀποφασίζει» ἡ ΔΙΣ τὸ πληροφορεῖται μέσῳ τῶν ΜΜΕ, ἀφοῦ ἔχει ἐπιβάλει σιγὴ σὲ ὅλους τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐπικράτειας… Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικοινωνεῖ διὰ ἐγκυκλίων   μόνο μὲ τοὺς Μητροπολίτες καὶ γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖθλιβερὸ γεγονὸς ὅτι ἀνέλαβε νὰ ἔχει ΜΟΝΗ της τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ ὅσα θὰ συμβοῦν τὸ Μεγάλο Σάββατο ἐκτὸς τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καὶ τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης, ἀφοῦ ἡ ΚοινὴὙπουργικὴ Ἀπόφαση δὲν ἀναφέρεται καθόλου σὲ αὐτό… –

, , ,

Σχολιάστε

«TΟ ΠΑΣΧΑ ΕΓΓΥΣ» καὶ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, «ποὺ μόνο αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὑπεύθυνες θέσεις πολὺ ψηλὰ μποροῦν νὰ καταλάβουν» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.                    Στὸ σημαντικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦσε παρὰ τὶς σοβαρὲς δυσκολίες καὶ ἀπειλὲς ποὺἀντιμετώπιζε ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ 5ος ἀναφέρθηκε στὸ κήρυγμά του ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸναὸ Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
.              Τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τέλεσε ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος, ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μιλώντας μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἱερὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου χαρακτήρισε σημαντικὴ τὴν σημερινὴ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ μεγάλου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε´, τονίζοντας πὼς ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ προσκυνοῦμε τὸ ἱερὸ λείψανό του.
.              Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὴν στενὴ σχέση, ποὺ εἶχε ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος, μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἠσαΐα σημειώνοντας ὅτι ἔχει σωθεῖ ἕνα γράμμα ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία μεταξύ τους, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει ποιὲς ἦταν οἱ θέσεις τοῦ Πατριάρχη καὶ πῶς ἐνεργοῦσε.
.              Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέγνωσε τὸ γράμμα ποὺ ἀπέστειλε στὶς 20 Δεκεμβρίου τοῦ 1820 ὁ Πατριάρχης στὸν Ἐπίσκοπο Σαλώνων, στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρονταν: «Ἐχεμυθείας, ἀδελφέ, μεγίστη χρεία καὶ προφύλαξις περὶπᾶν διάβημα, οἱ γὰρ χρόνοι πονηροί εἰσι καὶ ἐν τοῖς φιλοπατριώταις ἐστι καὶ μοχθηρῶν ζύμη, ἀφ’ ἧς ὡς ἀπὸ ψωραλέου προβάτου φυλάττεσθε. Κακὸν γὰρ πολλοὶ μηχανῶνται διὰ τὸ τῆς φιλοπλουτίας ἔγκλημα. Διὸ τὴν ἀγαθὴν ἐξελεξω μερίδα κοινολογῶν μοι ἐμπιστευομένοις πατριώταις, τὰ ἐχεμυθείας δεόμενα». Σημείωσε, ἐπίσης, ὅτι «ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἔχει ἕναν διπλὸ ρόλο ἐσωτερικά. Ἔχει δεχτεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὄχι μόνο τῶν Ρωμηῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνικοτήτων, ἀλλὰ ἔχει δεχθεῖ, ἀκόμη, ὅτι ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση γίνει μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Σουλτάνου θὰ πληρωθεῖ μὲ τὴν κεφαλὴ τοῦ ἴδιου του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν σφαγιασμὸ χιλιάδων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Εἶναι ἀπὸ αὐτὰ τ μυστικὰ τς διοικήσεως δι μέσου τν αώνων, πο μόνο ατο πο χουν πεύθυνες θέσεις πολ ψηλ μπορον ν καταλάβουν. Ὁ Πατριάρχης συνεργαζόμενος μὲ τὸν Ἠσαΐα Σαλώνων τοῦ ἔχει ἀναθέσει τὴν κατήχηση, τὸν ἀγώνα τῆς ἐπαναστάσεως καὶ τὴν διοργάνωση στὶς ἐπαρχίες Βοιωτίας, Φωκίδος καὶ Λοκρίδος. Ἔτσι λοιπόν, τοῦ στέλνει τὸ γράμμα αὐτὸ καὶ τοῦ λέει ὅτι τὰ δύο γράμματα, πού μοῦ ἔστειλες, τὰ ἔλαβα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἐκλεκτοῦ Γαλαξιδιώτη Καπετάνιου Φούντα καὶ ἔμαθα πληροφορίες, ὅμως ἀδελφὲ πρόσεχε. Οἱ μέρες εἶναι πονηρὲς καὶ χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Γύρω σου ὑπάρχουν πολλοὶ φιλοπατριῶτες καὶ πατριῶτες. Πρόσεχε πῶς μιλᾶς στοὺς μὲν καὶ πῶς στοὺς δέ. Διότι οἱ φιλοπατριῶτες, αὐτοὶποὺ λένε ὅτι ἀγωνίζονται, ἀγωνίζονται μόνο γιὰ τὸν πλοῦτο καὶ τὰ χρήματα. Ὑπάρχει πολὺ μοχθηρία καὶ ἀντιζηλία καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προσοχή μας τὸ πῶς θὰ πάει ὁ ἀγώνας».
.                     Παράλληλα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρεται καὶ στὸ σημεῖο, ὅπου ὁ Πατριάρχης μνημονεύει στὸν Σαλώνων τὴν κίνηση τοῦ Παπανδρέα ὑπογραμμίζοντας ὅτι «καλὴ ἦταν ἡ πράξη, ὅμως, πρόσεχε νὰ τὸν στηρίζεις κρυφὰ καὶ νὰ τὸν ἐπικρίνεις φανερά. Καὶ νὰ θυμᾶσαι ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι ἐγγύς, ἐννοώντας ὄχι τὴν πασχαλινὴ ἑορτή, ἀλλὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τὴν ἀρχὴ τῆς ἐπαναστάσεως».
.              Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε, ἐξ ἄλλου, ὅτι «ἕνα ἁπλὸ γράμμα σὲ ἕνα χαρτὶ μαρτυρεῖ πῶς ἦταν ὁ Πατριάρχης, πῶς σκεφτόταν καὶ πῶς μαρτύρησε. Λένε γιὰ παράδειγμα ὅτι ὁ Πατριάρχης δὲν ἤθελε τὴν ἐπανάσταση, ἴσως νὰ ἔχουν κάποια δικαιολογημένα στοιχεῖα, ἀλλὰ δὲν ξέρουν τὸ βάθος, πῶς σκέφτονται καὶ πῶς ἐνεργοῦσε. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται μὲ τὸν μαρτυρικό του θάνατο».
.              Ἐπεσήμανε, ἀκόμη, πὼς εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία ὅτι τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε´ εἶναι σὲ αὐτὸν τὸν καθεδρικὸ ναὸ καὶ συμπλήρωσε ὅτι «ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ἀναβαπτιστοῦν, κάθε φορὰ ποὺ ἔχουμε προβλήματα καὶδυσκολίες, ἰδιαίτερα τῆς πατρίδας μας, νὰ προσεγγίζουμε αὐτὴν τὴν λάρνακα, νὰ τὴν ἀσπαζόμαστε καὶ νὰἀναλογιζόμαστε αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ προσέφεραν τόσα σὲ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ νὰμὴν τοὺς περιφρονοῦμε ἢ νὰ τοὺς κακολογοῦμε, ἀλλὰ νὰ προσπαθοῦμε νὰ μποῦμε στὸν ἐσωτερικό τους κόσμο». Ὁλοκληρώνοντας τὸν λόγο του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσέθεσε ὅτι «σήμερα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε προγραμματίσει νὰτελεσθεῖ σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο μία μεγάλη Θεία Λειτουργία μὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς Συνόδου καὶ πολὺ κόσμο, γιὰ νὰἀναδείξουμε τὸ γεγονός, ἀλλὰ καὶ τὴν χρησιμότητα αὐτῶν τῶν γεγονότων, ποὺ πρέπει νὰ ἐπαναφέρουμε κάθε φορὰστὴν μνήμη μας. Δυστυχῶς ἡ πανδημία τὸ ἐμπόδισε. Ὅμως, τὰ ἐμπόδια δὲ μποροῦν νὰ εἶναι κώλυμα, διότι κάθε φορά, ὅταν σκεφτόμαστε καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ τὸν τρόπο ποὺ μᾶς ἔμαθε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε´ σκεφτόμαστε ὅτι κι αὐτὸ θὰ περάσει καὶ τὸ Πάσχα εἶναι ἐγγύς. Τὸ κάθε Πάσχα γίνεται δική μας μέρα γιορτῆς».

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ»: Ἕνα κήρυγμα μὲ πολὺ νόημα. Εἶναι εὐδιάκριτος ὁ παραλληλισμὸς ἀνάμεσα στοὺς κατηγόρους τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Ε´ καὶ σὲ τρέχουσες καταστάσεις…! «Τ μυστικὰ τς διοικήσεως δι μέσου τν αώνων μόνο ατο πο χουν πεύθυνες θέσεις πολ ψηλ μπορον ν τὰ καταλάβουν» καὶ ὄχι ὅσοι εὔκολα λοιδωροῦν, κραυγάζουν καὶ κατηγοροῦν ἀνεύθυνα.

, ,

Σχολιάστε

ΦΤΩΧΥΝΕ Η ΓΗ, ΠΛΟΥΤΙΣΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (Χαρ. Μπούσιας)

Φτώχυνε ἡ γῆ, πλούτισε ὁ οὐρανός.

 Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
καὶ ὁμόζυγος, πνευματικὸ τοῦ Γέροντος τέκνο

.                  Ὁ πλοῦτος τῆς γῆς εἶναι οἱ ἄνθρωποι, τὰ πλάσματα τοῦ Δημιουργοῦ μας.
.                Ὁ πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ λογικὸ τοῦ Χριστοῦ ποίμνιο, οἱ ἱεροπρεπεῖς κληρικοὶ καὶ οἱ φιλάρετοι πιστοί.
.                  Ὁ πλοῦτος τῆς ποιμαντικῆς ἐπιστήμης εἶναι οἱ ἀπλανέστατοι τῶν ψυχῶν χειραγωγοὶ πρὸς τὴν σωτηρίαν.
.                   Ὁ πλοῦτος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἀληθείας μὲ ἐπίγνωση καὶ «μόρφωσιν εὐσεβείας».
.                      Ὁ πλούσιος σὲ ἀρετές, πνευματικὴ πατρότητα, ἐκκλησιαστικὴ προσφορά, Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ λειτουργικὴ διακονία, ὁ ταπεινός, φιλόκαλος, διδακτικός, ἱεροπρεπέστατος πατὴρ Σαράντης, ἀφοῦ πλούτισε τὴν γῆ μὲ τὴν πολυσχιδῆ, θεάρεστη διακονία του ἔφυγε γιὰ τοὺς οὐρανούς, γιὰ νὰ αὐξήσει τὸν ἤδη ἐκεῖ ἀναρίθμητο πλοῦτο τους.
.                  Φτώχυνε ἡ γῆ, πλούτισε ὁ οὐρανός.
.                     Φτώχυνε ἡ περίοικος τοῦ Ἀμαρουσίου καὶ ὄχι μόνο, ποὺ σὲ κάθε δυσκολία προσέφευγε στὶς συμβουλὲς καὶ νουθεσίες του.
.                        Φτώχυνε ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐνάρετη, διακριτικὴ παρουσία του, ἀπὸ τὸν ὁμόζηλο τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀθανασίου τῆς Νεραντζιώτισσας, ἀπὸ τὸν ἀκάματο λειτουργὸ τῶν ἐξωκκλησίων.
.                     Φτώχυνε ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Παναγίας ἀπὸ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀξίους λειτουργούς του καὶ πνευματικοὺς πατέρες, ποὺ ἀνέπαυε στὸ πετραχήλι του πλήθη πιστῶν ποὺ συνωστίζονταν, ἰδίως τὰ Σάββατα, γιὰ νὰ τοῦ καταθέσουν τὶς ἁμαρτίες καὶ τοὺς προβληματισμούς τους.
.                        Φτώχυνε ὁ φιλοκαλικὸς κόσμος ἀπὸ ἕναν πνευματοκίνητο ἑρμηνευτὴ τῶν πατερικῶν συγγραμμάτων, ἕναν θεολόγο μεγάλης πνευματικῆς ἐμβέλειας καὶ διδάσκαλο τῆς Ριζαρείου, τὴν ὁποία κατεκόσμησε ἕνας Ἅγιος Νεκτάριος.
.                    Φτώχυναν τὰ πνευματικά του παιδιά, τὰ ὁποῖα εὕρισκαν πάντοτε μιὰ ἀγκαλιὰ ἀνοιχτή, νὰ τὰ περιμένει, νὰ  ἀκούσει τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς τους, νὰ τοὺς δώσει τὸ βάλσαμο τῆς παρηγοριᾶς καὶ τῆς θεραπείας τῶν τραυμάτων τους.
.                         Φτώχυναν τὰ ἐρτζιανὰ κύματα ἀπὸ τὴν γνήσια, δυναμικὴ ἀγωνιστικὴ φωνή του, τὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος καὶ τὶς βαθυνούστατες θεολογικές του προσεγγίσεις.
.                       Τώρα, βαθυσέβαστε πατέρα μας Σαράντη, ποὺ μετέστης ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, τώρα ποὺ ἀπεξεδύθης τοὺς δερμάτινους χιτῶνες, γιὰ νὰ ἐνδυθεῖς ἱμάτιον ἀφθαρσίας, τώρα μποροῦμε ἄφοβα χωρὶς τρικλοποδιὲς τοῦ πονηροῦ νὰ σοῦ ἀπευθύνουμε τὸν προβληματισμό μας.

Τί σὲ προσφυῶς ὀνομάσωμεν;
Ἀκατάβλητον ἐργάτην
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,

τῶν πιστῶν Ἀμαρουσίου
παιδοτρίβην ἀπλανῆ,
ποιμένα καὶ πατέρα εὐσυμπάθητον,

Σαράντη,  ταπεινόφρονα, φιλόκαλον,
Ἀθανασίου ὁμόζηλον
Χαμακιώτου, θεόφρονος,

ὑπέρμαχον
τῶν ἠθῶν τῆς χρηστότητος.

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ «Περιμένουμε τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τὴν Ἀνάσταση! ἀσφαλῶς μὲ τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ τὴν ἀξιοποίηση μάλιστα καὶ τῶν εὐρύχωρων αὐλῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν»

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
Ο ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ!

Τοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου

ΠΗΓΗ: imchalkidos.gr

.                      Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ διεξαγωγὴ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στὴν Ἀθήνα, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τὸ 1821, μὲ τὶς ὁποῖες ἀναπτερώθηκε ἀρκετὰ τὸ φρόνημά μας (καίτοι νομίζω πὼς δὲν τονίσθηκε ὅσο θὰ μποροῦσε ἢ καὶ θὰ ἔπρεπε ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως στὴν διατήρηση τῆς ταυτότητος καὶ τοῦ πόθου τῆς Ἐλευθερίας στὶς καρδιὲς τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων καὶ ἡ συνδρομή της στὸν ἱερὸ ἀγώνα, καὶ εἴχαμε εὐκαιρία προβολῆς σὲπαγκόσμιο μάλιστα ἐπίπεδο) ἀναμέναμε ὅτι ἐπιτέλους θὰ ἄνοιγαν οἱ Ἱεροὶ Ναοί, γιὰ νὰ δεχθοῦν τοὺς πιστοὺς στὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, στω μ προϋποθέσεις, τς ποες κα λόγῳ τοῦ φισταμένου κινδύνου σχολαστικ τηρομε.
.                        Ἀντ’ αὐτοῦ, κυριολεκτικὰ μὲ τὸ σταγονόμετρο τῆς γενναιοδωρίας τῶν ἁρμοδίων, ἐπιτρέπεται, σὲ ἐπίπεδο πολὺ αὐξημένου κινδύνου, μόνο τὴν Παρασκευὴ τῶν Γ´ Χαιρετισμῶν, ἡ προσέλευση μέχρι 20 ἀνθρώπων, μὲ τὴν πρόβλεψη ἕκαστος νὰ ἔχει στὴν διάθεσή του 25 τ.μ.!!! καὶ αὐτὸ μόνο γιὰ τοὺς Καθεδρικοὺς Ι. Ναοὺς τῆς ἕδρας τῶν Δήμων!
.                           Καὶ ἂν ἕνας Ι. Ναός, ἀφοῦ ἐξασφαλίσει τὰ 25 τ.μ. γιὰ κάθε πιστό, ἔχει τὴν δυνατότητα καὶχῶρο νὰ δεχθεῖ καὶ περισσοτέρους τῶν 20, ἀπαγορεύεται!
.                           Προσωπικὰ δὲν πῆγα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Χαλκίδος, οὔτε τὸ προηγούμενο διάστημα, ποὺ εἴχαμε τὴν ἴδια πρόβλεψη, γιατί θεωρῶ ἄδικο τὸ μέτρο, ἄνιση τὴν μεταχείριση καὶ γιατί θέλησα νὰ μὴν ξεχωρίσω τὴν θέση μου ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς μου, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ λειτουργοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν! Στὸν Δῆμο Χαλκιδέων πάντως, ποὺ ἔχει 102.223 κατοίκους πληθυσμό, μὲ τὴν πρόβλεψη καὶ τῆς νέας Κ.Υ.Α, θὰ ἐκκλησιασθοῦν μόνο στοὺς Γ΄ Χαιρετισμοὺς καὶ ὄχι στὴν Λειτουργία μέχρι 20 ἄνθρωποι!!! (ποσοστὸ 0,001%;). Καὶ βέβαια ὑπάρχουν Δημοτικὲς Κοινότητες, ποὺ ἀνήκουν στὸν Δῆμο καὶ ἀπέχουν καὶ πολλὰ χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν ἕδρα καὶ φυσικὰ δὲν θὰ λειτουργηθοῦν….
.                           Νὰ γιατί καὶ ἡ ἐκ μέρους μου χρήση τῆς εἰκόνας τοῦ σταγονόμετρου, γιὰ τὴν μέτρηση τῆς παροχῆς, νομίζω πὼς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπιεικής!
.                           Σκέπτομαι, μιᾶς καὶ ζῶ μέσα στὸν κόσμο, πόσα τετραγωνικὰ μέτρα ἔχει ὁ ἐπιβάτης στὰ μέσα μεταφορᾶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ποιὸ εἶναι ἐκεῖ τὸ ἀνώτατο ἀριθμητικὸ ὅριο τῶν ἐξυπηρετουμένων… Καὶ αὐτὸτὸ συνωθούμενο πλῆθος μετακινεῖται ὄχι ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, ἀλλὰ ἀρκετὲς φορὲς τὴν ἡμέρα!
.                           Διερωτῶμαι δέ, γιατί ἡ σκληρὴ στάση ἀπέναντι στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἀκόμη, γιατί ἡ νιση ατ μεταχείριση μεταξ τν ερν Ναν κα τν Κληρικν κα τν Πιστν;
.                           Ἔχει λογικὴ μία τέτοια ἀπόφαση, στοὺς πολυάνθρωπους Δήμους νὰ ἀνοίγουν οἱ Ἐκκλησίες, ἔστω καὶ μὲ τὸ σταγονόμετρο, ἐνῶ σὲ μικρότερες Κοινότητες καὶ σὲ χωριά, νὰ παραμένουν κλειστές;
.                           Πῶς ἐξηγεῖται μία τέτοια στάση; Μήπως, ἐπειδὴ στοὺς Καθεδρικοὺς λειτουργοῦν συχνότερα οἱ Μητροπολίτες; Κανείς μας δὲν θὰ ἤθελε, εἶμαι βέβαιος, μία τέτοια προνομιακὴ μεταχείριση…
.                           Ὡστόσο, ἐπειδὴ ἔρχεται καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Πάσχα, συνεχίζουμε νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἀληθινὲς καὶ ὄχι μικρόψυχες καὶ μίζερες λύσεις, μετὰ μάλιστα τοὺς πολυάνθρωπους συνωστισμοὺς σὲ ἑορτασμούς, σὲ πορεῖες κ.ἀ., ποὺ εἴδαμε καὶ μάλιστα σὲ τόπους καὶ σὲ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἡ πανδημία εὑρίσκεται σὲ μεγάλη ἔξαρση καὶ στὸ ἀποκορύφωμά της! Τὸ παρακολουθοῦμε συχνὰ ἀπὸ τὰΜ.Μ.Ε. καὶ δὴ χωρὶς τὶς συνήθεις αὐστηρὲς ἀρνητικὲς κριτικὲς τῶν ὑπευθύνων τῆς πληροφόρησης. Περιμένουμε τν δυνατότητα συμμετοχς τν πιστν στς ερς κολουθίες, τν περιφορ τοῦ πιταφίου κα τν νάσταση! σφαλς μ τν δέουσα προσοχ κα τν ξιοποίηση μάλιστα κα τν ερύχωρων αλν τν ερν Ναν. Τὸ μέτρο, ὅμως, τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων εἶναι, νομίζω, λίγο γιὰ τὸ Πάσχα.
.                           Πιστεύω πὼς ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι συμφωνοῦν στὸ ὅτι καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν δικαίωμα νὰ λατρεύουν τὸ Θεό τους… Συγχωρέστε μου τὸ θάρρος, τοῦτο νὰ τὸ ζητήσω καὶ π σους νομίζουν πς δν χουν πραγματικ δν χουν τ Θεό τους.

