Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κάρτα τοῦ Πολίτου

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Γ´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

Μέρος Β´ 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

5. ΔΙΕΘΝΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (βλ. ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ κλπ)

 .           Ἕνα ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι κατὰ πόσον τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μόνο δικούς μας φόβους ἢ ἔχουν διατυπωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους λαούς. Βεβαίως, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στὸν κόσμο ἀντιλαμβάνονται αὐτὸν τὸν κίνδυνο καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν σεναρίων. Πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀπὸ ὅλες εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἀγγλίας. Δημιουργήθηκε ἀπὸ Ἄγγλους πολίτες ἡ ὀργάνωση NO2ID (no2id.net) ἡ ὁποία συστηματικὰ πολέμησε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Ἀγγλικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ BBC, πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2009 15.000 κάτοικοι τοῦ Manchester εἶχαν προμηθευτεῖ τὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη πληρώνοντας 30 λίρες ὁ καθένας γιὰ νὰ τὴν προμηθευτοῦν. Ἡ νέα ὅμως Ἀγγλικὴ Κυβέρνηση, ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία στὶς ἀρχὲς τοῦ 2010, κατήργησε ὅλο αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἔκδοσης ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καὶ ὑποσχέθηκε νὰ καταστρέψει καὶ τὶς βάσεις δεδομένων ποὺ εἶχαν στὸ μεταξὺ δημιουργηθεῖ. Μικρὴ λεπτομέρεια, ὅσοι πλήρωσαν τὶς 30 λίρες γιὰ τὴν ταυτότητα, μὲ εἰδικὴ πρόβλεψη τοῦ νόμου ποὺ καταργεῖ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, δὲν ἀποζημιώνονται γιὰ τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσαν.
.           Στὴν Γερμανία ἐπίσης, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο REUTERS, ἀπὸ τὴν 1/11/2010 ἔχει εἰσαχθεῖ στὴν ζωὴ τῶν Γερμανῶν ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅμως ἡ ἔλευσή της προκάλεσε ἀνησυχία στοὺς Γερμανοὺς πολίτες, γιατί τοὺς ξυπνάει μνῆμες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν παρακολουθήσεων τῆς Στάζι καὶ τῆς Γκεστάπο. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐξήθηκε σημαντικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν Γερμανῶν πολιτῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ προμηθευτοῦν τὴν παλαιοῦ τύπου ταυτότητα πρὶν ἔρθει ἡ 1/11/2010.
.           Σύμφωνα μὲ μία μελέτη τῆς DEUTSCHE BANK, Σεπτέμβριος 2010, ἡ μοναδικὴ χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ τὸ 90% τῶν πολιτῶν τῆς χρησιμοποιεῖ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες εἶναι ἡ νεοφώτιστη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐσθονία, μία χώρα 1,3 ἐκ. πολιτῶν. Σημαντικὴ εἶναι ἡ χρήση της στὴν Ἱσπανία (40% τοῦ πληθυσμοῦ), Βέλγιο (30%) Σουηδία (28%). Πολὺ χαμηλὰ ποσοστὰ συναντᾶμε στὴν Λιθουανία (12%) καὶ Πορτογαλία (12%). Ἡ Φιλανδία ἔχει περίπου 5% καὶ ἡ Ἰταλία 2%. Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια μελέτη πληροφορούμαστε ὅτι στὶς περισσότερες χῶρες ἡ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας εἶναι προαιρετική: Αὐστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία καὶ Ἰταλία.

6. ΑΓΝΩΣΤΟ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝ ΜΕΣῼ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

.           Δὲν γνωρίζουμε πόσο θὰ κοστίσει αὐτὴ ἡ διαδικασία. Δὲν ὑπάρχει σαφὴς προϋπολογισμός. Καὶ νὰ ὑπάρξει σίγουρα θὰ ἀνατραπεῖ, ὅπως γίνεται σὲ κάθε δημόσιο ἔργο. Αὐτὸ ἦταν καὶ ἕνα βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν Ἄγγλων ἐνάντια στὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἡ ὁποία καὶ τελικῶς ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν νέα Κυβέρνηση τῆς Ἀγγλίας. Θὰ πρέπει σαφῶς νὰ διαχωριστεῖ τὸ κόστος τῆς ὀργάνωσης-ἀναδιοργάνωσης τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸ κόστος γιὰ τὴν ΚτΠ. Τὸ πρῶτο πρέπει νὰ τὸ ἀναλάβουμε ὡς κοινωνία γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα ὀφέλη ποὺ θὰ ἀποφέρει, στὸ δεύτερο πρέπει νὰ ποῦμε ὄχι.
.           Εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΚτΠ μπορεῖ τελικὰ νὰ ἀποδειχθεῖ τὸ κόστος δυσθεώρητο μιᾶς καὶ θὰ ἀπαιτήσει, γιὰ τὴν ἔκδοσή της, ἐπιπλέον γραφειοκρατικὲς ἐνέργειες τόσο τοῦ Δημοσίου ὅσο καὶ τὸ Ἰδιωτικοῦ Τομέα. Δὲν πρέπει νὰ παραλείπουμε καὶ τὸ σημαντικὸ κόστος ἐνοποίησης τῶν 5 -μέχρι στιγμῆς- ἐξαγγελθέντων καρτῶν (Ἀγορῶν, Ἐργαζομένου, Δημότη, Ὑγείας-ἀπὸ τὴν ΝΔ- καὶ Πολίτη) σὲ μία (Κάρτα τοῦ Πολίτη). Θὰ προστεθεῖ δηλ καὶ ἡ ἀπίστευτα κοστοβόρα καὶ γραφειοκρατικὴ διαδικασία τῆς ἐνοποίησης τῶν Καρτῶν.

 Συμπέρασμα: Πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἐγείρουν τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: «Μὰ καὶ σήμερα ἐὰν θέλουν μὲ παρακολουθοῦν, μὲ διάφορες ἐφαρμογὲς ποὺ χρησιμοποιῶ στὴν ζωή μου (βλ κινητὸ τηλέφωνο, ἠλεκτρονικὰ διόδια, κάρτα εἰσόδου σὲ κτίρια, πιστωτική, χρεωστικὴ κάρτα, ἠλεκτρονικὲς ἀγορὲς μέσῳ internet κ.ο.κ), δὲν καταλαβαίνω γιατί εἰδικὰ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη πρέπει νὰ πῶ ὄχι, ἐνόσω χρησιμοποιῶ ὅλες τὶς ἄλλες συσκευές. Ἐγὼ ἔχω καθαρὴ καὶ διάφανη ζωή, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν καὶ ποιοὶ μὲ παρακολουθοῦν.»

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή:

– Μπορεῖ κάποιος νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν ταυτότητά του;
– ΟΧΙ.
– Θὰ μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη;
– ΟΧΙ.
– Μπορεῖ ὅμως νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὸ κινητό του;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ κάνει ἀγορὲς μὲ μετρητά;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ πληρώνει διόδια ἀντὶ νὰ ἔχει τὴν ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ πληρωμῆς διοδίων; ΝΑΙ.

.           δεσμευτικότητα, ποχρεωτικότητα, ταύτιση τς Κάρτας το Πολίτη μ τν νθρωπο, ναγωγ το νθρώπου σ ριθμ πο θ τν ποχρεώνει ν φήνει τ λεκτρονικά του χνη θελημένα θέλητα σ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, πότε λη ζω το νθρώπου θ εναι «διάφανη» σ ξευτελιστικ βαθμό, εναι τ πρόβλημαΤὸ κινητὸ ἐὰν θέλω τὸ πετάω καὶ ἀπελευθερώνομαι, τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μπορῶ νὰ τὴν πετάξω; ΟΧΙ.
.           Ἐπειδὴ μουσκέψαμε ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ βροχὴ καὶ καταιγίδα, πρέπει νὰ πέσουμε στὴν θάλασσα καὶ νὰ πνιγοῦμε, εἶναι δηλαδὴ μάταιη κάθε περαιτέρω ἀντίσταση;
.           Καιρὸς εἶναι νὰ ξυπνήσουν οἱ ὀνειροπόλοι τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς γιὰ νὰ μὴν κληροδοτήσουμε στὰ παιδιά μας μία ἐφιαλτικὴ ψηφιακὴ ἐποχή.

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ μετά ἀπό τόση ἔρευνα καί εὐλογημένο πνευματικό ἀγώνα, νά παραδοθοῦμε ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα στίς πολιτικές σκοπιμότητες τῆς Νέας Ἐποχῆς. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μακαριώτατε,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.

.             Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);
.               Βέβαια ἡ συγκίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατά τήν πρώτη ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή, μᾶς συνεκίνησε, ὅταν τόνισε τήν ἀξία τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, τοῦ ὑψηλοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ὁλοζώντανης καί ἐκφραστικότατης γλώσσας μας.  Ἔκανε μάλιστα ἰδιαιτέρα ἐντύπωση, ὅταν ἰσχυρίστηκε ὅτι οὔτε λέξη δέν πρέπει νά χαθεῖ ἀπό τό πλουσιώτατο δυναμικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.  Πράγματι, χωρίς τήν εἰδοποιό συνύφανση τῆς ἱστορίας μας, τῆς γλώσσας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας μέ τή ζωο­ποιό δύναμη τῆς ὀρθοδόξου θείας Χάριτος,  δέν θά ἐπιζοῦσαν ἱστορία, γλῶσσα καί πολιτισμός μέχρι σήμερα, μετά ἀπό τόσους ἀπηνεῖς πολέμους καί διωγμούς ἀνά τούς αἰῶνες. Καί τώρα, ἀνακοινώνει ἡ κυβέρνηση ὅτι βιάζεται νά φέρει τήν ΚτΠ γιά τό καλό τῶν πολιτῶν πού βρίσκονται στό ὅριο τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπό αὐτό.  Ἡ ΚτΠ θά πιστώνεται μέ 100€ τό μήνα γιά νά ἀγοράζουν οἱ φτωχοί μέ αὐτήν λίγες τροφές, γιά νά μήν πεθάνουν ἀπό τήν πεῖνα καί   μέ  150€ τό πολύ γιά ἐπιδότηση ἐνοικίου. Ατό μς φαίνεται τραγικότερο, κρισιμότερο καί πιό ποτιμητικό γιά τόν λληνα πολίτη. Ταπεινῶς ἐκτιμοῦμε ὅτι ὁ λαός μας δέν ἔχει χάσει τελείως τό μυαλό του γιά νά πιστεύει τόσο ἀφελῶς, ὅτι μέ τήν ΚτΠ καί μετά ἀπό ἕξι χρόνια δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, θά ἀντιμετωπισθεῖ σοβαρά καί ὑπεύθυνα ἡ φτώχεια του.  Ποιά κρατική ὑπηρεσία ἀσχολήθηκε μέχρι τώρα μέ τή φτώχεια, μέ ποιό τρόπο καί μέ πόσα χρήματα θά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἀδυσώπητες ἀνάγκες τοῦ λαοῦ;
.              Ἡ μέχρι τώρα φοροεισπρακτική τακτική πρός τόν ἕλληνα πολίτη ὑπῆρξε ἀνήλεη.  Ἑπομένως μέσῳ τῆς Κάρτας, ὄχι μόνο θά ἐλέγχονται τά «παχυλά» εἰσοδήματα τοῦ δύστυχου ἕλληνα πολίτη, ἀλλά ἀμέσως θά ἀπορροφῶνται καί ὅσες ἐλάχιστες οἰκονομίες εἶναι κατατεθειμένες, γιά νά μήν ὑπάρχει καμιά ἀνακούφιση.  Θά ἀναμένονται μάλιστα οἱ ἀποδοχές, μισθός ἤ συνταξούλα τοῦ ἑπομένου μηνός γιά νά ἀπορροφηθοῦν καί αὐτά γιά νά ἀποπληρωθεῖ ὁ ΕΝΦΙΑ, ἀφοῦ δέν καταργεῖται ἄμεσα, ἀλλά ἐπιζητοῦνται ἀγωνιωδῶς ἔσοδα ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, γιά νά μπορέσουμε νά πάρουμε τήν ἑπόμενη δόση ἀπό τούς Εὐρωπαίους.  Θά μπεῖ τώρα ὁ ἕλληνας φορολογούμενος στή φοροτανάλια τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν φίλων ἑταίρων μας.

 Μακαριώτατε,

.             Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια ἄρχισε ἡ ἐνημέρωση καί ὁ πνευματικός ἀγώνας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τῆς ΚτΠ μέ ἄριστα ἀποτελέσματα μέχρι σήμερα.  Ἔχουν ἐρευνηθεῖ ὅλες οἱ παράμετροι τῆς ΚτΠ καί τό γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι δέν εναι μιά πλή πιστωτική κάρτα ταυτότητα, λλά εναι ργαλεο παρακολούθη­σης το πολίτη καί νταξής του στό παγκόσμιο κράτος τς Νέας ποχς.
.             Εὐσεβάστως καταθέτουμε πρός ἐνημέρωσή Σας ἀναλυτική ἔρευνα τοῦ κ. Στάθη δαμόπουλου, οἰκονομολόγου καί εἰδικοῦ Συμβούλου μας στά ὡς ἄνω θέματα.
.             Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι τόσο ἀχόρταγη καί αἱμοχαρής, πού θέλει ὄχι μόνο τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά νά ἔχει στό χέρι της ἅπαντα τά δεδομένα του, γιά νά τόν διαφεντεύει βάναυσα καί νά τόν ἀπειλεῖ ὄχι μόνο γενικά καί ἀόριστα μέ τούς βαρύτατους νόμους, ἀλλά καί ἄμεσα καί ἀτομικά μέσῳ ἀνάγνωσης τοῦ προσωπικοῦ προφίλ πού μέ τήν ἀφθονία τῶν δεδομένων του θά ἐνημερώνει τούς ἄρχοντες τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Προβλεπόμενες καί ἀπρόβλεπτες θά εἶναι οἱ συνέπειες στόν ἀπείθαρχο, κατ’ αὐτούς, στά κελεύσματα καί πιστεύματά τους, λαό μας.

Μακαριώτατε,

.             Ὄχι μόνο ἡ ταπεινότητά μας καί οἱ ἐν Χριστῷ συνεργάτες μας ἀσχολήθηκαν καθηκόντως μέ τό πρόβλημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, τόσο φίλα προσκείμενοι πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, ὅσο καί πλεῖστοι ἄλλοι (π.χ. ΙΝΚΑ μέ ἑκατό χιλιάδες μέλη), πού βλέπουν τό θέμα καθαρά ἀπό κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς καί διοικητικῆς πλευρᾶς, ἔχουν διατυπώσει ἐντονότατες ἀντιδράσεις, λόγῳ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα τῆς ΚτΠ.
.           Γιατί τώρα ὀλιγωρώντας καί ἐφησυχάζοντας νά ἐγκλωβιστοῦμε στήν ἐπερχόμενη τυραννία της;
.             Στό διαδίκτυο, στό «Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο», ἔχουν συγκεντρωθεῖ πάνω ἀπό ἑκατό χιλιάδες (100.000) ὑπογραφές πολιτῶν πού ἀρνοῦνται νά παραλάβουν τήν ΚτΠ.
.               Ἰδιαιτέρως, στίς 5-5-2011 ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ ἀνακοίνωσή της εἶχε δηλώσει τήν ἀντίθεσή της στή θέσπιση τῆς ΚτΠ.
.             Ἐξαιρετικά ὅμως εἶναι ὅσα ἀναφέρει γιά τήν Κάρτα στό ἰδιόχειρο κείμενό του «Τά σημεῖα τῶν καιρῶν» ὁ ἐσχάτως ἁγιοκαταταχθείς ἅγιος Παΐσιος, μέ κορυφαία ἐπισήμανση τό δυσώνυμο ἀριθμό 666, κωδικό τοῦ ἀντιχρίστου, τόν ὁποῖο ἀπαραιτήτως δέν θά πρέπει νά παραλάβουμε, οὔτε μέσῳ τῆς ΚτΠ, οὔτε φυσικά ὡς χάραγμα οἱασδήποτε μορφῆς στό χέρι μας ἤ στό μέτωπό μας.  Αὐτά καί κατά τόν ἅγιο Παΐσιο ἀναμένονται κατά τούς ἐσχάτους χρόνους, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.
.                 Ταπεινῶς φρονοῦμε καί ταπεινῶς παρακαλοῦμε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν Σας τίς πολλές φωνές, ἔγκριτες ἤ ἁπλοϊκότερες τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος κατάφερε τήν τελευταία τριακονταετία νά ματαιώσει τίς βουλήσεις ὅλων τῶν προηγηθέντων συνεργατῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.               Θά εἶναι τραγικό μετά ἀπό τόση ἔρευνα καί εὐλογημένο πνευματικό ἀγώνα, νά παραδοθοῦμε ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα στίς πολιτικές σκοπιμότητες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστο­ρία θά καταγράψει μέ μελανά χρώματα τήν ὀλιγωρία μας καί τήν ἀδράνειά μας στό θέμα αὐτό τῆς ὑποχρεωτικῆς πολιτογραφήσεώς μας στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 Ἡ ὑποχρεωτική ἤ μή, ἡ ἑκούσια ἤ μή πολιτογράφησή μας σ’ αὐτό τό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, θά εἶναι ἄνευ συνεπειῶν γιά τήν αἰώνια σωτηρία μας καί μακαρία  ἔνταξή μας στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;
.               Θά ἀφήσουμε τούς πιστούς μας, ἔστω τούς πένητες, νά διακυβεύσουν τήν ἐλευθερία τους ἤ ἀκόμα καί τή σωτηρία τους γιά ἑκατό Εὐρώ τρόφιμα καί ἑκατόν πενήντα ἐπιδότηση ἐνοικίου… καί ὅλοι μας, ὡς ἕν Σῶμα Χριστοῦ, νά διακινδυνεύσουμε τήν αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή μας;

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
(Ὑπογραφή)
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Κοινοποίηση: 
Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους

 

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Α´) 

1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

.                       Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θὰ δοθεῖ ὁριστικὴ λύση στὰ προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ὅταν προσπαθεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἀπὸ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐὰν βεβαίως τὸ μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καὶ στὴν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου, αὐτὰ εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ γίνει ἀσχέτως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ. Δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νὰ γίνει μὲ δικαιολογία τὴν ΚτΠ. Πρέπει νὰ γίνει οὕτως ἢ ἄλλως. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δὲν λύνει ἡ ΚτΠ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλὰ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω.
Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νὰ περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τὰ βασικὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δὲν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στὸ ἐσωτερικο τῆς Κάρτας. Ἀντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θὰ περιέχει τὰ ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα» (opengov.gr/ypes/?p=863).
.             Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ΚτΠ δὲν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σὲ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικὰ προβλήματα:

  1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη

Μὲ τὴν ταυτότητά του ἢ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδεικτικὸ αὐτῆς

  1. ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη, ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ

Μὲ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καὶ τὴν ὀρθολογικότερη διαχείριση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου

 .             Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νὰ διευκολύνει τὸ 1ο, στὸ 2ο ὅμως δὲν προσφέρει καμία βοήθεια. Παραδείγματα:

α. Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπὸ μηχανογραφημένο Δημοτικὸ Κατάστημα:
.             Σήμερα, ἐὰν δὲν ὑπάρχει οὐρά, ἡ ταυτοποίηση μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ὑφιστάμενου δελτίου ταυτότητας δὲν ξεπερνᾶ τὰ 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καὶ ἡ ὑπογραφή του δὲν ξεπερνᾶ ἐπίσης τὸ 1-2 λεπτά. Συνολικὸς χρόνος παραμονῆς στὸ κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο πιὸ σύντομα θὰ ἐκδοθεῖ τὸ πιστοποιητικὸ μὲ τὴν ΚτΠ;

β. Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας ἀπὸ τὴν Πολεοδομία: Μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου γίνεται σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἀξιολόγηση καὶ ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἢ καὶ μῆνες. Ἐὰν δὲν ἔχει περισσότερο προσωπικὸ καὶ καλύτερη ὀργάνωση ἡ Πολεοδομία πῶς θὰ βοηθήσει ἡ ΚτΠ;

γ. Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν: Ταυτοποίηση σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἔκδοση ἀδείας μέσα σὲ μερικὲς ἡμέρες. Ἡ ΚτΠ δὲν μπορεῖ νὰ βάλει τοὺς ἐργαζόμενους νὰ δουλέψουν πιὸ γρήγορα …

δ. Ἐξυπηρέτηση ἀπὸ τὴν ἐφορία. Στὶς συναλλαγές του μὲ τὴν ἐφορία ὁ πολίτης δὲν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέσως, εἰδικὰ ὅταν χρωστάει χρήματα. Τὸ πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγγράφων καὶ τῶν ὑπογραφῶν ἐσωτερικὰ ποὺ πρέπει νὰ διακινήσει προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία του. Στὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐφορίας λοιπὸν καὶ στὴν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της δὲν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ).

.               Μπορεῖτε καὶ μόνοι σας νὰ σκεφθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας περιπτώσεις καὶ νὰ δεῖτε ὅτι ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου ποὺ θὰ γίνεται μέσῳ τῆς ΚτΠ, ἀντὶ τοῦ σημερινοῦ Δελτίου Ταυτότητας δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λυθεῖ μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου τοῦ Δημοσίου.
.               Ἡ εἰσαγωγὴ λοιπὸν τῆς ΚτΠ ἀπὸ μόνη της δὲν προσφέρει τίποτα. Δὲν πρόκειται νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πολίτη μὲ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐὰν δὲν συνδυαστεῖ μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπροστὰ σὲ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ ΚτΠ μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἄνετα μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας.
Στὸ πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω, γιατί νὰ εἰσαχθεῖ στὴ ζωή μας ἡ ΚτΠ, ἡ ὁποία θὰ φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καὶ νὰ μὴν παραμείνουμε στὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ λύσει.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

.               Γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μὲ ἢ χωρὶς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες καρτῶν, Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς μὲ καταχωρημένα σὲ αὐτοὺς τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἐφαρμογὲς Η/Ὑ ποὺ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες κατάλληλα ἐκπαιδευμένοι, συνεργεῖα συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καὶ βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές, Προϊστάμενοι καὶ ἄλλοι «ἐπιβλέποντες» μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα πρόσβασης κλπ, κλπ. Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».
.             Ἐπίσης σὲ μεταγενέστερο στάδιο καὶ βάσει τῶν συνθηκῶν ποὺ ἔχει ἢ θὰ ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων καὶ ἄλλοι ἐκτὸς Ἑλλάδας «ἁρμόδιοι», νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα; (σὲ τμῆμα τους; ἤ/καὶ στὸ σύνολό τους;). Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα μεταξὺ ΕΕ καὶ ΗΠΑ καὶ μάλιστα ὁ ὄγκος τους εἶναι πολὺ ὑψηλός. Διαβάζουμε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-902-20101025STO89954-2010-25-10-2010/default_el.htm): «Μιλώντας στὴν ἀκρόαση ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΕΚ, Γερμανὸς εὐρωβουλευτὴς τῶν Πρασίνων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει συμφωνία καὶ δὴ τὸ συντομότερο δυνατὸ (σσ: μὲ τὶς ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν ποὺ ἤδη ἀνταλλάσσουν οἱ δύο πλευρές.»
.               Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ βάσεις δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θὰ εἶναι διασυνδεδεμένες μέσῳ ἑνὸς «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ ἀλλὰ καὶ παγκόσμιου δικτύου μὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ κέντρων ἐπεξεργασίας καὶ διαχείρισης δεδομένων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ὑπὸ τὴν «ἐποπτεία» τους καὶ ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη» ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα εἶδος «εἰδικοῦ internet», στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθμὸς «πιστοποιημένων» χρηστῶν καὶ διαχειριστῶν καὶ φυσικὰ ἀκόμα …πιὸ ἄγνωστος ἀριθμὸς «πειρατῶν». Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας δὲν θὰ μπορούσαμε κατ’ ἀναλογία νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «Παγκόσμια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»;
.            Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα (Ἐθνικὸ ἢ Ὑπὲρ-Ἐθνικὸ) πάντα κάποιοι θὰ ἔχουν τὸ νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στὸ φάκελό του κάθε πολίτη: Ὁ ἁπλὸς ὑπάλληλος θὰ βλέπει ἕνα τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κάποιοι προϊστάμενοι-διευθυντὲς θὰ ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης καὶ θὰ βλέπουν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστὲς καθὼς καὶ εἰδικοί τῆς Πληροφορικῆς θὰ ἔχουν πρόσβαση στὸν πλήρη φάκελο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νὰ προβαίνουν στὶς ἀπαραίτητες βελτιώσεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν προγραμμάτων χρήσης.
.                 Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχτοῦμε ὡς στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τὴν παραχώρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καὶ ἀφανοῦς ἐξουσίας στοὺς διαπιστευμένους «χειριστὲς» τῶν συστημάτων διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται), ἐὰν ζούσαμε σὲ μία «κοινωνία ἀγγέλων».
.               Δυστυχῶς ὅμως στὴν σημερινὴ κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσῳ τῆς ΚτΠ καὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης «τακτοποιεῖται» μὲ …ἠλεκτρονικὸ τρόπο -, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδὸν οἱ ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» καὶ «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος νὰ ἀνέλθει σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. ς μν γελιόμαστε, νάμεσά μας ζον νθρωποι πο ετε χουν χαλαρς ως κα νύπαρκτες θικς ντιστάσεις πο εναι εάλωτοι σ κβιασμος κα πειλς κόμα κα κάποιοι (στω λίγοι) πο εναι κτελεστικ ργανα ξωθεσμικν φανερν μυστικν ργανώσεων.
.               Ποιός λοιπὸν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ τέτοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἢ διαχειριστὲς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
.               Φαντασθεῖτε λοιπὸν τί δυστυχία μπορεῖ νὰ προκαλέσει σὲ κάποιον κάτοχο μιᾶς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς διαχειριστές, ἂν ἐκβιασθεῖ ἢ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὸ προφὶλ τοῦ κατόχου προσθέτοντας π.χ τὴν φράση «ὕποπτος τρομοκράτης».
.               Τί ν τ κάνουμε πο δν θ καθόμαστε στν ορ γι να πιστοποιητικ μία «φορολογικ νημερότητα», φο ζωή μας κα τ μέλλον μας θ κινδυνεύουν ν πᾶσα στιγμ ετε π να «λάθος» ετε π μία κακόβουλη νέργεια;
.                   Δὲν χωράει λοιπὸν καμία ἀμφιβολία ὅτι κινδυνεύουν τὰ στοιχεῖα μας ἀπὸ κακόβουλους, κακόπιστους, ἰδιοτελεῖς, κακεντρεχεῖς ἢ καὶ ἐπιρρεπεῖς στὴν δωροδοκία χρῆστες-διαχειριστὲς καὶ πλῆθος ἄλλων «ἐνδιαφερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:
.               Ὁ κος Falciani μὲ τὴν περίφημη λίστα καταθετῶν, ποὺ ἔκλεψε ἀπὸ τὴν HSBC Ἐλβετίας, δὲν εἶχε μία ἀπὸ τὶς ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης στὴ βάση δεδομένων τῆς HSBC; Ἡ HSBC δὲν εἶχε υἱοθετήσει «καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας»; Προστατεύθηκε ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρακτικές;
.           ΟΧΙ. Δὲν μπόρεσε νὰ κάνει ἀπολύτως τίποτα.
.             Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτὰ ὁ κος Falciani τὰ μοσχοπουλάει τώρα πιὰ σὲ κυβερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτὲς τὶς λίστες.
.           Ἐὰν μία διωτικ πολυεθνικ Τράπεζα δν μπόρεσε ν ποτρέψει ναν τέτοιον κίνδυνο γι τ συστήματά της, τί μς κάνει ν πιστεύουμε τι να λληνικ πουργεο θ τ καταφέρει καλύτερα; Καὶ πολὺ περισσότερο, ἐὰν πελάτες εἶναι ξένες κυβερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ κου Falciani, μία παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σὲ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»
.                Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἡ συλλογὴ πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας εἶναι γεγονός. Ατ μως πο θ συμβε μ τν λεκτρονικ Διακυβέρνηση κα τ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ργαλεο της πο εναι «Κάρτα το Πολίτη» δν θ χει προηγούμενο. Τίποτε δν θ μείνει κρυφ π τ «μάτι το Μεγάλου δελφο». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε γορ κα πώληση, κάθε μετακίνηση κα γενικ τιδήποτε φορ στν δημόσια κα προσωπικ ζω το πολίτη θ καταγράφεται κα θ συλλέγεται γι ν γίνει ντικείμενο πεξεργασίας. Τ φορολογικό, τ σεξουαλικό, τ πολιτικό, τ θρησκευτικό, τ ψυχολογικό, τ πολιτιστικό, τ ατρικ προφλ το καθενός μας θ εναι τ πρτο πο θ βλέπει διαβαθμισμένος διαχειριστς κα κάθε λλος πίσημος νεπίσημος «ταρος» τς «παγκόσμιας λεκτρονικς κυβέρνησης». Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθμισμένος» διαχειριστὴς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεξεργάζεται ἢ καὶ νὰ ἀλλοιώνει αὐτὸ τὸ προφὶλ προσθαφαιρώντας ψευδῆ ἢ παραποιημένα στοιχεῖα στὶς βάσεις δεδομένων.
.           Κάποιοι ἰσχυρίζονται μὲ ἀφέλεια καὶ ἄγνοια: «τί θὰ ἀλλάξει μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καὶ σήμερα δὲν μᾶς φακελώνουν δεκάδες δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες;».
.               Ἡ ἀπάντηση σὲ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρισμοὺς εἶναι ἁπλὴ καὶ ξεκάθαρη: Ἡ ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώματος» καὶ ἡ διαδραστικὴ λειτουργία τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων περιορισμένη καὶ μειωμένης ἀξίας, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἔλεγχο καὶ τὴν διαχείριση τῶν συνταγματικὰ καὶ ἐθιμικὰ κατοχυρωμένων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι π.χ νὰ ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θὰ ξέρει καὶ τί δὲν θὰ ξέρει γιὰ μένα ἡ τάδε τράπεζα ἢ τὸ δείνα super market καὶ ἄλλο νὰ τροφοδοτῶ καθημερινά, μέσῳ τῆς ἀναγκαστικῆς καὶ εὐρείας χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μὲ χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς μου τὶς γιγάντιες καὶ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἄλλο δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξεις νὰ φορᾶς μία σφιχτὴ γραβάτα καὶ ἄλλο νὰ δεχτεῖς νὰ σοῦ φορέσουν γιὰ πάντα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες.
.             Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ τίθεται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι καὶ σήμερα γίνονται διαρροὲς δεδομένων. Λένε: «καὶ σήμερα ὁ ἐφοριακὸς δὲν ἔχει πρόσβαση στὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα; Καὶ σήμερα δὲν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλληλος τῆς πολεοδομίας στὸν φάκελο οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἢ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στὸν φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἢ ὁ στρατιωτικὸς στὸν φάκελο τῆς θητείας τοῦ πολίτη; Μήπως οἱ σημερινοὶ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ καὶ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι ἠθικοὶ ἐνῶ οἱ αὐριανοί, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις θὰ εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι, θὰ ἔχουν ἐλαστικότερες συνειδήσεις ἢ μειωμένες ἠθικὲς ἀντιστάσεις;»
.             Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ θὰ εἶχε κάποια λογικὴ βάση ἂν συνέκρινε μεταξύ τους ὁμοειδῆ πράγματα. Ὅμως, ὅπως ἔχουμε περιγράψει προηγουμένως, ἄλλο εἶναι νὰ διαρρεύσουν π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος TAXIS τῆς ἐφορίας γιὰ τὴν περιουσιακή σου ἢ τὴν εἰσοδηματική σου κατάσταση, ἢ ἀκόμα καὶ οἱ καταναλωτικές σου συνήθειες, ὅπως τὶς ἔχει καταγράψει ἕνα super market μὲ τὴν συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς κάρτας κλπ), καὶ λλο ν πουληθε ν «διαρρεύσει» τ πλρες προφίλ σου κα τεράστιος συγκεντρωμένος γκος πληροφοριν πο τ κατασκεύασε.
.             Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς σημερινῆς ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων δεδομένων τοῦ πολίτη καὶ ἐκείνης ποὺ θὰ ὑπάρξει μὲ τὴν χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σὲ ἕνα περιβάλλον «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» εἶναι δυσθεώρητη καὶ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ἐκείνη ποὺ ἔχει μία σφεντόνα καὶ μία ἀτομικὴ βόμβα. Ὁ σημερινὸς λοιπὸν διαχειριστὴς τῆς βάσης δεδομένων π.χ μιᾶς ἐφορίας, μίας πολεοδομίας, ἑνὸς νοσοκομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἢ ἑνὸς super market, δὲν μπορεῖ νὰ διαρρεύσει καθολικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες. Δὲν μπορεῖ ἔχει τὸ πλῆρες προφίλ, ἀλλὰ ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δὲν μπορεῖ νὰ συνδυάσει πληροφορίες ἀπὸ διαφορετικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνατν εναι μως ταν ο πληροφορίες εναι διασυνδεδεμένες π μόνες τους, ν «πακεταριστον» σ να φλασάκι κα ν σταλον που γῆς;
.             Στὸ πλαίσιο λοιπὸν τῶν ἀνωτέρω να πολ σημαντικ στοιχεο εναι ν μν ντικατασταθον λοι ο διαφορετικο κωδικο πο διαθέτουμε π ναν, δηλ τν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία νὰ μᾶς ταυτοποιεῖ μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸ ΑΦΜ, τὸ Ταμεῖο Ἀσφάλισης μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ΑΜΑ, τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ἀριθμὸ ἀδείας διπλώματος κ.ο.κ. Δν πρέπει ν πικρατήσει ΑΜΚΑ ς νιαος μοναδικς ριθμς ταυτοποίησης. Ἔτσι καὶ διαρροὴ ἐὰν ὑπάρξει (εἴτε ἀπὸ hackers εἴτε ἀπὸ ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης) νὰ μὴν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ νὰ προκύψει σὲ ἄλλον Η/Ὑ τὸ πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη.
.             Εναι τεράστιος κίνδυνος πο δημιουργεται μ τν νοποίηση τν Βάσεων Δεδομένων πο δη ξελίσσεται, προκειμένου ν μπορε ν λειτουργήσει ΚτΠ. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ συμβεῖ αὐτό, κάτω μάλιστα ἀπὸ τὴν μύτη μας καὶ χωρὶς κἂν νὰ ἔχει ψηφιστεῖ ἀκόμα οὔτε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση» ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη. Πρέπει λοι μας ν συνειδητοποιήσουμε τν κίνδυνο κα ν ντιδράσουμε στν ντισυνταγματικ κατασκευ «πουργικν ποφάσεων», οἱ ὁποῖες δίνουν στὴν οὐσία τὸ δικαίωμα στοὺς Ὑπουργοὺς νὰ κτίζουν τμηματικὰ καὶ κατὰ «πτέρυγα» τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν ποὺ ἐξαγγέλλουν. Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ μόνο αὐτό. Θὰ πρέπει νὰ διασφαλισθεῖ ἡ ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλαδή, ὅτι κάθε δημόσιος ἢ ἰδιωτικὸς φορέας θὰ διατηρεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα.
.             Μόνο ς φιάλτης μπορε ν χαρακτηριστε τ νδεχόμενο τς «χρήσης» τς κατάχρησης ατς τς τεράστιας ξουσίας ποὺ θὰ παρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεντρωμένων πληροφοριῶν καὶ δεδομένων γιὰ τὸν κάθε ἕνα πολίτη, σὲ κυβερνήσεις, ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικὰ συμφέροντα κλπ. Καὶ μὴν μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ βρεθοῦμε ξανὰ στὴν τραγικὴ θέση νὰ βιώσουμε κάποιο πραξικόπημα ἢ μία στρατιωτικὴ ἢ πολιτικὴ χούντα (ὢ μὴ γένοιτο). Τὴ θέση μας αὐτὴ τὴ στηρίζουμε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετικὴ πορεία. Γιὰ σκεφθεῖτε πόσο «πολύτιμο» θὰ ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα σὲ φασιστικὰ-ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καὶ στὶς μέρες μας καθεστὼς Βόρειας Κορέας, καθεστὼς ΙΡΑΝ κ.ο.κ.
Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ συμβεῖ, θὰ συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καὶ διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικὰ ἀτυχήματα μὲ ἐκρήξεις ποὺ ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτὸ πολλὲς χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν τὸν πειρασμὸ τὴν φθηνότερη, ἀλλὰ ἐπικίνδυνη λύση, καὶ ἀποφάσισαν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν πυρηνικὴ ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλὰ προφανής. Ἡ ὑποχρεωτικὴ συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρονικῆς πληροφορίας γιὰ κάθε πολίτη μέσῳ τῆς ΚΠ, ἀφήνει ἀνοικτὴ τὴν πόρτα γιὰ μία ἐπίσης τρομακτικὴ ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τὸν ἐπικίνδυνο τραυματισμὸ ἢ καὶ τὴν ἀπειλὴ θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΒΥΣΣΑΛΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Ο ΑΠΕΧΘΗΣ «Μ. ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ»- Η ΑΒΥΣΣΑΛΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ «ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ»…!

