Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κάρτα Πολίτου

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου)

Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου:
«Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

.           Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πό τήν Σύ­ναξη Ὀρ­θο­δό­ξων Ρω­μη­ῶν «ΦΩ­ΤΗΣ ΚΟΝ­ΤΟ­ΓΛΟΥ», τό ἔν­τυ­πο «Ἡ ἄρ­νη­ση τῆς κάρ­τας τοῦ πο­λί­τη ὡς ὁ­μο­λο­γί­α πί­στε­ως», πού ὑ­πο­γρά­φει ὁ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου, Προ­η­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.
.              Πρόκειται γιά μιά συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια καί με­λέ­τη ὁ­μά­δας θε­ο­λό­γων, νο­μι­κῶν, τε­χνι­κῶν, κλη­ρι­κῶν, μο­να­χῶν καί λα­ϊ­κῶν, πού ἀ­σχο­λοῦν­ται μέ τό συγ­κε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα καί πα­ρα­κο­λου­θοῦν συ­στη­μα­τι­κά τίς ἐ­ξε­λί­ξεις του ἐδῶ καί δύο δεκαετίες.
.              Ἡ ἐρ­γα­σί­α αὐ­τή βα­σί­ζε­ται στήν ἑρ­μη­νεί­α τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, κα­θώς καί συγ­χρό­νων πα­τέ­ρων, γε­ρόν­των καί θε­ο­λό­γων καί κα­τ’ ἐ­ξο­χήν στά προ­φη­τι­κά καί ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κά κεί­με­να τοῦ με­γά­λου Ἁ­γί­ου τῶν ἡ­με­ρῶν μας, τοῦ Ὁ­σί­ου Παϊσίου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του. Ἀ­πο­τε­λεῖ δέ συ­νέ­χεια πο­λυ­ά­ριθ­μων ἀ­να­φο­ρῶν, ἀ­πο­φά­σε­ων, ἀ­να­κοι­νώ­σε­ων, κει­μέ­νων, δι­α­μαρ­τυ­ρι­ῶν, ψη­φι­σμά­των, ἐγ­κυ­κλί­ων, ἄρ­θρων, ἐ­πι­στο­λῶν, δη­μο­σι­ευ­μά­των, συ­νε­δρί­ων καί συ­ζη­τή­σε­ων πού πα­ρή­χθη­σαν, κα­θ’ ὅ­λη τήν διά­ρκεια αὐ­τῶν τῶν ἐ­τῶν, ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τήν Ἱ­ε­ρά Κοι­νό­τη­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους, Μη­τρο­πό­λεις καί Ἱ­ε­ρές Μο­νές, Κα­θη­γη­τές Θε­ο­λο­γι­κῶν Σχο­λῶν, κλη­ρι­κούς, μο­να­χούς, φο­ρεῖς καί συλ­λό­γους.

ΠΗΓΗ:epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛ. TAΥΤΟΤΗΤΟΣ 07.02.16 (Ἡ ἠλεκτρ. κάρτα θὰ ἐπιβληθεῖ μέσα στὸ 2016 γιά νά «διευκολύνουν» τοὺς πολίτες, ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν

Σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει

7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια

στήν μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωματεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους

1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ὕπουλα καί ἐκβιαστικά θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν θά πραγματοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (πλατεία Συντάγματος).

SygkentrwsiKarta

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ

.                  Χωρίς ἐνδοιασμούς οἱ κυβερνῶντες μᾶς ἀνακοινώνουν τήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μέ τσιπάκι, στήν ὁποία θά περιλαμβάνονται μεταξύ ἄλλων ὁ ἀριθμός ταυτότητας, τό ΑΦΜ καί τό ΑΜΚΑ μέσα στό 2016. Καί αὐτό γιά νά μᾶς «διευκολύνουν», ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν. Παρά τά συντριπτικά ἀποτελέσματα τῶν δημοσίων διαβουλεύσεων κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἡ νεοταξική ἡγεσία τῆς χώρας μας ἀδιαφόρησε καί προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νά ὑλοποιήσει τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
.               Ἄς δοῦμε ὅμως συνοπτικά τά κυριώτερα ἀπό τά ὑπόλοιπα δυναστικά μέτρα τῶν κυβερνητῶν μας:

 • Μειοδοσία στά ἐθνικά θέματα καί παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας

 • Mείωση μισθῶν και συντάξεων

 • Δυσβάστακτοι κατασκευασμένοι φόροι

 • Πλειστηριασμοί σπιτιῶν

 • Τό πανδοχεῖο-Ἑλλάδα : Προσφορά, χωρίς μελετημένη ἐθνική στρατηγική, ἀλόγιστης φιλοξενίας σέ ἀτέλειωτο ἀριθμό ταλαιπωρημένων προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀγνώστων στοιχείων καί σκοπῶν. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς θά εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας.

 • Καταπάτηση Συντάγματος

 • Πολεμική κατά τῆς γλώσσας, τῆς ἱστορίας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας

 • Θεσμοθέτηση τοῦ βδελυροῦ καί ἀπαράδεκτου συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ

 1. Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι συνδεδεμένη μέ βάσεις δεδομένων, ὅπου σύντομα θά περιέχονται ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς, τά ὁποῖα μέσω τῶν hackers θά εἶναι προσβάσιμα, ἀκόμη καί στούς ἐχθρούς μας. Καί τό τραγικότερο, οἱ ἐξουσιαστές θά προσθέτουν ὅ,τι θέλουν χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν. Χωρίς αὐτήν τήν ΚτΠ θά εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση θεμελιωδῶν ἀστικῶν, οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων.

 2. Ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη”, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ὁ ἀρραβώνας τοῦ τελικοῦ σφραγίσματος. Λέει ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά στά «Σημεῖα τῶν καιρῶν»: «…Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως” ἀσφάλειας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντίχριστου……». Τά λεγόμενα τοῦ ὁσίου Παϊσίου εἶναι ἑρμηνεία τῶν ὅσων λέει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, γιά τά ἔσχατα : «Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅποιος δέν δεχθεῖ νά χαραχθεῖ στό δεξί του χέρι ἤ στό μέτωπο ὁ ἀριθμός ἤ τό ὄνομα θηρίου, “…μή δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι…”»

 3. Ἡ ἀπειλή μετά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας θά εἶναι: Ἄν δέν δεχθεῖς νά λάβεις τόν κωδικό ἀριθμό σου καί τήν “Κάρτα”, δέν θά λάβεις τὀ μισθό, τή σύνταξη, τό ἐπίδομα, τήν ἰατρική σου περίθαλψη. Κοινός παρανομαστής ὁ ἐκβιασμός. Σήμερα ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καί ἡ ἀπειλή στερήσεως τῶν ἀναγκαίων. Τελικό ζητούμενο ἡ ἀποδοχή καί προσκύνηση τοῦ θηρίου.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ;

