Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κάρτα τοῦ Πολίτου

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ

Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικὰ

βλ. σχετ. ἄρθρο τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» πρὸ τετραετίας!: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

   .               Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται τοῦτες οἱ γραμμές, ἡ Κυβέρνηση σύμφωνα μὲ δημοσιο­γραφικὲς ἀνταποκρίσεις βρίσκεται σὲ δύ­σ­κολη θέση. Οἱ δανειστές ­(εὐρωπαϊκοὶ καὶ διεθνεῖς θεσμοί) σφίγγουν τὴ θηλιὰ τῆς οἰ­κονομικῆς παροχῆς μέχρις ἀσφυξίας, προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους ποὺ θέτουν.
.              Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πί­εση ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται σχέδιο μέτρων, μὲ τὰ ὁποῖα ­ὑπολογίζει νὰ ­εἰσπράξει χρήματα σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή­σεις τῶν δανειστῶν.
.              Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα «σχεδιάζει νὰ ξεκινή­σει πιλοτικὰ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρή­­­σης πλαστικοῦ χρήματος σὲ 23 ­νησιά. Στόχος εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 70 εὐ­ρὼ στὰ νησιὰ ποὺ ἔχουν πληθυσμὸ μεγαλύτερο τῶν 3.000 κατοίκων θὰ γίνονται μὲ κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικὲς ἢ προπληρωμένες. Μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ ­συμφωνοῦν οἱ πιστωτὲς τῆς χώρας, δεδομένου ὅτι ­στο­χεύει στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» («Καθημερινὴ» 30-4-2015).

 .                Τὸ Ἐπιμελητήριο τῶν Κυκλάδων μὲ ἀνακοίνωσή του τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐπισημαίνει σειρὰ σημαντικῶν λόγων, γιὰ τοὺς ὁποίους κρίνει ὅτι τὸ μέτρο εἶναι ὄχι μόνο ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ καὶ ἀναποτελεσμα­τικὸ καὶ ἀνεφάρμοστο.
.                 Τὸ ζήτημα ὅμως ἔχει καὶ ἄλλη πλευρὰ πολὺ περισσότερο ἀνησυχητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Ἀποτελεῖ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθεῖ νὰ ­ἐπιβληθεῖ ἐπανειλημμένως στὸ παρελθὸν μὲ τὴ ­λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη» καὶ παρόμοια, καὶ ἀ­­πέτυχε ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιδράσεως τῶν πο­λιτῶν. Ἡ τελευταία τέτοια ­προσπάθεια εἶ­­χε σχεδιασθεῖ νὰ γίνει τὸν ­περασμένο Μάρ­­τιο μὲ τὸ περίφημο ἄρθρο 16 τοῦ ­λε­­γό­μενου «νομο­σχεδίου Κατρούγκαλου» καὶ μπροστὰ στὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν ματαιώθηκε.
.             Τώρα τὸ σχέδιο ἐπανέρχεται ἀπὸ τὴν πί­­σω πόρτα, πάντα μὲ τὸ ­ψευδοεπιχείρημα, ὅπως τεκμηριωμένα ­ἀποδεικνύει τὸ Ἐ­­­πι­με­λητήριο τῶν Κυκλάδων, τῆς ­πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Εἶναι πλέον ­ὁλοφάνερο: Τὰ διεθνῆ κέντρα ἐλέγχου τοῦ χρήματος σφίγγουν τὸν κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό, γιὰ νὰ τὸν ἀναγ­κάσουν νὰ δεχθεῖ τὴν κατάργηση τοῦ χρήματος καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ζωῆς του. Κάτι ποὺ τελικὰ μήπως προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καθιέρωση  τοῦ­δαιμονικοῦ συστήματος ποὺ περιγράφεται στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως μὲ τὸ λεγόμενο «σφράγισμα» στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
.                Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τερατῶδες σύστημα ἐ­­λέγχου τῶν πάντων φιλοδοξεῖ νὰ τὸ ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα μιὰ κυβέρνηση προερ­χόμενη κατὰ βάσιν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἀ­­­ριστερᾶς, ποὺ παραδοσιακὰ ἀντιδροῦ­σε στὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Στὸ ὄνομα δῆθεν τοῦ λαοῦ προτίθεται νὰ ὑποδουλώσει τὸν λαὸ στοὺς μεγαλοτραπεζικοὺς τυράννους;

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτικὴ ἢ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτικὴ κάρτα συναλλαγῶν».

Κάρτα συναλλαγῶν

 τοῦ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

βλ. σχετ.: ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ; 10+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ!

.             Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια οἱ κυβερνήσεις διαφόρων προηγμένων κρατῶν προσπαθοῦσαν νά πείσουν τούς πολῖτες τους, ὅτι μεγάλη ἐξυπηρέτηση στή δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τους θά εἶχαν ἄν ὅλες οἱ συναλλαγές τους γίνονταν μέ ἠλεκτρονική ταυτότητα.
.             Πολλοί ὅμως δημοκρατικοί, ἀλλά καί χριστιανικοί φορεῖς ἀνθίσταντο παρουσιάζοντας τά δεινά μιᾶς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς πού δένει τούς ἀνθρώπους σέ μιά στυγνή καί παγκόσμια δικτατορία καί τούς ὁδηγεῖ στό σφράγισμα μέ τόν ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου.
.             Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα πῆρε καί ἄλλες ὀνομασίες, ὅπως Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐπί Γιώργου Παπανδρέου. Μέ τήν ἴδια ὀνομασία, Κάρτα Πολίτη, ἐμφανίστηκε στίς ἡμέρες ΣΥΡΙΖΑ. Ἐνῷ, ὅσο ἦταν ἀντιπολίτευση, συναγωνιζόταν μαζί μας τονίζοντας τά ἀρνητικά, τώρα τή θεωρεῖ σανίδα σωτηρίας γιά τούς φτωχούς πού θά ἐπιδοτοῦνται μέ ἀστεῖα ποσά διαβίωσης καί ἐνοικίου. Ἡ δημόσια διαβούλευση, μέ τό ἐπίπεδο τῶν ὑγιῶν καί ἀξιοπρεπῶν ἐπιχειρημάτων, τούς ἀνάγκασε νά τήν πάρουν πίσω. Μέσῳ ἄλλου ὅμως ὑπουργοῦ προσπαθοῦν νά τήν ἐπιβάλουν ὡς πιστωτική ἤ χρεωστική κάρτα καί μάλιστα πιλοτικά σέ ὅλα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου μέ πληθυσμό ἄνω τῶν τριῶν χιλιάδων κατοίκων. Οἱ φτωχοί κάτοικοι ἀντιδροῦν, γιατί τούς δίνεται τό περιθώριο ἀπό τόν τουρισμό τοῦ καλοκαιριοῦ νά βγάλουν λίγα χρηματάκια γιά διαβίωση καθ΄ὅλο τό ὑπόλοιπο ἔτος ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων μηνῶν πού εἶναι οἰκονομικά ἄγονοι, μέχρι τό ἑπόμενο καλοκαίρι. Οἱ κυβερνῶντες ἐξαντλοῦν τήν αὐστηρότητά τους σ᾽ αὐτούς τούς ἀδύνατους οἰκονομικά νησιῶτες, τάχα μεγαλοεπιχειρηματίες, φροντίζοντας δῆθεν γιά τήν ὑπόληψή τους ὡς ἐντίμων ἐπιχειρηματιῶν, γιατί δέν θά φοροδιαφεύγουν.
.             Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτική ἤ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν:

α. Μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι RFID, ἀναπρογραμματιζόμενο,
β. Εἶναι μικρῆς ἤ μεγάλης χωρητικότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση
γ. ἐπικοινωνεῖ μέ βάση δεδομένων, ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαντα τά οἰκονομικά δεδομένα ἀλλά ἐν συνεχεία ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς.

.             Εἶναι πεπεισμένοι οἱ συμπολῖτές μας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συναλλαγῶν ἀντικαθιστᾷ πλήρως τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τήν ὁποία ἀπέρριψαν μέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ δημοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας μας, ἐκτός κάποιων κομματικῶς πειθαρχούντων ἀφελῶν. Κανένας κομματικός παράγοντας δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά μᾶς παραπλανᾷ καί νά ἐμπαίζει ἐμᾶς τούς καταταλαιπωρημένους Ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή ἀφοῦ ἡ Κάρτα Συναλλαγῆς:

α. Ἐπιβάλλεται μόνο στόν πάμφτωχο ἤ ψευδομικρομεσαῖο Ἕλληνα πολίτη,
β. Δέν ἐπιβάλλεται στούς ἔχοντας ἄφθονα χρήματα, ἀφοῦ ἔχουν τή δυνατότητα ἰδιαιτέρων, μυστικῶν εὐνοϊκοτάτων συμφωνιῶν, μέ τίς τράπεζες καί
γ. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ ρυθμιστικό ρόλο στίς συναλλαγές, ἔχει τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πάνω σέ θέματα οἰκονομικῶν καί οἱ ἀποφάσεις της νά περνοῦν ὄχι πρός ψήφιση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ἀλλά μέ Φ.Ε.Κ. καί νά ἰσχύουν ὡς νόμοι τοῦ «Κράτους».

.             Εἶναι τοῖς πᾶσι πλέον τά ἀνωτέρω γνωστά. Οἱ ἄνω τῶν ἑκατό χιλιάδων συμπολῖτες μας πού κατέθεσαν ἠλεκτρονικά ἤ καί γραπτά τήν ἀπόφασή τους νά μή δεχθοῦν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχουν ἀποκτήσει τήν αὐτονόητη ἁπλῆ ἱκανότητα νά ἀντιλαμβάνονται τίς σκοπιμότητες τῶν ὑπουργῶν πού μεθοδεύουν ἑκάστοτε τή θέσπιση τέτοιων Καρτῶν. Τώρα ἐπανανεώνουν τή βούλησή τους νά μή πέσουν θύματα στά ἀδυσώπητα σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιδιώκει τά πάντα νά ἰσοπεδωθοῦν κάτω ἀπό τήν πιό δεινή παγκόσμια δικτατορία της.
.             Οἱ λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου καί ἄλλες, ἐνδεικτικά μόνο ἔφεραν στό φῶς κάποιους παρανόμως πλουτούντας, ὅμως δέν ἔφεραν κανένα ἄλλο ποθητό ἀποτέλεσμα, δηλαδή τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Φυσικά δέν γίνεται καμιά συζήτηση γιά ἐπιστροφή χρημάτων… Ἐξακολουθεῖ νά ἐπιβεβαιώνει ὁ λαός μας τό «ὅπου φτωχός καί ἡ μοῖρά του». Ὡστόσο ὁ λαός μας ἀντιστέκεται καί ἐπιμένει μέ ἀξιοπρέπεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς ἐνάντια στόν ἐμπαιγμό, τόν οἰκονομικό εὐτελισμό καί τό σφυροκόπημα ὅλων τῶν κορυφῶν τῆς μακραίωνης ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεώς του. Ξέρει ὅμως νά λέει καί τό ὄχι, ὅταν μαίνεται ἡ Νέα Ἐποχή ἐνάντια στά ὑψηλά ἀναλλοίωτα πιστεύματά του. Τώρα λέει τό ὄχι καί στίς Κάρτες Συναλλαγῆς.
.             Ἐν τῷ μεταξύ «χαμός» γίνεται στά ΜΜΕ γιά τό ἱερό λείψανο τῆς ἁγίας Βαρβάρας, τό ὁποῖο ἔχει τεθεῖ πρός προσκύνηση στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό της, στήν περιοχή ἁγίας Βαρβάρας. Κι ἐδῶ κομματικοί παράγοντες μαίνονται, ἐνῷ ἄλλοι συμπολιτευόμενοί τους προσπαθοῦν νά τούς συμμαζέψουν, ἀφοῦ ἡ πραγματικότητα τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν καί ὁ χρόνος ἀναμονῆς πού εἶναι πάνω ἀπό δύο ὧρες, δείχνει τή δύναμη τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ λαοῦ μας. Ὁ ἴδιος πιστός λαός λέει ὄχι καί στή Κάρτα Συναλλαγῆς. Φυσικά δέν εἶναι μόνο οἱ καθαρά θρησκευόμενοι πού δέν θέλουν μέ τίποτα τήν Κάρτα Συναλλαγῶν ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι.
.             Στ᾽ ἀλήθεια οἱ κυβερνῶντες δέν ἔχουν αὐτιά, δέν ἔχουν μάτια νά παρακολουθοῦν τή βάση τοῦ λαοῦ μας;

 ΠΗΓΗ: orthros.eu

, , , , ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Γ´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

Μέρος Β´ 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

5. ΔΙΕΘΝΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (βλ. ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ κλπ)

 .           Ἕνα ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι κατὰ πόσον τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μόνο δικούς μας φόβους ἢ ἔχουν διατυπωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους λαούς. Βεβαίως, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στὸν κόσμο ἀντιλαμβάνονται αὐτὸν τὸν κίνδυνο καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν σεναρίων. Πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀπὸ ὅλες εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἀγγλίας. Δημιουργήθηκε ἀπὸ Ἄγγλους πολίτες ἡ ὀργάνωση NO2ID (no2id.net) ἡ ὁποία συστηματικὰ πολέμησε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Ἀγγλικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ BBC, πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2009 15.000 κάτοικοι τοῦ Manchester εἶχαν προμηθευτεῖ τὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη πληρώνοντας 30 λίρες ὁ καθένας γιὰ νὰ τὴν προμηθευτοῦν. Ἡ νέα ὅμως Ἀγγλικὴ Κυβέρνηση, ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία στὶς ἀρχὲς τοῦ 2010, κατήργησε ὅλο αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἔκδοσης ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καὶ ὑποσχέθηκε νὰ καταστρέψει καὶ τὶς βάσεις δεδομένων ποὺ εἶχαν στὸ μεταξὺ δημιουργηθεῖ. Μικρὴ λεπτομέρεια, ὅσοι πλήρωσαν τὶς 30 λίρες γιὰ τὴν ταυτότητα, μὲ εἰδικὴ πρόβλεψη τοῦ νόμου ποὺ καταργεῖ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, δὲν ἀποζημιώνονται γιὰ τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσαν.
.           Στὴν Γερμανία ἐπίσης, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο REUTERS, ἀπὸ τὴν 1/11/2010 ἔχει εἰσαχθεῖ στὴν ζωὴ τῶν Γερμανῶν ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅμως ἡ ἔλευσή της προκάλεσε ἀνησυχία στοὺς Γερμανοὺς πολίτες, γιατί τοὺς ξυπνάει μνῆμες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν παρακολουθήσεων τῆς Στάζι καὶ τῆς Γκεστάπο. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐξήθηκε σημαντικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν Γερμανῶν πολιτῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ προμηθευτοῦν τὴν παλαιοῦ τύπου ταυτότητα πρὶν ἔρθει ἡ 1/11/2010.
.           Σύμφωνα μὲ μία μελέτη τῆς DEUTSCHE BANK, Σεπτέμβριος 2010, ἡ μοναδικὴ χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ τὸ 90% τῶν πολιτῶν τῆς χρησιμοποιεῖ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες εἶναι ἡ νεοφώτιστη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐσθονία, μία χώρα 1,3 ἐκ. πολιτῶν. Σημαντικὴ εἶναι ἡ χρήση της στὴν Ἱσπανία (40% τοῦ πληθυσμοῦ), Βέλγιο (30%) Σουηδία (28%). Πολὺ χαμηλὰ ποσοστὰ συναντᾶμε στὴν Λιθουανία (12%) καὶ Πορτογαλία (12%). Ἡ Φιλανδία ἔχει περίπου 5% καὶ ἡ Ἰταλία 2%. Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια μελέτη πληροφορούμαστε ὅτι στὶς περισσότερες χῶρες ἡ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας εἶναι προαιρετική: Αὐστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία καὶ Ἰταλία.

6. ΑΓΝΩΣΤΟ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝ ΜΕΣῼ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

.           Δὲν γνωρίζουμε πόσο θὰ κοστίσει αὐτὴ ἡ διαδικασία. Δὲν ὑπάρχει σαφὴς προϋπολογισμός. Καὶ νὰ ὑπάρξει σίγουρα θὰ ἀνατραπεῖ, ὅπως γίνεται σὲ κάθε δημόσιο ἔργο. Αὐτὸ ἦταν καὶ ἕνα βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν Ἄγγλων ἐνάντια στὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἡ ὁποία καὶ τελικῶς ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν νέα Κυβέρνηση τῆς Ἀγγλίας. Θὰ πρέπει σαφῶς νὰ διαχωριστεῖ τὸ κόστος τῆς ὀργάνωσης-ἀναδιοργάνωσης τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸ κόστος γιὰ τὴν ΚτΠ. Τὸ πρῶτο πρέπει νὰ τὸ ἀναλάβουμε ὡς κοινωνία γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα ὀφέλη ποὺ θὰ ἀποφέρει, στὸ δεύτερο πρέπει νὰ ποῦμε ὄχι.
.           Εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΚτΠ μπορεῖ τελικὰ νὰ ἀποδειχθεῖ τὸ κόστος δυσθεώρητο μιᾶς καὶ θὰ ἀπαιτήσει, γιὰ τὴν ἔκδοσή της, ἐπιπλέον γραφειοκρατικὲς ἐνέργειες τόσο τοῦ Δημοσίου ὅσο καὶ τὸ Ἰδιωτικοῦ Τομέα. Δὲν πρέπει νὰ παραλείπουμε καὶ τὸ σημαντικὸ κόστος ἐνοποίησης τῶν 5 -μέχρι στιγμῆς- ἐξαγγελθέντων καρτῶν (Ἀγορῶν, Ἐργαζομένου, Δημότη, Ὑγείας-ἀπὸ τὴν ΝΔ- καὶ Πολίτη) σὲ μία (Κάρτα τοῦ Πολίτη). Θὰ προστεθεῖ δηλ καὶ ἡ ἀπίστευτα κοστοβόρα καὶ γραφειοκρατικὴ διαδικασία τῆς ἐνοποίησης τῶν Καρτῶν.

 Συμπέρασμα: Πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἐγείρουν τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: «Μὰ καὶ σήμερα ἐὰν θέλουν μὲ παρακολουθοῦν, μὲ διάφορες ἐφαρμογὲς ποὺ χρησιμοποιῶ στὴν ζωή μου (βλ κινητὸ τηλέφωνο, ἠλεκτρονικὰ διόδια, κάρτα εἰσόδου σὲ κτίρια, πιστωτική, χρεωστικὴ κάρτα, ἠλεκτρονικὲς ἀγορὲς μέσῳ internet κ.ο.κ), δὲν καταλαβαίνω γιατί εἰδικὰ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη πρέπει νὰ πῶ ὄχι, ἐνόσω χρησιμοποιῶ ὅλες τὶς ἄλλες συσκευές. Ἐγὼ ἔχω καθαρὴ καὶ διάφανη ζωή, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν καὶ ποιοὶ μὲ παρακολουθοῦν.»

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή:

– Μπορεῖ κάποιος νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν ταυτότητά του;
– ΟΧΙ.
– Θὰ μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη;
– ΟΧΙ.
– Μπορεῖ ὅμως νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὸ κινητό του;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ κάνει ἀγορὲς μὲ μετρητά;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ πληρώνει διόδια ἀντὶ νὰ ἔχει τὴν ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ πληρωμῆς διοδίων; ΝΑΙ.

.           δεσμευτικότητα, ποχρεωτικότητα, ταύτιση τς Κάρτας το Πολίτη μ τν νθρωπο, ναγωγ το νθρώπου σ ριθμ πο θ τν ποχρεώνει ν φήνει τ λεκτρονικά του χνη θελημένα θέλητα σ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, πότε λη ζω το νθρώπου θ εναι «διάφανη» σ ξευτελιστικ βαθμό, εναι τ πρόβλημαΤὸ κινητὸ ἐὰν θέλω τὸ πετάω καὶ ἀπελευθερώνομαι, τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μπορῶ νὰ τὴν πετάξω; ΟΧΙ.
.           Ἐπειδὴ μουσκέψαμε ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ βροχὴ καὶ καταιγίδα, πρέπει νὰ πέσουμε στὴν θάλασσα καὶ νὰ πνιγοῦμε, εἶναι δηλαδὴ μάταιη κάθε περαιτέρω ἀντίσταση;
.           Καιρὸς εἶναι νὰ ξυπνήσουν οἱ ὀνειροπόλοι τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς γιὰ νὰ μὴν κληροδοτήσουμε στὰ παιδιά μας μία ἐφιαλτικὴ ψηφιακὴ ἐποχή.

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ μετά ἀπό τόση ἔρευνα καί εὐλογημένο πνευματικό ἀγώνα, νά παραδοθοῦμε ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα στίς πολιτικές σκοπιμότητες τῆς Νέας Ἐποχῆς. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μακαριώτατε,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.

.             Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);
.               Βέβαια ἡ συγκίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατά τήν πρώτη ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή, μᾶς συνεκίνησε, ὅταν τόνισε τήν ἀξία τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, τοῦ ὑψηλοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ὁλοζώντανης καί ἐκφραστικότατης γλώσσας μας.  Ἔκανε μάλιστα ἰδιαιτέρα ἐντύπωση, ὅταν ἰσχυρίστηκε ὅτι οὔτε λέξη δέν πρέπει νά χαθεῖ ἀπό τό πλουσιώτατο δυναμικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.  Πράγματι, χωρίς τήν εἰδοποιό συνύφανση τῆς ἱστορίας μας, τῆς γλώσσας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας μέ τή ζωο­ποιό δύναμη τῆς ὀρθοδόξου θείας Χάριτος,  δέν θά ἐπιζοῦσαν ἱστορία, γλῶσσα καί πολιτισμός μέχρι σήμερα, μετά ἀπό τόσους ἀπηνεῖς πολέμους καί διωγμούς ἀνά τούς αἰῶνες. Καί τώρα, ἀνακοινώνει ἡ κυβέρνηση ὅτι βιάζεται νά φέρει τήν ΚτΠ γιά τό καλό τῶν πολιτῶν πού βρίσκονται στό ὅριο τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπό αὐτό.  Ἡ ΚτΠ θά πιστώνεται μέ 100€ τό μήνα γιά νά ἀγοράζουν οἱ φτωχοί μέ αὐτήν λίγες τροφές, γιά νά μήν πεθάνουν ἀπό τήν πεῖνα καί   μέ  150€ τό πολύ γιά ἐπιδότηση ἐνοικίου. Ατό μς φαίνεται τραγικότερο, κρισιμότερο καί πιό ποτιμητικό γιά τόν λληνα πολίτη. Ταπεινῶς ἐκτιμοῦμε ὅτι ὁ λαός μας δέν ἔχει χάσει τελείως τό μυαλό του γιά νά πιστεύει τόσο ἀφελῶς, ὅτι μέ τήν ΚτΠ καί μετά ἀπό ἕξι χρόνια δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, θά ἀντιμετωπισθεῖ σοβαρά καί ὑπεύθυνα ἡ φτώχεια του.  Ποιά κρατική ὑπηρεσία ἀσχολήθηκε μέχρι τώρα μέ τή φτώχεια, μέ ποιό τρόπο καί μέ πόσα χρήματα θά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἀδυσώπητες ἀνάγκες τοῦ λαοῦ;
.              Ἡ μέχρι τώρα φοροεισπρακτική τακτική πρός τόν ἕλληνα πολίτη ὑπῆρξε ἀνήλεη.  Ἑπομένως μέσῳ τῆς Κάρτας, ὄχι μόνο θά ἐλέγχονται τά «παχυλά» εἰσοδήματα τοῦ δύστυχου ἕλληνα πολίτη, ἀλλά ἀμέσως θά ἀπορροφῶνται καί ὅσες ἐλάχιστες οἰκονομίες εἶναι κατατεθειμένες, γιά νά μήν ὑπάρχει καμιά ἀνακούφιση.  Θά ἀναμένονται μάλιστα οἱ ἀποδοχές, μισθός ἤ συνταξούλα τοῦ ἑπομένου μηνός γιά νά ἀπορροφηθοῦν καί αὐτά γιά νά ἀποπληρωθεῖ ὁ ΕΝΦΙΑ, ἀφοῦ δέν καταργεῖται ἄμεσα, ἀλλά ἐπιζητοῦνται ἀγωνιωδῶς ἔσοδα ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, γιά νά μπορέσουμε νά πάρουμε τήν ἑπόμενη δόση ἀπό τούς Εὐρωπαίους.  Θά μπεῖ τώρα ὁ ἕλληνας φορολογούμενος στή φοροτανάλια τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν φίλων ἑταίρων μας.

 Μακαριώτατε,

.             Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια ἄρχισε ἡ ἐνημέρωση καί ὁ πνευματικός ἀγώνας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τῆς ΚτΠ μέ ἄριστα ἀποτελέσματα μέχρι σήμερα.  Ἔχουν ἐρευνηθεῖ ὅλες οἱ παράμετροι τῆς ΚτΠ καί τό γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι δέν εναι μιά πλή πιστωτική κάρτα ταυτότητα, λλά εναι ργαλεο παρακολούθη­σης το πολίτη καί νταξής του στό παγκόσμιο κράτος τς Νέας ποχς.
.             Εὐσεβάστως καταθέτουμε πρός ἐνημέρωσή Σας ἀναλυτική ἔρευνα τοῦ κ. Στάθη δαμόπουλου, οἰκονομολόγου καί εἰδικοῦ Συμβούλου μας στά ὡς ἄνω θέματα.
.             Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι τόσο ἀχόρταγη καί αἱμοχαρής, πού θέλει ὄχι μόνο τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά νά ἔχει στό χέρι της ἅπαντα τά δεδομένα του, γιά νά τόν διαφεντεύει βάναυσα καί νά τόν ἀπειλεῖ ὄχι μόνο γενικά καί ἀόριστα μέ τούς βαρύτατους νόμους, ἀλλά καί ἄμεσα καί ἀτομικά μέσῳ ἀνάγνωσης τοῦ προσωπικοῦ προφίλ πού μέ τήν ἀφθονία τῶν δεδομένων του θά ἐνημερώνει τούς ἄρχοντες τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Προβλεπόμενες καί ἀπρόβλεπτες θά εἶναι οἱ συνέπειες στόν ἀπείθαρχο, κατ’ αὐτούς, στά κελεύσματα καί πιστεύματά τους, λαό μας.

Μακαριώτατε,

.             Ὄχι μόνο ἡ ταπεινότητά μας καί οἱ ἐν Χριστῷ συνεργάτες μας ἀσχολήθηκαν καθηκόντως μέ τό πρόβλημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, τόσο φίλα προσκείμενοι πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, ὅσο καί πλεῖστοι ἄλλοι (π.χ. ΙΝΚΑ μέ ἑκατό χιλιάδες μέλη), πού βλέπουν τό θέμα καθαρά ἀπό κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς καί διοικητικῆς πλευρᾶς, ἔχουν διατυπώσει ἐντονότατες ἀντιδράσεις, λόγῳ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα τῆς ΚτΠ.
.           Γιατί τώρα ὀλιγωρώντας καί ἐφησυχάζοντας νά ἐγκλωβιστοῦμε στήν ἐπερχόμενη τυραννία της;
.             Στό διαδίκτυο, στό «Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο», ἔχουν συγκεντρωθεῖ πάνω ἀπό ἑκατό χιλιάδες (100.000) ὑπογραφές πολιτῶν πού ἀρνοῦνται νά παραλάβουν τήν ΚτΠ.
.               Ἰδιαιτέρως, στίς 5-5-2011 ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ ἀνακοίνωσή της εἶχε δηλώσει τήν ἀντίθεσή της στή θέσπιση τῆς ΚτΠ.
.             Ἐξαιρετικά ὅμως εἶναι ὅσα ἀναφέρει γιά τήν Κάρτα στό ἰδιόχειρο κείμενό του «Τά σημεῖα τῶν καιρῶν» ὁ ἐσχάτως ἁγιοκαταταχθείς ἅγιος Παΐσιος, μέ κορυφαία ἐπισήμανση τό δυσώνυμο ἀριθμό 666, κωδικό τοῦ ἀντιχρίστου, τόν ὁποῖο ἀπαραιτήτως δέν θά πρέπει νά παραλάβουμε, οὔτε μέσῳ τῆς ΚτΠ, οὔτε φυσικά ὡς χάραγμα οἱασδήποτε μορφῆς στό χέρι μας ἤ στό μέτωπό μας.  Αὐτά καί κατά τόν ἅγιο Παΐσιο ἀναμένονται κατά τούς ἐσχάτους χρόνους, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.
.                 Ταπεινῶς φρονοῦμε καί ταπεινῶς παρακαλοῦμε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν Σας τίς πολλές φωνές, ἔγκριτες ἤ ἁπλοϊκότερες τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος κατάφερε τήν τελευταία τριακονταετία νά ματαιώσει τίς βουλήσεις ὅλων τῶν προηγηθέντων συνεργατῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.               Θά εἶναι τραγικό μετά ἀπό τόση ἔρευνα καί εὐλογημένο πνευματικό ἀγώνα, νά παραδοθοῦμε ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα στίς πολιτικές σκοπιμότητες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστο­ρία θά καταγράψει μέ μελανά χρώματα τήν ὀλιγωρία μας καί τήν ἀδράνειά μας στό θέμα αὐτό τῆς ὑποχρεωτικῆς πολιτογραφήσεώς μας στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 Ἡ ὑποχρεωτική ἤ μή, ἡ ἑκούσια ἤ μή πολιτογράφησή μας σ’ αὐτό τό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, θά εἶναι ἄνευ συνεπειῶν γιά τήν αἰώνια σωτηρία μας καί μακαρία  ἔνταξή μας στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;
.               Θά ἀφήσουμε τούς πιστούς μας, ἔστω τούς πένητες, νά διακυβεύσουν τήν ἐλευθερία τους ἤ ἀκόμα καί τή σωτηρία τους γιά ἑκατό Εὐρώ τρόφιμα καί ἑκατόν πενήντα ἐπιδότηση ἐνοικίου… καί ὅλοι μας, ὡς ἕν Σῶμα Χριστοῦ, νά διακινδυνεύσουμε τήν αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή μας;

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
(Ὑπογραφή)
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Κοινοποίηση: 
Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους

 

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Α´) 

1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

.                       Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θὰ δοθεῖ ὁριστικὴ λύση στὰ προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ὅταν προσπαθεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἀπὸ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐὰν βεβαίως τὸ μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καὶ στὴν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου, αὐτὰ εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ γίνει ἀσχέτως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ. Δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νὰ γίνει μὲ δικαιολογία τὴν ΚτΠ. Πρέπει νὰ γίνει οὕτως ἢ ἄλλως. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δὲν λύνει ἡ ΚτΠ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλὰ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω.
Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νὰ περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τὰ βασικὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δὲν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στὸ ἐσωτερικο τῆς Κάρτας. Ἀντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θὰ περιέχει τὰ ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα» (opengov.gr/ypes/?p=863).
.             Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ΚτΠ δὲν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σὲ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικὰ προβλήματα:

  1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη

Μὲ τὴν ταυτότητά του ἢ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδεικτικὸ αὐτῆς

  1. ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη, ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ

Μὲ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καὶ τὴν ὀρθολογικότερη διαχείριση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου

 .             Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νὰ διευκολύνει τὸ 1ο, στὸ 2ο ὅμως δὲν προσφέρει καμία βοήθεια. Παραδείγματα:

α. Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπὸ μηχανογραφημένο Δημοτικὸ Κατάστημα:
.             Σήμερα, ἐὰν δὲν ὑπάρχει οὐρά, ἡ ταυτοποίηση μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ὑφιστάμενου δελτίου ταυτότητας δὲν ξεπερνᾶ τὰ 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καὶ ἡ ὑπογραφή του δὲν ξεπερνᾶ ἐπίσης τὸ 1-2 λεπτά. Συνολικὸς χρόνος παραμονῆς στὸ κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο πιὸ σύντομα θὰ ἐκδοθεῖ τὸ πιστοποιητικὸ μὲ τὴν ΚτΠ;

β. Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας ἀπὸ τὴν Πολεοδομία: Μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου γίνεται σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἀξιολόγηση καὶ ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἢ καὶ μῆνες. Ἐὰν δὲν ἔχει περισσότερο προσωπικὸ καὶ καλύτερη ὀργάνωση ἡ Πολεοδομία πῶς θὰ βοηθήσει ἡ ΚτΠ;

γ. Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν: Ταυτοποίηση σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἔκδοση ἀδείας μέσα σὲ μερικὲς ἡμέρες. Ἡ ΚτΠ δὲν μπορεῖ νὰ βάλει τοὺς ἐργαζόμενους νὰ δουλέψουν πιὸ γρήγορα …

δ. Ἐξυπηρέτηση ἀπὸ τὴν ἐφορία. Στὶς συναλλαγές του μὲ τὴν ἐφορία ὁ πολίτης δὲν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέσως, εἰδικὰ ὅταν χρωστάει χρήματα. Τὸ πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγγράφων καὶ τῶν ὑπογραφῶν ἐσωτερικὰ ποὺ πρέπει νὰ διακινήσει προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία του. Στὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐφορίας λοιπὸν καὶ στὴν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της δὲν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ).

.               Μπορεῖτε καὶ μόνοι σας νὰ σκεφθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας περιπτώσεις καὶ νὰ δεῖτε ὅτι ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου ποὺ θὰ γίνεται μέσῳ τῆς ΚτΠ, ἀντὶ τοῦ σημερινοῦ Δελτίου Ταυτότητας δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λυθεῖ μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου τοῦ Δημοσίου.
.               Ἡ εἰσαγωγὴ λοιπὸν τῆς ΚτΠ ἀπὸ μόνη της δὲν προσφέρει τίποτα. Δὲν πρόκειται νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πολίτη μὲ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐὰν δὲν συνδυαστεῖ μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπροστὰ σὲ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ ΚτΠ μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἄνετα μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας.
Στὸ πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω, γιατί νὰ εἰσαχθεῖ στὴ ζωή μας ἡ ΚτΠ, ἡ ὁποία θὰ φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καὶ νὰ μὴν παραμείνουμε στὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ λύσει.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

.               Γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μὲ ἢ χωρὶς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες καρτῶν, Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς μὲ καταχωρημένα σὲ αὐτοὺς τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἐφαρμογὲς Η/Ὑ ποὺ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες κατάλληλα ἐκπαιδευμένοι, συνεργεῖα συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καὶ βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές, Προϊστάμενοι καὶ ἄλλοι «ἐπιβλέποντες» μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα πρόσβασης κλπ, κλπ. Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».
.             Ἐπίσης σὲ μεταγενέστερο στάδιο καὶ βάσει τῶν συνθηκῶν ποὺ ἔχει ἢ θὰ ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων καὶ ἄλλοι ἐκτὸς Ἑλλάδας «ἁρμόδιοι», νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα; (σὲ τμῆμα τους; ἤ/καὶ στὸ σύνολό τους;). Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα μεταξὺ ΕΕ καὶ ΗΠΑ καὶ μάλιστα ὁ ὄγκος τους εἶναι πολὺ ὑψηλός. Διαβάζουμε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-902-20101025STO89954-2010-25-10-2010/default_el.htm): «Μιλώντας στὴν ἀκρόαση ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΕΚ, Γερμανὸς εὐρωβουλευτὴς τῶν Πρασίνων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει συμφωνία καὶ δὴ τὸ συντομότερο δυνατὸ (σσ: μὲ τὶς ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν ποὺ ἤδη ἀνταλλάσσουν οἱ δύο πλευρές.»
.               Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ βάσεις δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θὰ εἶναι διασυνδεδεμένες μέσῳ ἑνὸς «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ ἀλλὰ καὶ παγκόσμιου δικτύου μὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ κέντρων ἐπεξεργασίας καὶ διαχείρισης δεδομένων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ὑπὸ τὴν «ἐποπτεία» τους καὶ ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη» ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα εἶδος «εἰδικοῦ internet», στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθμὸς «πιστοποιημένων» χρηστῶν καὶ διαχειριστῶν καὶ φυσικὰ ἀκόμα …πιὸ ἄγνωστος ἀριθμὸς «πειρατῶν». Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας δὲν θὰ μπορούσαμε κατ’ ἀναλογία νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «Παγκόσμια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»;
.            Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα (Ἐθνικὸ ἢ Ὑπὲρ-Ἐθνικὸ) πάντα κάποιοι θὰ ἔχουν τὸ νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στὸ φάκελό του κάθε πολίτη: Ὁ ἁπλὸς ὑπάλληλος θὰ βλέπει ἕνα τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κάποιοι προϊστάμενοι-διευθυντὲς θὰ ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης καὶ θὰ βλέπουν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστὲς καθὼς καὶ εἰδικοί τῆς Πληροφορικῆς θὰ ἔχουν πρόσβαση στὸν πλήρη φάκελο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νὰ προβαίνουν στὶς ἀπαραίτητες βελτιώσεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν προγραμμάτων χρήσης.
.                 Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχτοῦμε ὡς στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τὴν παραχώρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καὶ ἀφανοῦς ἐξουσίας στοὺς διαπιστευμένους «χειριστὲς» τῶν συστημάτων διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται), ἐὰν ζούσαμε σὲ μία «κοινωνία ἀγγέλων».
.               Δυστυχῶς ὅμως στὴν σημερινὴ κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσῳ τῆς ΚτΠ καὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης «τακτοποιεῖται» μὲ …ἠλεκτρονικὸ τρόπο -, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδὸν οἱ ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» καὶ «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος νὰ ἀνέλθει σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. ς μν γελιόμαστε, νάμεσά μας ζον νθρωποι πο ετε χουν χαλαρς ως κα νύπαρκτες θικς ντιστάσεις πο εναι εάλωτοι σ κβιασμος κα πειλς κόμα κα κάποιοι (στω λίγοι) πο εναι κτελεστικ ργανα ξωθεσμικν φανερν μυστικν ργανώσεων.
.               Ποιός λοιπὸν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ τέτοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἢ διαχειριστὲς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
.               Φαντασθεῖτε λοιπὸν τί δυστυχία μπορεῖ νὰ προκαλέσει σὲ κάποιον κάτοχο μιᾶς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς διαχειριστές, ἂν ἐκβιασθεῖ ἢ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὸ προφὶλ τοῦ κατόχου προσθέτοντας π.χ τὴν φράση «ὕποπτος τρομοκράτης».
.               Τί ν τ κάνουμε πο δν θ καθόμαστε στν ορ γι να πιστοποιητικ μία «φορολογικ νημερότητα», φο ζωή μας κα τ μέλλον μας θ κινδυνεύουν ν πᾶσα στιγμ ετε π να «λάθος» ετε π μία κακόβουλη νέργεια;
.                   Δὲν χωράει λοιπὸν καμία ἀμφιβολία ὅτι κινδυνεύουν τὰ στοιχεῖα μας ἀπὸ κακόβουλους, κακόπιστους, ἰδιοτελεῖς, κακεντρεχεῖς ἢ καὶ ἐπιρρεπεῖς στὴν δωροδοκία χρῆστες-διαχειριστὲς καὶ πλῆθος ἄλλων «ἐνδιαφερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:
.               Ὁ κος Falciani μὲ τὴν περίφημη λίστα καταθετῶν, ποὺ ἔκλεψε ἀπὸ τὴν HSBC Ἐλβετίας, δὲν εἶχε μία ἀπὸ τὶς ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης στὴ βάση δεδομένων τῆς HSBC; Ἡ HSBC δὲν εἶχε υἱοθετήσει «καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας»; Προστατεύθηκε ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρακτικές;
.           ΟΧΙ. Δὲν μπόρεσε νὰ κάνει ἀπολύτως τίποτα.
.             Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτὰ ὁ κος Falciani τὰ μοσχοπουλάει τώρα πιὰ σὲ κυβερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτὲς τὶς λίστες.
.           Ἐὰν μία διωτικ πολυεθνικ Τράπεζα δν μπόρεσε ν ποτρέψει ναν τέτοιον κίνδυνο γι τ συστήματά της, τί μς κάνει ν πιστεύουμε τι να λληνικ πουργεο θ τ καταφέρει καλύτερα; Καὶ πολὺ περισσότερο, ἐὰν πελάτες εἶναι ξένες κυβερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ κου Falciani, μία παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σὲ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»
.                Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἡ συλλογὴ πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας εἶναι γεγονός. Ατ μως πο θ συμβε μ τν λεκτρονικ Διακυβέρνηση κα τ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ργαλεο της πο εναι «Κάρτα το Πολίτη» δν θ χει προηγούμενο. Τίποτε δν θ μείνει κρυφ π τ «μάτι το Μεγάλου δελφο». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε γορ κα πώληση, κάθε μετακίνηση κα γενικ τιδήποτε φορ στν δημόσια κα προσωπικ ζω το πολίτη θ καταγράφεται κα θ συλλέγεται γι ν γίνει ντικείμενο πεξεργασίας. Τ φορολογικό, τ σεξουαλικό, τ πολιτικό, τ θρησκευτικό, τ ψυχολογικό, τ πολιτιστικό, τ ατρικ προφλ το καθενός μας θ εναι τ πρτο πο θ βλέπει διαβαθμισμένος διαχειριστς κα κάθε λλος πίσημος νεπίσημος «ταρος» τς «παγκόσμιας λεκτρονικς κυβέρνησης». Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθμισμένος» διαχειριστὴς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεξεργάζεται ἢ καὶ νὰ ἀλλοιώνει αὐτὸ τὸ προφὶλ προσθαφαιρώντας ψευδῆ ἢ παραποιημένα στοιχεῖα στὶς βάσεις δεδομένων.
.           Κάποιοι ἰσχυρίζονται μὲ ἀφέλεια καὶ ἄγνοια: «τί θὰ ἀλλάξει μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καὶ σήμερα δὲν μᾶς φακελώνουν δεκάδες δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες;».
.               Ἡ ἀπάντηση σὲ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρισμοὺς εἶναι ἁπλὴ καὶ ξεκάθαρη: Ἡ ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώματος» καὶ ἡ διαδραστικὴ λειτουργία τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων περιορισμένη καὶ μειωμένης ἀξίας, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἔλεγχο καὶ τὴν διαχείριση τῶν συνταγματικὰ καὶ ἐθιμικὰ κατοχυρωμένων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι π.χ νὰ ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θὰ ξέρει καὶ τί δὲν θὰ ξέρει γιὰ μένα ἡ τάδε τράπεζα ἢ τὸ δείνα super market καὶ ἄλλο νὰ τροφοδοτῶ καθημερινά, μέσῳ τῆς ἀναγκαστικῆς καὶ εὐρείας χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μὲ χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς μου τὶς γιγάντιες καὶ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἄλλο δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξεις νὰ φορᾶς μία σφιχτὴ γραβάτα καὶ ἄλλο νὰ δεχτεῖς νὰ σοῦ φορέσουν γιὰ πάντα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες.
.             Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ τίθεται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι καὶ σήμερα γίνονται διαρροὲς δεδομένων. Λένε: «καὶ σήμερα ὁ ἐφοριακὸς δὲν ἔχει πρόσβαση στὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα; Καὶ σήμερα δὲν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλληλος τῆς πολεοδομίας στὸν φάκελο οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἢ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στὸν φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἢ ὁ στρατιωτικὸς στὸν φάκελο τῆς θητείας τοῦ πολίτη; Μήπως οἱ σημερινοὶ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ καὶ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι ἠθικοὶ ἐνῶ οἱ αὐριανοί, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις θὰ εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι, θὰ ἔχουν ἐλαστικότερες συνειδήσεις ἢ μειωμένες ἠθικὲς ἀντιστάσεις;»
.             Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ θὰ εἶχε κάποια λογικὴ βάση ἂν συνέκρινε μεταξύ τους ὁμοειδῆ πράγματα. Ὅμως, ὅπως ἔχουμε περιγράψει προηγουμένως, ἄλλο εἶναι νὰ διαρρεύσουν π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος TAXIS τῆς ἐφορίας γιὰ τὴν περιουσιακή σου ἢ τὴν εἰσοδηματική σου κατάσταση, ἢ ἀκόμα καὶ οἱ καταναλωτικές σου συνήθειες, ὅπως τὶς ἔχει καταγράψει ἕνα super market μὲ τὴν συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς κάρτας κλπ), καὶ λλο ν πουληθε ν «διαρρεύσει» τ πλρες προφίλ σου κα τεράστιος συγκεντρωμένος γκος πληροφοριν πο τ κατασκεύασε.
.             Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς σημερινῆς ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων δεδομένων τοῦ πολίτη καὶ ἐκείνης ποὺ θὰ ὑπάρξει μὲ τὴν χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σὲ ἕνα περιβάλλον «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» εἶναι δυσθεώρητη καὶ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ἐκείνη ποὺ ἔχει μία σφεντόνα καὶ μία ἀτομικὴ βόμβα. Ὁ σημερινὸς λοιπὸν διαχειριστὴς τῆς βάσης δεδομένων π.χ μιᾶς ἐφορίας, μίας πολεοδομίας, ἑνὸς νοσοκομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἢ ἑνὸς super market, δὲν μπορεῖ νὰ διαρρεύσει καθολικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες. Δὲν μπορεῖ ἔχει τὸ πλῆρες προφίλ, ἀλλὰ ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δὲν μπορεῖ νὰ συνδυάσει πληροφορίες ἀπὸ διαφορετικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνατν εναι μως ταν ο πληροφορίες εναι διασυνδεδεμένες π μόνες τους, ν «πακεταριστον» σ να φλασάκι κα ν σταλον που γῆς;
.             Στὸ πλαίσιο λοιπὸν τῶν ἀνωτέρω να πολ σημαντικ στοιχεο εναι ν μν ντικατασταθον λοι ο διαφορετικο κωδικο πο διαθέτουμε π ναν, δηλ τν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία νὰ μᾶς ταυτοποιεῖ μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸ ΑΦΜ, τὸ Ταμεῖο Ἀσφάλισης μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ΑΜΑ, τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ἀριθμὸ ἀδείας διπλώματος κ.ο.κ. Δν πρέπει ν πικρατήσει ΑΜΚΑ ς νιαος μοναδικς ριθμς ταυτοποίησης. Ἔτσι καὶ διαρροὴ ἐὰν ὑπάρξει (εἴτε ἀπὸ hackers εἴτε ἀπὸ ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης) νὰ μὴν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ νὰ προκύψει σὲ ἄλλον Η/Ὑ τὸ πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη.
.             Εναι τεράστιος κίνδυνος πο δημιουργεται μ τν νοποίηση τν Βάσεων Δεδομένων πο δη ξελίσσεται, προκειμένου ν μπορε ν λειτουργήσει ΚτΠ. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ συμβεῖ αὐτό, κάτω μάλιστα ἀπὸ τὴν μύτη μας καὶ χωρὶς κἂν νὰ ἔχει ψηφιστεῖ ἀκόμα οὔτε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση» ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη. Πρέπει λοι μας ν συνειδητοποιήσουμε τν κίνδυνο κα ν ντιδράσουμε στν ντισυνταγματικ κατασκευ «πουργικν ποφάσεων», οἱ ὁποῖες δίνουν στὴν οὐσία τὸ δικαίωμα στοὺς Ὑπουργοὺς νὰ κτίζουν τμηματικὰ καὶ κατὰ «πτέρυγα» τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν ποὺ ἐξαγγέλλουν. Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ μόνο αὐτό. Θὰ πρέπει νὰ διασφαλισθεῖ ἡ ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλαδή, ὅτι κάθε δημόσιος ἢ ἰδιωτικὸς φορέας θὰ διατηρεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα.
.             Μόνο ς φιάλτης μπορε ν χαρακτηριστε τ νδεχόμενο τς «χρήσης» τς κατάχρησης ατς τς τεράστιας ξουσίας ποὺ θὰ παρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεντρωμένων πληροφοριῶν καὶ δεδομένων γιὰ τὸν κάθε ἕνα πολίτη, σὲ κυβερνήσεις, ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικὰ συμφέροντα κλπ. Καὶ μὴν μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ βρεθοῦμε ξανὰ στὴν τραγικὴ θέση νὰ βιώσουμε κάποιο πραξικόπημα ἢ μία στρατιωτικὴ ἢ πολιτικὴ χούντα (ὢ μὴ γένοιτο). Τὴ θέση μας αὐτὴ τὴ στηρίζουμε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετικὴ πορεία. Γιὰ σκεφθεῖτε πόσο «πολύτιμο» θὰ ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα σὲ φασιστικὰ-ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καὶ στὶς μέρες μας καθεστὼς Βόρειας Κορέας, καθεστὼς ΙΡΑΝ κ.ο.κ.
Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ συμβεῖ, θὰ συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καὶ διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικὰ ἀτυχήματα μὲ ἐκρήξεις ποὺ ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτὸ πολλὲς χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν τὸν πειρασμὸ τὴν φθηνότερη, ἀλλὰ ἐπικίνδυνη λύση, καὶ ἀποφάσισαν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν πυρηνικὴ ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλὰ προφανής. Ἡ ὑποχρεωτικὴ συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρονικῆς πληροφορίας γιὰ κάθε πολίτη μέσῳ τῆς ΚΠ, ἀφήνει ἀνοικτὴ τὴν πόρτα γιὰ μία ἐπίσης τρομακτικὴ ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τὸν ἐπικίνδυνο τραυματισμὸ ἢ καὶ τὴν ἀπειλὴ θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε