Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Καῖσαρ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΗ

Πολλοὶ Χριστιανοὶ ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἐξ ἀφορμῆς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς λήψεως συγκεκριμένων μέτρων ποὺ προαναγγέλλει ἡ κυβέρνηση (κάρτες κ.α.) δικαιολογημένα διερωτῶνται, ἀνησυχοῦν καὶ περιμένουν τὴν ἐπίσημη τοποθέτηση καὶ ἐνημέρωση ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ πρέπει νὰ ἀποφανθῆ ἐγκύρως καὶ ἐγκαίρως γιὰ νὰ μὴ δημιουργῆται σύγχυση, ἀπὸ ποικίλα δημοσιεύματα, στὸν ὀρθόδοξο λαό μας. Ἤδη βρῆκαν τὴν εὐκαιρία διάφοροι εὐφάνταστοι μελλοντολόγοι νὰ ἀποφαίνωνται γιὰ τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», τὴν «συντέλεια τοῦ αἰῶνος», τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ἄλλες ἐφιαλτικὲς προειδοποιήσεις. Καὶ δυστυχῶς βρίσκουν ἀπήχηση σὲ ὁρισμένους ἀδιαφώτιστους Χριστιανούς.
Φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ μᾶς ἀπασχολῆ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, χωρὶς νὰ μᾶς ἀπασχολῆ τουλάχιστον τὸ ἴδιο ἡ παρουσία ἢ ἡ ἀπουσία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ζωή μας. Γιατί αὐτὸ ποὺ σηματοδοτεῖ οὐσιαστικὰ τὴν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἡ ἀπουσία ἢ μᾶλλον ἡ ἐξορία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἀτομική, οἰκογενειακή, κοινωνική, πολιτικὴ καὶ δημόσια ζωή. Ἀναζητᾶμε τὸ σημεῖο καὶ τὰ σημεῖα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ δὲν βλέπουμε τὴν ἀπουσία τοῦ κατ᾽ ἐξοχὴν σημείου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ τιμίου Σταύρου. Τὴν ἀπουσία, δηλαδή, τοῦ πνεύματος τῆς θυσίας ἀπὸ τὶς σύγχρονες κοινωνίες τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τοῦ σαρκολατρισμοῦ.
Ὁπωσδήποτε ὡς πιστοὶ Χριστιανοὶ δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε ἠττοπαθεῖς. Εἴμαστε ἰσχυροί, δυνατοί. «Μείζων ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ»(Α´ Ἰω. δ´ 4). Γι᾽ αὐτὸ καὶ «νενικήκαμεν τὸν πονηρὸν» (Α´ Ἰω. β´ 13). Ὄχι μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμη Ἐκείνου ποὺ «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. ϛ´ 2). Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν μήνυμα τῆς Ἀποκαλύψεως.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ Ο ΘΕΟΣ

Καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ πρέπει νὰ κάνουμε ἕνα ξεκαθάρισμα μὲ βάση τὴν χριστιανικὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀσφαλῶς ὁ κάθε νομοταγὴς πολίτης πρέπει νὰ σέβεται τὴν ἐξουσία, ἐφ᾽ ὅσον αὐτὴ δὲν βρίσκεται σὲ διάσταση μὲ τὴν φωτισμένη συνείδησή του καὶ σὲ σύγκρουση μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξουσία πρέπει νὰ σέβεται τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἐλευθερία του καὶ νὰ μὴ παραβιάζη τὴν συνείδησή του. Ξεκάθαρη ἡ διακήρυξη τοῦ Κυρίου μας: «Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. κβ´ 21). Ὅ,τι ἀνήκει στὸν Καίσαρα θὰ ἀποδίδεται στὸν Καίσαρα. Καὶ ὅ,τι ἀνήκει στὸν Θεὸ θὰ προσφέρεται στὸν Θεό. Πάνω ὅμως ἀπὸ τὸν Καίσαρα εἶναι ὁ Θεός. Γι’ αὐτὸ ὅταν ὁ Καῖσαρ διεκδικεῖ πράγματα ποὺ ἀνήκουν στὸν Θεό, τότε παραβιάζει χώρους ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκουν. Ἔτσι ὁ Χριστὸς βάζει τὴν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καὶ τὴν πίστη στὸν Θεὸ παραπάνω ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία. Ἰσχύει ἐδῶ τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις».
Ἡ μεγάλη ἐπανάσταση γιὰ τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν δικαιωμάτων του θὰ κηρυχθῆ ἀπὸ τοὺς μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἑκατομμύρια ἡρωικοὶ πιστοὶ θὰ δεχθοῦν πρόθυμα τὰ πιὸ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ τὸν θάνατο, γιὰ νὰ μὴ ἀρνηθοῦν τὴν συνείδησή τους καὶ προδώσουν τὴν πίστη τους. Καὶ μὲ τὸ φωτεινό τους παράδειγμα θὰ διακηρύξουν στοὺς αἰῶνες, ὅτι καμιὰ ἐξουσία καὶ καμιὰ τυραννία δὲν μπορεῖ νὰ παραβιάζη ἀπαραβίαστους χώρους. «Οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔγραφε ὁ Jacques Fontaine, ὑπῆρξαν οἱ μάρτυρες τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως ποὺ τὴν ἐπικύρωσαν μὲ τὸν θάνατό τους μπροστὰ στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία. Ὑπῆρξαν τὸ κάλεσμα σὲ ὅλους, γιὰ νὰ μὴ διστάση κανεὶς νὰ ἀγωνισθῆ σὲ κάθε καταπίεση ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἐλευθερία, τὴν πιστότητα στὶς ἀρχές, τὸ ἀπαράγραπτο δικαίωμα τῆς προσωπικῆς συνειδήσεως».

ΠΗΓΗ:  περιοδ. «ΖΩΗ», τ. 4224, 02.12.2010

 

, , , , , ,

Σχολιάστε