.                  Ὁ ἱερομάρτυς καί ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός συνιστοῦσε στούς ἤδη σκλάβους ἀδελφούς μας: Μή φοβηθεῖτε ὁ,τιδήποτε κι ἄν οἱ ἐχθροί σᾶς πάρουν. Μόνον τόν Χριστό καί τήν ψυχή σας δέν θά κατορθώσουν νά σᾶς πάρουν, ἄν ἐσεῖς δέν τούς τά παραχωρήσετε. Μέ τήν παραλαβή τῆς Κάρτας ὡς τό προστάδιο τοῦ σφραγίσματος δέν πουλᾶμε καί τά δύο; Καί τό Εὐαγγέλιο καί τόν ἑαυτό μας;

ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ

 1. Νά ἀντισταθοῦμε στά καταχθόνια ἰδιοτελῆ σχέδια τῶν ξένων ἐχθρῶν καί τῶν «ἡμετέρων», ἐπειδή διακυβεύεται ἡ ἐθνική μας ἀκεραιότητα καί ὁ ἐπί αἰῶνες μοναδικός θεανθρώπινος πολιτισμός μας. Καί μόνο γι’ αὐτήν τήν ἐφιαλτική ὀργουελική προοπτική ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀξίζει, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ ἀριθμοῦ 666, νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν μή ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἔτσι ἔκαναν οἱ πολίτες τῆς Μ. Βρετανίας πού κατάφεραν νά πετύχουν τήν ἀκύρωση εἰσαγωγῆς της στή χώρα τους, ἔχοντας ὡς ἐπιχειρήματα τήν φαλκίδευση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τους.Πολλῷ μᾶλλον ἐμεῖς πρέπει νἀ ἀγωνιστοῦμε ἐφόσον σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες στήν ΚτΠ θά ὑπάρχει ὁ δυσώνυμος ἀριθμός.

 2. Σέ περίπτωση ἐκδόσεως τῆς ΚτΠ νά ἀρνηθοῦμε τήν παραλαβή τῆς “Κάρτας”, πράξη πού συνιστᾶ δημόσια ὁμολογία Πίστεως. Ὁ Χριστός, ζητᾶ ἀπό τόν πιστό, ἄν Τόν ἀγαπᾷ, νά μήν δεχθεῖ τό «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου, πού θά τοῦ δώσει τήν δυνατότητα νά συναλλάσσεται καί νά ἐξασφαλίσει τήν ἐπιβίωσή του.

 3. Νά καθιερώσουμε πρωϊνή προσευχή μέ τό κομποσχοίνι, ταπεινῶς ἱκετεύοντας «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», ἐννοώντας ὅλους τούς ἀδελφούς συν-Ἕλληνες.

 4. Τέλος νά μήν ξεχνᾶμε τό ἐν Χριστῷ μαρτύριο πού μπορεῖ νά τοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ὀρθόδοξο ἑλληνικό ἔθνος μας, ὥστε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ἐν Χριστῷ οἱ ἑπόμενες γενιές. Ὅπως λέει καί ὁ ποιητής Γιῶργος Βερίτης: «Ἄν δέν ἀναστήσουμε μέσα στήν ψυχή μας τό πνεῦμα τῶν κατακομβῶν καί τοῦ μαρτυρίου, εἴμαστε ἄχρηστοι γιά τή σημερινή ἐποχή….Δέν θά εἴμαστε μαθητές Ἐκείνου».

ΠΗΓΗ: orthros.eu

, , ,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

“ΑΣΠΡΟ” ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΤ – “ΜΑΥΡΟ” ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ»

Η ΚΑΡΤΑ ΗΡΘΕ «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ»

Περιοδ. «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»,
ἀρ. τ. 101, Μάρτ.- Ἀπρ. 2015

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὴ αὐταπατώμεθα: «ὅσες ΕΡΤ κι ἂν ἀνοίξουν» ὁ φασισμὸς θὰ παραμείνει. Προπετάσματα καπνοῦ. Ἀναλώσιμες «εὐτυχίες». Ἡ προώθηση τῶν ποικιλωνύμων «καρτῶν» εἶναι θεμελιώδης ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ποὺ ἀναλαμβάνει  ΚΑΘΕ ἐναλλασσομένη κυβέρνηση.ΕΡΤ
.              Ἀπὸ τὴ μιὰ “ἄσπρο” μὲ τὴν ΕΡΤ (Ἐ
πανῆλθε στοὺς τηλεοπτικοὺς δέκτες ἡ ΕΡΤ μετὰ ἀπὸ ἀκριβῶς δύο χρόνια “μαύρου”), ἀπ᾽ τὴν ἄλλη «μαῦρο» (γιὰ τὶς συνταγματικὲς ἐλευθερίες) μὲ τὴν «Κάρτα». Ὁ Λαὸς δὲν ἔχει δυνάμεις γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τί ἐξυφαίνεται μὲ πανουργία! 

