Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κάρτα τοῦ Πολίτου

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ (Ἅγιον Ὄρος)

Ἅγιον Ὄρος: Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
ἤ οἱασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρός τόν/τήν:
Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης
καί τοῦ Σύριζα κ. Τσίπρα Ἀλέξιο

Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
κ. Βούτση Νικόλαο

Πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας
κ. Μητσοτάκη Κυριάκο

Πρόεδρο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
κ. Μιχαλολιάκο Νικόλαο

Πρόεδρο τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης 
κ. Γεννηματᾶ Φωτεινή

Γ. Γ. Τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας 
κ. Κουτσούμπα Δημήτριο

Πρόεδρο τοῦ Κόμματος Τό Ποτάμι
κ. Θεοδωράκη Σταῦρο

Πρόεδρο τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων
κ. Καμμένο Παναγιώτη

Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Κεντρώων
κ. Λεβέντη Βασίλειο

καί τούς λοιπούς κ.κ. Βουλευτές
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου

Καρυές, Ἅγιον Ὄρος, 4/17-4-2016

Θέμα: Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
ἤ οἱασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης,
Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

.              Μετά βαθείας θλίψεως καί μεγίστης ἐκπλήξεως πληροφορούμεθα τήν πρόθυμον καί ἐσπευσμένην πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως νά ὑλοποιήσῃ τίς ἔξωθεν ἐντολές σκοτεινῶν κέντρων, διά τήν ἐπιβολήν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πρός δημιουργίαν δέ συγχύσεως καί παραπλανήσεως τῆς ἀντιδρώσης συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, δρομολογεῖ καί τήν παράλληλον προώθησιν τῆς λεγομένης Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ὑψηλῆς ἀσφαλείας. Καί ὅλα αὐτά κάτω ἀπό ἕνα πέπλο μυστικότητος, ἀσάφειας καί διαχεομένων ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν, ὅσον ἀφορᾶ τίς προδιαγραφές τους.
.             Θεωροῦμε τά ἀνωτέρω ὡς τά πλέον Ἀντίχριστα, ἀνθελληνικά, ἀντιλαϊκά, ἀντιδημοκρατικά (φασιστικά) καί ἀντισυνταγματικά νομοθετήματα ἐξ ὅλων ὅσα ἡ παροῦσα Κυβέρνησις, ἀλλά καί οἱ πρό αὐτῆς, ἔχουν νομοθετήσει, ἀποσκοποῦσαι στήν πνευματικήν καί σωματικήν ἐξόντωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας.
.                Τήν ἔκπληξίν μας κορυφώνει τό γεγονός ὅτι μόλις πρό ἔτους τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιον εἶχε δεχθεῖ εἰς ποσοστόν 98% (!) ἀρνητικά σχόλια κατά τήν σχετικήν διαβούλευσιν, πού εἶχαν ἀναγκάσει τήν Κυβέρνησιν νά ἀποσύρῃ τίς ἐπίμαχες περί «Κάρτας τοῦ Πολίτη» διατάξεις!
.              Τήν δέ βεβαιότητά μας περί ὑποταγῆς ἄνευ ὅρων σέ ἔξωθεν ἐντολές ἐπισφραγίζει, ἀφ’ ἑνός μέν, τό ὅτι ὁ νῦν Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας –μόλις πρό ὀλίγων ἐτῶν (2010)– εἶχε ἐντόνως ἀντιδράσει, καταθέτοντας σχετικήν ἐπερώτησιν μεθ’ ἱκανῆς ἐπιχειρηματολογίας, στήν προσπάθειαν ψηφίσεως τῆς ἐν λόγῳ «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ὑπό τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ Γ. Παπανδρέου, ἀφ’ ἑτέρου δέ, τό ὅτι τό συγκυβερνῶν κόμμα, τό παρουσιαζόμενον πρός ψηφοθηρίαν ὡς Ὀρθόδοξον καί Πατριωτικόν, ἔχει ἐν προκειμένῳ κυριολεκτικῶς «καταπιεῖ τήν γλῶσσαν του».
.               Ἀκολουθώντας τίς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου –τοῦ πλέον λαοφιλοῦς συγχρόνου Ἁγίου μας, ὄχι μόνον πανελληνίως, ἀλλά καί παγκοσμίως– δηλοῦμεν ὅτι, χάριτι καί βοηθείᾳ Χριστοῦ, δέν πρόκειται –διά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί προσωπικῆς ἐλευθερίας– νά παραλάβωμεν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», οὔτε οἱανδήποτε ἄλλην παρεμφερῆ ἠλεκτρονικήν ταυτότητα.
.            Σᾶς ἐνημερώνουμε δέ ὅτι μαζί μας ἀντιδροῦν ὄχι μόνον οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμμονασταί μας (βλ. ἐπανειλημμένας ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους στά συνημμένα), ὄχι μόνον ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (βλ. σχετικήν ἐγκύκλιόν της ὡς καί ἑτέραν ἀνακοίνωσίν της στά συνημμένα), ὄχι μόνον ὁ πιστός Ἑλληνικός λαός [ἤδη ἄνω τῶν 100.000 ἔχουν ἐνυπογράφως δηλώσει στό διαδίκτυο (βλέπε orthros.eu) ὅτι δέν θά παραλάβουν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»], ἀλλά καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀδιαφόρων γιά λόγους πίστεως ἢ ἀκόμα καί δεδηλωμένων ἀθέων, πού ἀντιδροῦν διά τήν κατάφορον παραβίασιν τῆς προσωπικῆς τους ἐλευθερίας (ἐνδεικτική ἡ προαναφερθεῖσα πρόσφατος ἀρνητική διαβούλευσις σέ ποσοστόν 98%).
.             Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὅποιος ἐξ ὑμῶν ὑπερψηφίσῃ τά ἐν λόγῳ νομοθετήματα, εἶναι πασιφανές ὅτι ἔχει ἐξαναγκασθῇ νά ψηφίσῃ τήν πολιτικήν του αὐτοκτονίαν.

.               Πιστεύομεν ὅτι ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ μακροθυμία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, δυσωπουμένη ἀπό τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου –ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου– καί τῶν Ἁγίων μας, δέν ἐγκατέλειψε τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας –παρά τίς ἁμαρτίες μας– καί ὅτι σύντομα θά διασκορπίσῃ τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν της.
.               Πρός λεπτομερεστέραν καί διεξοδικωτέραν ἐνημέρωσίν σας, πέραν τῶν ἄλλων, σᾶς συναποστέλλομεν συνημμένως καί τά:

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, «Ἀντίχριστος – 666  – Κάρτες – Ταυτότητες  – Χάραγμα».
Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, «“Κάρτα τοῦ Πολίτη”: Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο».
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, «Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως».
Δημ. Χιωτακάκου, Διδάκτορος Πληροφορικῆς Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, «Κάρτα Πολίτη, Γνωμάτευση διά τήν Κυβέρνησιν».
Μίαν ἐκ τῶν Ἀνακοινώσεων τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μίαν ἐκ τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναμένοντας τίς ἐπιβεβλημένες ἐνέργειές σας πρός ματαίωσιν τῶν ἀντιχρίστων σχεδιασμῶν,

Διατελοῦμεν μετά Τιμῆς,

 • Γαβριήλ Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετά τῆς συνοδείας.

 • Γαβριήλ Ἱερομόναχος, Καψάλα.

 • Ἀρσένιος Ἱερομόναχος, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου «Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου – Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετά τῆς συνοδείας.

 • Εὐθύμιος Ἱερομόναχος, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα), μετά τῆς συνοδείας.

 • Ἀντώνιος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, (Ἱ. Μ. Παντοκράτορος).

 • Νικόδημος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νεκταρίου (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα)

 • Νικόδημος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας).

 • Ἀρσένιος Μοναχός, Γέρων τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Γερασίμου, Ἱ. Σκήτης Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου).

 • Συμεών Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Παναγία τοῦ Καζάν (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα

__________

*Τό Ὑπόμνημα αὐτό ἔχει ἤδη ἀποσταλεῖ προσωπικά σέ ὅλους τούς παραλῆπτες, πού ἀναγράφονται ἀνωτέρω. Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς  «Παρακαταθήκης» δημοσιεύσαμε στά Σχόλια καί ἄλλες ὑπογραφές Ἁγιορειτῶν, πού συνόδευαν παρόμοιο ἐκτενέστερο κείμενο. Πιστεύουμε ὅτι θά ὑπάρξουν καί ἄλλα ἀνάλογα κείμενα μέ ὑπογραφές. 

ΠΗΓΗ:epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΑΞΗ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28-2-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ «Δυστυχῶς ἐπικρατεῖ τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό».

Σύναξη – Συγκέντρωση Θεσσαλονίκης 28-2-2016
Γιά τήν κάρτα τοῦ Πολίτη – Νέες Ταυτότητες

Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

      .           Ὡς Ἁγιορεῖτες, δίνουμε καί πάλι τό παρόν στήν σημερινή συγκέντρωση, ἀπευθύνοντά σας ἕναν μικρό χαιρετισμό, καί μεταφέροντά σας τήν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπό τό περιβόλι της, καθῶς καί τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τῶν γεροντάδων μας καί τῶν ἀδελφῶν μας μοναχῶν. Εἴμαστε ἐδῶ γιά νά δηλώσουμε γιά μία ἀκόμη φορά πώς δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά παραλάβουμε καμμία κάρτα καί κανένα σφράγισμα. Βρισκόμαστε ἐδῶ γιά νά διατρανώσουμε πρός πάσα κατεύθυνση πώς δέν θά ὑποταχθοῦμε στήν Νέα ἐποχή, στήν νέα τάξη πραγμάτων τοῦ ἀντιχρίστου.
.           Ὁ διεθνής σιωνισμός διά μέσου τῶν ὀργάνων του προσπαθούν νά ἐπιβάλλουν μιά παγκόσμια κυβέρνηση, καί ἤδη ἐλέγχουν τίς ἐξουσίες, πολιτικές, θρησκευτικές, οἰκονομικές, καθώς καί ὄλα τά μέσα μαζικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ. Θέλουν νά ἐλέγξουν τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς, μέ τό νά μᾶς ἐπιβάλλουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τήν ὁποία ἀργότερα θά τήν ἐμφυτεύσουν στό σώμα τῶν ἀνθρώπων, καί μέ αὐτό τόν τρόπο νά ἐπιβληθοῦν ὀλοκληρωτικά σέ ὄλο τόν κόσμο.
.           Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός λαός ἀρνήθηκε παλαιότερα νά λάβη γιά λόγους ὁμολογίας πίστεως καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Στήν ἐν λόγῳ  κάρτα θά ἐνσωματωθοῦν τά: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα ὁδήγησης, ὁ ἐργασιακός ἠλεκτρονικός φάκελος καί ὅ,τι ἄλλο ἀφορᾶ τόν πολίτη. Ὀφείλουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά ἀρνηθούμε τήν παραλαβή της, διότι ὅσοι τήν λάβουν θά δηλώσουν τήν πλήρη ὑποτέλειά τους στήν Παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ ψευδομεσσία Ἀντιχρίστου. Τό ἑπόμενο στάδιο καί τελευταῖο θά εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσίπ στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ὅπως προφητεύει ἀλάνθαστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη, στό κεφάλαιο ΙΓ΄, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά ἀναγκάση πάντας, δηλαδή ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐκτός ὅσων τά ὀνόματα εἶναι γεγραμμένα στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς νά λάβουν χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, ὥστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράζῃ ἤ νά πουλᾷ, παρά μόνον ὅσοι ἔχουν λάβει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος του, δηλαδή τό 666. Μάλιστα, ἡ ἐμφύτευση μικροτσίπ στό ἀνθρώπινο σώμα ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά ἐφαρμόζεται πιλοτικά σέ ξένα κράτη τά τελευταῖα χρόνια.
.           Ἡ φοβερή αὐτή προφητεία μᾶς προειδοποιεῖ καί μᾶς ἐπεξηγεῖ ὅτι χάραγμα, ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀριθμός 666 εἶναι ἰσοδύναμα (Ἀποκ. ΙΓ΄,17), δηλαδή ἐξ ἴσου κολάζουν τόν ἄνθρωπο καί ἑπομένως εἶναι ἀπηγορευμένα γιά τόν Χριστιανό.
.           Πολλοί Χριστιανοί ἔχοντας στρέψει ὅλη τους τήν προσοχή στό τελικό χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, δέν ἀντελήφθησαν καί δέν πῆραν ἴσως στά σοβαρά τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἀποτελεῖ χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου στό χέρι ἤ στό μέτωπο.
.           Στήν ἀρχή ἐχάραξαν τά προϊόντα, ἔπειτα τά ζῶα, καί σήμερα προχωροῦν θρασύτατα καί ἐκβιαστικά νά χαράξουν τόν ἄνθρωπο, εἴς ἔνδειξιν ὅτι αὐτός ἀνήκει ὀλοκληρωτικά ψυχῇ τε καί σώματι στόν Ἀντίχριστο.
.           Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, προσπαθοῦμε μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν καί μέ κάθε νόμιμη διαμαρτυρία νά ὑπενθυμίσουμε στήν πολιτεία νά σεβασθῇ τά συνταγματικῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ἐλευθερίας, καί κυρίως τῆς θρησκευτικῆς μας συνείδησης. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀρνούμαστε νά παραλάβουμε τήν ἠλεκτρονική κάρτα πολίτη, ὄχι μόνον γιά τήν κατάφωρη παραβίαση τῆς Θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, ἀλλά κυρίως γιά λόγους Πίστεως. Διότι ἡ ἠλεκτρονική αὐτή ταυτότητα περιέχει τόν δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, καί ὅπως εἴπαμε παραπάνω, μᾶς εἰσάγει στό κράτος του, καί μέ τήν παραλαβή της δηλώνουμε τήν πλήρη ὑποτέλεια καί ὑποδούλωσή μας, μέ τήν θέλησή μας . Διότι τό 666 σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου καί χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, καί ἡ ἀποδοχή του ἀποτελεῖ ἐνυπόγραφη προδοσία τοῦ Χριστοῦ. Διότι τό 666 εἶναι καθιερωμένο σύμβολο-ἔμβλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ἀντιχρίστων ὀργάνων καί ὀργανώσεων, τῶν σατανιστῶν, εἶναι φορέας ἐν δυνάμει ὅλης τῆς ἀντίχριστης φιλοσοφίας καί ἐκφράζει τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό.
.           Ὑπάρχουν πολλά ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα, πού θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε, γιά νά γίνει σαφές ὅτι ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν χριστιανική μας ἰδιότητα καί ὅτι ἡ παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικής κάρτας τοῦ πολίτου ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Δυστυχῶς ὁ χρόνος εἶναι περιορισμένος, γιά περαιτέρω ἀνάπτυξη στά ἔντυπα Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
.           Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔφθασε ἡ ὥρα νά δοκιμασθῆ ἡ πίστη μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἔφθασε ἡ ὥρα, πού θά δοκιμασθῆ ἡ πνευματική μας ζωή ἀν ὄντως εἶναι γνήσια, καί ἄν ὄντως ἀγαπάμε ἀληθινά τόν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστό . Ἡ περίοδος τοῦ ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ πέρασε. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά κρατᾶ στό ἕνα χέρι τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί στό ἄλλο τόν ἀπαίσιο ἀριθμό 666 τοῦ Ἀντιχρίστου. Κανείς δέν μπορεῖ νά δουλεύει σέ δύο Κυρίους,  «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ϛ´, 24).
.           Σήμερα δυστυχῶς ἐπικρατεῖ τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό. Τό θέμα γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι τό πῶς θά πεθάνουμε γιά τόν Χριστό, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό, ἀρνούμενοι μάλιστα Αὐτόν. Ἡ ἐρώτηση πού τίθεται ἀπό τούς περισσοτέρους Χριστιανούς, καί μάλιστα ἀπό «πνευματικούς πατέρες», δηλαδή τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, τί θά φᾶμε, πῶς θά δουλέψουμε, πῶς θά πληρωθοῦμε, πῶς θά θρέψουμε τά παιδιά μας κ.λ.π., ἀπαντᾶται ἀπό τούς Ἅγιους Μάρτυρες καί Ὁμολογητές τῆς Πίστεώς μας. Ὅταν τούς ζητήθηκε νά διαλέξουν ἀνάμεσα στό νά πεθάνουν διά τόν Χριστόν ἡ νά Τόν ἀρνηθοῦν, ἐπέλεξαν τόν προσωρινό θάνατο, καί ἔτσι ἐκληρονόμησαν τήν αἰώνιον ζωήν, καί μάλιστα τιμῶνται ἀπό ἐμᾶς ἀνά τούς αἰῶνας. Μήπως λοιπόν, ἦρθε ὁ καιρός καί γιά ἐμᾶς νά τούς μιμηθοῦμε;  Μήπως ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας ἔφθασε; Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀς προσευχηθούμε στόν Κύριο καί Σωτῆρα Χριστό, νά μᾶς ἐνδυναμώση καί νά μὰς ἐνισχύση, νά μείνουμε πιστοί μέ τήν Χάρη Του στό ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μήν ὑποκύψουμε ἀπό δειλία, ὀλιγοπιστία ἤ φιλοτομαρισμό στήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, προκειμένου νά δεχθοῦμε τόν ἀριθμό-χάραγμα 666, καί νά γίνουμε σημαδεμένοι καί δούλοι τοῦ Ἀντιχρίστου. Θά πρέπει νά προετοιμαστούμε νά ἀντιμετωπίσουμε τά δύσκολα χρόνια πού ἔρχονται. Ἀς προσευχηθούμε στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν νά μᾶς δώσει τήν Χάριν του, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά τόν ὀμολογήσουμε καί νά μιμηθούμε τούς μάρτυρες καί ὀμολογητές τῆς Πίστεώς μας, γιά νά κερδίσουμε τήν αἰώνιον ζωή, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά δοξάσουμε τόν ἅγιον Τριαδικόν μας Θεό, στόν ὁποῖον πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος καί προσκύνησις, εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

,

Σχολιάστε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ στὸ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΓΡΗΓΟΡΑ! «Τό μέτρο τῆς κάρτας τοῦ Πολίτη παραπέμπει στήν Ἀποκάλυψη».

Κάρτα Πολίτη: Ὥρα μηδέν;

ὑπὸ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΥ,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ

ΟΜΙΛΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

.             Χαιρετίζω καί ἀπό τήν πλευρά μου ἀλλά καί ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, τήν συγκέντρωση αὐτή. Μέσα στή διαφορετικότητα πού μᾶς διακρίνει, βρεθήκαμε σήμερα ὅλοι οἱ σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καὶ σωματεῖα, γιά νά διεκδικήσουμε δημοκρατικά αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν. Μᾶς ἑνώνει ἕνας κοινός σκοπός. Θέλουμε νά ζήσουμε ἐλεύθεροι σάν  Ἕλληνες στήν γενέτειρα τῆς Δημοκρατίας!
.           Θέλουμε λοιπόν νά ζήσουμε ἐλεύθεροι! Καί τί μᾶς ἐμποδίζει σέ αὐτό; Μία κάρτα; Ἕνα τσιπάκι; Ἡ τεχνολογία; Ὄχι. Οἱ ἐφαρμογές τῆς προηγμένης τεχνολογίας σήμερα σώζουν, τρέφουν καί ἑνώνουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σέ ὅλο τόν πλανήτη. Δέν εἶναι τό μαχαίρι πού κάνει τόν ἐγκληματία, μέ τό μαχαίρι μπορεῖς νά κόψεις τό ψωμί, μπορεῖς καί νά σκοτώσεις καί νά πᾶς καί φυλακή!
.           Σέ αὐτή λοιπόν τή φυλακή, τήν ἠλεκτρονική φυλακή πού ἐπιβάλλει τό φακέλωμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ΛΕΜΕ ΟΧΙ καί κάνουμε ἔκκληση στήν παροῦσα κυβέρνηση ἡ ὁποία ἔχει δώσει ἀγῶνες κατά τήν ἰδιαίτερη ἰδεολογία της ἐνάντια στό φακέλωμα, νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες της καί νά πεῖ μαζί μας τό ΟΧΙ.
.           Ἂς δοῦμε ὅμως, ποιές εἶναι οἱ δυνατότητες τῆς τεχνολογίας σήμερα; Ἔχουμε διοργανώσει πολύωρες ἡμερίδες, ἔχουμε παραστεῖ σέ διάφορες ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, συνέδρια, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές κατά τήν τελευταία δεκαετία.  Τό ἔχουμε ἐξαντλήσει τό θέμα.
.           Ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ξεκινήσουμε ἀπό μία ἁπλῆ κάρτα πού θά φέρει ἕνα τσιπάκι μέ κύκλωμα RFID. Αὐτό θά δίνει τήν δυνατότητα ἀποθήκευσης ὅλων τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων. Τή δυνατότητα ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης καί σύνδεσης μέ μία ἤ πολλές βάσεις δεδομένων πού θά ἀποθηκεύουν τά ΠΑΝΤΑ γιά ἐμᾶς . Ἀπό καταναλωτικές ἤ διατροφικές προτιμήσεις, συναλλαγές, οἰκονομικά καί περιουσιακά στοιχεῖα, ἱστορικό ὑγείας, φαρμακευτικῆς περίθαλψης καί ἀγωγῆς, βιομετρικά στοιχεῖα, DNA, ἰριδόγραμμα, ἑκατοντάδες σημεῖα τοῦ προσώπου μας πού θά ἐπεξεργάζονται προηγμένοι ἀλγόριθμοι καί θά ὑπολογίζουν μέ συσχετισμούς ἄν εἴμαστε θλιμμένοι, χαρούμενοι ἤ προβληματισμένοι … τελειωμό δέν ἔχει … θά θαύμαζε καί ὁ ἴδιος ὁ Ὄργουελ !
.           Ὑπάρχει ὅμως ἀσφάλεια; Εἶναι ἀσφαλῆ τά προσωπικά μας δεδομένα, εἴτε τῆς κάρτας, εἴτε τοῦ συστήματος πού θά τήν ὑποστηρίζει; Εἶναι γνωστές οἱ ἐπιτυχεῖς ἐπιθέσεις ὑποκλοπῆς στοιχείων πιστωτικῶν καρτῶν ἀπό τούς λεγόμενους χάκερς, ὅπου ἐκλάπησαν δίς εὐρώ, ἐπιτυχεῖς ἐπιθέσεις στόν ἴδιο τό Λευκό Οἶκο, στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί σέ ἕνα σωρό ἄλλους κυβερνητικούς ὀργανισμούς πού στατιστικά βρίσκονται παγκοσμίως στίς προτεραιότητες τῶν χάκερς.  Λίγο πιό κάτω ἀπό ἐδῶ πού εἴμαστε, ἀλλοδαπός πούλαγε στό ἀντίτιμο τῶν 60 Εὐρώ, DVD μέ τά στοιχεῖα ΟΛΩΝ τῶν φορολογουμένων πολιτῶν τοῦ TAXIS NET. Αὔριο ἄραγε τί θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά πουλᾶνε στήν Ὁμόνοια σέ ἕνα DVD ἔχοντας ἑνοποιήσει ὅλες τίς βάσεις δεδομένων;. ΟΛΗ ΜΑΣ τή ΖΩΗ; Γιατί λοιπόν ἰσχυρίζονται οἱ δῆθεν εἰδικοί τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καί οἱ κυβερνῶντες πού τούς ἀκοῦν ὅτι τά δεδομένα μας θά εἶναι προστατευμένα; Ἔχουμε ἀκόμα δεκάδες μαρτυρίες συστημάτων πού εὐκολότατα ὑποκλέπτουν τίς ἀνέπαφες πιστωτικές κάρτες τύπου RFID καί τά POS (τά μηχανάκια πού χρησιμοποιοῦνται γιά συναλλαγές).
.           Μήν ἀκοῦτε ὅμως τί λέω ἐγώ. Ἀκοῦστε δηλώσεις νῦν καί πρώην Δντῶν τῆς NSA (τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ)

 • «Δέν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια ἀσφάλεια. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι (χάκερς δηλ) πρόκειται νά παραμένουν ἀπαρατήρητοι στά δίκτυά μας».

 • «Ἡ Κίνα καί ἕνα-δυό ἄλλες χῶρες ἔχουν τήν ἱκανότητα νά πραγματοποιήσουν ἐπιτυχημένες κακόβουλες ἐπιθέσεις πού θά ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα νά κλείσουν τό ἠλεκτρικό δίκτυο, νά προξενήσουν δηλαδή blackout ἤ καί σέ ἄλλα συστήματα τῶν ΗΠΑ».

.           Ἑπομένως ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα τῆς κρίσης, τῶν ἀντισυνταγματικῶν μνημονίων τῆς ἐσχάτης προδοσίας καί ἐξαθλίωσης τή στιγμή μάλιστα πού χάνουμε πρός τό ἐξωτερικό πολλά ἀπό τά νέα παιδιά μας – ἀξιόλογους ἐπιστήμονες – γιά ἐργασία, θά φτιάξουμε πιό ἀσφαλῆ συστήματα καί ἀπό τούς Ἀμερικάνους; Μήπως θά πᾶμε καί στό φεγγάρι;;
.           Ξεκινᾶμε ἀπό κάρτα RFID καί καταλήγουμε στό ἐμφύτευμα. Στήν ἀρχή μιλᾶμε γιά ἐμφύτευμα ἑνός ἁπλοῦ μηχανισμοῦ καί στή συνέχεια μηχανισμοῦ δυνατοτήτων ἀνάλογου ἑνός smartphone ἤ ταμπλέτας, διασυνδεδεμένου μάλιστα μέ τόν ἐγκέφαλό μας καί μέ τά ζωτικά μας ὄργανα … καί δέν θά χρειάζεται μπαταρία γιά νά λειτουργεῖ, θά εἶναι αὐτόνομο. Ἡ τεχνολογία αὐτή ὑπάρχει σήμερα.
.           Ὅλο αὐτό τό σύστημα Π-Α-Ν-Ω Μ-Α-Σ θά εἶναι πάντα ἐνεργοποιημένο, ὥστε νά εἴμαστε βιοχημικά καί ἠλεκτρονικά on line μέ συστήματα κατευθυνόμενα καί διαχειριζόμενα κατά βούληση ἀπό τρίτους, τρίτους ἀμφιβόλου ἠθικῆς καί ἀξιοπιστίας. Καί αὐτό προτοῦ μιλήσουμε γιά τή ζημιά πού μπορεῖ νά γίνει ἀπό τούς γνωστούς χάκερς τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος πού προαναφέραμε.
.           Φανταστεῖτε ἄν ἕνας κακόβουλος χρήστης, ἕνας χάκερ, μπορεῖ νά ἐπιτεθεῖ, νά ὑποκλέψει, νά διαγράψει, νά ἐπαναπρογραμματίσει, νά προσθέσει ἤ νά ἀφαιρέσει κάτι ἀπό τά προσωπικά μας δεδομένα σέ μία κάρτα ἤ σέ ἕνα computer, τί μπορεῖ νά κάνει πλέον στό ἴδιο μας τό σῶμα; Ἀκριβῶς, καλά τό σκεφθήκατε. Νά τό ἐκβιάσει ἤ ἀκόμα καί νά τό θανατώσει.
.           Κάποτε μᾶς λέγανε γραφικούς ὅταν λέγαμε αὐτά, ἐδῶ καί δέκα περίπου χρόνια.  Ὅμως ἔρχονται τώρα καί μᾶς ἐπαληθεύουν ἀπό μόνοι τους:

 • Τουλάχιστον 5 τηλεοπτικές ἐκπομπές ἔχουν ἀναφερθεῖ μόλις τούς τελευταίους 3 μῆνες γιά τήν ἐπικείμενη χρήση RFID καρτῶν ἤ RFID ἐμφυτευμάτων. Τά προσωπεῖα ἀρχίζουν νά πέφτουν πλέον.

 • Ὁ Κος Κουρουμπλῆς ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ἀλλά καί σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές, μίλησε ἀνοικτά γιά τήν ἀνάγκη ἄμεσων ἐνεργειῶν ἠλεκτρονικῆς δια-συνδεσιμότητας τῶν βάσεων δεδομένων.

.           Παρόλο ὅμως πού πέφτουν ἀπροκάλυπτα τά προσωπεῖα, συνεχίζεται ἡ παράλληλη διπροσωπία μεθοδευμένα γιά νά θολώνει τά νερά.  Σέ ἀποτυχημένο μας αἴτημα νά δοῦμε τόν κο Κουρουμπλή αὐτοπροσώπως, οἱ ἐκπρόσωποί του πού μᾶς δέχτηκαν μᾶς ἔλεγαν χαρακτηριστικά ὅτι «ἡ κάρτα πιθανότατα θά εἶναι ἕνα ἁπλό πλαστικό ἔγγραφο καί ἄν ἔχει κάτι ἄλλο θά πρέπει νά δώσουμε χρόνο στήν Κυβέρνηση νά μελετήσει τά τεχνικά της χαρακτηριστικά. (Μά πρίν μία ἑβδομάδα ἄλλα ἔλεγε δημόσια ὁ κος Κουρουμπλῆς ἀνταποκριθήκαμε ἐμεῖς – λές καί ἡ διασυνδεσιμότητα τῶν ἠλεκτρονικῶν βάσεων δεδομένων γίνεται μέ χαρτιά ἤ μέ πλαστικό;). Συνεχίζονται δηλαδή οἱ ἴδιοι ψευδεῖς καθησυχασμοί τοῦ 2010, ὅπου κυβερνητικοί ἐκπρόσωποι διαβεβαίωναν τίς Συνοδικές ἐπιτροπές τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῶν Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὅτι ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη δέν θά περιέχει τίποτε ἀπό αὐτά – οὔτε κάν γραμμικό κώδικα τό περίφημο barcode. Ἔ,  δέν πέρασε μία ἑβδομάδα καί τό ἄλλαξαν 180 μοῖρες τότε καί ἐπί κυρίου Ραγκούση.
.           Μήπως κάποιος μᾶς δουλεύει; Θέλουν δηλαδή κάποιοι νά παραδώσουμε τά δικαιώματά μας, τήν ζωή μας ὅλοι ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ;
.           Γιατί αὐτή ἡ διπροσωπία; Γιατί αὐτή ἡ εὔκολη ἀλλαγή πλεύσης 180 μοιρῶν; Δηλώνει ἀξιοπιστία αὐτή ἡ συμπεριφορά ἀπό τό 2010 μέχρι σήμερα; Θά ἐμπιστευτοῦμε ὅλο τόν ἰδιωτικό μας βίο καί τά προσωπικά μας δεδομένα, τήν ἴδια μας τήν ἐλευθερία σκέψης, βούλησης καί δικαιώματος τῆς ζωῆς μας στήν ἀναξιοπιστία;
.           Γνωρίζετε ὅτι στήν Μ. Βρεττανία ΔΕΝ ἔχουν κάν ἔντυπη ταυτότητα μέχρι σήμερα. Καί τό σχετικό νομοσχέδιο πού πῆγε νά εἰσαχθεῖ γιά τήν καθ᾽ ὅλα νέα ΚτΠ ἐκεῖ ἀκυρώθηκε, καί μάλιστα βάσει τῆς συλλογῆς 11.000 ὑπογραφῶν (ἐπί πληθυσμοῦ 65εκ). Ἐμεῖς ἔχουμε συγκεντρώσει 100.000 ὑπογραφές ἐπί πληθυσμοῦ 10 ἐκ, δηλ 65 φορές περισσότερες καί δέν φαίνονται νά συγκινοῦνται οἱ δημοκράτες τῆς χώρας μας. Γιά νά μήν ποῦμε γιά τίς 2 διαβουλεύσεις πού ἔχουν γίνει μέχρι τώρα πού στήν συντριπτική τους πλειοψηφία κατά τό 80-90% εἶπαν ΟΧΙ στήν κάρτα. Σᾶς θυμίζει τίποτα αὐτό; Μήπως τό περίφημο δημοψήφισμα πού τό ΟΧΙ ἔγινε ΝΑΙ; Μέσα δηλαδή στήν στρατηγική τῶν τελευταίων κυβερνήσεων, σήμερα «ἔτσι» – αὔριο «γιουβέτσι»;
.           Ὁ κος Παπανδρέου ὅταν ἀνακοίνωσε στήν ΔΕΘ τό 2010 τήν κάρτα τοῦ Πολίτη εἶπε ὅτι ἡ κάρτα θά δώσει στόν πολίτη δικαίωμα στήν σύνταξη, στήν ἐκπαίδευση, στήν ὑγεία. Δηλαδή τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος δέν δίνει τό Δικαίωμα στόν πολίτη σέ ὅλα αὐτά καί σέ ἄλλα τόσα; Τήν κάρτα περιμέναμε;;
.           Ὁ κος Κουρουμπλής δήλωσε ἀκόμα ὅτι ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη θά ἔρθει σέ σύγκρουση μέ τήν πολυνομία καί τήν γραφειοκρατία. Ὅτι θά πραγματοποιήσει τήν «ὑλοποίηση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν πού θά δίνει δύναμη στόν πολίτη νά ἐλέγχει οὐσιαστικά τήν ἐξουσία». Μά … εἶναι δυνατόν, τί ἀκοῦνε τά αὐτιά μας; Ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας Ἕλληνας πού νά πιστεύει ὅτι ὅλα αὐτά γίνονται γιά νά ἐλέγξουμε ἐσεῖς καί ἐγώ τήν ἐξουσία;
.           Ἀλλά ἅς μᾶς δώσει τήν ἀπάντηση σέ ὅλα αὐτά ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεττανίας κος David Cameron καί o ἀναπληρωτής του κος Nick Clegg, πού ὡς ἀντιπολίτευση παλαιότερα εἶχαν πεῖ ὅτι ἐμεῖς θά καταργήσουμε τό νομοσχέδιο τῆς κάρτας, καί ὡς κυβέρνηση κράτησαν τίς δεσμεύσεις τους καί τό Ε-Κ-Α-Ν-Α-Ν.   Ὁ ἴδιος ὁ κος πρωθυπουργός, ὁ κος Τσίπρας εἶχε πεῖ τό 2013 «Εἴμαστε ἄνθρωποι καί ΟΧΙ ἀριθμοί» καί ὡς ἀντιπολίτευση εἶχε ὑποβάλει καί ἐπερώτηση στή Βουλή γιά τήν Κάρτα τοῦ πολίτη. Γιατί δέν τό κάνει καί ὁ ἴδιος πράξη;

.           Ἀκοῦστε ὅμως τί εἶπαν οἱ κ Cameron καί Clegg: «Αὐτή ἡ κυβέρνηση κατήργησε τό πανάκριβο καί ἀδιάκριτα προσβλητικό πρόγραμμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, κατέστρεψε ὁριστικά τίς βάσεις δεδομένων τῶν ταυτοτήτων ἀποκαθιστώντας ἔτσι τίς πολιτικές ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν»..
.           Πῶς σᾶς φαίνεται σάν ἀπάντηση; Νά συνεχίσω; Ἔχει καί ἄλλα !

 • Μίλησαν γιά τήν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (μέσω τῆς κάρτας).

 • Ὅτι ἡ κάρτα δέν θά λύσει κανένα πρόβλημα, οὔτε θά μειώσει τήν ἐγκληματικότητα οὔτε τήν παράνομη μετανάστευση.

 • Ὅτι στοιχεῖα προσωπικῶν πληροφοριῶν πού εἶναι σήμερα ὑπό τόν ἔλεγχο τοῦ κάθε ἰδιώτη θά ἔχουν περάσει στόν ἔλεγχο τῆς πολιτείας.

 •  Ὅτι ἀποτελεῖ (ἡ κάρτα) μία ἀθέμιτη σπατάλη, (ὑπερβολικά μεγάλο κόστος) καί μάλιστα τήν ὥρα πού εἴμαστε σχεδόν ἄφραγκοι…. Σημ – Δέν μοῦ λέτε, ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἄφραγκοι λιγότερο ἤ περισσότερο ἄφραγκοι ἀπό τή Βρετανία;

 • Γιά αὐτούς δέ πού θά ἀρνηθοῦν νά παραλάβουν τήν κάρτα, ἡ κυβέρνηση – σέ αὐτό τό σχόλιο ὁ κος Cameron ἦταν ἀκόμα ἀντιπολιτευόμενος –  ἐξέταζε τό ἐνδεχόμενο νά ἐπιβάλει χρηματικές ποινέςχρηματικές ἐπιβαρύνσεις ὅταν θά συναλλάσσονται μέ δημόσιες ὑπηρεσίες ἄνευ κάρτας καί τίς ἀποκαλεῖ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

.           Τί νά σᾶς πῶ; Μήπως οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀκούγονται πιό Ἕλληνες καί πιό Ὀρθόδοξοι ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους;
.           Στή Γερμανία, ἡ πρώτη μορφή ταυτότητας καί μάλιστα ἀκόμα καί ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος παρουσιάστηκε ἐπί τῶν Ναζί γιά τήν ταυτοποίηση τῶν πολιτῶν πού ἦταν Ἑβραῖοι στό θρήσκευμα μέ σκοπό τήν ὀργάνωση τοῦ φρικτοῦ ὁλοκαυτώματος.
.           Μήπως μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη ἐμεῖς σήμερα ὑποθάλπουμε ἕνα νέο Ἄουσβιτς; Ἄραγε ὅποιος διαφωνεῖ μέ τήν ἑκάστοτε «κυβέρνηση» γιά τό ὁποιοδήποτε θέμα θά ὁδηγεῖται σέ μοντέρνα κρεματόρια; Καί σήμερα ἅς ποῦμε Δημοκρατία ἔστω καί σέ εἰσαγωγικά. Αὔριο ποιός μοῦ ἐγγυᾶται ὅτι δέν θά ἔχουμε ἕνα ὀλιγαρχικό καθεστώς; Μία δικτατορία πού ἡ χούντα ἤ ὁ Σαντάμ θά εἶναι μπροστά τους παιδική χορωδία ;;; Τί ὅπλο θά παραδώσετε στά χέρια τους κε Πρωθυπουργέ; Ἔχουμε καί ἔχετε μεγάλη εὐθύνη σήμερα. Σταματῆστε, προτοῦ εἶναι πολύ ἀργά γιά τήν Ἑλλάδα !
.           Ἀλλά αὐτό πού ἐξαγριώνει ἴσως περισσότερο ὅλων ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ κου ὑπουργοῦ εἶναι ὅτι « …θά περιορίσουμε τά φαινόμενα τῆς φοροδιαφυγῆς, τῆς φοροκλοπῆς κλπ» ὅτι «θά μποροῦσε ἡ χώρα νά μήν εἶχε ὑποστεῖ τίς φοβερές συνέπειες τῶν μνημονίων, ἄν πρίν 10 χρόνια αὐτή ἡ προσπάθεια (δηλ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη) εἶχε ἤδη ὁλοκληρωθεῖ».
.           Ὅταν ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ὅτι τά κονδύλια πού ἔχουν μέχρι τώρα ἐπενδυθεῖ γιά τήν ΚτΠ ἀνέρχονται στά 7 δις, ποσό ἀνάλογο τοῦ κόστους διοργάνωσης τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων (8.5 δις). Ὅταν ὑπολογίζεται ὅτι τουλάχιστον στά 155 δις ἀνέρχονται μερικά ἀπό τά πιό γνωστά σκάνδαλα. Μόνο τό σκάνδαλο τοῦ χρηματιστηρίου ἀνέρχεται περί τά 129 δις εὐρώ. Γιά τί νά μιλήσουμε, γιά SIEMENS, λίστα Λαγκάρτ, μίζες, δολιοφθορά καί κατάχρηση κονδυλίων τῶν Δημόσιων ἔργων; κατασκευή τοῦ νέου ἀεροδρομίου, ἐθνικῶν ὁδῶν .. ἡ λίστα δέν ἔχει τέλος δέν εἶναι μόνη ἡ Λαγγάρτ! Ἔβαλαν ἕνα πρώην ὑπουργό στή φυλακή, σέ μεγάλη ἡλικία τώρα πού δέν τόν ἔχουν ἀνάγκη καί κάτι τρέχει στά γύφτικα. Γιατί δέν μποροῦν νά ἐπιστραφοῦν ὅλα αὐτά τά λεηλατηθέντα χρήματα πίσω στόν Ἑλληνικό λαό;  Καί αὐτά τά 155 δίς εἶναι τά δῆθεν γνωστά … ἄραγε νά εἶναι τό πραγματικό νούμερο, 200, 300, 400 δις; Τί λέμε;  Ὅλους αὐτούς ἡ πάταξη τῆς γραφειοκρατίας καί τῆς φοροδιαφυγῆς καί δολιοφθορᾶς δέν τούς πιάνει;  Κατά τά ἄλλα κατά τόν κύριο Ὑπουργό, ἄν τό μέτρο τῆς κάρτας τοῦ πολίτη εἶχε ἐφαρμοστεῖ θά εἴχαμε ἀποφύγει καί τά μνημόνια !!!
.           Καί καλά ὅλα αὐτά, ἐάν ἐφαρμοζόταν ἡ δικαιοσύνη θά μποροῦσαν νά ἐπιστραφοῦν τά κλεμμένα,  καί νά εἴχαμε ἀποπληρώσει ἄμεσα τό χρέος μας (350 δίς) καί νά εἴχαμε ἀποδεσμευτεῖ μία γιά πάντα ἀπό τήν ἐσχάτη προδοσία τῶν μνημονίων. Γιά νά μήν μιλήσουμε γιά τίς ἀποζημιώσεις τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου πού ἀνέρχονται σέ 300 δις καί κατά ἐκτιμήσεις ἄλλων σέ 1,200 δις (1,2 τρις) !!!
.           Ἀλλά .. μόνον ἐκεῖ βασίζεται μία οἰκονομία; Στήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς; Ποῦ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη;  Ἔχει ἡ Ἑλλάδα πετρέλαιο; Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ὀρυκτός πλοῦτος τῆς Ἑλλάδας ὑπερβαίνει τά 2.3 τρις !!! Ὁ πρώην πρωθυπουργός κος Γ. Παπανδρέου, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2009 δήλωνε τήν Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 ὅτι «Στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουμε πετρέλαιο ἤ τό πετρέλαιο πού ἔχουμε εἶναι πολύ λίγο». Ἐσεῖς ποιόν θά πιστεύατε;;;
.           Καί … ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Σύντομα θά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἀχρήματη κοινωνία, στήν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἀφοῦ κάρτα θά εἶναι καί τό πορτοφόλι μας.
.           Τά μετρητά συνιστοῦν βέβαιες καί ἐκκαθαρισμένες ἀπαιτήσεις ἔναντι τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας. Ἡ ἔκδοση νομίμου χρήματος ἀποτελεῖ ἔκφραση Νομισματικῆς Κυριαρχίας τοῦ Κράτους καί δέν μπορεῖ νά ἐκχωρηθεῖ στίς ἰδιωτικές Τράπεζες. Τό Νόμιμο Χρῆμα προστατεύεται ρητῶς ἀπό τό Σύνταγμα, τό Ἐθνικό καί τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο. Ἀντιθέτως, τό πλαστικό χρῆμα δέν παρέχει ἰσοδύναμες νομικές ἐγγυήσεις. Οἱ καταθέσεις –ἀκόμη καί στίς προηγμένες χῶρες – ἔχουν ἕνα βαθμό ἐπισφαλείας ἀφοῦ ἡ ἀξία τους ὑπερβαίνει τήν ἀξία τοῦ πραγματικοῦ χρήματος.
.           Μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν ἠλεκτρονικό χρῆμα = ἀέρας κοπανιστός. Καί φτάνουμε τέλος στό μή «δύναται ἀγορᾶσαι κανείς ἤ πωλῆσαι»
.           Θά ἀποτελοῦσε μεγάλη ἀνορθογραφία νά μήν μιλήσουμε καί ὡς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ἰδιαίτερα μάλιστα ἐκπροσωπώντας σήμερα καί τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, πού ἀποτελοῦμε τήν συντριπτική πλειονότητα στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν μία, τήν συντριπτική δέ μειονότητα στήν Εὐρώπη ἀπό τήν ἄλλη. Ζητοῦμε ἀπό τό κράτος, νά προστατέψει ἐμᾶς καί τά πιστεύω μας εἴτε μέ τήν λογική της πλειονότητας, εἴτε μέ τήν λογική τῆς μειονότητας – ὅποιο τούς βολεύει! –  μιᾶς καί γιά τό τελευταῖο δείχνει νά ἔχει ἰδιαίτερη εὐαισθησία (ἀλλά σέ ἄλλες ὁμάδες).

.           Ὡς Ὀρθόδοξοι, πιστεύουμε ὅτι ὅλο αὐτό τό μέτρο τῆς κάρτας τοῦ Πολίτη παραπέμπει στήν Ἀποκάλυψη, εἴτε μέ τήν παρουσία τοῦ δυσωνύμου 666 στήν κάρτα, εἴτε ὄχι. Κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἀγοράσει ἤ νά πωλήσει χωρίς αὐτή. Κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἔχει πρόσβαση στήν ὑγεία ἤ τήν «Δικαιοσύνη» χωρίς αὐτήν. Κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἐργαστεῖ χωρίς αὐτήν. Πέραν τῆς Θεόσδοτης ἐλευθερίας πού μᾶς δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό μας, ἡ ΕΚΟΥΣΙΑ συμμετοχή μας σέ αὐτό τό σύστημα πού θά ὁδηγήσει ΚΑΙ στό σφράγισμα εἶναι τελείως βδελυγματική καί ἀσύμβατη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ. Καί ἄν δέν σᾶς πείθουμε ἐμεῖς, κλείνοντας θά σᾶς διαβάσω μικρό ἀπόσπασμα ἀπό χειρόγραφο τοῦ νεοκαταταχθέντος Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὁ Ἅγιος καί φωτισμένος Γέροντας πού ἀγαπήθηκε ἤδη ἐν ζωῇ ἀπό δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπους πού τόν γνώρισαν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοί εἴμαστε σήμερα ἐδῶ, εἴτε ἀπό ἑκατομμύρια ἄλλους  πού ἐμπνεύσθηκαν ἀπό τήν ζωή του. Πόσους δέν βοήθησε, πόσα θαύματα δέν ἔκανε ἤδη ἐν ζωῇ, πόσοι πίστεψαν στόν Χριστό χάριν σέ αὐτόν. Τό ἄφησε ὡς χειρόγραφη γραπτή παρακαταθήκη μέ τόν γραφικό του χαρακτήρα γιά νά μήν ἀμφισβητηθεῖ ἀπό κανέναν ἡ γνησιότητα τῶν λεγομένων του.

 1. Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου.

 2. Ἡ Κάρτα, ἡ ταυτότητα, ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος, τί φανερώνουν;

 3. Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, τήν ταυτότητα, τό «φακέλωμα» γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα… θά διαφημίζουν τό τέλειο σύστημα τό σφράγισμα στό χέρι καί στό μέτωπο… μέ τό 666 τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου… («Σημεῖα τῶν καιρῶν» Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου).

.           Τί ἄλλο θέλουν λοιπόν;; Θά ἀμφισβητήσουμε καί τούς Ἁγίους; Αὐτό καί ἄν εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν.
.           Τό ὅλο ἑπομένως ζήτημα ἔχει ἔντονες ἐσχατολογικές διαστάσειςΔέν ἰσχυριζόμαστε, βεβαίως, ὅτι οἱ ἠλεκτρονικές συναλλαγές χρηματικές καί μή ἤ ὅτι τό πλαστικό χρῆμα εἶναι τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου.  Εἶναι ὅμως, σαφῶς μιά προδρομική κατάσταση μέ ἔντονη τήν ἀναφορά της στά ἔσχατα.
.           Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι ζοῦμε ἀκόμα σέ ἕνα Δημοκρατικό κράτος καί ὄχι σέ μία συγκεκαλυμμένη δικτατορία καί ὅτι θά εἰσακουστοῦμε σήμερα, στήν κυβέρνηση ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
.           Ἐγώ προσωπικά ἀλλά καί ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν εἴμαστε στή διάθεση τοῦ κου Ὑπουργοῦ ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ κου Τσίπρα νά συνδράμουμε στήν οἰκονομική καί ἠθική ἀνάκαμψη τῆς χώρας προσφέροντας ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ γιά ὅσο χρειαστεῖ τίς ἐπιστημονικές μας γνώσεις καί ἐμπειρίες. ΔΕΝ χρειαζόμαστε κάρτες γιά νά ἀνακάμψει ἡ Ἑλλάδα.πάταξη τῆς γραφειοκρατίας ἀπαιτεῖ διαδικασίες, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἦθος καί πάταξη τῆς ἀτιμωρησίας, καθώς καί  τήν ἐκμετάλλευση τῶν πολλαπλῶν μας πόρων. Καί τό σημαντικότερο, τήν ἐν Χριστῷ δημιουργικότητα.

Τό Σύνταγμά μας ἀκόμα βασίζει ΟΛΗ τήν Ἑλλάδα στά χρηστά ἤθη.

Σᾶς Εὐχαριστῶ.

Ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν,

Δημήτρης Χιωτακᾶκος
Διδάκτωρ Ἠλεκτρονικῆς Παν/μίου Μάντσεστερ.

ΠΗΓΗ: orthros.eu

,

Σχολιάστε

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου)

Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου:
«Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

.           Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πό τήν Σύ­ναξη Ὀρ­θο­δό­ξων Ρω­μη­ῶν «ΦΩ­ΤΗΣ ΚΟΝ­ΤΟ­ΓΛΟΥ», τό ἔν­τυ­πο «Ἡ ἄρ­νη­ση τῆς κάρ­τας τοῦ πο­λί­τη ὡς ὁ­μο­λο­γί­α πί­στε­ως», πού ὑ­πο­γρά­φει ὁ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου, Προ­η­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.
.              Πρόκειται γιά μιά συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια καί με­λέ­τη ὁ­μά­δας θε­ο­λό­γων, νο­μι­κῶν, τε­χνι­κῶν, κλη­ρι­κῶν, μο­να­χῶν καί λα­ϊ­κῶν, πού ἀ­σχο­λοῦν­ται μέ τό συγ­κε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα καί πα­ρα­κο­λου­θοῦν συ­στη­μα­τι­κά τίς ἐ­ξε­λί­ξεις του ἐδῶ καί δύο δεκαετίες.
.              Ἡ ἐρ­γα­σί­α αὐ­τή βα­σί­ζε­ται στήν ἑρ­μη­νεί­α τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, κα­θώς καί συγ­χρό­νων πα­τέ­ρων, γε­ρόν­των καί θε­ο­λό­γων καί κα­τ’ ἐ­ξο­χήν στά προ­φη­τι­κά καί ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κά κεί­με­να τοῦ με­γά­λου Ἁ­γί­ου τῶν ἡ­με­ρῶν μας, τοῦ Ὁ­σί­ου Παϊσίου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του. Ἀ­πο­τε­λεῖ δέ συ­νέ­χεια πο­λυ­ά­ριθ­μων ἀ­να­φο­ρῶν, ἀ­πο­φά­σε­ων, ἀ­να­κοι­νώ­σε­ων, κει­μέ­νων, δι­α­μαρ­τυ­ρι­ῶν, ψη­φι­σμά­των, ἐγ­κυ­κλί­ων, ἄρ­θρων, ἐ­πι­στο­λῶν, δη­μο­σι­ευ­μά­των, συ­νε­δρί­ων καί συ­ζη­τή­σε­ων πού πα­ρή­χθη­σαν, κα­θ’ ὅ­λη τήν διά­ρκεια αὐ­τῶν τῶν ἐ­τῶν, ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τήν Ἱ­ε­ρά Κοι­νό­τη­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους, Μη­τρο­πό­λεις καί Ἱ­ε­ρές Μο­νές, Κα­θη­γη­τές Θε­ο­λο­γι­κῶν Σχο­λῶν, κλη­ρι­κούς, μο­να­χούς, φο­ρεῖς καί συλ­λό­γους.

ΠΗΓΗ:epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛ. TAΥΤΟΤΗΤΟΣ 07.02.16 (Ἡ ἠλεκτρ. κάρτα θὰ ἐπιβληθεῖ μέσα στὸ 2016 γιά νά «διευκολύνουν» τοὺς πολίτες, ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν

Σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει

7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια

στήν μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωματεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους

1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ὕπουλα καί ἐκβιαστικά θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν θά πραγματοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (πλατεία Συντάγματος).

SygkentrwsiKarta

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ

.                  Χωρίς ἐνδοιασμούς οἱ κυβερνῶντες μᾶς ἀνακοινώνουν τήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μέ τσιπάκι, στήν ὁποία θά περιλαμβάνονται μεταξύ ἄλλων ὁ ἀριθμός ταυτότητας, τό ΑΦΜ καί τό ΑΜΚΑ μέσα στό 2016. Καί αὐτό γιά νά μᾶς «διευκολύνουν», ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν. Παρά τά συντριπτικά ἀποτελέσματα τῶν δημοσίων διαβουλεύσεων κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἡ νεοταξική ἡγεσία τῆς χώρας μας ἀδιαφόρησε καί προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νά ὑλοποιήσει τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
.               Ἄς δοῦμε ὅμως συνοπτικά τά κυριώτερα ἀπό τά ὑπόλοιπα δυναστικά μέτρα τῶν κυβερνητῶν μας:

 • Μειοδοσία στά ἐθνικά θέματα καί παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας

 • Mείωση μισθῶν και συντάξεων

 • Δυσβάστακτοι κατασκευασμένοι φόροι

 • Πλειστηριασμοί σπιτιῶν

 • Τό πανδοχεῖο-Ἑλλάδα : Προσφορά, χωρίς μελετημένη ἐθνική στρατηγική, ἀλόγιστης φιλοξενίας σέ ἀτέλειωτο ἀριθμό ταλαιπωρημένων προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀγνώστων στοιχείων καί σκοπῶν. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς θά εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας.

 • Καταπάτηση Συντάγματος

 • Πολεμική κατά τῆς γλώσσας, τῆς ἱστορίας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας

 • Θεσμοθέτηση τοῦ βδελυροῦ καί ἀπαράδεκτου συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ

 1. Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι συνδεδεμένη μέ βάσεις δεδομένων, ὅπου σύντομα θά περιέχονται ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς, τά ὁποῖα μέσω τῶν hackers θά εἶναι προσβάσιμα, ἀκόμη καί στούς ἐχθρούς μας. Καί τό τραγικότερο, οἱ ἐξουσιαστές θά προσθέτουν ὅ,τι θέλουν χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν. Χωρίς αὐτήν τήν ΚτΠ θά εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση θεμελιωδῶν ἀστικῶν, οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων.

 2. Ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη”, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ὁ ἀρραβώνας τοῦ τελικοῦ σφραγίσματος. Λέει ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά στά «Σημεῖα τῶν καιρῶν»: «…Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως” ἀσφάλειας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντίχριστου……». Τά λεγόμενα τοῦ ὁσίου Παϊσίου εἶναι ἑρμηνεία τῶν ὅσων λέει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, γιά τά ἔσχατα : «Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅποιος δέν δεχθεῖ νά χαραχθεῖ στό δεξί του χέρι ἤ στό μέτωπο ὁ ἀριθμός ἤ τό ὄνομα θηρίου, “…μή δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι…”»

 3. Ἡ ἀπειλή μετά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας θά εἶναι: Ἄν δέν δεχθεῖς νά λάβεις τόν κωδικό ἀριθμό σου καί τήν “Κάρτα”, δέν θά λάβεις τὀ μισθό, τή σύνταξη, τό ἐπίδομα, τήν ἰατρική σου περίθαλψη. Κοινός παρανομαστής ὁ ἐκβιασμός. Σήμερα ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καί ἡ ἀπειλή στερήσεως τῶν ἀναγκαίων. Τελικό ζητούμενο ἡ ἀποδοχή καί προσκύνηση τοῦ θηρίου.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ;

.                  Ὁ ἱερομάρτυς καί ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός συνιστοῦσε στούς ἤδη σκλάβους ἀδελφούς μας: Μή φοβηθεῖτε ὁ,τιδήποτε κι ἄν οἱ ἐχθροί σᾶς πάρουν. Μόνον τόν Χριστό καί τήν ψυχή σας δέν θά κατορθώσουν νά σᾶς πάρουν, ἄν ἐσεῖς δέν τούς τά παραχωρήσετε. Μέ τήν παραλαβή τῆς Κάρτας ὡς τό προστάδιο τοῦ σφραγίσματος δέν πουλᾶμε καί τά δύο; Καί τό Εὐαγγέλιο καί τόν ἑαυτό μας;

ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ

 1. Νά ἀντισταθοῦμε στά καταχθόνια ἰδιοτελῆ σχέδια τῶν ξένων ἐχθρῶν καί τῶν «ἡμετέρων», ἐπειδή διακυβεύεται ἡ ἐθνική μας ἀκεραιότητα καί ὁ ἐπί αἰῶνες μοναδικός θεανθρώπινος πολιτισμός μας. Καί μόνο γι’ αὐτήν τήν ἐφιαλτική ὀργουελική προοπτική ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀξίζει, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ ἀριθμοῦ 666, νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν μή ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἔτσι ἔκαναν οἱ πολίτες τῆς Μ. Βρετανίας πού κατάφεραν νά πετύχουν τήν ἀκύρωση εἰσαγωγῆς της στή χώρα τους, ἔχοντας ὡς ἐπιχειρήματα τήν φαλκίδευση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τους.Πολλῷ μᾶλλον ἐμεῖς πρέπει νἀ ἀγωνιστοῦμε ἐφόσον σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες στήν ΚτΠ θά ὑπάρχει ὁ δυσώνυμος ἀριθμός.

 2. Σέ περίπτωση ἐκδόσεως τῆς ΚτΠ νά ἀρνηθοῦμε τήν παραλαβή τῆς “Κάρτας”, πράξη πού συνιστᾶ δημόσια ὁμολογία Πίστεως. Ὁ Χριστός, ζητᾶ ἀπό τόν πιστό, ἄν Τόν ἀγαπᾷ, νά μήν δεχθεῖ τό «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου, πού θά τοῦ δώσει τήν δυνατότητα νά συναλλάσσεται καί νά ἐξασφαλίσει τήν ἐπιβίωσή του.

 3. Νά καθιερώσουμε πρωϊνή προσευχή μέ τό κομποσχοίνι, ταπεινῶς ἱκετεύοντας «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», ἐννοώντας ὅλους τούς ἀδελφούς συν-Ἕλληνες.

 4. Τέλος νά μήν ξεχνᾶμε τό ἐν Χριστῷ μαρτύριο πού μπορεῖ νά τοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ὀρθόδοξο ἑλληνικό ἔθνος μας, ὥστε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ἐν Χριστῷ οἱ ἑπόμενες γενιές. Ὅπως λέει καί ὁ ποιητής Γιῶργος Βερίτης: «Ἄν δέν ἀναστήσουμε μέσα στήν ψυχή μας τό πνεῦμα τῶν κατακομβῶν καί τοῦ μαρτυρίου, εἴμαστε ἄχρηστοι γιά τή σημερινή ἐποχή….Δέν θά εἴμαστε μαθητές Ἐκείνου».

ΠΗΓΗ: orthros.eu

, , ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ἐπιδρομή Κάρτας τοῦ Πολίτη

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
07.10.2015

.                   Στίς μέρες μας εἶναι ἀπόλυτα κατανοητή ἡ ἀλλοτρίωση πού ὑπέστη ἡ Εὐρώπη, ἀπό αἰώνων μέχρι σήμερα. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική της ζωή μεταλλάχθηκε. Ὁ οὑμανιστικός ὀρθολογισμός ἁπλώθηκε σέ ὅλα τά πεδία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέχρι καί στήν ἐσωτερική ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή.

.                   Ὁ Ντοστογιέφσκυ ἐξέφρασε πειστικότατα καί παραστατικό­τατα στούς «Ἀδελφούς Καραμαζώφ» τήν παραπάνω ἀλλοτρίωση. Παρουσιάζει τόν Ἰησουίτη «Μέγα Ἱεροεξεταστή», τόν Καρδινάλιο τοῦ ἀλάθητου Ποντίφηκα νά μιλάει στό Χριστό καί μέ τό ἀσύλληπτο θράσος τῶν βασανιστῶν ἱεροεξεταστῶν νά τοῦ λέει: «Μεῖνε ἥσυχος, Ἰησοῦ, στούς οὐρανίους θρόνους σου καί μήν ἐπεμβαίνεις στό ἔργο μας. Θά σοῦ στείλουμε στούς οὐρανούς πάρα πολλούς ὀπαδούς. Μόνο μήν ἀνακατεύεσαι μέ τά ἐργαλεῖα καί τίς μεθόδους τῶν ἱεροεξεταστικῶν ἐργαστηρίων μας». Ἐννοεῖται βέβαια, ὅτι αὐτή ἡ ἱεροεξεταστική ὁλοκληρωτική τακτική ἁπλώνεται σέ ὁλόκληρο τόν Εὐρωπαϊκό χῶρο καί στούς ἐπί μέρους ἑταίρους.
.                   Μέσῳ τῆς συνθήκης Σένγκεν κατοχυρώθηκε αὐτή ἡ πανευρω­παϊκή καχυποψία ἐναντίον κάθε εὐρωπαίου πολίτη, ὁ ὁποῖος a priori θεωρεῖται ὕποπτος καί εἶναι ὑποχρεωμένος πάντοτε καί πανταχοῦ νά ἀποδεικνύει τήν ἀθωότητά του.
.                   Δυστυχῶς σ’ αὐτήν τήν ἀντίχριστη νοοτροπία ὑπέκυψαν καί οἱ κυβερνῆτες μας, ὅταν στό Ἑλληνικό κοινοβούλιο κυρωνόταν ἡ Συνθήκη Σένγκεν μέ τό Νόμο 2514/1997, ἐφ᾽ ὅσον θριαμβευτικά οἱ ἀλληλοδιάδοχοι μεταλλαγμένοι κυβερνητικοί σχεδιασμοί εἶχαν ἤδη ἐντάξει τήν Ἑλλάδα στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα ἤ ἄλλως Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
.                   Σήμερα μέ ἀσφυκτικούς μοχλούς καί ἐργαλεῖα ἱεροεξεταστικά πασχίζουν νά μᾶς πείσουν κυβέρνηση καί σχεδόν ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση, ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά πατάξει κάθε κρατική δυσλειτουργία, κάθε ταλαιπωρία τοῦ πολίτη ἀπό τή δαιδαλώδη γραφειοκρατία, κάθε φοροδιαφυγή. Πλήρης διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς θά ἀνθίσει, ἄν ἐφαρμοσθεῖ ἡ περιβόητη ΚτΠ.
.                   Πράγματι σέ ὅλα πλέον τά ἐπίπεδα ζωῆς θά εἶναι ἔκθετος ὁ ταλαίπωρος ὁ πολίτης, ἀφοῦ οἱοσδήποτε θά μπορεῖ νά μαθαίνει ἀπό τήν Κάρτα του, ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα του καί νά τά ἐκμεταλλεύεται κατά τό ἑκάστοτε δοκοῦν αὐτοῦ ἤ ἄλλων πού θά τούς τά μεταφέρει ἤ ἐν γνώσει τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἤ ἐν ἀγνοίᾳ του, φυσικά ὄχι πρός τό συμφέρον τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας, ἀλλά πρός πλήρη εὐτελισμό του καί περισσότερη δυστυχία του.
.             Ἤδη ὁ Ἕλληνας πολίτης εἶναι ἐξαθλιωμένος στά οἰκονομικά του. Τιμωρεῖται καί μαστιγώνεται μέ τίς βαρύτατες φορολογίες ὡς φταίχτης. Ἀσφαλῶς καί «φταίει» ὁ Ἕλληνας πολίτης, ἀφοῦ ἑκούσια κρατάει μέσα στό πνευματικό DNA του τήν τρισχιλιετῆ του δημοκρατική παράδοση καί κυρίως τήν ἐν Χριστῷ πνευματική του ὀρθόδοξη ἐλευθερία. Ἀπεύχεται καί βδελύσσεται ὅλες τίς ἱεροεξεταστικές μεθόδους καί τακτικές, καθώς καί τή σκοπιμότητά τους.
.               Τό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν ἦταν ἀντιπολίτευση, εἶχε ὑποβάλει ἐπερώτηση στή Βουλή ἐκθέτοντας τεκμηριωμένα τήν ἀντίθεσή του στίς προθέσεις τῆς τότε κυβερνήσεως νά ἐκδώσει τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Φαίνεται ὅμως ὅσο περνάει ὁ καιρός τόσο καί ἐπεκτείνονται οἱ ἀπαιτή­σεις τῆς Τρόϊκας καί τῶν ἀγορῶν (τῶν Τραπεζῶν) καί νεκρώνεται ὁσημέραι κάθε ἀντίδραση ἐκ μέρους τῶν περισσοτέρων κομμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
.                 Ὁ οἰκονομολόγος καί καθηγητής κ. Στάθης Ἀδαμόπουλος συνέλεξε ὅλη τή δραστηριότητα τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. σχετικά μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
.             Μέ τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἴχαμε τίς κατωτέρω ἐξελίξεις: Ὁ κ. Κατρούγκαλος ὡς Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐσωτερι­κῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης, ἐπεχείρησε νά καθιερώσει τήν Κάρτα Πολίτη (ἄρθρο 16 σχεδίου νόμου πού τέθηκε πρός διαβούλευση στό opengov ἀπό 17 ἕως 24 Μαρτίου 2015). Λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν ἀρνητικῶν σχολίων πού συγκέντρωσε τό συγκεκρι­μένο ἄρθρο στή διαβούλευση (98% τοῦ συνόλου), ἀποσύρθηκε ἡ πρόβλεψη γιά Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπό τό νομοσχέδιο πού τελικά ψηφίσθηκε (ἄρθρο 10 Ν. 4325/11-5-2015)
.                 Σέ συνεργασία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐξέδωσε τήν Κάρτα Σίτισης. Διαβάζουμε ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας: «Ἡ κάρτα θά πιστώνεται μέ τό ἐπίδομα σίτισης πού δικαιοῦστε, καθ’ ὅλη τή διάρκεια ἰσχύος τοῦ προγράμματος… Μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν κάρτα ἀποκλειστικά γιά ἀγορές τροφίμων σέ καταστήματα ἐμπορίας τροφίμων μέ τό σῆμα MasterCard στήν Ἑλλάδα, ὅπως supermarket, ὀπωροπωλεῖα, κρεοπωλεῖα, ἀρτοποιεῖα. Γιά νά πραγματοποιήσετε τή συναλλαγή, παραδίδετε τήν κάρτα στό ταμεῖο τῆς ἐπιχείρησης καί πληκτρολογεῖτε τόν PIN στήν εἰδική συσκευή POS……Τό ποσό χρεώνεται αὐτόματα στήν κάρτα, χωρίς καμία ἐπιπλέον ἐπιβάρυνση. Ἡ Κάρτα Ἀλληλεγγύης δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ἀγορές μέ ἄτοκες δόσεις ἤ στό διαδίκτυο γιά ἠλεκτρονικές ἀγορές. Ἐπίσης δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ΑΤΜ γιά ἀνάληψη μετρητῶν καί τό ποσό μέ τό ὁποῖο εἶναι πιστωμένη δέν μπορεῖ νά εἰσπραχθεῖ σέ μετρητά.»
.                   Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἐκβιαστική ἐφαρμογή τῆς «Κοινωνίας χωρίς μετρητά», σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἐκμεταλλεύονται κάποιοι τήν πενία καί τήν ἀνάγκη τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων. Θά μποροῦσε νά εἶχε δοθεῖ ἕνα ἐπίδομα στούς φτωχούς, ὅπως τό θέρμανσης ἤ τῶν τέκνων, χωρίς τόν ἐκβιαστικό χαρακτήρα ἑνός συστήματος Καρτῶν. Ἐπίσης σύμφωνα μέ τόν κ. Κατρούγκαλο: «προχωροῦν ἤδη πιλοτικές ἐφαρμογές τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὅπως ἡ κάρτα σίτισης, σέ συνεννόηση μέ τήν ἀναπληρώτρια ὑπουργό Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κυρία Θεανώ Φωτίου», τό ΒΗΜΑ, 27/04/2015.
.                   Μετά τόν ἀνασχηματισμό τῆς 17/7/2015 ὁ κ. Βερναρδάκης ἀνέλαβε στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὡς ἀναπληρωτής Ὑπουργός γιά θέματα διοικητικῆς μεταρρύθμισης. Στίς 22/7/2015 διαβάζουμε στά ΜΜΕ πώς «Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θά προχωρήσει καί ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, σέ ἐθελοντική βάση, καθώς θά εἶναι μία κάρτα ἡ ὁποία θά διευκολύνει τούς πολίτες, στίς συναλλαγές τους μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες… Προοπτικά ἡ κάρτα τοῦ πολίτη θά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς δυνητικές χρήσεις (ὡς κάρτα δημότη, ὡς κάρτα ἀσφαλισμένου, ὡς κάρτα ἀγρότη, ὡς κάρτα ἀσθενοῦς, ὡς κάρτα μετανάστη, ὡς κάρτα νέου κ.λπ.) καί θά περιλαμβάνει τόν Ἀριθμό Δελτίου Ταυτότητας καθώς καί τούς κωδικούς γιά τό πρόγραμμα taxis τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι νά ἐνσωματώσει ὅλες τίς ἠλεκτρονικές ὑπηρεσίες πού ἔχουν ἀναπτύξει τά ὑπουργεῖα καί νά ἀποτελέσει ἡ ἔξυπνη κάρτα τοῦ πολίτη «ὀμπρέλα» γιά ἠλεκτρονικές συναλλαγές πολιτῶν καί ἐπιχειρήσεων μέ τό κράτος.» (dikaiologitika.gr 22/7/2015) Στό νέο μνημόνιο πού ψηφίστηκε στίς 14/08/2015, διαβάζουμε: «Ἕως τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἡ κυβέρνηση: α)…. β) θά ἐπεξεργαστεῖ, μέ τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί τόν ἰδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο γιά τήν προώθηση καί τή διευκόλυνση τῆς χρήσης ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν καί τή μείωση τῆς χρήσης μετρητῶν, μέ ἐφαρμογή πού θά ἀρχίζει ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2016, γ)…» (σελ. 90, Ν.4336/14-8-2015)
.                   Ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τῆς 20/9/2015 δημοσιεύονται στά ΜΜΕ οἱ προθέσεις τῶν Ὑπουργῶν:
.                   Τέσσερις προτεραιότητες τίθενται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατίας στό Δημόσιο ἀπό τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί αὐτές εἶναι ἡ περαιτέρω ἁπλούστευση τῆς νομοθεσίας μέ στόχο τήν ἄρση τῶν διοικητικῶν βαρῶν, ἡ ἐνίσχυση τοῦ δικτύου τῶν ΚΕΠ καί τῆς διαδικτυακῆς πύλης ΕΡΜΗΣ, ἡ ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη καί ἡ ἐπέκταση τῆς ἠλεκτρονικῆς ὑπογραφῆς.
.                   Ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Κουρουμπλῆς δήλωσε, ὅτι προωθοῦνται οἱ διαδικασίες γιά τήν ἑνοποίηση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμοῦ ἀστυνομικῆς ταυτότητας, ὥστε νά παταχθεῖ ἡ γραφειοκρατία ἐνῷ ἀνέφερε ἐπίσης πώς σημαντικός εἶναι καί ὁ διοικητικός κώδικας, καθώς πολλές φορές πρόστιμα δέν εἰσπράττονται.
.                   Τό ἀφορολόγητο (πού ἀναμένεται νά αὐξηθεῖ στίς 12.000 εὐρώ) θά δίνεται μόνο γιά τίς δαπάνες μέ κάρτα. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι πρέπει νά πληρώνουμε παντοῦ μέ κάρτα, σέ σοῦπερ μάρκετ, βενζινάδικα κ.λπ.
.                   Θά παρέχεται ἔκπτωση φόρου γιά ἰατρικές δαπάνες μόνο σέ περίπτωση χρησιμοποίησης κάρτας. Αὐτή τή στιγμή οἱ πολῖτες πληρώνουν μέ μετρητά καί παίρνουν ἀπόδειξη ἡ ὁποία δέν ἐκπίπτει. Τόσο ὁ Ι.Σ.Α. ὅσο καί ὁ Π.Ι.Σ. ἔχουν ἤδη ἐκφράσει αἰτιολογημένες ἀντιρρήσεις γιά τήν πληρωμή μέ κάρτα στά ἰατρεῖα.
.                   Σέ ἡμερίδα γιά τίς ἠλεκτρονικές πληρωμές πού ἔγινε στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου 2015, πέραν τῶν ἄλλων προτάσεων, ζητήθηκε ἀπό τόν ἀναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Eurobank, κ. Θεόδωρο Καλαντώνη τό ἑξῆς: «Ἐπιμερισμός τῆς πίστωσης μισθοδοσίας δημοσίων ὑπαλλήλων καί συνταξιούχων σέ δύο διακριτά τμήματα, ὅπου τό ἕνα τμῆμα μπορεῖ νά πιστώνεται σέ προπληρωμένη κάρτα καί θά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἀποκλειστικά γιά ἠλεκτρονικές συναλλαγές». (πηγές: dikaiologitika.gr, iefimerida.gr, capital.gr.)
.                   Ἀποκαλύπτεται στήν πράξη, ὅτι ἔχουν δίκαιο οἱ ἱστοσελίδες πού ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ παγκόσμιοι κυβερνῆτες (τραπεζῖτες;) θέλουν ἁλυσσοδεμένους ὅλους τούς κατοίκους τῆς γῆς καί μέσα στόν ὑπολογιστή τους μέ πρώτους αἰχμαλώτους ὅλους τούς κακούς Ἕλληνες πολῖτες.
.                   Πρός ἐπίρρωση ὅλων τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, τά ὁποῖα κραυγάζουν γιά τούς ἐφιαλτικούς σκοπούς τῶν παγκοσμίων δικτατόρων, ἔχουμε τίς προφητεῖες τοῦ συγχρόνου μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Παϊσίου.
.                   Πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀρκετοί, εἶχαν ἀμφισβητήσει τά ἰδιόχειρα γραπτά του πάνω στό θέμα αὐτό τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, πού μετονομάστηκαν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Εἶχαν μάλιστα ἰσχυρισθεῖ, φεῦ, ὅτι ὁ ἅγιος Γέροντας εἶχε παραπλανηθεῖ ἀπό μία προτεστάντισσα ὀνόματι Relf καί ἐξ αὐτῆς πήγαζε ἡ φοβία του γιά τό 666 καί τά λοιπά. Τώρα ὅμως πού ἔρχεται στό φῶς ὅλη ἡ ἀσκητική καί ἁγία ζωή του καί ὁ πλουσιώτατος Θαβώρειος φωτισμός του, ὅλοι οἱ καλο­προαίρετοι χριστιανοί διαβάζουν προσεκτικότερα τήν ἐσχατολογία του καί προβληματίζονται. Εἶναι πολύ συγκεκριμένες οἱ προβλέψεις του καί οἱ προφητεῖές του γιά τήν Κάρτα καί δέν μποροῦν καθόλου εὔκολα νά ἀκυρωθοῦν.
.                   Τήν τελευταία δεκαετία, ἀλλά ἰδιαίτερα τήν παρελθοῦσα πενταετία ἔχουν βάλει στοίχημα οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, σώνει καί καλά, νά μᾶς «ἐκπολιτίσουν», νά μᾶς συμμορφώσουν, νά μᾶς κάνουν ὀσφυοκάμπτες ὅλους τούς Ἕλληνες πολῖτες, ἀπό τά νεογέννητα νήπια, μέχρι καί τούς πεθαμένους, γιατί χωρίς Κάρτα τοῦ Πολίτη οὔτε νά ζήσουμε θά μποροῦμε οὔτε καί χωρίς ΚτΠ νά … ἐνταφιαστοῦμε…
.                   Σήμερα λοιπόν δέν μᾶς ζητεῖται ἀνοιχτά, ἀπροκάλυπτα νά δηλώσουμε ρητά, λεκτικά, ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, οὔτε νά ποδοπα­τήσουμε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος μας, οὔτε τίς ἅγιες εἰκόνες. Οὔτε ἐπιμένουν πλέον στό 666, ὅπως σέ προγενέστερες πιέσεις πολιτικῶν πού ἔλεγαν: Μά τί κάνετε ἔτσι; Τό 666 εἶναι ἕνας ἀριθμός μεγαλύτερος ἀπό τό 665 καί μικρότερος τοῦ 667. Ἐμεῖς τούς ἀπαντούσαμε: Ἀφοῦ ἔτσι εἶναι, δηλαδή ἕνας τυχαῖος ἀριθμός μεταξύ τοῦ 665 καί τοῦ 667, γιατί ἐπιμένετε σ(α)τανικά νά τοποθετηθεῖ στίς ἠλεκτρονικές – ὅπως τίς ὀνομάζαμε τότε, πρό εἰκοσαετίας – ταυτότητες; Γιατί νά μήν τοποθετηθεῖ π.χ. ὁ ἀριθμός 888 ἤ 757 ἤ κάποιος ἄλλος; Βέβαια ἐκεῖνοι, οἱ φαιδροί ὑπουργοί ἤ βουλευτές, ἀκριβοπληρωμένοι ἀπό τούς δικτάτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπιστράτευαν ἐπίσης ἀκριβοπληρωμένους δημοσιογράφους, γιά νά εὐτελίζουν τό θέμα καί νά γελοιοποιοῦν τούς ὁμολογητές χριστιανούς.
.                   Ὅλες πάντως οἱ εὐγενεῖς ἐν Χριστῷ ἀντιδράσεις κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἤ τῆς μεταλλαγμένης Γεωργακικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἔφεραν ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ τόν πρῶτο λόγο καί τόν τελευταῖο στό ἱστορικό γίγνεσθαι, καί δή τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων, τόν ἔχει ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλευόντων καί Κύριος τῶν Κυριευόντων ἐν Τριάδι Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Πανάγιον Πνεῦμα.
.                   Τό μόνο πού κάναμε, ἐμεῖς οἱ μικροί, εὐτελεῖς, ἀνάξιοι, φανατικοί ἤ μή, ἦταν, ἄλλοτε κομψά καί ἄλλοτε ἄκομψα νά ὁμολογοῦμε τά τοῦ Χριστοῦ κελεύσματα λαμβανόμενα ἀπό τήν ἱερότατη Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἠγαπημένου, παρθένου, ἐπιστηθίου φίλου τοῦ Κυρίου μας. Ὁ καλός Θεός βλέποντας τήν καλή ἐν Χριστῷ βούληση καί τήν ὁμολογία Χριστοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐνίων ἔστω κληρικῶν καί πολλῶν πιστῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, οἰκονόμησε ἔτσι τίς ἐξελίξεις, ὥστε – Δόξα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ – νά ἀπειλούμαστε μέν, ὅπως ἀπειλοῦνται τά κακά παιδιά, ἀλλά νά μήν ὑποχρεούμαστε νά δώσουμε ἀκόμα γῆν καί ὕδωρ καθώς καί τήν ψυχή μας στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ὁσημέραι ἰδρυομένου παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.
.             Μᾶς κάνει ἐντύπωση πῶς ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, ἄνθρωπος καί πολιτικός ἔντιμος καί χριστιανός ἐμφανίστηκε στίς 5-10-2015 σέ συνάντηση μέ τό μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλει τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὁ κ. Κουρουμπλῆς δέν ἔχει ἀσφαλῶς πληροφορηθεῖ σωστά, ὅτι οἱ ἀντιθέσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν κύκλων δέν εἶναι ἀσήμαντες. Ἄς ἀναλογισθεῖ ὡς συνειδητός χριστιανός, ὅτι ἡ εὐθύνη του θά εἶναι ἀσυλλήπτων διαστάσεων. Θά δώσει λόγο στόν ἀληθινό ἐν Τριάδι Θεό, γιά τήν καθέλκυση τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ στό παγκόσμιο κράτος τοῦ ἀντιχρίστου. Μή γένοιτο! Μή γένοιτο! Μή γένοιτο!
.                   Βέβαια μετά ἀπό τά capital controls ἀναγκάστηκαν πολλές χιλιάδες ἐλλήνων πολιτῶν ἀδελφῶν μας νά παραλάβουν πιστωτικές κάρτες, γιά νά ἀντλοῦν τά ψίχουλα μετρητά ἀπό τίς τράπεζες καί μάλιστα μέ πολύ κόπο καί ταλαιπωρία. Εἴπαμε: φταίει ὁ Ἕλληνας πολίτης, γιατί ἐπιμένει μέ ὅλη τή συμπεριφορά του καί τό ὀρθόδοξο εἶναί του καί τό ὀρθόδοξο ἦθός του, ἀλλά καί μέ τήν ὀρθόδοξη ἐλεύθερη μαρτυρία του, νά ἀντιστέκεται στόν Εὐρωπαϊκό ἀντίχριστο ὁλοκληρωτισμό.
.                   Γνωρίζει ὅμως ὁ ἁπλοϊκός Ἕλληνας πολίτης ὅτι ἡ πιστωτική Κάρτα δέν εἶναι ἡ ΚτΠ. Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας κατανοητό καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτική ἤ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτική Κάρτα Συναλλαγῶν:

α. μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι RFID, ἀναπρογραμ­ματιζόμενο,

β. εἶναι μικρῆς ἤ μεγάλης χωρητικότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση

γ. ἐπικοινωνεῖ μέ βάση δεδομένων, ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαντα τά οἰκονομικά δεδομένα ἀλλά ἐν συνεχείᾳ ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς.

Εἶναι πεπεισμένοι οἱ συμπολῖτές μας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συναλλαγῶν θά ἀντικαταστήσει πλήρως τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τήν ὁποία ἀπέρριψαν μέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ δημοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας μας, ἐκτός κάποιων κομματικῶς πειθαρχούντων ἀφελῶν.

Κανένας κομματικός παράγοντας δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά μᾶς παραπλανᾷ καί νά ἐμπαίζει τούς καταταλαιπωρημένους Ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή ἀφοῦ ἡ Κάρτα Συναλλαγῆς:

α. ἐπιβάλλεται μόνο στόν πάμφτωχο ἤ ψευδομικρο­με­σαῖο Ἕλληνα πολίτη,

β. δέν ἐπιβάλλεται στούς ἔχοντας ἄφθονα χρήματα, ἀφοῦ ἔχουν τήν δυνατότητα ἰδιαιτέρων, μυστικῶν εὐνοϊκοτάτων συμφω­νιῶν, μέ τίς τράπεζες καί

γ. ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ ρυθμιστικό ρόλο στίς συναλλαγές, ἔχει τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πάνω σέ θέματα οἰκονομικῶν καί οἱ ἀποφάσεις της νά περνοῦν ὄχι πρός ψήφιση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ἀλλά μέ Φ.Ε.Κ. καί νά ἰσχύουν ὡς νόμοι τοῦ «Κράτους».

.                   Ἄς ὑπενθυμίσουμε ὅτι τουλάχιστον ἑκατό χιλιάδες ἀδελφοί ἔχουν δηλώσει ἠλεκτρονικά καί ὄχι μόνο, καί συνεχίζουν ἀσταμάτητα νά δηλώνουν, ὅτι δέν θά παραλάβουν τήν ΚτΠ. Καί τοῦτο διότι ἡ ΚτΠ εἶναι ἡ περιγραφόμενη στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἐφόσον χωρίς αὐτή δέν θά μπορεῖ ὁ πολίτης οὔτε νά ἀγοράσει οὔτε νά πουλήσει τίποτα, οὔτε καί νά δικαιωθεῖ. Ὅλη του ἡ ζωή θά κρέμεται ἀπ’ αὐτή τή μοναδική δυνατότητα, νά ζεῖ μόνο μέ τήν Κάρτα, πού θά εἶναι δῶρο τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους. Φαίνεται πώς ἀρχικά δέν θά ἔχει τόν ἀριθμό 666, δηλωτικό τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου γιά εὐνοήτους λόγους. Ὁποιαδήποτε ἄλλη στιγμή ἀποφασίσει τό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, θά μπορεῖ ἄδηλα καί κρύφια, μέσῳ τοῦ ὑπερσυγχρόνου μικροτσίπ RFID, χωρίς νά πάρουν εἴδηση οἱ κατέχοντες τήν Κάρτα, νά προσθέσει τόν δυσώνυμο ἀριθμό, τό 666, καί νά ὁλοκληρώσει ἔτσι τόν παγκόσμιο ἀντίχριστο σκοπό της. Πανεύκολο θά εἶναι περαιτέρω νά γενικεύσει εἰς πάντα τά ἔθνη καί τό πολυπόθητο γιαυτήν δαιμονικό χάραγμα.
.                   Ἄς εὐχηθοῦμε ταπεινά καί ἐγκάρδια οἱ εὐχές τῶν συγχρόνων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί πάντων τῶν ἁγίων καί οἱ πολλές πρεσβεῖες τῆς κυρίας Θεοτόκου νά μᾶς τονώνουν στήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή καί νά σφυρηλατοῦν μέσα μας τό μαρτυρικό φρόνημα καί πρός τά ἔξω τήν καλή ἐν Χριστῷ ὁμολογία.

 

ΠΗΓΗ: makkavaios.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

EΡΧΕΤΑΙ –ΤΕΛΙΚΩΣ– ΣΤΟ ΤEΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ Η ΚAΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛIΤOY

ρχεται στ τέλος Σεπτεμβρίου Κάρτα το Πολίτου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κυβερνήσεις φεύγουν, κυβερνήσεις ἔρχονται, τὸ ἴδιο καὶ ὑπουργοί, ἀλλὰ ἡ ὁμόψυχη «ἐθνικὴ» πολιτικὴ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου εἶναι μοναδικὸ φαινόμενο!!! Οὔτε στὰ Μνημόνια τέτοια «συναίνεση»!

.                   Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θὰ προχωρήσει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου, σὲ ἐθελοντικὴ βάση, καθὼς θὰ εἶναι μία κάρτα ἡ ὁποία θὰ διευκολύνει τοὺς πολίτες, στὶς συναλλαγές τους μὲ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες
.                   Αὐτὸ προβλέπεται σύμφωνα μὲ τὰ dikaiologitika.gr, στὰ σχέδια τοῦ νέου ἀναπληρωτοῦ ὑπ. Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως Χ. Βερναρδάκη γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ δημοσίου τομέως καὶ τὴ βελτίωση τῆς καθημερινότητος τοῦ πολίτου.
.                   Ἔτσι ἀπὸ ὅτι ὅλα δείχνουν ἡ κάρτα τοῦ πολίτου μπαίνει στὴν τελικὴ εὐθεία μπαίνει μὲ στόχο τὴν πάταξη τῆς γραφειοκρατίας.
.                   Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου θὰ ἔχει τὸ σχῆμα πιστωτικῆς κάρτας καὶ θὰ περιλαμβάνει τσιπάκι στὸ ὁποῖο θὰ εἶναι περασμένοι τρεῖς βασικοὶ ἀριθμοὶ ποὺ ταυτοποιοῦν τὸν κάτοχο: ὁ Ἀριθμὸς Φορολογικοῦ Μητρώου, ὁ Ἀριθμὸς Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως ΑΜΚΑ) καὶ ὁ Ἀριθμὸς Δημοτολογίου. Ἀρχικὰ ὑπῆρχε προβληματισμὸς ἂν θὰ περιλαμβάνει barcode -γιὰ τὸ ὁποῖο ἀντιδροῦν διάφοροι κοινωνικοὶ φορεῖς- ἢ κωδικὸ (Pin) γιὰ τὴν ταυτοποίηση τοῦ κατόχου. Τὸ ὑπουργεῖο προσανατολίζεται νὰ χρησιμοποιήσει κωδικὸ προσβάσεως προκειμένου νὰ ταυτοποιεῖται ἠλεκτρονικῶς ὁ κάτοχος τῆς ἔξυπνης κάρτας.
.                   Προοπτικὰ ἡ κάρτα τοῦ πολίτου θὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ ὅλες τὶς δυνητικὲς χρήσεις (ὡς κάρτα δημότου, ὡς κάρτα ἀσφαλισμένου, ὡς κάρτα ἀγρότου, ὡς κάρτα ἀσθενοῦς, ὡς κάρτα μετανάστου, ὡς κάρτα νέου κ.λπ.) καὶ θὰ περιλαμβάνει τὸν Ἀριθμὸ Δελτίου Ταυτότητας καθὼς καὶ τοὺς κωδικοὺς γιὰ τὸ πρόγραμμα taxis τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
.                   Στόχος τῆς κυβερνήσεως εἶναι νὰ ἐνσωματώσει ὅλες τὶς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες ποὺ ἔχουν ἀναπτύξει τὰ ὑπουργεῖα καὶ νὰ ἀποτελέσει ἡ ἔξυπνη κάρτα τοῦ πολίτη «ὀμπρέλα» γιὰ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς πολιτῶν καὶ ἐπιχειρήσεων μὲ τὸ κράτος.

ΠΗΓΗ: news247

,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ

Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικὰ

βλ. σχετ. ἄρθρο τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» πρὸ τετραετίας!: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

   .               Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται τοῦτες οἱ γραμμές, ἡ Κυβέρνηση σύμφωνα μὲ δημοσιο­γραφικὲς ἀνταποκρίσεις βρίσκεται σὲ δύ­σ­κολη θέση. Οἱ δανειστές ­(εὐρωπαϊκοὶ καὶ διεθνεῖς θεσμοί) σφίγγουν τὴ θηλιὰ τῆς οἰ­κονομικῆς παροχῆς μέχρις ἀσφυξίας, προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους ποὺ θέτουν.
.              Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πί­εση ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται σχέδιο μέτρων, μὲ τὰ ὁποῖα ­ὑπολογίζει νὰ ­εἰσπράξει χρήματα σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή­σεις τῶν δανειστῶν.
.              Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα «σχεδιάζει νὰ ξεκινή­σει πιλοτικὰ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρή­­­σης πλαστικοῦ χρήματος σὲ 23 ­νησιά. Στόχος εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 70 εὐ­ρὼ στὰ νησιὰ ποὺ ἔχουν πληθυσμὸ μεγαλύτερο τῶν 3.000 κατοίκων θὰ γίνονται μὲ κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικὲς ἢ προπληρωμένες. Μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ ­συμφωνοῦν οἱ πιστωτὲς τῆς χώρας, δεδομένου ὅτι ­στο­χεύει στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» («Καθημερινὴ» 30-4-2015).

 .                Τὸ Ἐπιμελητήριο τῶν Κυκλάδων μὲ ἀνακοίνωσή του τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐπισημαίνει σειρὰ σημαντικῶν λόγων, γιὰ τοὺς ὁποίους κρίνει ὅτι τὸ μέτρο εἶναι ὄχι μόνο ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ καὶ ἀναποτελεσμα­τικὸ καὶ ἀνεφάρμοστο.
.                 Τὸ ζήτημα ὅμως ἔχει καὶ ἄλλη πλευρὰ πολὺ περισσότερο ἀνησυχητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Ἀποτελεῖ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθεῖ νὰ ­ἐπιβληθεῖ ἐπανειλημμένως στὸ παρελθὸν μὲ τὴ ­λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη» καὶ παρόμοια, καὶ ἀ­­πέτυχε ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιδράσεως τῶν πο­λιτῶν. Ἡ τελευταία τέτοια ­προσπάθεια εἶ­­χε σχεδιασθεῖ νὰ γίνει τὸν ­περασμένο Μάρ­­τιο μὲ τὸ περίφημο ἄρθρο 16 τοῦ ­λε­­γό­μενου «νομο­σχεδίου Κατρούγκαλου» καὶ μπροστὰ στὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν ματαιώθηκε.
.             Τώρα τὸ σχέδιο ἐπανέρχεται ἀπὸ τὴν πί­­σω πόρτα, πάντα μὲ τὸ ­ψευδοεπιχείρημα, ὅπως τεκμηριωμένα ­ἀποδεικνύει τὸ Ἐ­­­πι­με­λητήριο τῶν Κυκλάδων, τῆς ­πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Εἶναι πλέον ­ὁλοφάνερο: Τὰ διεθνῆ κέντρα ἐλέγχου τοῦ χρήματος σφίγγουν τὸν κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό, γιὰ νὰ τὸν ἀναγ­κάσουν νὰ δεχθεῖ τὴν κατάργηση τοῦ χρήματος καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ζωῆς του. Κάτι ποὺ τελικὰ μήπως προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καθιέρωση  τοῦ­δαιμονικοῦ συστήματος ποὺ περιγράφεται στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως μὲ τὸ λεγόμενο «σφράγισμα» στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
.                Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τερατῶδες σύστημα ἐ­­λέγχου τῶν πάντων φιλοδοξεῖ νὰ τὸ ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα μιὰ κυβέρνηση προερ­χόμενη κατὰ βάσιν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἀ­­­ριστερᾶς, ποὺ παραδοσιακὰ ἀντιδροῦ­σε στὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Στὸ ὄνομα δῆθεν τοῦ λαοῦ προτίθεται νὰ ὑποδουλώσει τὸν λαὸ στοὺς μεγαλοτραπεζικοὺς τυράννους;

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτικὴ ἢ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτικὴ κάρτα συναλλαγῶν».

Κάρτα συναλλαγῶν

 τοῦ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

βλ. σχετ.: ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ; 10+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ!

.             Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια οἱ κυβερνήσεις διαφόρων προηγμένων κρατῶν προσπαθοῦσαν νά πείσουν τούς πολῖτες τους, ὅτι μεγάλη ἐξυπηρέτηση στή δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τους θά εἶχαν ἄν ὅλες οἱ συναλλαγές τους γίνονταν μέ ἠλεκτρονική ταυτότητα.
.             Πολλοί ὅμως δημοκρατικοί, ἀλλά καί χριστιανικοί φορεῖς ἀνθίσταντο παρουσιάζοντας τά δεινά μιᾶς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς πού δένει τούς ἀνθρώπους σέ μιά στυγνή καί παγκόσμια δικτατορία καί τούς ὁδηγεῖ στό σφράγισμα μέ τόν ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου.
.             Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα πῆρε καί ἄλλες ὀνομασίες, ὅπως Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐπί Γιώργου Παπανδρέου. Μέ τήν ἴδια ὀνομασία, Κάρτα Πολίτη, ἐμφανίστηκε στίς ἡμέρες ΣΥΡΙΖΑ. Ἐνῷ, ὅσο ἦταν ἀντιπολίτευση, συναγωνιζόταν μαζί μας τονίζοντας τά ἀρνητικά, τώρα τή θεωρεῖ σανίδα σωτηρίας γιά τούς φτωχούς πού θά ἐπιδοτοῦνται μέ ἀστεῖα ποσά διαβίωσης καί ἐνοικίου. Ἡ δημόσια διαβούλευση, μέ τό ἐπίπεδο τῶν ὑγιῶν καί ἀξιοπρεπῶν ἐπιχειρημάτων, τούς ἀνάγκασε νά τήν πάρουν πίσω. Μέσῳ ἄλλου ὅμως ὑπουργοῦ προσπαθοῦν νά τήν ἐπιβάλουν ὡς πιστωτική ἤ χρεωστική κάρτα καί μάλιστα πιλοτικά σέ ὅλα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου μέ πληθυσμό ἄνω τῶν τριῶν χιλιάδων κατοίκων. Οἱ φτωχοί κάτοικοι ἀντιδροῦν, γιατί τούς δίνεται τό περιθώριο ἀπό τόν τουρισμό τοῦ καλοκαιριοῦ νά βγάλουν λίγα χρηματάκια γιά διαβίωση καθ΄ὅλο τό ὑπόλοιπο ἔτος ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων μηνῶν πού εἶναι οἰκονομικά ἄγονοι, μέχρι τό ἑπόμενο καλοκαίρι. Οἱ κυβερνῶντες ἐξαντλοῦν τήν αὐστηρότητά τους σ᾽ αὐτούς τούς ἀδύνατους οἰκονομικά νησιῶτες, τάχα μεγαλοεπιχειρηματίες, φροντίζοντας δῆθεν γιά τήν ὑπόληψή τους ὡς ἐντίμων ἐπιχειρηματιῶν, γιατί δέν θά φοροδιαφεύγουν.
.             Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτική ἤ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν:

α. Μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι RFID, ἀναπρογραμματιζόμενο,
β. Εἶναι μικρῆς ἤ μεγάλης χωρητικότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση
γ. ἐπικοινωνεῖ μέ βάση δεδομένων, ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαντα τά οἰκονομικά δεδομένα ἀλλά ἐν συνεχεία ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς.

.             Εἶναι πεπεισμένοι οἱ συμπολῖτές μας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συναλλαγῶν ἀντικαθιστᾷ πλήρως τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τήν ὁποία ἀπέρριψαν μέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ δημοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας μας, ἐκτός κάποιων κομματικῶς πειθαρχούντων ἀφελῶν. Κανένας κομματικός παράγοντας δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά μᾶς παραπλανᾷ καί νά ἐμπαίζει ἐμᾶς τούς καταταλαιπωρημένους Ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή ἀφοῦ ἡ Κάρτα Συναλλαγῆς:

α. Ἐπιβάλλεται μόνο στόν πάμφτωχο ἤ ψευδομικρομεσαῖο Ἕλληνα πολίτη,
β. Δέν ἐπιβάλλεται στούς ἔχοντας ἄφθονα χρήματα, ἀφοῦ ἔχουν τή δυνατότητα ἰδιαιτέρων, μυστικῶν εὐνοϊκοτάτων συμφωνιῶν, μέ τίς τράπεζες καί
γ. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ ρυθμιστικό ρόλο στίς συναλλαγές, ἔχει τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πάνω σέ θέματα οἰκονομικῶν καί οἱ ἀποφάσεις της νά περνοῦν ὄχι πρός ψήφιση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ἀλλά μέ Φ.Ε.Κ. καί νά ἰσχύουν ὡς νόμοι τοῦ «Κράτους».

.             Εἶναι τοῖς πᾶσι πλέον τά ἀνωτέρω γνωστά. Οἱ ἄνω τῶν ἑκατό χιλιάδων συμπολῖτες μας πού κατέθεσαν ἠλεκτρονικά ἤ καί γραπτά τήν ἀπόφασή τους νά μή δεχθοῦν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχουν ἀποκτήσει τήν αὐτονόητη ἁπλῆ ἱκανότητα νά ἀντιλαμβάνονται τίς σκοπιμότητες τῶν ὑπουργῶν πού μεθοδεύουν ἑκάστοτε τή θέσπιση τέτοιων Καρτῶν. Τώρα ἐπανανεώνουν τή βούλησή τους νά μή πέσουν θύματα στά ἀδυσώπητα σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιδιώκει τά πάντα νά ἰσοπεδωθοῦν κάτω ἀπό τήν πιό δεινή παγκόσμια δικτατορία της.
.             Οἱ λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου καί ἄλλες, ἐνδεικτικά μόνο ἔφεραν στό φῶς κάποιους παρανόμως πλουτούντας, ὅμως δέν ἔφεραν κανένα ἄλλο ποθητό ἀποτέλεσμα, δηλαδή τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Φυσικά δέν γίνεται καμιά συζήτηση γιά ἐπιστροφή χρημάτων… Ἐξακολουθεῖ νά ἐπιβεβαιώνει ὁ λαός μας τό «ὅπου φτωχός καί ἡ μοῖρά του». Ὡστόσο ὁ λαός μας ἀντιστέκεται καί ἐπιμένει μέ ἀξιοπρέπεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς ἐνάντια στόν ἐμπαιγμό, τόν οἰκονομικό εὐτελισμό καί τό σφυροκόπημα ὅλων τῶν κορυφῶν τῆς μακραίωνης ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεώς του. Ξέρει ὅμως νά λέει καί τό ὄχι, ὅταν μαίνεται ἡ Νέα Ἐποχή ἐνάντια στά ὑψηλά ἀναλλοίωτα πιστεύματά του. Τώρα λέει τό ὄχι καί στίς Κάρτες Συναλλαγῆς.
.             Ἐν τῷ μεταξύ «χαμός» γίνεται στά ΜΜΕ γιά τό ἱερό λείψανο τῆς ἁγίας Βαρβάρας, τό ὁποῖο ἔχει τεθεῖ πρός προσκύνηση στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό της, στήν περιοχή ἁγίας Βαρβάρας. Κι ἐδῶ κομματικοί παράγοντες μαίνονται, ἐνῷ ἄλλοι συμπολιτευόμενοί τους προσπαθοῦν νά τούς συμμαζέψουν, ἀφοῦ ἡ πραγματικότητα τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν καί ὁ χρόνος ἀναμονῆς πού εἶναι πάνω ἀπό δύο ὧρες, δείχνει τή δύναμη τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ λαοῦ μας. Ὁ ἴδιος πιστός λαός λέει ὄχι καί στή Κάρτα Συναλλαγῆς. Φυσικά δέν εἶναι μόνο οἱ καθαρά θρησκευόμενοι πού δέν θέλουν μέ τίποτα τήν Κάρτα Συναλλαγῶν ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι.
.             Στ᾽ ἀλήθεια οἱ κυβερνῶντες δέν ἔχουν αὐτιά, δέν ἔχουν μάτια νά παρακολουθοῦν τή βάση τοῦ λαοῦ μας;

 ΠΗΓΗ: orthros.eu

, , , , ,

Σχολιάστε