,

Σχολιάστε

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ (δίπλα στὴν παραθεολογικὴ ἀγυρτεία)

Πραγματικὴ τραγωδία 

Στέφανος Δημόπουλος, 
ἰατρός

.                    Ζητεῖται φιλεύσπλαχνος προσωρινὴ ἀνάδοχος οἰκογένεια γιὰ δύο παπαδοπαίδια ποὺ πάσχουν «ἐλαφρὰ» ἀπὸ κορωνοϊὸ ἡλικίας 10 καὶ13 ἐτῶν. Ὁ πατέρας τους νόσησε βαριὰ καὶ νοσηλεύεται σὲ ἐντατικὴ μονάδα, ὅπου τὸν ἀκολούθησε καὶ ἡ παπαδιά του καὶ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν συγγενεῖς ἄλλοι νὰ βοηθήσουν.
.                    Μήπως κανεὶς ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἄποψης ὅτι πρόκειται γιὰ μία συνηθισμένη καὶ ἀκίνδυνη  «γριπούλα» θὰ ἤθελε νὰ ἀποδείξει στὴν πράξη ὅτι δὲν φοβᾶται καὶ μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει τὰ καημένα τὰ παπαδοπαίδια καὶ νὰ τὰ φροντίσει γιὰ λίγες μέρες μέχρι νὰ πάρουν ἐξιτήριο οἱ γονεῖς τους ;;
.                      Τὴν λύση ἀγαπητοί μου τὴν ἔδωσε ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος, ποὺ βρῆκε ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν ἤδη νοσήσει ἀπὸ κορωνοϊό, νοσηλεύτηκαν καὶ σωθήκανε καὶ γνώρισαν ἀπὸ πρῶτο χέρι τὸν ἐφιάλτη καὶ μὲ χαρὰ δεχτῆκαν τὰ παιδιὰ σὰν ἕνα ἔμπρακτο εὐχαριστῶ στὸν παντοδύναμο Θεὸ ποὺ τοὺς σπλαχνίστηκε χαρίζοντάς  τους τὴν ὑγεία τους ξανά.
.                      Ποιός εἶναι ὁ εὐσυνείδητος ποιμενάρχης ποὺ βρῆκε αὐτὴ τὴν λύση ;;; Εἶναι ἀπὸ τοὺς κατ᾽ ἐξοχὴν στοχοποιημένους καὶ καθυβριζόμενους, γιατὶ ἡ πατρικὴ καὶ ποιμαντικὴ στοργή του καὶ ὑπεύθυνη συνείδηση τοῦ ἐπέβαλε ἐξ ἀρχῆς τῆς πανδημίας καὶ τάχτηκε ὑπὲρ τῶν μέτρων ποὺ ἀποφάσισε ἡ Ἱερά μας Σύνοδος.
.                     Βάζω μετάνοια λοιπὸν καὶ ζητῶ συγγνώμη ἐκ μέρους ὅσων ἀδίκως τὸν κατέκριναν, στὸν Σεβασμιώτατο Νεκτάριο Ἀργολίδος καὶ τοῦ ζητῶ συγγνώμη, γιατί αὐτὸ τὸ ἄρθρο μου δημοσιεύεται χωρὶς νὰ πάρω τὴν ἄδειά του.
.                    Πάντως ἂν κάποιος ἄλλος ἐνδιαφέρεται στὴν πράξη καὶ ὄχι στὰ λόγια ἂς μοῦ πεῖ, γιατί ἀνάλογες τραγωδίες γύρω μας πληθαίνουν….

ΠΗΓΗ: anastasiosk.blogspot.com

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.(σ.λ.)»

Ἡ πρώτη μέρα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς συμπίπτει μὲ τὴν συμπλήρωση ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ πρώτου σκληροῦ ἀπαγορευτικοῦ στὴν Ἑλλάδα. Τότε μὲ ὀδύνη μάθαμε ὅτι θὰ ἔκλειναν ἐντελῶς οἱ ναοί. Τότε μάθαμε ὅτι τὸ Κράτος ἔκανε ὑποχρεωτικὴ γιὰ τοὺς πολίτες του μιὰ ἱεράρχηση προτεραιοτήτων καὶ ἀξιῶν, ποὺ ἐξορίζει πλήρως τὴν πνευματικὴ διάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐκτοπίζει τὴν θρησκευτικὴ πίστη στὸ περιθώριο καὶ εἰδικότερα τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς λατρεύουσα Κοινότητα καὶ τὴν κατατάσσει στὸν «κωδικὸ» τῶν κομμωτηρίων!!! 

Μάθαμε ὅμως ἔκτοτε καὶ κάτι ἄλλο: ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αὐταρχικὸ κράτος (ἄλλωστε Κράτος σημαίνει ἰσχύς, ἐπικράτηση, ἐπιβολή, κυριαρχία, ἐξουσία) ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος τύραννος, μικρὸς μὲν ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ θορυβώδης, λοίδωρος καὶ στενοκέφαλος μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἕνας δυνάστης μὲ πνευματικὰ καὶ «θεολογικὰ» συμπτώματα παρόμοια μὲ κεῖνον ποὺ ἔσκισε τὴν Ἐκκλησία πρὸ ἑκατονταετίας στὸ λεγόμενο παλαιοημερολογητικό ζήτημα. Ποιά ἦταν ἡ αἰτία τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ σχίσματος; Ἡ ἰδέα ὅτι οἱ δεκατρεῖς ἡμέρες στὸ νέο διορθωμένο ἡμερολόγιο συνιστοῦσαν ἀθέτηση τῆς πίστεως καὶ καταπάτηση τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος.

Λοιπὸν τὰ ἴδια καὶ σήμερα μὲ τὸν κορωνοϊό. Ἐπιστρατεύεται μιὰ παραθεολογία τῆς δεκάρας (ἂν μὴ τῆς ἀγυρτείας), ποὺ ἀθετεῖ τὸ θεανθρώπινο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ υἱοθετεῖ ἕνα ἰδιότυπο μονοφυσιτισμό.

 Δὲν ὑπάρχουν πλέον λέξεις. Στὴν κρίση αὐτὴ ὅλοι κρίθηκαν. Μάλιστα δὲ καὶ κεῖνοι ποὺ νομίζουν ὅτι κρίθηκαν μόνον οἱ «ἄλλοι», οἱ ἀντίπαλοί τους, οἱ «ἄπιστοι»!

 

Σχολιάστε

«ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ καὶ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ»

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ –2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διάλογος
Ἕνα πικρὸ χρονικὸ
Β´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Mέρος Α´: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ –1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) 

Μέρος Γ΄ Ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὴν Ἑλλάδα

– Χρον. Γιὰ τὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία στὴν Ἑλλάδα τί λές;
– Ἱερ. Θὰ σοῦ πῶ τί λένε τὰ γεγονότα, ποὺ ἐπίτηδες τὰ θάβουν οἱ ἀντίθεοι. Ἐπὶ τουρκοκρατίας ὅποιος ἔχανε τὴν Πίστη του ἔχανε καὶ τὴν ἐθνότητά του. Στὴν Ἐθνεγερσία ΟΛΟΙ οἱ ἀγωνιστὲς πάλεψαν νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐλευθερία τους «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία». Πρῶτα ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Πίστη τους καὶ μετὰ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας. Τὰ φιλελεύθερα Συντάγματα τῆς Ἐπανάστασής μας ΠΡΩΤΑ ἐπικαλοῦνται τὸν Θεό. Στὴ Γαλλία τὸ 1789 οἱ Ἐπαναστάτες ἦσαν ἐναντίον τοῦ κλήρου, στὴν Ἑλλάδα τὸ 1821 οἱ Ἐπαναστάτες ἦσαν ὁ κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ Ἀγωνιστές. Στὰ 200 χρόνια ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἑνότητα Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λαὸς ἀποτελεῖ τὴ μία καὶ τὴν ἄλλη, ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ Ἀγώνα βρίσκεται σήμερα στὶς 50 πλουσιότερες χῶρες τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγραψε καθημερινὴ ἐφημερίδα. Ἡ Ἐκκλησία βοήθησε ὅσο μποροῦσε στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἀγκάλιασε μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον τὸ λαό, ὅταν περνοῦσε καταστροφές, πολέμους, κατοχές… Ὅσοι λοιπὸν ἀντιστοιχοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνεγερσία μὲ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἀνιστόρητοι καὶ ἀγνώμονες. Τὸ ἴδιο ὅσοι παρομοιάζουν τοὺς φεουδάρχες κληρικοὺς τῆς προεπαναστατικῆς Γαλλίας μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους κληρικούς, ποὺ προέρχονταν ὅλοι ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ.

– Χρον. Πῶς βλέπεις τὸ μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;
– Ἱερ. Σκοτεινό. Βλέπω ὅτι χωρὶς σοβαρὲς ἀντιστάσεις ἡ μὲν Κίνα ἀνέρχεται δυναμικὰ ὡς παγκόσμια δύναμη καὶ ἴσως θελήσει νὰ προβάλει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὶς ἰδεολογικές της θεωρίες καὶ πρακτικές, τὸ δὲ Ἰσλὰμ  ὁρμητικὰ εἰσβάλλει στὴν Εὐρώπη. Γυμνὴ ἀπὸ Πίστη ἡ Εὐρώπη, ἀποδυναμωμένη ἀπὸ τὰ πάθη της καὶ διαβρωμένη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ  τὴν ὑπογεννητικότητα φαίνεται ὅτι βρίσκεται σὲ ὅλο καὶ ἐπιδεινούμενη παρακμή.

– Χρον. Νὰ ξαναγυρίσω στὰ τῆς Ἐκκλησίας πάτερ. Τὰ Θεοφάνεια ἦταν ἡ πιὸ πρόσφατη εὐκαιρία γιὰ τοὺς ἐχθρευόμενους τὴν Ἐκκλησία νὰ Τῆς ἐπιτεθοῦν. Χρησιμοποίησαν ἐναντίον τῶν κληρικῶν Της ἐμπρηστικοὺς χαρακτηρισμούς, ὅπως «ταλιμπάν», καὶ ὑβριστικὲς περιγραφές, ὅπως ὅτι «σήκωσαν μπαϊράκι» ὅτι «ξεκίνησαν ἀντάρτικο», ὅτι «εἶναι ἀναξιόπιστοι», ὅτι θέλουν ἀνοικτὲς τὶς Ἐκκλησίες γιὰ τὸ παγκάρι…
– Ἱερ. Μὴ σὲ ξενίζει ὅτι ὑβρίζονται οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστὸς ἔχει πεῖ, πὼς ἂν Ἐκεῖνον τὸν ἐδίωξαν καὶ ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν θὰ τοὺς διώξουν. Τὸ θέμα προέκυψε, ὅταν ἡ κυβέρνηση ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφασή Της καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ διέταξε νὰ μείνουν τὰ Θεοφάνεια οἱ Ναοὶ κλειστοὶ καὶ νὰ μὴν τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμὸς σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο. Ποιός εἶναι ὁ ἀναξιόπιστος; Ἀλλὰ νὰ δεχθῶ ὅτι ἀνέβηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν κρουσμάτων καὶ ἐκτάκτως ἐλήφθη τὸ μέτρο. Οἱ ἄψογες συνθῆκες ποὺ ὑπῆρξαν τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτοχρονιὰ μποροῦσαν νὰ διατηρηθοῦν καὶ τὰ Θεοφάνια. Ὅ, τι κάναμε τὸ ἤθελαν ὅλοι οἱ πιστοί. Εἶδες τί ἔγινε μὲ τὸν Ἁγιασμὸ σὲ ὅλη τὴ χώρα. Τηρώντας τὰ μέτρα οἱ Ἕλληνες Τὸν πῆραν καὶ ἁγίασαν τὰ σπίτια τους. Ἐντύπωση πάντως προκαλεῖ ὅτι τὸ ἴδιο ὑβρεολόγιο χρησιμοποίησαν σχεδὸν ὅλα τὰ ΜΜΕ. Σὰ νὰ ἦταν μαζικὴ ἐκστρατεία κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχοντας τὴν ἰσχὺ τοῦ μέσου ἐπικοινωνίας σὰ νὰ μὴν αἰσθάνονταν τὴν ἀντίστοιχη ἠθικὴ εὐθύνη. Λυπᾶμαι ποὺ δείξανε ἄγνοια καὶ ἔλλειψη γνώσης γιὰ τὸ τί εἶναι γιὰ τὸν Ἕλληνα  ἡ Ἐκκλησία.

– Χρον. Κάποια ΜΜΕ ἔβαλαν παλαιὰ βίντεο ἢ φωτογραφίες, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι δῆθεν στὴ Νάξο καὶ στὴν Αἰτωλοακαρνανία ἔγινε ἡ τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων ἐνώπιον πλήθους κόσμου…
– Ἱερ.   Λυπᾶμαι ποὺ χρησιμοποιοῦνται μέθοδοι τοῦ Γκαῖμπελς καὶ τοῦ Ζντάνοφ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2021. Εἶναι ἀπαράδεκτο σὲ μία Δημοκρατία νὰ χρησιμοποιοῦνται τέτοιες ἄθλιες μέθοδοι, ὅπως τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη. Λυπᾶμαι ποὺ αὐτεπαγγέλτως δὲν ἐπενέβη κάποιο ἁρμόδιο ὄργανο. Εἶναι καὶ αὐτὸ σημεῖο τῶν καιρῶν.

– Χρον. Τὴ στάση τῆς Κυβέρνησης ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας πῶς τὴ βλέπετε στὸ θέμα τῆς πανδημίας;
– Ἱερ. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει νὰ διαχειριστεῖ ἕνα πολὺ δύσκολο καὶ πρωτοφανὲς πρόβλημα, ὅπως εἶναι ἡ πανδημία. Στὴν ἀρχὴ πέτυχε νὰ τὴν περιορίσει. Μετὰ ἔκαμε λάθη, ποὺ τὰ δικαιολογῶ, γιατί ἀντιδρᾶ σὲ μία κατάσταση, ποὺ μοιάζει μὲ ἀχαρτογράφητη περιοχή. Μὲ ἐνοχλεῖ ὅμως τὸ αὐταρχικό της ὕφος ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία οὔτε ἀπὸ ἀναρχικοὺς οὔτε ἀπὸ τρομοκράτες ἀποτελεῖται καὶ ἡ παρουσία  τῆς ἀστυνομίας, στὸν περίβολο τῶν ναῶν  καὶ ἀκόμα χειρότερα ὁ ἐκ μέρους της ἔλεγχος ἐντὸς τῶν ναῶν, ἂν εἶναι κενοί. θυμίζει ἄλλες ἐποχὲς ποὺ θέλουμε νὰ ξεχάσουμε. Γιὰ μένα εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἕνα κόμπλεξ ἔναντι τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν ἀθέων καὶ ἐπιδιώκει νὰ δείχνει «ἀντικειμενικότητα», ποὺ τελικὰ οὔτε τοὺς ἀθέους ἱκανοποιεῖ οὔτε τοὺς χριστιανούς, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ Κόμμα ποὺ κυβερνᾶ ἐψήφισαν.

Μέρος Δ΄ Τὸ ἐμβόλιο καὶ ἡ Ἐκκλησία

– Χρον. Νὰ μοῦ πεῖς, ὡς γιατρός, καὶ γιὰ τὸ ἐμβόλιο πάτερ μου;
– Ἱερ. Δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι ἐναντίον τοῦ ἐμβολίου, δὲν μπορῶ νὰ μὴν εἶμαι ὑπὲρ τῆς προστασίας τῆς ὑγείας, ἢ τῆς διαφυλάξεώς της. Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ σπουδαῖο ἀγαθὸ τὴν Ὑγεία γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἔχουμε ἁγίους ἰατρούς, ἀπὸ παλαιὰ ἕως τὶς ἡμέρες μας. Τὰ ἐμβόλια χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ αἰῶνες καὶ εἶναι εὐεργετικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ὑγεία του. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ἔλεγχοι περιορίστηκαν χρονικά, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς ἐλεγκτικοὺς ὀργανισμοὺς τῶν πρώτων ἐμβολίων ἔγινε ὑπὸ τὴν πίεση τῶν καταστάσεων καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ τὸ ἀποτελεσματικὸ φάρμακο γιὰ τὴ θεραπεία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

– Χρον. Ὑπάρχει μεταξὺ τῶν πιστῶν δυσπιστία γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ πολλοὶ εἶναι ἀρνητικοὶ στὸ νὰ ἐμβολιασθοῦν.
– Ἱερ. Τοὺς καταλαβαίνω. Ἕως τώρα ποὺ μιλᾶμε δὲν ὑπάρχει μία ἐπαρκὴς ἐνημέρωση, μὲ σαφήνεια καὶ διαφάνεια. Ἂν ὑπῆρχε, ἴσως νὰ περιοριζόταν ἡ δυσπιστία. Στὸ θέμα τῆς ἐνημέρωσης θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ὑπάρχει ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ μπορεῖ νὰ πλαισιωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους καὶ νὰ ἐξηγήσει γιατί πρέπει νὰ γίνει ἢ νὰ μὴ γίνει τὸ ἐμβόλιο.

– Χρον. Γράφτηκε πὼς ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ συμβουλεύει τὴν Κυβέρνηση, πολλὲς φορὲς προκαλεῖ σύγχυση, ἀντὶ νὰ διασαφηνίζει τὶς καταστάσεις καὶ πὼς οἱ πληροφορίες τῆς εἶναι ἐλλιπεῖς καὶ αὐξάνουν τὰ ἐρωτηματικά.
– Ἱερ. Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπογοητεύει. Τὰ μέλη της βρίσκονται σὲ σύγχυση καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δημοσίως διαφωνοῦν μεταξύ τους… Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς Χριστιανούς, ἔλαβε ἀποφάσεις παράλογες καὶ ἄδικες, ἂν πράγματι ἡ Κυβέρνηση ἀκολουθεῖ τὶς εἰσηγήσεις της. Γιὰ τὸ ἐμβόλιο κακῶς περιορίζεται στὰ ἐπικοινωνιακὰ συνθήματα καὶ δὲν διαφωτίζει οὐσιαστικὰ τὸ λαό.

– Χρον. Τί λὲς ποὺ κληρικὸς ἀπαγόρευσε νὰ ἐμβολιαστοῦν τὰ πνευματικά του παιδιά;
– Ἱερ. Γι᾽ αὐτὸ λέγω νὰ πάρει θέση ἡ Σύνοδος διὰ μέσου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. Ἡ δική μου ἄποψη εἶναι πὼς δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτρέψω ἢ νὰ  ἀπαγορεύσω σὲ κάποιον νὰ ἐμβολιασθεῖ, παίρνοντας ἐπάνω μου τὴν εὐθύνη τυχὸν δυσάρεστης ἐξέλιξης στὴν ὑγεία του. Ἐπὶ πλέον φοβοῦμαι ὅτι θὰ ἦταν ἐγωιστικὸ ἐκ μέρους μου νὰ ἀρνηθῶ νὰ ἐμβολιαστῶ μὲ μόνη τὴν ἰδέα ὅτι ἔτσι ἀπὸ ὅλο τὸν πλανήτη ἐγὼ θὰ διασώσω τὴ ζωή μου.

– Χρον. Τίθεται καὶ θέμα ἠθικῆς φύσεως γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer
– Ἱερ. Θὰ ἐπαναλάβω ὅτι σὲ τέτοια ζητήματα πρέπει νὰ κοινοποιεῖ τὴν ἄποψή της ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. Πάντως δεοντολογικὰ εἶναι σωστὸ οἱ ὅποιες ἐπιστημονικὲς ἢ βιοηθικὲς ἀντιρρήσεις νὰ τίθενται στὴ βάσανο τῶν ἐπιστημονικῶν ὀργανισμῶν πρὶν κοινοποιηθοῦν σὲ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ δὲν ἔχουν γνώση τῶν ἐπιστημονικῶν ζητημάτων ποὺ θίγονται. 

– Χρον. Πάτερ, γιὰ νὰ τελειώσουμε τὴ συζήτηση, στὰ χρόνιά μας ἔχει αὐξηθεῖ ἡ ἐπιθετικότητα  κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνων ποὺ πιστεύουν ὅτι ὅλα εἶναι θέματα λογικῆς καὶ οἱ θρησκεῖες πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν γιατί δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ποὺ ἔχει ἐπιβάλλει τὸ Ἱερατεῖο γιὰ νὰ κρατάει δέσμιούς τους ἀνθρώπους. Ὑποστηρίζουν ἐπίσης ὅτι σύντομα θὰ ἐξηγηθοῦν περισσότερα ζητήματα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ ἔτσι θὰ περιοριστεῖ στὸ ἐλάχιστο ἡ ἐπιρροὴ τῆς θρησκείας. Τί ἀπαντᾶμε σὲ αὐτά;
– Ἱερ. Δὲν θὰ σοῦ μιλήσω μὲ τὰ γνωστὰ ἀπολογητικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται πρὸς τοὺς ἀθέους ὀρθολογιστές. Θὰ σοῦ πῶ μόνο τρία πράγματα. Πρῶτον, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι ἡ ἀθωότητα καὶ ἡ ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς, μαζὶ μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη ὁδηγοῦν σὲ Αὐτὸν καὶ ὄχι ἡ γνώση καὶ ὁ ἐγωισμός. Τὸ δεύτερο: Οἱ ἄθεοι  σοφοὶ τοῦ 18ου αἰώνα ὑποστήριξαν ὅτι μὲ τὶς ἀνακαλύψεις τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνολογίας θὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ. Πέρασαν ἀπὸ τότε δύο αἰῶνες καὶ ὑπῆρξαν ἐκπληκτικὲς κατακτήσεις στὴν Ἐπιστήμη καὶ στὴν Τεχνολογία. Ὅμως οἱ ἐξηγήσεις ποὺ δίδονται γιὰ τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὸ Σύμπαν λογικὰ εἶναι ἀνεπαρκεῖς. Δὲν ὑπάρχουν ἀπαντήσεις στὴν τελεολογία, στὸ ἐρώτημα τῆς ἴδιας τῆς ὕπαρξης. Καὶ τρίτον: Ὁ ὑλισμός, ὁ ὠφελιμισμὸς καὶ ἡ ἡδονή, ποὺ ἐπικρατοῦν, φθείρουν ψυχικὰ καὶ σωματικὰ τὸν ἄνθρωπο, ὑποβαθμίζουν περιβαλλοντικὰ τὸν πλανήτη καὶ ὁδηγοῦν σὲ πολὺ δυσάρεστες καὶ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις, σὰν κι αὐτὴ ποὺ ζοῦμε μὲ τὴν πανδημία. Γιὰ νὰ μὴν ἀποφύγω τὸ ἐρώτημά σου, νὰ πῶ καὶ κάτι γιὰ τὶς δεισιδαιμονίες. Πράγματι ἡ Ἐπιστήμη βοήθησε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ἀλλὰ πρώτη ἡ Ἐκκλησία ἦταν ποὺ ἀπάλλαξε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς δεισιδαιμονίες τῶν εἰδωλολατρῶν. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τὴν Ἑξαήμερό του. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης, ἡ Ὀρθοδοξία ἀποδέχεται τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης καὶ δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἀντίθεση μεταξύ τους.

– Χρον. Ἐδῶ ἔρχεται τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας. Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἐξέφρασαν τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ χρησιμοποίηση τῆς ἴδιας λαβίδας.
– Ἱερ. Καλὰ εἶπες πολλοὶ ἐπιστήμονες, γιατί δὲν εἶναι ὅλοι. Ἁπλῶς τὸ σύστημα καὶ τὰ ΜΜΕ μὲ μία φωνὴ δροῦν καὶ οὐαὶ καὶ ἀλίμονο ἂν κάποιος ἐκφράσει ἄλλη ἄποψη. Σφαγιάζεται ὡς προσωπικότητα. Ὑπάρχουν λοιμωξιολόγοι ποὺ ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ λήψη τῆς Θείας Κοινωνίας μὲ τὴν ἴδια λαβίδα δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Στοὺς ὀπαδοὺς τῆς λογικοκρατίας θὰ μιλήσω μὲ βάση τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα. Θὰ ἔπρεπε λ.χ. νὰ ἀπαντήσουν πρῶτα στὸν ἑαυτό τους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας πόσοι λάβαμε τὴ Θεία Κοινωνία καὶ πόσοι κολλήσαμε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

– Χρον.Ὑποστηρίζουν πάντως ὅτι πολλοὶ κληρικοὶ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.
– Ἱερ. Πράγματι κάποιοι κληρικοὶ ἀπεβίωσαν. Οἱ εἰδικοὶ ἰατροὶ ὅμως πληροφορήθηκαν τὴν αἰτία; Ἦταν ἡ Θεία Κοινωνία;… Γιατί οἱ κληρικοὶ δὲν ἔχουμε μόνο τὰ λειτουργικά μας καθήκοντα. Ἐρχόμαστε σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε ἐξομολόγηση καὶ πνευματική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἐπικοινωνία καὶ προσφορὰ πρὸς τὸ ποίμνιο. Γνωρίζω περίπτωση κληρικοῦ ποὺ ἀσθένησε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, γιατί ἐξομολόγησε ἐπὶ ὥρα κάποιον ποὺ ἦταν ἀσυμπτωματικός. Νὰ πῶ καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ ἀγνοοῦν ὅσοι ἀρνητικὰ κρίνουν τὴ Θεία Κοινωνία. Ὁ ἱερέας ἐδῶ καὶ αἰῶνες κοινωνεῖ κάθε προσερχόμενο καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας  καταλύει, δηλαδὴ τρώγει καὶ πίνει ὅ, τι ἔχει ἀπομείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ τὴν ἴδια λαβίδα, ποὺ κοινώνησαν ὅλοι οἱ πιστοί.
.                 Κατὰ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στὴ Θεία Κοινωνία ὁ ἱερέας οὔτε πιστοποιητικὸ ὑγείας ζητεῖ, οὔτε rapid test πραγματοποιεῖ. Κοινωνεῖ τὸ λαὸ σὲ περιόδους πανδημίας καὶ σὲ κανονικὲς περιόδους ἀνθρώπους, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν,  σοβαρὲς καὶ μεταδοτικὲς ἀσθένειες, ἢ καὶ ἑτοιμοθάνατους ἀπὸ μεταδοτικὴ ἀσθένεια. Αὐτὰ ἰσχύουν ἀπὸ αἰῶνες. Ἀκόμη καὶ πρόσφατα νὰ θυμηθοῦμε τί ἀρρώστιες μεταδοτικὲς ἔπληξαν τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ γρίπες ἕως τὸν ἔμπολα… Μὲ τὴ λογικὴ τῶν ἀθέων δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ζωντανὸς ἱερέας… Στὴ Σπιναλόγκα ἔζησε ἐπὶ χρόνια ἱερέας μὲ τοὺς ἀπομονωμένους στὸ νησὶ λεπρούς. Τοὺς κοινωνοῦσε καὶ τοῦ φιλοῦσαν τὸ χέρι. Οὐδὲν ἔπαθε. Ὅταν νικήθηκε ἡ ἀσθένεια, οἱ λεπροὶ ἔγιναν καλὰ καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ νησί. Ἐκεῖνος ἔμεινε, γιὰ νὰ φυλάει τοὺς τάφους καὶ νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἐκεῖ λεπρούς, ὅπως ἔλεγε…

– Χρον. Πάτερ, καλὰ τὰ εἴπαμε, ἀλλά σοῦ πῆρα τὴν ὥρα καὶ πρέπει νὰ φύγω. Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴ συζήτηση. Νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι θὰ ξανάρθω.
– Ἱερ. Δὲν θὰ φύγεις ἔτσι… Εἶναι μεσημέρι καὶ θὰ φᾶμε μαζί. Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ ἦρθες καὶ γιὰ τὴ συζήτηση. Μοῦ ᾽δωσες μεγάλη χαρά. Καὶ βεβαίως νὰ ξανάρθεις.

.                  Πήγανε μαζὶ στὴν κουζίνα. Ὁ ἱερομόναχος εἶχε μαγειρέψει ψάρι καὶ εἶχε βράσει χόρτα μὲ πατάτες. Γιὰ νὰ πιοῦν ὑπῆρχε λευκὸ κρασί, προϊόν τοῦ νησιοῦ. Κάνανε προσευχὴ καὶ ἔφαγαν. Ἀκολούθησε ὁ ἑλληνικὸς καφές, μὲ γλυκὸ ντόπιο, τοῦ κουταλιοῦ. Ἡ ὥρα πέρασε. Ὁ χρονικογράφος ἔπρεπε νὰ φύγει. Χαιρετίσθηκαν μὲ τὴν ἴδια θέρμη.  Ὁ ἄνεμος εἶχε πέσει, ὁ ἥλιος εἶχε γείρει καὶ ὁ χρονικογράφος συλλογισμένος πῆρε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.-

 

*Κάθε ὁμοιότητα στὸ χρονικὸ μὲ ὑπαρκτὰ πρόσωπα εἶναι συμπτωματική.  

,

Σχολιάστε

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

.                 Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω ἄρθρο τῆς «Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν» γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ὑπάρχουν ἐγκέφαλοι ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται (ἢ κάνουν πὼς δὲν ἀντιλαμβάνονται ἐξυπηρετώντας μικροεργολαβίες).

Πρῶτον.
.                      Δέκα μῆνες τώρα ἡ Θ. Κοινωνία «μὲ τὸ ἴδιο κουταλάκι» συνεχίζεται καὶ, πῶς νὰ τὸ κάνουμε, ποὺ δὲν «τοὺς βγαίνει», ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ. Ἂν κολλοῦσε, τότε θὰ ἔπρεπε, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν «ἐπιστημονικῶν ἰσχυρισμῶν» τοῦ ἄρθρου, νὰ ἔχουν κολλήσει ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ ἱερεῖς κατ᾽ ἀρχὴν -οἱ ὁποῖοι καταπίνουν ὅλο τὸ περίσσευμα τῆς Θ. Κοινωνίας- καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλοι οἱ χριστιανοί. Καὶ πρόκειται γιὰ πολλὰ ἑκατομμύρια χρήσεις τοῦ «ἴδιου κουταλιοῦ». Αὐτὸ σημαίνει ΕΠΙΣΤΗΜΗ: παρατήρηση-πείραμα καὶ ἀπόδειξη.
Πάει αὐτό.

Δεύτερον
.                    Ὁ ἐπίδοξος συντάκτης ἀναφέρεται -ψευδῶς καὶ παραπλανητικῶς- στὶς ἀπαγορεύσεις τῆς Πολιτείας. Ἀλλὰ ἡ Πολιτεία μέχρι στιγμῆς ΔΕΝ ἔχει ἀπαγορεύσει τὴν Θ. Κοινωνία (Πῶς θὰ μποροῦσε ἢ θὰ τολμοῦσε, ἄλλωστε). Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἀπαγορεύσει ὀρθῶς εἶναι ὁ συνωστισμὸς πολλῶν προσώπων. Ὅταν ὅμως τελειώνει ἡ Θ. Λειτουργία (ἄλλο Θ. Λειτουργία καὶ ἄλλο Θ. Κοινωνία ἢ μᾶλλον ἡ Θ. Λειτουργία καταλήγει στὴν Θ. Κοινωνία, ἀλλὰ τὸ σκόπιμο παιχνίδισμα μὲ τὶς λέξεις φανερώνει τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἰδιοτέλεια) σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχύουσα Κ.Υ.Α ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος καὶ παραμονὴ συγχρόνως περιορισμένου ἀριθμοῦ προσώπων μέσα στοὺς Ναούς.

.              Συνεπῶς μόνο παθολογικὴ ἐμμονὴ μπορεῖ νὰ ἀναζητηθεῖ ὡς κίνητρο σὲ τέτοιου εἴδους δημοσιεύματα.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

19.02.2021, 11:06

Η Αγία Φιλοθέη γιατρεύει τον κορονοϊό;

Τελικά φαίνεται ότι ορισμένοι ιερωμένοι δεν…έχουν το Θεό τους! Μαθαίνουμε από…αυτόπτη μάρτυρα ότι στην Μητρόπολη της Αθήνας, με τις εκκλησίες – υποτίθεται – κλειστές, μετά τη λειτουργία για τη γιορτή της Αγίας Φιλοθέης, ο παπάς άνοιξε την πόρτα και μπήκαν πιστοί που ήταν συγκεντρωμένοι απ’ έξω. Τι ακολούθησε; Μα η «Θεία Κοινωνία» κανονικότατα με το ίδιο κουταλάκι για όλους!

Πέρα από την ανευθυνότητα ορισμένων ιερωμένων, οι οποίοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις οδηγίες των επιστημόνων και τις απαγορεύσεις της Πολιτείας, ο Αρχιεπίσκοπος τι έχει να πει;

Η διασπορά κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη δεν δίδαξε τίποτα;

 

Σχολιάστε

AN EIXAN “πλημμυρίσει” οἱ Ἐκκλησίες μὲ πιστούς, τί θὰ ἔλεγαν σήμερα;

ν εχαν “πλημμυρίσει” ο κκλησίες μ πιστούς,
τί θ
λεγαν σήμερα κ. Τσίπρας κα ερύτερη ριστερά;

.                Ἡ Ἐκκλησία, ἔστω καὶ μὲ κάποιες παραφωνίες ἐλαχίστων (γιὰ τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες πάντως ἐπενέβη ὁ εἰσαγγελέας), τηρεῖ καὶ ἐφαρμόζει τὰ αὐστηρὰ περιοριστικὰ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο. Τὸ ἔκανε αὐτὸ ἀκόμη καὶ στενοχωρώντας πολλὰ ἀπὸ τὰ πιστὰ μέλη της. Περάσαμε ἕνα Πάσχα, τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν, μὲ κλειστοὺς ναούς. Καὶ τὸ δεχθήκαμε βάζοντας τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο πάνω ἀπὸ ὅλα καὶ διακηρύσσοντας ὅτι δὲν κινδυνεύει ἡ πίστη ἀλλὰ οἱπιστοί.
.                Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ δὲν κινδυνεύει ἡ πίστη, ἀλλὰ οἱ πιστοί, ἔτσι δὲν θὰ κινδυνεύσει καὶ ἡ δημοκρατία ἐὰν ἀνασταλοῦν, ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία, οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις καὶ ἄλλες συγκεντρώσεις. Δὲν κινδυνεύει λοιπὸν ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ οἱ πολίτες, χωρὶς τοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει δημοκρατία. Καὶαὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζει, νὰ τὸ σέβεται καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόζει, τηρώντας τοὺς νόμους τῆς Κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας, καὶ ἡ Ἀριστερὰ στὴν Ἑλλάδα.
.                Μὴν ξανακούσω, λοιπόν, τὸν κ. Τσίπρα νὰ ἐγκαλεῖ τὴν Κυβέρνηση ὅτι “χαϊδεύει” τάχα τὴν Ἐκκλησία, ὅπως τὸ ἔκανε τότε ποὺ προέκυψε ἡ κακὴ συνεννόηση γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων καὶπροφανῶς ὁ κ. Τσίπρας στενοχωρήθηκε ποὺ ἡ Κυβέρνηση δὲν ἔστειλε τὰ ΜΑΤ στοὺς ναούς, γιὰ νὰ βγάζουν ἔξω τοὺς πιστούς…
.                Μετὰ ἀπὸ τὶς ἀθλιότητες αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ὅπου μὲ εὐθύνη καὶ τοῦ κόμματός του, χιλιάδες διαδηλωτὲς συνωστίστηκαν στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις, καταφρονώντας τὸ “ρίσκο” γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία, ὁ κ. Τσίπρας ἔχασε κάθε δικαίωμα νὰ ἐγκαλεῖ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸ ἂν τηρεῖ ἢ ὄχι τὰ μέτρα. Δὲν τοῦπέφτει λόγος οὔτε προσωπικά, ἀφοῦ ἔχει δηλώσει ἄθεος καὶ συνεπῶς δὲν δικαιοῦται νὰ ὁμιλεῖ περὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οὔτε καὶ πολιτικά, ἀφοῦ ὁ ἴδιος καταφρονεῖ τόσο βάναυσα τὴ νομιμότητα καὶ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν.
.                Σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη σύγχρονη δημοκρατικὴ χώρα (ποὺ δὲν ὑπάρχει ἡ σκανδαλώδης “ἀσυλία” τῶν βουλευτῶν) ὁ εἰσαγγελέας θὰ εἶχε ἐγκαλέσει αὐτεπάγγελτα τὰ κόμματα καὶ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς ποὺ εὐθύνονται γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀπαράδεκτους συνωστισμοὺς “διαδηλωτῶν” ἐν μέσῳ πανδημίας καὶ αὐστηρῆς καραντίνας.

Υ.Γ. Γιὰ νὰ προλάβω τυχὸν κριτική, καὶ ἡ εἰκόνα στὸ μπαλκόνι τῆς Ἰκαρίας ἦταν ἀπαράδεκτη καὶ καταδικαστέα. Περισσότερο γιὰ λόγους συμβολικοὺς παρὰ οὐσιαστικούς. Ἀλλὰ νὰ εἴμαστε ρεαλιστὲς καὶεἰλικρινεῖς. Ἕνα ἐφάπαξ γεγονὸς μὲ 30 ἄτομα, στενοὺς συνεργάτες μάλιστα μεταξύ τους, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία μὲ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις χιλιάδων… Καὶ σὲ κάθε περίπτωση, γιὰ τὸ ἕνα ὑπῆρξε ἀναγνώριση τοῦ λάθους, ἐνῶ γιὰ τὶς διαδηλώσεις οὐδεμία συναίσθηση τοῦ κινδύνου. Ἀντιθέτως, πανηγυρισμοὶ ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ποὺ ἐκφράζουν τὴ γραμμή τους, ὅπως φαίνεται καὶ στὴν παροῦσα εἰκόνα…

ΠΗΓΗ: romalewfronimati.blogspot.com

 

 

Σχολιάστε