Ὁ «Μεγάλος δελφς» γκαθίσταται κα στ Disney World.

Σχόλιο ἱστολογίου «ID-ont»: Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα (συμπλ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: τῆς ἐφημ. «ΒΗΜΑ») κλείνει ὡς ἑξῆς: «Σύμφωνα μὲ κάποιους ὀπαδοὺς θεωριῶν συνωμοσίας, ἡ Disney, μὲ τὸ μπρασελὲ αὐτό, συμμετέχει οἰκειοθελῶς σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες δοκιμὲς τοῦ μικροτσὶπ RFID πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του, σὲ λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, σὲ κάθε κάτοικο τῆς Δύσης».
.          Ὅμως, ἀγαπητὸ ΒΗΜΑ, εἶναι θεωρία συνωμοσίας ἢ πραγματικότητα ποὺ ἔρχεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι Πλαστικὴ Κάρτα μὲ RFID; Σαφέστατα καὶ εἶναι. Θέλουν ἢ δὲν θέλουν νὰ δοθεῖ σὲ κάθε πολίτη αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν μέχρι τὴν Ἀγγλία καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (βλ. δηλώσεις τοῦ ΓΑΠ καὶ τόσων ἄλλων Ἑλλήνων πολιτικῶν) μέχρι τὴν Ἀμερική; Ὄχι ἁπλῶς θέλουν, ἔχουν λυσσάξει νὰ τὴν δώσουν. Κατὰ συνέπεια τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ΔΕΝ εἶναι θεωρία συνωμοσίας.
.          Καταλήγοντας, γιὰ νὰ θέλεις νὰ λέγεσαι ὑπεύθυνο καὶ σοβαρὸ μέσο ἐνημέρωσης, ἔχεις ὑποχρέωση νὰ μὴν κοιτᾶς μὲ μυωπικὰ γυαλιὰ τὶς εἰδήσεις, ἀλλὰ νὰ τὶς παρουσιάζεις στὴν πραγματική τους διάσταση καὶ νὰ μὴν βαφτίζεις “θεωρίες συνωμοσίας” τὶς πραγματικὲς συνωμοσίες ἐναντίον τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου…

 TO BHMA: Ὁ “Μεγάλος Ἀδελφὸς” ἐγκαθίσταται
καὶ στὸ Disney World.
Προσφέρει στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου τῆς Φλόριντα
βραχιόλια τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων

.        Ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει στὶς ΗΠΑ ἡ πρωτοβουλία τῆς Walt Disney Company νὰ προσφέρει προαιρετικὰ στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου Disney World στὸ Ὀρλάντο τῆς Φλόριντα τὰ λεγόμενα «βραχιόλια τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων» ἢ RFID. Ὅποιος θέλει νὰ συμμετάσχει στὸ πρόγραμμα «MyMagic+» τῆς Disney, θὰ ἐξοπλίζεται μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ μπρασελὲ ποὺ θὰ λειτουργεῖ ὡς κλειδὶ τῶν ἐπισκεπτῶν, εἰσιτήριο γιὰ τὸ πάρκο καὶ λογαριασμὸς πληρωμῶν – «τρία σὲ ἕνα».
.        Ὡστόσο, πολλοὶ θεωροῦν πὼς τὰ βραχιόλια αὐτά, ποὺ ὀνομάστηκαν «MagicBands» κι ἔχουν σχεδιαστεῖ μὲ τὴν τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), δηλαδὴ ἕνα ἀσύρματο σύστημα ποὺ μεταφέρει προσωπικὰ δεδομένα ἀπὸ μικροσκοπικὲς ἐτικέτες, εἶναι ἀκόμη μία ἀπόδειξη πὼς ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» καραδοκεῖ παντοῦ καὶ παρακολουθεῖ κάθε μας κίνηση, ὁπουδήποτε κι ἂν βρισκόμαστε. Κι αὐτὸ γιατί τὰ MagicBands θὰ περιλαμβάνουν προσωπικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες, ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ χρήστη καὶ τὴν ἡμερομηνία γέννησής τους, ἔτσι ὥστε νὰ διευκολύνει, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Disney, «μία ἀκόμη πιὸ συναρπαστικὴ ἐμπειρία μέσα στὸ πάρκο».
.        Τὰ μπρασελὲ ἀπὸ καουτσούκ, μέσα ἀπὸ τὸ μικροτσὶπ αὐτό, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐπιτρέπουν στοὺς ἐπισκέπτες νὰ ἀγοράσουν εἰσιτήρια, νὰ ἀγοράσουν φαγητὸ καὶ νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ διάφορα παιχνίδια, ἐπίσης παρακολουθοῦν τοὺς περίπου 30 ἑκατ. ἐπισκέπτες τοῦ Disney World ἐτησίως ποῦ πηγαίνουν καὶ τί ἀγοράζουν μέσα στὸ πάρκο ψυχαγωγίας, ποιὰ ἀξιοθέατα ἐπισκέφθηκαν, πόσες ἀγορὲς ἔχουν κάνει καὶ μὲ πόσους χαρακτῆρες τῆς Disney σταμάτησαν γιὰ νὰ φωτογραφηθοῦν.
.        Εἶναι δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια, ποτελεσματικ ργαλεο συλλογς προσωπικν δεδομένων σχετικ μ τς συνήθειες τν καταναλωτν. Ἡ Disney θέλει νὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες της, προκειμένου νὰ κάνει τὰ προϊόντα της, μελλοντικά, ἀκόμη πιὸ «στοχευμένα».
.        «Εἶναι ξεκάθαρο πὼς μία τέτοια τεχνολογία διευκολύνει ἀφάνταστα τὸ ἔργο τῶν ἀνὰ τὸ κόσμο ὑπευθύνων μάρκετινγκ, ὅμως ἐδῶ τὸ ζήτημα εἶναι νὰ ἐντοπίσουμε τὴ διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στὴν χρήση μιᾶς πληροφορίας καὶ τὴν κατασκοπεία προσωπικῶν δεδομένων», τονίζει ὁ Νὶκ Πικλς, διευθυντὴς τῆς ΜΚΟ «Big Brother Watch», μὲ τὴν Disney νὰ ἀπαντάει πώς, οὕτως ἡ ἄλλως, τὸ βραχιόλι αὐτὸ εἶναι «προαιρετικό».
.        Τὸ RFID (ἀκρωνύμιο τοῦ Radio Frequency Identification, δηλαδὴ «ταυτοποίηση μέσῳ ραδιοσυχνοτήτων») εἶναι ἕνα σύστημα ἀσύρματης ἀναγνώρισης ἀντικειμένων ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία τῆς Βρετανίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β´ Παγκοσμίου, γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴ διάκριση τῶν ἐχθρικῶν ἀπὸ τὰ φιλικὰ ἀεροπλάνα.
.        Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἐδῶ κι ἀρκετὰ χρόνια γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀποθεμάτων τῶν προϊόντων σὲ διάφορες βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐτικέτες ποὺ προσαρτῶνται σὲ κονκάρδες, κάρτες διέλευσης, ἀκόμα καὶ διαβατήρια.
.        Σύμφωνα μὲ κάποιους ὀπαδοὺς θεωριῶν συνωμοσίας, ἡ Disney, μὲ τὸ μπρασελὲ αὐτό, συμμετέχει οἰκειοθελῶς σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες δοκιμὲς τοῦ μικροτσὶπ RFID πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του, σὲ λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, σὲ κάθε κάτοικο τῆς Δύσης.  (http://www.tovima.gr/world/article/?aid=500528)

, , , , ,

Σχολιάστε

ΣΤΙΚΑΚΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Στικάκια Lagarde, διαρρος δεδομένων π τ TAXIS
κα
στ βάθος … Κάρτα το Πολίτη;

Toῦ Ἱστολογίου «id-ont.blogspot.gr» 

.         Ἀφορμὴ γιὰ τὴν σημερινὴ ἀνάρτηση ἀποτελεῖ ἡ συνέντευξη τύπου τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Ψηφιακῶν Συστημάτων τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιᾶ κ. Σωκράτη Κάτσικα.  Σὲ συνέντευξή του στὸ NEWSIT δήλωσε: Σὲ ἕνα δικαστήριο λοιπὸν ἐὰν ἕνας εἰδικὸς ρωτήσει ἐὰν ἔχει ἢ δὲν ἔχει τροποποιηθεῖ τὸ στικάκι ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι “εἶναι δυνατὸ νὰ ἔχει τροποποιηθεῖ χωρὶς νὰ ἔχουν μείνει ἴχνη”.

.        Ὁ ἴδιος, σὲ συνέδριο τὸν Αὔγουστο τοῦ 2011 ὡς Γενικὸς Γραμματέας Ἐπικοινωνιῶν, (παραιτήθηκε 1 μήνα μετά, τυχαῖο;), πρὸς τιμήν του πάντως, γιατί εἶναι ὁ μοναδικὸς κυβερνητικὸς ἀξιωματοῦχος ποὺ εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ χρησιμεύει καὶ ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο, δὲν θὰ μποροῦσε, νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν πλήρη προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν. Παλαιότερα ἐπίσης ὁ κ. Σφακιανάκης εἶχε δηλώσει ὅτι “τὸ σύστημα τῶν ἐκλογῶν, δὲν μποροῦν νὰ τὸ ρίξουν, γιατί ἁπλούστατα αὐτὸ δὲν εἶναι προσβάσιμο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο!”
.          Παράλληλα μὲ αὐτὲς τὶς δηλώσεις, βλέπουμε πὼς ἡ κυβέρνηση καὶ καθ᾽ ὑπόδειξη τῆς Τρόϊκας προχωράει σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔκθεσή μας σὲ πιθανὲς διαρροὲς δεδομένων, ὑποχρεώνοντάς μας σὲ ἠλεκτρονικοποίηση πλείστων ὅσων συναλλαγῶν μας. Γιὰ παράδειγμα ἀνακοινώθηκε ὅτι ἠλεκτρονικὰ ἢ μέσῳ τραπεζῶν θὰ γίνονται:

 1.  οἱ πληρωμὲς γιὰ κάθε εἴδους φόρους καὶ τέλη ,

2.  ἡ προμήθεια κάθε εἴδους παραβόλων,

3.  ἡ θεώρηση τῶν μισθωτηρίων ἀκινήτων,

4.  ἡ ὑποβολὴ πάσης φύσεως φορολογικῶν δηλώσεων

http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1702096

 κι ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ ἕνα ὀρυμαγδό:

 1. διαρροῶν δεδομένων ἀπὸ hackers ἢ/καὶ διαχειριστές: βλ. διαρροὲς ἀπὸ τὸ TAXIS, διαρροὲς ἀπὸ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Συνταγογράφηση, διαρροὲς ἀπὸ τὴν HSBC-λίστα Falciani (κακῶς τὴν λέμε λίστα Lagarde)

