Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Εὐρώπη

ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΛΙΣΤΙΚΟ ΛΗΘΑΡΓΟ καὶ στὰ ἀδιαφανῆ κέντρα τοῦ διεθνοῦς χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος

Εὐρωσκεπτικισμός: ἡ αὐτοκριτικὴ ἐγρήγορση

Τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ
ἐφημ. «Καθημερινή», 30.10.16

.         Ἄποψη, καὶ κατατίθεται γιὰ νὰ κριθεῖ. H χώρα μᾶς ἐπιτροπεύεται ταπεινωτικὰ (ἀλλὰ δικαιολογημένα), μποροῦμε ὡστόσο νὰ ἐκφραζόμαστε, ἀκόμα, χωρὶς λογοκρισία.
.         Ἡ ἄποψη λέει: Τὸ πιὸ αἰσιόδοξο σύμπτωμα στὴν Εὐρώπη σήμερα εἶναι ὁ εὐρωσκεπτικισμός. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴν προσωπική του καθενός μας ζωή: τὸ γονιμότερο καὶ πιὸ ἐλπιδοφόρο σύμπτωμα (τόσο στὴν ἀποτυχία ὅσο καὶ στὴν ἐπιτυχία) εἶναι ἡ αὐτοκριτικὴ ἐγρήγορση.
.         Ἔχει τόσο κατασυκοφαντηθεῖ ὁ «εὐρωσκεπτικισμός», ὥστε κάθε ὑπεράσπισή του νὰ διακινδυνεύει τὴν ἀβασάνιστη a priori ἀπόρριψή της ἢ τὸν χλευασμό. Μᾶς ἔχουν μεθοδικὰ βομβαρδίσει μὲ τὴ μικρονοϊκὴ ρετσινιὰ ὅτι εὐρωσκεπτικισμὸς σημαίνει ἐθνικιστικὸς ἐπαρχιωτισμός, ἀκροδεξιὰ ξενοφοβία, φασιστοειδὴς πατριδοκαπηλία. H εὐτέλεια τῶν κακόβουλων χαρακτηρισμῶν φανερώνει πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ εὐρωσκεπτικισμὸς γιὰ κάποιους πανίσχυρους συνασπισμοὺς συμφερόντων.
.         Ὁ συνεπέστερος καὶ διαυγέστερος ὁρισμὸς τοῦ «εὐρωσκεπτικισμοῦ» συνοψίστηκε, ἀπὸ τὴ δεκαετία κιόλας τοῦ ’70, στὸν τίτλο κύριου ἄρθρου τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας «Le Monde»: «Ναὶ στὴν ἑνωμένη Εὐρώπη, ὄχι στὴν εὐρωμαρμελάδα». Ποὺ σημαίνει: Θέλουμε τὴ συνεργασία καὶ σύμπραξη τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν καὶ κρατῶν, θέλουμε τὴ θεσμικὴ κατασφάλιση εἰρηνικῆς συνύπαρξης, σχεδιασμένο συντονισμὸ παραγωγῆς καὶ διακίνησης ἀγαθῶν, θέλουμε κοινὰ ἐρευνητικὰ καὶ ἐπιχειρησιακὰ προγράμματα γιὰ τὴν ἰσορροπημένη (συγκλίνουσα) ἀνάπτυξη καὶ ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου. Ὅμως, αὐτὰ ὅλα, ποτὲ σὲ βάρος τῶν ἰδιαιτεροτήτων κάθε εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας, ποτὲ μὲ θυσία ἢ ἀλλοίωση τῶν θεσμικῶν μορφωμάτων κάθε ἐθνικῆς ἰδιοπροσωπίας, ποτὲ ἰσοπεδώνοντας ἱστορικὲς συνειδήσεις, νοοτροπίες, συλλογικοὺς χαρακτῆρες.
.         Ὑπῆρχε στὴν Εὐρώπη ἐκτίμηση, συχνὰ καὶ θαυμασμός, γιὰ τὸ κατόρθωμα τῶν «τέκνων» τῆς Εὐρώπης (πληθυσμικῶν ὁμάδων ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη) ποὺ μετανάστευσαν στὸν «Νέο Κόσμο» (Ἀμερικὴ) καὶ ἔστησαν ἐκεῖ μία καινούργια κρατικὴ ὑπόσταση (HΠA) γεννώντας, ἡ πανσπερμία τῶν ἐποίκων, μίαν ἐκπληκτικὴ καὶ πρωτόγνωρη στὴν Ἱστορία πολυφυλετικὴ «ἐθνικὴ» συνοχή. Δὲν ἐξαφανίστηκαν οὔτε ἐξομοιώθηκαν προγραμματικὰ οἱ καταγωγικὲς διαφορὲς τῶν ἐποίκων, ὑποτάχθηκαν ἁπλῶς στὴν ἑνοείδεια τοῦ στόχου τῆς ἀποδημίας, ποὺ ἦταν τὸ χρῆμα. Τόσο οἱ πρῶτοι, ἀπίστευτης τόλμης μετανάστες, ὅσο καὶ τὰ διαδοχικὰ κύματα ποὺ ἀκολούθησαν, ἐπὶ τρεῖς περίπου αἰῶνες, ἔφτασαν ἐκεῖ μὲ λαχτάρα γιὰ πλοῦτο, ἀτομικὴ οἰκονομικὴ ἐπιτυχία, συνθῆκες ἀπόλυτης ἐλευθερίας στὶς παραγωγικὲς καὶ ἀνταλλακτικὲς σχέσεις τους.
.         Τὴν εὐόδωση τοῦ τολμήματος ὑπηρέτησαν δύο κυρίως παράγοντες: Ἡ προτεσταντικὴ Ἠθικὴ (ὁ ἄτεγκτος πουριτανισμὸς τῶν πρώτων ἐποίκων, ποὺ ὅρισε καὶ τὶς προδιαγραφὲς τῆς πανσπερμικῆς συνύπαρξης) καὶ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα, ποὺ προσφέρεται γιὰ ἀπεριόριστες νοηματικὲς ἁπλουστεύσεις καὶ κακοποιήσεις τῆς προφορικῆς ἐκφορᾶς της. Ἡ σύζευξη τῆς νηπιώδους μεταφυσικῆς ὠφελιμοθηρίας μὲ τὸν ρεαλισμὸ τοῦ πάθους γιὰ οἰκονομικὴ ἐπιτυχία ἀποτυπώθηκε ἐπιγραμματικὰ σὲ κάθε χαρτονόμισμα δολαρίου: «In God we trust»!
.         Τὸ κοινωνικὸ-πολιτικὸ μόρφωμα τῶν HΠA εἶναι ὁ πιὸ ἐντυπωσιακὸς ὣς τώρα θρίαμβος τοῦ Ἱστορικοῦ Ὑλισμοῦ, ἡ πληρέστερη μᾶλλον δικαίωση τοῦ Μὰρξ – ἔστω καὶ ἂν τὸ ὄνομά του προκαλεῖ ἀλλεργικὴ ἀπέχθεια καὶ ἀποτροπιασμὸ στοὺς δημιουργοὺς τοῦ «ἀμερικανικοῦ θαύματος». Πουθενὰ ἀλλοῦ (οὔτε κὰν στὴ Σοβιετία) ἡ οἰκονομία δὲν λειτούργησε τόσο ἀπόλυτα ὡς «βάση» (Basis) νοήματος καὶ στόχων τοῦ ἀνθρώπινου βίου, ἐνῶ ἡ θρησκεία, ἡ Τέχνη, ἡ καλλιέργεια ἁπλῶς ὡς «ἐποικοδόμημα» (Uberbau).
.         Ὁ «εὐρωσκεπτικισμὸς» λέει: H Εὐρώπη εἶναι ἀδύνατο νὰ προσαρμοστεῖ στοὺς ὅρους καὶ στὶς προδιαγραφὲς τοῦ ἀμερικανικοῦ μοντέλου, παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὴ τὸ γέννησε. Ἀδύνατο, γιατί ἡ Εὐρώπη, ἂν καὶ δικό της γέννημα εἶναι ὁ Ἱστορικὸς Ὑλισμός, ἀντλεῖ τὴν ταυτότητά της (νόημα καὶ στόχους τῆς ἀνθρωπιᾶς τοῦ ἀνθρώπου) ὄχι ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν οἰκονομία, ὄχι ἀπὸ τὸ αὐτονομημένο σὰν αὐταξία χρῆμα. Τὸ μέγα προνόμιο τῆς Εὐρώπης, τὸ δικό της «θαῦμα», εἶναι ὅτι κάθε εὐρωπαϊκὴ κοινωνία ἔχει τὴ δική της πολιτισμικὴ ἰδιομορφία, μία ξεχωριστὴ καὶ ἀνόμοια ἱστορία, γλῶσσα, λαϊκὴ παράδοση. Ἔχει τοὺς δικούς της κάθε γλῶσσα μεγάλους ποιητὲς καὶ φιλοσόφους, εἶναι ἄλλη ἡ φλαμανδικὴ ζωγραφικὴ καὶ ἄλλη ἡ ἱσπανικὴ ἢ ἡ ἰταλική, ἄλλο πράγμα οἱ Γερμανοὶ καὶ Αὐστριακοὶ μουσουργοὶ καὶ ἄλλο οἱ Ἀγγλοσάξονες, ἄλλη ἡ σκανδιναβικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἄλλη ἡ μεσογειακὴ – μύρια ὅσα τὰ ἀνάλογα.
.         Οἱ πρῶτοι χαρισματικοὶ ὁραματιστὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποίησης, Σουμάν, Μονέ, Ἀντενάουερ, Σπάακ, Ντὲ Γκάσπερι, ὣς τὸν τελευταῖο τῶν μεγάλων Ζὰκ Ντελόρ, σίγουρα ἔβλεπαν στὴν οἰκονομικὴ συνεργασία καὶ συνανάπτυξη μία καίρια προϋπόθεση εἰρήνης, σταθερότητας, προόδου τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν – ἀλλὰ δὲν μοιάζει νὰ ἀπολυτοποίησαν ποτὲ τὸν ἱστορικὸ-ὑλιστικὸ παράγοντα. Ἡ ριζικὴ μετάλλαξη τῆς E.E. συντελέστηκε μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετίας, ὅταν ἡ ἱερὴ λέξη «ἐλευθερία» ἐγκλωβίστηκε ἀποκλειστικὰ στὸν μονόδρομο τῆς ἀσυδοσίας τῶν κερδοσκόπων, σὲ παγκόσμια κλίμακα.
.         Εἶναι ὀδύνη νὰ διαπιστώνει κανεὶς τὴν κακοποίηση καὶ παραφθορὰ τοῦ ὁράματος. Τς τύχες κα τ μέλλον τν ερωπαϊκν κοινωνιν, τν στορικ δυναμισμ το πολιτισμο τς Ερώπης, ν τ διαχειρίζεται μία παλληλία μ μλλον διευκρίνιστη προέλευση, πάντως χι μ λαϊκ ντολή, σ ρόλο διεκπεραιωτ ντολν π τ διαφαν κέντρα το διεθνος χρηματοπιστωτικο συστήματος. Μετριότητες τραπεζικῆς καριέρας ἐκβιάζουν, ἀπειλοῦν, τιμωροῦν σαδιστικὰ κυβερνήσεις λαῶν ἐκλεγμένες μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες, ἐπιτροπεύουν τὴ λειτουργία «ἀνεξάρτητων» κρατῶν – ἀποφασίζουν ποιὲς κοινωνίες θὰ ἐπιβιώσουν, ποιὲς θὰ λιμοκτονοῦν.
.         Ἡ «ποινὴ» ποὺ οἱ νικητὲς τοῦ B΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἐπέβαλαν στὴ Γερμανία, γιὰ νὰ τιθασσεύσουν τὴν μόνιμη ἐπιθετικότητα τῶν κατακτητικῶν της ὀρέξεων, ἦταν ἡ ἀπαγόρευση ἐπανεξοπλισμοῦ της. Καὶ ἡ ποινὴ ἀποδείχθηκε μπούμερανγκ: Ἀπαλλαγμένη ἡ Γερμανία ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ πελώριο βάρος τῶν ἐξοπλισμῶν, ἀναδείχθηκε βιομηχανικὴ ὑπερδύναμη ὑποτάσσοντας τὶς οἰκονομίες ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν – πειθαρχεῖ στὰ θελήματά της ἐκλεγμένες ἀπὸ τοὺς λαούς τους κυβερνήσεις, σὰν μαέστρος σὲ ὀρχήστρα ἀπὸ ἀναπηρικὸ καροτσάκι. Ἔτσι φτάσαμε ν σημαίνει ερωπαϊκ νοποίηση τν στανικ μετασχηματισμ τς Ερώπης σ βουλο πιόνι στ παιχνίδια τν πρόσωπων «γορν» κα τν πάνθρωπων συμφερόντων πο τς κινον.
.         Ὁ «εὐρωσκεπτικισμὸς» εἶναι ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὴν εὐρωπαϊκότητα τῆς πολιτικῆς ποὺ ἀσκεῖ ἡ E.E., ἡ ἀντίσταση στὸν ἱστορικο-υλιστικὸ λήθαργο ποὺ ἐξουδετερώνει τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτισμικὴ δυναμική. Μακάρι νὰ γίνει κίνημα.

,

Σχολιάστε

«ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

.               «Στὶς Βρυξέλλες ἐξελίσσεται ἕνα σχέδιο ἀποχριστιανοποίησης τῆς Εὐρώπης καὶ πρέπει νὰ βρισκόμαστε σὲ ἐγρήγορση» ἀνέφερε, μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ φυλάκιο τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου, ὅπου βρίσκεται ἀπὸ σήμερα τὸ μεσημέρι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  διανυκτέρευσε σήμερα μαζὶ μὲ τοὺς 150 κατοίκους τοῦ μικροῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ, ἐπιθυμώντας νὰ ὑπογραμμίσει τὴν πολύτιμη προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὰ σύνορά της πατρίδας.
.           Μετὰ τὴν ὑποδοχή του στὸ νησί, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπισκέφθηκε τὸν Ἱ. Ναὸ Γεννήσεως, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος δημότης τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Δημαρχεῖο.
.               Κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν τελετὴ ἀνακήρυξής του σὲ ἐπίτιμο δημότη ὁ Μακαριώτατος ἔστειλε μήνυμα ἑνότητας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. «Ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἑνωμένοι δὲ νικηθήκαμε ποτέ, ὅσες δυσκολίες καὶ ἂν ἀντιμετωπίσαμε» σημείωσε. «Ἦρθα νὰ πάρω δύναμη καὶ κουράγιο ἀπὸ ἐσᾶς», εἶπε ἀπευθυνόμενος στοὺς κατοίκους τοῦ Ἅη Στράτη.
.                 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγκη συνεργασίας Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, χαρακτηρίζοντάς το μονόδρομο, γιὰ νὰ ξεπεραστοῦν τὰ προβλήματα τοῦ τόπου. «Ὁ τόπος δὲν πρόκοψε, ὅταν βρεθήκαμε ἀπέναντι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Ὅταν ὑπῆρξε συνεργασία, ἀπέδωσαν πολλοὶ καὶ καλοὶ καρποί», προσέθεσε. «Μόνο ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες, ὅλοι μαζί, μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

«ΚΑΡΦΩΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ»

Ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸν 21ο αἰώνα

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                Στὸ διαδίκτυο ἐντοπίσαμε μία ἐνδιαφέρουσα εἴδηση: «Οἱ Ρῶσοι ‟κάρφωσαν” τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴν καρδιὰ τοῦ Παρισιοῦ. Ἕτοιμη σχεδὸν ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος (…). Κάποιοι τὰ δημόσια ἔσοδά τους τὰ κατευθύνουν στὸ νὰ ὁμολογοῦν Ὀρθοδοξία, εἴτε στὸ Κόσοβο, ἀναστηλώνοντας κατεστραμμένες ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ἐκκλησίες, εἴτε ἀνοικοδομών­τας Ὀρθόδοξους Ἱεροὺς Ναοὺς στὸ κέν­τρο τῆς Εὐρώπης. Ἔτσι λοιπὸν μὲ πανηγυρικὸ τρόπο (…) τοποθετήθηκε ὁ βάρους 8 τόνων τροῦλος στὴν ρωσικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος, δίπλα ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν πύργο τοῦ Ἄιφελ, μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας νὰ δεσπόζει στὴν περιοχή. Τὰ χρήματα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ναοῦ δόθηκαν ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση» («Dioptra-news» 23-3-2016).
.                Εἶναι ἄξιο προσοχῆς τὸ ὅτι ὄχι μόνο τὸ ρωσικὸ πατριαρχεῖο, ἀλλὰ καὶ ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση χρηματοδότησαν τὴν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ. Ἑπομένως πολὺ ὠφέλιμο γιὰ τὸν λαό μας θὰ εἶναι ἂν οἱ πολιτικοὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ποὺ τὸν κυβερνοῦν κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, κατανοήσουν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει ἡ Ὀρθόδοξη πίστη στὴ σύγχρονη ἀποστατημένη κοινωνία. Τὰ μέτρα ποὺ παίρνουν μεθοδικὰ οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τῆς Δύσεως γιὰ νὰ ὁδηγήσουν ἀπὸ τὴν «πολυπολιτισμικὴ κοινωνία» στὴν περίφημη «παγκοσμιοποίηση», μόνο σὲ τραγικὰ ἀ­διέξοδα καταλήγουν. Στὴν πατρίδα μας τὸ πράγμα εἶναι ἐμφανέστατο καὶ μόνο ἐξ αἰτίας τοῦ τεραστίου μεταναστευτικοῦ προβλήματος. Ἄραγε οἱ σημερινοὶ κυβερνῆτες μας θὰ θελήσουν νὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἀληθινὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας; Διαφορετικὰ θὰ ἐπαληθευθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν; Καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο (=χάθηκαν, ἐξαφανίσθηκαν)»!

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΣ ΡΟΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πρὶν ἡ Εὐρώπη πεθάνει…

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2133, 15.05.16

.             Ἦταν καλλονή. Κόρη τοῦ Φοίνικα καὶ τῆς Τηλεφάσσας. Τὴν ἀπήγαγε ὁ Δίας ἐμφανιζόμενος ὡς ταῦρος καὶ ἀπέκτησε μαζί της τρία παιδιά: τὸν Μίνωα, τὸν Ραδάμανθυ καὶ τὸν Σαρπηδόνα.
.              Αὐτὴ εἶναι ἡ Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη τοῦ μύθου.
.              Κάποτε ὁ μύθος ἔγινε ἱστορία, πρα­γματικότητα, ἀλήθεια. Τὴν Εὐρώπη, τὴ γηραιὰ Ἤπειρο, τὴν ἀγάπησε ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ὁ Χριστός. Τὸν ἀγάπησε καὶ Ἐκείνη. Τὴ βρῆκε γριά, τὴν ἔκανε καλλονή. Αἰῶνες κράτησε αὐτὸς ὁ δεσμός. Καὶ στὴ διάρκειά του ἡ Εὐρώπη γνώρισε τὴ μεγαλύτερή της δόξα. Ἔγινε ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου, εὐεργέτησε πλῆθος ἐθνῶν καὶ λαῶν.
.              Κάποια στιγμὴ ὁ σύνδεσμός της μὲ τὸν Χριστὸ ἄρχισε νὰ χαλαρώνει. Ἡ Εὐρώπη πῆρε τὰ μάτια της ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ ἄρχισε νὰ κρυφοκοιτάζει τὶς χαρές, τὴ δόξα καὶ τοὺς θησαυροὺς τῆς γῆς. Κι ὅσο ἀπομακρυνόταν ἀπὸ τὸν Χριστό, τόσο κολλοῦσε στὴ γῆ, ὡσότου ἔγινε ἕνα μὲ αὐτήν.
.              Ἔτσι ἡ Εὐρώπη κατάντησε σκιάχτρο. Αὐτὴ ποὺ κάποτε ἔλαμπε ἀπὸ ὀμορφιά, γέρασε πάλι ἄσχημα. Καὶ ἀπὸ εὐλογία ἔγινε κατάρα τοῦ κόσμου. Μέσα στὴν τρέλα τῆς ἀποστασίας της διέπραξε κάθε εἴδους ἀτιμία σὲ βάρος τῶν λαῶν τῆς γῆς. Δυὸ φορὲς τὸν περασμένο αἰώνα ἔπνιξε στὸ αἷμα τὸν πλανήτη.
.               Τώρα πιὰ ἡ Εὐρώπη εἶναι χῶμα. Κινούμενο πτῶμα. Πτῶμα δίχως ψυχή. Ἡ ψυχὴ τῆς Εὐρώπης ἔχει ἀπὸ αἰῶνες πεθάνει. Τώρα πεθαίνει καὶ τὸ σῶμα της.
.              Πεθαίνει ἡ Εὐρώπη; Ἡ Εὐρώπη σήμερα ἀποτελεῖ πόλο ἕλξεως γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Σήμερα ἔχει ἀποδυθεῖ στὸ πιὸ φιλόδοξο πείραμα τῆς ἱστορίας της. Βάζει στὴν ἄκρη τοὺς ἐθνικοὺς διχασμούς, σχηματίζει ἑνιαῖο σύνολο μὲ κοινὲς ἀρ­χές, κοινοὺς νόμους, πανίσχυρο κοινὸ νόμισμα καὶ ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐνισχυόμενη ἑνιαία κεντρικὴ διοίκηση. Πῶς μπορεῖ αὐτὸς ὁ δυναμικὸς σχηματισμὸς νὰ πεθαίνει;
.              Κι ὅμως, πεθαίνει.
Αἰῶνες τώρα ὁ κακοήθης ὄγκος τοῦ Παπισμοῦ κατατρώγει τὰ σπλάχνα της. Κάποια στιγμὴ τὸ ἀπαίσιο καρκίνωμα ἔσπασε σὲ πλῆθος προτεσταντικὰ ὀγκίδια ποὺ προσέβαλαν ὅλα τὰ ζωτικά της ὄργανα. Νέκρωσαν τὰ νεφρά της, ἀχρήστευσαν τοὺς πνεύμονές της, χάλασαν τὴ σκέψη της.
.              Δὲν τὴ βλέπετε;
.              Οἱ νόμοι της δαιμονικοί, «νομιμοποι­οῦν» τὶς διαστροφές. Οἱ ἐπιθυμίες της αἰσχρές. Τὰ προστάγματά της πρόσ­τυχα. Οἱ πράξεις της κολασμένες. Ἡ ἐπιστήμη της ὑπηρετεῖ τὸ κακό, ἡ βιομηχανία της ἀπεργάζεται τὸν πόλεμο καὶ τὴν καταστροφή, οἱ θεσμοί της τὴν ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων.
.              Ὅταν ἐγκατέλειψε τὸν Χριστό, γέννησε μιὰ κόρη ποὺ τὴν ἐγκατέστησε στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Κι ἡ κόρη πῆρε τοὺς κακοὺς τρόπους τῆς διεφθαρμένης μάνας. Τώρα μάνα καὶ κόρη συν­αγωνίζονται στὸν ἴδιο δρόμο τοῦ κακοῦ, ἀπομυζώντας τὸν ἱδρώτα καὶ τὸ αἷμα τῶν δυσ­τυχισμένων τοῦ κόσμου.
.              Μέχρι πότε; Δὲν θὰ κρατήσει γιὰ πολὺ ἡ λύσσα τους. Ἤδη ἡ Εὐρώπη νιώθει νὰ μπήγονται στὶς σάρκες της τὰ δόν­τια τοῦ θανάτου. Ὀρδὲς ἀλλόθρησκων εἰσβάλλουν στὸ κορμί της, ἑτοιμάζουν τὸ τέλος της, ἀντάξιο τῆς ἀποστασίας της. Ἡ Εὐρώπη πεθαίνει.
Δὲν ἀκοῦτε;
.              Τί εἶναι αὐτὸς ὁ ἄγριος θόρυβος μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Εὐρώπης; Δὲν εἶναι οἱ μηχανὲς τῶν ἐργοστασίων της. Δὲν εἶναι ὁ ἦχος τῶν ἀεροπλάνων της. Δὲν εἶναι οἱ ἐκρήξεις τῶν ὅπλων καὶ τὸ τράνταγμα τῶν πολεμικῶν μηχανῶν της.
Τί εἶναι;
.              Εἶναι ὁ ἐπιθανάτιος ρόγχος της. Τὸ φριχτὸ ροχαλητὸ τοῦ ἐπερχόμενου τέλους της. Διότι ἡ Εὐρώπη πεθαίνει. Ἡ Εὐρώπη βρίσκεται σχεδὸν μέσα στὸν τάφο της. Σάπισε ἡ νεκρὴ ψυχή της. Βρίσκεται σὲ προχωρημένη ἀποσύνθεση τὸ πνεῦμα της. Ὄζει ἀπαίσια. Ἡ δυσωδία της πνίγει τὸν πλανήτη. Τώρα πιὰ ἡ Εὐρώπη φυτοζωεῖ. Βρίσκεται σὲ κῶμα πνευματικό. Ἡ Εὐρώπη ἀφήνει τὴν τελευταία πνοή της.
Θὰ πεθάνει;
.              Ἂς μὴν πεθάνει – δὲν πρέπει νὰ πεθάνει – ἡ Εὐρώπη!
Πρὶν ἡ Εὐρώπη πεθάνει, ἂς γίνει τὸ θαῦμα!
.              Στὸ ὄνομα τῶν ἁγίων Μαρτύρων ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τρέξτε νὰ ξυπνήσετε τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν θανατηφόρο πνευματικό της ὕπνο. Θυμηθεῖτε τὸ αἷμα της. Θυμηθεῖτε τὰ λιοντάρια, τὶς τίγρεις τῶν Μαρτύρων, τὰ σπασμένα τους κόκκαλα.
.              Θυμηθεῖτε! Δῶστε της χέρι βοηθείας. Πρὶν ἡ Εὐρώπη πεθάνει γιὰ πάντα!

 

Σχολιάστε

ΕΞΟΧΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

.               Πρόσφατα στν λλανδία γινε μέσα π τ διαδίκτυο νας διαγωνισμς δεῶν γιὰ τὸ πῶς βλέπουν οἱ διάφοροι καλλιτέχνες τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης.
.             Ὅλα τὰ ἔργα τέθηκαν ὑπὸ τὴν κρίση τοῦ κοινοῦ, ποὺ τὰ βαθμολόγησε…
.             Μετὰ ἀπὸ τὴν ψηφοφορία ἐπιλέχθηκε τὸ σχέδιο ποὺ ἀκολουθεῖ, ὡς τὸ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸ ἔργο γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης….

ATT00001

 

Σχολιάστε

ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ: «ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΣΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΡΟΗ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ»! ! !

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κυνικότητα ριζωμένη στὴν εὐρωπαϊκὴ μωρία, στὴν ἀπύθμενη μωρία ποὺ προξενεῖ ἡ ἐχθρότητα τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης στὶς χριστιανικές της ρίζες. Μωρία ποὺ θὰ καταβροχθίσει τὴν ἴδια τὴν ὑπερφίαλη Εὐρώπη!

.               Κατὰ τὴν χθεσινὴ καὶ τὴν σημερινὴ Συνεδρία (05.02.2016) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος […]
ἀναγνώσθηκε ἡ κατατεθεῖσα ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ Ἔκθεση πεπραγμένων τῆς Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου Συναντήσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν περὶ τοῦ προσφυγικοῦ ζητήματος στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία συνδιοργανώθηκε μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων διεθνῶν ὀργανισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν ἀντιμετώπιση μεγάλων ἀνθρωπιστικῶν κρίσεων. Στὴ διημερίδα αὐτή, ποὺ εἶχε ὡς κεντρικὸ θέμα τὴν ἐξεύρεση λύσεων στὸ μεῖζον ἀνθρωπιστικὸ πρόβλημα τοῦ μεγάλου προσφυγικοῦ κύματος ποὺ πλήττει τὴν Εὐρώπη, καὶ πραγματοποιήθηκε στὴ Γενεύη στὶς 18 καὶ 19 Ἰανουαρίου 2016, παρακάθησαν: ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία Προσφύγων (UNHCR), ὁ Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Μετανάστευσης (ΙΟΜ), ἡ UNISEF καὶ τὸ Παγκόσμιο Ταμεῖο Ἀνθρωπίνων Πόρων (UNFPA) μαζὶ μὲ ἐκπροσώπους τῆς Γερμανικῆς, Σουηδικῆς, Βρετανικῆς, Γαλλικῆς, Οὐγγρικῆς, Ἰταλικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Στὴ συνάντηση αὐτὴ ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γαβριὴλ ἐκπροσώπησε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
.               Κεντρικὸ πρόσωπο τῆς διημερίδας ὑπῆρξε ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν καὶ Ἀμύνης κ. Thomas De la Maiziere, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέπτυξε στὴν ὁμιλία του τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει ἡ Εὐρώπη στὸ σύνολό της τὴν προσφυγικὴ καὶ μεταναστευτικὴ ροή. Ἡ Πρόεδρος τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας Προσφύγων Ms. Janice Marshal ἀναφέρθηκε στὴν τεράστια ἀνθρωπιστικὴ κρίση ποὺ παρατηρεῖται στὶς εἰσόδους τῶν προσφύγων καὶ κάνοντας λεπτομερῆ ἀναφορὰ γιὰ τὴ χώρα μας τόνισε τὴν ἄριστη σχέση της μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία καὶ τοὺς διαφόρους Ὀργανισμοὺς Αὐτῆς (Οἰκουμενικὸ Πρόγραμμα Προσφύγων, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, τοπικὲς Μητροπόλεις τῶν σχετικῶν περιοχῶν καὶ ἄλλες ὑπηρεσίες).
.               Στὴν Ἔκθεσή του ὁ Σεβασμιώτατος κάνοντας ἀναφορὰ στὴν παρουσίαση ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μετανάστευσης ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά: «Τὸ δυστυχέστερο ὅλων βεβαίως τυγχάνει ἡ τραγικὴ διαπίστωση τῶν ἐμπεριστατωμένων στοιχείων ποὺ παρουσιάστηκαν ἀναφορικὰ μὲ τὴν γηραιά μας ἤπειρο. Τὸ ἔτος 2050, ἔχουν προβλέψει μείωση τοῦ συνολικοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ κατὰ 120% ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπὸ τὰ 450.000.000 πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου σήμερα, θὰ ἔχουν ἀπομείνει μόλις 310.000.000, γεγονὸς τὸ ὁποῖο δημιουργεῖ νέες προκλήσεις καὶ πραγματικότητες. Μο προξένησε διαίτερη ντύπωση κυνισμς μ τν ποο παρουσιάστηκαν τ ς νω στοιχεα. Τ συνέδεσαν μάλιστα μ τ συνταξιοδοτικ πρόγραμμα κάθε χώρας, μ ποτέλεσμα ν ποδεικνύεται δυναμία τν ταμείων ν συντηρήσουν πολλος περήλικες συνανθρώπους μας. διαπίστωσή τους λοιπν ταν τι χρειάζεται περισσότερο π ποτ Ερώπη τ προσφυγικ ρεμα, κα πως χαρακτηριστικ λέχθη, κόμα κα ν δν πρχε συριακ ξοδος πρεπε ν εχαμε δημιουργήσει μία παρόμοια. Ἀντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανεὶς τὸν κυνισμό, ὅπως καὶ προανέφερα, ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλη ἀλλαγὴ ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ βιώσει ἡ Εὐρώπη ἐξ αἰτίας τῆς ὑπογεννητικότητας καὶ τοῦ ὑψηλοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ σαφῶς ἀποτρέπει τὴν “ταλαιπωρία” τῶν νέων οἰκογενειῶν. Εἶναι δύσκολο γιὰ μία σύγχρονη οἰκογένεια νὰ ἐπιλέξει τὴν ἀπόκτηση περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς τέκνου, γεγονὸς τελείως ἀντίθετο μὲ ὅ,τι παρατηρεῖται στὶς ἀντίστοιχες ἰσλαμικὲς οἰκογένειες. ργανισμς Μετανάστευσης ζήτησε π τος κπροσώπους τν θρησκειν ν βοηθήσουν στν διαδικασία νσωμάτωσης». […]

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» Η ΕΛΛΑΣ. ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΣΥΝΘ. ΣΕΝΓΚΕΝ

«ποθήκη προσφύγων» τοιμάζεται ν κάνει ΕΕ τν λλάδα

Σχόλιο Tideon: Γιὰ νὰ μὴν τολμήσει νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι δὲν γνώριζε… ἰδοὺ τί θὰ ἀκολουθήσει προσεχῶς:

«Τεῖχος» στὰ βόρεια σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ ἔχουν στὰ σκαριὰ οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὶς ροές. Ἡ ἐπιστολὴ τῆς Σλοβενίας καὶ ἡ διαφαινόμενη στήριξη ἀπὸ Κομισιὸν καὶ Γερμανία. Τὰ ἀποτυχημένα σχέδια καὶ ἡ de facto ἔξωση ἀπὸ τὴν Σένγκεν.

.                   Οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἐξετάζουν ἕνα δραστικὸ σχέδιο γιὰ νὰ σταματήσουν τὴ ροὴ προσφύγων μπλοκάροντας τὸ πέρασμα στὴν ΠΓΔΜ, αὐξάνοντας τὶς ἀνησυχίες στὴν Ἀθήνα ὅτι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες θὰ ἐγκλωβιστοῦν στὴν Ἑλλάδα.
.                   Ἡ Κομισιὸν καὶ τὸ Βερολίνο εἶναι ἕτοιμοι νὰ στηρίξουν τὴν πρόταση νὰ βοηθηθεῖ ἡ ΠΓΔΜ, μία χώρα ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν ΕΕ, ἡ ὁποία στὴν πράξη ἀπομονώνει τὴν Ἑλλάδα, χώρα μέλος τῆς ΕΕ, ποὺ εἶναι οἰκονομικὰ ἀδύναμη καὶ ἤδη κατακλυσμένη ἀπὸ μετανάστες.
.                   Ἡ κίνηση νὰ «φραχτεῖ» (ringfence) ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται καθὼς οἱ φόβοι πληθαίνουν στὴν ΕΕ ὅτι ἡ συμφωνία γιὰ νὰ πείσουν τὴν Τουρκία νὰ μπλοκάρει τὴ ροὴ μεταναστῶν ποὺ ἔρχονται στὴν Εὐρώπη μὲ ἀντάλλαγμα 3 δισ. εὐρὼ βοήθειας ἀπέτυχε νὰ περιορίσει τὴ ροὴ μεταναστῶν.
.                   Τὴν Παρασκευὴ τουλάχιστον 43 πρόσφυγες, περιλαμβανομένων 17 παιδιῶν, πνίγηκαν, ὅταν ἡ ξύλινη βάρκα τους βυθίστηκε ἀνοικτὰ δύο ἑλληνικῶν νησιῶν κοντὰ στὴν Τουρκία.
.                   Ἡ νέα πολιτικὴ θὰ μεταφέρει τὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ΕΕ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς καὶ τὸ Αἰγαῖο στὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδας. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ποὺ φοβόταν μία τέτοια κίνηση ἔχει προειδοποιήσει ὅτι ἡ χώρα του θὰ μποροῦσε νὰ γίνει «μαῦρο κουτὶ» γιὰ τοὺς πρόσφυγες.
.                   Τὸ πλάνο συζητήθηκε τὴν Τετάρτη ἀπὸ πρέσβεις στὴν ΕΕ μετὰ τὴν ἀποστολὴ ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν Σλοβένο πρωθυπουργὸ Miroslav Cerar πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὅπου γίνεται ἔκκληση γιὰ «ἄμεση βοήθεια» στὴν ΠΓΔΜ «ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ συγκεκριμένοι παράνομοι μετανάστες νὰ περάσουν τὰ ἑλληνοσκοπιανὰ σύνορα». «Ὅλες οἱ χῶρες τῆς ΕΕ πρέπει νὰ προσφέρουν τὴ μέγιστη βοήθεια στὶς ἀρχὲς τῆς ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὰ συγκεκριμένα σύνορα μὲ ἀπόσπαση ἀστυνομικῶν, παροχὴ ἐξοπλισμοῦ καὶ ἄλλα κατάλληλα μέτρα», ἔγγραψε.
.                   Ἡ Κομισιὸν ἔστειλε ὁμάδα ἀξιωματικῶν στὴν περιοχὴ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τί προσωπικὸ καὶ ἐξοπλισμὸ θὰ χρειάζονταν ἡ ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν ἔλεγχο στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα.
.                   Ἂν καὶ ἡ ΕΕ ἔχει προσφέρει στὴν ΠΓΔΜ οἰκονομικὴ βοήθεια στὸ παρελθόν, ἀξιωματοῦχοι λένε ὅτι αὐτὸ θὰ πάει πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ προηγούμενο σχέδιο νὰ βοηθηθεῖ ἡ χώρα νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὶς ἀφίξεις καὶ νὰ σταματήσει «παράτυπους μετανάστες» στὰ σύνορά της.
.                   Ὁ Mujtaba Rahman, ἀναλυτὴς στὸ Eurasia Group δήλωσε: «Ἡ πίεση εἶναι νὰ χτιστεῖ τεῖχος ὥστε νὰ μείνουν οἱ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα, καθὼς οἱ ἄλλες πολιτικὲς τῆς ΕΕ ἀποτυγχάνουν. Μὲ αὐτὴ τὴν κίνηση οἱ Εὐρωπαῖοι οὐσιαστικὰ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῆς Σένγκεν».
.                   Τὸ σχέδιο τῆς Σλοβενίας πιστεύεται ὅτι ἔχει τὴ στήριξη τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ ἄνθρωποι ποὺ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὶς συζητήσεις λένε ὅτι ὁ Ντ. Τουσκ, πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἐπίσης ἐξετάζει τὴν ἰδέα.
.                   Ἡ προσφυγικὴ κρίση ἔχει ἀποκτήσει χαρακτήρα ἐπείγοντος μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν περισσότερων μέτρων ποὺ ἐλήφθησαν προηγουμένως ἀπὸ τὴν ΕΕ, περιλαμβανομένης τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Τουρκία καὶ τοῦ σχεδίου νὰ δημιουργηθοῦν κέντρα καταγραφῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ Ἰταλία ποὺ ἐν συνέχεια θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὣς τώρα μόλις 331 μετεγκαταστάθηκαν.
.                   Ὁ κος Τουσκ καὶ ἄλλοι ἡγέτες τῆς ΕΕ ἔδωσαν στοὺς ἑαυτούς τους προθεσμία ἕως τὸ Μάρτιο νὰ ὀργανώσουν ἕνα νέο σχέδιο. Ὁ Μὰρκ Ροῦτε, Ὀλλανδὸς πρωθυπουργός, προειδοποίησε ὅτι ἂν δὲν ὑπάρξει λειτουργικὴ λύση ἐντὸς ἕξι-ὀκτὼ ἑβδομάδων, ἡ Συνθήκη Σένγκεν θὰ μποροῦσε νὰ καταρρεύσει. Προσωρινοὶ ἔλεγχοι ἔχουν ἤδη ἐπιβληθεῖ στὰ σύνορα Σλοβενίας, Αὐστρίας, Γερμανίας, Δανίας καὶ Σουηδίας.
.                   Ἡ de facto ἀπομάκρυνση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ζώνη ἐλεύθερης μετακίνησης τῆς ΕΕ τέθηκε τὴν προηγούμενη χρονιά, ἀφ᾽ ὅτου ἡ Ἀθήνα ἀποδείχτηκε ἀνεπαρκὴς στὸ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἄφιξη ἀπὸ θαλάσσης περισσότερων ἀπὸ 850.000 προσφύγων.
.                   Ἡ διαχείριση τῆς προσφυγικῆς κρίσης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐκνεύρισε τόσο τὸ Βερολίνο, ὅσο καὶ τὶς Βρυξέλλες. Ἡ Ἀθήνα ὅμως συνεχῶς ἐπαναλάμβανε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ροὲς μεταναστῶν ποὺ δὲν ἔδειξαν κανένα σημάδι μείωσης. Περισσότεροι ἀπὸ 35.000 ἔφτασαν μόνο φέτος, σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ.
.                   Τὸ μπλοκάρισμα τῶν προσφύγων στὰ βόρεια σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ θὰ εἶναι τὸ περισσότερο σοβαρὸ μέτρο ποὺ πάρθηκε ὣς τώρα στὴν περίοδο τῆς κρίσης. Στὴ θεωρία θὰ μποροῦσαν οἱ πρόσφυγες νὰ μποῦν στὴν ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἐκεῖ. Ἀλλὰ οἱ χῶρες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἀφήσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ταξιδέψουν, ὥστε νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἀλλοῦ. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν ΠΓΔΜ κατευθύνονται ἀλλοῦ, κυρίως στὴ Γερμανία.
.                   Ἡ κίνηση θὰ αὐξήσει τὴν πίεση στὸ ἤδη πιεσμένο σύστημα ἀσύλου τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ δυνητικὰ θὰ δημιουργήσει περισσότερα νομικὰ προβλήματα. Τὸ 2011 τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προειδοποίησε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ σύστημα ἦταν «ὑποβιβασμένο». Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση οὐσιαστικὰ ἀπαγόρευσε στὶς χῶρες τῆς ΕΕ νὰ μεταφέρουν πρόσφυγες πίσω στὴν Ἑλλάδα, ἂν αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη χώρα ὑποδοχῆς, ὅπως ὁρίζονταν στοὺς κανόνες τῆς ΕΕ.

ΠΗΓΗ: tideon.org (ἀπὸ euro2day)

, , ,

Σχολιάστε