.            Ὅσοι παρακολουθοῦν τίς ἐξελίξεις γνωρίζουν ὅτι μετά τό συντριπτικό ποσοστό (98%) ἀρνητικῶν σχολίων γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στή διαβούλευση, πού ἔγινε τόν Μάρτιο 2015, ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τό ἐπίμαχο ἄρθρο 16 γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ὅτι θά τό ἐπαναφέρει, ἀφοῦ τό μελετήσει ἐκ νέου.
.               Σ ̓ αὐτόν τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς «κάρτας» ἔδωσε τό παρόν καί ἡ Παρακαταθήκη μαζί μέ ἄλλα 24 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, καθώς ἀ ποστείλαμε τά Σωματεῖα ἀπό κοινοῦ ἐ πιστολή πρός ὅλους τούς ἀρχιερεῖς καί ὅλους τούς βουλευτές. Δέν γνωρίζουμε ἐάν ἐκτός ἀπό τήν παρέμβαση τῶν 25 Σωματείων μέ τήν ἐ πιστολή τους, πού προανεφέρθη, καί τήν ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία προηγήθηκε (δημοσιεύ θηκε στό τ. 100 τῆς «Π») ὑπῆρξε κάτι ἄλλο σέ συλλογικό ἐπίπεδο ὡς ἀντίδραση – παρέμβαση στό θέμα τῆς «κάρτας».
.               Ἐπαινετή ἐπίσης καί στόν κατάλληλο χρόνο ἦταν ἡ ἐπιστολή τῆς «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν», πού ἀπέστειλε γιά τό ἴδιο θέμα ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
.         Εἴπαμε λοιπόν «δόξα τῷ Θεῷ», πού ἀπομακρύνθηκε πάλι ὁ κίνδυνος αὐτός. Ὅμως δέν χαρήκαμε γιά πολύ. Διαπιστώσαμε –ὄχι χωρίς ἔκπληξη– ὅτι αὐτό, πού ἡ κυβέρνηση ἔβγαλε ἀπό τήν πόρτα (τό ἄρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης»), τό ἔβαλε ἀπό τό παράθυρο ὡς ἄρθρο 10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εἶναι πλέον ὁ νόμος 4325 τῆς 11.5.2015. Οὐσιαστικά τό νέο ἄρθρο 10 εἶναι τό πρῶτο μισό τοῦ προηγουμένου ἄρθρου 16, τό ὁποῖο πλέον δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά νά προχωρήσει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη».
.               Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς νέας καταστάσεως, πού αἰφνιδιαστικά δημιούργησε ἡ κυβέρνηση, χρήζει μελέτης γιά τή σωστή ἀντιμετώπισή της. Πάντως σύμφωνα μέ τήν πρώτη γνώμη ἐγκρίτου νομικοῦ, τό θέμα πλέον τῆς διαβόητης «κάρτας» μπορεῖ νά προωθηθεῖ μέ μία ἁπλή ὑπουργική ἀπόφαση καί δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἔλθει ξανά ὡς νομοσχέδιο στή Βουλή!
.               Ὁ κ. Κατρούγκαλος ἀνακοίνωσε ἐπίσης ὅτι προχωρεῖ ἡ «κάρτα σίτισης», τήν ὁποία ὁ ἴδιος χαρακτήρισε ὡς πιλοτική ἐφαρμογή τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Ἤδη ὑπεγράφη συμφωνία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα γιά νά δοθοῦν ἠλεκτρονικές κάρτες σέ 150 χιλιάδες φτωχοποιημένους Ἕλληνες. Οἱ κάρτες αὐτές θά πιστώνονται μέ 70 € ἀνά δικαιοῦχο τόν μῆνα (δηλ. 2,30 € ἡμερησίως!), ἐνῷ γιά κάθε προστατευόμενο μέλος θά προστίθενται 30 €. Πάντως, ἡ ἐνίσχυση δέν θά ὑπερβαίνει τό ὕψος τῶν 200€ μηνιαίως.
.               Τό ἄλλο πολύ σημαντικό μέτρο πού προωθεῖται γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς Big Brother κοινωνίας εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν μέ πρόσχημα τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς! (βλ. σχετικό σχόλιο τοῦ ἰδίου τεύχους τῆς «Παρακαταθήκης» κατωτέρω). Ἤδη ἡ κυβέρνηση μελετᾶ ἀπό αὐτό τό καλοκαίρι στά τουριστικά ἑλληνικά νησιά ἡ ἐξόφλη ση λογαριασμῶν ἄνωτῶν 70€ νά γίνεται μόνο μέ ἠλεκτρονική κάρτα συναλλαγῶν!
.               Παράλληλα μέ αὐτά, πού μεθοδεύονται καί ἐπιταχύνονται ὡς ἐξελίξεις σέ πολιτικοοικονομικό ἐπίπεδο, ἐξ ἴσου σημαντικές ἐξελίξεις δρομολογοῦνται σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο. Καθώς μαθαίνουμε ἀπό σοβαρούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μετέχουν στόν διάλογο Ὀρθοδόξων καί παπικῶν, χωρίς ὅμως νά συνευδοκοῦν στίς ὑποχωρήσεις σέ θέματα πίστεως, ὁ βασικός σκοπός γιά τόν ὁποῖο βιάζονται νά κάνουν τήν «Μεγάλη Σύνοδο» τοῦ 2016, εἶναι νά προωθηθεῖ σ ̓ αὐτήν τό θέμα τῆς πλήρους κοινωνίας μέ τούς παπικούς, δηλαδή τό κοινό ποτήριο.
.               Ὁ «ἐγκέφαλος» τῆς προωθουμένης (ψευδοῦς) ἑνώσεως Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας θεωρεῖ ὅτι τό θέμα τῆς ἑνώσεως δέν ἔχει σχέση μέ τά δόγματα (!), δηλαδή μέ τήν πίστη, ἀλλ ̓ εἶναι ἁπλῶς ἕνα θέμα διευθέτησης τοῦ πρωτείου. Ἐφ ̓ ὅσον λοιπόν δημιουργήσουν ἕναν Πρῶτο (μέ πρωτεῖο ὅμως ἐξουσίας) στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή (στήν παπική Δύση ὑπάρχει ὁ πάπας), ὁ δρόμος πρός τό κοινό ποτήριο εἶναι εὔκολος. Ἔτσι σκέπτονται, βλέποντας βέβαια τά πράγματα μόνον κοσμικά, ὅπως, ἄλλωστε, τό συνηθίζουν.
.               Ἀφοῦ λοιπόν γίνει ἡ (ψευδής) ἕνωση, μετά συζητοῦμε τά «θεολογούμενα». Ὡς θεολογούμενα νοοῦνται οἱ διαφορές, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ὡς νόμιμες ποικιλίες στήν ἐν τόπῳ καί χρόνῳ πραγμάτωση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι ̓ αὐτό μιλοῦν γιά «ἑνότητα μέσα στήν ποικιλία». Μή λησμονοῦμε ὅτι οἱ οἰκουμενιστές ἀναγνωρίζουν τόν πάπα ὡς ἐπίσκοπο Ρώμης, τόν προσφωνοῦν ἁγιώτατο ἀδελφό καί τήν «Ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία» ἀναγνωρίζουν ὡς ἐκκλησία μέ ἀποστολική διαδοχή, ἱερωσύνη καί ἁγιαστικά μυστήρια. Ἄρα λοιπόν τί μᾶς χωρίζει; Μόνον ἡ διευθέ τηση τοῦ πρωτείου.
.               Τά πράγματα φαίνεται νά εἶναι πιό σοβαρά καί δύσκολα ἀπ ̓ ὅσο συνήθως τά θεωροῦμε. Ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ, πού ἐκοιμήθη ὁσιακά στίς ΗΠΑ τό 1982, συνήθιζε νά λέγει —προκειμένου νά ἀφυπνίσει πνευματικά τούς ἀκροατές του— ὅτι «εἶναι πιό ἀργά ἀπ ̓ ὅσο νομίζετε». Καιρός λοιπόν ἡμᾶς «ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι… ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡμέρα ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ´ 11-12). Αὐτό ὅμως εἶναι τό ἐλ πιδοφόρο: ὅτι «ἡ ἡμέρα ἤγγικεν». Καί, ὡς γνωστόν, λίγο πρίν ξημερώσει, τό σκοτάδι γίνεται πιό πηχτό. Ὅμως εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ ἡμέρα θά ἀνατείλει. Ἡ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό μήν τό ξεχνοῦμε ποτέ!
.               Ὅπως λέγει σέ ὁμιλίες του τόν τελευταῖο καιρό καί ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου τῆς Κύπρου κ. Νεόφυτος «ἔχουν δρομολογηθεῖ προφητευμένα γεγονότα».
.               «Ἔστωσαν [οὖν] ὑμῶν αἱ ὀσφύες πε ριεζωσμέναι καί οἱ λύχνοι καιόμενοι…» (Λουκ. ιβ´ 35). Δηλαδή: Καλούμεθα νά αὐξήσουμε τό ἐπίπεδο ἑτοιμότητος καί ἀγωνιστικότητος, προθυμίας πνευματικῆς, φιλοτιμίας καί θερμῆς προσοχῆς γιά νά φωτίσει ὁ Θεός.

Ἀμήν. Γένοιτο.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ὁ Big Brother προωθεῖ τήν ἀχρήματη κοινωνία

.                Διαβάζουμε στό id-ont.blogspot.com ὑπό τόν τίτλο: «Ἡ “πάταξη τῆς φοροδια φυγῆς” εἶναι προσχηματική. Ἄλλοι εἶναι οἱ λόγοι πού σπρώχνουν πρός “ἀχρήματη” (χωρίς μετρητά) κοινωνία»: Οἱ μεγάλες Τράπεζες (Κεντρικές καί Ἐμπορικές) ἔχουν ἀποφασίσει νά ἐπιβάλουν ἀρνητικά ἐπιτόκια (τοὐλάχιστον -5%) στίς καταθέσεις. Δηλαδή θά δίνεις στήν Τράπεζα 100 € καί στό τέλος θά σοῦ ἐπιστρέφει 95 €! Οἱ Τράπεζες δηλ. θά παίζουν τό ρόλο τοῦ χρηματοφυλακίου ἐπ ̓ ἀμοιβῇ. Αὐτό ὅμως θά ὁδηγήσει τούς πολίτες νά σηκώσουν τά λεφτά τους ἀπό τίς Τράπεζες καί νά τά φυλάξουν στά σπίτια τους σέ δικά τους χρηματοκιβώτια. Ἔτσι θά ζήσουμε καί τό ἐπονομαζόμενο bank run, ὅπου οἱ Τράπεζες θά ἔχουν πρόβλημα, γιατί δέν ὑπάρχουν τόσα μετρητά νά δώσουν. «Ἐξαφανίστε λοιπόν τά μετρητά» (μαζί μέ μερικά ἀκόμη μέτρα) λέει ὁ Οἰκονομολόγος Willem Buiter στήν συνημμένη ἔκθεση τῆς Citibank. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἐπιβάλουμε στήν ἀγορά ἀρνητικά ἐπιτόκια! Βλέπουμε λοιπόν ὅτι «ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς μέ τή χρήση χρεωστικῶν/πιστωτικῶν καρτῶν γιά συναλλαγές ἄνω τῶν 70€ σέ νησιά ἄνω τῶν 3.000 κατοίκων» εἶναι ἕνα προσχηματικό ἐπιχείρημα. Ὁ στόχος εἶναι ἀκόμη μία φορά ἡ χώρα μας νά καταστεῖ ἕνα πειραματόζωο στά παιχνίδια ἐξουσί ας τῶν Τραπεζῶν, δηλ. τῶν «Ἀγορῶν», καί μέ σύμμαχο αὐτή τή φορά ὄχι κάποια κεντροδεξιά κυβέρνηση, ἀλλά «ἀριστερή διακυβέρνηση», ἡ ὁποία κατά τά ἄλλα ὑποφέρει ἀπό τίς «Ἀγορές» καί τίς Τράπεζες (βλ. δήλωση: Βαρουφάκης: Ἀντιμετωπίζουμε πραξικόπημα, ὄχι μέ τάνκς, ἀλλά μέσῳ Τραπεζῶν, id- ont.blogspot.gr/2015/04/blog-post_2.html), ἀλλά ταυτόχρονα συνεργάζεται ἄριστα μαζί τους!

ΠΗΓΗ: orthodoxnet.gr

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ

Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικὰ

βλ. σχετ. ἄρθρο τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» πρὸ τετραετίας!: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

   .               Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται τοῦτες οἱ γραμμές, ἡ Κυβέρνηση σύμφωνα μὲ δημοσιο­γραφικὲς ἀνταποκρίσεις βρίσκεται σὲ δύ­σ­κολη θέση. Οἱ δανειστές ­(εὐρωπαϊκοὶ καὶ διεθνεῖς θεσμοί) σφίγγουν τὴ θηλιὰ τῆς οἰ­κονομικῆς παροχῆς μέχρις ἀσφυξίας, προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους ποὺ θέτουν.
.              Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πί­εση ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται σχέδιο μέτρων, μὲ τὰ ὁποῖα ­ὑπολογίζει νὰ ­εἰσπράξει χρήματα σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή­σεις τῶν δανειστῶν.
.              Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα «σχεδιάζει νὰ ξεκινή­σει πιλοτικὰ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρή­­­σης πλαστικοῦ χρήματος σὲ 23 ­νησιά. Στόχος εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 70 εὐ­ρὼ στὰ νησιὰ ποὺ ἔχουν πληθυσμὸ μεγαλύτερο τῶν 3.000 κατοίκων θὰ γίνονται μὲ κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικὲς ἢ προπληρωμένες. Μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ ­συμφωνοῦν οἱ πιστωτὲς τῆς χώρας, δεδομένου ὅτι ­στο­χεύει στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» («Καθημερινὴ» 30-4-2015).

 .                Τὸ Ἐπιμελητήριο τῶν Κυκλάδων μὲ ἀνακοίνωσή του τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐπισημαίνει σειρὰ σημαντικῶν λόγων, γιὰ τοὺς ὁποίους κρίνει ὅτι τὸ μέτρο εἶναι ὄχι μόνο ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ καὶ ἀναποτελεσμα­τικὸ καὶ ἀνεφάρμοστο.
.                 Τὸ ζήτημα ὅμως ἔχει καὶ ἄλλη πλευρὰ πολὺ περισσότερο ἀνησυχητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Ἀποτελεῖ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθεῖ νὰ ­ἐπιβληθεῖ ἐπανειλημμένως στὸ παρελθὸν μὲ τὴ ­λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη» καὶ παρόμοια, καὶ ἀ­­πέτυχε ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιδράσεως τῶν πο­λιτῶν. Ἡ τελευταία τέτοια ­προσπάθεια εἶ­­χε σχεδιασθεῖ νὰ γίνει τὸν ­περασμένο Μάρ­­τιο μὲ τὸ περίφημο ἄρθρο 16 τοῦ ­λε­­γό­μενου «νομο­σχεδίου Κατρούγκαλου» καὶ μπροστὰ στὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν ματαιώθηκε.
.             Τώρα τὸ σχέδιο ἐπανέρχεται ἀπὸ τὴν πί­­σω πόρτα, πάντα μὲ τὸ ­ψευδοεπιχείρημα, ὅπως τεκμηριωμένα ­ἀποδεικνύει τὸ Ἐ­­­πι­με­λητήριο τῶν Κυκλάδων, τῆς ­πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Εἶναι πλέον ­ὁλοφάνερο: Τὰ διεθνῆ κέντρα ἐλέγχου τοῦ χρήματος σφίγγουν τὸν κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό, γιὰ νὰ τὸν ἀναγ­κάσουν νὰ δεχθεῖ τὴν κατάργηση τοῦ χρήματος καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ζωῆς του. Κάτι ποὺ τελικὰ μήπως προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καθιέρωση  τοῦ­δαιμονικοῦ συστήματος ποὺ περιγράφεται στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως μὲ τὸ λεγόμενο «σφράγισμα» στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
.                Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τερατῶδες σύστημα ἐ­­λέγχου τῶν πάντων φιλοδοξεῖ νὰ τὸ ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα μιὰ κυβέρνηση προερ­χόμενη κατὰ βάσιν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἀ­­­ριστερᾶς, ποὺ παραδοσιακὰ ἀντιδροῦ­σε στὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Στὸ ὄνομα δῆθεν τοῦ λαοῦ προτίθεται νὰ ὑποδουλώσει τὸν λαὸ στοὺς μεγαλοτραπεζικοὺς τυράννους;

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , ,

Σχολιάστε

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ “ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ” ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Ερ τέλος – Φέρνουν τ πλαστικ χρμα

Τοῦ ἱστολογίου «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.           Ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς στὴν ἐπιχείρηση “σκούπα” ποὺ γίνεται στὴν Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὴ ἡ “σκούπα” δὲν ἀφορᾶ στοὺς λαθρομετανάστες, οὔτε φυσικὰ στοὺς φοροδιαφεύγοντες. Ἡ “σκούπα” ἀφορᾶ στὴν μετάβαση τοῦ συνόλου τοῦ χρήματος (δηλαδὴ τῶν εὐρὼ) στὰ κρατικὰ ταμεῖα. Καὶ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἐνῶ ἀποτελεῖ οὐσιαστικὴ ἔμπρακτη παραδοχὴ τῆς πλήρους πτωχεύσεως, παράλληλα ἀπογυμνώνει τὴν δυνατότητα ἄμυνας τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀφοῦ (μέσῳ τῆς μεταβάσεως τοῦ ρευστοῦ στὸ εἰδικὸ ταμεῖο) ἡ χώρα θὰ στερηθεῖ πολυτιμότατου νομισματικοῦ συναλλάγματος σὲ περίπτωση ποὺ φθάσουμε στὸ μὴ παρέκει…
.              Ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ ἀποφάσισε νὰ ἐφαρμόσει, λοιπόν, τὴν στρατηγικὴ ἀφαιμάξεως τοῦ ρευστοῦ καὶ ἐπιβάλλει τὴν χρήση πλαστικοῦ χρήματος, ἀποδεχόμενη καὶ ἐφαρμόζοντας οὐσιαστικὰ μία εἰκονικὴ οἰκονομία. Αὐτὴ ἡ ἐνέργεια γίνεται στὸ ὄνομα τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ στν πραγματικότητα ξυπηρετεῖ να κόμη σκοπό, τν πλήρη λεγχο τν πολιτν, φοῦ  χρήση το πλαστικο χρήματος εναι δη διασυνδεδεμένη μ τ σύστημα τς Κάρτας το Πολίτου, τοῦ ποίου ἡ φαρμογὴ ποτελε κοιν συνισταμένη (ἴσως καὶ τν πόλυτη συνισταμένη) μεταξ τν προηγουμένων κυβερνήσεων κα τς σημερινς. Δυστυχῶς, τὸ πλαστικὸ χρῆμα ἀποτελεῖ τὴν περίτρανη ἀπόδειξη τῶν πραγματικῶν σκοπῶν τῆς κυβέρνησης Σαμαρᾶ, ἡ ὁποία ὄχι μόνο προτίθεται νὰ διαλύσει ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὴν οἰκονομία τῆς χώρας (προφασιζόμενη προφανῶς τὸ καλὸ τῶν πολιτῶν), ὄχι μόνο σκοπεύει νὰ διαλύσει τὴν ὁποιαδήποτε οἰκονομικὴ ἄμυνα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει ἡ χώρα, γιὰ νὰ ξεκινήσει τὴν οὐσιαστικὴ προσπάθεια μιᾶς ἀνεξάρτητης οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης, ἀλλὰ καὶ καταπατᾶ κάθε προσωπικὴ ἐλευθερία καὶ κάθε προσωπικὸ δεδομένο τν λλήνων πολιτν, οἱ ποοι σ πολ λίγο διάστημα θ πάψουν νὰ χουν προσωπικ ζωή, ἐνῶ -μέσῳ ἑνὸς “λάθους” ἢ μίας δυσλειτουργίας τοῦ λογισμικοῦ- θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ στοχεύονται καὶ νὰ ἀποκλείονται ἀπὸ τὴν δυνατότητα ἀγορᾶς τῶν βασικῶν ἀγαθῶν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θὰ τολμοῦν νὰ ἐκφράζουν τὴν δυσαρέσκεια ἢ τὴν διαφοροποίησή τους ἀπὸ τοὺς ἀνθυποκυβερνῆτες καὶ τὰ σχέδια τῆς νέας τάξεως ποὺ αὐτοὶ θὰ ἐφαρμόζουν καταπατώντας ΟΛΑ τὰ ἀνθρώπινα, πολιτικὰ καὶ προσωπικὰ δεδομένα καὶ δικαιώματα.
.             Ἔτσι, ἐφαρμόζοντας τὸ σχέδιο τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου -τὸ ὁποῖο ἐξασφαλίζει καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση καὶ παραμονὴ τῶν αὐλικῶν τοῦ νεοταξισμοῦ στὴν ἐξουσία- τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ προωθήσει τὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές, ἐπιδιώκοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή!!!

[βλ. σχετ. χθεσινὴ ἀνάρτηση: ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ!]

 .             Δὲν καταστρέφουν, ἀλλὰ πολτοποιοῦν τὴν χώρα, τὴν οἰκονομία, τοὺς πολίτες καὶ κάθε δυνατότητα ἐλεύθερης σκέψεως καὶ δράσεως τῶν πολιτῶν. Ὅταν τὸ συγκεκριμένο σύστημα “βρεῖ” κενά, τότε θὰ προστεθεῖ καὶ ἡ παρακολούθηση μέσῳ πλήθους καμερῶν καὶ εἰδικοῦ λογισμικοῦ ἀναγνωρίσεως (εἴτε τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου, εἴτε τῆς τραπεζικῆς κάρτας, εἴτε ἀπ᾽ εὐθείας τοῦ προσώπου -σημ. ἐφαρμόζεται ἤδη στὶς ΗΠΑ), ἐνῶ λίαν συντόμως ἀναμένουμε καὶ ἀνακοίνωση (γιὰ τὴν μείωση τῶν περιττῶν ὑγειονομικῶν καὶ νοσοκομειακῶν παροχῶν) τῆς ἐνσωμάτωσης εἰδικοῦ chip στοὺς πολίτες, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναγνωρίζονται καὶ θὰ μποροῦν νὰ δέχονται νοσοκομειακὴ καὶ ἰατρικὴ φροντίδα (τὸ σύστημα αὐτὸ θὰ ἐφαρμοστεῖ ἀπὸ 1/1/2013 στὶς ΗΠΑ, μετὰ ἀπὸ σχετικὸ νόμο τοῦ “δημοκράτη” Ὀμπάμα). Ἐὰν ὑλοποιηθοῦν αὐτὲς οἱ προτάσεις μήπως ὁδηγούμαστε πρὸς μία κατάσταση ὅπου θὰ ἰσχύει “ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων”… τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων, τὴν Χρεωστικὴ Κάρτα, τὴν Πιστωτικὴ Κάρτα καὶ τελικὰ τό… τσιπάκι;

ΠΗΓΗ: «Ἂς Μιλήσουμε Ἐπιτέλους»

, ,

Σχολιάστε

ΝΕΟΤΑΞΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ: «Ἐκτελέσατε ἐντολὲς τῶν νεοταξιτῶν ἐπιδόξων τυράννων»

Νεοταξικοὶ σχεδιασμοὶ (περί νέων ταυτοτήτων …)

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2049, 15.07.2012

 .            Τρεῖς μόλις ἑβδομάδες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου, ὅπως σχολιάσαμε σὲ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήμου ἀποφάσισε ὕπουλα μέσα στὴν προεκλογικὴ διάχυση πρωτοφανὲς ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
.            Καὶ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου ἡ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση τοῦ κ. Πικραμμένου σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἀποφάσισε νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο οἱ ταυτότητες μὲ ἄλλες νέου τύπου σὲ μέγεθος καὶ σχῆμα πιστωτικῆς κάρτας, οἱ ὁποῖες θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο ἀντὶ διαβατηρίου. Οἱ νέες ταυτότητες, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὸ δεῖγμα ποὺ παρουσιάσθηκε, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἤδη οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ σχεδιάσθηκαν στὸ πλαίσιο ἐφαρμογῆς τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. (βλ. σχετ. τὴν ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/14/ἔκτακτη-εἴδηση-ἔρχεται-ἡ-κάρτα-ἀνακ/)

.            Ἐλάχιστες πληροφορίες δόθηκαν γιὰ τὸ σοβαρότατο αὐτὸ θέμα. Γιατί; Τί εἴδους ἀκριβῶς θὰ εἶναι οἱ ταυτότητες; Πρόκειται γιὰ μετονομασία τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Εἶναι προστάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Θὰ περιέχουν ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα (τσίπ); Ἀγνοοῦμε. Ὅμως καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι τόσο σημαντικὴ ἀπόφαση λαμβάνεται ἀπὸ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση φανερώνει σκοπιμότητα ἐπιλήψιμη. Καὶ γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιλήψιμη ἡ ἀπόφαση ἀπὸ τὸ ὅτι αὐτὴ λαμβάνεται μόλις τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν.
.            Ἀλήθεια ποιὸν ἐπεδίωξαν νὰ ἐξαπατήσουν οἱ τότε κυβερνῆτες μας; Ποιοῦ ἐντολὲς ἔσπευσαν νὰ ἐκτελέσουν μέσα στὸ θολὸ τοπίο τῆς προεκλογικῆς περιόδου; Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐνήργησαν σκόπιμα στὸ σκοτάδι. Δὲν εἴχατε τέτοιο δικαίωμα, κύριοι! Ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση γιὰ διενέργεια ἐκλογῶν εἶσθε, ὄχι γιὰ νὰ πάρετε ἀποφάσεις σὲ καίρια ζητήματα.
.            Ἀπαντῆστε μας: Ποιά βία σᾶς ἀνάγκασε νὰ προχωρήσετε τόσο ἐσπευσμένα σὲ θέμα τόσο σημαντικὸ μόλις τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν; Θὰ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς: Ἐκτελέσατε ἐντολὲς τῶν νεοταξιτῶν ἐπιδόξων τυράννων τῆς γῆς! Τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἐλεγχόμενα μέσα ἐνημερώσεως φωνασκοῦσαν γιὰ ἀσήμαντα ζητήματα, οἱ κρυφοὶ κυβερνῆτες τοῦ κόσμου ὕπουλα καὶ μυστικὰ ἅπλωναν τὶς ἁλυσίδες τῆς ἐπερχόμενης σκλαβιᾶς.
.            Ἕνα μόνο ἀκόμη θὰ σᾶς ποῦμε: Ὄχι, δὲν θὰ τοὺς περάσει! Ὁ Θεός μας, ὁ πραγματικὸς Κυβερνήτης αὐτοῦ τοῦ τόπου, θὰ σκορπίσει τοὺς σκοτεινούς τους σχεδιασμοὺς σὰν σκόνη στὸν ἄνεμο,  «ὡσεὶ χοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου»!

Σχολιάστε

«ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ» ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ (Καὶ στὴν Κύπρο)

Σύντομα θ δοθε λεκτρονικ ταυτότητα (Κάρτα το Πολίτου)
στο
ς Κυπρίους.

.        Σχόλιο ἱστολογίου ID-ont: Ἡ Κύπρος προχωρᾶ ἄμεσα στὴν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων γιὰ τοὺς Κύπριους. Δὲν φτάνει ὅμως μόνο αὐτό. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κυπριακῆς Προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, θὰ ἀποφασιστεῖ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη…

.        Ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κάνουμε ἀκόμα καὶ τὶς τραπεζικές μας συναλλαγές, θὰ γίνουν σύντομα μέρος τῆς ζωῆς μας. Τὸ θέμα αὐτὸ συμπίπτει καὶ μὲ τὴν Κυπριακὴ Προεδρία, ἡ ὁποία θὰ κληθεῖ νὰ χειριστεῖ σημαντικὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν προώθηση τῆς Ψηφιακῆς Ἀτζέντας τῆς Εὐρώπης ὅπως τὴν νομοθετικὴ πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ἐπαλήθευση καὶ ὑπογραφή.
.        Μέσα στὸ ἑξάμηνο τῆς Προεδρίας μας θὰ ἔχουμε νέες ταυτότητες μὲ τσίπ, δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφή, ἡ ὁποία θὰ προστεθεῖ ὡς στοιχεῖο στὴν ἠλεκτρονικὴ πλέον ταυτότητα τοῦ κάθε πολίτη. Τὸ Τμῆμα Ἀρχείου Πληθυσμοῦ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀρχίσει νὰ ἐκδίδει ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ποὺ θὰ φέρουν microchip στὸ ὁποῖο θὰ ὑπάρχει τὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα τοῦ πολίτη καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφή του. Ἡ νομοθετικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία ἔχει ὡς στόχο τὴν αὔξηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν, τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν διοικήσεων στὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς ἐνῶ θὰ μποροῦν νὰ γίνονται ἀκόμη καὶ τραπεζικὲς συναλλαγές.
.        Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες παράλληλα θὰ δημιουργηθεῖ καὶ μία Κυβερνητικὴ Ἀποθήκη Πληροφοριῶν στὴν ὁποία θὰ ἐνταχθοῦν τὰ ἀρχεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, τοῦ Τμ. Τελωνείων, τοῦ Ἀρχείου Πληθυσμοῦ, τοῦ Ἐφόρου Ἑταιρειῶν, τοῦ Τμ. Ἐσωτερικῶν Προσόδων, τοῦ Κτηματολογίου, καὶ τοῦ ΦΠΑ, καθὼς ἐπίσης τοῦ Γεν. Λογιστηρίου. Σὲ μεταγενέστερο στάδιο θὰ μποῦν καὶ τὰ ἀρχεῖα τῶν Ὑπουργείων Ὑγείας, Παιδείας καὶ ἡ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία.
.        Τὰ πιὸ πάνω ἐπιβεβαίωσε καὶ ἡ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Ἑλένη Μαύρου μιλώντας στὶς «Τομὲς στὰ γεγονότα».