2. στικακιῶν ποὺ ἀντιγράφονται, διαγράφονται, ἐπανεγγράφονται, πᾶνε κι ἔρχονται,

3. λιστῶν ἀληθινῶν ἢ/καὶ ψεύτικων

.            Προφανῶς γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι παντελῶς ἀδιάφορο ἐὰν τὰ στοιχεῖα μᾶς «ταξιδεύοντας» μέσω διαδικτύου, συλλέγονται ἀπὸ διάφορους ἐπίδοξους ἠλεκτρονικοὺς κλέφτες. Τὴν ἐνδιαφέρει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο πῶς θὰ μειώσει τὸ προσωπικὸ στὶς ὑπηρεσίες, πῶς θὰ κάνει ἀπολύσεις γιὰ νὰ βγοῦν οἱ δόσεις τοῦ μνημονίου, εἰς βάρος κάθε λογικῆς πραγματικῆς προστασίας καὶ σεβασμοῦ τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων.
.            Ἀφῆστε ποὺ ὑπάρχει καὶ μία πιθανότητα, κάποιοι κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι, νὰ ἀδράξουν τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ προωθήσουν ὡς «λύση» τὴν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ. Δὲν θὰ ἦταν ἀπίθανο νὰ ἀκούσουμε ὡς ἐπιχείρημα: «Μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφή, θὰ γίνουν πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν καὶ ἐπιπλέον θὰ βρίσκαμε ἀμέσως ποιός ἔχει κάνει τὶς διαρροὲς τῶν στοιχείων ἀπὸ τὸ TAXIS».
.            Δυστυχῶς ὅμως γιὰ αὐτοὺς ὁ κ. Κάτσικας, μὲ τὶς σημερινὲς δηλώσεις του, ἔχει ἤδη ἀπαντήσει καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα: Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μποροῦν νὰ τροποποιηθοῦν τὰ δεδομένα, ΧΩΡΙΣ νὰ ἔχουν μείνει ἴχνη, τότε καὶ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, θὰ κλέβουν/ἀλλάζουν τὰ στοιχεῖα καὶ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ αὐτῶν τῶν παρεμβάσεων!!!
Ἡ «ἀσφάλεια» !!! τῶν προσωπικῶν δεδομένων σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο !!!

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ὁ Πλανήτης ἀντιμέτωπος μὲ τὸ φάσμα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2054, 01.11.12

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Πρόσφατα ἔγινε γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα ἐκτενὲς ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφο ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες της, καλώντας τες νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμη τους πάνω στὸ περιεχόμενό του, ποὺ διαπραγματεύεται τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων στὴν χώρα τους.
.          Σ᾽ αὐτὸ ἡ Σύνοδος διατυπώνει σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν προωθούμενο ἔλεγχο τῶν πάντων μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐλέγχου καὶ ταυτοποιήσεως τῶν προσώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνιστᾶ στὴν Ρωσικὴ Κυβέρνηση τουλάχιστον νὰ δώσει τὴν νομικὴ δυνατότητα στοὺς πολίτες νὰ «ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δέχονται ἀδιακρίτως ὅλες τὶς νέες τεχνολογίες καὶ τὰ σύμβολα ποὺ ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτές. Οἱ τεχνολογίες αὐτὲς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιβάλλονται ὑποχρεωτικὰ στὸν πολίτη στερώντας του τὴν δυνατότητα χρήσεως ἐναλλακτικῶν λύσεων. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διατηρηθεῖ ἡ δυνατότητα τοῦ πολίτη νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα ταυτοποιήσεως μὲ ὄνομα, ἐπώνυμο, ἡμερομηνία, τόπο γεννήσεως καὶ διεύθυνση, καὶ τὰ παραδοσιακὰ ἔγγραφα ταυτοποιήσεως προσώπου. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ἐπίσης τὸ Κράτος νὰ προσέξει τὴν πρότασή της γιὰ νομικὴ ἀπαγόρευση μαρκαρίσματος πάνω καὶ μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως καὶ τῆς ἐνσωμάτωσης νανοσυσκευῶν μέσα στὸ σῶμα ἢ στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀνθρώπου».
.          Εἶναι φανερὸ ὅτι πλανήτης μας βρίσκεται ντιμέτωπος μ τ φάσμα τοῦ λοκληρωτικοῦ λέγχου (total control). Καὶ εἶναι ἐπίσης φανερὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Κάποιοι κινοῦν ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὰ νήματα, καὶ οἱ μαριονέτες τοῦ παγκοσμίου κουκλοθεάτρου, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἡγέτες τῶν λαῶν, ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς ἐντολές τους.
.          Αὐτὸ ἔγινε δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ποὺ γνωρίζουμε μὲ πόσους ὕπουλους τρόπους μεθοδεύεται ἡ προώθηση τῶν συστημάτων αὐτῶν. Μάλιστα ἡ τελευταία κίνηση ἦταν ἐκείνη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση Πικραμμένου, ἡ ὁποία τόλμησε τρεῖς μόλις μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου νὰ ἀνακοινώσει ἀλλαγὴ ταυτοτήτων μὲ νέες ἠλεκτρονικοῦ τύπου.
.          Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἐπρόκειτο γιὰ μεθόδευση πονηρὴ καὶ παράνομη. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρήθηκε παράκαμψη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρεῖται ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας: ντ γι τν ποδοκιμασμένη Κάρτα το Πολίτη νέα λεκτρονικ ταυτότητα.
.          Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐξετάσθηκε ἐπισταμένως στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2012 στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας μὲ θέμα: «Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφή». Στὰ συμπεράσματα τῆς Ἡμερίδας τονίσθηκε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες συνιστοῦν τὴν πιὸ ἀσφυκτικὴ μέθοδο ἐλέγχου, παρακολούθησης καὶ ὑποδούλωσης τῶν πολιτῶν στὸ παγκοσμιοποιούμενο ἀντίχριστο κράτος ποὺ προετοιμάζει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων».
.          Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἐκκλησίας παρακολουθεῖ μὲ αὐξανομένη ἀνησυχία αὐτὲς τὶς ὕπουλες μεθοδεύσεις καὶ εἶναι ἀλήθεια πὼς περίμενε καὶ ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρόσφατη σύγκλησή της (2-5 Ὀκτωβρίου 2012).
.          Τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως καὶ ἀποφασιστικά, πρὶν βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ ὀδυνηρότατες ἐκπλήξεις.

, , , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΡΤΑ

ποχρεώνουν τος παλλήλους τν ΚΕΠ
ν
πάρουν τν “κάρτα το πολίτη”

Τοῦ Ἱστολογίου «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» 

.                    Στὶς 26.06.2012 ἔληξε θεωρητικὰ (διότι δόθηκε ὅπως μάθαμε παράταση) ἡ προσθεσμία ποὺ εἶχε δώσει τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, στοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ νὰ κάνουν αἴτηση, στὴν ὁποία νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸ κράτος νὰ τοὺς ἐφοδιάσει μὲ “ἔξυπνη κάρτα”, στὴν ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων (λέμε ἐμεῖς) θὰ περιέχεται καὶ ἡ “ψηφιακὴ ὑπογραφὴ” τοῦ ὑπαλλήλου. Αὐτὴ ἡ κάρτα, ἂν δὲν εἴναι ἡ “κάρτα τοῦ πολίτη” κατὰ τὴν παπανδρεϊκὴ ὁρολογία , θὰ εἴναι ὀπωσδήποτε τ “γεννόσημο” τς “νέας ταυτότητας” τὴν ὁποία ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς κρίσεως μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸν ἑπόμενο Σεπτέμβριο.
.              Προσέξτε τὴν δολιότητα τοῦ συστήματος καὶ τὶς τρομακτικὲς ὁμοιότητές του μὲ ἐκεῖνο ποὺ περιγράφεται σὲ ὄλες τὶς ἐσχατολογικὲς ἀναφορές τῆς Εὐαγγελικῆς καὶ ἉγιοΠατερικῆς μας παραδόσεως.
.                    Σοῦ λένε ὅτι ναὶ μὲν δὲν θὰ σὲ ὑποχρεώσουμε νὰ πάρεις τὴν κάρτα ἢ τὸ ἐμφύτευμα (ἀργότερα), ἀλλὰ ὅπως καὶ μὲ τὸν ΑΜΚΑ, ἂν δεν συναινέσεις στὴν παραλαβὴ καὶ τὴν χρήση της, τότε θὰ χάσεις τὴν δουλειά σου, δὲν θὰ ἔχεις περίθαλψη, ἀσφάλιση καὶ γενικὰ δυνατότητα πρόσβασης σὲ ὑπηρεσίες ποὺ σχετίζονται μὲ την ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση (δηλαδὴ σχεδὸν παντοῦ).
.                    Βλέπετε πόσο “δημοκρατικὰ” καὶ “εὐγενικὰ” θέτουν τὸ ζήτημα τῆς ἐθελουσίας παραδόσεως τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας στὰ χέρια ἐνός παγκοσμίου ἐπὶ τῆς οὐσίας συστήματος διαχειρίσεως ἀνθρώπων;
.                    Τέτοιου εἴδους “δημοκρατικότητα” τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, βλέπουμε καὶ στὶς δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Τρόϊκας καὶ κάθε ἄλλου διαπλεκομένου βρυκόλακα τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής ἐξουσίας .Καὶ ἐκείνοι μᾶς λένε ἀκριβώς τὰ ἴδια: δὲν σᾶς ὑποχρεώνουμε νὰ κάνετε αὐτὰ ποὺ λέμε, ἀλλὰ ἂν δὲν ἐφαρμόσετε ἀκόμα καὶ ἐκεῖνα ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὸ θάνατο ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, τότε θὰ σᾶς ἀφήσουμε νὰ πεθάνετε ἀπὸ τὴν πείνα ΟΛΟΙ!
.                    Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν “δημοκρατικὴ τρομοκρατία” βίωσε καὶ φίλη μας ἀναγνώστρια, ἡ ὁποία μᾶς ἔστειλε τὸ παρακάτω ἀπελπισμένο e-mail τὸ ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὅλους μας νὰ σταθοῦμε ὅπως πρέπει στὸ πλευρό της , νὰ συμπαρασταθοῦμε καὶ νὰ συναγωνιστοῦμε καὶ στὴν πράξη μαζί της.:

Σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε με! 

.                    Εἶμαι ἀπελπισμένη, δὲν γνωρίζω ποῦ νὰ στραφῶ γιὰ βοήθεια καὶ κάποια σωστὴ καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση. Εἶμαι ὑπάλληλος ΚΕΠ. Πρὸ ἡμερῶν τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀνακοίνωσε ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία 26.06.2012 γιὰ τὴν αἴτηση ἔκδοσης ψηφιακῆς (ἠλεκτρονικῆς) ὑπογραφῆς γιὰ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ καὶ τὴν ἔκδοση ψηφιακῶν πιστοποιητικῶν μέσω μίας ἔξυπνης κάρτας (μὲ μικροτσὶπ τεχνολογίας RFID – ἂπ΄ὅσο ξέρω τουλάχιστον) ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προμηθευτοῦν ὅλοι οἱ ὑπάλληλοι ΚΕΠ – ἀρχικὰ – καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ἐξέφρασα τὶς ἀντιρρήσεις μου στὸν προϊστάμενο, ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ὅτι ἂν δὲν εἶχε ὑποχρεώσεις καὶ οἰκονομικὲς δυσκολίες, δὲν θὰ λάμβανε ψηφιακὴ ὑπογραφὴ καὶ κάρτα ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ κάνει, καὶ ἐπικοινώνησε μὲ τὴν Διεύθυνση Ὀργάνωσης καὶ Λειτουργίας ΚΕΠ ἀναφέροντας ὅτι κάποιος ὑπάλληλος -ἡ ὑποφαινόμενη δηλαδη- ἀρνεῖται νὰ παραλάβει τὴν ἔξυπνη κάρτα μὲ τὴν ψηφιακὴ ὑπογραφή. Ἀπάντησαν ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐκφράσω τὶς ἀντιρρήσεις μου γραπτῶς, ὅτι ἀποτελεῖ πειθαρχικὸ παράπτωμα καὶ ὅτι τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ χάσω τὴ δουλειά μου (εἶμαι μόνιμη ὑπάλληλος στὰ ΚΕΠ). Ἡ Ἐκκλησία παραμένει οὐδέτερη σὲ ὅλο αὐτό, ὁ περίγυρός μου τὸ ἀντιμετωπίζει μᾶλλον σκωπτικὰ καὶ θεωρεῖ ὅτι “εἶμαι ἀπὸ ἄλλο πλανήτη” καί, ἐπίσης, ἡ οἰκογένειά μου θὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἐπιβίωσης, ἂν χάσω τὴ δουλειά μου, ὁπότε καὶ δὲν μὲ στηρίζουν στὶς ὅποιες ἀποφάσεις μου. Τί νὰ κάνω; Γνωρίζει κάποιος καλύτερα τὸ θέμα; Μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὴν ἀπόφασή μου; Σᾶς παρακαλῶ!

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ» (Τὸ μόνο ποὺ παρέλειψε νὰ πεῖ ὁ ὑπ. Ἐργασίας)


ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τ
μόνο πο παρέλειψε ν πε:
«Θέλω ν
εμαι πρτος πο θ πάρω τν Κάρτα το Πολίτη»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Γιατί παραξενεύεται τὸ Ἱστολόγιο «ID-ont»; Δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψη. Ὅ, τι συνέβαινε ἐπὶ τριάντα πέντε χρόνια στὸν χῶρο ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ὅπου κάθε ἑπόμενος γκρέμιζε κι ἕνα μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ οἰκοδομήματος ἀπὸ ὅ,τι ὁ προηγούμενος, ἔ, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν χῶρο τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν (συγγνώμην Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως!). Μὲ μιὰ διαφορά. Ἐδῶ ὁ χρόνος τρέχει πολὺ πιὸ γρήγορα. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄλλη Ἐργολαβία· πιὸ δραστικὴ καὶ πιὸ βιαστική!

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι σὰν τὴν Λερναία  Ὕδρα: Φεύγει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ Γιάννης Ραγκούσης καὶ οἱ λοιποὶ ὁραματιστὲς τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης – Ἠλεκτρονικῆς Φυλακῆς καὶ δεκάδες ἄλλοι ὁμοϊδεάτες τους καὶ ἀκόμη πιὸ πρόθυμοι ξεφυτρώνουν στὰ Ὑπουργεῖα.
.         Ἔχουν βαλθεῖ ὅλοι τους καὶ ὅταν λέμε ὅλοι τους, ἐννoοῦμε ΟΛΟΙ τους, νὰ τσιπάρουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ξεκινώντας πρῶτα μὲ τὸ προκαταρκτικὸ στάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἢ Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Γερμανῶν…

http://www.in.gr:  Συνδρομὴ τῆς Task Force στὸ πλαίσιο
τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ζήτησε ὁ Γ. Βρούτσης

.           Μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐργασίας, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Task Force, Χὸρστ Ράιχενμπαχ συνεχίζοντας τὶς ἐπαφές του μὲ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς νέας κυβέρνησης. Ὁ κ. Βρούτσης ζήτησε τὴ συνδρομὴ τῆς Task Force, γιὰ τὴν ὑλοποίηση τεσσάρων δράσεων στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ ἀφοροῦν στὴν πάταξη τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν πόρων.

Οἱ τέσσερις προτεραιότητες ἀφοροῦν:
-στὴν ἐνοποίηση τοῦ Ἐθνικοῦ Μητρώου Συντάξεων καὶ Ἀσφάλισης
-στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης
-στὴν ὁμογενοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν Ταμείων
-στὴν ἐνίσχυση τοῦ μηχανισμοῦ εἴσπραξης εἰσφορῶν

.     Τὸ ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξοικονόμηση σημαντικῶν πόρων καὶ ἡ ἑνιαία λογιστικὴ ἀπεικόνιση τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ταμείων ποὺ θὰ διευκολύνει, ὥστε οἱ μελλοντικὲς παρεμβάσεις νὰ εἶναι στοχευμένες καὶ περισσότερο ἀποτελεσματικές.
.          Ὁ κ. Ράιχενμπαχ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητα, ὅπως εἶπε, τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας νὰ προχωρήσει σὲ ἀλλαγὲς στοὺς τομεῖς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.        Δεσμεύτηκε ἐπίσης, ὅτι ἡ Task Force, θὰ παράσχει ὑποστήριξη καὶ τεχνικὴ βοήθεια, ὥστε νὰ ὑπάρξουν ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐνῶ τόνισε ὅτι τὰ θέματα τῆς ἀσφάλισης καὶ τῆς ἐργασίας ἀποτελοῦν προτεραιότητες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

news.in.gr

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε