Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Καλλιανιώτης Ἰωάννης

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ

Ἀπό τούς Σταυροφόρους εἰς τούς Μογγόλους

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

Ἰούνιος 2022

«Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός .» [Ψαλμ. ΝΒ΄4]

Α΄. Πρόλογος: Ἑλληνικότης Μικρᾶς Ἀσίας

.                    Τό 2022 εἶναι ἡ ἑκατοστή ἡμῶν ἐπέτειος μνήμης καί θλιβερόν μνημόσυνον τῆς ἀποφράδος προσωρινῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑλληνικῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τούς βαρβάρους Νεοτούρκους κατά τό 1922. Κατόπιν τριῶν χιλιάδων τετρακοσίων εἴκοσι δύο ἐτῶν (3.422) ἀκμῆς καί μοναδικοῦ πολιτισμοῦ καί παιδείας, ἀπό τόν 15ον αἰῶνα π.Χ., ὅπου οἱ Μυκηναῖοι ἐδημιούργησαν τάς πρώτας Ἑλληνικάς ἀποικίας εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν, Ἰονίαν, Πόντον καί δή τήν Μίλητον, ἕως τήν καταστροφήν τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων καί τήν γενοκτονίαν τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τό 1922˙ ἦτο αὕτη ἡ «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή», ἡ ὁποία ἀπετέλει τά ἀποσπασθέντα δύο τρίτα (2/3) τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, τά ὁποῖα ἀναμένουν τήν δικαίαν ἐπανένωσιν μέ τήν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα.
.                  Ἀπό τόν 8ον αἰῶνα π.Χ., περιοχαί τῆς Μ. Ἀσίας, Πόντου, Ἰονίας, Βιθυνίας, Μυσίας, Λυδίας, Καρίας, Λυκίας, Παμφυλίας, Κιλικίας, Γαλατίας, Πισιδίας καί Συρίας ἐκατοικοῦντο ἔκτοτε ὑπό Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες ἔζων εἰς τόν Πόντον, εἰς τάς Ποντιακάς Ἄλπεις καί Βορειο-ἀνατολικῶς εἰς τόν Καύκασον καί τήν Γεωργίαν. Οἱ Βόρειο-Πόντιοι Ἕλληνες εἰς τήν Σινὠπην τῆς Τραπεζοῦς χρονολογοῦνται ἀπό τό 756 π.Χ. Συνεπῶς, ἡ μετανάστευσις τῶν Ἑλλήνων ἦτο πάντοτε μεγάλη εἰς τήν περιοχήν τοῦ Πόντου, τῆς Γεωργίας καί τῆς Ρωσίας διά τήν ἐκμετάλλευσιν καί τό ἐμπόριον χρυσοῦ, σίτου καί πλείστων ἄλλων προϊόντων.
.                   Τόν 6ον αἰῶνα π.Χ., οἱ Πέρσαι καταλαμβάνουν ὡρισμένας ἀπό τάς Ἑλληνικάς πόλεις τῆς Μ. Ἀσίας, ἀλλ’ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ Ἕλλην οὗτος ἐκπολιτιστής καί «πολιτικός πρόδρομος» τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, θείᾳ Χάριτι καί Προνοίᾳ, ἀπηλευθέρωσε πάσας τάς Ἕλληνικάς πόλεις τόν 4ον αἰῶνα π.Χ. καί ἐξηλλήνισεν ἅπασαν τήν Ἀσίαν ἕως τήν μακρινήν Ἰνδίαν. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα[1] καί ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός διεδόθη εἰς πᾶσαν τήν Ἀνατολήν ἐκ τῆς ἐκστρατείαν τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τό 336 π.Χ. καί 334 π.Χ., ὅπου ὁ Ἀλέξανδρος ἠλευθέρωσε τάς Ἑλληνικάς πόλεις τῆς Μ. Ἀσίας ἀπό τούς Πέρσας (Ἀχαιμονίδαι, Achaemenid Empire) καί ἵδρυσε πλείστας νέας Ἕλληνικάς πόλεις εἰς Ἀσίαν καί Βόρειον Ἀφρικήν. Κατόπιν τοῦ θανάτου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (323 π.Χ.) ἀρχίζει ἡ Ἑλληνιστική Περίοδος (323 π.Χ.-31 π.Χ.). Ἡ Δυναστεία τῶν Ἀτταλιδῶν τῆς Μ. Ἀσίας, κυβερνουμένη ὑπό τοῦ Λυσιμάχου (360-281 π.Χ.). Τό Βασίλειον τῆς Περγάμου[2] καί κατόπιν ὑπό τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Σελευκιδῶν (Σέλευκος Α΄ ὁ Νικάτωρ, 321-281 π.Χ.). Τό 133 π.Χ -129 π.Χ. ὑπετάγη καί ἡ Μικρά Ἀσία εἰς τούς Ρωμαίους. Ἡ Ἑλλάδα κατελήφθη ἀπό τήν Ρώμην τό 146 π.Χ., μέ τήν Μάχην τῆς Κορίνθου. Ὁ πόλεμος τῶν Ρωμαίων κατά τῶν Ἑλλήνων Σελευκιδῶν (192-188 π.Χ.) εἶχεν ἀρχίσει ἀπό τό 196 π.Χ. καί τό 188 π.Χ. μέ τήν Συνθήκην τῆς Ἀπάμειας ἐπῆραν οἱ Ρωμαῖοι τήν Μ. Ἀσίαν ἀπό τόν Ἀντίοχον Γ΄ τόν Μέγαν (241-187 π.Χ.).

Β΄. Ρωμαϊκόν Κράτος καί Ἑλληνική Ρωμανία

 .                   Ἡ ἐπαφή τῆς Ρώμης μέ τόν μέγαν Ἑλληνικόν πολιτισμόν ὠφελήθη τά μέγιστα καί ἐκαλλιέργησε καί αὕτη τά γράμματα καί τάς τέχνας καί ἔβαλε τάς βάσεις τοῦ ἰδικοῦ της πολιτισμοῦ. Μεγάλην διάδοσιν εἶχεν ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, τήν ὁποίαν ἐμάνθανον ὅλοι οἱ Ρωμαῖοι, ὥστε νά θεωροῦνται μεμορφωμένοι. Ὁ Ρωμαῖος ρήτορας, Κικέρων (Marcus Tullius Cicero, 106-43 π.Χ.) ἔλεγε τά ἑξῆς: “Lingua, deorum est lingua Graecorum”[3] (= Ἡ γλῶσσα τῶν θεῶν εἶναι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα). “Totum Graecorum est” (= Ὅλα εἶναι Ἑλληνικά) [Ὅλα προέρχονται ἀπό τούς Ἕλληνες]. “Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum” (Τίποτα δεν εἶναι πιό ἀνθρώπινο, πιό ἱερό ἀπό τήν Ἑλλάδα). Ἐπίσης, ὁ Ὁράτιος (Quintus Horatius Flaccus, 65 – 8 π.Χ.) [Ρωμαῑος λυρικός ποιητής], ἔλεγε: “What the mind and the heart is for a human being, Greece is for humanity.” (= Ὅτι τό μυαλό καί ἡ καρδιά εἶναι γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα, εἶναιἡ Ἑλλάς γιά τήν ἀνθρωπότητα). “Though Greece was conquered, she defeated the conqueror
and imported the arts in the uncivilized Latium” (= Παρ’ ὅτι ἡ Ἑλλάς κατακτήθηκε, αὐτή νίκησε τόν κατακτητή καίεἰσήγαγε τίς τέχνες στό ἀπολίτιστο Λάτιο).
.                      Ἡ Ρώμη ἐπέφερε πολλάς μεταβολάς εἰς τούς Δυτικούς λαούς, τούς ἐδίδαξε τήν Λατινικήν γλῶσσαν καί τούςπροσέφερε τόν ἰδικόν της ἀνώτερον πολιτισμόν, ἀλλ’ εἰς τάς Ἀνατολάς ἐπαρχίας, Ἑλλάδα, Μικράν Ἀσίαν, Συρίαν,Αἴγυπτον, ὅπου ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός καί ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶχον διαδοθῆ ἐπί πάρα πολλά ἔτη, δέν ἠμπόρεσεν ἡΡώμη  νά ἐπιφέρῃ ἀλλαγάς καθ’ ὅτι τό πολιτιστικόν ἐπίπεδον τούτων ἦτο πολύ ἀνώτερον τοῦ Ρωμαϊκοῦ.
.                       Οὐσιαστικῶς, τό Ρωμαϊκόν κράτος δέν ἦτο ἐνιαῖον, ἀπετελεῖτο ἀπό δύο τμήματα, τό Ἑλληνικόν ἤ ἐξελληνισμένον τῆς Ἀνατολῆς καί τό Λατινικόν ἤ ἐκλατινισμένον τῆς Δύσεως. Τόν 3ον αἰῶνα μ.Χ., ὁ Διοκλητιανός(284-305 μ.Χ) εἶχε τήν διοίκησιν τῶν Ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν μέ ἕδραν τήν Νικομήδειαν τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ Χριστιανισμός ἀντιμετωπίσθη μέ ἐχθρικήν διάθεσιν ἀπό τό ἐπίσημον Ρωμαϊκόν κράτος. Ὁ «μέγας διωγμός» διήρκεσεν ἀπό τό 303 ἕως τό 311 μ.Χ., ὅπου μέ τήν παρακίνησιν τοῦ Καίσαρος Γαΐου Γαλερίου Βαλερίου Μαξιμιανοῦ (305-311 μ.Χ.), ὁ Διοκλητιανός ἐξαπέλυσεν ἄγριον πόλεμον κατά τῶν Χριστιανῶν καί ἐθέσπισε τήν ποινήν τοῦ θανάτου εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν σταθεροί εἰς τήν πίστιν των.
.                      Τό 311 μ. Χ., ὁ Γαλέριος παρεχώρησε δι’ ἑνός διατάγματος τήν ἀνεξιθρησκίαν εἰς τούς Χριστιανούς. Ἡ «κοινή Ἑλληνική» γλῶσα τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁλοκλήρου τοῦ Ἀνατολικοῦ χώρου ἐδημιούργησε μίαν ἑνότητα τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ καί Χριστιανικοῦ κόσμου τῆς Ἀνατολῆς. Τόν 4ον αἰῶνα μ.Χ. ἀρχίζει ἡ παρακμή τῆς Ρώμης, ἀλλ’ αἱ προσπάθειαι τοῦ Διοκλητιανοῦ καί τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μέγα (306-323 μ.Χ.) ἠμπόρεσαν νά δώσουν ζωήν εἰς τό Ἀνατιλικόν τμῆμα τοῦ κράτους, τό ὁποῖον μετεμορφώθη εἰς τό Ἑλληνικόν Βυζάντιον, τήν Ρωμανίαν.
.                   Ἀπειλή μεγάλη τόν 4ον αἰῶνα μ.Χ. ἦσαν οἱ Βησιγότθοι (Ἀλάριχος) μέ τούς βαρβάρους Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτουν ὡς μισθοφόροι εἰς τόν Βυζαντινόν στρατόν. Τό 445 μ.Χ., οἱ Οὗννοι μέ τόν Ἀττίλα ἐπραγματοποίησαν σοβαράς καί ἐπικινδύνους ἐπιδρομάς κατά τοῦ Βυζαντίου. Τό 554 μ.Χ., ὁ Ἰουστινιανός (527-565 μ.Χ.)[4] ἐπολέμει συνεχῶς τούς Πέρσας (Σασσανίδες), οἱ ὁποῖοι ἐπραγματοποίουν ἐπανειλημμένας ἐπιθέσεις εἰς τά Βορειο-Ἀνατολικά σύνορα τοῦ Βυζαντίου (τήν Λαζικήν). Τό 562 μ.Χ., ὁ Ἰουστινιανός ὑπέγραψε μέ τόν βασιλέα τῶν Περσῶν Χοσρόη πεντηκονταετῆ εἰρήνην πληρώνων φόρους εἰς τούς Πέρσας, ἀλλ’ ἐκράτησεν οὗτος τήν Λαζικήν (Γεωργίαν). Κατά τήν περίοδον τοῦ Ἰουστίνου Β΄ (565-576 μ.Χ.) ἕνας εἰκοσαετής πόλεμος (572-591 μ.Χ.) ἐξέσπασε μέ τούς Πέρσας εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἀρμενίας καί οἱ Πέρσαι εἰσέβαλον εἰς τάς Βυζαντινάς ἐπαρχίας, φθάνοντες λεηλατοῦντες ἕως τήν Καππαδοκίαν. Τό 591 μ.Χ. ὑπεγράφη εἰρήνη μεταξύ τοῦ Μαυρικίου (582-602) καί Χοσρόη Β΄, ὅπου τό Βυζἀντιον ἐπῆρε τήν Ἀρμενίαν καί τμῆμα τῆς Μεσοποταμίας καί ἔπαυσε νά πληρώνῃ φόρους εἰς τούς Πέρσας.
.                    Ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἡρακλείου (610-641 μ.Χ.) καί τῶν διαδόχων τούτου, τό Βυζάντιον ἐξελληνίζεται πλήρως καί γίνεται πράγματι ὁ φρουρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ περίοδος ἀπό τόν 7ον ἕως τόν 13ον αἰῶνα ἀποτελεῖ τήν κυρίως Βυζαντινήν ἤ Μεσοβυζαντινήν ἐποχήν. Καθ’ ὅτι, τό 1204 λαμβάνει χώραν ἡ πρώτη πτῶσις τοῦ Βυζαντίου ἀπό τούς βανδάλους καί βεβήλους Σταυροφόρους, τούς αἱρετικούς βαρβάρους τῆς Δύσεως.[5]  Ὁ Ἡράκλειος ἦτο πολύ σημαντικός Αὐτοκράτωρ καί μέ τάς νίκας του κατά τῶν Περσῶν ηὔξησε τήν ἀσφάλειαν καί τήν αὐτοπεποίθησιν εἰς τούς Χριστιανικούς λαούς. Τήν περίοδον ταύτην ἔχομεν τήν ἐμφάνισιν τῶν «νεοφωτίστων» Ἀράβων καί ἡ διά τῆς σπάθης ἐξάπλωσίς των εἰς τήν Μεσόγειον ἦτο πολύ σύντομος. Ὁ κόσμος ἀλλάσσει πράγματι μέ τό τό σπαθί[6] τῶν ἀντιχρίστων τούτων καί μέ τόν «ἱερόν των ζῆλον» εἰς τήν νέαν ταύτην θρησκείαν τῶν φανατικῶν βαρβάρων νά κινδυνεύῃ ὅλος ὁ Χριστιανικός κόσμος. Ὁ ἰσλαμισμός ἀπειλεῖ Ἀνατολήν καί Δύσιν, ὁλόκληρον τήν Εὐρώπην, μετά τήν ὑποταγήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, Ἀσίας καί Βορείου Ἀφρικῆς.
.                    Ὁ μωαμεθανισμός καί ἡ ἐξάπλωσις τῶν Ἀράβων ἀρχίζει τό 622. Τό 632, ὁ Μωάμεθ ἀπέθανε καί οἱ χαλίφηδές του ξεκινοῦν μέ τήν πλάνην των, τόν «ἱερόν των φανατισμόν» των, τόν πόλεμον κατά τῶν γειτονικῶν λαῶν, μέ σύνθημά των «ὑποταγή τῶν ἀπίστων». Ὑποτάσσουν τούς Πέρσας καί εἰσβάλλουν εἰς τήν Παλαιστίνην καί Συρίαν. Αἱ Ἀνατολικαί ἐπαρχίαι τοῦ Βυζαντίου ὑπετάγησαν εἰς τούς βαναύσους  Ἄραβας καί τό 641, ἡ Αἰγυπτος ὑπετάχθη. Τό 673, οἱ Ἄραβες ἐπολιόρκησαν τήν Κωνσταντινούπολιν καί τό 678, ἠναγκάσθησαν νά λύσουν τήν πολιορκίαν.
.                    Ὁ Καρλομάγνος[7] δημιουργεῖ εἰς τήν Δυτικήν Εὐρώπην μίαν μεγάλην αὐτοκρατορίαν καί τό 800 μ.Χ. στέφεται Αὐτοκράτωρ ἀπό τόν πάπαν. Προσεπάθησε νά κυριαρχήσῃ καί εἰς τό Βυζάντιον, ἀλλ’ ἀπέτυχεν. Ὁ Βασίλειος ὁ Α΄ (867-886)  μέ πολλάς νικηφόρους ἐκστρατείας ἀπώθησε τούς  ἀγροίκους Ἄραβας ἀπό τά ἀνατολικά σύνορα τοῦ Βυζαντίου. Ὁ Ἰωάννης Τσιμισκής (969-976) ἀνέκτησε τήν Συρίαν καί τήν Παλαιστίνην. Ὁ Βασίλειος Β΄ ὁ Βουλγαροκτόνος (976-1025) προυχώρησεν ὡς τά νότια τῆς Κασπίας καί ἡδραίωσε τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν.

Γ΄. Αἱρετική Δύσις καί Σταυροφορίαι

.                        Τό 1054, τό σχίσμα μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως λαμβάνει χώραν μέ Αὐτοκράτορα τόν Κωνσταντῖνον Θ΄ τόν Μονομάχον (1042-1055) καί Πατριάρχην τόν Μιχαήλ Κηρουλάριον (1043-1059). Τόν 11οναἰῶνα ἐμφανίζονται εἰς τήν Ἀνατολήν οἱ Μογγόλοι, οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἐξισλαμίσθησαν. Εἰς τήν Δύσιν, κατόπιν τοῦ σχίσματος, ἡ ἐχθρική διάθεσις[8] των αὐξάνει καί τό χάσμα διευρύνεται. Ἀκολουθοῦν αἱ σταυροφορίαι τούτων, μέ τάς ὁποίας προσπαθοῦν νά καταλάβουν τό Βυζάντιον. Τό 1204, οἱ ἀπολίτιστοι αἱρετικοί καί βάρβαροι οὗτοι κυριεύουν τήν Κωνσταντινούπολιν.[9] Κατά συνέπειαν, οἱ μισέλληνες Σταυροφόροι ἐκ δυσμῶν καί οἱ γενοκτόνοι Μογγόλοι ἐξ ἀνατολῶν καθυποτάσσουν σταδιακῶς τήν Αύτοκρατορίαν.
.                      Οἱ Μογγόλοι τοῦ φυλάρχου Σελτζούκ λαμβάνουν τώρα τήν σκυτάλην τῶν βαρβάρων τοῦ Ἰσλάμ καί ἀπό τάς στέπας τοῦ Τουρκεστάν ἔφθασαν ἕως τήν Μεσοποταμίαν (τέλος 10ου αἰῶνος) καί ἀφ’ οὗ ἐδέχθησαν τόν μουσουλμανισμόν, ὑπηρέτουν ὡς μισθοφόροι εἰς διαφόρους μουσουλμάνους ἡγέτας. Τόν 11ον αἰῶνα ἐξηπλώθησαν εἰς τό Ἰράν καί κατέστησαν κύριοι τοῦ Χαλιφάτου τῆς Βαγδάτης. Ἀπ’ ἐκεῖ οἱ βάρβαροι οὗτοι εἰσέβαλλον εἰς τάς ἐπαρχίας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τήν Μεσοποταμίαν, τήν Ἀρμενίαν καί τήν Καππαδοκίαν. Ὁ Αὐτοκράτωρ Ρωμανός Δ΄ ὁ Διογένης (1068-1071)[10] προσεπάθησε, ματαίως ὅμως, νά σταματήσῃ τάς ἐπιδρομάς τῶν Τούρκων. Τό 1071, εἰς τήν Μάχην τοῦ Ματζικέρτ, ὁ Βυζαντινός στρατός ἔπαθε σύγχυσιν καί ὑπέστη πανωλεθρίαν, ὁ δέ Ρωμανός συνελήφθη αἰχμάλωτος. Αἱ συνέπειαι τῆς καταστροφῆς ταύτης εἶχον καί ἔχουν φοβεράς ἱστορικάς ἐπιδράσεις εἰς τόν Ἑλληνισμόν καί ἅπαντα τόν Χριστιανικόν κόσμον. Δυστυχῶς, τό 1071 εἶναι ἡ ἀρχή τῶν δεινῶν τοῦ Βυζαντίου, τῆς Ρωμανίας, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί συνεχίζονται ἕως σήμερον. Οἱ Κομνηνοί (1081-1185) ἐφρόντισαν νά ἀντιμετωπίσουν τούς βαρβάρους τούτους καί ἐπολέμησαν τούς Σελτζούκους μέ πολλάς ἐπιτυχίας. Τό 1176, ὁ Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (1143-1180), εἰς τά βουνά τῆς Φρυγίας, εἰς τό Μυριοκέφαλο,[11] ὑπέστη μεγάλην συντριβήν καί οὕτως, οἱ Μογγόλοι καί νῦν μουσουλμάνοι Τοῦρκοι ἐγκατεστάθησαν εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν.
.                      Αἱ ἑπτά Σταυροφορίαι, μέ πρόσχημα τούς μουσουλμάνους, εἶχον μεῖζον καί πολυσχιδές κόστος διά τό Βυζάντιον, ἀπό τό 1095 (Α΄ Σταυροφορία),[12] 1147 (Β΄ Σταυροφορία), 1189 (Γ΄ Σταυροφορία), 1204 (ἡ ἐπάρατος ἐρημωτική Δ΄ Σταυροφορία), 1217 (Ε΄ Σταυροφορία), 1248/9 (ΣΤ΄ Σταυροφορία) ἕως τό 1270 (Ζ΄ Σταυροφορία). Μέ τήν ἐθνοκτόνον Δ΄ Σταυροφορίαν (1204) ὑπέταξαν τήν Κωνσταντινούπολιν˙ κατέστρεψαν τό Βυζαντινόν κράτος καί τόν πολτισμόν του, κατελῂστευσαν τόν πλοῦτόν του, τούς ἱστορικούς καί θρησκευτικούς θησαυρούς του, χειρόγραφα, εἰκόνας, λείψανα ἁγίων. Ἦτο ἡ πρώτη πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί δή εἰς τούς βαρβάρους τῆς Δύσεως.[13] Ἡ ἀρπαγή καί ἡ καταστροφή ἔργων τέχνης, θρησκευτικῶν κειμηλίων καί χειρογράφων ἦτο ἀνυπολόγιστος. Ἡ ἅλωσις αὕτη τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1204 ἔκλεισε μίαν λαμπράν σελίδα τῆς Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου καί ἀρχίζει μία νέα, ἀλλά πολύ διαφορετική, καθ’ ὅτι διαμεμελισμένη καί μέ μίαν ἐθνικήν συνείδησιν περί τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἑνιαία Βυζαντινή Αὐτοκρατορία διαμελίζεται τώρα ἀπό τούς «χριστιανούς» (αἱρετικούς) καί βαρβάρους τῆς Δύσεως καί σχηματίζονται Λατινικά καί Ἑλληνικά κράτη. Τό 1261, ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας, ἕν ἀπό τά Ἑλληνικά κράτη, ἀνακτᾷ τήν Κωνσταντινούπολιν.
.                    Τά Ἑλληνικά κράτη εἶναι πλέον τρία. Πρῶτον, ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζοῦντος μέ τά ἐγγόνια τοῦ Ἀνδρονίκου Κομνηνοῦ (1183-1185), τόν Ἀλέξιον καί τόν Δαβίδ Κομνηνόν. Ὠργάνωσαν οὗτοι τήν ἀκριτικήν ταύτην περιοχήν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί συντόμως ἤκμασεν ἕως τό 1461, παρ’ ὅλον ὅτι κατελήφθη ἀπό τούς ἀπολιτίστους Ὀθωμανούς, παρέμεινεν δέ κέντρον Ἑλληνισμοῦ ἕως τό 1922. Δεὐτερον, ἦτο τό Δεσποτᾶτον τῆς Ἡπείρου μέ ἱδρυτήν τόν Μιχαήλ Ἄγγελον (Δούκας Κομνηνός) μέ βοηθούς τά ἀδέλφιά του, τόν Θεόδωρον καί τόν Μανουήλ. Ὁ Δεσπότης Θεόδωρος ἐπῆρε τήν Θεσσαλονίκην τό 1224. Τρίτον, ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας. Τό 1206, ὁ Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις (1204-1222) στέφεται ἀπό τόν Πατριάρχην εἰς τήν Νίκαιαν «Αὐτοκράτωρ Ρωμαίων». Ἔκαμνε δέ οὗτος τεραστίας προσπαθείας, ὡς ἱδρυτής του, ὥστε νά διασῲσῃ τό κράτος του ἀπό τάς ἐπιθέσεις τῶν ἀχρείων σταυροφόρων.

Δ΄. Ἡ Κατάληψις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὑπό τοῦ Σουλτανάτου τῶν Μογγόλων-Μουσουλμάνων

.                   Τόν Αὔγουστον τοῦ 1261, ὁ Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (1259-1282) ἐμβαίνει θριαμβευτής εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν καί ἔγινεν ἡ στέψις του ὡς Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων εἰς τήν Ἁγίαν Σοφίαν. Αὕτη ἦτο ἡ τελευταία δυναστεία τοῦ Βυζαντίου, ἡ Δυναστεία τῶν Παλαιολόγων (1259-1453). Δυστυχῶς, τό Βυζάντιον ἀπό τόν 12ον αἰῶνα ἀπώλεσεν ἐν μέρει τόν ἔλεγχον τῆς Μ. Ἀσίας (Μάχη τοῦ Ματζικέρτ). Μία ἐπιδρομή τῶν Μογγόλων τοῦ Τζέν-γκις Χάν ἔφθασεν εἰς τήν Μ. Ἀσίαν καί μέ ἄλλας τουρκικάς φυλάς ἐγκατεστάθησαν εἰς τάς Μικρασιατικάς ὀρεινάς περιοχάς, ὡς ἐποίησε καί ἡ τοιαύτη τῶν Ὀθωμανῶν. Μία πανσπερμία Μογγόλων, μουσουλμάνων, Τούρκων, Ὀθωμανῶν καί ἄλλων νομάδων ἐδημιούργησαν κράτος. (Sic).
.                     Τό 1326, οἱ ἀγροῖκοι οὗτοι κυριεύουν τήν Προῦσαν, τήν ὁποίαν κάμνουν ἕδραν τοῦ ἀνεξαρτήτου κράτους των, σουλτανάτου, τό ὁποῖον ὠνομάσθη Ὀθωμανικόν κράτος ἀπό τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτοῦ του, τοῦ Ὀσμάν. Τόν 14ον αἰῶνα καθιέρωσαν τήν περιοδικήν στρατολογίαν καί τόν ἐξισλαμισμόν τῶν Χριστιανοπαίδων (παιδομάζωμα), ὥστε νά ἐπανδρώσουν τά ἐπίλεκτα σώματα τῶν γενιτσάρων,
.                    Τό 1391, ὁ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (1391-1425) ἔγινεν αὐτοκράτωρ μιᾶς κατ’ ὄνομα αὐτοκρατορίας. Ἡ Κωνσταντινούπολις ἦτο πολιορκημένη ἀπό τούς Τούρκους. Ὁ Μανουήλ ἀπεφάσισε νά ταξιδεύσῃ εἰς τήν Δύσιν διά βοήθειαν.[14] Ἀφ’ οὗ περιώδευσεν εἰς ὅλας τάς μεγάλας πρωτευούσας ἔφθασεν καί εἰς τό Λονδῖνον. Ἅπαντες τόν ἐδέχθησαν μέ συμπάθειαν, ἀλλ’ αἱ συζητήσεις διά βοήθειαν ἦσαν ἀόριστοι ὑποσχέσεις, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἦλθε, διότι ὅλα αὐτά τά ἔτη ἡ προπαγάνδα τῆς Ρώμης (τοῦ πάπα) ἦτο ὅτι, δέν ἀξίζει νά χαλᾷ κανείς τήν ἡσυχίαν του διά τούς «σχισματικούς αὐτούς Ἕλληνες».[15]
.                 Εἰς τό τέλος τοῦ 14ου αἰῶνος, ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Τζέν-γκις Χάν ἀνακάμπτει μέ τήν ἡγεσίαν τοῦ Ταμερλάνου (Τιμούρ-Λένκ). Οὗτος ἐξήπλωσε τήν κυριαρχίαν του ἀπό τήν Νότιον Ρωσίαν ἕως τάς Ἰνδίας, Μεσοποταμίαν, Συρίαν καί κατέστρεψε τά πάντα εἰς τήν πορείαν του. Κατόπιν τῆς Συρίας, αἱ ὀρδαί τῶν βανδάλων τούτων Μογγόλων εἰσέβαλον εἰς τήν Μ. Ἀσίαν. Τό 1430, ἡ Θεσσαλονίκη ἔπεσεν εἰς τούς βαρβάρους Τούρκους.
.                     Οἱ ἀπολίτιστοι Τοῦρκοι συνεχίζουν τήν ἐξάπλωσίν των καί ἡ Κωνσταντινούπολις ζῇ περιόδους ἀγωνίας καί διχασμοῦ μέ τήν ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν (ψευδο-σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας, 1438/9). Εἰς τάς 29 Μαΐου 1453, ἡ Μεσαιωνική Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔφθασεν εἰς τό τέλος της.[16] Ὁ Νέος Ἑλληνισμός, μετά ἀπό 400 χρόνια δουλείας, ἔφθασεν εἰς τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821[17] καί κατόπιν, πραγματικῆς μετανοίας, ἐπιστροφῆς εἰς τήν παραδοσιακήν Ὀρθοδοξίαν καί διά τῆς θείας Προνοίας θά πραγματοποιηθῇ καί τό ὄνειρον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. «Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικιά μας θἆναι.»[18] Ἡ Ὀρθοδοξία διεσώθη τό 1439 διά τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Ἐπισκόπου τῆς Ἐφέσου, ὅς λέγει: «οὐχί ὑπογράφω, οὐ ποιήσω τοῦτό ποτε, κἄν εἴ τι καί γένηται»˙ «λοιπόν ἐποιήσαμεν οὐδέν» (ἀπαντᾷ ὁ πάπας Εὐγένιος Δ΄).[19]  Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος παραμένει μόνος, ἄνευ βοηθείας ἀπό τήν αἱρετικήν Δύσιν, παρ’ ὅλην τήν ἕνωσιν. Ὁ Μωάμεθ Β΄ κατέλαβε τήν Κωνσταντινούπολιν, «ἡ Πόλις ἑάλω». Τήν Ἄνοιξιν τοῦ 1461, ἔχομεν καί τήν πτῶσιν τῆς Τραπεζοῦντος, τῆς Ποντιακῆς πρωτευούσης.

Ε΄. Ἐπίλογος: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων

.                   Ἡ δυτική πλευρά τῆς Ρωμανίας (δυτικῶς τοῦ Αἰγαίου) ἀπηλευθερώθη, ἐν μέρει, ἀπό τό 1821 ἕως τό 1920.[20]Δυστυχῶς, ἡ Ἀνατολική Θράκη, ἡ πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολις καί ἡ Μικρά Ἀσία παραμένουν ὑπό τουρκικήν κατοχήν. Τό 1908 ἔλαβε χώραν ἡ ἐπανάστασις τῶν ἀγροίκων ἐκ τῶν βαρβάρων τούτων, τῶν Νεοτούρκων, τοῦ ντονμές Μουσταφά Κεμάλ, οἱ ὁποῖοι εἶχον ὡς στόχον των τήν γενοκτονίαν,[21] τήν ἐξόντωσιν ἤ τήν ἐκδίωξιν τῶν Ἑλλήνων καί Ἀρμενίων ἀπό τάς πατρογονικάς των πατρίδας.[22] Οἱ τζιχαντισταί ἀπόγονοί του συνεχίζουν καί σήμερον τήν ἰδίαν «ὑψηλήν» πολιτικήν κατά τόν πέριξ λαῶν καί δή κατά τῆς Ἑλλάδος.[23]
.                 Ὁ δυσώνυμος Μουσταφά Κεμάλ εἶχεν ὡς σύνθημά του, «ἡ Τουρκία διά τούς Τούρκους», καί οὗτος, ὡς ἀντίχριστος ἐκ πάσης ἀπόψεως, εἶχε συλλάβει τό σατανικόν σχέδιον ἐξοντώσεως τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.[24] Ἀρχίζει ἀπό τό 1914 μέ ἐπιστρατεύσεις τῶν μειονοτήτων, μέ τά τάγματα ἐργασίας, μέ ἐκτοπίσεις, μέ πορείας εἰς τά βάθη τῆς Ἀνατολῆς, μέ βιασμούς, μέ ἀπαγχονισμούς˙ μέ σφαγάς καί δολοφονίας τῶν Ἑλλήνων καί Ἀρμενίων. Ἐξοντώνει ὁ αἱμοδιψής οὗτος ἐγκληματίας 1.500.000 Ἀρμενίους καί 353.000 Ποντίους ἀπό τό 1916 ἕως τό 1923, μέ ἀποκορύφωμα τάς σφαγάς τῆς 19ης Μαΐου 1919 εἰς τήν Σαμψοῦντα. Ἀκολούθως τῆς καταρρεύσεως τοῦ Μικρασιατικοῦ Μετώπου τῶν Ἑλλήνων, ἐπηκολούθησε τό ξερρίζωμα[25] ἀπό τάς πατρογονικάς ἑστίας,[26] κατόπιν 3.422 ἐτῶν, 1.500.000 Ἑλλήνων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 400.000 ἦσαν Πόντιοι. Ἐπίσης, 1.000.000 Ἑλληνοπόντιοι κατέφυγον εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν.
.                    Ἡ πυρπόλησις τῆς Σμύρνης (1922)[27] καί αἱ σφαγαί τῶν μειονοτήτων εἶναι τεράστιαι, ἀλλά καί ἡ εὐθύνη τῆς ἀνθελληνικῆς Δύσεως πολύ μεγάλη. Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα εἰς τόν Πόντον καί τήν Σμύρνην ἀπό τόν σφαγέα Μουσταφά Κεμάλ πρωτοφανῆ καί μοναδικά εἰς τήν Ἱστορίαν˙[28] διδάσκαλος δέ ἀνεδείχθη ὁ ἀγκληματίας οὗτος καί τοῦ Χίτλερ[29] καί λοιπῶν Ναζιστῶν. Αἱ σφαγαί αὗται τῶν Ἑλλήνων θά εἶχον ἀποτραπῆ ἐάν αἱ συμμαχικαί δυνάμεις, τῶν ὁποίων τά πλοῖα ἐστάθμευον εἰς τόν λιμένα τῆς Σμύρνης ἀπηγόρευαν εἰς τόν Κεμάλ νά πράξῃ τοιούτου εἴδους βιαιότητας καί γενοκτονίας.[30] Ἡ σιωπηρά αὕτη ἀποδοχή τῆς σφαγῆς καί τῶν ἐγκλημάτων τούτων ἐκ μέρους τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης ἐνεθάρρυνε τόν ἐγκληματίαν Κεμάλ νά συνεχίσῃ τό σατανικόν ἔργον του.[31]Τοιουτοτρόπως, ἀπωλέσθη ἡ Μ. Ἀσία, ἡ Ἀνατολική πλευρά (ὁ ἀριστερός πνεύμων) τῆς Ἑλλάδος.
.                     Τέλος, ἡ ἀπώλεια αὕτη εἶναι προσωρινή, διότι κατόπιν μετανοίας ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, ἐγκατάλειψιν τῶν αἱρέσεων καί τῆς «ἐντόνου ἐπιθυμίας διά ἑνότητα» μέ τούς παπικούς,[32] καί ἀνάληψιν τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό πατριωτῶν Ἑλληνορθοδόξων καί οὐχί ὑπό ξένων δουλοπρεπῶν Νεο-ἐποχιτῶν ψευδο-ἡγετίσκων, τά πάντα διορθώνονται διά τῆς θείας Χάριτος. Ὁ Θεός νά ἀναπαύσῃ τούς ἡρωϊκούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τήν ζωήν των ἀπό τάς σφαγάς τῶν βαρβάρων τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς καί τήν ἀδιαφορίαν τῶν βαρβάρων τῆς Δύσεως,[33] οἱ ὁποῖοι ἐνεργοῦν μέ τόν αὐτόν τρόπον καί σήμερον.[34] Καλή λευτεριά εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν, Πόντον, Ἀνατολικήν Θράκην, Κωνσταντινούπολιν καί Βόρειον Κύπρον. Οἱ βάρβαροι οὗτοι ἀπόγονοι τῶν Μογγόλων μουσουλμάνων τοῦ Τζέν-γκις Χάν καί Ταμερλάνου κατέχουν μόνον προσκαίρως τήν Ἀνατολικήν Ρωμανίαν, ὡς φιλόξενοι τῆς Ἱστορίας˙ ὁ καιρός δέ ἐγγύς[35] ἵνα ἐπιστραφῶσιν ἅπαντα τά κατεχόμενα ἐδάφη εἰς τούς Ἕλληνας, εἰς τούς ὁποίους ἀνοίκουν.

[1] Αὕτη εἶναι ἡ Κοινή Ἑλληνική γλῶσσα (ἡ Βιβλική γλῶσσα ἤ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἤ Ἐκκλησιαστική ἤ ἡ τοιαύτη τῶν Πατέρων). Koine Greekdisplayed a wide spectrum of different styles, ranging from more conservative literary forms to the spoken vernaculars of the time. As the dominant language of the Byzantine Empire (Romania, Ρωμανία, Ρωμηοί), it developed further into Medieval Greek, the main ancestor of Modern Greek. Literary Koine was the medium of much of post-classical Greek literary and scholarly writing, such as the works of Plutarch and Polybius. Koine is also the language of the Christian New Testament, of the Septuagint (the 3rd-century B.C. Greek translation of the Hebrew Bible, “Old Testament”), and of most early Christian theological writing by the Church Fathers. (St. Basil the Great and St. Gregory the Theologian studied in Athens in the 4th century A.D.). In this context, Koine Greek is also known as “Biblical”, “New Testament”, “Ecclesiastical” or “Patristic” Greek (and as a good American friend is saying, “this is the language that is spoken in Paradise”). It also continues to be used as the liturgical language of services in the Greek Orthodox Church. This holy language is under persecution the last forty years by the enemies of the Hellenic-Orthodox paideia, as it is also anything valuable and eternal in human civilization. . Ὅρα, John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5. novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

[2] Μέ Βασιλεῖς: (α΄) ὁ Σωτήρ (269-197 π.Χ.), (β΄) Ὁ Φιλάδελφος (220-138 π.Χ.) καί (γ΄) ὁ Φιλομήτωρ (171-133).

[3] Ὅρα, “A Concise History Of The Greek Language”. http://www.italki.com/article/965/a-concise-history-of-the-greek-language  .

[4] Ὅρα, Ἄρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ε΄ Ἔκδοσις, Ἐκδοτικός Οἶκος «ΑΣΤΗΡ». Ἀλ. & Ἐ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1990.

[5] Ὅρα, Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἔκδοσις Τετάρτη, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 1993.

[6] Ὅρα, Dr. Fahd Mohammed Taleb Al-Olaqi & Dr. Naushad Umarsharif Shaikh, “The Sword in the Islamic World View”, International Journal of Philosophy and Theology, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 42-54.

[7] Ὅρα, Καρλομάγνος, Κάρολος ὁ Μέγας, Charlemagne (c.742-814), also known as Karl and Charles the Great. http://www.history.com/topics/middle-ages/charlemagne

[8] Σ’ ένα βιβλίο με τίτλο «Σκυλάνθρωποι» (Δημ. Μοσχόπουλου) είναι καταγεγραμμένη η ενδιαφέρουσα αφήγηση μίας Ελβετίδας, η οποία επεξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι και γενικότερα οι ξένοι, συμπεριφέρονται με ελεεινό τρόπο κατά των Ελλήνων.  «Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει μ’ εμάς τους Ευρωπαίους καί τους Έλληνες! Αν υπάρχει μια φυλή στον κόσμο που κυριολεκτικά τη μισώ αφόρητα, αυτή η φυλή είναι οι Έλληνες»! http://www.hontos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3Askilanthropi&catid=83%3Aperissotera&Itemid=138&lang=el

[9] Ὅρα, Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἔκδοσις Τετάρτη, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 1993.

[10] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 11ου καὶ 21ου ΑΙΩΝΟΣ», Christian Vivliografia, 16 Σεπτεμβρίου 2020, σσ. 1-21 christianvivliografia.wordpress.com/2020/09/15/%e1%bd%81%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%e1%bc%91%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%e1%bf%a6/

[11] Ὅρα, Μαρίου Νοβακοπούλου, «Η μάχη του Μυριοκεφάλου (1176) και το τέλος του Μανουήλ Κομνηνού», cognoscoteam.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85-1176-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84/

[12] Ὅρα, Οἱ Σταυροφορίες. ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2698/Istoria_B-Lykeiou_html-empl/index3_7.html . Ἐπίσης, List of Crusades. en.wikipedia.org/wiki/List_of_Crusades

[13] Ὅρα, “Damned Greek, you found everything; philosophy, geometry, physics, astronomy… you left nothing for us”. (Καταραμένε Έλληνα ανακάλυψες τα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία… δεν άφησες τίποτα για εμάς). Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805). [Γερμανός ποιητής, φιλόσοφος και Ιστορικός].

[14] Ὡς σκέπτεται νά κάνῃ καί ὁ ἄσχετος (ἀχαρακτήριστος) Μιτσοτάκης, σήμερα, ὁ ὁποῖος εἶπεν:  “Greeks must feel absolutely safe, because the country not only has a strong force of deterrence which we have taken care to strengthen during these three years, but at the same time it has very strong allies.” Ὁρα, “PM: Greeks are absolutely safe”. ekathimerini.com/news/1186737/pm-greeks-are-absolutely-safe/?eType=EmailBlastContent&eId=f509581a-6b0d-44d1-b3fe-b0c15d6f3b07

[15] Αὐτό τό ἤκουσα καί ἐγώ εἰς τήν Ἀμερικήν, «πότε οἱ αἱρετικοί Ὀρθόδοξοι θά ἐπιστρέψουν εἰς τήν Καθολικήν ἐκκλησίαν;» Τό αὐτό, δυστυχῶς, θά συμβῇ καί σήμερον, μέ τούς «συμμάχους» μας εἰς τό ἀνθελληνικόν ΝΑΤΟ καί τήν ζηλόφθονον ΕΕ..

[16] Ὅρα, «Νέα ηχηρή παρέμβαση του κ. Κ. Ζιαζιά για την μαύρη επέτειο της άλωσης της Πόλης».

orthodoxostypos.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b7%cf%87%ce%b7%cf%81%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%ba-%ce%b6%ce%b9%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/

Ὅρα, ἐπίσης, “Hellenism of Asia Minor and Pontos”. . file:///C:/Users/JK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/U5CSIOWY/TG-2-Hellenism-of-Asia-Minor.pdf.

[17] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Πολιτικαί Διαμάχαι, Ἐμφύλιοι Πόλεμοι καί Ἔλεγχος τούτων ὑπό τοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη», ΑΒΕΡΩΦ, 7 Ἰανουαρίου 2022, σσ. 1-23.

averoph.wordpress.com/2022/01/07/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b1%ce%b9-%e1%bc%90%ce%bc%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf%ce%b9/

[18] Ὅρα, «Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικιά μας θα΄ναι »! http://www.cretalive.gr/istoria/pali-me-hronia-me-kairoys-pali-dikia-mas-thanai

[19] Ὅρα, Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἔκδοσις Τετάρτη, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 1993.

[20] Ὅρα, «Ιστορία της νεότερης Ελλάδας». (Αὐτά δέν εἶναι Ἑλληνικά, εἶναι «ἀγραμμάτων κορακίστικα»).

el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 . Πολύ μεγάλη καί καταστροφική ἡ ἀπώλεια καί ἡ ζημία, τήν ὁποίαν προεξένησαν αἱ ἀνθελληνικαί κυβερνήσεις, κατόπιν τοῦ 1974, εἰς τήνἹστορικήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν τήν διαιωνίζουσαν τόν Ἑλληνισμόν, μέ τό νά υἱοθετήσουν τάς ἐντολάς τοῦ Ἑβραίου  μισέλληνος Henry Kissinger. Δέν θά πρέπει κάποτε νά ἀφυπνισθῇ ὁ ἀδιάφορος οὗτος Νεο-Ἕλληνας; Ἡ χώρα ὁδηγεῖται εἰς νέαν καθολικήν δουλείαν.

[21] Ὅρα, “11η Μαρτίου 2010 . Η απόφαση της ολομέλειας του Σουηδικού Κοινοβουλίου να αναγνωρίσει, με ψήφους 131 υπέρ και 130 κατά, την Γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων με την καθοριστική ψήφο της κουρδικής καταγωγής βουλευτού Γκιουλάν Αβτζί (Gulan Αvci), αποτέλεσε μία μεγάλη επιτυχία, η οποία ήρθε σε μία δύσκολη περίοδο.” « Η Τουρκία ζητά από τη Σουηδία να παραδώσει τη βουλευτή του Κοινοβουλίου της Γκιουλάν Αβτζί.»averoph.wordpress.com/2022/05/23/%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%b7%ce%b4%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%cf%8e/

[22] Οὐσιαστικῶς, τῶν Χριστιανῶν τῆς Μ. Ἀσίας, καθ’ ὅτι δέν ἐξισλαμίσθησαν, δέν ἀφωμοιώθησαν μέ τούς άλλοθρήσκους ἀγνοοῦντες τήν Ἀλήθειαν μουσουλμάνους. Ὁ Μουσταφά Κεμάλ ἦτο Κρύπτο-Ἑβραῖος (The Donmes or CryptoJews of Turkey). Ὅρα, “Some Facts on the Origins of Mustafa Kemal Ataturk”.

hetq.am/en/article/50143

[23] Ὅρα, Δημήτρης Νατσιὸς. «Ὁ “Μπενίτο τῆς Ἄγκυρας” καὶ οἱ παλαβομάρες του».

christianvivliografia.wordpress.com/2022/06/11/%ce%bf-%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-a%ce%b3%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b1/

Ὅρα, ἐπίσης “Turkey breaks off high-level talks with Greece as rift grows”. apnews.com/article/politics-middle-east-greece-turkey-athens-e7242768854d2c7147916bcb7ce2b2fa?eType=EmailBlastContent&eId=c126d692-9777-41c6-8b48-1122098e2f3c

[24] Ὅρα, «Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΩΥΣΗΣ καὶ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ». christianvivliografia.wordpress.com/2022/06/06/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%bc%cf%89%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%b1%e1%bd%b6-%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1/

[25] Ἡ βιαία αὕτη ἐκδίωξις τῶν Ἑλλήνων ἐκ τῶν πατρογονικῶν ἑστιῶν των ὠνομάσθη ψευδῶς ὡς «ἀνταλλαγή πληθυσμῶν» καί ἀπέκτησε νομικόνκῦρος μέ τήν Συνθήκην τῆς Λωζάννης τό 1923. Ὅρα, Η Συνθήκη της Λωζάνης (το πλήρες κείμενο). imbrosunion.com/174-2/

[26] Ἀπό τήν ἁγιοτόκον Μ. Ἀσίαν προέρχοναι πάρα πολλοί Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας μας. «Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ῥῶσος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ῥωσίαν. Αἰχμαλωτίστηκε τὸ 1730 ἀπὸ τοὺς Τατάρους, οἱ ὁποῖοι τὸν πούλησαν σὰν δοῦλο σ᾿ ἕνα Τοῦρκο στὸ Προκόπι τῆς Καισαρείας. Ὁ Τοῦρκος αὐτός, προσπάθησε ποικιλοτρόπως νὰ ἐξωμόσει τὸν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔμεινε ἀκλόνητος στὴ χριστιανική του πίστη. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς θλίψεις καὶ ταλαιπωρίες, ποὺ ἀναγράφονται λεπτομερῶς στὴν ἐκτενέστερη βιογραφία του, κατόρθωσε νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀσεβὴ δεσπότη του καὶ ἀποσύρθηκε σὲ ἐρημικὸ μέρος ἀσκούμενος. Ἔτσι θεάρεστα καὶ μὲ αὐστηρὴ ἄσκηση ἀφοῦ ἔζησε, ἀπεβίωσε εἰρηνικά, προβλέποντας μάλιστα – μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ – καὶ τὸν θάνατό του (27 Μαΐου 1730). Ἀκολουθία του ἐκδόθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1849 καὶ 1897, καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη 1899. Σήμερα εἶναι γνωστὸ σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ὅτι στὸ Νέο Προκόπι Εὐβοίας, βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ῥώσου (τοποθετήθηκε τὸ 1925) καὶ ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔγιναν ἐκεῖ. Ἔτσι πλῆθος κόσμου συῤῥέει κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς πανήγυρής του στὶς 27 Μαΐου, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα.»

[27] Εἶχον γνωρίσει εἰς τήν Ἀμερικήν μίαν εὐσεβεστάτην γυναῖκα, τήν κ. Σμαρώ ἀπό τήν Σμύρνην καί μοῦ ἐζήτησε νά γράψω τήν δραματικήν ἐμπειρίαν της ἀπό τήν καταστροφήν τῆς Σμύρνης, τήν ὁποίαν ἔζησεν ἡ ἰδία, ἀλλά δυστυχῶς, δέν ἠμπόρεσα, λόγῳ τῆς ἐργασίας μου νά πραγματοποιήσω τήν ἐπιθυμίαν της καί καθ’ ὅτι ἀπεβίωσεν εἰς σχετικόν μικρόν χρονικόν διάστημα. Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύσῃ κατόπιν τόσων ταλαιπωριῶν εἰς τήν ζωήν της.    Ὅρα, ἐπίσης, «Σκέψεις μὲ ἀφορμὴν τὴν γενοκτονίαν τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ».

orthodoxostypos.gr/%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%e1%bd%b2-%e1%bc%80%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bc%e1%bd%b4%ce%bd-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1%ce%bd/ .

[28] Μία χρονολογική σειρά τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Κεμάλ εἶναι ἡ ἑξῆς:

 • Αρμενικό Ολοκαύτωμα

  Το 1915, το Αρμενικό Ολοκαύτωμα, που σχεδιάστηκε από τους Ντονμέδες (Κρυφοεβραίους) Νεότουρκους, αφήνει πίσω του 1,5 εκατ. Αρμενίων χριστιανών δολοφονήμένους.

 • Ο Μουσταφά Κεμάλ, ανεβαίνει να κυβερνήσει την Τουρκία

  Το 1918 ο Ντονμές Μουσταφά Κεμάλ (“Ατατούρκ” = Πατέρας όλων των Τούρκων) ανεβαίνει στην ηγεσία.

 • Οι Εβραιορώσσοι Μπολσεβίκοι εφοδιάζουν τους Νεότουρκους
 • Το 1920 οι Εβραιορώσσοι Μπολσεβίκοι εφοδιάζουν τον Μουσταφά Κεμάλ με 10 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια, 45.000 τουφέκια, 300 πολυβόλα.
 • Το 1921, Ο Μουσταφά Κεμάλ καταλαμβάνει το λιμάνι του Μπακού και το παραχωρεί στους Εβραιορώσσους Μπολσεβίκους πέντε ημέρες αργότερα.

  Οι Ρόθτσάϊλντς είναι χαρούμενοι, δεδομένου ότι έχουν πλέον την Baku Oil Company τους, στην Εβραιορωσσική επικράτεια των Μπολσεβίκων.

 • Η πυρπόληση της Σμύρνης

  Το 1922 οι Ντονμέδες Κεμαλιστές, ενορχηστρώνουν την πυρπόληση της Σμύρνης, με αποτέλεσμα 100.000 Χριστιανοί, να βασανιστούν, να πεινάσουν, να βιαστούν και να θανατωθούν. Ὅρα, peykwnas.wordpress.com/2015/08/11/%CE%B3-%CE%B3%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%CE%BD%CE%B5%E1%BD%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BC%E1%BD%B3%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6/

[29] «Η έρευνα στο δυτικό κόσμο, στην Ελλάδα απουσιάζει η σχετική ανάλυση λόγω του «εξαγνισμού» του Μουσταφά Κεμάλ, δείχνει ότι υπήρξε εξάρτηση του Χίτλερ από τον Κεμάλ, έχει αποδειχθεί ότι σημειώθηκε αντιγραφή του Ναζισμού από τον Κεμαλισμό ως προτύπου κατάκτησης της εξουσίας με μέσο τα διαστροφικά εγκλήματα, βαρβαρότητες, βία που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους. Είναι πλέον σαφές ότι ο Ναζισμός άντλησε τις οργανωμένους μεθόδους εξαφάνισης των λαών από καθεστώτα και πρόσωπα όπως ο Κεμαλισμός και ο Κεμάλ, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Στέφαν Ίχριγκ στο έργο του “Ο Ατατούρκ στον κόσμο των Ναζί” από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.», Ὅρα, Θεοφάνη Μαλκίδη, «Δίστομο, 10 Ιουνίου 1944: Η ατιμώρητη βαρβαρότητα και η συνεχιζόμενη Ύβρις».

averoph.wordpress.com/2022/06/10/%ce%b4%ce%af%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bf-10-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-1944-%ce%b7-%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c/#more-151146

[30] Ὅρα, Τζώρτζ Χόρτον πρός τό Στέητ Ντιπάρτμαν διά τήν πυρπόλησιν τῆς Σμύρνης, «Τό Ζήτημα τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς», 26/9/1922. George Horton: An American Witness in Smyrna.

http://www.greeknewsonline.com/george-horton-an-american-witness-in-smyrna/ . Ἐπίσης, THE BLIGHT OF ASIA By GEORGE HORTON. http://www.hri.org/docs/Horton/HortonBook.htm . Ἀκόμη, «Ἡ δημιουργία του Μουσταφά Κεμάλ».

cognoscoteam.gr/%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%ac-%ce%ba%ce%b5%ce%bc%ce%ac%ce%bb/

[31] Ἡ αἱρετική Δύσις ἀντιδρᾷ πάντοτε μέ τόν αὐτόν τρόπον. «Δέν θά χαιρόμουν τόσον πολύ ἐάν εἴχαμε δέκα νίκες κατά τῶν Τούρκων, ὅσον χαίρομαι σήμερα διά τήν ὑποδούλωσιν τῶν …σχισματικῶν.» Εἶπεν ὁ Πάπας Εύγένιος Ε΄, μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Τούρκους.

[32] Ὅρα, «ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ…Ἐπιστολή ἀπό τήν πρώτη Ταϊβανέζα Ἱεραπόστολο Πελαγία Yu».

christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/07/%CE%B8%E1%BD%B0-%E1%BC%A4%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B1-%CE%BD%E1%BD%B0-%E1%BC%A4%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD-%E1%BC%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1/

[33] “Απαιτείται ΑΜΕΣΗ δράση από Ελληνικής πλευράς, διότι όπως σωστά έχει ειπωθεί και από τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, «είμαστε μόνοι μας». Σε περίπτωση κρίσης – σύγκρουσης με την Τουρκία, δεν θα υπάρχουν συμμαχίες και Διεθνές Δίκαιο, παρά μόνο το Δίκαιο του στρατιωτικά ισχυρού που θα επιβάλλει τις θέσεις του στο πεδίο της μάχης.”  Ὅρα, «Τι θα γίνει εάν η Τουρκία…;»

averoph.wordpress.com/2022/06/22/%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1/#more-151238

[34] In response to Turkey’s clear aggression in the Aegean, the State Department has resorted to a policy of neutrality and equidistance. Instead of calling out Turkey’s revisionism and condemning its threats against Greece in a clear and unequivocal way, it has resorted to on the one hand supporting the principle of sovereignty and territorial integrity, and on the other calling on “both sides” to “avoid rhetoric that could further raise tensions.” Ὅρα, “The immorality of neutrality”,  http://www.ekathimerini.com/opinion/1187220/the-immortality-of-neutrality/?eType=EmailBlastContent&eId=89eb7406-5ca2-48fa-a2c1-a9440c027066

[35] Ὅρα, «Δεν μας πτοούν οι Αγαρηνοί, αλλά…»

averoph.wordpress.com/2022/06/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac/#more-151162

 

,

Σχολιάστε

ALEXANDER THE GREAT: THE GREEK CIVILIZER OF THE WORLD

Alexander the Great:
The Greek Civilizer of the World
[1]

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Ἀνδρίζεσθε, καί κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν,
πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπί Κύριον.»
Ψαλμός λ΄(30) 

Ι. Prologue

“Totum Graecorum est.” (Everything comes from the Greeks).
“Ὅλα εἶναι Ἑλληνικά, ὅλα προέρχονται ἀπό τούς Ἕλληνες.” (Marcus Tullius Cicero; 106 B.C.-43 B.C.)

Thucydides (Θουκυδίδης) views life exclusively as political life, and history in terms of political history. The social policy of a true leader is the maximization of his citizens welfare (εὐημερία). The economic policy of a leader or of a government covers the systems for setting levels of taxation (φόροι), government revenue (πόροι) and expenditures (δαπάναι), government budgets, and other functions. The philosophy (science) of Oeconomicos (misspelled Economics) and economic policy were developed by Xenophon (Ξενοφών) in Ancient Greece. Alexander the Great (Μέγας Ἀλέξανδρος) was living a little later in the 4th century B.C. and we know him as a great Greek (Hellen) general, leader, and civilizer. But, he was at the same time, an excellent oeconomologos (economist) because he had to manage the economy of his wars, his enormous campaign from North Greece (Macedonia) to India (Hindus River). He had also to exercise an efficient and effective public policy (revenue and spending) for his vast Empire and to satisfy all its citizens as a Hellenic civilizer and not as a conqueror.

Historians were saying that “he desired not pleasure or wealth, but only excellence and glory”, which was the moral and ethical Greek philosophy of his time. At a point, Alexander said that “…I am grateful to gods that I was borne Hellen…” and had all these Hellenic values, which made him one of the most important person in human history. Of course, as a student of the greatest of philosophers Aristotle (Ἀριστοτέλης), he has shown outstanding management capabilities (although military budgets contained more or less what budgets of states comprised). His efficiencies with rates of salaries, health and welfare, building projects, supplies, transports, reforms of the tax system, indirect taxes and donations, loans, minting of coins (currency); even his dealing with financial scandals and other actions are information useful for our policy makers, today, and they were all excellent. His contribution to the world as the greatest civilizer and preparer of the ground for the expected “Unknown God” is unique in human history.

His Empire’s budgets (revenues and spending) are measured by using the weights of gold and silver coins and values can be determined and prices can be compared by taking this information from different historians of his time. Alexander economic policy is very useful for our current leaders and scholars. Also, the history and the role of this extraordinary man and of the Greek language in God’s plan, for His revolted and deluded creation and humanity to be in a position to understand and accept His revelation, which Greeks were expecting His coming since 5th century B.C. (the Golden Century of Athens), are very important for us. Finally, the current politics of the region are covered, in a book by the author, so they can give to the reader a better idea of the true history of the glorious past and the dishonorable conflicts of the present. Many useful information on numismatics (currency, coins, and their value) from that Ancient Greek period are given in the book, so we can compare prices, wages, and exchange rates with respect of the U.S. dollar and the Greek drachma.

ΙΙ. Alexander’s Contribution to the World

“Πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτούς, ἐπιγνώσεται αὐτούς, ὅτι οὗτοι εἰσι σπέρμα εὐλογημένον ὑπό Θεοῦ.” (Ἡσ.. ξα΄ 9)

Hellenism’s contribution to the world is known to everyone, but one of its greatest offers was with its offspring Alexander the Great (Μέγας Ἀλέξανδρος). Alexander III Macedon (July 20, 356-June 11, 323 B.C.) earned the epithet, “the Great”, due to his unparalleled success as a king, a military commander, and a civilizer of the known world at that time.[2] He never lost a battle, despite typically being outnumbered. This was due to use of terrain, phalanx (φάλαγξ) and cavalry tactics, bold strategy, and the fierce loyalty of his troops. He always was personally involved in battles, in the manner of a Macedonian king. Greek biographer Plutarch (Πλούταρχος; c. 45–120 A.D.) describes Alexander’s appearance as a model,[3] as we can see from his statues. Greek historian Arrian (Lucius Flavius Arrianus ‘Xenophon’, Ἀρριανός, c. 86–160 A.D.) described Alexander as: “[T]he strong, handsome commander with one eye dark as the night and one blue as the sky”[4] and also with other heroic adjectives. The semi-legendary Alexander Romance[5]also suggests that Alexander suffered from heterochromia iridum: that one eye was dark and the other light.[6] Ancient authors recorded that Alexander was so pleased with portraits of himself created by Lysippos (Λύσιππος)[7] that he forbade other sculptors from crafting his image. Alexander the Great is the most admired leader in human history.[8] Lysippos’ sculpture, famous for its naturalism, as opposed to a stiffer, more static pose, is thought to be the most faithful depiction.

Of course, some of Alexander’s strongest personality traits formed in response to his parents.[9] His mother had huge ambitions, and encouraged him to believe it was his destiny to conquer the Persian Empire.[10] Olympias’ influence instilled a sense of destiny in him; of course, without preventing God’s Providence. Plutarch tells us that his ambition “kept his spirit serious and lofty in advance of his years”.[11] However, his father Philip II (382-336 B.C.) was Alexander’s most immediate and influential role model, as the young Alexander watched him campaign practically every year, winning victory after victory while ignoring severe wounds.[12] Alexander’s relationship with his father forged the competitive side of his personality; he had a need to out-do his father,[13] illustrated by his reckless behavior in battle. While Alexander worried that his father would leave him “no great or brilliant achievement to be displayed to the world”,[14] he proved that there were greater than his father’s achievements, with his unique campaign as far as to India. Alexander married twice. First, Roxana (Ρωξάνη), daughter of the Bactrian nobleman Oxyartes (’Οξυάρτης) and Stateira II (Στάτειρα Β΄),[15] the Persian princess and daughter of Darius III of Persia (Δαρεῖος Γ΄ τῆς Περσίας ἤ Δαρεῖος ὁ Κοδομανός). He apparently had two sons, Alexander IV of Macedon (Ἀλέξανδρος Δ΄ Μακεδών) of Roxana and Heracles of Macedon (Ἡρακλῆς ὁ Μακεδών)[16] from his mistress Barsine (Βαρσίνη). He lost another child when Roxana miscarried at Babylon. Apart from wives, Alexander had many more female companions.[17] Nevertheless, Plutarch described how Alexander was infatuated by the pretty Roxana.

Alexander’s economic abilities were also excellent. He managed the economy of his wars; an enormous campaign from Greece to India with success and very efficiently and also, the economic policy of his huge empire was very effective. His public policies [revenue, (πόροι, poroe) and expenditures (δαπάναι, dapanae)] were very effective, too, not only balancing his budget, but generated a surplus (πλεόνασμα), a portion of which was sent back to Macedonia. The cost (δαπάναι) of Alexander’s expedition from 336 B.C. to 323 B.C. was 2,562,018,650 Drs, which was 391,614,286.3 ozs of silver ($6,833,669,296 in today’s silver price). The revenue (πόροι) from different sources was 8,413,850,769 Drs, which was 1,286,089,063 ozs of silver ($22,442,254,150). Then, his surplus was 8,413,850,769 – 2,562,018,650 Drs = 5,851,832,119 Drs or 894,474,776.4 ozs or $15,608,584,854. (Tables 3b, 3c and 4a, 4b).[18] Currencies, coins, salaries and wages are given in Appendix A (Tables 1, 2, and 3a) and in Appendix B and Figure 6.[19] From the economic point of view, this is a good lesson for our politicians, today, who have generated an unsustainable national debt that they rollover to the next generations and the countries are facing bankruptcies. Our current social policies are very insignificant and anti-social and the workers are extremely exploited by businesses and the unregulated markets and banks[20] that make enormous profits, create inflation, redistribute the wealth without generating new one, and avoid paying taxes, too. Then, we need to learn from the past history.

Actually, Alexander the Great was a civilizer (Hellenizer). With the word Hellenization we denote the spread of Greek language, culture, and population into the former Persian Empire after Alexander’s conquest. That this export of Greek civilization took place is undoubted, and can be seen in the great Hellenistic cities of, for instance, Alexandria, Antioch, Seleucia (south of Baghdad), and many others. Alexander sought to insert Greek elements into Persian culture and attempted to hybridize Greek and Persian culture. This culminated in his aspiration to civilize and homogenize the populations of Asia and Europe. Thus, Hellenization occurred throughout this vast region.[21] The core of this Hellenistic culture was essentially Athenian (from the “golden age” of the City); the moral and ethical teaching of its philosophers. The close association of men from across Greece in Alexander’s army directly led to the emergence of the largely Attic-based “koine” (κοινή), or “common” or Hellenistic (Ἑλληνιστική) Greek dialect[22] or the language of the New Testament (Ἑλληνική τῆς Καινῆς Διαθήκης).[23] Koine spread throughout the Hellenistic world, becoming the lingua franca[24] of Hellenistic lands and eventually the ancestor of Modern Greek. Furthermore, town planning, education, local government, and art current in the Hellenistic period were all based on Classical Greek ideals, evolving into distinct new forms commonly grouped as Hellenistic. Aspects of Hellenistic culture were evident in the traditions of the Byzantine (Medieval Greek) Empire up in the mid-15th century and they are still present even in today’s Greece. The entire of long duration Greek culture is based on tradition (Παράδοσις), which is preserved and is transferred from one generation to the other. This tradition cannot be interrupted because the losses will be infinite not only for Greece, but for the entire world.

In addition, Alexander the Great was a gifted man by God (God’s Providence is in control of His entire creation). His role in history is unique and he had all these talents to pursue this historic objective, the preparation of the known world to accept the Revealed Truth, the Messiah, the Son of God, “the Unknown God” of Socrates and of the other Greek philosophers. Actually, Alexander was “the social forerunner”. The divine plan was successful in only twelve (12) years (335-323 B.C.) and was preserved with Alexander’s successors and hopefully with today’s Greeks. Alexander’s short life for only 33 years (356-323 B.C.) was enough to accomplish God’s plan for humans’ salvation.[25] He was successful in all his tasks and of course, in his economic policy and triumphant in his social, foreign, and global policies. It is obvious that if a leader has God’s Grace and Providence because he labors for God’s work, he will be very successful for his people and the world. The problem, today, is that our leaders do not receive and do not accept God’s Providence because they do not believe in the True God and their people are paying the cost.

            As my beloved friend, Professor Argyrios Varonides has said, “If the Skopje regime really seeks recognition and respect as a democratic state, it needs first to learn how to respect history and not to adopt old faded political arguments of past and collapsed regimes. Do they really want to be Macedonians? Then, they are welcomed with open arms to the Greek culture, which after all has been known, thanks to the Thessalonian brothers Methodios (Μεθόδιος) and Kyrillos (Κύριλλος). Otherwise, they ridicule themselves and become irritating.” Consequently, for someone to become Macedonian, he has, first, to become Greek because the true Macedonians were, are, and will be only Greeks (Hellenes of North Greece).

Large sections of countries that dream the non-existent historically “Aegean Macedonia” were historically under Greek control for thousands of years and those countries that transgress against Greece today are “inhospitable of the history”, conquerors. Greeks will never cease, as the Greek race to claim their lost national lands. It is their national duty to state matters concerning Greek Macedonia and many other regions, both inside and outside of Greece, exactly as they are to restore the historical truth that expediency, politics, and misguided and calculating interest continue to counterfeit and distort. It is necessary for the preservation of their unique Greek Orthodox Culture that everyone be in good conscience and that Greece permanently “guard Thermopylae”.[26] This duty must not be the subject of a transient alert or mobilization, but the constant care of the current and future citizens of the historic country, Hellas (Ἑλλάς) because the enemies (from East, North, and West) are becoming more aggressive with the passing of time.

III. Conclusion

«Ἔστιν μέν οὖν Ἑλλάς καί ἡ Μακεδονία.» (“Macedonia, of course, is a part of Greece”) [Στράβων (Strabo)]

In conclusion, the fact that the ancient Macedonians belong to the world of Greeks, is very difficult to be disputed any longer from any prudent man.[27] The new archeological treasures in connection with linguistic analyses and the findings of a great number of new inscriptions –all Greek– with rich samples of Greek names prove that there is no discontinuation of either cultural or linguistic of the unity of the Macedonians with the rest of the Greeks.[28] Also, the spreading of the Greek language and the Greek civilization and culture to the entire known world from the Greek Macedonians of the Alexander the Great constitutes the most categorical confirmation of this event.[29] This event is confirmed every year by the new archeological findings that are coming to light either at the large excavations of Pella (Πέλλα), Vergina (Βεργίνα), Dion (Δίων), and Sindos (Σίνδος), or in dozens less known, like in areas of Voion (Βόϊον), Aeani (Αἰανή), Kozani (Κοζάνη), Kastoria (Καστοριά), Florina (Φλώρινα), Edessa (Ἔδεσσα), Aridaea (Ἄριδαία), Kilkis (Κιλκίς), Kavala (Καβάλα), and of course, Thessaloniki (Θεσσαλονίκη), Amphipolis (Ἀμφίπολις)[30] and Chalkidiki (Χαλκιδική) [Petralona, (Πετράλωνα)][31] and others.

Thus, the role of Hellenism is historic and humanistic –and as time passes the vast majority of people will realize it- because it was able many times in the past to re-orientate humanity. Hellenism is a global movement of ancient moral philosophy combined with the revealed truth of Christianity, the Holy Orthodoxy. Its advantage exists in the adoption of the moderation, the spiritual, the eternal, and the truthful, and at the same time in the rejection of the exaggeration, the materialistic, the transitory, and above all the bold lie. How many today understand this unique culture, which is called the Hellenic Orthodox Culture (Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία, Hellinorthodoxos Paideia)? The race, which possesses this culture, has the unique ability to reach the highest accomplishments and surpass the pathless degeneration of the human civilization left behind in every historic period. The universal ideas of Hellenism constitute an inexhaustible source of alternating everlasting values.[32] The principles of Hellenism that have changed the intellectual trends of humanity throughout history, have been born to this small geographical region, which for three thousand years obstinately resists the undermining efforts of the controlled “civilized” world of the West and the hordes of barbarians from Asia. One representative of this race is Alexander the Great, the Macedonian Greek commander of the army who civilized the world and refined and united Hellenism.

 

———————-

[1] From the book: John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5. novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

[2] Roisman, Joseph and Ian Worthington (2010). A Companion to Ancient Macedonia. New York, N.Y.: John Wiley & Sons.

[3] See, Plutarch (Plutarch) (1919), Perrin, Bernadotte, ed. Plutarch, Alexander. Perseus Project. Also,  Plutarch (1936). Babbitt, Frank Cole, ed. On the Fortune of Alexander IV. Loeb Classical Library. pp. 379–487.

[4] See, “Alexander the Great”. Mithec.

[5] See, Alexander Romance .

[6] See, Grafton, Anthony, Glenn W. Most, and Salvatore Settis (2010), eds. The Classical Tradition, Harvard University Press.

[7] Lysippos (Λύσιππος) was a Greek sculptor of the 4th century B.C. Together with Scopas (Σκόπας) and Praxiteles (Πραξιτέλης), he is considered one of the three greatest sculptors of the Classic Greek era, bringing transition into the Hellenistic period.

[8] This is the reason that many non-Greek people, even foreign nations (like, the Slavic Skopje), claim that they are Macedonians, descendants of Alexander the Great. (sic). But, this is not true, so it is unacceptable by academics.

[9] See, Green, Peter (2007), Alexander the Great and the Hellenistic Age. London: Phoenix.

[10] Greeks are saying, even today, that “behind a saint, there is always a holy mother”.

[11] See, Plutarch (1919). Perrin, Bernadotte, ed. Plutarch, Alexander. Perseus Project. Retrieved 6 December 2011.

[12] See, Roisman and Worthington (2010).

[13] From what was the belief of young people in Ancient Sparta: «ἄμμες δέ γ’ ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες» [we shall become better (than you)].

[14] Plutarch (1919).

[15] Stateira II (Στάτειρα Β΄; died 323 B.C.), was the daughter of Stateira I and Darius III of Persia. After her father’s defeat at the Battle of Issus (Μάχη τῆς Ἰσσοῦ, November 333 B.C.), Stateira and her sisters became captives of Alexander of Macedon. They were treated well, and she became Alexander’s second wife and her sister, Drypteis or Drypetis, to Hephaestion (Ἡφαιστίων) at the Susa weddings in 324 B.C. After Alexander’s death in 323 B.C., Stateira was killed by Roxana, his first wife.

[16] Heracles of Macedon (327–309 B.C.) was a reputed illegitimate son of Alexander the Great by Barsine (Βαρσίνη), daughter of Satrap Artabazus (Ἀρτάβαζος) of Phrygia.

[17] As we see, Alexander had been married twice and had many other women companions, which shows his relationships with women. Of course, no ancient sources stated that Alexander had homosexual relationships and we do not see this perversion anywhere in ancient Greece. One Greek virtue was the “shame” (ἡ ἐντροπή). This was a big lie by some contemporary homosexuals to justify their anomaly (their deadly sin). The vice of homosexuality existed in Sodom and Gomorrah and God burnt them with fire and brimstone.

[18] See, John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5.

novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

[19] See, Kallianiotis, Political History and Economic Policy… , July 2020.

[20] See, Kallianiotis, John N. (2019c), “Monetary Policy: Is the Dual Mandate of the Fed Maximizing the Social Welfare?”, International Journal of Economics and Financial Research, Vol. 5, No. 6, June 2019, pp. 112-142. arpgweb.com/journal/5/archive/06-2019/6/5 , arpgweb.com/pdf-files/ijefr5(6)112-142.pdf

[21] Because “What the mind and the heart is for a human being, Greece is for humanity.” Quintus Horatius Flaccus (65 B.C. – 8 B.C.) [Ρωμαῑος λυρικός ποιητής]. (= Ὅτι τό μυαλό καί ἡ καρδιά εἶναι γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα, εἶναι ἡ Ἑλλάς γιά τήν ἀνθρωπότητα). Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) [Γερμανός συγγραφεύς].

[22] Because “Deorum lingua est lingua Graecorum.” (= Ἡ γλῶσσα τῶν θεῶν εἶναι ἡ Ἑλληνική γλὼσσα).

[23] Koine Greek displayed a wide spectrum of different styles, ranging from more conservative literary forms to the spoken vernaculars of the time. As the dominant language of the Byzantine Empire (τό κράτος τῶν Ρωμαίων, Romania, Ρωμανία, Ρωμηοί), it developed further into Medieval Greek, the main ancestor of Modern Greek. Literary Koine was the medium of much of post-classical Greek literary and scholarly writing, such as the works of Plutarch and Polybius. Koine is also the language of the Christian New Testament, of the Septuagint (the 3rd-century B.C. Greek translation of the Hebrew Bible, “Old Testament”), and of most early Christian theological writing by the Church Fathers. (St. Basil the Great and St. Gregory the Theologian studied in Athens in the 4th century A.D.). In this context, Koine Greek is also known as “Biblical”, “New Testament”, “Ecclesiastical” or “Patristic” Greek (and as a good American friend is saying, “this is the language that is spoken in Paradise”). It also continues to be used as the liturgical language of services in the Greek Orthodox Church. This holy language is under persecution the last forty years by the enemies of the Hellenic-Orthodox paideia, as it is also anything valuable and eternal in human civilization.

[24] A lingua franca (plural: lingue franche or lingua francas), also known as a bridge language, trade language or vehicular language, is a language systematically (as opposed to occasionally, or casually) used to make communication possible between persons not sharing a native language, in particular when it is a third language, distinct from both native languages, as it is the English language, today.

[25] Also, 33 years was the earthy life of the Son of God, Jesus Christ.

[26] As Leonidas (Λεωνίδας) did in 480 B.C. at Thermopylae. See, http://www.history.com/topics/ancient-history/leonidas

[27] See, Nikolaos Martis, Macedonia, http://www.hri.org/Martis/contents/main3.html

[28] There are series of hundreds of articles by the author examining the Macedonian question from these perspectives.

[29] The interested reader can find details in the following book of the author, John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5.

novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

Table of Contents

Preface

Chapter 1 Α΄. Introduction

Chapter 2 Β΄. Alexander’s Expedition and its Expenditures

Chapter 3 Γ΄. Alexander’s Empire: Revenue, Taxes, and Budget

Chapter 4 Δ΄. The Unexpected Death of Alexander and his Succession

Chapter 5 Ε΄. Historic Lessons from the Hellenic Studies for Today’s Economy and Society

Chapter 6 ΣΤ΄. The Hellenic Historical Journey

Chapter 7 Ζ΄. The Current Inflicted Delusion

Chapter 8 Η΄. Conclusion: The Didactic Historical Inferences

References

Appendix Α΄

Appendix Β΄

Appendix Γ΄

Appendix Δ΄

About the Author

[30] See, Amphipolis. http://www.ancient.eu/Amphipolis/ . See also, http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/C1.8.html

[31] See, The Cave of Petralona, http://www.chalkidiki.com/petralona/ . See also, New Information on the Petralona Skull Controversy,www.ancient-origins.net/news-history-archaeology-opinion-guest-authors/new-information-petralona-skull-controversy-001380 . In addition, see, http://www.visit-halkidiki.gr/portfolio-view/petralona-cave/

[32] “Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum.” (= Τίποτε δέν εἶναι πιό ἀνθρώπινο, πιό ἱερό ἀπό τήν Ἑλλάδα).

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΘΝΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ καὶ Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ἡ Ἐθνικο-θρησκευτική Κρίσις καί ἡ Ὑποταγή τῆς Χώρας

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton, Η.Π.Α.

Φεβρουάριος 2017

.             Ὁ μακραίων Ἑλληνισμός παρέμεινεν εἰς τήν παγκόσμιον Ἱστορίαν ὡς ὁ θεμελιωτής τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ εἰς τόν πλανήτην. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, θείᾳ Προνοίᾳ, συνηγωνίζοντο μέ τήν ἠθικήν των φιλοσοφίαν τούς προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀμφότεροι, Ἕλληνες φιλόσοφοι καί Ἑβραῖοι προφῆται ἀνέμενον τήν ἔλευσιν καί ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Οἱ πρῶτοι Τόν ἀπεδέχθησαν καί ὡς Χριστιανοί πλέον κατέστησαν οἱ πνευματικοί πατέρες τῶν μετέπειτα ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων λαῶν. Οἱ δεύτεροι ἠγνόησαν τούς προφήτας των, ἀπέρριψαν τόν Ἀληθινόν Θεόν καί κατέστησαν φανατικοί διῶκται τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί τῶν λοιπῶν πνευματικῶν τέκνων τῆς Ἑλλάδος. Ἡ αἰωνία πάλη μεταξύ ἀληθείας καί πλάνης!
.             Ἡ διαμάχη αὕτη, μεταξύ τῆς Ἀληθείας καί τοῦ ψεύδους συνεχίζεται ἐπί 2016 ἔτη. Ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία, θείᾳ βοηθείᾳ, ἀντεστάθησαν εἰς ὅλας τάς διώξεις καί ἔφθασαν εἰς μεγάλην πνευματικήν ἀκμήν (ἁγιότητα), ἀλλ’ οἱ ἡγέται των ἀπεστάτησαν ἐπανειλημμένως καί ἡ χώρα μέ τόν λαόν της διεσύρθη εἰς ὑποταγάς, διωγμούς, στερήσεις καί δουλείας. Ὁ λόγος τῆς ὑποταγῆς τῆς χώρας ἦτο πάντοτε ἡ ἄρνησις, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πολιτείας, τῆς Παραδοσιακῆς Πίστεώς μας, τήν ὁποίαν εἶχον, εἰς μέγαν βαθμόν, ἀκόμη καί οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Τό Ἔθνος ἐπλήρωσε πολύ ἀκριβά τήν ἀποστασίαν τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας μας καί ἡ χειραφετημένη ὑπό τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πολιτεία κατέληξεν εἰς τήν ἀθεῒαν,[1] καθ’ ὅτι δέν ὑπῆρχεν (δέν διέθετον), ἄνευ Θείας Χάριτος, πνευματικόν ὑπόβαθρον καί συνεπῶς, δέν ἠδυνήθησαν νά καταστοῦν στήριγμα διά τόν λαόν καί τήν παιδείαν του.[2]
.             Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἀσφαλῶς καί τό Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν ἠμποροῦν νά καταστοῦν αἱρετικοί, συμπράττοντες μέ τήν πλάνην, ἀντιτασσόμενοι μέ πᾶν μέσον τήν Παραδοσιακήν ἡμῶν Πίστιν καί διώκοντες τούς πιστούς Χριστιανούς. Αὐτοί θά ἔπρεπε νά εἶχον ὅλοι καθαιρεθῆ καί ἡ πολιτεία καί ὁ λαός νά τούς εἶχε θέσει εἰς τό περιθώριον, ὡς συνέβη εἰς τό παρελθόν μέ τούς λοιπούς αἱρετικούς. Σήμερον, οἱ ψευδο-πνευματικοί οὗτοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται κατέστησαν τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας αἱρετικούς καί ἀποδιοπομπαίους ἀπό τά πνευματικά των τέκνα, τούς λοιπούς Ὀρθοδόξους λαούς.
.             Οἱ πολιτικοί ἡγέται τῆς χώρας μας ἀπεδείχθησαν ἀνάξιοι συνεχισταί τῶν σοφῶν καί ἡρωϊκῶν προγόνων των, ὑποτελεῖς εἰς τάς ξένας σκοτεινάς δυνάμεις, ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἐμφύτου ἀρετῆς τοῦ γένους μας, ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄθεοι, διεφθαρμένοι, ἀνθέλληνες, ἀγνώμονες πρός τούς ψηφοφόρους τους, προδόται τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς μοναδικῆς των χώρας καί ὑποτελεῖς τῶν κατευθυνομένων ΜΜΕ (Greek fake news). Ἀλλά, ἄνευ πίστεως, ἀνδρείας, ἀξιοπρεπείας, ἀρετῆς, ἱστορικῆς γνώσεως, παιδείας καί Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τί εἴδους πολιτικός ἡγέτης θά ἠμποροῦσε κάποιος νά γίνῃ; Οἱ πολιτικοί ἡγέται τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν δέν εἶναι οὔτε κἄν Ἕλληνες, οὔτε Ὀρθόδοξοι, ἀλλά καί οὔτε ἔχουν κανέν ἀπό τά στοιχειώδη προσόντα ἀκόμη καί τοῦ πλέον ἀσημάντου ἡγέτου ἐπί τῆς γῆς.
.             Αὐτά, συνεπῶς, εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας, τῶν αἱρέσεων, τῆς ἀγνοίας, τῆς ἀνταρσίας καί τῆς ὑποτελείας, τά ὁποῖα βλέπομεν σήμερον. Οἱ ἡγέται μας κατέστησαν ἀνάξιοι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας, προδόται τῆς χώρας μας καί τοῦ λαοῦ μας, ἀνίκανοι νά ὑπερασπισθοῦν πίστιν καί πατρίδα, δειλοί ἀκόλουθοι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῆς πλάνης, τῆς ἀθεῒας, τῆς διαφθορᾶς, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς ἀπαξιώσεως πασῶν τῶν ἀρετῶν καί ἀξιῶν μας καί ἤδη παρέδωσαν τήν Ὀρθοδοξίαν καί τήν Ἑλλάδα βοράν εἰς τούς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούς ὀπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου. Συνεπῶς, ἅπαντες ἀπορριπτέοι!
.             Τέλος, ἐάν ἡ Ἐκκλησία δέν κρατήσῃ τήν Παραδοσιακήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τήν ὁποίαν ἔχομεν ἀπό τό ἔτος 51 μ.Χ., ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔφθασεν εἰς Ἀθήνας καί ἐξεπλάγη ἀπό τήν πίστιν τῶν Ἀθηναίων εἰς τόν «Ἄγνωστον Θεόν» καί ἡ Πολιτεία δέν παύσῃ τάς ὑποτελεῖς πληρωμάς μέ τό αἷμα τῶν πτωχῶν Ἑλλήνων πρός τούς σκοταδιστάς Εὐρωπαίους καί τούς τοιούτους τοῦ ΔΝΤ καί δέν φύγῃ ὄχι μόνον ἀπό τό εὐρώ, ἀλλά καί ἀπό αὐτήν ταύτην τήν δούλην (πρωτότυπον) τῆς ἀπανθρώπου παγκοσμιοποιήσεως, τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί νά ἐπανακτήσῃ τήν Ἐθνικήν της κυριαρχίαν, δέν ὑπάρχει κανέν μέλλον διά τήν χώραν καί τόν λαόν της. Διά τῆς παρούσης ψευδο-διαχειρίσεως τῆς πνευματικῆς, οἰκονομικῆς, μεταναστευτικῆς καί κοινωνικῆς κρίσεως, οὔτε ἡ Ἑλλάς θά ἠμπορέσῃ νά διατηρήσῃ τήν ὕπαρξίν της, ἀλλά καί οὔτε ἡ Ἑλληνική Ὀρθοδοξία θά δυνηθῇ νά ἀντιταχθῇ εἰς τόν ἐχθρόν (ἀντίχριστον) τῶν ἀνθρώπων εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς, τούς ὁποίους διάγομεν. Συνεπῶς, ἀπολλύμεθα ἐθνικῶς, ἐδαφικῶς (γεωγραφικῶς) καί πνευματικῶς. Ἡ ἀντίδρασίς μας πρός τήν παροῦσαν λαίλαπα θά πρέπει νά εἶναι ἄμεσος, ἀποτρεπτική καί ἀποτελεσματική, ἐκ τῶν κάτω (ἐκ τῆς βάσεως), τόν Ἑλληνορθόδοξον λαόν μας. Εὐχόμεθα.

 

[1] Ὅρα, «Ὁ Νέος Ὑπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου», ’Ορθόδοξος Τύπος, 31 Ἰανουαρίου 2017. orthodoxostypos.gr/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba-%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b1%ce%b2%cf%81/

[2] Ὅρα, Ἀρχ. Δανιἠλ Ἀεράκη, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης], Χριστιανική Βιβλιογραφία , 31 Ἰανουαρίου 2017. christianvivliografia.wordpress.com/2017/01/31/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1-%e1%bd%91%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%e1%bc%90%ce%ba%cf%86%cf%8d%ce%bb%cf%89%ce%bd/

,

Σχολιάστε

H ΠΕΡΙΟΔΟΣ EΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ EΝOΣ OΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟY ΠΑΡHΛΘΕΝ (Ἰω. Καλλιανιώτης)

Ἡ Περίοδος Ἐξαπατήσεως καί Παραπλανήσεως
ἑνός Ὁλοκλήρου Λαοῦ παρῆλθεν

Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ Scranton

.             Ἡ μεθοδευμένη ἐξαπάτησις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας ἤρχισε τό 1901 μέ τήν εἰσαγωγήν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως[1] καί συνεχίζεται ἕως τό 2016, ἐπί 115 συναπτά ἔτη, ἀλλ’ ἐσχάτως μέ τήν ἀπαράδεκτον δουλοπρεπῆ ἀνθελληνικήν πολιτικήν τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων καί τήν ἐγκατάλειψιν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τό Οἰκουμενιστικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης,[2] τά πράγματα θά πρέπει νά ἀρχίσουν νά ἀλλάσσουν καί ἡ παραπλάνησις νά γίνῃ συντόμως παρελθόν. Εὐχόμεθα καί ἐλπίζομεν ἡ τοῦ Θεοῦ μας πολυευσπλαγχνία νά ἀνατρέψῃ τήν κακήν ταύτην πορείαν τοῦ περιουσίου λαοῦ Του, κατόπιν μετανοίας ὅλων μας. Καθ’ ὅτι ἀπωλέσαμεν τήν υἱοθεσίαν καί ἐάν δέν ὑπάρξῃ συντόμως μετάνοια, ἀπoλούμεθα, ὡς Ἔθνος καί λαός.
.             Ἡ παραπλάνησις ἡμῶν εἶναι τόσον μεγάλη ὥστε ἐλησμονήσαμεν τόν πρωτεύοντα σκοπόν τῆς ζωῆς μας καί ἀσχολούμεθα μόνον μέ τήν οἰκονομικήν κρίσιν, τήν ὁποίαν ἐδημιούργησαν αἱ διεφθαρμέναι κυβερνήσεις μας, τῇ προτροπῇ τῶν βαρβάρων τῆς δύσεως, μέ στόχον των τήν πτωχοποίησιν τοῦ λαοῦ μας καί τήν ὑποταγήν του εἰς τούς δυνάστας τούτους. Ἀλλ’ ἡ πραγματική ἡμῶν κρίσις εἶναι ἡ πνευματική κατάπτωσίς μας, ἡ χλιαρότης μας, ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν παραδοσιακήν πίστιν μας, τῆς ὁποίας μοναδική ἐπιδίωξις εἶναι ἡ ἡμῶν ψυχική σωτηρία. Τό λάθος τῆς εὐπιστίας μας ταύτης, θανάσιμον.
.             Παρ’ ὅλην τήν παραπληροφόρησιν, ὁ λαός μας ἀφυπνίσθη καί ἀπαιτεῖ τήν κατάργησιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς δουλείας, τῆς Παπικῆς ὑποταγῆς, τῶν εἰσηγμένων συστημάτων ἐκμεταλλεύσεως τοῦ Ἕλληνος πολίτου, ὡς καί τήν ἀνηλεῆ πληρωμήν «ἐνοικίου» διά τήν ἰδιόκτητον κατοικίαν του, τήν ὁποίαν ἀπέκτησεν μέ πολύν κόπον καί θυσίας, εἰς τόν κατευθυνόμενον ὑπό τῶν ξένων, ἀνθελληνικόν κρατικόν μηχανισμόν. Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν πλανήτην γῆν δι’ ἅπαντας ἡμᾶς καί ἡ ἰδιοκτησία εἶναι ἔμφυτος καί θεόσδοτος (δῶρον Θεοῦ). Ἡ ἰδιωτική ἰδιοκτησία καί ὁ Ἐθνικός πλοῦτος δέν εἶναι εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Τρόϊκας, τήν ὁποίαν λατρεύουν καί ὑπακούουν ὑποτασσόμενοι οἱ ψευδο-πολιτικοί μας τοῦ ἐπιγείου ἀντι-«δημοκρατικοῦ τόξου».
.             Δέν ἐπιτρέπομεν εἰς τούς Νεοεποχίτας τῆς Τρόϊκας καί εἰς τούς προδότας ἡμετέρους (κλέπτας ΠΑΣΟΚους, ψευδο-συντηρητικούς Νεο-Δημοκράτας, ἀπατεῶνας ΣΥΡΙΖΑίους καί λοιπούς ἀποπροσανατολιζομένους κεντρῲους) νά μειώνουν τούς μισθούς μας εἰς τό ἐπίπεδον πείνης, τάς συντάξεις εἰς ἐπίπεδον ἐξαθλιώσεως τῶν ἀξιοπρεπῶν ἀλλ’ ἀδυνάμων ὑπερηλίκων πατέρων μας, καί νά αὐξάνουν τούς φόρους εἰς ἐπίπεδον ἐφαρπαγῆς καί ἐκποιήσεως τοῦ ἀτομικοῦ ἰδιωτικοῦ πλούτου τῶν πτωχοποιημένων Ἑλλήνων.
.             Ἐξηπάτησαν ἀναιδεστάτως τόν λαόν μας ἐπί 42 ἔτη, οἱ ἀνθέλληνες καί ἀντίχριστοι οὗτοι ψευδο-πολιτικοί μας, ὑποσχόμενοι εὐημερίαν, ἀνεξαρτησίαν, παραμονήν ἐκτός τῆς ἐπιρροῆς τῆς δούλης τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων δύσεως (ΕΕ, ΝΑΤΟ καί ΟΝΕ), ἀλλά τελικῶς, τόν ὑπέταξαν ἄνευ ὅρων εἰς τούς δολίους τούτους δούλους τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος παρήχθη καί παράγεται ὑπό τῶν Ἑλλήνων καί δέν ἔχουν κανέν δικαίωμα αἱ ἀνθελληνικαί κυβερνήσεις νά τόν δίδουν εἰς τούς Γερμανούς, τούς Κινέζους καί τούς λοιπούς ξένους κερδοσκόπους καί καιροσκόπους.
.             Ἅπασαι αὗται αἱ διεφθαρμέναι, ἄθεοι, ἀνθελληνικαί καί ἀντίχρισται κυβερνήσεις, δέν ἐνδιαφέρονται διά τούς Ἕλληνας, τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν μας, ἐκτός μόνον διά τούς ξένους ὑποστηρικτάς των, οἱ ὁποῖοι τούς κολακεύουν, τούς ὑποτιμοῦν, τούς διασύρουν διεθνῶς, τούς ἐκμεταλλεύονται, ἀλλά καί τούς στηρίζουν ἰδιοτελῶς εἰς τήν ψευδο-ἐξουσίαν των, ἐν ᾧ οὐσιαστικῶς, οἱ ξένοι οὗτοι ἐκτελοῦντες διατεταγμένην ὑπηρεσίαν, ἐνδιαφέρονται νά ἱκανοποιήσουν τούς στόχους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τήν ὑποταγήν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν καταπολέμησιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Πλανῶνται ὅμως οὗτοι, ξένοι καί ἡμέτεροι δουλοπρεπεῖς παγκοσμιοποιηταί τῆς ἀδαημονίας.
.             Οἱ ἐν ἀγνοίᾳ καί δουλείᾳ ψευδο-πολιτικοί οὗτοι κατέστρεψαν τήν πίστιν μας, τήν παράδοσίν μας, τόν πολιτισμόν μας, τήν γλῶσσάν μας,[3] τήν παιδείαν μας, τήν οἰκονομίαν μας, τήν εὐημερίαν καί τήν ἀξιοπρέπειάν μας καί κατέστησαν τήν χώραν δούλην, ὑποτακτικήν καί ὑποχείριον εἰς τούς ἀνθέλληνας αἱρετικούς τῆς δύσεως. Εἴδετε ποτέ τινά τῶν ψευδο-πολιτικῶν μας νά ἐκκλησιάζεται, νά προσεύχεται, νά καταψηφίζῃ ἀντιχρίστους νόμους,[4] νά ἀκολουθῇ τά χρηστά ἤθη καί ἔθιμά μας; Οὐδέποτε! Κατήργησαν ἅπαντας τούς θεσμούς καί δέν ἐντρέπονται διά τόν παράνομον βίον των, τήν διαφθοράν των, τάς ἀπάτας των, τά ψεύδη των, τάς ἀπραγματοποιήτους ὑποσχέσεις διά ψηφοθηρίαν καί μόνιμον ἐξαπάτησιν τοῦ λαοῦ μας. Πῶς εἶναι δυνατόν, κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων, νά τούς ἐμπιστευώμεθα, νά τούς ἀκολουθῶμεν καί νά τούς ἐκλέγωμεν; Εἴμεθα συνυπεύθυνοι εἰς τό τῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος ἔργον των.
.             Δυστυχῶς, τήν ἰδίαν θέσιν (λόγῳ τε καί ἔργῳ) μέ τήν πολιτείαν κατέχει καί ἡ Ἐκκλησία. Δέν εἶναι δυνατόν, ὁ θεοσεβής λαός μας νά ἀνέχεται πλέον οἱονδήποτε ψευδο-ἡγέτην, πολιτικόν ἤ «πνευματικόν». Ἅπαντες οὗτοι δέν ἐκπροσωποῦν Ἑλληνισμόν καί Ὀρθοδοξίαν, ἀλλά μόνον ἀνθελληνισμόν καί κακοδοξίαν. Θά πρέπει νά τό ἀντιληφθοῦν πλέον καί οἱ ἴδιοι, μέ τήν ἀποστροφήν τοῦ λαοῦ καί τήν ἀπόρριψίν των, ὥστε νά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν χώραν τῶν ἡρώων καί ἁγίων. Ἄς ὑπάγουν εἰς Βρυξέλλας, Ρώμην ἤ ὅπουδήποτε ἀλλοῦ αἰσθάνονται ὅτι ταυτίζονται μέ ταύτας. Δέν εἶναι ἀντάξιοι τοιούτων προγόνων, ὡς τῶν ἡμετέρων, τῆς Ἱστορίας μας καί τοῦ μεγαλείου μας. Εἶναι κατώτεροι τῶν περιστάσεων καί συνεπῶς, ἀνίκανοι καί ἀνάξιοι νά κατευθύνουν καί νά ἡγοῦνται τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἔθνους μας.
.             Οἱ ξένοι καί ἐγχώριοι οὗτοι πράκτορες κατέστησαν τήν χώραν μας κέντρον ἀπορρίψεως καί ἀποκαταστάσεως λαθρομεταναστῶν, καί δή τζιχαντιστῶν μουσουλμάνων, ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν δημιουργίαν των μέ τήν διάλυσιν τῆς Γιουγκοσλαβίας καί τήν ἵδρυσιν τριῶν μουσουλμανικῶν κρατῶν εἰς τά Βαλκάνια. Προσφάτως δέ, μέ τόν ἐγκληματικόν, ἄδωρον, ἀλλ’ ἀειτάραχον πόλεμόν των εἰς Ἰράκ καί Ἀφγανιστάν καί μέ τήν διάλυσιν τῆς Συρίας καί τῆς Λιβύης διά νά ἱκανοποιήσουν τό σχέδιον τῶν Νεο-ἐποχιτῶν κυρίων των (τῶν «νεο-προδρόμων»). Ἡ δύσις κατέστη δούλη ἐν ἐλευθερίᾳ ἀπό τόν 18ον αἰῶνα (Γαλλικήν Ἐπανάστασιν[5] καί Ἀμερικανικήν ὑποταγήν[6]). Εἰς τούς μουσουλμάνους τούτους, οἱ ὁποῖοι κατεδυνάστευσαν τήν χώραν καί τόν λαόν μας ἐπί 400 ἔτη, τούς ἐδημιούργησαν οἱ ἐθνοπατέρες μας καί Πρόγραμμα Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν εἰς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης[7] καί ἐψήφισαν οἱ ἀνθέλληνες οὗτοι εἰς τήν Βουλήν ἀκόμη καί ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τόν Βοτανικόν.[8]
.             Ἐπί πλέον, κατεσπατάλησαν καί κατέκλεψαν τόν Ἐθνικόν πλοῦτον τῆς χώρας καί ἐξηπάτησαν τόν ἁπλοῦν λαόν μας ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη, ὥστε νά διατηρήσουν τό σαθρόν, νοσηρόν καί σάπιον πολιτικόν των σύστημα, τό «τῶν κομμάτων τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου», ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται ἄνευ αἰδοῦς οἱ ἀδιάντροποι,[9] κατά τόν λαόν μας. Ἐπέβαλλον τήν πολιτικήν διαφθράν, τήν ὁποίαν ἀνήγαγον εἰς ἐπιστήμην καί ἐφήρμοσαν τήν κοινωνικήν ἀδικίαν ἐπί τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν φανατικοί ὀπαδοί των καί ἄλλους ἠνάγκασαν εἰς ὑποχρεωτικήν μετανάστευσιν καί ἐγκατάλειψιν τῆς ἱερᾶς των πατρίδος.
.             Τέλος, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, δι’ οὕς ὁ παρών λόγος, θά πρέπει νά φύγουν καί ἐάν ὄχι, νά διωχθοῦν ἐκ τῆς χώρας, ὥστε νά δωθῇ ἡ Ἑλλάς εἰς τούς Ἕλληνας καί πάλιν καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά ἐπανέλθῃ ἐν μετανοίᾳ ἐκεῖ, ὅπου ἦτο πρό τοῦ 1920, εἰς τήν Πατερικήν θεολογίαν καί τήν Παραδοσιακήν πίστιν της. Ποῖος ἔδωκε τό δικαίωμα εἰς τούς προδότας πολιτικούς νά ὑποτάξουν τόν ὑπερήφανον Ἕλληνα εἰς τά μνημόνια τῆς ἀπάτης τῶν ἀσχέτων Εὐρωπαίων καί τοῦ ἀπεχθοῦς ΔΝΤ; Ποῖος ἔδωκε τό δικαίωμα εἰς τούς δύο «πνευματικούς» ἡγέτας τό 1924 νά ὑποτάξουν τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τήν κακοδοξίαν τῆς δύσεως; Ἡ ἐποχή τῆς ἐξαπατήσεως καί παραπλανήσεως τοῦ εὐπίστου λαοῦ μας παρῆλθε διά παντός καί οἱ συνένοχοι τῶν ἐγκλημάτων κατά τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος τῶν Ἑλλήνων θά πρέπει νά καταδικαστοῦν εἰς ἀποπομπήν καί καθαίρεσιν.

[1] Ὅρα, «ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Κυριάκου Κυριαζόπουλου». https://paterikiparadosi.blogspot.com/2016/07/blog-post_18.html

[2] Ἀπό τήν 19ην ἕως τήν 26ην Ἰουνίου 2016.

[3] Ὅρα, Χρήστου Γιανναρᾶ, «Η ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΛΩΣΣΙΑΣ», https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/08/09/%e1%bc%a1-%ce%ba%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%e1%bd%b4-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%e1%bd%b4-%cf%84%e1%bf%86%cf%82-%e1%bc%80%ce%b3%ce%bb%cf%89/

[4] «… δικαιοσύνη ‹οὖν› τὰ τῆς πό‹λεω›ς νόμιμα, ‹ἐν› ᾗ ἂν πολιτεύηταί τις, μὴ ‹παρ›αβαίνειν.» Δηλαδή, «Δικαιοσύνη εἶναι νά μήν παραβαίνῃς τούς νόμους καί τά ἔθιμα τῆς πόλης, τῆς ὁποίας εἶσαι πολίτης». [Ἀντιφῶν ὁ Σοφιστής (5ος αἰών π.Χ.) ἀπόσπ. 44Α]. Ὅρα,

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=212

[5] Ὅρα, http://judeo-masonic.blogspot.com/2010/02/5-french-revolution.html

[6] Ὅρα, http://judeo-masonic.blogspot.com/2010/02/illuminati-in-america.html

[7] Ὅρα, http://kaiomenivatos.blogspot.com/2016/02/blog-post_22.html

[8] Ὅρα, TV News ANTENNA καί ALPHA 4/8/2016. http://www.iefimerida.gr/news/281742/perase-me-eyreia-pleiopsifia-i-diataxi-gia-temenos-ston-votaniko . Ἐπίσης, https://www.facebook.com/notes/panayote-dimitras/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-/351932821499101/

[9] Ἐνθυμοῦμαι τήν γιαγιά μας, ἡ ὁποία ἀπεκάλεσε τήν 7 ἐτῶν ἐγγονή της «ξεδιάντροπη» διότι ἐφόρεσε φόρεμα μέ κοντό μανίκι. Αὐτός ἦτο ὁ πολιτισμός μας!..

, ,

Σχολιάστε

European Economic and Monetary Union and the Historically Wealthy Hellas: Her Current Debt Crisis [3]

European Economic and Monetary Union
and the Historically Wealthy Hellas:
Her Current Debt Crisis [2]
by
Dr. Ioannis N. Kallianiotis
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA 18510-4602
U.S.A.

Part 1– Μέρος Α´ : https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/04/01/european-economic-and-monetary-union-and-the-historically-wealthy-hellas-her-current-debt-crisis

Part 2– Μέρος B´ : https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/04/04/european-economic-and-monetary-union-and-the-historically-wealthy-hellas-her-current-debt-crisis-2/

III. THE LATEST DEBT CRISIS

(i) The Evolution of Events

.       The planned global financial crisis of 2008 affected negatively Greece and the government tried to reduce this effect on the real sector of the economy by offering a package of 28 billion euros to the banks. This crisis brought to the surface the structural weaknesses of the Greek economy (a capitalistic economy based on governmental and European support). The governmental debt from 172 billion euros in 2002 reached 252 billion euros in 2008 (a +47% growth). The trade deficit from -27 billion euros in 2005, became -42 billion euros in 2007 (+55% growth). The budget was in deficit of 19 billion euros in the first half of the 2008.[1] The country has, currently, negative growth, very high unemployment, and high inflation.

.      On November 24, 2008, the Chinese President made an official visit in Greece. He signed an agreement to lease for 30 years the seaport of Piraeus (the harbor of Athens).[2] Greece is selling everything (its public wealth) to foreigners and soon will be in major socio-economic crisis.[3] Started in 2009, EU is cutting by 50% the subsidies to tobacco growers (farmers).[4] This will have a tremendous negative effect on the Greek economy because tobacco is the main agricultural product in many poor regions of the country.

.     The unemployment is a very serious problem for the country. A businessman from Thessaloniki said that the unemployment in his area was 20%.[5] Privatization,[6] outsourcing, the moving of firms in countries with lower cost of production, and the illegal migration are some causes of high unemployment in the country. There is a tremendous corruption in governments (in both parties, PASOK and N.D.) since 1974 and their scandals are continued, which have made people to mistrust politicians. Democracy is in crisis and its consequence was the current financial crisis and every other crisis (from summer fires to Vatopedi to riots, etc.). If the leaders, who are the prototypes for the citizens are corrupted, what can we expect from the masses of citizens controlled by left and anarchist political parties? Another plague for the country are the car accidents. The death tolls and the wounded are innumerable.[7] A rioting continued for two weeks in Greece encouraged by communists (SYRIZA), anarchists, and other enemies of democracy and social stability in the country. On December 16, 2008, protesters broke into TV and radio studios of ERT (the public media) and forced broadcasters to put out antigovernment messages.[8] Rioting also started in many other European nations. French police arrested 38 people in Lyon when a student protest against school revisions turned violent.[9]

.          The indisposed crops of grain, corn, and other agricultural products are making up mountains in Greece. Their prices are degrading and below cost because of uncontrolled imports from other low cost countries. The agricultural sector of the economy is eliminated from Greece and the country will be in trouble.[10] The retail market has been negatively affected by the financial crisis and the high unemployment of the country. The public health system experiences tremendous shortcomings. The lack of nurses and other medical personnel and the shortage of materials cause serious problems. The government has no money to maintain this expensive and corrupted sector of social health system.[11] Government promised loans to small businesses and poor individuals to help them during this global crisis.

.        With the illegal immigrants and especially with the inflow of many criminals after the opening of prisons in Albania, Greece has daily robberies of homes, people, stores, cars and kidnapping of individuals.[12] The illegal migration is the most serious problem that Greece faces the last 15 years and is becoming worse. Greece is losing its identity. These strange people do not respect the country, its laws, its culture, and its values. Their criminality is unique in the country’s history and Greek citizens are abandoning their homes and their stores, due to these problems. The market value of housing and of any property has fallen to a very low level because of the ghettos that have been created in some regions (i.e. Agios Padeleimon in Athens, etc.).[13] Five policemen have been killed, the last three years by the “imported” criminals, who have overflowed the peaceful Greece.[14]

.         Unfortunately, education in Greece has deteriorated since 1974, when the communists took over the higher educational institutions and later, the high schools. Anarchists wearing hoods and covering their faces hit students and professors inside the amphitheater of the Chemistry Department (at a meeting of Pedagogical Institute) of the University of Athens. This is very common in Greek universities the last 30 years.[15] Even though that the country is struck by everyone, it tries to continue with her “competitive advantage”, her education (paideia), civilization, and culture. Greece opened a Center of Hellenic Studies in Alexandria, Egypt.[16]

.       Tourism has declined drastically (more than 40% in the winter resorts), due to the global financial crisis and the high prices from the overvalued euro. Even Greeks are going abroad for their vacations, where the cost is lower.[17] Also, S&P cut Greece’s credit rating as its economy deteriorates and the national debt is increasing.[18] The Greek farmers are under disappearance, due to low prices of their products and lack of demand for them, the high cost of production, and their high debt. The agricultural problems in Greece are many and require immediate solutions. Globalization plans to reduce the agricultural sector and increase dependency of individuals and thus, it will be easier to control them. EU tries with its policies to satisfy this objective and with its policies and directives it plans to reduce the Greek agricultural population below 5% and unfortunately for Greece the two parties in power (PASOK and N.D.) agree to this destruction of our villages, towns, and the foundations of the Hellenic nation. Greek citizens must react to this planned catastrophe of the sovereign nation from the dark powers and their followers.[19] Greece had national elections on October 4, 2009, and the PASOK party won and became government, which means new troubles for Greece from those anti-Greek and anti-Orthodox members of this party.[20]

.        Euro-zone finance ministers held Greece to her promise to radically turn around the fiscal deficits that threaten the country with a growing risk of losing her creditworthiness and disrupting the common currency. European Commissioner for Economic and Monetary Affairs Joaquin Almunia pushed for more central powers to audit the accounts of the Greek government.[21] Greece is worse off since her undemocratic (without a referendum) entry to the EMU in 2001. The best for Greece will be to abandon the EMU and the euro and get back her sovereignty, her independence, her values, her self-sufficiency, and her three thousand years old currency, the drachma.

.         Greece and the entire EMU have a serious problem with speculator John Paulson, who is betting against Greece’s government bonds, British banks, and against euro.[22] The EU said it would accept Greece’s plan to reduce its budget deficit, but said more spending cuts and new taxes might be needed.[23] Further, Goldman Sachs Group Inc. did “nothing inappropriate” when it arranged currency swaps for Greece that reduced the nation’s national debt by 2.37 billion euros ($3.2 billion), a top executive said. The bank was paid about $300 million from the swaps, the New York Times reported on February 14, 2010.[24]

.      France and Germany agreed on a framework to aid debt-stricken Greece, with Nicolas Sarkozy bowing to Angela Merkel’s demand for an International Monetary Fund role in any potential rescue. The contingency plan hammered out by the French president and German chancellor before a European Union summit called for IMF funds in addition to bilateral loans to Greece. It provided a coordinating role for the EU, according to their aides who spoke to reporters on condition of anonymity because the agreement had yet to be approved. Then, leaders of the 16-nation euro region met on March 25, 2010 in Brussels to debate the contingency plan for a mix of IMF and bilateral loans, as the ECB’s president, Jean-Claude Trichet, said that Europe has to resolve the crisis on its own.

.          The European Central Bank joined the international rescue of Greece, saying it would indefinitely accept the country’s debt as collateral regardless of its country’s credit rating, underpinning gains in the bond market. The decision came less than a day after Greece agreed to a 110 billion-euro ($145 billion) package of emergency loans from the International Monetary Fund and its euro-region allies (Troika). Under the plan backed by the ECB, Greece pledged 30 billion euros in budget cuts to bring a deficit of 13.6 percent of gross domestic product within the EU limit of 3 percent in 2014. The ECB is a key player in the rescue package designed to help Greece and it is clearly buying insurance against the likelihood of further multiple downgrades of the Greek debt, something that might lead to a halt of ECB financing to the Greek banks. The yield on Greece’s benchmark 2 year bond fell 183 basis points on May 3, 2010 to 11.74 percent, after reaching almost 23 percent on April 28 on rising concern about a possible Greek default.

.         Greece’s Parliament began debating austerity measures demanded by the European Union and International Monetary Fund as a condition of a 110 billion-euro ($140 billion) bailout. Finance Minister George Papaconstantinou told the legislature, that wage and pension cuts that have prompted protests are necessary to secure the package and avoid default. “In less than two weeks, a 9 billion-euro bond comes due and the state coffers don’t have this money,” he said. “As we speak today the country can’t borrow it from foreign markets and the only way to avoid bankruptcy and a halt on payments is to get this money from our European partners and the IMF.” Greece agreed to the package on May 2, 2010, pledging 30 billion euros in budget cuts in the next three years to tame the euro-region’s second-biggest deficit. Prime Minister George Papandreou was forced to seek the aid after soaring borrowing costs left Greece cut off from markets. During a general strike against the measures on May 5, 2010, three employees were killed when a small group of protesters set fire to their bank.[25]

.     Greece received the first installment of a three-year emergency-loan package from euro-region allies, allowing the country to repay 8.5 billion euros ($10.6 billion) of bonds due on May 19, 2010 and avoid default. The International Monetary Fund, which is participating in the bailout, made its initial contribution of 5.5 billion euros. The loans covered Greece’s financing needs for May and June 2010. Euro-area ministers and the IMF agreed on May 2, 2010 to a 110 billion-euro aid package for the debt-stricken nation. Greece pledged to implement austerity measures of almost 14 percent of gross domestic product in exchange for the rescue funds that EU officials hoped would stem declines in the euro. The initial bailout failed to stem the slide in the euro and end the decline in bonds of other high-deficit nations such as Spain and Portugal. EU leaders on May 9, 2010 agreed to a financial lifeline of almost $1 trillion to try to stop the contagion.

.       Without the option of currency devaluation, Greece needs to push gradually through efficiency in the public sector and tax reforms to improve her competitiveness. The country ranked 109th, in an “ease of doing business” survey of 183 countries, according to the World Bank. Without growth and expansionary public policies, Greece is doomed to bankruptcy. There are serious economic difficulties in the euro zone. There is even a risk of a double-dip recession. The 16-member euro area emerged from its five-quarter recession in the three months through September. A double-dip recession would mean the region’s economy contracting again for at least two consecutive quarters.

(ii) The Current Economy of Greece

.        The economy of Greece is the 27th largest in the world by nominal Gross Domestic Product (GDP), according to data by the World Bank for the year 2009. Per capita, it is ranked 24th by nominal GDP. Greece is a developed country with the 22nd highest human development and quality of life indices in the world. The public sector accounts for about 40% of GDP. The service sector contributes 78.5% of total GDP, industry 17.6%, and agriculture 4%. Greece is the 31st most globalized country in the world with her “New Age” pseudo-leaders and is classified as a high-income economy.

.        In 2004, Eurostat, after an audit performed by the New Democracy government, revealed that the budgetary statistics on the basis of which Greece joined the European Economic and Monetary Union (budget deficit was one of four key criteria for entry), had been massively under-reported by the previous Greek government (mostly by not recording a large share of military expenses – although it was claimed that the differences were due to accounting practices, i.e., recording expenses when material was received rather than when ordered).[26] However, even according to the revised budget deficit numbers, calculated according to the methodology in force, at the time of Greece’s application for entry into the Eurozone, the criteria for entry had been met. Official Eurostat calculation according to the current methodology is still pending for the 1999 budget deficit (entry application reference year).

.          Greece is a developed country, with a high standard of living and “very high” Human Development Index, ranking 22nd in the world in 2010, and 22nd on The Economist’s 2005 worldwide quality-of-life index. According to Eurostat data, GDP per inhabitant in purchasing power standards (PPS) stood at 95 per cent of the EU average in 2008. Greece’s main industries are tourism, shipping, industrial products, food and tobacco processing, textiles, chemicals, metal products, mining and petroleum. Greece’s GDP growth has also, as an average, since the early 1990s been higher than the EU average. However, the Greek economy also faces significant problems, including rising unemployment levels (13.9% in November 2010), inefficient bureaucracy, tax evasion, and corruption.

.        In 2009, Greece had the EU’s second lowest Index of Economic Freedom (after Poland), ranking 81st in the world. The country suffers from high levels of political and economic corruption and low global competitiveness compared to its EU partners. Although remaining above the euro area average, economic growth turned negative in 2009 for the first time since 1993. An indication of the trend of over-borrowing in recent years; but saving was a virtue for the Greek-Orthodox tradition and must continue.  By the end of 2009, the Greek economy faced the 2nd highest budget deficit after Ireland and the highest government debt to GDP ratios in the EU. The 2009 budget deficit stood at 15.4% of GDP. This and the rising debt levels (127% of GDP in 2009) led to rising borrowing costs, resulting in a severe economic crisis. Greece has been accused of trying to cover up the extent of its massive budget deficit in the wake of the global financial crisis. This resulted from the massive revision of the 2009 budget deficit forecast by the new Socialist government elected in October 2009, from “6-8%” (estimated by the previous government) to 12.7% (later revised to 15.4%). This revision (which, as claimed by members of the previous government, at least in part reflected the Socialists’ failure to control tax collection during their first months in office) has seriously undermined Greece’s credibility leading to higher borrowing costs for Greece.

.            The Greek maritime fleet is the largest in the world, at approximately 18% of the world maritime fleet, and the shipping industry is a key element of Greek economic activity dating back to ancient times. Today, shipping is one of the country’s most important industries. It accounts for 4.5% of GDP, employs about 160,000 people (4% of the workforce, but lately, it employs low salary illegal immigrants). During the 1960s, the size of the Greek fleet nearly doubled, primarily through the investment undertaken by the shipping magnates Onassis and Niarchos. The basis of the modern Greek maritime industry was formed after WW II when Greek shipping businessmen were able to amass surplus ships sold to them by the United States Government through the Ship Sales Act of the 1940s. According to the Bureau of Transportation Statistics (BTS), the Greek-owned maritime fleet is today the largest in the world, with 3,079 vessels accounting for 18% of the world’s fleet capacity (making it the largest of any other country) with a total deadweight tonnage (dwt) of 141,931 thousand. In terms of ship categories, Greece ranks first in both tankers and dry bulk carriers, fourth in the number of container ships, and fourth in other ships. However, today’s fleet roster is smaller than an all-time high of 5,000 ships in the late 1970s. But, another industry that is suffering, today, from the credit crunch, is the Shipping. Last year, the basic price of shipping a large container of goods from Asia to Europe was $2,800. In October 2008, with demand plunging, that price was an unprofitable $700. The container shippers during boom times ordered fleets of new vessels for as much as $50 million apiece that are getting delivered only now. Companies will try to cancel their orders, sell the ships, or even convert them to tankers or cruise vessels. EU countries with huge shipping industries will face high risk in this sector of their economies.[27]

.          Finally, Greece attracts more than 16 million tourists each year, thus, they are contributing 15% to the nation’s Gross Domestic Product. In 2008, the country welcomed over 16.5 million tourists. The number of jobs, directly or indirectly, related to the flourishing service sector of tourism was 659,719 and represented 16.5% of the country’s total employment for 2004. Lately, due to the overvalued euro and the global financial crisis and recession, tourism is declining, which affects negatively income and employment in the country.

IV. CONCLUDING REMARKS

The economic and social indicators reveal that Greece from a moral, ethical, and just society, after 1974 and her European integration is becoming less and less competitive and more and more contaminated from all these foreign influences; and EU is becoming less friendly with its members (especially the small ones) and the rest of the world.[28] European Union (the forced integration of 27 nations, without referenda) is the worst “innovation” in human history. It is a mixture of twenty seven nations without domestic public policies, without self-determination, without sovereignty, with huge European subsidies, with enormous debts and deficits, and of course, without any future[29] and with different present. All these strange evolutions coupled with the global financial crisis, have increase the global uncertainty and the European crisis, have caused unemployment and recessions in EU[30] and in Greece, have reduced competitiveness, and have augment anxiety and health problems (mental and physical) to citizens. The free-market system has failed and needs more government regulation and better corporate governance. Then, what are the social benefits? Why we need these global changes and “evolutions”, which are against humanity? What are the social benefits of the European Union and the EMU? Today, Greece is controlled by the Troika (EU, ECB, and IMF), which shows that the country has lost her sovereignty.

.         The introduction of the euro in 1999 is a mismatch between the EU’s advanced economic and monetary union and the poorer countries and at the same time, this is an incomplete political union. The Euro-zone has a single monetary policy, but 17 separate national fiscal policies. This unique arrangement is prone to problems and imbalances that threaten the viability of having a common currency for distinctive and completely different countries, like from Germany to Malta. The EU tries to create a European Monetary Fund (EMF), which will respond more smoothly to financial crises within individual member-states, operating like the IMF on a regional basis.[31] Greece’s and the other Euro-zone’s nations crises have brought to light imbalances within the Euro-zone. Some Northern European and industrial countries, such as Germany, have relied on exports for economic growth and pursued policies that aim to promote such export-led growth (as wage moderation, keep cost of production low, increase competition, use of conservative fiscal policies, promote high levels of savings, and large current account surpluses). The Southern European and non-industrial countries, like Greece, have relied on agriculture, tourism, and shipping, but the global financial crisis and the euro have negatively affected all these sectors (their products became expensive, due to an overvalued euro; as more socially oriented nations, they have had higher levels of wage growth and more expansionary fiscal policies, leading to less competitive exports and lower levels of savings; have run large current account deficits; and another problem that they have is the high levels of corruption; for all these, they have to borrow to finance these deficits, the economic and the ethical one).

.           Actually, the Greek economy had two major problems; overconsumption (under-production and waste of resources) and lack of savings (dis-saving and borrowing or spendthrift).[32] These cause current account deficits and capital account surpluses, which affect the risk, the interest rates, the national debt, and the inflation. We must learn that we do not have only rights, but also obligations towards our nation; we cannot live beyond our means indefinitely. Actually, there is a vicious cycle in the economy. Without an investment in sustainable development, Greece will lose the competitiveness race. The global uncertainty, the illegal migration, and the other domestic problems, due to globalization and integration are going to change our economic system (many economic laws do not hold anymore) to “glob-onomics” or “shock-onomics”. The only prediction that we can do for the future, after the current financial crisis and the deep recession, is that this new economic system will be the last in our socio-economic history, except if we will decide to go back to a value oriented system. These corrupted people in financial markets and governments need some knowledge in value-oriented welfare economics and business ethics.

.        Finally, Hellenes must be aware, after the current debt crisis and the civil unrest in North Africa and Middle East, that we are undergoing changes in our financial, economic, geopolitical, cultural, and risk contexts and we must be sensitive and act with attention to these changes. Of course, our hope is God and not the weak leaders, who have failed completely. Russia is not an enemy of the west, west is actually an enemy for Russia; and Asia might be proven to be the future “enemy” for the entire west, the EU and the US. We cannot be opportunists and we cannot be danger-speakers, but realists, altruists, humanists, truthful, and above all hopeful. “From the start, the construction of Europe was an extravagant political idea designed to imprison the nations of Europe into an ‘ever closer’ union of states.”[33] The best will be to reassess the need to move forward with the union or to hold back. Holding back might preserve whatever remains of each nation’s sovereignty and indigenous culture. We do not need any type of integrations and of course we do not want to have a supra-nationality, as a minority of people believes, but it has louder voice, powerful control and global influence than the majority. In recent years, citizens of Greece, Europe, and of the U.S. have shown their disappointment in and apprehensions for whom to vote. They try to elect the least evil in their questionable, corruptive, and immoral “democracies”. The elected representatives are unable to act in favor of their countries’ interest. Their treacherous practices have become very dangerous for the security of the nation. In Greece there are two different Europeanized domestic parties that both have the same beliefs and objectives, to ignore their country; and they have created a class of citizens through favoritism and job offering to them that these voters support and fight for these parties. Territorial changes and political upheavals, as well as a public sense of lost identity and a public loss of faith in the government and all their leaders have become citizens’ every day problems. Euro-communism is doing relatively better in EU (and in Greece is terrorizing businesses and universities) than in Russia, now. All these have a profound negative effect on individual country-members and on the current interdependence between the EMU and its members. But, the current problem is to recover from the financial crisis and its recession, which seems as a very long process.

Bibliography

Blum, Jerome, Rondo Cameron, and Thomas G. Barnes (1970), The European World: A History,

Second Edition, Little, Brown and Company, Boston, U.S.A.

Bradford, Ernle (1980), Thermopylae the Battle for the West, Da Capo Press, Cambridge, MA,

U.S.A.

Βρανόπουλος Ἐπαμεινώνδας Α. (Vranopoulos) Ἱστορία τῆς Εὐβοίας, Ἑλληνικὴ Ἱστορία #5, Ἐκδόσεις Πελασγός, Ἀθῆναι , Ἑλλάς.

Davies, Norman (1998), Europe: A History, Harper Perennial, New York, N.Y., U.S.A.

Jones, Nicholas F. (1997), Ancient Greece: State and Society, Prentice Hall, Upper Saddle River,

N.J., U.S.A.

Kallianiotis, I.N. (2011), “The Generative Motive of European Union and its Current Dilemma”,

Unpublished manuscript, University of Scranton, February, pages 34.

Kallianiotis, I.N. (2010a), “A Historic Perspective of the Macedonian Question and the EU’s

Alienation from the Problem”, Ἀντίβαρο, (http://www.antibaro.gr/node/1500), May 3, 2010-17:05, pp. 1-29.

Kallianiotis, I.N. (2010b), “The Sacrilegious Alliance and their Envy towards the Historical

Hellas: The Fabricated Macedonian Question (An Archaeological Perspective of the Problem)”, Hellas on the Web, September 5, 2010-14:11, pp. 1-15.

http://www.hellasontheweb.org/2010-04-05-22-32-27/2010-04-06-11-49-23/791-the-sacrilegious-alliance-and-their-envy towards?tmpl=component&print=1&layout=default&page

Kallianiotis, I.N. (2010c), «Ἡ Θεϊκὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα» (The Divine Hellenic Language), Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία, Γλῶσσα, 12 Νοεμβρίου 2010,σσ. 1-4.

(https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/12/ ).

Kallianiotis, I.N. (2009a), “European Privatization and its Effect on Financial Markets and the Economy from a Social Welfare Perspective”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 28,   June, pp. 66-85.

Kallianiotis, Ioannis N. (2007a), “Economic Fundamentals, Expediency, or Naïve Speculation

Caused the Euro’s Overvaluation”, unpublished manuscript, University of Scranton, November, pages 44.

Kallianiotis, Ioannis N. (2007b), “Macroeconomic Shocks and Public Policy Effectiveness in

Open Economies: U.S.A. and European Union”, 2007 Conference Proceedings of NBEA, Central Connecticut State University, New Britain, CT, November 8-9, pp. 164-167.

Καλλιανιώτης Ἰωάννης Ν (Kallianiotis) (2007c), Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μουρτερῆς Ὀκτωνιᾶς Αὐλωνάριον, Εὐβοίας, Ἑλλάς.

Καλλιανιώτης Ἰωάννης Ν (Kallianiotis) (1995), Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας, Κάρυστος, Εὐβοίας, Ἑλλάς

Kallianiotis, Ioannis N. (1992), Hellas: A Swift Historical Journey and the Macedonian

Question, Hellenic Orthodox Church of the Annunciation, Scranton, PA, U.S.A., pages 64.

Kebric, Robert B. (1997), Greek People, Second Edition, Mayfield Publishing Company,

Mountain View, California, U.S.A.

Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντῖνος (Paparrigopoulos) Τὰ διδακτικώτερα Πορίσματα τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδόσεις Ἑρμείας, Ἀθῆναι, Ἑλλάς

Roberts, J.M. (1997), The Penguin History of Europe, Penguin Books, London, England.

Σακαρέλλος, Ἀθανάσιος Κ (Sakarellos Παληὸ καὶ Νέο Ἡμερολόγιο, Ὀγδόντα Χρόνια ἀπὸ τὴν Δημιουργία τοῦ Ἡμερολογιακοῦ Σχίσματος, Ἀθήνα, Ἑλλάς.

Serfaty, Simon (1996), “Decisions for Europe Fragile State of the Union, A Union of Fragile

States” in The US and the EU: Economic Relations in a World of Transition, edited by Norman Levine, University Press of America, Inc., Lanham, Maryland, U.S.A., pp. 75-92.

Στεφανίδης, Βασίλειος (Stephanides) (1990) Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία: Ἀπ᾽ Ἀρχῆς μέχρι σήμερον, Ε´ Ἔκδοσις, Ἐκδοτικὸς Οἶκος ΑΣΤΗΡ, Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι, Ἑλλάς

Vasiliev, A.A. (1984), History of the Byzantine Empire, Volume I and II, The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, U.S.Α.


[1] The government of the N.D. was saying «ρῆξις καὶ ἀνατροπὴ εἰς τὴν ἐπανίδρυσιν τοῦ κράτους», but continued the same as the previous party (PASOK). See, e-grammes.gr, November 22, 2008.

[2] TV News ALTER, November 24, 2008.

[3] See, Kallianiotis (2009a).

[4] TV News MEGA, November 18, 2008.

[5] TV News ALPHA, November 26, 2008.

[6] The ministry of interior tried to privatize the garbage collection, but due to disagreement with the workers in the local government, the management of garbage stayed, at the moment, with the local city governments. (TV News ALTER, November 30, 2008). Unfortunately, now, Greece has two new evils: “Kalikratis” and Troika.

[7] TV News ALTER, November 30, 2008.

[8] See, The Wall Street Journal, December 17, 2008, pp. A1 and A16. This situation today in Greece reminds the late 1940s, where the communists tried to take control of the country. The government has to impose the order and restrict these enemies of the Hellenic-Orthodox civilization.

[9] See, The Wall Street Journal, December 19, 2008, p. A1.

[10] TV News ALPHA, November 26, 2008.

[11] TV News ALTER, November 28, 2008.

[12] TV News ALPHA, November 26, 2008.

[13] TV News ALTER, November 28 and 29, 2008.

[14] TV News MEGA and ALTER, March 2, 2011.

[15] TV News ALTER, November 28, 2008.

[16] TV News ALTER, November 28, 2008. The country is doing well abroad with her cultural and educational centers, teaching the Greek language and Greek history and philosophy to foreign students and other interested people. Only inside the country, there is a war against the Greek language, Greek history, Orthodox faith, and anything that has made this country great, during her 7,000 years march in history.

[17] TV News ALTER, November 29, 2008.

[18] From January 2009, Greece is borrowing at a higher interest rate (due to the risk premium). TV News ALTER, January 14, 2009.

[19] See, TV News, January 2009 and Kostas Kardaras, “The Real Substance of the Agricultural Issue”, e-grammes.gr, January 28, 2009.

[20] TV News ALTER, MEGA, and ALPHA, October 4, 2009.

[21] See, The Wall Street Journal, January 20, 2010, pp. A1 and A12.

[22] TV News ALTER, January 20, 2010. From Wikipedia, the free encyclopedia, we read: John Alfred Paulson (born December 14, 1955) is president of Paulson & Co., Inc., a New York-based hedge fund. Paulson received his bachelor’s degree in finance from New York University’s College of Business and Public Administration, 1978, where he graduated first in his class, and a Master of Business Administration from Harvard Business School, where he was designated a Baker Scholar, the school’s top academic honor, for graduating in the top 5 percent. Paulson began his career at Boston Consulting Group before leaving to join Odyssey Partners, working under Leon Levy. He later worked in the mergers and acquisitions group at Bear Stearns. Prior to founding his own firm, he was a partner at mergers arbitrage firm Gruss Partners LP. In 1994, he founded his own hedge fund with $2 million and two employees (himself and an assistant). In early 2008, his firm (Paulson & Co.) hired former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan.

[23] See, The Wall Street Journal, February 2, 2010, pp. A1 and A15.

[24] “They did produce a rather small, but nevertheless not insignificant reduction, in Greece’s debt-to-GDP ratio,” Gerald Corrigan, chairman of Goldman Sachs’s regulated bank subsidiary, told a panel of U.K. lawmakers today. The swaps were “in conformity with existing rules and procedures.” Corrigan was the first executive at Goldman Sachs, Wall Street’s most profitable securities firm, to speak publicly about the swaps after politicians including Germany’s ruling Christian Democrats questioned whether it helped Greece reduce the deficit to comply with the euro’s membership criteria. “There was nothing inappropriate,” Corrigan told Parliament’s Treasury Committee. “With the benefit of hindsight, it seems to be very clear that the standards of transparency could have, and probably should have been, higher.” See, Bloomberg.com, February 22, 2010.

[25] Bloomber.com, May 6, 2010.

[26] The scandals with enormous commissions that politicians were made during the purchase of military materials are unique in the Greek political history. These people abused the immunity system of the Greek Constitution, but their behavior was criminal against the country and its citizens and they have to be persecuted. TV News ALTER, March 2, 2011.

[27] See, The Wall Street Journal, October 8, 2008, p. B1.

[28] The U.S.A. was the biggest economic power in the world and is declining daily. Greece was the biggest spiritual power on earth and is descending daily. We must grieve for the plight of these two nations and someone is responsible for this. The problem must be the bad and controlled leadership in these two “model” nations.

[29] For example, in Greece, 73.8% are against privatization, 80.9% are against Turkey’s entrance to EU, 83.6% are against Euro-constitution (Treaty of Lisbon), 71.6% want to go back to their previous national currencies, 71.5% of Greeks are in favor of vetoing Skopje’s (Vardarska’s) entrance to NATO and EU, Europeans are against the independence of Kosovo, and 86.1% of Greeks are against the marriage of homosexuals. (e-grammes.gr., different polls). Europeans are actually against this “anti-European creature”, the EU.

[30] The main reason for unemployment in Europe is the illegal and uncontrolled immigration. Europe is in trouble to lose its thousands years old identity.

[31] European leaders met in Brussels in February 2011 discussing the creation of the EMF and put an amount of €500 billion as its reserves. TV News ALTER and MEGA, February 15, 2011.

[32] See Kallianiotis (2007b).

[33] Serfaty (1996, p. 75) tells us a big truth without wanted to say it.

 

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

European Economic and Monetary Union and the Historically Wealthy Hellas: Her Current Debt Crisis [2]

European Economic and Monetary Union
and the Historically Wealthy Hellas:
Her Current Debt Crisis [2]
by
Dr. Ioannis N. Kallianiotis
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA 18510-4602
U.S.A.

Part 1– Μέρος Α´https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/04/01/european-economic-and-monetary-union-and-the-historically-wealthy-hellas-her-current-debt-crisis

II. FROM THE TREATY OF ROME TO THE PRESENT ECONOMIC
AND MONETARY UNION

(i) The Development of the European Union

Following World War II, the idea of economic integration was promoted in Western Europe. Who were these people and what was their ultimate objective of this experiment are unknown.[1] The world is waiting to see the conclusion of this union of nations, peoples, cultures, dogmas, histories, economies, politics, and civilizations.[2] The majority of Europeans are very skeptical and anxious for the future of their continent and of their nations. In 1950, Jean Monnet convinced Premier Robert Schuman to support a plan for the integration of the coal and steel industries of France and West Germany.[3] Negotiations on the Schuman Plan led to the establishment in 1951 of the European Coal and Steel Community (ECSC). The ECSC included France, West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. The success of the ECSC helped advance an even bolder proposal developed by Monnet. In 1957,[4] the six members of the ECSC signed the Treaty of Rome establishing the European Economic Community (EEC), known as the Common Market. The members of this Common Market committed themselves to eliminate trade barriers and to promote free movement of capital and labor.

.     The rapid postwar economic growth of western Europe continued through the 1950’s and 1960’s, making it the longest period of economic progress uninterrupted by slumps or depressions since the origins of the modern industrial system. At the same time, the dream of a united Europe, which is as old as Charlemagne’s “Holy Roman Empire” appeared.[5] Napoleon’s French Empire encompassed almost all of continental Europe. Hitler tried to create a Festung Europe under Nazi denomination. All such efforts failed because they forced the nations to submit to the “union” (their authority). But sovereignty and nationhood were important values in the minds of Europeans and they opposed all proposals or attempts to infringe upon or in any way diminish their sovereignty. There is a big distinction between international and supranational organizations and the majority of people are against the supranational ones.[6] But in today’s “democracies”, no one is asking citizens to express their will. There is a political backwardness in our societies, imposed by the “dark powers” on all political parties.

.       Proposals for some kind of supranational organization in Europe have become increasingly frequent since 1945 and have been issued from ever more influential and suspicious sources. The proposals spring from unidentified and strange motives and they do not want to make these public because they are afraid of citizens’ reactions. What they maintain as motives for the public is political and economic. The political motive, manifested somewhat tenuously in the Council of Europe, is rooted in the belief that only through supranational organization can the threat of war between European powers be permanently eradicated. Some proponents of European political unity further believe that the compact nation-state of the past is now outmoded; if the nations of Europe are to resume their role in world affairs, they must be able to speak with one voice and have at their command resources and manpower comparable with those of superpowers.[7]

.      The economic motive rests upon the argument that larger markets (economies of scale) will promote greater specialization and increased competition, thus higher productivity and standards of living. But, countries have different value systems and work ethics, so they cannot be equalized. Unfortunately, nothing of these has happened. So far the cost of integration has exceeded the benefits for the Europeans. Greeks have lost their jobs, due to competition from the other country-members. Prices have increased because of the common market, goods are moving to markets with higher income and prices, and to attract them you have to pay the same high prices. Salaries are completely different among the members.  Finally, illegal immigrants, drug dealers, terrorists,[8] international mafia, every corrupted person, and every kind of criminality move freely from one nation to the other because borders have been abolished (ξέφραγο ἀμπέλι).

.        The Common Market treaty took effect on January 1, 1958 and on July 1, 1968 all tariffs between member nations were completely eliminated, several years earlier than the date originally foreseen. In 1961, Britain signified its willingness to enter the Common Market if certain conditions could be met, but in January 1963, president de Gaulle of France in effect vetoed Britain’s membership, an action he repeated in 1967 and 1969. The accession of Britain, Ireland, and Denmark took effect on January 1, 1973. Greece acceded to the Community on January 1, 1981, without a referendum,[9] and Spain and Portugal on January 1, 1986. On January 1, 1995, the EU-12 became EU-15, with the accession of Austria, Finland, and Sweden.[10] On May 1, 2004, ten new members joined the Union: Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus, and Malta. Lately, on January 1, 2007, Romania and Bulgaria became EU members, reaching the implausible number of EU-27. So far the results are that the sovereign nation has disappeared from Europe and many other ordeals are following.

.        A justifiable question to everyone is the following. What is this organization that is called the European Union (EU)? It is a combination (mixture, unwilling participation, and authoritarian entity) of twenty seven (27) European countries, for which have been decided   (mostly, without the consensus of their citizens) that their future “well-being” will be enhanced by this Union (the EU knows better than the individual nation-state and its citizens). These member-nations are gradually evolving from independent sovereign states to a malevolent federation of “the United States of Europe” and with a prospect to be the first states of the inhumane “global government”. This process of asphyxiating integration is both economic (monetary) and mostly political (regulatory and constitutional). The fundamental forces behind this artificial union are political (rules, laws, directives, controls, standardizations, requirements, restraints, institutions, constitution, and any kind of confinements of national public policies, sovereignty, and individual freedoms), covered under an economic mantle, that is why they are so controversial, but nation-states and their citizens have lost control of their own governance and they are leaded blindly without any opposition, except some reactions that we saw lately (the three negative votes against the European constitution by France, Holland, and Ireland). Greek leaders have never allowed any referendum for their citizens. Of course, as moral social scientists, we have the obligation to warn the decision-makers in EU to avoid the mistakes of the past and their own current mistakes, due to their bad and bureaucratic “advisors” (the pressure from abroad or any other powers behind them)[11] who know no history, no culture, no peculiarities, no indigenous values, and no uniqueness of a nation, like Hellas and her people.

(ii) The Dreadful Economic and Monetary Union

.        Article II of the Maastricht Treaty summarizes the economic goals of the Economic and Monetary Union (EMU) as follows: “The Community shall have as its task, by establishing a common market and an economic and monetary union and by implementing the common policies or activities referred to in …, to promote throughout the Community [1] a harmonious and balanced development of economic activities, [2] sustainable and non-inflationary growth respecting the environment, [3] a high degree of convergence of economic performance, [4] a high level of employment and of social protection, [5] the raising of the standard of living and quality of life, and [6] economic and social cohesion and [7] solidarity among Member States.” So far, after 19 years, none of the above objectives of this treaty have been satisfied. It was obvious and it has been proven, during the current debt crises that the EU and mainly, the EMU has failed and has carried away to its failure the defenseless European citizens and their nations, as the historically value-wealthy Hellas.

.        The Maastricht Treaty was signed in February 1992, but it, then, had to be ratified by all the independent member nations. This process went “well” because the state governments did not hold a referendum for ratification of the treaty by their citizens.[12] Denmark voted “no” on June 2, 1992 in a referendum and then the following day France announced that it would hold a referendum. Eleven years later, on September 14, 2003, Sweden had a referendum and 56.2% said “no” to the EMU. For this monetary union to begin on January 1, 1999, prior to 1999 (on December 31, 1997), a majority of countries should have met the five criteria (gross government debt/GDP, budget deficit/GDP, 10-year government bond yield, inflation rate, and ERM member) established by the Maastricht Treaty. Nevertheless, in 1999, according to the treaty, EMU would commence for those countries, which had converged (however it looked, they were only very few, actually, Luxembourg and France), but eleven of them had been confirmed by the European Commission. The twelfth country (Greece) joined a little later in 2001.[13] The thirteenth one (Slovenia) became an EMU member on January 1, 2007; the fourteenth and fifteenth (Cyprus and Malta) on January 1, 2008; the sixteenth (Slovakia) on January 1, 2009; and the seventeenth one (Estonia) on January 1, 2011.

III. THE LATEST DEBT CRISIS

to be continued 


[1] As the time is passing, this integration reveals itself; it is actually the predecessor of the globalization (=the global slavery).

[2] Does this remind the Biblical Babel or not? With all these confusions of languages and cultures this “construction” would have no good future.

[3] See, Kallianiotis (2011).

[4] On March 25, 1957, two treaties were signed in Rome that gave birth to the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom): the Treaties of Rome. These Treaties were ratified by National Parliaments over the following months and came into force on January 1, 1958. (http://www.historiasiglo20.org/europe/traroma.htm ).

[5] Charlemagne’s empire closely approximated the boundaries of the founding members of the EEC.

[6] International organizations depend upon the voluntary cooperation of their members and have no direct power of coercion. On the other hand, supranational organizations require their members to surrender at least a position of sovereignty and can compel compliance with their mandates; concealed submission.

[7] See, Blum, Cameron, and Barnes (1970, p. 1032).

[8] A French court sentenced nine men to prison for belonging to an Islamist group accused of plotting bombings. (The Wall Street Journal, October 24, 2008, p. A1).

[9] Even though that the charlatan Andreas Papandreou was elected because of his promises to the voters: “out of NATO” and “out of the EU”, he signed the accession of Greece to the EEC. What a deception!

[10] The people of Norway voted against membership to the Union and if there were referenda in other countries, the EU would have less than half of its current members.

[11] The U.S. was pressing EU to accept Turkey as a member and to give to it a date of starting acceptance negotiations, which took place during the December 17, 2004, summit meeting of EU leaders in Brussels. Today, this pressure has become worse.

[12] But, as we see every day in EU country-members, demonstrations and burnings of the EU=s flag are going on, showing citizens= opposition to this artificial monetary-political union.

[13] This was the goal of Kostas Semitis and it was met with the help of Goldman Sachs, which cost to Greek taxpayers only $400 million.

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

European Economic and Monetary Union and the Historically Wealthy Hellas: Her Current Debt Crisis [1]

European Economic and Monetary Union
and the Historically Wealthy Hellas:
Her Current Debt Crisis [1]
by
Dr. Ioannis N. Kallianiotis
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA 18510-4602
U.S.A.
E-Mail: jnk353@scranton.edu

 • «Ἡ Πατρὶς καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει σήμερον ὑπέρ ποτε ἄλλοτε ἀνάγκην
  ἀνδρῶν ζώντων οὐχὶ δι᾽ ἑαυτοὺς ἀλλὰ διὰ τὸ Γένος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν»
  (Ἅγ. Νεκτάριος)

March 2011

ABSTRACT

This paper discusses the Greek economy since 1974, before and after joining the European Union and some of the problems that the current global and European debt crises have created to Greek and to all European citizens. The most severe problems are the social chaos, which is increasing every day, due to the current financial crisis and the worst recession since the great famine of 1940s, the economic and political corruption, which are underrated by the officials, and the tremendous uncertainty that this artificial and controlled “creature” (the Economic and Monetary Union) has generated to its member-nations and their citizens. Europe has a seven thousand years old history, which comes from ancient Greek civilization and is complemented by Christianity. Greece experienced many difficulties, conflicts, and invasions by barbarians and other neighboring countries, but she was defending her land. During her history, many good periods with tremendous contribution to the global scene are recorded. After WW II, the nation and its citizens enjoyed a huge growth, a stable development, a multiple improvement, and a preservation of their traditional social values (the real wealth of the nation). Lately, the European integration has destroyed the sovereign nation-states and it is ruling undemocratically an entire continent and Greece, as a member of the EU and EMU. European Union’s economic and social policies cannot satisfy any welfare functions for the Europeans, like justice, fairness, allocation, equity, stability, distribution, efficiency, full employment, homogeneity, security, sovereignty, independence, self-sufficiency, certainty, and democracy. EU has lowered Greece’s indigenous culture to a uniform sub-culture of waste, dependency, and apostasy. Unfortunately, if this union will not learn from its thousands years old European history and will not respect its Hellenic-Orthodox civilization, it would be better for Europeans to be knocked down, because it will just play the role of the main experiment for the accelerated globalization and the prototype of the human enslavement, the destruction of the nation, and the falsification of the history for these misfortune Greeks and all Europeans.

I. A SHORT HISTORICAL INTRODUCTION

My intention in this paper is to provide an outline of the economic history lying behind Greece before and after its joint to European Union (EU), a cost benefit analysis, her interdependence with EU, and the ineffectiveness of her lost public policies. Europe and “European Union” is nowadays a very political word and we will try to see what it has in common. The answer is that Europe has been different things at different times and has caused similar problems all the times. The goal of the study is to analyze the severe changes that have taken place in Greece after the 1957 Common Market idea and the 1992 integration. Of course, history now gets less attention among economists than it was once the case, and that makes current economies more vulnerable than in the past. Human beings are making history and most of the time, do so unconsciously. Hellenic history took its unique direction (with the Providence of God) because the country occupies an incomparable position and her people have a particular objective, which was to offer some possibilities to all humans to become persons (perfect personalities). It is very hard to describe truthfully, and impossible to analyze the contribution of Greeks and their nation to European history, but after 1974, the facts are well known to everyone of us. “The most important of them are to be found in ancient Greece, the world the Romans made, early Christianity, [the spiritual and godly Byzantine Empire], and the barbarian incursions into Western Europe in the closing of antiquity. Between them, they constituted the foundations of a future Europe.”[1]

Europe is the smallest of the five major continents and it is expanded to the Aegean Sea, the Black Sea, the Caucasus Mountains, and the Ural Mountains. To the east of those borders, Asia starts and Europe ends. Greece is between the Ionian and Aegean Sea and the Libyan Sea in the south; from north is bordered with Albania, Skopje, Bulgaria, and Turkey (north-east). Europe is not a matter of numbers and geography, but a concept of civilization, which started in Greece more than seven thousand years ago and expended to the rest of Europe. Europe’s earliest Neolithic sides have been found in Greece, Chalkidiki (the cave of Petralona). By 5600 B.C., skeletons and pottery was made in this region of North Greece (Macedonia). Also, a wooden plate with the first written text in Europe was found at Dispilio (Δισπηλιό) in Kastoria (North-West Greece), dated from 5260 B.C. Thus, Greeks were writing with syllables since that Neolithic period, prior to Phoenicians, Babylonians, Sumerians, Chananaei, and other eastern peoples.[2] Then the areas around the Aegean are those, which gave the first civilization in Europe. The cattle appeared to have been domesticated by 6000 B.C. in Crete[3] (Knossos) and on the island of Euboea Εὔβοια= Εὖ βοῦς),[4] which took its name from its good cows, both of which are in Greece. Minos was famed for his ships and Crete was the first naval power.[5] Later, this Minoan civilization ended and another emerged in Mycenae, which mobilized forces from many Greek cities and islands to siege Troy (1200 B.C.).[6] The Hellenes came to use “Europe” (Εὐρώπη) as a name for their territory to the west of the Aegean as distinct from the older lands in Asia Minor.

The ancient Greek civilization is called the “classical” one; later the word “classical” became the source of standards by which subsequent achievements can be measured.[7] “There is a quality of excellence about Ancient Greece that brooks few comparisons.”[8] These peoples (Hellenes) shared the same language (in an oral and written literature) and they recognized a common heritage “Hellenes”, which they did not share with other men. They belonged, as they felt, to “Hellas”.[9] The non-Greeks were “barbarians”. The sharpness, the clarity, and the nimbleness of spirit of the Ancient Greeks, together with their lively imagination, created a unique mean of expression, the Greek language (Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν).[10] The achievement and importance of Greece comprehended all sides of life. “The Greeks did more for future civilization than any of their predecessors.”[11] All Europe drew interest on the “capital” Greece laid down, and through Europe the rest of the world has benefited from what Greek offered to human civilization. Alexander, the son of Philip, is one of those historical Greek figures called “Great”. He was a passionate Hellene,[12] who believed Achilles[13] was his ancestor and carried with him on his campaigns a treasured copy of Homer. He had been tutored by Aristotle (a student of Socrates). Alexander the Great had a staggering record of success, even though that he died at the age of 33 years old. The history of Europe is the history of the Western civilization (a Greek-Orthodox civilization).[14] Indisputable, Roman civilization was descended from the earliest Greek (Hellenic) civilization.[15] Today, Europe has changed drastically because of so many influences by different sub-cultures (especially, from the Muslim illegal immigrants). “European, or Western, civilization originated from the fusion of German (barbarian) culture and Roman (Hellenic-Christian) civilization during the Dark Ages from the 5th to the 10th century A.D.”[16] Of course, history repeats itself. There were even monetary and economic unions in Ancient Greece, i.e., “the Common of Euboeans”, in 2nd century B.C.,[17] where they issued a common currency, but they did not last for very long time because of the oppression on their weak member-states.

From the ancient times, Greeks and later other Europeans were expansionists (some aggressive), conquering, colonizing, trading, proselytizing (except the Orthodox), and spreading their cultures. Initially this cultural expansion to the West, with the colonies, owed much to the moral and ethical ancient Greek culture and later was complemented with the Christian faith (the Revealed Truth).[18] St. Constantine the Great (324-340 A.D.) changed the world history more than any other emperor. He founded Christian Europe and he continues to protect it. Also, he was the founder of the Byzantine Empire. This Christianization gave to the European world a unity and cultural cohesiveness that was the ideological foundation of its civilization. Unfortunately, during the 9th century, barbarians from the West (Francs) occupied Rome and imposed their own “innovations” on this homogeneous Hellenic-Orthodox civilization. The schism between West and East (Byzantium) actually started during that period[19] and Europe will never recover spiritually.

In the 14th century, Europe descended into an era of crisis and contraction (occupation) that lasted more than one hundred years and about 400 years for the Balkans. An increasing materialism started and a decreasing spirituality of the Roman Catholic Church, even the “pope himself for a time became a tool of the French king”[20] and the Great Schism between Rome and Constantinople, which took place in 1054 A.D., contributed to the isolation of the Latin church from its other sister churches, the Orthodox Patriarchates of the East.[21] Then, national monarchies started emerging and a new wave of economic expansion and revitalization of European intellectual life began.  Commerce and industry expanded in 15th and 16th century, gold and silver poured into Europe from the New World, prices rose, and a worldwide pattern of trade with Europe was going on. Furthermore, in the 14th century, an intellectual and artistic revival of the Renaissance started in Italy from the Greeks, who were driven out from Constantinople and spread to northern Europe in the 15th and 16th centuries. It was a revival of classical learning and an artistic flowering without parallel in history. During that period, this confidence of the Western world [the South-Eastern part of Europe was occupied by the barbaric Mongolians (the Muslim Seljuk Turks)] found new outlets beyond the frontiers of Europe.

Lastly, this unified Roman Catholic Christian faith of Western Europe was challenged by Martin Luther in 1517 A.D. and Orthodox Churches were expected him to come back to Orthodoxy, but a new dogma, the Protestant Reformation soon became a revolt against the papal ecclesiastical  authority, producing theological variety and denominational atomism and ultimately, assuming the triumph of secularism. The East part of Europe stayed firm to its Traditional Orthodox Christian Faith and even though that the Balkans were under occupation from the barbarians of the East, they survived, due to their strong faith and “secret schools” (κρυφὰ σχολειά) from the Orthodox Church and Monasteries. The net gain of the age of the Reformation went to the rulers of the emerging nation-states, whether Protestant or Catholic, who were already fashioning the absolutism that would dominate the European world from the middle of the 17th to the end of the 18th century. A revolution in science and economics (capitalism and socialism) started and still exists today, transmuting to the cursed globalization. Crises also started from the 17th century, like destructive wars, compounded of religious motives and dynastic ambitions, filled most of the period and brought in civil commotions, revolutions, and two international wars in the 20th century. In summary, according to all historians, “The Greeks are the only people in history who have made four major contributions to human culture and civilization (the spring of Minoan Crete, the summer of fifth-century Athens, the golden autumn of the Alexandrian empire, and the wintry splendour of Byzantium), have so competitive a spirit that they cannot tolerate for long the exceptional brilliance of one man.”[22] The 20th century is also the period of the creation of the European Union and its brainless child, the Economic and Monetary Union. We hope and wish that this Union will not cause the end of the European identity and history before the end of the 21st century. Greece is pushed towards this direction. Unfortunately, “contemporary history is vulnerable to all sorts of political pressure”,[23] but we are responsible to write the Truth, which is the duty of men of letters. “Europe” is a relatively modern idea of the earlier concept of “Christendom” because the entire continent was Christian and its citizens had a common Christian identity.[24]


[1] See, Roberts (1997, p. 1).

[2]In other words, there are no doubts that Greece is the cradle of the world’s civilization. See, Γιῶργος Ἐχέδωρος, «Ἀνατρέπονται τὰ Ἱστορικὰ Κατεστηνένα-Γραπτό 7.270 Ἐτῶν(!)» http://logioshermes.blogspot.com/2011/02/7270.html

[3] See, Roberts (1997, p. 12).

[4] See, Kallianiotis (1995, p. 26).

[5] This comparative advantage is continued even today; Greece is the number one commercial maritime power of the world.

[6] See, Homer, Iliad and Odyssey.

[7] With their wisdom, like: “Moderation in all things” Πᾶν μέτρον ἄριστον) and many others, they set the foundations and advanced the world.

[8] See, Davies (1998, p. 95).

[9] Ancient and current Hellenes had and continue to have the same blood, the same language, and the same religion (ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον καὸ ὁμόθρησκον), according to Herodotus Ἡρόδοτος), 5th century B.C. See, Kallianiotis (2007c, p. 179). Also, this can be seen from the cultural continuation of these people and lately, science has proved that modern Greeks have the same DNA as those 30,000 years ago! See, Modern and Ancient  Greeks-Racial  Connection,  http://au.youtube.com/watch?v=eQpK2bbHRLA&feature=related

[10]. See, «Τὸ Μεγαλεῖο τῆς Γλώσσας μας καὶ οἱ Προοπτικές της», Voanerges, No. 41, January-February 2009, pp. 63-67. Dictionaries of European languages have 17-20% of their words, which are of Greek origin. The scientific terminology contains 50-80% of Greek words. Physicist Heisenberg said: «Ἡ θητεία  μου στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ὑπῆρξε ἡ σπουδαιότερη πνευμαρτική μου ἄσκηση. Στὴ γλῶσσα αὐτή ὑπάρχει ἡ πληρέστερη ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴ λέξη καὶ στὸ ἐννοιολογικό της περιεχόμενο…».. Many Nobel laureates, Spanish members of the European parliament, the German professor of Philosophy Pleine, Carl Marx, Engels, Lenin, the French professor and academics Jaquelline de Romilly, to name a few, are those who have said that Greek is the only language that its use has improved science. «Ὦ Φιλισταῖοι, καθῖστε πρῶτα καὶ μάθετε τὰ Ἑλληνικὰ καὶ ὅταν τελειοποιηθεῖτε σ᾽ αὐτά, τότε ἐλᾶτε νὰ τὰ ποῦμε. Μόνον ἐκεῖνοι ποὺ ξέρουν Ἑλληνικὰ συζητοῦν σωστά (K. Marx and F. Engels, Ἅπαντα, Vol. 22, p. 544). See also, Kallianiotis (2010c).

[11]. See, Roberts (1997, p. 43).

[12] .See, Roberts (1997, p. 47). Of course, the current Skopje’s propaganda is historically absolutely wrong, but there are some ignorant governments (“friends” of Greece), which have recognized Skopje as a nation with its usurper name “Macedonia”.  This artificial Slavo-Albano-Bulgarian state can be called only with its historic name as Vardarska.  See also, Kallianiotis (1992, pp. 58-59 and 2010a and b).

[13] See, Homer’s Iliad.

[14] The European civilization was a Hellenic-Orthodox civilization up to the 9th century A.D., before its barbaric invasions from West and North. See, Sakarellos (2005).

[15] See, Jones (1997), Kebric (1997), Vasiliev (1984), and Paparrigopoulos (2003).

[16] See, Blum, Cameron, and Barnes (1970, p. 4).

[17] See, Vranopoulos (1995, p. 168).

[18] “The hour has come for the Son of Man to be glorified [by Greeks].”  (John 12: 23).

[19] See, Sakarellos (2005).

[20] See, Blum, Cameron, and Barns (1970, p. 5).

[21] An example is the failure of the Synod in Ferrara and Florence (1438/1439). See, Stephanides (1990, pp. 390-396).

[22] See, Bradford (1980, p. 55).

[23] See, Davies (1998, p. 2).

[24] See, Davies (1998, p. 7).

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τὸ Οἰκονομικὸν Πρόβλημα τῆς Μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδος

ὑπὸ Δρος Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ (Οἰκονομολόγου) Πανεπιστημίου
Πανεπιστήμιον τοῦ Σκράντον H.Π.Α.  (SCRANTON, U. S. A.)

«…Θὰ καταργήσωμεν ἐπίσης ὅλα τὰ χρηματιστήρια…Θ’ ἀντικαταστήσωμεν τὰ χρηματιστήρια διὰ μεγάλων εἰδκικῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων ὧν ὁ προορισμὸς θά εἶναι νά καθορίζωσι τὴν τιμὴν τῶν βιομηχανικῶν ἀξιῶν συμφώνως πρὸς τὰς βλέψεις τῆς (παγκοσμίου) κυβερνήσεως». Πρωτόκολλον ΚΑ´ (ΠΣΣ)

Ἰούνιος βι´ (2010)

Α´.  Πρόλογος

Ἡ  πρόσφατος οἰκονομικὴ κρίσις τῆς Ἑλλάδος ἤρχισεν, ὅπως καὶ αἱ ὑπόλοιποι κρίσεις τῆς ἡμετέρας χώρας, μὲ τὴν ζοφερὰν ἡμέραν τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ αϡοδ´ (1974). Ἔκτοτε, αἱ παραδοσιακαὶ ἡμῶν ἀξίαι καὶ ἀρεταὶ (οἰκονομία, ἀποταμίευσις, μέτρον εἰς τὴν κατανάλωσιν καὶ σπατάλην, ἀποφυγὴ χρεῶν, λιτότης, ἁπλότης, νηστεία, ἐγκράτεια, κ.λπ.) ἐλοιδορήθησαν, ἀναθεωρήθησαν καὶ ἀντικατεστάθησαν ὑπὸ κατωτάτων παθῶν καὶ ἐνστίκτων (ὡς τῆς σπατάλης, τοῦ ἀλογίστου δανεισμοῦ, τῆς ἀπάτης, τῆς διαφθορᾶς, τῆς κλοπῆς, τῆς οἰκειοποιήσεως δημοσίου χρήματος καὶ ξένης γῆς, τῶν παρανόμων προμηθειῶν, κ.λ.π.) προωθουμένων ὑπὸ τῶν «σοφῶν» καὶ «προοδευτικῶν» μὲ σκοπόν των τὴν εἰσηγμένην πλάνην. Στόχος δὲ τούτων ἦτο καὶ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τῆς χώρας, ἡ ἐξάρτησίς της ὑπὸ τῶν ξένων δανειστῶν, ἡ ἐξαγορὰ της ὑπὸ τῶν πολυεθνικῶν, ἡ ὑποταγὴ τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος καὶ τέλος, ἡ κοινωνική, πολιτιστικὴ καἰ πνευματικὴ καταστροφὴ τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν περιουσίου χώρας.

Ἡ ἀνάλυσις τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος θὰ ἦτο ἐλλιπής, ἐὰν ἐγένετο αὕτη μόνον μὲ τὴν πεπτωκυῖαν λογικήν μας καὶ τὴν κοσμικὴν ἐξήγησιν τῶν οἰκονομολόγων. Ὁ κόσμος ἡμῶν, ἡ θεία δημιουργία, δὲν εἶναι ἓν οἰκονομικὸν (ὑλικὸν) φαινόμενον, καθ’ ὅτι οὐκ ἐσμὲν οἰκονομικά, ἀλλὰ πνευματικὰ ὄντα καὶ ἡ θεία οἰκονομία ἀπέχει παρασάγγγας τῆς κοσμικῆς τοιαύτης. Ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἡμῶν τῶν Ἑλληνορθοδόξων, ὡς δίκαιος κριτὴς καὶ πολυεύσπλαγχνος παιδαγωγός, ἐπέτρεψε τὴν παροῦσαν κρίσιν, ὡς τὴν ἡμῶν νουθεσίαν καὶ μετάνοιαν, λόγῳ τῆς ἡμετέρας ἀποστασίας καὶ χλιαρότητος ὡς πρὸς τὴν πίστιν μας, τὴν ὁποίαν ὀφείλομεν νὰ διατηρήσωμεν ἀπαραχάρακτον ἕως τὴν ἐσχάτην τῶν ἡμερῶν, ἀνεξαρτήτως κρίσεων καὶ δυσχερειῶν, ἀκόμη καὶ διωγμῶν. Ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἀμφιβολίας, ἡ τρέχουσα οἰκονομικὴ κρίσις θὰ ἐνισχύσῃ πνευματικῶς τὴν Ὀρθόδοξον παραδοσιακὴν Ἑλλάδα.

Β´.  Ἡ ἐπιβαλλομένη ἔνταξις εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν ἕνωσιν

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς (ὅς διεκήρυττε, «χρειαζόμεθα γεωπόνους καὶ ὄχι θεολόγους», καθ’ ὡς ἐπίσης «χρειαζόμεθα μηχανικοὺς καὶ ὄχι θεολόγους») ἀπεδείχθη, ὡς πολιτικός, κυρίως μὲ τὴν ἐπάνοδόν του τὸ ­αϡοδ´ (1974), ἀνεπαρκὴς καὶ ἄνευ ὁράματος διὰ τὴν ἐλευθέραν, αὐτάρκη καὶ εὐημεροῦσαν Ἑλλάδα.
Ἐνέταξε ταύτην ἄνευ δημοψηφίσματος εἰς τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιορθόδοξον Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, ἓν συνονθύλευμα τοσούτων ἀνίσων, διαφορετικῶν, ἑτεροδόξων καὶ ἐξηρτημένων κρατῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀνόμοιοι οἰκονομίαι νὰ ἔχουν ἐλευθέραν διακίνησιν ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν καὶ συντελεστῶν τῆς παραγωγῆς (κεφαλαίου καὶ ἐργασίας). Αἱ μικραὶ χῶραι θὰ ἀπολέσουν τὸ συγκριτικόν των πλεονέκτημα, λόγῳ ὑψηλοτέρου κόστους παραγωγῆς, μειωμένης ἀποδοτικότητος καὶ διαφορετικοῦ τρόπου ζωῆς, ἐργασίας, καὶ φιλοσοφίας, ὡς ἡ ἰδιάζουσα Ἑλλάς.
Ἡ παμπόνηρος καὶ ἀγνώστου (ὑπόπτου) σκοπιμότητος εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις ἤρχισε νὰ δίδῃ ἀφειδῶς ἐπιδοτήσεις καὶ οἰκονομικὰ πακέτα εἰς τὰ κράτη-μέλη (ὡς καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ Ἅγιον Ὄρος), ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις. Οἱ πολιτικοὶ ἡγέται, ὑποτεταγμένοι εἰς ταύτην τὴν «νέαν τάξιν» (ἀταξίαν) ἠδιαφόρουν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν χώραν καὶ τὸν μοναδικόν της πολιτισμόν, παιδείαν καὶ αὐτάρκη οἰκονομίαν της. ᾨκειοποιήθησαν τὰς ἐπιδοτήσεις, ἐξεπούλησαν τὰς δημοσίας ἐπιχειρήσεις καὶ κατέστησαν τὸν Ἕλληνα, Εὐρωπαῖον (sic). Μὰ ὁ τίτλος «Ἕλλην» εἶναι ἀνώτερος τοῦ «Εὐρωπαῖος»· ἄρα, ὑπεβίβασαν τὸν λαόν μας. Ἡ προπαγάνδα πολὺ μεγάλη ὑπὲρ τῆς νέας ταύτης πραγματικότητος, τοῦ ὁράματος τῶν «Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης», τοῦ προτύπου τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Τὸ αϡπα´ (1981) ὁ κατ’ ὄνομα σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, Ἀνδρέας Παπανδρέου (ὃς ἐξηπάτησε τὸν λαόν μας, μὲ τὰ πομπώδη κενὰ συνθήματά του: “ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικᾶτο”), ὑπέγραψεν τὴν ἔνταξιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα (ΕΟΚ) καὶ εἰσήγαγε τὴν πάσης μορφῆς ἀπάτην καὶ νεωτερισμὸν εἰς τὸ Ἑλληνορθόδοξον ἡμῶν Ἔθνος. Ἡ κλεψιὰ ἔγινεν ἐπιστήμη, ὁ ἐξευρωπαϊσμὸς μας πραγματικότης, ἡ θρησκεία καὶ ἡ παιδεία μας κατεδιώχθησαν, ὁ δὲ ξενικὸς τρόπος ζωῆς κατέστη ἴδιον τοῦ Ἕλληνος. Διὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ «ὑψηλὰ» ὁράματα χρειάζεται εἰσόδημα, ψευδοευημερία, πλοῦτος καὶ εὔκολον κέρδος, μέσῳ Χρηματιστηρίου. Τοιουτοτρόπως, ἤρχισεν ἡ ἐξαπάτησις, ὁ σφετερισμός, ὁ δανεισμός, ἡ φοροδιαφυγή, ὁ παράνομος χρηματισμὸς καὶ πᾶν μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ ὡδήγει τὸν παραδοσιακὸν Ἕλληνα εἰς τὸν μοντέρνον καὶ ἀπηλευθερωμένον Εὐρωπαῖον. Ἡ ἐλευθέρα διακίνησις προϊόντων καὶ ἀτόμων, ἔφερε καὶ τὴν ἐθνοκτόνον παράνομον μετανάστευσιν εἰς τὴν ὁμογενῆ, ὅμαιμον καὶ ὁμόδοξον χώραν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖται σήμερον εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός της.

Τὸ βα´ (2001), ὁ ἕτερος «μέγας» ἡγέτης, Κώστας Σημίτης, ὡδήγησεν ἀντιδημοκρατικῶς τὴν Ἑλλάδα, παραποιῶν τὰ οἰκονομικά της στοιχεῖα καὶ παραπλανῶν τὴν πεπλανημένην Οἰκονονικὴν καὶ Νομισματικὴν Ἕνωσιν (ὡς ἔκαμνον καὶ τὸ 83% τῶν ἄλλων μελῶν τῆς ΟΝΕ), κατέστησεν ἡμᾶς μέλη εἰς τὴν φοβερὰν ταύτην Εὐρω-ζώνην. Ἀπωλέσαμε τὸ νόμισμά μας, τὴν παναρχαίαν δραχμήν, τὴν οἰκονομικήν μας ἀνεξαρτησίαν, τὴν νομισματικήν μας πολιτικήν, τὴν δημοσιονομικὴν καὶ ἐμπορικὴν τοιαύτην. Ἀνετιμήθησαν τὰ προϊόντα μας καὶ λόγῳ τῶν ὑψηλῶν τιμῶν των καὶ τῆς κερδοσκοπικῆς ὑπερτιμήσεως τοῦ εὐρώ, ἐμειώθησαν αἱ ἐξαγωγαί μας, ὁ τουρισμός μας καὶ αἱ ξέναι ἐπενδύσεις καὶ ηὐξήθη ἡ ἀνεργία· ὁ δανεισμὸς ἐσυνεχίσθη, ἡ κλεψιὰ ἐκορυφώθη καὶ ἡ τρέχουσα κρίσις ἤρχισε πλέον νὰ διαφαίνεται πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν διὰ τὴν δούλην ἐν ἐλευθερίᾳ Ἑλλάδα..

Τὸ βζ´ (2007), μία παγκοσμία οἰκονομικὴ κρίσις (καὶ μία ἀπαράδεκτος κυβέρνησις ὑπὸ τὸν «κουμπάρον» Κώστα Καραμανλῆ ἐν Ἑλλάδι), ἤρχισεν ἀπὸ τὴν κατευθυνομένην Ἀμερικὴν καὶ λόγῳ τῆς ἐπαράτου παγκοσμιοποιήσεως, ἐπεξετάθη εἰς ὅλον τὸν πλανήτην, ἐπιφέρουσα μέγα πλῆγμα εἰς τὴν εὐρωεξηρτημένην χώραν μας. Ἡ Ἑλλάς, λόγῳ τῆς ἐντάξεώς της, τῶν ψευδοδιαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν της, τῆς ἀλογίστου σπατάλης, τῶν ὑψηλῶν χρεῶν της καὶ τῆς ἐλλείψεως ἐθνικῆς δημοσίας πολιτικῆς, κατέληξεν ἕρμαιον τῶν κερδοσκόπων, ἐπαίτης τῶν ἑταίρων της καὶ ὑποχείριον τοῦ ἐθνοκτόνου καὶ ἐπιβάλλοντος ἀντιαναπτυξιακὴν πολιτικὴν Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Δυστυχῶς, οἱ ψευδοπολιτικοί της δὲν τῆς ἐπέτρεψαν νὰ παραμείνῃ αὕτη ἀνεξάρτητος καὶ αὐτάρκης, ἀκολουθοῦσα Ἐθνικὴν οἰκονομικὴν πολιτικὴν πρὸς ὄφελος τῶν Ἑλλήνων καὶ μόνον τούτων. Τώρα, ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν καὶ πτωχείαν, ἡ ὁποία ἀνεξελέγκτως ἐκορυφώθη εἰς βαθμὸν ἄκρως ἐπικίνδυνον, λόγῳ τῶν ἄλλων προηγηθεισῶν κρίσεων (ἁμαρτιῶν) εἰς τὴν πίστιν, τὴν παιδείαν, τὸν πολιτισμόν, τὴν παράδοσιν καὶ τὴν ἐν γένει διαβίωσιν ἡμῶν κατὰ τὰ τελευταὶα λε´ (35) ἔτη. Ἀλλ’ ὀφείλομεν νὰ γνωρίζωμεν ὅτι  λαὸς ἀναμάρτητος ἐστὶν ὁ πλουσιώτερος ἐν τῷ κόσμῳ!….

Γ´.  Ἐπίλογος

Τὸ πρόβλημα, τὸ οἰκονομικὸν τῆς χώρας (καθ’ ὡς καὶ πλεῖστα ἐκ τῶν ὑπολοίπων), τὰ ἐδημιούργησαν οἱ ἀνεπαρκεῖς διὰ τοιαύτην ἱστορικὴν χώραν πολιτικοί της μετὰ τὸ αϡοδ´ (1974). Εἶναι ἅπαντες οὗτοι ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ὑποτέλειάν των εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ συνένοχοι διὰ τὴν παράδοσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς αὐτάς, καθ’ ὡς καὶ διὰ τὴν μετάλλαξιν τῶν παραδοσιακῶν μας οἰκονομικῶν ἀξιῶν (ἀποταμιεύσεως, ὀλιγαρκείας καὶ δικαιώματος εἰς τὴν ἐργασίαν). Ἐπίσης, συνεργοὶ κατέστησαν οὗτοι διὰ τὴν ἀντιδημοκρατικὴν ἔνταξίν μας εἰς τὴν ΕΕ καὶ ΟΝΕ, διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας μας, διὰ τὴν κατάργησιν της βιομηχανίας καὶ βιοτεχνίας μας, διὰ τὴν παραχώρησιν τῆς Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ τέλος διὰ τὴν ἐμφαινομένην εἰς τὸν ὁρίζοντα πτώχευσιν τῆς χώρας. Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς ἀπαρνηθῆ τὸν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν της καὶ παιδείαν της, τὰ ὁποῖα παρεμποδίζουν τὸ «μέγα σχέδιον» τοῦ «φιλοταράχου γένους», αἱ μέλλουσαι οἰκονομικαὶ κρίσεις θὰ εἶναι μικρότεραι, ἀλλ’ ὁ πνευματικὸς ἡμῶν θάνατος βέβαιος.
Ἐν ἐπιλόγῳ, ἡ θεραπεία τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος τῆς μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἑξῆς: Οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι κατεχράσθησαν δημόσιον χρῆμα, δίκαιον ἔσται, νὰ πᾶνε ἅπαντες φυλακὴ καὶ νὰ κατασχεθοῦν (ἐκποιηθοῦν) αἱ περιουσίαι, τὰς ὁποίας ἐδημιούργησαν μὲ τὰς κλοπάς των εἰς βάρος τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας. Ἐπίσης, ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς τρεχούσης οἰκονομικῆς κρίσεως, νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν ΟΝΕ, ἐπιστρέφουσα εἰς τὸ πανάρχαιόν της νόμισμα, τὴν ἱστορικὴν δραχμήν, νὰ ἀποκτήσῃ αὐτόνομον δημοσιονομικήν, ἐμπορικὴν καὶ νομισματικὴν πολιτικήν. Νὰ ἀναπτύξῃ τὴν οἰκονομίαν της μὲ τὰ παραγωγικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα διαθέτει, τὸ ἐργατικόν της δυναμικόν, τόν ἐθνικόν της πλοῦτον, τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπαρχίας (τά χωριά μας εἶναι ἡ ἐλπὶς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν), τὸν ἰδικόν της τρόπον ζωῆς, τὰς ἀρετάς της καὶ τὰς ἀξίας της, αἱ ὁποῖαι διαφέρουν ἀπὸ αὐτὰς τῶν ἐλευθέρων ἀγορῶν τῆς δύσεως (Εὐρώπης) καὶ τῶν ἐλεγχομένων τούτων τῆς ἀνατολῆς (τέως κομμουνιστῶν ἢ τρεχόντων μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν). Δὲν χρειάζεται νὰ γίνωμεν Εὐρωπαῖοι, ἀλλ’ ὀφείλωμεν νὰ παραμείνωμεν Ἕλληνες. Ὡς προελέχθη, ἡ ἐπωνυμία «Ἕλλην» εἶναι ὑπερτέρα τοῦ «Εὐρωπαῖος». Τὸ τρέχον οἰκονομικὸν πρόβλημα ἠμπορεῖ νὰ λυθῇ μὲ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν νεοεποχητῶν πολιτικῶν, μὲ τὴν ἀνάνηψιν τῶν Νεοελλήνων καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψε τὴν οἰκονομικὴν ἡμῶν κρίσιν, ὥστε νὰ ὁδηγηθῶμεν καὶ πάλιν εἰς τὸν παραδοσιακὸν Ἑλληνορθόδοξον τρόπον ζωῆς, δι’ οὗ καὶ ἡ σωτηρία μας.

, ,

Σχολιάστε

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΡΙΣΙ ΚΡΙΣΙ ΗΓΕΣΙΑΣ

Ἡ Τρέχουσα Κρίσι τῆς Ἑλλάδος εἶναι Κρίσις Ἡγεσίας

ὑπὸ Δρος Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιον τοῦ Σκράντον H.Π.Α.  SCRANTON, U. S. A.

– Ἰχθὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὄζειν ἄρχεται

α´ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ Ἑλλάς, ὡς χώρα μακροχρονίου ἱστορικῆς διαδρομῆς, ἀποτελεῖ τὴν ἰδιόρρυθμον, ἰδιάζουσαν, ἰδιόμορφον καὶ ἰδιοφυῆ τοιαύτην, συγκρινομένη μὲ τὰς λοιπὰς χώρας τῆς γῆς. Θείᾳ Προνοίᾳ, ἔφθασεν αὕτη εἰς τὴν ὑπερτάτην φιλοσοφικήν σκέψιν, ὥστε νὰ ἀναμένῃ καὶ Αὐτὸν Τοῦτον τὸν Ἄγνωστον Θεόν. Ἐδημιούργησε τὸν μέγιστον ἠθικὸν πολιτισμόν, τὴν τελειοτάτην γλῶσσαν, τὰς βάσεις πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, τὸ ὑπέρτερον πολιτικὸν σύστημα, τὰς περισπουδάστους τέχνας καὶ κατασκευάς, εἰσήγαγε τὸ μέτρον εἰς ἁπάντας τοὺς τοῦ βίου τομεῖς καὶ ἠξιώθη τῆς μοναδικῆς ἀκμῆς ὁ λαός της. Καὶ ἀναμφιβόλως, ἅπαντα ταῦτα ἐπετεύχθησαν ὑπὸ τῆς διακεκριμένης ἡγεσίας, τὴν ὁποίαν ἡ Ἀρχαία Ἑλλάς ἀνέδειξεν εἰς πάσας τὰς ἐκφάνσεις τοῦ δημοσίου βίου της.

Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀγνώστου Θεοῦ των ἦτο τὸ ὑπέρτατον θεῑον δῶρον διὰ τὸν λαὸν τοῦτον. Ἦν δὲ οὗτος ὁ πρῶτος ἐκ τῶν ἐθνικῶν, ὅς ἀπεδέχθη τὴν τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν καὶ συνεπλήρωσε διὰ ταύτης τὴν ἰδιόλογον ἠθικὴν φιλοσοφίαν. Ἡ σύζευξις αὕτη κατέστη εἰς τὰ πρῶτα ἔτη τῆς τοῦ γένους τούτου ἑτέρας λαμπρᾶς περιόδου, τῆς ὑπερχιλιετοῦς Βυζαντινῆς τοιαύτης.

Ἡ ἀκμὴ τῆς μεσαιωνικῆς ταύτης Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας ὀφείλεται εἰς τὴν πνευματικότητα τῶν ἡγετῶν της. Ὅταν ὅμως ἡ πνευματικότης τούτων ἐφθάρη, τὸ Βυζάντιον κατελήφθη, θείᾳ Προνοίᾳ καὶ πάλιν, ὑπὸ τῶν ἀλλοθρήσκων (μουσουλμάνων) ἐκ Μογγολίας καὶ οὐχὶ ὑπὸ τῶν ἀλλοδόξων (αἱρετικῶν) ἐκ Φραγκίας.

Κατόπιν πλείστων, χειρίστων καὶ μηκίστων δοκιμασιῶν, νέοι μεγάλοι καὶ θεοσεβεῖς ἡγέτες ὡδήγησαν διὰ τῆς αὐτοθυσίας των τὴν χώραν ἡμῶν εἰς τὴν ἐλευθερίαν.

β´. Ἡ νέα παρακμάζουσα ἡγεσία

Μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ Κ’ (20οῦ) αἰῶνος, αἱ πιέσεις τῆς ἀνθελληνικῆς δύσεως πρὸς τὴν μικρὰν ἐλευθέραν Ἑλλάδα ηὐξήθησαν καὶ οἱ παρ’ ἀξίαν ἀναλαμβάνοντες τὴν ἐξουσίαν ὡδήγησαν τὴν χώραν ἡμῶν εἰς τὴν σημερινὴν ὁλοσχερῆ κρίσιν καὶ εἰς ἅπαντας τοὺς τομεῖς. Ὁ ἐνδοτισμὸς ἤρχισεν ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἡγέτας τὸ απκ’ (1920), οἱ ὁποῖοι ὑπετάχθησαν εἰς τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀθέους ψευδοηγέτας τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ ἐνδοτισμὸς τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας εἰς τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀρχίζει μὲ τὴν μεταπολίτευσιν τὸ αποδ’ (1974). Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται νὰ ἀγνοοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ οἱ πολιτικοὶ τοιοῦτοι τὴν Ἱστορίαν μας καὶ νὰ ὑποπέσουν εἰς τοιούτου μεγέθους ἐγκλήματα; Οἱ μὲν ἐκκλησιαστικοὶ ἐδίχασαν τὴν Ὀρθοδοξίαν, συνεπῶς, φέρουν οὗτοι ἄπειρον εὐθύνην ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ποιμνίου των. Οἱ δὲ πολιτικοὶ προέδωκαν αὐτὴν ταύτην τὴν πατρίδα μας· ἄρα, ὀφείλουν νὰ λογοδοτήσουν πρὸς τὸν λαὸν καὶ νὰ ἐξοστρακισθοῦν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν χώραν.

Ἡ Ἑλλάς, λόγῳ τῆς ἱστορίας της, τοῦ πολιστισμοῦ της, τῆς παιδείας της καὶ τῆς προσφορᾶς της ἐν τῷ κόσμῳ, ἀποτελεῖ μοναδικὴν χώραν καὶ ἡ Ὀρθοδοξία της εἶναι ἡ μόνη ὀρθὴ πίστις. Οἱ ταλαίπωροι ἡγέται μας δὲν ἀντιλαμβάνονται, δὲν γιγνώσκουν καὶ δὲν προασπίζουν τὸ Ἑλληνορθόδοξον ἡμῶν ἀπαράμιλλον μεγαλεῖον· συνεπῶς, δὲν ἠμποροῦν οὗτοι νὰ ἡγοῦνται Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἐκπροσωποῦν τὸν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμὸν. Μὲ τὰ ἔργα των ὑποβιβάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ δίδουν ἀφορμὴν εἰς τοὺς ἐχθροὺς της νὰ τὴν χλευάζουν διεθνῶς καὶ ἀπροκαλύπτως, ὥστε νὰ ἐξυψώσουν τὴν ἰδικήν των μικρότητα. Οἱ ἡγέται ὀφείλουν νὰ εἶναι οἱ θεματοφύλακες τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς χώρας μας καὶ μὲ αὐτοθυσίαν νὰ ὑπερασπίζουν τὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα καταπατοῦνται τόσον παραφόρως ὑπὸ τῶν γειτόνων μας, κουμπάρων μας, ἑταίρων μας καὶ φίλων μας.

Ἡ διαφθορὰ εἰς τὴν ἀδιάφθορον ἡμῶν χώραν ἤρχισεν ἀπὸ τοὺς διεφθαρμένους καὶ ὑπεράνω τοῦ νόμου (λόγῳ βουλευτικῆς ἀσυλίας) ἡγέτας μας. Τὸ πρῶτον τούτων θῦμα ἦτο ἡ Ἑλληνορθόδοξος παιδεία· τὴν διέφθειραν δὲ ἐκ θεμελίων ἕως ὀροφῆς, ἀκολουθοῦντες τὸ καταχθόνιον σχέδιον καταπολεμήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐκπονηθὲν ὑπὸ τοῦ Ἑβραίου Χένρι Ἄλφρεδ Κίσσινγκερ. Ἐσυνεχίσθη δὲ εἰς τὸν δημόσιον τομέα καὶ ἐπεκτάθη τὰ τελευταῖα λε’ (35) ἔτη εἰς μέγα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ταυτοχρόνως, καταλεηλάτησαν οἱ ἡγέται οὗτοι ἁπάσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ ὡδήγησαν ταύτην εἰς τὴν παντοειδὴ χρεοκοπίαν καὶ τὸν περίγελο τῆς σήμερον.

Οἱ ἀνιστόρητοι καὶ ἀντιορθόδοξοι πολιτικοὶ μας εἰσήγαγον τὴν αὐτάρκη καὶ αὐτόνομον Ἑλλάδα εἰς τὴν Ἑβραιοκατεσκευασμένην καὶ γραφειοκρατικὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, κατόπιν εἰς τὴν Οἰκονομικὴν καὶ Νομισματικὴν Ἕνωσιν· μᾶς ἐπέβαλον τὸ Εὐρωσύνταγμα, τὸ ὁποῖον ὑπέρκειται τοῦ ἡμετέρου Συντάγματος καὶ τώρα θέλουν νὰ δώσουν τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν εἰς ἀλλοεθνεῖς, ἀλλοθρήσκους καὶ ἀλλογενεῖς λαθρομετανάστας. Τὸ χείριστον πάντων εἶναι ὅτι ὅλα ταῦτα ἐπιβάλλονται ἀντιδημοκρατικῶς ἄνευ δημοψηφισμάτων.

Τὸ θέμα λαθρομεταναστεύσεως εἶναι θέμα ὑπάρξεως καὶ διαιωνίσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν χώρας (εἶναι θέμα διατηρήσεως τῆς ἡμετέρας ταυτότητος) καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἔχει μεγίστην εὐθύνην διὰ τὴν μὴ ἀντιμετώπισίν του. Ἡ λαθρομετανάστευσις ἐπεβλήθη ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, μὲ πρόσχημα, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὸ πολιτικὸν ἄσυλον, τοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστας, κ.ἄ. Ἡ πραγματικότης καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀπολύτως ἄλλη· εἶναι ὁ στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων κατὰ τοῦ φωτός, καθ’ ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα οἱ μόνοι ἀντιστεκόμενοι εἰς τὰ σατανικὰ των σχέδια. Διὰ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἀλλοθρήσκου καὶ πεπλανημένου μουσουλμανισμοῦ ἐξουδετεροῦν τὴν γιγνώσκουσαν τὴν ἀλήθειαν Ἑλληνορθοδοξίαν καὶ ὁ σκοπὸς των ἐπιτυγχάνεται. Τὸ ἔδαφος εἶναι ἐλεύθερον διὰ τὴν μεγάλην ὑποδοχὴν καὶ ἀποδοχὴν τοῦ ἀντιχρίστου τοῦ μεσσίου (Μ…) τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ἐὰν ὁ Γιῶργος Παπανδρέου καὶ ἡ ὑπὸ αὐτοῦ ΠΑΣΟΚυῖα κυβέρνησις καταδικάσῃ τὴν Ἑλλάδα εἰς ἀφανισμὸν θὰ μείνη καὶ οὗτος εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν ὡς γενοκτόνος τῶν Ἑλλήνων ἐντὸς τῆς ἑαυτῶν χώρας.

Ἡ πανσπερμία αὕτη τῶν λαθρομεταναστῶν δὲν ἔχει τίποτε κοινὸν μὲ τὸν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμὸν καὶ παιδείαν καὶ ἀναμφιβόλως, δὲν ἠμποροῦν οὗτοι νὰ ἔχουν Ἐθνικὴν Ἑλληνικὴν συνείδησιν· συνεπῶς, δὲν δύνανται νὰ γίνουν Ἕλληνες πολῖται. Θὰ εἶναι ὑπὸ ὅρους φιλοξενούμενοι (ἐὰν δὲν δημιουργοῦν Ἐθνικὸν πρόβλημα) ἢ παρανόμως διαμένοντες ἕως ὅτου φύγουν ἢ ἀπελαθοῦν, ἀλλ’ οὐδέποτε νὰ καταστοῦν Ἕλληνες πολῖται. Οἱ μουσουλμάνοι καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀλλόθρησκοι, ἀλλοεθενεῖς καὶ ἑτερόχρωμοι λαθρομετανάσται θὰ ἀποτελέσουν τὸν δούρειον ἵππον τῆς Νέας Τάξεως ἐντὸς τῆς χώρας μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸν στόχον της, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς Ἑλληνορθοδόξου παιδείας της, τῆς ὁμοιογένείας της, τῆς ὁμοιομορφίας της, τῆς ὁμοιοπαθείας της, τῆς ὁμοιοπρεπείας της, τῆς ὁμοιοτροπίας της, τῆς ὁμοιοτυπίας της, τοῦ ὁμοιόχρου της καὶ τῆς ὁμοιοπορείας καὶ ὁμοιοϊστορίας ἐπὶ πολλὰς χιλιετίας. Ἡ Ἑλλὰς ἀνήκει εἰς τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς αὔριον, εἰς τὰς μελλούσας γενεὰς τῶν Ἑλληνορθοδόξων καὶ ἡ παροῦσα κυβέρνησις δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα να παραδώσῃ τὴν χώραν τῶν μελλουσῶν γενεῶν εἰς οἱονδήποτε ξένον μὲ τὴν ἄνομον νομοθεσίαν περὶ ἰθαγενείας τῶν ξένων τοῦ Παπανδρέου, ἡ ὁποία κατεργάζεται τὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος.

Αἱ ἀνθελληνικαὶ καὶ ἀντίχριστοι πράξεις τῶν τελευταίων κυβερνήσεων ἀποτελοῦν ἐσχάτην προδοσίαν διὰ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔκαμνον ἔστω καὶ ἕν δημοψήφισμα δι’ οἱονδήποτε Ἐθνικὸν θέμα καὶ τώρα, ἄνευ δημοψηφίσματος πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποπειραθοῦν νὰ δώσουν τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν εἰς τοὺς μὴ Ἕλληνας καὶ ἀντιορθοδόξους. Ἡ ἰθαγένεια δὲν δίδεται διὰ συναισθηματικοὺς λόγους ἢ οἰκονομικοὺς τοιούτους ἢ διὰ πολιτικοὺς ἢ λόγῳ ἐπιβολῆς ὑπὸ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι στηρίζουν τοὺς ψευδοηγέτας μας. Ἡ ἰθαγένεια βασίζεται εἰς τὰς Ἐθνικάς, φυλετικάς, γλωσσικάς, πνευματικὰς καὶ πλείστας ἑτέρας ἀξίας, τὰς ὁποίας κατέχει ὁ Ἑλληνορθόδοξος. Δὲν ἠμποροῦν νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀποικιοκρατίαν ὀλίγοι ἀνθέλληνες ψευδοπολιτικοὶ καὶ τὴν διάλυσιν τῆς μόνης ὀρθῆς πίστεως, τῆς παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας, ὡρισμένοι ψευδοεπίσκοποι.

γ´. Ἐπίλογος

Τὸ κομματικὸν κράτος τῶν ΠΑΣΟΚων εἶναι γνωστὸς εἰς ἡμᾶς ἐπὶ κ’ (20) ἔτη. Ἠφάνισε τὴν Ἑλλάδα καὶ σήμερον διασύρεται ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ χλευάζεται διεθνῶς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν μας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀγνοίας καὶ ἀμαθείας τῶν κυβερνώντων, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τὴν Ἑλληνικὴν Γραμματείαν, παιδείαν, πολιτισμὸν καὶ ἱστορίαν. Ἄρα, ἡ ἀπάντησις ἡμῶν πρὸς τοὺς ξένους ἐπικριτάς μας ἠμπορεῖ καὶ πρέπει νὰ εἶναι ὅτι οἱ ὁδηγήσαντες τὴν Ἑλλάδα εἰς τὴν παντοδαπῇ κρίσιν τῆς σήμερον δὲν εἶναι κἄν μεμυημένοι εἰς τὴν Ἑλληνορθόδοξον παιδείαν· συνεπῶς, δὲν εἶναι Ἕλληνες. Ὁ κ. Παπανδρέου θὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἦτο ἡ καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν ἐκλογικὸν νόμον, μὲ τὸ συγκεντρωτικὸν μοντέλο διακυβερνήσεως, τὸν Καλλικράτην, ὑποδιαίρεσις τῆς χώρας εἰς ιγ’ (13) περιφερείας, μὲ τὴν ἰθαγένειαν καὶ τὴν ψῆφον εἰς τοὺς ἀλλοδαποὺς καταληψίας καὶ τὰ ὑπόλοιπα δεινά, τὰ ὁποῖα μᾶς ἑτοιμάζουν οἱ ἐπιβάλλοντες τοῦτον. Δι’ αὐτὴν τὴν πατρίδα, τὴν ὁποίαν προσπαθοῦν νά διοικήσουν ὡρισμένοι παρ’ ἀξίαν ἀνελθόντες καὶ ὑποβασταζόμενοι εἰς τὴν θέσιν ταύτην, ἔχουν δώσει τὴν ζωὴν των ἑκατομμύρια Ἑλλήνων ἡρώων καὶ μαρτύρων.

Ὁ τύπος καὶ ἅπαντα τὰ ΜΜΕ ἐλέγχονται ὑπὸ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἐνημέρωσις τῶν πολιτῶν εἶναι μὶα ἁπλῆ ἀνθελληνικὴ καὶ ἄθεος προπαγάνδα. Δὲν ἠμποροῦν οἱ ἐγκάθετοι οὗτοι νὰ νοθεύουν τὴν Ἑλληνορθοδοξίαν μας. Ἡ Ἑλλὰς ἀνήκει, καθ’ ὅλην τὴν μακραίωνα Ἱστορίαν της, εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ δὲν ἠμπορεῖ νἀ καταστῇ ἕρμαιον τῶν πεφωτισμένων τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ (Bilderberg Club) καὶ τῶν λοιπῶν προπομπῶν τοῦ ἀντιχρίστου. Αὐτὰ τὰ φοβερά, τὰ ὁποῖα μεθοδεύει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἀποτελοῦν ὄχι μόνον ἀπειλὴν κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης. Ἡμεῖς, ὡς Ἑλληνορθόδοξοι, δὲν παραχωροῦμεν ἀμαχητὶ οὐδέποτε καὶ εἰς οὐδένα τὴν Ἐθνικὴν μας κυριαρχίαν, τὴν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος μας, τὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν ἐπιτρέπομεν τὴν νόθευσιν τοῦ πολιτισμοῦ μας, τὴν ἐγκατάλειψιν τὴς ἐπαρχίας μας, τὴν διάλυσιν τὴς παιδείας μας, τὴν καταστροφὴν τῆς οἰκονομίας μας καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τὴν ἀλλοίωσιν τῆς πίστεώς μας. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

, , ,

Σχολιάστε