Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Θρησκευτικά

ΟΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (καθηγ. Ἡρ. Ρεράκης)

“Οἱ ἰδεοληψίες τῆς πολιτείας,
ὡς αἰτία ἔντασης τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Ἐκκλησία
γιὰ τὰ θρησκευτικὰ”

Τοῦ Ἡρακλέους Ρεράκη,
Καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς -Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

ἐφημ. «Ὀρθόδ. Ἁλήθεια», 30.08.17

.         Ἡ αἴσθηση τῆς εὐθύνης τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων ὅτι μετὰ τὴν ἐκλογή τους εἶναι πλέον ταγμένοι νὰ ὑπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς προσδοκίες ὁλόκληρού του λαοῦ καὶ ὄχι μόνον ἑνὸς τμήματός του, ἀποτελεῖ βασικὸ ἐχέγγυο μίας δημοκρατικῆς πολιτείας. Τὸν τελευταῖο καιρό, κανένας συνειδητὸς πολίτης δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀκούει, νὰ μὴν βλέπει καὶ νὰ μὴν ἀξιολογεῖ ὅλα ὅσα γίνoνται σὲ βάρος τῶν πνευματικῶν καὶ πολιτισμικῶν δομῶν τῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία.
.         Οἱ θρασύτατες παραβιάσεις της ἔχουν ὡς ἀφετηρία τὴν ἰδιότυπη ἀντίληψη ποὺ ἔχει ἔναντι τῆς δημοκρατίας καὶ φυσικὰ τὸν μηδενικὸ σεβασμό της σὲ ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο πιστεύει ἐδῶ καὶ αἰῶνες ὁ ἑλληνικὸς λαός. Συχνὰ πυκνὰ ἀκούγεται καὶ κάποια «ριζοσπαστικὴ» ἰδέα ἢ ἀναγγελία ποὺ ἀφορᾶ τὸ σχεδιασμὸ μιᾶς ἀκόμη πνευματικῆς ἀνατροπῆς καὶ ἀποδόμησης.
.         Σὲ μία περίοδο πρωτίστως πνευματικῆς κρίσεως, ἡ σημερινὴ κυβέρνηση θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς κυβέρνηση ποὺ δὲν ἔκτιζε, δὲν δημιουργοῦσε πρότυπα, οὔτε διατηροῦσε ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ἀλλὰ διαρκῶς τὶς ἀπαξίωνε, τὶς γκρέμιζε, τὶς ἀνέτρεπε καὶ τὶς κατεδάφιζε. Ἰδιαίτερα ὁ χῶρος τῆς παιδείας, εἶναι ὁ χῶρος ποὺ γίνονται τὸν τελευταῖο καρὸ οἱ μεγάλες καὶ καθοριστικὲς ἀποδομήσεις μέσα ἀπὸ τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα ἢ Προγράμματα Σπουδῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν νοῦ τῆς ἀγωγῆς, τὸν προγραμματισμὸ δηλαδὴ τῆς μεταλαμπάδευσης καὶ τῆς διαμόρφωσης ἀρχῶν καὶ προτύπων, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ, μὲ τὴ γνώση καὶ βίωση τῆς ἱστορίας, τῆς πίστεως, τῆς γλώσσας, τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα, πρὸς τὴ Δημοκρατία, πρὸς τὸν ἄνθρωπο, πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ φυσικὰ ἔχουν σχέση μὲ τὶς κοινωνικὲς καὶ πολιτισμικές του δομές.
.         Μὲ ἀφορμὴ ὅσα γίνονται σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης ἀγωγῆς τῶν νέων μας, εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπίστευτη μανία, μὲ τὴν ὁποία οἱ διατελέσαντες Ὑπουργοὶ Παιδείας αὐτῆς τῆς διακυβέρνησης σχεδίασαν καὶ σχεδιάζουν τὴν ἀλλαξοπιστία τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν. Ἀπέναντι σὲ ἕναν κατ᾽ ἐξοχὴν ὁμοιογενῆ, ὡς πρὸς τὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ λαό, οἱ Ὑπουργοὶ Παιδείας αὐτῆς τῆς κυβέρνησης, μόλις ἀνέλαβαν τὴν ἐξουσία, ἀνέσυραν καὶ ἐπεδίωξαν νὰ θέσουν σὲ ἐφαρμογὴ ἕνα ἀνεφάρμοστο, ἤδη ἀπαξιωμένο ἀπὸ τοὺς θεολόγους ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τὴ μαθητικὴ κοινότητα, ἀποσυρμένο στὰ συρτάρια τοῦ Ὑπουργείου ἀπὸ τὸ 2011 πολυθρησκειακὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, χρηματοδοτημένο (ΕΣΠΑ), ποὺ οὐσιαστικὰ εὐνοοῦσε τὴν ἀποδόμηση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῶ τόνιζαν παράλληλα, μὲ κάθε εὐκαιρία, τὴ μετάλλαξη τοῦ σχολείου καὶ τοῦ κράτους σὲ οὐδετερόθρησκο σχολεῖο καὶ κράτος.
.         Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς σὲ ὁμιλία του γιὰ τὴν Παιδεία στὴ Βουλὴ τὸ 2016, κάνει λόγο, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ «τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους ὡς θεσμοῦ», ἐνῶ πρόσφατα ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Βούτσης εἶπε ὅτι «δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ὄχι “ταλιμπὰν τῆς Ὀρθοδοξίας”. Οἱ παραδόσεις σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ κρατοῦνται ὅσο τὶς κρατάει ἡ ἐποχή τους».
.         Οἱ Ἕλληνες πολίτες ἔχουν πλέον καταλάβει ὅτι βρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ μία ἐχθρικὴ κυβέρνηση ποὺ διαπνέεται ἀπὸ κομματικές, νεομαρξιστικοῦ τύπου, ὁλοκληρωτικὲς καὶ ὄχι δημοκρατικὲς ἀντιλήψεις. Ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ κύρια «ἐπιτεύγματα» τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἦταν ἡ μὲ κάθε βίαιο μέσο καὶ τρόπο δίωξη τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καὶ τῶν ὀρθοδόξων καὶ ἡ ἐπιβολὴ μίας ἄθεης ἢ ἀντίθεης θρησκευτικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα. Οἱ σημερινοὶ νεομαρξιστὲς ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα, ἀκολουθώντας περίπου αὐτὲς τὶς ἰδεολογικὲς ἀρχές, ἐφαρμόζουν ἕνα Πρόγραμμα διαθρησκειακῆς ἢ πολυθρησκειακῆς ἀγωγῆς, ὡς ἐργαλεῖο προπαγάνδας καὶ προσηλυτισμοῦ, μὲ τὸν ἴδιο ὅμως στόχο, δηλαδὴ τὴ μετάλλαξη τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν ὀρθοδόξων παιδιῶν σὲ μία ἀντίχριστη καὶ ἀντίθεη συνείδηση.
.         Μὲ αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη γιὰ τὴ δημοκρατία τῆς χώρας στάση τους, ἀποδεικνύουν ὁλοκάθαρα ὅτι δὲν πολιτεύονται δημοκρατικά, ἀφοῦ δὲν σέβονται τὴν πολιτισμική, θρησκευτική, ἠθικὴ καὶ ἱστορικὴ παράδοση καὶ ταυτότητα τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας αὐτοῦ του λαοῦ, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν τὴν αὐταρχικὴ ἐπιβολὴ τῆς ἰδεολογίας τους καὶ τὴν μετάλλαξη τοῦ πολιτισμικοῦ τοπίου τῆς χώρας, σημαντικότατο μέρος τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἡ ὀρθόδοξη παράδοση.
.         Ὅπως τόνισαν ἀρκετοὶ Ἱεράρχες, παίρνοντας θέση σὲ ὅσα, πρόσφατα, διατύπωσε ὁ κ. Βούτσης, «ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ταυτόσημη μὲ τὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι ἱστορία, εἶναι πίστη, εἶναι παράδοση, εἶναι οἱ κοινὲς ρίζες αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, εἶναι ἀξίες, οἱ ὁποῖες χρειάζεται νὰ ὑπάρξουν, νὰ διατηρηθοῦν, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ καὶ ἡ πατρίδα μας».
.         Τί κάνει ὅμως ἡ Ἐκκλησία γιὰ ὅλα αὐτά; Ἐὰν ἀναλύσει κανεὶς τὰ γεγονότα, ποὺ συνέβησαν πρὶν ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ διαλόγου, ποὺ ἔκανε ἡ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἐκπροσώπησε τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2017 καθὼς ἐπίσης καὶ ὅσα λέχθηκαν καὶ γράφτηκαν πρίν, κατὰ ἀλλὰ καὶ μετὰ τὶς Συνόδους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα τόσο ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο ὅσο καὶ ἀπὸ ἀρκετοὺς Ἱεράρχες κατὰ τὸ 2016 καὶ τὸ 2017 γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, θὰ διαπιστώσει ὅτι, τελικά, ἡ ὑπόθεση τοῦ (ΜτΘ) δὲν ἔκλεισε, διότι ἁπλῶς δὲν ἔκλεισε ὀρθῶς, δηλαδή, δὲν ἔκλεισε μὲ βάση τὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας καὶ παράδοσης, ἀλλὰ μὲ μονομερεῖς ἀποφάσεις τῆς πολιτείας, στὶς ὁποῖες ὑποχώρησε ἡ ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ ληφθοῦν ὑπ᾽ὄψη οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὲς εἶχαν διατυπωθεῖ συνοδικὰ σὲ προηγούμενες συνόδους της.
.         Τὸ θέμα τῆς διδασκαλίας τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατ᾽ ἐξοχὴν ὀντολογικὴ διάσταση. Τὸ θέμα, ἑπομένως, ἔτσι ὅπως κατέληξε, ἀποτελεῖ μία ὁλοκληρωτικῆς μορφῆς ἐπέμβαση τῆς πολιτείας σὲ θέματα πίστεως καὶ διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ δὲν τὸ παραβλέπει οὔτε ἡ Ἐκκλησία οὔτε οἱ θεολόγοι οὔτε φυσικὰ οἱ πιστοί της, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀγωνιστικῆς ἀναμονῆς καὶ ἀγανάκτησης.
.         Εἶναι ὀφθαλμοφανὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν δέχτηκε οὔτε πρόκειται νὰ δεχθεῖ ποτὲ ὅτι εἶναι σωστὸ καὶ σύμφωνο μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἀγωγή, τὴ δημοκρατία καὶ τὴ συνταγματικὴ νομιμότητα, τὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων γονέων, ὅταν φοιτοῦν στὸ σχολεῖο καὶ μάλιστα στὴν πιὸ τρυφερή τους ἡλικία, νὰ ὑφίστανται αὐτὴν τὴν ψυχικὴ ταλαιπωρία ἑνὸς ἰδεοληπτικοῦ ἐξαναγκασμοῦ τῆς συνειδήσεώς τους καὶ νὰ διδάσκονται, στὸ πλαίσιο τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι τὴ δική τους πίστη, ἀλλὰ ἕνα συνονθύλευμα θρησκειῶν.
.         Πιὸ ἔντονη μάλιστα γίνεται ἡ ἀντίθεσή τους σὲ αὐτὸ τὸ Πρόγραμμα, ὅταν συνειδητοποιοῦν τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἀνισότητα ποὺ ὑφίστανται τὰ μικρὰ μέλη της, ὡς ὀρθόδοξα ποὺ εἶναι, ἔναντι τῶν παιδιῶν τῶν Ἑβραίων, τῶν Μουσουλμάνων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἑλλήνων, τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστὸ καὶ πολὺ σωστά, μὲ ἀπόφαση τοῦ ἴδιου Ὑπουργείου ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίωμα τῆς διδασκαλίας τῆς ἀμιγῶς δικῆς τους πίστεως.
.         Παράλληλα, μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν Θεολόγων συνειδητοποιοῦν ὅτι, τώρα ποὺ ἀρχίζει ὁ ἀγώνας, ἔχουν χρέος νὰ δώσουν τὶς μάχες τους, ἑνωμένοι μὲ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀποκαθαρθεῖ ἡ ὀρθόδοξη ἀγωγὴ ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες, τὶς μεθοδεύσεις καὶ τοὺς παιδαγωγικοὺς ἐρασιτεχνισμούς, τῶν δῆθεν ἐπίδοξων σωτήρων ἐκσυγχρονιστῶν καὶ ἀναβαθμιστῶν της.

Advertisements

, , ,

Σχολιάστε

ΘΑΝΑΤΟΣ καὶ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;

Θάνατος καὶ ταφὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

 τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                 Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν ὕ­πουλη ἀποκοιμιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς Διοικήσεως, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ θάνατο.
.                 Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας τί ἦταν; Τίποτε! Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ποὺ ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου, τὸ εἶπε καθαρά: «Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο». Κάτι ποὺ ἐπιβεβαίωσε ὠμὰ καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) κ. Γεράσιμος Κουζέλης: «Τὰ προγράμματα σπουδῶν ἔμειναν αὐτὰ ποὺ ἦταν… Βέβαια, τὸ ἀποτέλεσμα δίνει τὴ δυνατότητα στὴν Ἐκκλησία νὰ πεῖ ὅτι ἔδωσε μία μάχη καὶ ἄλλαξε τὰ προγράμματα. Δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ἄλλους νὰ ποῦν ὅτι ἡ Πολιτεία ὑποχώρησε ἀπέναντι σὲ μία πίεση ποὺ δέχθηκε. Ὁποιοσδήποτε ὅμως συγκρίνει τὰ δύο προγράμματα, θὰ καταλάβει ὅτι δὲν ἄλλαξε κάτι».
.               Θέλετε καὶ ἄλλη ἀπόδειξη; Ὁρίστε οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη: «Οἱ προσπάθειες τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νὰ δημιουργήσει παραπλανητικὲς ἐντυπώσεις γιὰ ἐσωτερι­κὴ κατανάλωση, ἔχουν ἐξ ἀντικειμένου διαψευστεῖ… Ἐπικαλοῦνται σήμερα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὴ στρατηγι­κὴ ὑποχώρηση στὴν ὁποία ἐξαναγκάζον­ται λόγῳ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ νέου μαθήμα­τος ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ἀλλὰ καὶ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θεολόγων. Ἡ ἀλήθεια ποὺ θέλουν νὰ συσκοτίσουν εἶναι ὅτι τελικὰ ἀποδέχονται τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου μαθήματος ποὺ μέχρι χθὲς πολεμοῦ­σαν λυσσαλέα μαζὶ μὲ τὴν Π.Ε.Θ. καὶ τοὺς ἄλλους ἀντιδραστικοὺς καὶ σκοταδιστικοὺς κύκλους, ἐξαπολύοντας ἀναθέματα ἐναν­τίον τοῦ “προβληματικοῦ”, ὅπως μὲ χαρακτήριζαν, Ὑπουργοῦ Παιδείας. Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει. Τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μείνει».
.                Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πικρὴ μέν, ἀναμφισβήτητη ὅμως. Ὁ ἀπαράδεκτος σχεδια­σμὸς τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν ἐπεβλήθη μὲ τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ πολλῶν. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποδομεῖται ὁλοσχερῶς. Παραμένει μὲν ὡς μάθημα… Ὅμως…
.                Ὅμως αὐτὸ ποὺ πλέον θὰ διδάσκεται στὰ Σχολειά μας δὲν εἶναι μάθημα Θρησκευτικῶν Ὀρθόδοξο, ἀλλά, ὅπως ἀκριβέστατα τὸ περιέγραψε στὴν παρέμβασή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαί­ας, «κατήντησε νὰ εἶναι οὐδετερόθρησκο… Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία. Μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ λαιμαργία, ἀλλὰ δὲν μεταβολίζεται… Εἶναι καρπὸς δειλίας, ἐξισορροπιστικῆς ἀντίληψης, ἴσως καὶ μειονεκτικῆς καὶ ἡττοπαθοῦς προσέγγισης ὡς πρὸς τὸν σχεδιασμό του. Σχεδιάσθηκε ὄχι γιὰ νὰ ἐμπνεύσει στὴν πίστη καὶ νὰ ἀναδείξει τὴ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι συμβατὸ μὲ τὸν σύγχρονο ὀρθολογισμὸ καὶ ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς καὶ συγκρητιστικὲς ἀντιλήψεις».
.                 Παρόμοια ἐπεσήμανε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπὸ τὴ βάση του εἶναι προβληματικό, θὰ μποροῦσα δὲ νὰ πῶ ἐκθεμελιωτικό, διότι ἀποδομεῖ τὰ πάντα».

.              Ἐμεῖς θὰ συμπληρώναμε ὅτι πλέον τὸ μάθημα δὲν εἶναι κὰν οὐδετερόθρησκο, εἶ­ναι μάθημα κατηχητικό. Ὄχι ὅμως κατηχητικὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως, ἀλλὰ τοῦ δαιμονικοῦ βδελύγματος τῆς Πανθρησκείας.
.              Ὁ δημοσιογραφικὸς θόρυβος ἑστιάσθηκε κυρίως γύρω ἀπὸ τὸ ὅτι μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀφαιρέθηκαν δυό-τρία τραγουδάκια. Τὸ πρόβλημα ὅμως τοῦ νέου Προγράμματος δὲν βρίσκεται στὰ ὅποια τραγουδάκια περιέχει. Βρίσκεται στὴν ἐξομοίωση τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν πλάνη, τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς ποικίλους ἱδρυτὲς θρησκειῶν, τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως μὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες τοῦ κόσμου.
.                 Μιὰ ὁμάδα «θεολόγων» ποὺ δὲν εἶχε τὴν τόλμη ἢ ἀπέτυχε νὰ διεκδικήσει τὴν ἡγεσία τῆς ΠΕΘ (Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων), δημιούργησε ἕνα ρῆγμα μέσα στὸ θεολογικὸ σῶμα μὲ τὸ ὄνομα «Θεολογι­κὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ», εἰσέδυσε μὲ τὴ συνδρομὴ πολιτικῶν προσώπων στοὺς χώρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἐκμεταλλεύθηκε χρηματοδοτικὰ Προ­γράμ­ματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ δη­μιούργησε αὐτὸ ποὺ ὀνομάσθηκε «Νέο Πρό­­γραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», ἕνα δηλαδὴ θρησκευτικὸ μόρφωμα ποὺ εὐνοεῖ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 «Θεωρῶ ἀνεπίτρεπτο», ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, «τὸ ὅτι ὁ διάλογος ἔγινε μεταξὺ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι καὶ μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση τῶν Θεολόγων. Παραγνωρίσθηκαν τελείως οἱ θεολόγοι ποὺ ἐργάζονται τὸ μάθημα στὴν τάξη, καὶ δὲν τοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, ὅπως δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους ὁ Θεολογικὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ».
.                 Καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας διαπιστώνει μὲ ὀδύνη: «Τὸ κύριο πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι μὲ ἕνα ἀκατάλληλο ἢ ἐλλιπὲς μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν χάνουμε (ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση) τοὺς μαθητές, ἀλλὰ ὅτι ἤδη χάσαμε τοὺς θεολόγους»…
.                 Ἔτσι τελείωσε αὐτὴ ἡ θλιβερὴ ἱστορία… «Χάσαμε τοὺς θεολόγους». Οἱ θεολόγοι ἔ­­χουν χαθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος εἰσαγωγῆς πλημμύρισαν μὲ ἑκατοντάδες ἄσχετους, ἀδιάφορους καὶ ἄθεους φοιτητές ποὺ ἔβλεπαν τὶς σπουδές τους στὴ Θεολογία ὡς βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, τίποτε ἄλλο!
.              Σήμερα ἁπλῶς διαπιστώνουμε τὴν ἀπώλεια. Ἀπώλεια τῶν Θεολόγων καὶ τραγικὴ ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος. Δὲν θέλουμε ὅμως νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ὄντως θὰ συμβεῖ. Ἐπιθυμοῦμε τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος.
.             Καὶ αὐτὸ εὐχόμαστε· αὐτὴ ἡ δραματικὴ διαπίστωση καὶ ἡ καταστροφικὴ πορεία τοῦ μαθήματος νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀφύπνιση… Διότι ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πρὸ ἔτους ἀντίδραση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου συγκλόνισε συθέμελα τὴν κίνηση ἀποδομήσεως τοῦ μαθήματος, κάτι ποὺ δυστυχῶς ἐξανεμίσθηκε στὴ συνέχεια.

 

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΧΝΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Καταχνιὰ στὰ Θρησκευτικὰ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Σύγχυση προκαλεῖ στὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὸ τί πραγματικὰ ἰσχύει στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ ἀντικρουόμενες πληροφορίες ποὺ διοχετεύθηκαν ἀπὸ τοῦ Μαξίμου καὶ τὴ Σύνοδο προκαλοῦν καταχνιὰ στὴν ἀλήθεια. Ποιόν ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ σύγχυση; Ἀσφαλῶς τὴν Κυβέρνηση. Αὐτὴ προχωρεῖ τὸ ἀθεϊστικὸ πρόγραμμά Της….

Μερικὰ γεγονότα ποὺ προκάλεσαν τὴ σύγχυση:

.               Στὴν Ἱεραρχία τῆς 27ης Ἰουνίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶπε ὅτι μὲ βάση τὰ στοιχεῖα, ποὺ τοῦ προσκόμισε ἡ τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή, «Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀπὸ μηδενικὴ βάση». Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἀντίθετα εἶπε: « (Στὰ χέρια μας) Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο».
.               Ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποστήριξε ὅτι διατηρήθηκε «ὁ Ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ μαθήματος». Τὸ ἴδιο ὑποστήριξε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς 3μελοῦς Ἐπιτροπῆς, Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραίμ. Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς, τόνισε ὅτι τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «ἀντὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξο …εἶναι οὐδετερόθρησκο, δηλαδὴ μὲ σαθρὴ ταυτότητα. Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία…».
.               Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχία ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες – ἐκπρόσωποί Της– ἐξέτασαν τοὺς Φακέλους τῶν Μαθητῶν (ΦΜ) «ἅμα τῇ δημοσιεύσει αὐτῶν» καὶ διαπίστωσαν ὅτι «σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τίθεται μὲ σαφήνεια ἡ σωτηριολογικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας». Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, πέραν τῆς πλήρους ἀμφισβήτησης τῆς διάστασης τοῦ μαθήματος, σημείωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε νὰ δεῖ τοὺς ΦΜ, «οἱ ὁποῖοι τελικὰ δὲν τοὺς δόθηκαν καὶ δημοσιοποιήθηκαν πρὶν ἀπὸ μόλις δέκα μέρες (17/6/2017)».
.               Ἀπὸ τὴ Σύνοδο διοχετεύθηκε ἡ πληροφορία ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε πλήρως σὲ ὅσες ἀλλαγὲς καὶ τροποποιήσεις εἶχε ζητήσει ἡ Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ πληροφορία ποὺ διοχετεύθηκε ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ἦταν ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν! Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων κατάγγειλε τὸ ΙΕΠ, ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατήσει τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τόνισε ὅτι ἡ Ἱεραρχία συγκατένευσε μόνο στὸ νὰ συνεχιστεῖ ὁ διάλογος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ δὲν πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν.
.               Ὡς πρὸς τὶς διορθώσεις, ποὺ ζήτησε ἡ Ἐκκλησία στὸ πρόγραμμα καὶ κάποιες ἔγιναν δεκτές, δὲν ἀφοροῦν στὴν οὐσία τοῦ μαθήματος. Αὐτὸ παραμένει θρησκειολογικό. Ἡ κυβέρνηση πετυχαίνει τὸ μεῖζον καὶ κάνει «δῶρα» στὴν Ἐκκλησία τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῶν θέσεων ἐργασίας στοὺς θεολόγους καθηγητές, γιὰ νὰ κλείσει στόματα. Ἀλλὰ «φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»… Γνωρίζει ὅτι σήμερα τὰ δῶρα της δὲν τῆς κοστίζουν τίποτε καὶ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὰ πάρει πίσω….
.               Γιὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ ὑπάρξει, ἔστω τὴν ἐσχάτη ὥρα, ἔντονη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλιῶς ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐπιβάλει στὰ ἑλληνόπουλα τὸν συγκρητιστικὸ – θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος καὶ θὰ προωθήσει ἔτσι τὴν παγκοσμιοποίηση στὶς ἑπόμενες γενιές, ὑπονομεύοντας τὴν ἰδιοπροσωπία τους. –

, ,

Σχολιάστε

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΙΣΘΗΣΗ

Ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στὸν δημοσιογράφο Ἀλέξη Παπαχελᾶ τὴν 1η Νοεμβρίου δημιούργησε αἴσθηση σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀπήχηση τῶν λόγων του, ποὺ προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ὄχι μόνο φιλοκυβερνητικῶν ἀλλὰ καὶ ἀντιπολιτευόμενων ἐφημερίδων καὶ ἄλλων μέσων ἐνημερώσεως.
.             Καὶ τόσο πολύ, ὥστε γνωστὸς σκιτσογράφος, ποὺ ἀρθρογραφεῖ σὲ σημαντικὸ ἐνημερωτικὸ ἱστολόγιο, νὰ γράψει ὠμά: «Ὑπάρχει κράτος. Κι ὅσο ὑπάρχει ρωμαίικο κράτος, ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ κάθεται στὰ αὐγά της».
.             Τί ὅμως εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προκάλεσε τέτοια μανιώδη ἀντίδραση; Εἶπε π.χ. γιὰ τὸ χιλιοβασανισμένο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ ὁρίσει τί θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα. Ἔχει τὸ δικαίωμα ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πεῖ ποιὰ εἶναι ἡ πίστη της; Ὅταν βλέπει ὅτι ὅλα κατακρεμνίζονται καὶ στὸ θέμα τῆς Παιδείας καὶ στὸ θέμα τῶν σχέσεων, στὶς παραδόσεις μας, στὴν Ἱστορία… Δὲν ἔχει λόγο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία νὰ πεῖ πῶς θέλει τὰ Θρησκευτικά;».
.             Ὑπογράμμισε μάλιστα τὴ μεροληπτικὴ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας στάση τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος γιὰ τὸ ἀντίστοιχο Μάθημα Θρησκευτικῶν τῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων δὲν τολμάει «νὰ πάει νὰ πεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει τὸ Κοράνι δὲν εἶναι καλό, θὰ τὸ ἀλλάξετε καὶ θὰ τὸ κάνετε ἀλλιῶς, ὅπως τὸ λέω ἐγώ». Τὸ ἴδιο ἰσχύει, εἶπε, καὶ γιὰ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους μαθητές.
.             Ἀναφέρθηκε ἀκόμη ὁ Μακαριώτατος στὸν κίνδυνο ἰσλαμοποίησης τῆς χώρας μας καὶ εἶπε: «Εἶναι μία ἀπόπειρα ἀλλοίωσης αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπὸ κέντρα ποὺ ξέρουμε. Ὁ τόπος μας προχωράει στὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὸν ἀποχριστιανισμό. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸ βλέπουν εἶναι μακριὰ νυχτωμένοι καὶ κεῖνοι ποὺ τὸ βλέπουν χαίρονται, γιατὶ τὸ σχέδιό τους προχωρᾶ».
.             Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια εἶπε μὲ νηφάλιο ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρο λόγο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Δηλαδὴ τὰ αὐτονόητα, αὐτὰ ποὺ συζητεῖ καθημερινὰ ὁ μέσος Ἕλληνας πολίτης. Τότε γιατί ἡ τόση ἀντίδραση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Διότι συνειδητ συνείδητα ποταγμένος στν διεθνισμ πολιτικς κα δημοσιογραφικς κόσμος θέλει τν κκλησία στ περιθώριο. Νὰ μὴν ἀσχολεῖται καὶ νὰ μὴν ἔχει λόγο γιὰ τὰ πράγματα τοῦ τόπου, «νὰ κάθεται στὰ αὐγά της». Νὰ κλεισθεῖ δηλαδὴ μέσα στοὺς ναούς, γιὰ νὰ μπορέσουν ἀνενόχλητοι οἱ ἐχθροὶ τῆς Πατρίδας νὰ τὴν ἐξανδραποδίσουν.
.             Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ τοὺς περάσει!

, , ,

Σχολιάστε

ΛΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ [;]

ρχιεπίσκοπος ερώνυμος:
Λύθηκαν
λες ο
παρεξηγήσεις

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ;;;
Παρεξηγήσεις ἢ ἀντιεκκλησιαστικὸ μίσος;

.                 «Λευκὸς καπνὸς» βγῆκε ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ κυβερνητικὰ στελέχη, μὲ ὅλες τὶς πλευρὲς νὰ ἐμφανίζονται ἑνωτικὲς καὶ νὰ ξεκαθαρίζουν οἱ παρεξηγήσεις λύθηκαν καὶ πὼς ὁ διάλογος θὰ συνεχιστεῖ.
.               «Λύθηκαν ὅλες οἱ παρεξηγήσεις», εἶπε ἐξερχόμενος ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος, τονίζοντας παράλληλα ὅτι ὁ διάλογος γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ θὰ συνεχιστεῖ καὶ πὼς πλέον ξεκινάει «ἀγώνας συνεργασίας» μεταξύ τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
.                 «Κατὰ τὴν συνάντηση ὑπῆρξε γόνιμος καὶ παραγωγικὸς διάλογος καὶ ἀποκαταστάθηκαν ἑκατέρωθεν παρεξηγήσεις, ὡς οὐσιαστικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ τῆς συνεννόησης ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία», τονίζει σὲ ἀνακοίνωσή του τὸ γραφεῖο Τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ τὶς περασμένες ἡμέρες εἶχε προχωρήσει σὲ ὀξεῖες δηλώσεις ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὸ συνήθως χαμηλὸ προφίλ του, δήλωσε παράλληλα ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν.  Μὲ τὴ σειρά του, ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης ξεκαθάρισε ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ συνεχιστεῖ κανονικά. .               «Δὲν ὑπάρχουν νέα βιβλία», δήλωσε σὲ δημοσιογράφους ὁ κ. Φίλης, ποὺ ἐξήγησε ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα συνυπάρχει μὲ τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν τῶν περασμένων ἐτῶν. «Τὸ πρόγραμμα θὰ ἀξιολογηθεῖ καὶ θὰ ἀκουστοῦν ὅλες οἱ ἀπόψεις», εἶπε ὁ ὑπουργός, καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν ἔχουμε δογματικὲς ἀντιλήψεις».
.                   Μάλιστα, ἐξήγησε ὅτι τὸ ὑπουργεῖο θέλει ἕνα πλούσιο μάθημα θρησκευτικῶν καὶ τόνισε καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του ὅτι ὁ διάλογος θὰ συνεχιστεῖ.

.                 Ὅπως ἀνέφερε ὁ ὑπουργός, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει θέσεις ὡς προϋποθέσεις τὰ θρησκευτικὰ νὰ παραμείνουν ὑποχρεωτικὸ μάθημα, νὰ μὴν μειωθοῦν οἱ ὧρες διδασκαλίας ἐνῶ παράλληλα νὰ δίνεται μία κατεύθυνση πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία.

Καμμένος: Ἐκκλησία καὶ πολιτεία προχωροῦν ἐνωμένες 

.               Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ πολιτεία προχωροῦν ἑνωμένες καὶ μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ διαλόγου, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας Πάνος Καμμένος, ἐξερχόμενος τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. Ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας τόνισε ὅτι ἡ συζήτηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ ἐκπροσώπους τοῦ κυβερνητικοῦ κλιμακίου ὑπὸ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα ἦταν γόνιμη.

Σκληρὲς δηλώσεις Ἀρχιεπίσκοπου 

.               Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε δείξει ἀπὸ τὴν Τρίτη ὅτι οἱ διαθέσεις της εἶναι… ἄγριες καὶ ἐμφανίστηκε ἕτοιμη νὰ παλέψει σκληρὰ γιὰ τὶς θέσεις της.
.             Στὴ χθεσινὴ τοποθέτησή του στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τάχθηκε κατὰ τῆς κυβέρνησης, τῆς Ἀριστερᾶς, τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας, τῶν ἀλλαγῶν στὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ ὅλων «ὅσων βομβαρδίζουν τὴν κοινωνία μὲ μία ἀνεξήγητη φλυαρία καὶ λόγια, λόγια, λόγια». Μάλιστα, δὲν δίστασε νὰ μιλήσει ἀκόμη καὶ γιὰ δημοψήφισμα μὲ ἐρώτημα γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Κράτος.
.               Τὸ προηγούμενο διάστημα ἔχει προηγηθεῖ σφοδρὴ «κόντρα» μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ αὐτὸς ποὺ διερωτήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς γιὰ τὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σκοτεινῶν αὐτῶν περιόδων τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
.                 Παρόλα αὐτά, οἱ πληροφορίες ποὺ ἤθελαν τὸν κ.κ. Ἱερώνυμο νὰ θέτει «ζήτημα Φίλη» δὲν φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνονται, παρὰ τὶς σκληρὲς δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σὲ ραδιοτηλεοπτικοὺς σταθμοὺς σήμερα.
.             Ὁ Χάρης Κονιδάρης δήλωσε ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν ἔχει καμία διάθεση νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, διότι ἐξύβρισε καὶ συκοφάντησε τὴν Ἐκκλησία μὲ χυδαῖο καὶ σκαιὸ τρόπο. «Οὐσιαστικά, ὁ κ. Φίλης εἶπε ἀπίστευτα ψεύδη, σὲ σχέση μὲ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ διαλόγου ἢ σὲ σχέση μὲ ὅ,τι διημείφθη στὴ διάρκεια τοῦ δείπνου ποὺ παράθεσε ὁ Πρωθυπουργὸς στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὴν Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου. Εἶπε δηλαδὴ ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν συζητήθηκε στὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ δείπνου, ἐνῶ τὸ μόνο ζήτημα τὸ ὁποῖο συζητήθηκε ἦταν ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας», δήλωσε στὸ «Βῆμα FM» ὁ κ. Κονιδάρης, καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν ὑπάρχει καμία σύγκρουση Ἐκκλησίας – Κυβέρνησης.
.                  Ὑπάρχει σύγκρουση Ἐκκλησίας καὶ ἰδεοληπτικῶν ἐμμονῶν. Καὶ ὅποιος φοράει τὸ θεσμικὸ κουστούμι, ὀφείλει νὰ τὸ φορᾶ σωστὰ καὶ ὄχι παράταιρα. Ἂς φορέσει τὸ θεσμικό του κουστούμι καὶ ἂς σεβαστεῖ τὸν θεσμὸ ποὺ ἔχει ἀπέναντί του καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα». Σὲ συνέντευξή του στὸ ΣΚΑΪ τόνισε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν συζητᾶ μὲ τὸν κ. Φίλη γιὰ τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

1 Σχόλιο

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ, ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ καὶ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ “ΝΕΑ” ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

πικίνδυνα πράγματα,
λέει
ρχιεπίσκοπος γι τς λλαγς στ Θρησκευτικ

– Τί παντ Ν. Φίλης

.               Ἀντιδρᾶ ἔντονα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὶς ἀλλαγὲς ποὺ προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ στόχο, ὅπως ἔχει ἐπισημάνει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας νὰ γίνει «μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν καὶ βεβαίως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι ὁμολογιακό, κατηχητικό».
.             Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔκανε λόγο γιὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα πράγματα, ποὺ δὲν θὰ ἀποδώσουν καρποὺς ἀλλὰ θὰ προκαλέσουν μεγάλη ζημιὰ στὴν Παιδεία γενικότερα, στὴν κοινωνία καὶ ρήξη στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας.
.             Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀπηύθυνε εκκληση πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ «νὰ σταματήσει αὐτὴν τὴν προσπάθεια, νὰ ἀναβάλει κάθε μία πρωτοβουλία ἑνὸς ἢ μερικῶν ἀνθρώπων καὶ σὲ μία βάση μεγάλη Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας νὰ συνεργαστοῦμε σοβαρὰ ἐπιτέλους».
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε πὼς «τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν περνάει μία κρίση καὶ ἔχουμε τὴν ἀνάγκη ὅλοι καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Πολιτείας νὰ συνεργαστοῦμε πάνω σὲ μεγάλη βάση χωρὶς χρονικὰ ὅρια πέντε ἡμερῶν ἢ δέκα ἡμερῶν ἀλλὰ μὲ περισσότερο χρόνο καὶ περισσότερη ἄνεση γιὰ νὰ πάρουμε τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις».
.             Ἀπαντώντας ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης ἐπισήμανε ὄτι «τὰ νέα προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ἀποτέλεσμα πιλοτικῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας τριῶν ἐτῶν καθὼς καὶ πολύμηνου διαλόγου  μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς- θεολόγους καὶ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας».
.             Σημείωσε ἀκόμη ὅτι τὰ θρησκευτικὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τὰ μαθήματα καὶ πὼς ἠ ευθύνη γιὰ τὰ προγράμματα σπουδῶν ἀνήκει σύμφωνα μὲ τὸν νόμο στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
.             «Εἶναι λάθος ἕνα ὥριμο αἴτημα, ὅπως ἡ ἀναβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν Ὀρθοδοξία, νὰ μετατρέπεται σὲ ἀφορμὴ ἀκατανόητης ἀντιδικίας καὶ κινδυνολογίας» προσέθεσε καὶ κατέληξε: «Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας,  Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι πάντοτε ἀνοικτὸ στὸ διάλογο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ προσωπικὰ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, μὲ τὸν αὐτονόητο ἀμοιβαῖο σεβασμὸ τῶν διακριτῶν θεσμικῶν ρόλων».

ΠΗΓΗ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ( Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Παραιτήθηκε ὁ Γιαγκάζογλου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Παραιτήθηκε ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου ἀπὸ τὴ θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Τετάρτης, 7ης Σεπτεμβρίου 2016, προέβη σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Μητροπολίτες. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀνακοίνωση τῆς παραιτήσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε σὲ ἡλικία 71 ἐτῶν καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἐμφανῶς κάποιο πρόβλημα ὑγείας.
.             Ὁ κ. Γιαγκάζογλου παράλληλα μὲ τὰ καθήκοντά του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο εἶναι Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Ἔρευνας, Σχεδιασμοῦ καὶ Ἐφαρμογῶν Α΄ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ). Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ ἐπὶ κυβερνήσεως Σημίτη μαζὶ μὲ ἄλλους θεολόγους, ποὺ ἀργότερα συγκρότησαν τὸν Πανελλήνιο Θεολογικὸ Σύνδεσμο «Καιρός», ἐκπόνησαν τὸ σχέδιο τῆς μετατροπῆς τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικό. Οἱ θεολόγοι, ποὺ συγκρότησαν τὸν Σύνδεσμο, ἔχοντας θέσεις στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἀπὸ καιρὸ εἶχαν ἐπιχειρήσει νὰ ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Δὲν τὸ εἶχαν ἐπιτύχει, ἕως ὅτου πῆραν τὴν ἐξουσία τὰ Κόμματα ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΑΝΕΛ καὶ ἀνέλαβε ὑπουργὸς Παιδείας ὁ κ. Φίλης.
.             Ὁ κ. Γιαγκάζογλου, ὡς ἐμπνευστὴς καὶ συνδημιουργὸς τοῦ νέου τρόπου διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν, ἦρθε σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία μὲ σαφήνεια ἀπεφάσισε πέρυσι, ὅτι ἐμμένει στὴ διατήρηση τοῦ μαθήματος ὡς ἔχει, μὲ τὶς ἀπαραίτητες προσθῆκες καὶ ἐνημερωτικὲς πληροφορίες γιὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ τοὺς ἑτεροδόξους χριστιανούς.
.             Ἕως τὶς 7 Σεπτεμβρίου καὶ παρὰ τὴ δημόσια διαφωνία του μὲ τὴν Συνοδικὴ ἀπόφαση ὁ κ. Γιαγκάζογλου διατηροῦσε τὴ θέση του στὴ Σύνοδο, μαζὶ μὲ αὐτὴ τοῦ συμβούλου τοῦ κ. Φίλη. Ὅμως μετὰ τὴ δήλωση στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὅτι θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ πρόταση τοῦ κ. Γιαγκάζογλου καὶ τῶν συνεργατῶν του στὸ ΙΕΠ καὶ τὴ δική του δήλωση στὸ ΑΠΕ – ΜΠΕ (2/9/2016), ὅτι μὲ τὴν θρησκειολογία, ποὺ εἰσηγήθηκε καὶ ὑποστηρίζει νὰ διδάσκονται οἱ μαθητὲς στὸ σχολεῖο, «ἡ Ὀρθοδοξία μπαίνει σὲ διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις», ἡ θέση του στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Θεολογία» ἔγινε ἀκόμη πιὸ δύσκολη. Τελικὰ ὁδηγήθηκε στὴν παραίτηση, προτιμώντας ν εναι πέναντι π τν κκλησία κα μαζ μ τν κ. Φίλη. Εἶναι παιδαγωγικά, ψυχολογικά, θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ ἀπαράδεκτο τὰ παιδιὰ τῶν 14 καὶ 15 ἐτῶν μὲ τὸ θρησκειολογικὸ μάθημα, ὅπως τὸ διαμόρφωσε ὁ κ. Γιαγκάζογλου μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του, «νὰ μποῦν σὲ διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις», ὅταν αὐτὸς ὁ διάλογος εἶναι γνωστὸ ὅτι εἶναι δυσχερέστατος μεταξὺ ἐνηλίκων καὶ ἐμπείρων θεολόγων…
.             Σημειώνεται ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐφαρμόζει τὴν τακτικὴ ὅτι ὅποιος δὲν ἀκολουθεῖ ἀπολύτως τὴ γραμμὴ τοῦ Κόμματος καὶ τῆς Κυβέρνησης παραιτεῖται τῶν ὀργάνων του καί, ἂν εἶναι βουλευτής, παραιτεῖται ἀπὸ τὴν βουλευτική του ἕδρα. Κατὰ τὴ λογικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ κ. Γιαγκάζογλου νὰ εἶναι θεολόγος ὑπεύθυνος τῆς ἐπίσημης θεολογικῆς ἔκδοσης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ νὰ ἔχει ἀπόψεις ἀντίθετες μὲ τὶς ἀποφάσεις της.
.             Μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ κ. Γιαγκάζογλου ἀναμένονται καὶ οἱ παραιτήσεις τῶν μελῶν τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», ποὺ ἔχουν τὶς ἴδιες μὲ αὐτὸν ἀπόψεις γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι οἱ καθηγητὲς κ. κ. Μάρ. Μπέγζος, Μιλτ. Κωνσταντίνου καὶ Θεόδ. Γιάγκου, καθὼς καὶ ὁ κ. Γ. Φίλιας. Ὁ τελευταῖος, ἂν καὶ παλαιότερα συνέγραψε «ὁμολογιακὸ» βιβλίο γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἔχει καταστεῖ συνεργάτης τοῦ κ. Φίλη καὶ διορίστηκε ἀπὸ αὐτὸν Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες…-

, ,

Σχολιάστε