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.com (ἀπὸ sigmalive.com)

 

,

Σχολιάστε

ΙΝ.ΚΑ.: «MHN ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ»

ΙΝΚΑ: Μν παραλάβετε τς κάρτες Φακελώματος

Σχόλιο π. Σταύρου Τρικαλιώτη (aganargyroi.gr):  Ἐν ἀναμονῇ μιᾶς ὑπεύθυνης θέσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος ἀναδημοσιεύουμε τὸ παρακάτω κείμενο, ποὺ δείχνει τὸν ἐλλοχεύοντα κίνδυνο ἀπὸ τὴν παραλαβὴ διαφόρων χρηστικῶν καρτῶν, χωρὶς σημειωτέον νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἀνησυχίες χιλιάδων πιστῶν ποὺ ἐνίστανται στὶς μεθοδεύσεις φακελώματος καὶ γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους…

 Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ):
“ καλεῖ τοὺς πολίτες νὰ MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες,
μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου”

.        Δὲν μᾶς ἔφταναν ἡ κατάργηση καὶ μείωση τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, αὐξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων καὶ αὐξήσεις στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἀπὸ ἔγκριτες ἐφημερίδες, καὶ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ δύο μέτρα, σὺν τοῖς ἄλλοις πολυέξοδα γιὰ τὸ κράτος :

.        1ον. Θέλει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν Ταυτότητα τὴν μὲ «Κάρτα Πολίτου», ποὺ πολὺ σωστὰ ἔχει χαρακτηριστεῖ Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτου, ἡ ὁποία μάλιστα δὲν ἔγινε δεκτὴ στὴν Ἀγγλία, λόγῳ μεγάλου καὶ ἀσκόπου κόστους καὶ τῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
.        Αὐτὴ ἡ κάρτα προγραμματίζουν νὰ ἐνημερώνεται μὲ κάθε ἀλλαγὴ στὴν οἰκονομικὴ κατάσταση (ἀκίνητα, κινητὲς ἀξίες, λογαριασμοί, ὀφειλές), οἰκογενειακὴ κατάσταση, κατάσταση ὑγείας (φάρμακα, εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, κληρονομικὸ ἱστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
.        Ὅλα τὰ προηγούμενα θὰ ἐμφανίζονται σὲ «ἑνιαία ὀθόνη». Ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἴδιος κάτοχος «θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση στὰ στοιχεῖα του ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο» – λὲς καὶ δὲν τὰ ξέρει. Θὰ ἔχει ὅμως καὶ τὸ κράτος πρόσβαση καὶ μάλιστα σὲ τομεῖς ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἐπιτρέπεται. Ἐννοεῖται ὅτι πρόσβαση θὰ «ἀποκτήσουν» ὅλοι οἱ μεγάλοι προμηθευτὲς (πολυεθνικές, ἀσφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικὰ κέντρα, πολυκλινικές, ἰδιωτικὰ γραφεῖα «εὑρέσεως ἐργασίας», ἐνοικιάσεως ἐργαζομένων, εἰσπρακτικές.) καὶ βέβαια οἱ χάκερς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα διάτρητο.

.        2ον. Θέλει νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλες τὶς συναλλαγὲς τὴν «Κάρτα τῶν Συναλλαγῶν», ποὺ καὶ αὐτὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ Χαφιὲς τοῦ Καταναλωτοῦ, καὶ αὐτὴ δὲν ἔγινε δεκτὴ οὔτε κἂν ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ἐπίτροπο τῆς φορολογίας τῆς ΕΕ.
.       Τὴν δεύτερη κάρτα ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ἔχει συνέχεια ὁ καταναλωτὴς (ἀπὸ ποιά μέχρι ποιά ἡλικία ἄραγε;) γιὰ νὰ καταγράφεται ἡ κάθε συναλλαγή: τὸ προϊὸν ἢ ἡ ὑπηρεσία, ὁ χρόνος καὶ ἡ χρηματική της ἀξία. Εἶναι προφανὲς ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, καὶ ἐπειδὴ κάθε προϊὸν διαθέτει μπαρκόντ -μὲ μία ἀναγωγὴ στὰ προϊόντα ποὺ ἀγοράζει- θὰ εἶναι γνωστὰ τὰ πάντα ἀνεξαιρέτως, γιὰ τὸν πολίτη – καταναλωτή: Οἱ συνήθειές του, τὰ πιστεύω του, ἡ ὑγεία του κλπ
.        Μὲ αὐτὲς τὶς ὑποχρεωτικὲς κάρτες οὐσιαστικὰ δρομολογοῦν νὰ καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀπόρρητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀπόρρητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀπόρρητο στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, θὰ ἑνοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) καὶ θὰ μετατραπεῖ ὁ πολίτης σὲ ἕναν ἀνθρωποαριθμό.
.        Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δὲν θὰ δεχτεῖ τὸν Μεγάλο Ἀδελφό, δὲν ἔχει νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη – καταναλωτῆ καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα τὰ προτεινόμενα μέτρα.
.        Καλεῖ ὅλες ὀργανώσεις πολιτῶν, τοὺς συνδικαλιστικοὺς καὶ τοὺς ἐπιστημονικοὺς φορεῖς καὶ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα γιὰ νὰ μὴν περάσει τὸ φακέλωμα. Τὸ ΙΝΚΑ θὰ χρησιμοποιήσει κάθε νομικὸ μέσο, ἀλλὰ καλεῖ ἀπὸ τώρα τοὺς πολίτες σ τοιμότητα ἂν χρειαστεῖ, γιὰ νὰ μὴν παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.

 ΥΓ: Τὸ Διαδίκτυο εἶναι χρήσιμο ἀλλοῦ καὶ ὄχι γιὰ φακέλωμα.  Τὸ ΙΝΚΑ ἔχει ὑποδείξει καὶ πῶς θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ Γραφειοκρατία καὶ πῶς θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ φοροφυγάδες, ποὺ ἄλλωστε εἶναι γνωστοί. Τὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ εἶναι κουκοῦλες προσχήματα.

 ΠΗΓΗ: http://www.aganargyroi.gr/ (http://kostasxan.blogspot.com)

, ,

Σχολιάστε

«“ΝΑΙ” ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ»

Ἱστολόγιο ID-ont.blogspot.com:
«Λέω ΝΑΙ στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, λέω ΟΧΙ στὴν “ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ”».

