Ἄρθρα σημειωμένα ὡς κινητὴ τηλεφωνία

«ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ” ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ»

Κλεῖστε τὸ κινητό σας τὸ βράδυ

.             Ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μίσιγκαν προειδοποιοῦν ὅτι ἡ χρήση τοῦ κινητοῦ τὸ βράδυ, ἐκτὸς ὡραρίου ἐργασίας, προκαλεῖ ἔντονο στρές, μᾶς στερεῖ ἐνέργεια καὶ προκαλεῖ ἀϋπνία. Πρόκειται γιὰ ἕνα «ἐργασιακὸ hangover» ποὺ μᾶς ἀποτρέπει νὰ ἀποδώσουμε τὴν ἑπόμενη μέρα.

.             «Τὰ smartphones εἶναι τέλεια σχεδιασμένα, ὥστε νὰ καταστρέφουν τὸν ὕπνο», δηλώνει ὁ Ράσελ Τζόνσον ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μίσιγκαν. «Τὸ κινητὸ κρατᾶ τὸ μυαλὸ ἀπασχολημένο καὶ μᾶς δυσκολεύει νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὶς ἐργασιακὲς ὑποχρεώσεις ὥστε νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ κοιμηθοῦμε.»
.             Οἱ ἐρευνητὲς πραγματοποίησαν δύο διαφορετικὲς πειραματικὲς μελέτες, ὥστε νὰ ἀξιολογήσουν τὴ σχέση τοῦ κινητοῦ μὲ τὴν ἀϋπνία. Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ κινητὸ καὶ οἱ βραδινὲς ἐργασιακὲς ὑποχρεώσεις ὁδηγοῦν στὸν κακὸ ὕπνο καὶ τὴν ἔλλειψη παραγωγικότητας τὴν ἑπόμενη μέρα. Τὸ κινητὸ ἀναδείχθηκε «νικητὴς» μεταξὺ τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, καθὼς ἀποδείχθηκε πὼς ἔχει τὶς σημαντικότερες ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία.
.             Οἱ ἐρευνητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπουν τὰ κινητὰ διαταράσσει τὸν ὕπνο, ἐπειδὴ ἐμποδίζει τὴν ἀπελευθέρωση μελατονίνης. Ἡ ὁρμόνη αὐτὴ ἀπελευθερώνεται φυσικὰ ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τὶς βραδινὲς ὧρες, ὥστε νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ κοιμηθοῦμε. Ὅλες οἱ συσκευὲς ἔχουν αὐτὴν τὴν ἐπίδραση στὸν ὀργανισμό, ὅμως χαρακτήρισαν τὸ κινητὸ ὡς τὴν πιὸ «ἀδιάκριτη καὶ ἐπεμβατικὴ συσκευὴ» ποὺ συνοδεύει κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας.

ΠΗΓΗ: onmed.gr

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (Μὲ ἀλγόριθμους ψάχνουν γιὰ μοτίβα στὶς κινήσεις τῶν χρηστῶν τους…!)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

.             Στοιχεῖα γιὰ τὸν τόπο κατοικίας, δουλειᾶς καὶ διασκέδασης πωλοῦνται ἀπὸ τοὺς παρόχους κινητῆς τηλεφωνίας σὲ ἑταιρεῖες καὶ δημοτικὲς ἀρχές, καθὼς οἱ τηλεπικοινωνιακοὶ κολοσσοὶ στὶς ΗΠΑ ἀναζητοῦν νέες πηγὲς κερδῶν.
.             Οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας ἔχουν πρόσβαση σὲ ἕναν τεράστιο ὄγκο πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὶς μετακινήσεις καὶ γενικὰ τὴν καθημερινότητα τῶν πελατῶν τους. Τὶς πληροφορίες αὐτές, ὅμως, μέχρι σήμερα τὶς ἔχουν ἐκμεταλλευτεῖ ἐλάχιστα.
.             Αὐτὲς οἱ πληροφορίες εἶναι ἕτοιμες νὰ «ἀπελευθερωθοῦν» γιὰ ἐμπορικὴ χρήση. Σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ αὐξήσουν τὶς πηγὲς ἐσόδων τους, ἕνας ἀριθμὸς ἑταιρειῶν πλέον συλλέγει, ἀρχειοθετεῖ καὶ ἀναλύει τὰ στοιχεῖα τῶν συνδρομητῶν.
.             Ἡ ἀξιοποίηση αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν μπορεῖ νὰ προσφέρει πολλὰ ὀφέλη (καὶ φυσικά, κέρδη…). Οἱ πόλεις μποροῦν νὰ σχεδιάσουν καλύτερα ὁδικὰ δίκτυα, οἱ ἐπιχειρήσεις μποροῦν νὰ προσεγγίσουν περισσότερους πιθανοὺς πελάτες καὶ οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς μποροῦν νὰ ἐλέγξουν τὴν ἐξάπλωση μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν. Ὅμως, ἀκόμα καὶ ἐὰν οἱ πληροφορίες αὐτὲς χρησιμοποιηθοῦν μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἀνωνυμίας τῶν πελατῶν, τὰ προσωπικὰ δεδομένα τους ἐκτίθενται σὲ νέους κινδύνους.

Οἱ πρῶτοι διδάξαντες

.             Ἡ Verizon, ὁ μεγαλύτερος πάροχος κινητῆς τηλεφωνίας στὶς ΗΠΑ μὲ πάνω ἀπὸ 98 ἑκατ. συνδρομητές, ἔχει ἀνοίξει τὸν δρόμο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Στὰ τέλη τοῦ 2011, ἡ ἑταιρεία ἄλλαξε τὴν πολιτική της, ἐπιτρέποντας τὴν μεταφορὰ ἀνωνύμων πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τοὺς πελάτες της σὲ τρίτα πρόσωπα. Αὐτὴ ἡ κίνηση ὁδήγησε στὴν δημιουργία τοῦ θυγατρικοῦ προγράμματος Precision Market Insights τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Τὸ πρόγραμμα, ποὺ βρίσκεται ἀκόμα σὲ πρώιμη φάση, κάνει κάτι ποὺ ἤδη συμβαίνει στὸ Διαδίκτυο, ὅπου οἱ ἐπισκέψεις στὶς ἱστοσελίδες καταγράφονται καὶ συλλέγονται στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση καὶ τὶς κινήσεις τῶν ἐπισκεπτῶν.
.             Ἀντίστοιχα, ἡ Verizon ἑτοιμάζεται νὰ πωλήσει διάφορες πληροφορίες ποὺ συλλέγει ἀπὸ τοὺς πελάτες της: γιὰ παράδειγμα, πόσοι παρακολούθησαν μία ἐκδήλωση, πῶς πῆγαν ἐκεῖ καὶ ποιὲς ἐφαρμογὲς χρησιμοποίησαν στὸ κινητό τους, ὅταν πῆγαν ἐκεῖ. Σὲ μία πρόσφατη μελέτη, λέει ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ προγράμματος Ντέμπρα Λούις, ἡ Verizon βρῆκε πὼς οἱ ὀπαδοὶ ἀπὸ τὴν Βαλτιμόρη ξεπέρασαν τοὺς ὀπαδοὺς ἀπὸ τὸ Σὰν Φρανσίσκο κατὰ τρεῖς πρὸς ἕναν στὸ στάδιο τοῦ τελικοῦ τοῦ πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στὶς ΗΠΑ. Αὐτὴ ἡ πληροφορία θὰ ἦταν ἀκριβὴ ἢ δύσκολο νὰ βρεθεῖ μὲ ἄλλους τρόπους, ὅπως γιὰ παράδειγμα μέσῳ δειγματοληπτικῶν ἐρωτήσεων.

Καὶ στὴν Εὐρώπη

.             Ἄλλες ἑταιρεῖες ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν τηλεπικοινωνιῶν ἐξετάζουν ἀντίστοιχες ἰδέες. Στὴν Εὐρώπη, γιὰ παράδειγμα, ἡ ἱσπανικὴ Telefonica ξεκίνησε ἕνα παρόμοιο πρόγραμμα τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Ἕνα ἀντίστοιχο πρόγραμμα ἑτοιμάζει καὶ ἡ γαλλικὴ Orange. «Δὲν ἀποτελεῖ ἀκόμα σημαντικὸ κομμάτι τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κύκλου τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν, ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ γίνει», λέει ὁ Βίνσεντ Μπλοντέλ, ἕνας μαθηματικὸς ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἀναλύει, γιὰ λογαριασμὸ τῆς Orange, δύο δισεκατομμύρια ἀνώνυμα ἀρχεῖα ἐπικοινωνίας μεταξὺ πέντε ἑκατομμυρίων συνδρομητῶν.
.             Οἱ ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν διάθεση τέτοιων δεδομένων, λέει ὁ Μπλοντέλ, δὲν ἐπικεντρώνονται στὴν διαρροὴ εὐαίσθητων προσωπικῶν πληροφοριῶν, ἀλλὰ στὸ γεγονὸς πὼς τ δεδομένα μπορε ν διασταυρωθον μ λλες πηγς πληροφοριν, ποκαλύπτοντας τσι λεπτομέρειες γι συγκεκριμένα τομα μάδες τόμων.

Ἀνάλυση δεδομένων

.             Ἤδη, νέες ἐξειδικευμένες ἑταιρεῖες ἔχουν δημιουργηθεῖ, οἱ ὁποῖες συγκεντρώνουν καὶ ἀναλύουν τέτοια δεδομένα. Ἕνα παράδειγμα εἶναι ἡ AirSage ἀπὸ τὴν Ἀτλάντα τῆς Τζόρτζια, μία ἑταιρεία ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2000 καὶ ἐδῶ καὶ μία δεκαετία διαπραγματεύεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς ἀποκλειστικοῦ δικαιώματος. Θέλει νὰ ἀποκτήσει πρόσβαση στὰ δίκτυα τῶν τριῶν μεγαλύτερων ἑταιρειῶν κινητῆς τηλεφωνίας τῶν ΗΠΑ, ἔτσι ὥστε νὰ συλλέγει, νὰ κρυπτογραφεῖ καὶ νὰ ἀναλύει ἀνώνυμα δεδομένα σὲ πραγματικὸ χρόνο. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ AirSage ἔκλεισε καὶ τὴν δεύτερη μεγάλη συμφωνία πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο (δὲν ἀποκαλύπτει μὲ ποιὲς ἑταιρεῖες συνεργάζεται…), ἐπεξεργάζεται 15 δισ. τοποθεσίες τὴν ἡμέρα καὶ μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις τοῦ ἑνὸς τρίτου, περίπου, τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ΗΠΑ, λέει ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς ἑταιρείας, Ἀντρέα Μό.
.             Καθς ο φορητς συσκευς ντοπίζονται π τς κεραες κινητς τηλεφωνίας σ διάφορες τοποθεσίες, ο λγόριθμοι τς AirSage ψάχνουν γι μοτίβα στς κινήσεις τν χρηστν τους. Πρὸς τὸ παρόν, οἱ πληροφορίες αὐτὲς ἀξιοποιοῦνται γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τῶν δρομολογίων ἀστικῶν μεταφορῶν καὶ γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῆς κίνησης στοὺς αὐτοκινητόδρομους. Ἄλλες ἑταιρεῖες ἔχουν ξεκινήσει νὰ προσθέτουν ἐπιπλέον σὲτ πληροφοριῶν, πέρα ἀπὸ αὐτὰ τῶν κινητῶν δικτύων. Ἕνας πελάτης τῆς AirSage εἶναι ἡ σχετικὰ μικρὴ Streetlight Date ἀπὸ τὸ Σὰν Φρανσίσκο, ποὺ πρόσφατα συγκέντρωσε 3 ἑκατ. δολάρια μὲ τὴν ἔμμεση στήριξη τῆς Deutsche Telekom.
.             Streetlight γοράζει δεδομένα π δίκτυα κινητς τηλεφωνίας, λλ κα π συστήματα πλοήγησης GPS. Συνδυάζει ατ τ δεδομένα κα πουλάει τς ναλύσεις της σ διαφημιστικς ταιρεες. Πολλὲς ἑταιρεῖες παρέχουν τεράστιες βάσεις δεδομένων μὲ δημογραφικὰ καὶ συγκοινωνιολογικὰ στοιχεῖα -ὅμως τὸ λογισμικὸ τῆς Streetlight, μὲ διαδραστικούς, κωδικοποιημένους χάρτες περιοχῶν καὶ δρόμων, προσφέρει περισσότερες καὶ πιὸ συγκεκριμένες πληροφορίες. Δίνει στοιχεῖα γιὰ τὸν κόσμο ποὺ ζεῖ σὲ μία συγκεκριμένη περιοχή, γιὰ αὐτοὺς ποὺ περνοῦν καθημερινὰ ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο δρόμο ἢ ἁπλὰ ἐπισκέπτονται γιὰ πρώτη φορὰ ἕνα μέρος, ἀντὶ νὰ δίνει γενικὲς δημογραφικὲς πληροφορίες βασισμένες σὲ κάποια πρόσφατη ἀπογραφὴ – οἱ πληροφορίες μάλιστα μποροῦν νὰ δοθοῦν σὲ ζωντανὸ χρόνο.
.             Τὸ ἔργο τῆς Streetlight δείχνει πὼς ἡ χρήση τέτοιων πληροφοριῶν μπορεῖ νὰ βελτιώσει τὸ σχεδιασμὸ πόλεων. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους πελάτες τῆς ἑταιρείας εἶναι ἡ Oakland Business Development Corporation, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ προσελκύσει ἐπενδύσεις σὲ μία πόλη περισσότερο γνωστὴ γιὰ τὸ ἔγκλημα καὶ τὴ φτώχεια, λέει ἡ Λόρα Σοῦελ, ἱδρύτρια καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς Streetlight. Τὰ στοιχεῖα τῆς Streetlight δείχνουν τὶς ὧρες καὶ τὸν τρόπο ποὺ μεγάλες ὁμάδες πλουσιότερων ἀνθρώπων περνοῦν ἀπὸ τὸ Ὀκλαντ, καθὼς μετακινοῦνται ἀπὸ τὰ γύρω προάστια πρὸς τὸ Σὰν Φρανσίσκο, ἐνῶ δείχνουν ἐπίσης πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι νέοι ἐπισκέπτονται τὸ Ὀκλαντ γιὰ τὴ νυχτερινή του ζωή. Στόχος τοῦ ὁμίλου εἶναι νὰ πείσει ἐθνικὲς ἁλυσίδες καταστημάτων νὰ ἐπενδύσουν στὸ Ὀκλαντ, βοηθώντας τες νὰ ἐπιλέξουν τὶς ἰδανικὲς τοποθεσίες, γιὰ νὰ ἀνοίξουν καταστήματα.

(ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΠΗΓΗ: alopsis.gr (ἀπὸ enet.gr)

 

,

Σχολιάστε

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΑΝΑΓΚΗ ἢ ΠΑΘΟΣ;

Κινητ τηλέφωνα: Μία πολυτέλεια πο γινε νάγκη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πόσοι μποροῦν νὰ “δοῦν” τὴν νομοτελειακὴ διολίσθηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν “ἀνάγκη” στὸ “πάθος”, στὴν παθολογικὴ ἐξάρτηση  καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν ἀ-φύσικη κατάσταση, ὅπου τὸν παραφυλάει ὁ ἔσχατος ἐχθρός του, ἡ ἐξαλλαγὴ τῶν ὅρων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς του, ἡ ἀνατροπὴ τῆς ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ, ὁ “δαιμονισμός”;

.                Ἔρευνα στὴν Μεγάλη Βρετανία ἀποκαλύπτει πόσο ἐξαρτημένοι εἴμαστε πλέον ἀπὸ τὰ κινητά μας τηλέφωνα καὶ τὰ smarthphones καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις…
.              Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, τὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ ὁμολογεῖ ὅτι παίρνει τηλέφωνο, στέλνει μήνυμα ἢ e-mail σὲ φίλους καὶ μέλη τῆς οἰκογενείας ποὺ βρίσκονται στὸ διπλανὸ δωμάτιο, ἐνῶ τὰ 3/4 τῶν Βρετανῶν ποὺ συμμετεῖχαν δήλωσαν πὼς ὁ χειρότερος ἐφιάλτης τους εἶναι νὰ ἀναγκαστοῦν νὰ περάσουν μία μέρα χωρὶς τὴν “συντροφιὰ” τοῦ κινητοῦ τους τηλεφώνου, smartphone, tablet ἢ laptop.
.                Ἕνας στοὺς πέντε δήλωσε ὅτι προτιμάει νὰ ἐπικοινωνεῖ μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων (ὅπως τὸ Facebook ἢ τὸ Twitter), e-mail, ἢ μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου ἀντὶ τῆς προσωπικῆς συνάντησης.
.                25% τοῦ δείγματος παραδέχτηκε ὅτι δὲν πέφτει γιὰ ὕπνο, ἂν δὲν κοιτάξει τὰ mail ἢ τὸ προφίλ του στὸ Facebook, ἐνῶ 10% ἐλέγχουν τὰ μηνύματά τους ἀκόμη καὶ ὅταν πηγαίνουν τουαλέτα.
.                Σχεδὸν τὸ ἕνα τέταρτο ἀπὸ τοὺς ἐρωτηθέντες δήλωσαν ὅτι θὰ προτιμοῦσαν νὰ χάσουν τὸ δαχτυλίδι τοῦ ἀρραβώνα ἢ τοῦ γάμου τους ἀντὶ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου τους.
.                Ὁ ψυχολόγος Δρ. Ἄρικ Σίνγκμαν, ἀναλύοντας τὴν ἔρευνα προειδοποιεῖ ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ ἐξάρτηση στὴν τεχνολογία γίνεται γρήγορα μεγάλο πρόβλημα γιὰ ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἐνῶ ὁδηγεῖ πολλὲς φορὲς στὴν κατάρρευση τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων.
.                “Ὅσο αὐξάνεται ὁ χρόνος ποὺ περνᾶμε κοιτάζοντας μία ὀθόνη, τόσο μειώνεται ὁ χρόνος τῆς προσωπικῆς φυσικῆς ἐπαφῆς καὶ ἀνάπτυξης σχέσεων στὴν πραγματικὴ ζωή”, δήλωσε ὁ Σίνγκμαν καὶ προσέθεσε: “Μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 7 ἐτῶν, ἕνα μέσο παιδὶ ποὺ γεννιέται σήμερα θὰ ἔχει ξοδέψει συνολικὰ 365 μέρες κοιτάζοντας μία ὀθόνη. Μέχρι νὰ φτάσουν τὰ 80, θὰ ἔχουν ξοδέψει σχεδὸν σὲ χρόνο 18 χρόνια (6570 μέρες, 157,680 ὧρες) μπροστὰ ἀπὸ μία ὀθόνη, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται οἱ ὧρες τῆς δουλειᾶς τους. Αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ ἕνα τέταρτο τῆς ζωῆς τους…”

 ΠΗΓΗ: telegraph.co.uk (epikaira.gr)

Σχολιάστε

ΜΙΑ (ΑΛΛΗ) “ΦΟΒΕΡΗ” ΛΙΣΤΑ …ΜΑΜΑΣ

Διάσημη στὸ Ἴντερνετ ἔγινε ἡ μητέρα
ποὺ δώρισε ὑπὸ ὅρους iPhone στὸν γιό της!!!

φοβερ λίστα μ τος περιορισμος πο το θεσε!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μιὰ ἀξιόλογη ἔμπνευση στὰ πλαίσια ἑνὸς “κόσμου” προτεσταντικῆς νοοτροπίας.

Τρεῖς σύντομες παρατηρήσεις:

1. Τὸ δῶρο ὑπὸ ὅρους εἶναι μιὰ “καλὴ ἰδέα”, ἀλλὰ …ὑπὸ ὅρους!
2. Οἱ Ὅροι («ὁδηγίες χρήσεως») ἀντιστοιχοῦν σὲ ἕνα περιβάλλον ποὺ δὲν ἔχει (καὶ δὲν μπορεῖ εὔκολα νὰ) ἐξοικειωθεῖ μὲ τὴν συνείδηση ἐν λειτουργίᾳ, μὲ τὴν «καρδιά» ἀλλὰ ζητᾶ (διανοητικὰ) διατυπωμένους κανονισμοὺς λειτουργίας (νομικῆς, “ἰουδαϊκῆς” λεπτολογίας) (καὶ τελικῶς αὐτοεπιβεβαιώσεως!)
3. Οἱ Ὅροι («ὁδηγίες χρήσεως») ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀντανακλοῦν ἕνα «ὑπόστρωμα» χριστιανικῆς ἠθικῆς.

.         Ἡ Janell Burley Hofmann ἔκανε δῶρο ἕνα iPhone στὸν δεκατριάχρονο γιό της, Gregory καὶ ἔχει γίνει διάσημη λόγῳ τῶν κανόνων ποὺ τοῦ ἐπέβαλε. Ὅπως ἀναφέρει τὸ Associated Press, ἡ μητέρα μαζὶ μὲ τὸ δῶρο ἔδωσε στὸν ἔφηβο καὶ ἕνα συμβόλαιο μὲ 18 κανόνες ποὺ θὰ πρέπει νὰ τηρεῖ κάθε ὥρα καὶ στιγμή, ὥστε νὰ παραμείνει ἡ δημοφιλὴς συσκευὴ τῆς Apple στὰ χέρια του.
.         Οἱ ὅροι χρήσης τῆς συσκευῆς ἔγιναν πολὺ σύντομα δημοφιλεῖς στὸ Internet καὶ βρέθηκαν στὸ ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεων, μὲ τοὺς γονεῖς νὰ ἐπισκέπτονται μαζικὰ τὸν ἰστότοπο τῆς μητέρας. Ἡ ἴδια μαζὶ μὲ τὸν γιό της ἐμφανίστηκαν σὲ πρωινὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή. Ἡ μητέρα-blogger δικαιολόγησε τὴν πράξη της, λέγοντας ὅτι ἤθελε νὰ διδάξει τὸν γιό της νὰ διαχειρίζεται τὸν ψηφιακὸ καταιγισμὸ χωρὶς ὅμως νὰ γίνεται πολὺ πιεστική. Ἡ ἴδια συμπλήρωσε ὅτι πολλοὶ γονεῖς κάνουν δῶρο στὰ παιδιὰ τους smartphones, ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς ἡ κατάσταση ξεφεύγει μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χρειάζονται δραστικὰ μέτρα.

 Τὸ συμβόλαιο:

.         Ἀγαπημένε μου Gregory, Χρόνια πολλά! Εἶσαι τώρα ἕνας εὐτυχὴς κάτοχος ἑνὸς iPhone. Οὐάου! Εἶσαι ἕνα πολὺ καλὸ καὶ ὑπεύθυνο 13χρονο ἀγόρι καὶ σοὺ ἀξίζει αὐτὸ τὸ δῶρο.
.         Ἡ ἀποδοχή, ὅμως, αὐτοῦ τοῦ δώρου συνεπάγεται καὶ κάποιους κανόνες. Σὲ παρακαλῶ νὰ διαβάσεις τὸ παρακάτω συμφωνητικό. Ἐλπίζω πὼς καταλαβαίνεις ὅτι εἶναι χρέος μου νὰ σὲ ἀναθρέψω, ὥστε νὰ γίνεις ἕνας συγκροτημένος, ὑγιὴς νέος ἄντρας ποὺ μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ στὸν κόσμο καὶ νὰ συνυπάρξει μὲ τὴν τεχνολογία, ὄχι νὰ τὸν καθορίζει ἐκείνη. Ἡ ἀδυναμία σου νὰ ἀνταποκριθεῖς στοὺς κανόνες αὐτοὺς θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴν εἶσαι πλέον κάτοχος του iPhone. Σ’ ἀγαπῶ τρελὰ καὶ περιμένω νὰ μοιραστῶ μαζί σου χιλιάδες sms τὶς ἑπόμενες μέρες.

 1. Αὐτὸ εἶναι δικό μου τηλέφωνο. Ἐγὼ τὸ ἀγόρασα, ἐγὼ τὸ πληρώνω καὶ σ᾽ τὸ δανείζω γιὰ νὰ τὸ ἔχεις. Δὲν εἶμαι φοβερή;

2. Θὰ γνωρίζω πάντα τὸ password.

3. Ἂν χτυπάει, ἀπάντησέ το. Πὲς «παρακαλῶ», χρησιμοποίησε τοὺς καλούς σου τρόπους. Μὴν ἀγνοεῖς ποτὲ κλήσεις, ὅταν στὴν ὀθόνη ἐμφανίζεται ἡ λέξη «Μαμὰ» ἢ «Μπαμπάς». Ποτέ.

 4. Παραδίδεις πρόθυμα στοὺς γονεῖς σου τὴν συσκευὴ κάθε βράδυ στὶς 7:30 τὶς ἡμέρες ποὺ ἔχεις σχολεῖο καὶ τὸ Σαββατοκύριακο, στὶς 9:00. Θὰ εἶναι κλειστὸ κάθε βράδυ καὶ θὰ σοῦ ἐπιστρέφεται κάθε πρωὶ στὶς 07:30. Ἂν δὲν θέλεις νὰ καλέσεις κάποιον στὸ σταθερό του μὲ τὴν πιθανότητα νὰ ἀπαντήσουν οἱ γονεῖς τους, τότε μὴν καλέσεις κάν. Μάθε νὰ ἀκοῦς τὸ ἔντσικτό σου καὶ νὰ νὰ σέβεσαι τὶς ἄλλες οἰκογένειες μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ θὰ ἤθελες νὰ σέβονται ἐμᾶς.

 5. Τὸ τηλέφωνο δὲν θὰ ἔρχεται μαζί σου στὸ σχολεῖο. Μίλησε μὲ τοὺς ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους ἀνταλλάσσεις μηνύματα, κατὰ πρόσωπο. Εἶναι μία τέχνη ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναπτύξεις στὴ ζωή σου. *Γιὰ τὶς ἡμιαργίες, τὶς ἐκδρομὲς καὶ τὶς ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες, θὰ συμφωνήσουμε εἰδικὲς χρήσεις.

 6. Ἂν πέσει στὴ λεκάνη, στὸ πάτωμα καὶ σπάσει ἢ ἐξαφανιστεῖ, εἶσαι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ κόστος ἐπισκευῆς ἢ ἀντικατάστασης. Κούρεψε τὸ γρασίδι κάποιου, κάνε babysitting ἢ ἀποταμίευσε τὰ χρήματα πού σοῦ δίνουμε στὰ γενέθλιά σου. Θὰ συμβεῖ σίγουρα, ὁπότε φρόντισε νὰ εἶσαι προετοιμασμένος.

 7. Μὴν χρησιμοποιήσεις τὴν τεχνολογία γιὰ νὰ πεῖς ψέματα, νὰ κοροϊδέψεις ἢ νὰ ἐξαπατήσεις κάποιον ἄλλο ἄνθρωπο. Μὴν συμμετέχεις σὲ συζητήσεις ποὺ πληγώνουν ἄλλους ἀνθρώπους. Παράμενε καλὸς φίλος ἢ ἁπλὰ μὴν συμμετέχεις στὴν ἀνταλλαγὴ κατηγοριῶν.

 8. Μὴν στείλεις SMS, email, ἢ μὴν πεῖς τίποτα χρησιμοποιώντας αὐτὴ τὴν συσκευή, ποὺ δὲν θὰ ἔλεγες σὲ κάποιον κατὰ πρόσωπο.

 9. Μὴν στείλεις SMS, email, ἢ μὴν πεῖς τίποτα χρησιμοποιώντας αὐτὴ τὴν συσκευὴ ποὺ δὲν θὰ ἔλεγες δυνατὰ μὲ τοὺς γονεῖς σου. Λογόκρινε τὸν ἑαυτό σου.

 10. Τὸ πορνὸ ἀπαγορεύεται. Ἀναζήτησε στὸ διαδίκτυο πληροφορίες ποὺ θὰ μοιραζόσουν ἄνετα μὲ ἐμένα. Ἂν ἔχεις κάποια ἀπορία, ρώτησε κάποιον, κατὰ προτίμηση ἐμένα ἢ τὸν πατέρα σου.

 11. Ὅταν εἶσαι σὲ δημόσιο χῶρο, κλεῖσ᾽ το, βάλ᾽ τὸ στὸ ἀθόρυβο, ἢ κρύψ᾽ το στὴν τσάντα σου. Εἰδικὰ σὲ κάποιο ἑστιατόριο, στὸν κινηματογράφο, ἢ ὅταν μιλᾶς σὲ κάποιον ἄλλο ἄνθρωπο. Δὲν εἶσαι ἀγενής. Μὴν ἐπιτρέψεις στὸ iPhone νὰ τὸ ἀλλάξει αὐτό.

 12. Μὴν στείλεις ἀποκαλυπτικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὰ «ἰδιαίτερα» σημεῖα σου σὲ κανέναν ἢ μὴν δεχτεῖς τέτοιες φωτογραφίες. Μὴ γελᾶς. Κάποια στιγμὴ θὰ μπεῖς στὸν πειρασμὸ νὰ τὸ κάνεις, παρὰ τὴν ὑψηλή σου νοημοσύνη. Εἶναι ἐπικίνδυνο καὶ μπορεῖ νὰ διαλύσει τὴν ἐφηβικὴ/φοιτητικὴ/ἐνήλικη ζωή σου. Παραμένει πάντα μία κακὴ ἰδέα. Ὁ κυβερνοχῶρος εἶναι ἀχανὴς καὶ πιὸ δυνατὸς ἀπὸ ἐσένα καὶ εἶναι δύσκολο νὰ ἐξαφανίσεις κάτι τέτοιο, συμπεριλαμβανομένης μιᾶς κακῆς φήμης.

 13. Δὲν χρειάζεται νὰ τραβᾶς ἕνα τόνο φωτογραφίες καὶ βίντεο. Μὴν καταγράφεις τὰ πάντα. Ζῆσε τὶς ἐμπειρίες σου. Θὰ μείνουν ἀποθηκευμένες στὴ μνήμη σου γιὰ πάντα.

 14. Κάποιες φορὲς ἐπίλεξε νὰ ἀφήνεις τὸ τηλέφωνο πίσω στὸ σπίτι καὶ νὰ αἰσθάνεσαι ἀσφαλὴς καὶ σίγουρος γιὰ τὴν ἀπόφασή σου αὐτή. Δὲν εἶναι ζωντανὸ καὶ δὲν εἶναι προέκτασή του. Εἶσαι καλύτερος ἀπὸ τὸν φόβο του νὰ «χάσεις» κάτι ποὺ συμβαίνει.

 15. Κατέβαζε μουσικὴ ποὺ εἶναι καινούργια, ἢ κλασική, ἢ διαφορετικὴ ἀπ’ αὐτὴ ποὺ ἀκοῦν ἑκατομμύρια ἄλλοι ποὺ ἀκοῦν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πράγμα ὅλοι. Ἡ γενιά σου, περισσότερο ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη γενιά, ἔχει πρόσβαση στὴν μουσική. Ἐκμεταλλεύσου αὐτὸ τὸ προνόμιο. Διεύρυνε τοὺς ὁρίζοντές σου.

 16. Ἐπιδίωξε νὰ παίζεις παιχνίδια μὲ λέξεις, προβλήματα ἢ puzzle.

 17. Κράτα τὸ βλέμμα σου ψηλά. Βλέπε τί γίνεται στὸν κόσμο γύρω σου. Κοίταξε ἔξω ἀπὸ ἕνα παράθυρο. Ἄκουσε τὰ πουλιά. Πήγαινε μία βόλτα. Μίλησε σὲ κάποιο ἄγνωστο. Ἀναρωτήσου γιὰ πράγματα χωρὶς νὰ τὰ “γκουγκλάρεις”.

 18. Θὰ τὰ κάνεις μαντάρα. Θὰ σοῦ πάρω πίσω τὸ τηλέφωνο. Θὰ καθίσουμε κάτω καὶ θὰ τὸ συζητήσουμε. Καὶ θὰ ξαναρχίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἐσὺ κι ἐγώ, θὰ μαθαίνουμε συνέχεια. Εἶμαι μὲ τὸ μέρος σου. Εἴμαστε μαζὶ σὲ αὐτό. Ἐλπίζω νὰ συμφωνήσεις μὲ αὐτοὺς τοὺς ὅρους. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ μαθήματα ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ τὸ συμφωνητικό, δὲν ἀφοροῦν μόνο τὸ iPhone, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή σου. Μεγαλώνεις σὲ ἕνα κόσμο γρήγορο, ποὺ ἀλλάζει συνέχεια. Εἶναι συναρπαστικὸ καὶ μαγικό. Προσπάθησε νὰ βλέπεις τὰ πράγματα ἁπλά, ὅποτε μπορεῖς. Ἔχε ἐμπιστοσύνη στὸ δυνατό σου μυαλὸ καὶ τὴν τεράστια καρδιά σου, περισσότερο ἀπ’ ὁποιοδήποτε μηχάνημα.

 Σ’ ἀγαπῶ. Εὔχομαι νὰ ἀπολαύσεις τὸ φανταστικό σου iPhone.

Χρόνια πολλά!
Φιλάκια . Μαμὰ

ΠΗΓΗ: alopsis.gr (ἀπὸ lifo.gr)

Σχολιάστε

ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ: «ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ»

ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ: «ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ»

Το Πρωτ.  π.  Διονυσίου Τάτση

ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 30.11. 2012

.         Στὴν ἐποχή μας μόνο τὰ μωρὰ δὲν ἔχουν κινητὸ τηλέφωνο.Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν τὸ κινητό τους καὶ συνεχῶς μιλοῦν καὶ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους. Ὅπου καὶ νὰ βρίσκονται παίρνουν τηλέφωνο. Παντοῦ ἀκούγονται ποικίλες μουσικές, ποὺ εἶναι ἐπιλογὴ τῶν κατόχων τῶν τηλεφώνων. Ἀκόμα καὶ μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς χτυποῦν τηλέφωνα.
.         Θὰ ἔλεγα ὅτι καὶ οἱ ἀναχωρητὲς ἔχουν κινητὸ τηλέφωνο, παρόλο, ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει τὴν ἀπόκοσμη ζωὴ καὶ ἔχουν ἀπαρνηθεῖ συγγενεῖς καὶ φίλους. Ἐλάχιστοι εἶναι πιὰ ἐκεῖνοι, ποὺ συνειδητὰ ἀρνοῦνται τὸ κινητὸ τηλέφωνο καὶ περιορίζονται μόνο στὸ σταθερὸ τοῦ σπιτιοῦ τους. Θεωροῦν πολὺ ἐνοχλητικὸ ὁποιαδήποτε ὥρα καὶ σὲ ὁποιοδήποτε τόπο νὰ τοὺς ἀναζητοῦν καὶ νὰ γίνονται κοινωνοὶ τῶν προβλημάτων τῶν ἄλλων, περισπώντας τους ἀπὸ πνευματικὲς ἐνασχολήσεις, ποὺ προϋποθέτουν περισυλλογή, ἀφοσίωση καὶ ἀπόθεση βιοτικῶν μεριμνῶν. Πολλοὶ ἀδελφοὶ ἴσως νὰ θεωρήσουν παραδοξολογία τὰ ὅσα σημειώνω ἐδῶ. Ὅμως ἐπιμένω, γιατὶ πιστεύω ὅτι τὰ ὅσα λέγονται μέσῳ τῶν κινητῶν εἶναι περιττά, ἂν ὄχι καὶ ἐπιβλαβῆ. Λίγες εἶναι οἱ περιπτώσεις ὅπου ἔχουν κάποια ἀξία καὶ διευκολύνουν τὴ ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ γι᾽ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις εἶναι τὸ σταθερὸ τηλέφωνο τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ γραφείου, τῆς πλατείας κ.λπ.
.         Ἡ συνεχὴς τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία προκαλεῖ περισπασμὸ τοῦ νοῦ σὲ χίλιες δυὸ ὑποθέσεις, γεγονός ποὺ δυσκολεύει στὴν προσευχὴ καὶ γενικότερα στὴν πνευματικὴ ζωή. Πῶς νὰ ἐργαστεῖς κατὰ Θεόν, ὅταν γιὰ «ψύλλου πήδημα» τηλεφωνεῖς ἢ δέχεσαι τηλεφωνήματα; Ὅταν σὲ καταπονοῦν οἱ ἄλλοι μὲ ἄχρηστα θέματα καὶ ζητοῦν τὴ γνώμη σου γιὰ γελοῖα θέματα, λὲς καὶ ἔχουν χάσει τὴ λογικὴ ἢ βρίσκονται στὴν παιδικὴ ἡλικία; Ἀναφερόμενος στὴν κινητὴ τηλεφωνία, δὲν πρέπει νὰ ξεχάσω ὅτι ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς ἐπιθυμεῖ πρωτίστως τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεὸ καὶ δευτερευόντως μὲ τοὺς ἀνθρώπους.
.         Μὲ τὸ τηλέφωνο συνομιλεῖ μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Μὲ τὸ Θεὸ ὅμως πῶς θὰ συνομιλεῖ; Ἕνας μοναχὸς μοῦ εἶχε πεῖ κάποτε ὅτι καὶ αὐτὸς ἔχει κινητὸ τηλέφωνο καὶ μάλιστα μὲ πολλὲς δυνατότητες, καὶ μοῦ ἔδειξε τὸ πολυδουλεμένο κομποσχοίνι του! «Μὲ αὐτό, μὲ διαβεβαίωσε, συνομιλῶ μὲ τὸν Κύριο ἀνὰ πᾶσα στιγμή! Στὸ κινητὸ τηλέφωνο ὑπάρχουν τὰ πλῆκτρα, ἐνῶ ἐγὼ περνῶ τοὺς κόμπους καὶ ζητῶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ τὸ τηλέφωνο πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε συνεχῶς, ἰδίως στὴν ἐποχή μας ὅπου οἱ πειρασμοὶ εἶναι πολλοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, καθὼς εἶναι ἀπορροφημένοι ἀπὸ τὶς βιοτικὲς μέριμνες».
.         Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ δὲν αἰχμαλωτίστηκαν ἀπὸ τὴ σύγχρονη τεχνολογία καὶ μποροῦν ἐλεύθερα νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸ Θεὸ μέσῳ τῆς ἀπερίσπαστης προσευχῆς, ἡ ὁποία δὲν χρειάζεται συσκευές, κεραῖες, ἀκουστικά, καλώδια κ.λπ.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»

, ,

Σχολιάστε

«ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ» “ΦΕΤΙΧ” Ἢ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ”; «Ἐὰν εἴμαστε ἀφελεῖς, μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ τὰ ἀποκαλοῦμε τηλέφωνα. Τὰ smartphones ἔχουν ἀναλάβει ἐπάνω τους τὶς λειτουργίες ποὺ ἔκαναν γιὰ ἐμᾶς οἱ φορητοὶ ὑπολογιστές, οἱ φωτογραφικὲς μηχανές, οἱ πιστωτικὲς κάρτες καὶ τὰ ρολόγια».

NYT: Ατ δν πρέπει ν λέγονται κινητ τηλέφωνα.
Πρέπει ν
τὰ νομάσουμε “συσκευς ντοπισμο”.

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὸ ἄρθρο τῶν NEW YORK TIMES μὲ τὸ ὁποῖο καταλαβαίνει κανεὶς σὲ τί παιχνίδι ἔχει ἐμπλακεῖ ἐν ἀγνοίᾳ του. Βέβαια τὸ θέμα εἶναι ἀφοῦ ἐνημερωθεῖ καὶ πάψει νὰ ὑφίσταται ἡ ἄγνοια, σὲ τί ἐνέργειες θὰ προβεῖ;
.             Θὰ τὸ πετάξει, θὰ τὸ κρατήσει γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσει γιὰ αὐτὸ ποὺ φτιάχτηκε καὶ μόνο ὅταν τὸ ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη; ἢ θὰ συνεχίσει νὰ τὸ κουβαλάει ἐν ἤδη φετὶχ καὶ θὰ αὐτοθαυμάζεται ἐπιδεικνύοντάς το; Διαβάστε τὸ δημοσίευμα καὶ ταυτόχρονα  προβληματιστεῖτε μὲ τὸ θέμα:

ΝΥΤ: Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ξανασκεφθεῖτε ἐὰν ἡ συσκευὴ στὴν τσάντα σας ἢ στὸ τζὶν σας εἶναι ἕνα κινητὸ τηλέφωνο. Πρόκειται γιὰ μιὰ συσκευὴ ἐντοπισμοῦ, ποὺ τυγχάνει νὰ πραγματοποιεῖ καὶ κλήσεις. Ἂς σταματήσουμε νὰ τὰ ἀποκαλοῦμε τηλέφωνα. Στὴν οὐσία εἶναι «συσκευὲς ἐντοπισμοῦ».

.             Οἱ περισσότερες ἀμφιβολίες γιὰ τὴν κύρια λειτουργία αὐτῶν τῶν συσκευῶν ἐξαλείφθηκαν πρόσφατα, ὅταν ἀποκαλύφθηκε πὼς οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας (πάροχοι) ἀνταποκρίθηκαν 1,3 ἑκατομμύρια φορὲς τὸ προηγούμενο ἔτος στὰ αἰτήματα ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ νόμου γιὰ παροχὴ πληροφοριῶν γιὰ δεδομένα κλήσεων. Μάλιστα αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἀριθμός, ἐπειδὴ ἡ T-Mobile, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τῶν μεταφορέων, δὲν ἀποκάλυψε σὲ πόσα αἰτήματα ἀνταποκρίθηκε. Φαίνεται ὅτι κατομμύρια χρστες κινητν τηλεφώνων χουν γίνει ντικείμενο  κυβερνητικς παρακολούθησης τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τῶν κλήσεών τους ὅσο καὶ τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο αὐτὲς ἔγιναν. Μάλιστα πολλὲς ἀστυνομικὲς ὑπηρεσίες δὲν λαμβάνουν καν ἐντάλματα ἔρευνας, ὅταν ζητοῦν δεδομένα θέσης ἀπὸ τοὺς παρόχους.
.             Χάρη στὴν δραματικὴ ἐξάπλωση τῆς τεχνολογίας τοῦ GPS καὶ τῶν ἐφαρμογῶν γιὰ τὰ  «ἔξυπνα τηλέφωνα» (smartphones), οἱ συσκευὲς αὐτὲς λαμβάνουν γνώση: γιὰ τὸ τί ἀγοράζουμε, ποῦ καὶ πότε θὰ τὸ ἀγοράσουμε, πόσα χρήματα ἔχουμε στὴν τράπεζα, σὲ ποιὸν στέλνουμε ἕνα κείμενο ἢ/καὶ e-mail, τί ἰστοσελίδες ἐπισκεφθήκαμε, πῶς καὶ ποῦ ταξιδεύουμε, τί ὥρα πᾶμε γιὰ ὕπνο, τί ὥρα ξυπνᾶμε – καὶ πολλὰ ἄλλα. Μεγάλο μέρος τῶν ἐν λόγῳ στοιχείων, διαμοιράζεται σὲ ἑταιρεῖες ποὺ θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ μᾶς προσφέρουν ὑπηρεσίες ποὺ πιστεύουν ὅτι ἐμεῖς θέλουμε.
.             Ἔχουμε ὅλοι ἀκούσει γιὰ τὰ θαύματα τοῦ ἀνεμπόδιστου διαμοιρασμοῦ (frictionless sharing), ὅταν δηλ. τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, αὐτόματα, ἐνημερώνουν τοὺς φίλους μας γιὰ τὸ τί διαβάζουμε ἢ ἀκοῦμε, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λιγότερο ἀκοῦμε εἶναι γιὰ τὴν ἀνεμπόδιστη ἐπιτήρηση (frictionless surveillance). Ἂν καὶ προκαλομε μόνοι μας κάποια παρακολούθηση – σκεφτεῖτε τὰ αἰτήματά μας σὲ on-line ἠλεκτρονικοὺς χάρτες καθὼς προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε ἕνα ἑστιατόριο σὲ ἕνα παράξενο μέρος τῆς πόλης – ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ὅμως, γίνεται ἐν ἀγνοίᾳ μας.
.             «Κάθε χρόνο, οἱ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες ξοδεύουν ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νέων ὑπηρεσιῶν γιὰ νὰ ἀνιχνεύουν, νὰ ἀποθηκεύουν καὶ νὰ διαμοιράζονται τὰ λόγια, τὶς κινήσεις ἀκόμη καὶ τὶς σκέψεις τῶν πελατῶν τους», γράφει ὁ Paul Ohm, καθηγητὴς νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Κολοράντο. «Αὐτὲς οἱ ὑπηρεσίες εἰσβολῆς (invasive services) –σημ: ἐννοεῖ στὴν προσωπικὴ ζωὴ- ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀκαταμάχητες γιὰ τοὺς καταναλωτές, καὶ ἑκατομμύρια πλέον κατέχουν ἐξελιγμένες συσκευὲς ἐντοπισμοῦ (smartphones), κατάσπαρτες μὲ αἰσθητῆρες καὶ πάντα συνδεδεμένες μὲ τὸ Internet.»
.             Ὁ κ. Ohm χαρακτηρίζει αὐτὲς τὶς συσκευὲς (smartphones) ὡς συσκευὲς ἐντοπισμοῦ (tracking devices). Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ Jacob Appelbaum, ἕνας προγραμματιστὴς καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ ἔργου Tor, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπει στοὺς χρῆστες νὰ περιηγηθοῦν στὸ Web ἀνώνυμα. Οἱ μελετητὲς ἔχουν ἀποκαλέσει αὐτὲς τὶς συσκευὲς (smartphones) ὡς μικροὺς Η/Υ καὶ ρομπότ. καθένας πασχίζει ν βρε τ σωσττικέτα, πειδ «κινητ τηλέφωνο» κα «ξυπνο τηλέφωνο» εναι νεπαρκες. Ατ δν εναι να σημειολογικ παιχνίδι. Τνόματα παίζουν σημαντικ ρόλο. Στν πολιτικ κα τὴν διαφήμιση, διαμόρφωση τοῦ νόματος θεωρεται παραίτητη, διότι τρόπος, ποὺ νομάζετε κάτι, παίζει ρόλο στ τί σκέφτεστε γι ατό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ γίνονται μάχες πάνω ἀπὸ τὶς ἐτικέτες «Obamacare» καὶ «πάνελ θανάτου.» (σημείωση: προφανῶς ἀναφέρεται στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ἐπικαιρότητα τῆς Ἀμερικῆς).
.             Μόλις τὰ τελευταία χρόνια, οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας ἔχουν ἀξιοποιήσει στὸ ἔπακρον τὴν «γεωγραφικὴ» τεχνολογία, ἡ ὁποία ἔχει τὴ δυνατότητα ἀνίχνευσης τοῦ κινητοῦ σὲ ἕνα χάρτη μὲ μεγάλη ἀκρίβεια (pinpoint). Ἡ ἐπιτήρηση καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ εἶναι ἀρκετὰ ἁπλές. Ἂν κάποιος ξέρει ἀκριβῶς ποῦ εἶστε, πιθανῶς ξέρετε τί κάνετε. Τ κυψελωτ συστήματα συνεχς λέγχουν κα καταγράφουν τν τοποθεσία λων τν τηλεφώνων στ δίκτυά τους – κα ατ τ δεδομένα εναι διαίτερα πολύτιμες πληροφορίες π τς πηρεσίες τς στυνομίας κα τος online διαφημιστές. Οἱ ταιρεες κινητς διατηρον κατ κανόνα τς γεωγραφικς πληροφορίες σας γινα χρόνο περισσότερο, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.
.             Καὶ ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα; Τὸ Ἐφετεῖο τῆς Περιφέρειας τῆς Κολούμπια, ἀποφαινόμενο σχετικὰ μὲ τὴ χρήση τῶν συσκευῶν ἐντοπισμοῦ τῆς ἀστυνομίας, σημείωσε ὅτι τὰ δεδομένα GPS μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψουν ἐὰν ἕνα ἄτομο κάθε ἑβδομάδα πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, εἶναι βαρὺς πότης, εἶναι τακτικὸς στὸ γυμναστήριο, εἶναι ἄπιστος σύζυγος, εἶναι ἐξωτερικὸς ἀσθενὴς ποὺ λαμβάνει κάποια θεραπεία, εἶναι συνεργάτης συγκεκριμένων ἀτόμων ἢ πολιτικῶν ὁμάδων – καὶ δὲν ἀποκαλύπτουν μόνο μία ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω πληροφορίες γιὰ ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ ὅλες αὐτὲς μαζί! “Ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ «κοινωνικὸς» τύπος, μπορεῖ νὰ μὴν ἀποκαλύψει ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες στὸ Facebook.
.             Ὑπάρχει να κόμα πι συναρπαστικ κα συνάμα διαβολικ στοιχεο γι τ τί μπορε ν γίνει μ τς πληροφορίες θέσης. Μία νέα ρευνα δείχνει τι π τὴν διασταύρωση τν γεωγραφικν σας δεδομένων μ ατ τν φίλων σας, εναι δυνατν ν προβλεφθε πο θ εσαστε, μὲ να πολὺ ψηλότερο βαθμὸ κρίβειας.
.             Αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ὡς «προγνωστικὴ μοντελοποίηση» (predictive modeling) καὶ δὲν ἀπαιτεῖ τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς γεωγραφικῆς σας θέσης ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὸ κινητό σας.
.             Ἐὰν εμαστε φελες, μπορομε ν συνεχίσουμε ν τὰ ποκαλομε τηλέφωνα, ἐὰν ὄχι πῶς πρέπει νὰ τὰ ποῦμε; Ἡ Eben Moglen, καθηγήτρια νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κολούμπια, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ρομπότ, γιὰ τὰ ὁποία ἐμεῖς, – οἱ ὑπερήφανοι ἰδιοκτῆτες τους – εἴμαστε ἁπλῶς τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τους. «Βλέπουν τὰ πάντα, ἔχουν ἐπίγνωση τῆς θέσης μας, τῆς σχέσης μας μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα ὄντα καὶ ἄλλα ρομπότ, μεσολαβοῦν στὴ ροὴ πληροφοριῶν γύρω μας» εἶπε. Ὅσο περνάει ὁ καιρός, τόσο λιγότερο χρησιμοποιοῦμε αὐτὲς τὶς συσκευὲς σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχικό τους σχεδιασμό. Μία πρόσφατη ρευνα π τν O2, μία βρετανικὴ ταιρεία τηλεφωνίας, δειξε τι πραγματοποίηση κλήσεων εναι πέμπτη πι δημοφιλς δραστηριότητα, γι τ smartphones. Πι δημοφιλες χρήσεις εναι περιήγηση στ Web,  εσοδος στ κοινωνικ δίκτυα, τὰ λεκτρονικ παιχνίδια καὶ ἠ ἀκρόαση μουσικς. Τ smartphones χουν ναλάβει πάνω τους τς λειτουργίες ποὺ καναν γιὰ μς ο φορητοὶ πολογιστές, ο φωτογραφικς μηχανές, ο πιστωτικς κάρτες κα τ ρολόγια.
.             Ἂν θέλετε νὰ ἀποφύγετε κάποια ἐπιτήρηση, ἡ καλύτερη ἐπιλογὴ εἶναι νὰ χρησιμοποιήσετε τὰ καρτο-κινητὰ τηλέφωνα ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν ταυτοποίηση. (σημείωση: αὐτὸ γιὰ τὴν Ἀμερική, στὴν Ἑλλάδα δὲν ἰσχύει). Τὰ τηλέφωνα αὐτὰ μεταδίδουν πληροφορίες γιὰ τὴ θέση σας στὴν ἑταιρεία κινητῆς καὶ καταγράφει τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ καλεῖτε, ἀλλὰ δὲν εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὸ ὄνομά σας. Καταστρέψτε τὸ τηλέφωνο ἢ ἁπλὰ ρίξτε τὸ σὲ ἕνα κάδο ἀπορριμμάτων, καὶ τὰ δεδομένα του δὲν μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ ἐσᾶς. Αὐτὰ τὰ κινητὰ τηλέφωνα, εἶναι ποὺ συνδέουν τοὺς ἀκτιβιστὲς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, τοὺς διαφωνοῦντες τῆς Βιρμανίας καθὼς καὶ τοὺς ἐμπόρους τῆς κοκαΐνης. (σημείωση: δὲν εἶναι κατανοητὸ)
.             Τὰ καρτο-κινητὰ τελικὰ ὅμως εἶναι μπελάς. Τί μποροῦμε ὅλοι ἐμεῖς νὰ κάνουμε; Ἀφήνοντας τὸ smartphone σας στὸ σπίτι θὰ βοηθοῦσε, ἀλλὰ τότε τί νόημα ἔχει νὰ τὸ ἀγοράσετε; Κλείνοντας τὴν μπαταρία, ὅταν δὲν τὸ χρησιμοποιεῖτε, θὰ βοηθοῦσε ἐπίσης, ἐπειδὴ θὰ σταματήσουμε νὰ «ἐκπέμπει» τὴ θέση σας στὴν ἑταιρεία κινητῆς, ἀλλὰ ποιός τὸ κάνει αὐτό; Κλείνοντας τὴν μπαταρία δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι σταματᾶ νὰ λειτουργεῖ – τὸ κακόβουλο λογισμικὸ μπορεῖ νὰ τὸ κρατήσει ἀναμμένο χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖτε. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ εἴμαστε σίγουροι εἶναι νὰ βγάλουμε τὴ μπαταρία. Γιὰ μαντέψτε ὅμως: Ἐὰν ἔχετε ἕνα iPhone, θὰ χρειαστεῖτε ἕνα μικρὸ κατσαβίδι γιὰ νὰ ἀφαιρέσετε τὸ πίσω κάλυμμα. Καὶ ἐὰν τὸ κάνετε θὰ ἀκυρώσετε τὴν ἐγγύησή σας.
.             Ὁ Matt Blaze, ἕνας καθηγητὴς τῆς ἐπιστήμης τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῆς πληροφορικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πενσυλβάνια, ἔχει γράψει ἐκτενῶς γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ καὶ πιστεύει ὅτι βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ δύο ἐπιλογές: «Δὲν ἔχετε κινητὸ τηλέφωνο ἢ ἁπλὰ ἀποδέχεστε ὅτι ζεῖτε στὸ Πανοπτικό».
.             Ὑπάρχει καὶ μία ἀκόμη ἐπιλογή. Οἱ ἄνθρωποι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποκαλοῦν τὰ τηλέφωνα ὡς «συσκευὲς ἐντοπισμοῦ». Εἶναι ἕνας οὐδέτερος ὅρος, διότι καλύπτει τὶς θετικὲς δραστηριότητες – ὀργάνωση ραντεβού, τραπεζικὲς καταθέσεις, φίλους – καὶ προβληματικές, ὅπως ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ διαφημιστὲς ποὺ μᾶς παρακολουθοῦν.
.             Μποροῦμε νὰ ἀγαπᾶμε ἢ νὰ μισοῦμε αὐτὲς τὶς συσκευὲς – ἢ νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ τὶς μισοῦμε ταυτόχρονα – ἀλλὰ θὰ ἦταν λογικὸ νὰ τὶς ἀποκαλοῦμε αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε πλήρως τί κάνουν.

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΕΞΥΠΝΟΣ» ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ …ΤΣΕΠΗΣ!

Ὁ κατάσκοπος τῆς τσέπης μας:
Μέσῳ τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν ὑποκλέπτονται τὰ πάντα…

.        Ἐξαιρετικά νησυχητικ νέα σ ὅ,τι φορ στν δράση τν μερικανικν μυστικν πηρεσιν μ ντικείμενο τ λεγόμενα smart phones. Σύμφωνα μ στοιχεα πο δημοσιοποίησε γερουσιαστς τς Νέας όρκης, Τσάρλς Σάμερ, κα φημερίδα N.Y.Times, τ λεγόμενα «ἔξυπνα» κινητ τηλέφωνα εναι στν οσία κινητο σταθμο παρακολούθησης πολιτν. Βάσει συγκεκριμένου σειριακο ριθμοῦ, ποος εναι καταχωρημένος ποχρεωτικ στς πηρεσίες τν ΗΠΑ, γνωρίζουν ν πσα στιγμ πο βρίσκεται κάτοχος το τηλεφώνου, φυσικ μπορον ν παρακολουθήσουν τς συνομιλίες ποιουδήποτε, μπορον ν χρησιμοποιήσουν τ τηλέφωνο ς μέσο ποκλοπς νοίγοντας τ μικρόφωνά του κα ν ποκλέψουν τν συνομιλία, κόμα κα μέσ μιᾶς νέας φαρμογς νποκλέψουν τ δακτυλικ ποτύπωμά του!
.        Πρόκειται γι μιὰ νέα φαρμογή, πο νυποψίαστος κάτοχος θεωρε τι πρόκειται γι να πλ παιχνίδι, που βάζοντας τ δακτυλό του, τ κινητ θ μαντέψει … τί διάθεση χει κείνη τν στιγμή! Στν πραγματικότητα σκανάρει τ δακτυλικό του ποτύπωμα, τ ποο ποκλέπτεται κα μεταβιβάζεται μέσ το διαδικτύου -πο εναι συνδεδεμένα λα τ λεγόμενα «ἔξυπνα» κινητά- στς πηρεσίες!
.         Ἐπίσης πολ εκολα μπορον ν ποκλαπον τόσο ο φωτογραφίες, σο κα κατάλογος τν διευθύνσεων κα τηλεφώνων πο χει ποθηκεύσει κάτοχος.
.       Ὁ γερουσιαστς Τ. Σάμερ παίτησε ν διαταχθε ρευνα γι λες ατς τς φαρμογς τν κινητν τηλεφώνων (τύπου smartphones Apple κα Android) ἂν μπορον ν χρησιμοποιηθον γι ν ποκλαπον προσωπικ δεδομένα.
.         Ἡ παρέμβαση το Γερουσιαστ κολούθησε τ δημοσίευμα τς φημερίδας Τάιμς τς Νέας όρκης, στ ποο τονιζόταν τι ο φαρμογς iPhone κα Android, πο κατεβάζουν ο χρστες, βοηθον στε ν ποκτηθε πρόσβαση σ δεδομένα λλων χρηστν. Σάμερ ζήτησε π τν μοσπονδιακ πιτροπ μπορίουν δρομολογήσει ρευνες γι τς δυνατότητες τν φαρμογν ατν. «ποτε κάποιος παίρνει μία φωτογραφία μ τ προσωπικ κινητό του τηλέφωνο, ατ θ πρέπει ν παραμένει προσωπική», τόνισε Γερουσιαστής, πειτα π τν πιστολ πο κατέθεσε στν Ἐπιτροπή.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ

πικίνδυνα γι τὴν ψυχικ γεία τ smartphones

.        Ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία χαρακτηρίζουν τὰ smartphones βρετανοὶ ἐπιστήμονες καθὼς τὰ ἐντάσσουν στὴν κατηγορία τῶν στρεσογόνων παραγόντων.
.         Ὅλο … καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι τείνουν νὰ ἀποκτήσουν σχέσεις ἐξαρτήσεως μὲ τὶς «ἔξυπνες συσκευές» τους, κάνοντας ὅλο καὶ πιὸ ἐντατικὴ χρήση. Αὐξημένα ἐπίπεδα στρὲς παρατήρησαν ψυχολόγοι στοὺς χρῆστες ἐκείνους ποὺ βρίσκονται μὲ τὸ κινητὸ στὸ χέρι, περιμένοντας εἰδοποιήσεις ἀπὸ τὰ δίκτυα, μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι συνδεδεμένοι.
.          Τὰ δεδομένα καὶ τὰ εὑρήματα αὐτὰ παρουσιάστηκαν στὸ ἐτήσιο συνέδριο τῆς Βρετανικῆς Ψυχολογικῆς Ἑταιρείας. Ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητὴς Ρίτσαρντ Μπόλντινγκ, ἀναφέρθηκε στὰ ὁλοένα αὐξανόμενα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ κάνουν χρήση τέτοιων συσκευῶν: «Τὰ smartphones χρησιμοποιοῦνται ὁλοένα περισσότερο, ἀπὸ ὁλοένα περισσότερους ἀνθρώπους». «Ὅσο περισσότερο χρησιμοποιοῦνται, ὅμως, τόσο περισσότερο ἀναπτύσσει κανεὶς ἐξάρτηση καὶ παρορμητικὴ συμπεριφορὰ σὲ αὐτά, μὲ συνέπεια νὰ ἐντείνει τὸ στρές του», σημείωσε ὁ ἐρευνητής.
.        Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ συμπεράσματα αὐτὰ ἀφοροῦν κυρίως σὲ ὅσους χρησιμοποιοῦν τὶς συσκευὲς γιὰ προσωπικοὺς καὶ ὄχι γιὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους.

 ΠΗΓΗ: techit.gr

, ,

Σχολιάστε

ΜΥΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ»

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δὲν εἶναι πιὰ μυστικὸ ὅτι τίποτα δὲν εἶναι οὔτε μένει μυστικό!… Τὰ ἔξυπνα πουλιά («smartbirds»!) ἀπὸ τὴν μύτη πιάνονται!

 Μυστικ λογισμικ καταγράφει τ πάντα
σ
κατομμύρια smartphones!

.         Μυστικό λογισμικὸ (rootkit) ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένο στὶς περισσότερες σύγχρονες συσκευὲς Android, BlackBerry καὶ Nokia ἀνακάλυψε ὁ 25χρονος ἀναλυτὴς Trevor Eckhart. … To λογισμικὸ αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔχει ὄνομα Carrier IQ, καταγράφει τὰ πάντα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν διασύνδεση τοῦ χρήστη μὲ τὴν συσκευή, ὅπως SMS, encrypted searches κλπ.
.         Τὸ παρακάτω video δείχνει τὸ Carrier IQ νὰ καταγράφει μία online ἀναζήτηση μὲ τίτλο “hello world”, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Eckhart χρησιμοποίησε τὴν HTTPS ἔκδοση τοῦ Google ποὺ ὑποτίθεται ὅτι κρύβει τὶς ἀναζητήσεις ἀπὸ ὅποιον θέλει νὰ κατασκοπεύσει παρακολουθώντας τὴν κίνηση μεταξύ τοῦ χρήστη καὶ τῆς Google.
.         Ἐπίσης τὸ βίντεο δείχνει ὅτι τὸ πρόγραμμα καταγράφει κάθε ἀριθμὸ ποὺ πληκτρολογεῖ ὁ Eckhart στὶς κλήσεις. Ἀπὸ ἐκεῖ μετὰ τὰ δεδομένα (ὅπως ἀριθμοὶ καὶ sms) στέλνονται μυστικὰ σὲ servers τοῦ Carrier IQ.
.         Ἡ κατασκευάστρια ἑταιρεία τοῦ λογισμικοῦ ἀρνεῖται τὴν ὁποιαδήποτε κατηγορία.

 ΠΗΓΗ: Techit

,

Σχολιάστε

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

συχν χρήση τῶν κινητῶν
 πενταπλασιάζει τν κίνδυνο καρκίνου το γκεφάλου

 .       Πενταπλάσιο κίνδυνο ἐμφανίσεως καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου ἀντιμετωπίζουν οἱ χρῆστες κινητῶν τηλεφώνων, ποὺ τὰ τελευταῖα 10 χρόνια θεωροῦν τὴν συσκευή τους ἀναπόσπαστο μέρος τῆς καθημερινότητάς τους, ἀποκαλύπτει τώρα νέα σουηδικὴ μελέτη.
.       Τὰ ἄκρως ἀνησυχητικὰ στοιχεῖα ἀνήκουν σὲ εἰδικοὺς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου τοῦ Ἔρεμπρο καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Οὔμεο στὴν Σουηδία, οἱ ὁποῖοι ἐξέτασαν τὴν χρήση κινητοῦ καὶ ἀσυρμάτου τηλεφώνου, ποὺ ἔκαναν σχεδὸν 1.200 Σουηδοί, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν περίοδο 1997-2003, διαγνώστηκαν μὲ καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου.
.       Οἱ ἐρευνητὲς ὑπέβαλαν 905 ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς ποὺ ἦταν ἀκόμα ἐν ζωῇ στὴν διαδικασία τῶν συνεντεύξεων γύρω ἀπὸ τὴν χρήση κινητοῦ καὶ ἀσυρμάτου τηλεφώνου. Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους 346, ποὺ πέθαναν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μελέτης, ρώτησαν συγγενικά τους πρόσωπα σχετικὰ μὲ τὶς καθημερινὲς τηλεφωνικές τους συνήθειες.
.       Ἐν συνεχείᾳ, συνέκριναν τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχαν συλλέξει μὲ ἕνα δεῖγμα 2.500 ἀτόμων ποὺ εἴτε ζοῦσαν καὶ δὲν ἔπασχαν ἀπὸ καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου, εἴτε εἶχαν πεθάνει ἀπὸ ἄλλα αἴτια. Διερευνώντας δεδομένα ὅπως ἡ ἡλικία, τὸ φύλο καὶ τὸ κοινωνικὸ ὑπόβαθρο, οἱ εἰδικοὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τόσο χρήση κινητν σο κα κείνη σύρματων τηλεφώνων αξανε πικίνδυνα τς πιθανότητες μφανίσεως γλοιώματος.
.       Συγκεκριμένα ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς εἶχαν ξεκινήσει νὰ χρησιμοποιοῦν κινητὸ ἀπὸ τὴν ἐφηβεία τους καὶ συνέχισαν γιὰ τουλάχιστον μία δεκαετία, ἀντιμετώπιζαν σχεδὸν πέντε φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου συγκριτικὰ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους.
.       Τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ ἡ συχνὴ καὶ μακροχρόνια χρήση τῶν ἀσυρμάτων οἰκιακῶν τηλεφωνικῶν συσκευῶν, λόγῳ τῆς ὑψηλῆς τους ἀκτινοβολίας, ἔδειξε νὰ αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου κατὰ 3,9 φορές.
.       Τὰ στοιχεῖα δημοσιεύονται στὸ ἐπιστημονικὸ ἔντυπο «International Journal of Oncology».

 Προσοχὴ στοὺς νεαροὺς κατόχους

 .    Ἰδιαίτερα γιὰ τὴν χρήση κινητῶν, οἱ εἰδικοὶ ἐπισημαίνουν ὅτι οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ μὲ τὰ παιδιά τους, ὥστε νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς τηλεφωνικές τους συσκευὲς μόνο σὲ περιπτώσεις ἀνάγκης καὶ γιὰ μικρὰ χρονικὰ διαστήματα.
.   Εἶναι καλύτερο ἐπίσης, ἀναφέρουν, νὰ στέλνουν γραπτὰ μηνύματα ἀπὸ τὸ νὰ μιλοῦν στὸ κινητό. Ἐὰν ἡ τηλεφωνικὴ συνομιλία εἶναι ἀπαραίτητη θὰ πρέπει νὰ γίνεται πάντα μὲ χρήση συσκευῶν hands-free γιὰ τὸν περιορισμὸ ἐκθέσεως στὴν ἐπικίνδυνη ἀκτινοβολία.

ΠΗΓΗ: alopsis.gr  [ἀπὸ τὴν ἐφημ.”ΤΟ ΒΗΜΑ” 30/6/2011]

, ,

Σχολιάστε