.       Ἡ καλλιέργεια φορολογικῆς συνείδησης εἶναι ζητούμενο ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Θέλουν καὶ Φορολογικὴ Συνείδηση οἱ Οὐρακοτάγκοι τῆς Ἀσυνειδησίας καὶ Διαφθορεῖς τῶν Συνειδήσεων! Ἡ «φορολογικὴ συνείδηση», ἆραγε ποῦ βρίσκεται, ἆραγε τὴν ἔχει δεῖ κανείς, ἆραγε εἶναι μιὰ περιοχὴ ἢ ἕνα τμῆμα τῆς Συνειδήσεως; Καὶ ποιοί εἶναι ὁ ὅροι, ὑπὸ τοὺς ὁποίους γίνεται ἡ ἐπιλεκτικὴ καλλιέργεια αὐτοῦ τοῦ μεμονωμένου, ἀποκεκομμένου τμήματος τῆς «γενικῆς συνειδήσεως», μὲ τὸ πρωτοποριακὸ καὶ κομψὸ ὄνομα «φορολογικὴ συνείδηση»; Ὅπου συμφέρει τοὺς κρατοῦντες, ὑπάρχει «συνείδηση» καὶ τὴν ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ ὅπου δὲν τοὺς συμφέρει, δὲν ὑπάρχει συνείδηση. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟῩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, αὐτοῦ τοῦ Φρανκεστάϊν, ποὺ ὅμως θὰ τοὺς ἐκδικηθεῖ νομοτελειακὰ ρουφώντας τὸ αἷμα τῶν Φαρισαίων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως].
.       – Ἡ φοροκλοπή, ἡ φοροδιαφυγή, ἡ φοροαποφυγὴ συνιστοῦν οἰκονομικὸ ἔγκλημα μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
.     – Συνέπεια τῆς παράνομης πρακτικῆς τῆς μὴ ἔκδοσης ἢ/καὶ μὴ λήψης ἀποδείξεων εἶναι νὰ ἀδυνατεῖ τὸ κράτος νὰ εἰσπράξει τὰ ἔσοδα ποὺ ἔχει ἀνάγκη, προκειμένου νὰ ἀσκήσει δίκαιη κοινωνικὴ καὶ φορολογικὴ πολιτική. Συνεπῶς στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ λέμε ΝΑΙ.
.     – Ἡ ἠλεκτρονικὴ ὅμως καταγραφὴ τῶν ἀποδείξεων ποὺ γίνεται μὲ τὴν “Κάρτα Ἀποδείξεων” στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, συνιστᾶ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ κράτους (ἀρχικά, γιατί ἀργότερα μπορεῖ νὰ ἐκχωρηθεῖ σὲ ἰδιῶτες).
.       – Πιὸ συγκεκριμένα, καταγράφεται ἡ καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας σὲ βάσεις δεδομένων ποὺ ἐλέγχουν καὶ διαχειρίζονται δημόσιοι ὑπάλληλοι (αὔριο ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι;).
.      – Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται ἀφοροῦν κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: πόσες φορὲς καὶ ἀπὸ ποῦ ἀγόρασες φάρμακα, πόσες φορὲς καὶ σὲ ποιό ἰατρικὸ κέντρο ἔκανες ἐξετάσεις ὑγείας, σὲ ποιό Super Market καὶ ποιό ποσὸ ἔδωσες κάθε φορά, γιὰ νὰ κάνεις τὶς ἀγορές σου, ἀπὸ ποιό κρεοπωλεῖο καὶ πόσες φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἀγοράζεις κρέας, πόσες φορές, σὲ ποιό ἑστιατόριο καὶ τί ποσὸ πλήρωσες κατὰ τὶς ἐξόδους σου, πότε, μὲ ποιὸν καὶ σὲ ποιό σινεμὰ εἶδες ταινία τῆς ἀρεσκείας σου, πόσα χρήματα ξόδεψες καὶ ποῦ πῆγες διακοπές, ἀπὸ ποιό κατάστημα καὶ πόσες φορὲς ἀγόρασες ροῦχα, σὲ ποιὸ βενζινάδικο βάζεις βενζίνη, ἀπὸ ποιό βιβλιοπωλεῖο ἀγοράζεις τὰ βιβλία ποὺ σὲ ἐνδιαφέρουν, πότε πῆγες στὸ γήπεδο γιὰ νὰ δεῖς τὴν ἀγαπημένη σου ὁμάδα, σὲ ποιόν φιλανθρωπικὸ σύλλογο καὶ τί ποσὸ κάνεις δωρεές, σὲ ποιό πολιτικὸ κόμμα δίνεις τὴν συνδρομή σου, καὶ δεκάδες ἄλλες πληροφορίες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων συνεπείᾳ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν.
.      – Ἡ δικαιολογία ὅτι δὲν δημιουργεῖται καταναλωτικὸ προφίλ, καθότι ἡ καταγραφὴ ἀφορᾶ συνολικὰ ποσὰ καὶ ὄχι γιὰ ἀναλυτικὲς ἀγορές, καταρρίπτεται ἐξ αἰτίας τῶν δύο κατωτέρω στοιχείων:

α) καὶ μὲ συνολικὰ ποσά, μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ καταστήματος, ἀποκαλύπτονται πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου της κάρτας (ἀποκαλύπτονται ἀκόμη καὶ τὰ θρησκευτικά του πιστεύω) καὶ
β) τὰ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα φυλάσσονται σὲ ἄλλες παράλληλα λειτουργοῦσες – δημόσιες ἢ ἰδιωτικὲς – βάσεις δεδομένων: – τὰ συγκεκριμένα φάρμακα ποὺ ἀγοράζονται, οἱ συγκεκριμένες ἰατρικὲς ἐξετάσεις στὶς ὁποῖες ὑποβάλλεται ὁ πολίτης, οἱ ἰαθεῖσες καὶ μὴ ἀσθένειες τῶν πολιτῶν, τὰ σωματικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ψυχικά του προβλήματα, καταγράφονται μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης τόσο στὶς ἰδιωτικὲς βάσεις δεδομένων τῶν φαρμακοποιῶν καὶ τῶν ἰατρικῶν κέντρων, ὅσο πλέον καὶ στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. – οἱ ἀναλυτικὲς ἀγορὲς τῶν πολιτῶν καταγράφονται ἤδη (σίγουρα πάντως δύνανται νὰ καταγράφονται) στὶς βάσεις δεδομένων τῶν Super Markets μέσῳ τῶν γνωστῶν σὲ ὅλους μας ἐκπτωτικῶν καρτῶν: “Καλημέρα σας, ἔχετε κάρτα;” ρωτάει εὐγενικὰ ἡ ταμίας τοῦ Super Market, κάθε φορὰ ποὺ φτάνουμε στὸ ταμεῖο.

.   Συνδυαζόμενες ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες ποῦ ὁδηγοῦν; Ἀποτελοῦν ἢ ὄχι τὴν ὑλοποίηση τῶν πιὸ ἐφιαλτικῶν σεναρίων τοῦ George Orwell; Δημιουργεῖται ἢ ὄχι, σιγὰ-σιγά, τὸ Κράτος-Παντεπότης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Σὲ ποιόν χρησιμεύουν ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες; Πῶς μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν εἰς βάρος τῶν πολιτῶν στὸ μέλλον; Ἡ ἀποκάλυψη τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν δεκαετιῶν, τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ ρατσιστικὴ συμπεριφορά; Ἄρνηση πρόσληψης, ἄρνηση ἀσφάλισης, κοινωνικὸς στιγματισμός, ἀκόμη καὶ κοινωνικὸς διωγμός; Ὁ κόπος καὶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἄθροιση τῶν ἀποδείξεων μία φορὰ τὸν χρόνο, δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸν ἐφιάλτη, τὴν ὀδύνη τῆς ἀπώλειας τῆς ἠλεκτρονικὰ καταγεγραμμένης προσωπικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.  [
.      Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μὲ τὴν ἀπόφασή της 4/13-12-2010 γνωμοδότησε ἀρνητικὰ ὡς πρὸς τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὅμως προχώρησε στὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων. Ἔχει λάβει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἐνστάσεις τῆς ΑΠΔΠΧ; Ἐὰν ὄχι, τί ἔχει νὰ σχολιάσει ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ ΑΠΔΠΧ; Τέλος ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων θὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ὅταν ἡ δεύτερη κυκλοφορήσει. Ἄρα ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἆραγε οἱ «Ἀγανακτισμένοι» μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό καὶ νὰ ἀγανακτήσουν;…!]

.      Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βάλουμε τὶς δικές μας κόκκινες γραμμὲς σὲ αὐτὰ τὰ σχέδια. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση. Πετάξτε τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες τῶν Super Markets. Κλειδῶστε τὸν Big Brother ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια σας.

ΠΗΓΗ: ID-ont.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε